Você está na página 1de 16

∂π¢π∫∏

ª∞£∏™π∞∫∏
¢À™∫√§π∞
¢˘ÛÏÂÍ›·
√È ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿-
ÁÓˆÛË, Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›·, Ë ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋. √È ‰˘ÛÎÔ-
ϛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙȘ ÓÔËÙÈ-
Τ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∏ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÌÔÚÊ‹ ÂȉÈ-
ÎÒÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÏÂÍ›· ÛÙËÓ ÔÔ›·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡
ÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË.

¢Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Ì·ıËÙ‹ Ì ‰˘ÛÏÂÍ›·, ∂ã Ù¿Í˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡

1
Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞

∂Ӊ›ÍÂȘ ÂȉÈ΋˜ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜/‰˘ÛÏÂ-


Í›·˜ ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi

❏ ¢˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·‰ÚÒÓ Î·È ÏÂÙÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ,


.¯. ‹‰ËÌ· ÛÙÔ ¤Ó· fi‰È, ‰¤ÛÈÌÔ ÎÔÚ‰ÔÓÈÒÓ.

❏ ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÌÈÏ›·˜.

❏ ¢˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, .¯. Û˘Á¯‡-


˙ÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› – ·ÚÈÛÙÂÚfi, ‰ÂÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·-
Û›·˜.

❏ ¢˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, .¯. Û˘Á¯‡-


˙ÂÈ ÙÔ ¯ı˜ – Û‹ÌÂÚ· – ·‡ÚÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ‰È¤-
Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

❏ ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂ-


ÛÌ˘ ÌÓ‹Ì˘, .¯. ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ, ͯӿ Ô‰ËÁ›Â˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ
ËÌÂÚÒÓ / ÌËÓÒÓ.

❏ ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ ·È‰› Ì ‰˘ÛÏÂÍ›· ‰È·‚¿˙ÂÈ Û˘ÏÏ·‚È-


ÛÙ¿, ·ÚÁ¿, «¿¯ÚˆÌ·».

❏ «Ã¿ÓÂÈ» ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È.

❏ «ª·ÓÙ‡ÂÈ» ·ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ϥ͢, .¯.


fiÌÔÚÊÔ˜ ·ÓÙ› fiÚÔÊÔ˜.

2
❏ ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ, .¯.
ÙÔÛ ·ÓÙ› ÛÙÔ, Ê·Û¿ÚÈ ·ÓÙ› Û·Ê¿ÚÈ.

❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÈ-


¿˙Ô˘Ó ÔÙÈο, .¯. ‚¿ÚÔ˜ ·ÓÙ› Ê¿ÚÔ˜.

❏ ¶·Ú·Ï›ÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘ÏÏ·‚¤˜ ‹ ϤÍÂȘ.

❏ ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘ÏÏ·‚¤˜ ‹ ϤÍÂȘ.

❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ ÌÂ Û˘ÌϤÁÌ·Ù·,


‰›„ËÊ· Û‡Ìʈӷ ‹ ‰ÈÊıfiÁÁÔ˘˜.

❏ ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï¤ÍÂȘ.

❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘.

❏ ™ÙË ÁÚ·Ê‹ Û˘Á¯‡˙ÂÈ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο fiÌÔÈ· ʈӋ̷ٷ, .¯.


‰-ı, Á-¯, Ê-‚, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÔÙÈο fiÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, .¯.
‚-ı, -Ù, Ô-·.

❏ ¶·Ú·Ï›ÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ΢ڛˆ˜ Û ϤÍÂȘ Ì ‰ÈÏ¿ ‹ ÙÚÈ-


Ï¿ Û‡Ìʈӷ ηıÒ˜ Î·È Û ϤÍÂȘ Ì ‰›„ËÊ· Û‡Ìʈӷ,
.¯. ∞ÙÚ¤·˜ ·ÓÙ› ∞ÓÙÚ¤·˜.

❏ ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, .¯. ·ÚÎÚÔ‡‰· ·ÓÙ› ·ÚÎÔ‡‰·.

❏ ∫¿ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, .¯.


ÊÔÏÁ¤Ú· ·ÓÙ› ÊÏÔÁ¤Ú·.

❏ Œ¯ÂÈ ÂÏÏÈ‹ ÔÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÙÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔ-


Á›Ô˘, .¯. ÌË Ù‹ÚËÛË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ηÓfiÓˆÓ, ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹.

❏ Èڛ˙ÂÈ ‹ ÂÓÒÓÂÈ Ï¤ÍÂȘ, .¯. Ì Á¿ÏÔ ·ÓÙ› ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙÔ


Ô‰‹Ï·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ.

3
¢Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Ì·ıËÙ‹ Ì ‰˘ÛÏÂÍ›·, ∂ã Ù¿Í˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡

4
∂Ӊ›ÍÂȘ ÂȉÈ΋˜ Ì·ıËÛȷ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ / ‰˘ÛÏÂÍ›·˜ ÛÙÔ
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ:

❏ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆ-


ÛË.
❏ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·Ê›·.
❏ °Ú¿ÊÂÈ ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
❏ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›‰ÔÓÙ·È
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ.
❏ Œ¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ
›Ó·Î·.
❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ.
❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙÔ Ó· οÓÂÈ ÂÚ›ÏË„Ë ‹ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·ÚÈ·
ÛËÌ›· ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
❏ Œ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙ· ÁψÛÛÈο ·Ú¿ ÛÙ· ÌË
ÁψÛÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·.
❏ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ Ù¤ıËÎÂ ÁÚ·ÙÒ˜.
❏ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜
Ú¿ÍÂȘ.
❏ ªÂډ‡ÂÈ fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ «¿ıÚÔÈÛÌ·», «‰È·ÊÔÚ¿», «ÁÈÓfi-
ÌÂÓÔ» ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ۇ̂ÔÏ·.
❏ ¢˘ÛÎÔχÂÙ·È Ôχ ÛÙȘ ÓÔÂÚ¤˜ Ú¿ÍÂȘ ·Ê·›ÚÂÛ˘.
❏ Œ¯ÂÈ Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË.

5
∞•π√§√°∏™∏
™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ôη-
Ù¿ÛÙ·Û˘ ·›˙ÂÈ Ë ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿-
ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÍÈÔÏfi-
ÁËÛ˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔÓ ÎÏÈÓÈÎfi „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÙÔÓ ÂȉÈÎfi
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÙÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘
‰˘ÛÏÂÍ›·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ÏÔÁÔ·ıÔÏfiÁÔ.

∆Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·Ó ‰Â


ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛˆÛÙ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜
Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÈηÓÔًوÓ
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈ-
ο ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ∞Ó¿ÁÓˆÛË Î·È √ÚıÔ-
ÁÚ·Ê›·. ∞ÎfiÌ·, ÛÙË ‰˘ÛÏÂÍ›·, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘
·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
ηıÒ˜ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜, ‡ÎÔÏ· ·ÔÊ·Û›˙Ô-
ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï-
ÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÂÈÔÓÂÍ›·.

6
™Â οı ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜
ÙÔÌ›˜:
¡ÔËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·

°Ú·ÊÔÎÈÓËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·
√ÙÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜

√ÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË
∂ÚÌËÓ›· ÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ
√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÏÏÈÒÓ ÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ

∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË
πηÓfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘
πηÓfiÙËÙ· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌÔ‡ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÊıfiÁÁˆÓ
πηÓfiÙËÙ· ÁÚ·ÊËÌÈ΋˜ – ʈÓËÌÈ΋˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Î·È ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ
ºˆÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·
¢È¿ÎÚÈÛË ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·˜

∂ÚÌËÓ›· ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘


∂ÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·
πηÓfiÙËÙ· Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ ÂÓÓÔÈÒÓ
√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÏÏÈÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ï¤ÍˆÓ

¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ¯ÒÚÔ˘ η ¯ÚfiÓÔ˘


¢È·‰Ô¯‹ Î·È ·ÏÏËÏÔ˘¯›·

∞ÚÈıÌËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·

ªÓ‹ÌË ÔÙÈÎÒÓ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ

πηÓfiÙËÙ· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜


πηÓfiÙËÙ· ·˘ıfiÚÌËÙ˘ ÁÚ·Ê‹˜

7
∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏
ŒÓ· Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰Â ÛÙԯ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆ-
Û˘ Î·È ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ̤ۈ
Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜.
EÂȉ‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ‰˘ÛÏÂÍ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ·È‰› ÛÂ
·È‰›, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ˘
οı ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· οı ·È‰› ͯˆÚÈÛÙ¿.
™ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi ·È‰› Ì ·Ó·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ú¤-
ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋, ÂÓÙ·ÙÈ΋ Î·È ÔÏ˘·ÈÛıËÙËÚȷ΋
‰È‰·Ûηϛ· ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÚÒÙ·, Î·È ÛÙË
‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿.
ªÂÚÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎÔ‡ ·È‰ÈÔ‡
ÛÙËÓ Ù¿ÍË:
❏ ºˆÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·: ∏ ʈÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
Î·È Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ Ϥ͢, ‰ËÏ·‰‹
ÙȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜ Î·È Ù· ʈӋ̷ٷ. °È· Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ
Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ, Ú¤ÂÈ ÙÔ ·È‰›, ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋
ËÏÈΛ·, Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È
Û ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·È fiÙÈ Ù· ʈӋ̷ٷ ·˘Ù¿
·Ó··ÚÈÛÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. ∏ ʈÓÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹
ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚ-
ÁÔ‡Ó ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÌÔ-

8
ÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ËÏÈΛ·
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:
ñ ∞Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Û ϤÍÂȘ, Ù˘ Ϥ͢ ÛÂ Û˘ÏÏ·‚¤˜
Î·È Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ Û ʈӋ̷ٷ, .¯. ¿Ú ÙËÓ Ì¿Ï·, ÌË -
Ù¤ - Ú·, Î - fi - Ù - ·.
ñ ™‡ÓıÂÛË Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Î·È ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ Û ϤÍË, .¯. Á¿ - Ï· =
Á¿Ï·, Á - ¿ - Ï - · = Á¿Ï·.
ñ √ÌÔÈÔηٷÏËÍ›· Ϥ͈Ó, .¯. Ì·ÚÌÂÏ¿‰· - ·ÁÂÏ¿‰·.
ñ ¢È¿ÎÚÈÛË ı¤Û˘ Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ ÛÙË Ï¤ÍË, .¯. ·Ú¯‹ Ϥ͢:
ÎÔÚ›ÙÛÈ (ÎÔ), Ù¤ÏÔ˜ Ϥ͢: ·ÁfiÚÈ (ÚÈ).
ñ ∞Ê·›ÚÂÛË ‹ ÚfiÛıÂÛË Û˘ÏÏ·‚‹˜ ‹ ʈӋ̷ÙÔ˜ ÛÙË Ï¤ÍË,
.¯. ¯· + ̤ӈ = ¯·Ì¤ÓÔ.
ñ ∞ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Û˘ÏÏ·‚ÒÓ ‹ ʈÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË
ϤÍË, .¯. Ì¿ - Ï· = Ï¿ - Ì·.
❏ °Ú·ÊÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË: ∆Ë ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÙË
Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, fiÛÙÂÚ˜, ÁÚ·ÊÈ-
ο, ›Ó·Î˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÈÎÔÓÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·
Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘
ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ-
΋ ª¤ıÔ‰Ô, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ
·È‰› ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È
Û ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÂÓÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎÔ‡ ·È‰›.

9
ÃÚ‹ÛË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ªÂıfi‰Ô˘
ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜.

10
❏ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÚÙÂÏÒÓ: ¶¿Óˆ ÛÙȘ ηÚ٤Ϙ ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ-
̘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ∞˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈ-
Τ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi
·È‰› ‹ ÛËÌ›· ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (.¯. ÁÚ·Ì-
Ì·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ηÓfiÓ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È). √È
ηÚ٤Ϙ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ·È‰› ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‹
ˆ˜ ¤Ó·˜ «Ô‰ËÁfi˜» ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ
‰È‰·¯ı› ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË).

11
❏ ™ÂÏȉԉ›ÎÙ˜ ‹ ¯¿Ú·Î˜: ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂÈ.
❏ ∞ÓÙÈÁڷʤ˜: ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ‹ ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ Ë
ʈÙÔÙ‡ËÛË ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ‹.
❏ ∞ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹: ∆Ô ·È‰› Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·ÛΛٷÈ
ÛÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ı·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÎÔ‡ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹.
❏ ¶ÔÏ˘·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË: ∆Ô ·È‰› ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÂ
·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ·˘Ùfi
ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ
ÙÚfiÔÈ ‰È‰·Ûηϛ·˜.
❏ ∆ÚfiÔÈ Ì¿ıËÛ˘: ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘Ó·Ê¤˜ Ì ÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∂ÊfiÛÔÓ Î¿ı ̷ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎfi
Î·È Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÚfiÔ Ì¿ıËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘Ï‡ÁÈÛÙÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ
Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Ì¿ıËÛ˘ ηÈ
Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›.
❏ ÃÚ‹ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜: ∂›Ó·È ηÏfi Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ·
Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÓˆÚ›˜ ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó·
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ê‹ ÎÂÈ̤-
ÓÔ˘. ∂›Û˘ ηۤÙ˜ Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚ÔËıËÙÈΤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÚıÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜
ËÏÈ˘.

12
°ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙÔ˘ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
❏ √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Û ı¤ÛË fiÔ˘
ı· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ó·
ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ì ¢ÎÔÏ›·.
❏ ŸÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË
‚Ô‹ıÂÈ·.
❏ ¡· ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÁÚ·Ù‹˜
ÂÚÁ·Û›·˜.
❏ ™ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤ÓÙÔÓÔ
¯ÚÒÌ· Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÛÈο Ï¿ıË ‰›ÓÔÓÙ·˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿ ÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÂ‚·›ˆ˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ¿Óˆ Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›
Ì ÙÔ ·È‰› Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ «Ô‰ËÁfi».
❏ ¡· ··ÈÙ› ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÌfiÓÔ ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·-
ÙÔ˜ Î·È fi¯È fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∞Ó Ë ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË
Â›Ó·È ·¯Ú›·ÛÙË, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È.
❏ ¡· ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ Ì ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›· Î·È Î·ıÔ‰ËÁËÙÈ-
Τ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙË ÁÚ·Ù‹
ÂÚÁ·Û›·. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË
ı¤ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ·
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.
❏ ¡· ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÂ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓfi˜, ÁÈ·
·‡ÍËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹˜ ÙÔ˘.
❏ ¡· ÁÚ¿ÊÂÈ Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô
‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ› ÌÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·.

13
❏ ¡· ÌÈÏ¿ ηı·Ú¿ Î·È ‹ÚÂÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ÛˆÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
❏ ¡· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙Â-
Ù·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÎfiÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘
··ÈÙÔ‡Ó ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÁÚ·Ê‹. ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ
‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi Ì·ıËÙ‹.
❏ ¡· Â·ÈÓ› οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌË ‰˘ÛÏÂÎÙÈ-
ÎÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. µÂ‚·›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔ-
ÛÂÎÙÈÎfi˜ ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿¯ÚËÛË Ù˘ ÂÈ›ÎÂÈ¿˜
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi ·È‰›. ¡· Â›Ó·È ··ÈÙËÙÈÎfi˜ ÌfiÓÔ
Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.
❏ ¡· ηٷÓÔ› Î·È ÎÚ›ÓÂÈ Ì ÂÈ›ÎÂÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿-
ÓˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰˘ÛÏÂ-
ÎÙÈÎÔ‡ ·È‰ÈÔ‡.
❏ ¢ÂÓ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ì ÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ·
ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ (ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù¿ÍÂȘ) ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ηْ
Ô›ÎÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

14
√ ¶∂ƒπ ∞°ø°∏™ ∫∞π ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ¶∞π¢πø¡ ª∂
∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ ¡√ª√™ 113(1)/99 (¶ÚfiÓÔȘ)

√ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜


ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂͤٷÛ˘ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ,
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √È ÂȉÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È
ÛÙË ÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ӈÓ
Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ Ôԛ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÂ
‰˘ÛÏÂÎÙÈο ·È‰È¿:

❏ ∂ÈÚfiÛıÂÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂͤٷÛ˘.

❏ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ fiÔ˘


Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ‰ÔΛÌÈÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·-
ÙË.

❏ ∞ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÙÔ˘


‰ÔÎÈÌ›Ô˘, ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë
·¿ÓÙËÛË.

❏ ÃÚ‹ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ·fi ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘˜


Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó.

❏ ∂È›ÎÂÈ· ÛÙ· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË fiÔ˘ Ë ÔÚıÔ-


ÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘.

15
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¢. (1998) ¢˘ÛÏÂÍ›·. ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ ÕÙÚÔÔ˜.
ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, ¢. (1995) ∏ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ¢˘ÛÏÂÍ›·˜. ∞ı‹Ó·.
¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘, ™. (2000) ª·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ∂Î·È-
‰Â˘ÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË. ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.
ºÏˆÚ¿ÙÔ˘, ª. (1996) ª·ıËÛȷΤ˜ ¢˘ÛÎÔϛ˜ Î·È fi¯È ÙÂÌÂ-
ÏÈ¿. ∞ı‹Ó·: ∂ΉfiÛÂȘ √‰˘ÛÛ¤·˜.

ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô:


www.interdys.org (International Dyslexia Association, USA).
www.bda-dyslexia.org.uk (The British Dyslexia Association).

16

Interesses relacionados