Você está na página 1de 46

,Ndl

\f18010JISdOtln3N V Ov6nOOtlj_NI

E

~\idl

VID070:JISJONn3N oy6naOH.LNl

3::JI<INI

A

3Vdl

'SOUI:lq~s oiuanb 01H8.1 t> JOP:ll!P IUI11:lV s 'SOPllpnlS:l .1<lS LUllP! 'UI:lll,m'ilU! I IIp LU?lll nred 'SllUla.j SO.UtlO opuo 'Oll1<llU1>lJOdw0:J op l:l!iJoIOJI1;)N op O!J91tl.lOQtll LUn cp !!I-aS-JelIU) apep!I"I?:lJ uN 'e:Jod? nu apep!l!qlsuas op ll~leJ·~ 0Pj"..:lP 'oixaiard 0 uroo ail.lIls op91llJoqel op :lLlIOLI 0 _

c

're!:ludS3 O~UpOT:)B"}[ a ouroo ll:lql:::l/\ ogu 01U;:lUJ13110dmo:J op S"JQ:)uJalll? a SB!xmdV 'SBTx';)[V a SBgl?JllV 'sg~SP,JV SB OWD:) 'opursrns Wl:lIOJ OPIllS;;l ap saurai sormo snb ';:llUdlUTemlBN

·aJjJ!u.JJM JP VIS!UV_1:JOSSV V!.lO().1 C uAulllua:m a pU~'\\lpsaQ UUWION op soqjaqan sopd npmoucnpur eiusursuoj llJ;} O!J9lB.lOqTQ op oy;')I?,lU~!.1O B 'l1.uadsa op B!JaS OlUOJ

·OSSO.I{) all10r a O!symBa BlIUtlH 10d opaoijqnd OlNUTY aisou oqjaqan Ol!aLU!Jd urn lUO:) 'BJ99"J~P og~!pm: 13 a mdoosorsmbei B plB~nlJOd UI:::l zaA snounrd B[ad BpBznqn !O] SB!~oIOpOlaUi sarmo :::lllUa 'l:ll!J"Jsa nop UJ11'1!d[ "BP oY:)lU~'llIB tmm .JrJU!Ul.l3Jap nuopod (ugtU'aodOl) ogsa[ opsmnuciop aum OUlO:) l;:)pu::;J::;JJdmo:) as-uABln"JOld 'Bl!JJS';) B a lllnpaT U IlIUJOJ opruso op SBm 1 sorraurud sO

'IB'an-ll0d UlQ B::J!WlU~ll msop 0~:'m8qsaAU! a B:l!UH::J U urad 0!J9l1UOquI ortaurud 0 OlU2IUIUUO!::JutlJ UI;:) a 0P!Tl:).!lSUO::> B 131S3 'SOlUl3S 13!l!U13 B'!JHV\l. a Q[1l:l!IeJr'J Bp~lqUf) B!JB 'BlBd up suln.;)dBlal sBnp sBpc18alu~ UI?qmul ogs '.lBu![d!"JsTP!llnru admbo BUIn 1~n19slIOJ 13 UlUJ0j. ao 'odm1i op Ul!U1V/UrJg 0 'saunlUY oqol OlmN g SanbJBW OAIUS. B!-IBW 9501' 'OJ];)d TanuBJAJ 9S0[ 'OSSOIf) Ul!aX!;:).l a~.T0I 'mJq]B:) usnoS oplunptl '[SBPTB:)-OllSB:) aJpuux:::lIY .sanrepruso Bptl!B no sOp13~~)U~:()!l UI?:l~U suaxo] ap odruf urn opumun] !o]' as sranb sou 'O!SVurna ulSOJ up lP1U8 BUlmH lal[lnm tms a O!SYlUBQ BSO"}[ 0!U91UV lUO:) rauorourq u nooomoo 0!J91BJoqul 0

'BOqSq uia Z!U0JAJ. SU1l3 sopmsq ap OllU:::lJ OU ;:illaJ3en'auq up sopnlsg op 0~191ulOqB"1 op oiucurauorounj 013 OP!U!yp a U!lJ O!S~urBa 0!U9lUY 'UUIdl DB u:)!JquaF' apepnrnuroo up apupmq!suas nonod rod 'l:l!:m~ls~s';)J UUlnZlIB cp rssodv

'odUI13:"J alsau soprusa cp 01l;')BZ!lB2IJB nrad oucreroqm run ap Og3B!.D B (B!8mJ!'JOJllaN.) BUl!,] Bp!amTV

L

.:I\ldl

'U!Jlll ,~ 'V op SO:)!1J910J!SdOJIl<lU SOLIlBqU.Q OU U!JOd:)13l ap nouasard B :l OL SOUll sou O\US!XJUW ojed OlS~lUUa 'V QP OPlllllI'lS:lP 0 O~;)-e.lQP!suo:) uro SOlLU<l !1 QS opruarqos E'J!l!lod-oo~19S01!J odu op SQgZllJ SBljlllH1SQ QIUdllIBl IdlUO:) Op!S llIB4UQl OELI mba ZQAIEl. >

:l:mqsq rna '-e!1JOIO!S~lOJnaN a e~1JOlo.maN ap O:J!t\JdS ';:,sof O!1S op [Bl!dSOH :eoqsll tno 'onmxa ~ol onrroo lO~JalUE 0 opuunb UJ1Joro:)!sdOlngu ap BfJBlll1SUOJ u n013alU! snb 'lB1U;;JlUBIJodwoJ l?!3010:JfSd ep 06~t\las 'SOWv\] ap O!]T)[ Il:!FdSOH :I;wqsq op l~~J3.IT1.I!Jom;;:N op OlluaJ

.ciuourepaaurou 'OU!SU;) nOla opnes ap saQ:J!nl!lSU! 'B sopnl'i!1 'soJnod 'Sun~TB a opnxud ouoipisuoo tuo 'OJ111~p opruorqos 'mnBqUll umlilB uru!J!UJ 'IB'8nuod l? sopnssa13a(1 'B!1JOIO,,~sdoJt1~aN UJa OU!;:)l} ;:) Og:J'BlUJOj tuaqurm UlaZBJ 'I!SB18 a UlTuudsa 'u:'mm..:r 'vna 'UJ~1JI?8 lU!J·;:,dsa UJ.a 'ol!a3uRllSa OU Og:JBLWOj ens B OpUaZBj U113AB}Sa onb so§o19:J!sd aiuourredrouud 'sasarwm.IOd SO!I?A '::qUGUIUPIRTUd

'9861 lUa oual pnlreJAJ. 9sofdP 'opozuomdiaoo lV!XO V!fO.JJJOUlOl IJ WO:J ogJvlJ.l..W,7 ap opnis» - oJuaUiIJ}.lOdw0:J op V!1iolo.l.n;'JN ~ ~P861 UJ~ BI;)JBO SOllBJ op 'o:J!UJP o.Jl]S9Ulil)?P op smueiqosd -.J<JW!Jlfz/V ap oJUJOa V :6L6 T UI:;} S'lJPll?J-olJsnJ ~IpUBxarv ~p ',lvln:JslJJ1 vsnv:J ep SVjst?{V vp ogJnlOtl!! a sO:JUS9u2v!G 'saS:}l S?ll stsur ru-UJ~~;ms 'optznpord 0lJIyqB1l 00

. SBLlll'1 '(1 'V cp soqjaqan sou 'oiuourepeeurou U;)P?!AOS 13IO;)SG up OIq;:)19:J op IUUO!JUtlJ 13J!lUjJU!P sp UJ!Wm:}ls~s llia;5eplOqu V 'srarudaouoa SOlUlGl uro 'u~::>ual:;!p.l 1;:)Z13J ogu op BJ~ls)J;)lJu.m::> u uroo UPU!B a 'OL soun sou .iopnpunj nos 0 u~puar;.:ud ClUO::> ll?l '~uI:aOIO;)!sdolllaN up onb op onrourmroduro-j op l?·~7JOIOlnaN ep elJu!f BU'~tnU O~;)B1U;:)~lO .I!n~Qs 'B YnU~lUOJ 0p91B10qul alS::J onb lazIP SOWGpod

S861 ma uosJloA\ '0 G uel!~CI: ''M JOd npmuasarda O~:)~lS!P tJ SOUUB.lGPISUOJ as

6

dVdl

up 0FquJIi! ou opueqjaqan 'O~~)1nuds::Hd~l JO~UlU moo vf seur '::nU;;l:::l::lJ statu UJlno 'uoqS!1 lid 'Z!UOJl\l 5e153 sopmsg gp O.Illl:::JJ op U1::l~unaUn "BP SOpnlS3_ cp 0!-.l91U.IoqB'l 0 '901Udum~IOdlLlOJ op BI'aO[OJnaN Up OpqlU~ OU opuaqpsqan a Ju'3n:w,od uro apBp!A~lBlu;:)s;:)JdalB:mod WO;) RLOqLlTa 'SOUl'! OZ: ap B;)J:::J;) uioo BUln 'saQ:')lnUd~lO senp ap BquslS!Xa U 1!1;)J;)1 BPU!B BlJapod

'06 SOllU op OPJUI ou BAOUBSr!J-Byad !pIOr Jossal01d 0 a OL SOUll sop o~J!U~' ou uOluaH JnlfllV 10ssajoJd 0 'S01!a'auRqsa 'sourou sapUBlZ S011no S)OP ap 0/\ uuaou; o a O!SVWBG O!1191U JpBA9B!:)!1l"! 13 J!151nS nas ou Op!! OpU8Il 'dlud~al UPU!B ? lu'3n:W0d rug u~'3010;)!sdolngN "B onb OpUJA:;ll'JSJ oqjsqan ouonbod alsa nrqorroo H!lapod 'mIssy

'JeJq~Ud::l 'B!'30101Bd JOd OPBp;;lJB alU;)Op op oiucurmsnfa OB 'IB!;)OS-oJ!sd srem rua'3BploQ13 nurnu 'opuopuare op ogu "':)1a 'BpugJuf sn O!]S;;l1 'soouoqmam saiuoop ::lp oprusa 'muoo ou oy:'>u:;)Alalul 3:)1. ou o!]::mJadn:::l;:)J a Ol!6nlOA;) 'T1?!:::lBdsa-!UldlI 'B!:::lUs'an'a::m 'BA!l!1J'aO:lOmau o~:'nn!l!qB~)J B :uqos !"BJ::l1 o!l:'lBa9SaAU! 1m onnnnuropard 8SS;:UdlU! 0 'ogJlJ2!.Jqo sstmb BlSgp Ul?lB BJUd '81U81SrXgUl onrcureouard BJOllU ;m:1 oqjaqan 'Bsan8npod O!r~B'lndod V 0'g6B::>ndu srad SB"J!'B9I0:l!sdomgu o~6B!IUAE op SBAOJd ap oy6eldupn B mOJ spednoo 1?lS;;l 'JdArU dlS8 V 'sope!"J!U! 1}! SOt{1BQUll no sossarann snos so WO::> oproos op Oy6B'3!lSgAUT op sodrus tuo dS-W~Z!UB'aJO SOJqUl~nLT snos so d '81u;:m13uuad oy6BmJoJ op gpBp!Un num OlUaW"BUO~"JUTlJ urc ~f LUa1.

'JOSS!UlOld S!ULU Ollttn] urn laA:;ud ZBJ onb 0 'ssirraprusa u uioqurs; optpuoisc as-mat EO~lIl"?If!P BAOU B 8 urnmpunJ B onb OZ: op KUd'J so nossedamn V[' sorqureui op orournu 0 SElU 'nuno BPU!B ? ~sdNdV up "Bf:::lU~lS!xa V

'(886 [ '~lmo A d sIlEr) UA!l!U'i50;) Up50To:::l!sdomaN ap soqjeqnn so aluaUialUdJaJ sTEW a ([L61) 13~Jt11 '11 ·v ap orqaroo Op]'tlUO!"JUllJ tJJ~u1YU!P up OJn~UlalS!S ojopotn 0 soiucurars snos SOll umWOJ e!JU~ld]JJ OUlO:::l LUg,) !sdNdV u ' . rarodsa gp BTJ;)S otnoo 'saromn SO!lI?A ';,')p B:::l!J9dl e~:)U~nu:u! mo:)

II

;;fVdl

~ 01?:JnpOJlu~ Ullin U O]JV]~Hd OU 'PlIBlloH V cp O]J-Y1W;:lUlOJ 0 OWS~W no 'U!;301OJ!sdoJnJu HU SOpBAJ~SqO 0P]S LU~SSJA~l sopidar smm sosssrsord z~AIBl 'UJqOHI1S lil npep op~s JSSJA!l og:JualB lO~BlU JS onb WdJ~JaJ~.r 13 'UOSUJ8 no '.mHos: ~ mlUWJB1D JP so OlUO;) SJ}UtlPOdUl! sourou rod 'JIUJP!;)O OU operuraouoo ourrssuuuu '"HIP uro droll JJS .rod HqB::lB OlnuqBll nJS 0 'opru ap 1BS;:!dy

'SOIrE ~~ JP Bl!~UHJmUn op oauol OU sopsouqnd sopuji op seuozap IDa nounsar onb O~;)Ua!lSat\U! ap a O::l!UHJ OlHuQ1311 OUl!SS]lSUA urn IJAjOAUaSJp u U~.T!A U!Jnl 'A)jsloaAA '1 H!BOIO::l!sd ap ansour ;:'lPUR):fi op .J AOl/wd "I U!aOrO!sgomdu up aIlS::;IW apumB op ounje oaquv 'SJlUa!Jud ossap opruss 0'13 JU::l!pap JS ared 'oorpaui OWOJ uAuqruql?ll Vf O~'1Ud dPUO OAOJSOW op IUI!dsoq ou 'OPU::l!PU! gSSOJ onb U noxo] 'uuana apuu.a1 BJ!a~Jd up opmjnsai 'srurqarco sagS;;)l lUO;) ssiuatoad ap oraumu aunoua 0 'O~;')BUUOJ USSJ IBII1::loJd B sprei SfBUl OPU!" 'B::l!P?LU O~OUUUO] 1;;)1 ogu rod 'gS-Z!P 'noqjasuooassp 0 onb ·pnaI_.r ·S UlO:) "H!:)u&PuodSalJOJ nooon onb BIS110J 'll61 tnc opnoqqnd OIA!] onourud nos 0 aAalJ5a onb "HJ!WWal UIS;;) orqos ? d aSnvU"HJ!sd Grad OPO;) apsop os-nosscrcun '(LL61 - lO61) u~ml qJ!,'l.OU"HUJolI Ipuus)[aJY

'W~LU mud uruoq op OApOUl tun 'otusaur OSS!

JOd 'O-qreqBJl ::llSarmqsuoJ 'supe'J?p cp OaUO] oa opunno glUallIBA!l'Je !oJ 'SB::l!lHOd S;:'lQZUIIOd 'anb saui 'B!Z1oro'J!sdoJ11aN arqos SOlU::llUUU!SUa ap SOUlJal ura ronb 'SOlUaUI!Jaquo'J op SOWJ;)l rug ronb 'noxrcp opu'a'd] roteur onb algnbl? 'eOrlsn[ op o~lsanb sum a 'orrunj a urad Op'q~1\ omquiuoo run l~n:I!lSUO;) ap 'ezapa::l nurn U(!UI ared :;r '0110!u'80J U a oiuaunnrodruoa a rrznpord arad eqleqRq dez~uu~bo as O.rq'JI?J a OUIOJ "HULIO] U JlqOS zaJ B!'5oI0::l!sdoJn::lN up ansour JO!UW o snb O~sUJdJdUlO:) 1i!p og;')npOllU~ eurn s13'8;;)I0:) son raiuasarda 'oqluqtlll aiso uroo as-::lpUala1d

£1

cI dl

:~p oA!pafqo UlOJ \,re1UdW apep~A~pe op sexajduioo SBULIOJ tua S!t?np~A~pU~ srerqarao SBUIalS!S op Jaded op 01il:rB1j!lS;,:)AU! e '? lRqll:'lad a oagpadsa oA~lJarqo 0[n3" 'BUI:;'lPOUl B~BOIOJ!sdoln:;'l!U B WTSSt? OpUB!l:J

:OlUdUl1'l~lOdWOJ op s'ExafdUIOo alualUBllB SellUOJ ap 01il:)Blalrn tnaotjdun s::lQsal SBPCU!LUJalap ouroo reprusa uronuuod snb 's'EwapouJ U!BlnJ~JOmau a B~'ll0IOJnau Bp SOl:JBJ l31uodV

:e!-Bol0:J!sdomao sp pnuourepun; suaored OUlO:'! 'o~j:Ju a onrounxour 'BIB] a [Bnl:'laralU! apBp!A!PB 'nuouratu a o~6-daJJad sp JnuopullJ arruruisa B opunprusa '(BA!Hu'3o:J pnuaur!-ladx::Ji t?!'30[OJ~Sd) ,;muapoUl B':>YHuap B!'3o[OJ!sd" B BJOA::Ji i1

:Nnonvw ·H ap U!1.uq (opadsap)'JuPfllJM ;)11.L ·oA!sSl?d :~l}uaLUmnd oxtsuodsoi OlnalBdB OlUOO orqarco B o1il6!sodo rod :aWnnB!A 'OA1pB BUIalS!S urn OlUO;) olqaJ?:) 0 1?luasaJdv

:11:11.1\1 M A8JO op U!1J.,{q 2u~{\!l alf.L l'.UlapOW B!BO[0!S!lOlpaI8 up B!I1oIodn t? ZBd

'salO!J?lSod sOSS;:UBOld U sornoaisqo aroprsuoo onb :"lope}ndwo:J urn OUlOO orqorco., ap Ol!a:JuOJ 0 -a "Olq:U?:J op SOl;;!POUl" so u:Jq!J:) WV1I81Cld sp 3-l-0-.1 BLUalS!S NIH)lONV ap V!.J~)Jvdp(J.1uO og!JvJPx:g

:;;}P soneouoo sop ~lu~umlOaJ~p l?l[nsal 'alUBUO!OunJ olq~l?:J op ogSelU::Jis:;)ld;;)] nns Ulsg "0l11lnJ 0 nmd og6oB (}P SOU"Bld ll?Inuu0j. ~p zsdeo :) 'mlBJ~ B 01il~:mUUO]U~ op odn op ropediocnre OUlO'.) salut? SEW 'soorped cp 0 tssad rompordci ouroo o~u olqal?;] 0 aqa'Juo'JB!IDl "CI "V

,JVdl

'(alual] \l S!13LU 't:~~~Ulp O!:!~BZ!IB~OT ap U!10gl IdA) oiuauu-qoxuasap o moo opuupnu:[ .n opod onb 'sagjun] S13P UO!w-gU!P 0\16Bz~113:)0I B 'Bo!.J!lsnf oidjouud 81s3

'saQxauoo SBAOU ap oiuaunocjaqmsa 0 cnuucd 'wa'JaJnpnWB sBa~ SU·1l110 onb BP!P;)W V 's;::mnuawa]d saQoul1J snrmo ap oy6I3z!pq!uods!p V 'odmal omsaui OB SBpO~ S!aAfUods'!p d snrnpeur O~lSd ogu anb Sd.I13lu::lUIap sagoUIlJ ap o~:Huilalu~ up tuapuodap sdQ6unJ. Sl:mg 'OlU;;'IIU!AloAUdsap op OEUOI 013 ';;:lluB~qlUe:) a ooturgtnp IdPg·IBJ urn ur:n sarouadns SBO!E9100!sd saQOUTIJ sV

'sagxaUOJ SBAOU opuaoajaqmsa SBJdlBl SUAOU JBzqB;;U uropod a 'scum] lU1<tjl1JQH.tl SBpB!OUalaJ~p awamBllB S!B:J~pOO SBUOZ ap UWalS!S urn

'SUdl~ oriuo ogoBla.1 ap S;;'ISS'BP Sa)UalaJ!p .rodns os-opod sdQ6ullJ SalU;;'IlaJ!p sp 0Eonoaxa B 1UBd 'sual~ no SBUOZ SB!IYA sp OE';')l3d~o!PBd 13 ronbcr noupadsa OE6U1lJ l',;mbrunQ '(S!aA~lalIB=) s13:J!1S1?Td ogs smiqarco saoxouoo sy

'n-opU!Alas 'Bla e os-cidape ;;'I arrujno ep oiuopucdap VIsa lB.lqaJao Og6ez!UBElO V 'Oll::nrOj BAOH aurn ap Og013!l:) 13 ranbsr 113101111::> U!191S!ll -e onb Z:;lA npao 'OAOU 0'J!il910JlOUl oqjaredu urn op a'J',;)113'J ogu ounumq OJq~J~J 0

Ll

,JVdl

'0~~138qsaAU! ap 0;)1'3910;)! sdornou OPOl?LU op asuq 13 ? anb 'Bx';lldwo:J [BllTlnnSa aS~[I?uB 13 epll~tuqns J';;IS ;';IAap 'BLUOJpU!S V

'13:J!PU1110J-S9d o~sal13wn op assBl[l1SaJ 011!6npoJd ap Ol~dpp urn onb rarodso op Bpas uounu 'Ul!alH!Ul unno dO '13;)!lU11S'!S (Y~S!A eumu GS13q uroo ogsu;:"Jaldmo'J ens 'B faA jssod 10J 9S 'P:::,llUG'J-S9d ogSGJ Gp B!'Ju~n bas au U;) !s?lsa U!'J oE6BlualaJE up aprad rod 0PlJlunloA olUaw~AOlu op og6npold op oH;:)Jap 0 'ojdmcxa JOd

'" og6 lITlj " ep "og6n ~lB;)0I" 13 uroo "BUlOlU!S" op ma !paUl! oJJ;:ml orroo B ogu a O!QJ1)lslP op Bffill111SG up BP13l!IBlGp U;)!J5910;)!sd as!IlJlrn UUJl1B!IlJsSa:lau oglU;'} ~

'UWOlU!S 0 rrznpord 'aPUP!llqBqOld ['Bn~! lOW 'apod snrrunnsa sessop BIJno cp no aurn ap ogs;:"J[ 'E 'SBPB1Sl3JB aiumsaq snrmnnso ransmbor oood pmopunJ BUIalS!S 0 as

'0;)!8910'J!sd ossooord op somouodrnoo sop OpBp!n;) opruso 0 o"\J,lJSS'G;);)U oiuaurtnnjcsqa 1 'og6Bz[[u:J0I up opnlsa op scum 'anb lnrnSGl !nb13Q

'S!'ElllOJ] s<lQ!I1aJ GlUalUI13!;)UaSSa .mmroor 'B essed a O;)!l?'3BlU~ ouodns 0P onrai Bl~ssa:Jau Ogll f,f 'omounoompaure 0 uroo ~Ol!al~p onmuopord uroo 'B6[uoo Bp sarouaisod s:;:)Q['Bal 'clluamalloJ mruoor :;:) ruaJ5BlU1 ilia opauodns GlU13lS'Bq ? oruaurssucd o S1R!:)'!U~ sasBJ U1g 'OPBJlSqU onrsurasuad mZlInn B ruaaBssud Bp ojduioxo 0 LU?qumJ_ 'o~6uZ!fU:JOI unno tnoo oilor 'S!Ulq<lJa'J sarmnnsc SHll1l0U os-oputurodns '-euuoJ anno op oirooo ?f ossooord 0 O!nug 'U;)!Ul) "K'!l?U!'J BJPOr:;:Jlli"BWn as-aurot OU!alje 0 mo:) 'S!BnPIA!PU! sa1010W sosjndun a SBJ9'91il saQ:'mzpouratu SB!IlJA op B!:,mi!nbas Bum :;:J'J'dWOJ'B '01l6!s!nEm Ell :eHIJSa t?p osao au 'ojduroxa lOd 'O;)Tln~delal outan ° moo a e6uup'J up OltmUl!AToAuas;)p ° uroo as-u.rGIIV ''PoO!l1}lSd '? ogu U6!llO'J 'Ell sox:;:J[dwo:'J s~eru;;JUl sossa;)Old sop "og:'n~zH:UJol" V

'(096 I 'A.)fl,SODAAJ ,;eolUl'!i![l!P O~3BZ![13001" Ep B!1oa.l

61

'Stqa alqos og:)t')[n'iJ::lI 1;:):)l~X;) OSS! rod opuopod '~puPTUTI e(:ep SB].~~'J.r;::ll saQ!il'dJ SB onb op Bpe:)JBLU S!BLU BpU'f1'?UuuoJ ap UJ~lS]JdPBIK) msomuasorda IBIUOIJ OPB!l~~'Jl:::ll 01l!il:::ll V 's~QX'JUOJ op Ol'JlUl)U 'Jpmuil 013 0p!MP l'JA!Ssod ? onb 0 '01l6BJ'iJ::llU! B ? SB!J~!::)jdl saQ~'iJ'J.r SBP tl:)~lSPdl::m.lB:J V

'S01m L 1 - 91 sojod 'sousturrq sop C:') B'[JO!BlU BU 'BlUOld dluauryeuy a SOll13 L - 17 sojod sBuadB IBUO[:JunJ alll:::lWBW!U!U1 OpUB:Jg 'as:::lu~'801uo RU O~PJB~ ;;qUUlSBq oiuaunoernpeure urn LU81 Ogl3:::l.l RlS3

'S:::llO!l:::lJll! SB1111IUlS:::l arqos (E]B] up BllT!lU! alU;;,)lUBLU:::lllX:::l og;)Rd~'J!l1"Bd woo) '!BSUq s:::lQ;)lod sap O!WlBl!'JXJ T:::ldBd 0 g p:n!qlo ogorod ep Op9lN!U! [odad o dlUBA::lj;)J dlUJlUlUrl1;)!l.md ? ::l SB[19nq!U! :::l SB!1911?1l:JX::l sag6ullJ lU::lOJ:::lX:;l sagx:::luo;) slns3

'S!BJ!lIO'J SJQ!'8;;u S1? SBPOllUO;) ronb sreonroo-qn saQ!aal uroo reub 'saQx;mo;) ap orournu ::JlUlOU::J B 5l og!a::ll aisop SUO!lSpap-elB::> sonrauodun S]UlU sap 13llin

'ouuwnLI oiuoureuoduroo :::lp saxojdmoo SlEUi SBUUOJ sap og613J~p.IaA a og6BTnil:::lJ au d SBUlBn501d g S:::lQ:JualU! op 01'1613UllO] ell OA!S!;)';)P [actud urn lU~l a 1131110J] op S1?~J~!J.l;:)l S13UOZ s~ apuodsairoo ' S!13P!lUBl!d S13rrll~:) J~n ogu rod speureqo W!SSB 'lBlnumil [BlUOl] u6~llO;) no '[OlU01]-?.rd og!Z}aJ V

'gq;:)O;:}l anb sooxouoo SBP sauoda aWl ar ap-eP!J!:J.!;)::lds;} 1?llil1'Blu 'lOlOUl OllTBq13.11 ou 13P!AloAUa \-7}S3 'so::>gpadsa alu::llUIBPOW seropesrpnra Ul?~UO;) ogN

'SB!~UI!ld sn erad sB!ly~:)Jdl saQ!Eal sup ? OlS~ 'BSlaAU[ tnopio BU !BA Og;)UllU0]U! U 'rUUO!'JUllJ optrpnm BpunE::JS au a;):::>lUO:JU onb op O!.~]lUO:J 013 'S13W ':::>lu:::>:)sal:J:::lp ap13p!:JH!::lads'd "UP!;)! u a 13'J!nb.I~Ja!LJ 0~6uz~ilJO up !'dl 13 WB:JIEJ:;lA as mbn UI?qUl13.L

Ii:

JVdl

ap oJ]~:mJ!lalu~ urozej) 0~6U~:)OSSB ap so!u9mau ogs OlUO;) 'umssadsa Up oirad JO[ULU B nmdnoo 'SB !lB!:lOSSB s8Q6un] uroo oiusuod 'oirno 0~U9 m cp 'in a II SBplmJ13:) S13 SUW :B!l~~Jd o~!!laJ BU ouroo BU~laJ up ;)lUauml:JaJ-!p 0!2613ULIOJU! aqg:);n IBO!.jJO:l BpUUIl3:l 111\1 B !nby

'OPU!g!llOJ 'JBldupu Blual ogu onb ojcd 'lB!-JalBlU op sOl!app 13 '~nudPud orad sop~nqpIB O~S 13mj3g tmm ap oR:)13Alasqo no lW11!81 U 81Ul3mp (Jv.laJv/Jun Ivpvd a lJ,lsou2v) 'B~::lU~g~IgaU-!UT'dll op sossooor.j 'Bl!:U!P oIlsa1 tm uffi::>Y!JaA as ogu saQo13suJdruo;J 5131S3

'(S[13!oJud ~HdUl;)S OEl;)!> alU;)wI131ITlBU onb saur) soqjo sop soiuounxoui sojod saQ:~msuadLUO;) d BU]la.l ap s!l3uo!ounJ S:}Q:j13ld13pt: p opepqtqrssod 13 l!-lS~X;;l aJ@.lBd '(Ol!;:ll[P 0 no opronbsa 0) 1t3}!d!;);)o run seuodn as msdcumuraq :sO~.T~Js~m8(~ S!OP so .:mpaJ13 a IB1lua:J Ul!8n!laJ = SU!.l~w!Jd SB~ll~ sup oiuouraudord oEsal

.( O!!;)B[1HU!lS:) gp 'dlU'dllO:J@P B!sdOlOJ a ogS;}l up ciuauooop lJ!sd9[ffi~U1::rq op SOl!dJap so moo 'Supu\?pomau uro UPB1!Ul ~r S!UnS!A sup o!i:!sa[ Bp ollls;;-.nb)

'SOPU'J!ldUl! urefoiso S~nS!-A ;)SalU}s a 'dS!HmB 13 srenb sou S!BIUaW sossooord sapnbl3 SOpOI rua ~ 'll3l1S!;\ OE';)t?UlJoJ in op oiuouressooord ou S13P!AJoAua O~lS'd S!13l!dp:)o saQ!'aaJ S\1

.:JVdl

'(Bd~nnw~s B!S9U3B) oparsdas ura 13S!O:JBpBJ tUBlBJl onb l}[ 'Oln:>.I!J urn :;rp onuop ZTIIJ eurn .IBJOIOJ 'ojdurcxc rod 'I~JJJ~P 13JU sanrotond alsa BJ13d 'O'~;)!sodxa ap odum op OIOJlUOJ 0 WO'.) OpeTIlU.;:JJ13 ? Ol!aJdp :;)153 'dluaur13~nIBHnul1s soiootqo S~l3lU no S!OP roqoorod ;}P ZBd13::nl! aluawBlaldUIOJ 131;) a (OIBARJ tun no mnn'513 unm) oqtrsunn nos op oiucpuadaptn 'zaA 13pBJ op oioofqo run sauoda laqaJJad '13!Tl'5asuoJ onb '(606 n l..NI'TVH op alUa!JRd 0 aiuessaieim uraqurm :;r

'sIBnp!"\~pU! ssirad S13P oquasap a snuode m;;lZ!!RaJ onb IU111[qBq 9 cpuo ''8!d9J ap salsal nra LU?q[Um sum 'og;)da':Jlad dP satso; uro ssusda UIBAJasqo as ogu Sallla!J13d satsop SOl!aJap sO

" i SVUlJJtp !,'V opts» tnbn ·v.1Jan8oj lJw/1" :S~UOJ SBSJaA!p op seusd tnoo 0113'5 urn J13i\Jasqo 0'13 'alua~:md ormo 3. ,,~l)Ja{:J_l:JN man .I(}S <Ji\ap 'uceq ... opassesrum o.uoq own ... (Jlsolj own a .-. oln.7.lp O.J.]nO J ... oman» UlIl... :Z!P sOll1J9 sun 113Alasqo 013 onb :nuapBd op ojduraxa ° yp B!.ltll

·V:J!./~)JJ!d op!Jvluasa.J.da.l tms » no ~oJ.")a.rqo .J.o:JiJljuo:Ji3.1o.l.1Jd onefep 00 'B!Ju~mhasuoJ rod :;l soundiuoo SJg .. tpnd UlJ seossiudia; .lOU.lqWO:J tuod epopioodooui Dum '.OIJldU10;) stonst« soxeidiuoo JP lV.liJa/u! op:'Jda;uad op O!q.J.t}JS!P wn 13 'S'dlUB S'BUl 'JBns~ gpRp!n::m cp SOl}aJap W:;lU msdouauuau cp sonajop 13 WRAg[ 0!1U 'S13!lypUnJ;;:Js Sllal'~ SBP sags;;q

-soxsjduioo SBUl:;llS!S IUJ SO!

-~l~;;)lU! a 501-P~PPOJ 'S~'13nS!A sojmuusc IBZ!lalU~S op 0 ? SB!l1;'!pUTI::>as S13al? SBP IddRd 0 'ur!ssy

'B'J1d91 BZJlmBU uraquu BJUnU a 'o~ru 13 UID;) 0pUBUaJB a as-optratmxordn o'5rUlB um OUJOJ saxojduroo sB!;)u~nbdS JBJOAa 13 otnsoru OPUB1513lp 'S;;)lB! nLU13J SBOSS:;ld 'sreumm 's~~)JoLJ ap sua'513lli! OUlO:) 'S~aA?:)'g:puap! SfBllS!A sag6Bu!JIlIU snxojdtuoo S'dlUB noooxo SU!l1;'!plm'J'dS SBa.I1,'l SBp o~5Blmu!lSa V

:IVdl

'[aA!ssodUI! aiuouqmurrx UAUJ'!] suos ap oy6uu!qmoJ cp og6upuaja]!G* :'Bp13qlTl_pad ~nuaumJFliln 13A13;)~l scjdtnrs suos ap O\?;)U!JU::lla]!Q", :UI:JUIU! as-13qU!lUBUI sa[dw!s sues gp ogOU!lS!Q", :.13 UAUA;}] 'Uall? msap ntranbod o]i;sal 13 anb Op13AlaSQO !O] '(LP6 rllOODV11:l) warnolj oN

·SOP13tf!qurOJ SOJ!lS1}J13 sojnurnso B s!U~JUalaJ!p soxal:J.a.1 .TUWIO] ered cpaptoadaour ~ mrs sctu 't)A!vpn13 spied V UlBAR"a] ogu onb opexrasqo opuei 'S~13U1!UB lila sags;:)l noprusa '1\OlI\V d

'sopmen O"~s mba onb so mpne sonrcuodurco ap sodn salsa ogs onb al::l:ilns onb o ":'1g 'S-.JZOA 's!13J~SnUl suos mailIns 'og6B]l1Ul!lSa y", 't!J!d9113UIOS Oy6BZ~utlillO urmuasardn oV.N* 'oirno O!U9XU ap sO!1l9mgu ureunuopord opuo 'Ill a II S13PUlllt!J sup ogsuorxa rotaur 13WD VH* '(UUBWpOlS) lZ up al-ll3d a ZZ scalI} S\il urapuodsano j;

'uros op 1l3~;)udsg Ulail!lO np oy6JdFlp su OA!S!JdP ladud am Ja1 !tlA onb 0 '(sur ~- () sounoautn SUOS ap It!Jalt!I-SISd! O:tl6J;}lap 0EU 1? as-tll~UJ!] rUUO~JunJ "B;')llaJaJ~p V 'SO!1~JS!lUa4 S!OP sou UlaldWOJ og6"Blu;;lSaJdal num ~y 0YN", '(13J!_d910WlUOS og:'YBz~uuIiJO 'Bum opuuefins) OE319 op soiuod S~lUal;;)J!p op og-6tlll1lU!lSd tl ursoqdun supu~nba·lJ ~lUglaJ!p ;}P SUPUO* '(OW;;)lUT Op!AnO op uaTo9:) ruioo op O~Iil0* :o-g6WI1t! ap saJ"BIUaUl~[a saQ6uI1J d Sl3!l~m!ld SBUOZ sv

u. ,JVdl

-----------------------------------------------------------------------

·saldlU!s S~BlU ournn 'Cuga! ) "Ad!' •. lal "B!na;;.suo:) 0!lU sum '(opqode nos 0) "A)jSAe'l " un onb B~nl op snratond op ojduroxo 0 ~ ·U;)~lSl);)U aSm'?lfB u urensmbsr 'aP"~p~xdldwo:J ens Brad anb no 'SOAOU o~s onb sojonbe 0!l6~sodo rod <C Ol!'dl!P oq9JS~lUdl[ ojad ooqS![oq oiuaureian run Ol~'dJ 9 mba) " OOpd9 SBWUllJO'dP!" uis SOPP1;:)AUOO ?f '..j~TO" OLUm '(siuoso) Srens~A sodnoaraisa ap oiucunoaquooar ou eooruoca otnssui 0

·u.rnlBU!SSB nu ;:) sonrsnban Ol!11tll S8JAIflUd sp Ul9Jsa uu OlnOO 'BO~lU~UOj asmmu cp apspisseoau ;;IPUBIZl uios SlUABIUd 513 urad aams 0!lU Ol~aJdP aisa cnb OXED .( o~;)!s!n be B omarnp UjUB!l:JBU uraqurm ) ntdoo V og:'J!sodo rod 'OPUl!P o a B;:)Ugwodsa siuosa B oiuaumtros dlam01dwo·J uO!UJ~moJ- as!I~ue 13 lazej LUg apuPlll:J!J!P V

·(ere] up og:J!S!l1b13 U onramp 'B;)UU!l':) nu tuoqurei ooaiuooe OUlO:) [131) lapua:::udrnoo roped 13IBd B!asuq as s::>zaA SUl!llLU 101UOOpalU! 0 onb sossooord saisou a '(OPBIU!

O~lua Ol!dl~P O!J?JSIwmr OU sBp13SSaJoJd)suP!lU13lU ruaJ:}]13du 0126U01Ua a B!pOTaw 13 OlUO:) ,,···ossod ogu sum tos na +opru OlS! oplInJUOO ···apod otuoo ... J~A alU-ax!';:)G" " :ordurax3 ·O!l:'lupold nns B BP!ldUlOldLUO:) urcqurm 13"luasaldu a~u~!'J"Bd 0 'OO~Ul9UOJ auteisrs Oll J13asuq os ap zadnou] UqBUS 1l" I up og6uz!pq!uods!p B uroo OljUua ;)P 13!'Ju~snB u BAPB:)!J~~!S ? 'ooidoi 0:J!lS9uaU·!P ON ·aluanu: UIB] BU ranb soioofqo ap o~;)UamOll au rcnb SB.IABj'Bd op O1l6u:)oAa U nqmuod 'alua~:)~p oounauojeuraisis run op ~pup!I!q~lOds!pu~ V

·B[B] Bp ogsuoarduroo su ;:)puPlnJ!J.!p U J13o![dw] 1}J;:)pod seurouoj mpuaJa]!p Ula apBp[no!J!p "B iuaquraj,

131 uosa up og:)'BqJtl.l.l<>d S"BlA"B[Bd op o-g>ju'JOA3 soioofqo op O!l:mallTON B[BJ 'BP OgSU8dJdruo:) :SOP13!:)OSSU soorreurcisrs SO!qJl)lS!O

·(V I\O)IlS3A.l ) OFa]ap 0 unu<>l13 B!:)U~pU:J ap odmai op OlU;;!UIt1"B 0 ·Ol!lOS8P ?f ''BaUYllnw!s {'BllS!A otl6da::uad 13p oiuaurauansa

6Z dVdl

-----------------------------------------------------------------------

'V"V;) wa U11J.IV:J!l-W()UV.U:J

so a 0(10 1J VW '1JUlaUp OV WV.lOf ()!}UL v a pxIO

:W;;Jq::;l:)l:;)d 'ojdtuoxo JOd saxcqduioo S~tD~TBUlR[8-oJ~'B9[ sanunnso seu s8pl~plnJ!..PO

(sopap Jmmrou urad apaptoudaout) e!S9Ulh~1!8!Q eAplUlSUO;) ll!XUJdy npranbsc-oncnp og:mlU::l!JOsaQ :(oPJ~mbs::l Tlll!d!:);)O-Ol:}!red) UUtnU::llSJ::lO cp eurorput

'S;;lABJ'B souour SOSB;) uro 'B!l9lU::llli op SllJdlBl tuo snuodn no ' '~M.ll.[n sosno LUg og5Bl!Uf! op seJ::lJlll snu ronb 'epeq.tnl.l;;ld Ie:)~l opod S!BUOrSU;;llU!pr.ll serrunnso op o]16npo.ld:::lJ Y

·(B.1J31 B WClU-I0J anb SBqlIn SBp IB!Jcdsa o'\:l!sod B .I<l:J.;u BlEd apBP!J8dn;)u~ tip S8W 'SOl!--lJSa W;).I;}S 8 snurouoj so .IBS!ICUU B.lcd opeppudeom ep BlIns<l.l O§U cJ!JJS;) 8U <lpcPlnJYW c 'scpJ;}nbs;} S&!J~punJ;}s snuodmer sags;}1 sup O!J~.lJOOJ os '!nbB) SlUl;} ( .Icqo;}sap rna apcPlnJ!.HP ;}PUCJ~

·sem'B!.l J!nJ1SUOJ no saQ5~sod SBPBU!lUJalap tua SO]1UI sa rauorotsod tno apuPln::rY!Q -BA!11U1StlOJ e!xuJdy

·(SB.lOl] 6 SB g SUJOl~ £: SU ouioo SK)!1l?LU!S SB alUaWIB!:)gds::l) O]1J91:::l.] op SOl!8)Uod sop rurad B SBJOq su 18Z!P op sozedsouj

(-"B1P-' bso) srmondsc SUpBU;;lpJOO;) op aurorsts run B og6u[a.r LUa 8 ooedso on og:)!sod B (lim sapup[n:lg!o

1 ("

::IVcll

's'{;pl~mbsa suuepunoos S!B10dUl?1 S::lQsa[ moo aO::llUOOll onb op O!IyIWOJ OB 'awoll op 01S;;11 0 B:3~p ?lUar::>Bd 0 'uqBHs HJ~aUI~Jd Bp onronnoouroj 0 UIO;) '~mb ]nbBO 'SOJ!~U~U1aS sBw;:mbsa op og:)u13:?qu~ U ranboi onb 0 'e~JOZlalH'J nurnu SO-OPUl3JOl0::> 'SOl-V:)~pSSBP 51 soioofqo n?aUJoN {soioofqo cp og6uaUJolllm onojop) B:)!lugUJas H!SBJV

'Ul')'BIU! oiusurarruosqe oootreunod ~np.alalll! ;;>pBP!ouduOB 'SOSBO SalS;;) SOPO) uro onb JBIU;;)!rUS dO

'B~ [11::>1l30V 'sapBp1n'JU!P Saptmll5 ll?lUaSaJdB OgA ssnrorosd salsa '(~ .qV-lJqns no) .rauios snb UI~l as BLU!;) JOd 13pU!e onb "sornps;lldm;:')" OpUaA[OAUa sOl]3!p S!OP uroo og6;)Rnqns cp sag6tuado w3 'SOl~8JP SO!~A op soisodrnoo soroumu ap 113U1l10;) BIDll111S;;J 13 JUlRTl ouassaoou ciucureinjosqa ? 'supBzHua.r opuos OgA onb '8p!paUl ~ 'sag;)mado S'8p Og;)130!J!1?A lip a oqjsqan op 13!J9waw 13p ill?IB BlUd

'SU;)UBllmU!s S;)SalU~S s~ alUm.nawas oiuauretrorounj urn uroo 'SOUl~nUT s!B!;'mds;:l samsnbso ura as-reossq B umssed sag:):m 513 'wazh~Z!pUald13 Bp OI::lJ1I! OU 13A!SmoS!p nzarnreu op ;;"ISH] 'up stodop 'opmmb opnplqos '5;';llU;:lP!A;;J onnnsaq 113:)!] W?QlIl13l OIlA Ol!;:')PP a OlualU13UO~:)lmJS!p ~;qs~ 'SB;)!WllI:::llBtU S:::lQ513.lado SBN

OgULI/ op iod 0

ind op opuui 0

cnuo 'ojdmoxa rod 'opB'OLrru8!S ap dUaJdj~p B O'~1Ud opuaqoorod 0IlU 'OPOl urn OWO:) og:)l1llSlIO:)

tE :!\idl

--------------------------------------------------------------------~~

oondsc au 01J:;UW:::lpO :::lp SOlldJap 3: ~(E!S90~EdOSOJd) soisoa ap omounoaquooar ou OlPPP 0 ~ OJId!l S~EUI 0 ·.IEZ!.I0~alEJ nssod SE onb V.PUIU 'S!lmp!A!pU! s<JQ~mluaS3.1da.l ap OlU3WP;)IIUOJaJ 00 SOl!3J;)P [U;)~Jns

:([gAPJdOJU~ 01J6etfu!A!PI3 .iod Oe6!nl!lsqns 'ergS no 'e~seJumd \l 'dllfuqpmgs) lU~ElllUJ .T;;)1:)l?lUJ op ogjesu;;)s up aprad B dluanba.lJ tuaqurei ? 3

:Ndl

'(SdJO~18JU! SOpBJq~ll;:JA SOU SOpBZ~tmEllO ;:J1U131SBq 'OPB!.llS;:J 8 OltmHn ) 1B:l!llO'J-qns pA JU 0 8Qd;JJqos BJOIOUl-:;ud O'g!El;:JJ V 'SO:)!LUgU~p sod99;:JJ8lS~ JOd sePl38pU'JUaS;:Jp sexojduroo sarrunnso Oputn~~lU~ Sl3'J!l?U!::l Sl3!POl:dUI !9J1SUO;) 'WaElUz!pualdu l3 moo -a "ap.n:q S!13JAJ. 'soPBIOS! sosjndun znpord ;:nudlLUIIO?!J!U

Tl1.llU;:l:l -S9d Ol!El ojad 0~61:1[0;3aJ d 'BJ!d91011:1lUOS O-g-)1:1Z!UE;3lO Bum unnU8saldv "l310P8W up lOP;;)lUB OUlO;) 013 91B sepmosford C\ spanrso) S!Bp!-w131!d S131019;) sa uraururopaid S13!l~Wud snuoz S13N

alU;;)Ul;;)A130S tl!polam 13 sooi ogu OJ!Sl)W 0 apBP!A'EnS d zcprdei oprsd UY13nJOEIOBQ 13pulaH1:1 BU1:11g![U:) :(oprqos~ osmdun opmnsos ) :nuamaAl3nS sopemooxa ras op uraxtop onb 'SOSOP!Equq SOlU;;)lU!AOlU sop O!qJt;\lS~P SdlUB SBW 'l3!S?IBd urau B!s!p~1l3d 1:1Jol\01d ogu 131010[[[-91d oEsal V

'SUA110::>;:JSUOJ SB'J!l?U!:l sB!polarn rna S!Bnp!A~pU! S;;)J010UJ sosjndurt all;}A.uOJ 'srsourco-qng SB10WW S13~81:nlp SBP gs-eq u crqos 'Stll010Ul-?ld scuoz S13 'OSS!P W?TV

'sal010ur sosjndun sop lE!--:mdsa o116~nq!11S!P 13 ZBJ 'IBJ1UaJ -59d n69JO;) Y :odrn;;ll OU (saroioui) s~nua"laJJ SOSTodlU! luaCllU1 '1310IOUl-;;lld 13-)!lJO;) 'if :B~;)u€lnbdS U1S N

'SOU13Ulnq soroiorn SOlUdUJU1JodmoJ dP SOXdldWOJ se~Ju~nbgs d sosopmquq sOlU'Jur~AOU! sop o~:'mZrUBlIlo

.clVdl

'(lO!l:::ldns og~Tq]U! ;}P ulTUJ .iod) SOp13:Jg~suallr! .nnso OLUS~lU tuepodonb a 'oiueop op O~;)UdlU~ u uroo sopUrOJU!A ogn 'S;}llmAapll~ sOInlUnS;} 13 01J6Ulm~po ap S8Q;)OUO)l supd OpUA1;:lSqO las opod anb 0 'SOlOUIU! lU8JaUBW.lad 8PUP~A!PU gp SaJBlu;:rUla[8 S'!ULU S!dAJU 'uwOJPU!S B1S;)N

'alUOJ ap opmso me opuenb OUlS;)Uf 'O")lOlJl]OnOS nnmquau ZBJ 01J1I a ofosop no apBluoA ronbpmb ourudxa oyu 'OA~SSBd aluaurula[dwoo onrcureuoduioo run oglua 131UaSaJdB aluapBd 0 'SOlU8L013~[odUIO;) op Og;)BA~PB ap saJo~J dns SBUJ10] sep OlU!>C~W O!qJl}lS!P 'llJ!ll)qB -o'J99U!JU -OJ9~dB £UlO.lPU,S £ uroznpord 'S!'BIllOl] soqol SOPI35!JUlU SgQs~:ll

'onp!A!pU~ op aiuoubosqns alUa!'Jsuoo oirronrmroduroo 0 .1t![OllUO'J ap sozsdeo S]aA~lSa saQ:)ualu~ a SOUUld lUlU10] ap O!l;)U!l] 13 lUO::; oqjorede urn UI;:)llmSUO'o S!U1U01J soqO[ so 'so !}'JBllS!P sojnurpsa U B!lS!Sal oumnnq 0 onb B BUllOJ ap [UJ]l.lO;) Cl'pep!A!p13 B op[.l"BTn~;::f~f

'dPBP~A!l'jU ap opmso o 13[11:3;:)1 anb r13'J!lJO:) OLJTalBdl3 0 ursrnnsuoo (srarpaur snuoz sn IB!;)adsa ura) S!BlUOJJ soqoj sO

'salo!Jadns SBJnll1.J:)S;) sajod sUPIqyu! 1B1S;;) dP umx!ap onb zaA Bum 'sepmuaurna IBIS;;) OlUSdlU uropod OUIO;) SBl':JullI! uraoatmuuad os ogu 'salUBAdlaJJ~ SOlnUI]lS;) JOd SUPB'JOAd '(u!-IY~unloAli! og6uaJu) 0~0l3~Ud!10 sp oxaU;;)J ap sal13luawaJa SUlUJOJ sy ·e~JV1Ul1rOA O~';'>l1::}lB cp sarouodns SBlUJOJ SU snuada 'SBJABlud S13Tlll0U 'no 'UTB] up oujxna moo S£P"EJOi\OJd 'S~U':}~:)1Q':} 'soroucdns SUlU10] ssucdn uraqrrured l':mIO.g oqoj op sags;)] Sll 'apupldA UN

'(opUJoJ\a {B!Jualod op ogoeqmll;)d a B]aJBl sum alUBJCldBJTB ourur op ogssardap Bp og:'mqmpCld) SOJ~~9JO!syollJala no SOJ!~9rO!sg sa'J!pU110d Op!P;;)Ul 01s1 'l3r~wnlo Og6UdlB up osaq TIll 0111.S;::I onb Og:)BA~PB 'Jp sosssoord sop o~·j'l3[n~;)J 'Btl uradtourad S!BIUO.IJ soqoJ so 'unssv 'ClLl0961

dVcll

"Ul~.I:::>S~ UU lU7QlUUl os-assardxa oisr .. """U~"""B';)"""U;)" U'::Jy "UUJU;)" rszrp urad 'OldLU;)X;) lOd "alUalS~xd o~:)tqn::l!.uu num sp B'.)!~9rOlUd B~::>.l?U~ B g~rns 'Bfas no '(sB:J~q~l!ssqod SUli\3lBd sup osno 0 ? OLUO';)) urmo B Bled O'w:JB]n;)!l.1U Bum ap JBSSBd anb ta;;l) ;;llUg~,:)Bd 0 opusnb 'onrcprxo os-euioi ;)pBPln'.)y~p V "1300J8 ap no alUgJ;;!];) BJOlOUJ "B!S13JV "UrUJ 13U SUW 'SO:gUl sup soiuounxour sou S;)Q6BldliU u UIl3A;1j o~a (13,;)018 ap uaJ"~) aioiour-aid ua"~ up s;)Jo~JaJu! saQ6.rOd

'as-n:::lplad muuJilOld

Op Oh~l!J1SdJ Ol!djd 0 sew 'O}'OBltl! ?lSd l"Bla~ OUB]d ° mbv "lU1U;;lW;;l1:::lBJOloru B3uuJaAaS1ad OLUO'.) 0P!;);;lljUO'::J ? onb 0 'aldUIas ~nZlassOJd OlU:;'lU!J\OUl 0 a 'RI010UI-?Jd O!F'>'!q~l! op :;lPBP!:lBdu:) B a::>a"mdusap (osaq Bp SaJOlOUl soapnn) sreouroo-qns serrunnse ;)J\TOAU;;l o}11sa] B :::lS

u:)~.nu'3 B!:)lT§Ul;;llIV se::m.g a S;)lJOj snpnsq :;)PB!:)U~llJ:;)lIV

:13U Op13~rBi\13 .I:::lS :::lpod onb 0 'OlUaW!AoUJ orino arad urn op UI:::lZlt:?SSBd umJ~ldur~ anb 'S:::llOlOUl sod!lo~J?lsa ;:)P B!::>l?U! 13 mba as-ID~I!IaA "SOJlnO rod soptruusqns ogs 'oxajduroo TBlU:::lUIBlJodUlO;) O[UBllB Bum ap saiuauodtuo-j

-oI-vmnJ B daUIO,:) stodop seui 'OJ01S9J 0 B;)S!J ~1:.1 'eraA sum 13pua:J"B onb oqj-rrpcd OB 'ojdmoxo JOd "sellno .iod oraur B sepjrunsqus J:.15 tnopod 'Sl:?pU]"B] suopro rod SBPB1[J!IOS urnf:.1s anb saQ:bv

']:.1i\]Uod !P vf "U!";;JS no '!o6u:.11 op BUl!;) rod ogtn B J:.1J\!~ as smroda I,'.-ol-VJ 0 :::l[a 'ogm "B alUBA:.1j onb l!pad 013 'ojduraxa lOd 'so:J~slJq ;:) s;)jdw!s S!"BUI SOlU8U1RIIOduroJ gp SUUllOJ rod o~:)~m9sqns sns 13 a ':.1PBP~A~PB ap sox:;qdmo';) S"BUJ1H:OOJd ;)P o~'5U.lll:.11UlS'dP U 'S:.1Q;)1 S"B1Sap uIlnsa'M

"SBpqdUIOldUlOJ 0mS:.1 'BTE] upd S"BpB]ng(;ll ;) 'Jpep!i\~l':)13 ap saxajduroo S~l3lU S"B(llJoJ Sl:? snucda onb ansour onb 0 '"BSI'dhUO:J B uqusduiooa dlUd~'.)Bd 0 "BUllO] BlS;:}O '"Boss:.1d llt E urad "B1S!I\.a11UJ 13 l~znpuo:J :::llU:;'llIl"Bl;)UX;) 9 'SJ1U;:}1:JEd soiso lUO::> UlS"!J\:.111U:.1 l! nmd onbnn 0 'SdZ;)i\ SBlrnw

Iv

~IVdl

i,ownfUOJ w;:) UIilll s~6mu SB1UUnb '17 U!JHW e a s1l6t;?w £" ill;;)} ogO[ 0 .ojduroxa JOd -uumrqOld ogs ogu sen'§jquru ogu sag;)nlo LUOO S;;)ldLU!S seW;;)Jq0ld "BUJlU:'§Old um JP O!;l-J{HUJOJ Bp PA}U OB operrsrnbor ? '[eluol] oqoj 0

-oj-uodcr e uranurnroo 'ono nos op B~JU£l!OSUOO was "se~~ssaOJU sagjtuado sup so}U:mLBE'J] rod opjrunsqns 51 onb 'Ol:JJlJOO ULUBJBOJd op og6no;.:lx up sOPJUI]S!P aluawl!:JBJ 'oiueuod '01)S a '011nO BIBd 0lll:J[Vo op odn um op rsssed ap SdZBdB:)U~ Jl1ed JpUBIB lU;::J ogs S!U1UOIJ Salll:;;lOp sO

-sBaugllmu!s sasoun snu sapapjnourp lnuas;:ude dlua~::md 0 sranb snu muosardn apuo 's~tn!d~:lJO-01J;lBd S2!QS;)I ssu :;)O;)lUOJR sub op ouanuoo OB 'SP:l;)1 seO!l~lill!lB s;;lQ6tuado moo satuajqoid m~n ogu SUW "S\lJl Bled WdO op no alas ma oios op IB1UO:) OUJO:) 'SO[t1JTVO op suliuOI S ~l?S uroo sBw';'IqOld

-uxa[dmoo urrunnso tnoo SalBIoJsa sototoraxo (q 'SOJ!WLU1]JB SBUJ;)lqOJd (B :S!BqlaA sBlUarqOld op og:'mlOS op salsal

""awa1J lU;) OPU!" a lou:;luuod l1Tn opuasad 'sasalQd!l[ SB Bog!laA uron a SdlJ.[Blap SO Sopol-gIilalU] ogu SB:)!Wtu;)l sRrn'ill} JP as!r~trn ep S~lS~l UT

·TenrJ.;}l~lU! ope op {dA~ldepB ~ opsnbape eUIBIZlOld op lB'anl nrc 'S::ll1au! soduocroisc znpordar 'So!~ludmZlBlJ. ::l SOA!SIUdw! sondred .rod el!:;lpBpl::lA leul:)~PlU~ ;:lpBp!Aq::m B rrunsqns oiuaroed 0 -upeq"ffil1;:ld nsa ll3nparalU-! oioe curad 0t\9uo~SUOJ a oxajduroo eUltuBoJd run ap ng-Juaral "B tu9QllltU

"oZB Bp~pU;:}JdB op S!OddP 'a!l?S 1"B IBJOAa lila apgprnJ!J!p B :;lS-lUAJ";;lSqO opod 'a]..l?Js aurn onb op s!13LU umorjdun onb SJ1S;)1 U1.'d U1?Jqure.l

-OA!l;)B OlU;)lU!AIOi\U? gSS;;)All0lj ogu ;)S OlUO:) 'UZ![!qB1S'd S"l3lU 'O!:)PIJX;) op OIl:1!l;:ldg.l B UIO;) ogssa.l'3Old BJg~ldA ;)5 ogu

["7 :lVdl

" ----------------------------------------------------------------------~

'0r:6elnq'B]UOJ d ogsnjuoo op Op'B~Sg run S!UUl ~ldS onb ''B~I9LUgm up O]qJl)lS!P-

"og6:::l'I? up roidaoor OlrI::'llBd:u" op O!q.I1)JS!P op Op131!nSaJ -gpp1U!lU!P 'B'J!l}l'J 'JpuPln;:n,?]'Sgp~(;U~UO sopmsa ::'lP dP'BP!l!q!ssod 1110;) 'e~u'B!A cp 0p'B1SQ op O!QJ1)lSW = Tt!:)!}lm SOU01 op OIl6~nu!ur!p asuormJ:::q01;1mo gp sag6u.lalf'B SRl!'dSSOl'B

S17

dVdl

Elun ''8LT~AUS WO,I] JPSAUlllf';}A~Jd J~AaMOl[ 10UllU:J I :A'80!O~SAqd IlUq:;I1~J U! scsco 1li!~5JJAO.llUO:J pUB dJn'JSqO 150UJ ;;)l[l ].0 cuo '8u~Al0S~U JO uousanb E S! l! U2Il[M Maj ~lJ"E SaSE;:! 0/1\1, 'UO~Sdl dl\q!W~ld dIU JO ens rUd~:JU~ld all! 'Al!I!Q13qOld HB ut 'U'JJq paq JaH131 Jlf1 11341 opnjouoo 01 pontunad S! l! :Pl!lfl Jql mnn pJIJ1[B A [pun OJ old SSJl SBM uourqoxuoo IBlUOIJ puooos oqi 'SgSU::l O;\\l ::llfl ulil 'llig~Tm1ilf!I U BJud opronbsa 0!J?JS1U1Jq op 13~'Ju~I13MJd B BlUJgU a "auOP1 'JlUJpBd orino mtrasarde 'S~OUlHJ 13ls~'3010.lnJU oiso 'oprm S!BUI SOUB OJltmb

'(L £l 'd '9661 '51110:)a1 d SlluAtI rod 0PUl!:) "ljJdads SSO[ oqi jo esnao Jljl SU1\'\ Jqo11131UOJj. alp U1 UO!S:Jl ;;)ql 'aSB:J }UJSJJd at[l U! 113l{l aA~rqaq 01 sn SPU;;!{ '3uflrJ.;uaAJ 'snqJ." IJ/\Jl:Jsa 13 ou -lIl'BAJT 'ogSJr Bp Og6BAIJSqO B J '13:)018: ~p a1UCl~:)Bd a 'Ju'i:lloqa1 op ma71Bn'3U!l up og:'>uqmpad up Og:'>BAJ;)sqo V 'ZBd13:J 131~ onb ap 113q.lJ/\ oy5np01d sonm 13 131sa ros rod OpBUlBq:) unsse 'UI13.L-UI13.L 'JS 0 '(glqV :dp L n ognrnor up 131~ds?A BU Op!OJl13] 'nas alUJ!OBd urn B oiuacuauad orqarso 'opranbsa O!j?JS!m~R[ op lBlUo.1J og:'>nloAun:l.f!:l of ep yd ou ogsal eurn opueruosorda OIq~UyJ urn 'S!JBd sp B!~OIOdO.l.llIV dP ~PBPd!:l0S 1:)11 msodxo '1981 uio 'onb 13;)OJ8 InBd? "BW 'W;}23Bh'3U!1 Bp ogonpord Bpd S!dAVSuods;}.l We~lJS S!BlllOl] soqo] so onb ap B!ap! "B 'XIX o[n::>?s op epsiam "Bl!aUlpd BU mcqure; uraraptrojep '(9661 'srnoocq a SIlBA'H)pn13l1!n08 ouroo 'SBlS!1iO[OltlaU sOIlno '(9661 'srnoooq a sllB,(~j:)9£8 I LU8 'X13G JJ13V\l rod el[dJ ? 'mg'ihrn7lU!1 B Bled opronbsa O!.I9]S~Ulaq op og:lBzqe!oadsa ~ BpU~l:d]al Bl!;}UI!.Id V

';}lualBA!n bo "leuo~::>UTy apUPH!qBsuodsal, BUlIl rot raoored ~ldPod puqalaJ 0!.l9Js~ua4 apso SBW 'OdlO;) op opronbsa OPU[ OB 'Ol!Jl!P 0~J?]S!(Ud4 0 a odioo op Ol!Jl!P OPBT 013 0PB!JOS5B Ylsa opranbss O!l?JS!UIa-q o (8L61 'qsl13A\) OUB EUl O::>U!:) Yl.f SO!:)dJ23a- sop oluaUJ!J:)I:[UOO op lW~ OUlO:) lB.l

'(6£l -d LL61 'U~:lB:J?H)" 'sanb~.ll?UIAs uos UfBUTn4 nBa-lUao np SJJ;~r4dS!Ul?lj xnop sal 'nu !I;')o, 1 B" 'UJB:)?H ::lAalJSa oUJOJ 'S!tDq'JJ;}:J sorrojsnnaq S!OP uraqursi uroi 3 '(SSl -d ''1196 [ 'AuddS) .," sorqursur J soptxno '50'410 OUlOO sopnared s0l1'5J9 a sU!1 S!OP 'saguqnd S!OP 'dp ss-ooduroo OJaJ!UlBUJ urn op lU,lOruO'J ouujd 0" 'f7961 ;}P Ol.{lBqBll nos ou A.u~dS aA:u:)sa OUlO:)

Lr

.:lVdl

op ogje.m~~u! au OA9B:JY!uE'!S pdBd run O~!E'aI B]anh? 1~nq~I1B nmuncd 'Ol!;:).I!P O!Jj}Js!waLj OU ~liOJO o~sal B opuenb H!<;)u~nba.q lO~BlU BAnBJy~U)3!S uioo a 'oiuaurauodtuoo ~lsap l'lpU%,lJOJO y 'CU!S9UE'OSOUB) OdIO;) op IBla.).BI-BIIUO'J cpaiotu au rototn Ol!ajap op ';nu;::,op ojod 'og:'m13;::'u B :p,uodwa.). a IBHd!oJo 'IBla!lBd soqoj sop O)UalUl3zlU'J ou o);ls;:)1U[OJ ssiuaop W;) IBln':l!llBd oiusurmroduioo urn uE\.Iasqo '(LL61 'uau:J9H rod OP!ldPl)~)fSU!qBg_ '17 I 61 w3:

'Ol!;:)l!P O!J9JS!W;;lt:{ op sags;)[ ap lUBAl3l[IlSaJ 'ooudsa OLI Og:'>l'llUd!JO op d IB!;)udsa-ons!A BZa1l11UU ap SO~!dJdP ~oplanbsa O!l?JS!"W;:Jl.j op ogs<<l[ S9dB sorixop saiuoop sou sopnxrcsqo urars 'soxtssardun ronb soxtssardxa Janb 'S!t1qJ;:)A souojap anb onmnbtrg '(17661 'lua131as JOd sopuojor :l861 '!zua<:! dO :U6 [ 'uau".)~H) sre!:redsa SBAHdaJlad sag:)UTlj 'aluaumpualUoN 'saQ6ullJ SBlU013IU ap og:)B!palU Ull opronbso O!l?]SHlIal.j 0 OlUOO [Ul anreuodun pdBd urn lal tu?qllml cpod O~~dJ!P 0p?Js~all ° 'onb nOlUa!p01S 's!u1punm t!.uan8 apunsas ;:) R1!dW~Jd u anramp OpplOJO oJ!I\'!JaJu~ -O!U1lJ'J OUlS!lBUlnU1l moo saiuoop ;:'!P OJdUn;lU apuuI.'i3 urn ap Og6BAJdSqOy

uouna opaioptsuoo <OPdI!P O!l~JS!Wgq op ogSgl gp S~~JlUBlTns~)J sossturorduroo B ropuoressp 1'1!ZBJ U!UlOlO'J~p B~Jd9Jd B '(LL61) UdBJ9H 'H alapl OlUO;) s~od 'sIB!pUnm umm8 Bpun'ijaSJ nnotuud su S9dB puq;:)];:);) o}1S;) 1 tuoo S~}lUdOP gp 01;:}Ul\111 apmull urn ap Og:)BAl"JSqO V ;nu ;;nuasald 'dAalsa U!UlOIOJ~p BlS3_

'SOlOljUBJ sop aired apuBl13 urad uroqurei optpuojap oprei S!BUl a SOlIX;)P SOU B~Ja;)clluo'JB onb 0 '(JOU!UI no) alUBU!lUOP ogu oncrrp O!l~JS!urdq a aiuatrnuop opranbso O~yJs!1uall B~1UOlOJ!P B UpBz!Eln g (LL6 [ 'uaB';)?H "H) sBon9qUJ!S sdQ6urlJ SB sapo; ared opronbsa 0P?JS~UIClq op OIl[JlUOP 0 'ojnoos op O!:J!U! ou oprpnojop 9 'sarreumq onreureoidu s"JQ:)ury "Jp S"JQ:)Bqln~J"Jd 'SBlSOUlI13 d smxardc 'SB!SeJB op O}1:JBAJasqo 1'10

617

dVdl

BPJt:l BU aUIO:) 'SalSa} ~ u:)~l?lS;:) SOU;:)Ul no S~BUl ? TB!::n~dsa-onS!A BJa1131 u sumb sou salsal allu;) ag~)lll::lOSS!P 13 uraprusa (8L61 uro l!S1BJ\\ JOd Op!la];:)l 'U6 y) aqwo:)M,aN a JJ!r::llB~

-sodruf allua sB6uaJaJ~p S13 13!JunUalB 'up.lanbsa ogsa[ uioo SalUa!::l13d sou epuaurorduroo '[BqJaA og6u~paUl up [ad13d 0 'S13XaldUlO::l sTBW supml SBU onb a::l;:)Jud ·sBxa]dmo::l souour SBJdIBl urc IB!;)Bdsa-ons!A ossiurorduroo ou 'npronbse ogsa{ UlO:) SalUJ!J'Bd op S!13tu as-UlBAB!:m:;)J:;)J!p 'onorrp 0!19]s!tuaq op agsa] WO;) salU;}!JBd ·'P.Ja1t31 'P.p apsptxajdtnoo 13 ? (8L61 uro 4S[BM 10d SOp!1;;)]aJ 'I L6 T '!HOJS ::> TIIO!fa13]d '!zua(J dQ) 13P131UGS:;:)ldB IaA~p:eA uimo 13Ulfl

.m:e U!JU::lJ;}j!P as oau (BIFIJ1P ogsar no apronbso ogsaj) sod1113 S!OP so [Bnb 13U 'UlWOJ Bp a OlJUUWBl op OY;:'13U!lU!]::lS!P u a (sa1O!JaJU! sopcnnsor mba ur13A131UaSaJd13 oiranp O!l?JS!w:;)q op o]!sal IIlO'J salUa!:)13d SO) og:)!sod Bum op og6Im!lU!JJS!P BU ap13prnJ!JW 13 allua Og;)13!:JOSS!P cum urarnnsotrr '(8L6 T uro qS[B,¥\ rod opuejar '£L6 r) UOII5U!lIBM a 10J,(Bl

·saluBSSaJalU! SOGTBq13J1 SOp~A sopuzrreor UIBJOj 'Ol!8J!P [Blq818J ossturorduroo 013 0PB!:'OSS~ ['13!oEdsa-ons~A oFapp op 13PUX;;} eZg.ml13U tl 18'J:::l[aqBlsa R BUlla] go

·Ol!aJ~p O~l?JSrUIalJ 013 aluapuodsa.uo'J IlmS!A odureo-rursq au sopeiuosarde OYS S~'llsa opusnb 10!RW 51 S01S0J ap OY~lBU!UI~JJSap ap ap13P!:)OPA tl opuo 'srauuou sonafns woo !4::l'Jl1pag op 04]l!QB.ll tnn Ul?qunn aJ:dp.t (LL6[) ua13~H ·R ·(e!S9u\313dosOJd) 501S01 cp oinatntooquooar au opapp o :o~;)u:;'!re Bllnw opiqaoar urci onb JEIno9.rnd 0513::l mil l':?nS!A og6da:::uad 'BP S;:)Q;)BqJlllJad S'BU ';;I (sum a ssdaur uia os-renrauo lila; ;;}pBp[n::>y!p) 'B!sgLIBRodOl U 'l!lS:;,)A op tl!Xtl.ld13 13 lU?qlUl3l op].laJaJ ill;?l Ol!al!p lBIqald:J O!.f?JS!lUaq op ogsal ::uqos sopmsa 0 'UA!111J15UO'J BTXB1dB 13 d aprenbso [13lORdsa U!:luai'J!I\3;m-!Ulaq B 'u!s<;m\3oS0U'B np JUd y

·U661 'BUad·f :LL61 'uaB:)?H 'H :£L6 T 'B!JUl ·V) sopaJap S;;JlS;;JU s!B!Jedsa S:;'l101;)13J :;Ip BpuS'puadap 13 'B!OUap!A;;J uro oiuaumrajo :;lQd 'oqucdruosop op B'J!3g[O!lU;;JS as!Nlrn V ·Ol!'Jl!P O!.l?JS!Wgq ou ogsaJ ap taRflnsaJ cpunnb SBlaAas S~13lU a soiucnbaij S!tlLU ogs smn 'SBl!aJ!p saQS:::l1 Sl1U otnoo sepronbso sagsaT SBU 0IUBl WaJaJ'BdB 'oiuaurairodtnoo op saQ;JUldHB SBIsg ·m!apew op seood opuasn otopotu urn 113!do:) no 'aJzznd urn op stl5ad no soqno roduroo 'soquesop rerdoo ap sazadaour ogs saluapBd sun3lB 'IBlqalao ogsar s9dy ·BA!ltU1SUOO apep!A!l;)B 'B arqos opruso so UlB.llSOUl OlUO:) '[t:!::Judsa Og6'BllUOJU! urnsaur ussap saQ6npOld SElf Ul?qmtll sum 'I13~:-mdsa O§6BUllOJU~ op oluarupaquO'jal a OE6da::llad 'EU sEuad'B B'.JU!laA as 0IlU 0VaJ!P O!.l?Js!uraq op alUtlIl~lUOp laded 0

If

JVdl

011no B run ap :)ss'B4Iuds~ as UJ~ld?Fda osuo e anb JBl~Aa U \HUlO] gp 'OSOIB:) Od10:) OU ;;)lJO run lUB!Znp01d 'ulU!J~ SOlIB sop saQ!i.I.uu!:) so 'aAUJi.I B!sddnd~ U.lO;) salUd!:Jud lU3 'e::)!J?Js!w:;rq og:'mz!IB!::>adsa up oprusa OU onreuodun omq ,ll110;) urn nop '( Op!P!A!P Olq::H9J) urarq-rqds SalUa!;)ud ap opru a 0 'Il:U~lul!un }'e::>oj IBIqa1;}::> 0lilsa] uroo salU;)~;:rBd ap opruso os alUaUlBPIBmd

'sml::md d seorpnd sormo a SOl SOl ersd nuourour a S~Uq.ldA-OgU sues op oiuaunoatnrooai 'SOlSO] cp onrcnnooquooar 0 ursfos ouroo 'ruqlaA-OlilU[B!l;:nIJUJ uroo ~pml scirco Uta ma8uluBA ~nuas;::udu Ol!~U!P 0P5lJs!W;;}lj 0 ';:'llUaWUSlaAlII '01'!suaalduro::J a 'F,::)!P9s!da B'~19lUgW 'OlUgLU~::>;:)l.lUO:)~U oputruout 'JBql~A rU!J:,:)lUW UZ!pln as onb Uld SBPJBl ;:)p a~l?S numu onanp O~]?JS!Ulalj 0 anb a)ua!:)ya snnn ? a BIU] U UJOllUO::J opronbso 0!19Js!Ulaq 0 'snossed sup U!lo'~eUl uN

'(9861 'O!A!Bd) oprsnbso 0!19Js!Ulalj ou SBpBll311 alu;;HUl3Pfdl:1l S!RUJ ogs '( Ol::Jul) nnapeui tuo SB.11acI ap oruaunocquooor o a (o~j!pnu) 'UIBJ ap SUOS '(O'~S!A) SOP!W~]dUT! sourou 'O~llUO;) ov ·0l!;:}l~p O!J7JS!1U~11 ou SBPUl1?Jl alUaUlUp!dtll S!BlU 011S '(Ol::JV-l) aluawE~BJ s~aA1?dlUou 0l1U Sl?UUOJ ap onrctntocuuoocr a (ol1j!pne) ssiuop so l1?Anl no otustjoome 'J010UT urn ap 011 0 !Ull ! OUTO;) S!l3ql;;lA-O~U suo 'COl1S!A) samq!lUBJ 01111 soiosfqo ap SOlOd ''BJ!l9_lS!lUaq 0116Bz![B~'J:::ldsd B BZ!.lal::mJB::J 'lBqla -ogu snsiax IUql;}A U!lUO~03!P B 'lU!10SUaS apBP![BpOUJ l3p oruatuaiucpuadapuj

·SU1AUrud SB WO;) oqtrodurosop roqjonr nOllSOLU odnrs oprrnfios 0 onb oiuanbua 'SB!JB1'8010J SI3 IUO:) oqusdmasap 10t[laUl UIBl1?lUaSaldB sortaurud so 'oiuaunocquooor op auouraur sp l3JalBl l3runN ·oPaI!P 0p?Js!waq op OES;}l uroo sa:)ud!~:md 13 d opronbsa O!J?JS!Ul;}q op oysal uroo :;llUa!oBd 13 S!aAY;;lwou aclUaLU{t;)13] soiosfqo ap sU!J1uaolOJ a snr BIBd noiuosorda '(9861 ure O!A!Ud rod Op!laJdl '186 n :::lSl1OlPl.!4.M

'(opl:::lnbsa O!J?JS!lUaq) Ol!aJ!p IUnS!A odumo op Wa1lUllruA mso UPUl!'lSacl 'reqJ;}A IBp;new 0 rsran op zadno O~!al!p O!.l?JS!Wdq o opuss 0Mu a 'IJJ!W8UlU! ojz:)uluaSald;}1 u rmnsuoo l!;)U!P S!l:1Ul B!I::lS seioansqa SB.1Allfed sa WO;) 'opJ;}nbsa O!l?JS!UIaIT OU SUPB1U1l UlU!JaS 'sJua302o/ap auroists 0 urad Og:)B;)g!PO:)slrn11

:I'\7'd I

:J OP1H opd og61m!u(~.l'JSfP WO',) OP'E·,nUO',)U:;) lU~ opmmsec otusour 0 :J Ol[[JllO:::l no 13!~)llil.l:JllalU! B ll?ZlIlI UlllABp O~U BP13ZO.1;) Ulazhnrpu:udB ::lp SBJdlBl onb Ul13113.1~SOtu 'salu~nZj::lS sopn}s3: . (opedm ot{lo o.nno 0 uroo) oqjo urn B stmade SOP'81U::lS:Jldl? sojnorto a sopnrpunb :Jp 0116BUlwPJS;;'p ap lUd'aBZ!PUdldB op Bu:m~p'8md urnu d 'sooeocur UJG OlS[ ·(6~Z ·d 'P961 'h.uadS ·ll) .. opauoo uJO] OSO['88 Od.lOJ ofno sojonbsu ciuauraiojduroo BABLfPU SBllI OPU1U! osojao OWOJ 0 uioo S~UUI"!1ffi tua oiuaumptdar U~l.IOJO ormo mud 0p5lJSrlUGIj urn ap B!19UJGm up G Ula1Juz~pu~lJdB op u!:)u~?lajSuR.n nil onb 'nonsour s.mAJI\J .'(j" 'odruf aisop 04JBqBIl ortaurud umN

·(8£"Z 'd '17961 '.wads 'll) "alUaWBpUltld::ls opmsai I::lS u sod apBl;;lLU BpUJ op oquodurosop 0 anb "BlUJO] op OP!P!A~P glU:JUfBJ!3ltll!J Olq:JI5lJ run .oparedos orqcrao op snurroj SU!~A ap 'ug6uJqdu no oprusa ou aluaLUlnpuG sa dlS!SUOJ U::HUJ~n V .. 'B:J!l51JS!lUa4 0l1:'mzqB!:)::ldsa ap oprusa 0 arnd lurn:::rq.rod uro a 'orqorso op OlU;}UHlUO!:JunJ ::J 01161rZ!ur:'5.10 up asrwu:n B ared l3"J~aJ?l "BAOll B1S:J UfOJ sopruso op a!,fis 'BLun 'B!lU9JrIBJ up R!'50[ou:):Jl ap onunsrq ou v~61 ap srodap :;) O~tl'::r~l[:) op ~PtlP~S.IaA~Un uu onounrd 'O~ SOUU sop O!J!U~ ou mUJup!Lf! 'S<lJOP&roQBl08 ::> A.uadS 1a80tI '(so~1?JsTU1;:)4 sop oirodns QP '? OlS~ 'B:J!u'@Jaw oiuoummd 0}?6unJ cum rod I ~6 r me sutdo Aaj4!>1q PU)j) OSOlB:) odroo o 'I1nqdlQ:) U.lOln.nSQ apmu~ msap [;:)dgd 0 B!IaS pmb roqoorod lU?qillBl opusiucj,

'S!BlqQlQJ sumSS~U10J su orqos pnucuruodxc oqraqan op OJ~Q1IO!d 'onreiuc ou ~oJ S!l!UI~)[V op o qltlqUl] 0 ·sBP!lalIlOJdUIo:) UJBIBJU sQQsn[Juo:) sa 'SOPU1[I1SQ] sop O~6g1~lcLI::Jlm au ourssm sazaA .rod Q 'sraiuaurpcdxa saQ6Ul!lU!1 S'BlTnlO lUO:) ·SOpBp ap ulll0:);:)J ap oLfIuq'BJ.l alU;:Ija:Jxa run ? 'seroperoqejoo a S!1!'B1Q)[V QP 04p~q'Bll 0 '(966 T) dPlloss£l Q U~dMJ~mUS QP cgnndo BN '0!16Blll.IOjU~ up u:)P?JS!UlQl[-lQ1U! WQ'5ussBd B[Qd OLUsaUllUdU 'fI:uqaldJ 0116un] rsnbpmb rod JdAysuodsQJ 9 ogu osolB::> odroo 0 '9 O}SI

·OP!A[OAU:J mba 'B!Jl31Sa ogn uroqunn 050[13;) odroo ° anb opmuaurnsre TO] 'ousrd .raooi OlUO:) 'saxojduroo sp~w SBJ010UI sBJaml op OI;6ut1]s!p ureABAlasqo o~u onb ZQ!\ Uwn 'lllJQl'Spq 01?~BUQPlOO:J 1? upnp !oJ [B!;)ljJ::JdllS 01l6uQ1B UUISQW V 'lB.lqQlaJ 01161':?Z!UUllJDal QP BUUOJ uum'5{1:! malallns (9661 'apuosSBl a U!QMJQl1US rod sOpp:J]Q.l '~L6[) )['BUAp::>!';} uong ·Og:'>l3LUJ0]U! sp B::>p?JS!WQlj -law! tua~BSSBd 'BU OSO[B:) OdIO;) op oiuoun 10Aoa ogtr OU 'lusuad B S!l!UjaW ap odruf a nOAal ':J1LmU!UIOP ogu ogur up sootdu SO'Jgyl'5 Q SOJ!X~ld soiqrrusrp sop 01UQUI!'j~lIUdl:l ogu 0 '?d no 0410 '01l[ll Bp 'B~JU-gU!lUOP Btl s~a!\~~:J::JJdB s::JQ~:nua'lI'B mnransour ogtr soisai sO

:JVdl

"SdlUglgJ~P S;;'Q;)B1U;":)S~lldaJ ssnp U1;;)l pmb u 'Bled a orpsnh OU %)A onb e.rnZlu 13 aiqos opsnmfuad ? ;)lIl opusnb :;;>luBssalalu1 ;:)luawewal~x:;;> 1310~B l;:)S ~A oinatueiroduroo nas 0 "SB1U!lS~P S;:)PR1;:)Ul sunp dP rurcd B SBPBUlJOJ 'S;:)lUdJ;:)J~P sag6B1U;:)S;:)Jd'dJ sunp oglU<l ZYJ onefns 0 "( 0ln:)J~:) urn opuos CWO:) op.qaarod Bf;;,s ojno.no-turas urn onb 'ojduraxo .rod optnnjnsar) oisodo lBnS!A odurso ou eptllu;:)s;:)Jdl3 Bl:::l!dmo:)u! Brn~!J Burn IBlaldwoJ U apuoi O!l?JS~LUaq epR:) '( ordoosoisinbai 0 0pUUZml11 ) aA:).rq ug6lsodx;) UJO:J S!BmJOU sonsfns uro OpBAJdSqO tl!AUl{ ;:)S OUIO:) Itll ",BnS!A odureo op msodo apaiaui BTl opanrosorda ojnurusa 0 s'Bu;:)du aq;:)'J;:)J 'OP!P!A!P orqsiao op O~l?]S!tU;:)q epeo '0:!i16B1UdS~:udu dP BUllO] B1S;:) N "LL6 T nrc ll;:)U:)?H "H rod opuojar 'lL6 I ;:)p Arlad S '1{ ;:) Ualll1tlAall "J 'M.::q T ap olf[BqU.ll OU ooaiuooe OUIO:) '(ssronnnb) seisoduroo SB1n:a~+ 0pu13z1E!n sopaptuso UIBlO] uraiq-nrds saiuoroed so 'SB];:).!Bl op odu OJ1nO wnN

'opranbsc O!J?JS!W<lq 013 ma:aBn'i5un -up og6!nq!~QB 13 lUO:) '(L9Z 'd 1796 I 'A.uadS "(1) "O!l?Js!illall epso 13 SOPBZ![B~:)adsd saQ6m1] a soxmbra ap ~6!llq!J1B Bpd 'oqjaqan ap 01lS!A[P ¥ll :aIUa!:)ga S!ULU Bt.UalS!S um rod 13p~n:aasuoJ :r S!Blqala:) scuajsuuou stop sou B~J9U1arn op soxmbre sop og:JB'Jndnp 13 'sarouodns S!B~u.u sou ounnrodun 5!.Bm BWO} as 'sag6euIloJU! ap oiuaureuozeuue no '13pgrnaUl op og:JBll1um::m 13 onb 13p~paLU Yo. 'orqarao op oy;)nTOAd up OP131111S;:).1 urn CWO:) e:)!l?JS!UIaq oy61?Z!le~:)adsa 13 .lBla.ldialU! 13 AlJ;::ldS "M nOAal 'aluawBJ!pua:aom S13PftlloAa s!em zaA apeo soioodss saludlaJ.!p ma muaurauoduroo ou duala]!p B1S3.

"C(9Z "d 'v96 T 'A.lJa-dS "(1) ,,"eTap cs-raprooai apod O£U ;:)Fl 'Ol!a.l~p O~l?JS!lUaq 'B~I\ 'onrsntoo -e rmnocxa op OpBqB'JB Ilqual uprsnbsa ogur ans B onb S!13q.laA-O!lu SapBp!A~PU oiqos onreunnop oprenbso O~J?JS!lUd1.{ nos 0 0PBUO!lSanb opmmo [ ."" ] 'BpJanbsa ogur nudord ans :::lp SOlUaUI!AOUI no og:J!sod B .laA;:)l'JSap ap no oprenbsc opel nos 0 opsoor roj oiuod onb uic .!B:)!PU1 op zed13:)UT ? 'opapuox onrsnbuq 'sopapuas s0410 ap ¥lsa omsnhuo 'upranbso O~Ul ans mo oioofqo U111 tl'JO[o:) as opusnb coourooe OUJs;:)w 0 "OhM.aJ'Jsap no OJ-Vawou op Z13dR:)U!? SBm c oursurepenbcpe ala B J!ae;;ll opod '[ oucirp O!J?JS!watl ] ll3ns~A OdUlB:) nos op sprsnbsa opmour BU snuoda oioafqo urn B1U;;"ISdldn alii as opUUtlb 'soprenbsc ?d no ogtn ens e uroo S!eq.laA suapro n reocpoqo anaasLTo:) ogu 'BIaal ap RIA "Bp.ranbsa ogw nns 13 lUO:) opnrros j?jB] anb lmma[l~ 13S!O:) laAal:)sa ap zndso 9 opu

:lVdl

'B LUBJOQ01JOJ os 01111 '(966 I '~rpoJ rod SOP~l~]dl) 9961. rna PLm[)j'n1H g lfFwS .iod sopmucsoida '~:riI g 'zlN so ouroo ''Bplanbsa e!LUOlOJaJs!walf ap sosao ap 0~6TlJ-sap V

·op.lanbsa 0 'tuaaUn8UnE urad "alUIHHluop" O!l?JS~U1:;>q uroo a sorixap sonofns ura 'maaunau~] ap soruouoduroo ap OlUJUlU' '::IJ01d ou 'onorrp 0!1?Js~maq op 'OlUaW!AloAUa op 'pded 0 no 'omqinuoo 0 J~JaJJ.I oranb '~nbv

'11O"qunJ JOlnB alanbu ouroo 'opozru» V!svJv 011SSaJdx;;l ~ UIa8!1O OpUBP 'uHa.1~p o-gsaT oda OJ!S~JB ossttnorduroo ojod opetouaprxa ? onb 0 'maatmaUn au 0PRZ~[B!Jadsa onanp O!l?Js~lUaq tuoo smn '"Ep.1anbsa R~::)UgU!U10P uroo - 011PJA!PUI '(966 T 'Jaa~aM4'JS) 6681 rna TPMWRJij 10d oiuossp 0 o ill OJ SOSBJ so rnbep rmjoxc oronb Ul5'lQUTBl '(966l 'lali!:;'IMqJS) llaaBn8u"!1 R urad a~UeU!lliOp J;:)S opod 011:::lJ[P O!.1?JS!Ul:::ll.j 0 'SOlOl[URJ sou onb 'nopuojcp UJOJH oudord 0 -soptocquoo ogs SOSBJ s~nsg 'UIa8tmau~[13 rnmn B 'OlUBllod a allrnU!UlOp 0 01!a1IP 0!l?Js~U1aq o opuos 'U!::lUi;UdPJd Bluas;udB epronbsa ogur B onb rna soseo so '.l~Japl U ,nnS::l raoorad B~lapod 'UIaaBnauq B JUle.n BJRd Ol!al!p 0!19]s~UIaq op B!Ju~nadulO:) 13 mba l!.(;;)J~I 0,\/

'o~JYls~al[ orscn sopnssoocrd opuanb lli::lB'HltI1M UJR1U;}SQJdu 'SOJ!llJm'1JBJd d sreruxoi SOlJ~dSB ::l soouuptues-oorxcj SOpgdSR rmrotooura a 'H'J!lSIn8u~1 B~P9SQ.ld 'a}UalUBp13aUJou 'lU8BE!l18u!1 Bp sg~UaUOdlUOJ 5Un1l] 'if Termds8-0nS!A IRpalUlU 8p omouraran ou seuadn alu81adUlo::J ? O~U OF;}J!P o"!J?lS!UI8{1 0 UJ;ilqmul

'Iu!::mdsa-ons!A nzamreu op BJaJRl UJ;;J opu~npu! 'saQ5uI1] 5131100 cp OlUallIBSSQ;)Old OU urcqnrm 81UQladwoJ ~ 'tuaBUn2lUnUp 0ruaUJB1Ull ou smroda op13znU~::ldds;} JU1Sa ooared opu opronbsa O~l?JS!Ulaq 0 '0l1rt:1:}l0d

·(v66 I 'u!nbauu1?H Q lQlnoO '::lUaUBOr :'1766 [ 'U1I1!O -::JlfUlB or) ruaBBngun up oiuaureran au onanp OP?JS[ll;?lq op pdud 0 OPU13llSOUJ O~5B2l!lSaAU! SOUlB11UO::Jua OUlOJ unssv '('1766 [ 'lQ:::lB18S 'f rod opuojar 'o]aJd OU 'UOlaU~JJui\\) soioofqo 'clp OlU;;)UI!J;}l[UO::JQJ 0 OlUS8Ul a (v661 'lU::la18S rod Op~.Igp.l '(:861 'lU::l1lJaS 'f) S!BnS!A seuuoj tna S::ll[Tulap ap 0~6BU!uI!nS!p 13 '(v661 'lUaa.las 10d opuojar 'L861 '£lnW!)I) us~;)a.ld IBnuuU1 o'~juuaplOOJ sum a (£L61 'epnl ·V) SOlUalU!AOUl ;;)P B!Juwnbas 'Hum ap 0~6BZ~ra:aJ 1? lli~qUlBl SBW 'waBunliu!l ~urnl!lliH as o~u opronbsa O!J?JS!U1gq op SB~OU~lgdUlO:) sy

6~

:Ndl

iuapuadap-ixsiuoo SP~JP ;;IEiBWBP aJaqdS!LUaq lqaLl SB1~11M (,(EioTouolld 'XB~U,(S ·Zh;l) ssssaoord a!1s~nauq aaJJ-lxallIO:) U1 surojqord soonpord aaBLUBp araqdsnuaq :yal snq..l"

·(9661 uro apoJ rod sopuojar : [861 '1;;lUP1BO;) qruBH 'l;;lUdBi\\. :186 T 'uolamaN a MBqSPI318) ·oEal!p O!.r?]S~dq UB OPB!:)OSSB'Opp::JBd uta ;;l oonsjroq olUaUlUSS;}JoJd ap OPOUT UlT1 B o!1:.'J~sodo rod :opl:mbsa oU?.fs~UJd4 OB OpB~"JOSSB oononnns d 0"J!a9ToJlOUl 'o:)!a9[OlloJ soiuouoduroo sop O!Jd9Jd '{R~.Ias :;l o·"J!lHBUB oiuornessooord op OpOUI urn ;;lS-B1Ug!]l~S ·o:)nsrnauq oiueuressaoord a uroo ;}lUalUR1!11Sa SOPBllO!"JBPl ogu waaBnaU!I ep oiuourassaoord op soioodsc uis sepnpjnoqtp uraruosorda "Br~al!p o~sal uroo SglUa~"JBd so onb oirmnbna '(o"Jp~mas o:)!x?l d axsnns 'B!BOIOjJOW 'B1BolouoJ) SO:)!lS~naU!1 anrcureunsa S!;}AJU W;} sapBPln:)~.pp no seurojqord uraruosarda 'oprcnbso O~l?JS!Waq op OlilS;}l moo 'sO:)~Sl}JB s;:"I~u;:)!:red sO

·SOUB S sop UJ?IB ~ o~U "W-)!PWU!S B~"Jui?lddlOO;) B BlOqUIa 'SOUB £ 1 ap U:.'JUBp"J Bum ap OB ;:)lQap'.A!nba O[.l¥lnq'BJOA urn nOJTPU! 'scpuziprepmnsa saisoi moo trmrq-ujds SalUaTJed ap ouanp O~l?JS!maq op ogonpord ep Oy5B!]l~AU

'Tumid op Jern3u!s 0 J!nall~lS!p no '01111rlJ 0 'su I sud SnSJ;;lA S·BA!PB S;;lSRI] JB!:)"ual;;lJ~p op ZBdB:lU! v SBW ·sopa!qo ureuuop onb saselJ a 'soiarouoo souiou rapuoaiduroo 'SBA~lBZ!au ;;l SBA!lBW1~:rB SaS'B.lJ allua IB~JU;;l]aJ~p "B1Rd ;:nu;;'IladwoJ ;;lS-BllSOUl ouanp ouejsnucq 0 'SB"J!lS!n3un su!Ju~ladwoa SB crqos sopruso lO3

l,LUa8tm3u!1 Bp oiuoumssooord au 'laAfuods!p UivqUlBl opronbsa O~?Js!wal{ 0 lUO"J '? 015! 'IBllUOU orqaroo op Ol!;;lJ!P O!l?JS!·waq op {aded 0 pmb JBlll11Z!Jad sourapod 0J;llua SBJ~

·(61 £" ·d '9661 'apo;)) ,:3u!ssa:)oJd ::>3l>,nIluul U! P;;)A10AU! s1 s3u!aq tmurnq U! :dl;:"1l[ds]LUaq f!:uqal;;lJ lq8~J aql lBlTl u!upa:) srnodda M.OU l! qoreosar JO s.maA or amos l;;lYV"

.(££( -d '966 [ '::>poJ) ,,·uO!lnpOJd uooods JO ;;llqudB:)UT S! alaqds!W;;l4 llIa!J alIll13111 Ma!A aql A[aUl"Uu :AlO;:ll.H ;}OUBU!lUOP ;:"1111 JO sstrtnoop paU!BIBU! pUB paljs!lqe)sa isour a41 JO amos Alanb sn apsm Aal{l ·UUl.I10P IB:)!ZJO[OL['JAsdomau patpUaJlua uousonb sn opem aAl'll! Aar.[l lP.l1l S! uounqtriuoo JOfBUl I!alU 'suouoanp M.au p:;;qS;;JZJBns aAel{ ,(al[l leq} u~ ,(8oTOl.pAsdomau U! soseo J!SS13{J ;;lIt? "d' N PUl,] ·J·3"

"SBlalJUOJ SBlA13lud ap 0513"J au JdAJssod S!13Ul 'Ol!al!p O[.l?js~Ulalf ou 'saua2tJuq ap UUIalS!S ou osaq WO:l o!il~mJH!poJ

19

dV'dl

.(~ r z -d 'Z66 [ '~8nll;}S:) ,:Sp8!qns p8ilmlmp-Up3Jq pmOTHPpe ql!!r\ p8UpnqO uocq ;:)AElI 51[I1S;)1 ml!'UI~S ·lU;}squ A[;)8rul 81aM SUO!SS81dxa 113~·JlU porm boi A] [E'JHs!nilu!] Inq 'strotssardxa IB!J"B] aAlloaJJ"B pmuou pa!t\Ol[S Jau8!s pauo~saT-ijal u 'lS"BllUOJ tTl 'suorsserdxa dA!paJJ"B 'Alm J! 'alll!] pgA13]ds!.p lnq 'pal~nbaJ ualJiv\ suoissardxo I13TJU] J1ls!n:Bun paonpord ,(nunsn pa [qns dlp 'a){OllS Jall 181.:1 \f ·su O! ssordxo 1l3! :)uJ ;)AnJ81.:JU SnSJaA :J pSfnau!l oonpord 01 Al!r~q'B JJ1l U! UOTlUPOSS1P 13 JJJ\>\OljS laUZl!S J13ap paUO!Sal-ll[l5!l \I" 'l13UO!::JOUI:iI JBpel ogssardxc n a 13J!151nauH TBP13] ogssardxo 13 aJ1U~ 0~6tqJoss~p 13 tu~qur:e~ unsour '(Z66 I ) ,8nnaa

