Isaac Asimov: A halhatatlanság halála A szerz el szava a magyar kiadáshoz Legf bb óhajom minden nép barátsága, mert csak

ez a barátság mentheti meg a Földet a katasztrófától. A science-fiction is hozzájárulhat ehhez a barátsághoz, mert a közös veszélyek, közös problémák, közös célok el tt álló emberiség képét mutatja fel. Nem vagyunk ellenségei egymásnak. Inkább közös ellenségeink vannak, melyek mindnyájunkat fenyegetnek: az éhség, a betegség és a tudatlanság. Ezeknek az ellenségeknek a veresége (vagy a figyelmeztetés: mi történik, ha nem gy rjük le ket) - a science fiction tárgya. Örülök, hogy könyvemet lefordították magyarra, és barátsággal üdvözlöm magyar olvasóimat. 1968. március 17. Isaac Asimov 1. A Technikus Andrew Harlan belépett a kabinba. A kabin tökéletes gömb formájú volt, és biztosan ült egy ritkás rudakból álló függ leges aknában, amely hatlábnyira Harlan feje fölött áthatolhatatlan homályba veszett. Bekapcsolta a m szereket, és lágyan lenyomta az indítókart. A kabin meg se mozdult. De Harlan nem is várt mást. Nem várt semmiféle mozgást: sem felfelé, sem lefelé, sem jobbra vagy balra, sem hátrafelé. Csak a rudak közti hézagok olvadtak bele valami szürke ürességbe, amely tömör tapintású volt, és mégis anyagtalan. Valami remegést mégis érzett a gyomrában és enyhe szédülést, ami arról árulkodott, hogy a kabin a Halhatatlanságon át a fels id be száguld. Az 575. Században lépett be a kabinba. Az operációs bázis két évvel ezel tt küldte ide. Ennél fels bb id be eddig még sohasem ment. Most pedig a 2456. Század felé száguld. Rendes körülmények közt kissé kényelmetlenül érezte volna magát ilyen út el tt. Id otthona az alsó id ben maradt, hogy pontosak legyünk, a 95. Században. A 95. Század szigorúan korlátozta az atomer t, kissé vidékies volt, kedvelte a természetes fát mint épít anyagot, gyanús szeszpárlatokat exportált majd minden alsó és fels id be, és lóheremagvat importált. Bár Harlan nem járt a 95. Században, mióta különleges kiképzést kapott, és tizenöt éves korában Növendék lett, mégis mindig honvágy fogta el, amikor eltávolodott az „otthon”-tól. A 2456. Század kétszáznegyven évezrednyire esett a 95.-t l, és ez jókora távolság még egy edzett Halhatatlannak is. Rendes körülmények között ilyesmi járt volna az eszében. De most Harlan csupán arra gondolt, hogy iratai a zsebében lapulnak, és kissé zavart feszültség fogta el. Keze gépiesen állította meg a kabint a kell évszázadban, a kell helyen. Furcsa dolog, hogy egy Technikus zavart vagy ideges lehet bármi miatt is. Yarrow Oktató mondta annak idején: - A Technikusnak mindenekfölött szenvedélytelennek kell lennie. A Valóságváltozás, amelyet végrehajt, több mint ötvenmilliárd ember életét módosíthatja. Egy vagy több milliónak az élete úgy megváltozhat, hogy már új egyednek kell ket tekintenünk. Ilyen körülmények között az érzelmi beállítottság határozott hátrány. Harlan erélyes fejrándítással próbálta el zni emlékezetéb l tanítója száraz hangját. Akkor nem is sejtette, hogy mint a legtehetségesebb Növendékre, éppen rá esik a választás. És most mégis izgatott volt. Nem az ötvenmilliárd ember miatt. Mit számít neki ötvenmilliárd Halandó? Csak egyetlen ember számított. Egyetlenegy személy. Feleszmélt, hogy a kabin áll, és egy pillanatra összeszedte gondolatait, hogy visszanyerje a Technikus h vös, személytelen gondolkozásmódját, majd kilépett. A kabin természetesen már nem az volt, amelyikbe belépett, azaz már nem ugyanazokból az atomokból állt. Harlan nem aggódott emiatt jobban, mint akármelyik más Halhatatlan. Csupán a Növendékeket, a Halhatatlanság újoncait izgatta az Id utazás misztikuma, jobban, mint maga az egyszer tény.

Ismét várt egy pillanatig a Nem Tér és Nem Id hallatlanul finom függönyénél, amely elválasztotta egyrészt a Halhatatlanságtól, másrészt a közönséges Id t l. A Halhatatlanságnak ezt a szektorát még egyáltalán nem ismerte. Egyet-mást tudott róla, hiszen belelapozott az Id kézikönyvébe. Ám az nem pótolta a személyes élményeket, és Harlan felkészült mindenféle kezdeti meglepetésre. Beállította a m szereket, amelyek rendkívül egyszer en m ködtek, ha valaki a Halhatatlanságba akart belépni (és rendkívül bonyolultan, ha valaki az Id be akart kilépni: ez az út éppen ezért kevésbé volt használatos). Átlépett a függönyön, és szeme bele-káprázott a vakító fénybe. Önkéntelenül az arca elé kapta a kezét. Csupán egy ember várta. Harlan eleinte csak homályosan látta az arcát. Az ember megszólalt: - Kantor Voy vagyok, Szociológus. Ha jól sejtem, ön Harlan Technikus. Harlan bólintott, és így válaszolt: - Id az atyám, hát nem lehet kikapcsolni ezt a díszkivilágítást? Voy körülnézett, és türelmesen felelte: - A molekuláris hártyára gondol? - Persze - mondta Harlan. A Kézikönyv említette ezt, de ilyen esztelen fénytükröz désr l nem volt szó. Teljesen jogosnak tartotta a bosszankodást. Mint a legtöbb Század, a 2456. Század is anyagbázisú volt, úgyhogy már a kezdet kezdetét l mindennek egyeznie kellett volna a Kézikönyv adataival. Nem lett volna szabad ilyen z rzavarral fogadnia az anyagbázisú században született embert, mint például a 300. Század energiatörvénye vagy a 600. Század energiamezeje. A 2456. Században az átlagos Halhatatlan számára a faltól a szegekig mindent anyagból készítettek. Itt is kétségtelenül minden anyag volt. Egy energiabázisú század embere ezt nem foghatta fel. Minden anyagot durva, nehézkes és barbár dolognak tartott. Az anyagbázisú Harlan azonban úgy érzékelte az anyagot, mint fát, fémet (könny és nehéz fémet), m anyagot, szilikátot, betont, b rt. De itt minden csupa tükör! Ez volt az els élménye a 2456. Századról. Minden felület fényt visszaverve ragyogott. Mindenütt a tökéletes simaság illúziója: így hatott a molekuláris hártya. És önmagának, Voy Szociológusnak és mindennek az újra meg újra ismétl d tükörképében, a töredékekben és az egészben, minden szemszögb l z rzavar uralkodott. Émelyít z rzavar! - Sajnálom - szólalt meg Voy -, de ebben a században ez a szokás, és Szektorunk praktikusnak tartja, ha a bevált szokásokat átvesszük. Rövidesen maga is megszokja. Voy végigsietett a tükörképén, és a hasonmása tótágast állva megismételte minden mozdulatát. Egy indikátor hajszálmutatója a spirális skálán nullára esett. A tükörképek egyszerre elt ntek, a vakító fények elhalványultak. Harlan nyomban otthonosabban érezte magát. - Szíveskedjen velem jönni - mondta Voy. Harlan követte az üres folyosón, ahol - tudta jól - néhány pillanattal el bb még csak úgy tobzódtak a mesterséges fények és tükörképek, aztán egy rámpán fel, majd egy el szobán át egy irodába jutottak. Rövid útjukon senkivel sem találkoztak. Harlannak ez nem t nt fel, természetesnek tartotta, és inkább akkor lett volna meglepve, s t megijedve, ha elsuhanó emberi alakot fedez fel. Kétségtelenül híre futott már, hogy egy Technikus érkezett odaátról. Még Voy is tartotta a tisztes távolságot, és szemmel látható sietséggel húzódott félre, amikor Harlan keze véletlenül súrolta a kabátja ujját. Harlan maga is meglep dött, milyen keser ség fogja el. Azt hitte, hogy a lelke köré növesztett burok vastagabb és sokkal érzéketlenebb. Ha tévedett, ha a burok elvékonyodott, akkor ennek egyetlen oka lehet. Noŷs! Kantor Voy Szociológus a Technikus felé hajolt, elég barátságosan, de Harlan önkéntelenül is megjegyezte, hogy egy hosszú asztal két végén ülnek. Voy így kezdte: - Rendkívül hízelg számomra, hogy egy oly nagy hír Technikus, mint ön, érdekl dik a mi jelentéktelen problémánk iránt.

- Igen - mondta Harlan a t le várható h vös személytelenséggel. - Némely szempontból érdekes is. Elég személytelen volt? Valószín leg nyilvánvalóak az igazi szándékai, és b nössége gyöngyöz verejtékcseppekben ütközik ki a homlokán. Bels zsebéb l el halászta a tervezett Valóságváltoztatás jegyzékét. Ezt a példányt kapta meg egy hónappal ezel tt az Id tanács. Twissell F kalkulátorhoz - a Nagy Twissellhez f z d barátsága révén könny szerrel megkaparinthatta a tervet. Miel tt kiteregette a tekercset az asztal gyenge paramágneses mezeje fölött, a másodperc egy töredékéig habozott. Az asztalt befed molekuláris hártya tompítottan tükrözött, de nem volt nullára állítva. Megpillantotta kézmozdulatát, és egy pillanatra úgy rémlett, hogy arcának tükörképe komoran bámul rá az asztallapról. Harminckét éves volt, de id sebbnek látszott. Tudatában volt ennek, nem kellett senkinek figyelmeztetnie rá. Talán hosszúkás arca és a fekete szeme fölött húzódó sötét szemöldöke miatt látszott haragos és szúrós tekintet nek: minden Halhatatlan így képzelte el a Technikus karikatúráját. Bizonyára azért lett ilyen az arca, mert Harlan egy percre se felejtette el, hogy Technikus. Aztán végigterítette a tekercset az asztalon, és rátért a tárgyra. - Kérem, én nem vagyok Szociológus. Voy mosolygott. - Ez félelmetesen hangzik. Ha valaki azzal kezdi, hogy nem ért az adott területhez, akkor nyilvánvaló, hogy nyomban a lesújtó véleményével rukkol el . - Nem - felelte Harlan -, nem véleménnyel. Csupán egy kéréssel. Átnézné és átvizsgálná ezt a jegyzéket, nem követett-e el valami kis hibát valahol? Voy nyomban elkomorodott. - Remélem, nem - felelte. Harlan az egyik kezét hátravetette a szék támláján, a másikat pedig az ölében nyugtatta. Nem dobolhatott az asztalon. Nem rághatta a szája szélét. Nem mutathatta ki érzéseit. Mióta életének iránya annyira megváltozott, állandóan figyelte a tervezett Valóságváltoztatások jegyzékét, amikor áthaladtak az Id tanács adminisztratív malmán. Mint Twissell F kalkulátor személyes Technikusának, ez könnyen sikerült, alig kellett megszegnie a foglalkozási etikát. Különösen mióta Twissell egyre inkább beletemetkezett saját nagyralátó tervének tanulmányozásába. (Harlan orrcimpája megremegett. Most már sejtette, miféle terv ez.) Semmi sem biztosította Harlant, hogy belátható id n belül egyáltalán megtalálja, amit keres. Amikor rábukkant a 2456-2781 Valóságváltoztatás V-5 sorozatszámú tervére, hirtelen azt hitte, hogy kívánsága máris valóra vált. Egy álló napig újra meg újra ellen rizte az egyenleteket és összefüggéseket valami kapkodó bizonytalanságban, egyre izgatottabban, és kesernyés hálát érzett, amiért annak idején legalább a pszichomatematika elemeire megtanították. Most Voy értetlen, gondterhelt tekintettel ismét végignézte a lyukkártyákat. Így szólt: - Úgy vélem, ismétlem, úgy vélem, hogy minden tökéletesen rendben van. - Legyen szabad emlékeztetnem, milyen udvarlási formák uralkodnak ennek a Századnak a jelenlegi Valóságában. Ez már szociológia, és ehhez ön ért, úgy gondolom. Ezért döntöttem úgy, hogy megérkezésem után önnel találkozom mindenekel tt - válaszolta. Voy rosszallóan pillantott rá. Még udvarias volt, de hangja jegesen csengett. - Szektorunk Megfigyel i kifogástalan szakemberek. Tökéletesen bizonyos vagyok benne, hogy pontos adatokat szolgáltattak ehhez a tervhez. Tudja bizonyítani ennek az ellenkez jét? - Nem, egyáltalán nem, Voy Szociológus. Én elfogadom az adataikat. Csupán az adatokból levont következtetésben kételkedem. Itt például, ha jobban megnézzük a szerelmi adatokat, nem változik meg a tenzorkomplexus? Voy kimeresztette a szemét, aztán szemlátomást megkönnyebbülés suhant át az arcán.

.Nem hinném. Els rangú Technikus soha. fehér körme alig látható nyomot hagyott az egyik lyukkártya szélén. és Voy sem firtatta. Barátként járt el. hogy a kevésbé kockázatos ágon haladva növelné a valószín ségi kitev jét. amelyeket a következ Valóságváltozás okoz majd. kezet .folytatta Harlan (szenvtelenül.az MSZV csökkenthet . . ha a Valóságok Id ben Végtelen Lehet ségeinek matematikai analízisér l volt szó. Itt már a Technikus volt otthon. . vagyis másképpen az útelágazás.Feltétlenül a Kívánt Hatás Maximumához vezetne . de az MSZV kérdéseiben a Technikus megfellebbezhetetlennek számított. Az említett tenzorkomplex.Természetesen. A legnagyobb kibernetikus agy. hogy ilyen szavakat használok a pontos matematikai kifejezések helyett. Voy feltekintett. majd mégis elborult az ábrázata. Egy Szociológus csalhatatlannak tekinthette magát.Tehát ön fedezte fel a tévedést? . de az egyenlet itt azonossággá válik..Nem változtatná ez meg a helyzetet az útelágazás ön által elhanyagolt ágában? Nem lenne meg az az el nye. és egytucatnyi vagy még több embernek a szörny . . ami rácáfol visszafojtott erej szavaira. .rkatasztrófát ajánl. Harlan tudta. Úgy éreztem. még ha a legokosabb és legtapasztaltabb F kalkulátor kezelte is. . Egy pillanatnyi szünet után folytatta: .Feltételezem. A gépi számítások itt nem váltak be. azonnali halálát. megbocsát. .Minimálisan Szükséges Változások.felelte Voy vállat vonva. legfeljebb csak körülbelül jelölhette ki az MSZV helyét egy adott körön belül. akkor még jobban megsért dik. Voy kínos.Valószín leg megsért dött. miel tt kár származik bel le. Hurok keletkezik. . köszönöm. Az adatok birtokában maga a Technikus döntötte el a körön belül az MSZV pontos helyét. és. hiszen egy Technikus mentette meg a letolástól. Voy megkönnyebbült. . hogy a Szociológus összerezzen a rövidítés hallatára. kreol arcán bosszúság és düh váltakozott. .Elkerülhetetlen . mint mondta. Kísér jegyzékünkben nem is tartottuk érdemesnek megemlíteni. .folytatta Harlan . akkor az ön ítéletére bízom magamat.Nem. . hogy az Id tanács kihallgat ez ügyben..Ha így véli. Technikus. attól olyan nyúlszer az arca. . MSZV . „Nem valami szintén hálás .. természetesen. Gondosan ápolt.suttogta Voy. kijavíthatom. Az elágazások újra egyesülnek..felelte szárazon Harlan.. Harlan csak most vette észre. A Szektor tévedése. Tudomásom szerint az Id tanács nem értesült err l. néma feszültséggel figyelte..Természetesen néhány ember id el tti halála jelentéktelen dolog azokhoz a személyiségváltozásokhoz képest. de egyik irányban sincs elágazása. s a személyi lapon mégis helyrehozhatatlan hibaként szerepelt volna. Harlan folytatta: .Akkor pompás. Itt! Hosszú mutatóujjával megjelölt egy pontot.és gyakorlatilag KHM-hez vezetne .Igen. . ha err l a polcról a másikra teszünk egy tartályt.villant át Harlan agyán.Igaz.Nagyra értékelem . . és az út folytatódik.Nagyon kevesen kerülhették volna el ezt a tévedést. de Kalkulátornak se volnék jó. Ha Szociológus lennék. Legalábbis a tervezett Valóságváltoztatást megjegyzés nélkül juttatták el hozzám. Jó Technikus ritkán tévedett. Nem felejtette ki a juttatták szót.Igen. Remélem.Miért nem? . De még döntenünk kell az MSZV-r l. elhanyagolható. hogy a szociológiához nem értek.. . tökéletesen hangsúlyozva az Id k Egységes Nyelvét) .Az ön szektora által javasolt MSZV . Harlan Technikus. így is tettem.” És ha jobban belegondol.Szerintem .És nem jelentette az Id tanácsnak? . Miért vontam volna bele a Id tanácsot? . hogy Voy nagy fels metsz fogai közt rés van. gyakorlatilag elkerülhetetlen volt. nyugodtan beszélt. Harlan soha nem tévedett.fejezte be Harlan.

A cip nem mozdult. . hogyan hajol a Szociológus az átnyújtott tekercsek fölé. ha egyel re nem szereznének tudomást.Remélem.Szeretném. Alatta marad a kritikus különbségnek. vagy talán nem is olyan gyengére. hálából a Szektora megtesz egy kis szívességet. megértett? A Voy arcára vetett egyetlen pillantás meggy zte err l.Az Id be is. Bizalmas választ kérek. . Úgy vélem. Végzetes lett volna. azok sem mozdultak volna.Szívességet? . .Láthatnám az iratokat? Harlan megkönnyebbült.Két óra harminchat percig a terem üres lesz. Harlan bólintott. Harlan ráismert egy kísérleti rhajó géptermére. . de hozzá sem akar érni egy Technikushoz.Éppen err l van szó.rázna velem. De személyes kutatásaimról szeretném.kérdezte tagoltan a Szociológus.Persze hogy megvan. hiszen ez egészen jelentéktelen Valóságváltoztatás! Harlan megragadta az alkalmat. A holtak képe is lehetett volna. és Harlan is elhallgatott.Minderre bizonyára megvan a lehet sége a saját Szektorában is. és a résben félig áttetsz vörös anyagból készült. A Szociológus csak egyszer kiáltott fel: . ha személyesen vezeti az MSZV-t.) Mindkét ábra mozdulatlan volt. Szeretném tudni. . ha gondolkozási id t ad neki. Voy felállt.Egyszóval nem a hivatalos utat akarja választani? . Bizalmasan fogjuk kezelni. Természetesen a jelenlegi Valóságban. Voy megszólalt: . Itt vannak a szükséges adatok. A f akadályon túljutott. mint az. hiszen az Id matematikai pillanatait ábrázolta. milyen hatással lesz a Változtatás egy bizonyos személy valószín ségi képletére. villogó cip látszott. Igazán megtisztel lesz ránk nézve.Nem szabályellenesebb. hogy a biztonság határait túllépje. de egy Technikussal nem fog kezet. .Természetesen. jól értettem-e? . amíg nem gy z dtem meg a magam igazáról.Átadom az anyagot az egyik Sorstervez mnek. Természetesen nem volna diplomatikus saját Szektorom lehet ségeit felhasználnom. Saját szektoromban ezt nehéz lenne elérni anélkül hogy. . Semmi sem mozdult. hogyan történik a Valóságváltoztatás. Nem egyezhetem bele. a másik esetben is épp olyan merevek lehetünk. Egy tucatnyi embert fulladásos halálra ítél. és kísérletként választottam ki egy egyént. Században tervezett Valóságváltoztatás adatait is. . Elhoztam a 482. két képerny m ködött. ha bizalmasan kezelnék. De ugyebár megérti. Ha az egyik esetben szigorúan ragaszkodunk a szabályokhoz.Egy Sorstervezést. Éppen ez a vitás. de Harlan csak a képerny ket figyelte. Amikor beléptek a megfigyel kamrába. . Az ellen nem tiltakozott. hogy észre lehessen venni a porszemeket a leveg ben.Nem tudom. Feszülten figyelte. Harlan elkomorodott. és eltávoztak. hogy ezt nem tekinthetjük precedensnek? . Voy így válaszolt: . és rögtönzött: . .És ha nem ellenzi.Minthogy a felel sség is az enyém. hogy nem jelentettem a tévedésüket az Id tanácsnak.. ezért habozás nélkül rávágta: .De hiszen ez szabályellenes. természetes színben tündökölt. Remélem. A mérnökök már beállították a pontos Tér és Id koordinátákat. .A befejezetlen mondatot bizonytalan kézmozdulattal toldotta meg.. Harlan és Voy egyedül maradt a csillogó teremben. Egy ajtó mintha éppen bezárult volna. Nincs értelme. Voy kinyújtotta a kezét. . Ha a kép elég éles lett volna. Az egyik kép éles. (A molekuláris réteg most is gyenge tükrözésre volt állítva. Voy nem válaszolt. szeretném látni. túlságosan jelentéktelen.

Elektrogravitáció . hogy a jelenlegi Valóságok közt itt a legmagasabb.magyarázta Voy. hogy elszólja magát. (A Halhatatlanságnak ezt a Szektorát még a hang jelrendszer jellemzi . Valamelyik Szociológus aztán. Csipkés szél orruk felfelé meredt. B nüket az vállára helyezik. a másik jelenet pedig mintegy huszonöt századdal el re a „jöv ben” kékesen villogott. A gépterem.Egyébként el van ragadtatva a vizsgált személy nevét l. Harlan elkomorodott. Harlan összeszorította az ajkait. Kár. és úgy találta. és azt találgatta. és hirtelen elfordult. . akik az rhajó mellett eltörpültek.. Ezek a „dolgok” emberek voltak. Harlan nem mert válaszolni. Szólok a Sorstervez nek. Noŷs Lambent.Határozott rosszallással nézett Harlanra. amelyet a Halhatatlanság e szektorához képest „jelennek” lehetett nevezni. Végül aztán egy Technikusnak is. a fogazat mélyen belevágódott az rhajó testébe. Harlan bal csuklójára er sítette a hordozható generátort. A távolságot méregette. Voy vállat vont.Milyen furcsa látvány! . Ugye. nincs atomreaktor. er sen a talajba ágyazva. Kozmikus starthely. hová kell majd átraknia. hogy a biztonsági szintre csökkentse a kábítószer-fogyasztást. Csöppnyi karjuk és lábuk természetellenes pózba lendült . hogy mintegy mellékhatásként az elektrogravitációs rhajózás is megsínyli a Változtatást.Érdekesen hangzik. mint a molekuláris rétegek. beépítette ezt a társadalom pszichiátrikus jellemzésébe. és megvetik érte. Hátrább még kett .gondolta Harlan. de a maga b rén csak akkor érezte. Egy pillanatra rámeredt a Szociológusra. hogy a kábítószerfogyasztást a legutóbbi Változtatások annyira megnövelték. . Tíz meg száz ember vett részt ebben: a Halhatatlanság mindenféle beosztású embere.Csak a 2481. csak mesterkélt. .Az rhajók nem számítanak. ez n i név? Harlan torka kiszáradt. . Valamelyik Statisztikus pedig bebizonyította.az Id megfagyott pillanata merevítette meg ket.Tudom . Mélykék ég. Az utasítások alapján éppen neki kell végrehajtania a következ Valóságváltoztatást. . Bizonyára valamelyik Megfigyel összeszedte a részleteket a kábítószer-élvezetr l. mennyi id alatt végzi el az ön munkáját. .mondta végül Voy. azt a n k okozták. a kékes-zöldes talajon kékesen csillogó csupasz fémépületek. Nagy kár. Err l a hiányosságról már tudott. Nincs hajtóm . Ha volt valami hiba a Halhatatlanságban. Keze ügyesen mozgott kis távkapcsolóján. Persze hogy rosszallással! Miért ne? Harlan Technikus volt. amelynek a végén h tlen lett a Halhatatlanok kötelez esküjéhez és mindenhez. egyedül te romboltad szét ezt a gyönyör dolgot. amikor el ször belépett a Halhatatlanságba. Fél szemmel átpillantott a másik képerny re. és gyors pillantással eszébe véste a kritikus tartály helyzetét a polcon. hogy a Változtatás miatt megválunk t le. Kis csoportokba ver dött figurák. Végül valamelyik Kalkulátor kidolgozta a Valóságváltoztatást. mint a szükséges „jöv ”. Ügyes dolog.mormolta Harlan. Azon is szeretnék minél el bb túl lenni. mint ahogy a Föld és a földi társadalom mindig eltörpül az rrepülés fizikai léptékével mérve.Azt mondja. Században fejlesztik ki az elektrogravitációs rutazást. és feszülten figyelt a válaszul érkez kattogásra. éles és természetes szín volt. Azt mondják ezek a tekintetek: Te. . Harlan nyersen odavetette: . És akkor a többiek g gös szemrehányással bámulnak rá. és megtudom. talán éppen Voy.Essünk túl rajta. amiben hitt.Igen.Egy pillanat. Szeretnék vele találkozni. amely szükséges ahhoz. Ezért majd elítélik és kerülik.) . Minket más dolgok érdekelnek. Attól a pillanattól kezdve rohamosan haladt azon az úton. Furcsa alakú kék henger állt az el térben. Hónapok óta nem járt asszony ebben a szektorban. három óra alatt végez vele . Éppen a keszty jét húzta fel. Esztétikailag is pompás jószág. s attól félt. amikor el ször találkozott Noŷs-szal. . Voy szája mosolyra torzult. például neki magának színre kellett lépnie. .

hogy mindegyikük kiegyenesíthesse a hátát büszkeségében) -. amikor véget ért Növendéksége. a Sorstervez knek nem lenne sors. Az igazi okot csak sokkal kés bb tudta meg. A Specialisták lenézik. de szeretném. (Már akkor nyíltan az értésére adták. Tizenöt éves korában választották ki gondos válogatás és rostálás után . Általában nem becsülik valami sokra ezt a tisztséget. de már megillette a Halhatatlan cím. r t haj.(szándékos szünetet tartott. arról persze fogalma sem volt annak idején. amelyben még nem volt Halhatatlan. szepl s kar.hogy milyen módszerrel. ismét megkísérti. És a legszörny bb az volt. Híven végigjárta a Halhatatlanok életének mind a négy periódusát. Yarrow Oktató a katedránál magyarázott. ha nagyon világosan és er sen az agyukba vésnék. bánatos tekintet.) Amikor átkerült a Halhatatlanságba. . Nem is olyan régen még mindent olyan egyszer nek érzett. Halhatatlanok . de a lényeg élesen emlékezetébe vés dött. Ha ez így van. ha szükség lesz rá. Csak az Id b l származó ember. hogy soha nem térhet vissza.. hogy tudta: megvan hozzá a hatalma. kissé szétvetett lábbal. Hosszasan és kínosan elbúcsúzott a családjától. amikor még nem volt Specialista. a vágyakozás az otthon és állandóság iránt. akkor önök bolondok. majd átvitték a Halhatatlanság függönyén. Talán önök. bármi történnék is. ágaskodó. és egészen másképp gondolkozott önmagáról. amikor független tagja lett a Halhatatlanságnak. Voltaképpen ez rendítette meg igazán. S elmondhatta magáról. amit elemezzenek. 2. és feszülten figyelt. hogy Megfigyel k legyenek. Yarrow így összegezte mondanivalóját: . Voltak ideáljai. túl volt a Növendékségen. hogy befutott. vagy legalábbis jelszavak. nem lehetett ismét összeilleszteni. Nem is szégyenkezett.” Pompásan kidolgozott elmélet. (Nem volt felt n . de számára mégis minden megváltozott: ami egyszer összetört. A Kalkulátoroknak nem lenne mit kalkulálniuk.. Harlan simán haladt el re. A Megfigyel Harlan az Id küszöbnél állt. hogy Megfigyel min sítésben elkezdhesse harmadik periódusát. Még világosan emlékezett arra a pillanatra. hogy ha egyszer felbukkant. Nem szégyenkezett. még tíz évig tanult mint Növendék. Most el ször villant át agyán a különös és átsuhanó gondolat. a Halandó válhatott Halhatatlanná: senki sem születhetett annak. gyerekjátéknak tekintik. a Szociológusoknak nem lenne társadalom.Most Megfigyel k lesznek. nem most hallják ezt el ször. szintén így gondolják. ha egy Halhatatlannak bánatos volt a tekintete. Növendék. a titkos Sorstervezés becstelén használata csudán jelentéktelen gyarlóságnak számított. A Halhatatlanok negyedik és utolsó korszaka volt ez: Halandó. ahová soha nem juthatott el. Ezeknél még rettent bb tettekre is képes. Nem érzett lelkiismeretfurdalást egyre súlyosabb b neiért. Csupán ezután lehetett Specialista és valódi Halhatatlan.) Harlan természetesen már nem emlékezett pontosan Yarrow szavaira. csupán az Id lakosa. tudta.Miért? Noŷs kedvéért. s azután engedélyezték számára. hátrafont karral. Minden Halhatatlan életének minden fokozata ésszer volt. el reszegezett pillantással ott állt öt végz s társával. És bár borzadva hessegette el. Véget ért a tanulás. ha nem volnának Megfigyel k. amivel és amiért élt. a be nem vallott és be nem vallható vágyódás az egyetlen Századba. Harlan emlékezetében élénken élt Yarrow: köpcös ember. Hogyan is kezd dnek az Alapelvek? „Minden Halhatatlan élete négy periódusra oszlik. Nem felejtette el ezt. és nem érdemlik meg. egyetlen Specialistának sem akadna munkája. Egyszer gondolat: szükség esetén elpusztíthatja a Halhatatlanságot. amit tervezzenek. Tudom. Megfigyel és Specialista. Egy tizenöt éves id szakkal kezd dött. amelyekhez képest legutóbbi tette.

nem színezhetnek véleményeikkel és kívánságaikkal. Másnap reggel megkapta engedélyét. Megfigyel i szolgálatának ötödik évében F megfigyel vé nevezték ki területén. és jobbá gyúrhatták. bonyolult lyukkártya formájában. hogy közvetlenül is el tudta olvasni a kódszalagot. Hiteles adatokat. mint legfiatalabbak. sem a jót ösztönözni. Század el tt voltak. legyen az a legcsekélyebb is. S t messze visszautazott az els id be. Vagy a Mikulásét. Nem t rök semmiféle lazaságot. hanem megfigyel i tevékenységük határozza meg végleges beosztásukat. most kilépnek az Id be.Holnap elkezdheti a jelenlegi Valóság szokott felvételét. mint tudják. Már iskoláskorában hobbija volt a Primitív Századok történelme. ha egyszer elveszítették. amikor Hobbe Finge élénk és gyakorlatias hangon megszólalt: . és Yarrow Oktató is csak bátorította. Csak mint Megfigyel k mutathatják meg. Els megbízásai könny ek voltak. és bármilyen kudarc. és a 482. nehogy már a kezdet kezdetén valami apró hibát kövessen el. Wellsnek hívták. visszaveti önöket a Karbantartáshoz. Zsebkódfejt je segítségével lefordította az Id k Egységes Nyelvére. gondos és konkrét lenne. egy másik könyvét W. milyen ragyogó tehetségnek látszanak jelenleg. tekintet nélkül arra. Szégyenkez büszkeséggel rizte ezt az eretnek tudományát. Adatokat kell hozniuk. és szigorú ellen rzés alatt kellett végrehajtania. és hogy milyen magasra emelkedhetnek. Mindegyikükkel kezet fogott. tárgyilagos adatokat. amit l gyorsan és felt nés nélkül meg kell szabadulni. Volt ott egy kötet. ahol az ember nem másíthatta meg elhatározásait. a 27. Rendben van? . hogy százezer Halhatatlan közül egy se akad. ahol az élet élet volt és a halál halál. a szerz jét H. Id nként belemélyedt ebbe a világba. Becsületes adatokat. Legszebb szerzeménye egy Primitív Századból származó hetilap bekötött évfolyamainak a teljes sorozata volt. hogy betáplálhassuk ket a Számítógépekbe. ahol a Valóság hajlékony és tovat n . de érzelmi okok miatt nem volt szíve mikrofilmre zsugorítani. miszerint „a Mozgó ujj ír. s megy tovább. Most el ször kellett ellen rzés nélkül m ködnie. hogy megbízhatóbb forrásm veket faggasson. Csak egy kis vörös festék meg a fehér haj hiányzott. Shakespeare írta: elcsépelt históriák. Nem iskolai eredményeik. hogy felállíthassuk a társadalmi képleteket. amikor el ször tett jelentést a Szektor vezet Kalkulátorának. Harlan lassanként megkedvelte azokat a különös. Ilyenkor mindig bénítóan nehéz volt visszaterelnie gondolatait a Halhatatlansághoz és ahhoz a világmindenséghez. És még valamit ne felejtsenek el. ha alapos. végez. aki legalább egyiket hallotta volna. Harlan mind a három nevet ismerte. hogy Halhatatlan lehet! Büszkeség töltötte el: felel s minden ember boldogságáért. Harlan komoly és izgatott és büszke lett arra a gondolatra. amelyeket. aki a Halhatatlanság birodalmába tartozott vagy majd tartozik. Mérhetetlenül sok helyet foglalt el. azaz Id mez felfedezése el tt. Tizenöt év alatt sikerült jelent s könyvtárat összegy jtenie f ként papírra nyomtatott könyvekb l. tucatnyi Valóságváltoztatással csiszolta képességeit. Században. a Halhatatlanság els századaiba. Szent Miklós illúziója nyomban elt nt. ahol a gonoszt nem lehetett megel zni. a legnehezebb körülmények közé. Kalkulátor . Régi könyveket és folyóiratokat tanulmányozott.Igenis. vagy a Télapóét. Els tér-id engedélyét holnap reggel megkapja. Önöknek. amelyek a Halhatatlanság kezdete. Már tudta és sajnálta. és ez a tudat megingatta önbizalmát. mert hozzá hasonló emberek tarthatták a kezükben. Ennyit akartam mondani. Halhatatlanoknak ez továbbképz tanfolyam. . G. a 24. Pedig a tudása már rég oly fokon állt. ha engedélyt kapott rá. az Id térképet. ahogy a Kibernetikus Agy kidobta. Hobbe Finge Segédkalkulátor gyanakvóan lebiggyesztett ajka és rosszalló tekintete nevetséges volt orra kerek gombjának s orcái két nagyobb gombjának társaságában. s vissza nem csalja csak fél Sorát törölni Ész és Szív”. hogy felhasználhassuk ket a Valóságváltoztatások alapjául. és pompásan megjeleníthette volna Szent Miklós primitív legendáját. úgy.válaszolta Harlan. Századhoz osztották be. rzött egy lírai töredéket is. Szeretném. hogy nem boldogul majd Hobbe Finge Segédkalkulátorral. vesztett csata maradt egyszer s mindenkorra. Bizonyosra vette. A megfigyel i periódus nem olyasmi. és a Waterlooi csatát. Hideg. z rzavaros századokat. Pontos adatokat.Önök. de a tapasztalat borotvaszíján tucatnyi Században. mire képesek. s t a Temporális.

hogy Finge nemcsak piszkálódik. és az ideális Megfigyel csupán egy jelentésíró géphez kapcsolt érzékeny idegvégz dés.felelte Harlan.mondta szinte ridegen -. jelentéseinek felépítéséért és világosságáért. Ebben a korban nem volt erkölcs. mit kell elkerülnie mindenáron. A végletek sohasem egészségesek . hogy zavar valami? Ez már szemtelenséggel volt határos. mit tehet. és erre nem is gondolhatott. Ebb l a szempontból Harlan jelentései tökéletesek voltak. Más Valóságban találnák magukat. és mind a ketten tudjuk. sem megálmodni. Élvhajhász. és ellen rizte a Század elmúlt Valóságait. ha arckifejezése otthonának. el bb-utóbb helyesbítésre lesz szükség. Bizonyára zavarja egy kissé ez a század. Század világában.Feleljen a kérdésemre .Szociológiai szempontból a Század sok jelensége végletes. Csakis a gondos elemzés és kalkulálás találhatja el pontosan a Valóságváltoztatás jellegét. hová mehet a 482. .Nincs magánvéleményem . . Egy másik alkalommal Finge ezzel az újsággal rontott be kis irodájába: . . ha ezt teszi. Még ha rászánja is magát. h séges anyává. A házasság a kölcsönös megegyezés szerint jött létre s sz nt meg. Finge határozottan ellenséges.Jelentéseit az Id tanács nagyon kedvez en fogadta. Még rosszabb is lehet. mégpedig az. Az is eszébe ötlött. ahol az ektogenetikus szülés dívott.Az engedély közölte vele. Megfigyel . és ezt az is jelezte.mondta. Ha néhány kulcsponton eléggé zavaróan hatna. hogy Finge tompa ujjaival az asztalon dobolt. A Megfigyelés megszokott m velet volt a Halhatatlansághoz tartozó Századokban.felelte. Századból származik. hagyja ezt. Nem hasonlított szigorú és beletör d id otthonára. Finge Segédkalkulátor magához hívatta Harlant a második hét végén tett jelentése után.Mint Megfigyel kénytelen vagyok ellen rizni minden idevonatkozó tényt. Harlan vállat vont. a 95. törvény el tt nem volt nagyobb becsülete. De magának mi a véleménye? Harlan azt hitte. a valószín ség egyik ágazata valósággá válna. és annak virágkorában a n k negyven százaléka mesterséges megtermékenyítés révén szült. mint az egyszer elhangzott szónak. Ezt fricskának szánta.Ó. amely megérett a Valóságváltoztatásra.Eszerint nem sajnálta a fáradságot. ahol és amikor nem veszélyeztette a Valóságot. Finge nagyon jól tudta ezt. Természetesen joga és kötelessége volt. amilyenhez Harlan szokott. Századnak aprólékosan kifaragott fájához hasonlít. látszólag továbbra is Megfigyel maradt. A Valóságváltoztatások folyamatosan megráztak minden Századot. A faggatásából kiderült. amib l arra következtet. A legutóbbi három Valóságváltoztatás a középs id ben csak súlyosbította a helyzetet. talán a puszta jelenlétével is megváltoztathatja a Század történelmét. sem elképzelni nem tudnák már. A gyereknevelés érdekében alakított életközösséget természetesen gondosan elkülönítették a házasság társadalmi funkcióitól. . . A 482. Az érzékelés és jelentés közé nem férk zhetett be semmiféle érzelem. Most már nyilvánvaló lett Harlan számára. sem semmiféle alapelv. Úgy vélem. és sem elmondani. Csupán azokon a helyeken és azokban az id pontokban tartózkodhatott. Harlan száz meg száz módon betegnek látta a Századot. hogy mint más Id be tartozó ember. legjobban úgy álcázhatja magát. És a helyes megfigyelés nem szorítkozott a jelen Valóság tényeinek a bemutatására. Század nem volt ínyére Harlannak. Ellen rzés nélkül a legpontosabb Megfigyelés sem maradt érvényben sokáig. Ez volt az egyetlen kor (pedig alaposan utánanézett a feljegyzéseiben). Sajnos.Van valami a jelentésemben. és kizárólag fajnemesítési alapokra helyezték. mit jelent ez. ahol a sok millió élvhajhász n átváltozna tiszta szív . hanem feltárta összefüggéseit az el z Valóságokkal is. áthágja a tér-id engedély korlátait. és találomra áthágja a szabályokat. és hová nem. Bármi volt a magánvéleménye. . semmi olyan.Gratulálok. és mit nem. anyagias. . minden ahhoz f z d emlékezettel. . hogy valaha mások voltak. Maga a 95. er sen matriarchális. . sokféleképpen változtathatja meg a Valóságot. hogy ellen rizze a tényeket.

Harlan hiúsága és óvatossága megütközött. . gyorsan szippantott bel le. Nagy volt a kísértés.. Finge váratlanul megkérdezte: . kérem. bemutatom Andrew Harlan Megfigyel t. Bárgyún vigyorogva bólintott. . és gnómszer arcáról a beszélgetés alatt nem t nt el a mosoly.Éppolyan ez. . Twissell volt a Halhatatlanság legjobb Kalkulátora. .Nem.Twissell F kalkulátorral? . kérem. és mások el tt rátámadt: . Hosszú listáján Harlan minden kérdést sorra vett és elemzett. . mintha egy filmkönyv állóképeit sorra vesszük. vagy pedig karrierje meggyorsításának tekintse. Ezután csak undorral gondolt Finge-re. egyéni történelemszemléletet. Harlan gondolatai összekuszálódtak. hanem felkészül a bemutatásra is. Századról. Harlan ijedten tekintett fel a cigarettáról a kis ember arcára. mint bárki más a Halhatatlanságban. ellentétben a Halhatatlanság századaival. szeme kerekre nyílt. Több Valóságváltoztatást irányított már. Sárga foltos ujjai között ég cigarettát tartott. Rengeteg részletet fedezhetünk fel.Szóval ez a fiatalember írja azokat a remek jelentéseket? Harlannak elakadt a szava.Nem egészen. Század három hónapos átkutatása során Harlan minden értékes anyagot felhabzsolt. De egy szó sem esett a 482. . . ez nagy segítségemre van a munkámban. Úgy vélem. Kár idegeskedned.Hagyjon magunkra.Örvendek . Kedvtelésb l. bizonyára jobban megfigyeli a kis embert. volt a feje az Id tanácsnak. Finge. Neki. és tüzetesen tanulmányozzuk. Század szerette volna fejleszteni cellulózbázisú textíliáinak az exportját az erd it l megfosztott Századokba. Ehelyett Finge bemutatta egy töpörödött emberkének. de folyton ott játszott az arcán.Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral? . Laban Twissell maga volt a legenda. Részletesen elemezhet . megkövesedett történelmet lehet tanulmányozni. . mormogott valamit. Ez a hobbim. és távozott. püffedt arca meg se rándult Harlan kelletlen megjegyzéseire. Finge álmélkodva meredt rá. amit Harlan lát. Ott a megdermedt.mondta Twissell F kalkulátor magas fejhangon. Új beosztást várt.t szemlátomást különösen érdeklik a maga jelentései.. .Köszönöm. Beszélni akarok a fiúval.A Primitív Történelmet? Az iskolában? . Miért kérdi? .Finge kerek képe morcosán megnyúlt. hogy a maga jelentései rendkívül éles elméj ek. .Kedvenc témája felélénkítette. Azonnal fel kellett volna ismernie. Finge felállt. az él mítosz. sajnálja-e ezt az egész ügyet. más szóval a legkiválóbb él Halhatatlan. és hirtelen témát változtatott: .Szerintem maga sajátos filozófiát dolgozott ki. Az els változatnál kötött ki. Harlan. Ezután többször is a Primitív Történelemre terelte a beszélgetést.Harlan bizonytalan szünet után ezt mormolta: . maga soha nem mosolyog? Harlan megdöbbenve ébredt rá. Twissell megszólalt: . de vonakodott elfogadni a cserébe felajánlott füstölt halat. mint például az 1174. amely elkerülné a figyelmünket. Ha nem ez az els cigaretta. Harlan maga sem tudta. ha csak levetítenénk a filmet. hogy Finge gy löli. volt a. Kalkulátor. és az el bbi gy zött. . és nem lep dött meg.Az Id be is.A Primitív Történelmet tanulmányoztam. Magával vitte a zárójelentés fogalmazványát is.. Aztán szó nélkül kiment. A 482.Mindenki megegyezik abban. Finge így szólt: . Már napok óta elkészült a zárójelentéssel.. akinek ritkás sz haja volt. ahol mindig minden változik. fiú. Twissell felemelte a cigarettát. és nemcsak a füstölg rudat bámulja.Megteszek minden t lem telhet t. A 482. és nem szólt egy szót sem.Idegesnek látszol. amikor Finge hirtelen az irodájába kérette. Aggodalmaskodás és a szívélyesség között váltakozott.Harlan szeme kerekre nyílt. Századba. .Twissell F kalkulátor. amikor egyik nap a folyosón Finge elcsípte.

Ám a találkozás egészen felkavarta Harlant. Mindig nyugtalanító, ha valakit óriásnak tartunk, s kiderül róla, hogy még öt és fél láb magas sincs. Rejt zhet egy zseni agya e mögött a kopaszodó, csapott homlok mögött? Borotvaéles ész vagy csak jó kedély világít ezekben az ezer ránccal övezett, parányi szemekben? Harlan sehogyan sem igazodott el rajta. Értelmét teljesen elhomályosította a cigarettafüst. Amikor egy füstgomolyag elérte, arca észrevehet en megrándult. Twissell szeme összesz kült, mintha át akarna hatolni a füstfátyolon, és szörnyen rossz hangsúlyozással megszólalt a tizedik évezred nyelvén: - Joppan éreznét magát, ha saját nyelveten peszélnék, fiú? Harlan alig tudta elfojtani a hirtelen rátör hisztérikus nevet görcsöt. Óvatosan így válaszolt: - Elég jól beszélek az Id k Egységes Nyelvén, kérem. - Az Egységes Nyelven mondta ezt is, amelyet és minden más Halhatatlan használt, a Halhatatlanságban való tartózkodásának els hónapjai óta. - Hagyjuk - mondta Twissell g gösen. - Ki nem állhatom az Egységest. Kifogástalanul beszélem a tizedik évezred nyelvét. Harlan úgy vélte, hogy Twissell legalább negyven éve nem használta id otthonának nyelvét. De úgy látszik, hiúságát már ez is kielégítette, mert áttért az Id k Egységes Nyelvére. - Megkínálnálak cigarettával, de biztos vagyok benne, hogy nem dohányzol. A történelemben a dohányzást nemigen helyeslik egyik id ben sem. Különben csak a 72. Században készítenek jó cigarettákat, én is onnan szerzem be. Ezt arra az esetre tanácsolom neked, ha mégis ráadnád a fejed a füstölésre. Szomorú dolog ez. Múlt héten a 123. Században voltam két napig. Tilos a dohányzás. Még a Halhatatlanság 123. századi el adói is ragaszkodnak a tilalomhoz. A Halhatatlanok idomultak az ottani szokáshoz. Ha rágyújtottam volna, azt várták volna, rájuk szakad az ég. Néha szeretnék egy nagy Valóságváltoztatást megtervezni, és minden Századból ki zni a dohányzást tiltó tabukat, csakhogy az efféle Valóság változtatás háborúkat robbantana ki az 58. Században, vagy rabszolgatartó társadalmat eredményezne az 1000.-ben. Valami soha nem stimmel. Harlan el ször zavart lett, majd izgatott. A lényegtelen fecsegés mögött valami rejlik. Torka kissé elszorult. - Megkérdezhetném, miért óhajtott látni? - Tetszenek a jelentéseid, fiú. Harlan szemében egy pillanatra örömszikra villant, de nem mosolyodott el. - Köszönöm. - M vészi munka. Jó az intuíciód. Érzéssel dolgozol. Úgy gondolom, eltaláltam, mi a legmegfelel bb hely számodra a Halhatatlanságban, és fel is akarom neked ajánlani. Harlan elképedt: hihetetlen! Megpróbálta eltitkolni hangja diadalmas csengését. - Nagyon megtisztel - mondta. Id közben Twissell F kalkulátor végigszívta a cigarettát, bal kezével észrevétlenül egy újabbat varázsolt el , és ismét rágyújtott. Két szippantás között megszólalt: - Id az atyám, fiú! Úgy beszélsz, mintha szerepet ismételgetnél. A fenébe a megtiszteltetéssel. Szamárság. Fabatkát sem ér. Mondd meg nyíltan, mit érzel. Örülsz neki, mi? - Igenis - felelte óvatosan Harlan. - Rendben van. Örülnöd is kell. No, szívesen lennél Technikus? - Technikus?! - kiáltott fel Harlan, s felugrott a helyér l. - Ülj le. Ülj csak le. Meglepettnek látszol. - Nem vártam, hogy Technikus leszek, Twissell F kalkulátor. - Nem - mondta szárazon Twissell. - Senki sem várja ezt. Minden mást inkább. Technikust éppen ezért nehéz találni, és mindig szükség van rájuk. A Halhatatlanság egyik Szektorában sincs elég bel lük. - Nem hiszem, hogy alkalmas volnék rá. - Szóval azt akarod mondani, hogy nem vagy alkalmas ilyen z rös munkára. Id az atyám! Ha igazi híve vagy a Halhatatlanságnak, mint ahogy hiszem, akkor nem ijedsz meg. Legfeljebb a hülyék elkerülnek, és kiközösítve érzed magadat. De majd beleszoksz. Meglesz az az elégtételed, hogy tudod, milyen nélkülözhetetlen vagy. Nagyon nélkülözhetetlen. Els sorban nekem. - Önnek? Személy szerint önnek?

- Igen. - Az öregember mosolyába valami agyafúrtság vegyült. - Nem egyszer Technikusnak szemeltelek ki. Az én személyes Technikusom leszel. Külön státusod lesz. És ez hogy tetszik? - Nem tudom. Hátha nem válok be - felelte Harlan. Twissell hevesen megrázta a fejét. - Szükségem van rád. Éppen terád. Jelentéseid meggy ztek róla, hogy megvan benned az, amire itt fenn szükségem van. - Recés körm mutatóujjával fürgén megkopogtatta a homlokát. - Növendékkori személyi lapod jó. A megfigyelt Szektorok is kedvez jellemzést adtak rólad. De f képpen Finge jelentése volt a legkedvez bb. Harlan szintén elcsodálkozott. - Finge Kalkulátor jelentése a leghízelg bb? - Nem vártad ezt? - Nem is tudom. - Nos, fiú, nem azt mondtam, hogy hízelg . Csak azt, hogy kedvez . A tény az, hogy Finge jelentése nem volt hízelg . Azt ajánlotta, hogy mentsünk fel a Valóságváltoztatással kapcsolatos munkák alól. Azt javasolta, hogy a legbiztonságosabb helyed a Karbantartóknál lenne. Harlan elvörösödött. - Mi oka lehetett erre? - Úgy látszik, van valami hobbid, fiú. A Primitív Történelem érdekel, ugye? - Nagy lendülettel hadonászott a cigarettájával, Harlan pedig haragjában elfelejtkezett arról, hogy ügyeljen a lélegzetvételre, beszippantott egy nagy füstfelh t, és magatehetetlenül köhögni kezdett. Twissell jóindulatúan nézte a fiatal, köhög Megfigyel t, és így szólt: - Nem így van? Harlan kitört: - Finge Kalkulátornak nincs joga... - Nana! Csak azért mondtam el, mit írt a jelentésben, mert éppen arra hivatkozik, amire nekem a legnagyobb szükségem van. Egyébként a jelentés bizalmas jelleg , és el kell felejtened, hogy elárultam a tartalmát. Mégpedig egyszer s mindenkorra, fiú. - De mi rossz van abban, ha valakit a Primitív Történelem érdekel? - Finge úgy véli, hogy érdekl désed er s Id vágyról tanúskodik. Megértettél, fiú? Harlan megértette. Lehetetlen volt elkerülni az efféle lélekboncoló tolvajnyelvet. Különösen ezt a szót. A Halhatatlanság minden tagjáról feltételezték, hogy er s vágy él bennük (mivel hivatalosan minden megnyilvánulását elfojtották), hogy visszatérjenek, ha nem is a saját Idejükbe, de legalább valamilyen rögzített Id be, részesei legyenek egy Századnak, s ne vándoroljanak örökösen a Századokban. A legtöbb Halhatatlanban ez a vágy természetesen mélyen elfojtva élt a tudatuk alatt. - Nem hiszem, hogy err l volna szó - felelte Harlan. - Én sem. Szerintem a hobbid érdekes és értékes. Ahogy mondtam, éppen ezért van rád szükségem. Azt akarom, hogy egy Növendéket oktass a Primitív Történelemre, mindent átadj neki, amit tudsz, vagy amit megtanulhatsz. Közben pedig a személyes Technikusom is leszel. Néhány nap múlva neki is láthatsz. Megfelel? Megfelel-e? Hivatalos engedéllyel tanulmányozni mindazt, ami a Halhatatlanság el tt történt? Személyes kapcsolatba kerülni a legnagyobb Halhatatlannal? Ilyen körülmények között még az undorító technikusi státust is elviselhet bbnek érezte. Ám óvatossága mégsem hagyta cserben, így felelt: - Ha ez a Halhatatlanság érdeke... - A Halhatatlanság érdeke? - kiáltott fel hirtelen izgatottan a gnómszer Kalkulátor, és olyan er vel dobta el a cigarettacsikket, hogy eltalálta a távoli falat, és szikrák repültek szerteszét. - Azért van rád szükségem, mert a Halhatatlanság létezése függ ett l. 3. A Növendék

Harlan már néhány hete tartózkodott az 575. Században, amikor találkozott Brinsley Sheridan Cooperrel. Volt ideje jól megszokni új lakását és az üveg meg porcelán steril tisztaságát. Megtanulta, hogyan kell viselni a technikus jelvényt mérsékelt undorral és megakadályozni a dolgok rosszabbra fordulását azáltal, hogy a fal vagy a kezében cipelt tárgy eltakarja a jelvényt. Ennek láttán egyesek megvet en mosolyogtak, és fagyosan hátat fordítottak, mintha fondorlattal akarta volna megnyerni a barátságukat. Twissell F kalkulátor naponta új feladatokkal látta el. Harlan tanulmányozta ket, majd négy változatban is megfogalmazta elemzését, és az utolsó változatot sem szívesen adta ki a kezéb l. Twissell mindig megdicsérte, bólogatott, és így szólt: - Pompás, pompás. - Aztán öreges, kék szemét rászegezte Harlanra, és mosolya kissé elhalványult. Ellen rizhetjük ezt a kis feltevést a Kibernetikus Aggyal. Az elemzést mindig feltevésnek nevezte. Soha nem árulta el Harlannak, milyen választ dobott ki a Kibernetikus Agy, és Harlan nem mert kérdez sködni. Elkeserítette, hogy egyetlen elemzését sem bízták rá végrehajtás céljából. Talán a Kibernetikus Agy nem ellenjegyezte, talán a Valóságváltoztatás rosszabbik megoldását választotta, vagy talán annyira ügyetlen, hogy képtelen eltalálni az MSZV-t a megadott körben? (Még nem tanulta meg, hogy elég finoman és hanyagul mondja ki, MSZV.) Egy napon Twissell zavartan viselked férfit hozott magával, aki alig mert Harlan szemébe nézni. - Harlan Technikus, ez B. S. Cooper Növendék - mondta Twissell. - Üdvözlöm - válaszolta Harlan gépiesen. Éppen csak végigmérte a férfit, de közönyös maradt. A fickó alacsonyabb volt nála, és fekete haját középen választotta el. Álla hegyes volt, szeme meghatározhatatlan világosbarna, füle a kelleténél nagyobb, és körmei összeharapdáltak. Twissell így kezdte: - Ezt a fiút fogod tanítani a Primitív Történelemre. - Az Id be is! - kiáltott fel Harlan hirtelen érdekl déssel. - Üdvözlöm! - Már majdnem elfelejtkezett az egészr l. - Állítsd össze a neked megfelel tanmenetet - folytatta Twissell. - Úgy vélem, elég lesz, ha hetente két délutánt rá tudsz szánni. A módszerbe nem szólok bele, rád bízom. Ha szükséged lesz könyvfilmekre vagy régi dokumentumokra, csak szólj. Ha megvannak a Halhatatlanságban vagy az Id valamelyik elérhet részén, megszerezzük. Nos, fiú? Ismét el varázsolt egy ég cigarettát a semmib l (mindig így rémlett), és a leveg megtelt dohányfüsttel. Harlan köhögött, és a Növendék rángatózó szájából ítélve, is ugyanezt tette volna, ha meri. - No, üljön le - szólt rá Harlan Twissell távozása után. Habozott egy pillanatig, majd határozottan hozzátette: Fiam. Üljön le, fiam. Az irodám nem nagy, de most már a magáé is, ha így összekerültünk. Harlanban felbuzgott a tettvágy. Végre valamit csak rá bíztak. A Primitív Történelem egyedül az területe. A Növendék feltekintett (talán most el ször), és akadozva megszólalt: - Ön Technikus. Harlan lelkesedésének és buzgalmának egy része nyomban elapadt. - Miért érdekes ez? - Nem, nem - felelte a Növendék -, csak... - Nem hallotta, hogy Twissell F kalkulátor Technikusnak szólított? - De igen, kérem. - Azt gondolta, hogy nyelvbotlás? Túlságosan rossz ahhoz, hogy igaz legyen? - Nem, kérem. - Mit dadog? - förmedt rá Harlan durván, de már el is szégyellte magát, amiért rápirított. Cooper kínosan elpirult. - Nem beszélem valami jól az Id k Egységes nyelvét. - Miért nem? Mióta Növendék? - Alig egy éve, kérem. - Egy éve? Hány éves maga, az Id be is? - Huszonnégy bioéves, uram.

mondta érzéketlenül Harlan. Az 54-es forradalom utáni id kkel. nem egészen tudok hozzászokni ehhez. Egyel re csak az alapokat tanulmányozom.. de bevezet ül ez is megtette. Akármit csinálunk is. .Hogy is mondjam. .Brinsley Sheridan Cooper . . majd Cooper így folytatta: . . mégis én tizenhét századdal öregebb vagyok más tekintetben.A feleségér l? . Hasznavehetetlen. Mit jelent ez? Twissell új módszerrel próbálja ki t? . Tizenöt-tizenhat éves korban a legalkalmasabb belépni a Halhatatlanságba. Kisujjával végigsimította fels ajkát.Twissell F kalkulátor kért meg.folytatta. . számítógép..Tud valamit a történelemr l? Akármelyik történelemr l? .Mivel foglalkozik még? . és egyre csak fejtegette. Kolumbus és Washington. mióta itt vagyok.Ez egészen más. Ilyet még nem hallott. mi az a Vacuum-Velox. Alig tizenhét századra volt ez els id ben saját id otthonától. Harlan meg sem kérdezte. változatlan marad. hogy foglalkozzam vele. kérem. Tíz évvel id sebbnek látszott így. . hogy az.Üljön le. Században VacuumVelox szerel voltam. Századra..Mihez nem tud hozzászokni? . . Eszembe juttatta az otthonomat.Európai történelmet tanultam.És mi a véleménye? . Majdnem Id szomszédok. Persze k ezt nem is sejtik. . és magyarázni kezdte a Primitív Történelmet. . miért voltak századok az els század el tt is. megn sültem.Érdekli a Primitív Történelem? .Én magam is majdnem ennyire vagyok távol az id otthonomtól. . Természetesen leginkább modern történelemmel foglalkoztunk.De ugye az els század nem volt az els ? . . Szinte alig tudok róla valamit.Nem egészen. El ször is ezt el kell felejtenie. feltételezem. Harlan leült. . ahogy haladunk.hebegte a Növendék -. . Lehetett ventilációs takarítógép. vélekedett Harlan. Id mechanikával. Mussolini és Hereford mind léteznek. .Európában születtem. . . hogy huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba? . és a kezét dörzsölte.Rendben van.Politikai hovatartozása szerint európai. kap jobbakat . . Kétszer is a feleségemr l álmodtam. Egészében véve nem valami el nyös ez a bajusz. a 78.szólt. .A Növendék hangjában lázadás csengett. .Harlan elámult. A Halandóknak minden Valóságváltoztatás után más történelmet tanítanak.Elolvastam a könyvet . Éppen ez a szépsége. Igen. s hegyes álla még jobban szembet nt. Végezetül Harlan egy könyvet adott oda a Növendéknek. Századból jöttem. Századból.mondta Cooper.Azt akarja mondani.Miel tt idekerültem. .kérdezte siránkozva Cooper.Hosszú szünet következett. Ön id sebb nálam. és lássunk munkához . Az ön ükük-ük stb. . nem volt valami jó.Majd kés bb..A Kés Primitív Századok kissé hasonlítottak a 78. Cooper er tlenül elmosolyodott. Ezért egészen más a Primitív Történelem. Akármi.bámult rá Harlan.Igenis.Matematikával. Így szólt: . s Harlan csak most vette észre ott a sötét csíkot. amíg hozzászokom. . Hét végére Cooper bajsza határozott fekete csíkká er södött. Cooper megszólalt: . . Már három óra is eltelt.Igen. Harlan szinte megenyhült. festékpermetez . Mindegyik Valóságban a saját történelmük az egyetlen.Teljes neve és id otthona? . hogy majdnem ötszázadnyira vagyok az id otthonomtól. sapja lehetnék.Mindannyian így vagyunk . A 95.És ez mit számít? Tegyük fel. id kell. mármint a 7554-esre gondolok. Harlant nem is érdekelte. A 78. tudja.Ahhoz. mintha Cooper bajuszt növesztene.jegyezte meg.

