Você está na página 1de 25

ICS 25.160.

40

SR EN ISO 9692-1
~ Noiembrie 2004
STANDARD ROMAN Indice de clasificare B 72

Sudare §i procedee conexe


Recomandari pentru pregatirea imbinarii
Partea 1: Sudare manuala cu arc electric cu
electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod
fuzibil in mediu de gaz protector, sudare cu gaze,
.•.... sudare WIG §i sudare cu radiatii a otelurilor
oN
.•....

M
o
N
o
Welding and allied processes. Recommendations for joint
>oJ

i= preparation. Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded


« metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam
::r=
o welding of steels
z
w
u
tJ) Soudage et techniques connexes. Recommandations pour la
w
cO
preparation de joints. Partie 1: Soudage manuel a I'arc avec
'c electrode enrobee, soudage a I'arc avec electrode fusible
III
E sous protection gazeuse, soudage aux gaz, soudage TIG et
o
c:::
c: soudage par faisceau des aciers
:a
CI.>
•...
III APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 noiembrie 2004
,!::!
"0
•... Standardul european EN ISO 9692-1 :2003 are statutul unui
III
"0 standard roman
-c:
III
tJ)
Tnlocuie~te SR EN 29692:1994
CI.>

"'C

.~
1ii
'0 CORESPONDENTA Acest standard este identic cu standardul european
EN ISO 9692-1 :2003

This standard is identical with the European Standard


EN ISO 9692-1 :2003

La presente norme est identique a la Norme europeenne


EN ISO 9692-1 :2003

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Adresa po~tala: str. Mendeleev 21-25. 010362, Bucure~ti
Direc\ia generals: Tel. +4021 211 3296, Fax +40212100833
Direc\ia Standardizare: Tel. +40213104308, +40213104309 sau +40 213124744, Fax +40 213155870
Directia Public8tii - Servo Vanzari/Abonamente: Tel. +402121277 25, +40212127920, +40213129488,
+40213129489, Fax +40212102514, +40212127620
© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrals sau parlials a prezentului standard In orice publica!ii ~i prin arice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interziss dacs nu exists acordul scris al ASRO
Ref.: SR EN ISO 9692-1:2004: Editia 1
STANDARD EUROPEAN EN 150 9692-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Oecembrie 2003

ICS 25.160.40 inlocuie~te EN ISO 29692:1994

Versiunea romana

.•.. Welding and allied processes - Soudage et techniques Schweir1en und verwandte
.•..
C Recommendations for joint connexes - Recommandations Prozesse - Empfehlungen zur
N
cN
M preparation - Part 1: Manual pour la preparation de joints - Schweir1nahtvorbereitung - Teil
metal-arc welding, gas-shielded Partie 1: Soudage manuel a 1: Lichtbogenhandschweir1en,
~
metal-arc welding, gas welding, I'arc avec electrode enrobee, Sch utzgasschwei r1en,
...,) TIG welding and beam welding soudage a I'arc avec electrode Gasschweir1en, WIG-
i= of steels fusible sous protection Schweir1en und
«
:i: Strahlschweir1en yon SU:ihlen
gazeuse, soudage aux gaz,
o
z soudage TIG et soudage par
w
u
(/)
faisceau des aciers
w
ell Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN ISO 9692-1 :2003.
·c Standardul a fost tradus de ASRO, are acela§i statut ca §i versiunile oficiale §i a fost publicat cu
co
E permisiunea CEN.
o
0::
l: Acest standard european a fost adoptat de CEN la 8 decembrie 2003.
:c
CIl
"-
CO
N Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile
:c
"- Tn care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare.
CO
"'0 Listele actualizate §i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe
-l:
CO

(/)
baza de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN.

Acest standard european exista Tn trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). 0 versiunea Tn
CIl
"'0
CO
:;::; oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
CO

"13 nationala §i notificata la Centrul de Management, are acela§i statut ca §i versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia,
Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica CeM, Siovacia, Spania, Suedia §i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europaisches Komitee fUr Normung European

Centrul de Management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles


© 20043 CEN Toate drepturilede exploataresub ariee forma ~i in arice mod sunt rezervatemembrilorCEN.
Ref. EN 756:2004 RO

25
SR EN ISO 9692-1 :2004

Preambul

Acest document (EN ISO 9692-1 :2003) a fost elaborat de Comltetul Tehnic ISOITC 44 "Sudura ~i
tehnici conexe" Tn colaborare eu Comitetul Tehnic CEN/TC 121 "Sudare", al carui secretariat este
detinut de DS.

Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea
textului identic, fie prin ratifieare, cel tarziu pana Tn iunie 2004, iar toate standardele nalionale
contradictorii trebuie anulate eel tarziu pana Tniunie 2004.

Aeest document Tnlocuie~te EN ISO 29692: 1994.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare nationale ale tarilor


urmatoare sunt obligate sa puna Tn aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Danemarca,
Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia, Spania, Suedia ~i Ungaria.

•.. Declara1ie de ratificare


•..
C
N
M Textul standardului international ISO 9692-1 :2003 a fast adoptat de CEN ca EN ISO 9692-1 :2003 fara
cN nici a modificare.
Q
NOTA - Referintelenormativela standardeleinternationalesunt mentionatein anexa ZA (normativa).

3
SR EN ISO 9692-1 :2004

1 Domeniu de aplicare

Aceasta parte a ISO 9692 specifica tipurile de pregatire a Tmbinarii pentru sudarea manuala cu arc
electric cu electrod invelit, sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector,
sudarea cu gaze, sudarea WIG ~i sudarea cu radiatii a otelurilor (a se vedea articolele 3 ~i 4).

EI se aplica la pregatirea Tmbinarilor pentru sudurile cap la cap cu patrundere completa f?i pentru
sudurile Tn colt. Tn cazul sudurilor cap la cap partial patrunse, pot fi stipulate tipuri de pregatiri ale
imbinarii ~i dimensiuni diferite de cele prezentate Tnaceasta parte a ISO 9692.

Deschiderile Tmbinarilor la radacina prezentate Tn aceasta parte a ISO 9692 sunt deschiderile
existente dupa 0 eventuala prindere provizorie.

Trebuie sa se ia in considerare modificarea detaliilor pregatirii imbinarii (daca este cazul) pentru a
facilita utilizarea unui suport la radacina temporar, "sudarea dintr-o parte", etc .

.•..
.•..
oN 2 Referinte
, normative
M
o
N
~ Urmatoarele documente de referinta sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru
referintele datate se aplica numai editia citata. Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a
documentului de referinta (incluzand eventualele amendamente).

ISO 2553 1992, Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation on drawings.

ISO 4063, Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers.

ISO 6947, Welds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation.

3 Materiale

Pregatirile Tmbinarilor recomandate Tnaceasta parte a ISO 9692 sunt corespunzatoare tuturor tipurilor
de oteluri.

4 Procedee de sudare

Pregatirile Tmbinarilor recomandate in aceasta parte a ISO 9692 sunt corespunzatoare sudarii cu
urmatoarele procedee, a~a cum se specifica Tn tabelele 1 la 4; sunt posibile combinatii Tntre diferite
procedee:

a) (3) sudare cu gaz; sudare oxigaz;

b) (111) sudare manuala cu arc electric cu electrod Tnvelit;

c) (13) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz protector cuprinzand,

- (131) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG);

- (135) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG);

-(136) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz activ cu sarma tubulara;

- (137) sudare cu arc electric Tnmediu de gaz inert cu sarma tubulara;

d) (141) sudare cu arc electric in mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare WIG);

e) (5) sudare cu radiatii:

5
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1 - Pregatirea imbinarilor la sudarea cap la cap dintr-o parte

- --
-c12
-mm -
I.1 Procedeu ' ,-i dat

l~]
referinta
6:O:b:O:8
5h
1
mm
mm 3 sudurii
'11 1,- '< de;-•.._sudare
-.1
b a ,/3
:0:1d
Umar C Dimensiuni
ll1aterial
Grosime
(nr.Simbol
de
Reprezentarea
Adancime
Deschidere
:0:2
:0:4 Tip in bISO 2553)
degeneral
pregatirii fara metal
la radacina dec
111
141 -t Undeadaos
se
b conform
'
ISO 4063)
Sec!iune
rasfrante
recoman-
1\ Observatii- -t
htransversala
Unghi a (conform aplica suport
~141 (1,;~;;:AiR<:~~\;
111

