Você está na página 1de 7

Azazel, o bode livre!

Levíticos 16:8
‫ָאזל׃‬
ֵֽ ‫ורל אֶ ָ ָ֖חד לַ עֲ ז‬
ָ֥ ָ ֹ‫ורל אֶ חָ ד לַ יה ָָ֔וה וְג‬
ָ֤ ָ ֹ‫ור ֹ֑לות ג‬
ָ ֹ‫ל־שנָ֥י הַ ְש ִע ִ ָ֖ירם ג‬
ְ ַ‫ָתן אַ הֲ ֹ֛ ֹרן ע‬
ַ֧ ַ ‫ְונ‬
8 E Arão lançará sortes sobre os dois bodes; uma pelo Senhor, e a outra pelo
bode emissário (Azazel).
Levíticos 16:10
‫תו לַ עֲ זָאזָ֖להַ ִמ ְד ָ ֵֽב ָרה׃‬
ֹ ֹ֛ ֹ‫ַפר עָ ָ ֹ֑ליו ְל ַש ַלָ֥ח א‬
ֵּ֣ ‫ד־חי ִל ְפנָ֥י יְהוָ ָ֖ה ְלכ‬
ֹ֛ ַ ‫ָאזל ָיֵֽעֳ ַמ‬
ָ֔ ‫ורל לַ עֲ ז‬
ָ ֹ‫וְהַ ָש ִ֗ ִעיר אֲ ֶשר עָ לָָ֨ ה עָ ָ ָ֤ליו הַ ג‬
10 Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-
á vivo perante o Eterno, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao
deserto como bode emissário (Azazel).
Levíticos 16:26
‫ל־ה ַמחֲ ֶנֵֽה׃‬
ֵֽ ַ ֶ‫ת־ב ָש ָ֖ ֹרו בַ ָ ֹ֑מיִם וְאַ חֲ רי־כָ֖ן ָי ָֹ֥בוא א‬
ְ ֶ‫גָדיו ו ְָר ַ ָ֥חץ א‬
ָָ֔ ‫ָאזל ְיכ ֵַּ֣בס ְב‬
ָ֔ ‫ו ַ ְֵֽה ְמ ַש ָ֤לחַ אֶ ת־הַ ָש ִעיר ַ ֵֽלעֲ ז‬
26 E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará
a sua carne em água; e depois entrará no arraial.
Azazel no texto massorético hebraico, é escrita como “aza“-“zél” ou seja, a junção de
dois radicais.
Temos portanto “aza” que significa “bode” e “zel” que significa “desaparecer”.
Conclui-se portanto que seu significado seja, “o bode que desaparece”.
Cientes entretanto que tenha ocorrido uma transposição de duas consoantes,
teríamos agora outro significado para “azazel” que seria simplesmente “Força de ‘El’
”.
Temos aqui um junção de ‫ל‬+ ‫ עזאזל‬que gera ‫ַ עֲ זָאזל‬la’aza’zel, uma palavra que no
hebraico moderno pode também ser traduzido como uma expressão que signifique
“para o inferno”, muito embora “inferno” não exista dentro da cultura Israelita!
Talvez também seja uma prova da corrupção do hebraico moderno em face a valores
religiosos de outros povos.
A palavra ‫‘עֲ זָאזל‬aza’zel no hebraico antigo é uma referência a um local, um lugar
para onde se enviava o bode expiatório no Yom haKippurim, ou seja, no dia do
perdão.
Na versão da Torá chamada “vulgata latina” azazel é simplesmente traduzida como
“caper emissarius” que significaria o “bode emissário” ou “bode expiatório”.
A mesma expressão usada no grego na versão da Torá Septuaginta indica… “aquele
que leva embora (afasta) o mal”.
Vemos que dois bodes (ainda cabritinhos) eram obtidos da assembléia dos Benei
Israel (filhos de Israel) pelo Sumo Sacerdote para uso anual no dia de Yom
haKippurim (dia do perdão).
Lançavam a sorte, e um bode era designado como oferta “para o Eterno”, e o outro
para sacrifício “para Azazel”.