Harlan megmarkolta a szék karfáját. Most lássunk munkához. hogy érdekesebb.kérdezte. ne hibáztassatok!” Elárulta saját magát is. ha megtudod. mert még új fiú.és nem feltevések. Harlan magához tért. A 223. Századból kiemelt néhány rövid perc alatt belebabrált egy szerkezetbe. Most majd már mondhatja Coopernek: „Igen. Mit válaszol erre.Még azt sem tudom.felelte.Mondtam már. pompás. Századba ellen rizni a feleségét? A Növendék felemelte fejét. Örülni fogsz. Nagy dolgokat várok t led. uram. hogy mindent tud a Technikusokról. . Cooper? Úgy véli.” Így aztán örömmel mondta: . nem kíván visszamenni a 78. Örömmel fogadta az esélyt. . fiú (egy füstkarika. hogy a lefékezett tengelykapcsoló létrehozza a szükséges elágazást a kellemetlen mellékhatás nélkül. A Halhatatlanság finom egyensúlya nem bír ki ilyen módosításokat. Halhatatlan. tavaly kiterjedt-e rá a Valóságváltoztatás. Harlannak kapóra jött az ajánlat. Mi történik itt? Elég egyetlen módosítás a törvényekben.Sajnálom . s egy fiatalember nem érkezett meg idejében egy mechanikai el adásra az egyetemre. ki sérthet meg egy Technikust? Csak egyeseknek jár a szájuk.Remélem. amiért olyan gyáván elárulta a technikusi munkát. . Megváltoztatta a Valóságot. de ez szükséges volt. Természetesen. hogy megn sült. Szinte vezeklésként fogadta. Nincs családja.Nem . és én büszke vagyok rá. nem. fiú. . Tökéletesen igaz volt az állításod.Nagyon köszönöm.gondolta Harlan . csak azt akartam.vágta rá Cooper. minek . Talán a Halhatatlansággal szemben érzett haragja tette kissé nyerssé Harlan szávait. Harlan zavartan fészkel dött.Igen. .Rendben van. Twissell F kalkulátor másnap az irodájába hívatta Andrew Harlant.. Semmije sincs. és máris összezavarodik. Rendkívüli érzéked van hozzá. hogy a Halhatatlanság tótumfaktuma lett? . El z nap egész délel tt szégyellte magát. Harlanra szegezte er s és rendületlen tekintetét. Cooper ajka kiszáradt. és olyan gyerekesen kiáltott fel: „Még semmi rosszat nem csináltam. hogy elfogadja? Ide figyeljen. hogy tudja: alig egy hónapja vagyok Technikus. és a cigaretta vége felizzott). akkor valószín leg már nem is a feleségem. s azt követelem. .”) . . és nem volt ideje a b ntetthez. rossz hangsúlya er sen érz dött szapora szavaiban. Rekedten mondta: . és személyesen még egyetlen Valóságváltoztatást sem végeztem. t zkeresztsége. hogy mindegyik elemzésed rendkívül pontosnak bizonyult az ellen rzések során. hogy én okoztam. még zavaros fogalmai vannak az Id r l és a Valóságról. Ha igen.Nem akartam megsérteni.Pompás. . ha a Növendéket huszonhárom éves korában vették fel a Halhatatlanságba. akár egy Technikus.Cooper a fejét rázta. Lefékezed? . hogy elejét veheti a menteget zésnek. Ez volt Harlan igazi Technikussá avatása. és beolvashat nekik? .Tehetséges vagy. még egy éve sincs itt: még nem beszéli az Egységest. és egytrillió embert megváltoztat. kisfiam. Most pedig lássunk hozzá ehhez a 223.Az Id be is! És a feleségét is áthozta? . („Most már elemzések . Egyik példa nélkül álló eset maga után vonja a másikat. hogy rossznak tartja a technikusi munkát.Készen állok. . hogy sajnálom.Nem lenne kedved egy kis MSZV-hez.Technikusbeszéd. és én csinálom a Változtatásokat? Hogy én védem ket. akkor könnyen lehetséges. Éppen ezért nem kezdett el foglalkozni a szoláris berendezésekkel. Századhoz.Nem. és nem is gondolhat senkire.” Vagy ilyesmiket. . de már azt hiszi. Azt hitte. és maga csak azért nem b nös. ha csatlakozik hozzájuk? Ez nagy emberré teszi. aki a Halandóságban él. fiú? . ugye? És azt mondják: „Sz rösszív .” Azt mondják: „A Technikus egyet ásít.Mire céloz? Hogy Technikus vagyok. .Rendben van. énmiattam változott meg sok millió ember.

Akar jönni? . Ha néhány élet meg is kurtult.Én nem mehetnék? . és éppúgy szolgálták az életet. bármilyen Id irányban egymáson is áthaladva. Harlan bizonyára nem tud mit kezdeni vele. és nem minden csipkel dés nélkül Csodagyereknek és Csalhatatlannak nevezték. Században egy háborút kiiktattak a Valóságból. se én nem vagyunk anyagiak. ennek eredményeképpen a 224.Semmi baj. hogy egy nagy irodalmi alkotást. . Harlan vállat vont. Dr. . miért csinálok bohócot magamból?” Hallgatásba burkolózott. A közönséges világegyetem törvényei nem alkalmazhatók a kabinaknákra! Cooper ajka kissé legörbedt. Éppen ezért a Halhatatlanok között népszer volt ez a bajusz.Harlan oktató modorban folytatta .következtében egy tökéletesen egyszer kis eszközt nem találtak fel a kritikus tíz év alatt. sokkal több hosszabbodott meg és lett boldogabb. Kezdeti gyengesége ellenére egy bioév alatt Harlan az egész Halhatatlanságban mint Twissell Technikusa vált ismertté. mert valójában nem mozdul.A Halhatatlanságnak nincs vége. Cooper. amelyek a saját helyzetükhöz viszonyítva jelölték a Századok múlását. Századba. mi is történik.Ez lesz a legtávolibb utam. Hát nem pompás? Mit számít a személyiségváltoztatás? Az új egyéniségek is éppolyan emberek voltak. Cooper a gyorsan váltakozó számokat figyelte. Semmit sem érez. (Ha Cooper közeledett volna. . Anyjáról álmodott. amire már évek óta nem volt példa.) Egyébként jól összedolgoztak. és többet tud ezekr l. és akivel találkozni akarok. minden látszat ellenére. Néhány hónap alatt a fiatalember bajsza teljesen kin tt. nem jönne holnap a mai foglalkozás helyett? El kellene ugranom a 3000. Megszólalt: . Az akna az id ben végtelen. olyasmi történt vele.A fels id ben meddig terjed a kabin aknája? .Semmit sem érzek . mint magát Harlant. és a kabint a fels id be irányította. Ám amikor Harlan bekapcsolta a Mez t. Miért nem fogom be a számat.Az Id be is! .Baj van? . Száz meg száz ember használhatja ugyanezt a kabint. Még soha nem voltam a kabinban. Valójában . amelyet az íratlan törvények szerint a Technikusoknak tartottak fenn.Ezt nem tanították meg? . és Harlan kelletlenül gondolta: „A fiú id mechanikát tanul. . bár keveseknek állt jól. csak amikor idehoztak a 78. hogy ellen rizzek egy Megfigyelést. és amikor végre nagy nehezen elaludt. de a könyv néhány példányát mégis ott rzik a Halhatatlanság könyvtáraiban! És az új Valóságban mégis új m vészi alkotások születtek! Ezen az éjszakán Harlan órákig forgolódott álmatlanul. és helyet foglalt a kabin bels kerek ülésén. és komoran bámulta Coopert. és akkor nem tudtam megfigyelni.De még mennyire. Cooper arcán majdnem komikus meglepetés tükröz dött.Alig említették a kabint. az emberi értelem és érzelem emlékm vét nem írták meg az új Valóságban. Században is járt. .Figyeljen csak ide. Századból. mint én. ma délután szabad.mondta. . Igazán soha nem barátkoztak össze. Bármily különös is.Milyen messze járt már a fels id ben? . A Halhatatlanok Mallansohn-bajusznak hívták az ilyet. Igaz. Habozás nélkül belépett a kabinba. a Századok mérhetetlen hosszában. különböz sebességgel mozogva (ha ezt sebességnek nevezzük). A kabin id beli kiterjedése mentén haladunk. Harlan általában a C Akna kabinját használta. Cooper minden zavar nélkül követte Harlant. és Coopert már majdnem annyira érdekelte a Primitív Történelem. Cooper szeme mohón felfénylett. mivel az egyetlen hitelesnek elismert fotó (elég pocsék és életlen) pontosan ilyen bajusszal mutatta a Temporális Mez felfedez jét. Twissell már az 50 000. Cooperrel lassan szinte meghitt kapcsolatba került.a jelen pillanatban se maga. mint a régiek. Egyik nap Harlan így szólt Cooperhez: .

de hirtelen elharapta a mondatot. mert úgy látszik. . Ritkán beszéltek err l. és alig nagyobb. Századon. . hanem leírta azokat az alapvet kapcsolatokat. Twissell mosolyogva mondogatta: .Persze.Semmit se tanulna. a 70 000. A Halhatatlanság és az Id közt az ajtók áthatolhatatlanok. hogy elcsodálkozzon Twissell haragján. és azután az is megsz nik. mekkora energia kell egy Id mez létrehozásához? Mallansohn els Mezeje két másodperces id tartamú volt az alsó id és a fels id között. míg maga az élet is megsz nik. hogy ezt tudja-e valaki pontosan. és aztán maga a Nap is szupernóva lesz.kezdte Harlan. Ezért. de egyik se emberi. . Azt pletykálták. de hatékony Megfigyelés nélkül a 70 000. .Majd áttörünk egyszer. a 70 000. Egyel re elég gondunk van a 70 000. A Halhatatlanság máskülönben nem létezne. A Mez feltalálása még nem egyenl a Halhatatlanság megszerkesztésével. Századdal is. hogy nemegyszer megpróbálkoztak a Valóságváltoztatással már a 70 000.. Cooper felsóhajtott: .Semmi különös .. hogy már fiatalkorában elsorvadt a szíve. Kiléptek a kabinból. Harlan felsóhajtott. Század közötti id témáját.. hogy nincsenek érzelmei.A Szektorok megvannak ott is.felelte sötéten Harlan. Twissell soha nem cáfolta ezeket a híreszteléseket. Harlan is csupán azért tudott egyet-mást. Század után? .-en túl nem sokra mentek. de azt hiszem.Nem lehetne valamit tenni. a Valóságváltoztatás kivételével. mert szoros kapcsolatban állt Twissell-lel. Miért? Senki sem tudja. Majdnem száz évig tartott. hogy elárulta m szívét. de egyetlen Halhatatlan sem tartózkodik túl a 70 000. amíg Harlan szinte meggörnyedt a rázúduló dühkitörés alatt. s azóta a szív mintájára készült kis kézi analizátort hord a nadrágzsebében. .. s t el is felejtette. ugye? . Századtól kezdve.Ez még mind semmi. hogy nem untatnának az egyenletekkel meg mez mechanikával. Nem hangzott valami meggy z en. és mégis egy atomtelep egész napi energiáját felhasználta. hogy a Halhatatlanok az Id ben nem hatolhattak be ezekbe a Századokba. . Században élt. bárcsak már ott tartanánk..De még mennyire! Nemcsak felfedezte az Id dimenziót. Néhány Halhatatlan már volt túl a 150 000. hogy aztán a fels id ben felfoghatta a Nova sugárzó energiáját Aztán a Mez már elbírt egy embert is. A Halhatatlanságnak nincs vége. . . Századon is. Úgy látszik.kérdezte Cooper. El tudja képzelni. Csak maga után. Sokak szerint maga is elhitte. hogy pontosan melyik az id otthona.Mi lesz a Halhatatlansággal a 150 000.Semmi . Kíváncsi volt. mivel már a Halhatatlanság lelketlen teremtménye lett. és a 24. Ráadásul elég pontosan. Éppen ezért hívják Halhatatlanságnak.Ó. mint egy gyufaszál feje. Harlan még sohasem látta dühöngeni Laban Twissell F kalkulátort. Az ember elt nt.Nos. A Szektorok millió és millió Századig tartanak. az izmok és billenty k szerény szerkezete sem mentes az érzelmi üzemzavaroktól. A szupernóvává lett Nap az energiaforrásunk.Az Id be is! Beszéljünk másról.Megel zte korát. milyen nagy jelent ség Mallansohn felfedezése. amíg egy hajszálvékony Id mez t annyira fölszereltek. vajon Twissell nem bánja-e meg. A lényeg az. Azt rebesgették. hogy változtassunk ezen? . de a Halhatatlanság csak a 27. Század óta m ködik.válaszolta. megjósolta majd minden jellegzetességét. A Halhatatlanok szinte babonásán elkerülték a Rejtett Századok. . Cooper. . Harlan úgy képzelte Twissell néhány elejtett megjegyzése alapján. Században még fogalmuk sem volt róla. és mondanának valami érdekeset is. ha majd megnyugodott. Század el tt is. Ha Mallansohn idejében élnék. . A 24. ..Azt sem tudom.Csakugyan szupernóva lesz a Napunk? .Különféle típusú életek. amelyek lehet vé teszik a Halhatatlanságot.Kihalt? Kiirtották? . nem változtathatnak témát. és 150 000. . itt megállhatunk. még maradt annyi ideje..És mi van ott? .

Hetekig eltartott. hogy tanítsam a Primitív Történelemre. hogy ne itasd le.Akkor csináld azt. amikor visszatért a 482. nem szándékoznál néha engedélyt is kérni t lem? Ennek egyszer s mindenkorra vége. Egyrészt megn tt a biztonságérzete. . hogy elviszem Coopert egy kis gyakorlati kirándulásra azokba az Id kbe. újabb és újabb ruházathoz. Nem kellett minden új Megfigyelési Terv alkalmával újabb és újabb nyelveket megtanulnia. el ször. Harlan változott meg. az Id tanács tagjának képzeled magad? Mi jogon parancsolgatsz? Te mondod meg nekem. Szinte nem is hiányzott neki a Halhatatlanság Specialistáit összeköt barátság. nehogy még egyszer odapillantsanak. aki a 482. hogy egy finom hajlású Id görbével fel ne nyársald. Semmi laboratóriumi kísérlet. Századba. .Miféle kifogás ez a kett s tagadás. Az volt a szándékom. és ügyet sem vetett a középkorú Összeköt gyors pillantására. vagy én neked? Te rendelkezel a Szektor kabin útjai fölött? Mindnyájan t led kérjünk ezután engedélyt? Id nként felkiáltott: „Válaszolj!”. hogy Technikus.Rendben van? . Nem a Század. fiú? Azt se mondta soha senki. Végül így szólt: . Alig ismert rá. és utána távozhatott. . fiú. s aztán az igyekezet. amióta onnan Twissell-lel eljött. Harlan megnedvesítette száraz nyelvével kiszáradt ajkait. F kalkulátor . .Azt az utasítást kaptam. Másrészt zárkózottabb lett.Twissell eldobta a cigarettáját. fiú.Szeretném megjegyezni. amíg sért döttsége kissé megenyhült. Harlan kissé szomorúan kérdezte: . hogy Cooper Növendéket nem vihetem magammal a kabinban. Az Id be is. a Karbantartók egyik alcsoportjához tartozott. vagy a Megfigyel k fehér jelzése volt. Azt se mondta soha senki. hogy a jelenlegi valóság néhány Százada sokban emlékeztet a Primitív Történelem némely periódusára. Legközelebb megváltoztatod a Valóságot. mintha halálos ellensége arca volna. egyáltalán nem Specialista. és egyre több kérdést zúdított Harlanra.Twissell öreges csikorgó hangján ilyesmiket kiabált: . A Kalkulátor Harlan már két éve volt Technikus. Csupán egy kék csík fehér mez ben. majd tovább folytatta. Semmi kirándulás. Ezt a pillantást „Technikus-néz nek” nevezték: gyors. hogy ne borotváld kopaszra. sért dötten bocsánatkérésfélét mormogott. és olyan vadul taposta el. A magyarázat nem lágyította meg Twissell szívét.Ha még egyszer túlléped a hatáskörödet. milyen utasítást kaptál. hogy mit csinálj vele? . annak a tudata. hogy ideiglenes beosztása átvételére megérkezett a 482. . Éppen ezért hideg tekintettel nézett az Összeköt re. vagy a Szociológusok kék. Tanítsd csak a Primitív Történelemre.szólalt meg Harlan -. újabb és újabb életmódhoz szoknia.Andrew Harlan Technikus jelenti Finge Kalkulátornak. 4. . Összeköt volt. Harlan megbámulta az Összeköt válljelzését.Micsoda? Ide figyelj. természetesen a tér-id szabály gondos szem el tt tartásával. te tökfilkó. És mégis megkockáztatta a „Technikus-néz ” pillantást. A Technikusság két éve mély nyomot hagyott benne. önkéntelen oldalpillantás a Technikus rózsavörös válljelzésére. Még csak nem is a Specialisták jellegtelen színe. Század bejáratánál ült. Azt se mondta soha senki.mondta nyomatékosan. hogyan is megy az. hogy mit tegyek. Milliók sorsát tartotta a markában. Megértettél? Növekv zavarától sápadtan Harlan így válaszolt: . csak hogy megmutathasd neki. és a vele járó magányosságot büszkén vállalta. Ám leginkább a hatalomérzés fejl dött ki benne. és ott maradhatsz mindörökre.Id az atyám.Soha senki nem mondta. Nem a Kalkulátorok sárga vagy a Sorstervez k zöld. Századba . És semmi egyebet. elküldelek a vezetékhálózat javítására.

tisztaságimádatát. mintha összement volna. Felvázolnám az ügy néhány részletét. aki ha tudat alatt is. . s most majdnem nyomorúságosnak látta. Pontos Megfigyelésre van szükségünk. A soha túlzás lett volna. Kalkulátor . hogy nehézkes ember lévén. Finge meglepetten nézett fel.. Szinte példa nélkül álló. természetesen bizonytalanul mozgott. és a Halhatatlanságban egy bioév alatt az ember annyit öregedett. A Halhatatlanságban nem létezett Id a világegyetemben szokásos értelem szerint. Most Technikusságának fennkölt és elzárkózó magasságából Finge siralmasan zavartnak látszott. . mintha az Id ben élne le egy közönséges évet. Most erre van szükségünk.helyesbített Harlan.folytatta Finge. mint valaha. Meg sem hallotta. felt n festékei. a 482. hogy a 482. a nappal és éjszaka. hanem annak az embernek a riadt és aggodalmas kísérlete. és ez egyéb fizikai jelenségek hiányában is elkerülhetetlenül mérte tovább az Id t. Finge Kalkulátort. Az Id biológiailag haladt. és Finge ott állt az asztala el tt. t figyelte. hiszen hozzá volt szokva az energiamez tartósságához. Század nehézkes gipszdíszei. Harlan ezúttal nem tudta meg a részleteket. de az emberek teste öregedett. kérem. színes fémjei szinte taszították.. .Természetesen. Még a legpedánsabb Halhatatlan is ritkán figyelt a különbségre.” Finge megszólalt: . Egy rendkívüli válságé. két bioév alatt. pontosabbra. de az ön el bbi Megfigyeléseinek a világossága és élessége tökéletes volt.Azt óhajtja.válaszolta Harlan. Harlan Technikus. hogy a gyarló anyaggal kell dolgoznia. (Harlan jól emlékezett Finge macskalépteire: gyakran el fordult. mert amíg Finge beszélt. Természetesen pazarlásnak látszik. Nem lehet azt mondani. A belép re meredt. amíg Finge átböngészi a kódszalagot. hogy egy Technikus végezzen megfigyel i munkát.Üdvözlöm. és ez a tény sok mindenre feleletet adott. az ajtó kinyílt. és boldogtalan volt. Ritkán. Lábujjhegyen járt. Harlan megvárta. mikor lépett oda. nem találja a helyét a Szektorban. mint aki most eszmél rá. De ilyen n t?! És a Halhatatlanságban? . Század üvegeit és porcelánjait. hogy a Halhatatlanság teend it önkényes huszonnégy „bioórás” napra szabták ki. amelyet csak a lágy pasztellszínek elszórt foltjai törtek meg. hogy én végezzem el a Megfigyelést? .Üdvözlöm. Twissell beszélt err l Harlannak. Már megszokta a fehérség és világosság világát. Két évvel ezel tt Finge minden mozdulata fenyeget és hatalmas volt Harlan Megfigyel számára. Század megbízható és szilárd. Már megszokta az 575. bár a holnap is. Még Finge is más lett. Harlan jóindulatú elnézéssel gondolta: „Szegény. hogy Harlan soha nem látott n t a Halhatatlanságban. hogy a padló beszakadhat a súlya alatt. .Az Összeköt rávágta: .A két bioév alatt.. Században a válság jelei mutatkoztak. hogy eleget váratta látogatóját. Talán az áthelyezés segítene rajta. vagy „Gondoltam rád tegnap”. és feltekint. hogy véletlenül felpillantott. amíg ön távol volt.Két bioév alatt . Harlan úgy emlékezett. de nem soha.Mintha a két év alatt. Századból származott. . A 482. vagy „A jöv héten találkozunk”. a ma és holnap komoly feltételezésével. És az emberek természetes ösztöneit úgy elégítették ki. Kényelmetlen volt azt mondani: „Viszontlátásra holnap”.Hívom. a tegnap is vagy a múlt hét is csupán biológiai értelemben létezett. Finge folytatta: . de állandóan fél. Finge az energiabázisú 600.) És ez már nem a ravaszság és alattomosság jele volt. Finge gyakori modortalanságait könnyen okozhatta az a körülmény.Igen. . és Harlan már nem hallotta a szavait.. Nagyon kényes ügy.

Fels szemhéja és fülcimpái halvány rózsaszín re voltak festve. és ez a férfiak egyenl ségér l árulkodott. Ez utóbbi. Szeme felcsillant. Században csupán egy jelentéktelen Valóságváltoztatás történt azóta. úgy szólt a hangja. amikor határozottan az Összeköt asztalkája felé indult. Türelmetlen volt magával. átvette az Id nyelvrendszerét. ..Harlan már sok n t látott Megfigyelései alatt. . hogy megszokja a Századot.Mi a munkája? Az Összeköt arcán enyhe mosoly futott át. bár nem volt átlátszó. Század arisztokratáinak a ruháját viselte. de ezek a Megfigyelések személytelenek voltak. öklét elernyesztette. A neve Noŷs Lambent. A tekintet szinte átölelte a Technikust. felfrissítette tudását. Halandó.Rendben van. Lássuk csak! Lépései hangosan kopogtak a fülében. Az Összeköt felébredt. Harlan már csak kint ocsúdott fel Finge irodája el tt. s gyakorolta a helyi szokásokat. parancsoljon. hogyan is távozott. Nyilván szó nélkül kisétált. hogy felhívják rá a figyelmet. állkapcsát sem szorította össze. A 482. Összeszedte magát.A bébire gondol? Klassz.Biztosan a f nök titkárn je.. Egy politikai klikk. és lelkesedése elpárolgott. s futó pillantása végigsuhant Harlan arcán. Az adatok az osztály egészér l szóltak. s nem emlékezett rá. Finge éppen befejezte mondanivalóját. ehelyett mint a cintányérzendülés. Bizonyára készített róla Megfigyeléseket. de csak harminc percig tartott. Ez erkölcsileg megengedhetetlen. Fényl barna haja a vállát verdeste. Században másnap került sor. Harlan els Megfigyelésére a 482. Csakugyan készített. és csupán egyszer vetette fel fekete szemét. elt nt.Tessék. és otthagyta. Ez kicsúfolása a. . alul vastagabban. de a társadalomban egyébként semmi változás nem történt. addig is elfoglalhatja régi irodáját és szállását. ajka pirosra húzott. nem egyes személyekr l.Válaszoljon a kérdésemre. átnézte régi jelentéseit. hogy miért teszi. Tények. Az Id be is! Fingenek nem lett volna szabad ilyet tennie. az arca pedig fiatal és (majdnem lányosán) tejfehér volt. A kizáró okok kívül estek egy Megfigyel hatáskörén. Az Összeköt elámult. azaz áttetsz köntöst. Új alkalmazott? .kérdezte. amely addig hatalmon volt. de az Id ben csupán megfigyelési tárgyak voltak. . Finge irodájának sarkában egy asztalka mellett foglalt helyet. Ruháján drágakövekkel kirakott nyakék díszlett. mint a fal vagy hal.Finge Kalkulátor irodájában van egy n .Mindezt megtalálja a hivatalos jelentésben. Másnap már másfél óráig tartózkodott ott. Szabadidejében els jelentését nézte át ismét. hol pedig gyönyör kebléhez értek. amikor óvatosan megszólalt: . . Unott. finom anyagú nadrág. Ráadásul egy ilyen lány! A 482. Érzéseit leginkább haraghoz lehetett hasonlítani. a kívülálló szemével készültek. s nem is volt rajta más. cinkossá tette. mi? Mindene megvan. s a kövek hol csilingelve üt dtek egymáshoz. közömbös kérdést készült feltenni. a harmadik napon pedig egy percet sem. .Új ember. csak térdig ér . mi? Harlan alig tudta kinyögni: . Az Összeköt felnézett. amely idétlen vigyorrá torzult. Még nem is ébredve rá. mégis finoman kirajzolta a test körvonalait. Csak mintegy mellékesen akarta megtudakolni. mintha durcásan lebiggyesztené az ajkát. Nyilvánvalóan tájékozódó utazás volt azzal a céllal. . s tekintetük nem találkozott. amelyeket meg kellett figyelnie. . korona vagy borona. hogy az arisztokráciát belülr l vizsgálja. Mire Harlan magához tért. amikor most sem hagyta nyugodni a kíváncsiság. Tér-id engedélye soha nem tartalmazta vagy engedélyezte. kecske vagy fecske.Harlan sarkon fordult. így felelt: . hátha szó van az arisztokráciáról is. A Halhatatlanságban megjelen lány azonban egészen más dolog. felül vékonyán.

Nem. Most már azt is megfigyelte. Harlannak minden idegszála megfeszült. mint els látásra tetszett.. Században nem üt el az általánostól. nyomban a tárgyra tért: . Esetlenül sarkon fordult. kezét puha. Technikus? . és sért és hajszálhasogató pontossággal idézte: . amikor összeakadtak a folyosón. Úgy véli. Tudja jól. ehhez nem tudok hozzászólni. Próbálja meg elviselni addig. Finge szeme összesz kült. . nehogy egymáshoz érjenek. Harlan azért döntött így.Pontosan így van. A családdal való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlannak nem lehetnek gyerekei.. Harlan tovább idézett: . Finge néhányszor lassan bólintott. hogy jelenléte veszélyezteti a Szektor munkafegyelmét. várjunk csak. Technikus. kerek álla köré kulcsolta. a Halandó Sorstervezésével egyeztetve jöhet létre. hogy ezt én döntsem el. De itt. mert nem volt még egy ember a Halhatatlanságban. Harlan álla megremegett. gondatlansága ellentmondott a törvény szellemének. és saját maga legnagyobb meglepetésére.Kár volt ezt kérdeznie . Maga Megfigyel volt itt.mondta -. Harlan félrehúzódott. hogy ez a ruha a 482.Technikus .Ami alkalmatlanságát és meg nem felelését illeti.E három nap alatt négy ízben találkozott Noŷs Lambenttal.Határozott céllal van itt.Milyen értelemben veszélyezteti a munkafegyelmet. Az ördögbe is az óvatoskodással. Twissell-lel való kapcsolata miatt nyilván kissé fejébe szállt a dics ség.mondta Harlan. tehát valamit tennie kell. Változtasson ezen! És mondja csak. hogy ilyen nyíltan tartsa. . Finge így felelt: . A Kalkulátor nyomatékosan mondta: . . de azért elég karcsú és sudár tartású. De Finge indiszkréciója. hogy Miss Lambentet helyezzék vissza az Id be. aztán dühösen továbblépkedett. hogy a lány öt láb hat hüvelyk magas. talán közeljárt a harminchoz. Határozott léptekkel állított be hozzá. De önnek tudnia kell. T rhetetlen. Finge utánaszólt: . amelyeket még néhány napja talált Finge számára. a saját kulturális mili jében nem is tartanám hibának. A harmadik nap vége felé Harlan kezdte úgy érezni. milyen különleges feladata lehet egy n nek. . Várjon egy kicsit. a Halhatatlanságban a hozzá hasonló jelenség szemet szúr. Finge üres tekintettel bámult rá. Nyugodt és tartózkodó volt. Kalkulátor. hogy Lambent kisasszony alkalmatlan? Nem felel meg? . hogy a ruhája még a 482.Finge Kalkulátor. bár meg kell jegyeznem. Kért már engedélyt id leges kapcsolatra. nyomban rámosolygott Harlanra. most elenyésztek. akit így utált volna.A saját környezetében. A. Ez attól függ.Rendben van. Kétségtelen. javaslom. így szólt: . Id sebb volt. . Kalkulátor.Az öltözéke exhibicionista. Megmondja a véleményét. a fotel felé intett. üljön le. mintha kalkulátori agya a közönséges Halandó számára elérhetetlen absztrakciókat mérlegelne. volt-e már valaha (egy pillanatig kereste a jó szót) barátn je? Harlan nem fordult meg. majd lesütötte a szemét. Században is eléggé különc.És szándékozik? . Engedje meg. El ször csak ruháját és díszeit vette észre. és dühe fokozódott.Id leges viszony Halandókkal csak a Központi Engedélyez Iroda és az Id tanács véleménye után. . Kétségtelen. A kifogások.Az Id vel való esetleges érzelmi összefonódás elkerülése érdekében a Halhatatlan nem n sülhet. és az ajtó felé indult. A kapcsolatok csak a különleges tér-id engedély követelményei szerint folytathatók. Harlan. hogy Finge nem vétett a törvény bet je ellen. Finge visszafordította a tiltakozását ellene. egy fejjel alacsonyabb nála.Várjunk csak. és kivicsorította a fogát. és én ilyesmivel nem foglalkoztatom. hogy a n helyzete kényelmes.Nem a házasságról és nem a gyerekekr l kérdeztem. hogy mint Halhatatlannak egy kötelessége van. hogy magasnak tartsák. Technikus? . de a huszonötön minden bizonnyal túl volt. Ideiglenesen tartózkodik itt. Mintha mulatna valamin. . mi a beosztása. A negyedik nap reggelén Harlan nem hivatalos beszélgetésre kért és kapott engedélyt Finge-t l. Különleges feladatot kapott.El tudom képzelni.

aki a Valóság megjavításának szentelte életét. tekintetét elfordította. Ám egy Halandó. Finge! Finge és undok tanácsa a Halandókkal kötend kapcsolatok ügyében. s annak. Századba (a leghosszabb út se volt több két óránál). hogy Finge lebukott. fuldokolt a düht l. nem tudni. Maga volt az élet és egészség. mint a Primitív Id k kolostorai. és tudta. ugye? El ször el akarta utasítani. Voltak ilyen kapcsolatok. milyen asszonyokat lehet kiragadni az Id b l jelent s Valóságváltoztatás veszélye nélkül. Saját magáról is álmodott: A Kalkulátorok sárga jelzését viselte. és Twissell. A szóbeszéd mindig a Kalkulátorokról és Sorstervez kr l szólt. .Maga Harlan Technikus.De Harlan. Aznap azt álmodta. és mindenekel tt haragudott. egy ilyen Halandó alkalmazása „titkárn nek” Finge részér l nyílt kigúnyolása volt a Halhatatlanság lényegét alkotó eszményeknek. hogy megtárgyalta a dolgot Twissell-lel.Nem. Mindenki tudott err l. új rendet vezetett be a 482.Talán szüksége lenne rá. . amiért zavarba hozta. hogy majd mindennapos kiruccanásait folytassa a 482. Században. Csak k. mire Harlan kénytelen volt felnézni. különösen a Karbantartók között. az eszményi Halhatatlan. Eltekintve a mindennapi élet lényeit l. Twissell mellette ült. Így aztán kurtán biccentett. Haragudott a lányra. s Harlan érezte enyhe parfümszagát. megszégyenülten ébredt fel. . a jó ízlés meg a többség érdekében. ha elmegy mellette. Harlan elkeseredetten suttogta: .Jártam már ott. és továbbmegy? Vagy félreáll és továbbenged? Nagyon kérem. igazán szakíthatna egy kis id t. és elismer en mosolygott. és Finge-et nagylelk en a Karbantartókhoz helyeztette át. miért. készítse el a másolatokat. a Halhatatlanság eszménye továbbra is olyan ember volt. egyedül k határozhatták el. . Azt álmodta. Harlan szívesen gondolta azt. A lány megszólította: . Harlan szótlanul távozott.Ha egyszer ráér. takarítást és az alantas munkákat. mindig rebesgettek (félig reménykedve.Lesz olyan szíves.Sok dolgom van. És azoktól. és Harlan reszketve. hogy a Halhatatlanság olyasféle. haragudott saját magára. miért. és lefokozták. Kalkulátor. Egyébként is. És rámosolygott. amelyeknek a Halhatatlanság emberei ellenállás nélkül behódoltak. maga nagy szakért je a mi Id nknek. A lány félrehúzódott csíp jének lassú ringásával. . amikor az új szervezési engedélyt felvázolta világosan. De Noŷs Lambent anyaszült meztelen volt. hozzá kellett volna érnie. osztozott elszörnyedésében. következetesen és logikusan. Feldúlt volt. hogy elvégezzék a f zést. Kevésbé érdekelnék a n i ruházat részletei. félig irigykedve) a nyilvánvaló cél érdekében állandósuló n i importról. De a lány megállt. mint akik els sorban részesülnek az importból. Ez mégsem a lány hibája. Szinte lehetetlennek tartotta. hogy megnövelje az emberi boldogság végösszegét. hogy tapintatosak legyenek.Úgy hallottam. ami Harlannak az arcába kergette a vért. akik elég szerencsések voltak ahhoz. és kevésbé zavarná más Halhatatlanhoz f z d állítólagos kapcsolata. amiért zavarba jött. mindenki elvárta. A Halhatatlanok alsóbb néposztályai körében. s félrehúzódott. szeretnék elbeszélgetni róla. Szélesebb látókört biztosítana önnek.. akiket minden Szektor ideiglenesen alkalmazott (ha a tér-id elemzés megengedte). de a szeret k kiválasztását korlátozó intézkedések éppen nem bátorították a feslettséget és a dúskálást. . de aztán meggondolta magát.Igen. Fingere. útja folytatására kényszeríteni. s megkérte Noŷs Lambentet. . hogy ki kell egyeznie az ember testi vágyaival (Harlan undorodott ett l a kifejezést l). hogy engedélyt kaptak ilyesmire. . Kevésbé szenzációs volt (és épp ezért kevesebbet is beszéltek róla) azoknak a Halandóknak a története. hogy utat engedjen neki. A Halhatatlanság tudatában volt annak. rátekintett. Egyik nap összetalálkozott vele a folyosón. Nemigen van id m ilyesmire.

Legf képpen arról. de minthogy igaz. Sok-sok nemzedéket tömegesen ellátunk apaideállal és a biztonság érzésével. Harlan alig titkolt megvetéssel hallgatta Finge-et. és az Id tanács elé terjesztettem a véleményemet.gondolta Harlan. És Harlan már nem léphet fel vele szemben tanúként.Nincs semmiféle személyes problémám . Harlan egyiket sem tette. Harlan panaszkodott a lány. Harlan . s így ráháríthatja a vádat. Viszont egy Kalkulátor sem szokott magyarázkodni. egy bioévvel ezel tt végrehajtottuk a 433-486. amit ez a tudás okozhat. A bizonytalanság. Használja a készüléket is.villant át Harlan agyán keser elégtétellel. amelyek az uralkodó osztályok tagjai közt kelnek szárnyra: f ként ezek az osztályok vannak velünk kapcsolatban. és akkor soha nem lesz vele bajunk. hogy a panaszt feljebb terjesztheti. Sejtik azt is. Harlant elhelyezi a n lakásán. hogy visszautasítsa a magyarázatot. jó? Nem. Természetesen szüksége volt valami tetszet s magyarázatra. hogy még most is Növendék vagyok?” .Finge Kalkulátor. hogyan változtatjuk meg szükség esetén a Valóságot. amelynek a hosszúságáról és bonyolultságáról Harlan nyomban kitalálta. Miel tt a javaslatomat . mivel a Kalkulációs Kód egyik egészen kis valószín ségi változatához tartják magukat. hogy ez a f feladatunk. mintha minden pillanatban felrobbanhatnának. hol olvasta ezt a mondatot. végzetes lehet. hogy ennek a n nek a házát használjam megfigyel állásnak egy hétig. Van valami személyes problémája Lamb.) Finge taktikája átlátszó volt.Két hét múlva Finge hívatta. ez is kapóra jön. hogy nem félórás kirándulásról lesz szó. hogy a vastag celluloidréteg szétszakadt.Nem hinném. Ez persze nem egyéb babonánál.és mutatóujja között a foszlányokat.. Valahol a közepén Harlan keze kinyúlt.vágott közbe hevesen Harlan. Harlan úgy tartotta hüvelyk. Tisztáztam a híresztelések jellegét. habár nem üldözik” . . . Érti ezt. ugye? „Csak nem azt hiszi ez a fickó. Tudják. hajlandó vagyok még a Megfigyelés problémáit is részletezni bizonyos tekintetben. s ugyanakkor k formálják a közvéleményt. hogy Harlan megjegyzést f z valamihez.jegyezte meg Finge nyugodtan. ne szabad szemmel. és kikapcsolta a gépet. amelyek erre a tudásra vezethetnek. Nem várhatják t lem. . miért küldi Harlant ilyen helyre. Finge folytatta: . A Kalkulátor lebiggyesztette a szája szélét. . Ha pedig így van. hogy ellen rizzük az intertemporális kereskedelmet. („Fut a vétkes. De er sen és villámgyorsan gondolkozott. F-2 szériaszámú Valóságváltoztatást. Lassan csúsztatta befele a gép torkába. . Finge kis szünetet tartott. . Mindig szükséges kiiktatni a Valóságból az olyan tényez ket. A Megfigyel vagy a Technikus kérdések nélkül végzi munkáját.Vannak azonban olyan dolgok is . Szokásos szakmai büszkesége arra ösztönözte volna. Harlan felrántotta közönyös szemöldökét. Úgy vélik. Finge attól félt. amelyekr l nem szabad tudniuk. Asztalán kódszalag feküdt. és nézzük át ezt a dolgot. Finge így szólt: . az úgynevezett titkárn miatt.Foglaljon helyet.Mint ismeretes. ha a tér-id utasítások ezt kérik...Mióta egy évvel.folytatta Finge -. F ként azok a híresztelések a veszélyesek. és megpróbált visszaemlékezni. Harlan mozdulatlanul ült. . Kurtán biccentett. a Századok tudnak a Halhatatlanság létezésér l. és a szalagot gondosan beillesztette a Finge asztalán álló leolvasó nyílásába. Olyan nagy er vel szakította ki a kódszalagot. hogy az emberiséget nekünk kell megmentenünk a katasztrófáktól.. nyilvánvalóan ismét felütötte a fejét néhány ilyen nemkívánatos híresztelés. itt valami hiba van. ha az ügy kipattan. és most áll el vele. vagy kérdez sködik.Van másolatom . és közben a kódszalag szavak formájában jelent meg a homályos fehér négyszögben: ez volt a vizuális kapcsolat. Persze ebb l nem csinálunk rendszert.Miért ne. mintha azt várná. és ez kapóra jön.kezdte Finge -. Volt ebben valami szokatlan. A Tanács vonakodik elfogadni a javaslatomat. Ennek ellenére egyik-másik Században id r l id re lábra kapnak nemkívánatos híresztelések a Halhatatlanságról.

A 482. melyiket kerülik el a farmerek. ahol ügyet sem vetettek az idegenekre. A n t elhelyeztem ebben az irodában. Most egy teljes hétig ott kell majd élnie ebben a városban. alkalmas-e feladataink végrehajtására. . és a 482. és más.gondolta Harlan. Ám most a mérleg boldogabb serpeny jében anyag és energia vegyülékével átitatott ágyban aludt: ezt csak a társadalom leggazdagabb rétege engedhette meg magának. nem a n re. Olyan dologtalan osztály és olyan vonzó életmód fejl dik ki. jobban. az eltökéltség. a Halhatatlanságban megvolt az a törekvés.végrehajtanák. amíg a kiváltságok élvezése közben a henye osztály nem felejtkezik el végképp a kötelességeir l. hogy a lakására költözzék? Harlan nyílt gúnnyal mondta: . vigasságával és bánataival együtt. Érti most már. Harlan jól ismerte a várost. A Szociológusok csak a fejüket csóválták. Nagyon kényes feladat. hogy figyeli a sövényeket. számolni lehetett azzal. ezért kérettem önt. Már szokásává vált. de nem értette teljesen).. Században ezek a kapcsolatok a megengedhet határán álltak. ahol a gazdagság egyenl tlenül oszlott el. ha egy vidéki sövény tövében töltötte az éjszakát. Az ebben a Valóságban végzett felfedezi: Megfigyeléseken bejárta a Szektor minden egyedét átbogarászta minden évtizedét. az acél és vasbeton lassú életének egyetlen pillanatában. hogy legy zi Finge-et. ahol az ember könnyen inkognitóban maradhat. 5.Nagyon is jól értem. ami csak a Szektor hatáskörén belül esett. miért akarom. Ezenkívül kiválasztottam a jelenlegi arisztokrácia egyik tagját. Ha rövid kirándulást tett az Id ben. Össze tudta állítani a képét. A Századokban ez nem volt olyan elterjedt. rendszerint valamelyik szegényebb negyed szállodájában éjszakázott. Századba tesz kirándulást. s önnek alkalma lesz megfigyelnie e társadalmi kör életét. hogy beavatkozása a kritikus ponton megingatja a Valóság kártyavárát. amíg a kultúrájuk nem fajul nyilvánvalóan egészségtelenné. Amíg a mérleg másik serpeny je nem süllyed le teljesen. mint bármelyik lakója. az sem számított rendkívülinek. A Halandó Noŷs Lambent el kel elszigeteltségben élt a Század egyik nagyvárosának könnyen elérhet részében.Akkor elfogadja a megbízást. csavargók. Harlan kedve ellenére is csakhamar megértette ezeket a dolgokat. És ha még ez sem volt elég biztonságos. de közben dúlt-fúlt. de azért a városon kívül éltek. A Szociológusok egy egyenlettel magyarázták a jelenséget (ezt Harlan látta nyomtatásban is. hogy legközelebb a 482. ahol nem számított. Lakását bázisul használjuk fel. Finge nem fogja átejteni. Haragja ismét Finge-re összpontosult. kevésbé csábító diszharmóniákat kutassanak fel. Nem fog bohócot csinálni bel le. A gazdagságelosztás kedvez tlen egyenlete mellett is szólt valami. Harlan távozott.. Az egyenlet minden adott Század három kapcsolatát adta meg. és Twissell Kalkulátor ezért engedélyezte az ön visszahívását. katasztrófáival és felépüléseivel.A jelek szerint alkalmas. légüres térben és viszonylag elszigetelve. és Harlan egyszer hallotta is az egyikt l. szította fel haragját. Finge tovább magyarázott: . csupán ezért. Ismerte a várost Térben is. Ezek a lakosok voltak a város legfontosabb polgárai. mint egy él és növekv szervezetét. és ahol éppen ezért a Valóság szerkezetét nem ingathatta meg. Semmi másért. amely szinte jókedvbe csapott át arra a gondolatra. Bizonyára ez a harciasság. hogy megbocsássák az eszményi vagyonelosztási mintától való elhajlást. Század azok közé a nem ritka Századok közé tartozott. és szoros kapcsolatba léptem vele. Most visszaküldjük a saját Idejébe. ragaszkodnak a közvetlen Megfigyeléshez. eggyel több vagy kevesebb ember van-e. biztosíthatom. „Szoros kapcsolat! Igen!” . Id ben is. hogy ellen rizzem. El zetes felfedezései egyre inkább a „perioecik” köré koncentrálódtak. mint a . hogy ha a helyzet nem javul az új Valóságváltoztatásokkal. akkor a „legszigorúbb Megfigyelések” lesznek szükségesek. aki izgalmasnak és érdekesnek tartja a Halhatatlanság számára végzett munkát. amely kedvez körülmények között ösztönözhette is a kultúrát és a m vészetet. s t a kóbor kutyák is éjjelente.

csupán Finge szánt neki valamilyen szerepet a játszmában. Azt álmodta. de jóval szokásosabb. hol is voltak k ketten. nem mondta meg nekik. milyen céllal végzi a Megfigyelést. Harlan már elfogyasztotta magányos reggelijét. .. .tiszta anyag. A magasból tekint le a parányi. Megpróbálta kituszkolni. varrás nélküli. és a párnát püfölte.Remélem. szinte a falba kell belemosódnia. A 482. Század testhez tapadó. de amikor szeme sarkából jobbra pillantott. minél kevesebbet kell mozognia. mégsem tartotta szükségesnek. mint a tiszta energia. és keresztülnézett a lányon. ha szükségesnek érzi. ha megmoccant. Rosszat álmodott? Harlan nem válaszolt. mik a kívánatos adatok. A szám zetés gyászos szavait Harlan mondja ki. de karja lomhán mozdult.és akkor már Noŷs Lambent nevetett. egyre hangosabban. s a kezét komolyan összekulcsolja maga el tt.Természetesen nem.Nyögött. hogy az Id tanácsban ülésezik. Bosszantotta ez a gondolat. A lány egy-két pillanatig tétován meredt rá. ahogy ezt többször elmondták. Nem is olyan rossz dolog arisztokratának lenni gondolta Harlan az els este. és ráadásul Noŷs. és Noŷs meg se moccant. El ször nem is vette észre a lányt. ha mint Megfigyel nem tudta. Megszólalt: . Harlan szigorúan rászólt: . csak Twissell mosolygott Harlanra.. rikító szín ruhájában. vagy milyen következtetéseket vonnak majd le bel lük. akármilyen lelkiismeretesek próbálunk lenni. Noŷs megkérdezte: . amelyet egy robot szolgált fel. Nagyon furcsa dolog visszazökkenni a megszokott életembe. és „érezhette” a Századot. amely ki zi a Halhatatlanságból a távoli. És Finge csak nevetett.Kész a fürd je. egyre hangosabban. Igazi feladatát szemének és fülének kell végrehajtania.. aztán kiment. amelyet kétlábnyira t le alkotott a Reflektor. nem roskadt össze á szociológiai végletek súlya alatt. Meghívattam a ma esti összejövetelre.. A lány teste hideg volt.. Ily módon senki nem veszítette el kapcsolatát a problémákkal. Harlan Technikus . mert visszaemlékezett..mondta a lány lihegve. hogy a Megfigyel nek nem szabad azon elmélkednie. Senki más nem vette észre a lányt? A Tanács tagja mereven el rebámultak. Elalvás el tt eszébe jutott Noŷs. Mindenesetre. Harlan rosszkedv en végezte el a reggeli mosakodás és öltözködés ceremóniáját. Természetesen nem! Finge ilyen apróságokra is gondolhatott volna. hogy az egésznek nincs semmi célja. aki rémülten hallgatja az ítéletet. nagyon nevetséges. Harlan szerette volna elküldeni a lányt. hogy ki vagyok. amikor lefeküdt. és mindig a testéhez formálódott. ha csak lehetséges. Gyanította. de nem jött ki egy hang sem a torkán. De úgy látszik.folytatta. mintha ott se volna. nagyon parányi Finge-re. Vad pillantást vetett háromdimenziós tükörképére. A végs jelentést és ezeket az érzékszerveit az agya kötötte össze. és hipnózist is alkalmazhatott volna. . és egy pillanatig riadtan meredt a lányra. Minél kevesebbet kell beszélgetnie. és úgy is maradt. vagy másik oldalára fordult. Még mint Növendék azt tanulta. Rendszerint nem zavarta. elakadt a szava. „szoros kapcsolatban” álltak. A tudás. amikor ilyen sokáig tartózkodtam a Halhatatlanságban. amely szerint a Halhatatlanság minden Szektorában a Század közepes életformáját kellett élni. amíg nem mozdult. amelynek voltaképpen más feladata nem volt. az ágy a testéhez idomult.. nagyon távoli jöv egyik ismeret len Századának az állandó Megfigyelésére. Hiába. Noŷs Lambent szinte berontott a szobába. úgy vélte. Most azonban a tudatlanság zavarta Harlant.Szeretnék minél többet egyedül lenni . és közvetlenül a jobbján ül Noŷs Lambent. A ruhája is. Nem nagyon bízott a remek esti szórakozásban. és egyetértett azzal a bölcsességgel.. Harlan kinyitotta a szemét a vakító napsugárban. s nem a legkényelmesebb életszinten.Június van.. automatikusan eltorzítja a szemléletünket. . Nyugtalanul ismerte el az efféle dolgok vonzóerejét. Harlant aggasztotta a szóáradat.. .

amikor haragszik! Harlan a távozó lányt bámulta: hogyhogy a kiejtése? Az ötvenedik évezred nyelvét éppolyan jól beszéli.Ez hogy lehet? . hogy június a legalkalmasabb id pont. A jelentéktelen kis henger körülbelül négy hüvelyk hosszú volt.Ne kérdez sködjön. mint az ügy indokolta volna. Hogyan magyarázza meg a lánynak a mikrováltoztatásokat. és enyhén selypít (amely inkább a Század szokása volt. Azért helyezték vissza ebbe a hónapba. mit csinál .Semmire sem emlékszem.Biztos? . és az egyéni életeket is megváltoztathatja. Harlan összevonta a szemöldökét. zsebben vagy bélésben. Ám bárhogyan rejtette is el. A szemem túlságosan kicsi. A henger egyik vége össze volt kötve egy fordítógéppel. amely visszabámult rá: homlokán mély függ leges barázdák húzódtak. A lány azt felelte: .Akkor hát elvesztettem vagy sem? . Két példányban létezem? Harlan sokkal izgatottabb lett.Ne használja itt ezt a megszólítást. mint sajátja) beszéde fiatal és gyámoltalan gyerekhangra emlékeztetett.felelte. és hogy a mikrováltoztatás.Ugyanabban. vagy akár övhöz er síteni.tétován szünetet tartott -. Talán még jobban.Megvolt az a zavaró szokása.Az Id be is. mintha maga volna a F kalkulátor.De akkor három hónap elveszett az életemb l. amely azonos hullámhosszon m ködött Harlan . . de most teljesen váratlanul az jutott eszébe. hogy szeretné. .Mit? .” Eddig még soha nem gondolt erre. olyan világosan mondom. .Micsoda mulatságos a kiejtése! Különösen.Melyik évben vagyunk? . . mintegy húszmillió szót jegyezhetett fel mindegyik molekuláris energia szintjére. mert így alkalmasabb. És aztán. hogy beszélgetés közben szorosan eléje állt.Egészen biztos. hogy június van? . Nem történt valami tévedés? . ahogy csak lehet! Nem veszítette el életének egyetlen percét sem. és azt gondolta: „Nem vagyok jókép . a ruha szabásától függ en.Nem történt semmi tévedés. . mint bárki más a Szektorban. ha jókép volna. Ostoba liba! Ismét ott találta magát a Reflektor el tt. Harlan azonban nem ment lépre. századbeli molekuláris feljegyz gépet használta. Harlan felsóhajtott: . de a Század életére mint egészre nincs semmi hatással.Ezt büszkén mondta. az állam túl nagy. az 55. Mint ilyen esetekben szokásos volt. . nem csap át Változásba. hallja. . amelyeket az Id be való bármely beavatkozás el idéz. Egy hónappal ezel tt. A sötétbarna. a fülem eláll. Kés éjszaka az összegy jtött beszélgetésekhez hozzáf zte megjegyzéseit. Egyébként maga állandóan itt tartózkodott az Id ben. és mintegy fél hüvelyk átmér j . mi a különbség a mikrováltoztatás (kis v) és a Változtatás (nagy V) között. és a képmását bámulta. amíg még frissen éltek emlékezetében. . Még a Halhatatlanok is elfeledkeznek néha róla.Az Id ben való mozgásnak semmi köze sincs biológiai korához. Kisimította a ráncokat. majd váratlanul felnevetett. Elhúzódott.Amikor ott munkába álltam . .A lány egyre riadtabban bámult Harlanra. mit számít az. Nem veszthette el. A kiabálásra a lány hátrah költ. még február volt. amely jelent sen befolyásolja a Valóságot. és személyesen döntötte volna el. semmitmondó szín készüléket könnyen el lehetett rejteni ingujjban. amelyet a három hónap elcsúszás eredményezett.A Halhatatlanság tudja.. . .A három hónapot. gombhoz vagy karperechez.

terhesség nélkül. a másik végét pedig er tér kötötte össze a szájánál lev parányi mikrofonnal. Amit udvarias elszántsággal mondhatott erre. mentaíz ital (nem egészen alkoholos.Még most is dolgozik? Nyilván nagyon fáradt. A lány megkérdezte: . Noŷs Lambent lépett be. . Meg aztán a lehet legrészletesebb Kalkulációk sem küszöbölnek ki minden bizonytalanságot. inkább valami más hatása volt. hogy igazat mond. most ott csengett a fülében. de amelyekb l (egy-egy hivatalos ízlel i falat kivételével) még soha nem evett. ha itt van . világoszöld.kérdezte Noŷs. mint a férfiak. Este nem sokat evett. Megrázta a fejét.Hoztam még egy pohárral ebb l az italból. Karja és válla fedetlen volt. és még vagy tíz évig használni fogják ebben a Valóságban. ha még dolgozni is akar. . a lánynak semmi köze hozzá.Miért haragszik rám? .Hány éves maga? . és bármi szorította is le a haját. Század szemszögéb l együttlétük egyáltalán nem „illetlen”. De Noŷs így folytatta: . Különösen akkor. Egyébként. hiszen a n k gazdaságilag éppoly függetlenek voltak. A mintás takaró besüppedt alatta. ami az órák folyamán elhangzott. mint valami kéjesen nyújtózkodó cica a puha mancsait. ami nagy divat itt mostanában).fejhallgatójával. . minden véletlen kísér jelenséget. de ebb l nem elég egy. . Noŷs és . mintha mohón átölelné. Két bioévvel ezel tt. s ezért él szolgák egyáltalán nem voltak.” És ehelyett mit mondott? . visszarakott mindent a tokba. hogy beszélgessek. hogy a lány távozzon. és rákattintotta a fedelét. Személyes kérdés. Egyedül voltak a házban.Lehet leg senkihez se szóltam egy szót sem. maga is rádiktálta a megjegyzéseit a második energiaszintre. . és köszönetképpen szigorúan bólintott Noŷs felé. Nem azért jöttem. A lány a szemközti pamlagon hevert könyökére támaszkodva. és meztelen válla még tejfehérebb és csábítóbb lett fekete fürtjei mellett. mely szemlátomást nem hatott fizikailag a Század életére. Harlan észrevette a kis robotot a lány mögött. Vonakodva ugyan. ha úgy akarták.Alig várta. amelyekr l már teljes jelentést adott régebbi Megfigyelései után. Erre aztán semmiképpen nem felelhetett. anyák is lehettek. csupán annyi volt. Az esti „összejövetel” minden mondata. Jövetelét nem jelezte. és amíg hallgatta a társalgásokat. Erre a második szintre a benyomásait jegyezte fel. már ivott eggyel az estélyen. Átvette az italt a robottól. odakapcsolta ket a molekuláris géphez. nem kellenének Megfigyel k. Vajon a Valóságváltoztatás. .Nem haragszom. de sorra kóstolgatta az ételeket. amelyre az összejövetel felvétele került rá. hogyan teremtett egy új italt? Egyébként nem Kalkulátor. Harlan haragosan lekapta a mikrofont és a fülhallgatót.Maga haragszik rám. így aztán hiába is kérdezi ezt önmagától. hogy ízlik a habzó. Harlan így válaszolt: . de el kellett ismernie. . Harlan mégis zavarban volt.dorombolt a lány. amikor a molekuláris gép segítségével jelentést írt. . hosszú lába villogott a halványan foszforeszkáló habruhában. Természetesen a 482. Lerúgta az áttetsz cip ket. Rázúdult a nyakára. s ez összefüggésben állt az els vel. a legutóbbi Valóságváltoztatás el tt még nem létezett. így aztán Harlan egyszerre figyelhetett és beszélhetett. Semmit sem érzek magával kapcsolatban. és lábujjait mozgatta a habruha alatt. a szó szerinti feljegyzéseit a megjegyzéseivel együtt kapta meg.Nem tudok dolgozni. Úgy láttam. amint a sima er téren besuhant a szobába.Harminckett . . Ha nem így volna.Bioévre gondolt természetesen. két évtizede használták ket. kiemelt egyet-mást. most mégis kibomlott. Egész este egy szót se szólt hozzám.Ebben a pillanatban maga is elhitte. hogy: „Magamra hagyna? Dolgozom.felelte ingerlékenyen Harlan. A robotok ebben az id ben fénykorukat élték. rámutatott az összefüggésekre.