..J'--..
~.
141 3

.•..
.•..
oN
M
o
N
o
<i
u
i=
«
~
o
zw
u
CJ)
w
nl
s::
Rl
E
o
0::
s::
"'C
Q)
•..
Rl
"~
"'C
•..
Rl
"'C

-s::
Rl

CJ)
Q)
"'C
Rl
:;:;
Rl
"u
7
o
rn
«
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1 - (continuare)

Dimensiuni Procedeu
Nr.
refe-
Grosime
material
Tipde
pregatirii
Simbol Sectiune transversala Unghi a Deschidere b I Umar C Adancime h
de sudare
recoman-
dat Rep rezentarea
rinta Observatii
(conform
1802553)
b I C h (nr de
sudurii

mm a,{3 mm I mm mm referinja
conform
1804063)

Il'

.-t~l
Pregatire
In V cu 111
1.5 5 ~ t ~ 40 deschi - y a'" 60° 1~b~4 2~c~4 13
derea la 141
radacina
i- iJ ,,1

"
.•.. 60° ~ a
.•..
o
N ~ 90° 111
M
o 1.6 >12
Pregatire
In U cu V \9 1~b~3 "'4 13 5~R~9
N
o la radacina
8°~ {3 141

<i e -J!- b ~ 12°


u
i=
«
oz:E /1
600~ a
w ~ 90° 111
u
(J) > 12
Pregatire
In V cu V ~ 2~b~4 >2 13
w la radacina
1 0° ~ {3 141
m 1.7
'c e ~ 15°
C1l

E
o
0::
l:
:0
Q)
•..
C1l

,!::!
"0
•..
C1l
"0
-l:
C1l

(J)
Q)
"0
C1l
••
C1l

'0 9
oI/)
«
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1 - (continuare)

Dimensiuni Procedeu
Nr.
refe-
Grosime
material
Tipde
pregatirii
Simbol Sec!iune transversala Unghi a Deschidere b I Umar C Adancime h
de sudare
recoman-
dat Reprezentarea
rin!a (conform sudurii Observatii
c h $ 60°mm
mm $ 12 b

I I II
(nr. de
ISO 2553) I ---- = 12
15° $ {3 referin!a
mm a,{3 .. \ conform
ISO 4063)
6$b

111

u
Pregatire
1.10 > 16 In Y, V rost Cu suport la
rac:Iacina
lngust
13
141

.•...

o
.•...

N
M
o .1 111
N
o Pregatire 100 $ {3 2$b 1$c
1.11 > 16 13
<t..-
In Y, U v $ 20° $4 $2
141
U
i=
<t..
:i:
o
z I I I III I I I
51
52 lLLJ i
~·I
w
$ U
100
en
drepte
II I
w
.~
s::
tU
E
o
a:
s::
"tl
Ql
•..
tU
.!::!
"tl
•..
tU
"tl
-s::
tU

en
Ql
"tl
tU
:;::;
C\3

·0 11
o
UJ
<t..
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 2 - Pregatirea imbinarilor pentru sudurile cap la cap, sudate din ambele pa'1i

Dimensiuni Procedeu
de sudare
Nr.
refe-
Grosime
material
Tipde
pregatirii
Simbol Sec~iune transversala Unghi a Deschidere b I Umar C Adancime h
recoman-
dat Reprezentarea
rin~a sudurii Observa'ii
(conform
ISO 2553)
b I c h (nr, de

mm a,{3 mm I mm mm referin(a
conform
ISO 4063)

111
= t/2
$8 141
Margini 1\ ~C;;/';/1~:'\\~~~ '- $ t/2 13
2.1 i' ....lj...
~-,-,.""
1"//
", .. ' "\. ',','".•.,
.._~_.