.(~£"( -d '966 T 'Meqsplus:) ',:TS·'v' Ul ooads jo sosn OMI gql uaal'lqaq u0!lu~;)OSS!P ·13 MOgS SJaUZI!S ]l3;')P pamfui AIJBIal13Hlm Wq11JB] aen pUB 'rualS,(S aUlBS aql H!lj.qM sdrusuoutqar :J!1s!n8u!l pUl3 IUllud50n5!A uaaA"'laq 8uru8~s U! AU1dJalU! 2Ilp uaAl:B 'U09B::>~P1dUl!SJ8AO lIB ST suonormjmnadsonsp, PUE a:Bun8uuI u8a.,\w=>q ;;HOpl~q~ AU101OlP1P 1qll~t;11S V"

'(17£"£ ·d '966 T 'A\BlJ5ptUS:) ,,·u0!1I3S~l-e~J~ds lUU1U;:)tu!ldwoo S!l.I1 J.a1le IOU S;:lOP ATW!leds paA;;J,\UOJ S! ·TS'V U! UOn"l3WJOJU~ fUJ!ll3lmUU18 1-eql lOUJ Qlll pUB 'sl;:;,u8!5 Uf ornren u:B!S-UOU t! JO SUO!r:>Ul1J T"I3!lBds 10J :;lOUUU!UIOP ;:lJ;;JqdsIUl8q-N:BF B pUB a8lm.8rrel u8~s 10] Q:JUBU!lllOP aJaqds!wall-l]G] 13 51 8laq.L ·U011BSHI3!::>ads ouoqdsuuoq JO nrourd 0 IaA;)p <:IlI1- 1.0] ,(jBssa~du lOU aJ13 qocod s pUI:: 8u!JBaI-I" 'IBJqaJaO U;)p?JS!WGl~ O]il8llZ!TI3!;):;lds:) uu lOpe] run W!SSU las UidJ;)JI3d 0Ilu '15 rna B]B). 13 a o~6IPnl3 V

. (t S" £: . d '9661 '!r\ sqsperq) ,,·uop ES! ["Epads aroudstutaq [EqIaA uou JO }UaUJd 01 QA;;)P a 41 l.OJ 11311UaSSa lOU s.! a::>UGP~Xd AJ01!pnU J13l1l a::>uap!Aa 5! 13u!ssa'JOld IB!}l3dSOllS]h <JIlun'auujuoU 10J S8U~',,)lUUll{S-g IBlUJOU p8MOt[S mq U5~S 10J ofs-el.fd13 alG!r\ a8:eump 8Jaqds!U1G4-yaj tIHM slalli!!S ]uap raqio pun '·cr nen Wlj1 .):013] ',,)ql [ '" J UO!lunJ ::>!10U"~uAS tl psq oouds GJal[A,\ w;M.aIlu!uIl!s uI iucunredun OU SUM 81841 'JGMII\Olj :Sl.J<lfqo u8dMraq sd!l]SUO!lBPI [B!113d5 aql aransuoiuop 01 Al!nqg psnadun pUB s;:)sS8J.QJd [Buoqum8guo;) parredun 41!.I\'\ J81P8I)01. 'paT13au 113!lUds 11:;11 paJUa!18dxQ slGu8!.s Juap p;;l8tnuep aJ;;rqdsrruaq lq'B!1 l'!::.Iql luql P8l0U (6861 'TE la 111nlld9 osjn ddS pna ~6861) UlU1DI pun '!8nIT8g '1az!od" ·(Sreu1s) o;)!1s!n8uT[ OlX;;llUO:J urn ap 13.IO] no OlHI:;lP s!,epadsa sag6unj op eplad tJ aJIU;;l O]l;)U~:)OSS!P B 'OSS!P Ul:j}IV

·WUJ13:J!J"!JdA os O~U serapl!) senp SY 'og='!PUO:1I3J!;;)Ul!ld :ep O!~llUO:) 0\1 ·o\!lped oursonr 0 llm~J81 sO'J!!9qru!S SOlS8:B a C"TS·V) S!1Hl!S 'aHlu+todlUT '[o1;)eJ ° gSSOj

(9

::I\fdl

'fBP661 W~ zl~.lad "1 rod SOp!la]dJ : [661 'A>rSUnO)J_ ;) Zl;}lGd :066 [ 'zl;:lJad) OUl}!J op ;} mpojatn up oiuoureran 0 JIU;? Ot:;:~rB~ ::JOSS! p u[d np 13 0PU13.l1S0Ul 'tU;_;lA soqraqau so !J"?A 'u:)[snUJ 1? ala~mu" !lUP"M

"( 1(:Z "d 'eP661 ·zla.lad "{) ,,"""sa[qu[os~ no saNu~JosS!P lUOS mb sonresodtuoo sosnarqurou ~p rns osodci a113 "np!A~pU! un zaqo uou no oisrxa mb onbrqntououi 9F:::md'UJ oun sud iso.n onbisruu 131 'SUOl1aA ';;II snou aurulo:) "~A~Prulsu; ~Ul;_;l mod aJ\:l!sso.r\3 dorr iso UO!lOU!lSIP ul ~!os ua J!lBUL10JU! san sud isa.u - onbrsrun 1a a\3uZiuu[ aWUlO;) - S~U?!lUa suououoj xnap lanml --",

"(8TZ: -d '1317661 'zlalad -1) ,;(£861 'ua[[v) xnUJq~U?J saJ~ljds!Ul?4 sal strap }Uaamral?JJ!p a9S![l31?lU[ aIle mod aunoaqa lUOP lUaUlal!Bl1 ::lp s~ldmnUl soruasodtuoo ap arqUJ::lswa un.p naf ua ;:)S!U1 131 InS osodar alBluaUl UO!lJUOJ anbnqo onb sdiouud al IDS arrn:l!llU,S alP :luamanb!Jo?ljl a?"!lOlU xna~(U iso all::ln)oB oouspuai B'1"

"(8 I Z "d 'np661 'zlalad "J) ,,"a?JouZi~ lUalH::lwrduJOJ enbsord l!Ul? sa?S!lBl?IBl rU:;I!OS Sa.l?!lUa SUO!lOuoJ sal onb H.:nnld suonouoj S;;IO op salUB oduroo sap anb 1l!r.Q]ssod l'q "anb~SnUl Bl no aiSuZiut1[ al aUHIIOO 'S~.r~!lU;a SUO]lJuoJ op uounooxc.j strap S?S~fB!3?ds lUa~Bl? Xt1UJQ;ll?J s~}Jyl[dS!Ul?q sal onb a?P!,1 :;}p nB1TBUl? s;alt1qlaA uou SaA!l!pn13 suououoj so] mod oitorp anbuoqdsturaq UO~lBS![13!o?ds ~p UO!lOU 131 'l!BJ u3"

·UP"!-l:::lJ:;}l nunoe 'TUql;;1A ogu SnSJ;aA [uqJ:dt\ erurorooip l? saurajqord UIBlll1!Aal onb sdQ~~mZi!lSaAU! ap ;;I].I?S UUIll rrznpord ~UA 'Ul:l~unJ l? on~~sodo rod (£L61 '13!Jn'1) oxojduroo IBUO!::>unJ BlU;;I1S!S op saiuotroduroo so opirsraprsuoo 'urallBploqB BAOU B1S3

"(£661 'uOlas :8861 'llano A ;:) s!Il~[) sodnrf cp opmso op oruaunnop rna OJ~) 0513::> op oprusa a nred u3!WU!8~PBIUd U~Ul~pnU1 Burn 13 a OA!l!uZiOJ BUJalS!S op l!lql1S 0!2:)elUlO]SUB1l ap souusi rna og~~m'Jndxa ap 13!1I010-:)!sdom::m Ullin mud 'UO!lUQllwuomau og6B'Jndxa op 13!8010'J!sdoman num ap illa1lUSSl1d l? sournsissa '08 SOIIB sop lUl1 011 113!Jadsa UJa a 09 soun sop U.l!J ON

"IulqaJa:) 011sar moo SalU;)!3Ud op opmsa a 'UO!19::l!G Bln:Ys3 ap Blli~!puJBd ou 'SrBLUlOli sonotns UlO::> sopruso SOPUZ!lua.l Op!S lU?l UI?qUl131 'uttuq mds sciucioad sop lli91U BIUd

'Ol!aJ1P O~J?JS!lUa'q 0 moo SUPBUO!:)'B[a.J ogs 'alUa!qUI'B op snos so a UJ!sT).w u alU:::llUBpUaUlou 's:;}Q5uTl]. sUllno "oplanbsa O!J?JS!U1aq 0 WOJ BPBUO!:YUra1 ? rna1:!lmEiuH B 'BA!l!PllU apBp![UpOlU 1? alU;;IWBA!lBla1:l

~9 ~~V~d~1

"IB lCl ;:))]".U10t{) I,UO!pSOd PClllClAU! tra U~ SCl:JUj. mOl] ai!JCllUCl hUW lUQl SCl,JnlBClj. IU!:JUJ :)!.J!:)ads ClIll lOU lnq 'SClJUJ SSCl:)OJd 01 poddmbo S! ClICll.{ds!tn;)l.{ {luq~uao lqil!l aql" onb opuuosns 'opronbso IBl1S!A odurno op illai!muu B Cl:)amdus;)p '(£861 ura 'Ie lCl Cl)j1nOll rod SOP~ldF)] '9L6 I 'SnE[ d i!uno;..J "ox~13q-u1Bd-u6ClqU:)" no "'BWP-UIBd-u.,).;;}QB8,, LU;:"I 0~6B'lU;)Sa1dB 13 13!::HlaJgJW as SOlSOl sop soquosep sou opunnb sUJAJ '(£861 uia '113 lCl;;l)pno{I rod Op!.ldJCl.I '8L61 'U13Ul018 ) soue n sou L sop su:'nrnpo uis ronb '(£861 uro 'IB 1;) Cl)jmo{I .rod sopuojai '1861 086 I 'uors: a ~uno}.J sounpa rna rsnb (oucrrp O!J?JSEUlClq) opranbso luns~A odureo op wCli!ultffiA 'oprooquoo siuourarsux ? ouroo 'lliUH1ClSClldB sousnrnq SOlS01 Clp soquoscp LUO:) sopruso sO

'I'Bns!A o~6!ugoJ orqos '(066 I) sapuCllAl-Ol!.!H '.;l S!BJOW ' . .()]"suHO)1 ap Cl uA!l!pnU o~6rui!0:) aiqos '( l66 1) 011s13:) ap s041uqU1l sou OptU1SOU.I no:)g OUTO:) 'UJ;;l'3uZ~pUdldu u LUO:) optrmbpe las 13 J!A o~u no apod OO!lllUUB oiuaurcsscoord 0 'OmUCl no 'o:)!lJIUUtl OlUClLUmBll op m~l13 urad oirssscosu ard was ? SOUClm ojad nOt;) opaoard 0;)~lsJI04 oinourman urn 'B:)!St;nu uu anb a.1;}i!ns cnb 0 'sOIeAJalU~ so rszqnn 13 .res md laA!ssod ? OJilU 'OUlOlUO:) ojcd as!Tv-ue 13 tllluJ opuunb s'UW 'OWOIUOj op as!r;mu uu asnq uroo oiusunoaquooar a oI!:lmu~W-!l'JS~p 13 I;;'lZB] lai\~ssod UP[[~tl 9 'pA!uods!p ,?lsa ogn SOreA.la1u! sop o~:)l?z!1!ln tl opuanb onb ~al13d 'ap13pIClA Bras ogu ounntroo 0 ssur 'SB!POF~W ap onrounoaquooar a 0!!6BU!ur~1;)S!P u urad sOIeAJ;~qu~ sop OE613Z!pm UU tuoqurm rnaq]uJ 'BpBqlnlJad OlllOWO':) op asmmu lUO':) SalUa!Jud so onb cnressaionn 1 'UlOp133!lSaAU! er;;mhB 'BIUaLUOJ oruo:)

'131!al~p o~sal UlOJ saiuotoed sou ogu SUUl 'rrpraubso o~sar UlO:) S;;Jlu;:)!'Jud uro urequrei nsoarada ogJP13d a}s3 .(1317661 ura zlaJad '1 rod Op!lapl :L86 I 'S!1310J!'ij a zlaJad op DB alU13Luamas opmjnsar) S13~pO[am SU 11.m!Ul~IJS!P ared ogsuounp u1sa mUA13Z~I!ln anb 0PU13'J!PU! 'OP1310!A-OUlOIUOJ 0~6!pUOJ nu uca8BlU'BA urareisojnreur 01011UO;) SOlP!n SO

'( OUlOIUOJ 0 ogu smn SOl13NalU! so 13A13}J;:)]13 ep13'Jl] !pom mou u 0~6!puo:) msou) 0pVI!'ildsa.l-OU.JOJUO:J o'!26~puo:) BU ronb 'opv/O!{\.-OU.JOluO:J 0~6!puOJ 13U ronb 'alUaWBA!Ssa'Jns sspmuasarda S13!pOraUi senp dP apep!lUap! 13 arqo lU2{11f illB!1aAap soitofns so 'Up11l1 UN 'SU!pOralU op OlU;;lUI!'JalIUOJCll a og6uUrU1!1;)S~P eu SOIllAJalU! sop o:g31n!Elll V og6fsodo rod OW01I10'J op U"r~mz!mn u .unSCll arad SUAOJd onsnb 'I13Jal13nUn o~sCll tuoo s;nua!Jud 13 U'J!lctu '(Qv661 ~ Bv661 lUCl 'BP~l~Jdl) ZlaJCld '1661 W3

'( qv661 ;) Et66 r ura Zl~lad 'I rod 13p~aJal : r 661 'zlaJad) ImqClJa~ O'~sal lUOO salua!:)ud WOJ '.} (U1;>661 tuo zla.rad 'I rod sOp~JaJdl : 1661 'Iuquad z:jcCllad) SOJ!Sl)lU

L9

"JVdl

·CvIl 'd 'v661 'lU:;lZll::lS ·0 .'-(8961 'Al1~dS 1a ~salZlV-AA::q) .JIllUZl?lUL. no .. ["BqO[Zl .. opour un UO]::lS 1!t:?19do norp al~rqds!lU~n{.[ onb sloTt:? UO!11:!ULI0JU~,[ op u~mb~lA[uuulI wawal!1:!ll un mod uonssqmoods :;)UTI rcnquuu TIl\. isa.s :npTtI:?Zl al~qds~w?q,] 'oixaiuoo dJ Slrna ·sanb!goloq::>Asd SUO!l~UOj sap UOldS STI(d UOU Id onbtraudsnnoq U09uS~(1:!~;)?ds ul puoi-snos onb suomuodo sap arnreu BI op asnq Ul InS alpUUO!l:)UOJ a!ll?ur~SS'B,1 cU!l;)dP 't;! ?S!A ~SU!B u ;)q'JoJdduana:J" 'saQ5uTIJ sup 'S?AU~ oa no 'anb op S~TJUl 'S!Blq;:)JaJ soucjsnnoq sop sexuoodsoi SB!OU£l1adwo',) ~ sonraoafqns oiuoureuototrnj op SOpOlU so ld'Ja.rnpsa ap UA!lBlU;:)1 ap 0Inu;:) JeHnsal a;)JlI3d 'o:)~snoq snsras O'J!lJlBUB B!UWIO;)!P sp nisodord V ·(£11 ·d 'v661 'lUaZl1as ·f) ,,'l!',)!1?P np 1d iuoutouoduroo np aSAluUB.l ~ ap~n8 op tUBAl;:)S anbuooqi al~polli un I!LUllO] cp ~SU!B 1a 'SaWBIU!lSUO;) suouarodo sos us uonouoj aun rssodurooap 1a lalUaw1!Ul] op iounod al[a,nb co ua PlUg? 1;:)',) ~ 113!OnlJ IS;:) ;:)!\!1!u8OJ 1a a1BlUam!'1?dxa a!30loq'JAsd 'B[ ;;}P lloddu,l" ·ol!app op UZalTIlBU B Jaqa:)lad ropod urad 'J"B;)!1!lUap! 0!l~SSd:)dU ? SfBTIb so 'sanrouoduroo sojdumur .iod 13Plnl!lSuo:) ? onb (£L61 'e!Jnl V m?qumll~ldJUO:») .,o:gJurg" :;)p 01360u ~p OA!lI3UI!XOld~ (;l OaUA lalOl?lUO nos ° '"O~JunJ" nudord 13 o "o~':)unJ ap 011JUJal]U" 13 1maUI1SIP cp opaptssaoau 13 a 'Otlsry,uoo U ared OJ}:)U:;)l13 B mba tllUBlp 'SO.l.}110 anuo '(1766 J) luaaldS T

·(80T ·d '17661 'lu:;)1I1as ·f) ·"s:mb~l5010qoAsd sidoouoo sou ~ no al!tllnqu~oA a.I10U ~ ruopuodsauoo rnb Sa!lOl5?lUO sap uops SUO!l'JuoJ sos :::>S!A!P

69 ~~v~'d~l

·SOlX;;I1Jp 'Bln:JS;;) "~ ;:)lU;;}llmA!lu.rndmo:J 'uml!~l uu 0F;;).I!P O~j?Js!rn~q op OlU;:)UJ!AloAu;:, romur urn opueorput 'SOlX~l op mnoso d 'Bml~JI ap SBP1'Bl cp O]:'azHB8.l B aiuarnp snotrauo urs upezlTeJallq £1JI£1 apBp!Aq::m n UlelB~~lSaAU! ([861 ura ",£1 1a a)jJ1lo(l rod 0p!lajdJ '6L6 [) S8.I0PUJoqel0:J a U!AiBO

'opranbsa 0!1?JS~UldlJ op oluaur!AloAua 0 O~;)tlJmBm ep .nnmsar O~llla cpuopod 'I'BJJIBpq :jl Dtr3 ogrped alsa sonnpn sON "Sopt?plllsa S~rd rod S?q;;lq sop %O~ UI';} '2111 ap lJSBIJ LUn op O~~l3luas~udB sode ol]aJ!p Ilrpd!:J:Jo oqoj OU SB:J!UllP .033 SBpUO urerexrasqo (£861 uro ·fa p a)jJno}J rod oppojar '£L61) BN\u1hnr'BN a !U!UndB)I 'S:;lUOr 'lIaA:\oJ:)

·OU!SU8 cp UUJ;;)lS!S oursctn ou 'so:JnS!n~uq soroadsa SOB opap asuJu'il 0 a J'B1O:Jsa opouod OB S'Q.lOlnB sojad OPC!:JOSSB ? onb 0 'SOUB or so ;:) 9 so antro 'opranbso O!J?Js!llrall op JOAul 13 'l~;)~J19lli!SSB auroi as B:J!lPWap apBp!SUap U onb a S01m O! so a 8 so JllUa assore S!BUt BUlOl as apronbsa TBlq~UaJ u~~po'J B onb \llBJ!n[':mo.) "sapep! S13~..l~A tuo a Bl!aJ!p "J? a apronbsa OJ? 'S!£1:J~PO:J s;:)9;)UZ!IU::lOI su!.r~t\ tno B:JHP1UJp speptsuop U a arnssodsa U unU'u8qsaAu~ 'soroma S;)}S::r "(LL6 IJ tnreumajj ~ eqna. 'ZO!M0ll!ql?(l op ° ? '£861 tuo "IU la a)jlTIol1 .rod 0p!Jajdl Ul?quIUl alLruss:;)l;:)lU! oumqan mn

·((861m;:) "IU l~ a)j.m01:I.lOd soppapl 'J::>UI!W a JOr,(£1.1 'uEG. 'JJ!P1B1:J) alUBU!WOP 01i)UJ B a 'BreJ 13 BTOJlUO::l onb o~?Js!mJl[ 0 moo SO!AES op U1l1ssy ep (!!JlaLU!SSU 13 Qs-oprreUO!013p.UO:J '((861 rna "113 1a ;))j1no(llOd SOp!laj:;ll '8L6 I 'PU!M4JSQD ;:) .radw;))J ',(uW::>1 'upmqBIBO) Bl!aJ!p V onb op npronbsa Ii! e8.rnr souctn a Up~JdUlOO S~BUl ;)o8.rndu SO!"l!S ap lUnSS!] 13 U1?QlUBl

·(LL61 'u;:m:.J?H "R rod ep!laJ~u 'SL61 'ep13A\ a £861 tua ·lB to a)[mO}J .rod Sop!JaJaJ '£L6 I 'a!11ud a uoslaFM. :696 T 'UPUl'!.\) V,J!l?JS!lUal[ B5ua.r::;lJ!p B~sa epBAlasqo Bla 'SOp!JSUU -U1?J;)J Q sOH,}: IDa otusoj-; ·ol1aI1P O!.r?Js1U1all au 10!BlU relOdwal umusjd UluAU1UaSaJde % T { seuoda a s!unIl! srarodmai SOUBld UlUi\131UaSaldu %17<: 'sonsfns snos sop %1£9 ma (w:J'ihmZlu![ up .rouaisod B:;).ry V :nu;;.puods:w"oJ) rU.TOdWal otrejd op ogsu;nxa lO!BUT Bum UlBJBAJasqo ((861 rna "re 1;;"1 a")j1l101:J .rod SOp11apJ '896 r) A)jsl!Aa'1 a PU!Ml[JsaD ·N

IL

::fVdl

'lna-ns p onronreuodrrroo Op OlS!Zi;::JI 0 OPUBS!lIlH (LL6 n sruuq ;:J SO:)B}P1B:) soiuaurnsq SOp OlS!15;;)j 0 0PUBSF!!ln (LL6 r) uosu;:JA;;Il ;:J lsaH 'amA1rn[O ap SOqrtlQB11 SO Ulal;;)];}l '£86 I rue '18 1;;) a)j.mo(I ·;;)lU;;)lU13A[l:l;;.dsaJ 'r'BIl'OA-:~ntlBOSUOO SBqBpS B (opronbso O!J?JS~(u;::Jq) Ul]aIlp 'BqIaJou a Sp3J)Snru SBlOU 1? (Ol!~U!P O~.I;>]S!Ulgq) 'Bpldn bso uqr;uo B 0PB!OOSSB lU~l S;;)10111U sonno 'og:)Bnl~QBsap/0-g6BnFqBq Bp nUl~~pBl1?d 0 alualUBAou OpllBZ!mn

'::lJaJnpUUl'B U6UB!JJ 'B optrenb 13JpsJnIl'un 0~6tlUUOJll! op sossaoord sou 0PBZ![B!Oads;:, stodap as-opUBUJ:O~ 'BIB]. np onreuoduroo urn souour ojod B.IBd opcdmbo ~lSd 'optosau-urooci op opronbsa IUJqalao O!l?J !U1aq 0 anb tl!.IaIl'ns 'pmuou nrrunnsc a OlBUlIOJ moo salUBOSUOJ anuo o~6n!oua.Iapp 'B 'opronbsa O!J?JS!W;:JII OU BPB1S~15~)] BpUO 'BP SOpBp SO lUO:) as-OplffiUO!JUl';;'l.T.lO;) '['B'30A-;;)1U1WSUOJ odu 'SardUl]S suqBHs saql-llrnJBlU;;)s:ndu '(£86 r uro 'IB 1;;) ~DIJnocr rod sopuojcr '6L61) asaJTolAJ g ;;)saJ[oV\[ 'OP!JSBU -uiooar ou soo~.I.l:;mJ!SS12 Ul12!1::lS R[B] up somanoduroo S011no ;;)S raqcorod opueiuoj,

'(l17 -d '£861 "Illla d)jnlO(I) .,pglB7511S:} ur asoql 01 lS13aI lB 'S;;)Jt1luaJ J!lSnOJB Sl! 01 puodsoi soroudsnnaq qioq SBa.l~qM 'q~~gds JO SgJnl1?~J JnS~n15Un :;nn 01 puodsar soroqdsruroq Jaql!~U 'SlUBJU~ u1 ·q~';}dds JO Samll'.;;)] ousnooa 0') Sl:l IF'l'\:\ SB J~lSTnilu!1 01 Al[B:'J!Jl;;lUIlUAS13 spuodsoi U!lHq l[llp'B leql opntouoo AllUl ono, aAa.lJSa a oonsnoe ossooord tun ouroo lOA ap Bpneq -ep o'3uol oa ~UBpnU[ S13 a OJ]IS]n13U!1 ossooord urn OllIO;) 0~:)131n:'J~l1B sp 113:JoT 0 nO:'J~pssBP asaJ[oll\l 'SO]J?Js~tuaq S!OP sou W13!1JOJO 13pUO 'Bll opnnjdure op snorrapnur SU 'ossrp m:nv 'og6tqnJP1'B op [BOOT au 136rrupnw eu ogu sew 'lOA sBpunq SllP oilllol O'B oy:'mrnrqusap op oiuciumrodutoo lUBJRllSOUl SOppSBU-UJ?O;:U sO

'cpranbsa O~.l?JS~lU;;)ll op SOlS!ila.l sop epruqdura 'BU BpcIBlI!sSB B6uepnm 13 opuas 'Cud snsiox uq) lOA sepunq sup oiluol OB suounpnur II a (up snsrax vq) 0l::16u[no~u'B gp IB:){)I ou nouapnur '\3 oy6rnUTqesap op SB1SodsaJ WtlIEJ}SOlU soijnpe 50 ·og6t:qn:'J!UB

[L

::fVdl

S131ABf13d S'R urad S'BW'SOl~:;JrnS so sapo} rua SBJ!lUqatI S131AB[Bd SB Bled ouanp pmS!A odurao op wa'3p.lllBA mun W'RJBls!'3aif 'OUB orxos no oiranb 'opunzias OU S?]3U! .rapruso B a tm'3un p.J!aw!J:d ouroo naJq:;Jl[ OU sopnutan sonofns B '['Rl1S!A odurao op Bl!a.I!p 1? no epronbsc 1? alUaUlT'B.1:::m~pun 'sesa(llu! a SB;)~YJqal( SBlAYT13d UT'BIB1UaSa.Tdv -n~uqaq 0 ''Bpl::lnbsa 13 nrad Yl!aJ!p ep muoss cp lnUalS!S nrnu sopntnau soirofus WOJ 0PUB1{lyqBJl sopsqon SOUJs;;:!w saiso llIBJy;)!.pJaA ([861 LUa 'fY Ia a~Inoif rod sopua];:u '6£6 n llaq[y a 1:;)[qO '[a!ZBD 'U!lLI:;Jg '1l1aqlaAPS

'tUl11!;;)I ap S13pIB~ seu sourazu] ouroo '-ul!aJ!p 13 arsd apranbso Bp [Bql-;)A IB!lalBUJ IBlTI;)Old rna OU! J1 ossou op opennsor las 'BWJOJ B11a;) ap '01papod SpmS!A sodUIBJ sou sepnxresqo SY;)U;:},laJ!p $13 anb 'OllIBIU;J OU Ul;JJ;J];JJ ([861 "IB 1a a)[Inoif : LL6 I ·uoslapA\) soroma sun'3rv

'(pp -d '£86 r "TB 1a a~lnO'M) • .ATaATpads';u 'f..'BM "::>qsqoq-::>ns!n8u!jooo,, '12 pUB ,,'J!:j.,.(jYUB <'!lS!n'BU!]"B U! possooord aJB !lnW!lS IBqlaAuou pUB IBq.!;}A ~ln 11341 3U!UmSSB" 'BOp?jS!Ulaq 0):1:)r:ZQBI0'ddsa up ,1Op'BJ!PU! OUlO;) 0p131aJdJ81U! Op!S urai opmjnsor ;)1S3 .( Ol!~J~P O~J?JS!UIal-r> opranbsa fYnS!A OdlUB~ OU BpB1UaSa.ldB opuunb alua!Jlla S~YU1 BllUOJ ap cpessooord dlualllllUd'B ? luq.raA-ogu og6uuuoJU! V -(oPJ:mbsa O!l?]S!TUaq) Ol!;:lJ!P rrms~A OdUlBJ au BpBIUaSa.ldB optrsnb dlu8~::>ya S!BIll UlUJoJ ap BPBSS;:lJOld alUatuIB;[:;Ji5 ? [Bq18/\ O~:)BIll.IOJU! V

'SOlSOJ no SU;:);JyU1! 'soruod 'S~BqldA-Ol?U SO[l1UlHS;:l so 8 ~rBIUOZ~Ol{ YU SU1!J;)S8 SBJABIUd no 'S13.11al 81Uam{'BUlJOU o-gs 'sluqlaA sojnumsc SO 'Bl!a11P 1? a apranbso l! s:;nuala]lP sojntnnsa 'Bdu~ll_tlm!S no lB!';)u~mbas auuoj cp 'SOl!a!nS SUB nnuosarda nrsmmsd Iyns!" odnreo op Ol?S!A!P op sB'J!UJ?l sy

'(1;1; -d '[861 "IB 1;;1 a)jlnO~) "SlUaLU!JanbaJ '>Ism no puodop AUW a-;)ua!Alasqns AIBUIpd JO gP!S aioqdsnucq lUlIl pUU 'Sap015dreJ pnorq nrosardai .. !BqlaAuou" pUB "TBqlaA" suirat aql" onb uraquqqus (£860 "TB la a)[ln0'M 'opruuo-j

'lBqJaA IB~alBlU BJBd Bl!;;11!P uqja.lo BlI B!::>£l1lpadxa ap no BSO!OUalB oJ;!;)!sodsW::ud nnm OUlOO opmardrann BpH::!OJ o-r~ualB op 0l!~Fl a}58 OpU8S (£86 I

,Ndl

'opmruoai oursuressoocrd op odu op e!~agpIladap atr tuaqunn li:llS;;) S'ELLI ojnumsa op req.laA o~u no ]1.Jq.l;:}A eZaJl1lBU up seuode BIJu~puadap au ~lsa ugu onanp Iens~A OdWB:J op UIa~eluBt\ e onb opuuofins '((86 [ UIa 'Iu p ::l)j11l01l .iod cptrojar 'LL61 'llllBI-r) oprsnbso f1:mS~A odurao op U1a~BltmA uiaqunn illUJer;:Ma.l '~fuu)j usauodefel!lJSa ap UWalS!S ° uroo Satnu-qUJ~ so a (£86 I ura -Tu 1a a)jln0ll rod sopuejcr '9L61 'p.rnnv a UapA-I8_) (d opranbso ,ens~A odureo op LUa~ullmt\ nonrosaida (pmO!lUaAUD::lUOu) sunuroo 0ll[] SOlS01 op sodn op onraumsscoord 0 'sonnpn moo soupsqan Ul3

'aluaWUA!paraS sopairuoar 'Sa1UaJ;;)J!p oiuauressaoord op sopour S!Oa -ella, op U-LUIOj LUgS BJn'Bg ntnn op OIl;)exy sods \,[13uO!:JeltmayuOJ" IB)Jalem OUIO~ ;;) :tu1aI Bp 0I!3ux~~ soda 'oJ!ls!n~uq IBpaWtu OUlO~ sopassooord las uiopod 'alualUIBnS!A sopmuasarda SOl!'BJP so onb oglua aJaJed

-SOUB z: r op sozsdar sou a110J S!UlU 0Fap alsa opuos 'sotra 1I SOB S' sop SB-jUU!l~ IDOJ (£861 rug 'Ie 1;;) ;;'I){lllOli rod sopuojai) 6L61 tuo Ol[lBqBll alsa lUUJBJ!ldaJ gumoqsu!)I a l;;'ll.lBJ -oprcnbso IBnS!A odnmo 0 arsd nooorads rua~BluBA B 0-~6!puo:): apunfios nn sew 'ClIal oy1~puo~ en n:}'J:;),mdl? ouanp [BnS!A odureo op W~~B1UUA V '1P'J~ op onuoc ou (0~3IpUOJ Ilpunllas) Rllal ap BlUlOJ was l?I1l'Bg: uum no (O~;)!PUOJ l?l~alU!ld) lU1:;>1 num ap 0~6ex~J soda 'SOUB 9 ap se15uedBJ a sozsdei ap S!BnS!A sodtnao-unaq sou SOl!-aTP urareiuosarda (E86 I rna '[Ill;;!! a)[Inot[ rod SOP!J:;>jdJ 'LL61) A'RA'\BlI13;) a aemmu 'l:;)utrSJa)I 'allffiAapJ BprnpUOJ :;l epBpnlsa op~s mal BA!lUale o~1!sods!paJd B uroqurei BA!l!pnU apep!TepoUi U aiqos soptuss so nred !l:;>Jdl ~f OlUO;)

'onanp lBnS~A odureo op ma:BullTBA '!? 0I!lU:;) opuapuodsauoo 'oprenbsa O!J?JS!U1aq on opuzTTB:;)J a O;)!nreUl! S!UW 'oiuourasscoord ap OpOUI opunfias run crmbpn u·5uu!lJ l? 'tn!J:):s:;) d Bmpal sp wa:Buz!puaJde 13 mo;) -Ol!;;)I!P 0!J?JS!LUa4 0 e~mZ!Eln onb 'oousqoq ST'ElU oxtrdoorad ossaooid ap sottuai uro 'oprcnbso TBnS!A odureo op ru:;l'BuHlBA I?lsa umraoudxa sourauopod 'soqjaqan Sl1:;>S sou asaq lila:) ':;)Pl?p! Ol~;}P ;;'I1S:;) ill?qurul UrnJ1UOOUa '(066 r) sdPuaW-Ol!lg a STeJOW ',{}[SU!lo)J

'( T £ 'd '£861 c , [U 1a :;l)jmo}l) u( 186 T 'uquas: : £L6l "Bmsl~at[?F! ')fU!lUS 'la)f)jBg) AI!JBlU!ld ~u!ssaJold J!JaqdS!lllaLf-ll.{l'!!l annbar AeUl SJalla] u! (T861 '6L6[ 'l:;»){)jU8_) scrrusej IBgeds-rens!A ]0 aotrounnord alll 'sa~B dSdl~l 1e ld!JJS al[l JO A1!xaldwOJ lumdaJlad alll 01 anp aq Aem U:::l'lpr~p [ooqos A.mllI~ld 'BunoA U! SP10M pue SJ;;)Ual 10J V.::I'1 :;)4l." 'SOUE

LL

::!Vdl

BwnN '(£861 uro ']t] l~ :::l>f11101110d SOP~lgJ;;"IJ :0861 'U'E'Juna ';;l U;;"IJO;) ''J'E10J ~6L6l 'auulD d aU'E A ';);)1 'aual ~ £961 'lI'Jl~H d mounaq) [luqaJ'd'J 'E'J!J?JSrrudl~ o1i!6uz!!"E~'Jgdsd sp og:~n,q;;:lldlg1~ ap sounoi ure SdlU:::llS~SUO'J sonata opts Ul~l Tl'muB{n B~'Jui;l1aJd.Id B orqos sopruso sO

rss 'd -£86T '-rB la d>fm0(i) "SllO!l'J'B 'JPOlOUl ]13!lU;:'lnbas]o [o.uuoo atfl10] P;}Z~[tr!'Jdds aU!~ ::l-JaqdS!Ulaq l,P] aql or palrqaI S! pa]p pUBq-ll[Zl~J ;}41 IBl{l palsaZl'llns UOSF~l!A\ ~nm" a opnuas oursour ou sopmmsar uraranuooua (£861 ura TB l;) a)]_ll1ot{ rod sopuojcr '6L61 'Zl!M.lTIH a JJI0M_ :6L61 '11i'nlA rop UB:\') soronre so.nno '([661 'egad 'r) BJIUJpu a (U6I) 13[1111 'V ap 'E'J!a9I0;)!sdomau 13!-l0~l 'Elad soparoqo.noo UJ'yqmtll 01lS sopmjnscr sals3 'so~ru sup snrrusod op mdoo a IBlr'll~p Surddm op snxord smr dualaJrp 1l~!'Jadsa UlO;) 'BpJanbs:.::J ogur IIp waZltnUuA 'SOUl!Hl! S!OP sou 'Ul~al!p ogur up maE131U'EA nOl~UO;)Ua S:::llsa1 sonounrd S!OP oN 'SOP;:lP op oluaUl131SB]B a SO~Ul snp sairusod op B!d9;) 'IB1~B!P 'Bu!ddDj 'jummw 'B;)1O] op salsal uro SOUB ~ :::l '17 'c ap ssouauo nopruso '(£861 uia 'IU l:;l a)[.mo}J rod op~.la]al '£;L6[) LUU.mU)

'ep,lanbsa 01,?U1 131:::ld sspernrodurasap 10lUalU ogs S!B!3Udsa soioodsa so mUlua~rBS as onb urc SnpJ'Bl sa a '-Ul!al~p ogtu upd sepaquodurasap roqjotn ogs S-UIOlOlU sUI::Ju~nbas op 010.11UO:l uraionbar onb SIl dIel S'p' anb maJalJns 'OlUB1U;:l oN 'SO!191WU.quO::J SOpnlSJ m'BlUaSaldu '(£86 [ uia '113 la a)Jll1o(i rod OPU;}]dl 'LL6 f) UOSTJ1!i\\ :;l (£86T rug 'Iu IJ ~:DJ.mol:l rod opuejai 'LL6}) ;Juno;. ap sdQs~ aJ sV

'(soun Z[ sou L sop sU':)U'B!.I'J uroo '0861 'qa81~al a lnzlqo 'puAH 'lnZlqo :SOU'B Gl sou £ sop S'B6ml!J:J IDO'J 'LL61 ')(;)o'Js~H a ;:lumoqsu~)i :086l '8L6 I ':::lumoqsu!)i :::l )f_;)o'Jsm ap oqjeqsn ::l.1dJ~;U '£86 I "rr. 1:.::J ::l){lnoCl_) Ul!aJ[p ogm U uroo Suiddo) 0 ::l UTU] U rrznpord O'B 'opronbso 0F~JS!Ul:::lq op "1l1Jl'B::!::llqOS,, up opennsar OUIO'J OpUlaJdlalU~ ~ onb 0 'uplanbsa ogur 'BP ouuodura ;::Ip o onb op s!'B1lI !U:l Bl!~U~P ogtn ap ouucdurosap ° 'ojduroxa cissp 'BJ::lIel uN '(2u!ddVl) ogur anrn op opcp 0 lalBq ;} mlu] 'ojdmoxa lad 'oaU?llnlU~s uro SUJalBl sanp SBp!lJ!Xa ojs onb uia s;:)Q;')\mr~ SUPBPl1lS:::l uraroj w9qulU.L '(ogloq tUTlU nssaidap srern no opidar S!BLU ulJall'B::! anb orm 'B 'ojdtnoxa .rod) oquadtnasap op SOUJ]al UI;:l ronb '(uIoq Bum reinqo 'Bred :::lqro'JSJ ::lS onb ?d 0 no lalHo::! uwn It!'3ad amdaqjocso as onb ogur U 'ojduisxo rod) U!'Ju~llapld op souuoi LUa IJnb 'ulolom p.!llalU!SSU up opruso 0 umd salsal SO!!'?:\. U1Uas;:lJdu Ump31J!B V

6L JVdl

sdJOr~gl sou eml!8Il t!p soa~P90 sop U.1!8IU~lOJ OB::'13zqqn v '(S86 [ uro TH 1;;"1 a)[ln0lI JOd Op!laJ::ll 'Z86 [ '-a)pnO}I) sala amd -apUp~AOU las Bl!l~S'J wgZJunIlu!I U JOd (£861 mo '113 la ~nf.ltl0lI rod 0P!.J~U:;Jj '6L61 'Ja)[)!us:) Ol~:;'I.l!P Op?JS!Ul'Jq 0 uroo orxoi 0 onounrd UTU:1USS;}:JOJd soztpuarda s'JIOl! I so 'urt 'sv 'EAOll O~jEWJOJII! IBSS'J:JOJd BIBd opadmbe roqjatu 5?lS'J Ol!-aJ!P O!J?ls!ulaq ° onb urarosndord '(£861 lU:;J 'le 1:;'1 'd)jm0"M rod sopuojar '186r) Elso:J a ilJaq;}PIO~

'(Lt 'd '(861 "ru la d)jJnO"M) ,,(6L61 'tj::ll!AO::lSOW) 1011UO::l 'JqaLJ.dS~UlalJ-nl'3!J pUB -11:;)[ I11IN\ ',\pA!l:Jadsal ';;llBPllOJ 01 paraptsuoo aIB nnn sonuoioqotp au!ss'a:)old JO sojduraxa aJe "sno:nmnnwls" snsrox .. repuanb;}s" pUB lI'Jqs~lolJlI snSJ:;'IA "::l!l'(IUUY,, 'UO!lu!pam JO ap~s :J~.la'4dS!Walr oqi scururrcrcp raqi passaoord am asoqi q::>!lJM U! ,{BM al{l mq nnUllls alJl JO ormeu a1[l lOU st H" 'BtUal alsau OYJEWJOJu1 ap oruamasseco.rd op ojapom op O'g5npOJ1U~ V a sa~)ls:.:mb op a!l?S Bwn nOlUtlAal '(£861 uro TU 18 ~npno(I .iod sopucjar '17L6 T 'onaru~qJ a l'JAa8 rna OUIO::> 'S!BUO!SS~~Old SO:)~St)UI uro 1?::J!st)UJ 'ojduraxa JOd) m~aJ!p V sopeiuosorde opuanb sreqrax-ogu somuruss a (s!,~pBdsa -O'nS~A Stl::l!lS}l:::lP1?IB::J ill;,:) aSBq UTO':) S1311~1 'Jp 01U8UT'I3In~JBdlU8 0 'ojduraxo rod) apranbsa 't'l SO'PU1U8SaldB optrenb SOPBSS8:)OJd lOqpu.r S!tlqlaA SO'rTIlU!lS8 ;)p og6eAJasqo Y

'(LL6 T 'uau:)?H 'H) 05Bds;} op osodcorcd V SBA!lBFll smqrox-ogu sag6UllJ sBpd raA~suodsal OUIO:) Oll;:)l!P O~J?JS!lUaq o a 'og5;)m~sqB ap a s~BqlaA sag:'lunJ st!['Jd pA5?suodsa.l OUlO::> opronbss 0p?Jslwaq 0 raiaprsuoo B O~lua UIUIBAal IBlqala;) B:)~1?JS~LU8q 0~5BZ~rB~oadsa tl 81qOS soirrcturoaquoo sO

'Ul!:::ll~p '? no npranbsaa aptnuasards Oy6tllUIOJU! 'Jp oiuourassaoord ° ,nn~l!:mJ arad 013:'malB up leuo~:J::>al!p 0136!sodsTP~Jd Bum oisodord ? anb oiod 'IBlalBI Ula3tlllmA B lB::>!ldxa urad dlUa!:Jgns B!las O')3u u~:'lBz!p~~:)adsa lnS;:) onb apuaJap 'oprutro j 'leq,IaA-O)3U 013'JBlUlO'JU! au Ol~al!p ouojsnuaq 0 a reqIaA o~:'lUUUOJU~ BU OPtlZ!ll:1!::>adsa O'PI nbsa O!l?Js~u.raL] 0 '? 01s1 'L961 ms I3lTIUlDI JO'd msodord OP~SB!Aelf O'UlO:) ['131 B'J!l?JS!Waq O'13:'lBznU!:J-adsa B msodord Blsau lU5I1UBW 'IBJalBI-B.JlUO:) opmarn BU O;)OJ 0 opuairnsai 'S!BlalUI-!sd~ 0136ualB Bp S}B::>qJO:J -qns sonuoo so U[IBTllurqsa OPBA!l:J'13 O'!.J?JS!lUaq 0 'Or!al~p oq?JS!UJaq 0' no opranbso OT.J?JS!Wal{ 0' alUaUJ1?A~Pddsal UIBA1l'JB 's~Bqla/\-OEu no ST1?qJaA sojnuruso onb opurrodns 'csopu;nc ojapom lUll tL61 ura apu'Jpp ((86 [ Ula 'IB 1a ::n[lnOU rod Op!Jajdl) aUJnoqsuD:l

'optdar a -alU:::l!:J!.P sreur ass! rod OpUClS <'l3paJ~p B~/I Bum UZ!l!l1l nprcnbss I? sojnumsa ap odu :.:llSap

18 dVdJ

----------------------------------------------------------------~

-eoqs~l 'DVWSI op tl~8010:l!sdoJndN op ouoreroqs-j -vA!J!u2o:) v(ih)lo:JP'd a V_1go10:J!sdo.maN

ap o_l.fl;nl!was AI ·w;}1hm8lf!1 g I:)ArlTa8o~ l'r(aol0"J~sdomgN '(~66 [) 'J 'S30N3JAJ.-O.lnI8

.~s; [-L £1 "d" d'S .coqsrj SO!l!l!ugO;] sosssoo.cj sop opms'i/ ap SVptJUJOr I stJp VJ.JV

',,;:llU;:ll;:l]rp -QlUS;:lLU., Og5B.rndulO~ op S!tlnS!A SB!8~HBl)S3 .( 166 r) ':J 'S3QN3W-OlH18

. I L 1-6£1 '9Z 'tJl5iolo:J!sJ ap vsangNJ.J.0d vJS!tlay 'IBnS!A og5tltuJoJu~ Bp oonstjoq SnSJaA o"J~melTB O'lU;)LUB1B1l '(066 n 'J 'S30N~[Ii\! -OlTH8 'BDqSq ·tloqsq op apBPTSlaA~"lli1 'wn '!(\ opoouuofu; vp OIUilWfJ/1JJ-1 ou S1J:J!lsJloLJ snsiss sV:J!J!l1JWJ s1J!3?l1J.l-1sg '(686 n ':J 'S30N3W-OlIMH

'ssaJd A2oIoq"JASd :;;lAOH ([ 9t>6t[ 's8~d) 't0J0l0l{:Jifsdo.mau

U! saS1J') :J!sStJl:J 'CSp3) SJnDo~:l1 't[ 'V a anouaoj oJ.. 'q~saIlBM ':J 'apD;) °L[J ul 'a8en8UB[ pun t('Jaads 1DJ croqdsnuaq {Blqal:;!;) 1J:;![ aql JO' UD!JBsqB!'Jads :;!ljluT uop:mnJ pUB tWO] :J;m8!s ':>!lUuulrnJ8Bpap (LS6r) s,r8nrld8 pUB 'BUl~DI 'ldUZ~Dd. -°0 PUD (966[)'r 'MVHSO'\fll8

'uoqsq 'OVWSI op B~8ol0"J~sdo.rn;) ;)P ouoraioqaq -V(IJJ!U$O:J V!3010.J!Scl a V!3010:J!sdo,mJN ap O!.fPU!w<JS III 'onarrp [Blqala~ 0T·J?Js~Ulaq Dp Ei\!l!u8o:J 0116npOJd (1766 n T 'NRrVO-:JNV18

'dOd :s~.rnd COlf-LO£ 'sZl~d) aA.ll.1U30:J Jnb!lS!n5iU!lOlpifsd ap sepni» :SiJlla!-lOsuas ?1!lVpoUJ Sluo.J?[/Jp sal SU1JP SlOW sap J:JutJSS,11Juuo:Ja.l1J1 '~n'8as 'r a S~E1DW 'r 'A)[SU~IO)l .t[ l!} 'an~Blq np arruooj 13[ strap SlOW sap;;lPl::>Bl a~U'BSS~mlOJ;)J tq (166l) 'Hd '_AlSflOW a -d 'NOS'13l1I38

'ama]l[l :)jlD_A M;;lN '(Z:lZ -80l 's8yd) uonounf i'M,mUZo;) fo S!fmq wmau al{./ :t0J0101,f_:Jtfs-do.maN :(sP3) ~smqaPl'JoJ8 ')1 a 13lS0:J 0g :Ul 'UO!lEZ!Ul:18JO U!E.lq pUB 'uounrsoo IB!lBds 'aBBnBlItll (l661) '[1 '10[11138 VI&VU~OI'IHIH

£8

" dl

'ssa1d ~O[oq~,(Sd :aAoH tc:Zl- T II 'sa~d) rf2010lf:Jr(,'do,mau U! SJSD;J :J,lSSDlJ '(sP3) smooaq ''B 'V a anaUlwf 'A_ 'lpsaI[Bh\ 'J 'apo.] 'It:) UJ 's!XBJd JO ppom B puc RpaudB JO uounnjsp B :(S'061 ptm 006 I) mraurdar] '(9661) ')1 'NVW'1I H a '1 'IHlO(I

'ssaJd plo]l!no aql, :)jlO A MaN '(08 -9 [ 'sZl?d) tGJ0lolj:J,{sdo.moj PUlf:J: UI 'UO!PUllJ JO UO!leZn13.lal'B! pU'B AllaUilll 'S'B U!Rlg '([861. ) -f 'DNVillS a '1' 'xsu "0 '1I3)DfVS '-S '3X'HrrOlI

'13Zl'BPXBJAJ' :aa\'l:l .( 91 Z-~OZ; 'sZl'?d) aU!DwnH Jf201olj:J,(sdo.maN 'pOlalIDB:;If 'W d uOlaS 'X Ul 'saA!l!pnU sa!Sou'iJB sal (q17661) '1 'Zl31I3d

·.:Ind :S!.rnd '(817Z;-S' 1<: 'sa~d) uompnD,l ap at1!I!u2o:J (J/2o/0lf:J,{sd: uo al .lasuacf:pll13Zl!H '3

a SUl'BPV~W 'S :uI 'anaUUO!lOllOJ aSAfBuR oun :saA!ppn13 sa!SOU8B sal (131766 J) -I 'Zl31l3d

'uossew 'slJJ!291oJ/Sdo.mau D]201oIVd;( V!201o!was pvPUVLtUON (166 {) 'r 'V~3d

'ssa1d AHSJaA!Urr PIOJXO MaN -lfJDO.lddD 2ll!PO;) ionp lJ _·sUO!ll11uasa.Jda.llV1uaw (986 n 'V 'OIAIVd

-ssord o~tUap~\i :o15a!o UBS -uo!pnpo.J.lU! lVJjU1P V 'rf201oLp,{sdo.1naN eM !J.1 u2 oJ: p:ru1a 1.10 og:'J !PH '1766 I .. Ifld : s~lud - enb IU!!:J uo uonpo.aui sun > <JtI.!J!u2OJ a!2%lfJ,{sdo.maN '(0661) N '3 'NOlDNn:nfVJ\\ g 'lI 'AHlW:J~W

. ">f0oS u!"nau~d :uopuol ·£jjo/Olprf.:"do.mau OJ u0!1;mp0.J1U! UD - UPJ.Jq 2uPI.lO'1!l alf.1 :llau!~PO 0~6!P3 'l861 asn U10l~P3 :ornFld o£S 'D!2%:J!sao.mau ap S01UiJwvpund (£L6I) '11 'V 'vram

'P9-617 '([If).xxx 'f};)!2J08 v:J!iJoIOljJtfscl 'snnp13 porooqosun ptm uaJpT!4::l U! llO!lB::l1JpaA

und UD SpJJ:;) ss;;)upappaqlU3 (066r) 'J 'S3GN3W-Olf'HH a 'r 'SIV1IOJN ' '(f 'X)[SNI'10)J

:lVdl

'lllUO!'::>owa C!~u~~Jgdxa II spoi B B!l1}SSa::>~u oY~!PUO::> -ard num ? BA!pli30J Og;)B![BAUB onbrod '01)~!ulloJ 'g Og60LUd anue 'I:?!Jugpuddapu~ ~q ogN

(1781l86 U snuvzvr

'OW!UJlli a optde, ? opuanbai onrouramn ° ssur 'alU::nUBA!puf}O;) oparocrda las opod pmo~Jorud JOIBA 0 'S::llU;:)puadapu! aJuaUi[B!JJlld a soperedos SBWalS!S ogs o~:)!LT8o::> d og:'>OlUg 'og:JBJ1Jalll! uHa1lsa up JU ddV

(178/086 0 ;)NO[VZ

'C~::>U9A!M)Jqos a og6131duPB JOliPlU V UlS~A moo '( oiuauresuod) orrunj 0 a (og6daJlad) aluas:;ud '(C!J9lU;:)U1.) opassnd 0 uiuoa uro OPUd} 'ogss~udxa assop OIOl}UO::> OE as-Bl!UI!l B09.l0:J sp oljleqB.l-l 0 TB::>!l.lo'J-qns [dAJU 13 sepassooord ogs '(SL61 'YB;}l) sBw:aw! saQ:)om ap - OlJ6B~!Unllio'J - ogoBlo~alxd oumnbua 'sag:)ow;:) sy 'U::>!159!0:)!sdOln;:)u UJn).B.lam llUUI1UO:lUddS sub OlunSSB o crqos ogsnjllO;) llUlMlu arad og6u;:)W V raursuo Clp U~JB1So8 's~nuv 'BJ\QTlI8o:) og6l111J. d ogoonro allua soioodsn SU1'\8p3 runosrp ornoord oixoi ;:)lsaN

Lll

:lVdl

'lHTBwnq ;:l~,:J?dS;;l up scnrauodun S!BlU SOA!pBJ::nU! SdQIPBd sop OgO:JB V oJil6~sod ~p ;:lp no OAq!!~~UnUlO~ IJAyu orre urn LU~l. : ':l};;l 'B!lSI).'BUt! 'UA!Rl 'BS;;lldms 'n!~l'§::JrB U OlUO:) SUllm! S;:lgOOlU;} ;}P odruf ouonbod urn U tuopuodsauo-j :SOll3U~ ogs glU'dW1dABAOld

.onb UIg lUUPIO:JUO:J sorome SOfl1?A 'reUO!:JOW;:l muersis op SB'::lPSpgpIUB:J ssu apurv

'04IBqUll nss 0 JBZHB;}l BJBd odtuoi S!Bm Jgnbd1J 'S;}lU;}!'U;}A!alU! S!~}A1?!JtlA SU lUZ!UOllUB4 B "BUllO] ap 'SOPB!.IP.A ;;l sorsodmoo S!UW SOUByct IBIOqU[:;'I ap zudu;) 'OPJnyoAa;} OX'JldUIO:J S!'BW

'lgdmOll;:)lU! ap p:lJJ1P ?;:l apapuoud crduros Ul€'.L '!BU!S'dP oPBJ!lU!1 orournu urn ;:lWGUlB:J!lBLUO}OB urarnn anb sojnpour rna osuq OUID::> uuo!::>un;:I

68

sv.n

'E!\!~!pnB U:)!UO:J up lR.ldl13I!Q oIF':mlqu B CUO'J U1:J81HO;)B ogu onb 0 'O~U8llmUO!J!pUO:J 0 urarduroncnn (lO!J8j.U! ojnouno a S8JUpmUW SOdl0:J) sreouioo-qns SB'JqS9-:JB SUl1un11S',} cp leJdP~pq og6!n11S;;lP 'B enb norisotu 'S!BUO!;)OUl8 smsodsor d soxutpna somurpso rsroosse nrad 'O;)ISS~P OlU8lUBUO!:npuo:J 8p 0P01:jlw op S9AB.TlV

'Og~OUld B 81U8lU!.T8dxa onpjxrpui 0 anb nred 'repOSU;;lS u6qJo'J BI8d rassnd Bl!Ssa:J'dU ogu og:lmUlIOJll! n onb U;)[PU:5!S anb 0 'Bl1orp:5JLUU au g ourapnodrq au Og6J8!OJd ansom (9868/v86'[) XnOQdl

(6961'Ci3NH3) renO!:)oUl8 og6l:l"JY·!u'a!S uiaimbpa lOpglX;) op s;}g6uWJoJU! SB apno fBJ!po:J-qns arrunnsa ouioo BUO!JU11J. (oulUnnod!l( 0 ogu a) UfBP13JWB V

"lglUO.lJ -~ud op ;J eIBp~JIDE up ladud 0 18UOPOUl;J Ol!n;).lF' on znpo.uui 'A3'10)JV A '8t61 Ill']

(L £6 [ 'ZaN d) soiuouoduroo S0!1~A gp 0pBl:§alU! oqraqan au SOPU;;)SBq sOPInloA8 SOA!llndBpu SB(ll~nS!S OUlO:) s8Q:.)ow3

(L£6 I 'SCl3d'1V :£(61 '13dVD 7fl CI~LLS3.0.:I :8<:61 'GlIVH ) oureraiodrq ou sretroioours soursmeoour sop og6uzqB'JOl

sag:')oU13 smseq-crpoui SOlO fUB02lW sop ojonuo j

"SOl'([!lSul., oor 19qW!S

16

···aJDE~A!IB YJ<lS aJU;}lUCJJa;) anb 0 'S;)I;} WO;) ,EUI !EA onb 0 w<JJCHC,\1~ ap C;)Is~)u~osou apcppcdYJ E marap.rod O}!<lJ!P O!J~Js!maq op O!!JYZ!I!q!uods!pu! moo saJu<lpcd so ap OPE.J 0 a 'O;)!U~tO!SDC arumsaq "JDamE,Ja;) YJas onb 0 '.lYlE) ap sazcdc;)Q! maraqaaradu as op.ranbsa O!J~JS!W;}q op o§~mzmq!Dods!pu! moo saJuapcd so ap opej 0 aJuam8pEa(Uoo 's<lQsnpuoJ SC1S;) moo RlPJ .las aA<lp epapmo onmu O!!Jlq~)Jd.l;}Ju! umn anb osuad opnJuo,:)

'C::J'EJU13U! no 'E:)~J9JIT;} o-g;)OUal = 01~al! p O!.I51Js~maI-I U;:rg:9.Tl'E1UO-O !sSJ.rd:dp o~;:ma.I = opronbsc O~J?ls~wdH :(UP!lQIU,:) Ull OPCpg[U! o':)!..rt:ll!qlRq)B::1~1l910;)BUl.reJ O~;)'EA~l;)UUI {6 S 61) Ol.lO;)O:) 1] N IZtl:al