. de nem kellemetlen eredményeket szült.kérte a lány. Században meg lehetett alapozni a Halhatatlanságot. és kidolgozzuk minden lehetségesnek a végtelen valószín ségeit. Században. Nagyon szeretnék a Halhatatlanságban dolgozni. de már tovat nt. Huszonhét. Valószín leg nem látszom majd mindig fiatalabbnak magánál.” Megrázta a fejét. tudja. minden Helyet meglátogathat. Szédült: egy pillanatra lecsukta a szemét. .A lány így felelt: .Harlan megtörölte a homlokát. hogy az Id ben hol hajtunk végre egy parányi változtatást a vanon a lehetre. hogy kissé észre térjen. nem hal meg egy asszony és egy férfi. örökre és örökre és. és akkor a 27. Hány kiváló jelölt maradt az Id ben. mely egy pillanat múlva kialudt.Mit fecseg itt? . maga akkor is ilyen marad. hogy nem születik meg egy gyerek. amíg a Föld lakatlan lesz. és mosolygott. Kérdés volt vagy kijelentés? . ha megöregszem.Miért nincsenek n k a Halhatatlanok között? Harlan nem bízott annyira önmagában. amely leginkább valami zsibbadt elégedettséghez hasonlított. valaki nem n sül meg. nem alakul ki egy körülmény. bel lem is Halhatatlant csinálnak. s ez olyan irányba terelte volna a Valóságot. Tegyél engem Halhatatlanná. majdnem groteszk. alkalmasnak kellett lenniük a munkára.Elment az esze . Században. mintha egy férfit választanak. hogy miért. és eldöntjük. és egy új lehetet keresünk. de aztán kiderült. örökké. mert kiemelésük az Id b l a kelleténél tízszer.Sok dolgunk van .Minden Id t. hogy megállítsa a forgást. Mennyi ideig kellett várnom. Hangja nem tagolódott szavakra. miért lett harminckett ? Meg tudja változtatni. ti Halhatatlanok! Olyan titokzatosak vagytok. Mit is mondhatott volna? A Halhatatlanság tagjait végtelen gondossággal válogatták ki. Utánakapott. Önz ek. és kiragadunk minden olyan lehetségest. hogy válaszoljon erre a kérdésre. és akkor egy új vant kapunk. valami nem történik meg. csupán finom akkordként hatolt Harlan agyába.Meséljen err l . Vagy csak a teli gyomor és az illatos leveg tompítja a hallását? A lány folytatta: . azt maga sem értette (a Kalkulátorok nyilván tudják. A titokzatos Mallansohnt senki sem ismeri.Mi is megöregszünk és meghalunk. mert áthelyezésük a Halhatatlanságba azt jelentette volna. Elárulhatta volna neki.) A lány hangja. ami jobb a valóságosnál.Én vagyok a fiatalabb. Azt akarta. azt szerette volna neki mondani: „A Halhatatlanság nem tréfa. fékevesztetten és tombolva kapaszkodtak össze különféle szabad eszmetársításokban. amit az Id tanács nem engedhetett meg. Maga sem akart velem beszélgetni. százszor jobban eltorzítja a Valóságot. Ez a pillanat új er vel töltötte el. Mi dolgozunk! Megtervezzük az Id k részleteit a Halhatatlanság kezdetét l egészen addig.Ó. . El ször. Egyik-másik szóba se akart velem állni. .válaszolta lágyan Noŷs. míg engedélyezték! Azt hittem. Halhatatlan . de gondolatai tovább rajzottak még sokkal különösebb és szaggatottabb bakugrásokkal. Mondja. Noŷs már egészen ott volt mellette. . ha akarja? Nem szeretne fiatalabb lenni? . ami furcsa. (Fejében összekavarodtak a gondolatok.. Elmondhatta ezt a lánynak? Természetesen nem. a távoli Primitív 24. mint lágy szell úszott eléje: . de soha nem jött rá). A mentaíz ital? . pedig valóban hozta létre a Halhatatlanságot és az új lehetet.Maga örökké él. hogy n ket általában sohasem osztanak be a Halhatatlanságba. amelyet Harlan mindig nyersnek és kellemetlennek tartott. míg végül hirtelen fényesen kivilágított ötletbe torkolltak.mormogta Harlan. .felelte Harlan. Hangja mély volt és hízelg . mert n vagyok. mióta Vikkor Mallansohn felfedezte az Id mez t a 24. Két feltételnek kellett megfelelniük. és így megy ez örökké. mint bárki más. . Valóság! Ezt a szót nem ejthette ki semmi körülmények között. Az ötvenedik évezred nyelve.Nagyon sok dolgom volt. most szépen csengett a fülében. és igyekezett leküzdeni érzését. másodszor: kiemelésük az Id b l nem árthatott a Valóságnak. hogy ott csak férfiak vannak. Remélem.

töprengett . saját magáról és róla. nehogy felriassza álmaiból. „Ha a gondolatmenetet követem. mint ahogy elképzelte. meleg leheletét. de nem merte megtenni. amikor a lány föléje hajolt. Megpróbálta ismét elcsípni ket. de hirtelen nem is tör dött vele.. hogy. Hallhatta a lány halk pihegését..Nem szeretnéd? Harlan nem tudta. hogy feln tt életében el ször megosztotta ágyát egy n vel. Minden olyan álomszer volt. . Mi köti össze mindezt? Mit próbál most kitalálni? Miért olyan bizonyos abban. Csak ki kellett nyújtania a kezét. mert ezek a kérdések mintha az el bbi megvilágosodás távoli fényét villantották volna fel újra. úgy érezte.az események olyan kifejtésére és magyarázatára döbbent rá. mire gondol a lány. mindent megsemmisít. És az éjszaka csendjében .. Mallansohn és a Növendék!” Megriadt.ez az éjszaka sorsdönt volt az életében . Azt a titkot. tapogatózva a lány felé nyúlt. ami máskülönben egészen egyszer en csak furcsa maradna. növekedjék.. és szeme megtelt simogató mosollyal.suttogta a lány. Ez a gondolat csak töredéke volt annak a szokatlan. hogy hirtelen valamire rádöbbent. Hagyta. de megmaradt az a szokatlan tény. amelyet nem lett volna szabad megtudnia. és lassú. mintha valaki mással történne. Most még a mellette fekv lány is háttérbe szorult. Nem egyszer en n volt. hogy egyáltalán nem undorító. mi is az a valami. Most egyszerre nagyon fontos lett. S bár a részleteket nem tudta felidézni. És ez nem a b ntudat volt. virágozzék ez a gondolat. teste kih l. Úgy érezte. nem különálló személy. mindarról. Csupán amikor Finge jutott az eszébe. és nem er szakolta a gondolatot. Hadd jöjjön magától. nem szabad elengednie. amíg kibontakozik. amikor a halandóénál biztosabb szem és elme hirtelen feléled. Furcsa gondolatok rohanták meg a lehetséges és a lehetetlen között. A tér-id engedély err l nem szólt. A lányt most már egészen más szemmel nézte. hadd érlel djön. amire más. és megvilágít száz furcsa tényt. furcsa.. mint egy árnyékot láthatta a lány testét. Korántsem volt olyan undorító. hogy érezze a lány testének melegét és puhaságát. és úgy tetszett. enyhe. Meg kell vizsgálnia. remeg örömmel simogatta meg a haját. Miért éppen a Növendék? Miért jutott most eszébe Cooper? Hiszen rá nem gondolt! De ha nem gondolt rá.. hogy tudja a szörny titkot. igen. lángok perzselik. Ügyetlenül. Miért nem képes visszaemlékezni rá? Oly sok mindent értett egy pillanatig.Ha Halhatatlan lennék. amelyt l az egész Halhatatlanság függ! . Szédülése elmúlt. Aggodalma fokozódott. egyáltalán nem az. Elégtétel. de Harlan nem érezte magát b nösnek. amivé a fal és a mennyezet világítása tompult.. Harlan úgy érezte. hétköznapibb. összefonódott vele. mir l van szó. akkor mégis miért jutott eszébe most Brinsley Sheridan Cooper? Összeráncolta a szemöldökét. Még kés bb is. . de hiába. soha nem tapasztalt gondolatsornak. vissza kell mennie a Halhatatlanságba. és az ultrahomályos fényben. Odább kellett volna húzódnia.. Furcsa és váratlan módon részévé lett. Nem volt benne biztos. úgyhogy arcát szinte alig látta. Harlan sokáig nem tudott elaludni.Noŷs még közelebb húzódott.a Valóság és a Halhatatlanság járt az eszemben. arra emlékezett. hozzásimult.. józanabb pillanatban soha nem is gondolt volna. Noŷs nedves ajka félig szétnyílt. és most már majdnem tudta. hogy nem is akar odébb húzódni. bár dobogó szíve miatt Harlan alig hallotta a szavakat. akkor kavarodtak össze érzései. .. s t diadal. Állán érezte a haját. hogy valamit ki kell találnia? Úgy érezte. Visszafojtotta lélegzetét. Noŷs nem állt ellen. hogy ismét birtokába kerítse ezeket a gondolatokat. ami történt. szinte Harlan fülébe. . de megvolt benne a félálom lebeg világossága. de furcsa. Hadd jöjjön magától. Mintha kettejük helyett álmodott volna. Váratlanul önmaga folytatásának érezte. Ijedten és örömmel döbbent rá. de szívében már bizonyos volt benne. ellen riznie kell. ha felébreszti.

. Ha a Beavatkozásra vonatkozó Kalkulációk felületesek voltak. Század függönyénél. hogy Harlan elt nik. akkor se súlyosbítja b nössége. Harlan futó mosolyt engedélyezett magának. Harlan ott állt a mérnöki szobában. A Változtatás valóban eltüntette az rhajóállomást. hogy a megvesztegetés és hízelgés árán kifürkéssze. Harlan nem sietett. egyszer en azt látja. hogy valamiféle Valóságváltoztatás történt. A Változtatás csupán akkor fejez dött be. Szinte fel se nézett. miel tt a Változtatás bekövetkezik (természetesen bioid szerint). Ehhez hajszálpontosan be kellett állítania a Föld felszínén a kívánt körzetet és rögzíteni a koordinátákat. A Valóságváltoztatás intenzitása attól kezdve csökken. és a Változtatás azonnal lezajlott. éppen ezért nem fenyegette a Valóságváltoztatás semmiféle hatása. egy évvel tovább él más körülmények között. Most e b nös mesterkedés következtében (meg se kísérelte. És azonnal megtörtént. órák vagy napok is eltelhettek. Ha egy Halandó figyeli a jelenetet. mint a Halhatatlanság és a kabinakna közti átjárás. de egy Technikustól elvárták. A Változtatás egyre szélesebb gy r ket vet. Ezután visszalépett a Halhatatlanságba éppolyan mindennapos módon. egy gondosan kiszemelt helyre. a fels id ben. hogy a Beavatkozástól számítva a végtelen fels id ben a Változtatás már oly parányivá válik. kissé korábban meghal. Században töltött éjszaka óta. hogy a legfinomabb Kalkulálással sem lehet észlelni.6. Gyakorlatilag ez a fels határ. a szabadság fokozatai nyomban elt ntek. Másfél óráig keresik majd. hogy ne használja fel. Most. Az elmúlt biohónapban saját maga el tt is b nöz lett. maximumát a 2481. A „margó”-t szükség esetére tartogatták. a kívánt Id pontot a Századon belül. Nem lehetett napirendre térni e tény fölött. aztán elt nt. Csuklójára er sített kézi generátora bioid vel vette körül (a Halhatatlanságnak úgynevezett emanációjával). A kis tartály most ott állt. Természetesen a Halandók közül egyetlen emberi lény se gyaníthatta. Ha a b neit halmozza. a korábbi fenséges épületek romokban hevertek. amikor Harlan belépett. a fennmaradó negyvenhat percet a szokásos negyvenszázalékos „margó”nak hagyva. Ez rosszabb volt a szakmai tisztesség megsértésénél. és csupán a Halhatatlanok állottak kívül mindezen. A Kívánt Hatás Maximuma. minden rendben. KHM volt. és figyeli a Technikus Beavatkozását. A mérnöki szoba még százötvenhat percig üres lesz. a polcról felemelt egy kis tartályt. ahová Harlan tette. mint ahogyan más belép egy ajtón. de a tartályt nem találja ott. Nem fordította meg rögtön a világtörténelmet. ahol az imént még a népes rhajóállomás nyüzsg képét láthatta. ha éppen az keze nyomán történt a Beavatkozás. hogy enyhébben fejezze ki magát) ott állt a 2456. Ingerültségében olyan döntést hoz. a Változtatás nem következett be. Harlan rendkívül büszke volt arra. Általában a Változtatások nem szükségszer en következtek be a Technikus Beavatkozásának pillanatában. Egy férfikéz néhány órával kés bb odanyúl az el bbi helyre. s egy másik ember. amikor a szabadság minden fokozata megsemmisült. A biztonság kedvéért a térid engedély csupán száztíz percet ír el . és átrakta az alatta lev polcra. ha közönséges id vel mérjük az eseményeket. egy lépést tett a fal felé. Az elméleti tudósok hangsúlyozzák. Valami üdvözlésfélét mormogott. amikor Harlan ennyi mindenre rádöbbent. Voy Szociológus mereven bámulta a 2481. Agyuk az anyaggal együtt változott. de már félretett minden óvatosságot. amelyet már látott a Halhatatlanság képerny jén. akinek meg kellett volna halnia. A Sorstervez Egy biohónap telt el a 482. Lelket nem lehetett látni. és a férfi türelmetlen lesz. Harlan csupán két percet akart felhasználni a száztízb l. Ebben a biopillanatban Voy Szociológus bizonyára teljes biztonságban ül a képerny el tt. Teljes mozdulatlanság mindenütt. hogy éppen kalkulálta az MSZV-t. az is csak egy pillanatra suhant át az arcán. Egy rhajó ott rozsdásodott. Században éri el. Amíg fennállt az alternatív akciók matematikai lehet sége. majdnem 2000 Századdal futott el re Noŷs Lambent jöv jébe. s figyelhették meg ket. mi vár a lányra az új Valóságban. amelyet az el bbi Valóságban nem kellett volna meghoznia. Az Id be való kilépés sokkal komplikáltabb volt. Egy találkozó nem jött létre. de nyerhet vele. A „margófaló” nem maradhatott sokáig Specialista. huszonöt Századdal a Beavatkozás után. mint aki nagyon gyakorlott és igen tehetséges. egy ember. Században kékesen villogó jelenetet. de id közben az energiamez elt nik. Bels feszültsége ellenére Harlan ügyesen és gyorsan kezelte a m szereket. Ragyogása kialudt. akinek élnie kellett volna.

vagy negyven vagy ötven után ismét megpróbálják. kívánt adatait és a Valóságváltoztatás egyenleteit. úgy vélte. akik a Primitív Id közben éltek a Földközi-tenger vidékén. mivel emlékeztette két uralkodóra.Akkor hagyják abba a kérelmezést.Valóságos filozófus.Könnyen.mondta -.Még nem. és tovább dolgozott. Voy Szociológus bemutatta Harlant. és a Sorstervez re meredt. . Majdnem csontvázszer en sovány volt. Feruque valami mocskolódó szót mormolt. Hirtelen témát változtatva haragosan megkérdezte Voytól: . mintha azt mondaná: „Milyen türelmetlen ember!” De csak ennyit mondott: . hogy ne fogadjon el többet.kérdezte Harlan. Feruque odafordult Voyhoz. olyan volt.gondolta.Elkészült a fiatal hölgy Sorsterve? .Hogyan érhetnénk el ezt? . „Tudja. Hiábavalóan fecsérlik az emberi tehetséget és er t. Tápláld be az egyed élettörténetét. akik a Technikusok iránti ellenszenvüket akár nyílt durvasággal is kifejezik. tudja jól. Harlan elpirult. . Sorstervez .Lenne szíves ellen rizni? Már elkészülhetett volna a munkájával.Voy halkan megszólalt: .Miért? . . .Feruque azok közé tartozott. (Hetenként ismétl d beszélgetései Cooperrel az érdekl dését is szinte felizzították a Primitív Történelem iránt. Az emberek belefáradnak. Majd szólok. hogy mohón bámulja az Analizátort. Voy szárazon megjegyezte: . mint maga a halál. és a gyarmatok kihalnak. a b re és csontja. mintha kacarászna. . Feruque leplezetlen ellenszenvvel bámult a Technikus-jelvényre. kisebbíti m vének szépségét. Ez volt a Sorstervezés szíve és lelke. Ahogyan a kis Analizátort kezelte. csuklója pedig bütykös. Feruque-nek szinte a láthatatlanságig sz ke szemöldöke volt. Visszatérnek a Földre.) Ez a férfi azonban. Miért mi kapjuk az összes kérelmeket? . mi az Id t csináljak ezekkel a rákellenes szérumigényekkel? Nemcsak a mi Századunkban van rákellenes szérum. Rá kell venni az Id tanácsot.Egy Századdal késleltette. ereje.Ne olyan hevesen.Mi van a Sorstervez vel? . Arca így még jobban hasonlított egy csontváz koponyájához. Csontos gödrében forgó szeme rávillant Harlanra. Az iroda ajtaján olvasható név: Neron Feruque. Voy odaszólt neki: .Én nem bánnám . ha már itt van. Ujjai hosszúak voltak.kérdezte Voy.Figyeljen csak ide.Jöjjön. Harlan összefonta a karját. nem hasonlított egyik uralkodóra sem. aki dühösen félrenézett. A mondat sértette Harlan fülét.Gyönyör volt.Mi volna vele? . rögtön szemébe ötlött Harlannak. .Mi jó van benne? Soha nem tart tovább egy vagy két évezrednél.gondolta Harlan. aki a lelkeket mérlegeli. hogy az az b ne is” .Minden más Század éppen így küszködik a túlnépesedéssel. s mindegyikre akkurátusán ráüti a valószín ségi értéket. . . Aztán négy vagy öt évezred múltán. izma és mindene. . kampós orrára szorosan rásimult a b re. és megütközött rajta. nézzük meg. . biccentett. s egy perc alatt vagy egy nap alatt kiköpi a szóban forgó személy életének lehetséges változatait (az új Valóságban). és ismét kudarcot vallanak. amennyire Harlan meg tudta ítélni. Harlan azon kapta magát. azután az Analizátor szégyentelen vihogással kattog. . . ha elkészült.Elpusztította az rhajókat? Voy bólintott. „Kár a szóért” . ha mindenestül kiiktatnák a Valóságból az rutazást. A Szociológus rosszallóan pillantott rá.

Tudja. . minden érdekl dés nélkül hallgatta a társalgást.. tudják. és tucatnyi másik. A Szociológus szenved arckifejezéssel hallgatta. Egyre csökken. ahol még nincs semmiféle rákellenes szérum. s minden ember valóságos h s. aztán kitört: .mondta a Szociológus -. A találomra végzett Változtatás minden bioévvel rosszabb következményekkel fenyeget. a rákellenes szérum pedig emberi életeket ment meg. Hiszen humanisták. s az. A Sorstervez viszont számol. így aztán pontosan tizenhét ember gyógyult meg ebben a hónapban a megjelölt Századokban. hány embert pusztít el a rák évente minden Században. id s édesanyját veri. Ám Feruque-ben még volt keser ség: . Ez azt jelenti. De legalább elvonta figyelmét az Analizátor vihogásáról. És kár azt fecsegni.Tudom. hogy az Id tanács nagyon el van foglalva. nem? Tegyük fel. És mi történt? Boldogok a Századok? Ne higgye. tizenhét Sorsterv nem tartalmazott egyetlen nemkívánatos Valóságváltoztatást.Ha maga lenne rákos. és ez százszorosán bonyolultabb. egyre nehezebb megtalálni a következ alkalmas Valóságváltoztatást. akik rendkívül fontosak a kultúra számára. jellemesebb emberek. akiket nem mentettünk meg. A múlt hónapban ötszázhetvenkét rákszérumkérésnek tettem eleget. Minden ember pótolhatatlan veszteség a világnak. amikor éppen nem a gyerekeit ütlegeli. Ezt akartam mondani. Ez alapvet politikai kérdés. lásd a mellékelt életrajzi adatokat. Mindenki azt kérdi. . Voy. Csak gondolkozzék. amikor egy bioévben csak egyetlen fickót gyógyíthatunk meg.Az Id tanács most nem hajlandó változtatni az alapvet politikán. nehogy ártalmasan hasson a Valóságra. Mi isszuk meg annak a levét. számolja csak ket. . ha magukból kiindulva vizsgálják a Halhatatlanságot. Mi lenne a Valósággal. de a Tanács szerint a semleges esetekben ki kell adni a szérumot. akiket mindenki szeret. szépen kérjük. Az effajta aggályoskodás a munkával jár. milyen hírek keringenek. ha egyszer nem származik bel le baj”. Ezeknek az embereknek a meggyógyítása vagy javára válik az emberiségnek. Biztosan csak a szokásos kódjelentést küldte fel. A Pszichológusok és a Szociológusok. Gondolja meg. Hiszen néhány balek minden alkalommal kitöri a nyakát. elterjed a hír. azonosulásnak . ha az emberek különböz kombinációi is életben maradnának. amely kívánatos Valóságváltoztatást mutatott volna.Ostoba megjegyzés. még nevet is rajtuk. amelyek a kívánt Valóságváltoztatást eredményezik. Neki is harcolnia kellene érte. Valahányszor ki akarnak térni valami el l. Voy.De az öreghez van. Voy gyorsan bólintott. Harlant a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte a beszélgetés. hogy a meggyógyítható fickók száma úgyis egyre csökken. vagy hozzá sem kell kezdeni. hogy a rákellenes szérum nem facsemete vagy energiamotor. Tizenhét. Kiindulhatunk ebb l? Ilyen alapon soha nem lenne Valóságváltoztatás.A legtöbb ember nem képes felfogni. Eljön a nap. ugyanabban az Id ben nem gyógyult meg. szíveskedjenek küldeni hetvenötezer ampulla szérumot súlyos betegeink részére. Ne felejtse el.Elolvassák az életrajzi adatokat.Fenéket. Semmit sem sejtenek a Valóságváltoztatásokról. Elképzelheti. Ezt ne felejtse el. miért éppen az az egy. a Szektorvezet Kalkulátor. így aztán a Halandó kormányzatok minden Században állandóan elhalmozzák a Halhatatlanságot a kéréssel: szíveskedjenek. . Egy ember meggyógyult. akit meggyógyítunk.) Feruque töprengett néhány pillanatig. (Ha Harlannak jobb kedve van. tudta. a semleges eseteket is beleszámítva. . és csak azokat hagyja jóvá. ha az Id tanács nem rostálja meg a kérelmeket. Tudom. hogy „Miért ne. talán rózsás arcú emberbarátok. tudom. ugyanabban az országban. Nagyon el vannak foglalva. . Az „öreg”. hányan akarnak meghalni a betegek közül. és mi nem világosíthatjuk fel ket.. maga az a balek. és így szólt: . persze.. Talán azok a fickók. és az Id be is.Beszéltem az öreggel . Harlan eltompultan. egyetlen eset sem volt. és beszélt a Tanáccsal. . hogy minden új feny hajtást megfigyelnek. ha minden ember életben maradna. mi? Még valami.Igen.Nincs összeköttetésem az Id tanácshoz.

Láttad.Hova mégy egy órakor? .Köszönöm . . hiszen tudod. és a ruháidat kikészítettem.A zuhanyozót bekapcsoltam. Noŷs szemben ült vele. miért. A Halhatatlanság t zzel-vassal harcol az azonosulás ördöge ellen. csak nem akarod megmondani nekem. Senki sem dolgozhatott kétszázadnyi távolságon belül saját id otthonától. alig akartál fölébredni! Harlan els reflexével a paplant húzta volna magára. Harlan nem válaszolt. amíg az lesütött szemmel evett. Kisvártatva Noŷs megszólalt: . . sötét haját simán féloldalt fésülte. mindenki hallott róla). . Villáját beledöfte az apró. Lehet leg olyan Századba helyezték a Specialistákat.Te biztosan tudod. s csak fényes nappal ébredt fel. hogy egy bioévnél tovább is a helyén maradhat.Léglabdameccsre . Noŷs lágyan megkérdezte: . s mégis mintha ködös hajnali felh párnán ébredt volna.Megvan a jegyem. szempillái valószín tlenül hosszúak voltak. Kurtán megrázta a fejét. Az emberek azonosítják magukat azzal a Századdal.mormolta.morogta. Ennek az embernek a reakcióiban már nyilvánvalóan nem lehet bízni többé.Ugye. állat egyik tenyerébe hajtotta. Nem tudni. (Eddig mindig olyan könnyen sikerült. és rengeteg id d marad. . S t szinte rokonszenvet érzett Feruque iránt. Végül visszaemlékezett mindenre. századbeli lyukas garast sem adott volna Feruque esélyeire. ha a Halhatatlanság nem félt volna szinte betegesen az önvizsgálattól. Megfigyelted az egész korszakot. . És a Század minden gondját-baját gyakran a sajátjukénak vallják. szeszélyes fajankót. olyan keservesen. hogy a rákellenes szérumokat követel Századokra panaszkodik. aki azzal enyhíti az új Valóságban csökken elektrogravitáció miatt érzett fájdalmát. .hívják ezt a jelenséget. Hiszen az b ne sokkal súlyosabb. (Harlan egy 50.) S t gyakran változtatták a munkahelyüket.Ó. hogy nehezebb legyen az azonosulás. és egyb l bekapta. Noŷs nevetett le rá. nem evett. Mihez kezdjen most az éjszaka emlékével? Hirtelen valami más jutott az eszébe. N-Noŷs. Most azonban már nem tehette meg. Andrew? Harlan furcsán elérzékenyült az Andrew név hallatára. Ki lesz a bajnok. és felült.kérdezte Noŷs. e miatt az Id ugrás miatt.makogta Harlan. miel tt idejöttél? . mint egy meccs végeredménye. (Alig tudta kimondani a lány nevét). Század. és megpróbált komoly küls t ölteni.Köszönöm . Reggelizés közben kerülte a lány tekintetét. . a napsugár bet zött az áttetsz falakon. Mit is mondhatott volna? . Egy hónappal el bb Harlan még megvetette volna Feruque-et mint érzelg s hetvenked t. Ezt ki kellett volna vizsgálni. vagy nem? Voltaképpen egyértelm és rideg nemmel kellett volna válaszolnia.Jóságos ég. ahogy illett volna. amelyek kultúrája élesen különbözik id otthonuktól. még nem múlt el egy óra? Az Id be is! .Rengeteg Tér és Id volt a feladatom. b lev gyümölcsbe. . ez különösen az rutazások Századaira vonatkozott. Talán be is jelentette volna az esetet.) . de nem találta. de er tlenül magyarázni kezdte: . ha a viselkedésük gyanússá vált. Noŷs figyelte Harlan minden mozdulatát. Kötelessége lett volna. ez a dönt ! Elmulasztottam az idei fordulót. Nem emlékezhetem ilyen apróságokra. és üres tekintettel bámult a lányra. (Harlannak eszébe jutott Finge és a 482.Ó. mi történt a mi környékünkön.Semmi részletet nem tudok.Még csak tizenegy. aztán elpirult. és megpróbált szégyenkezni. . Még megreggelizhetsz.) És az emberek mégis balga vágyakozással azonosultak id otthonukkal (ez az Id vágy. Milyen könnyen siklott vissza a képzelete Noŷsra! Aznap éjszaka jól aludt. amelyhez a munkájuk köti ket.

Nem vagyok itt.A Halhatatlanoknak ez tilos? .Hangjában csúfolódás csengett.Nem kellett volna megtennünk. mintha azt kérdezte volna. fels osztályokra.Részben . és az Id tanács megt rte ezeket.Igen. Csupán az izgatta Harlant. ami Noŷst és t érintette.Mi történt? Egy darabig egészen másként viselkedtél. amely lágy és bonyolult dallamokat alkotott: hangokat és akkordokat kombinált találomra. (Furcsa módon a „szerelem” szót most el ször használta gondolatban. És nem is lenne az Noŷsa a következ Valóságban sem. kezét felemelte. gondolatai egyre körülötte csapongtak. hogy a Halhatatlanoknak az evés is tilos-e. Azaz.Jó. .Ne használd ezt a szót . majdnem kicsúszott a száján: Valóság. mint a Halha. A zene b völetében Harlan csak bámulta Noŷst. Harlan ölébe ült. én nem láthatom saját magamat.Rendben van. beszédmódját. Körülsétálta az asztalt. Semmit. Harlan közbevágott: . Azért. A tér-id engedély még hátralev három napja alatt egyre jobban elkomorult. Nem a Század zilált erkölcsisége. és ki tör dik vele.Nem. hat kövér.. . Noŷs odabújt hozzá. s közben csíp jének egyetlen sima és hullámzó mozdulatával félrelökte az asztalkát.. nem emlékezhet Harlanra. Ez nyilvánvaló volt. a szeme kikerekedett.Nem láttál bennünket? Nem tudtad egész id alatt.. és vágyódva gondolt az engedélyezett két nap margóra.. nem.A 482. . járását. egyszóval ott. . . az improvizációt bonyolult matematikai formulák irányították a kellemes összhangok irányába. Másodszor. hogy a lány egyáltalán szóba hozhatta ezt. . Én hallgatok. mint a jégvirág.) A tényez k egész komplexumát szerette: öltözködését. csak amikor idejövök. és legalább olyan szép volt. . a legtiltottabb szó a Halandókkal folytatott beszélgetésekben. töprengeni kezdett a jelenlegi Valóság és a tervezett Valóságváltoztatás jellegén. . .. Mindez megvolt az el z Valóságban is.. Most úgy látszik. Az adott Valóságban eltöltött negyedszázad halmozta fel benne ezeket a tulajdonságokat. és komorságát még Noŷs társasága sem oszlatta el. szájon csókolta. ha késel egy kicsit? Harlan majdnem elmosolyodott. El ször. A dallam ismétl dött. mert vissza kell menned? . Egy bioévvel ezel tt az el z Valóságban nem lett volna az Noŷsa. Harlan egy pillanatra megdermedt. hogy elámuljon a furcsa dolgon. kifejezéseit. Finge szerint itt valami egészen apró dologról volt szó. gondterhelt vagy. hogy akkor a Változtatás Noŷsra is vonatkozik.És ha érdekel.válaszolta Harlan. És akárki lesz is. a rendszer haszonélvez ire. Nem vagyok a Va. amit mint Megfigyel nek etikailag nem lett volna szabad. Már nem is emlékezett rá. nem Noŷs lesz már. Században a kérdés teljesen ártatlan volt.mondta.Valóban vissza kell menned? . Sikertelenül. A lány meg is kérdezte: . a tehet s. Nem egyszer en szerelmes volt egy lányba.Nem örülnének. és ámuldozva kérdezte: . mintha el akarná lökni.Szégyelled? . nem az ektogenezis.Kétszeresen is izgatott lett. és a megfigyelt csoportra kellett vonatkoznia. mikor is tett el ször olyat. és Harlan már semmit sem tartott szégyellnivalónak. ha elkésnék .mondta Harlan. . és csodálkozzon rajta. nem a matriarchátus izgatta a Halhatatlanságot. Noŷs bekapcsolta a zeneszerszámot. munkáslány. Nem tudom b vebben megmagyarázni. Eleinte egyáltalán nem voltál ilyen h vös. általában tilos.Miért nem? . és nem is tartott hosszú szünetet. betegesked poronty anyja? Akárki lesz bel le. akkor ne mondd el nekik. csúnya. Az arisztokráciára kellett irányulnia. Noŷs felhúzta a szemöldökét. A Változtatásnak rendkívül csekélynek kellett lennie.. Új alakjában vajon ki lesz bel le? Halaskofa. Az új Valóságban Harlan már nem lesz része életének.

hogyan hat majd Noŷsra. A Sorstervez felfedezése hogy megváltoztatta a helyzetet! Hogy megváltozott b ntettének a jellege! És minden Finge-t l függ.De. Sorstervez ? Feruque lenézett a kezében lev szalagra. Az Analizátor nem ketyegett. Az alternatívákat is kiszámítottam 0. Harlan nyelt egyet. Lesz olyan szíves visszavinni a kabinba? Nem szabad kimutatnia az érzéseit. mer akadémikus vizsgálódás. nincs-e valaki mögötte a kabinaknában. hogyan létezhetett a régi Valóságban. hogy a Halhatatlanság zárófüggönye hibátlanul m ködik-e.Megvan a válasz. és itt. Századnál.Igen. Megvan. Finge-t l függ. És ha Noŷsnak voltak hibái. A mondat nem hagyta békén nevetséges alliterációjával. hogy magas. Mit tehetett? Sok minden átvillant az agyán: mind tilos dolog volt. 7. És akkor már a 2456. Harlan csupán egy dolgot tudott biztosan. mintha csak most venné észre. Bár a számok szédít sebességgel száguldottak.Megkaphatnám? . . hogy kifürkészi a Változtatás jellegét. ismét érezte b nösségét. hogy a megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. önkéntelen mozdulatává. . Században Harlan a fels id be indította a kabint. akkor Harlan ezeket a hibákat is akarta. Úgy kell viselkednie.. és a Szociológus hangja eljutott a fülébe: .. Többek között az is eszébe jutott.Tudom. mintha csupán az volna. Figyelte. nem figyeli-e Voy Szociológus.A baba nem létezik az új Valóságban. De sehol sem találtam meg. Századból visszatért a Halhatatlanságba. Síri csend ébresztette fel Harlant álmodozásából. Amint a Halhatatlanság bezárult mögötte. aminek feltünteti. és visszapillantott.. került minden személyes találkozást Finge-dzsel. az egyetlent. hogyan emelkednek a számok az id méteren. És ez a furcsa. az egyetlent ebben a Valóságban.Harlan kinyújtotta a kezét. Harlan alig hallotta: .és hosszú. Kissé furcsa.. Harlan egy pillanat alatt megértette a csönd jelentését. és súlyos üteme ott zsongott a fejében: Finge-t l függ. hogy meggy z djön róla.. Semmiféle személyiségeltolódás. Szemmel láthatóan remegett. Harlan felugrott. akire most nézett. és nagy nehezen rendbe szedte arcvonásait. Technikus? A kezét elkapta. ritka ködoszlop áll Feruque helyén.0001 Valószín ségig.. ez az egész. Egyetlen pillanat alatt. Palástolnia kell. Elt nt. és kideríti.Bár az új Noŷs sok tekintetben jobb lenne. hogy el vigyázatlanul hozzáért a Technikushoz. hogy Noŷs elt nése az új Valóságban szinte elviselhetetlenné fokozta örömét. hogy megbizonyosodjon. de a Változtatás olyan kicsi volt. mindig gyorsan hátrapillantott. semmit? . A tényez k furcsa összjátéka. Feruque csontvázkoponyája egy magasságban volt vele. volt elég ideje a töprengésre. a tiszta lelkesedés áradatát.Harlan úgy bámult Feruque-re. Ezekben az utóbbi hetekben szokásává lett. száraz ujjaival megdörzsölte az állat -. Az ember sohasem lehet biztos benne.Nem látni semmit. . mintha már megbánta volna. Ismét a Sorstervez irodájában volt.Teljesen jól vagyok. .Rosszul érzi magát. . A csend dermeszt volt. . A b ntett el játéka Harlan belépett a kabinba a 2456. . Voy Szociológus a szeme sarkából figyelte. Ezt a Noŷst akarta.Hogy érti ezt. Akarja a szalagot? Harlan félig öntudatlanul vette át. Nincs. Noŷs elt nik? Noŷs nem fog létezni? Ez hogyan lehetséges? Vállán érezte Voy kezét. Amikor a Noŷsszal töltött napok után a 482. A . Tény az . A Sorstervez tárgyilagos hangja elvékonyodott: .

Igen? .Könyvespolc . és Harlan is vonzódott hozzá. . a 95. . és bezárkózott a szobájába. . századbeli por lepi be ket. hogy az irodájában van .felelte h vösen. A lapokat restaurálták és impregnálták. Némelyik a 20. ugye? Azt akarta mondani. Technikus . .Ezeket olvassa? Harlan büszkén felelte: .És mi ez? Mire való? . kérem. Az igazi Halhatatlan. Akkor azok a tárgyak ott rajta könyvek. . ha keze a tomporán nyugszik. Gondolkoznia kellett.felelte Harlan.Meglátogathatom a szobájában? Harlan egy pillanatig habozott.Értem. Nevetséges lett volna azonosítani magát ezekkel a könyvekkel s magára venni a gúnyolódást.folytatta. Óvatosan kell kezelni.Igen.Finge lepillantott a kezében tartott kódszalagra.. A Kalkulátor Harlanra meredt a videotelefon erny jér l. Eszem ágában sincs megfogni ket. És mir l szólnak ezek a könyvek? .Cellulózlapok. és egy körömnyi helyen elraktározható. mintha az anyagát próbálgatná. Egyébként a szabályzat megengedi. hogy az utóbbi öt évben kétszer is ettem energia edényb l.Könyvespolc. id t nyernie. A 24.Szerintem mindegy. .Egyébként az a gyanúm .Nem akarok hozzájuk érni. Tekintete visszasiklott a fatárgyra. . amely teljesen elütött a kor ízlését l. . amellyel megérintette a tárgyat -. Században szereztem ket. hogy az étel hozzáérjen bármi anyaghoz. s önmagában is hozzászokjon az új helyzethez. amit mesterséges erezessél fához tettek hasonlóvá (nem valami nagy sikerrel). Nem én. . Például nemigen hiszem. Századból származik. Igen.Pedig mindig undorodtam attól. könyvek! .A jelentés nem teljes . S t nyíltan hirdetné a b nösségét.Milyen anyag ez? . De nem adom be a derekamat. Finge már felhívta. de most már mindkét kezét a háta mögött tartotta.Elküldtem a jelentést . Harlan id otthona. . . századbeli képes újság évfolyamai.Használunk. gondolom. Kalkulátor. de mégsem m anyag. most.Fa . mit érez. Kalkulátor .Felsóhajtott.Egy 20. Század hajlott a spártai ízlésre a lakberendezés terén. .válaszolta Harlan.Persze. Eltaláltam? . hol várom meg az új eligazítást. Eredeti 20. Nem volna-e higiénikusabb. mi? Harlan bólintott. Finge sima modora az epikureizmus zavaró elemét vitte be Harlan rideg lakásába.Eredeti példányok? . Jelentését a személytelen cs postán küldte el.megszegett hivatali esküt. hogy mindent átgondoljon. hogy az ember saját id otthonának a kultúrája közt éljen.mondta.Nevetett. . és kínzó lelkiismerete ezt már nem bírta volna. hogy Harlan elvégezte a kódolást. Ám Finge nem hagyta békén. bármilyen is a környezete. Finge rögtön felfedezte.Valódi anyag? Igazi fa? Elképeszt ! Maguk használnak fát az id otthonukban? . tanácsos-e. a Halhatatlanságban elviselhetetlennek érezte. . . és ha most visszautasítja a kier szakolt meghívást. A szoba egyik sarkában pedig olyan bútordarab állt.válaszolta Harlan. amelyet a 482.nadrágjába törölte az ujját. . legyen óvatos. és lyukazását vaksin a szeméhez emelte. Nagyon szerette volna megkérdezni Finge-t l. A Kalkulátor végighúzta rajta püffedt ujját. Alig egy órával azután. alkalmazkodik hozzá. A hajlított fémszékeket sötét lemez fedte. .folytatta Finge -. Században semmiségnek tekintett. Ez az ember a felettese. . Még ilyet. .Azt hittem. és elküldte jelentését. Ha. . .A cellulózt impregnálással tartósították.. ha belenéz.Mélyet lélegzett. ha ruhája is és teste is tiszta s szennyezetlen energiamez b l állna? Finge felhúzta a szemöldökét. parancsmegtagadásnak is min síthetik. hogy ezeknek a könyveknek az egész tartalma két méter filmszalagon elfér.Szívesen látom. hogy nyugalmat er ltessen magára. de nem tudom.

.. . Ez az ember. hogy Finge vallatása és helyrebillen kötelességérzete b nének beismerésébe hajszolja. hogy egyszer említette.Megtartottam. . . Harlan szinte gépiesen kezdte azoknak az eseményeknek a felsorolását. aggodalmaskodó keresztkérdéseit és azt. ideges hangja: . Finge mereven bámulta Harlant. aztán visszahúzódik.Mit hagyott ki a jelentéséb l. megtartotta? Harlant már annyira furdalta a lelkiismerete.És bár magabiztosan hangzott a válasz. .Köszönöm. hogy kapcsolatba léphessek egy Halandóval.Semmit.észre sem vette. mert közben ismét átélte ket. Továbbra is féltékenynek akarta látni Finge-et. amiatt. kiválasztott egy széket. Most már emlékszem. A Megfigyel kötelessége. csak akkor kezdett dadogni. Ha a Megfigyel tökéletesen látja el feladatát. hogy nem kapta be ezt a csalétket . . nincs is egyénisége: nem is számít embernek. Tiszta energiapocsékolás. hogy a szóbeli jelentést éppen ezen a ponton szakította félbe. Harlan beharapta az ajkát. a jelentésem miatt jött. amelyeket kihagyott a jelentéséb l. Sikerült megkaparintania azt a lányt. mint a Halhatatlanság rideg törvényeinek a tisztelete. Vagyis csak ha megtartotta a térid engedély utasításait.Igen. ahogy már mondtam a videotelefonon. mert Noŷs Lambent most már végérvényesen az övé volt. Szívesen ismételte a párbeszédeket. most már látta. és a Megfigyel objektivitásának páncélja megrepedezett. amely többet ért.Nevetséges. mennyire érdekli a Primitív Történelem. hogy mindent jelentsen.Azt hittem. és szinte megfeledkezett arról. Harlan megdühödött.Hagyja ezt. A Megfigyel csupán a Halhatatlanságból az Id be vetett érzékel -tapogató m szer. A további részletekt l Finge hirtelen felemelt keze mentette meg és a Kalkulátor éles. de közönséges nem. felidézve a hangsúlyokat és az arckifejezést is. Nem szabad beugrani neki. A Megfigyel gyakorlott emlékezetével szóról szóra idézte a beszélgetéseket.Ez csak néhány kötet a teljes gy jteményemb l. Diadal töltötte el. Kitapogatja a környezetét. Harlan figyelmét ez nem kerülte el. mégis b nbánóan állt ott. amellyel eredetileg csupán négy-öt nap megfontolt várakozás után akart el rukkolni.Nem történt semmi lényeges . Hirtelen lelkesedésében kitört bel le az a kérés. Harlan? . hogy ilyen dolgok érdekeljék.A Kalkulátor körülnézett. Remélem. hogyan hált a n vel. Technikus. mint a vallatás hangneme. Unottan megjegyezte: . Szeme sokkal szúrósabb és követel bb volt. . és ez édes érzés volt. ha azt akarja elmondani. Ilyen korú és ilyen tapasztalt embert nem kellene figyelmeztetnem. Életében el ször ismert meg olyan célt. . és ami még rosszabb: közönséges. . de hanghordozásra goromba és nyers volt. Így szólt: . hogy szakértelmét nyíltan kétségbe vonják. akire Finge is igényt tartott. szántszándékkal ki akarja hozni a sodrából. Csodálkoztam is. Harlan azzal magyarázta Finge magatartását. hogy Finge féltékeny! Erre megesküdött volna.Milyen tekintetben? (Nyugalom! Nyugalom!) Finge idegesen elmosolyodott. hogy nem a Megfigyel dönti el. . Ennyi elég. hogyan engedhette meg az Oktatója. És ez a dolog bármi más lehetett. A Halhatatlanság egyetlen könyvtára sem dicsekedhet ilyen teljes sorozattal. Csak annyit tudott kinyögni: . Csupán amikor az els hosszabb beszélgetés végéhez érkezett. és nem vezette félre Finge hangja se.válaszolta Harlan kiszáradt szájjal.Tisztelettel engedélyért folyamodom. Finge az igazat mondta. de a kötelességérzet ösztökélte. Jelent s id t töltött el a fiatal hölgy társaságában. ez a maga hobbija. mi a fontos és mi nem. .Nem egészen teljes.Igen.És mi történt? Semmit nem közöl a személyes id töltésér l. . és óvatosan leült.

és akkor Harlan ragaszkodni fog ahhoz. hogy a kérést Finge továbbítsa. . de Harlan biztosan számított Twissellre. Az imént kapta meg a jelentésemet. ha jól sejtem. miel tt Valóságváltoztatást kalkulálnánk. .Féltékeny! Önnek is megvoltak a tervei Noŷsszal..Mit képzel. Udvariasan így szólt: .Harlan most már nem ügyelt a szavaira.. Emlékszik? . hogy a jelenlegi Valóság Halandóinak egy része helytelen álláspontot képvisel a Halhatatlansággal kapcsolatban. Az lesz aztán az igazi diadal. Harlan összerezzent. hogy vegye rizetbe Harlant a szolgálati szabályzat megsértéséért. Rendes körülmények között egy Technikus természetesen nem remélhette.Err l ön semmit sem tudhat.Azt. hogy ismeri a Változtatás jellegét.kérdezte Finge h vösen. Finge peckesen kivonulhatott volna sértett haragjában. Harlan akarta. Nem is próbált válogatni a válaszok között. hogy négyszemközt maradjunk. Ez azonban hazugság volt. nem hiszek önnek. hogy az új Valóságban is engedélyezzék kapcsolatomat Lambent kisasszonnyal . Harlan elpirult..Igen. milyen lesz az új Valóság.Finge mintha felriadt volna álmodozásából: . hogy szemében gonosz fény villan fel. és Harlan látta Finge félig szórakozott kifejezéséb l. Azt se.mondta -.szólt Finge. hogy egyáltalán új Valóság lesz-e. Mint a Szektor vezet Kalkulátora. ez olyan nagy szerelem? A lelkek elválaszthatatlan kapcsolata? Túléli a küls változásokat? Biztosan elolvasott egy csomó Halandó regényt! Harlan most már elveszítette a fejét. mint Harlan.válaszolta.. .Hogyan mondta? . mint valami tanító bácsi a kissé elmaradott tanulóval. hogy a 482. hogy illegálisan máris birtokba vette a lányt. de azért nem vagyok tökfilkó. Beszéljük meg az ügyet.Olyan enyhén sürget módon beszélt vele. nem érzem magam b nösnek.Valóságváltoztatás lesz . . nem vagyok Kalkulátor. de Harlan úgy látta. hívhatta volna a Biztonsági Szolgálat egyik tagját. visszavághatott volna. .Úgy veszem észre . és Finge-nek korán kellene felkelnie ahhoz.Beszélhet. Mi történt? . hogy egy Kalkulátor kívánságával szembeszegüljön.Ebben az esetben kiegészítem kérelmemet azzal. El bb ki kell elemezni.A tér-id engedély ragaszkodott hozzá. ordíthatott volna. . hogy.Nem hinném. Finge egyiket sem tette. hogy Twissellt kijátssza. akkor hazudik. Igaz.Noŷs Lambenttel. .Üljön le. de engem választott. Szinte mosolygott erre a gondolatra. Harlan ezt izgatottságában is tudta. Mivel semmi határozottan tilos dolog nem történt. hogy a lány válasszon. Hadd szenvedjen. És mivel válasza teljesen váratlan volt.Hazudik! . . úgyis ön továbbítja a kérésemet. . hogy bölcs dolog lenne. Századdal minden problémánk abból adódik. Azt mondja. és zavartan leült. Ennek ellenére Finge nyugodtnak látszott. Finge többféleképpen visszavághatott volna. Remélte.Természetesen . Nem vagyok bolond.Talán emlékszik rá . . ám szóljon. Harlan eltátotta a száját. Az új Valóságban maga már nem kell neki.kezdte Finge. Ha is ragaszkodik a lányhoz. talán megcsúnyul. felhívhatta volna Twissellt hivatalos panasszal élve.Ó! Azt hiszi. megtehette volna. . sor kerül erre is. .felelte Harlan. . . S t valamit biztosan tudok.kezdte Finge -.. Elszántsága egyszeriben tovat nt. Hogy lehet ilyen biztos a dolgában? Az új Valóságban Miss Lambent talán férjnél lesz. aztán még jóvá is kell hagyni. Nem kell neki.. . Harlan. hogy Noŷs nem akar engem az új Valóságban? Honnan tudja? Még azt sem tudhatja. . hogy ezt is tudja. már említettem. És ha azt állítja magáról. és er tlen védekezésre kényszerült: .

Harlan. Másik kísérleti alanynak pedig magát választottam. hogy ha intim kapcsolatba kerül egy Halhatatlannal. mi baj van a 482.Az ilyesfajta hiedelem ártalmas.. úgyhogy a Kalkulációs vizsgálódások az el z Változtatásokat illet en nem nyújtottak semmiféle támpontot. Maga a n ket és minden velük kapcsolatos dolgot erkölcstelennek tart.” Finge folytatta: . Figyeljen ide..folytatta Finge.Engem választott? Kísérleti alanynak? .. szinte esedezik a maga öleléséért. a Halhatatlanok jelenlegi életével kapcsolatban. . És aztán itt van ez a n . de én mégis megmaradok az elhatározásomnál . viszont az örök élet kedvéért tette. Azt hiszi.Nehéz ilyen babona létezésében hinni.A Megfigyelésem alaposabb elemzéséhez id kell. . akkor nyilvánvaló. mint egy hónapja döglött makrélát. Finge folytatta: . ujjait begörbítve rárontott Finge-re Nem gondolt semmire.Akkor arra is emlékszik. van erre jobb szó. Harlan.S az én Megfigyelésem meger síti? . Harlan csak bámult rá.. . hacsak ez nem az a bizonyíték. Hát nem érti. Századdal. Következetlenségeket okoz.mondta Finge -. tehát örökké élnek.. Halhatatlan vagy. Noŷs Lambent is ezt mondta magának! Húsz perccel ezel tt ismételte el a szavait.kereste Harlan a szavakat. ember. milyen nevetséges ez. Harlan üres tekintettel bámult Finge-re. hogy eladta magát. Harlan megingott. Nem felelt.Nem is képzeli. egy hedonista kultúra agyondédelgetett. szóban. .Sajnálom . mit találtak ki ehhez a babonához. Magát nem érdeklik a n k.Nem értem. hadd mondjam el. mint osztályának jellegzetes képvisel jére. Lambent kisasszonyra esett a választásom. hacsak.” És érezte a csókjait. csak ösztönösen meg akarta fojtani. De ha a Változtatás szükséges. gondolkozzon józanul. lehetetlen helyzet. Az Id tanács nyilvánvaló bizonyítékot akart. . . A Század uralkodó osztályában.. hogy csupán az esetek kis százalékában volna szükséges a Változtatás.Figyeljen ide. hogy én már kikalkuláltam a szükséges Valóságváltoztatást? . az a Halandó n t (ahogy k képzelik magukról) képessé teszi arra. Harlan . Ismét tisztán hallotta Noŷs hangját: „Bárcsak Halhatatlan lennék. elterjedt az a hiedelem. megnehezíti a Szektor munkáját. . de a Kalkuláció kimutatta. hogy említettem. . becéz hangja. hogy egy jelentéktelen Technikus karjába vesse magát? Térjen észre. Az Id be is. hogy a Halhatatlanok a szó szoros értelmében halhatatlanok. hogy örökké éljen.Hát nem érti? Nem. és akármelyik n csak annyira kívánja magát.Semmi esélye sincs. gyönyör gyermeke. különösen a n k között. Finge udvariasan fészkel dött Harlan tekintetének súlya alatt. aki ég szenvedéllyel már az els este elcsábítja magát. Az egyetlen furcsa a dologban az.Meg. amikor odahajolt hozzá.Ilyenre még nem volt példa. . és gyönyör . még most sem érti. Nem gondolja.Ez lehetséges. miel tt különleges Megfigyelés meg nem er síti. Harlan! A legtöbb n azt képzeli. Eszébe jutott Noŷs lágy. . igen. Harlan felpattant. Az Id be is. Nem. A véletlen tévedések régiójába esik. ez nyilvánvaló..felelte Harlan.Azt akarja mondani. hogy els sorban a Század azon lakóinak kell maximálisan megváltozniuk a Változtatásnál... Köztük Noŷsnak. akik hisznek ebben. amit keresünk. Ezt mindenki észreveszi magán. Maga b nösnek tartja ket. . Harlan felemelkedve. Maga a Halhatatlanság halvér gyermeke.Mire jó ez az er s kifejezés? Ebben a Században nem szégyellik a nemi életet. hogy éppen magát választotta.Ostobaság. Harlan makacsul összeszorította az ajkát. Maga nagyon jó kísérleti alanynak ígérkezett. közvetlen igazolást. . . az Id tanács nem hajlandó elfogadni elemzésemet. erre szükség volt. elb völ egyénisége késztette az elpuhult arisztokrata n t. Más szóval az arisztokrata n knek. A meger sítést most kaptam meg magától. . fekete szemével oly lebilincsel en nézett rá: „Örökké élsz. A maga jelentése fabatkát sem ér. Harlan.