..
drepte ---_:
$15 o 52
IX
111
a= 60°

2.2 3$ t $ 40 Pregatire V " i, __


~i
$3 $2
141
D reluare la
radacina
r/.'- .:. -~ _,,-.,'.'
\,'-':" '.i
in V ""7 40° $ a
~j'1
...- --

...- '~'/,,","
C 13 este indicata
N $ 60°
c
M
N
c
u
<t..-

111
Tn cazuri
i= a= 60° speciale,
<t.. 141 este posibil
:2 rr
oz Pregatire
pentru
w
uen 2.3 > 10
in V cu y l 1$b$3 2$c$4
grosimi mici
umar la '\::7 ! 1 ale pieselor
w radacina :;;i procedeul
J ' de sudare 3,
l:
.!2
D reluare la
ell 40° $ a radacina
E 13
o $ 60° este indicata.
~
l:
'0
(i)
"-
ell
.!::!
'0
"-
ell
'0
-l:
ell

en
(i)
'0
ell
:;:;
ell
·0 13
o
UI
<t..
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul2 - (continuare)

Dimensiuni Procedeu
Nr.
refe-
Grosime
material
Tip de
pregatirii
Simbol Sectiune transversala Unghi a Deschidere b I Umar C Adancime h
de sudare
recoman-
dat Reprezentarea
rin~a Observatii
(conform
ISO 2553)
b I C h (nr. de
sudurii

mm a,f3 mm I mm mm referinta
conform
ISO 4063)

111 o reluare la

2.6 > 12 Pregatire


in U
y
C7
80 :5 f3
1:5 b:5 3
"'5
13 radacina
este
:5 120
indicata
:53 141C

.•....
Acesttip de
oN
.•....
pregatire
poate fi de
M
o asemenea
oN Pregatire
I 80 :5
111 realizat

x
f3
<i. ~ 30 , I
:53 "'3 '" t-c/2 13 asimetric,
o in dublu U f
:5 120
141c similar cu
j:::
<C 2.7 pregatirea
::i:
o Tn X
z 9simetric
owl/)
w /J o reluare la
Ii
·c
Cll 2.8 3:5 1:5 30 PregiHire
in Y, V C7
v A~~~::~~Ll-
-.
350:5
:5 600
f3
1:5b:54 :52
111
13
".,,':/.,~
~.
.' /.. . ,
,I •. ,'._, ' '" ,'I
••••: -",\..
radacina
este
E I
o
0::
1--
I b 141c indicata

l::
iiQ)
•..
Cll

iiN

Cll
•..

-
"0

l::
Cll

l/)
Q)
"0

Cll
+::
Cll

·u 15
o
III
<C
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 2 - (continuare)

-- Grosime
\---
~:;~~ ~::
Indicarea
hmm
>'"mm
30
de
mm -Tip---
casemenea
poate _~
t/2
Tndublu
material
SimbolfiUmarc
Reprezentarea
(nr.de
..
t-c/2
Adancime
Deschidere
= pregatirii
Sectiune
,'1
procedeului dede-
-d4~v-1
referin(a
sudare
y"/1&
similarISOcu2553)
htransversala
de asimetric,
fastrealizal
sudare Procedeu
nu
~ 20°
13-c~ pregatirea
~3implica ~2prinderi
pregatire
aplicarea Tn
b
acestuia la toata
52 9ama ~~."
de6947
grosimi ale
Dimensiuni recoman-
Acesttip de
sudurii conform
51 dat
Y pieselor.
--f"" bnu
Unghiuri
Simbolul mai
Dimensiunile mari
+numarul ~iI
indicate ~sau
se
f3 auasimetrice
aplica pentru
standardizate
ala Tmbinarea
.~~~<:l sudarea
cu
TnISO Tnpozijia
2553 PC
provizorii.
- 1992_ conform ISO (pozijia orizontala)_
~
X asimetric
ISO 4063)
§i 10°
Observa!ii ~~~Ll
Unghi t_
~<2
141c
It-\\t 111
--' ~~/;2
cbd

.•...

oN
.•...

M
o
N
o
<i
u
i=
<l:
:E
o
z
w
u
en
w
.~
c:
ell
E
o
a::
c:
:0
<Il
•...
ell
N
:0
•...
C\l

-
"0

c:
C\l

en
Q)
"0

C\l
:;::
'13
C\l
17
o
11l

<l:
mm, IMargini
600~ aDeschi·
Ireferin\ii
b4.1.3
2~ 4
tconform2~ 3- '/ ..::-
13 a I SR 3aplicarea -
de , ISO 9692-1 111 141
uc 2553)Simbolul 22~
~l
C .::
dreptea Sectiune
Procedeu
3procedeului 4 (nr. EN :2004
•..
Nt: ISO a 4063)
dat taplica
t2t1> 13
111
111
1>sudurii
5 numaiSimbol trans~ersala
1200
~ implica
1000 ~~ '.,t. _t_ 141 ale
•.. b
Indicarea
Irecoman· ~>zentareade sudare nu900 acestuia
,--' la toata gama de grosimi
•...
"0 Margini 4a
I700~
pieselor.
ro
tJ) drepte
Z
M
Q.~ I seUnghi pentru ~2
W
.!::! ,
bdere
<I:
coell
'/3 Margini ==

JiJ
"

<
141
c;..

~ de sudare I Repre·
Dimensiuni
irea imbinarilor pentru suduri in colt, sudate din ambele parti ~

19
(pagina alba)

.,....

o
.,....

N
M
o
N
,.."

-'
i=
<l:
::iE
oz
w
u
(f)
W
III
'2
III
E
o
a::
.!:
"'0
CIl
•...
III
N
:0
•...
III
"'C
s:::
III
.•...
(f)
CIl
"'0
III
:;:;
ell
"0
Standardul european EN ISO 9692-1 :2003 fost acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic
CT 39, Sudare §i procedee conexe

Membrii comitetului de lectura (CDL) care au verificat versiunea romana a standardului european
EN ISO 9692-1 :2003.

dl. comitetului
Petru
Cameliaal tehnic
DorelTENCHEA
NEGRILA
al
FLUERA$ASRO
TES Membru
Secretar
TES Pre~edinte
SA Timi~oara
al comitetului tehnic CT 39 -
Timi§oara
dare §i procedee conexeSudare §i procedee conexe

.,....
.,....
<:)
N
M
<:)
N
<:)

<t..-
u
i=
<t..
:iE
o
z
w
U
(J)
W
ci
'i:
(ll
E
o
0::
.:
"0
Ql
...
(ll
.!::!
"0
...
(ll
"0
c::
(ll
.•..
(J)
Q)
"0
(ll
~(ll
'u
oVi
<t..

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii
standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt Tn posesia ultimei editii §i a
tuturor modificarilor.

Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate Tn Catalogul Standardelor Romane ~i In


Buletinul Standardizarii.
SR EN ISO 9692-1 :2004

Anexa ZA
(normativa)

Referinte normative la publicatii1e internalionale cu publica1ii1e lor europene


corespunzatoare

Acest standard european cuprinde referinie datate sau nedatate, prevederi ale altor documente.
Aceste referinie normative sunt citate Tn text Tn locul adecvat, iar documentele sunt enumerate Tn
continuare. Pentru referinte datate, modificarile ulterioare sau revizuirile oricaruia dintre aceste
documente se aplica acestui standard numai Tncazul Tncare sunt introduse Tnacesta prin modificare
sau revizuire. Pentru referiniele nedatate se aplica ultima ediiie a publicaiiei la care se face referire
(inclusiv amendamentele).

NOTA - Cand 0 publicaiie Internationala a fost modificata prin modificari comune, indicate prin (mod.),
.•.. se aplica EN/HD relevant.
oN
.•..

M
o
N
o Publicatia Titlul Anul
Welded,
Welds 1992
1994
1997
1993
brazed and
- Working soldered
positions EN 22553
- joints ISO 6947
<(
u rotation
7 i=
<C
:a:
o
z
w
U
f/)
LlJ

cO
'i:
III
E
o
0::
l:
:a
l!:!
cc
.!=!
"'0
•...
III

-l:
"'0
III
f/)
Ql
"'0
III
+::
cc
'(3
o
I/)
<C

20
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul 3 - PregiHirea imbinarilor pentru suduri in colt, sudate dintr-o parte

Dimensiuni Procedeu
Simbol de sudare
Tip de Sectiune Repre-
Nr.
refinta I Grosime
material pregatire
transversala
Unghi
Deschi· recoman- zentarea
dere dat· sudurii
(conform ISO
2553) (nr. de
b referin\a
conform
a,{3 mm
mm ISO 4063)

3
Margini 111
3.1.1 52
drepte 13
141

.•..
3
oN
.•..
111
M 3.1.2 Margini 52
o drepte 13
N
o b
141
<t..-
U
i=
<t..
:E
o
z 3.1.3 Margini
.•.....