Depois de se sacrificar o novilho para o kohen Gadol (sumo sacerdote) e sua casa
(sem dúvida, incluindo todos os levitas), sacrificava-se o bode para o Eterno como
oferta pelo pecado.
Mas o bode Azazel era mantido vivo por algum tempo “perante HaShem para fazer
expiação por ele, a fim de ser enviado ao deserto para Azazel”.
Vaikrá (Lev.) 16:5
‫ירי ִע ִ ָ֖זים ְלחַ ָ ֹ֑טאת ו ַ ְָ֥איִל אֶ ָ ָ֖חד ְלעֹ ָ ֵֽלה׃‬
ָ֥ ‫י־ש ִע‬
ְ ‫ּומ ִ֗את עֲ ַדת ְבנֵּ֣י י ְִש ָר ָ֔אל י ַ ִֹ֛קח ְש ֵֽנ‬
5 E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do
pecado e um carneiro para holocausto.
Vaykra (Lev.) 16:7-10
‫ֹועד׃‬
ֵֽ ‫ת־שנֵּ֣י הַ ְש ִע ִ ֹ֑ירם וְהֶ עֱ ִ ָ֤מיד אֹ ָתם ִלפְ נֵּ֣י יְה ָָ֔וה ֶ ָ֖פ ַתח אָֹ֥ הֶ ל מ‬
ְ ֶ‫וְלָ ַ ָ֖קח א‬
‫ָאזל׃‬
ֵֽ ‫ורל אֶ ָ ָ֖חד לַ עֲ ז‬
ָ֥ ָ ֹ‫ורל אֶ חָ ד לַ יה ָָ֔וה וְג‬
ָ֤ ָ ֹ‫ור ֹ֑לות ג‬
ָ ֹ‫ל־שנָ֥י הַ ְש ִע ִ ָ֖ירם ג‬
ְ ַ‫ָתן אַ הֲ ֹ֛ ֹרן ע‬
ַ֧ ַ ‫ְונ‬
‫ורל לַ יהוָ ֹ֑ה וְעָ ָ ָ֖שהּו חַ ָ ֵֽטאת׃‬
ָ֖ ָ ֹ‫ו ְִה ְק ִ ָ֤ריב אַ הֲ רֹן אֶ ת־הַ ָש ָ֔ ִעיר אֲ ֶָ֨שר עָ ָלָ֥ה עָ ָלֹ֛יו הַ ג‬
‫תו לַ עֲ זָאזָ֖ל‬ ֹ ֹ֛ ֹ‫ַפר עָ ָ ֹ֑ליו ְל ַש ַלָ֥ח א‬
ֵּ֣ ‫ד־חי ִלפְ נָ֥י יְהוָ ָ֖ה ְלכ‬
ֹ֛ ַ ‫ָאזל ָיֵֽעֳ ַמ‬
ָ֔ ‫ורל לַ עֲ ז‬
ָ ֹ‫וְהַ ָש ִ֗ ִעיר אֲ ֶשר עָ לָָ֨ ה עָ ָ ָ֤ליו הַ ג‬
‫הַ ִמ ְד ָ ֵֽב ָרה׃‬
7 Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Eterno, à porta da tenda
da congregação.
8 E Aharon lançará sortes sobre os dois bodes; uma pelo Eterno, e a outra pelo
bode emissário.
9 Então Aharon fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Eterno, e o
oferecerá para expiação do pecado.
10 Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-
á vivo perante o Eterno, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao
deserto como bode emissário.
A expiação para este bode vivo procedia do sangue do bode para o Eterno, bode que
acabara de ser morto como oferta pelo pecado, visto que a vida da carne está no
sangue.