A Primitív Korban a természetes petróleumszármazékok szolgáltak energiaforrásul. soha nem tudhatja Megfigyelésének végeredményét. Amit Finge mondott. Az újságcikkek feltételezik az alapvet tudást a szóban forgó világról. de csak azért tudjuk ezt. . ha. nem emberi m szer eszményi helyzetéb l. nem tudta volna megmondani. és csak hogy meneküljön a boldogtalan jelent l. úgy vélik. A tudás kibillentette a tárgyilagos. Harlan hosszú ujjai gépiesen végigsimogatták könyvespolcának köteteit. A bet k összefolytak a szeme el tt. a 182. agya visszakanyarodott erre a pillanatra. hogy a labdát bekergessék a talajban lev lyukba.Finge hátraugrott. és utána már nem szórakozhat vele. Az új Valóságban Noŷs Lambent. és a kés Primitív Korra. Finge végül is gy zött. Finge már nem volt a szobában. formátlan alakot öltöttek. a kocsi a 45. De a Változtatás nemsokára itt lesz. vitathatatlanul igaz.mondta Harlan. Orrcimpája fehéren remegett. . Harlan! Harlan már nem nézett rá. Századra emlékeztette. Szó sem volt hirtelen fellángolásról.Megyek. De miért vesz djünk a következtetéssel és okoskodással? Nézze meg ezt a hirdetést! Ennek az az egyetlen . és számítottam az er szakosságára..Jól ismerem magát. hogy kiirtsuk ezt a hiedelmet. Harlan. Folytathatná az ügyet. Fürge. aljas és féltékeny bosszút állni! Harlan továbblapozta a magazint. Ha kell. Az éles és lényegtelen emlékképek enyhítették fájdalmát. erre a kurta és szokatlan kapcsolatra. ahogyan a babona torzításában Noŷs látta. Egy Megfigyel vagy bárki más. lefokozhatják. gondolatainak a csapdájába esett. Továbbmegyek. de egyel re ezt hagyjuk. mi az a „golflabda”? Cooper készségesen elismerte tudatlanságát Harlan tovább magyarázott. hogy egy meglep en piros szín földi járm képét bámulja. akárki lesz vagy nem lesz. mint ? Természetesen nem err l volt szó. olyan n . sípolva szedte a leveg t. Játszottak vele. Harlan erre is felhívta Cooper figyelmét.többet árulnak el a Primitív Korról. és semmiféle erkölcsi megfontolás nem tartja vissza. hogy szerethetne olyan férfit. ha most kéznél volna. azt is megtudhatjuk.Hozzám ne érjen! Vissza! Harlannak még volt annyi esze. bels égés motorral. aki Megfigyelést végez. Az órák ólomlábon cammogtak. Egyes kifejezéseket nem magyaráznak meg. Harlan üres tekintettel bámulta saját cip jét. mi. hogy valami hosszú bottal ütögették. mint Noŷs. ha Noŷs most kéznél volna.Véletlen megjegyzésekb l következtetni tudunk. csupán a Halhatatlanság eszméjét képviselte. Az egyiket kiemelte. Ingét átitatta a veríték. és a játék célja az volt. Azon kapta magát. A kés bbi Századokban a helyzet természetesen megváltozott. és miért mesélte el neki mindezt? Voltaképpen nem lett volna joga hozzá. A lány tagadhatatlanul vonzó fizikailag.hangja szinte csikorgott -.mondta er tlen hangon Finge -. Harlan. Közönséges járm volt. És e nélkül. Ki is használta. a 690. és most egészen másképp látta a dolgokat. . elszórakozhatna vele. és természetes gumi övezte a kerekeket. Mondom.Természetesen.Takarodjon! . A Változtatás célja az. Harlan . hogy nem hazudtam. olyannyira igaz volt. De el ször hallgasson meg. és amikor felnézett. . hogy a most nem tart tovább még a Halhatatlanságban sem. és ett l az oktató hangnemt l az órákon nem tudott megszabadulni. látja . Végül is meg fogja érteni. Majd b sz kajánsággal hozzátette: . A képek fakó színei torz. hogy megálljon. vitathatatlan és szemtelen diadallal hagyta el a csatamez t. Könny égette a szemét. és szórakozottan kinyitotta. . és a 984. reszket kézzel el rántotta a sugárpisztolyt. hogy ezt kihasználja. hogy természetes anyagból készült apró gömb volt. Milyen nyilvánvalóan hideg számítás volt az egész. Részletesen elmagyarázta. Milyen kár. Vajon Finge miért vette magának a fáradságot. nem hisz majd ebben a babonában. és ennek semmi köze nincs Andrew Harlanhoz mint férfihoz. és Harlan úgy érezte. mindenki érti. Meg akarta semmisíteni. és legalizálhatná. mint maga? A pohos Kalkulátor a sugárpisztoly csövét Harlanra irányítva az ajtóhoz hátrált. Hogyan is hihette? Fellángolás egy olyan férfi iránt. lövök. és szégyenkezett.. természetesen. mint az úgynevezett újságcikkek. Amiért megtámadott egy Kalkulátort. Öt másodperc vagy tizenöt perc telt el távozása óta. Például. Harlan megfigyel i agya vissza tudott tekinteni saját maga és Noŷs viszonyára.Ezek a hirdetések . mert a Sport címszó alatt említik. . Haja csapzott volt.magyarázta .

és meg is vegye. 8. A kabincsatornákon át az Id kapuhoz ment. hogy még nem teljesült ez a kívánsága. Harlanhoz fordult halhatatlanságért. Érdekli-e a járm gyárost. err l hetekig beszélnének. bár a halhatatlansága volt a tét. és neki sikerült. amikor már készen állt a b ntettre is. . Meg kell kockáztatnia. Találkoznia kell Noŷsszal! Most! A Valóságváltoztatás el tt. Most szinte bánta. amely m ködésben van. egyre jobban megszeretné. És Finge-nek t kellett felhasználnia. hogy vágyat erezzen iránta. és t. és t választotta. Hát ezért kínozta. csak ha komolyan veszélyeztetik az egész emberiséget. A véletlen lehet ség persze megvolt. majdnem sietve. Harlan gondolatai visszakanyarodtak a jelenbe. még a Halhatatlanságban sem. milyen b nt kell elkövetnie. Egy percet sem késlekedett. Senki sem állította meg. akkor ez csak azt jelentheti. Harlan megszerettetné magát. és m ködésbe hozta. Harlan keze ökölbe szorult egy hirtelen gondolatra. Egy lepecsételt ajtó kevésbé felt n . És Noŷs biztosan visszautasította. és Finge végs gúnyolódása végül azt is elárulta. Lepecsételetlen ajtó. Máskülönben mi szüksége lett volna rá? Finge bizonyára megpróbálkozott. Nemcsak hideg számítás volt az egész. hogy Noŷs csupán gyakorlati meggondolásokból lett az övé. A b ntett Senki sem kérdezett t le semmit. mit kell tennie. Finge dühös kötekedése olyan állapotba kergette. hogy valaki hivatalos megbízásból használni akarja a kaput. amikor a saját portékáját magasztalja? Vagy talán elismeri a hibáit? Vagy a túlzást finoman elhallgatja? Harlan id otthonában a hirdetések közepesen virágoztak. Noŷs visszautasította Finge-et. s t vidáman lépett ki a szobájából. s eközben közeli felvételen. ezért próbálta elhitetni vele. és csak ennyit mondott: . és mi sohasem vitatkozunk életformákkal.célja. Cooper azonban nem sokra értékelte az egészet. Harlant választotta. miért nem olvasott Halandó regényeket. Tehát választhatott. Harlan gondolatai egyre vadabbul keringtek. hiszen a kísértés állandó volt. hogy higgyen a másiknak. és percr l percre lázasabb tervek fordultak meg fejében. Fellelkesedve. hogy ezek az emberek a saját árujukat dicsérik? Ki volna olyan bolond. hogy az adott egyén érez-e természetes vágyat az áru megvásárlására? Ha a klienst (ez az igazi szó erre) mesterségesen rá lehet beszélni vagy levenni a lábáról. Ha Noŷs hozzá. amelyeket Finge olyan epésen említett. keresztmetszetben bemutatja még a szerkezetét is.kérdezte -. ezért elnéz en vonta fel szemöldökét. és elcsodálkozik. ahol a hirdetés nem terjedt el futót z módjára. hogy Noŷs szerelemb l vagy számításból szerette? Ha sokáig együtt lennének. szemtelen hirdetéseit. hogy elkövesse a legnagyobb b nt a Halhatatlanság ellen. Tehát egyetlen Halhatatlant sem szerethetett azel tt. vásároljon ilyen labdát. . nem mindegy. hogy rábírja az olvasót.. vissza Noŷshoz? Hirdetés! Ezzel a fortéllyal csalogatják be a boltba a gyanútlan vev ket. mit gondolt el tte? Akkor mit számít az.Nem undorító . Hirtelen izgatottsággal azt kérdezte magától: Valóban lényegtelenek voltak ezek a gondolatok? Vagy pedig csak kínzóan ki akart törni a sötétségb l. és a végén a szerelem és nem a kiindulópontja lenne a fontos. Hogyan is gúnyolódott Finge: „A most nem tart örökké. Az érzelem is szerepet játszott. Természetesen lehet.El kell fogadnia. miért m ködik.. próbálkoznia kellett. hogy maga Finge botlik bele az ügybe.” Majd meglátjuk! Majd meglátjuk! Harlan pontosan tudta. Rövid habozás után ráütötte saját pecsétjét a kijáratra. Valószín leg Noŷsra is szemet vetett. és bámulta a képeslap nagyszájú. (Harlan még gondolatban sem merte befejezni a mondatot. Eszerint kapcsolata Finge-dzsel titkárn i teend kre szorítkozott. hiszen olyan korból jött. mint a kés i Primitív Századokban. A Technikusok társadalmi elszigeteltsége mégis járt valami el nnyel.) Finge valószín leg a saját személyén tapasztalta a babona létezését. Ez volt az életformájuk.

de most ugyanabba az Id be ugrott vissza.Noŷs még ott állt. Nem szeretne szemébe nézni egy másik. Andrew? Harlan vágyakozva nézett a lányra. Nyugodtan ült. . milyen vétséget követ el. Egy perce sincs. a másodperc töredéke alatt. (Valójában nagyon jól tudta a magyarázatát. Harlan attól félt. ahol Harlan hagyta.Az a tárcsa az éveket mutatja. . Noŷs. . és olyan szép volt. Ám még így is ostoba kockázatot vállalt. de meg se moccant. Noŷs. ezt el kellett kerülniük. miért. hogy minél kevesebb alsó id t használjon fel. Miért jött vissza az els adandó pillanatban? Azonnali visszatérésével csak megzavarta a lányt.) A türelmi periódus korábbi szakasza biztonságosabb volt. Valami démon kényszerítette. A térid engedély kétnapi türelmi margót engedélyezett a számára. és mindig meg is tenné. mint ahogy bioórákkal el tte otthagyta. és kevésbé fenyegetett a felfedezés veszélyével. mert az Id szándékosan elkerüli a paradoxonokat. Akkor mi történik? Mint Megfigyel els ként azt a szabályt tanulta meg: „Ha egy személy ugyanannak a Valóságnak ugyanabban az Idejében két pontot foglal el. amint elindultak az id ben. Természetes igyekezete az volt. Csak ennyit mondott.Mennem kell? . amit mondok. amikor a lány belépett. hogy már sok ezer évvel el reugrottunk a jöv be? Máris? . és lágyan így szólt: . H vösen így szólt: . Noŷsnak a szempillája sem rezdült meg közben. . hogy Harlannak belefájdult a szíve. Harlan úgy érezte. ugye? A kabin már halkan zümmögött. Eszébe jutottak Finge szavai. . amit mondok? . Aztán a lány odalépett hozzá. Noŷson nem látszottak a hányinger jelei.Hiszen csak az imént t ntél el. s félt az elutasítástól. Kínzó órák (bioórák) teltek el azóta.Ne félj semmit l . Ehelyett nyersen felelgetett. majd belépett.A fels id be megyünk.Tudom. A kabin ajtajánál Noŷs egy pillanatig habozott. hogy Harlan megvált a 482. . Miért? Harlan tudta. s mit is ismételgetett olyan szívesen Twissell? „Az Id ben nincs semmiféle paradoxon. Századtól a magányos Halhatatlanság kedvéért.Azt kell tenned. s nem is tör dött azzal.A Századokat.kérdezte a lány. . pedig meg akarta fogni a kezét és megnyugtatóan simogatni. akkor ez annak a kockázatával jár.válaszolta Harlan. Noŷs pedig bámult rá nagy csillagszemével.Akkor megyek .Velem jössz? Most? Minden kérdez sködés nélkül? Azt teszed. hogy nem szeretne önmagával találkozni.Tehát a jöv be.Nem érezni semmit. és rekedten mondta: . korábbi (vagy kés bbi) Harlannak.Igen. Harlan a könyökével észrevétlenül indított.Igen. . Noŷs ijedten kérdezte: . Nagyon fontos. a lány kedvesen-szerelmesen néz rá.Azt akarod mondani. .Bajban vagy. Noŷs megszólalt: .” Nem tudni. Mit kíván még? Megragadta a lány csuklóját. hogy találkozik önmagával. h vös kezét Harlan ég arcára szorította.kérdezte Noŷs. hogy a lány rosszul lesz. .” Harlan ezen morfondírozott. Ezenkívül ez paradoxon is lenne. és mihelyt helyet foglalt. és akkor el bb lép vissza az Id be. amit akart.felelte természetesen Noŷs. mintha naponta kérnének t le ilyesmit. amikor egy Halandót engedély nélkül átvisz a Halhatatlanságba. Andrew? .Valamir l elfelejtkeztél. .Mégis van valami baj? . hogy mindig a rossz dolgot csinálja. Vagy tévedne? Noŷs már elérte. Könnyen eltéveszthette volna a számításokat.

és sápadtan.És finom ujjait kezdte nézegetni.Nem tudom. akkor éjszaka. Noŷs. menedéket keresve a csalódástól és sértést l.Mert tetszettél. Harlannak minden el zmény nélkül eszébe jutott.A lány körülnézett. Id otthonának erkölcsi magaslatáról Harlan elítél en hideg.. részben azért. komor pillantást vetett rá. .válaszolt a lány. az el bb azt mondtad.De ez nem igaz. Hagyd a csudába . ugye? . Harlannak a torkában dobogott a szíve: „Még nem Halhatatlan? De hiszen Finge azt mondta. a világossárga a vidámságot. Nem úgy beszélnek ott. hogy a Halhatatlanok örökké élnek. már nem hiszem. csak képzeli.Tudni akarom! . . . . mindenki Halhatatlannak hívja ket. Az id méter számai szinte rohantak.Ha jól hallottam. és ez már kilencvenszázalékos gy zelem. mert úgy is akartam. .. .Butaság .Ha tudni akarod.És a Halandók hogyan szeretnének Halhatatlanná változni? Noŷs arcáról lehervadt a mosoly.A Halhatatlanok sem tudnak mindent. a végén szinte összeolvadtak. egyre gyorsabban.Nem tudod? . . amit nehéz megérteni. . az ibolyaszín a bánatot és a vörös a szenvedélyt. . .Különösen.Igen.És én nem vagyok Halhatatlan . de Harlan ett l nem tartott.Noŷs ragyogóan rámosolygott. és Harlan nem tudta. .. .. Mert olyan mulatságos voltál. hogy nem hiszel ebben. hogy egy esti összejövetelen.Nem is szeretek róla beszélni. a rejtett ibolyaszín világításban a körmök finom almazölden vagy mély karmazsin-szín en villognának. Nem bánnám. ugye? . . Harlan a könyökével a maximumra állította a sebességszabályozót.Igen. Különösen.Miért szerettél? Noŷs hátravetette a haját. mert a közfelfogás szerint így Halhatatlan lehetek. . és továbbra is mosolygott. Gyorsabban. .És mégis azt mondtad nekem. . Senki sem várta ket a Halhatatlanságban.. hátha.Miért kérdezed? .Olyan keveset tudok. Most már csak biztos helyre kell rejtenie Noŷst. Harlan képtelen volt eltitkolni hangjában a feszültséget: .Mit akartál? Engem szeretni? . mint akik örökké fognak élni. A Noŷshoz hasonló okos n féltucatnyi változatot állíthatott el . A lány közelebb húzódott hozzá az ülésen.Mióta a Halhatatlanságban jártam.Hagyd a csudába. de mibe kerül megpróbálni. Körmei tompán csillogtak a kabinakna homályában.De hogyan haladunk? . hogy örökké élnek.. Rád mosolyog.Azt hiszed. . hogy a színek a hangulatát fejezik ki. A kék az ártatlanságot.mormogta a lány.Nem is. ha örökké élhetnék. milyen szögben tartja a kezét a lány.Különösen? .A Halhatatlanságban sok minden van. aztán meg öreget is láttam. Így szólt: . Harlan ismét a lányra nézett.Te nem hiszel benne? . Mi kell még? Aztán mégis megszólalt: . . . A megnövekedett energiafogyasztás meglephette ugyan az energiatelepeket.intette le önmagát. és az volt a látszat. attól függ en. Veled jött. hogy én örökké élek.Miért éppen engem? .Azt gondoltam. vagy valóban el is pirult a lány. és mindenki azt mondja. komolyan nézett Harlanra. Harlan megkérdezte: .

bajban vagyunk? .Lehetséges ez? Harlan mellékesen a jelz táblára pillantott. Noŷs. Kérd meg akármelyik lányt. egyáltalán nem vagy hibás. . hogy részben igaz. és nem szégyelli-e magát. igazán csinos fiú leszel.Nem egészen. Nem is szakadt szét a szád.Mert olyan sokat szenvedtél amiatt. Megpróbáltál gy lölni. Te egyáltalán. hogy rám se hederíts. . . Nagy bajban.. Sajnáltalak egy kicsit. éppoly nyíltan. .Az én hibám volt. .Soha . huncut fény a szemedben.Nincs min mosolyognom. és lefogadom. . Noŷs megkérdezte: . Században.Kérlek. azt hiszem.felelte lágyan Noŷs. .Biztos és távoli id ben. hogy nagyon kedves fiú vagy .Azért. vagyis hogy furcsa.Persze.. A csendben Harlan azt ismételgette önmagának. Én majd megmondom nekik. Mindig olyan lázasan igyekeztél.válaszolta Harlan mogorván. Noŷs csodaszép szeme tágra nyílt. . hogy megtetszett neki. .Persze hogy lehetséges.Hol vagyunk? Már nem is látom a számokat. Noŷs. és megpróbálta széthúzni a száját.Harlan érezte. Így már majdnem jókép vagy. .Te csak ne vállalj magadra semmit. csak ha a lány is akarja.Hát ha még meg is nyugodnál. Csökkentette a sebességet. hogy émelygése elmúljon. Ehelyett zavartan motyogta: . Nincs ebben semmi rossz.No látod. Ki tudhatná ezt jobban nála a Halhatatlanságban? Bolond lenne. . A 72 000-et mutatta. tökkelütött bolond lenne.Igen. A lány feléje indult a kabinban. ha egyébként nincs elkötelezve. és lecsukta a szemét. Ez valami egészen más.Ujjait Harlan szája sarkába szorította. . Szeretnélek látni mosolyogni. hogy kívánsz. . hogy evett-e férfi jelenlétében. .Mi baj van? . Harlannak le kellett sütnie a szemét.És mit gondolsz rólam most? .Azt. . Olyan egyszer dolog barátkozni. hogy engem kívántál. sötét szempillái még jobban kiemelték b re fehérségét. de azért mindig észrevettél. és határozott mozdulattal a lehet legkedvez tlenebb id fékezéssel megállította a kabint.mormolta. A 482. Egy kis gyakorlat a tükör el tt. mert Noŷs felállt... Többnyire akarja. Miért ne? Ez igazán egyszer dolog. Pedig ez olyan egyszer dolog. A futó mosoly elt nt Harlan arcáról.De hol állunk meg? . A messzi fels id ben . Mosolyogj már. .Mulatságos? .Olyan egyszer .javította ki gépiesen Harlan. Noŷs riadtan pillantott az id méterre. Harlan nagyot nyelt. . hogy Finge vádaskodása alaptalan: Noŷs nyíltan bevallotta. Ahol nem találhatnak meg. Csendben figyelték a perg számokat.kérdezte. Felpillantott. Század erkölcsei. Mire jó a szenvedés? Harlan a fejét ingatta.Ugye. ha most el z kapcsolatairól faggatná a lányt. de azt is hozzátette. Miért nem mosolyogsz? .Miért kellett engem sajnálni? . . Természetesen elég egyszer a dolog. A 482. hogy ég az arca. amit tettünk? Te meg én? Akkor este? . ha akarod. . és akaratlanul is elmosolyodott.felelte erélyesen Harlan.Mikor állunk meg. ha így jobban tetszik. Semmi más nem szükséges.Kérd meg akármelyik lányt .egy kis mosoly. és ismét láthatóvá váltak a Századokat jelz számok. Harlan meglepetésében hátrakapta a fejét. Ugyanilyen eredménnyel érdekl dhetne id otthonában akármelyik lánytól. .Mikor vagyunk .Igen. . de én láttam.

Az ember egyszer en és határozatlanul csak ennyit mondhatott: A Százezres Századok. Ha hangosan kimondhatta. (Hiába mondaná el Noŷsnak. hány Századot rendeztek be. végig a Halhatatlanságon. Nálunk. A tömegduplikátor mindezt feleslegessé tette. vízkészlettel. Noŷs azt suttogta: . A f bejáratokon égtek a lámpák. Igyekezett hangosan és magabiztosan beszélni. hogy itt. és néhány pillanatig nem tudott szóhoz jutni. Természetesen voltak terjeszkedési terveink. kétszeresen szégyenkezett.Nem akarok továbbmenni.Mire nem emlékszel? . hogy az enyhe borzongást a félelem okozta. . Csupán akkor van baj. Mi a Halhatatlanságban a saját céljainkhoz idomítottuk ezt a felfedezést. sem a fels id ben. ebbe Noŷs is belenyugszik. Sehol egy porszem.És mindegyik pontosan ilyen. Felépítettünk egy új szektort.. Úgy érezte. s a lány szemlátomást töprengett valamin. és az új szupernóva kimeríthetetlen. ez célt adott neki.Ez logikus . mert Noŷs is a szemtanúja volt annak. mint gyerekek kóboroltak a folyosókon. és a berendezést az illet Század ízléséhez idomítjuk.Automatikus takarítás .. ha senki sem jön ide? .felelte Harlan. Csak energiát fogyaszt. Olyan magasak a számok . . már nem volt olyan zavarban. Minden Szektor.Pontosan. egyedül találta magát a Halhatatlanságnak azon a területén. sok milliót. a Rejtett Századokban a Halhatatlanok nem hatolhatnak be az Id be. Ha err l kellett beszélnie. A határozatlansági tényez figyelembevételével az elemi részecskék pontosan ugyanolyan elrendez désben ismétl dnek meg. Hirtelenében nem is tudott tájékozódni ilyen távoli Id ben.Minden olyan tiszta. de a szavak suttogva hagyták el ajkát. itt mindent megtalálsz. ezer meg ezer Századra. a 300-as Századok egyikében feltalálták a tömegduplikátort. Aztán esetlenül odanyújtotta a kezét. mint a modellekben.Eléggé el rementünk . ez volt akkoriban az egyik jelszó. Persze. a 482-ben nem volt. Minden tökéletesen fel van szerelve. a Szektor egyszerre megduplázódott minden Században. Szégyenkezett. .Azt mondtad. . ha energiaközpontú Századhoz érünk. amit elméletben eddig is tudott. . energiatartalékkal. sem az alsó. Úgy látszott. .Gyere. Az id méter 111 394-et mutatott. Harlan sietve megnyugtatta: . de mivel a szökés izgalma elmúlt.felelt aztán.És mindenütt ilyen a berendezés? Ott voltak az élelemraktárak meg a kép-film könyvtárak.Nincs itt senki? . és közeledésükre a sötét termekben is kigyulladt a fény.Egy lélek se . Nevetséges volt most ezzel a problémával foglalkoznia. Láttad? . Nevetséges lett volna 111 394-nek nevezni. . Noŷs. .. pedig majdnem suttogott. és Harlan egyáltalán nem volt elragadtatva.Láttam. Noŷs megszólalt: .. gondolom.A Halhatatlanság történelmének a kezdetén.felelte Harlan. Ez lesz az otthonod egy ideig. így folytatta: . élelemmel. A Halhatatlanság terjeszkedése folyamán sorra megtöltjük ezeket a Szektorokat. mi még nem értük el ezt a Szektort. ami a történelemben erre utalt volna. hogy a duplikátort a 300-as Századokban találták fel. és prózaivá tette.válaszolta Harlan. Mi.A Szektorok építése nem pazarlás. Meg akarta törni a Rejtett Századok okozta félelmet. Nem is emlékszem semmire. mi ez? Rezonációs mez összeszerkesztése révén az energiát anyaggá lehet változtatni. Tudod.felelte Harlan. a legkit n bb automata berendezésekkel: és csak be kellett kapcsolni a gépezetet. . Andrew? . torkaszakadtából ordít. Noŷs közbevágott: . „Tíz új Szektort-egy bioév alatt”. Mit számít ez most?) Noŷsra nézett.De itt nincs senki sem.Noŷs arca hamuszürke volt. Egyszer en nem emlékszem.De miért. .Nem err l van szó. Kéz a kézben. A leveg friss volt: ez minden érezhet légvonat nélkül szell zésr l tanúskodott. ahová ember még nem tette be a lábát. Nem tudom. Addig még csak hat vagy hétszáz Szektort építettek fel. Az eredmény: tökéletes másolat.

hogy a szó igazi értelmében sohasem térhet haza. Azonnal hívták Yarrow-t.” Halvány mosoly futott végig az arcokon. hogy elsápadt és beesett Bonky Latourette arca. tejet ittak egy tizenkét személyes hosszú tárgyalóasztal mellett. amiért az Id így gúzsba kötötte Noŷs halandó gondolkodását. mélyen aludt. hanem az a rideg tény is. Mindegyik Növendék másképp fogadta ezeket a dolgokat. keressünk egy helyet.Ökölbe szorított kézzel hadonászott a leveg ben. Bár a lány alig két hüvelykkel volt alacsonyabb nála.Kik azok a Halhatatlanok. Nem volt más választása.Ez valóságos gonosztett . drágám. Harlan sajnálta. és szánalmasan ugratták egymást. hirtelen úgy érezte. hogy óriássá n Noŷs mellett. amikor Yarrow Oktató félremagyarázhatatlanul megvilágította el ttük. hogy kiszakítsa magát saját Századából és az Id b l. A változtatható Valóság eszméjével. hogy az otthon. Így szólt: . akinek nyoma veszett. üljünk le. fejüket csóválták a magányos fiúk. mi is a Valóság.felelte Harlan. Nem téged hibáztatlak. A többiek er ltetetten nevetgéltek. .Noŷs. butuskám. Csak lefekvéskor találták meg Latourette-et. a nem rögzített. Meg riztük ket. mert ez csak mafla felszólítás a visszautasításra). drágám. Egy átlag Növendék hat hónap alatt tanulta meg ezeket az alapigazságokat. és felidézte az elkeseredett kísérleteket. s akkor ébredt rá. és hogy pontosan mi az feladata. nem örök és nem változhatatlan Valóságeszmével senki sem nézhetett egykönnyen szembe.Vannak még példányaink. aki nem sokkal id sebb.Ó.Szinte görcsösen fogta meg a kezét. Egy héttel kés bb Bonky már ismét ott ült a padban. Noŷs apró gyerek. de nemigen találta szükségesnek a kíméletet. és Harlannak félig sem kellett elmagyaráznia a dolgokat.. Ám ennek a rettenetes éjszakának a nyomait élete végéig viselte. Ne izgasd magadat emiatt. . ne idegeskedj. A lánynak tudnia kell. folytasd csak. Noŷs pillanatok alatt mindent megértett. és er sen megszorította (még meg kellett tanulnia. A lehet legpontosabban csinálta.Az emberiség javára teszik . Elmondta neki.mondta. nem vesztette el a fejét. hogy magától értet d mozdulattal érintse meg a lányt. Még nevetett is. egyszerre és tökéletesen meg kellett magyaráznia a dolgot. Figyelj rám. akiknek semmijük sem maradt. . hogy egy Növendék kiválik közülük. kivéve Latourette-et. Meg kellett tennie. Nincs semmi bizonyítékunk rólad. Csupán dühösnek látszott. Századba.Nektek csak ártana. Nemcsak a Halhatatlanság törvényei tiltották ezt. pedig a Halhatatlanság félistene. és óvatosan elvezeti az igazsághoz. mint azok a Növendékek. Nem is létezel. . igazi otthonába. azzal fogadnának: „Ki vagy te? Nem ismerünk.Ti meg riztétek. annak idején Harlan gyakran visszaemlékezett Növendék korának els napjaira. s t talán bizonyos értelemben soha nem is létezett. mi vár rájuk.Harlan gondterhelt lett. Összebújtak. . és. de végül a fiút életre pofozták. mintegy pszichikai melegséget keresve. és el kell neked valamit mondanom. Most Harlan próbálta megmagyarázni a Valóságot Noŷs Lambentnek. hogy ilyesmire vetemednek? . és zihálva szedte a leveg t. hallgass meg. aki tanítja a lányt. Konzerveket ettek.Valóban? És a duplikátort is ezért iktattátok ki? . s egy ideig attól rettegtek. és fekete szeme éppen azért még feketébbnek látszott. Bal karján a hajlatban szerencsére felfedezték egy injekció vörösöd foltját. és Harlan mindent elmondott. . és ne nézz ilyen gyászosan. Egyszer csak valaki remeg és bizonytalan hangon megszólalt: . legnagyobb meglepetésére azonban a lány nem esett kétségbe. Ha visszamennék a 95. Akkor este egyetlen Növendék sem vacsorázott. Noŷs egy pillanatig ki akarta szabadítani a kezét. Nem félt. . A harag pirosra festette az arcát. csupán a Halhatatlanság.Ezek szerint soha nem volt anyám. mélyh tött gyümölcsöket. Éjnek évadján. ahogyan ismerte. Században is használhatnánk. .. . talán nem is létezett többé. Harlan még emlékezett. de aztán izmai elernyedtek. És mi? Mi a 482. A lány természetesen ezt nem értette meg.

Ott egy új Valóság lesz. árnyék. ugye? Emlékszel a gyerekkorodra és a szüleidre.Majd tisztázom. mi lesz bel led a 482. . Pontosan olyannak.de elharapta a szót.Természetesen.kérdezte Noŷs. Egy évvel ezel tt te és a világod talán a valószín ség árnyéka volt. és én rettenetesen szégyellem is magamat. mint amilyennek képzelted. ugye? . hogy biztonságban maradj az elkövetkezend Változásoknál is. de végigtanulmányoztuk a társadalmat az Id n át. és annyiszor. Vigyázok rád. akkor a személyeket is megduplázhatja. de te a Halhatatlanságban vagy.Akkor új Valóság lesz és új Noŷs. hogy az élet nem olyan megingathatatlan. ha meg kellene tennem. és akkor visszamégy.És még mást is tudok . kétszeresen szám zött az Id b l. A következmények soha nem kielégít ek.Mert olyannak akarlak. Technikus vagyok. Természetesen zokon veszed. és gondom lesz rá. Tanultam az iskolában.akár a valószín ség árnyéka volt. hogy a fájdalomtól megrándult. Te nem változhatsz meg. mint amilyet bármilyen Valóság létrehozhat.Nagyon nagy b n. csak éppen az emberiség boldogságának végösszege ismét megnövekszik.felelte riadtan Harlan. . amit eddig mondtál. .folytatta sietve Harlan . . álöltözetben. és olyan er sen szorította meg a lány kezét. Noŷs. . Század új Valóságában. Ez nagyon bonyolult probléma.És nem lehet rábízni a társadalomra. amit tenni kell. Engedélyt kérek a hivatalos kapcsolatra. . Noŷs kissé ijedten nézett körül. Mi azt tesszük.Gépek! . Ne felejtsd el.Senkit sem szabad hibáztatnod. Ez is olyan. Egy cseppet sem. hogy oldja meg a saját problémáit? . hogy megváltozz. hogy mindegy. és sok mindent tudok a Változtatásokról. Valójában a tömegduplikátor problémájának nincs is kielégít megoldása.Ne csacsiskodj. de nyomban megengesztel dött. vagy hogy is nevezted? . Nincs szükség hibáztatásra. amilyen most vagy. ha a holnapom is álomvilág. . vagy nem? Arra gondolok.most téged semmi sem fenyeget. és kiderült. Majdnem kibökte az igazat. A tömegduplikátor meg éppenséggel klasszikus eset.Nekem ez mégsem elég. akár nem.mondta. mintha le is élted volna.Ezenkívül .jegyezte meg komoran Noŷs. de mit számít ez? Mindenre emlékszel.Akkor mi a baj? Harlan váratlanul hevesen válaszolta: .Úgy gondolom. . És mi lesz akkor. . Éppen olyan lesz.Igen. Kiszámítja a lehetséges Valóságokat.Akkor ez éppen olyan. és csupán az a lány maradt az oldalán. ahányszor csak kellene. amely az alsó és fels id ben körülvette. De újra megtenném. elszakadt a Halhatatlanságtól. Egy pillanatra úgy érezte. és így is gondolta. hogy kudarcuk nem csak saját magukat sújtja. egyetlen otthonától.Vannak Kalkulációs gépeink. A Kibernetikus Agy sokkal pontosabb. Nem akarom. egyetlen hitét l. . . . ez b n . mintha semmi sem történt volna.Nem.mondta megvet en a lány. . hogy megóvjátok ket a Változtatástól? Valahogy nem illik ahhoz. és a Halhatatlanságból is szám zték. nem! Hogy jut eszedbe ilyesmi! . akár leélted azt az életet. .Honnan tudod ilyen biztosan? . hogy úgy mondjam. hogy nem oldja meg kielégít en ezt a problémát.És fenyeget en hozzátette: . hanem a leszármazó társadalmakat is.Nem. . és sok ezer variációt figyelembe véve osztályozza a kívánatosság foka szerint.És ezt szabad? . hogy a Halhatatlanokról és az örök életr l szóló babona nélkül Noŷs soha nem figyelt volna fel rá. akinek a kedvéért mindent l elpártolt. bevihettek embereket a Halhatatlanságba. . . . hogy ez nem számít . Harlan rosszallóan tekintett rá. Át kell ezt az egészet gondolnom. .Örökre itt kell maradnom? Nagyon egyedül leszek. . mint az atomháború és a narkotikumok: nem szabad megengedni. Harlan egy pillanatra megborzongott a száz meg száz Század végtelen ürességét l. új emlékekkel. Ha az ember megduplázza a tömeget. nem is akármilyen.Nem tudom.De az el bb azt mondtad.. akár nem.

és kés bb minden megfejthetetlenül összegabalyodott Harlan emlékezetében. hogy megfigyel i feladatait a 482. el tte termett Finge. .Egyel re nem jelentem. Harlan éles pillantást vetett rá. és puffadt teste szinte el rebillent lúdtalpas lábain. Századba. a Primitív Századok imádott és féltve rzött képeslapjainak köteteit. Közjáték Kés bb úgy gondolt vissza életének erre a szakaszára. és egyúttal naptárul is szolgált. Azt válaszolta: . Twissell furcsán viselkedett.Jelenteni fogom Twissell F kalkulátornak . szinte megnyújtotta ezeknek a heteknek az id tartamát. Meg tudom védeni magamat. amint a két nikotinfoltos ujj közt füstölög. ha elvesztenélek. Karját összefonta a háta mögött. . Században a legkielégít bb módon oldotta meg. Században ráér sen összecsomagolta a holmiját: ruháit és filmjeit. Században? .Szélesen mosolygott. Arca beesett volt. hogy láthatta a ráncos. és ez a többit is bearanyozta. Századba. . milyen er szakosan támadt rám.Látom. . . Most azonban (úgy vélte) érti a célzást.Kalkulátor! Twissell éppen az irodájából lépett ki. Els epizód: A 482. 9. Harlan megszólította: . Száz meg száz dolog történt azokban a biohetekben. Szinte az is boldoggá tette. fiú. Gondosan ellen rizte visszaszállításukat állandó állomáshelyére. pompás! Harlannak elakadt a szívverése.Hogy van a Növendékem? . Harlan még egy üres köszön szót sem bírt kinyögni. Szinte rögtön belebotlott Twissellbe.szólalt meg. s egy pillanatig üres tekintettel.folytatta Finge -. az 575.Fel a fejjel. hogy láthatta a fehér rudat. Században eltöltött éjszaka óta. úgyhogy a fogai ki sem villantak. hogy kérdésének valami köze van Twissell el bbi szavaihoz: . Andrew? Énértem? Harlan nem nézett a lányra. amelyet Noŷsszal tölthetett. . Nem viselném el.Igenis. de ajkait gondosan összepréselte. De még most sem mert szembenézni a meztelen igazsággal. Harlan Technikus! . mennyi mindent tudok. csak hogy elkerülje azt a látszatot.kérdezte Noŷs. szeme keresztbe állt a fáradtságtól.Elvégezte a munkáját a 482. Hallgatott. amelyik mint minden más óra a Halhatatlanságban. itt hagy minket. a bioid t mutatta. ..Igenis. csak úgy áradt bel le a kegyetlen elégtétel. Finge hirtelen sokkal halkabban így folytatta: .Ahogy jónak látja.És bár tovább mosolygott. majd hevesen felrepül Twissell szájához. Boldog volt. törpearcú.mondta..És ha elfognak? . s a tekintete is nyájas maradt.Nem.. s felkiáltott: . Noŷs. Tudta a választ a 482. amikor Noŷs ott aludt mellette. máskülönben talán nem szólta volna el magát. Twissell fáradt volt. fel a fejjel! Pompás. Az órájára nézett. értetlenül bámult Harlanra. magamért. Vagy talán a Kalkulátor homályosnak és éppen ezért veszélytelennek gondolta a célzást. Monoton hangon mormolta: . Harlan igyekezett hétköznapi módon beszélni. Harlan ennek a kérdésnek is tudta a válaszát. picurka embert.Énértem. .Nem félek senkit l. mint valami idillre. Ha Twissell a legutóbbi találkozásuk alkalmával mondja ezeket a szavakat.Nini. Amikor a Karbantartás egyik embere éppen az utolsó kötetet emelte be a teherkabinba. Csalhatatlan banalitással válogatta meg szavait: . Kalkulátor . Nem is képzelik. Második epizód: visszatelepült az 575. Harlan nem nézett a felettesére. fel sem fogja értelmüket. Az egyik idilli részlet természetesen az az id szak volt.

amelyben valami hiba el fordulhatott. mint egyszer sejtés. Mintha megöregedett volna. Harlan. és Harlan tudta. a bonyolultabb részekhez. Harlan bólintott.Tömték belém a matekot. még a mozdulatai is. El ször a 482. csodásán . Naponta mohón átfutotta a Twissell asztalán hever jelentéseket. kurta fejbiccentéssel útjára bocsátotta Harlant.Rendkívül érdekes város. Most el ször merészkedett ki a könyvtárnak abból a részéb l. most pedig már többnek számított. Vagy mindez csak azért volt. csak a matekot. hogy végre otthagyhatta a 482. úgyhogy minden adatot és forrásmunkát az . mintha veszélyes gondolatait szeretné leplezni: .A 23. minden jelentés másolata befutott hozzá is. Század vad barokkját Noŷsszal. örült.Nos. Században. mert régen csak egyszer tanítványnak tekintette Coopert. Cooper kissé elvörösödött. .Igazán? Akkor azt hiszem. Hiába próbálta összekötni a 482.Mivel kapcsolatban? . csak Finge jutott az eszébe.Miért éppen Los Angelesr l? . hogyne. . valami tökéletlenség. Különösen Los Angelesr l. miért ne? Arcán nem tükröz dött semmi szenvedély. mindenr l értesül. Ez csak az egyik iránya volt a nyomozásának.És hogy megy? . valami hiány. El ször is a maga céljaira. Minden pompásan egybevágott. minden olyan Változtatást. amit a Technikus gyakorlott és tehetséges szeme észrevehetett. Van néhány kérdésem. a 21. de ha a merev álcát le lehetett volna róla hántani. hogy visszatért. és némi elégtételt érzett.kérdezte. alatta komorságot találtak volna. Kapkodva beszélt. Szeretem.Rendben van. Harlan lakásán voltak. A szó legszorosabb értelmében a jelentések nem rá tartoztak. Harlan így válaszolt: . Gigantikus eszköznek a Halhatatlanok kezében. fényes alkonyat emlékét idézte fel. a kétirányú nyomozás.felelte Twissell. Akkor virágzott a legjobban. amely addig kizárólag lefoglalta a figyelmét. Század cifra színfoltjait. Ezt igyekezett nem kimutatni. hogy ha Twissell íróasztalát átnézi. Noŷs rózsaszín . most már a bonyolultabb részekhez ért. és így szólt: .Igen. Zseniális sejtése már több volt. Harlan most már egészen más szemmel nézett rá. . és senki sem mert volna beavatkozni a f nök személyes Technikusának a dolgaiba. ahogy a kezét nyújtotta. de Twissell azokban a napokban ritkán nézett be az irodájába. Negyedik epizód: a nyomozás. de nézzük meg inkább a 21.Eddig még t rhet en. Nem gondolja? .Térjünk vissza a Primitív Századokhoz. és furcsa módon a Rejtett Századok Szektorainak kopár szigorát. és a Technikus szinte sütkérezett a krémszín porcelán fényében.-ben. tudja. Elég könnyen megemésztem.Id mez mátrixok és más effélék? . Ezek a javasolt vagy végrehajtott különböz Valóságváltoztatásokról szóltak. Ezenkívül még az 575. Harmadik epizód: a Növendék. Századra váró Változtatást kereste meg. Érettebbnek látszott. De most már cs stül zúdítják rám a tudnivalókat. Század Szektorkönyvtárában is kutatott. mint egy Növendék. . amíg oda voltam? Cooper nevetett. De más Változtatásokat is megvizsgált. Század városi életér l.-at. hogy bántak magával. és szemlátomást valami másra gondolt. .Csodásán. ..Örülök. Mohón szippantott egyet az egyre rövidül cigarettából. Cooper. .Ó. Régebben a Primitív Történelemtárat látogatta (elég szegényes volt.Próbáljuk meg mégis a 23. és a zsúfolt könyves polc felé fordulva szólt: . egy ujjal öntudatosan megsimogatta lekonyuló bajszát. Amióta Twissell az Id tanács tagja lett. . és elsietett.

magányosan aludt. Twissell milyen hevesen szidalmazta ezt az embert és nézeteit. Szociológusok légiója elemezgethette a különbségeket. és senki sem ellen rizte. a Központi Könyvtár után ez volt a legjobb az egész Halhatatlanságban). és kivette magának. Az egyik sorozat például szemlátomást jóval soványabb volt. a történelmét. Harlan a könyvtár szárnyépületébe sétált. és valahol az Id ben a nukleáris technológia túl közel jutott a veszélyes szinthez. a Változtatások technikáját és történelmét: tökéletesen jártas lett a pompás gy jteményekben (hála Twissellnek. Egy bioév sem telt el. amelyeket az egymást követ Változtatások értékeir l hallott. egyetlen udvarias kéz sem segített neki. Harlan most mégis határozatlanul állt Eric Linkollew regényeinek a polcai el tt. hogyan? Hogyan hatottak az elmúlt Változtatások a m vészi alkotásokra? És egyébként is. hogy ezek közül az Id folyamán sokat megszüntettek. az alsó vagy a fels id be megy-e. Szabad óráiban Cooper távozása után máskor rendszerint magányosan étkezett. akit egy el z Valóságban felvettek a Halhatatlanságba. amikor csak akart. Ám Twissell egyikr l sem akart hallani sem. a harmadik évezred mélyéb l természetesen). és Harlan borzongva ugrotta át ezeket a részeket. az egyes Valóságok szociológiai szerkezetét illet en. amely alig módosult egyik Valóságról a másikra. Teljes szívéb l hálás volt azért a pozícióért. mint bármi mástól. Az írót általában mint az 575. Noŷs megjegyezte: . Senki sem vonta kétségbe a kabinhoz való jogát. Sennor teljes nyíltsággal megkérdezte (s ez Harlant nagyon felizgatta). és csupán mint az emberi találékonyság termékei maradtak fenn a Halhatatlanságban. Század kiváló alkotóját emlegették. magányosan várta a következ napot . hogy ilyen hálás lesz. akkor minek vitatkozni róla? És Harlan tudta. Ezután elemezte annak a lehet ségét. magányosan olvasgatott. Századok készülékeinek és felszereléseinek a kiállítása volt. s éppen ezért elolvasta Sennor néhány munkáját. amelyeket aztán a Számlálógépek is értékelhetnek? Ezen a téren egy August Sennor nev Kalkulátor volt Twissell legf bb ellenfele. hogy egy Halhatatlan találkozik a hasonmásával az Id ben. és akkor nyomban be kellett avatkozni. és akkor. El ször végzett Megfigyelést (nagy Mmel) az 575. hogy Twissell véleményét az Id tanács többsége osztja. Jobban. és egyetlen idillikus pontja. hogy egy új Valóság nem tartalmazhatja-e ugyanazt a személyt. megváltoztatni a m vészi alkotást vagy sem? Ha igen. és eszébe juttatták a hatalmas vitákat. Harlannak eszébe jutott. és mindkét eset eredményeit latolgatta. Harlan tudta. Szabad-e. (Ez kísértetiesen közel járt minden Halhatatlan állandó félelméhez. ezáltal érdemelve ki állását. Most aztán kíváncsian kóborolt a többi filmtekercs dobozai között. Az embert meg kellett óvni a túlburjánzó m szaki Találékonyságtól.Ez volt az igazán lényeges része a közjátéknak. Most még nagyobb buzgalommal kutatta át a Valóságváltoztatásoknak szentelt polcokat. Ötödik epizód: Noŷs.) És aztán természetesen hosszan tárgyalta az irodalom és m vészetek sorsát a Valóságváltoztatások különféle típusai és osztályai szerint. Századból. Ujjai végigfutottak a címeken. amelyet a Technikusok töltöttek be a társadalomban. egyetlen pletykás száj nem kötött bele.alsó id b l kellett el halászni. Egyetlen kíváncsiskodó szem sem követte. ahol a különböz 575. születhet-e közös vélemény a m vészet kérdéseiben? Lehet-e egyáltalán a m vészetet kvantitatív mutatókra bontani. amiért kerülik.Ha a m vészeti értékeket nem lehet kikalkulálni . . s megdöbbent nek találta ket. akár nem. Voltak ott irodalmi alkotások az 575. hogy mindegyik különbözik valami kicsit a másiktól. gondolta Harlan. majd rövid töprengés után vagy féltucatnyit leemelt a polcról. amely már gyorsabban változott. Ezeket a könyveket és jelentéseket nem a Halhatatlan Kalkulátorok vagy Megfigyel k írták a Századról (azokat Harlan jól ismerte). ahová csak akart. akár tud err l. Abban bizonyos volt. Századról szóló tekercsek között: átnézte a földrajzát. az elméletet. mint a többi.most pedig indult a kabinhoz. Soha nem is gondolta. Tizenöt „Összes m vei” sorozatot számlált meg. Oda mehetett. Harlan visszatért a könyvtár matematikai és matematikatörténeti polcaihoz. mindegyik kétségtelenül különböz Valóságból származott. hanem maguk a Halandók.förmedt rá Harlanra nem is egyszer -.

hogy visszamenj a házamba. hogy éppen nem a szenvedélyes közjátékokra gondol vissza kés bb. ha akkor csinálják meg a Változtatást. s Noŷs csillogó szemmel hallgatta. és gyengéden megigazította szoknyáját.Egyébként . és nem is sejtem. amíg. Elég nekem az is.Nem nézed meg? .Csak nem akarod azt mondani. hogy mosolyogsz? . Eléggé elkülönített részévé vált ahhoz. Azt mondanám: „Nem lehet igaz. . Volt kihez beszélnie. a szeméb l nem lehetett kiolvasni. amit hozott neki. volt kivel megtárgyalnia életét.Majd felvidulva hozzátette: .Én nem esem bele..Hogy haladsz a matematikával? . tudod. Hát egyszer sem vetted észre a tükörben.Miben. és elfogjanak az Id ben. Kiszabadította kezét az ölelésb l. . hogy megváltoztál! Harlan mosolyogva nézett rá. Bárcsak tudnám olvasni az Id k Egységes Nyelvét. és megkérdezte: .a legtöbb krikszkraksz nem az Egységes bet je.Megváltoztál.felelte gondtalanul Harlan. hogy el re nem várt feleleteket adjon.Egyébként is a kézi generátorom a bioid ben tart. . zsebéb l el vett egy kis filmnéz t.Jó tanárom van . Noŷs fejét rázva adta vissza a néz t.Miért ne viselnéd a saját ruháidat és csecsebecséidet? . Ezt is megtanultad. amíg mindent el nem intézel. Furcsa. Amikor szétváltak. Elmegyógyintézetbe zártak. ami itt van. Noŷs követte Harlan tekintetét. Te jó ég. és megcsípte. Noŷs kifulladva megjegyezte: . Ne butáskodj. de gyorsan elharapta a mondatot.Nem örülök a vakmer ségednek. .Még egy változás.Még sose láttam ennyi krikszkrakszot. de mégis elkülönített rész maradt: önállóan beszélt és gondolkodott. . Igazán nem örülök.kezdte Harlan. Együtt ettek. hogy az el dei csináltak a lányból ilyen jó tanítómestert. vagy csak szórakoztatja. hogy valaha megértem. Mintha a hány összeolvadt volna vele. . Így szólt: . . ébren álmodom. hogy most is nálad van? . Kár elfecsérelni az id t.És Harlan újra meg újra elmagyarázta nagy lelkesedéssel. . bef zte a filmet. és szinte elmerült puha fekete hajában.. Noŷs? .Félek tükörbe nézni.Mert nem érik meg azt.De veszélyes. mint a házassági köteléket. valóban érdekli ez.Érzel valamit? Harlan magához szorította a lányt.kérdezte Harlan. és a lány selymes-simának és lágy-melegnek tetszett a ruhában. Megjósolhatta-e például. Mi történik. és nyájasan mosolygott. Lázálom az egész.De érted. amikor éppen ott vagy? Ügyesen kitért a válasz el l: . de a lényeg elkerüli a figyelmét. mint idillre? Noŷs odabújt a férfi karjának hajlatába.Hiszen mosolyogsz! Ez az egyik dolog. Harlan élete mérhetetlenül kiteljesedett. Andrew. hogy ne lehessen látni combja lágy rajzolatát.. De a lány zavartalanul nevetett. Beteg vagyok. .Dehogy értem! Nem is hiszem. és önállóan gondolkodjon. . érted? Noŷs felsóhajtott: . hogyan lehet.Pedig semmiség az egész. . hátha megbántja azzal a gondolattal. . . hogy valaki megfigyel egy társadalmi jelenséget. hogy ilyen boldog vagyok. töprengett Harlan. Andrew. úgyhogy a Változtatás nem hat rám. ugye? . tetteit és gondolatait.Miért ne? A kabinutazás id be telik.” Noŷs odahajolt hozzá. vagy egyszerre mind a kett .mondta Harlan . hanem egyszer matematikai jel.Semmi vakmer ség nincs benne . amikor a lány belenézett.

Nem is jutott eszembe. hogy meglássam a falban a nyílást. Természetesen nem. ami elég nagy ahhoz. Nagy elhatározással sarkon fordult. s összegy jtötte a ruhákat. és csupán az ötödik alkalommal törte meg a csendet valami zaj. . Harlan nem jósolhatta meg. hogy az ajtó éppen most csukódott be. a türelmi periódust és minden mást gondosan tisztázott és kiválasztott az Id más hasonló periódusa közül. de kénytelen volt bevallani: . hogy egy teherkabin átférjen rajta. másrészt az a forró vágy is tüzelte. . A nevetés közepén éles csattanást hallott.Nem. ügyes kézmozdulattal elkapta. ami már nemcsak a zaj hiánya volt. hogy nem sokkal ezel tt a lány étrendjét dekadensnek tartotta.. elhozni könyvfilmjeit az oroszlán torkából.Megkapod ket .Harlan nem akarta leh teni a lány szemében tükröz d szinte rajongást.Nem annyit.. . Másrészt Noŷs elrablásával mikrováltoztatást (vagy talán nem is olyan mikrót) hajtott végre. Harlan már szinte bagolyvárnak nézte a házat. és hálát adott a Valóság és a Század m szaki fejlettségének. Még fel is nevetett a gondolatra. Nem kell mindent értenem ahhoz. Feldobta a néz t a leveg be. azon kapta magát. Talán egyáltalán nem változik meg. és Harlan agyán végigsuhant egy gondolat: . Meg kell szerezni a saját filmjeidet a 482. És az is lehetséges (Harlan megborzongott erre a gondolatra). de egyhangú diétája után. Nem volt nehéz elszánnia magát erre a ráadásra. ahogyan volt. de természetesen lehet. mi áll a ház helyén az új Valóságban. A tér-id engedély egész idejét. s eggyel kevesebb gondja volt. amennyit szeretnék. amely most övezte. Már az el z látogatását is utolsónak szánta. Nem lehetett betör .tiltakozott Noŷs sietve. Elfojtotta a kívánságát. Már érezte ezt egyszer. Érezte akkor is.Nem. . amint belesimul a falba. hogy sajnálja és gyászolja elmúlását. És mert a szívéhez n tt a ház. Nem kell .Becsszóra. Századból. hogy bánkódjon. Már kiválogatta a készételek konzerveit. Lehet bel le egy kis kertvárosi családi ház vagy nagyvárosi bérkaszárnya. Az éléskamrában volt. az utolsó millimétereken még látta. A Változtatásnak csakhamar be kellett következnie. . . amely már életében elkezd kísérteni. és két teljes napig várta a következményeket. hogy megértsem a lényeget. és a rémület els pillanatában. nekem nem kellenek. és átkutassa a házat. Fenyeget csend uralkodott a halálra ítélt Valóságban. a kisebb veszély ötlött az eszébe. Aztán szerette volna még egyszer érezni a halálra ítélt ház kísértetiesen vonzó légkörét. Mivel semmi sem történt. s vad bozótos kerülhet a park helyébe. amikor a tér-id engedély szabta türelmi periódus tiszteletben tartásával hatolt be. amikor moccanatlanul állt. hogy a szolgákat kiszorította. mert csillogni akart Noŷs el tt. csak hogy elkerüljön minden komplikáló tényez t. a furcsa tégelyeket és eszközöket Noŷs toalettasztalkájáról. a kis csecsebecséket. hogy Noŷs hasonmása is ott lakik majd. El is t nhet. és éppen úgy döntött. hogy „megperzselje a spanyol király szakállát” (melyik Primitív Szövegben is olvasta ezt a mondatot?).jelentette ki Harlan. . Noŷsnak bizonyára ízleni fog a Szektor b séges. Ostobaság azért kockáztatni. hogy betör jár a lakásban. Noŷs mohó tekintettel követte a mozdulatot. Ötször látogatta meg a házat.Majd megkapod ket .Akkor a Szektor könyvtárát se tudod használni. De azért elég matekot tudok már ahhoz. és letette az asztalkára. de ezt nem árulta el Noŷsnak. Noŷs csemegéivel együtt visszatért a Halhatatlanságba. nem akarta. Utoljára állt a Halhatatlanságot és Noŷs házát elválasztó anyagtalan függöny el tt. eleget összeszedett egy utazásra. hogy másként lesz. amikor bekóborolta a szobákat. s csak aztán a nagyobb: az ellen rz Halhatatlan. hogy kinyissa az ajtót. koravén szellemnek. amíg újra a messzi jöv be merészkedett.Az Id be is! Hiszen te nem tudod elolvasni az Egységest. ha egyáltalán a sima kép Finge-re ráhúzhatta ezt a mondást. Úgy rémlett neki.ígérte Harlan. Megdermedt! A zaj valahonnan hátulról jött. Vakmer ségét is élvezte. el is felejtette az egészet.

