Você está na página 1de 160

21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 会


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
encontro, reunião, festa, associação, entrevista, une
Leit u ra

カイ,エ,あ.う,あ.わせる,あつ.まる
Ro maji
KAI, E, au, awaseru, atsumaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 1/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 国


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
país, terra, nação
Leit u ra

コク,くに
Ro maji
KOKU, kuni

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 2/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 時


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
tempo, hora
Leit u ra

ジ,とき
Ro maji
JI, toki, doki

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 3/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 同


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
mesmo, concorda, igual
Leit u ra

ドウ,おなじ
Ro maji
DOU, onaji

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 4/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 長


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
longo, ambicionar, líder, chefe
Leit u ra

チョウ,ながい
Ro maji
CHOU, nagai, osa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 5/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 東


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
oriente
Leit u ra

トウ,ひがし
Ro maji
TOU, higashi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 6/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 行


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
ir, viagem, viajar
Leit u ra

アン,ギョウ,コウ,いく,おこなう,ゆく
Ro maji
KOU, GYOU, AN, iku, yuku, yuki, yuki, iki, iki, okonau,
okonau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 7/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 間


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
intervalo, espaço
Leit u ra

カン,ケン,あいだ,ま
Ro maji
KAN, KEN, aida, ma, ai

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 8/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 方


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
direção, pessoa, alternativa
Leit u ra

ホウ,かた
Ro maji
HOU, kata, kata, gata

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 9/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 分


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
parte, minuto, segmento, parte, grau, dever,
compreender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku/
10
Leit u ra

フン,ブ,ブン,わかつ,わかる,わかれる,わける
Ro maji
BUN, FUN, BU, wakeru, wake, wakareru, wakaru,
wakatsu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 10/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 前


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
em frente, antes
Leit u ra

ゼン,まえ
Ro maji
ZEN, mae, mae

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 11/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 後


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
atrás, costas, mais tarde
Leit u ra

コウ,ゴ,あと,うしろ,おくれる,のち
Ro maji
GO, KOU, nochi, ushiro, ushiro, ato, okureru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 12/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 地


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
terra, chão
Leit u ra

ジ,チ
Ro maji
CHI, JI,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 13/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 場


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
localização, lugar
Leit u ra

ジョウ,ば
Ro maji
JOU, CHOU, ba

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 14/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 合


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
encaixe, unir
Leit u ra

カッ,ガッ,ゴウ,あう,あわす,あわせる
Ro maji
GOU, GAT, KAT, au, au, ai, ai, ai, ai, awasu, awaseru,
awaseru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 15/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 京


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
capital, 10 elevado a 16
Leit u ra

キョウ,ケイ
Ro maji
KYOU, KEI, KIN, miyako

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 16/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 社


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
companhia, firme, escritório, associação, templo
Leit u ra

シャ,やしろ
Ro maji
SHA, yashiro

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 17/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 新


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
novo
Leit u ra

シン,あたらしい,あらた,にい
Ro maji
SHIN, atarashii, arata, ara, nii

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 18/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 自


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
a si próprio
Leit u ra

シ,ジ,みずから
Ro maji
JI, SHI, mizukara, onozukara, onozuto

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 19/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 高


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
caro, alto
Leit u ra

コウ,たか,たかい,たかまる,たかめる
Ro maji
KOU, takai, taka, daka, takamaru, takameru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 20/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 内


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
interior, dentro, entre, dentre, casa, casa
Leit u ra

ダイ,ナイ,うち
Ro maji
NAI, DAI, uchi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 21/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 回


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vêzes, redondo, jogo, revolver, sufixo para contagem
de para ocorrências, girar
Leit u ra

エ,カイ,まわす,まわる
Ro maji
KAI, E, mawaru, mawaru, mawari, mawasu, mawasu,
mawashi, mawashi, motooru, kaeru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 22/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 通


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
tráfego, passar através de, avenida, comutar, sufixo
para contagem de letras
Leit u ra

ツ,ツウ,かよう,とおす,とおる
Ro maji
TSUU, TSU, tooru, toori, toori, doori, toosu, tooshi,
dooshi, kayou

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 23/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 市