VaikráVaikrá (Lev.) 17:11


‫ַפר עַ ל־נ ְַפשֹ תיכֶ ֹ֑ם ִ ֵֽכי־הַ ָ ָ֥דם ָ֖הּוא בַ נֶ ָ֥פֶ ש‬
ָ֖ ‫ ִ ֵּ֣כי נֶ ֵּ֣פֶ ש הַ בָ ָשר בַ ָ ֵּ֣דם ִהוא וַאֲ ִ֞ ִני נְ ַת ִ ָ֤תיו לָ כֶם עַ ל־הַ ִמזְ ָ֔בחַ ְלכ‬11
‫ְיכ ֵַֽפר׃‬
11 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o
altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará
expiação pela alma.
O valor do sangue, ou valor da vida, do bode morto era assim transferido para o bode
vivo, ou o bode para Azazel.
Assim, embora não fosse morto pelo sacerdote, este bode vivo levava sobre si um
mérito expiatório de pecados ou um valor de vida.
Sim… é o bode vivo que era usado como pagamento pelos pecados!
Afinal era ele apresentado perante HaShem que reconhecia o ato expiatório.
Vemos algo semelhante quando um israelita que ficara curado da lepra, ou a
purificação duma casa curada desta praga.
Para isso, mergulha-se uma ave viva no sangue duma ave que fora morta.
Por sua vez, a ave viva saí voando, levando consigo o pecado.
Vaikrá (Lev.) 14:1-8
‫מר׃‬
ֹ ֵֽ ‫ֹשה לא‬
ָ֥ ֶ ‫ַוי ְַד ָ֥בר יְהוָ ָ֖ה אֶ ל־מ‬
‫ְהּובא אֶ ל־הַ כ ֵֹֽהן׃‬
ָ֖ ָ ‫תו ו‬
ֹ ֹ֑ ‫ֹורת הַ ְמצ ָ ָֹ֔רע ְב ָֹ֖יום ָטהֳ ָר‬
ֵּ֣ ַ ‫ָ֤ז ֹאת ִ ֵֽת ְהיֶה ת‬
‫ל־מ ָ֖חּוץ ַ ֵֽל ַמחֲ נֶ ֹ֑ה ו ְָראָ ה הַ כ ָֹ֔הן ו ְִהנֹ֛ה נִ ְר ָ ָ֥פא ֶנֵֶֽֽגַע־הַ צָ ַ ָ֖רעַ ת ִמן־הַ צָ ֵֽרּועַ ׃‬
ִ ֶ‫ְויָצָ א הַ כ ָֹ֔הן א‬
‫ֹולעַ ת וְא ֵֹֽזב׃‬
ָ֖ ַ ‫ּוש ִ ָ֥ני ת‬
ְ ‫וְצִ ּוָה הַ כ ָֹ֔הן וְלָ ַ ַ֧קח לַ ִמ ַט ֹ֛הר ְש ֵֽתי־צִ פֳ ִ ָ֥רים חַ ָֹ֖יות ְטהֹ ֹ֑ ֹרות ו ְֵּ֣עץ אֶָ֔ ֶרז‬
‫ל־מיִם חַ ִ ֵֽיים׃‬
ָ֥ ַ ַ‫י־ח ֶרש ע‬
ָ֖ ֶ ‫ְש ַ ָ֖חט אֶ ת־הַ צִ פֵֹּ֣ ור הָ אֶ ָ ֹ֑חת אֶ ל־כְ ִל‬
ָ ‫וְצִ ּוָה הַ כ ָֹ֔הן ו‬
‫ותם ו ְֵּ֣את ׀ הַ צִ פֵֹּ֣ ר‬ ָָ֜ ֹ‫ֹולעַ ת וְאֶ ת־הָ א ֹֹ֑זב ו ְָט ָ֨ ַבל א‬
ָ֖ ַ ‫ת־ש ִ ָ֥ני הַ ת‬
ְ ֶ‫ת־עץ הָ ֶ ֹ֛א ֶרז וְא‬
ָ֥ ֶ‫אֶ ת־הַ צִ פָֹ֤ ר ַ ֵֽהחַ יָה י ַ ִֵּ֣קח אֹ ָָ֔תּה וְא‬
‫ֵֽ ַהחַ ִָ֗יה ְב ַדם הַ צִ פֵֹּ֣ ר הַ ְשחֻ ָָ֔טה ַ ָ֖על הַ ַ ָ֥מיִם ֵֽ ַהחַ ִ ֵֽיים׃‬
‫ל־פנָ֥י הַ ָש ֶ ֵֽדה׃‬
ְ ַ‫ו ְִהזִָ֗ ה ַ ַ֧על הַ ִמ ַט ֹ֛הר ִמן־הַ צָ ַ ָ֖רעַ ת ֶ ֵּ֣שבַ ע ְפעָ ִ ֹ֑מים ו ִ ְֵּ֣טהֲ ָֹ֔רו ו ְִש ַלֹ֛ח אֶ ת־הַ צִ פָֹ֥ ר ַ ֵֽהחַ יָ ָ֖ ה ע‬
‫ָשב ִמ ָ֥חּוץ‬ ֹ֛ ַ ‫ל־ה ַמחֲ נֶ ֹ֑ה ְוי‬
ֵֽ ַ ֶ‫ָל־שעָ ִֹ֗רו ו ְָר ַ ָ֤חץ בַ ַמיִם ו ְָט ָ֔הר וְאַ ַ ָ֖חר ָי ֵֹּ֣בוא א‬
ְ ‫ת־בגָ ָָ֜דיו וְגִ ַלֵּ֣ח אֶ ת־כ‬
ְ ֶ‫וְכִ בֶ ס הַ ִמ ַט ָ֨הר א‬
‫ְלאָ הֳ ָ֖לו ִש ְב ַ ָ֥עת י ִ ֵָֽמים׃‬
1 Depois falou o Eterno a Mosheh, dizendo:
2 Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação: será levado ao sacerdote,
3 E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da
lepra do leproso for sarada,
4 Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se
tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hissopo.
5 Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro
sobre águas vivas,
6 E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hissopo, e os molhará,
com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes.
7 E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá sete vezes; então o
declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo.
8 E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu
pêlo, e se lavará com água; assim será limpo; e depois entrará no arraial,
porém, ficará fora da sua tenda por sete dias;
Os dois bodes deviam ser imaculados, sadios e o mais parecidos possível entre si.
Antes de se lançar a sorte sobre eles, qualquer um dos dois bodes poderia ser usado
como oferta a HaShem.
Depois de sacrificar o bode para HaShem, então o Sumo Sacerdote, o Cohen
haGadol colocava suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessava os pecados
do povo sobre este bode.
Ele então era levado embora, sendo levado ao deserto por “um homem preparado”.
Vaikrá (Lev.) 14:49-53.
‫ֹולעַ ת וְא ֵֹֽזב׃‬
ָ֖ ַ ‫ּוש ִ ָ֥ני ת‬
ְ ‫וְלָ ַ ֹ֛קח ְלחַ ָ֥טא אֶ ת־הַ ַ ָ֖ביִת ְש ֵּ֣תי צִ פֳ ִ ֹ֑רים ו ְֵּ֣עץ אֶָ֔ ֶרז‬
‫ל־מיִם חַ ִ ֵֽיים׃‬
ָ֥ ַ ַ‫י־ח ֶרש ע‬
ָ֖ ֶ ‫ְש ַ ָ֖חט אֶ ת־הַ צִ פֵֹּ֣ ר הָ אֶ ָ ֹ֑חת אֶ ל־כְ ִל‬
ָ ‫ו‬
‫ְאת ׀ ְש ִ ֵּ֣ני הַ תֹולִַ֗ עַ ת וְאת הַ צִ פֵֹּ֣ ר ֵֽ ַהחַ יָה ו ְָט ַ ֵּ֣בל אֹ ִָ֗תם ְב ַדם הַ צִ פֵֹּ֣ ר‬
ֵּ֣ ‫ץ־הָ אֶ ֶרז וְאֶ ת־הָָ֨ א ָֹ֜זב ו‬
ָ֠ ‫ת־ע‬
ֵֽ ֶ‫וְלָ ַ ֵּ֣קח א‬
‫חּוטה ּובַ ַ ָ֖מיִם ַ ֵֽהחַ ִ ֹ֑יים ו ְִה ָזָ֥ה אֶ ל־הַ ַ ָ֖ביִת ֶ ָ֥שבַ ע ְפעָ ִ ֵֽמים׃‬ָָ֔ ‫הַ ְש‬
‫ֹולעַ ת׃‬