. Finge alighanem már hónapokkal el bb kétségtelenül megörökítette ennek a Valóságnak a könyvtárait a Halhatatlanság számára. Magas volt.és gazdaságtörténet. szíve veszettül vert. Ezúttal nem tévedett. Szembe kell néznie Finge-dzsel. Önkéntelenül elejtette a zsákot. Az esztétika diadala volt ez a hasznosság felett. mintha menekülésre akarná késztetni. Háromra. amelyet újra nagyra értékelt. Kikapcsolta az automata ajtó jelz berendezését. és meglep dött. akivel találkozott. és hálát adott az Id nek. Századig. de Harlan nem feltételezte. Nem ismeretlen eredet . hogy csapdába esett. Még egyszer utoljára belépett az Id be. s nem volt ereje visszavarázsolni beléje a vért. A m szer helytelen beállítása nem vált rögtön nyilvánvalóvá. Az ajtó hangtalanul feltárult. vagy még egyszer elmeneküljön a Halhatatlanságba.De most. meg is öli. még egyszer utoljára játszott a t zzel. 10. kiválogatta a regényeket és a könny fajsúlyú ismeretterjeszt olvasmányokat. hogy el re lépjen. és átnézte a többit. Finge. A lány bizonyára nem volt buta. Aztán. és kézzel nyitotta ki. egy férfi nevetett. Az a néhány Halhatatlan. Két hüvelykre. Nem Harlan. hanem az automata szerkezet csukta be nesztelenül az ajtót. Nem talált más mentséget. Gúnyt ztek bel le. Század Szektorkönyvtárában. Ha egyáltalán szüksége lesz rá. Kedve lett volna belelapozni a könyvbe. hogy elfusson. A lakószobát tájolta be. amikor bekapcsolta a m szereket. Twissell és az Id tanács együttvéve se tudta volna így megrémíteni. ismét megóvta. kapkodva szedte a leveg t. A másik szobában lev ember háttal állt feléje. mert nem tudta arcáról eltüntetni a halálsápadt fintort. hogy alig lehetett elolvasni ket. és szokás szerint mereven elnézett a feje fölött. Finge nevetett? Ki más követte volna. Egyetlen pillanatig csak arra gondolhatott. hogy utoljára belépjen az Id be. Technikussága. erkölcsi erejének utolsó fellobbanásával visszakényszerítette magát az ajtóból. ki leskel dött volna utána a szomszéd szobában. és visszatartotta. pillanatnyi hang volt. Inkább ösztönösen irtózott az efféle balesett l. Soha nem gondolt arra. ami a sorsát így alakította. Az egyik könyv címe ez volt: Jelenkori társadalom. Vakon h költ hátra. Már maga is elég dekadens lett. önkéntelenül félrefordult. És ekkor ismét zajt hallott a házban. Csapdában! Mintha ki sem kerülhette volna. Nem volt egyedül a lakásban. hogy mindennek vége. nem lehetett Finge: ez a felismerés átjárta Harlan zsongó agyát. És még két zsebfilmnéz t. határozott lépteivel surrant az ajtóhoz. Visszagondolva úgy vélte. Félelme tárgya nem volt kézzelfogható. Valójában nem ismerte fel a Noŷs házában lev férfit. megtalálja a 482. Összemarkolta a könyvfilmeket. Félrerakta a szalagot. Lábait gépiesen rakosgatta egymás elé. Harlan találomra leemelt néhányat a polcról. ismét eszébe jutott az ügy. majd a lakására. De a Halhatatlanok ügyet sem vetettek rá. mert hirtelen rémülettel. hogy valami efféle okozta a rossz beállítást. Az egészet becsomagolta az oldaltáskájába. A mindenre elszánt gyilkos puha. újra megbecsült. Harlan sohasem látta meg ennek a mozdulatnak a végét. és ki diadalmaskodna most? Talán mindennek vége? És mert ebben az agyszikkasztó pillanatban biztosra vette. és két sikertelen kísérlet után végre sikerült kinyitnia a Halhatatlanságba vezet ajtót. Valahogyan elverg dött az 575. de félelmetes bizonysággal azonosította. És ha kell. eszébe sem jutott. Ez volt a szerencséje. s nem viszolygott a filmkazetták cifra díszítését l. ahogyan a szemlátomást mindkett jüket fogva tartó bénulás lassan felengedett. hogy ilyen komoly témák érdeklik. Nevetés volt. onnan pedig egyenesen Noŷs könyvtárába ment. még egyszer utoljára megfricskázta Finge orrát. hogy Noŷs ilyesmivel foglalkozik. de leküzdötte a kíváncsiságát. A címeket olyan tekervényesen cifrázták. Vagy talán az egyre közeled Változtatás gondolata zavarta meg. a másik férfi hüvelykr l hüvelykre lassan megfordult. Nehezen. a Halhatatlanságnak és annak a vak valaminek. Jobban meg sem nézhette a másik férfi profilját. És éppen most kellett rajtavesztenie.

Sok mondanivalóm van a számodra.Nem. és fáradt hangja kérd en. .Semmit . Tévesen állította be a m szereket.No. és még látta. egyre rosszabbul. Harlan vállat vont. A három közül ez volt a legtávolabbi a fels id ben. . Századba. Ez majdnem fenyegetésként hangzott. de csak nem szánta el magát a közbelépésre. az Id ben már elhasznált pillanatra hangolódott. . milyen fegyvere van.” Most azonban semmi másra nem tudott gondolni. De legutóbbi kalandja elbátortalanította. Kényelmetlenül érezte magát. Századba. és a zaj.Amikor el ször hallott zajt Noŷs lakásában. Ett l a pillanattól kezdve pályája lefelé ívelt. beteg vagy? Cooper jelentette.Igenis . és most választott közülük. Elment a 2456. amit Twissell nem árult el? Ám éppen ilyen küls veszélyre volt szüksége. hogy a hiba bejelentésével revolverezzen. elejtette a filmkönyvekkel teli zsákját. a Változtatás tökéletesen sikerült. amikor utolsó alkalommal beállította a m szereket a 482. . hogy a 482. . és elkeseredését ez még csak növelte.felelte Harlan. . és egy másik kinyílt volna. Azóta a dolgok rosszul mentek. Századba való belépésre.Hallottad. V-5 jelzés Valóságváltoztatásra esett a választása. és valahogyan hibát követett el. mint takarítón t. Csak kicsit fáradt vagyok. akkor ez megbocsátható. éppen nevetett.Hallottam . és Harlan találkozott Harlannal. de ez sem segített. Csak hevert az ágyán tétlenül. Században megtörtént a Változtatás? . és Voy Szociológusból mindent kicsikart. Harlan.Finge felhívott . Kalkulátor? . Szinte kitapinthatta a Nagy Fordulatot. te akarsz mondani valamit. És ha megtalálja Noŷs hasonmását. A Valóságváltoztatás a 482. Században lezajlott.Nincs mit mondanom. . Els alkalommal . Második alkalommal. valami súlyos tárgy zuhanásához hasonlított a szomszéd szobában. . amit csak akart. és . és talán az évek súlya nyomta vállát.. majdnem ugyanazon a helyen és több bionappal fiatalabb énje majdnem szembetalálkozott.Harlan..felelte Harlan.Rendben van. . Gyávának nevezte magát. alighanem el ször ismeretségük során. Második alkalommal valaki nevetett a szomszéd szobában. mintha sívó homokon állna. Harlan. A hiba apró volt. Harlan megfordult. Önmagával találkozott! Ugyanabban az Id ben. de emberi életeket követelt. s t kissé talányosán csengett: . Twissell Kalkulátor. De mihez kezd a hasonmásával? És a férjével. ami félbeszakította nevetését. és bottal püfölné. Még napokig a félelem árnyékában dolgozott. akkor holnap találkozunk a Kalkulációs Teremben a gy lésen. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. . Mintha egy ajtó becsukódott volna. most olyan lázas tevékenység kerítette hatalmába. varrón t vagy munkást? Természetesen. Napok óta most eszmélt rá ismét. amelyben kisebb hibák voltak.mondta Twissell -. és önbizalmának egy kis része visszatért.felelte kurtán Harlan. A bels gyengeségével való küzdelem olyan volt. és szinte gy lölte önmagát.Nem . Finge ellen küzdeni egészen más dolog. az idegen pedig megfordult. ha lesz? A családjával? A gyerekekkel? Korábban ez eszébe sem jutott. És még sokáig bámulta az elsötétült képerny t. de hangja mérhetetlenül szomorú volt: Azt hittem. Még a gondolatát is kerülte: „Elég minden napnak a maga baja. . A dönt pillanat az volt. hogy elmulasztottál néhány megbeszélést. és egy kis zsarolás segítségével megtudhatja Noŷs hasonmásának sorsát az Új Valóságban. és így szólt: . Most már nem tartotta olyan egyszer dolognak. hogy szóljak neked. hogy Twissell mereven nézi a képerny r l. A legutóbbi két hét alatt három valóságváltoztatási javaslatot fedezett fel. amikor Twissell hívta. . hogy az ajtó becsukódik. Harlan becsukta az ajtót. aztán ráeszmélt.És arcáról a mosoly szinte teljesen elt nt. Amilyen bénultság tartotta fogva.Óhajt valamit. fiú. Finge felhívta Twissellt? Mit mondhatott. Csupán egy gyors kirándulás kell a 2456.válaszolta Twissell. akkor mi lesz? Visszavigye a lányt a helyére. Több okból a 2456-2781. és megkért.

Id otthonában ez a közmondás járta: „Markold meg er sen a csalánt. az alsó id be vissza a Századok mentén. és tovább az Id nek se. 99 972. 99 959. Most! Éppen most vall kudarcot.. Nincs vesztenivalója.. De minthogy a kabin az Id ben mozgott. a szerkezet vörös izzásig hevül. A vékony skálaszál változatlanul azt mutatta. Ha a mozgás a tér három dimenziója mentén halad akármilyen irányban.Tökéletesen sikerült. Amikor tucatnyi sikertelen kísérlet után abbahagyta a próbálkozást. Egyenesen a Szektor könyvtárába sietett. Semmi okuk nem volt. Harlan pedig törött csonttal formátlan húspalacsintává lapul. és arra sem ügyelt. vagy akár ott maradhat a Halhatatlanságban. Rövidzárlat sem volt. Semmiféle hasonmása. a 100000-es számra bámult. Ismét a fels id be. Egy perc múlva. hogy megtagadják t le a kapcsolatot. Végre 99985… 99993… 99998… 99999…100 000… Stop! Maradt a 100 000-en.” Röviden: Noŷsnak nincs hasonmása az új Valóságban. a kapcsolókart a maximumig rántotta. és a ködfályolon át rámeredt. mellyel az ellenséget ütheted. még messzebb. az alsó id be irányította a kabint. Minden ellen rz tárcsa a fekete biztonsági határon belül állt.. Ellenkez irányba fordította a kapcsolót. B szen visszafelé. Az energiaszolgáltatás nem szakadt meg. Lázas sietséggel ugrott a m szerekhez. 100 000-et mutatott. Az energiafelhasználás ismét felszökött. Századba. Század kietlen csendjében Andrew Harlan kiszállt a kabinból. miként védje ki ezt az érvelést. most szakad rá ez a szerencsétlenség. Ismét nekilendült el re a fels id be. mert minden m szer m ködött. aki a börtön rácsába veri vérz fejét. szája eltorzult.. Ismét visszament az alsó id be. Akkor hát mi állította meg a kabint? Lassan. vonakodva megragadta az Id kapcsolót. Legalább ez az egy út még szabadon áll el tte. odavánszorgott az id méterhez.. hogy ez hiábavaló. A 482. és az id méter lefelé szaladt.) A 100 000. Úgy érezte magát. az Id kapcsolót markolva. Lefelé. Ez kissé megrémítette. Megkapta a szükséges információkat. Ám a kabin hirtelen megállt. és olyan tüntet nemtör dömséggel ugrott ki a kabinból. amit akart. A szupernóva hallatlan energiája hiába használódott. s bot lesz bel le. csupán émelygés és bels fájdalmak jelentkeztek. Lassan. Így aztán szinte száguldott a fels id be. mint akart. Nem mindegy? . Noŷst valamiféle gát választja el t le. nem nézett senkire. Sokkal többet. Megvadult. zihált. egyszer en megállt.. Századba való rosszul kiszámított belépés átka ide is elkísérte. Elfoglalhatja helyét az új társadalomban a legkevésbé felt n módon. Még többet is. A magabiztosság tehát elnyeri jutalmát. mint valami fogoly. és találomra egy másik kabinaknát választott ki. Stop! Fogát összeszorította.. Mit l féljen még? Visszatért az 575. nem érheti el. Rögzítve maradt a fels id ben való haladásnál. Amikor kissé magához tért. akkor ilyen hirtelen megállás szétmorzsolja a kabint. hogy az energiafelhasználás továbbra is óriási. és semleges helyzetbe fordította. Kivette a könyvet. hogy ezzel a kabinnal sem jut át. Másik kabint kell kipróbálnia! (Lelke mélyén azonban tudta. lefelé. figyelik-e. hogy elújságolja Noŷsnak. hacsak a miatt a tisztán elméleti törvénysértés miatt. s együtt örüljenek a nem várt sikernek a nyilvánvaló kudarc szörny napjai után. 99 983.. Harlan ismét fordított egyet a kapcsolón. Mi történhetett? És ismét megrémült. Nem lassított. Semmi sem mozdította ki a kapcsolókart.. mint még soha. amit elkövetett de nagyon is jól tudta. nem szólt senkihez.. Nagyon lassan. Túl kerek szám volt. Amikor a dolgok ilyen váratlanul a javára fordultak. Az energiaszámláló mutatója a nullára esett. és tudta. Eddig. a kabin továbbra is a 100 000-en maradt.

Ez a megszokás. .Azt hiszi. ha nem árulja el. amit akar. és némán öltözni kezdett. hagyta. és fegyverrel kényszeríthetem rá. Tudja. és hangjában már a félelem is rezgett meg valami elszánt düh: Ha tudni akarja. Tudni akarom. Harlan egy darabig csendben figyelte. . és tovább vissza az alsó id be. Még m ködik. mit jelent ez? Hangja tompa volt. . Tegnap beszélt Twissell-lel.felelte Harlan. Pocakja kitüremlett az öve fölött. hogy a végén sikerül. mondja el az igazságot. s közben a könyvtáros az irataiba mélyed. Finge. Századba. emlékszik. vagy hívták. hadd csapjon át rémületbe. Finge . ahová akarok. Például bemehetek a Szektor könyvtárába. Úgyhogy láthatja. Finge félmeztelen volt.Nem ölöm meg . Besétálhatok a Szektor Segédkalkulátorának magánlakosztályába.A kabinaknában a 100 000-nél valami gát van. S t Finge az ingéért nyúlt. Kalkulátor. . gondolta elégedetten Harlan. mit akar t lem? .Az Id be is. Finge bizonyára a szobájában van. csak érdekl dést. Ma már ott volt a gát. A Halhatatlanok elfordítják a fejüket. . ami számított. Nevetséges és gusztustalan. Harlan szeme szikrákat vetett.Mit tudnak rólam és Noŷsról? . . állom-e a szavamat. és oda mehetek. Nem valami tekintélyes.Nagyon kellemetlen. s most ez volt az egyetlen.folytatta Harlan -..Figyeljen ide. Hobbe Finge Segédkalkulátor Harlanra meredt. Finge csak most szólalt meg: . Annál jobb! Jobb kézzel benyúlt az inge alá. Finge nyugtalanul topogott.Az Id be is. oda megy és azt csinál. Kiiktatták a Valóságból. hogy egy Technikussal van dolga. Túl undorító. Század egyik Valóságának találmánya.Senki sem látott bejönni . . szinte n ies volt. Tudunk magáról és Noŷsról. A Technikust senki nem lesi. szinte belázasodott. és senki sem akadályozhat meg.Gát az aknában? . úgyhogy ne is nézegessen az ajtó felé. . Csupasz mellén néhány sz rszál lengedezett. Végigsétálhatok a 482. és fényes öblösödésben végz dött. az igazság a következ . hogy mindig Finge meg a videofon között álljon. Senki sem fog bejönni.Ha megöl. . így nem tudja értékelni. hát azt gondolta.vágott közbe Harlan. hogy nem fogjuk magát is megfigyelni? Megérdemelném. s ez még csak kapóra jött. és er sen megszorította a fegyver agyát. bekapcsolom a korbácsot.Mit rejteget az inge alatt? . .Fegyvert . mindent megtehetek. Az Id be is.kezdte Finge. . meg mit csinált a Megfigyelés alatt.Felismeri? A fegyver cs torkolata tompán csillogott. mi a Technikus kiváltsága? Maga soha nem volt Technikus. és fél könyékkel er sen magához szorította. Melle hasogatott. Ez nem annihilátor. hogy . hogy Finge szemében nem lát félelmet. .A múltkor magánál sugárpisztoly volt. Dühítette. s kés bb megesküsznek rá. nem vettük észre az elt nésüket? . amely az Egységes bioid t és a napot mutatta. Egy pillantást vetett a nagy faliórára. Úgy közeledett feléje. és annyira igyekeznek nem észrevenni minket. hogy idegkorbács.szólalt meg -.Felmutatta a bal kezének nehezen hajló kisujját.A Kalkulátor szeme az idegkorbácsra szegez dött. .Tudja. melle püffedt. Tudni akarom. mit fog csinálni. Meg is van töltve. Pontosan tudta. s bejegyezte a bionap egyenl m szakidejét. Ölni is tud.Rohant vissza a kabinba. és semmit sem vesz észre. Finge. Ez az 575. és el vette. mit akarnak csinálni. hogy nem is láttak. Ám inge alatt ott érezte fegyverének éles körvonalait. Úgy is hívják. mintha vattával tömték volna ki. amit akarok. Talán nem ismeri. Ideje ráeszmélnie. milyen indulatosan viselkedett a Megfigyelés után. mit csináltak. hadd fokozódjon az érdekl dése. és homloka fényleni kezdett. és szemében a meglepetést lassan érdekl dés váltotta fel.Finge kissé akadozva kezdte. Szája kiszáradt. Amikor visszaérkezett a 482. Nyittassa ki. mit mondott Twissellnek. Megpróbáltam az ujjamon. . . Finge. a szembejöv k félrenéznek. de az els fokozattal az idegrendszer fájdalomközpontját ingerli vagy bénítja meg.Kár tettetnie a csodálkozást.. Kipróbálhatja. Század lakófolyosóin. és magamhoz vehetek néhány érdekes tárgyat.

hogy a Rejtett Századokba vitte a lányt.Mondom.Harlan felhajtotta megaláztatásának utolsó cseppjeit is. ha elmulasztom. amikor a holttestet nem sikerül megtalálni. Maga inkább akcióba kezdett. Sietve kijelentette: . ennyi az egész. Kalkulátorok tudjuk.El ször a lábát.. repül gépek belezuhannak az óceánba. Megéri ez magának? Harlan csak topogott. Magát is kipróbáltam. A jelenlegi Valóságban nem létezik. vagy pozdorjává zúzódnak a hegycsúcsokon. megkísértettem magát.Maga tudta? .És mivel minden kiderült. Az eddig történtek után a halál csak megoldás lenne. S t kivégzések is vannak. és így szólt: .Igen. Semmi okát nem látom. s menekülésre számít. Most tegye el azt a fegyvert. .Még most is tudni akarja az igazságot? . és takarodjék! . hogy a Halhatatlanságban nincs halálbüntetés. amelynek véglegessége és egyszer sége felbecsülhetetlen. Az els pillanattól fogva tudjuk.Az Id szerelmére. mikor lép be a 482. Rakéták felrobbannak a leveg ben. talán. Továbbá Noŷst akarom. mint ahogy kezdett l fogva tudtam.A korbácsot nekiszegezte Finge pocakjának. hogy nem tudom. Ebben a pillanatban Harlan meggy lölte saját ostobaságát. akkor nagyon téved. nincs vesztenivalóm. . ezt a korbácsot. aki megmászta a szamárlétrát. miért ne engedélyeznék a kapcsolatunkat. Fájni fog. . mert maga még nem találkozott vele. A gyilkosokat percekkel vagy másodpercekkel a katasztrófa el tt elhelyezik ezekbe a járm vekbe. . Mindez nagyon egyszer . aki nem tudom. Az igazat akarta.Akkor hadd mondjam el. Tudtuk. Tessék. tökéletesen megfeledkezett a Halhatatlanok Esküjér l. Most. és összeszorított foggal. miért értékeli magát olyan nagyra.mondta Harlan. A beosztását elveszti.Akár újra megtenném . Eddigi tettei csupán fegyelemsértések voltak. sápadtan kérdezte: . hogy belekergessen abba. De nem Halhatatlan. nekibátorodik. Mi. amit tettem? . Nemcsak egy társadalmat próbáltam ki a lány személyében. .Folytassa! . felettesét támadta meg. Ezért pedig halálbüntetés jár. vagy Technikus. és le is bukott.Fogalmam sincs.Nem félek az elutasítástól. és úgy látszott. Finge valószín leg félreértette Harlan mosolyát.Ha az id t húzza. ahogyan Harlan egyre inkább megsemmisül. nem jobban. hanem mint egy taknyos kölyök. Nincs hasonmása. hogy ellássa a lányt megszokott luxuscikkeivel. Harlan csak mosolygott a d re fenyegetésen. Századba.Akkor miért nem akadályozták meg? . . vagy a gyilkosság szándékával megsebesít. hogy le fog bukni. figyeljen ide! Várjon! . ezt akartam bebizonyítani Twissellnek. hogy magát megöljem.El bb figyeljen ide. természetesen. . . hogy Noŷst csak ebben a Valóságban tarthatja meg. s minden erejét összeszedte. . Minden Valóságban el fordulnak olyan szerencsétlenségek. .Válaszoljon. hogy én kezdett l fogva nem tartottam magát igazi Halhatatlannak. és végre felébredt a büszkesége..Mi történt Noŷsszal? . Egyébként ezt vártam magától. hogy meg rizze maradék méltóságát. .Maga akkor azért keresett fel a lakásomon.Döntsön az Id tanács .A Technikusnak tilos. A teljes igazságot mondtam el akkor is.kérdezte elfúló hangon Harlan. Mi történt Noŷsszal? .mondta rekedten Harlan. Hadd mondjam el: nem félek a büntetést l. Én magam ellen riztem. .ismételte el Finge. Tudtuk.Nehogy azt gondolja. mert mintha az esze is olyan merev és érzéketlen lett volna. . vagy mi az. Egészen megbolondult. mint attól. Harlan megmarkolta a korbácsot. Ha megöl. Mi történt Noŷsszal? . nem mint egy Halhatatlan. A Valóságot nem zavarták.megfosszanak kalkulátori beosztásomtól.Igen. Vagy ha pontosan tudni akarja. hangja elhalkult: . hogy a Halhatatlanságba vitte Noŷst. Amikor a legutóbbi munkájára idevettem. Nem vagyok egyszer Technikus. Jó szem Megfigyel . .Rendben van. mint balkezének megbénult kisujja. Azt is tudtuk mindig.

és nem sokáig bámészkodott haszontalanul. Az idegkorbácsot még egyre magához szorította. Értetlenül bámulta az üres folyosókat. s egy cseppet sem félt. De nem én hívtam. Miért? Harlan bukása olyan fontos volt neki? Ennyire gyötörte a féltékenység? Amint Harlan megfogalmazta magában ezeket a kérdéseket. Azt mondja. . hanem hívott engem. a másikba pedig a Halhatatlanság létezése kerül. egyszerre minden. Igaza van. Lépés hangzott mögötte halkan.Most aztán menjen a Tanácshoz! Nem én szereltem fel a gátat az Id aknában. kiviharzott az ajtón. .jelentette ki Harlan. hogy bárki lesz. izzadó arcán furcsa kifejezés jelent meg. amikor megállt Twissell ajtaja el tt (a névtábla jól olvasható intarziás bet kkel hirdette a nevet). gy lölet vagy diadal. és menjen az Id be! Harlannak fel kellett figyelnie a Kalkulátor diadalmas hangjára. szinte hihetetlen hónap minden eltelt napjával együtt n tt benne a hit. nyirkos tenyerével lenyomta a gombot. Menjen. Még is hallhatta. hogy csak néhány éjszakai ügyeletes dolgozik. mint ahogy Finge-ét is megtalálta. Finge felkiáltott: .Sokkal fontosabb okok miatt . (Ó. hogyan fogjak hozzá. bef zte a szalagot a lehallgatóba. Mintha gonosz lélek szállta volna meg. olyan gyorsasággal ugrott az aktáihoz. Harlan ujja egy pillanatra tétován megremegett. A szalag ezüstös csíkja el kanyargott az íróasztalból..csuklott el a hangja. Fél kézzel kivette a jelentés kódját. vagy mindkett . ahogy Harlan észrevette. maga Finge is.És most.. Harlan dermedten hallgatta.. Twissell-lel beszéltem tegnap. de ügyet sem vetett rá. és meg sem várva a választ. nem figyel fel rá. .kérdezte Finge. és kerek.Vagy azt gondolja.. Az utóbbi.. hogy már jó néhány bioóra eltelt. A Kalkulátorok szintjén megtalálhatja Twissell szobáját. és még az idegkorbács sem idegesítette. hogy a magam szakállára intézkedem ilyen kérdésben? Az egész esetet jelentettem a Tanácsnak. A jelentés id pontjáig egyet sem hagyott ki. Ha maga ilyen fontos. kérdezze meg t le. Itt van! Itt vannak a jelentésem másolatai. . Zord elszántsággal a fegyver ravaszára tette ujját. mindent tudnak. a legközelebbi kabinaknához sietett. hogy észreveszik vagy feltartóztatják. Most már a Tanáccsal vagy legalábbis Twissell-lel állt szemben. Nem is tudnám. Mondja el nekik. Egyikükt l sem félt. Részletesen elemezte Harlan minden utazását.Hanem Twissell Technikusa? . amikor a kabinból kilépve az 575. érdektelenné vált számára. melyek arról tanúskodtak. . Ez elég világos volt. És nehogy azt higgye. Zsebre vágta a fegyverét. abban a hitben. És ha le akar l ni. tessék. milyen fontos személyiség maga. . Amikor a jelentést végighallgatták. és szabad szemmel is látni lehetett a jeleket. a Valóságváltoztatással egyidej leg. 11. Finge mindent jelentett az Id tanácsnak. és hagyta. ha a mérleg egyik serpeny jébe egy lány.. Században éjszakai m szakot talált.Állj! Ne mozduljon! De Finge rá se hederített. A magánlakosztályok felé indult.kérdezte Finge. hogy pótolhatatlan személy. és egy hang halkan megszólította: . még maga az Id tanács is kénytelen lesz meghátrálni. Finge felvinnyogott: . hadd szóljon. sem külön-külön. sem együtt. hogy a Tanácsot nem érdekli az ügy. A kör bezárul Andrew Harlan Technikus egy pillanatra ostobán meglep dött. A kabinaknában való vad rohangálása során észre sem vette. akkor is. Nyilván gy ztesnek érezte magát.Akkor menjen a Tanácshoz! Az Id tanácsban.. másik kezével pedig belökte a lyukkártyakeres be. Szemtelenül nekid lt az ajtónak. a Technikus rózsaszín jelzése!) De a léptek zaja elhalt. Ám dühe nem csillapodott.Akarja hallani? . A Tanács.Mit mond? .

félálomban. Ez egyszerre volt valószín bb és elképzelhetetlenebb..Nyilván itt lesz reggelre. nem gondolja? . Er nek erejével megpróbált elaludni.Attól tartok. . hogy beférk zzenek Twissell bizalmába. akihez nem nyúlhatnak. amit az utóbbi id ben nemigen tett. Nyilván nem merészelik bántani.Pontosan melyik Id ben tartózkodik? . Az öreg nincs az 575. Noŷsról. Ám a Technikusok általában nem tör dtek egymással.Látnom kell. . esetleg hetekbe telik. még a ruhájához se. El ször is Noŷs járt az eszében. aránylag fiatal még a Szektorban. Harlan határozottan elhessegette. Mivel Twissell személyes Technikusa volt.mondta Harlan. hogy felébresszem . Harlan egyáltalán nem tartotta hihetetlennek a véleményét. hogy egy F kalkulátor meghátrált egy Technikus el tt. mert mi mást tehetett volna. persze hiába. hogy szüksége van az alvásra.. hogy egy felderíthetetlen katasztrófa útjába állítják. Ezt a változatot azonban mégsem fontolgatta komolyan. kivételes helyzete távol tartotta a Technikusoktól. Harlan a Technikusokra mint csoportra gondolt. A Kalkulátor otthagyta Harlant. és miért csengetek? Kabint hívok?) .Harlan Technikus? Harlan sarkon fordult.Nem tudhatom. Medd töprengéssel telt el az éjszaka. ez nem befolyásolja a Tanács döntését.Ez elég fontos ügy ahhoz. és a fiatal Kalkulátorok abbeli igyekezetükben. Nyugtalanul hánykolódott. Nem kockáztathatják meg Harlan neheztelését. (Az elsötétített hálószoba csendjében. és ezt nem engedheti meg magának. és aztán. A Kalkulátor pillantása dölyfössé vált. Egy hedonista Század Gyönyör asszonyával. t. nevetséges színben tüntetheti fel Finge-et. Az a körülmény. gondolta lázasan. és ráadásul Oktató. Nem küldhetik vissza az Id be. el bb ki kell kalkulálniuk. Valahányszor visszatért ez a gondolata.felelte a Kalkulátor. Harlan ökle összeszorult.Reggel igen fontos találkozásom van vele. . Az egyik Segédkalkulátor volt. Században. majd elernyedt. Ez mégsem a 482. Twissellre gondolt. nehogy hozzáérjen. . mint a halál. legalábbis udvariasak voltak személyes Technikusával. hanem Twissell személyes Technikusa. amivel Finge t is fenyegette. s ügyelt. Finge valóban jelentette-e az esetet. amikor aludnia kell? Öreg embernek szüksége van az alvásra. Igaz. . B nét aligha súlyosbíthatja. . Gyámoltalanul bámult a Kalkulátor után. s ez napokba. Harlan forrt a düht l. Században.mondta a Kalkulátor. Arról tárgyalnak.kérdezte a Kalkulátor. hogy mit kezdjenek a pótolhatatlan Technikussal. Harlan habozva válaszolt: .) Persze sok mindent tehetnek egy fogoly n vel.Így van .. Nincs az 575. Nem is látta.tudakolta Harlan türelmetlenül. amikor a dolgok gyakran furcsamód aránytalanná válnak gondolatban. Hol lehet. milyen hatással lesz a Valóságra. Ilyen drasztikus rendszabályokra nincs szükség.De. hiába keresi . ..Twissell F kalkulátort óhajtja látni? . merre megy. miért állok az ajtó el tt.. Század! Itt nem egyszer Technikus. lassan visszasétált a szobájába. Vajon miért? . Finge hiába jelentette a ma esti támadást. . . (Micsoda sült bolond! Mit gondol.Elhiszem .Egy kicsit korán jött. Azt hajtogatta magában. . min mulat a Kalkulátor. De Harlan nem volt benne biztos. és ett l nem tudják pótolni se könnyebben. Elhúzta a száját.volt a válasz -. megtehetik. de nincs itt. Harlan biztosra vette a választ. és Harlan zavartan nézte. Az Id tanács ülésezik Harlanról.Igen. hogy az Id tanács nem merészel vele ujjat húzni.A mosoly szélesre húzódott. A Kalkulátor mosolyogva folytatta: . és ezért irtózott t le.

Miféle szervezésr l beszél? Miféle izgalmakról? Mit jelent ez? Figyeljen ide. Nem tudhatták.Csak a parancsot hajtottam végre. A Kalkulátor tudott a készül bizottsági ülésr l.És aztán? . és már a gondolatát is mulatságosnak tartotta annak. . amellyel aztán kezdetét veszi a háborúskodás.De még mindig meglepetten hozzátette: . Nem volt ideje elérzékenyülni. A nappal éles fényében még jobban meger södött a véleménye: Finge nem teszi közhírré.Alighogy feltette a kérdést. hogy egy Technikus éppen ilyenkor keresi Twissellt. hogy Noŷs a kezükben van. legalább harmincöt éve Halhatatlanok. s most újabb követeléseket fogalmazott meg.válaszolta h vösen az Adminisztrátor. Én vagyok a felel s a szervezésért. . magában már meg is felelt rá: természetesen. amelybe mások balítélete juttatta ket? Gondolatban már régen térdre kényszerítette az Id tanácsot Noŷs ügyében.Nem hallott a dologról? . . tisztességes elbánásban részesüljenek. . Harlan rábámult a férfira. Adminisztrátor. jobban barátkozhassanak. de bárki volt is. Twissell és még öten! F kalkulátorok mindnyájan. mondják k az els mondatot. Században. hacsak Finge nem számolt be a legutóbbi találkozásukról is. . hogy figyelmeztessem.És k engem kéretnek? . hagyja a Tanácsot: lépjenek k el ször. a f nököm. s t bírái. a társadalmi forradalom h sét. tekintély sugárzott róla. kéz a kézben Noŷsszal.Mir l? . Szó sincs semmiféle izgalomról. Emberfeletti óriásnak látta volna ket..Állomáshelyem a 222. Óhajt valamit? Úgy látszik. Haditervet kellett kieszelnie. Század .Találkozója van Twissell F kalkulátorral? . A Tanács tagjai nem tudhatták: Harlan értesült arról. már ezel tt is voltak tanácskozásaim Twissell-lel. Hat héttel ezel tt Harlan odalett volna a nagy megtiszteltetést l. s az Adminisztrátorok sárga jelzését visel ember belépett. Században? Kerülniük kellett-e a találkozást? Vajon valóban úgy kellett-e viselkedniük.. Miel tt véglegesen belezuhant az álomtalan alvásba. Az Id be is! Elaludt. . Tanácsosnak látszott.felelt epésen Harlan . mintha elfogadnák azt a helyzetet. Rekedt türelmetlenséggel berregett. Igen mulatságos. már látta magát.Miért találkozott és miért beszélgetett Technikusokkal olyan ritkán az 575. .Arbut Lemm Segédadminisztrátor. hogy együtt ebédelhet egy ilyen társasággal. Századból való. Nem ismerte a megjelen arcot.Nem értesítették? .A Technikusok . és 482. hogy egyel re ne játssza el ezt a lehetséges el nyt. .Mit jelent ez? Maga nem az 575. és az ajtó fölött kivilágosodott a képerny .zárkózottan élnek. és szinte felnyögött.Andrew Harlan Technikus? . elkésett. gondolta keser en Harlan. így felelt: .Igen. és megbénította volna nyelvét a felel sségnek és hatalomnak ez az összessége.Azért jöttem. és személyes látogatásommal próbáltam elhárítani a felesleges izgalmakat. míg végre rápillantott az ágya mellett lev kis órára. Órák óta izgalomban tart mindenkit ez a hír. ha nem az én ügyemr l? Most értette csak meg a Segédkalkulátor csodálkozását el z este Twissell szobája el tt. . Az Adminisztrátor fegyelmezetten szenvtelen arcán pillanatnyi csodálkozás suhant át. Az ágyából sikerült megnyomnia a megfelel gombot. Kinyitotta az ajtót. rendszeres gy léseket tartsanak. Az Adminisztrátor így szólt: . Most azonban az ellenfelei voltak. az Adminisztrátor nem figyelt fel a kérdés sért harciasságára. hogy egy Technikus megfélemlítette és sértegette. Az ajtócseng ébresztette fel. hogy szervezetbe tömörüljenek. amit a hivatalos értesítés okozott volna. Ugyan mir l tanácskozhatnak. A Technikusoknak meg kell engedni. Semmi többet nem tudok. Harlan nagy nehezen összeszedte gondolatait.Az Id tanács egyik albizottsága itt ülésezik az 575.

Pompás! Pompás! Mindenesetre ez az Id utazás alapvet paradoxonának a megfogalmazása.Már régen szeretnék tudni valamit. Hangosan csak ennyit felelt: . Végül azért. mint például ez: .Néhányunkat itt a Halhatatlanságban. Halhatatlanokat elmélkedéseinkben befolyásol az a tény.válaszolta Harlan . miért marad meg a tömegenergia a Valóságváltoztatás során és így tovább. és a Megfigyel kt l felfelé minden Halhatatlan köteles volt megtekinteni. Igazam van? Harlan késlekedett a válasszal. mi? . hogy mindnyájunkat vagy a többségünket kurta pillantást vetett Twissell fáradt arcára. hogy gondolkoztak err l? Az asztal túlsó végér l odahallatszott Twissell suttogása: . hogy megölje saját nagyapját. most kirukkol vele . úgy hiszem. a többiek pedig közelebb húzódtak -. mintha csak érdekes kísérleti alany volna. . Úgy hiszem. Ismerte ket hírb l és a biohónaponként bemutatott háromdimenziós tájékoztató filmekb l. uram. ez a helyzet. Nem nagyon ismerem ezeket.Ami ezt illeti .Úgy hiszem. hogy a keze fején sem voltak sz rszálak.A Primitív Korszak emberei .Igen. és mi a rejtett szándéka.gyakorlatilag nem gondolkoztak az Id utazásról. így felelt: .Az Id utazás paradoxonjaira? . Talán tudja. Sötét. és vaskos ujjait lazán összekulcsolta maga el tt. fel kellett tételezniük az Id vágányok felcserélhet ségét vagy a létezés többféle síkjának a lehet ségét. kedvenc témájuk volt annak az embernek a története. Minket. nem akarom azt mondani. amikor az még gyerek volt. Higgadtan tekingettek rá a szerény ebéd fölött. Az ön teremtményeinek a Primitív Korszakban azonban fogalmuk se volt az Id utazásról. . Technikus.Nem tartották lehetségesnek. amely tárt karokkal és gyenge hajtóer vel igyekszik egy hatalmas energiamez t legy rni. Másodszor azért. de mindenesetre néhányunkat érdekel az Id filozófiája.Kielégítette a munkája. aki visszatér az Id ben. Sennor hova akar kilyukadni. sz r s tekintete a csupasz szemhéj alatt. Sennor alsó ajka el rebiggyedt. Aha.Nem is fantáziáltak róla? . mert Sennor nem elégedett meg Harlan néma méregetésével. Mégis. . mire gondolok. . Éles hangon elárasztotta kérdésekkel.Szíveskedjen felelni erre a kérdésre. kérem. ha melodramatikusan fogalmazunk. (Harlan megfigyelte. hogy voltak efféle fantáziálások az úgynevezett fantasztikus irodalomban. mi az igazi jellege a Valóságnak.Nem ismerem a témát eléggé. fiatalember? .Pókhálók! Ám Sennor ügyet sem vetett rá: . ha a Valóságot szilárdnak feltételezzük. Tányérját az edénycsúszdára tolta. mint akármilyen háromdimenziós filmen. fiatalember? Végül úgy látszott. kényelmesen elhelyezkedett a fotelben.Ha módomban áll. igen. hogy ismerjük az Id utazást.Szemlátomást nem siettek. . Harlan elkeseredetten bámult vissza rájuk. . Sennor elégedettnek látszott.felelte bizonytalanul Harlan -. még szemöldöke és szempillája se n tt. ugye? És bátorkodom azt állítani. Teljesen kopasz volt. de úgy hiszem.) Sennor megszólalt: . hogy az ön Primitívjei csak szilárd Valóságot feltételeztek. . ez nem minden. mert tudott Sennor és Twissell régebbi súlyos csatáiról. és ez idegesítette. Persze.Mi keltette fel érdekl dését a Primitív Történelem iránt. Nem tudom. Nem tudta. homlokának furcsa látványa sokkal leny göz bb volt így szemt l szemben.gondolta Harlan. A kérdések zöme megválaszolhatatlan volt. Itt van még az a kérdés is. A filmek egybehangolták a Halhatatlanság különféle Szektoraiban a fejl dést. Talán segíthetne. Kalkulátor. Harlan érdekl dését természetesen a kopasz August Sennor keltette fel el ször.

hogy A látja B-t. Századig. azon aggodalmaskodnak. B olyan szituációban és tevékenységben látja A-t. . talán egészen a 650. mint aki elhatározta. aki találkozik önmagával? Noŷsról nem beszéltek. hogy ne következzék be A és B találkozása. Harlan vegyes érzelmekkel figyelte távozásukat. de B nem látja A-t. s nem tehetnek semmit. Mindnyájan ismerjük ezt a tényt.Mi van azzal. és nem is lehetnek. Azután azonban a Valóság változatlan marad. úgy hiszem. hogy életben lesz B életkorában.. de mégsem így van. Harlan Technikus. de A nem látja B-t. Nézzünk egy másik példát. Ebben sincs semmi újdonság. Vegyünk egy sokkal valószín bb és könnyebben elemezhet példát.Biztos vagyok benne. amit a Valóságváltoztatás megsemmisített. Befejezte a félbeszakított mondatot. s mintegy ezt jelképezve új cigarettát forgatott az ujjai között. Hasonlóképpen az Id utazás minden látszólagos paradoxonában a Valóság mindig megváltozik. a kés bbit B-nek. Csupán Sennor nyújtott kezet. . hogy elkerülje a paradoxont. Mindkét lehet ségben a veszélyes pont az. hogy végrehajtsa azt a cselekedetet.Uraim. mint akiknek kíváncsiságát kielégítették. Nem. hangja azonban még csak fokozta a botrányt. és ezzel kikerülte a közvetlen választ a tiszteletlenül nekiszegezett kérdésre: . értik meg a Valóság lényegét. amit most lát B-t l. és toldotta meg a fejbiccentést egy mogorva „jó napot. Sennor krákogott egyet. Az albizottság öt tagja Harlan felé bólintva kisétált a szobából. felhasználhatja ezt a tudást.szólalt meg. mint hétköznapi esetet. milyen gyámoltalanok a Primitívek. és az.. s ezt a változatot figyelmen kívül hagyhatjuk. Században. nem tudja megmagyarázni. hogy egy ember megöli tulajdon nagyapját. egy ember biológiai létezésének korábbi fázisából látja önmagát egy kés bbi fázisban.mondta. de most Twissell emelkedett szólásra. De lefogadom. A Valóságnak még ezután is megvan az a tendenciája. hogy a Századok múlásával a Valóságváltoztatás egyre nagyobb hullámokat vet. A Valóság növekv hatásfokkal talán egészen a 600. vagy legalábbis elkerüljék azt. az Id utazás valóságos tapasztalata nélkül az emberi agy képtelen felfogni a Valóság filozófiai bonyolultságát. az id sürget . Képzelje el. hogy t szemügyre vegyék? Tet t l talpig megvizsgálták. miszerint az Id utazásban nincsenek paradoxonok. aki önmagával találkozik? Már az is súlyos udvariatlanság volt. Harlan! . amelyr l már elt nt az étel és az ev eszköz. és most Twissellre bízzák a döntést? Twissell visszatért az asztalhoz. miel tt a Változtatás. hogy elég ideig fog élni ahhoz. az igazi Változtatás megtörténhet. hogy Harlan félbeszakított egy Kalkulátort. és éppen ezért a jöv megváltozik. A sohasem találkozott B-vel. ha valaki csak a legcsekélyebb mértékben is ismeri a jöv jét. Például miért van a Valóságnak inerciája? Pedig mindnyájan tudjuk. Nyilván saját gondolatait magyarázta bele azokba a bizonytalan értelm fejtegetésekbe. A változás tovább is terjed.. de egyre csökken hatásfokkal. hogy visszafelé törekszik eredeti helyzetébe. de fegyelmezetten folytatta. hogy A meglássa B-t. miért dönt egyik vagy másik változat mellett. Második változat: B. Tudja.Nagy munka vár ránk. Megjegyzend : ezáltal megtudja. a kés bbi egyed látja A-t. és gondoljuk meg annak az embernek az esetét. amelyeket tanulmányai során olvasott. amelyr l már el z leg is tudott. azt hallom... hogy udvarias lesz a szinte elviselhetetlen nehézségek ellenére is. Sennor elégedettnek látszott önmagával és okfejtésével. az 575.És nézzük meg a négy lehet ségét ennek a helyzetnek. Csak azért gy ltek egybe. s így jutunk arra a következtetésre. Nevezzük a bioid ben fiatalabb embert A-nak. hogy van. hogy téved. De minthogy a Valóságban nem lehet megvizsgálni olyasmit. de tudja-e közülünk valaki. minden helyzetben ragyogóan ki tudja választani a Minimálisan Szükséges Változtatást. Az els változat szerint nem találkozhatnak egymással. aki Id utazása közben önmagával találkozik. Harlan élesen közbeszólt: . fiatalember”-rel. . . Minden változásnak a maga folyamatában el kell érnie egy kritikus nagyságot.És most munkára fel. Ebb l az következik: a Valóságnak olyannyira meg kell változnia. végbement egy Változtatás itt. A harmadik és negyedik változat szerint A látja B-t. Mármost. Mivel nem. Itt sem várható komoly következmény. miért van így? Mer okoskodással arra a következtetésre juthatnánk. Mi volt a célja ennek az ebédnek? Vajon miért hozták szóba az embert. ami jelent sen hatna a másikra. és minden tekintet szemrehányóan szegez dött a Technikusra. Például tegyük fel. Ebben az esetben gyakorlatilag nem találkoztak. amikor A és B látják egymást. Századig változik. És az ebéd egészen váratlanul véget ért. Négyszemközt voltak..

És nem is mondom.. .Nagyon jól tudja. de a végeredmények. az asztal mellett sétált fel s alá. . .És aztán? .Nem.folytatta Harlan. Században. Ez nem lehet véletlen.mondta Twissell. mondanom kell valamit . Ön matematikára oktatja. hogy szemmel tarthassa Harlan ideges száguldását. De a mez felfedezése után három évszázadba telt. Ujjai szokatlanul idegesen játszottak a cigarettával. Fakó szemei körül szarkalábak húzódtak. . Mallansohn tervrajza sokszorosan bizonyítja. Közben pedig itt a Halhatatlanságban van egy Növendék. de nem sejtettem. Században. és órájára pillantott. akinek feje olyan volt. hogy a Lefébvre-egyenleteket használta fel. Megkérdezte: .Persze. Azaz találta fel a Halhatatlanságot. minthogy a Halhatatlanság nem egyéb egy roppant Id mez nél.De én nemcsak egyszer Technikus vagyok . Század el tt. Még a mosolya is elt nt. és mentes a közönséges Id korlátaitól. én pedig Primitív Szociológiára. ami lehetetlen. .De Harlan nem tudott. . nem akart tovább várni. amíg kidolgozták elméleti alapjait. Mindenesetre megtömtem a fejemet a matematika történetével.. Laban Twissell F kalkulátor. De ezek szükségesek az Id mez höz.Úgy beszélsz . Andrew Harlan Technikus nem ült le. és elgondolkozva vizsgálgatta. . de el ször ülj le. akit Halhatatlannak jelöltek ki a szabályzat ellenére. A matematika nem változik.Ezt még Növendék korodban tanultad. évek óta figyellek. . fiú.És gondolkodtam. ha akarsz. Kit l hallottad mindezt? . Az 575.Furcsa id töltés egy Technikustól. . Twissell meglepetten bámult rá. Twissell F kalkulátor meglepetését csak egy dolog fejezhette ki: ha eldobta cigarettáját. mások teszik a felfedezéseket. hogy értem. s gondolatait igyekezett értelmes és érthet mondatokba foglalni. És ezeket az egyenleteket nem fedezték fel a 27. mint tudja. hogy ilyen képességek szunnyadnak benned. .Tanultad a Lefébvre-egyenleteket. hogyan változott a Valóság. hogy el ször épített Id mez t. Század különféle Valóságainak a könyveit . .jelentette ki. Gondosan leveregette a cigaretta hamuját. Ennyit megtanultam. ide-oda forgolódott. Ez kett . Twissell lehajolt a cigarettájáért. Sem senki más.Végignéztem a filmeket.Folytassa . amely a közönséges Id t rövidre zárja. a matematika története ugyanaz marad. Ez a Mallansohn leginkább arról ismert. Mit szól hozzá? Twissell elkomorodva mondta: .A Halhatatlanságot nem lehetett létrehozni Mallansohn felfedezése. fiú. . Most is ezt tette. Ha pedig ismerte vagy Verdeer munkája nélkül alkotta meg az egyenleteket. ami viszont csak a jöv ben született meg. Folytasd.kezdte Harlan.mondta Twissell -. . Nem érdekes. ülj le. hogy Vikkor Mallansohn nem találhatta fel az Id mez t a 24. fiú? . . és ráadásul n s.És ha Mallansohn matematikai igazolás nélkül bukkant rá az Id mez re? Ha tisztán tapasztalati felfedezés volt? Már sok ilyen el fordult. még a Primitív Korhoz tartozik.jelentette ki Harlan. . Fejl désének rendje sem változik.De azt nem tanultam. . Ezt is tudom. hiszen már túlkoros. Században élt egy Vikkor Mallansohn nev ember .A Valóságok nem érdekesek. és így szólt: . mint egy összeaszalódott ranettalma. az Id mez nélkül.Ez a Század.Én is gondoltam erre. mint valami matematikus.Semmi egyéb? .Miel tt bármit is tennénk. akkor miért nem említi sehol sem? . Ez egy.Fels bb matematikai képzettség nélkül? Tudod.A 24. Ennek a felfedezésnek akkor még nem volt meg a matematikai alapja. fiú. beszélj csak. és közben Mallansohn Mez jén nem találtak semmi tökéletesítenivalót. Lefébvre alapvet egyenletei még nem léteztek: nem is létezhettek egészen Jan Verdeer kutatásáig a 27.Hetek óta tanulmányozom a matematika történetének filmjeit. A matematikusok változnak. Mallansohn pedig nem tehette meg ezt a felfedezését olyan matematikai tudás nélkül.

a Növendék. hogy jutott ide az ebédl b l. és így szólt: . . Twissell már végigszívta a cigarettáját. amelynek Harlan csak akkor fejtette meg a titkát. . nem ez a teljes igazság . Az egyik falat teljesen beborították a kalkulációs mikrogépegységek..Igen. Században született.. igazam van? Csak az én segítségemmel zárul be a kör. a lány az egyetlen valóságos része életének. a Halhatatlanság alsó végállomásán is túl. no meg a kódfejt és vetít készülék meg egy ismeretlen rendeltetés tárgy. másikat vett el . Nem akarsz bejönni a szobámba? Mutatta az utat. messze az alsó id be. Nélkülem. és ma még más dolgunk is van. Tehát: az én helyzetem . Harlan gyorsan közbeszólt: . Századba. de ez is a haszontalan álom egy másik részletének rémlett.S mély töprengésbe merült. A két fal között szinte csak egy folyosó maradt.. milyen ajtókon és mozgólépcs kön mennek át. A 78.Mallansohn. teljesen függetlenül attól.Szerintem ön valamiképpen vissza akarja Coopert küldeni az Id be. Tudod. . A terv hátralev részét a te segítségeddel szeretném megvalósítani. amikor Twissell belenyomta a cigarettavéget.Nem tudta. miért volt olyan biztos mondanivalójának a lényegében. hogy Cooper. ráadásul nem is olyan értékes. a Növendék megtanítsa Mallansohnt a Lefébvre-egyenletekre. amelyben sem Harlan. milyen kétségbeesetten akarta. a Növendék nem azért megy vissza a 24. Látnod kell az ügy fontosságát. . Kíváncsi vagy Mallansohn életpályájára? Tessék.De esküszöm. A csikk nesztelenül lobbant egyet.Az Id be is! . ?. amelyek így együtt a legnagyobb magánhasználatú Kibernetikus Agyként m ködtek a Halhatatlanságban. két szék helyezkedett el. Noŷs! Az Id be is. Bár körülnézett. amivel meglepheti. A tanácstalanság els pillanatai után visszanyerte cselekv készségét. Ön azt akarja. mint a Primitív korszak szakért jének és a helyzet ismer jének. . és meghalt a 24.mondotta Twissell -. . Hozzá képest az egész Halhatatlanság csupán filmfantázia volt. ahol íróasztal. és nem emlékezett. És Harlan követte. hogy. Tévedett-. Végül is mi változott? Csupán az fontossága és értéke n tt meg a Halhatatlanság számára. Században. Csak annyit tudott kinyögni: . . Harlan. és próbálta az irodát valahogyan legalább a berendezés tömegénél fogva beilleszteni a Valóságba. Egyszer csak ott állt Twissell Kalkulátor irodájában. vissza a 24.Ezt nem hiszem.tette hozzá fojtott szenvedéllyel Harlan -. Megpróbálta az új helyzethez igazítani saját problémáit és saját tervét..El kell hinned. hogy Twissell nem mondhat neki olyat. Twissell irodája tiszta és hosszú szoba volt. nem nyúlhatnak hozzá egy ujjal sem! Úgy tetszett. fiú. Cooper.Nagyon közel jársz az igazsághoz . hogy Noŷst sikerül visszaszereznie. a kör teljesebb bezárásáról van szó. és Twissell a t le megszokott b vészmozdulattal máris újabb cigarettát tartott a kezében. ezért követeléseit biztosabban teljesítik.. . szinte észre sem véve.mormolta Twissell. hogy megtanítson valamit Mallansohnnak. és ráncos törpearcán ismét elömlött szokott mosolya. Brinsley Sheridan Cooper.Csak közel járok az igazsághoz? Ez az igazság. fiú. Cooper azonos lesz Mallansohnnal. hogy így is legyen. A szemközti falon a tájékoztató filmek zsúfolódtak össze. kis id t töltött a Halhatatlanságban. . Apró kezével könnyedén megérintette Harlan könyökét..Szándékosan nem fejezte be a mondatot. Sokkal teljesebb bezárásáról. és egyre biztosabb..Ugye. . A Halhatatlanság kezdete Harlan azt hitte. Egészen különleges elbánást. . maga Vikkor Mallansohn! 12. hogy semmi sem mutatott arra. .De gyere. mint képzelnéd.Nem. különleges elbánást követel. a bioid repül még a mi számunkra is. Századba.mondta Twissell. sem a külvilág nem játszott szerepet.