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
mercado, cidade, cidade
Leit u ra

シ,いち
Ro maji
SHI, ichi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 24/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 米


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
arroz, EUA
Leit u ra

ベイ,マイ,こめ
Ro maji
BEI, MAI, MEUTORU, kome, yone

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 25/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 午


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
meio-dia
Leit u ra


Ro maji
GO, uma

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 26/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 明


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
brilhante, luz
Leit u ra

ミョウ,メイ,あかす,あからむ,あかり,あかるい,あかるむ,あき
らか,あく,あくる,あける
Ro maji
MEI, MYOU, MIN, akari, akarui, akarumu, akaramu,
akiraka, akeru, ake, aku, akuru, akasu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 27/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 当


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
golpear, direita, apropriada, ele próprio
Leit u ra

トウ,あたる,あてる
Ro maji
TOU, ataru, atari, ateru, a te, masani, masanibeshi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 28/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 家


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
casa, lar
Leit u ra

カ,ケ,いえ,や
Ro maji
KA, KE, ie, ya, uchi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 29/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 教


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
ensinar, fé, doutrina
Leit u ra

キョウ,おしえる,おそわる
Ro maji
KYOU, oshieru, osowaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 30/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 北


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
norte
Leit u ra

ホク,きた
Ro maji
HOKU, kita

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 31/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 野


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
planícies, campo, rústico, vida de civil
Leit u ra

ヤ,の
Ro maji
YA, SHO, no, no

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 32/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 来


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vir, devido, próximo, causa, tornar-se
Leit u ra

ライ,きたす,きたる,くる
Ro maji
RAI, TAI, kuru, kitaru, kitasu, kitasu, kitaru, ki, ko

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 33/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 理


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
lógica, arranjo, razão, justiça, verdade
Leit u ra


Ro maji
RI, kotowari

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 34/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 体


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
corpo, substância, objeto, realidade, sufixo para
contagem de para imagens
Leit u ra

タイ,テイ,からだ
Ro maji
TAI, TEI, karada, katachi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 35/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 強


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
forte, poderoso, forçar
Leit u ra

キョウ,ゴウ,しいる,つよい,つよまる,つよめる
Ro maji
KYOU, GOU, tsuyoi, tsuyomaru, tsuyomeru, shiiru,
kowai

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 36/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 外


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
exterior
Leit u ra

ガイ,ゲ,そと,はずす,はずれる,ほか
Ro maji
GAI, GE, soto, hoka, hazusu, hazureru+C190, to

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 37/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 作


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
fazer, produção, preparar, construção
Leit u ra

サ,サク,つくる
Ro maji
SAKU, UM, tsukuru, tsukuri, dzukuri

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 38/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 万


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
dez mil
Leit u ra

バン,マン
Ro maji
MAN, BAN, yorozu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 39/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 公


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
público, príncipe, oficial, governamental
Leit u ra

コウ,おおやけ
Ro maji
KOU, KU, ooyake

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 40/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 近


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
perto, cedo, consangüíneo, equivalente
Leit u ra

キン,ちかい
Ro maji
KIN, KON, chikai

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 41/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 思


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pensar
Leit u ra

シ,おもう
Ro maji
SHI, omou, omoeraku, obosu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 42/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 道


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
caminho, estrada, rua, distrito, viagem, curso, moral,
ensinamentos, filosofia
Leit u ra

トウ,ドウ,みち
Ro maji
DOU, TOU, michi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 43/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 用


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
utilizar, negócios, serviço, usar, empregar
Leit u ra

ヨウ,もちいる
Ro maji
YOU, mochiiru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 44/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 点


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
ponto, marca, ponto decimal
Leit u ra

テン
Ro maji
TEN, tsukeru, tsuku, tateru, sasu, tobosu, tomosu,
bochi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 45/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 心


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
coração, mente, espírito
Leit u ra

シン,こころ
Ro maji
SHIN, kokoro, gokoro

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 46/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 今


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
agora
Leit u ra

キン,コン,いま
Ro maji
KON, KIN, ima

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 47/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 原


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
prado, original, primitivo, campo, planície, pradaria,
tundra, sertão
Leit u ra

ゲン,はら
Ro maji
GEN, hara

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 48/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 海


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
oceano, mar
Leit u ra

カイ,うみ
Ro maji
KAI, umi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 49/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 多


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
muitos, frequentar, muito
Leit u ra

タ,おおい
Ro maji
TA, ooi, masani, masaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 50/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 話


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
conversar, falar uma língua, conto
Leit u ra

ワ,はなし,はなす
Ro maji
WA, hanasu, hanashi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 51/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 記


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
escriba, contar, narrativa, narrar
Leit u ra

キ,しるす
Ro maji
KI, shirusu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 52/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 書


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
escrever
Leit u ra

ショ,かく
Ro maji
SHO, kaku, gaki, gaki

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 53/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 考


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
considerar, refletir
Leit u ra

コウ,かんがえる
Ro maji
KOU, kangaeru, kangae

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 54/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 組


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
associação, trança, trançart, construir, montar, unir-se,
cooperar, agarrar
Leit u ra

ソ,くみ,くむ
Ro maji
SO, kumu, kumi, gumi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 55/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 首


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pescoço
Leit u ra

シュ,くび
Ro maji
SHU, kubi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 56/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 画


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
gravura
Leit u ra

カク,ガ
Ro maji
GA, KAKU, E, KAI, egaku, kakusuru, kagiru,
hakarigoto, hakaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 57/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 交


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
Misturar-se, misturando, associação, vindo & indo

Leit u ra

コウ,かう,かわす,まざる,まじえる,まじる,まじわる,まぜる
Ro maji
KOU, majiwaru, majieru, majiru, majiru, mazaru,
mazeru, kau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 58/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 西


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
oeste, Espanha
Leit u ra

サイ,セイ,にし
Ro maji
SEI, SAI, SU, nishi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 59/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 数


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
número, vigor, destino, lei, figuras
Leit u ra

ス,スウ,かず,かぞえる
Ro maji
SUU, SU, SAKU, SOKU, SHU, kazu, kazoeru,
shibashiba, semeru, wazurawashii

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 60/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 工


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
ofício, construção
Leit u ra

ク,コウ
Ro maji
KOU, KU, GU,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 61/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 計


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
desenho, plano, esquema, medida
Leit u ra

ケイ,はからう,はかる
Ro maji
KEI, hakaru, hakarau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 62/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 南


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
sul
Leit u ra

ナ,ナン,みなみ
Ro maji
NAN, NA, minami

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 63/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 切


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
corte, talho, afiar
Leit u ra

サイ,セツ,きる,きれる
Ro maji
SETSU, SAI, kiru, kiru, kiri, kiri, giri, kireru, kireru, kire,
kire, gire

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 64/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 少


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
poucos, pequenos
Leit u ra

ショウ,すくない,すこし
Ro maji
SHOU, sukunai, sukoshi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 65/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 電


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
eletricidade
Leit u ra

デン
Ro maji
DEN,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 66/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 売


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vender
Leit u ra

バイ,うる,うれる
Ro maji
BAI, uru, ureru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 67/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 知


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
saber, sabedoria
Leit u ra

チ,しる
Ro maji
CHI, shiru, shiraseru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 68/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 引


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
puxar, rebocar, sacudir, permitir, instalar, citação,
referir-se
Leit u ra

イン,ひく,ひける
Ro maji
IN, hiku, hiki, hiki, biki , hikeru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 69/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 半


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
metade, médio, número ímpar, semi, parte
Leit u ra

ハン,なかば
Ro maji
HAN, nakaba

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 70/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 活


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vivo, resuscitação, existência, ser ajudado, vida
Leit u ra

カツ
Ro maji
KATSU, Ikiru, Ikasu, Ikeru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 71/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 台


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pedestal, stand, sufixo para contagem de para
máquinas e veículos
Leit u ra

タイ,ダイ
Ro maji
UM, TAI, utena, ware, tsukasa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 72/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 線


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
linha, trilha
Leit u ra

セン
Ro maji
UM, suji

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 73/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 風


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vento, ar, estilo, maneira
Leit u ra

フ,フウ,かざ,かぜ
Ro maji
FUU, FU, kaze, kaza, kaze

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 74/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 聞


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
escutar, perguntar, escuta
Leit u ra

ブン,モン,きく,きこえる
Ro maji
BUN, MON, kiku, kikoeru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 75/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 朝


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
manhã, disnastia, regime, época, período, Coréia do
Norte
Leit u ra

チョウ,あさ
Ro maji
CHOU, asa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 76/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 言


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
dizer, palavras
Leit u ra

ゲン,ゴン,いう,こと
Ro maji
GEN, GON, iu, koto

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 77/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 夜


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
noite,à noite
Leit u ra

ヤ,よ,よる
Ro maji
YA, yo, yoru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 78/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 語


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
palavra, discurso, língua
Leit u ra

ゴ,かたらう,かたる
Ro maji
GO, kataru, katarau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 79/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 楽


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
música, conforto, facilidade
Leit u ra

ガク,ラク,たのしい,たのしむ
Ro maji
GAKU, RAKU, GOU, tanoshii, tanoshimu, konohá

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 80/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 船


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
barco
Leit u ra

セン,ふな,ふね
Ro maji
SEN, fune, funa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 81/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 食


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
comer, comida, alimento
Leit u ra

ショク,ジキ,くう,くらう,たべる
Ro maji
SHOKU, JIKI, kuu, kurau, taberu, hamu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 82/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 谷


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vale
Leit u ra

コク,たに
Ro maji
KOKU, tani, kiwamaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 83/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 歩


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
passeio
Leit u ra

フ,ブ,ホ,あゆむ,あるく
Ro maji
HO, BU, FU, aruku, ayumu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 84/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 算


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
calcular, advinhar, número, ábaco, probabilidade
Leit u ra

サン
Ro maji
SAN, soro

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 85/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 黒


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
preto
Leit u ra

コク,くろ,くろい
Ro maji
KOKU, kuro, kurozumu, kuroi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 86/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 直


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
retidão, honestidade, franqueza, consertar, reparo
Leit u ra

ジキ,チョク,ただちに,なおす,なおる
Ro maji
CHOKU, JIKI, JIKA, tadachini, naosu, naosu, naoru,
naoki, sugu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 87/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 買


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
comprar
Leit u ra

バイ,かう
Ro maji
BAI, kau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 88/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 広


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
largo,vasto, espaçoso
Leit u ra

コウ,ひろい,ひろがる,ひろげる,ひろまる,ひろめる
Ro maji
KOU, hiroi, hiromaru, hiromeru, hirogaru, hirogeru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 89/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 番


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vez, número em uma série
Leit u ra

バン
Ro maji
BAN, tsugai

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 90/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 止


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
parada, parada
Leit u ra

シ,とまる,とめる
Ro maji
SHI, tomaru, domari, tomeru, tomeru, dome,
todomeru, todome, todomaru, yameru, yamu, yamu,
yosu, sasu, sashi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 91/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 親


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pai, intimidade, parente, familiaridade, crupiê
Leit u ra

シン,おや,したしい,したしむ
Ro maji
SHIN, oya, oya, shitashii, shita shimu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 92/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 元


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
começo, tempo anterior, origem
Leit u ra

ガン,ゲン,もと
Ro maji
GEN, GAN, moto

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 93/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 戸


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
porta
Leit u ra

コ,と
Ro maji
KO, to

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 94/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 頭


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
cabeça, sufixo para contagem de animais grandes
Leit u ra

ズ,ト,トウ,あたま,かしら
Ro maji
TOU, ZU, TO, atama, kashira, gashira, kaburi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 95/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 答


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
solução, resposta
Leit u ra

トウ,こたえ,こたえる
Ro maji
TOU, kotaeru, kotae

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 96/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 太


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
gordo, grande, espesso
Leit u ra

タ,タイ,ふとい,ふとる
Ro maji
TAI, TA, futoi, futoru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 97/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 帰


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
retôrno a casa, chegar em, conduzir-se, resultar
Leit u ra

キ,かえす,かえる
Ro maji
KI, kaeru, kaesu, okuru, totsugu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 98/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 形


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
forma, formulário, estilo
Leit u ra

ギョウ,ケイ,かた,かたち
Ro maji
KEI, GYOU, kata, gata, katachi, nari

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 99/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 声


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
voz
Leit u ra

ショウ,セイ,こえ,こわ
Ro maji
SEI, SHOU, koe, kowa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 100/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 店


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
loja, comércio
Leit u ra

テン,みせ
Ro maji
TEN, mise, tana

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 101/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 園


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
parque, jardim, quintal, fazenda
Leit u ra

エン,その
Ro maji
EN, sono

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 102/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 科


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
departamento, curso, seção
Leit u ra


Ro maji
KA,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 103/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 門


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
portões
Leit u ra

モン,かど
Ro maji
MON, kado, to

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 104/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 光


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
raio, luz
Leit u ra

コウ,ひかり,ひかる
Ro maji
KOU, hikaru, hikari

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 105/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 何


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
que
Leit u ra

カ,なに,なん
Ro maji
KA, nani, nan, nani, nan

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 106/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 週


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
semana
Leit u ra

シュウ
Ro maji
SHUU,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 107/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 室


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
quarto, apartamento, câmara, estufa, porão
Leit u ra

シツ,むろ
Ro maji
SHITSU, muro

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 108/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 色


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
cor
Leit u ra

シキ,ショク,いろ
Ro maji
SHOKU, SHIKI, iro

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 109/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 歌


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
canção, cantar
Leit u ra

カ,うた,うたう
Ro maji
KA, uta, utau

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 110/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 春


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
primaveril, primavera (estação)
Leit u ra

シュン,はる
Ro maji
SHUN, haru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 111/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 紙


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
papel
Leit u ra

シ,かみ
Ro maji
SHI, kami

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 112/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 毎


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
todo
Leit u ra

マイ
Ro maji
MAI, goto, gotoni

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 113/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 読


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
leia
Leit u ra

トウ,トク,ドク,よむ
Ro maji
DOKU, TOKU, TOU, yomu, yomi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 114/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 母


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
mãe, materno
Leit u ra

ボ,はは
Ro maji
BO, haha, mo

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 115/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 顔


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
rosto, expressão
Leit u ra

ガン,かお
Ro maji
GAN, kao

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 116/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 馬


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
cavalo
Leit u ra

バ,うま,ま
Ro maji
BA, uma, uma, ma

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 117/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 友


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
amigo
Leit u ra

ユウ,とも
Ro maji
YUU, tomo

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 118/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 秋


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
outono
Leit u ra

シュウ,あき
Ro maji
SHUU, aki, toki

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 119/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 図


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
mapa, desenho, plano, inesperado, acidentalmente
Leit u ra

ズ,ト,はかる
Ro maji
ZU, TO, e, hakaru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 120/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 丸


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
arredondar, cheio, mês, perfeição, nave, pílulas, espiral
para cima, seduzir
Leit u ra

ガン,まる,まるい,まるめる
Ro maji
GAN, maru, marumeru, marui

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 121/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 夏


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
verão
Leit u ra

カ,ゲ,なつ
Ro maji
KA, GA, GE, natsu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 122/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 父


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pai
Leit u ra

フ,ちち
Ro maji
FU, chichi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 123/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 毛


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
peles, cabelo, pena, abaixo
Leit u ra

モウ,け
Ro maji
MOU, ke

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 124/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 池


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
lagoa, cisterna, conjunto, reservatório
Leit u ra

チ,いけ
Ro maji
CHI, ike

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 125/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 才


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
gênio, anos antigos
Leit u ra

サイ
Ro maji
SAI,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 126/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 羽


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
penas, sufixo para contagem de pássaros, coelhos

Leit u ra

ウ,は,はね
Ro maji
U, ha, wa, hane

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 127/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 細


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
franzino,emagrecer, afinar, delgado, estreito
Leit u ra

サイ,こまか,こまかい,ほそい,ほそる
Ro maji
SAI, hosoi, hosoru, komaka, komakai

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 128/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 角


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
ângulo, canto, chifre
Leit u ra

カク,かど,つの
Ro maji
KAKU, kado, tsuno

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 129/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 岩


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
rochedo, rocha, penhedo
Leit u ra

ガン,いわ
Ro maji
GAN, iwa

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 130/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 古


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
velho
Leit u ra

コ,ふるい,ふるす
Ro maji
KO, furui, furu, furusu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 131/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 弱


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
frágil, fraco
Leit u ra

ジャク,よわい,よわまる,よわめる,よわる
Ro maji
JAKU, yowai, yowaru, yowamaru, yowameru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 132/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 肉


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
carne
Leit u ra

ニク
Ro maji
NIKU,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 133/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 遠


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
distante, longe
Leit u ra

エン,オン,とおい
Ro maji
EN, ON, tooi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 134/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 曜


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
dia útil
Leit u ra

ヨウ
Ro maji
YOU,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 135/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 星


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
estrela, ponto, marca
Leit u ra

ショウ,セイ,ほし
Ro maji
SEI, SHOU, hoshi, boshi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 136/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 茶


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
chá
Leit u ra

サ,チャ
Ro maji
CHA, UM,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 137/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 雪


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
neve
Leit u ra

セツ,ゆき
Ro maji
SETSU, yuki

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 138/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 昼


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
dia, meio-dia
Leit u ra

チュウ,ひる
Ro maji
CHUU, hiru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 139/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 鳥


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
pássaro, sufixo para nomes de pássaros.
Leit u ra

チョウ,とり
Ro maji
CHOU, tori

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 140/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 冬


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
Inverno
Leit u ra

トウ,ふゆ
Ro maji
TOU, fuyu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 141/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 魚


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
peixe
Leit u ra

ギョ,うお,さかな
Ro maji
GYO, uo, sakana, zakana

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 142/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 牛


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vaca
Leit u ra

ギュウ,うし
Ro maji
GYUU, ushi, git

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 143/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 兄


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
irmão mais velho, irmão maior
Leit u ra

キョウ,ケイ,あに
Ro maji
KEI, KYOU, ani

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 144/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 絵


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
gravura, desenho, pintura, esboço
Leit u ra

エ,カイ
Ro maji
KAI, E,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 145/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 弟


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
irmão mais jovem
Leit u ra

ダイ,テイ,デ,おとうと
Ro maji
TEI, UM, DE, ototo

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 146/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 里


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
aldeia, casa paterna, légua
Leit u ra

リ,さと
Ro maji
RI, sato

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 147/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 黄


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
amarelo
Leit u ra

オウ,コウ,き,こ
Ro maji
KOU, OU, ki, ko

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 148/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 雲


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
nuvem
Leit u ra

ウン,くも
Ro maji
UN, kumo, gumo

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 149/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 矢


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
dardo, flecha
Leit u ra

シ,や
Ro maji
SHI, ya

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 150/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 鳴


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
gorjeio, choro, latido, som, argola, eco, buzina
Leit u ra

メイ,なく,ならす,なる
Ro maji
MEI, naku, naru, narasu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 151/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 妹


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
irmã mais jovem
Leit u ra

マイ,いもうと
Ro maji
MAI, imoto

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 152/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 走


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
correr, corrida
Leit u ra

ソウ,はしる
Ro maji
SOU, hashiru

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 153/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 麦


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
cevada, trigo
Leit u ra

バク,むぎ
Ro maji
BAKU, mugi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 154/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 晴


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
limpar o tempo
Leit u ra

セイ,はらす,はれる
Ro maji
SEI, hareru, hare, hare, bare, harasu

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 155/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 寺


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
templo budista
Leit u ra

ジ,てら
Ro maji
JI, tera

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 156/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 姉


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
irmã mais velha
Leit u ra

シ,あね
Ro maji
SHI, ane, haha

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 157/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 刀


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
espada, sabre, faca

Leit u ra

トウ,かたな
Ro maji
TOU, katana, sori

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 158/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 弓


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
arquear, arco (arma, violino)
Leit u ra

キュウ,ゆみ
Ro maji
KYUU, yumi

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 159/160
21/3/2010 Caligrafia de kanji

Exe rcício de caligraf ia do kanji 汽


A p re nd a m a is so b re lín g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o
vapor
Leit u ra


Ro maji
KI,

Exercício d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php 160/160