I ;;>
' ,
1
52
3
111
w
u
en
drepte
.L~b__
~... ~:~
"-
"

.. "'.~
13
w 141
Ii
'2
2-4--
ta
E Indicarea procedeului de sudare nu implico3aplicarea acestuia la toato3gama de grosimi ale pieselor.
o
0::
.5
1:1 b Simbolul se aplico3numai pentru a = 90°
ell
•..
ta
.!:!
1:1
•..
ta
1:1
c:
ta
.•...
en
ell
1:1
ta
~ta
.~
o
I/)
<t..

18
SR EN ISO 9692-1:2004

Tabelul 2 - (continuare)

Dimensiuni Procedeu
de sudare
Nr.
refe-
Grosime
material
Tipde
pregatirii
Simbol Sectiune transversala Unghi a Deschidere b I Umar C Adancime h
recoman-
dat Reprezentarea
rinta Observatii
(conform
ISO 2553)
b I c h (nr. de
sudurii

mm a,{3 mm I mm mm referinta
conform
ISO 4063)

2.9.1 Acest tip de


radacina
poate fi de
= tl2 111 asemenea
Pregatire 35°~ {3
>10 1~ b ~ 4 ~2 sau 13 realizat
K
K
in ~ 60°
.•.. = tl3 141 asimetric,
.•..
o I-~ similarcu
N pregatirea in
M
o 2.9.2
N
o ~~~~lr~=~\1
~'<;:0. I
C:21. i!
i b
'•• ro -: •
X asimetric

<i.
o
i=
«
~
o
z
owlJ) V
111 o reluare la

w
2.10 >16 Pregatire
in %U '7 1 0° ~ {3
~ 20°
1~b~3 ~2 13 radacina
141c este indicata
"~-
c
ctl _.
E
o
0::
.!:
"0
CI)
•...
ctl
"~
"0
•...
ctl
"0
C
ctl
+'
lJ)
Ql
"0
ctl
~ctl
"(3
16
o
III
«
-- III I IIII I,I . I I
a dea'" 60° "" <-
sudare
referinja
$TnX
60° cu
111
'.Pregatire h2$c$6
mm
cpregiHirii
amaterial
mmUmar transversala
TnX
$2
111
13
>10
Simbol
Tip de (nr.de
Grosime
'" t/3 Deschidere
ReprezentareaSectiune I recoman-
I la Procedeu
Cb conform
umar II 1$b$3
141
b60°
111SR EN ISO 9692-1 :2004
t-c/2 Observatii Unghi
$400$a
60° a 40°
$141
13 $a 1$b$4 sudurii
" 60°
Adancime I h
< 60°
II I X
III
40° $ a 1
a 2 '" 60° 40° $ a 2 I '" t/2 h1 = h2 mm
= ISO 4063) dat

Dimensiuni
'"
Tabelul 2 - (continuare)

.•...
.•...
«:)
N
M
«:)
N
«:)

<i.
(.)
i=
<l:
~
o
zw
(.)
en
w
m
.t:
ca
E
o
0::
.!:
"'C
<Il
•..
ca
.!::!
"'C
•..
ca
"'C

-c:
en
ca

<Il
"'C
ca
:;:::
ca
·u 14
ol/l
<l:
SR EN ISO 9692-1 :2004

Tabelul1 - (continuare)

Cu
-- -
mm
mm
(nr.
metal
-Tip
de
hSimbol
de
conform
Unghiuri
Dimensiunilede
sudareISO
cpregatirii
~~:~~
material
Grosime
Reprezentarea
Deschidere
Simbolul
Adancime sie numarul
Umar
Sectiune
Indicarea mai de
adaos.
Margini
2553)
b ~i/nu
h transversala
procedeului
mari
indicate
C sau
se
Unghi
:;:
sudare~~:, -~-
Procedeu
deauaplica
fast standardizate
lanu
asimetrice implica TnISO
b
aplicarea
pentru sudarea
imbinarea cu 2553: 1992.
inacestuia
prinderipozitia la52toata
PC
provizorii. gama
conform de
51 ISO grosimi
~6947
Dimensiuni recoman-
orizontala). sudurii
ale pieselor.
(pozitia
-
dat
referinta ~ ~Observatii a ISO 4063)
bce
d

.•...

o
.•...

N
M
o
N
o
<!.-
(.)
i=
<!.
:E
o
zw
(.)
en
w
.!2
s:::
ctl
E
o
~
s:::
'5
Q)
•...
ctl
.!::!
"0
•...
ctl
"0
s:::
ctl
•..
en
Q)
"0
;:ctl

'u
ctl
12
o
f/)
<!.
yI III I -I
Pregiltire referinja
1de
hmm3 sudare
cpregatirii
Simbol
111
material
(nr,
Grosime
>12de
Reprezentarea
Tip $.3
I
deUmar Cb conform
Oeschidere
In recoman-
$.4U Observatii
Procedeu
8° $.{3
Unghi a
$.12°
141b Adancime
SRh EN ISO 9692-1 :2004
mm ISO 4063) dat sudurii

II II Dimensiuni
Tabelul1
~~I
- (continuare)

.•.... /J
o
.•....

N
M
o , "',r~ I
N \. 'I
o 1.9.1 ,"'-~"'/", "I
-,.'.-
, tJ
1
I
<{
U
i=
«
::E
3 < t $.10 Pregatire
In Yz V v 1-
;J
'/i
35° $. {3
::;60°
2$.b
$.4
1 $.
$.2
c
111
13
141

zwo 'O~~"'~'i
l,-<'--;~(
f· ,~ «-"~'~_"
u
w
lJ)
1.9.2
-~
U:Cli.'
!
-- b
.8-:>\~,,: ~ ~
.!i
c::
co
E
fi
.E
"'0
Q)
•...
co
.!::!
"'0
•...
co
"'0

-c::
co

lJ)
Q)
"'0
co
:;:;
co
'0 10
o
«<II
.- -I III-IVI I
i -I II
i '-;de51
la
cu
de
cmm
hmm
materialmm
Simbol
sudare
::;4Pregatire
arecoman-
--
Procedeu
-·1- ::;2 - I r 111 b -
~I i -I
(nr.
Grosime ade Unghi a !I b
::; BO umar
Tip de
Reprezentarea
141 pregatirii
conform
6°::; Secliunedrepte
40°:<=; Umarc
inAdancime
transversala
Vt ::; h la radacina
SR EN ISO 9692-1 :2004
Observalii ~ 60° 13Deschidere 52 d referinlil dat 4063) sudurii
radacina
II IIf:~;~O~%~~
I ap~~~~uS;ort 3
ISO

Dimensiuni
Tabelul1 - (continuare)

•....

oN
•....

M
o
oN
o<i
i=
c:x:

oz~
w
olf)
w
.!2
s::
m
E
o
a:::
s::
"'C
1.4 >16
Pregatire
in V cu rost
ingust
v 5° :<=;

::;20°
{3 5::;b
::;15
111
13
Cu suport la
radacilla
Ql
•...
m
.!::!
"'C
•...
m
"'C

-s::
m
lf)
Ql
"'C
m
'';:;
m
"tj 8
otfl
c:x:
SR EN ISO 9692-1 :2004

- (51) sudare cu fascicul de electroni;

- (512) sudare cu fascicul de electroni In atmosfera;

- (52) sudare cu laser

NOTA - Numerele din paranteze corespund numerelor de referinia ale procedeelor de sudare specificate in
ISO 4063.

5 Finisare

Taieturile longitudinale la radacina trebuie sa fie debavurate i?ipot fi i?anfrenate (p2'mala 2 mm).

6 Tipuri de pregatire a imbinarii

.•.. Tipurile recomandate pentru pregatire a Tmbinarilor :;;idimensiunile sunt specificate Tntabelele 1 pana
~ .la4.
M
Cl
N
Cl
<[
u
i=
<l:
::ii:
oz
w
U
(f)
W
cO
'c
ell
E
o
c:::

.;
"C
Cl)
•..
ell
.!:!
"C
•..
ctl
"C
c:
ctl
.•..
(f)
Cl)
-c
ell
+:l
ell
'0
oIn
«

6
SR EN ISO 9692-1 :2004

Introducere

Aceasta parte a ISO 9692 define§te parametrii care caracterizeaza pregatirea imbinarii §i cuprinde 0
culegere de forme §i dimensiuni frecvent intalnite.

Recomandarile date Tn aceasta parte a ISO 9692 au fast stabilite pe baza experien~ei §i contin
dimensiunile pentru tipurile de pregatire a Tmbinarii, considerate ca ofera, Tn general, conditii de
sudare corespunzatoare. Extinderea domeniului de aplicare necesita tatu§i indicarea unor domenii de
dimensiuni. Domeniile de dimensiuni specificate reprezinta limite pentru proiectare ~i nu tolerante
pentru fabricatie. Limitele pentru fabricatie sunt in functie, de exemplu, de procedeul de sudare, de
metalul de baza, de poziiia de sudare, de nivelul de calitate etc. Tinand cont de caracterul general al
acestei parii a ISO 9692, exemplele indicate nu pot fi considerate ca solutii unice pentru alegerea
tipului de imbinare.

Domeniile specifice de aplicare §i cerintele particulare de fabricatie (de exemplu, constructii de


conducte) pot fi acoperite printr-o alegere a dimensiunilor specificate in alte standarde, adaptate pe
.•.. baza acestei parii a ISO 9692 .
.•..
o
N Solicitari pentru interpretari oficiale ale aspectelor tehnice ale acestei parii a ISO 9692 ar trebui
oM adresate direct secretariatului ISO/TC44/SC 7, prin organismul national de standardizare; a lista
N
o completa a acestor organisme poate fi consultata la adresa: www.iso.org.
<
u
i=
«
::ii:
o
z
w
U
en
w
cO
'2
III
E
o
0::
l:
'5
~
III
N
'5
•...
III
"0
l:
III
+'
en
Q.l
"0
III
+:;
III
·u
oIII
«

4
SR EN ISO 9692-1 :2004

Cuprins

Pagina

Preambul " "." , 3

Introducere ,, ", , """" 4

Domeniu de aplicare , 5

4
65
u
N
Q ~ 2 Referinte normative 5
N
•...
i= 0z«
'0
w
Q
•..
:;;
en
0M
E0
•..
.•..
ctl
a::
"'C
~
ctl
:e
.!:!
'2
"'C
:c
ctl
"'C
Qln
ctl
Ql
iiE
«icO

•... 3 Material 5

Procedee de sudare 5

Finisare , 6

Tipuri de pregatire a posturilor 6

2
Preambul national
.
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in Iimba engleza a standardului european
EN ISO 9692-1 :2003.

Acest standard specifica tipurile de pregatire ale imbinarilor pentru sudare manuala cu arc electric cu
electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil Tn mediu de gaz protector, sudare cu gaz,
sudare WIG ~i sudare cu fascicul de electroni, ale otelurilor.

EI se aplica la pregatirea imbinarilor la sudurile cap la cap ~i pentru sudurile in colt. In cazul sudurilor
cap la cap partial p~Hrunse, pot fi stipulate tipuri de pregatiri ale imbinarilor cu dimensiuni diferite celor
prezentate in acest standard

Standardul inlocuie~te SR EN 29692: 1994.

Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire §i standardele romane este
urmatoarea:
.•...

o
.•...
EN 22553: 1994 lOT SR EN 22553: 1995
N
M Imbinari sudate §i lipite, reprezentari simbolice pe desene
o
N
o EN ISO 4063:1998 lOT SR EN ISO 4063:2000
<{ Sudare §i procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor
u §i numerele de referinta
i=
<C
EN ISO 6947:1997 lOT SR EN ISO 6947:2001
:E
o Suduri. Pozitii de lucru. Oefinitiile unghiurilor de inclinare
z
w §i de rotire
U
en
w
Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele europene la care se face referire
.!2
s:: (respectiv standardele romane identice cu acestea).
co
E
o Simbolul gradului de echivalenta (lOT - identic), conform SR 10000-8.
0::
s::
:s
Q.)
•..
CO
N
:s•..
CO
""0
s::
CO

ii.i
Q.)
""0
CO
:;::;
CO

'0
oIII
<C