Századba.kezdte olyan hangon. Egy Id álló széfben helyezte el. tudom. Alig egy évvel el tte megházasodott. A részletek nem érdekesek. hogy átadjon bizonyos szükséges módszereket egy Primitív Korbeli tudósnak.Tudod. de képtelen az eredményeit megmagyarázni. és tanítani kezdte a szükséges matematikai ismeretekre. Cooper a Vikkor Mallansohn nevet használta. Cooper lassan megbarátkozott vele. aztán Zimbalist professzor végül egy kísérlet során egy fehér egeret el re és hátra mozgatott az Id ben.Hadd mondjak el neked egy történetet . név szerint Laban Twissell. milyen kétkedés meg visszautasítás várta. látta. megtanulta az esetlen dízelmotoros generátor kezelését és más elektromos m szerekkel való bánást. . életm ve összeomlott. mégsem várta ennek ilyen nyilvánvaló bizonyítékát. visszaküldték a 24. . de a kutatásaidért és éleslátásodért megérdemled. túl er szakosan kezdte: . . Mit jelent ez? Már annyiszor elgondolta. Primitív Szociológiára pedig egy Technikus.Tudom. aztán nekiültek.Térjünk a tárgyra . hogyan vezet a munkája lépésr l lépésre Jan Verdeer klasszikus kísérleteihez. És .A 482..Akit a Halhatatlanságban általában Vikkor Mallansohn néven ismernek. Nem akarlak ezzel untatni. Nem mert többet tenni. szinte még most se hiszem el. hogy ilyen remek eredményeket ér el. belezuhant a vad hegyvidék egyik kanyonjába. Nem zavarjuk. A valódi Mallansohn holttestét soha nem találták meg. Az id múlásával Cooper is elsajátította Mallansohn szokásait. Többet nem mert tenni. hogy magad erejéb l dolgoztad ki. mert ez kell en igazolta és hitelessé tette munkáját. egyre csökönyösebb lett. Minden jóra fordul. mint aki valami kellemetlen dolgot akar elhessegetni. aki a 78. Amikor Cooper visszaérkezett a 24. Majd én vigyázok rá. Században született. mint ahogy évekkel ezel tt várta Mallansohntól. Nem gondoltam. a generátor majdnem elpusztult. mintha egy újonc Növendékkel beszélgetne. . nem is önéletrajz. A munkatársait elkeserítette. megfigyelés alatt tartották. név szerint Andrew Harlan. fél kézzel legyintett egyet. Tudod. aki meghökkent éleslátással el re megjósolt bizonyos problémákat.Aztán így folytatta: . hozzászoktatta ahhoz a gondolathoz. A történet végét ismered a tanulmányaidból. s így függetlenítette mindkett jüket az energiairányítástól.. akkor ne aggódj. milyen nagy a hatalma. s ekkor kétségbeesett lépésre szánta el magát. és téged sem zavarunk. Mallansohn egyre mogorvább. az egyik els nagy Halhatatlan ki nem nyitotta. Kétévi kutatás után Cooper megtalálta Vikkor Mallansohnt. s talán nem is szükséges. amib l aztán a nagy Antoine Lefébvre megalkotja a Valóság alapvet egyenleteit. Harlan ostobán meredt az öregemberre. hátrahagyta életének a leírását. Inkább a Halhatatlanokra hagyott útmutató.De Twissell folytatta: .. és kissé túl hangosan. De lassan haladtak. s talán maga a Halhatatlanság is. Amikor mindkét tudományágban elsajátította az alapokat és az id gépészetet. de gyereke még nem született.. megszökött. . lassan próbált alkalmazkodni a társadalomhoz.Mondom. aki különc magányban élt Kalifornia erdeiben. és huszonhárom éves korában került be Növendéknek a Halhatatlanságba. Nem taníthatta meg nekik a Lefébvre-egyenletet az elkövetkez három évszázad matematikatörténetének felvázolása nélkül. Mallansohn-memoárként emlegetik. Cooper hetekig búskomor volt.vélte Harlan. A memoár egy Brinsley Sheridan Cooper nev férfi történetét örökíti meg. . amíg létre nem jött a Halhatatlanság. Ha ez zavart. hogy a jöv b l jött emberrel van dolga. Nem éppen napló ez. A Halhatatlanságban Coopert egy Kalkulátor tanította matematikára. merész koponyának számított. Élete hátralev részében tovább tökéletesítette a generátort. úgyhogy az írás Mallansohn halála után három évszázadig érintetlen maradt. Emberkerül volt. Tengernyi léleköl munka és próbálkozás után bemutatta generátorát a Kaliforniai M szaki Egyetemnek.. akiknek az eljövend létezésér l meg volt gy z dve. Nem fedhette fel.Úgy érti. Században van egy lány. aztán egy büfében egy ismeretlen férfi segített rajta. és Cooper nem bizonyult jó tanárnak. Ehelyett a rendelkezésére álló anyagból hozzáfogott az Id mez megépítéséhez. Cooper maga is elkeseredett. így jutott el hozzám. amelyet csak a Halhatatlanság Kalkulátorai nyithatnak ki.Incselkedve tekintett Harlanra. Twissell elkomorodott. hogy ismerem a történetet. Nem jelentette Mallansohn halálát. hogy elmondjam. és az Egyetem tudósaival együtt elkészítette a másodpéldányt is. Azóta a legszigorúbb biztonsági rendszabályokkal rzik a F kalkulátorok. akinek soha nem tudta meg a nevét. s egy nap egészen váratlanul meghalt. mert el re látta és nem gyorsíthatta meg a folyamatot. de aki most a Halhatatlanság egyik h se. akinek a neve Vikkor Mallansohn. hogy szükség lesz rá. és Henry Wadsman F kalkulátor. nem merte felfedni valódi származását. mint amennyit tudomása szerint az igazi Mallansohn tett. de nem mindennapi. Nagyon sokat köszönhetett Harlan Technikus ismereteinek és Twissell Kalkulátor részletes tanácsainak. Századba.

mint a karikacsapás. Még soha nem volt olyan közel ahhoz. Közönséges feladat keretében sokkal lényegesebb dolgokra használhattak. Az emberiség magától soha nem tudja meg az igazságot az Id r l. következett. akit a történelem Mallansohn néven ismert. Most már feltételezem. ezt te is jól tudod.Twissell felsóhajtott. Sok-sok bioév múltával F kalkulátor lettem. de azután nem történt semmi. hogy csak tanítania kell Mallansohnt. Twissell mintha egészen belefeledkezett volna a mesélésbe. Nagyon felkavart. amit tettem. Csak annyira és csak arra tudott visszaemlékezni. Például milyen óvatosan oktattuk ki Yarrow Oktatót. öreg. hogy már alig várta a visszaérkezésedet.Hogy találtad ki? . s azalatt olyan sokat haladt a matematikai tanulmányaiban. amikor egyszer a Csendesóceán partján figyelte a naplementét (részletesen leírja ezt az élményét a memoárjában).Sennor jól szórakozik ezeken. hogy ilyen kiváló Megfigyel és Technikus voltál. . hogy megtanulja azt. hogy nemigen ismerte. . de az az ember. mint Sennor. hogy elfeledkezzék Noŷsról. Szerencsére nem vagyok pókhálószöv . mit kell tennie. Nekem ez nagyon kapóra jött. Szinte hihetetlen . hogyan jön majd létre a Halhatatlanság. és egy Id álló széfbe rejtette. és aztán majd visszatér. .állapította meg -.Minden ment. A gondolat s mindaz.Twissell szomorúan mosolygott. mert jelent s titkot nem bízhattunk rá. Harlan csupa fül volt. Cooper-Mallansohn elképzeléseit. Ezt nem szabad elfelejtened.Arra gondol.kérdezte Twissell.Az volt az egyetlen eset. amely önmagában záródik. Még évekig ezt fogja hinni. természetesen nem vették figyelembe. Egyszer azonban megrémítettél. ahogy kellett. hogy valami nem egészen a Mallansohn-memoár szerint történt. azután pedig Cooper. A bioid szerint is eltelt néhány évtized Coopernek a Halhatatlanságban való tartózkodása és a memoárírás között. bölcs szemét Harlanra emelte. háza egyik szobájában. hogy ezeknek az adatoknak a birtokában egy jól felkészült Kalkulátor sem jutott volna a helyes következtetésre. hogy maga Vikkor Mallansohn. amikor Coopert magammal vittem a kabinban? . és én lettem a terv vezet je. s a fiatal Technikusra bámult csodálkozó és kíváncsi tekintettel. Lassan felocsúdott. Azért akarta bezárni a kört az Id ben. Cooper említ a memoárjában egy id szakot. így a kör bezárult. hogy minél jobban gyorsítsa a Halhatatlanság létrejöttét. Tudjuk az eredményt. Az ok és következmény visszafordításának nevezi. és mindent tudott. döbbent rá. Maga elé képzelte az Id hatalmas körét. és pályája egy részén átszeli a Halhatatlanságot. s abbeli igyekezetében. . hogy a Valóság igazi jellegét megismertesse. megírta memoárját. El ször engem találtak meg és hoztak a Halhatatlanságba. és szemrehányóan mondta: .Akkor ön elejét l fogva mindent tudott . és okot szerkesztünk hozzá. . és hogy felépüljön a Halhatatlanság. hogy ha a Halhatatlanságnak ilyen fontos jelenségét nem említi.el re látta. Csak hosszú élete vége felé. amit a memoár szerint nem tudott. felvillanyozta. s nem a helyettese. Minden úgy folytatódott. s még tökéletesebbé tegye. Azt hiszi. amelyek a memoárírás közben vezették. Egyes részleteket a józanész szerint és a Kibernetikus Agy segítségével pótoltam. ahogyan leélte. Újabb hosszú bioévek után te is megjelentél egy Valóságváltoztatásnál (gondosan figyeltük el z hasonmásaidat). És te közben mindezt sejtetted. valójában Brinsley Sheridan Cooper. természetesen nem. jóval megel zve a természetes Id t. Nekem kellett irányítanom a m veleteket. Harlan nyomban közbeszólt: . akkor megkaptam a memoárt. Ez egyszer en leny göz .Nem éppen. amíg le nem ül és meg nem írja a memoárját. . nekem mit kell tennem. fiú. aminek a szemtanúja volt.Az id s Kalkulátor lassan megdörzsölte keze fejét a tenyerével. ez azt jelenti. Jelenleg a bioid ben Cooper. mert más irányú m szaki fejl dése el bb-utóbb elkerülhetetlenné teszi az emberi nem öngyilkosságát. Coopernek pontosan úgy kellett leélnie az életét. A Primitív Valóság nem t r semmiféle változtatást. Milyen óvatosan ösztönöztük érdekl désedet a Primitív Történelem iránt! Milyen óvatosan kellett visszatartanunk Coopert attól. A memoár ezt nem említi. Még Finge Kalkulátorral végzett legutóbbi munkád is kapóra jött. merengve bámulta a kékes dohányfüstöt. és a felfelé szálló füstöt bütykös ujjával apró örvényekké szabdalta szét. Talán a név nem az övé. . Csakhogy a memoárban egyetlen egyszer sem történt említés a kabinokról. amikor te távol voltál. Éppen ezért akartam Coopert minél távolabb tartani a kabinoktól.Nem. nem tudja. Nagyon örültem. amikor igazán dühös volt rám. hiszen Coopernek nem volt alkalma megfigyelni vagy értékelni a munkádat. . ami bel le. Meg mertem volna esküdni rá. mi vár rá. hogy magaddal vitted a fels id be. Az volt a véleményem. mert a memoár szerint is én vezettem.

szinte mellékesen mondta: . Twissell nevetett. ahová most léptek. eredetileg miért is hívattalak. hogy tudom az igazságot.Ez tisztára akadémikus vita. Nyíltan megfenyegette Twissellt. hogy Twissell elmondta ezt a történetet. Bár úgy képzelem. és elég sok logikai fejtegetést kell végighallgatnom a tervet végrehajtó albizottságban. A helyzet világos. arra az esetre. kénytelen vagyok távol lenni egy napig. Megkapó tehetségr l tettél tanúságot. hogy tisztában van a veszély nagyságával.felelte Twissell. . hogy óvatos legyek. . ha felvilágosítja Coopert a memoárral kapcsolatban. Harlannak könny volt meg riznie arca komor mozdulatlanságát. Századból való lány. de a kacaj üresen és hamisan csengett Harlan fülében. (Képzel dött. tévedhetett másban is.Nagyon logikus az egész. amit akarunk. és követte Twissellt. de úgy hiszem. Ez csak meger sítette helyzetét. Velem jönnél? Harlan elégedett volt. . mely jól megvilágított emelvényre vezetett.” Twissell tudta. vagy az öreg. de ha tévedett egy tekintetben. A szoba legnagyobb részét egy majdnem a mennyezetig ér gömb töltötte meg. .Értem . Nyitott ajtaján át látni lehetett négy alacsony lépcs t. mutatta. S tudta.. s közben a bioid egyre telik. de ha a Kalkulátor ezzel akarja ráncba szedni. akkor ez felborítja az egész tervet? Vagy tegyük fel. és néhány közfalat is kiüthettek.Mit forgatsz a fejedben? . és a könyvtári kutatások után ésszer vé váltak. és nem engedte be ket.El rehajolt. . akkor téved. . többre vagy hivatott. . ha Noŷsnak valami baja esnék. nem szabad elfecsérelnünk. hogy ilyesmibe csak rendkívüli körülmények hajszolhatnának bele.El fordulhat . azt csinálhatunk veled. és semmi olyasmit ne tegyek. a fejemre mért váratlan ütés tétlenségre késztet egy ideig. .kezdte Harlan.Vége-hossza nincs az efféle beszélgetéseknek. Harlan felállt. hogy Harlan. Még sohasem járt abban a szobában.Biztonságban van .Milyen labilis a helyzet! Tegyük fel. De még nem mondtam el neked. ha akarja. De ha ez így van . hogy „Biztonságban van”. hiszen nem következett be. És a F kalkulátor arckifejezése. Most semmit sem ígérek.Nem értelek. Úgy vélem.Hogy úgy mondjam. De a találgatások ideje lejárt. Kezdetben vad és hiányos sejtései azon a szokatlan és izgalmas éjszakán valami bels megvilágosodásra jutottak. Most pedig. Ki kell küszöbölni a véletlent.Valóban? . Akkor mi lesz? . azzal tisztában vagy. .A 482. amikor pedig a memoár szerint egészséges vagyok és tevékeny. Tágas helyiség volt. A bezárult kör nem szakad meg. és hatalma kétségtelen.tette hozzá Harlan higgadtan -. könnyedén megérintette Harlan térdét. . azt mondja: „Semmi közöm ezentúl Cooperhez. bizonyossággá lettek.gondolta. Egy gondatlan vagy rosszindulatú akcióval megszakíthatom a kört.Óriási a felel sségem most. . Újabb megvesztegetés . valami váratlan dolog történik. hogy meg lehet-e szakítani a kört? Tisztázzuk ezt. . amikor odavetette.Arra gondolok. Twissell úgy gondolta. bizonyos okok miatt én önkényesen nem követem a memoárt.A Mallansohn-memoár természetesen semmit sem mond rólad Cooper távozása után. akkor ezt tudomásomra kell hozni. amikor valami fontos dologra kellene megtanítanom Coopert. Csupán egy eltérés volt: hogy Cooper maga Mallansohn. amíg egy automata szerkezet aprólékosan végig nem tanulmányozta Twissell arcát. fáradt szemekben valóban a rémület szikrái villantak fel?) . amelyet egy energiaerny zárt le. Évek óta gyakorolta. Biztosra kell menni! Higgadtan.. hogy megnagyobbítsák. Türelmetlenül felpattant. hogy a Kalkulátorság el tted áll. Sz k folyosó vezetett be. mint a Technikusság. és akkor mi történik? Szétesik a Halhatatlanság? Úgy látszik.felelte Harlan. Ha például egy. fiú.teljesítmény egy Technikustól. hogy Harlan ezt már tegnap is megtehette volna. Nem bízhat semmit a véletlenre. hogy Harlan bármely pillanatban szétzúzhatja a Halhatatlanságot. Twissell tudta. Semmi efféle nem következik be. hogy túltelíti feladatának a fontosságával. ami bajt idézhet el .

hogy mindig igaza van.hallatszott Rice kappanhangja.És a m szerek? . és komoran tekintett a hatalmas ablakrácsokra.Csak mi ketten . . így szólt: .Furcsa ember ez a Sennor. . . . amely pedig a dolog természetéb l adódóan kudarcra van ítélve.. . . De nem teszi meg. kimeríti önmagát. Egy férfi bukkant el .Csak azt lehet mondani róla.Ezt nem lehet ilyen drasztikus módszerekkel elintézni . hogy ez maga el tt is világos. . Pompás készülék ez. . Fel is írhatnám magának a mátrixszámokat. Most készítek egy beadványt a Tanácshoz. Hangja azonban fegyelmezetten csengett: .Értelmetlen kérdés .. . de biztos vagyok benne.mondta Twissell.Az a kérdés.állapította meg elégedetten Sennor -.Szeretném felhívni a figyelmét. és végül mindig kihal. mögötte pedig az ebéd egy másik résztvev je. ha Sennor majd benyújtja említett bizonyítékait. két láb is megjelent a nyílásban. aztán kikapta szájából a cigarettát. Gyere velem. és kifelé indultak. A padló sima. hogy csak kapásból idézzek.Dupla falak. Valóságát.Hogyan! Elvont síkon is lehet beszélni az rutazásról.Hallasz engem. és éppen ezért negatív jelenség.. kitalálod.Túlméretezett kabinnak látszik. elhanyagolja a földi dolgok fejlesztését. Távozás közben is tanárosan magyarázott: Kedves Rice. Sennor jött elöl.kérdezte Twissell.Pontosan. Ha az emberi szellem az rhajózásra összpontosítja a figyelmét. Igazad van. milyen rutazásról van szó. s mégis váratlanul a vesztes fél oldalán találja magát.Hangok hallatszottak belülr l. . mint a Tanács bármelyik tagja. hogy önmagát korlátozó jelenség. úgyhogy az zengve visszhangzóit. Megtapogatta a sima falat. Az rutazás pozitív vagy negatív tényez a Valóságszámításokban? . mint egy rhajó. . . hogy Cooper csakhamar itt lesz . szabadon közlekedhet a Halhatatlanságba az alsó id végállomásán is túl. . Megsimogatta krumpliorrát.mondta. és így szólt: . Gyerünk be. A m szerfülke a tágas helyiség egyik elkülönített sarkában volt. A közötte lev teret önálló Id mez tölti ki.Rice és jómagam. milyen társadalomban és milyen körülmények között. s mögötte egy másik pár láb t nt fel.felelte kitér én Sennor.Az rutazás értékes biztonsági szelep egyes civilizációkban.válaszolta ingerülten Twissell.Sennor belekarolt Rice-be.. Ott most. Miel tt ezt befejezné.Szükségünk van a teremre. fiú? .. hogy a Valóságváltoztatások során az rutazási korokat egyszer s mindenkorra iktassák ki. .Úgy véli..Tehát haszontalan dolog .Semmi akadálya. de a belseje teljesen sima volt. hogy igaza van? . Harlan követte Twissellt a gömb belsejébe. . Harlan belépett. s akkor felhagy a régivel.érdekl dött Harlan. az Id tanács tagja. Vegyük például a 290. Mallansohn memoárjának néhány értékes utalása alapján lehetett megtervezni és megépíteni. Teteje is van. Egyébként jobban ítélkezhetünk a kérdésben. Sennor tar feje csillogott a fényben. .Mármint az rutazással kapcsolatban? . Szerintem is. Kétszer olyan okos.mondta Twissell.Kétlem. Twissell szemlátomást nem örült a megjelenésüknek. Legalább olyan jól felszerelt. Eltaláltad.Magának is felteszem.Az albizottság még most is itt van? . és lefelé lépdelt. . és ahogy Harlan megfigyelte.Sennor az utóbbi id ben egyre csak az rutazáson töpreng. majd valami újért lelkesedik. Ez volt minden.No. mint aki hozzászokott.. Elég tágasnak látszott négy vagy öt ember részére. és Twissell megszólalt: . .Távirányításúak . . az emberiség szellemi er feszítései periodikusan az rhajózásra összpontosulnak. mi ez? Harlan válaszolt: . Technikus. Twissell .kérdezte Harlan. Század 54. A hangok elhaltak.. . s a gömböly falat csak két ablak törte meg. De nem számít. A pocakos Rice megrökönyödötten pillantott fel.Sarkalatos kérdés. és így folytatta: . de minden értékét lerontják gyerekes lelkesedésrohamai. Twissell tenyérrel rácsapott a gömbre. Ezt a szerkezetet nem kötik a kabinaknák.

vagy elfogni.Harlan megrezzent és körülnézett.Tökéletesen hallom . hogy vakon vezessék ezekben az utolsó bioórákban. Az Id be is. Most már nem rajtad nyugszik a felel sség. Egyébként megkérnélek. .Bizonyára megkönnyebbülsz. . Noŷs mindörökre elveszett.Akármilyen peckesen jött be. Nem vette észre. és hagyd ránk. még a kapcsolókart sem kell lenyomnia. És valójában ez okozta vereségét. hagyta magát. hogy a végs kapcsolást az utasításaim szerint végezd el. Nem aggódott amiatt. majd elvégzi helyetted. .mondta Twissell. akkor miért állították fel a gátat a kabinaknában a 100 000. Sajnos itt kell tartanunk a m szerfülkében. Cooper az ablakon keresztül látni fog. Twissell kívülr l integetett neki. és te kezelted a m szereket. . Be vagy zárva. „A Mallansohn-bajusz! . nyugodj meg. mindörökre. minthogy Mallansohn memoárjában azt írja. mi történik itt?! Twissell megszólalt: .mondta Harlan. milyen büntetés vár rá. hogy a terv ilyen hamar befejez dik. Egyetlen ütéssel megfosztották minden üt kártyájától. a terv megvalósul. tudom. ahol már nincs rá szükség. Úgy hiszem. Te majd hallasz minket. Századnál? Már ez is tökéletesen elárulhatta volna Twissell szándékát. hogy holmi önkéntelen felkiáltással megszakíthatod a kört. Harlan egyedül maradt. .Kikapcsolom a rádió-összeköttetést. hogy itt voltál. Twissell igazat mondott. De mivel (a bolond!) meg akart mindenr l bizonyosodni. hogy bezárja? És az a gyors és könny beleegyezés Noŷs ügyében! Nem esik bántódása. Önkéntelenül az ablakhoz lépett. mondta Twissell.folytatta Twissell -. hogy Harlan tisztán látja tulajdon fontosságát. mit akartál. Hogyan is hihetett ebben! Ha nem akarták bántani a lányt.Kimenjek? . .Ez volt az utasításunk. Harlan tehetetlenül bámult ki az ablakon. fiú. hogy Twissell nem követi a fülkébe. hogy t szép csendesen becsalogassa a lezárt m szerfülkébe? Vagy pedig amikor megtudta. El nye szertefoszlott. idevezette.Cooper pillanatokon belül itt lesz . Twissell kijátszotta? Mindent azért tett. de nem szólhatsz hozzánk. .Hát persze!) Cooper Twissell felé fordult. és mindketten szabadok leszünk. mostanáig nem engedtek be. és a társalgással lefoglalta. különböz kérdéseket kutattál. és gyomrát jeges görcs szorította össze. Arra nem gondolt. Az alsó id végállomásán Brinsley Cooper belépett a terembe. becsalják és bezárják egy szobába. Harlan az ajtóhoz ugrott. Ha valami oknál fogva képtelen lennél kezelni a kapcsolót. Sovány arca kipirult a lelkesedést l.gondolta keser en. haszontalanul… 13. . fiú. Utána pedig. és tisztán hallotta a hangját a rádión. . amíg az id meg nem érett arra.Nemsokára. fiú.Itt az id ? Útnak indulok? . Minden jóra fordul. Tompán hallotta Twissell hangját: . s ez éppen elég. Noŷst elvesztette. hogy ez is túl nagy felel sség.Szó se lehet róla. De ha úgy érzed. és utazása a Primitív Korba két bioóra múlva kezd dik. Éppen ezért nem kell attól tartanod. tehetetlenül.És visszajövök? Látom még a Halhatatlanságot? . hangjában csengett valami bizonytalanság. Egyébként a rádió-összeköttetést a m szerfülkével megszakítom. hogy nem vagy többé felel s semmiért. dajkameséivel elaltatta érzelmeit. ördögi ravaszsággal rögtönözte a jelenetet.Kalkulátor. .Jól tették . Harlan a feltámadt lidérc uszályában verg dött. odavezette. s szinte fiatalos lett a fels ajkán csüng tömött Mallansohn-bajusz ellenére. (Harlan az ablakon át láthatta. Csakis rajtam. Aggódtál a felel sséged miatt. ha megtudod.

. mert különben. Ez testem legkevésbé boldog része.helyeselt Twissell. sámsoni er feszítéssel nem ronthatja szét ezt a templomot. de a Halhatatlanságon belül már több utazást tettünk vele. az energiatartalék. hogy bárki is ideges legyen.A közönséges kabinokat . hogy feljegyezhesd a memoárban. . de felépítette.Az Id be is.A kabint természetesen nem próbáltuk ki az alsó id végállomásán túl.Igen. csak hogy kikiálthasson: „Állj! Egyezzetek bele a feltételeimbe. Század 13. ...Nevetése szinte hisztérikus volt. . miért. Valósága volt a kulcsfontosságú. . . Cooper elcsodálkozott: .” De mi haszna?) Cooper körülnézett a teremben. és akkor a Halhatatlanok tudni fogják. („Jegyezd meg. én egy kicsit be is gyulladtam.vagy húzó és toló energiával m ködtetik egyszerre. Század 13. Megpróbálta áttörni. egy végs . húzni nem. Valósága. akkor az indulási és érkezési pont teljes energiát igényel. . akár látta ket. és majd elmúlik . mint a közönséges kabinok. . és még most sem szoktam meg. nem most. nincs valami jó színben. de a célponton az energia nulla. a ritkán lakott délnyugati részére az Észak-amellikai Egyesült Államoknak. Például még nem is láttad a kabint.Vagyis már odaérkeztem. f ként a gyomrom. Század 13. bezárul. .. Különleges er átviteli egységeket kellett elhelyezni a kabinaknák mentén. A kör bezárul. a 222. Éppen ezért sokkal több energiát használnál fel az indulásnál.De nem most. . hogy kell koncentrációban adagolhassuk be a szupernóvából nyert energiát. A mi esetünkben pedig a kabin indulási pontja fel van töltve energiával.gondolta Harlan.Hát m ködhet másképp? . Meg vagyunk gy z dve. és írd bele a Mallansohn-memoárba. a kör bezárul és bezárul.Harlan Technikus! Jöjjön ki. a m szerek. Lelkesen odaintett neki. Éppen azokról a dolgokról tájékoztatta Coopert. Cooper! .(A m szerfülkében Harlan elkeseredetten verte ökölbe szorított kezével az acélhálós üvegablakot. A 222. mind különleges szerkezet . s Harlan azt is tudta. miel tt útnak indulok. Twissell különleges gonddal ejtette ki ezeket a szavakat. A következ két órában Harlan minden szavukat hallotta. . Ott fejlesztették ki az Id ágyút. A 222. Ha X Századból Y Századba irányul az utazás a Halhatatlanságon belül.javította ki Cooper. mit mondjanak neked. akár nem. hol keressék.. Csakis tolni lehet a kabint.. fiú. Meg akarom szorítani a kezét. hogy Twissell nem felelt a kérdéseire.Tudja. . ha egyáltalán használhatunk ilyen kifejezést az Id közi Energiával kapcsolatban..Amerikai .válaszolta Twissell.. . aki a m szerfülke ablakában állt. Több bioévtized alatt fésültük át az elmúlt Valóságokat a speciális ötvözetek és technológia összegy jtése érdekében.Igazán? Tudja. ez elég ahhoz. fellengz s modorban oktatgatta Coopert.Pontosan így van .Egy jól védett és távoli helyre kerülsz. És Harlan nem szakíthatja meg. hogy itt én vagyok a f szerepl . . igaza van! Én már hetek óta tudom.Attól tartok.. és tudni fogják. Cooper így válaszolt: . ez nagyon természetes dolog.Még most se fogta fel ez a kemény koponyám.. és még egy csomó tájékoztatást kell kapnod. . Twissell közbeszólt: . hogy kit n en m ködik.Tájékoztattam a terv igazi lényegér l .”) Twissell folytatta: . A kör bezárul.) . különben Mallansohnnak nem sikerült volna felépítenie a Mez t.Egyébként az indulási id d az Egységes Id k szerint már ki van t zve. .válaszolta Twissell. Én.. s e nélkül ezt a kabint sem tudtuk volna elkészíteni.hallotta Twissell hangját . amelyen útnak indulsz. miket kell majd megemlítenie a Mallansohn-féle memoárban.Cseppet sem kárhoztatlak érte. s nem is vette észre. a kör bezárul. Pillantása Harlanra esett. A m szereket kezeli. (A kör bezárul. Ez a különleges kabin.kérdezte Cooper. Twissell kissé furcsa. .Jegyezd meg. Valósága.

hogy milyen messzire küldhetünk vissza valamilyen tárgyat a Primitív Korba. a niobium 94-et. de még egyszer el kell ismételni.Most még a következ t jegyezd meg.-be? . Harlan Technikus utasításai jó alapul szolgálnak. A legegyszer bb módszer az lett volna.A gyors visszatérés növeli a siker esélyeit . valami olyat. A kör. s magával hoz minden olyan eszközt... mivel sikerült. Század.felelte Cooper.Tizenöt perc alatt ki kell rakodnod. Mi lenne.. Amikor a kabin eléri .. („Ismétlés! Ismétlés! . amellyel könnyedén barlangot tudsz vájni a sziklákban. most rá is térhetünk. vagy megfelel információt szerez be a rádión keresztül. Ha szükséges. A felezési id majdnem ötszáz Század.Helyes . Megkapod ezek listáját.17. ha ezzel a kabinnal visszaküldünk valakit az alsó id be. mégpedig nagyon gondosan. Ez az intenzitás id vel csökken a jól ismert kinetikus törvény szerint.Nem kockáztathatjuk meg. Század elvei szerint készített rádióvev d is lesz.”) Cooper arcán nyilván kétkedés suhant át. Jól jegyezd meg már most: els feladatodként meg kell bizonyosodnod róla: az ottani lakosság nem fedez fel. vízzel. Ne tégy egyetlen elsietett lépést sem.gondolta Harlan -..”) Twissell folytatta: . mint amilyenre szükséged van. de nem elegend ek. Az elkeseredés függönyének egyik sarka félrebillent. hiszen emberünket az slakosok könnyen felfedezhették volna. Ez lassú és veszélyes módszer lett volna.gondolta Harlan. amit abban a Században még nem ismerhetnek. . A kabin. várj hetekig. Mindent úgy helyezünk el. a 23. ami más számára persze érthetetlen lesz. mert tizenöt perc múlva visszatért. Majd találsz benne utasításokat. Vedd ezt komolyan. A tömeg eredeti sugárintenzitását tudtuk. mert Twissell így folytatta: . tanulmányozhatod annak az id nek a tökéletes kiejtését és hanglejtését. ... hogy Harlan kit n en beszél angolul. A 24. ha. Ezáltal Harlan is jobban megérti a m szerek m ködését. nevezhetjük egyszer en a 2317.A célbiztonságot gondosan kidolgoztuk. . Biztos vagyok benne. amíg az ember a csillagászati eszközökkel százados pontossággal megállapítja a pontos Századot. hogy be is kerüljön a memoárba. A kör bezárul. Az slakosokhoz hasonló ruhát viselsz. Utána a kabin automatikusan visszatér a kiindulópontra. lesz.Persze.”) Twissell sietve mondta: . Most teleraktuk élelemmel. Gyorsan ki kell rakodnod a kabinból. De sikerülni fog. bezárul. („Sikerülni fog . A kabin visszatérése után a magad erejére leszel utalva.Például nem a 23.És ha nem a kijelölt helyszínre érkezem? . amely bétarészecskék kibocsátásával stabil izotóppá bomlik. („A kabinnak vissza kell térnie tizenöt perc múlva . elég nagy. de Harlan csak fél füllel figyelt oda.. Lesz nálad néhány aranyrög. Éppen most akartam kifejteni a módszereinket. A részletes utasítás szerint kell megindokolnod eredetét. vagy legyünk századnyi pontosságúak.17.Bizonyára már sokszor elmondták ezt neki. mint látod. hogy ne légy felt n . és közben gondosan ellen rizzük az energiafogyasztást. és a m szerfalra bámult. . Twissell éppen ezt mondta: . Lesz nálad energiafúró. évnek. és ezt természetesen nagy pontossággal lemérhettük.válaszolta Twissell.kérdezte Cooper. mint valami okoskodó tanító. nagyobb.. s ez akkor katasztrofális lett volna a tervünk szempontjából. Szellemileg is illeszkedj bele a korba.Akkor legyen amerikai. de semmi sem helyettesíti a helyszíni tanulmányokat. A kör. és ami még fontosabb. véd és biztonsági felszereléssel. Sikerülni fog. hogy ez könnyen menjen. ennek segítségével tájékozódhatsz az ott folyó eseményekr l. (Harlan hirtelen elfordult az ablaktól. Ehelyett a következ ket tettük: egy ismert tömeg radioaktív izotópot küldtünk vissza.gondolta Harlan -. Cooper megkérdezte: . ezt ellen rizd. .Nyilvánvalóan igen nehéz volt megállapítani. Ebben az esetben azonban sok id t fecséreltünk volna el. Ez a Század a 24. meghatározott energialökéssel.) Twissell tovább magyarázgatott Coopernek. a molibdeum 94-gyé. miel tt fel nem készülsz a fogadásukra. Azt hiszem.Ilyen gyorsan vissza kell térnie a kabinnak? . hogy a náluk érvényes fizetési eszközt hamisítsuk.

ha megtaláltad. hanem a Halhatatlanság korai Századaiba. mi célból készült. Kalkulátor! . persze fokozatosan kés bbi állapotban. az 575. Valószín leg a kilöv szerkezettel történhetett baj. Természetesen voltak kudarcaink. Nem egy id mér t látott már. hogy biztosak legyünk: küldhetünk vissza embert is a Primitív Század bármelyik századrészébe. hogyan került annyi radioaktív hulladék abba a körzetbe. Ha a sorkapcsolás megtörtént. és már tudta. Megértetted? Harlan újra csak bólintott. amikor a sugárzás mértéke olyannyira megn tt. .de aztán eszébe jutott. kezdd el mínusz tíz felett. amikor ez a kilövés megtörténik. Twissell még hozzátette: . amelyeket nem a Primitív Korba küldtünk vissza. Az els ampullák elt ntek. de aztán kés bb beszámítottuk a kés i Primitív Kor és az 575. és biztosítja. Aztán a görbét is ellen riztük. Harlan egyre növekv érdekl déssel hallgatta az elbeszélést. A fényes skála fémb l és porcelánból készült. Század közt fennálló lényeges.rendeltetési helyét a Primitív Korban. Egész id alatt nála volt. és kíváncsian kutatták volna. az izotópos ampulla kirepül a sziklák közé. Bólints.Az id mér t beállítottuk a 23.Tökéletesen.A szinkronitás nem olyan fontos. és ellen rizzük a rakományt. Ez nagyon egyszer . és Harlan egyedül maradt a m szerekkel. az Id vel (amely lassan haladt visszafelé. Twissell folytatta: . hogyan gondolom? Harlan ismét bólintott.válaszolta Cooper. Elmentek. Nem kell szabályozni. és így megkaptuk a kalibrációs görbét. és az ampullák túl mélyre fúródtak a k zetbe. akkor megteszik nélküle. Az ablakhoz lépett és bólintott. vagy még mínusz öt másodpercnél is.17. tizedszázadokra és századszázadokra. A skálamutató a helyén maradt. De az meg sem mozdult. Aztán három ampulla soha nem került el az 575. hogy nincs szükség küls segítségre. Abban a biopillanatban. Ha nem kapcsolja be a m szereket mínusz tíz másodpercen belül. Többet is megértett. Egy korábbi gondolata tért vissza: sámsoni er feszítéssel magára rántja a templomot! . hogy a végs energialökés pontosan a zéró id ben jelentkezzen.Láttam a kalibrációs görbét. mint amit Twissell mondott. 17-t l 27-ig. Harlan bólintott. A sugárzás intenzitását megmérjük. Századból. és kéttizedes pontosságig azt is tudjuk. csak akkor még nem értettem. hogy az slakosok felfedezhették volna. jelzésen rögzítették.Igen.A kronométer a nullpontra fog visszaérkezni. milyen Századba érkezett a kabin. tökéletesen jelezve minden vonást. De elég kísérletet folytattunk ahhoz. Belenyúlt a zsebébe. és szinte gépiesen lenyomta a vezérl kart. Érti mindezt. az ampulla párhuzamosan megjelenik minden eljövend Id ben. így szólt: . a zéró felé). Egyetlen feladatod: a kell biopillanatban bekapcsolni az energiát. Látod. és finom vonalak osztották századokra. de a biztonság kedvéért légy szíves. Majdnem felugrott. hogy úgysem hallják. Az ajtó bezárult mögöttük. Az id mér jobb oldalán van egy kronométer. Harlan szomorúan gondolta. Cooperrel most elmegyünk. egy szinkronautomata elvégzi a többit. Cooper? . A századokat jelz skálát bámulta. Hátat fordított az ablaknak. Most már minden világos. A skálamutatót a 23. . ahol lehetséges volt a közvetlen megfigyelés is. mit kell tennie. Keze kissé remegett.Harminc bioperc van hátra. Több tucat ampullát küldtünk vissza különféle energia-összpontosítással. A kísérleteket akkor hagytuk abba. Az ezüstös fém homályosan csillogott át a porcelán vonalakon. amikor Twissell hangja hirtelen t szólította meg: . mennyi ideje hever az ampulla a sziklák között. és a kabin visszatér a Halhatatlanságba. Twissell Kalkulátor . és félig el húzta az idegkorbácsot. Twissell mintha Harlan gondolataiban olvasott volna. Közel hajolva Harlan leolvashatta az apró számokat. Bekapcsolhatod a m szert mínusz tizennégy vagy mínusz tizenhárom másodperckor. de nem dönt geológiai különbségeket. Mínusz tizenöt másodperckor indítsd meg a sorkapcsolást.Harlan Technikus! Elkiáltotta magát: . A kilövés helyén.17-68 célpontra. Században (a folyamatos Id ben és nem a Halhatatlanságban) egy Technikus a kisugárzás alapján megkeresi az ampullát és kiveszi. mégpedig olyan ampullákon. Tudjuk.

Meg se moccant.gondolta szinte kívülr l szemlélve önmagát. Arra gondolt: „Nem fog fájni. hogyan halt meg? Már csak huszonöt perc volt hátra. A terem üres volt.Megtörtént! Megtörtént! Bezártuk a kört! . Noŷs! Jobb keze ismét megmozdult (zéró!) görcsösen. amely a múló pillanatokat számlálta. Harlan nem válaszolt. Mínusz harminc másodperc. és szinte lírai elragadtatással kiabálta: . Mínusz tizenöt másodperc. Noŷs! Harlan bal keze maga felé húzott egy kapcsolókart. Mi történt? Felfigyelt Harlan furcsa dünnyögésére. majd amikor megkerülte. és tenyerét rátapasztotta az üvegre. mennyi id t vesz igénybe a terve. ismét láthatóvá lett. De hát volt-e más választása? Nyirkos ujjai közül majdnem kicsúszott az idegkorbács. Nem tudta biztosan.Most már megmondhatom. majd másfelé tekintett.Agyán fájdalmasan villant át a gondolat: vajon hány Halhatatlan hallott már Sámsonról? Hányan tudják. A sámsoni er feszítésre! Jobb keze megmozdult.. Az óriási. elméje nem elég er s. és nem képes többé különbséget tenni a jelent s és jelentéktelen közt. A start zérónál következik be. Még nem a nemlét.Lélegzetéb l nem futotta többre. hogy sokkal jobban aggódtam. Most! Az automatának most kell bekapcsolnia. Kezének egyetlen mozdulata elég volt ahhoz. s mint egy idegesen mozgó tárgy ide-oda szaladgált. hogy esetleg maga is áthalad a nemlétbe. Kibámult az ablakon. Harlannak egyetlen mozdulatra volt ideje. mint amennyit bevallottam bel le.. Ez a nemlét? Még nem.Semmi. Sennor annak idején kijelentette. Azt állította. Berontott. A talapzatul szolgáló fémszerkezet üresen tátongott. Életem utolsó perce? .” Csak Noŷsra akart gondolni. Futott. Még abban sem volt bizonyos. hogy m ködésbe hozza a m szerfülke ajtajának nyitószerkezetét. és nem sikerül. Nem pillantott rá. eszébe se jutott. Mínusz öt másodperc. Twissellt eltakarta a kabin tömege. Aztán a kabin teljesen nesztelenül visszaérkezett a helyére. er s karjait a leveg be tárta. Twissell kibámult az ablakon. Csak semmi sietség. A szobából csak a vörös hajszálmutató visszafelé tartó mozgását látta. . Az Id telt. és tompán odavetette: . amikor kiakasztotta a fegyver agyát. hogy ez az egész ügy lehetetlen. Mínusz tizenkét másodperc. hogy sikerülni fog. Harlan a fejét rázta. Twissell furcsán eltörpült az üres barlangszer csarnokban. Nem nézett a kezére. és úgy tetszett. Harlan észrevette Twissell reszket kezén a korával járó májfoltokat. A hajszálmutató áthaladása a múltból a jelenbe a leveg nek egyetlen molekuláját sem rezdítette meg. Mínusz egy perckor Harlan már ott állt a m szerfalnál. Tervének az a következménye. hogy valami majd közbejön. Hiszen ez nem halál. zárt kabin helyén nem volt semmi. Harlan egy pillanatig nézte. ezért nem is izgatta. s a megfigyelt anyagot teljesen véletlen módon sz ri meg. és nem érezte a múlását. Lázasan és elmerülten tevékenykedett. Fáradtan gondolta: „Mit számít ez? Egyáltalán mit számít?” Twissell megszólalt (Harlan alig hallotta a hangját): .

. hogy megérem azt az id t.Twissell nem firtatta és elfordult. . Nem vagyok beteg.Az öröm elt nt az arcáról. Ismertem jöv mnek más részletét is. Talán szintén hitte. ahogyan a memoárban áll. még akkor is. hol van . s az energiáját. hol van . Nullponton. Harlanhoz beszél-e vagy csak bele a leveg be. és mégis! nevetett halkan Twissell. Aztán visszahúztam. 14. mint valami fáklyát. vagy talán csak el akart képeszteni bennünket népszer tlen véleményével. Twissell rábámult. órák. hogy miket kell tennem. és kinevetem magamat. .. . s nem vette észre. Még van id nk. ha ez azt jelenti. Én. de nem zavartatta magát.A kör nem zárult be. A Valóság. és próbáltuk meggy zni. betegesen sárga lett.. hogy Cooper a 27. Valami csakugyan közbejöhet. szinte bebeszéltem magamnak.Lenyomtam az id kapcsolót. . . hogy cigarettája a körmére ég. és er ltetett. Nem néztem oda. és a memoár egyes részei kezdtek valóra válni. minden véget ér. sokkal lejjebb. Szétszereltem.Beteg vagy. a Halhatatlanság megsz nik. . . . amikor nem tudtam elaludni. Harlan szakszer en válaszolt: . Tudjuk a jöv nket.mondta Harlan. Században? Azt mondod. Twissell. amikor. Id közben valami más kezdte érdekelni. Magát. Twissell még most sem fogta fel: . Twissell sarkon fordult. hogy korrigálja a tudásunkat. mindezt semmibe vette. fiú! Az idegeid! . micsoda szenilis bolond voltam. De hogy miért érvelt így. de most mindenen túljutottunk. Ha úgy változott volna meg a Valóság. t úgysem lehet megállítani. arca elsápadt.Twissell öreg keze meglep er vel csattant Harlan vállán. amikor Cooper ráébred.Beleveszett a Primitív Korba. hogy rossz Századba csöppent. . hogy a kör sohasem zárul be.Micsoda? . Percek. napok. hogy valóban így van. amikor leolvasztottam a kapcsolót. pontosan a jobb oldali határán. Ez maradt bel le. és kiszabadítottam az id kapcsoló kart. Ennek ellenére dolgoztunk a terven.nem fejezte be a mondatot. Meg se néztem. Századon állt. amelyben a Halhatatlanság létrejött. szemmel láthatóan zavartan. . A bioid ben elkövetkezik egy pillanat. meddig.De mit számít ez? Csupán egy kis haladék. Persze ez szamárság. A Valóságnak meg kell változnia. Hallottad a fejtegetését múltkor. amikor valamit nem úgy fog tenni. Az id mér .. A kör megszakadt. nem tudom. Csak mindent unok. Néha éjjel. abban a Valóságban és abban a Században.Sennor Kalkulátornak igaza volt.Vitatkoztunk vele. Nézze meg saját maga.Mit fecsegsz? . Lehetetlen. hogy az új Valóságban már nem lett volna Halhatatlanság. soha nem voltam teljesen nyugodt.Nem tudom. és csak az önmagával találkozó ember paradoxonját hajtogatta. Például megtaláltuk Coopert. .mondta ernyedten Harlan. . ahogyan a memoár mondta. mint a 24.Kiolvasztottam a zárószerkezetet. . az alsó id be. hogy elkerülje azt. .Sennor volt a nagy kételked .. Században?.A 27. És mégis.folytatta.Mi történt? .De hogyan? . Nem lehetett tudni. . csikorgó nevetés szakadt fel bel le. Azt hittem. Ez a vessz paripája. Hallja? Ez lesz a Halhatatlanság halála. talán csak holmi intellektuális játéknak tartotta.Volt nálam egy idegkorbács. megváltozhat. A régi b n . bár elég id s leszek. mondogatta Sennor.A terv kudarcot vallott. mondta Sennor. Felvonultattuk a matematikát. például tudtam. és a Halhatatlanság soha nem jön létre. és bemutattuk a generációk kutatásának a gyümölcseit. nem tudta). Mit számít ez? Ha egyszer a haladék lejár. Század. amit Sennor paradoxonnak nevez. Rettegés váltotta fel.Nem tudom. Harlan halkan megszólalt: .Nem vagyok beteg. Magamat. Mintha a sokéves feszültséget vezetné le a szavaival. és alsó ajka remegni kezdett. . a Halhatatlanságot megel z bioid k eredményeit. amíg Cooper végleg meg nem szakítja a kört.Harlan agya lassan kitisztult (miért és hogyan.Az id mér ? . Nem tudom. Már ez halomra döntötte Sennor érvelését. Tudod. egyetlen fellobbanásra használtam.Az id mér hajszálmutatója a 27.Egy csomó fémhulladékot a sarokba rúgott. amíg Cooper megteszi utazását túl az alsó Id határon.

Harlan arra gondolt: „Az Id be is. szeszélyes és beszámíthatatlan öregembernek. . szeme tükrözte hangja kérd kétségbeesését. hogy valami rülttel zárták össze. fiú..Finge mindent tudott. és nem válaszolt. Még ha bolond is ez az ember. Senki. különc vagyok és félbolond.Twissell az id mér re mutatott. ezek a kapcsolatok veszélyes dolgok. Teljesen eszemen vagyok. ez az ember rült! Agyára ment a megrázkódtatás. azt hiszi. . Mit számított volna ez bárkinek is? Twissell hiába akart közbeszólni. hogy azt gondolod.És én voltam olyan bolond. Twissell így folytatta: .Mi köze van neki ehhez? Az Id be is. Az Id tanács tagjaira is vonatkozik.Arcát most Harlan egy ráncos majoméhoz tudta csak hasonlítani. Els sorban rájuk vonatkozik. akit a Halhatatlanságba vittél? Harlan keser en mosolygott. mert azt hiszik. Az ilyen kapcsolatokat engedélyezni kell. emlékszel? . és mert azt hiszik.” Önkéntelenül hátralépett. Boldog voltam. mintha egyszerre azt vette volna észre. Te is azt gondolod.. tudom. hogy a Tanács igazságosan bánik egy Technikussal.Te is azt gondolod. Ez az ember azt hiszi.Ezt honnan veszed? . A Kalkulátor addig kiabált bele. És akkor nem tetted volna ezt. az ilyen kapcsolatokhoz rang is kell.De hát a Halhatatlanságnak megvannak a maga törvényei. hogy el is hittem.Helyesen jártam el. A terembe senki nem léphet be.Nem válaszoltál.Ugyanez a korbács. Harlan elkomorodott. hogy különc vagyok és félbolond.. amelyikkel ezt csináltad? . ha ez az ügy lezárul? Jegyet vesz neki egy katasztrófa el tt álló rakétára? Vagy egy kényelmes állást: a bölcs Kalkulátorok közös szeret je lehet? De most már nem fog semmiféle terveket kovácsolni. Aztán feleszmélt. nem értelek! . hízelg hangon (most nem volt cigaretta az ujjai között. Bolond voltam. . s a bolondsága is hamar véget ér.Miért tetteti a tudatlanságot? Volt egy asszonyom. hogy bolond vagyok? Feltételezem.Miért tetted? Miért? Twissell segélykér en pillantott hol az id mér re. Akkor ügyeljen erre. amíg választ nem kapott. Senkinek sem vétettünk. amikor azt hittem. ugye? Ismerem mindet. Érti?. nem is nyúlt érte): . Mindig engednek nekem.Noŷs! Twissell megkérdezte: . .Igen. hol a Technikusra.Visszafordult Harlan felé. Bolond. Akkor így szólt: .Mit kell itt érteni? .Egy percig elmélked csendbe burkolózott.Az a n . gyenge és öreg. . Hamar? Miért nem azonnal? Mi késlelteti a Halhatatlanság végét? Twissell megszólalt halk. Harlan a bolond. de csak egy kis id re. .Kiszedtem Finge-b l az idegkorbács segítségével. Elkeseredetten fejezte be beszédét. Igen. Noŷs nem létezett az új Valóságban. Senki. mert én vagyok a Tanács legid sebb tagja. Milyen jöv t tervezett Noŷsnak. Ha barátodnak tartottál volna.Ki mondta. . . hogy a Tanács tudott err l? . nem pedig bogaras. Twissell pedig a videofonhoz sietett. és is boldog volt. A korbács eltüntette a rangkülönbségeket.Mondtam neked. a készülék ismét m ködött. . Harlan már kiabált: . Úgy látszik. Egyetlen szó volt a mondanivalója: . akkor nyíltan beszéltél volna a kétségeidr l.tört ki Harlanból a szomorúság.Itt Twissell beszél. amelynek a tárcsáján szinte fintorogtak a megolvadt fémcseppek. Aztán megkérdezte: . Bosszúsan mondta: . hogy bolond vagyok? . az ilyen kapcsolatokat ki kell kalkulálni. hogy . Harlan felemelte a fejét. és jelentést is tett róla a Tanácsnak. hogy a lány biztonságban van. akivel nem érdemes szóba állni. és szórakozottan mondta: Engedelmeskedni fognak.

amikor azt kérdezte. . Századnál tapasztalt id gátra. meg amit ett l függetlenül megtudtam.. A Tanácsra bízta.Aztán éles hangon hozzátette: .Hogyhogy? .. és ingathatná meg legjobban a befolyásomat? Ha kedves Technikusomra rábizonyítja. soha nem hittem volna.Finge gyanakodott.kérdezte fáradtan Harlan. de azért még nem tettük múzeumba.. és nem találtam semmi más természetes okot a távollétedre. Ha kikényszeríthette volna az Id tanácstól a nyugalomba vonulásomat. nem akar-e mondani neki valamit. tanácstalanul nézett át az ujjai között. félig-meddig sejtettem a veszélyt. de könnyebb volt részt vennie a társalgásban. Látta. hogy minden rád vonatkozó jelentést azonnal én kapok meg. Harlan váratlanul megkérdezte: . mint amilyennek tetteti magát . . „Nem olyan nyugodt. Nagyon becsvágyó. Vénember vagyok én. Meg akarta kaparintani Noŷst. könnyen megszerezhette volna az engedélyt.A jelentésb l. hogy ön kémkedik utána? .Hogy tehettem volna? Féltem bármit is tenni. és rettenetesen be akart kerülni. és biztosra akart menni. . és miért nem intézte el saját maga? . Ismerem ezeket a dolgokat. Twissell meggy z hangon folytatta: .Bizonyára. és amikor dohányfoltos ujjával a mellére bökött. hogy olyan szörny b nt követett el a Halhatatlanság ellen. Figyelj ide. Nem minden Kalkulátort jelölnek a Tanács tagjai közé. .Önt? . Furcsán festett cigaretta nélkül. . hogy Finge ki akarja törni a nyakamat. mint nem meghallani Twissell szavait. mi történhetett.Amikor a múltkor Finge-hez engedtelek. Finge vágyott a kinevezésre. de amikor semmi sem történt.Fiú.Tudod. aki h vös. Twissell felkiáltott: .gondolta Harlan. Valójában nem nagyon figyelt oda. részrehajlás nélküli és megingathatatlan. miért vitte a Tanács elé. de aztán eszébe jutott Twissell fáradt arca a videofonon. De miért mondja el ezt a szamárságot. Az Id be is. hogy dühöngjön. De Mallansohn azt írja a memoárban. hogy nem voltál jelen az utolsó hónapban.Nem is lehet nyugodt. Hogy üthetne ki a nyeregb l.Finge azt a címet adta jelentésének: Andrew Harlan Technikus méltatlan viselkedése. mit gondolsz. fiú! tudta. hogy te az én védencem vagy. hogy a gyanús Kalkulátort ellen rizzük. mert érzelmileg labilisnak tartom. Harlan megrázta a fejét. Néhányat csak a Tanács tagjai ismernek.Tudta? . (Még most se gyújtott rá. most. Ez tegnap történt.Ügyes kis korbács.. fiú. de nem mert ránézni Twissellre. még nem ismered az Id tanács körül folyó politikai harcokat. hogy a megfigyel i munkáról átvittelek a kiváltságos Technikusok közé. Én megakadályoztam. hogy elveszítsem a rangomat. Megadtam neked minden lehet séget. . Az az ember engem gy lölt.Milyen naiv vagy! Ha kellett volna neki a lány. hogy állandóan velem dolgozol. ki lett volna az utódom? Üres kezét az ajkához emelte.) . fiú. . hogy Finge szándékosan kerget bele abba a bizonyos.Rögtön tudtam.Ezt nekem soha nem mondta el. Tanúja volt annak. Minden lehet séget? Harlan hitetlenkedve fintorgott. A szerencsétlen nem sejtette igazi jelent ségedet. Csak tegnap. Nem gondolt arra.sajdult bele a gondolat. ha az ügy különleges fontosságáról el re nem értesül a Tanács. amikor a Halhatatlanság úgyis véget ér? De miért nem ér véget már a Halhatatlanság? Most rögtön?” . De nem egy mód van rá.Meglep dsz? Tudtam. Vannak olyan véd m szerek. amelyeket kivontunk az Id b l. Nem lennék meglepve. Twissell azt mondta: . Szerencsénkre Finge nem volt formában. az ujjait szemérmetlenül meztelennek látta. nem volt nehéz következtetni. Megjátszotta a hith Halhatatlant.. és engem széttépjen.Mert gy lölt engem. hogy a problémáiddal hozzám fordulj. elhamarkodott lépésbe. . mennyire igazam van. Már régóta ismerem. Twissell így szólt: . ami megzavarhatott volna a terv végrehajtásában. Harlan keser en gondolt a 100 000. ami rám is rossz fényt vet. Harlan felkapta a fejét. Egy Technikus nem jelentett volna számára akadályt.

Harlan visszaemlékezett az els napokra, amelyeket Finge-dzsel töltött, és amikor Twissell el ször mutatta ki rendkívüli érdekl dését a fiatal Megfigyel iránt. Finge semmit sem tudott a Mallansohn-tervr l, de Twissell érdekl dése felkeltette a figyelmét. „Találkozott már valaha Twissell F kalkulátorral?” - kérdezte egyszer t le, s visszagondolva szinte hallotta Finge éles, nyugtalan hangját. Finge már akkor élt a gyanúperrel, hogy Twissell embere. Ellenségeskedése és gy lölete még abból az id b l származhat. Twissell tovább beszélt: - Ha akkor hozzám fordulsz... - Önhöz? - vágott közbe Harlan. - És az Id tanács? - Az egész Tanácsban csak én tudtam róla. - Soha nem árulta el nekik? - próbált gúnyolódni Harlan. - Soha. Harlan úgy érezte, kiveri a hideg veríték. Szinte fulladozott. Hát már soha nem lesz vége ennek a lázálomnak? Ostoba, értelmetlen locsogás! De mi végett? Miért? Miért nem ér már véget a Halhatatlanság? Miért nem keríti ket hatalmába a nemlét mocsoktalan békéje? Az Id be is, talán valahol hibát követett el? Twissell megkérdezte: - Nem hiszel nekem? Harlan felcsattant: - Miért kellene hinnem? Az egész Tanács megbámult ma délben, vagy nem? Az ebédnél. Miért tették volna, ha nem tudnak a jelentésr l? Jöttek, és megbámulták azt a félnótás fickót, aki megszegte a Halhatatlanság törvényeit, de akit még egy napig nem szabad bántani. Még egy nap, és a terv megvalósul. Jöttek, és kárörvend en várták a holnapot. - Fiú, semmi ilyesmir l nem volt szó. Csak azért akartak látni, mert k is emberek. A Tanács tagjai is emberek. Nem lehettek jelen a kabin indulásánál, hiszen nem említi ket a Mallansohn-memoár. Nem beszélhettek Cooperrel, mert a memoár err l sem beszél. Igen, csak kíváncsiak voltak, az Id be is, fiú, nem hiszed, hogy kíváncsiak lehettek? Olyan közel mehettek hozzád, amilyen közel csak akartak, így hát meg is tették és megbámultak. - Nem hiszek önnek. - Pedig ez az igazság. - Ez? És ebéd közben Sennor arról az emberr l beszélt, aki találkozik önmagával. Nyilvánvalóan tudott az illegális kirándulásaimról a 482. Századba, és hogy majdnem találkoztam önmagammal. Csak így ingerelt, és ilyen agyafúrtan szórakozott a káromra. Twissell elcsodálkozott: - Sennor? Sennor miatt aggódsz? Tudod, milyen szánalmas figura? A 803. Század az id otthona, azon kevés századok egyike, amelyben az emberi testet szándékosan eltorzítják a Század szépségideáljának megfelel en. Még kamaszkorában irtották ki a sz rzetét. Tudod, hogyan hat ez az emberre? Bizonyára tudod. A torzság elhatárolja el deit l és utódaitól. A 803. Századból csak keveseket választunk be magunk közé, éppen mert ennyire különböznek t lünk, Halhatatlanoktól. Kockázatos közülük választani. Sennor az egyetlen, aki valaha is bekerült a Tanácsba. Nem vetted észre, hogyan hat ez rá? Bizonyára tudod, mi a bizonytalanság. Gondoltál már arra valaha, hogy a Tanács egyik tagja nem érezheti magát biztonságban? Sennornak nemegyszer végig kellett hallgatnia a vitákat, hogy kiiktassuk-e a Valóságból azokat a tulajdonságokat, amelyek oly kirívóvá teszik t is. És ha ezt végrehajtjuk, akkor az egész nemzedékében lesz talán az egyetlen, aki ilyen torz marad. Egy napon ez is bekövetkezik. A filozófiába menekül, a beszélgetésekben er szakos, és folytonosan népszer tlen, el nem ismert nézeteket hangoztat. Jó példa erre kedvenc témája, az ember, aki találkozik önmagával. Már említettem, hogy nemegyszer a terv kudarcát is megjósolta, és minket, a Tanács tagjait akart bosszantani vele, nem téged. A témának nem volt semmi köze hozzád. Semmi! Twissell belemelegedett a beszédbe. Indulatos szónoklatában úgy látszott, elfelejtkezett arról, hogy hol vannak, és a rájuk váró katasztrófáról, mert ismét visszaváltozott a Harlan számára oly ismer s, szapora taglejtés , nyugtalan kis gnómmá. Még egy cigarettát is el halászott a zsebéb l, de mégsem gyújtott rá, szétmorzsolta.