ֵֽ ָ ‫ּוב ְש ִ ָ֥ני הַ ת‬
ִ ‫ּוב ָ֥עץ הָ ֶ ֹ֛א ֶרז ּובָ א ָֹ֖זב‬
ְ ‫ו ְִח ֵּ֣טא אֶ ת־הַ ָ֔ ַביִת ְב ַדם הַ צִ פָֹ֔ ור ּובַ ַ ָ֖מיִם ַ ֵֽהחַ ִ ֹ֑יים ּובַ צִ פֵֹּ֣ ר הַ חַ ִָ֗יה‬
‫ל־פנֵּ֣י הַ ָש ֶ ֹ֑דה וְכִ ֶ ָ֥פר עַ ל־הַ ַ ָ֖ביִת ו ְָט ֵֽהר׃‬
ְ ֶ‫ל־מ ָ֥חּוץ לָ ִ ָ֖עיר א‬
ִ ֶ‫ו ְִשלִַ֞ ח אֶ ת־הַ צִ פַֹ֧ ר ַ ֵֽהחַ יָ ֹ֛ה א‬
49 Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e
hissopo;
50 E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes;
51 Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o carmesim, e a ave viva, e os
molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa
sete vezes;
52 Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes,
e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim.
53 Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim
fará expiação pela casa, e será limpa.
Vaikrá (Lev.) 16:20-22.
‫ֹועד וְאֶ ת־הַ ִמזְ ֹ֑בחַ ו ְִה ְק ִ ָ֖ריב אֶ ת־הַ ָש ִ ָ֥עיר הֶ ָ ֵֽחי׃‬
ָ֖ ‫ַפר אֶ ת־הַ קָֹ֔ ֶדש וְאֶ ת־אָֹ֥ הֶ ל מ‬
ֵּ֣ ‫ וְכִ לָ ה ִמכ‬20
‫ת־ש ֵּ֣תי [ ָידֹו כ] (י ִָָ֗דיו ק) עַָ֨ ל ֵּ֣ר ֹאש הַ ָש ִעיר הַ חַ י ו ְִה ְתו ָ ֵַּ֣דה עָ לִָ֗ יו אֶ ת־כָל־ ֲעֹונֹת ְבנֵּ֣י י ְִש ָר ָ֔אל‬
ְ ֶ‫ וְסָ ָ֨ ַמְך אַ הֲ ָֹ֜רן א‬21
‫ַד־איש ִע ִ ָ֖תי הַ ִמ ְד ָ ֵֽב ָרה׃‬
ָ֥ ִ ‫ל־ר ֹאש הַ ָש ָ֔ ִעיר ו ְִש ַלֹ֛ח ְבי‬ ֵּ֣ ַ‫ָתן אֹ ָתם ע‬ ָ֤ ַ ‫ֹאתם ְונ‬
ֹ֑ ָ ‫יהם ְלכָל־חַ ט‬ ָ֖ ֶ ‫ָל־פ ְשע‬
ִ ‫וְאֶ ת־כ‬
‫ל־א ֶרץ גְ ז ָ ֹ֑רה ו ְִש ַלָ֥ח אֶ ת־הַ ָש ִ ָ֖עיר בַ ִמ ְד ָ ֵֽבר׃‬
ֵּ֣ ֶ ֶ‫ֹתם א‬
ָ֖ ָ ‫ ְונ ָָָ֨שא הַ ָש ִ ָ֥עיר עָ ָלֹ֛יו אֶ ת־כָל־עֲ ֹונ‬22
20 Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da
congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo.
21 E Aharon ão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre
ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas
transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e
enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.
22 Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra
solitária; e deixará o bode no deserto.
É assim que o bode para Azazel simbolicamente levava embora os pecados do
povo, do ano que passou, desaparecendo com eles no deserto.
É importante comentar que os dois bodes eram classificados como uma só oferta
pelo pecado.
Vaikrá (Lev.) 16:5
‫ירי ִע ִ ָ֖זים ְלחַ ָ ֹ֑טאת ו ַ ְָ֥איִל אֶ ָ ָ֖חד ְלעֹ ָ ֵֽלה׃‬
ָ֥ ‫י־ש ִע‬
ְ ‫ּומ ִ֗את עֲ ַדת ְבנֵּ֣י י ְִש ָר ָ֔אל י ַ ִֹ֛קח ְש ֵֽנ‬
5 E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do
pecado e um carneiro para holocausto.
O primeiro bode era sacrificado.
O segundo, era o bode que recebia a confissão dos pecados do povo e que era
enviado ao deserto, mostrando assim que o perdão de HaShem era concedido a
quem tivesse se arrependido.

O texto exposto na Torá, não se trata de “tradição” mas sim de uma mitsvah, ou seja,
de um mandamento!
É um bode vivo (Azazel) que leva sobre si os pecados do povo, e ele é solto no
deserto, ele não é morto.
Isso é muito significativo, pois impossibilita doutrinas que posteriormente tentem
apontar um homem como sendo um suposto “cordeiro humano morto e sacrificado”.
Quem leva os pecados do povo é o bode solto no deserto, isso não é simbólico, isso
é real e muito significativo.
Vaikrá (Lev.) 16:21.
‫כא וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל‬
‫פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה‬
21- E Aharon porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre
ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas
transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e
enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.
COMO PRATICAR ISSO ATUALMENTE.
O arrependimento sincero inspira o perdão divino.
As palavras são um atributo divino e somente o ser humano pode usar elas.
PORTANTO NINGUÉM VAI FICAR SOLTANDO BODES NO DESERTO OU
SACRIFICANDO HOJE EM DIA!
Como tratamos o pecado.
O pecado é uma “transgressão a lei”, é o erro, ou “quebra de mandamento”, “quebra
de mitsvah” (quebra de uma lei).
Ao errar, é importante reconhecer o erro e demonstrar o arrependimento sincero, e
escolher não errar novamente, escolher NÃO ERRAR.
Quem intencionalmente escolhe novamente errar, demonstra que não teve qualquer
arrependimento.
Que ninguém confunda “remorso” com arrependimento!
ENTENDENDO O QUE É TRANSGRESSÃO Algumas palavras no hebraico servem
para compreender esse assunto.
A palavra AVEIRÁ – ‫ עבירה‬esta palavra indica uma transgressão de um limite moral,
ou uma ofensa intencional e planejada, onde o transgressor está ciente das
consequências de sua transgressão, mas que ainda assim aceita a soberania de
D’us.
Bamidbar(Núm) 18:22
velo-yikrevu od bene yisrael el-ohel moed laset CHET lamut:
‫כב ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות‬
22- E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para
que não levem sobre si o pecado, e morram.
A palavra CHET ou “CHATÁ” – ‫חטא‬esta palavra indica “errar” sem a intenção, por
não ignorância, por esquecimento, distração ou engano.
Shemot(Êx) 32:33
vayomer HaShem el-Mosheh mi asher hhata-li emhhenu misifri.
‫ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי‬
33- Então disse HaShem a Mosheh: Aquele que pecar contra mim, a este
riscarei do meu livro.
A palavra Avon ‫ –עוון‬ela classifica a transgressão sendo uma perversidade,
depravação, iniquidade.

Em Yom Kippur quando se faz uma teshuvah perfeita nossos nomes são reescritos no livro
de HaShem Elokeinu. Existem 5 proibições específicas para o dia de Yom Kippur: 1- comer e
beber; 2- lavar-se; 3- ungir-se de óleo ou perguntar-te; 4- calçar sapatos de couro; 5- manter
relações conjugais; incluindo todas as proibições que vigoram em um dia de Shabat.

Shiviti HaShem lenegdi tamid.


Tenho o Eterno sempre a minha frente.

Shanah tovah 5779!!!