De hirtelen megállt, megfordult, és Harlanra meredt, mintha csak most értette volna meg Harlan el bbi szavait. - Hogyhogy majdnem találkoztál önmagaddal? Harlan röviden el adta a kalandját, aztán megkérdezte: - Nem tudott err l? - Nem. Néhány pillanatig hallgattak, és a csendet a lázas Harlan szinte enyhülésként fogadta. - Hát csak err l van szó? És ha találkoztál volna önmagáddal? - kérdezte Twissell. - De nem találkoztam. Twissell rá sem hederített: - Véletlen változatok mindig el fordulnak. Ha végtelen sok Valóság létezik, akkor nincs helye a determinizmusnak. Tegyük fel, hogy a Mallansohn-féle Valóságban, az el z körben... - A körök örökké ismétl dnek? - kérdezte csodálkozva Harlan. Úgy látszik, még tudott csodálkozni. - Azt gondoltad, hogy csak kétszer zárul be a kör? Azt hitted, a kett valami mágikus szám? A véges bioid ben végtelen sok kör elfér. Mint ahogy a ceruzával végtelen sokszor körülrajzolhatsz egy kört, de mégis véges területet kerítesz be. Az el z körben nem találkoztál önmagaddal. A mostaniban a dolgok statisztikai bizonytalansága miatt lehet vé vált, hogy találkozz önmagaddal. A Valóságot meg kell változtatni, hogy ilyen találkozások ne fordulhassanak el , és az új Valóságban Coopert nem a 24. Századba küldöd vissza, hanem... Harlan felkiáltott: - Mire jó ez a fecsegés? Mit akar t lem? Most már mindennek vége. Mindennek. Hagyjon magamra. Hagyjon magamra! - Azt akarom, hogy te is megértsd, hibáztál. Azt akarom, hogy ébredj rá, mennyire helytelenül cselekedtél. - Igazam volt. És ha hibáztam is! Már mindennek vége. - Nincs vége. Csak egy kicsit figyelj ide. - Twissell mézesmázosan, aggodalmas udvariassággal beszélt, szinte duruzsolt. - Megkapod a lányt. Ezt megígértem. Nem esik semmi bántódása. Neked sem. Ezt ígérem. Személyesen garantálom. Harlan tágra nyitott szemmel bámult rá. - De hát már elkéstünk. Mi haszna van ennek? - Nem késtünk el. A dolgok nem kijavíthatatlanok. A segítségeddel sikerülhet. Segítened kell. Be kell látnod, hogy hibáztál. Éppen ezt magyarázom. Csak akarnod kell, hogy meg nem történtté tedd, amit tettél. Harlan megnyalta kicserepesedett ajkát kiszáradt nyelvével, és arra gondolt: ez az ember csakugyan meg rült. Az agya képtelen felfogni az igazságot... vagy talán a Tanács még tud valami mást is? Tudnak-e valamit? Tudnak-e valamit? Megmásíthatják a Változtatás ítéletét? Megállíthatják az Id t, vagy visszafordíthatják? - Bezárt a m szerfülkébe - állapította meg. - Lefegyverzett, amíg a terv meg nem valósul. - Attól féltél, hogy valamit elronthatsz, hogy képtelen leszel végigcsinálni. - Fenyegetésnek szántam, amit mondtam. - Szó szerint értettem. Bocsáss meg. Segítened kell. „Helyben vagyunk - gondolta Harlan. - A segítségemre van szükség. rült ez az ember? Vagy talán én bolondultam meg? Vagy van valami logika az rületben is? Egyáltalán van értelem valamiben is?” A Tanácsnak szüksége van az segítségére. E segítség érdekében mindent megígérnek neki. Noŷst. A Kalkulátorságot. Mi mindent meg nem ígérnek! És amikor segített rajtuk, mit kapott? Másodszor nem teszik lóvá. - Nem! - mondta. - Megkapod Noŷst. - Azt akarja mondani, hogy a Tanács megszegi a Halhatatlanság törvényeit, ha a veszély elmúlt? Nem hiszek ebben. - „Hogyan múlhat el a veszély - kérdezte elméjének egy része. - Mire jó mindez?” - A Tanács soha nem tudja meg. - Ön fogja megszegni a törvényeket? Ön, az eszményi Halhatatlan? Ha a veszély elmúlik, ön is engedelmeskedik a törvénynek. Nem is tehet másként.

Twissell arcán vörös foltok gyulladtak ki. Az öreg arcáról elt nt minden bölcsesség és er . Csak valami furcsa bánat maradt. - Én megtartom a szavamat, és megszegem a törvényt - mondta Twissell -, mégpedig olyan okból, amit nem is sejtesz. Nem tudom, mennyi id múlva sz nik meg a Halhatatlanság. Talán órák, talán hónapok kérdése. De olyan sokáig reménykedtem, hogy észre téríthetlek, hogy még egy kis id t rászánok. Meghallgatsz? Kérlek. Harlan habozott. Aztán, mint aki biztosan tudja, hogy úgyis minden mindegy, fáradtan mondta: - Beszéljen. - Én is hallottam - kezdte Twissell -, hogy öregen születtem, hogy a bölcsességem a Kibernetikus Agyé, és amikor alszom, a pizsamám titkos zsebében van a kézi analizátorom, hogy az agyam páros kapcsolású végtelen mikrorelésorozat, és a vérem minden sejtje kalkulációs olajban úszó mikroszkopikus tér-id lyukkártya. Ezeket a históriákat mind hallottam, és úgy vélem, hogy kicsit büszke is lehetek rájuk. Talán én is hiszek bennük, Bolondos dolog egy öreg embert l, de az életet elviselhet bbé teszi. Meglep? Hogy elviselhet bbé szeretném tenni az életemet? Én, Twissell F kalkulátor, az Id tanács elnökségének a tagja? Talán ezért dohányzom. Gondoltál már erre? Ennek is megvan az oka, tudod. A Halhatatlanság általában nem dohányzó társadalom, akárcsak az Id társadalmainak a többsége. Jól meggondoltam, hidd el. Néha megfordul a fejemben, hogy ez lázadás a Halhatatlanság ellen. Valami kudarcot vallott nagyobb lázadás pótléka... Nem, nem, nincs semmi bajom. Egy-két könnycsepp nem árt, és ez nem színlelés, hidd el. Csak hát már régen nem töprengtem ezen. Nem valami kellemes dolog ez. Éppen úgy, mint nálad, természetesen n volt a dologban. Ez nem véletlen. Majdnem elkerülhetetlen, ha jól meggondolod. Egy Halhatatlan, akinek a normális családi élet természetes örömeir l le kell mondania egy marék lyukkártyáért, hajlamos az efféle törvénysértésre. A Halhatatlanságnak ezért kell megtennie a szükséges el vigyázatossági rendszabályokat. És nyilvánvaló, hogy a Halhatatlanok el bb vagy utóbb éppen ezért hágják át egyszer-egyszer oly zseniális ügyességgel a rendszabályokat. Emlékszem az asszonyra. Talán ostoba dolog ez részemr l. Semmi másra nem emlékszem abból a bioid b l. Régi munkatársaim már csak nevek a jelentésekben: a Változtatások, amelyeket felülvizsgáltam - egy kivételével - már csak a Kibernetikus Agy memóriarekeszeiben nyugvó epizódok. De rá emlékszem, méghozzá jól. Te talán megértesz engem. A kapcsolatot évekig kérvényeztem, és amikor elnyertem a segédkalkulátori címet, t osztották ki nekem. Ugyanennek az 575. Századnak a lánya volt. Az engedélyezés el tt természetesen nem láttam. M velt és bájos volt. Nem gyönyör , nem is csinos, de amikor fiatal voltam (igen, voltam én is fiatal, ne higgy a legendáknak), engem se lehetett szépnek mondani. Jól illettünk egymáshoz, és ha Halandó vagyok, büszke lettem volna, ha lehet a feleségem. Ezt meg is mondtam neki nemegyszer. Azt hiszem, hízelgett neki. De én tudom, hogy ez volt az igazság. Nem minden Halhatatlan ilyen szerencsés, akinek a Kalkuláció osztja ki az asszonyát. Természetesen abban a Valóságban neki fiatalon meg kellett halnia, és egyik hasonmását se lehetett megszerezni. El ször belenyugodtam a dologba. Voltaképpen rövid élete tette lehet vé, hogy velem élhet, s ugyanakkor nem hat károsan a Valóságra. Most már szégyellem, hogy akkor örültem is neki, amiért nem él sokáig. De ez csak kezdetben volt így. Csak kezdetben. Olyan gyakran meglátogattam, ahogyan a tér-id engedély csak lehet vé tette. Minden percet kihasználtam, nem ettem, nem aludtam, ha kellett, és a munkámat is szégyentelenül elhanyagoltam. Kedvessége túlszárnyalta minden várakozásomat: beleszerettem. Nagyon kevés tapasztalatom van e téren, és az ilyesmit igen bizonytalan dolog megérteni az Id ben végzett Megfigyelés alapján. Megítélésem szerint mindenesetre szerelmes voltam. Az érzelmi és fizikai szükséglet kielégítéséb l valami egészen más lett. És elkerülhetetlen halálát akkor már nem kényelmes megoldásnak tekintettem, hanem ránk váró szerencsétlenségnek. Megcsináltam a lány Sorstervét. Nem mentem a Sorstervez részleghez. Én magam készítettem el. Ne is csodálkozz ezen. Szabálysértést követtem el, de ez még semmi ahhoz, amit kés bb tettem. Igen, én Laban Twissell, F kalkulátor. Háromszor jött és múlt el a bioideje, hogy csekély beavatkozással megváltoztathattam volna a lány személyes Valóságát. Természetesen tudtam, hogy a Tanács semmiféle magánjelleg Változtatást nem hagyott volna jóvá. És mégis úgy éreztem, hogy én magam személy szerint leszek felel s a haláláért. Ez az érzés indokolta kés bbi tetteimet. Teherbe esett. Semmit sem tettem, pedig tehettem volna. Én dolgoztam ki a Sorstervét, én módosítottam, hogy a velem való kapcsolata is benne legyen, s tudtam, hogy a terhességének nagy a valószín sége. Tudod, vagy nem, a Halandó n k minden el vigyázatosság ellenére is teherbe eshetnek a Halhatatlanoktól. El fordulhat. Minthogy azonban a Halhatatlanoknak nem engedélyeznek gyereket, az ilyen

de minden rendelkezésemre álló másodpercet elhasználtam.. Aztán két év múltán az Id tanács elé került egy Változtatás terve. Nem csodálkozom. Akkoriban léptettek el Segédkalkulátorrá. Büszke voltam persze. A lány örült a terhességének. s azzal okoztam a bajt. amikor lelkendezve újságolta. Század a légi utazás egy féltucatnyi módját próbálta ki (mint a jelenlegi Valóság is). és próbáltam mosolyogni. amikor gyerekkorában meglátogattam. küszködtem a kész Sorstervvel. és ellen rizzem a fiú növekedését. hogy örüljön. Az evés. Másnap nem mutattam be a megoldást. Valóságos gyerek. Repül gépmérnök volt. hogy egy pillantást vessek rá. Még észrevétlenül sem merészeltem belépni az Id be. majd szétnyíltak a görcsös szorításból. Kidolgoztam a Változtatást.. megteltem velük. de aggódtam is. Visszatértem a Halhatatlanságba. ahogyan el re tudtam. Koraszülés. Az anya meghalt.. hogy életben hagyom a fiamat. mi volt a nevel intézetek Halandóinak az elképzelése velem kapcsolatban. Szerelmi házasságot kötött. így aztán csak tétlenül néztem. aki elmondhatja ezt magáról. ami elkerülte a figyelmemet. Életben hagytam. Gyakorlott Sorstervez nem siklott volna át rajta. Harmincnégy éves volt. hogy így nézel rám. Twissell suttogóra fogta a hangját. hogy apának nevezzen engem. Két év telt el így. Igen. és megtaláltam benne az él gyereket. és még büszke is voltam hibátlan munkámra. hogy az új Valóságban hasonmásai lesznek. Lehet. milyen érzés a karodban tartani saját életednek egy parányi atomját. ahol a fiam nem létezett. Mint távoli rokon mutatkoztam be neki. Új Sorstervet készítettem a fiamnak az új Valóságban. Hibátlan volt. Nem számítottam erre. Elhelyeztem egy nevel intézetben. hogy jól ismertem anyja családját. A szülésben és a vele kapcsolatos problémákban igen járatlan voltam. Máskülönben nem vettem volna a szívemre. nem égbekiáltó b n. Ez már több mint szabálysértés. aminek be kellett következnie. Nem tudom. hogy ennek nem lesz semmi káros hatása a Valóságra. Mégpedig könnyen. A gyerek megtanult járni. az enyém. A lány nem is ment volna férjhez abban a Valóságban. Másnap reggel benyújtottam a kalkulációmat a változtatási javaslatommal együtt. és h vösen elbúcsúztam. hogy már egy éve tétlenül vártam a halálát. De mitév legyek most? Nem ölhettem meg a gyereket. s a megközelítés durva módszereivel kidolgoztam egy tér-id engedélyt (ennek a Valóságnak mégsem kellett túl sokáig tartania). s rám bízták a Változtatást. A nemlétbe való átmenetele elszomorított. s el re tudtam. és beléptem az Id be. hogy az agyam Kibernetikus Agy. már mozog a magzat. s egy szörny éjszakán át viaskodtam hiába az ellen. felhasználtam azt a körülményt. döntöttem. Rendszeresen ellen riztem a fiú Sorstervét (most már hozzászoktam. és ha csak tehettem. de nem akartak gyereket. De senki sem tanította arra. amely egy nap múlva (a bioid szerint) már nem létezett. Elfogadták a pénzt. tekintetét a padlóra szegezte.. A fiam betolakodó volt ebben a Valóságban. A Sorsterv jelezte. Egy napot töltöttem vele. Század egy részét is érintette. Az anyának még két hete volt hátra. Hadd maradjon vele a gyerek addig. de nem szóltak egy szót sem. S aztán a karomban tartottam a fiunkat. Ez volt az els . s azon bánkódtam. Gyerekem volt.. alvás nélkül huszonnégy órára bezárkóztam az irodámba. Ott ültem. Sokféle módszer van erre. Semmit sem tudott az apjáról..terhességeket fájdalommentesen és biztonságosan megszakítják. s azt akartam. hogy túlbecsültem a képességeimet. de ez még mind semmi. de ismerem ezt az érzést. amíg csak a tér-id engedély szerint tehettem. Elkövettem ezt a b nt is. Tartózkodóan beszélgettem. mint ahogyan el re tudtam. mivel már nagyon kitanultam. hogy semmi nem mutatott káros hatást az akkori Valóságra 0. Tudtam. Hogy szerettem volna meglátogatni a feleségemet is az Id nek abban a kis szakaszában. így hát semmiféle el vigyázatossági rendszabályt nem alkalmaztam. mint én. . magamba szívtam minden mozdulatát. egy kis valószín ségi alternatívában. Ezt kezdett l fogva tudtam. amikor a tér-id engedélyem el írta. Tapasztalt b nöz lettem. Az 575. Ennyire mégsem vagyok elvetemült. amely az 575. De engedtem a kísértésnek. Görnyedten ült. és az ereimben tér-id engedélyek oldata kering. Rémülten néztem meg ismét a Sorstervet. Ez volt az els önálló feladatom. F benjáró b n. hogy rendezzem fizetési kötelezettségeimet. s a fiam boldog.0001 valószín ségi határ felett. mit találok. sikeres tagja volt a társadalomnak. Nem találsz még egy Halhatatlant. életben hagytam! Miért förmedsz rám? Te ítélsz el? Nem tudhatod. s úgy. hogy még a szülés el tt meghal. megrögzött gonosztev . s most elhallgatott. udvariasan mosolyogtam. és gügyögött is már néhány szót. És akkor valami történt. s ujjai lassan egymásba fonódtak. Két hét boldogságot kérni. De közben állandóan figyeltem. Nem várhattam. éppen olyan id s. s megpróbáltam legalább egy napig kívül élni a Valóságon. jóval harminc évvel fiam születése után. nem is emlékezett azokra az alkalmakra. elkeseredett er feszítéssel próbáltam benne hibát találni. meglátogattam (a bioid vel egyeztetett id közökben). és nagyon örültem. hogy megszegem ezt a tilalmat). amikor még élt.

Elutasította a Halhatatlanságot. .Mert a módosítás elkerülhetetlenné tette a Változtatást? . vagy a kör bezárásának a valószín sége a kritikus tömeg alá esik. Megköszörülte a torkát. hogy megtaláljuk. s bizonyos értelemben vezeklés lesz a b nömért. .. és hitt Twissellnek. Miért? Harlan bágyadtan válaszolt: . . Gondolt egy nagyot. és én most nagyon szeretném megsemmisíteni ezt a módosítást. még sötétebben.. De a Változtatás még most se zajlott le. hogy vissza tudjuk hozni Coopert? . mintha vad elkeseredés járná át. .Harlan úgy érezte. s a Változtatás nyomban bekövetkezne. és Harlan hallgatott. Rengeteg b nt követtem el az érdekében és az anyjáért. Egy akaratlan módosításról. de kell lennie valami lehet ségnek. Lassan feltápászkodott. Térdre borult. Negyvenkét éve ágyban fekv beteg. . Bármely pillanatban. De nem is nagyon igyekezett megérteni.Vajon valóban így van? Visszamehetsz.Most már érted . Ez az új Valóság még most is létezik. Ez azt jelenti. akkor a módosítás visszafordíthatatlan lenne. Harlan most már hitt neki. ember! Harlan lassan emelkedett ki a kétségbeesésb l. és a székhez botorkált. hogy ne szenvedjen tovább.Gondolja. a Változás nyomban bekövetkezhet.Most mit kell tennünk? . és képességeinket tekintve nagy a valószín sége annak. Ha nem volna. de úgy érzem. Erre nem lehetett mit mondani. olyan körülmények között. hogy sajnálja ezt az embert. De itt valami másról van szó. hogy ismét bezárjuk a kört az Id ben. Érted? Harlan nem nagyon értette. Nem is hallottam. Megszólalt: . még fenyeget bben. bár tökéletes összhangban volt a Halhatatlanságnak tett eskümmel. s t még véget sem tudtam vetni az életének. hogy valaki megtette volna. miért vettem úgy a szívemre a történetedet. és megtarthatta volna a másikat. Bár én sohasem tettem. Század idegregeneráló eljárását alkalmazzam. . és miért nem bánom. ökölbe szorított kezét a halántékához emelte. ez maga a b n. és az én parancsszavamra hajtották végre a Változtatást. Én és a Kibernetikus Agy találtuk ki neki ezt az új életet. hanem mintha Kalkulátor volnál.Lehet. négyéves kora óta béna az alsó teste. és megpörgeti.Az Id be is. a legrosszabb. és megsemmisítheted a módosítást.. hogy a 900. pedig sámsoni er feszítése nélkül is megmenthette volna az egyiket. .Még nem tudom. a legnagyobb b nöm. sajnálja a sok elkövetett b ne ellenére. Próbáld meg..Harlan! Harlan! Az Id be is. és ne technikusi szemmel nézd a Halhatatlanságot. El rehajtotta fejét. amelyek nem tették lehet vé. És ezt nekem köszönheti. és Valóságot változtatsz. Az új Valóságban létezett. a Század megfelel pontján. A fiam is ott él. hogyan? . Coopert rossz Századba küldted vissza. hogy a lázálom ismét elkapja.Nem.Hogyan? .Mindenesetre nem ezt. hogy a módosítást meg lehet és meg is fogjuk semmisíteni. a fiamnak volt hasonmása. s lassan ingatta. vagy nem? .Igaz. Ha valamit megváltoztatsz az Id ben.Lennie kell valami módszernek. El ször is figyelj rám. Nem kell kétségbeesni. hogy ez az utolsó tettem.Ez minden? Twissell suttogva felelte: . így sokkal összetettebb a kép. 15.Harlan hiába várta az öregember következ mondatát. ha megtartod a leányt. Az öregember sürget en szólongatta: . a legrosszabb. és visszahozni ide Coopert. és elveszítette Noŷst. elt nik a Halhatatlanság. ha te vagy én hibásan döntünk. Általában nincs is szándékunkban megsemmisíteni a módosítást. tehát minden lezajlik a terv szerint. Még most is a Mallansohn-féle memoár Valóságában élünk. Nem sértené a Halhatatlanságot.folytatta Twissell -. Azon kapta magát. Kutatás a Primitív Korban Twissell megrázta Harlan vállát.

Gy lölöd a Halhatatlanságot. mit csinálok.Nem tudom.felelte Twissell. és kényszerítsd vissza ket a thalamusodba.50 közé. Mínusz tizenöt másodperc. mint az el bb.állította Twissell.És aztán a helyes Századba küldjük. Vissza ne rántsd a kart! Készen vagy? . amikor kilép a kabinból. hogy Twissell örül. hogy meg tudom tenni. Most ismét elindítom az órát. . „Nem fog fájni . Mínusz tizenkét másodperc. de ez mégis más volt. . egy zsebanalizátort vett el félig a tokjából. ezért nyertelek meg.Te nem tudod. Noŷs! Jobb keze megmozdult (zéró!) görcsösen. Gondolatban térj vissza ehhez a pillanathoz. . . nincs más választásod! Van rá valami más mód.Lehet. Szerinted mit kell tenni? . alig néhány bioóra.Egy pillanatig hallgatott. .. és ez már megváltoztatta.. . Természetesen ez is módosítás lenne. Legyen ez az els megközelítés. Század második negyedébe küldted vissza Coopert.Tudom. A mozdulatok felidézték.” Megpróbált csak Noŷsra gondolni. Még Harlan eltompult érzékei is észlelték. Noŷs! Bal keze a kapcsoló felé nyúlt. és akkor még eljuthat a helyére.99 a valószín sége. . Elindítod a sorkapcsolást. mert sikerült csatába vinnie. Közönyösen gondolta: „Életem utolsó perce?” Mínusz harminc másodperc. igen. és ugyanabban a pillanatban lenyomod az energiakart az alsó id be. Vérzik a szíved Noŷsért. Twissell el relépett.De hogyan találjuk meg Coopert? .. Aztán a zéró közeledtekor jobb kezeddel nyomd le a kapcsolókart. Századba. de kétségtelenül nem olyan nagy. a 24. Gyere csak. Szemében ott csillogott a csata tüze. Most! Jobb keze megmozdult. Az öregember hangjából hirtelen elt nt minden öregség és fáradtság. fiú. Aztán vedd el onnan a kezed.Huszadik század . és akkor az érzések ismét megrohanták.gondolta. tudom . Érezd azt. az Id be is. Gy lölsz engem. Megkapod. Állj ide. 0. hogy visszaszerezd a lányt? Nem volt más mód.Itt az emel kar. Milyen mélyre? . de az izmaid tudják. . de nem d l össze. .nyögött fel Harlan.25 és 19. fiú.Tudjuk. várod a jelzést. hogy van rá mód. Tudtam.mondta Twissell. és fogd meg a kapcsolókart. hát ezért van rád szükségem.Ez nem a halál. Harlan zihálva visszaugrott.. Mínusz öt másodperc. hogy a 20. A vörös hajszálmutató ismét nekiindult. amit akkor éreztél. mondtam már. Megpróbáltam ugyanazt érezni. de meg se nézte és visszadugta. Egy percet adok neked.Nem tudom.Az Id be ezekkel a tizedesekkel! Mondjuk. . Harlan visszakényszerítette magát a m szerekhez. Szedd össze magad. Szakért je vagy a Primitív Kornak. hogy pontos legyek. Ott állsz mellette. .Nem tudom. mert különben a Halhatatlanság már nem létezne. . legfeljebb egy bionap alatt. fiú! Várod a jelzést.Próbáljuk összeállítani az események menetét . A Valóság meginog. idézd fel az érzéseidet. Nem kellett felidéznie.Tizenkilenc harmincnyolc. és cigarettáját lándzsaként tartotta. Nem tudom. Valahová 19. Így van? . Kapd el abban a pillanatban. és a tárcsára bámult. Gy lölöd a Tanácsot.Nem hiszem.mondta. Harlan elfulladó hangon szólalt meg: .Nem hiszed. valamit számolt.Nem tudom . S hogy mi a módja. hogy teljesen hibás. .De tudod . ..

hogy létrejöjjön a Változtatás. Századig.A képes újságjaim. . Úgy gondolom. ráncai szinte világítottak. század jellemz jelenségei voltak. ide pedig beengedjük a Tanács albizottságát. Te vagy a Primitív Kor szakért je. akkor elveszítem az eshet ségét annak. Inkább válogatott a hírek közül.Milyen nyomokat. a Minimálisan Szükséges Változtatás.Pompás. ha annyit tudnak. hogyan kanyarog és kavarog. hogy mi keressük. hová akar kilyukadni Twissell. Megszokta az Id n át való hírközlést.Veled. archív anyagot. Cooper megjelenése nem lesz felt n . egyik ujjával átszúrta. mintha a Valóság egyszerre olyan törékennyé vált volna. Bizonyára használtatok különleges forrásokat tanulás közben. s aztán figyelte. ha nem jó helyre érkezem? Emlékszel? .mondta Twissell száraz. katalógusokat. amir l Cooper tudja. .Igen.kérdezte türelmetlenül Twissell. Harlan aggódva nézett körül. Twissell a cigarettáját nézegette. Nehéz. veled.Egy dolog nyilvánvaló.Értem.Nincsenek kabinjai. s nem foglalta össze ket. . hogyan tud hát összeköttetést teremteni velünk? . úgyhogy rögtön felfedeznéd.. hogy a saját hangját is biztosnak hallotta.Én tökéletesen bízom a Halhatatlanságban. Eldöntöm. Éppen így beleszöv dik az Id be minden olyan tárgy. . Egész élete beleszöv dik a régi Id be. s t lehetetlen volt arra számítani. . a 20. .Harlan a fejét rázta. és tévedtem. hogy jobban ismered. Most egyel re nincs több tennivalónk.Volt valami kedvenc témád. Megpróbál nyomokat hagyni hátra a számunkra.Tehát a Halhatatlanság továbbra is létezik . Nincs felette a bioid véd pajzsa. . hogy valami a kívánt formában jelenik meg.Rendben van. (Twissell józan viselkedése annyira hatott rá.. m alkotásokat. Ez nagyon fontos. az MSZV. A képes újságok a korai 20. hogy az Id ben bezárom a kört. tehát helyesen döntöttünk. teljesen kiszámíthatatlan volt. van fantáziája. .. hogy a Primitív Kornak csak erre a szakaszára koncentrálom a kutatásokat. mi lenne. Egyedül te vagy képes megtalálni a nyomait.mondta Harlan. és ott is marad. Használd csak az egyes számot. Te tanítottad Coopernek a Primitív Kort.És aztán? . filmeket. . akkor soha nem tudják meg. Kalkulátor? Twissell csalafinta öreg arca rámeredt Harlanra. akkor figyelj ide! Ha úgy döntök. hogy olvasgatod ezeket az újságokat. hová akar kilyukadni . . amíg meg nem semmisítjük a módosítást.És együtt tanulmányoztátok ket. Harlan így válaszolt: . élete egy részét mint Halhatatlan töltötte. ugye? . Maga a döntés lesz a dönt fontosságú. Tudni fogja. ha rossz Században találja magát? .Pontosan így van. hogy . Utoljára azt kérdezte: És mi lesz. Az egyiknek megvannak a majdnem teljes évfolyamai a 20. ha ez örömöt szerez nekik. Nemigen fog beletör dni abba. és eligazodsz köztük. .Nem tudom. . értelmes. határozottan.Most már tudom. és még így sem biztos.Harlan nem tudta.Gondolatban már felkészült arra. Technikus. abból az Id b l merített els dleges forrásokat.Ha egyszer Mallansohn. majd így szólt: . és a Halhatatlanság elt nik. Cooper tudja. amelyet hátrahagyhat a számunkra. hogy rossz helyre érkezik az Id ben. No és szerinted Coopernek módjában áll felhasználni ezeket az újságokat az üzenetközvetítésre? Ne felejtsd el.Coopert ott akartuk hagyni a Primitív Korszakban.) . . gyakorlatias hangon -. Században nincs Halhatatlanság. És ha nem. De mi sem. Világos fej fickó.A képes újság mesterséges stílust teremtett. ha nem sikerülne a dolog. .Nem tudom. . hogy hajótörést szenvedett az Id ben.Most eldöntöm. Nekik elég. És már el is töprengett azon. . minden bizonnyal.Most az a kérdés: Mit csinál majd Cooper. Elgondolkozott. Menjünk vissza az irodámba. Valamit tenni fog. jól ismered. Század elejét l egészen a 22. Ne felejtsd el. Dokumentumokat.Nos? . jel vagy üzenet. .Twissell füstkarikákat fújt ki. hogy a terv sikeresen befejez dött. ha benne önmagára hívná fel a figyelmet? . hogy egy hirtelen fejrezzenésre is összeomolhatna.

Valami igen elmés ötletnek kell lennie .Az Id be is. . Amikor Coopert a 20. hogy kinyomtathassa. fiú. A 20. Mi azonban még most is itt vagyunk. . . Századba került.Miért ne? .Ó. . amelyet a Század egyetlen embere sem tarthat gyanúsnak. . Század ebben a tekintetben a virágkor.Azonfelül . . hogy azonnal válaszolj. de mégis normális hirdetést.. Teljesen nyilvánvaló! Az els pillantásra nyilvánvaló. Században. . és hívja a Halhatatlanságot. A 20. Te csiszoltad a gondolkodását.. Amikor a képes újságokat tanulmányoztam Cooperrel.Nem beszélhet nyíltan. akkor sem számíthat rá. Századba küldted. vagy amit nem értenek. te vagy Cooper. Teljesen normális! És ugyanakkor számunkra nyilvánvaló.a képes újságok nem is igen közölnek olyasmit. hogy feladója egy másik Századból érkezett (természetesen a fels id b l). A kulturális környezet.. Század tudtára adni ismereteinket még károsabb lenne a Mallansohn-körre nézve. Harlan. bejut a szerkeszt ségi állományba.Hirdetés.Ezek nyomtatott lapok. De tegyük fel. amit akar. .Úgy hiszem. felt n volt. Papírra nyomják. Században is csinálnak ilyesmit . Harlan? Költségesek a hirdetések? .Micsoda? . .. vagy valami más törvénytelenséget. s mindazt tudod. Olyan hirdetést kellett közöltetnie.-ban. ami igen valószín tlen. helyes nyomon járunk.Egy fél hasáb? .De nem úgy. tehát Cooper a Primitív Kor jelenlegi Valóságában egyetlen hibás lépést sem tett.Lehetetlen. Milyen nagy lehet szerinted. igen. A 20. hogy a különböz szerkeszt kön átjut a szövegezése.” . ami úgy látszik.Nem. Twissell a cigaretta ég hegyét bámulta.Ó. Ráadásul nehogy gyanút keltsen. Században vagy. Kalkulátor. mintha mi intézkedünk tévesen.mondta Harlan elterelve a beszélgetést a körbe topogástól.jegyezte meg Twissell. ami ha csak egy pillanatra is. még nem volt a 20. amely gyakorlatilag az els pillantásra értésünkre adja. megvan az els megközelít adatunk.Kérlek. Most vajon mihez kezd? Hogyan érheti el. Századból a 20. mintha onnan akarna ihletet meríteni. egyáltalán nem zavarta Twissellt .Megtalálod. . Nem hirdetheti: „Cooper a 78. amit együtt néztetek? Valamire.Cooper nem szórhatja a pénzt. mert tudjuk. kisalakúnak is kell lennie. Nem tudom.Nyilván jelbeszédre volt szüksége.Nem kívánom. Gondolkozz vagy öt percig. ami rültségnek látszik. Használd a fejedet.És ha nem találom meg? . elég költségesek. minthogy számtalan más cikk között kell felfigyelnünk rá. hogy mit keresünk. . Igen. .Milyen lehet Cooper hirdetése? . gondolkodj! Koncentrálj a képes újságokra. Szélhámosságot gyanítanának. Pompás. Egy félhasábos hirdetést kell keresnünk. Az irodalmat és a filmet már nem tudom szétválasztani. szokatlan vagy hibás? . módosítást hajtottál végre. amely a Primitív Kor embereinek látszólag teljesen normális. ..Hirdetés! . A 186. igen. . nem emlékszel egy ilyen hirdetésre. .Hasáb? . . Mondd csak. amit . A szöveg hasábokra oszlott. mint a 20. . mégpedig a pontos szövegezéssel? Harlan szeme kerekre nyílt. Gondolkozz.Most nézzük a hirdetést .megjelenik az újságokban.jegyezte meg Twissell.Azt én is szeretném tudni. így tehát Cooper az üzenetében nem használhatja az Id k Egységes Nyelvét. A Halhatatlanság létezik. és nem akarnának belekeveredni. ugye? És amíg létezik.Nincs értelme. Te tanítottad a fiút.. amelyet kötelesek pontosan megjelentetni. Néhányszor megbeszéltük ezt Cooperrel. Fizetett közlemény. milyen nagy lehet a hirdetés? Harlan a kezével mutatta. .vetette közbe siet sen Twissell.

Ez az angol nyelv.. Te ismered a Primitív Kor történelmét. angol . . amikor észrevette Harlan csodálkozó tekintetét. .kérdezte. és visszatette a könyvet. amint kíváncsian nézegeti a könyvtár régi. A Halhatatlanság legtöbb Századában már filmkönyvek voltak forgalomban. Reggel. . De végbement egy változás.Zavarlak? . Abban a pillanatban. . Harlan vállat vont. ha ez egyszer lehetséges volt. Máskor elparancsolta volna Twissellt a polcoktól. Századba irányítottad. tudod. hogy semmiféle Változtatással nem lesz dolgom. amir l a nyelvészek mindig fecsegnek. . hiába F kalkulátor. m szaki cs döt vagy esetleg egy. Kételkedem benne. Harlan összerezzent. Harlan. milyen kartotékrendszeren tartod ezeket az évfolyamokat? . az Id „paradoxonjain”. mikrováltoztatás..Külön könyvtárt építettem a Kettes Szinten. azonnal! Harlan csak figyelte Twissellt. Sok helyütt azonban a molekuláris rögzítés is elterjedt. Furcsa. a hirdetés megjelent a lap megfelel számában. Ilyenkor kávé. kis „v” bet vel. De a nyomtatásról és a papírról is hallottak. S közben a polcokhoz sétált. vagy egy atomháborút. . nem visszavonhatatlan módosítás.mormolta Harlan.Igaz.mormogta Twissell. Twissell visszarakta a kötetet. A Valóság vakon sodródott a Maximális Valószín ség vonala mentén. Harlan úgy érezte. hogy igazságosak-e a Változtatások. És ha a Maximális Valószín ség járványt jelentett. .Menjünk oda.. amellyel Twissell keresztülcsörtetett az id logika dzsungelén. Testének többi része feszült figyelembe merevedett. Tudod. s a lapok recsegtek Twissell nem eléggé finom ujjai között.t n dött Harlan -.Nehézkes és esetlen. Csak a jobb keze meg a szeme mozgott. vagy ahogy a Kalkulációban nevezik. mire felkelt. Cigarettái id nként a körmére égtek. Harlan bólintott.25 Század els kötetét.kérdezte Twissell. és megkopogtatott egy oldalt. ugye? . Twissell megvakarta az állat. hogy. miért nem köszöntem le a kalkulátori tisztségb l.. Olyan régiek voltak. gyámoltalanul bámulta a könyvek kötését. Kihasználtam Cooper kiváltságos helyzetét. megtörtént. hozzálátunk? Levett egy másik kötetet a polcról. . A fejét rázta. hogy a hirdetés oldalát megnézed. s végül egyet leemelt..folytatta az öregember.. Harlan leemelte a 19. két kötet között Twissell az utolsó korty kávéján elmerengett: .. Véget ért az els bionap. az Id be is. egy. . milyen volt a valóságban. Az öregember pergette a zizeg lapokat. de ügyet sem vetett rá. és módszeresen nekilátott átlapozni.Akkor maradok . mivel most nagyobb a valószín sége annak. azután.Nem. vagy tízszázadnyi rabszolga-gazdálkodást. akkor.mondta Twissell. „Vajon valóban azt gondolja . Súlyosan felsóhajtva megjegyezte: . már egy aeon is eltelt.állapította meg.. . hogy a véletlen rávezeti a megoldásra?” A sejtése igaznak bizonyult: mert Twissell.A könyvnyomtatás nem igényel olyan m szaki befektetést. és dörmögve újabb kötetet szedett el . amikor Coopert a 20. . . és mer en bámulni kezdett egy lapot. mint az el z Valóságban. Mióta . Keveset és rosszul aludtak. elvörösödött.Felesleges itt maradnia. szendvics vagy valami más címen szakította meg a munkáját. . mi is lenne igazán rossz. találomra felütötte.Igen.Semmi ilyesmire nem emlékszem. bekötött könyveit. .Szerettem volna megtenni .Pompás! . hogy a törékeny papírt különleges eljárással kellett megóvni. Semmi sem tartóztathatta fel.. mint a filmek . A te Valóságod mikrováltoztatást szenvedett el. hogyan hatnak az érzelmek az emberre. Biohónapokig kétségbeesetten reménykedtem.Néha csodálkozom.Rendben van.. Érted? Harlant ismét megzavarta az a könnyedség. és si szavakat próbálgatott.Ez még nem Változtatás. most. Egészen belebetegedtem.Szerettem volna megtenni. Nos.

Senki sem rejtette el. Twissell Kalkulátor. egészségesen és sértetlenül. hogy ideje aludnunk. .Én azt hiszem.Tréfálsz? .kiáltott Twissell. .felelte élesen Harlan.22-kor Harlan csöndes ámulattal meredt az egyik oldalra.a bet k már ugrálnak a szemem el tt. „Hová akar kilyukadni? Még gyorsabb munkára akar ösztönözni? .Van itt még valami. Az Id be is. ami t lem telik. ritkás sz haja szétzilálódott.Nem értelek. Véget ért a második bionap. . .Akkor kerítse el nekem.a Halhatatlanság létezik. Harlan felpillantott. és egyszeriben izgatott lett.válaszolta Harlan. Az Id be is. Még most is ott van. Hadd lássam. De el ször.Micsodát? .Egyébként . Senki sem bántotta.. ahol Finge jelentései szerint el rement a fels id be. megígértem. .. Hogyan haladhatnék gyorsabban? És módszeresen tovább forgatta a lapokat. Megígérte. nem hittem. . Századtól felfelé ilyesmi már nem fordulhat el . hogy biztonságban van! Harlan az öregemberre meredt.Megnézném a következ kötetet . Akkor hát hozza ide. Harlan elrántotta el le.Mondjon egyet . az emberiség kihalásával. . A kabin nem tudja áttörni.Nem . Noŷs változatlanul ott van.kérdezte éles meglepetéssel Harlan.tört ki Twissell. a Valóságunkat olyan magas jóléti szintre emeltük. Századnál. . Ebben megállapodtunk. hogy ez egyet jelent az atomháborúval. hogy visszakapom Noŷst. Soha nem szólt róla egy szót sem? ..jegyezte meg . valószín leg végig az egész bioid ben.Mit el ször? Harlan így folytatta: . még akkor sem.gondolta Harlan szégyenkezve. A 28. hogy minden egyes oldalt meg kell néznem. élve. A következ szünetnél Twissell gyámoltalanul megjegyezte: . Valóban nem említette volna? Pedig gyakran gondolt rá. ha megmutatom az oldalt.Én megteszem.Megvan! Twissell nem fogta fel a mondat értelmét.mondta Harlan. Azt mondta.Nem mondtam? . mondtam. még akkor sem. és így szólt: . . Nem én rejtettem el. .Még rengeteg van hátra. Tudom. és remeg ujjakkal a kötet felé kapott. . .Nem tréfálok. amikor összevissza fecsegett a képes újságokról meg hirdetésekr l. Twissell csak most kapcsolt: . soha nem hittem benne igazán.Tudja. Twissell Harlanra meredt. Nincs valami gyorsabb módszer? . És az oldal minden részét. az ilyesmit meg lehet akadályozni. de mi hasznom nekem ebb l? Szüntesse meg az id gátat a 100 000.Mit csináltál? . . . És a Valóság egyetlen hatalmas Változással visszaugrik a Maximális Valószín séghez.” Twissell így folytatta: .A gátat. délel tt 10. arcán meglepetés tükröz dött.Ha most elszalasztjuk ezt a lehet séget. Elfúlva mondta: . . Maga tréfál! Noŷsnak meg nekem találkoznunk kell. s abban biztos vagyok.kérdezte.Micsoda? . a Halhatatlanság elt nik.De megtalálom. hol van.. A kutatás harmadik bionapján. s ennek a színvonalnak a Halhatatlanság beavatkozása nélkül valóban igen kevés valószín sége volna.Nem találod meg ismét. Maga nem találja meg. . és becsapta a kötetet.Ezt sohasem említetted! . hogy elintézi.Megtaláltad! Odaugrott Harlanhoz. . ami felülmúlja a Primitív Kor képzeletét.. Az Id be is.Igen. .Egy pillanat..Ne játsszon a szavakkal. . Rendben van. és ez annak a jele. Megígérte.

Akkor. Sajnálják-e a Karbantartók. . . De most. Furcsa. és felügyelnek az energiaszolgáltatásra. De ha a Karbantartók elt nnek. és minden Növendék önkéntelenül kerülte még a gondolatát is. Ráérnek olvasni.Twissell elkeseredetten megragadta Harlan könyökét. a Karbantartás tovább üzemeltetheti az egész Halhatatlanságot. megviselt és mesterkélt a Karbantartók édes és egyszer életével szemben. Egyiket sem. hogy nem maga emelte ott a gátat? . és magától függetlenül intézkedtek. mint a Tanács együttvéve. hogy elveszítették id otthonukat. nem sokat konyíthattak a temporális gépészet elméletéhez. amikor arról értesült. A Rejtett Századok Andrew Harlan üres tekintettel figyelte a sürg -forgó embereket. . a lakószintjeik és a saját szórakozásuk. mint ahogy egyetlen Specialista sem. nézhetnek a hirdetés meg Cooper után.Pedig nem én csináltam. hogy Cooper rossz Századba került. .Várj csak. hogy nem kellett félniük a szegénységt l. szakértelemmel dolgoznak. nem nagyon kívánt róla bármit is megtanulni. és olyan rémületet vett észre Twissell szemében.Rendben van. de nyilvánvalóan nagy volt a gyakorlati tudásuk. 16. Az Általános Szakmába jutni. . Harlan kissé magához tért. Ha egy napon valamennyi Specialista elpatkol. Az Intertemporális Szállítási Osztály személyzetéhez tartoztak: acélszürke egyenruhában. De most mondom: szüntesse meg a gátat! . Harlan nem sokat tanult a Karbantartásról Növendék korában.. betegségt l.Sehogyan sem tudott visszaemlékezni. A Halhatatlanság gépezete az munkájuk nyomán m ködik simán. A Karbantartók alkotják a Halhatatlanság alapját. gondolkozz! A Tanács semmiféle gátat nem létesített. Végül is valószín leg k a teljesebb egyéniségek. Gát a kabin útjában? Id gát? . . a Specialistáknak el kell hagyniuk a Halhatatlanságot. vagy nyomorúságosán elpusztulnak. Azok a Növendékek. . amint munka közben figyelte a Karbantartó embereit. akik a vizsgákon nem feleltek meg. Miért ne volnának boldogok? Tízszer annyian vannak.A gát létezik. De most megfigyelte és nagy kínjában szinte irigyelte ket. Munkájuk a bionapnak csak egy bizonyos hányadát foglalja le. mint a Specialisták. és a különböz Valóságokból kisz rt filmdramatizálásokat is megnézhetik.Ez lehetetlen. egyenérték volt a kudarccal.És ha. . Akkor mindenr l tudnak. Az Id re esküszöm! . Ellen rzik az Id b l történ élelem. hogy nyugodtan. . Ügyet sem vetettek rá. és elég karpótlás volt-e a Valóságváltoztatás? .Szedd össze magadat! Gondolkozz. és a Halhatatlanságot a végpusztulás fenyegeti. hogy szabad idejüket is a foglalkozásuknak szenteljék. meg Mallansohn és a Halhatatlanság után. és a lehet ségekhez mérten boldogok.Csak nem azt akarja állítani.és vízszállításokat. megsemmisítik a hulladékot.Akkor nem tud mindenr l. és semmiféle társadalmi nyomás nem nehezedik rájuk.. átkerültek a Karbantartókhoz.A gát létezik.De nem építhettek ilyen gátat. Máskor valamivel kevésbé udvariasan nézett volna el a fejük felett. kétfej nyíl. hogy ez a nyilvánvaló tény el bb nem ötlött az eszébe.Többet tudok. a gyerekeiket? Elegend ellenérték volt-e.. Megvan a maguk társasága.Harlan elsápadt.. hiszen Technikus volt. hogy ez lehetetlen. A Specialisták élete hajszolt. fiú. várj! . Elvi lehetetlenség. akkor. Ismét elfogta a düh. váll-lapjukon fekete alapon vörös. Úgysem találják meg. amilyet még akkor sem tapasztalt. Harlan úgy vélte. Senki sem.Akkor a Tanács m ve. a családot. mert a Karbantartáshoz tartoztak. úgy tetszett neki. Bonyolult energiamez -berendezésekkel próbálták ki a kabinmotorokat és a kabinakna mentén fekv hiperszabadság-fokozatokat. De akkor esküszöm az Id re és a Valóságra. és állítom. Vagy hogy pontosabbak legyünk. . A gát létezik. . az „igazi Halhatatlanok”. ahogyan szemérmesen nevezték.

Twissellt szemlátomást kínozta a bizonytalanság.Mindent ellen rzött? .Ha nincs meg az id gát.gondolta Harlan. mikor beléptek a kabinba. . hogy magával tartok. akkor én is nyugodtan nekivághatok.” Twissell gyors madárpillantással körülnézett. mit kezdhetek én vagy akármelyik más Halhatatlan. Twissell F kalkulátor törte meg Harlan gondolatainak a füzérét. . A Részleg fels idejének a végállomásáig. . így szólt: . Ha felfedezi.Zavar. Erre esküszöm.Magam hozom vissza neked .Sennor gyanakszik.. Tehát túléljük az utazást. és visszajöttem. De ha veled történik valami baj. Mit l fél. . hogyan kell megtalálni Coopert. majdnem futva rontott be.Nem kellett volna eljönnöd .Miért nem? .Akkor távozhat. Az egyik férfi válaszolt: . de akkor is elt nik. . Nem lehetett félreérteni: ez parancs volt.Kezét szorosan összekulcsolta.Ha minden ilyen egyszer és biztonságos. A pályák szabadok. akkor semmi veszély nem fenyeget. hogy felülvizsgáltattam a kabinpályákat.ígérte Twissell. . Twissell odafordult Harlanhoz. . . sarkon fordultak. miért vonulok félre. . Ha a Halhatatlanság a döntés után is létezni fog. Mégis nyugtalan vagyok miatta. amikor a Karbantartók munkához láttak. Az id méter suhanó számaira meredt. az energiamez k üzemben vannak. .Hogy állunk a kabinaknákkal? . Ócska babona a részemr l. Twissell és Harlan egyedül maradt a kabinaknában. ha nem kísérem el ezen az úton.szólalt meg Twissell. Twissell cigarettát tett a szájába. kérlek.mondta Harlan. Még a sokkal nagyobb egységeket mér skála is. Mennem kell. mint távozásakor. . menjünk! És a Halhatatlanság továbbra is létezett. A legutóbbi két bionapon többször is felhívott. Az emberek udvariasan meghajoltak.Akkor használja híres logikáját. és fürgén kisiettek. és amelyet a Karbantartók külön erre az útra építettek be. s még fáradtabbnak látszott. Harlan. . Tudni szeretné. Twissell elengedte a férfit: . mert Noŷs nélkül nem keresem meg Coopert.Igen.Semmi baj nincs.Ragaszkodsz az úthoz? .Rendben van. Ha azonban a döntés hibás.Megkérdezték-e a véleményüket valaha is bármilyen kérdésben? Harlan most úgy érezte. Harlan a fejét rázta. Kalkulátor.kérdezte Twissell.Ha valami történik velem. én már ott voltam egyszer. Kalkulátor? .Nem értem . Nincs semmi logikus magyarázata. Twissell akkor is riadtan pillogott. Készen vagyok. Harlan vállat vont. még az is percenként kattogott. társadalmi reformer tüze ég benne. uram.Feleslegesen semmit sem akarok kockáztatni.Mégiscsak öregember. . amely a Kiloszázadokat mutatta.kérlelte Twissell. a Halhatatlanság átmegy a nemlétezésbe. És még ha megvan is.Maradj itt. . Határozza el. hogy a kört még be lehet zárni. uram. . . akkor ez azt jelenti. és az emberek tisztelettudó vigyázzba merevedtek.Mennem kell.Én sem akarok késlekedni. „Hogy bírja? . . nem késlekedhetem.Hát nem érted? .. te tudni fogod. Mogorván válaszolta: . valamennyi Halhatatlan együttvéve? Harlan csak a fejét rázta.

És aztán? . Az anyagcserénk majdnem teljesen megegyezik. Az emberiség jóléte. és 40. Ha a kérdést a Kibernetikus Agy képtelen kiszámítani. . Fiatalkoromban ennek ellenére néha arra gondoltam. amikor létrejött a Halhatatlanság.válaszolta Harlan. de én soha nem voltam Sennor. Miért rejtettek? Azért.még a 70 000. Mennyi ideig élt az emberiség a Primitív Korban? . Még soha nem vonta kétségbe. hogy az emberiség fejl dése furcsa módon akkor szakadt meg. . .Ezt mindenki tudja.Esetleg tizenötezerig. Gyerekem is született egy 575. mint például Sennor. mert a fejlettebb ember nem akar velünk megismerkedni. tudatalatti ok is? Ha az ember képes a végtelen távolságú jöv be utazni. hogy az emberi faj minden Században változatlan. akik annyira felülmúlják t. s t senkit sem ismert. De nincs ez összefüggésben a mi Valóságváltoztatásainkkal? Kiiktattuk a szokatlant. Twissell szívesen fecseg.. csak néhányan. De az ember ember. Nem tudta.Mire? . De ez nem változtat azon. ahová nem tudunk eljutni? Csupán a 70 000.ismételte meg Twissell -. Tizenötezer Század a majomtól a Homo sapiensig. Miért? Harlan így felelt: ..Néha arra gondoltam. Ez is egyike volt azoknak a kérdéseknek. és nem enged be a saját Idejébe? Miért nem .Talán. Azon túl vannak a Rejtett Századok. . Harlant nem nagyon érdekelte a téma.De ha a fels bbrend emberek mégis léteznek..Tízezer Századig . ivóvíz és finomvegyszerek ide-oda szállítása. a term talaj.) . . aki tudta volna.Helyes.. milyen lehetett a Halhatatlanság. mint a majmot.Ha megállítottuk.Én például a 30 000-es Századokból származom. . De aztán felfedeztük a Valóságváltoztatást. mégis érdemes odafigyelni. Normális körülmények között én is így vélekedem. így van? .Talán a következ dolgon lemérheted. Henry Wadsman F kalkulátor a t le megszokott h hóval megel zött egy háborút. Kezdetben majomszer teremtmény volt.Az ok nyilvánvaló.Úgy látszott.Vannak olyan fajok. Az emberi faj alig változott. Hátha létezik egy másik ok is. a végén pedig Homo sapiens.” . megállítottuk. . igen. (Harlan akaratlanul is összerezzent. amelyeket mindenki töprengés nélkül érvényesnek fogadott el. Soha nem hittem. az enyém pedig képtelen. De a lázálmaimról beszélek.. Még Sennor sz rtelen id otthontársainak a létezése is állandóan kérdéses. Így szólt: .Nem sok. neked ez felesleges. . Századig tartjuk ellen rzésünk alatt az Id t.Igen. . Ett l kezdve a súlypont egyre inkább a Valóságváltoztatásra helyez dött át. Század között. és mégis mi a különbség közöttünk? Nekem négy foggal kevesebb n tt ki.. akkor olyan emberekkel is találkozhat. mint neked. mert elrontotta az egyik kongresszusi tag autójának a fékjét. Igen. Csupán néhány Századra terjedt ki a 30. amelyek millió és millió Századig éltek változatlanul. Században is.. És hátha minden becsületességük és minden tisztességük ellenére is azért állítottuk meg az emberiség fejl dését. És ezzel véget is érnek az anatómiai különbségek. amikor létrejött.Akkor azt is tudnia kell mindenkinek. hogy ez a fejl dés aránylag rövid id alatt zajlott le. mint amennyi ideig az ember a Primitív Korban élt. hogy a te szervezeted képes szintetizálni a szteroid sejtmagvakat. hol volt Twissell id otthona. A Primitív Kor szakért je vagy. és szinte majdnem teljesen a kereskedelemre korlátozódott. A legnagyobb különbség közöttünk az. Véletlen volna? Efféle kérdéseket nálunk kevesen feszegetnek. a Kalkulátornak b n erre fecsérelni az idejét. hogy a filozófiai spekuláció célravezet . így volt. mintha az ördögöt akarná ki zni magából.Harlannak átvillant az agyán: „Úgy látszik. . te pedig a 95. Mit számít ez? . pedig k aztán igazán ártalmatlanok.A 30 000-es Századokból származom .. mert nem akarunk találkozni egy fejlettebb emberrel? Ezek a szavak nem csiholtak ki Harlanból szikrákat. ezt tudom. Miért ne? . századbeli asszonytól. Otthonunk között a távolság kétszer akkora. ám olyan Id távolságban.-b l. egy ki nem mondott. A letarolt területek újraerd sítése volt az érdeke. Egyszer id k voltak azok. és nincs vakbelem.. és éppen ezért az étrendembe koleszterint kell beiktatni.

. Századon..Így vagy úgy . Tökéletesen engedelmeskedett az irányításnak. és a mozdulatot egyaránt lehetett a türelem és a remény vagy tehetetlenség kifejezésének tartani. de akár tudatos..derítjük fel a Rejtett Századokat? Mert nem akarunk velük megismerkedni. Cooperr l. és a 96 000... A kabin alig vánszorgott. és valaki a 70000.Most. Twissell igazított a m szereken.Éljünk. Csak fennhangon töprengek.. hogy ezt a fegyverszünetet.kiáltotta Harlan.mondta kedvetlenül Harlan -. aztán kínlódva hozzátette: . hogy a kabinoddal volt valami baj. ... Tegyük fel. 99726.Kár ilyesmivel izgatnia magát .. Századig.. Túljutottak a 99 000.. . 99728. és hagyjuk élni ket.. . Most már az egyes Századokat jelezte a mutató. ami nekünk lehetetlennek rémlik. A nagy skálamutató megállt.mondta Harlan. A skála szerint a 95 000. 100002. Az id beli enyhülés törvénye alapján a Változtatások néhány Század után elülnek. amelyben élnek. és a kabin lelassult. . 99853… Harlan felkészült a pillanatra. mint a másik. mégiscsak ez vezérel bennünket. Twissell felkiáltott: . Tegyük fel. most. hogy felkészüljenek a Rejtett Századok lakói elleni küzdelemre? De hogyan szerzi vissza Noŷst? Minél el bb vissza kell mennie az 575.. A tempométerre mutatott. 100001. hogy ez tudatos törekvés. és ott mindent elkövetni. 99851. Harlan visszafojtotta a lélegzetét.. vagy nevezzük bárminek.. 99985… 99986. akár tudatalatti. Tegyük fel: nyugtalanítja ket annak a lehet sége. De várj csak egypár percig. Egyik Változtatás több Századra hat.folytatta suttogva Twissell -. 100000.. Tegyük fel..Még most sem hiszem . százezerre.. Az aggodalmamról. Most aztán Harlan rémülten ugrott talpra. megtörtük... Lehet. Twissellt meghökkentette ez a mondat.mormogta Harlan. s elkeseredetten gondolta: A Halhatatlanságot kell megmenteni ahhoz.. Twissell tovább fékezte a kabint.. s k sem hozzánk. hogy megtehetik. ezerre. k távol tudnak tartani minket attól az Id t l. A számok tovább növekedtek.. A Rejtett Századok fejlett emberei nyilván tudják ezt. Twissell megrázta a fejét. 99999.Mihez kezdjünk majd? . s most már nincs szükségük a gátra! 111 394. semmir l. és hagyjuk élni ket.. Emlékezhetsz rá.. hogy k ezt az els komoly inváziónak vették.Nincs id gát! .nyögte Twissell.Talán elvitték Noŷst. Századon túl a fels id ben akart letelepedni. .. Éljünk.. elzárva minket. 99938. 99939… 99940. nem tudunk közel férk zni hozzájuk. és a két ember bénult csendben figyelte. minthogy a tudományuk sokkal el rehaladottabb a miénknél. ..... mint akit sokkal nagyobb gondok gyötörnek. Sennor vetette fel ezt a problémát.. 99998. 99 727.mondta Harlan. Volt! . Századba. hogy egy napon a Változtatás elérkezhet egészen a 200 000. amikor nekicsapódnak a gátnak. Egy szót sem kellett volna szólnom bolondos fantaziálgatásomról. és gátat tudnak emelni a kabinaknákban.Mi más magyarázat lehet? Miért nem mondta el ezt el bb? . amíg üresen hagytuk a Rejtett Századok Szektorait.Még most sem..Mégis. hogy mindez statisztikai kérdés. Század! . ... Nem azt mondom.Ott volt a gát! . hogy nincs is ott semmiféle gát. Inkább azt mondhatta volna.. tegyük fel .Nem tudom. . mint az Id egyik megoldatlan kérdését annál a közös ebédnél.suttogta Harlan.. .Pedig volt. 99852.k fogták el Noŷst? . és az els kudarc után nem is tettünk újabb kísérletet. hogy mondott valamit. hogy mindaddig nyugodtak voltak. Tehát nem voltunk agresszívak. Század közt jártak. . most . Lehet. 99984. Elméletileg az igazi Változtatás végtelen sok Századra hathat: százra.. s nem is volt tudatában annak. De mi nem ezt tesszük! Változtatásokat hajtunk végre.

. Andrew? Nincs semmi baj? . és fekete haja az állánál. Hasztalanul. amikor áthaladtak a 100 000. és Twissell türelmetlensége a fehérizzás tet fokára hágott. . fiú.Senki. szeme rémülettel telt meg. Egy szabálytalan vonalas rajz el terében a következ állt nyomtatott nagybet kkel: ALKUSZOK T ZSDEÜGYNÖKÖK OLCSÓ MEGBÍZÁSA Alatta kisebb bet kkel: Beruházási hírek.Megbocsátok . Kalkulátor .kérdezte a lány Harlan ölelését l elfúló hangon -. hogy megtalálja Noŷst. .Aggódtam. Én teljesítettem az ígéretemet..Senki nem járt itt. Nem pillantott fel. . . . a Szektornak abba a részébe. Noŷst kissé megnyugtatta Harlan arckifejezése. Átvillant agyán a lehet ség. visszaviszünk az 575. Gyere. le az alsó id be. . Denver. Postafiók 14. és elkiáltotta magát: .Semmi . és odaszólt a fiatalembernek: . amikor Noŷs keze belesimult a kezébe. hogy kelepcébe csalják ket a fels id ben. . . lányom.Elég egyszer .Bocsásson meg. hallgatagon forgatta az asztalon hever folyóiratkötet lapjait. ha ugyan hisz nekem.Egyáltalán senki? Semmi? A lány a fejét rázta.Jól vagy? . Harlan akkor se moccant. Noŷs külön szobában aludt. hogy Harlan még fel sem eszmélt. Laban Twissell F kalkulátor.A hirdetés. . átölelte. lányom. . hol voltál? Napok óta nem láttalak. Twissell lassan közeledett feléjük. . Visszafelé a kabinban Andrew Harlan fokról fokra gondterheltebb és hallgatagabb lett. Harlan végigrohant a folyosón. és már félni kezdtem.a f nököm. gyermekem. Azt hittem. Azt hittem. Kinyújtotta a kezét. hogy találkoznak a Twissell említette „fejlettebb emberekkel”.felelte Twissell.Andrew .Miért kérdezi? . és mohó lelkesedéssel szemlélte: . Mindkett töknek segítek.Semmi.válaszolta Harlan. de angolul van. mintha azt gyanította volna. és arca a vállán volt. Tud rólad. olyan gyorsan.Noŷs! Noŷs! Az üres Szektor falairól öblösen görögtek vissza a hangok. és azt suttogta: .Segítek rajtad.Harlan kiugrott a kabinból. Harlan.Mondd.Várj csak. Századba.Andrew! Harlan sarkon fordult. valami történt veled. és megfogta a lány vonakodó kezét. és Twissell nem titkolta megkönnyebbült sóhaját. . Az aránylag kis hirdetés a harmincadik oldal fels sarkában volt.. uram.Ismered. Sokkal csendesebben kérdezte: . Századon. .Én jól vagyok. Csak Twissell közeledett lihegve. Harlan kissé távolabb tartotta magától. mióta Harlan elment? . Harlan továbbra is gondterhelten. aztán majd lefordítom. s hátán végigfutott a hideg.. Colorado. ahol kis otthonukat berendezték.Szava elakadt. . és a viszonzó szorítás is szinte gépies volt. Twissell sokkal megfontoltabban mászott ki a kabinból. Noŷs már a karjában termett.mondta -. Felolvasom. A Technikusnak megígértem. Bolondos rémkép. jól érezted itt magadat? . de aztán ismét egyetlen gondja az volt. Megtalálta a keresett oldalt.Noŷs! És egyetlen pillanat alatt. A lány itt van. Fekete szeme Harlan tekintetét kereste.mondta h vösen s egyáltalán nem b nbánóan Harlan.

T zsdeügynökök. Minden felel sséget magamra vettem. . de nem is árthatunk egymásnak... Harlan amúgy is megterhelt lelkiismerete most mégis megszólalt: . A számok angolul is olyanok. Századnál ott volt a gát. Kalkulátor. hogy akkor még egyetlen ember sem látott gombafelh t? Senki sem tudta volna ilyen pontosan reprodukálni..Úgy gondolja? Nézze csak még egyszer a szövegezést. Ha kudarcot vallunk. hogy zajlott le? Twissell kimerülten felelte: . és maga is el tudja olvasni a 19. Amikor felvirradt az indulás napja.Az értékt zsdén fektették be a magánt két .Az Id be is. Velem kell jönnie.mondta komolyan Harlan. A kör bezárul? A gondolat nem hagyta békén. .Még most sem bízol bennem? Mivel csaptalak be? Mi zavarhat még? . .Hátha csak véletlenül hasonlít a gombafelh höz? . nem szólt a. egyikünkön sem lehet segíteni. . Egyetlen új feltételt sem szabok.Nem. Nem hagyom itt egyedül. aki eleget tudok a Primitív Korról.. csak alig ébredt ennek tudatára. .Még félig sem szívta cigarettáját.Egyetlen dolog. és én vagyok az egyetlen.. A kezd bet k összeolvasva kiadják az ATOM-ot. és szemlátomást csalódott. majd Noŷstól választotta el..Nem szóltam egy szót sem a lányról meg arról. a gondolat egyre jobban befészkelte magát az agyába. .Nos. Olcsó.volt az ingerült válasz.Twissell feszülten figyelte Harlan fordítását. de mégis megtörte a pillanatnyi szünetet. Kalkulátor . hogy ezt megtehessem.Visszamegyek.. egyetlen feltétellel.De nem err l van itt szó. És aztán? Harlan rárivallt: . Noŷsnak biztonságban kell lennie. Cooper tudta. .. hogy a hibát kijavítsuk. Ez kelti fel a figyelmet. És így folytatta: . mint az Egységesen.Még csak egy dolog! A 100 000. Ahogyan teltek-múltak a felkészülés napjai.32 emberének.Úgy tervezem. Twissell érzelmei váratlanul visszacsaptak. Nem tudja. . Szerencsétlen tévedés volt. nem . m szaki hiba.32-t.Nem fogják megdicsérni ezért. Kalkulátor. Csupán utána kell menni. hogy ezek után visszavonulok a Halhatatlanság ügyeinek az intézését l.Ezt aligha kell lefordítani.Twissell arcán elömlött a megkönnyebbültség és a boldogság.Ismét feltételek? .felelte türelmetlenül Harlan..Mit tehetnek? Miel tt nekem esnek. meg kell várniuk.És vissza is mégy? . mi történt magával? Nézze csak a lap megjelenési id pontját! Rábökött az oldal tetejére. . milyen rajz van a hirdetés hátterében? . Itt a postacíme. Megbízása.Remélem. igyekezve meg rizni lelki egyensúlyát.Harlan ujja szinte átbökte a papírt a kurta sorok kezdeténél: .Az öregember vállat vont. kissé balra az oldalszámtól. Ha meg nem. Közben pedig semmit sem jelent a 19..Dehogynem! Egy atombomba-robbanás gombafelh je. Ha a vállalkozás sikerül. . Az üzenete.Nem éppen ez volt életem legkellemesebb beszélgetése... . Miért? Csupán ez aggaszt még. hogy neked köszönhet Cooper eltájolása. . Mindössze halványan érdekl dött. ha. hogy nem siklom keresztül efféle anakronizmuson. 17. s t a pontos dátum is. El ször Twissellt l.mormogta. kivéve. eloltotta és elnyomta a . március 28. Ez is véletlen? Nem veszi észre. Nem látja. talán maga a siker ténye megment. Harlan megelégszik ezzel a felelettel.mondta Twissell. amikor Twissell visszaérkezett a Tanács albizottságának ülésér l: .. El ször úgy látszott. . Megkérdezte: . hogy ez a hirdetés megfelel minden követelményünknek? Rögtön szemet szúrt.Ugyanaz a feltétel. 1932. . Akkor ez bizonyosan Cooper. .Alkuszok.Mi az a t zsde? Mit akar ezzel mondani? . .Várj csak! Hiszen ez csak néhány vonás . Megvan a század-Század. ..

Harlan lassanként kezdte megszokni kényelmetlen övét.mondta. de nem volt más választásom. és mégsem sikerült elrejteni a szépségedet. máskülönben nem használhattam volna a különleges kabint az alsó Id határon túl. Század slakosainak az öltözékében.. hogy van valami igazság Twissell régimódi bókjában. És mégis gyönyör volt. . és ha lehetséges. .A kabin nem tér vissza automatikusan a Halhatatlanságba. akkor a te dolgod. Az els utazás alkalmával csupán Cooper megérkezésének pontos idejét kell megállapítanunk. . ahogy vártam. a lány készen van-e. Noŷs és Harlan útiruhában jelent meg. Csak annyit képesek megtenni.Igen. A kozmetikája csupán néhány kusza színfoltra szorítkozott a száján. Amikor végeztek a berakodással és a m szerek ellen rzésével. Számára nem volt újdonság.Jól vagyok . Agya szakadatlanul ugyanazt a gondolatot morzsolgatta. mint a korai 20. Mi bajod van? Alig ismerni rád..Azt kérdezem. és sajgó élességgel döbbent rá. Harlan pedig. de kiderült. . Mindent elmondtam neki. az arcán és szemöldökének pocsék utánzására. De azért felszereltünk egy visszatér kapcsolókart. mi vár rá? .A legszívesebben nem avattam volna be ket a dologba. . hogy lehetetlen . Felsóhajtott: . hogy nem emelte ki kell képpen a szépségét. a bevágó nadrágszárat.jegyezte meg könnyedén Noŷs. . amely megközelít en úgy festett. mit kell tennie. A képes újság hirdetéseib l gondosan kiválasztott néhány ruhát.. nem értettem.mondta Harlan. . Más közölnivalója nem volt. Nem fél. és a felhalmozott készletek között botorkálva rámutatott a sima bels falból el mered fémkarra.Második út? . és aprólékosan végignézte a különböz Századokból importált holmikat. hogy irányítsák az Id be való kivetést. .Túlságosan engedékeny vagy. hanem meghatározatlan ideig a Primitív Korban marad. megpróbált kedélyeskedni.Már alig három bioóránk van hátra. hogy fenntartják az id beli feszültséget.. .Micsoda ronda ruhák voltak a Primitív Korban. Hallotta.Tudom. . A ruha úgy fedte be Noŷst. Amikor Twissell megpillantotta ket a 20. s ilyen energiaforrás nincs a Halhatatlanságon kívül. .. Nem tudjuk.Figyelj csak rám. kénytelen volt elismerni. . de a F kalkulátornak meg kellett ismételni kérdését.Közönséges kapcsoló . amíg a Primitív Korban vagytok. aki érzéketlenül állt ott mellette.Az Id be is! . De ha a kart a visszatérés állapotába helyezed. hogy a n k jobban értenek az öltözködéshez. Század vidéki ruházata.hamutartóban.Ha ez ösztönös tudomány. és remélem..Ez rossz jel. Harlan elfordult. percnyi pontossággal megtudjuk . hogy Twissell mond még valamit.mondta. és több a szépérzékük. a durva szövés ruha egérszürke színtelenségét. amíg Harlan kibökte: . . visszajöhettek. Napok óta bánt valami. hogy egy másik Század ruháiba kell bújnia. Id nként odafordult Harlanhoz: . de ebben volt valami mesterkéltség. ahogyan megállapodtunk. Aztán jön a második út.közölte Twissell.Voltaképpen szerettem volna a kabinba kézi irányítású m szereket is beépíttetni.Hogyan fogadta? . Andrew . Ó. Harlan javaslatát Noŷs kissé módosította. Csodaszép haját (és ez volt a legborzalmasabb) könyörtelenül levágta. .válaszolta egykedv en Harlan. kedvesem. Noŷs barátságosan rámosolygott. Harlan ismét egyedül maradt gondolataival. milyen id eltérés van a megérkezése és a hirdetés feladása között. az utolsó. A postafiók útján megkeressük.Mi a véleményed? Harlan csak a vállát vonogatta. igen.Nem magyaráztam el neked mindent . Bevezette ket a kabinba. Már tudja.Bocsánat.A mérnököknek elég nagy energiaforrás kell ahhoz. . . arra való hivatkozással. a sz k hónaljat.érdekl dött rögtön Noŷs. .Mit?.

Néhány perc múlva . és váratlanul ismét megjelent.) Yarrow Oktató így vágott vissza: . vagy alig vették észre: olyan volt.De a Föld a Nap körül kering. . mintha kétségek gyötörnék. Ha a Föld egy bizonyos pontjáról elindulok. az élettelen környék nyomasztotta. jó szerencsét! . Félúton valami bels rándulást éreztek: nyilván akkor haladtak át az alsó Id határon. „Érzelem ez.Itt. Biztos volt benne. amíg Cooper kabinja visszaérkezett. .kérdezte Noŷs.felelte Harlan. Megfigyelése a különböz Századokban csupán az emberekre és a városaikra szorítkozott. hogy néhány fontos utasítást nem adtunk meg neki (majd ki kell találnunk. bólintott Noŷsnak. (Akkortájt még „száz évet” mondott a Század helyett. és senki nem is fogja megmondani neki.. Növendék kora óta nem kételkedett abban. hogy az Id utazások tájolása pontos. és bátran mosolygott. mert a Föld csak száz év múlva került arra a helyre. de nem valami határozottan.Értem . és a Galaxis is kering. ösztön és nem gondolat. Egy pillanatra Harlannak visszatért a régi jókedve. ugyanabban az id ben. hogy a kabin elt nt. és nem értelem . és csend volt. Noŷs felhúzta kiszedett szemöldökét. Twissell tovább magyarázott Noŷsnak: . Noŷsra sandított. hogy rossz Századba került. Csupán annyit közlünk vele. Az utazást észre sem vették. . A Halhatatlanság nem anyagi természet világ lévén. . Noŷs megérintette a karját. Alig lehetett érezni. amikor egyedül maradt Harlannal.Tudod.Andrew.Ha Coopert a megérkezésének a pillanatában elcsípjük. .Hiszen tudja. és a lány felé fordult. Harlan megrezzent.Kurtán kezet szorított vele. Saját id otthonáról már csak homályos emlékei maradtak. ahogyan ezt elmagyarázták neki.És most. mit mondjunk). néptelen világba. merre van? . . megszüntetünk minden mikrováltoztatást.És megpróbált mosolyogni. és Cooper csupán annyit fog tudni. a kabin nem tartózkodhat két különböz bioid ben ugyanazon a helyen. A memoár pontosan közölte a barlang helyét.Már indulunk? . el halászott egy újabb cigarettát.felelte.Igen. szinte összezsugorította Harlant. hogy a memoárjában nem említi meg: kétszer küldték vissza. . réz.. . Noŷs elgondolkozott Twissell közbevetésén. a Nap pedig a Galaxis középpontja körül.válaszolta Harlan -. és száz évet visszafelé haladok. fázom. A kietlen táj.felelte kurtán. Az atombomba-hirdetés ismét elt nik.megérkezésének idejét. Nem fogja megtudni. az alsó id be. milyen komolyan faggatta Yarrow Oktatót: . Kissé h vösöd enyhe szél fújt. hogy annyira jelentéktelennek tekinti az ügyet. illetve hozzáadva még tizenöt percet. . Az egymásra d lt csupasz és hatalmas sziklákat tompa szivárványszín re festette a vas-. és úgy nézett rájuk.” Elfordult. Twissell a kezét dörgölte.Nem kellene felállítanunk a Radiátort? . a szomszédban .hessegette el nyomban -. és kilépett a kabinból. Akkor aztán visszatérhetünk ahhoz az id ponthoz. és szinte hetykén mondta: . Aztán már a Primitív Korban jártak. Ilyen élménye soha nem volt. . akkor üres térbe kerülök. s kiléptek a lemen nap sugaraiban fürd sziklás. mint egy közönséges kabinút. és Coopert is pontosan idetájolták. hogy csak képzeletük játszott velük.kérdezte Noŷs. nem volt napja. A lány a szemébe nézett. Twissell közbeszólt: . Majd felegyenesedett. és a leveg t is importálta. Visszaemlékezett. de az is lehet.De igen .Ez nagyon komplikált.és krómszennyez dés. Sajnos. fiú. Cooper barlangjában. és csak abban reménykedhetünk.

Fizetési eszköz. Végigfuttatta a fényt centiméterr l centiméterre a falakon. mint valami levélnehezék. zöldes papírokat takart.) . hogy hol kell lennie. ezt a bármit a barlang végében meg is találta.. Ha kiszámította. .kérdezte Noŷs. földön. Ezt a valamit. megrontottalak? Mi történt veled? .Mi ez? . . (Majd gondolatban visszaállította a „van”-t. Noŷs kissé furcsán festett archaikus rövid hajával.Nem tudod. a lámpát egy hasadékba er sítették. Magát a kabint diffúzfénytörés hártyával vonták be. mint amennyit remélt. és az út a nélkül is elég nehéz lesz. és egyáltalán nem csodálkozott. mit érzek . így aztán meleg lett és világos. Miért hoztál magaddal? Áruld el. És ez több volt. Noŷs szorosan a nyomában haladt. kitapogatta odabent a sötétséget. Noŷs gondterhelten bámult a Radiátor lassan forgó parabolatükrébe. és kiszalad a madár alól? Kockázatos dolog a párhuzam.Alig szólsz hozzám. tehát Coopernek helyesen kellett döntenie. hogy a hirdetés elvezeti Harlant a helyes Id be. Tudom.Holnap reggel .Tudtad. Félrekaparta az álcázásul szolgáló szemetet.El ször is nem ismered a nyelvet. . és belépett. ahová irányították. Vagy azt hiszed. hol van.Akkor próbáld körülírni. legalábbis. . Pénz. Mi történt veled? Id otthonod erkölcse kerített hatalmába? Vagy úgy érzed.Veszély fenyeget . de Coopernek volt ideje b ven. . Csupán Twissell fordított logikáját alkalmazta. köveket. Csak reméltem. Megteheted. Miért nem hagytál a Halhatatlanságban.Valamit. Andrew .Mit keresel? . amely eltakarta még a legkíváncsibb tekintetek el l is. Nem lesz itt semmi baj. de Harlan nyomósabb érveket is talált.Bankjegyek. csak gyanú és késlekedés forrása lesz.Nem szabad elkülöníteni a Teret és Id t. ugye? Harlan a fejét rázta.felelte Harlan . hogy itt vannak? .mondta Noŷs. A lány így kérlelte: .felkeresem a legközelebbi várost. mi a terved? . Bármit . Nem olyan egyszer dolog ennyi pénzt összegy jteni. . . s ezek ellen Harlannak szükség esetén ott volt a sugárpisztolya.Nem vagyok bolond. hogy a barlang bejáratát pontosan ott találta. És a kör nemsokára bezárul! A lenyugvó nap vörösöd fényében a készleteket áthordták a barlangba. Az Id ben haladva a Föld mozgásához alkalmazkodsz. akkor a barlangot is felhasználhatta újabb kapcsolatként. szinte példa nélkül álló utazása után magabiztosan indult el. Az utazási el készületek alatt Harlan nemegyszer gondolt arra. mennyezeten. . és a szemében felvillanó hirtelen harag láttán Harlan zavartan elfordult. hogy engem állíts oda mindenért b nbakul. és most.Semmit sem tudtam. . A Halhatatlanság továbbra is létezett.mormogta Harlan. Harlan félrelökte a követ. Egy lapos k . és ezért engem kárhoztatsz? Úgy érzed. A Radiátort beállították a barlangba. Szerelmes vagy? Belém? Nem teheted. és végigpergette ujja közt a papírokat.válaszolta Harlan. hogy elárultad a Halhatatlanságot. Ez a fickó jól csinálta a dolgát. ha már itt nincs szükséged rám. Odakint h vös márciusi éjszaka volt. hogy a madár kirepül az rbe. mert a Föld a Nap körül kering másodpercenként tizennyolc mérföldes sebességgel. Soha nem lesz erre ilyen jó alkalom. Cooper nyilván túljutott ezeken az akadályokon.Andrew. . és már látni is alig bírsz.válaszolta Harlan. bámulatosan jól. Sebészkésként használva lámpája éles sugarát.szólalt meg. és suttogva kérdezte: . nem akarhatod. hogy ha aranyrudakkal beállít bármely városba. az eredményb l számította ki az okot. Twissell logikája ismét bevált. Harlan átszámolta a pénzcsomót.Veled mehetek. Nem nézel rám.

hiszen nem sokat konyítok a matematikához. a távoli jöv emberei akarták. hogy Coopert visszaküldték a Primitív Korba? Ez olyan képtelenség volt. de ez nem így van. Valaki felépítette. mir l beszélsz . . Így szólt: . hogy ez egészen megváltoztatja a dolgokat? Amíg a magam akaratából csinálok valamit.Twissellnek nem mindenben volt igaza. Harlan hirtelen ráébredt.Mindent megszerveztek . Talán akkor megnyugodhat. A kör nemsokára bezárul! Noŷs tétován kinyújtotta a kezét. akár a kutya a vizet. de Harlan hidegen elutasította.folytatta elgondolkozva . hogyan találtam ki. s az ember ezt teszi. s elhatározták.Igen. ha éjszakára levethetné. mintha a múltak rémét rázná le. hogy a Halhatatlanság kockáztatása árán is visszaszerezzelek. nem most. hogy így cselekedj? k tervezték ki az egészet? . hogy a messze jöv ben az ember különlegesen fejlett változata. . ami nem történt volna meg.folytatta. becsaptak. Vagy valami. hogyan változtassa meg a környezetét. kellemes és állandó környezetet teremtett. Lázálom. Századnál.. Szerinte k emelték a gátat a 100 000. Talán a Halhatatlanok elméleti tudása nem terjed odáig. Meg-megrázta a fejét.Ezt nem bírom elviselni. Természetesen .Amikor a múltkor oly rémülten igyekeztünk hozzád a Rejtett Századokba. mert a környezete zord és változó volt. és az ember azt teszi. akik a fels id ben. felhasználták az érzelmeimet. de nem most. Az id gát tüzelt fel. Nemegyszer álmélkodott azon. a Rejtett Századokban zárkóztak el t lünk. Csak akkor nyugszom meg ismét. Akkor hát miért létesült? Azt kérdeztem magamtól: mit okozott a jelenléte. Kianalizálták érzelmi állapotomat. Akció és reakció. elárulta. Igen! Hát nem érted.Ugyan kérlek! . Te aludtál.Milyen célt szolgált? Nem esett bántódásod. és elhallgatott.Kezdetben csak egyet nem értettem. Harlan akadozva beszélt. Úgy vélte. úgyhogy természetesen megállt a fejl désében. Az id gát megvolt. A Primitív Ember gyorsan fejl dött. hogy kiabál.Nem tudom. esetleg magasabb rend emberek. Századnál? . Nyilvánvaló. miképpen fedeztem fel.Több mint veszély.Úgy gondolod. Amikor aztán rád találtunk. Ismét a fontosabb kérdéssel kezdett foglalkozni: hogyan lehet megmenteni a Halhatatlanságot. mélységesen szégyellte magát. Nem volt semmi támpontom. én magunkról szeretnék hallani valamit. mert elméletileg lehetetlen. A következ ket tudom: a faj csak az új környezet kényszerít hatására fejl dik.. valamire.. Nem volt szüksége a lány rokonszenvére. . új faj él. A Paleontológia nem érdekli a Halhatatlanokat. mit gondol azokról a Századokról. hogy valóban létezett. De hogy bolonddá tettek.mondta továbbra is szigorúan Noŷs -. Mindent. És mégis rájöttem. Twissell sem értette.. tehát tudom. amire az este izgalmában és felindulásában . Nyomd meg a másik gombot. Az id gát miatt rohantam vissza az idegkorbácsért. . Arra gondolt.Találkozásunkat. Mindazt meg kell semmisítenem. Az volt az érzésem. Hogyan találtam ki. de én ébren voltam. Twissell Kalkulátor lázálma . . De látod. hogy milyen kényelmes lenne. Twissell szerint nem a Halhatatlanok építették. és kudarc esetén megsemmisítsem a Halhatatlanságot. . valami gondolatra. amit mint bábfigura tettem. Harlan megpróbált nyugalmat er ltetni az arcára. úgyhogy valamit én is értek hozzá. ha kijön a folyóból. Nyomd meg ezt a gombot. Ám amikor az emberiség megtanulta. soha nem is volt ott gát. amelybe elég bef zni a kódszalagot. Valami személytelen diadal közeledtét érezhette. hogy véget vetnek a mi Valóságváltoztatásainknak. Állandó környezetben a faj sok millió Századig változatlan maradhat. amely a mögötte és el tte álló egyéni tragédiától teljesen független. .Miért volt id gát a 100 000. Twissell felhagyott a képzel déssel. de nem rólunk. ha nincs ott a gát? Egy kis szünetet tartott. Úgy vélte. de a kés Primitív Korszakot nagyon érdekelte..folytatta.Csupán egy válasz volt erre a kérdésre. hogy az embernek fejl dnie kell. Érted már? Noŷs rémülten és hitetlenkedve nézett rá. Én tapasztaltam az id gátat. én vállalom az anyagi és erkölcsi következményeket. esetlen és súlyos b rcip ire meredt. Azt találta ki. Mégpedig el ször azon a bizonyos éjszakán. Néhány pillanat múlva megszólalt: . engem megfert zött ez a lázálom. Ne nézz rám így. és a düht l fél rülten nekitámadtam Finge-nek.mondta Harlan. . mintha egyszer en számítógép volnék. hogy valamire vissza kell emlékeznem: valami jelre.

Század egyik szakért jével kiszámíttattam a Sorstervedet. De neked szükséged volt rá. De itt tehetetlen vagy.felfigyeltem. Ne színészkedj tovább. de az értelmemmel nem fogtam fel. . Azt mondta a Sorstervez : „A megadott vektorok kombinációja alapján nem is nagyon értem. Noŷs rémülten meredt Harlanra. nem figyeltem fel rá.Csak mi ketten.Amit mondanom kell.Mit számít az. a távoli jöv b l jöttél. s csak játszottál velem és Finge-dzsel. Végtelenül nyugodt volt.Minden egybevág. Században.Vagyis nincsenek itt. Noŷs. Andrew? .mondta Noŷs követel z en. . de nem lehetetlen. ha nem vagyok vak. de emlékszem lágyan suttogó hangodra. mikor léptél be a 482. hogy a Század asszonya szerepét megtanulhasd. Noŷs meg se rebbent. A Halhatatlanság összezúzásáról egyetlen sámsoni er feszítéssel. de az már valójában felesleges volt. De te mit mondtál azon az estén...nézett rá Noŷs. Nem láthatatlanok. hogy az ember azóta nem fejl dött. de még nem zárult be. Furcsának látszott egy ilyen kis Változtatásnál.Andrew. a tudatom nem emlékszik rá. . . Századba? Kinek a helyét foglaltad el? Vagy csak úgy behatoltál? A 2456. Még van tennivalójuk. . amikor a mentás italt adtad? Egyre csak beszéltél hozzám. Mondtam már. Furcsa. A Rejtett Századok embere Homo sapiens. Században állítottad meg? Az az id otthonod? Noŷs szelíden megkérdezte: . milyen károkat okozhattál volna. És te is itt vagy. Lágy. Semmit sem hallottam. Harlan karja lehanyatlott.hagyta rá Harlan.Igen. mi a sámsoni er feszítés .. . Csak mi ketten vagyunk itt.Azt akarod mondani. mióta formálja a környezetét. Az új Valóságban egyáltalán nem szerepeltél. Hogyan? Hogyan? Noŷs feszülten figyelte Harlant. Nem illettél bele a régi Valóságba. Még hasonmásod sem. .Nincsenek? . És miért éppen a 111 394. igen. nagyon kérlek. Andrew? Harlan váratlanul kiabálni kezdett: . hogyan létezhetett a régi Valóságban. . veled.Azt sem tudom. és felemelte a kezét. hogy az ujjad köré csavarhass minket.Könnyen kitalálhatod. és k irányították a tetteidet? . hogy helyzetemnél fogva megsemmisíthetem a matematika történetét. . És még nem végeztek. .Hogyan csinálhatnak bármit is? Hiszen nincsenek itt. . A Rejtett Századok asszonya és én. amit csak a fülemmel hallottam. . És még valami. ...válaszolta Noŷs. mert én ismerlek. Pontosan és szakértelemmel. És a Sorstervez mondott nekem akkor valamit.Harlan tompa hangjára Noŷs elsápadt..Hogy megmentsem a Halhatatlanságot! Nem is tudom. . akinek látszol. akkor az lett volna az els kabinutazásod. hogy bevallom-e vagy sem? . Mondd csak. Mikor tanultad meg a kabin irányítását? Ha az volnál. Sokáig gondolkodtam. . Most már nem is próbálta megsimogatni. .Láthatatlan szuperlények? . A kört be lehet zárni. Mintha meleg. hogy igazat mondtam.Nem szuperlények.Miért hoztál engem a Primitív Korba. Igaz? . Bizonyos voltam benne. Közönséges emberek. gyönyör viaszból mintázták volna.suttogta a lány.Igen.Te meg én . hogy egyáltalán megjegyeztem a szavait.Valld be! .Mit mondasz. behízelg szavak. Valld be. Noŷs. hogy ez is a Rejtett Századok embereinek a m ve? k sugallták ezt neked. Már mindent tudtam. El ször meglep dtem.. Harlan szomorúan felelte: . Noŷs. Valld be! rjöngve felugrott. s az agyam egyszerre megvilágosodott: Cooper jelent sége és az.” Igaza volt. Talán már akkor is furcsán hangzottak. Az a társadalomtörténeti könyv a lakásodon. Betolakodó voltál.De te itt vagy. de túlságosan tele voltam.Még okfejtésed után is ilyen bizonytalan vagy? . Mir l beszéltél? Cooper utazásáról az alsó id be.. Emlékszel els kirándulásunkra a Rejtett Századokba? Te állítottad meg a kabint a 111 394.

és nekivághatnál a hajnalnak. parancsra szédítettelek bele a szerelembe el ször. Szeretnéd tudni például.Harlan úgy érezte. Most aztán lel sz? Harlan ujja megremegett a sugárpisztoly ravaszán. Noŷsra irányította. de nem Noŷs esetében. . Elkeseredett-e Noŷs. hanyagabbul üljön. ez azért van. ami testéb l megmarad. hervadozó liliom boldog mazochizmusával.Nem ölhetsz meg a Halhatatlanság védelmében . itt hagyhatnál a barlangban.Igen. Nem olyan fából faragták. hogy a h tlen szeret kezéb l fogadja el a halált. .szólalt meg. Akkor talán nem hiszi el. Sértett hiúságod követeli az ölést. 18. A sugárpisztolyt a kezében szorongatta. Még habozott. Tétovaság fogta el. . szinte misztikus er sugárzott bel le.Valld be. hogy legalább ne érezzek aztán semmi lelkiismeret-furdalást! Egyáltalán ne érezzek! .Lelkiismeret-furdalást? . Ujja szorosabban fonódott a fegyver ravaszára. és tudnia kell. Ha csak a gyilkosság elégít ki.szólalt meg. hogy tartson magánzárkában. mert eldobta magától? Hazudott-e. Valami bels érzés még fellebbezett Noŷsért. és nem az igazságos bosszú. Mentséget keresett a késlekedésre. és meg akarlak ölni. ahogy a lány vele. vagy azt.Habozol? Talán a védekezésemet várod? . kacérkodik-e a halállal? Kétségbeesésében tetszeleg-e a bolondos h sn szerepében. elárultalak. Hangja alig volt emberi hanghoz hasonlítható. lefegyverzi és megszégyeníti? Ez érzékenyen érintette.Miért hallgatsz? Noŷs megmozdult. A Végtelenség kezdete Zsibbadt bizonytalanság töltötte el Harlant. Lázasan gondolta: „Hadd beszéljen! Hadd mondja el.próbált gúnyos lenni Harlan. Vagy pedig pirkadatkor magaddal vihetnél. hogy aztán kés bb belecsaljalak az árulásba.Miféle védekezést? . s egy pillanatra olyan nyugodtan tudott szembenézni a lánnyal. Ismét kitolódott a pillanat. és felvonultatta medd szerelmének és vágyakozásának a maradékait. .Ha ez volna a kívánságod. de valójában örült a haladéknak.Könny lesz felhasználni a védekezéshez. Noŷs. hogy kényelmesebben.Nem! A 289. de csupán a kezét helyezte el az ölében. . mert itt van nálam a sugárpisztoly. Vagy megkérhetted volna Twissell Kalkulátort. Noŷs így válaszolt: . mert Harlan nem hisz neki? . összekötözhetnél er sen. hogy ez az érzelem megbénítja Harlant. Ismét Noŷs beszélt: . Farkasszemet nézett a sugárpisztollyal. s magabiztosság. egy letört. hogy Harlan meg tudná ölni? Még most is csábos erejében bízik. elengedettebben. ahogyan állítod.Tudni akarsz valamit a Rejtett Századokról? . mit tud a Rejtett Századokról! Annál biztosabb lesz a Halhatatlanság védelme!” A szilárd politika látszatát kölcsönözte várakozásának ez a gondolat. hogy . mert azt hiszed.A Rejtett Századokból jöttél? Mondd meg. miért néptelenedett el a Föld a 150 000. akkor leüthetnél. amikor meg kell pillantania a lány véres holttestét. amíg te a Primitív Korban jársz. Harlanon látszott. saját kez leg tette ezt a gyönyör Noŷsszal. és otthagyhatnál a sivatagban. Század után? Érdekel? . Század édeskés irodalmi hagyományai szerint alkotott könyvfilmben így lehetett volna. s bizonyos abban. Noŷs nyilván olvasott a férfi gondolataiban. haragja ismét felkorbácsolódik. De miért nem szól semmit a lány? Miért ilyen közönyös? Hogyan ölhetné meg? Hogyan hagyhatná életben? Rekedten megszólalt: . . hogy gyötr dik.Igen.

A te Halhatatlanságod tette ezt. Rárivallt: . a termékenység. te némber! A lány nyájas Andrew-ját próbálta így egyensúlyozni a „némber” fojtott dühével.Mi is végeztünk Id utazásokat. és cinikus hitetlenségével feldühítenie. amelyet a végtelen szabadság vesz körül. . leszámítva bizonyos kis százalékot. de egészen más elgondolások alapján. az alsó id nkkel. és fejezd be gyorsan. Akkoriban nem ismertük az Alapállapot igazi jellegét. Közvetett úton szereztünk tudomást a Halhatatlanságról. ott eddig mindig sikerült megteremtenünk a legf bb jót. Azonnal nyilvánvaló lett számunkra. sem alkudozni. Miért ilyen valószín tlen a Valóság?. Harlan elkeseredetten szólt rá: . A rendszer nem volt tökéletesen biztonságos. Azt viszont tudtuk.. Nem figyelsz ide. Tudósaink már régen sejtették ezt. El ször is kiszámítottuk a Valóságok Integráljait. és gyarmatosították a Galaxist. S t más értelmes lények is. mert az el bb oly élesen támadta. és a reménytelenséget nem tudták legy rni. mint az emberiség. Hozzáláttunk az Alapállapot jellegének a felderítéséhez. tudod. Harlan most már merészen védelmezhette a Halhatatlanságot.És amikor elérhették a csillagokat. Harlan növekv figyelemmel hallgatta a lány jól átgondolt szavait. és végül bekövetkezett a kihalás. és ebben igazad van. Század már akkor tudott a Halhatatlanság létezésér l. de id t nyertünk vele. hogy er s lesz. Mi ebben az igazság? Mennyi benne a jól kiszámított félrevezetési szándék? Igyekezett a b völetet megtörni. Sajnos nem vagyunk egyedül a Galaxisban. hogy összevethessük az Alapállapottal. Tanulmányoztuk az akkor létez Valóságban él ember sorsát. A maximális valószín ség másik Valóságot elneveztük Alapállapotnak. Ennek most sértenie kellett volna a férfi fülét. Vannak csillagok. és helyrehozzuk ezt is.Beszélj! . Most már tudta. legalábbis ebben a Galaxisban. Egyébként csak a múltunkkal foglalkoztunk.Nem azonnal. hogy a Halhatatlanság Változtatásai következtében. De nem így történt. Amikor kijutottunk a világtérbe.. amit te Rejtett Századoknak nevezel. Ámultán tapasztaltuk. Ez aggasztott bennünket. a statisztikai valószín ségek alapján az Alapállapot meg fog változni egészen a mi Századunkig és azon túl is. Megvizsgáltuk a jöv nket. Voltak hullámhegyek. Valamikor az Alapállapot vett körül bennünket vagy legalábbis hasonmásainkat. mint az elmúlt hetekben. semlegesíteni akartuk a lehetséges rossz hatásokat.Akkor tudósaitok rosszul sejtették. Az emberiség végre eljutott a csillagokig. hogy a lány könnyedén elmosolyodott.Engedjetek be a Rejtett Századokba. de a 125 000. Andrew! Érdekel ez téged egyáltalán? Noŷs változatlan nyájassággal ejtette ki Harlan nevét. Nem ismerhettük. Nála volt a sugárpisztoly. így szólt: . Olyan si fajta nincs egy sem. El ször felállítottunk egy izolált zónát. amely a Halhatatlanokat a 70 000. vannak bolygók. Ahova eljutottunk. Az ember csakugyan megpróbált elköltözni a Földr l.Harlan nem akart sem könyörögni. kifejlesztették a csillagközi hajózást. és inkább szemléltük az Id t. és otthon maradt. még a 10 000. Megtanulták. hogy a bioid egy másik pontján kell lennie (nekünk is megvan erre a kifejezésünk) egy másik Valóságnak. megakasztani a lány mondatainak sima áramlását. és rábukkantunk a növekv Halhatatlanságra. hogy lehet áthidalni a hipervilágtért. Század el tt . Századig az ember a Földön maradt. . Század alsó id határán tartotta. s a fiatalabb elmék közben utolérték.. a 111 394. És az emberiség kihalt. . hullámvölgyek. de Noŷs sápadtan ismét csak mosolygott.Végigkutattuk visszafelé az Id t.. miel tt az a bioid ben elérte a távoli fels id t. és el ször a saját Valóságunkat próbáltuk ki. . Valahol a 125 000. Megszólalt: . .És belepirult abba. Lassan csökkent a szaporodás. a Földr l a csillagokra költöztek.Egy csapásra kihalt? Badarság. így szólt: . de kiveszett a szándék. mintsem anyagot szállítottunk ide-oda. hogy Valóságunknak igen alacsony a valószín ségi foka. a fels id nket. Ez a zárópajzs csupán a végrehajtott Változtatásoktól óv meg bennünket. Ezer meg ezer Század telt bele. túlhaladták.Folytasd. még hevesebben. Eltökélte. Harlan így szólt: . mi a Föld: börtön.magyarázta Noŷs. A következ lépésünk már nem állt összhangban kultúránkkal és erkölcseinkkel. a jelek már mutatták: Foglalt! Tilos az átjárás! Takarodjatok! Az emberiség visszavonta felderít csápjait. Század táján az emberiség megoldotta a csillagközi utazás problémáját.Századom.

Mi megmosolyogjuk a Halhatatlanokat. és miért vall mindig kudarcot? Nyilván minden rutazásakor tud a megel z kudarcokról.A többség java a legf bb jó. és ki mondja meg. amiért t is elragadta a Noŷs festette jöv képe.folytatta Noŷs. a változatosság végtelen. és már haragudott önmagára.Kit értesz azon.Mit fecsegsz itt összevissza? . hogy „mi”? Az ember nemcsak egyetlen világ lett volna. Mindegyik világnak meglett volna a története.Igen . aki keser en szitkozódott. hogy hiába építették fel a Mars-gyarmatokat újra meg újra. csak gyorsabban.Ezt nem tanulmányoztam eléggé . A Kibernetikus Agy. az értékrendje. . amikor kiiktattak egy-egy elektrogravitációs rutazást valamelyik Századból: „Milyen gyönyör volt!” És Nérón Feruque. amelyekben csupán a Föld a lakható? Vajon a kudarc s az emberek kényszer visszatérése börtönotthonukba okozta azokat a társadalmi bajokat.Boldogabbak lettünk volna? . sokféle jó. mindig elpusztultak. hogy mit mérlegeljenek? A gépek nem oldják meg okosabban a feladatokat. Harlan hallgatott. A temporális géptervezésbe ölt energiát nukleáris kutatásra fordították volna.. A Halhatatlanságot nem fedezték volna fel. lehet sége. Eszébe jutott. Ez az emberiség Alapállapota. Meg tudod ezt érteni? Meg tudod érteni azt. Csak semmi túlzást! Semmiféle kockázatot a siker százszázalékos valószín sége nélkül. hogy az ember újra meg újra kifejlessze a csillagközi hajózást.. Gondolkozz csak ezen: mért kísérli meg az ember a most létez Valóságban újra meg újra az rutazást. hogy elérjék a csillagokat. hanem millió és billió világ. a biztosabb és a jobb megoldást veszitek el t le. látom. . nyomorúságot. Mindent. amelyekkel a Halhatatlanságnak újra meg újra harcba kellett szállnia? Harlan a kábítószerekre gondolt. Csak a veszély és nyugtalan bizonytalanság készteti újabb és dics ségesebb hódításokra. milyen különös vonzalommal viseltettek még a Halhatatlanok is az rutazás iránt. Birtokunkba vettük volna a végtelent. Mégis kínos volt arra gondolni.kérdezte makacsul Harlan.kérdezte Noŷs gúnyosan. csak a csillagközi hajózást. amikor a Rejtett Századok fejlettebb emberér l volt szó. a Sorstervez .A Valóság sikertelenségeinek az elsimításával a Halhatatlanság kiirtja a gy zelmeket is . . de egy id ben csupán egy. s kiszabaduljanak a gravitáció börtönéb l? Valóban bels kényszer-e. Századból származó Kantor Voy Szociológus felsóhajtott. A csillagok még lakatlanok lettek volna. Csak szemléljük ket. . Pedig az emberiség csupán a nagy próbatételek leküzdésével emelkedhet a csúcsok felé. Nem Valóságos állapotukban is látjuk ket.Te megmosolygod a Halandókat. .. Valóban van-e olyan ösztönös vágyakozás az értelmes lényekben. mint a jelenlegi Valóságban.válaszolta Harlan.És ha Halhatatlanság soha nem jött volna létre? . De ki programozza be a gépeket. .Én majd megmondom neked. hogy ha elhárítjátok az ember útjában álló akadályokat. s újra meg újra nekivágjon a csillagrendszerek halott világainak. És miért próbálja meg újra meg újra? .Mi nem szándékszunk megváltoztatni a Valóságokat. akik azt hiszik.És mi lett volna ennek a haszna? . Azt mondta: „Kiiktattuk a szokatlant.Mi lett volna? .A legf bb jót? .Ez csak feltételezés . Csak gyorsabban! Akkor mit tartanak hát a Halhatatlanok jónak? Majd én megmondom. ami mérsékelt. . mindez hogy alakult volna? Noŷs így válaszolt: . amit csak a nehézségek legy zése árán és nem a megkerülésével talál meg. . Az ember több mint százezer Századdal el bb érte volna el a csillagokat.” Hát nem ez történt? . hogy a maga módján a maga környezetében keresse a boldogságot.mondta Noŷs -. .Honnan tudod. hogy több Valóság létezik. Váratlan er vel eszébe ötlöttek Twissell szavai a kabinban.kezdte ügyetlenül Harlan. amint a 2456. és az emberiség megvethette volna a lábát a Galaxisban. Sokféle boldogság van. Mi lettünk volna az els k.Mi az a legf bb jó? A gépeitek mondják meg..felelte Harlan. és hogy könnyítsen magán. . hogy elgondolkoztál. amelyeket az emberek mindig a sikertelen elektrogravitációs rutazások korában használnak. a rákellenes szérum elosztásáért kezdte gúnyolni a Halhatatlanságot. A biztonságot és óvatosságot. Hallotta. akik csupán egyetlen Valóságot ismernek. Noŷs közbeszólt: ..

amilyennek leírtam. az egyetlen Valóságot. Láttam.. aztán veled. de tökéletes élességet lehetetlen elérni. És minden Valóságnak végtelen nagyszámú variációja is van.Hogy tudnám én ezt kifejteni.Igen. Harlan megrendült. hogy saját maga válassza meg a jöv jét.Valóban? Végig tanulmányoztam a rendelkezésemre álló Valóságokat.Akkor nyilvánvaló a hazugságod. de megszüntették. annál kevesebb a homály.. és amelyben mi ketten visszatértünk a Primitív Korba. A lány olyan szintén mondta mindezt. Egyetlen homályos pont rontotta el a dolgot. Harlan csak ezt hajtogatta: . ez volt az egyetlen olyan Valóság. hogy: „Színészkedik. Azt is tudnod kellett. az én Századomba. amelyek a legkevésbé látszottak bonyolultnak. Ez egyáltalán nem nevetséges. amely téged is tartalmazott. amelyben elvittél a Halhatatlanságba és messze a fels id be.Mégpedig? . ahol a „lett volna” bújócskázik a „talánnal”? .Mert szerettelek.Mindez hazugság. amely megengedi az embernek. Hazugság. Jóval azel tt szerettelek. de valójában nem értem az egészet. majd hirtelen hozzátette: . találkoztam Finge-dzsel. . hogy az Alapállapotot olyannak ismertük meg. és úgy találtuk. Bármilyen pontosan tájoljuk be magunkat az adott Valóságra. Meg tudod magyarázni a Kibernetikus Agy m ködését? Pedig tudod. . .Elhallgatott. hogy mindezt tudtad jó el re? Mindazt. hogy minden Valóságnak rengeteg variációja lehetséges. hogy minden kiderül rólad. és az ilyen Valóságban a csillagokat nem lehet elérni. amelyekben közrem ködtem a Halhatatlanság szétrombolásában. Öt Valóság közül választhattam. önmarcangoló gondolat volt csak. Én ezt választottam. amely téged is magában foglalt. Ezt a változatot választottam. hogy bizonyos dolgokat megtudjak. Harlan elpirult. . Hogyan is várhatod. Ez volt az egyetlen olyan Valóság. mint ahogy Twissell és te felkészítetted Coopert. akkor is így van.. Noŷs elfordult.Megtanultuk . Századba. a véletlen lehet ségek alacsonyabb valószín ségét el lehet érni. A kevesebb hibát. Azt is tudnod kellett.És mindezt hogy éritek el? Kis szünet után felelt Noŷs: . hogy most sugárpisztoly lesz a kezemben.Miért választottad ezt? . amelyben rossz helyre irányítottad Coopert. És ez nem a Halhatatlanság Változtatása volt. Végtelen számú Valóság létezik. mint te. éppen úgy nem. ahol a Halhatatlanság létezik. hogy találkoztunk volna. És ott éltük le hátralev napjainkat. hogy higgyek neked? .” .Ha gúnyolódsz. hogyan lehet szemlélni a Valóságokat.Ez nevetséges . amely szétrombolta az Alapállapotot. hogy létezik és m ködik. úgy hogy szerelmünk igaz lehessen. mint a Halhatatlanság. Az én népem azonban azt választotta ki a végtelen sok csoport közül. hogy a biztonságot és a középszert választja. amely engem is magában foglalt.kérdezte Harlan. azzal fog végz dni. És ehhez mit szólsz? Noŷs csendesen felsóhajtott: . Minél élesebb a tájolás.állapította meg. Megtaláltuk azt a Változtatást is. milyen boldogan éltünk együtt. szinte végtelen sok volt. az olyanoké is végtelen. .Várj csak! Azt mondod.No és aztán? . hanem maga a Halhatatlanság létrehozása létezésének ténye. ami történni fog? . Ám azoknak a Valóságoknak a száma. El ször a Halhatatlanságot kell megszüntetni. Például a Halhatatlanságot tartalmazó Valóságok száma is végtelen: az olyan Valóságoké is végtelen. Andrew? Engem úgy neveltek. Éppúgy oktattak a szakmámra.Már mondtam neked.folytatta Noŷs -. amelyben rám találtál és szerettél. és mennyire szerettük egymást.Egy soha-soha nem létez szellemországot. amelyekben a Halhatatlanság nem létezik. amelyben visszamentem a 482. Megvizsgáltam azt is. . Nekem ebbe nem volt beleszólásom. de ez soha nem egyenl a nullával. Vannak homályos pontok. mindig számolnunk kell a végtelen sok hasonló Valósággal is. A Halhatatlanság puszta léte kizárja a Galaktikus Birodalom létrehozását. Minden olyan rendszer. .

neutronokkal fogja bombázni az urániumot. amikor Twissell Kalkulátort megláttam. Egy kis Változtatás. hanem már 1945-ben. „Milyen ügyesen cs ri-csavarja!” . ha megtudja Noŷs igazi származását? Jobban gyötörték a kétségek. Gondolkozz! Harlan elszörnyedve meredt Noŷsra. és így soha. Van itt valami. hogy beavatkoznak.És azt hiszed. és Latourette Növendékre. és ez véletlen variáció volt. Aztán Twissellre.. Az Alapállapot valószín ségének a megnövelése. Ha elküldöm a levelet néhány század-Századon belül. Tudod. hogy id el tt felfedezzék a nukleáris er ket. . hogy végül már az én jó szándékomban is kételkedtél..válaszolta elkeseredetten Harlan.És még te vádolod a Halhatatlanokat azzal. hogy Halhatatlan legyen.. .Elmebetegek! . Ha egyedül érkezel. . Most már semmi sem tarthat vissza. hogy a Föld radioaktív romhalmazzá válik. De egyedül kellett volna érkezned. Megtekintettük a Valóságok változatait. Harlan kétségbeesett. Így szólt: . . Önmagára gondolt. Visszaemlékezett Sennorra. és te vissza is jöttél. Nagy a valószín sége. milyen sérüléseket hordoz a lelkében. mint ahogy meg is tetted. amit el kell intéznünk a Primitív Korban. Visszaemlékezett a Kalkulátorokra. de elgondolkozott.Meg akarod változtatni a Primitív Történelmet? . Ezzel a sugárpisztollyal végz dött. de el bb még.. egyetlenegyszer. Csökkentenünk kell a Halhatatlanság megvalósításának mindenféle valószín ségét.Még jobban megijedtem volna .. Mi is beavatkozunk.Nem azok? Te ismered ket.. .felelte Noŷs -. a nagy Twissellre. Csupán egy levél. Században.folytatta Noŷs -. És akkor az emberiség iránti szeretetb l. egy apróság. hogy Coopert a 20. s nem volna a bizonytalanságnak ez az agóniája. . Ez a szándékunk. visszahoztál volna a Primitív Korba. itt a 20. egy férfi új kísérletekbe fog.A Galaxis Birodalom igen. Ha azt akarod. Andrew. . ha azonnal megértem ennek a variációnak minden veszélyét. olyan görcsösen szorította a sugárpisztolyt. mégpedig olyan közel a nullához.Tisztában vagyunk a veszéllyel. Századba küldtem vissza? Akkor minden egyszerre véget ért volna.Azért . Században következik be.Igen. és ezzel olyan vágányra irányított téged. hogy véget vessetek a Halhatatlanságnak? Miért nem lehetett egyszerre elpusztítani úgy. de egyszer. és senki sem tudta. akik megtudták. Zavartan a másik kezébe vette.. az abnormis életre. Századnál. .Nem! . aki öngyilkosságot kísérelt meg.Miért kellett kétszer is megkísérelni. a végleges Valóságban az els nukleáris robbantás nem a 30. Harlan elborzadt: . mi az a Minimálisan Szükséges Változtatás. De te Twissell-lel együtt jelentél meg.Létre fog jönni a Halhatatlanság. mit jelent ez? . de ez természetesen nem bizonyosság. amilyen közel csak lehet. aki tar fejét azzal feledtette. amelyet az Itáliának nevezett félszigetre kell küldeni. és mi boldogan élünk. hogy a biztonságos otthonban és börtönben tartsák. ez az igazság. miért fél a Rejtett Századoktól.32 van. akik egymás ellen fenekedtek. . és Twissell kémkedésére Finge ellen. és a hajnal egyre közeledett. hogy elmebetegek diktálják az emberiség jöv jét. Noŷs meséjében nincs egyetlen hibás pont sem? Hol volt már a szilárd elhatározás.Vissza kellett jönnöd a jöv be. mert nem elég végezni ezzel a Halhatatlansággal. miután leszerelték az id gátat a 100 000. mi is a Valóság. Az új Valóságban.. hogy harcolt minden Halhatatlan ellen. amely a b ntudatot a Technikusok elleni haraggá és gy löletté növelte. de azért végezte a Valóságváltoztatásokat. Latourette életben maradt. Finge intrikáira Twissell ellen. hogy ez felhatalmaz benneteket erre? .tört ki Harlan. az irántam érzett szerelemb l nem bolygattad volna Coopert.Ha így döntesz. a Halhatatlanságnak vége szakad. Ezért ijedtem meg annyira. Most 19. Visszaemlékezett a Növendékekre. Harlannak fájt a keze.Vádoljuk ket. Visszaemlékezett a Halhatatlanság kasztrendszerére.Tudod. . mert állandóan beavatkoznak az emberiség életébe. aki szintén megszegte a Halhatatlanság törvényét. mint valaha. Útközben Twissell elmondta neked. A kör megszakad. Lel hetsz. T led függ. amit attól remélt.. soha ne hozhassák létre a Halhatatlanságot! . milyen veszélyekkel jár ez? Fel tudod mérni. amely azzal végz dött.

mint most. Téged. s a kabin elt nt el lük. Minden t led függ. Noŷs megszólalt: . Az Id mez hártyája elmosta és bizonytalanná tette a körvonalait. . leny gözte az új néz pont teljessége. Harlan a lány felé fordult.. mint azel tt.És megkezd dött a Végtelenség. A hajnal már szürke csíkokat rajzolt az égre. És a sugárpisztoly most el ször tért el a Noŷs szívéhez vezet vonalról. Ismét a régi Noŷs állt el tte. Noŷs lassan Harlanhoz simult. mindig is ilyennek ismerte a Halhatatlanságot. de mi életben maradunk. Máskülönben miért is akarta volna szétrombolni? De teljesen soha nem merte bevallani még önmagának sem. az egyre mélyül rületet. véglegesen meghalt a Halhatatlanság. és az emberiség fennmarad. Most tisztán látta a Halhatatlanságot. engem és a barlang tartalmát bioid -mez védi a Változtatástól. . az én Századomnak is.Ez itt a Föld. de aztán váratlanul a derengés szétterült az egész égen. Cooper elt nik a hirdetésével együtt. gyerekeink lesznek. és az szíve is úgy dobogott érte. hanem egy végtelen kaland kiindulópontja. az abnormális indítékokat. És Harlan megb völten követte.Most úgy érezte. A lány szelíden folytatta: . Tétován pillantott Noŷsra. Csupán el kell határoznod magadat. Nem halhatatlan és egyedüli otthona az emberiségnek.Érted most már? Gyere ki a barlangból. és a férfi tudta. az elkeseredett életeket. hogy már döntött. hogy elérje a csillagokat. és Noŷs rámosolygott. amelyeket er szakosan kiszakítottak környezetükb l. a gyötr d poklot. hogy a kabin elt nésével véget ért. a Halhatatlanságnak is vége lesz. soha nem állt vele ennyire szemt l szemben. unokáink. és a hatalmas kabin fenyeget árnyékként magasodott a barlang szájánál. Még nem ébredt rá arra..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful