Você está na página 1de 78

«O Observatório Permanente da Justiça apresentou publicamente no CEJ, no

dia 18 de Maio de 2011, o seu estudo intitulado "O Sistema Judicial e os


desafios da complexidade social - Novos caminhos para o recrutamento e
formação de magistrados" com o conteúdo que se divulga»


 O SISTEMA JUDICIAL E OS DESAFIOS


DA COMPLEXIDADE SOCIAL
Novos caminhos para o
recrutamento e formação de
magistrados

Boaventura de Sousa Santos


Director Científico

Maio 2011


2VLVWHPDMXGLFLDOHRVGHVDILRVGDFRPSOH[LGDGH
VRFLDOQRYRVFDPLQKRVSDUDRUHFUXWDPHQWRH
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRV
 
Índice


ËQGLFHGRUHODWyULR

,3ULQFLSDLVFRQFOXV}HVGRHVWXGR
,5HFUXWDPHQWRGHPDJLVWUDGRV
,)RUPDomRLQLFLDOHHVWiJLRGHLQJUHVVR
,)RUPDomRFRQWtQXDGHPDJLVWUDGRV

,,5HFRPHQGDo}HV
,QWURGXomR

2EMHFWLYRVHVWUDWpJLFRVHRFRQWH[WRVRFLDOGDUHIRUPDGRUHFUXWDPHQWRHGD
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRV
 2VPRGHORVGHUHFUXWDPHQWRHGHIRUPDomRHRSHUILOGHMXL]
 2EMHFWLYRVHVWUDWpJLFRVGDUHIRUPDGRUHFUXWDPHQWRHGDIRUPDomRGH
PDJLVWUDGRV4XHSHUILOGHPDJLVWUDGRVSDUDRVpF;;,
 2QRYRFRQWH[WRVRFLDOHSROtWLFRHRVGHVDILRVDRVWULEXQDLV
 8PFRQWH[WRGRPLQDGRSHORVSURFHVVRVGHUHIRUPD
 3ULQFLSDLV OLQKDV RULHQWDGRUDV GD UHIRUPD GR UHFUXWDPHQWR H GD
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRVSURSRVWD

3ULQFLSDLV5HFRPHQGDo}HV
 5HFUXWDPHQWR
 0XGDQoDGHSDUDGLJPDQDIRUPDomRLQLFLDO
 )RUPDomRFRQWtQXDFRPRGLUHLWRHGHYHUGRVPDJLVWUDGRV


 
ÍNDICE DO RELATÓRIO


&DStWXOR , 3HQVDU R UHFUXWDPHQWR H IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV p SHQVDU
TXHPDJLVWUDGRVTXHUHPRVHSDUDTXHTXHUHPRVRVPDJLVWUDGRV

,QWURGXomR
$VIXQo}HVGRSRGHUMXGLFLDO
$LQGHSHQGrQFLDMXGLFLDOFRPHoDQRUHFUXWDPHQWRHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRV
$IRUPDomRFRPRDILUPDomRGHDXWRULGDGHSDUDRH[HUFtFLRGDSURILVVmR
$IRUPDomRGHPDJLVWUDGRVFRPRIHUUDPHQWDGDFRQVWUXomRGRHVSDoRHXURSHXGH
OLEHUGDGHVHJXUDQoDHMXVWLoD
$IRUPDomRFRPRGLPHQVmRWUDQVYHUVDOGRGHVHPSHQKRGRVLVWHPDMXGLFLDO±DJHVWmR
GDVH[SHFWDWLYDV
2&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRVFRPRSRQWRGHHTXLOtEULRHQWUHRSRGHUSROtWLFRHR
SRGHUMXGLFLDO


&DStWXOR,,±5HFUXWDPHQWRGH0DJLVWUDGRV

,QWURGXomR
25HFUXWDPHQWRGH0DJLVWUDGRVQR&RQWH[WR(XURSHX
2&DVRGH(VSDQKD
2&DVRGD)UDQoD
25HFUXWDPHQWRGHPDJLVWUDGRVHP3RUWXJDO
$ 2SomR SHOR &RQFXUVR 3~EOLFR H D &UHVFHQWH &RQFRUUrQFLD QR $FHVVR jV
0DJLVWUDWXUDV
$&RPSHWLWLYLGDGHQR$FHVVRjV0DJLVWUDWXUDV
2V&XUVRVGH3UHSDUDomRSDUDR&(-
$6HOHFomRGRV&DQGLGDWRV(QWUHDFDSDFLGDGHWpFQLFDHDH[SHULrQFLD
$VSURYDVGHVHOHFomR
$)DVH(VFULWD
$)DVH2UDO
(VSHFLILFLGDGHVGD9LD3URILVVLRQDO
([DPH3VLFROyJLFRGH6HOHFomR
$ *UDGXDomR )LQDO GRV &DQGLGDWRV D 6HOHFomR GRV 0HOKRUHV H D 2SomR 3HOD
0DJLVWUDWXUD
-~ULVGH6HOHFomR
2VFXUVRVHVSHFLDLVGHDFHVVRjIRUPDomRLQLFLDO


&DStWXOR,,,±)RUPDomR,QLFLDOGH0DJLVWUDGRV

,QWURGXomR
$)RUPDomR,QLFLDOGH0DJLVWUDGRVQR&RQWH[WR(XURSHX
2&DVRGH)UDQoD
2&DVRGH(VSDQKD
%UHYH ([FXUVR VREUH D (YROXomR OHJLVODWLYD GD )RUPDomR ,QLFLDO GH 0DJLVWUDGRV HP
3RUWXJDO
$'LILFXOGDGHGH$YDOLDomRGR$FWXDO5HJLPH
2TXHID]XPERPPDJLVWUDGR"23ULYLOpJLRGD$WLWXGHVREUHR&RQKHFLPHQWR7pFQLFR
)RUPDomRD7UrV7HPSRVDGLYLVmRHPGRLVFLFORVHHVWiJLRGHLQJUHVVR
23ULPHLUR&LFORGH)RUPDomR7HyULFR3UiWLFD
2V FRQWH~GRV SURJUDPiWLFRVHDVPHWRGRORJLDVGH HQVLQR GR SULPHLUR FLFOR
GHIRUPDomRRTXHVHSUHWHQGH"
2V'RFHQWHV
$&DUJD+RUiULD
$$YDOLDomR
(VWiJLRV,QWHUFDODUHV
26HJXQGR&LFORGH)RUPDomR7HyULFR3UiWLFD
2&RQWH~GRGD)RUPDomR
2V$JHQWHVGD)RUPDomR
2V,QVWUXPHQWRVGH$YDOLDomR
2 7ULEXQDO GH )RUPDomR HQWUH R PRGHOR WUDGLFLRQDO GD FRPSHWrQFLD
JHQpULFDHRVGHVDILRVGDQRYDRUJDQL]DomRMXGLFLiULD
(VWiJLRGH,QJUHVVR
'XUDomR
3ODQR,QGLYLGXDOGH(VWiJLR
0HWRGRORJLD


 O SISTEMA JUDICIAL E OS DESAFIOS


DA COMPLEXIDADE SOCIAL
Novos caminhos para o
recrutamento e formação de
magistrados

Boaventura de Sousa Santos


Director Científico

Maio 2011


2VLVWHPDMXGLFLDOHRVGHVDILRVGDFRPSOH[LGDGH
VRFLDOQRYRVFDPLQKRVSDUDRUHFUXWDPHQWRH
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRV
 
1RPHDomR


&DStWXOR,9±)RUPDomR&RQWtQXD

,QWURGXomR
$)RUPDomR&RQWtQXDGH0DJLVWUDGRVQR&RQWH[WR(XURSHX
2&DVRGD)UDQoD
2&DVRGH(VSDQKD
$IRUPDomRFRQWtQXDHP3RUWXJDO
&DUDFWHUL]DomRVRFLRSURILVVLRQDOGRVPDJLVWUDGRVLQTXLULGRV
'LUHLWR'HYHUGD)RUPDomR&RQWtQXD
(QWUH D 1HFHVVLGDGH H D 2IHUWD TXDQGR R VLVWHPD QmR IXQFLRQD PRUUH
OHQWDPHQWH
$$YDOLDomRGD)RUPDomR&RQWtQXDGR&(-
$DYDOLDomRGDIRUPDomRFRQWtQXDPLQLVWUDGDSRURXWUDVHQWLGDGHV
3HUVSHFWLYDVIXWXUDVVREUHDIRUPDomRFRQWtQXDGHPDJLVWUDGRV
 
I. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO

I.1. Recrutamento de magistrados

 1R SULPHLUR PRGHOR WtSLFR GRV VLVWHPDV DQJORVD[yQLFRV R UHFUXWDPHQWR


ID]VH HP UHJUD SDUD GHWHUPLQDGR WULEXQDO HQWUH SURILVVLRQDLV GH GLUHLWR
HPHVSHFLDODGYRJDGRVFRPODUJRVDQRVGHH[SHULrQFLDQmRH[LVWLQGRSRU
LVVR XPD FDUUHLUD GH PDJLVWUDGR 2 VHJXQGR PRGHOR SUHYDOHFHQWH QD
(XURSD FRQWLQHQWDO VHOHFFLRQD PDJLVWUDGRV DWUDYpV GH FRQFXUVR S~EOLFR
EDVHDGR HP H[DPHV HVFULWRV H RUDLV GLULJLGR TXHU D MRYHQV OLFHQFLDGRV
TXHU D SURILVVLRQDLV (VWH PRGHOR DVVHQWD QD FRQFHSomR FOiVVLFD GR MXL]
HQTXDQWR WpFQLFR GR GLUHLWR FXMD OHJLWLPDomR DGYpP GD VXD H[SHULrQFLD H
GDV VXDV FRPSHWrQFLDV WpFQLFRMXUtGLFDV 1R VLVWHPD FRQWLQHQWDO D
HVFROKD FRP EDVH QR PpULWR p FRQVLGHUDGD FRPR D PHOKRU IRUPD GH
DVVHJXUDU XPD VHOHFomR GH TXDOLGDGH H GH JDUDQWLU D LQGHSHQGrQFLD GR
SRGHU MXGLFLDO 2V FDQGLGDWRV VmR VHOHFFLRQDGRV HP UHJUD SDUD XP
SHUtRGR GH IRUPDomR LQLFLDO RX HVWiJLR IRUPDWLYR H QR ILQDO GR PHVPR
HQWUDPSDUDXPDFDUUHLUDSURILVVLRQDO

 2PRGHOREXURFUiWLFRpRPRGHORUHJUDGRVSDtVHVHXURSHXVHPERUDFRP
P~OWLSODVFRPELQDo}HVTXHUFRQVLGHUDQGRRXQLYHUVRGHUHFUXWDPHQWRDV
HQWLGDGHV RUJDQL]DGRUDV D H[LVWrQFLD RX QmR GH WHVWHV GH DGPLVVmR D
HVWUXWXUD GDV SURYDV TXHU R VLVWHPD GH IRUPDomR TXH VH VHJXH DR
UHFUXWDPHQWR IRUPDomR HP HVFROD RX IRUPDomR WHyULFR SUiWLFD MXQWR GRV
WULEXQDLV RX DLQGD SDUD R H[HUFtFLR GH GHWHUPLQDGD MXULVGLomR GH WDO
IRUPD TXH R ~QLFR HOHPHQWR PDLV FRPXP DRV GLIHUHQWHV SDtVHV p R
FRQFXUVRS~EOLFR

 $ DQiOLVH GD H[SHULrQFLD FRPSDUDGD HXURSHLD OHYD D VDOLHQWDU FRPR


XQLYHUVREDVHGRUHFUXWDPHQWRGHPDJLVWUDGRVJUDGXDGRVHPGLUHLWRVHP
H[SHULrQFLDRXFRPSRXFRVDQRVGHH[SHULrQFLDSURILVVLRQDORTXHOHYDD
TXH VHMDP GHILQLGRV SURJUDPDV GH IRUPDomR LQLFLDO DEUDQJHQWHV TXH
SUHSDUHP DGHTXDGDPHQWH R FDQGLGDWR SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV (VWD
IRUPDomR SRGH RFRUUHU QXPD HVFROD j TXDO VH VHJXH XPD IDVH SUiWLFD
MXQWRGHPDJLVWUDGRVPDLVH[SHULHQWHVRXVHUXPDIRUPDomRHPH[HUFtFLR
FRP p R FDVR GH ,WiOLD RX GD %pOJLFD (P DPERV RV FDVRV PDV PDLV
DFHQWXDGDPHQWH QR VHJXQGR D VRFLDOL]DomR SURILVVLRQDO ID]VH TXDVH
H[FOXVLYDPHQWH QR VHLR GD RUJDQL]DomR MXGLFLiULD H UHVSHFWLYD FRUSRUDomR
SURILVVLRQDOTXHDFDEDSRUFRQWURODURVWHUPRVGHVVDPHVPDVRFLDOL]DomR
(VWDV FDUDFWHUtVWLFDV WHQGHPD UHIRUoDUD FXOWXUD FRUSRUDWLYD GD SURILVVmR
SRGHQGR GLILFXOWDU D UHODomR FRP RXWURV SURILVVLRQDLV H FRP D VRFLHGDGH
HPJHUDO

 $SUHRFXSDomRHPHOLPLQDUDOJXQVHIHLWRVSHUYHUVRVGRPRGHOREXURFUiWLFR
HVWi QR ODVWUR GH DOWHUDo}HV DRV VLVWHPDV GH UHFUXWDPHQWR HP YiULRV
SDtVHVGHVLJQDGDPHQWHFRPDLQWURGXomRGHHVWiJLRVIRUDGRVWULEXQDLVH
FRPRDODUJDPHQWRGDVYLDVGHUHFUXWDPHQWRDFDQGLGDWRVFRPH[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO UHOHYDQWH 1DOJXQV SDtVHV FRPR p R FDVR GH )UDQoD HVWHV
SURILVVLRQDLV QmR WrP TXH VHU JUDGXDGRV HP GLUHLWR (P UHJUD RV SDtVHV
HXURSHXV PHVPR DTXHOHV TXH UHFUXWDP D PDLRULD GRV VHXV PDJLVWUDGRV
HQWUH MRYHQV OLFHQFLDGRV WrP YLDV DOWHUQDWLYDV GH DFHVVR FRP UHJUDV
GLIHUHQFLDGDV TXHU FRQVLGHUDQGR R UHJLPH GH SURYDV PHQRV SURYDV RX
DSHQDVGLVFXVVmRFXUULFXODU TXHURWLSRHSHUtRGRGHIRUPDomRSUpYLRDR
H[HUFtFLR GH IXQo}HV SRU XP SHUtRGR GH WHPSR PDLV FXUWR RX PHVPR
HOLPLQDQGRVH HVVH SHUtRGR GH WHPSR QHVWH FDVR HQWUDQGR QXP UHJLPH
SUREDWyULR )UDQoDpRSDtVTXHSUHYrPDLVYLDVGHDFHVVRGLIHUHQFLDGDV
TXHUSDUDDIRUPDomRLQLFLDOQDHVFRODGHIRUPDomRTXHUGLUHFWDPHQWHSDUD
R H[HUFtFLR GH IXQo}HV 1DOJXQV SDtVHV SUHYrVH DLQGD D H[LVWrQFLD GH
FDQGLGDWXUDV SDUD SURILVVLRQDLVIRUD GDVPDJLVWUDWXUDV GLUHFWDPHQWHSDUD
R H[HUFtFLR GH IXQo}HV HP GHWHUPLQDGD MXULVGLomR FRPR p R FDVR GH
(VSDQKD

 +i WDPEpP SDtVHV FRPRp R FDVR GD 1RUXHJD H )LQOkQGLD TXH H[LJHP
H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO IRUHQVH HP UHJUD GH DGYRJDGR RX HVWiJLR GH
DGYRFDFLDFDVRGD%pOJLFDSDUDDFDQGLGDWXUDjPDJLVWUDWXUD8PVLVWHPD
FRP HVSHFLDO HVSHFLILFLGDGH QD (XURSD &RQWLQHQWDO p R GD $OHPDQKD $
SULQFLSDO FDUDFWHUtVWLFD GR VLVWHPD DOHPmR H TXH R GLVWLQJXH GRV GHPDLV
VLVWHPDV HXURSHXV p D QHFHVVLGDGH GH WRGRV RV TXH SUHWHQGDP H[HUFHU
XPD SURILVVmR MXUtGLFD PDJLVWUDGRV DGYRJDGRV RX QRWiULRV WHUHP TXH
IUHTXHQWDU XPD IRUPDomR FRPXP FRPSRVWD SRU GXDV IDVHV IRUPDomR
XQLYHUVLWiULDHIRUPDomRSUiWLFD

 1D PDLRULD GRV SDtVHV R FRQFXUVR S~EOLFRLPSOLFDD UHDOL]DomRGH SURYDV


GHDGPLVVmRHVFULWDVHRUDLVHSRGHVHURUJDQL]DGRSHORVyUJmRGRSRGHU
MXGLFLDO SHOR 0LQLVWpULR GD -XVWLoD SHOD HVFROD GH IRUPDomR RX SRU XPD
FRPLVVmR FULDGD SDUD R HIHLWR $ HVWUXWXUD H R WLSR GH SURYDV VmR
GLIHUHQFLDGDV GLVWULEXLQGRVH HP UHJUD SRU IDVHV HVFULWDV H RUDLV GH
FDUiFWHU HOLPLQDWyULR H WrP VHPSUH FRPR REMHFWLYR D DYDOLDomR TXHU GD
FRPSHWrQFLD WpFQLFRMXUtGLFD TXHU GD FRPSHWrQFLD VRFLDO GRV FDQGLGDWRV
SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV GH DGPLQLVWUDomR GD MXVWLoD 7DPEpP HP
DOJXQVSDtVHVFRPRpRFDVRGH)UDQoDHGD+RODQGDRVFDQGLGDWRVVmR
VXMHLWRV D WHVWHV SVLFRWpFQLFRV SDUD DYDOLDomR GD VXD SHUVRQDOLGDGH H
FDSDFLGDGHVSVLFRVVRFLDLV
 (P UHJUD D HQWUDGD SDUD R H[HUFtFLR GD IXQomR MXULVGLFLRQDO PHVPR
TXDQGR RV FDQGLGDWRV VmR UHFUXWDGRV HQWUH SURILVVLRQDLV FRP YiULRV DQRV
GH H[SHULrQFLD p SUHFHGLGD GH XP SHUtRGR GH IRUPDomR H DYDOLDomR
SUpYLDV 3DUD RV FDQGLGDWRV VHP H[SHULrQFLD RX FRP SRXFD H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO D IRUPDomR HVWHQGHVH SRU YiULRV DQRV D +RODQGD p R SDtV
TXH SUHYr XPD IRUPDomR PDLV ORQJD GH DQRV (VWD IRUPDomR SRGH
RFRUUHU H HVWDU D FDUJR GH XPD HVFROD GH IRUPDomR FRPR p R FDVR GH
3RUWXJDO )UDQoD +RODQGD (VSDQKD H *UpFLD RX RFRUUHU MXQWR GRV
WULEXQDLV FRPR p R FDVR GH ,WiOLD 'LQDPDUFD H %pOJLFD DLQGD TXH LQFOXD
YHUWHQWHV WHyULFDV H SUiWLFDV (VWD IRUPDomR SRGH VHU RUJDQL]DGD SHOR
0LQLVWpULR GD -XVWLoD RX SHORV yUJmRV SUySULRV GD PDJLVWUDWXUD FDVR GH
,WiOLD

 (P3RUWXJDODFULDomRGR&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRV &(- HP


YHLR LQWURGX]LU XP QRYR SDUDGLJPD GR UHFUXWDPHQWR VHOHFomR H IRUPDomR
GH PDJLVWUDGRV FXMDV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDLV VH PDQWrP DWp KRMH
FRQFXUVRS~EOLFRSDUDDFHVVRjIRUPDomRLQLFLDOPLQLVWUDGDSHOR&HQWURGH
(VWXGRV -XGLFLiULRV TXH WDPEpP RUJDQL]D RV FRQFXUVRV 2V FRQFXUVRV
UHDOL]DPVH HP VLPXOWkQHR SDUD D PDJLVWUDWXUD MXGLFLDO H GR 0LQLVWpULR
3~EOLFR FRP SURYDV LJXDLV GHYHQGR DFWXDOPHQWH RV FDQGLGDWRV LQGLFDU
TXDO D PDJLVWUDWXUD D TXH VH FDQGLGDWDP RX DWHQGHQGR j VXD
FODVVLILFDomRID]HUHVVDRSomRORJRDSyVVHUHPFRQKHFLGRVRVUHVXOWDGRV
ILQDLV GDV SURYDV GH DFHVVR 2 Q~PHUR GH YDJDV D SUHHQFKHU SDUD FDGD
XPDGDVPDJLVWUDWXUDVpIL[DGRSHOR0LQLVWpULRGD-XVWLoDDWHQGHQGRSDUD
WDOjLQIRUPDomRGDGDSHORV&RQVHOKRVGDVPDJLVWUDWXUDVUHODWLYDPHQWHDR
Q~PHURSUHYLVtYHOGHPDJLVWUDGRVQHFHVViULRVQDUHVSHFWLYDPDJLVWUDWXUD

 1RV ~OWLPRV DQRV DV YDJDV QXP WRWDO GH FHUFD GH OXJDUHV
PDQWLYHUDPVHLJXDLVRXSUy[LPDVSDUDDPEDVDVPDJLVWUDWXUDV2Q~PHUR
GHFDQGLGDWRVTXHpVHPSUHPXLWRVXSHULRUDRQ~PHURGHYDJDVVLWXDVH
j YROWD GRV QDV SURYDV HVFULWDV (VWDV VmR DV SURYDV TXH PDLV
VHOHFFLRQDP 2V FDQGLGDWRV DGPLWLGRV j IDVH RUDO UHSUHVHQWDP PHQRV GH
XPWHUoRGDTXHOHV

 &RQVLGHUDQGR RV ~OWLPRV WUrV DQRV RV FDQGLGDWRV DGPLWLGRV j IUHTXrQFLD
GRFXUVRGHIRUPDomRLQLFLDOQR&(-VmRQDVXDJUDQGHPDLRULDPXOKHUHV
FRPXPDLGDGHFRPSUHHQGLGDHQWUHDQRVHDQRV HPERUDRQ~PHUR
GH FDQGLGDWRV FRP PDLV GH DQRV YHQKD D VHU SURJUHVVLYDPHQWH PDLV
VLJQLILFDWLYR FRP D DEHUWXUD GD YLD SURILVVLRQDO QDWXUDLV GRV JUDQGHV
FHQWURVXUEDQRVGD*UDQGH/LVERDH*UDQGH3RUWRFRPOLFHQFLDWXUDREWLGD
HP XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV D SUHVHQoD GDV XQLYHUVLGDGHV SULYDGDV ID]VH
VHQWLU VREUHWXGR QRV FDQGLGDWRV GD YLD SURILVVLRQDO FRP XPD
FODVVLILFDomR ILQDO GH FXUVR HQWUH H YDORUHV HPERUD XP Q~PHUR
DLQGD HOHYDGR DSUHVHQWH XPD FODVVLILFDomR HQWUH H YDORUHV RV
FDQGLGDWRV GD YLD SURILVVLRQDO VLWXDPVH PDLRULWDULDPHQWH QR HVFDOmR
DQWHULRU H VmR HP UHGX]LGR Q~PHUR RV FDQGLGDWRV FRP FODVVLILFDomR ILQDO
DFLPDGHYDORUHV 

 $ SUHRFXSDomR GR OHJLVODGRU SRUWXJXrV QD GHILQLomR GR XQLYHUVR GH
UHFUXWDPHQWR GRV FDQGLGDWRV j PDJLVWUDWXUD WDO FRPR RFRUUH HP RXWURV
SDtVHVRVFLORXQDSRQGHUDomRGHGRLVDVSHFWRVDQHFHVVLGDGHGHDIHULomR
GH HOHYDGRV FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRV HVVHQFLDOPHQWH UHODFLRQDGRV FRP R
FRQKHFLPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR GR 'LUHLWR H D YDORUL]DomR GH RXWUDV
H[SHULrQFLDV SURILVVLRQDLV DOpP GR FRQKHFLPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR $
FRPSDWLELOL]DomR GHVWHV GRLV DVSHFWRV R SHVR TXH D FDGD XP GHYH VHU
GDGR EHP FRPR D SHUVSHFWLYD FRP TXH R OHJLVODGRU HP GHWHUPLQDGD
DOWXUD RV YDORUL]D VmR IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV SDUD D HYROXomR TXH VH IRL
UHJLVWDQGR TXHU QRV UHTXLVLWRV GH LQJUHVVR QD IRUPDomR LQLFLDO TXHU QRV
PRGHORVGHDYDOLDomRTXHVHIRUDPDGRSWDQGRGHVGHDFULDomRGR&(-HP
 &RPR VH GHPRQVWURX QHVWH WUDEDOKR DR ORQJR GRV DQRV DTXHODV
GXDV YDULiYHLV HQWUHFUX]DPVH UHJLVWDQGR RUD XPD PDLRU SUHSRQGHUkQFLD
GRV FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRV RUD VDOLHQWDQGRVH D QHFHVVLGDGH GH XPD
H[SHULrQFLDSUpYLDVHMDSURILVVLRQDOVHMDH[SHULrQFLDGHYLGD

 $ GLIHUHQFLDomR SHOD H[SHULrQFLD IRL HVVHQFLDOPHQWH PDWHULDOL]DGD QRV


VHJXLQWHVDVSHFWRVQHFHVVLGDGHGHVHSRVVXLUOLFHQFLDWXUDHP'LUHLWRKi
SHOR PHQRV DQRV SRVVLELOLGDGH GH GLVSHQVD GH UHDOL]DomR GH DOJXPDV
SURYDVDRXWURVSURILVVLRQDLVGR'LUHLWRHSUHYLVmRH[SUHVVDGHXPDYLDGH
DFHVVRHVSHFLDOPHQWHUHVHUYDGDDRXWURVSURILVVLRQDLVGR'LUHLWR)RLFRP
D ~OWLPD UHIRUPD GH TXH VXUJLX XPD YLD DXWyQRPD GH LQJUHVVR QD
IRUPDomR GR &(- YRFDFLRQDGD HVSHFLILFDPHQWH SDUD D H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO GRV FDQGLGDWRV DTXHOHV TXH SRVVXtUHP H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO QD iUHD IRUHQVH RX HP RXWUDV iUHDV FRQH[DV GHVGH TXH
UHOHYDQWHSDUDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVGHPDJLVWUDGRHGHGXUDomRHIHFWLYD
QmR LQIHULRU D FLQFR DQRV 3DUD R OHJLVODGRU HVWD YLD WHP FRPR REMHFWLYR
IXQGDPHQWDOSURPRYHUDGLYHUVLILFDomRGHH[SHULrQFLDVHFRQKHFLPHQWRV

 (VWDYLDGHDFHVVRWHPQRHQWDQWRJHUDGRDOJXPDFRQWURYpUVLDQmRSHOD
YLD HP VL PHVPR PDV VREUHWXGR SHORV UHTXLVLWRV GH DGPLVVmR DR
FRQFXUVRHSHODVSURYDVGHVHOHFomRDTXHRVFDQGLGDWRVVmRVXEPHWLGRV
FXMDRSLQLmRPDLRULWiULDYDLQRVHQWLGRGHTXHVmRPXLWRIDFLOLWDGRUHVHQmR
FDSWDP DTXHOHV TXH R OHJLVODGRU SDUHFLD WHU QR VHX HVStULWR LVWR p
SURILVVLRQDLVFRPH[SHULrQFLDHFXUUtFXORUHOHYDQWHV 6DOLHQWDPVHSRUXP
ODGRDQHFHVVLGDGHGHFODULILFDomRGRVFRQFHLWRV³H[SHULrQFLDSURILVVLRQDO´
SUHFLVDQGRVH VH D H[SHULrQFLD GHYH VHU GHSRLV GD OLFHQFLDWXUD RX QmR D
LQWHUSUHWDomR TXH WHP VLGR IHLWD p D GH FRQVLGHUDU R SHUtRGR GH WHPSR
DQWHVGDOLFHQFLDWXUD H³iUHDVFRQH[DV´ TXHVWLRQDVHSRUH[HPSORVHR
H[HUFtFLRGHIXQo}HVFRPRWpFQLFRGHXPVHUYLoRGHILQDQoDVRXGHDJHQWH
SROLFLDOGHYHPRXQmRVHUFRQVLGHUDGDVFRPRiUHDVUHOHYDQWHV 3RURXWUR
ODGRGHIHQGHVHDGHILQLomRGHXPDRXWUDHVWUXWXUDGHSURYDVTXHSHUPLWD
XPD PHOKRU DIHULomR GDV FRPSHWrQFLDV WpFQLFRMXUtGLFDV GRV FDQGLGDWRV
(P OLJDomR FRP HVWH XQLYHUVR GH UHFUXWDPHQWR HVWi R HQFXUWDPHQWR GR
SHUtRGRGHIRUPDomRSUiWLFD žFLFOR TXHSDUDPXLWRVpLQVXILFLHQWH

 'HYH FRQWXGR VDOLHQWDUVH DOJXPD UHVLVWrQFLD SRUSDUWHGRVIRUPDGRUHV


TXHIRLSRVVtYHOLGHQWLILFDUQRGHFXUVRGRWUDEDOKRGHFDPSRTXDQWRDHVWD
YLDDRVDOLHQWDUHPDHVFDVVH]GHWHPSRGXUDQWHRSHUtRGRGHIRUPDomR
SDUD D UHDOL]DomR GH XP ³SURFHVVR GH GHVLQWR[LFDomR´ RX XPD DGHTXDGD
³IRUPDWDomR´GRIXWXURPDJLVWUDGR)RLIUHTXHQWHGXUDQWHDVHQWUHYLVWDVRV
IRUPDGRUHV VDOLHQWDUHP RV ³YtFLRV´ GRV DXGLWRUHV PDLV YHOKRV H FRP
H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO (VWD DWLWXGH TXH XUJH DOWHUDU FRQWUDULD RV
REMHFWLYRVGHVWDYLDQmRVyHQWUHQyVPDVWDPEpPHPRXWURVSDtVHVTXH
pSUHFLVDPHQWHFRQWUDULDUHVWDSHUVSHFWLYDDMXGDQGRDDWHQXDUHVVHHIHLWR
IRUPDWDGRU WtSLFR GH SURFHVVRV GH VRFLDOL]DomR SURILVVLRQDO SRWHQFLDGR
TXDQGR RV TXH HQWUDP QD FDUUHLUD VmR MRYHQV VHP JUDQGH H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDODQWHULRU

 $VSURYDVGHVHOHFomRWrPVHPDQWLGRQDVXDPDWUL]HVVHQFLDOLGrQWLFDV
GHVGH D FULDomR GR &(- 6mR FRQVWLWXtGDV SRU XPD IDVH HVFULWD TXH p
HOLPLQDWyULD H XPD IDVH RUDO DPEDV FRP IRUWH SHQGRU WpFQLFRMXUtGLFR $
~OWLPDUHIRUPDDSURIXQGDHVWDYHUWHQWHDRH[FOXLUGDIDVHRUDODGHVLJQDGD
SURYD GH FRQYHUVDomR 0DQWHQGRVH D HVWUXWXUD GDV SURYDV DR ORQJR GRV
DQRV R Q~PHUR H DV PDWpULDV TXH DV LQWHJUDP WrP YDULDGR FRP D
H[LVWrQFLD GH PDLV RX PHQRV SURYDV $V PDWpULDV TXH VH PDQWrP
FRQVWDQWHV VmR GH GLUHLWR FLYLO H SURFHVVXDO FLYLO H GH GLUHLWR SHQDO H
SURFHVVXDO SHQDO 1DOJXQV DQRV IRL DODUJDGR R Q~PHUR GH SURYDV H GH
PDWpULDVDRXWURVUDPRVGHGLUHLWRGHVLJQDGDPHQWHDRGLUHLWRGRWUDEDOKR
2 Q~PHUR GH SURYDV H GH PDWpULDV WDPEpP VH IRL DOWHUDQGR QD IDVH GD
SURYD RUDO PDQWHQGRVH FRQWXGR FRQVWDQWHV DTXHODV GXDV SURYDV GH
GLUHLWRFLYLOHSURFHVVRFLYLOHGRGLUHLWRSHQDOHSURFHVVRSHQDO(P
FRPDUHIRUPDSURPRYLGDSHOD/HLGHGH$EULOLQWURGX]LXVHPDLV
XPDIDVHDGDHQWUHYLVWDSVLFROyJLFD$IDVHRUDOSDVVRXDFRQWHPSODUXPD
FRQYHUVDomRVREUHGHRQWRORJLDPHWRGRORJLDHVRFLRORJLDUHODFLRQDGDFRP
DDGPLQLVWUDomRGDMXVWLoDGXDVFRQYHUVDo}HVVREUHWRGDVDVPDWpULDVGD
IDVH HVFULWD H PDLV XPD GLVFXVVmR VREUH WHPDV GH GLUHLWR FRQVWLWXFLRQDO
FRPXQLWiULRDGPLQLVWUDWLYRWUDEDOKRHIDPtOLDHPHQRUHV

 $OHLDFWXDOPHQWHHPYLJRUSUHYrDUHDOL]DomRGHSURYDVGHFRQKHFLPHQWR
DYDOLDomRFXUULFXODUHH[DPHSVLFROyJLFRGHVHOHFomRTXHVHUmRGLIHUHQWHV
FRQVRDQWHDYLDGHLQJUHVVR1RFRQFXUVRJHUDODIDVHHVFULWDpFRPSRVWD
SRU XPD SURYD GH UHVROXomR GH FDVRV GH GLUHLWR FLYLO H FRPHUFLDO H GH
GLUHLWRSURFHVVXDOFLYLOXPDSURYDGHUHVROXomRGHFDVRVGHGLUHLWRSHQDOH
GH GLUHLWR SURFHVVXDO SHQDO H XPD SURYD GH GHVHQYROYLPHQWR GH WHPDV
FXOWXUDLVVRFLDLVRXHFRQyPLFRV(VWDVSURYDVTXHVHJXQGRDOHLWrPSRU
REMHFWLYR DYDOLDU D TXDOLGDGH GD LQIRUPDomR WUDQVPLWLGD SHOR FDQGLGDWR D
FDSDFLGDGHGHDSOLFDomRGRGLUHLWRDRFDVRDSHUWLQrQFLDGRFRQWH~GRGDV
UHVSRVWDVDFDSDFLGDGHGHDQiOLVHHGHVtQWHVHDVLPSOLFLGDGHHFODUH]D
GDH[SRVLomRHRGRPtQLRGDOtQJXDSRUWXJXHVDGHYHPVHUUHDOL]DGDVFRP
XP LQWHUYDOR GH SHOR PHQRV WUrV GLDV HQWUH FDGD XPD GHODV WHQGR FDGD
XPD D GXUDomR Pi[LPD GH WUrV KRUDV 2V FDQGLGDWRV TXH REWLYHUHP
FODVVLILFDomR LJXDO RX VXSHULRU D YDORUHV HP FDGD XPD GDV SURYDV GH
FRQKHFLPHQWRV TXH LQWHJUDP D IDVH HVFULWD VmR DGPLWLGRV j IDVH RUDO RX
FDVR VH WUDWHP GH FDQGLGDWRV DGPLWLGRV SHOD YLD SURILVVLRQDO j DYDOLDomR
FXUULFXODU

 $ IDVH RUDO GR FRQFXUVR JHUDO FRPSUHHQGH DFWXDOPHQWH DV VHJXLQWHV
SURYDV GLVFXVVmR VREUH WHPDV GH GLUHLWR FRQVWLWXFLRQDO GLUHLWR GD 8QLmR
(XURSHLD H RUJDQL]DomR MXGLFLiULD GLVFXVVmR VREUH GLUHLWR FLYLO H GLUHLWR
SURFHVVXDO FLYLO H GLUHLWR FRPHUFLDO GLVFXVVmR VREUH GLUHLWR SHQDO H GLUHLWR
SURFHVVXDOSHQDOHGLVFXVVmRVREUHWHPDVGHGLUHLWRDGPLQLVWUDWLYRGLUHLWR
HFRQyPLFR GLUHLWR GD IDPtOLD H GDV FULDQoDV H GLUHLWR GR WUDEDOKR (VWDV
SURYDVWrPDGXUDomRPi[LPDGHWULQWDPLQXWRV

 3DUD RV FDQGLGDWRV TXH LQJUHVVHP SHOD YLD SURILVVLRQDO D OHL SUHYr DV
VHJXLQWHVHVSHFLILFLGDGHV$IDVHHVFULWDFRQVLVWHHPQXPSHUtRGRPi[LPR
GHTXDWURKRUDVUHGLJLUXPDGHFLVmRHPPDWpULDFtYHORXSHQDOFRQVRDQWH
D RSomR GR FDQGLGDWR D HIHFWXDU ORJR QR UHTXHULPHQWR GH FDQGLGDWXUD
3DUD R HIHLWR VmROKH GLVSRQLELOL]DGDV SHoDV SURFHVVXDLV UHOHYDQWHV
QRPHDGDPHQWH SHWLomR LQLFLDO FRQWHVWDomR H UHTXHULPHQWRV YiULRV GDV
SDUWHV H TXH SRU UHJUD FRQVWDP GH XP SURFHVVR MXGLFLDO $ IDVH RUDO p
VXEVWLWXtGDSRUXPDDYDOLDomRFXUULFXODU7UDWDVHGHXPDSURYDS~EOLFDHP
TXHDWUDYpVGDGLVFXVVmRGRSHUFXUVRHDFWLYLGDGHFXUULFXODUGRFDQGLGDWR
VH DYDOLD H FODVVLILFD D FRQVLVWrQFLD H UHOHYkQFLD GD VXD H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO QD iUHD IRUHQVH RX HP iUHDV FRQH[DV SDUD R H[HUFtFLR GD
PDJLVWUDWXUD7HPD GXUDomR GH VHVVHQWDPLQXWRV H LQFOXLXPD GLVFXVVmR
VREUHRFXUUtFXORHDH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOGRFDQGLGDWRHXPDGLVFXVVmR
VREUH WHPDV GH GLUHLWR EDVHDGD QD H[SHULrQFLD GR FDQGLGDWR TXH SRGH
DVVXPLUDIRUPDGHH[SRVLomRHGLVFXVVmRGHXPFDVRSUiWLFR

 2HOHYDGRQ~PHURGHFDQGLGDWRVDRLQJUHVVRQDVPDJLVWUDWXUDVTXHJHUD
JUDQGH FRPSHWLWLYLGDGH H QD SHUFHSomR GRV HQWUHYLVWDGRV D LQVXILFLHQWH
SUHSDUDomR GDV IDFXOGDGHV GH GLUHLWR SDUD D UHDOL]DomR GDTXHODV SURYDV
VmR IDFWRUHV TXH OHYDUDP DR DSDUHFLPHQWR GH FXUVRV GH SUHSDUDomR SDUD
DVSURYDVGHDFHVVRHPYiULRVSDtVHV7DPEpPHQWUHQyVGHVGHKiYiULRV
DQRV SUROLIHUHP RV FXUVRV GH SUHSDUDomR SDUD RV H[DPHV DR &(-
GHVHQYROYLGRV SRU XQLYHUVLGDGHV SULYDGDV 2V VHXV FRQWH~GRV
SURJUDPiWLFRVVmRRULHQWDGRVHPIXQomRGRVWHPDVFRQVWDQWHVGRVDYLVRV
GHDEHUWXUDGHFRQFXUVRRFRUSRGRFHQWHpIUHTXHQWHPHQWHFRPSRVWRSRU
PDJLVWUDGRV MXGLFLDLV H GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR DOJXQV FRP OLJDomR DLQGD
TXHSDVVDGDDR&(-RTXHOHYDQWDG~YLGDVGRSRQWRGHYLVWDpWLFR(VWHV
FXUVRV WrP HP UHJUD D GXUDomR GH XP DQR OHFWLYR H FXVWDP HP PpGLD
FHUFDGH(XURV

 1mR VH FRQKHFHQGR FRP H[DFWLGmR TXDO D SHUFHQWDJHP GH DXGLWRUHV
DGPLWLGRVDR&(-TXHRVIUHTXHQWDPDSHUFHSomRGRVHQWUHYLVWDGRVpTXH
p HOHYDGD $FUHVFH TXH PXLWRV GRV DXGLWRUHV H HVWDJLiULRV HQWUHYLVWDGRV
DVVXPLX WHU IUHTXHQWDGR XP FXUVR GH SUHSDUDomR TXH IRL HVVHQFLDO QR
HVWXGRHSUHSDUDomRQHFHVViULRVSDUDDUHDOL]DomRGRVH[DPHVGHDFHVVR
jIRUPDomRLQLFLDOHSDUDRVXFHVVRQRVPHVPRVTXHUSHODDSUHQGL]DJHP
GDV PDWpULDV TXHU SRUTXH RV FXUVRV RV HQVLQDP D FRPR UHVSRQGHU jV
SURYDV $ H[LVWrQFLD GH FXUVRV GH SUHSDUDomR SDUD D DGPLVVmR DR &(-
LQYRFD GXDV SULQFLSDLV TXHVW}HV R UHFRQKHFLPHQWR SHORV FDQGLGDWRV GD
LQVXILFLrQFLD GR HQVLQR XQLYHUVLWiULR H D LQWURGXomR QR PRGHOR GH
UHFUXWDPHQWR GH PDJLVWUDGRV GH XP IDFWRU GH FRPSOH[LILFDomR H GH
GHVLJXDOGDGH HVWUXWXUDO QR DFHVVR jV FDUUHLUDV GDV PDJLVWUDWXUDV 6H
IRUPDOPHQWH R (VWDGR UHJXOD D H[LVWrQFLD GH XP FRQFXUVR S~EOLFR GH
DFHVVRXQLYHUVDOHHPLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHVDOLFHQFLDGRVHPGLUHLWR
QmRpPHQRVYHUGDGHTXHRPHUFDGRVHRUJDQL]RXGHIRUPDDLQIOXHQFLDUR
FRUSRGHSURILVVLRQDLVVHOHFFLRQDGR

 2 IDFWRU GH GHVLJXDOGDGH QR DFHVVR jV PDJLVWUDWXUDV TXH OKH HVWi
VXEMDFHQWH H D FULDomR GH XP OHTXH GH FDQGLGDWRV IRUPDWDGRV DVVXPH
HVSHFLDO DFXLGDGH HQWUH QyV GDGD D SHFXOLDU FDUDFWHUtVWLFD GH RV H[DPHV
HVFULWRVGHDFHVVRjIRUPDomRQR&(-HP3RUWXJDO SHUPLWLUHPDFRQVXOWD
GH TXDLVTXHU HOHPHQWRV 2V FXUVRV GH SUHSDUDomR HVSHFLDOL]DUDPVH QD
RUJDQL]DomR GH GRVVLHUV SRU PDWpULDV H SRU UHVSRVWD IRUPDWDGD ± WDUHID
PXLWRIDFLOLWDGDSHORIDFWRGHDVPDWpULDVHDVPHWRGRORJLDVGDVSURYDVVH
PDQWHUHPPXLWRVHPHOKDQWHVDRORQJRGRVDQRV±TXHRFDQGLGDWRFDUUHJD
HP PDODV GH YLDJHP SDUD DV SURYDV HVFULWDV H TXH GHSRLV FRQVXOWD
FRQVRDQWH R WHPD (VWD VLWXDomR SUHRFXSD PXLWRV PDJLVWUDGRV
HQWUHYLVWDGRVTXHFRQWHVWDPGRSRQWRGHYLVWDpWLFRRVPDJLVWUDGRVTXH
QHOHVFRODERUDP$VGLVWRUo}HVTXHHVWDUmRDSURYRFDUQRVSULQFtSLRVTXH
GHYHP SUHVLGLU DR UHFUXWDPHQWR SDUD R H[HUFtFLR GH HOHYDGDV IXQo}HV GR
(VWDGR HOHYDGD FRPSHWrQFLD WpFQLFD LJXDOGDGH GH DFHVVR SOXUDOLGDGH
VRFLRJUiILFD REULJDDTXHSRUXPODGRPHOKRUVHFRQKHoDHVWDUHDOLGDGH
H R VHX LPSDFWR QRV FRUSRV SURILVVLRQDLV R TXH UHTXHU XP HVWXGR
HVSHFLDOPHQWH GLULJLGR D HVWD TXHVWmR H SRU RXWUR TXH VHMDP WRPDGDV
PHGLGDV TXH SHUPLWDP PLQLPL]DU HVVDV GLVWRUo}HV R TXH GHVDILD TXHU D
HVWUXWXUDHFRQWH~GRGDVSURYDVTXHUDFRPSRVLomRGRVM~ULVGHDYDOLDomR

 &RPRGHPRQVWUiPRV D HVWUXWXUD GDVSURYDV WpFQLFDV GH FRQKHFLPHQWRH


GDSURYDGHFRPSRVLomRVREUHWHPDVFXOWXUDLVVRFLDLVHHFRQyPLFRVEHP
FRPR RV SDUkPHWURV D DYDOLDU H FRQVHTXHQWH GLVWULEXLomR GDV GLIHUHQWHV
FRWDo}HV QmR DSUHVHQWD DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV FRP D DFWXDO UHIRUPD
6DOLHQWDVH VHPSUH R HOHYDGR SHQGRU WpFQLFR H D SURYD VREUH WHPDV GH
QDWXUH]D QmR WpFQLFRMXUtGLFD SDVVRX D FLUFXQVFUHYHUVH j IDVH HVFULWD
4XDQWR DV HVWDV SURYDV R WUDEDOKR GH FDPSR HYLGHQFLRX GXDV SRVLo}HV
SULQFLSDLVWULEXWiULDVGDIRUPDFRPRVHSHUFHSFLRQDRSDSHOHDVIXQo}HV
GRV PDJLVWUDGRV H GRV WULEXQDLV QD VRFLHGDGH SRU XP ODGR DTXHOHV TXH
GHIHQGHP QmR Vy D H[LVWrQFLD GHVWH WLSR GH SURYDV FRPR R VHX
DSURIXQGDPHQWR H DODUJDPHQWR SRU RXWUR DTXHOHV TXH DV FRQVLGHUDP
GHVQHFHVViULDV VHP VHQWLGR QXPD DYDOLDomR H IRUPDomR TXH GHYHULD
VREUHWXGRDYDOLDUDFRPSHWrQFLDWpFQLFDGRVFRQFRUUHQWHVeUHOHYDQWHVH
SHQVDUPRV QD UHQRYDomR GD FXOWXUD MXGLFLiULD TXH D VHJXQGD SRVLomR
WHQKD VLGR PDLV YHLFXODGD SHORV IRUPDGRUHV GRV WULEXQDLV H SHORV
IRUPDQGRV DXGLWRUHV H HVWDJLiULRV TXH FRQVWLWXHP DV JHUDo}HV PDLV
QRYDVGDVPDJLVWUDWXUDV

 1R TXH UHVSHLWD jV SURYDV GH VHOHFomR GRV FDQGLGDWRV HODV VmR
TXHVWLRQDGDV SRU PXLWRV PDJLVWUDGRV H RXWURV DJHQWHV HQWUHYLVWDGRV QR
TXH UHVSHLWD j VXD HODERUDomR HVWUXWXUD PDWpULDV H M~ULV GH VHOHFomR $
UHSHWLomRGHXPPHVPRPRGHORDRORQJRGHGpFDGDVHVWDUiDJHUDUXPD
IRUPDWDomR SUHRFXSDQWH GR FDQGLGDWR WLSR SRWHQFLDGD SHORV FXUVRV GH
SUHSDUDomRHSHORIDFWRGHRVFDQGLGDWRVSRGHUHPOHYDUFRQVLJRHOHPHQWRV
GHFRQVXOWDFRPROHJLVODomRMXULVSUXGrQFLDHGRXWULQDTXHXUJHDOWHUDU

 1R TXH UHVSHLWD HVSHFLILFDPHQWH DRV M~ULV VDOLHQWDVH HP HVSHFLDO R
GRPtQLR GH MXULVWDV H PDLRULWDULDPHQWH GH PDJLVWUDGRV 2 TXH VLJQLILFD
TXH D SUHYLVmR GD OHL TXH LQGLFD SRGHUHP VHU QRPHDGDV SHVVRDV GH
UHFRQKHFLGR PpULWR GH RXWUDV iUHDV GD FLrQFLD H GD FXOWXUD RX DLQGD
UHSUHVHQWDQWHV GH RXWURV VHFWRUHV GD VRFLHGDGH FLYLO QmR SDVVD GH OHWUD
PRUWDDSHVDUGHRJRYHUQRDRDSUHVHQWDUDSURSRVWDGHOHLQD$VVHPEOHLD
GD5HS~EOLFDRWHUVDOLHQWDGRFRPRXPDGDVLQRYDo}HVGDUHIRUPD

 $LQGD QR kPELWR GR UHFUXWDPHQWR PHUHFH HVSHFLDO UHIHUrQFLD SHOD
QHJDWLYDDH[LVWrQFLDGHRXWUDVYLDVGHDFHVVRPDLVIDFLOLWDGRUDVDWUDYpV
GHFXUVRVHVSHFLDLVIRUDSRUWDQWRGRVFRQFXUVRVQRUPDLVHTXHDRORQJR
GRV DQRV IRUDP VHQGR FULDGDV -XVWLILFDGRV SHOD HVFDVVH] GH TXDGURV
IRUDPHQWUDQGRSRUHVWDYLDPDLVIDFLOLWDGRUDODUJDVGH]HQDVGHFDQGLGDWRV
KRMHPDJLVWUDGRV2WUDEDOKRGHFDPSRHYLGHQFLRXXPDSRVLomRPDLRULWiULD
FRQWUD HVWHV FXUVRV GHVGH ORJR SRUTXH FRORFDP HP FDXVD XP GRV
SULQFLSDLV FULWpULRV TXH GHYH SUHVLGLU DR UHFUXWDPHQWR H IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRV D HOHYDGD FRPSHWrQFLD WpFQLFD (VWD FLUFXQVWkQFLD p
DJUDYDGDSHORIDFWRGHRSHUtRGRGHIRUPDomRGHVWHVFDQGLGDWRVVHUPXLWR
PDLVFRPSDFWDGRHHQFXUWDGRFRPSDUDWLYDPHQWHFRPRVFXUVRVQRUPDLV
$RSLQLmRJHUDOGRVPDJLVWUDGRVHQWUHYLVWDGRVpGHTXHHVWDGHYHVHUXPD
YLDGHILQLWLYDPHQWHIHFKDGDSDUDRDFHVVRjPDJLVWUDWXUD
I.2. Formação inicial e estágio de ingresso

 $IRUPDomRLQLFLDOGHPDJLVWUDGRVWHPFRQYRFDGRIRUWHGLVFXVVmRVREUHRV
FRQWH~GRVSURJUDPiWLFRVDPHWRGRORJLDDDGRSWDUQmRVyQRTXHUHVSHLWD
jIRUPDomRDPLQLVWUDUPDVWDPEpPDRPpWRGRGHDYDOLDomRRVDJHQWHV
TXH GHYHUmR HVWDU HQYROYLGRV QD IRUPDomR H RV UHTXLVLWRV SDUD D VXD
VHOHFomRHDDUWLFXODomRHQWUHDIRUPDomRQR&(-HDIRUPDomRQRWULEXQDO
7RGDVHVWDVTXHVW}HVWrPVXEMDFHQWHXPDSUHPLVVDHVVHQFLDODIRUPDomR
LQLFLDO H R HVWiJLR GH LQJUHVVR GHYHUmR DVVHJXUDU SRU XP ODGR XPD
FRPSUHHQVmRDGHTXDGDSHORFDQGLGDWRDPDJLVWUDGRGDVXDIXQomRVRFLDO
TXH OKH SHUPLWD XP H[HUFtFLR UHVSRQViYHO GD SURILVVmR H SRU RXWUR D
FDSDFLGDGH GH FRPSUHHQGHU D FRPSOH[LGDGH GRV SUREOHPDV TXH OKH VmR
FRORFDGRV DSOLFDQGROKH R GLUHLWR GH IRUPD WHFQLFDPHQWH DGHTXDGD H
LQRYDGRUD

 $ FULDomR GH XPD HVFROD GH PDJLVWUDGRV FRP D HVWUXWXUD GR &HQWUR GH
(VWXGRV -XGLFLiULRV FRQVWLWXL XP DYDQoR VLJQLILFDWLYR QD SUHSDUDomR GDV
PDJLVWUDWXUDV 1R HVSDoR GD (XURSD FRQWLQHQWDO HVVH p R PRGHOR
GRPLQDQWH2VSDtVHVTXHFRPR,WiOLD DSHVDUGHFDPLQKDUSDUDRPRGHOR
GH HVFROD GH IRUPDomR ÈXVWULD %pOJLFD H RV SDtVHV HVFDQGLQDYRV QmR
WrPXPDHVFRODGHPDJLVWUDGRVDWULEXHPDIRUPDomRLQLFLDOHFRQWtQXDRXD
XP RUJDQLVPR TXH DVVHJXUD D DXWRJRYHUQDomR GR SRGHU MXGLFLDO DR
0LQLVWpULR GD -XVWLoD RX DRV WULEXQDLV $ $OHPDQKD FRQVWLWXL XP PRGHOR
GLIHUHQFLDGR GH WRGRV RV GHPDLV SURPRYHQGR D IRUPDomR LQLFLDO FRQMXQWD
HQWUHPDJLVWUDGRVHDVGHPDLVSURILVV}HVMXUtGLFDV

 6HRPRGHORGHXPDHVFRODGHPDJLVWUDGRVpWHQGHQFLDOPHQWHDFHLWHFRPR
R PRGHOR PDLV HTXLOLEUDGR GH IRUPD D JDUDQWLU D HGLILFDomR GH XP FRUSR
SURILVVLRQDOLQGHSHQGHQWHFUtWLFRHLQRYDGRURVFRQWH~GRVSURJUDPiWLFRVH
DV PHWRGRORJLDV GH IRUPDomR VmR DV TXHVW}HV PDLV UHFRUUHQWHPHQWH
GLVFXWLGDV QD OLWHUDWXUD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO 2 DODUJDPHQWR GRV
FRQWH~GRV FXUULFXODUHV GDV HVFRODV GH PDJLVWUDGRV QD (XURSD WHP
HVVHQFLDOPHQWHWUrVVHQWLGRV(PSULPHLUROXJDU YHULILFRXVHDDEHUWXUDD
QRYDV iUHDV GR GLUHLWR H j IRUPDomR QR kPELWR GD FRRSHUDomR MXGLFLiULD
LQWHUQDFLRQDO(PVHJXQGROXJDUDFRQVFLrQFLDGHTXHRPXQGRGRGLUHLWR
H HP SDUWLFXODU GRV WULEXQDLV QmR VH GHYH IHFKDU HP VL PHVPR OHYRX D
XPDSURJUHVVLYD SUHRFXSDomR FRP D FRPXQLFDomR TXHULQWHUQD HQWUH RV
YiULRVSURILVVLRQDLVTXHDHVVHWtWXORLQWHUDJHPFRPRVWULEXQDLVGHVGHRV
SURILVVLRQDLV GR IRUR IXQFLRQiULRV MXGLFLDLV DRV yUJmRV DX[LOLDUHV GD
MXVWLoD TXHU H[WHUQD TXHU FRP RV GLIHUHQWHV VXMHLWRV SURFHVVXDLV TXHU
FRPDFRPXQLFDomRVRFLDO 3RU~OWLPRRDEDQGRQRGDFRQFHSomRTXHYLD
QDV QHFHVVLGDGHV IRUPDWLYDV GRV PDJLVWUDGRV R FRQKHFLPHQWR SXUDPHQWH
WpFQLFR GR GLUHLWR DEULX D IRUPDomR GHVWHV RSHUDGRUHV MXGLFLiULRV D RXWUDV
iUHDV GR VDEHU LQFHQWLYDQGR D QHFHVVLGDGH GH XP PDLRU FRQWDFWR GRV
PDJLVWUDGRVHPIRUPDomRFRPRDPELHQWHVRFLDOVREUHRTXDOLQWHUYLUmRQR
H[HUFtFLRGDVXDSURILVVmR

 $FRQVFLrQFLDGDLQVXILFLrQFLDGDIRUPDomRWpFQLFRMXUtGLFDSDUDRH[HUFtFLR
GDV IXQo}HV GH PDJLVWUDGR PDQLIHVWRXVH QRV SURJUDPDV GH IRUPDomR
SURILVVLRQDO SRU GXDV YLDV  SHOD DEHUWXUD GDV HVFRODV GH IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRVDRXWUDViUHDVGRVDEHUH SHORHTXLOtEULRHQWUHDIRUPDomR
SDUDRVDEHUQXPDSHUVSHFWLYDFUtWLFDHGHLQRYDomRHDIRUPDomRSDUDR
VDEHUID]HUTXHQmRVHSUHWHQGHPHUDPHQWHUHSURGXWLYD

 (VWDV QRYDV DERUGDJHQV GD IRUPDomR SURILVVLRQDO UHSHUFXWLUDPVH GH


IRUPD HVSHFLDO QD (VFROD 1DFLRQDO GH 0DJLVWUDGRV GH )UDQoD FRP D
UHIRUPD GH 3DVVRXVH GH XPD OyJLFD YHUWLFDO GH DSUHQGL]DJHP GDV
IXQo}HV GH PDJLVWUDGR SDUD XPD OyJLFD WUDQVYHUVDO GH DTXLVLomR GH
FRPSHWrQFLDV IXQGDPHQWDLV pWLFD H GHRQWRORJLD FXOWXUD LQVWLWXFLRQDO
HQWUHYLVWDMXGLFLiULDHFRPXQLFDomRWRPDGDGHGHFLVmRHWF GDQGROXJDU
j FULDomR GH PyGXORV GH IRUPDomR $ IRUPDomR GRV DXGLWRUHV GH MXVWLoD
FRP D GXUDomR GH PHVHV LQWHJUD GXDV IDVHV XPD IDVH GH IRUPDomR
JHUDO H XPD IDVH GH SUHSDUDomR SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV QD SULPHLUD
FRORFDomR 'XUDQWH DV GXDV IDVHV GH IRUPDomR HVWD WHP XPD RULHQWDomR
SOXULGLVFLSOLQDU VHQGR R SODQR GH HVWXGRV GRV PyGXORV GH IRUPDomR
RUJDQL]DGR SRU VHPDQDV WHPiWLFDV FRP FDUiFWHU WHyULFR H SUiWLFR
DOWHUQDQGR SHUtRGRV GH IRUPDomR PDLV WHyULFD FRP SHUtRGRV GH HVWiJLR
SURILVVLRQDO 'XUDQWH WRGD D IRUPDomR LQLFLDO RV DXGLWRUHV GH MXVWLoD
EHQHILFLDPGHXPDFRPSDQKDPHQWRSHGDJyJLFRLQGLYLGXDOL]DGR

 (P (VSDQKD DSyV D IDVH GH UHFUXWDPHQWR RV FDQGLGDWRV D PDJLVWUDGRV
LQJUHVVDP RX QD Escuela Judicial SDUD RV FDQGLGDWRV D PDJLVWUDGRV
MXGLFLDLV RXQRCentro de Estudios Jurídicos SDUDRVFDQGLGDWRVjfiscalia 
SDUD D HWDSD TXH p GHVLJQDGD GH IRUPDomR LQLFLDO FDUDFWHUL]DGD SRU VHU
HVVHQFLDOPHQWH FRPSRVWD SRU GXDV SDUWHV D SULPHLUD PDLV WHyULFD H XPD
RXWUD GH SHQGRU IXQGDPHQWDOPHQWH SUiWLFR 7DPEpP HP (VSDQKD DV
WUDQVIRUPDo}HV GDV H[LJrQFLDV GH IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV IL]HUDPVH
VHQWLU HVVHQFLDOPHQWH QR TXH UHVSHLWD DR SODQR GH HVWXGRV GD Escuela
Judicial $ SULPHLUD IDVH GD IRUPDomR LQLFLDO KDELWXDOPHQWH HVWUXWXUDGD
VHSDUDQGRR GRPtQLR MXUtGLFR GR QmR MXUtGLFR IRLUHFHQWHPHQWH REMHFWR GH
XPDDYDOLDomRGRVHXSODQRFXUULFXODUQRVHQWLGRGHDSURIXQGDPHQWRGDV
FRPSHWrQFLDV WpFQLFRMXUtGLFDV GRV PDJLVWUDGRV LQWURGXomR GH QRYDV
PHWRGRORJLDVGHIRUPDomRXWLOL]DomRGHQRYDVWHFQRORJLDV HLQVWUXPHQWRV
GHelearningHDOWHUDo}HVQRVLVWHPDGHDYDOLDomR

 (P3RUWXJDODOHJLVODomRSURGX]LGDQRSyVGH$EULOVREUHUHFUXWDPHQWR
VHOHFomR H IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV WrPVH FLUFXQVFULWR D GHWHUPLQDGRV
GRPtQLRV1RkPELWRGDIRUPDomRLQLFLDOHHVWiJLRGHLQJUHVVRUHJLVWDPVH
WUrVPDWpULDVTXHIRUDPREMHFWLYRGHVXFHVVLYDVDOWHUDo}HVRPRPHQWRGD
RSomRSHODPDJLVWUDWXUDDRUJDQL]DomRHGXUDomRGDIRUPDomRLQLFLDOHD
GXUDomR GR SHUtRGR GH HVWiJLR GH LQJUHVVR $VVLP HQWUH H R
PRPHQWR GD RSomR SHOD PDJLVWUDWXUD MXGLFLDO RX GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
VRIUHX FLQFR DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV RVFLODQGR HQWUH D RSomR QR LQtFLR GD
IDVHGHIRUPDomRRXHPPRPHQWRSRVWHULRU$GLVFXVVmRVREUHRPRPHQWR
ySWLPR GH HVFROKD GD PDJLVWUDWXUD WHP VLGR H[WHQVD H WHP
IXQGDPHQWDOPHQWHGXDVSUHRFXSDo}HVTXHUHFODPDPVROXo}HVRSRVWDVD
PDWXUDomRSRUSDUWHGRFDQGLGDWRGDHVFROKDDID]HUDSyVXPSHUtRGRGH
FRQWDFWR PDLV SUy[LPR FRP DV IXQo}HV D GHVHPSHQKDU SRU FDGD
PDJLVWUDWXUDDFRPSDQKDGDGHXPSHUtRGRGHIRUPDomRFRQMXQWDFRPYLVWD
j FULDomR GH XPD FXOWXUD MXGLFLiULD FRPXP H D LQVWLWXLomR GH IRUPDomR
HVSHFtILFD SDUD FDGD PDJLVWUDWXUD DWHQGHQGR jV UHVSHFWLYDV IXQo}HV
GHVHPSHQKDGDV

 1HQKXPDGDVDOWHUDo}HVHQWUHHFRORFRXHPFDXVDDHVWUXWXUD
EiVLFD GH IRUPDomR LQFLGLQGR HVVHQFLDOPHQWH VREUH D RUJDQL]DomR H
GXUDomRGRVFLFORVGHIRUPDomR7RGDVDVDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDVWrPFRPR
GHQRPLQDGRU FRPXP GRLV SUHVVXSRVWRV QXQFD FRORFDGRV HP FDXVD D
QHFHVVLGDGHGHXPSHUtRGRGHIRUPDomRQR&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRV
HDQHFHVVLGDGHGHXPSHUtRGRGHIRUPDomRQRVWULEXQDLV

 1R TXH UHVSHLWD DR SHUtRGR GH HVWiJLR GH LQJUHVVR D WHQGrQFLD UHJLVWDGD
IRL GR DODUJDPHQWR SURJUHVVLYR GD GXUDomR GHVWD IDVH QD TXDO RV
PDJLVWUDGRV HVWDJLiULRV H[HUFHP GH DFRUGR FRP D SUHYLVmR OHJDO FRP D
DVVLVWrQFLD GH IRUPDGRUHV PDV VRE UHVSRQVDELOLGDGH SUySULD DV IXQo}HV
LQHUHQWHVjUHVSHFWLYDPDJLVWUDWXUDFRPRVUHVSHFWLYRVGLUHLWRVGHYHUHVH
LQFRPSDWLELOLGDGHV
 1DV HQWUHYLVWDV FRQGX]LGDV DR ORQJR GR WUDEDOKR GH FDPSR SURFXUiPRV
SHUFHEHU R TXH QD SHUVSHFWLYD GRV SUySULRV p FRQVLGHUDGR ³XP ERP
PDJLVWUDGR´HPEXVFDGDUHVSRVWDjTXHVWmRGHFRPRHQWHQGHPGHYHUVHU
R VHX SHUILO SURILVVLRQDO $V UHVSRVWDV j SHUJXQWD FRORFDGD SDUWHP GR
SUHVVXSRVWR FRPXPPHQWH DFHLWH SHOD JHQHUDOLGDGH GRV RSHUDGRUHV
MXGLFLiULRV LQFOXLQGR RV DGYRJDGRV HQWUHYLVWDGRV GH TXH RV PDJLVWUDGRV
VmR WHFQLFDPHQWH EHP SUHSDUDGRV SDUD R H[HUFtFLR GDV VXDV IXQo}HV 2
TXH OHYD D TXH QD FDUDFWHUL]DomR GR SHUILO SURILVVLRQDO VXUMDP RXWURV
DWULEXWRV TXH R DIDVWDP GR SXUR WpFQLFR GR GLUHLWR FRPR D FRUUHFomR D
UHFWLGmR D FRUWHVLD D UHVSRQVDELOLGDGH R ERP VHQVR 'iVH DLQGD
DWHQomRjFDSDFLGDGHGHJHVWmRGRSURFHVVRHDRLPSDFWRQDUHODomRFRP
RV FLGDGmRV EHP FRPR DRV DFWRV FRPXQLFDFLRQDLV GH IRUPD D WRUQDU D
MXVWLoD LQWHOLJtYHO SDUD RV VHXV GHVWLQDWiULRV (OHYDVH D FDUDFWHUtVWLFD
HVVHQFLDODFDSDFLGDGHGHLQWHUSUHWDomRGRVIDFWRVRXVHMDDFDSDFLGDGH
GRV PDJLVWUDGRV SDUD FRPSUHHQGHUHP R IHQyPHQR VRFLDO QD EDVH GR
SURFHVVR MXGLFLDO $V SUHRFXSDo}HV DYDQoDGDV QDV UHVSRVWDV REWLGDV
GHQRWDPXPDDEHUWXUDjPXGDQoDRXVHMDXPSRWHQFLDOGHWUDQVIRUPDomR
GR PDJLVWUDGR SDUD R VpFXOR ;;, $ SHUFHSomR GRV PDJLVWUDGRV GR TXH
GHYH VHU XP ³ERP SURILVVLRQDO´ GHVYLQFXODQGRR GD SXUD WpFQLFD MXUtGLFD
SDUD R DVVRFLDUHP D FDUDFWHUtVWLFDV pWLFDV H GH UHODFLRQDPHQWR FRP RV
FLGDGmRV FRORFDQRV QD SRVVLELOLGDGH GH HVWDUPRV SHUDQWH XP PRPHQWR
ySWLPR GH WUDQVIRUPDomR VRFLDO HP TXH p R SUySULR FRUSR SURILVVLRQDO D
UHFODPDUHDSURFXUDUQRYRVUHIHUHQFLDLVpWLFRVHSURILVVLRQDLV

 $IRUPDomRLQLFLDOGHPDJLVWUDGRVIRLGHVGHHVWUXWXUDGDSRUFLFORVGH
IRUPDomR GRLV RX WUrV RUD QR &HQWUR GH (VWXGRV -XGLFLiULRV RUD QRV
WULEXQDLV$VGLILFXOGDGHVGHDUWLFXODomRHQWUHDVYiULDVIDVHVGHIRUPDomR
GH PDJLVWUDGRV VmR DQWLJDV GHQRWDP D HVWDQTXLGDGH H[LVWHQWH HQWUH DV
GLIHUHQWHVIDVHV GHIRUPDomRPDQWHQGRVHDV FUtWLFDV FRP D DFWXDOOHL$
FRPSOHWDDXWRQRPLDHQWUHDVYiULDVIDVHVGHIRUPDomRUHGXQGDQXPDIDOWD
GHSODQHDPHQWRHVWUDWpJLFRGRTXHVHSUHWHQGHFRPDIRUPDomRLQLFLDOGH
PDJLVWUDGRV$RSHUPLWLUTXHDSDVVDJHPSHORVYiULRVFLFORVQmRVLJQLILTXH
XPD VHGLPHQWDomR GH FRQKHFLPHQWRV H XP SURJUHVVLYR DSURIXQGDPHQWR
GRV PHVPRV PDV DQWHV XPD VXEVWLWXLomR GR FRQKHFLPHQWR DGTXLULGR
DQWHULRUPHQWHSRUXPQRYRWLSRGHFRQKHFLPHQWRDHVWUDWpJLDGHIRUPDomR
DFDED SRU UXLU QRV VHXV SUySULRV DOLFHUFHV e QHFHVViULR SHUVSHFWLYDU GH
IRUPDJOREDORVGRLVSHUtRGRVGHIRUPDomR

 $ SULPHLUD IDVH GH IRUPDomR QR &HQWUR GH (VWXGRV -XGLFLiULRV LQVWLWXL XP
SUHVVXSRVWR HVVHQFLDO SDUD R FRPEDWH j IRUPDomR HP H[HUFtFLR
DVVRFLDGDXVXDOPHQWHDXPPRGHORGHPHURPLPHWLVPRHUHSURGXomRGR
PRGHOR YLJHQWH HP FRQWUDSRVLomR D XP PRGHOR FUtWLFR UHIOH[LYR H
LQRYDGRU FRQVWLWXLQGR XPD SRQWH HQWUH R HQVLQR GDV XQLYHUVLGDGHV H D
SUiWLFD MXGLFLDO 1R HQWDQWR HP IURQWDO RSRVLomR jV SRVLo}HV ODUJDPHQWH
PDLRULWiULDV TXH UHFODPDYDP GRV PDJLVWUDGRV XPD PDLRU GLYHUVLGDGH GH
FRQKHFLPHQWRVTXHRVWUDQVIRUPDVVHHPDJHQWHVGHPXGDQoDWDQWRDOHL
FRPRRVSODQRVGHDFWLYLGDGHVGR&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRVUHIOHFWLUDP
XPD WHQGrQFLD SURJUHVVLYD GH PDMRUDomR GR GLUHLWR UHODWLYDPHQWH jV
UHVWDQWHViUHDVGRVDEHUDFHQWXDGDQDUHIRUPDFXUULFXODUGH

 $SHVDU GH TXDQGR SHUJXQWDGRV SHODV FDUDFWHUtVWLFDV HVVHQFLDLV GH XP
ERPPDJLVWUDGRHVWHVSURILVVLRQDLVGDUHPHVSHFLDOUHOHYRjFDSDFLGDGHGH
FRPSUHHQVmR GRV IHQyPHQRV VRFLDLV TXH GmR RULJHP DRV FRQIOLWRV
MXGLFLDLV RV PHVPRV PDJLVWUDGRV GH IRUPD SDUDGR[DO TXDQGR
SHUJXQWDGRVVREUHRFRQWH~GRGDIRUPDomRPLQLVWUDGDQR&(-QDSULPHLUD
IDVHUHFODPDPPDLVIRUPDomRQDVJUDQGHViUHDVGRGLUHLWRDSHOLGDQGRDV
RXWUDV iUHDV GR VDEHU GH FDGHLUDV ³QmR QXFOHDUHV´ $V SRVLo}HV GRV
HQWUHYLVWDGRV JLUDP HVVHQFLDOPHQWH HP WRUQR GH TXDWUR HL[RV R TXH p
PDLV LPSRUWDQWH OHFFLRQDU ± HP SULPHLUR OXJDU QD SHUVSHFWLYD GRV
HQWUHYLVWDGRVRGLUHLWR DLQGDTXHRULHQWDGRQDSHUVSHFWLYDGDWRPDGDGH
GHFLVmR HHPVHJXQGROXJDUGHQWURGHVWHDViUHDVQXFOHDUHVRXVHMDR
GLUHLWRFLYLOHRGLUHLWRSHQDODPDLRURXPHQRUFDUJDKRUiULDTXHGHYHUiVHU
DWULEXtGDDRXWUDVPDWpULDVDREULJDWRULHGDGHRXQmRGHDYDOLDomRQHVVDV
iUHDVHRSHQGRUPDLVSUiWLFRGDIRUPDomR

 (VWDYLVmRGDSULPHLUDIDVHGHIRUPDomRQR&(-FRQVWLWXLXPDFRQWUDGLomR
FRPRSHUILOGHPDJLVWUDGRFRQGLFLRQDQGRDUHIOH[mRVREUHDIRUPDomRGH
PDJLVWUDGRV H p UHIOH[R GD IRUPD VHFWDUL]DGD FRPR D UHDOLGDGH VRFLDO p
PLQLVWUDGD QR &(- GLYLGLQGRD HP MXULVGLo}HV 1XPD IRUPDomR GLYLGLGD
HQWUHiUHDVGRGLUHLWRHRXWUDVGLVFLSOLQDVFRQVLGHUDGDVFRPRVHFXQGiULDV
TXHQmRGLDORJDPHQWUHVLDVSHUFHSo}HVGRVPDJLVWUDGRV HPUHODomRDR
TXHGHYHVHUPHOKRUDGRHDSURIXQGDGRQDIRUPDomRLQLFLDOGR&(-FHQWUD
VHQDTXHODViUHDVFXMDIRUPDomRUHSXWDPGHPDLVSRVLWLYD(IHFWLYDPHQWH
QXP SURJUDPD GH IRUPDomR HP TXH DV GLVFLSOLQDV QmR FRQVLGHUDGDV
QXFOHDUHV VmR PLQLVWUDGDV PDLRULWDULDPHQWH HP IRUPDWR GH FRQIHUrQFLD
REMHFWR GH DYDOLDomR DXWyQRPD RV HQWUHYLVWDGRV WHQGHP D FRQVLGHUDU
FRPR PDLV SRVLWLYD H JUDWLILFDQWH D IRUPDomR GDGD QDV iUHDV GR GLUHLWR
GLYLGLGDVHPMXULVGLo}HVFRPPDLRUFDUJDOHFWLYDHQXPDPELHQWHIRUPDWLYR
PDLV UHVWULWR HP UHJUD HP SHTXHQRV JUXSRV $ LQFDSDFLGDGH GH SHQVDU
PRGHORV GH IRUPDomR GLIHUHQWHV GRV DGRSWDGRV DWp DJRUD LPSHOH RV
HQWUHYLVWDGRVDUHSURGX]LUHPRPRGHORGHIRUPDomRYLJHQWHDSURIXQGDQGR
RTXHjSDUWLGDOKHVSDUHFHPDLVSRVLWLYR

 $ VHFWDUL]DomR GD IRUPDomR PLQLVWUDGD SHOR &(- SURORQJDPHQWR GD


H[LVWHQWHQDVIDFXOGDGHVGHGLUHLWRDFHQWXDQRVPDJLVWUDGRVHQWUHYLVWDGRV
DIDOVDGLFRWRPLDHQWUHHQVLQRGRGLUHLWRHGHRXWUDViUHDVGRVDEHUFRPR
VH VH WUDWDVVH GH GXDV UHDOLGDGHV DSDUWDGDV H H[FOXGHQWHV $ IRUPDomR
HVSDUWLOKDGD HP MXULVGLo}HV UHSURGX] HVWD YLVmR 1XPD WHQWDWLYD GH
XOWUDSDVVDURPRGHORDQWHULRURSODQRGHDFWLYLGDGHVGHSUHYr
SDUD R VHJXQGR VHPHVWUH GD SULPHLUD IDVH GH IRUPDomR D LQWURGXomR GH
PyGXORVWHPiWLFRVHPTXDWURiUHDVDFLGHQWHVGHYLDomRDEXVRVVH[XDLVH
H[SORUDomR VH[XDO GH PHQRUHV LQVROYrQFLD H YLROrQFLD GRPpVWLFD (VWHV
WHPDV GHYHUmR VHU OHFFLRQDGRV GH IRUPD WUDQVYHUVDO H PXOWLGLVFLSOLQDU
SURFXUDQGR UHIOHFWLU VREUH DV P~OWLSODV YHUWHQWHV TXH DR PHVPR HVWmR
DVVRFLDGDV &RQVWLWXL D SULPHLUD LQRYDomR GH UHOHYR QD IRUPD GH ROKDU D
IRUPDomRSURFXUDQGRGDUDRFDQGLGDWRDPDJLVWUDGRXPDYLVmRLQWHJUDGD
QD UHDOLGDGH VRFLDO FRQVFLHQFLDOL]DQGRR SDUD DV PXOWtSOLFHV YHUWHQWHV H
FRQWDFWRVFRPRVLVWHPDMXGLFLDO$IRUPDomRDWUDYpVGHPyGXORVWHPiWLFRV
WHPDSRWHQFLDOLGDGHGHURPSHUFRPDOJXQVGRVHIHLWRVPDLVSHUYHUVRVGR
VLVWHPDMXGLFLDODVHJPHQWDomRGRVIHQyPHQRVVRFLDLV(VWHpQRHQWDQWR
XP PRGHOR TXH HVWi DSHQDV DJRUD HP LQLFLDomR $ IRUPD FRPR D VXD
DSOLFDomRSUiWLFDIRUFRQGX]LGDGHWHUPLQDUiRVHX LQ VXFHVVRRTXHQHVWH
PRPHQWRQmRQRVpSRVVtYHODYDOLDU

 $ DYDOLDomR TXH RV HQWUHYLVWDGRV ID]HP GRV UHVWDQWHV VHJPHQWRV GD
SULPHLUD IDVH GH IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV GRFHQWHV FDUJD KRUiULD H
DYDOLDomR FRQGLFLRQDH HVWiIRUWHPHQWH FRQGLFLRQDGD SHOD YLVmR VREUHRV
FRQWH~GRV SURJUDPiWLFRV 4XDQWR DR FRUSR GRFHQWH GR &(- D GLFRWRPLD
H[DFHUEDGD QRV GLVFXUVRV GRV RSHUDGRUHV MXGLFLiULRV UHIOHFWHVH QD
FRQFHSomR GR DQWDJRQLVPR TXH DSUHVHQWDP GD IRUPDomR GH EDVH GRV
GRFHQWHVPDJLVWUDGRVSDUDDVFRPSRQHQWHVIRUPDWLYDVSURILVVLRQDLVHQmR
PDJLVWUDGRV SDUD DV iUHDV QmR QXFOHDUHV 3RU RXWUR ODGR HPHUJHP GXDV
FUtWLFDV HVVHQFLDLV D DXVrQFLD GH FULWpULRV QD VHOHFomR GH GRFHQWHV TXH
UHJUDJHUDOpEDVHDGDQRFRQKHFLPHQWRLQIRUPDOHQWUHSDUHVVREUHDPDLV
YDOLD GH GHWHUPLQDGDSHVVRDH XP FHUWR GLVWDQFLDPHQWR GRV GRFHQWHV GR
&(- GD SUiWLFD MXGLFLDO FRQVHTXrQFLD GD H[LJXLGDGH GH WHPSR GH VHUYLoR
DQWHV GH LQJUHVVDUHP FRPR GRFHQWHV GR &(- H GD SHUFHSomR GH DOJXQV
HQWUHYLVWDGRV TXDQWR j SHUSHWXDomR GRV GRFHQWHV QR &(- GXUDQWH
GHPDVLDGRWHPSRDFHQWXDGDIDFHjVXDVLWXDomRGHFRPLVVmRGHVHUYLoR
TXHRVYLQFXODDWHPSRLQWHLURjGRFrQFLD
 $ JUDQGH PDLRULD GRV HQWUHYLVWDGRV DFHQWXRX DLQGD GXDV QRWDV D
H[FHVVLYD FDUJD KRUiULD H R SHVR H[DJHUDGR GD DYDOLDomR D TXH VmR
VXMHLWRVRVDXGLWRUHVGHMXVWLoD$OJXQVHQWUHYLVWDGRVLGHQWLILFDPHVWDIDVH
GH SDVVDJHP SHOR &(- FRPR XPD YHUGDGHLUD SURYD GH UHVLVWrQFLD e
QHFHVViULR GDU OLEHUGDGH H WHPSR DRV DXGLWRUHV GH MXVWLoD SDUD TXH
SRVVDPFULDUXPHVSDoRGHUHIOH[mRHHVWXGRFUtWLFR

 2 VHJXQGR FLFOR GH IRUPDomR GH DXGLWRUHV GH MXVWLoD TXH GHFRUUH QRV
WULEXQDLVMXGLFLDLVIDVHSRUH[FHOrQFLDSDUDDDSUHQGL]DJHPGRVDEHUID]HU
FRPSUHHQGH QD SHUVSHFWLYD GRV PDJLVWUDGRV HQWUHYLVWDGRV WUrV
GLPHQV}HVHVVHQFLDLVVLPXODU VLPXODomRGHGHVSDFKRVHSURPRo}HVFRP
EDVH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV FRQFUHWRV DVVLVWLU DOJXQV HQWUHYLVWDGRV
FODVVLILFDP RV DXGLWRUHV GH MXVWLoD GH YHUGDGHLUDV VRPEUDV GRV
IRUPDGRUHV H GHEDWHU GLiORJR FRQVWDQWH HQWUH R IRUPDGRU H R DXGLWRU GH
MXVWLoD 6HKiDOJXPFRQVHQVRVREUHRTXHVHSUHWHQGHGDIRUPDomRMXQWR
GRV WULEXQDLV R DSUHQGHU D VDEHU ID]HU RV PpWRGRV H RV SURFHGLPHQWRV
XWLOL]DGRV QHVVD IRUPDomR VmR GtVSDUHV HQWUH IRUPDGRUHV HP YiULDV
YHUWHQWHVQRWLSRHFULWpULRGDVWDUHIDVDGLVWULEXLUDRDXGLWRUGHMXVWLoDQD
FRUUHFomR GRV WUDEDOKRV HVFULWRV VLPXODGRV QD GLVFXVVmR SUpYLD RX
DSHQDV SRVWHULRU VREUH RV SURFHVVRV DQWHV GD VLPXODomR GD SHoD
SURFHVVXDO QD H[LVWrQFLD RX QmR GH SUD]RV SDUD HQWUHJD GRV WUDEDOKRV
HVFULWRVQDSUHGHILQLomRGHKRUDSUySULDSDUDFRUUHFomRGRVWUDEDOKRVQD
SHULRGLFLGDGHGDGLVWULEXLomRGRWUDEDOKR

 (VWH VHJXQGR FLFOR GH IRUPDomR WHyULFRSUiWLFD SDUD DXGLWRUHV GH MXVWLoD
HVWUXWXUDVH HP WRUQR GH WUrV DJHQWHV IXQGDPHQWDLV RV IRUPDGRUHV TXH
WrP FRPR IXQomR HVVHQFLDO R DFRPSDQKDPHQWR H RULHQWDomR GLiULD GRV
DXGLWRUHVGHMXVWLoDTXHOKHVHVWmRDGVWULWRVRVFRRUGHQDGRUHVGLVWULWDLVD
TXHPpDWULEXtGDFRPSHWrQFLDSDUDRULHQWDUHDFRPSDQKDUDH[HFXomRGDV
DFWLYLGDGHV GH IRUPDomR GR VHJXQGR FLFOR QR UHVSHFWLYR GLVWULWR MXGLFLDO H
RVGLUHFWRUHVDGMXQWRVSDUDDIDVHGHHVWiJLRGHLQJUHVVRQDPDJLVWUDWXUD
TXHGHILQHPDTXHODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDomR1HVWDHVWUXWXUDSLUDPLGDOD
LQIRUPDomR VREUH R DXGLWRU GH MXVWLoD TXH FRQGX] j VXD DYDOLDomR p
IRUPDGD DWUDYpV GH XP SURFHVVR GH WUDQVPLVVmR GH FRQKHFLPHQWRV HQWUH
RVYiULRVDJHQWHVGDEDVHSDUDRWRSR

 2 IRUPDGRU p D ILJXUD FHQWUDO GHVWD VHJXQGD IDVH GH IRUPDomR LQLFLDO GH
DXGLWRUHV GH MXVWLoD 'DGD D FHQWUDOLGDGH GHVWD ILJXUD QHVWD IDVH GD
IRUPDomRXPDGDVPDWpULDVPDLVGHEDWLGDVSHORVHQWUHYLVWDGRVFHQWURXVH
QR FXLGDGR TXH GHYH VHU SRVWR QD HVFROKD GRV IRUPDGRUHV VHQGR TXH
DTXLVHUHSURGX]RPpWRGRMiUHIHULGRSDUDDHVFROKDGHGRFHQWHVGR&(-
RFRQKHFLPHQWRLQIRUPDOHQWUHSDUHV HQDQHFHVVLGDGHGHIRUPDomRSDUDR
H[HUFtFLR GHVWDV IXQo}HV SDUD REYLDU j DFWXDO WHQGrQFLD GH UHSURGX]LU R
PRGR GH HQVLQDPHQWR GH TXH IRUDP REMHFWR TXDQGR HUDP HOHV SUySULRV
DXGLWRUHV

 $ DXVrQFLD GH XQLIRUPL]DomR GH SURFHGLPHQWRV QD RUJDQL]DomR GD


IRUPDomR GR VHJXQGR FLFOR GH IRUPDomR WHyULFRSUiWLFD HVWHQGHVH DR
PRPHQWR DYDOLDWLYR 1D FDGHLD GH WUDQVPLVVmR GH LQIRUPDo}HV TXH
SHUFRUUH R FLUFXLWR GH EDVH SLUDPLGDO DFLPD GHVFULWR IRUDP GHILQLGDV
JUHOKDVGHDYDOLDomRFRPFDGDXPGRVLWHQVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVSDUD
D DYDOLDomR JOREDO GR DXGLWRU GH MXVWLoD 1mR REVWDQWH HVWH LQVWUXPHQWR
LQWURGX]LXGXDVSHUYHUV}HVSRUXPODGRDVPHVPDVVmRSUHHQFKLGDVSHOR
DJHQWHGHIRUPDomRTXHQmRHVWiPDLVSUy[LPRGRIRUPDQGRSRURXWURD
H[LVWrQFLD GH JUHOKDV FRP R JUDX GH SRUPHQRU GDV DFWXDLV WRUQRX D
DYDOLDomR GHVSHUVRQDOL]DGD SRGHQGR UHVXOWDU QD SDGURQL]DomR GRV
PDJLVWUDGRVTXHVXEWUDLDVVLPDRFRUSRSURILVVLRQDOXPDSHUVSHFWLYDGH
GLYHUVLGDGH $ LPSOHPHQWDomR GHVWD SDGURQL]DomR RX SHOR PHQRV D
SHUFHSomRGRVIRUPDQGRVGHTXHDPHVPDH[LVWHpUHIOHFWLGDQDVRSLQL}HV
GRVHQWUHYLVWDGRVTXDQGRHVWHVIUHTXHQWHPHQWHUHODWDPTXHRVDXGLWRUHV
GHMXVWLoDWHQWDPPROGDUDVXDSHUVRQDOLGDGHDRPRGHORTXHSHUFHSFLRQDP
FRPRVHQGRRH[LJLGRSDUDHIHLWRVGHDYDOLDomR

 7UDGLFLRQDOPHQWH R VHJXQGR FLFOR GH IRUPDomR EHP FRPR R HVWiJLR GH
LQJUHVVR UHDOL]DPVH SUHIHUHQFLDOPHQWH HP FRPDUFDV GH FRPSHWrQFLD
JHQpULFD DSUR[LPDQGRVH R DPELHQWH GH IRUPDomR GR DPELHQWH TXH RV
IRUPDQGRV LUmR HQFRQWUDU WHQGHQFLDOPHQWH QDV FRPDUFDV GH SULPHLUR
DFHVVRDSyVRSHUtRGRGHHVWiJLR$VHOHFomRGHWULEXQDLVGHFRPSHWrQFLD
JHQpULFDSDUDDUHDOL]DomRGRVHJXQGRFLFORGHIRUPDomRWHyULFRSUiWLFDH
SDUDRHVWiJLRGHLQJUHVVRUHYHODVHWDUHIDGLItFLO(PSULPHLUROXJDUMiFRP
DRUJDQL]DomRMXGLFLiULDDLQGDKRMHHPYLJRUQDJHQHUDOLGDGHGDVFRPDUFDV
H[LVWH DOJXP QtYHO GH HVSHFLDOL]DomR (P VHJXQGR OXJDU QRV WULEXQDLVGH
FRPSHWrQFLD JHQpULFD KRMH H[LVWHQWHV RV PDJLVWUDGRV TXH Dt H[HUFHP
IXQo}HVVmRQRUPDOPHQWHPDJLVWUDGRVFRPSRXFRVDQRVGHH[HUFtFLRGH
IXQo}HVRTXHGHVLQFHQWLYDDVXDGHVLJQDomRHQTXDQWRIRUPDGRUHV

 2VWULEXQDLVGHFRPSHWrQFLDJHQpULFDWHQGHPDGHVDSDUHFHUUDSLGDPHQWH
&RP R DODUJDPHQWR GD UHIRUPD GR PDSD MXGLFLiULR D WRGR R WHUULWyULR
QDFLRQDO p QHFHVViULR SHQVDU HVWD IDVH GH IRUPDomR SDUD D QRYD
RUJDQL]DomR MXGLFLiULD H SDUD DV QRYDV FRQGLo}HV HP TXH RV PDJLVWUDGRV
LQJUHVVDUmR QRV WULEXQDLV $OJXQV DXGLWRUHV GH MXVWLoD IRUDP Mi FRORFDGRV
HP FRPDUFDV SLORWR $ HVSHFLDOL]DomR GRV GLYHUVRV WULEXQDLV REULJD j
UHSDUWLomR GR SHUtRGR GH IRUPDomR SRU GLIHUHQWHV IRUPDGRUHV H WULEXQDLV
(VVD DGDSWDomR FRP R PRGHOR GH H[HFXomR HP YLJRU UHYHODVH GLItFLO R
TXH Vy SRU VL H[LJLD XPD DOWHUDomR $ H[LVWrQFLD GH XPD SOXUDOLGDGH GH
IRUPDGRUHV SDUD R PHVPR DXGLWRU GH MXVWLoD SRGH WHU YDQWDJHQV
QRPHDGDPHQWHGHSOXUDOLGDGHGHSRQWRVGHYLVWDHGHDYDOLDomR
 2SHUtRGRGHHVWiJLRGHLQJUHVVRIRLDODUJDGRHPGHXPSHUtRGRGH
 PHVHV SDUD PHVHV $V RSLQL}HV GRV HQWUHYLVWDGRV VREUH HVWH
DODUJDPHQWR GLYLGLUDPVH $OJXQV HQWUHYLVWDGRV FRQVLGHUDP TXH HVWD p D
GXUDomR DGHTXDGD SRUTXH SHUPLWH GDU HIHFWLYR FXPSULPHQWR DRV DJRUD
SRVLWLYDGRVREMHFWLYRVGHVWDIDVHGDIRUPDomR2XWURVSHORFRQWUiULRHHP
SRVLomRPDLRULWiULDHQWHQGHPTXHRSHUtRGRIRLGHPDVLDGDPHQWHDODUJDGR
MXVWLILFDQGR FRP R IDFWR GH VHU GHVPRWLYDQWH SDUD DR IRUPDQGRV TXH D
GHWHUPLQDGRPRPHQWRSRGHPSDVVDUDVHUHQFDUDGRVFRPRDVVLVWHQWHVH
FRPDLQFRQJUXrQFLDHQWUHDVGDWDVGRVHVWiJLRVHDVGDWDVGHILQLGDVSDUD
RVPRYLPHQWRVRUGLQiULRVGHPDJLVWUDGRV(VWD~OWLPDSRVLomRpUHIOH[RGD
GLVSDULGDGH H[LVWHQWH GRV PRGHORV GH H[HFXomR SUiWLFD GR HVWiJLR GH
LQJUHVVR 2 TXH YHULILFiPRV QR WUDEDOKR GH FDPSR j VHPHOKDQoD GR TXH
WDPEpPVHYHULILFDQRVHJXQGRFLFORpXPDWRWDOGLVFUHSkQFLDGHPpWRGRV
WHQGR HQFRQWUDGR GHVGH VLWXDo}HV HP TXH RV PDJLVWUDGRV HVWDJLiULRV Mi
DFWXDP TXDVH H[FOXVLYDPHQWH VHP TXDOTXHU DVVLVWrQFLD SRU SDUWH GRV
IRUPDGRUHVDWpVLWXDo}HVHPTXHRVPDJLVWUDGRVHVWDJLiULRVDLQGDQmRWrP
TXDOTXHUDXWRQRPLD$SUHYLVmRGHXPSODQRLQGLYLGXDOGHHVWiJLRSHODOHL
GH QmR DOWHURX HVWH HVWDGR GH FRLVDV 4XDQWR D HVWD PDWpULD VmR
GXDVDVFRQFOXV}HVGRWUDEDOKRGHFDPSRRIDFWRGHKDYHUIRUPDGRUHVH
IRUPDQGRV D UHIHULUHP QmR WHUHP WLGR DFHVVR D WDO GRFXPHQWR GXUDQWH R
SHUtRGR GH HVWiJLR H D SDGURQL]DomR GRV SODQRV LQGLYLGXDLV GH HVWiJLR R
TXHSUHMXGLFDRREMHFWLYRLQGLYLGXDOL]DGRUGRSODQR1mRREVWDQWHDRSLQLmR
FROKLGD HQWUH RV HQWUHYLVWDGRV UHODWLYDPHQWH j SUHYLVmR OHJDO GHVWH QRYR
LQVWUXPHQWR p IUDQFDPHQWH SRVLWLYD DSRQWDQGRVH FRPR XPD GDV VXDV
PDLRUHV YDQWDJHQV R IDFWR GR HVWiJLR SRGHU VHU PHOKRU RULHQWDGR SHOR
IRUPDGRU TXH DVVLP SDVVD D FRQKHFHU R DQWHULRU SHUFXUVR GR IRUPDQGR
HVVHQFLDOPHQWHTXDQGRDIDVHGHIRUPDomRGHFRUUHXVREDRULHQWDomRGH
RXWURIRUPDGRU 3HUPLWH SRUXP ODGR XOWUDSDVVDUFRPPDLRUIDFLOLGDGH DV
GLILFXOGDGHV LQHUHQWHVD XPSHUtRGRGH FRQKHFLPHQWRH DGDSWDomR H SRU
RXWUR WUDoDU FRP PDLRU VHJXUDQoD R SURJUDPD GH DFRPSDQKDPHQWR GH
FDGD IRUPDQGR HP FRQFUHWR DWHQGHQGR jV VXDV SDUWLFXODUHV IUDJLOLGDGHV
(VWDPRVPDLVXPDYH]SHUDQWHDGLVMXQomRHQWUHDWHRULDHDSUiWLFD
I.3. Formação contínua de magistrados

 2SURFHVVRGHIRUPDomRGRVPDJLVWUDGRVQmRVHH[WLQJXHFRPRLQJUHVVR
QD SURILVVmR VHQGR HVWD LGHLD FDGD YH] PDLV DFHLWH H UHLYLQGLFDGD SHORV
SUySULRVPDJLVWUDGRV$IRUPDomRQRGHFXUVRGRH[HUFtFLRGDSURILVVmRDR
ORQJR GD YLGD UHYHODVH IXQGDPHQWDO VREUHWXGR QDV VHJXLQWHV YHUWHQWHV
SDUD DFWXDOL]DomR H QRYDV DSUHQGL]DJHQV GH FRQKHFLPHQWRV WpFQLFR
MXUtGLFRV RX RXWURV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV IHQyPHQRV VRFLDLV FRPR
LQVWUXPHQWR GH DSOLFDomR HILFD] GH UHIRUPDV OHJDLV FRPR PHFDQLVPR GH
HVSHFLDOL]DomR H FRPR IyUXP GH GLVFXVVmR GH SUREOHPDV H GH ERDV
SUiWLFDV$IRUPDomRFRQWtQXDFRQVWLWXLXPGHYHUGRVPDJLVWUDGRVIDFHjV
H[LJrQFLDVIXQFLRQDLVQRH[HUFtFLRGDVXDSURILVVmRVHQGRDVVLPRRXWUR
ODGR GR GLUHLWR GRV FLGDGmRV D XPD PDJLVWUDWXUD WpFQLFD H FULWLFDPHQWH
SUHSDUDGDeLJXDOPHQWHXPGLUHLWRSURILVVLRQDOGRVPDJLVWUDGRVSHORTXH
D RIHUWD IRUPDWLYD GHYHUi FRUUHVSRQGHU jV VXDV QHFHVVLGDGHV H
H[SHFWDWLYDV

 2 LQWHUHVVH FUHVFHQWH SHOD IRUPDomR FRQWtQXD WHP YLQGR D VHU XPD
WHQGrQFLDDVVXPLGDQRFRQWH[WRHXURSHX2VFDVRVGH)UDQoDH(VSDQKD
VmR LOXVWUDWLYRV GD LPSRUWkQFLD FDGD YH] PDLRU GD DFWXDOL]DomR H
HVSHFLDOL]DomRGRVPDJLVWUDGRVDSDUWLUGHPRGHORVGHIRUPDomRFDSD]HV
GHUHVSRQGHUDRVQRYRVGHVDILRVGRGLUHLWRHGDMXVWLoD'RFDVRIUDQFrVp
GH VDOLHQWDU D IRUPDomR SHUPDQHQWH QRV WULEXQDLV GHVWLQDGD D
FRPSOHPHQWDU DV DFo}HV GLVSRQLELOL]DGDV D QtYHO FHQWUDO DODUJDQGR R
Q~PHURGHPDJLVWUDGRVFRPDFHVVRjVDFo}HVGHIRUPDomRHPUD]mRGD
SUR[LPLGDGH JHRJUiILFD IDFLOLWDQGR XP FRQWDFWR PDLV VLVWHPiWLFR HQWUH
PDJLVWUDGRVHSDUFHLURVUHJLRQDLVRXORFDLVLQFHQWLYDQGRRFRQKHFLPHQWRH
WUDEDOKR P~WXRV 7DPEpP D JHVWmR GDV YiULDV FDQGLGDWXUDV j IRUPDomR
GHYHVHUPHQFLRQDGDQDPHGLGDHPTXHWHQGRHPFRQWDRVHXSHGLGRD
IRUPDomR DQWHULRUPHQWH UHDOL]DGD H DV IXQo}HV H[HUFLGDV QmR DSHQDV
DVVHJXUD D SHUWLQrQFLD IXQFLRQDO GD IRUPDomR FRPR UHJLVWD QtYHLV
HOHYDGRV GH VDWLVIDomR GDV H[SHFWDWLYDV IRUPDWLYDV GRV PDJLVWUDGRV 'D
H[SHULrQFLD GH (VSDQKD GHVWDFDVH DLQGD R LQYHVWLPHQWR HP JDUDQWLU DRV
PDJLVWUDGRV GXUDQWH D VXD FDUUHLUD SURILVVLRQDO XPD IRUPDomR FRQWtQXD
GHVFHQWUDOL]DGD LQGLYLGXDOL]DGD H HVSHFLDOL]DGD EDVHDGD QXPD DPSOD
RIHUWDWHPiWLFDHLQWHUGLVFLSOLQDU

 $SHVDU GRV HVIRUoRV GH DODUJDPHQWR GR Q~PHUR H GRV WHPDV GD RIHUWD
IRUPDWLYD SHUPDQHQWH H FRQWtQXD SRU SDUWH GR &(- QRV ~OWLPRV DQRV D
UHFHQWH YDORUL]DomR GD IRUPDomR SDUD HIHLWRV GH SURJUHVVmR QD FDUUHLUD
YHLR LQIODFLRQDU D SURFXUD GH DFo}HV GH IRUPDomR SRU SDUWH GRV
PDJLVWUDGRV(VWHIHQyPHQRVLJQLILFRXXPDLQVXILFLrQFLDGDFDSDFLGDGHGH
UHVSRVWDGR&(-SHUDQWHDVFUHVFHQWHVVROLFLWDo}HVIRUPDWLYDVLPSHGLQGR
RDFHVVRGHPXLWRVPDJLVWUDGRVjVDFo}HVSUHWHQGLGDV

 8PD GDV FRQFOXV}HVGHFRUUHQWHV GR WUDEDOKR GH FDPSR DRV HIHLWRV GHVWD
PXGDQoD OHJLVODWLYD QDV PRWLYDo}HV IRUPDWLYDV GRV PDJLVWUDGRV FRQVLVWH
QR UHFRQKHFLPHQWR GR XVR LQVWUXPHQWDO GD IRUPDomR WHQGR HP YLVWD
VREUHWXGRDSURJUHVVmRQDFDUUHLUD3RURXWURODGRRQ~PHUROLPLWDGRGH
YDJDV GDV DFo}HV GH IRUPDomR FRQMXJDGR FRP D FUHVFHQWH DIOXrQFLD jV
PHVPDVTXHQmRRFRUULDQRSDVVDGROHYRXDTXHRVFRQVHOKRVVXSHULRUHV
GHILQLVVHP FULWpULRV GH SULRULGDGH SDUD FRQFHGHU DXWRUL]DomR SDUD
SDUWLFLSDU R TXH UHGXQGRX QD H[FOXVmR GRV PDJLVWUDGRV UHVSRQGHQWHV DR
QRVVRLQTXpULWRGDSDUWLFLSDomRHPFHUFDGHGDVDFo}HVSUHWHQGLGDV

 2V UHIHULGRV FULWpULRV DVVHQWDQGR QR SULYLOpJLR HQWUH RXWURV IDFWRUHV GD
DQWLJXLGDGH QD SURILVVmR FRQVWLWXL XP IDFWRU GH LPSHGLPHQWR SDUD D
IUHTXrQFLDGHDFo}HVGHIRUPDomRSRUSDUWHGRVPDJLVWUDGRVPDLVMRYHQV
R TXH p VXEOLQKDGR QR QRVVR WUDEDOKR GH FDPSR FRPR FULWpULR PHUHFHGRU
GHUHYLVmRDWpSRUTXHSDUDPXLWRVpDTXLTXHDQHFHVVLGDGHGHIRUPDomR
PDLV VH ID] VHQWLU 3DUD DOpP GLVVR D SULRULGDGH FRQIHULGD DRV MXt]HV GH
SULPHLUD LQVWkQFLD IDFH DRV GRV WULEXQDLV VXSHULRUHV p WDPEpP DOHJDGD
FRPRFULWpULRIUHTXHQWHGHH[FOXVmRVHQGRVXMHLWRDFUtWLFDVFRQWXQGHQWHV

 (P FRQWUDSDUWLGD GR LQTXpULWR DSOLFDGR DRV PDJLVWUDGRV SRUWXJXHVHV


DSHQDV UHYHORX QmR WHU SDUWLFLSDGR HP TXDOTXHU DFomR GH IRUPDomR
SURPRYLGD SHOR &(- QRV ~OWLPRV WUrV DQRV $ PDLRU SDUWH GRV UHVWDQWHV
LQTXLULGRV DILUPD WHU IUHTXHQWDGR HQWUH XPD H VHLV DFo}HV GH IRUPDomR
VHQGR TXH QHVVH LQWHUYDOR VREUHVVDHP HVWDWLVWLFDPHQWH RV PDJLVWUDGRV
TXHGL]HPWHUIUHTXHQWDQGRGXDVRXWUrVDFo}HVGHIRUPDomR

 $V MXVWLILFDo}HV GRV PDJLVWUDGRV TXDQWR j LPSRUWkQFLD GD IRUPDomR


FRQWtQXD SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV FRQVLVWHP HVVHQFLDOPHQWH QD
QHFHVVLGDGH GH DFWXDOL]DomR JHUDGD SHOD SUROLIHUDomR OHJLVODWLYD GH
HVSHFLDOL]DomR JHUDGD SHOD FUHVFHQWH FRPSOH[LGDGH VRFLDO H QD WURFD GH
H[SHULrQFLDV H SDUWLOKD GH FRQKHFLPHQWRV HQWUH PDJLVWUDGRV R TXH p
HVSHOKDGR QR IDFWR GH FHUFD GH GH PDJLVWUDGRV GD DPRVWUD
UHFRQKHFHUDLPSRUWkQFLDGDIRUPDomRFRQWtQXD

 2 UHFRQKHFLPHQWR GD LPSRUWkQFLD GD IRUPDomR FRQWtQXD SDUD FRORFDomR


HP WULEXQDLVGH FRPSHWrQFLD HVSHFLDOL]DGDp FRQVHQVXDOHQWUH RXQLYHUVR
GH LQTXLULGRV UHFROKHQGR FHUFD GH GH RSLQL}HV IDYRUiYHLV $
HVSHFLDOL]DomR SDUD DOpP GH WHU VXEMDFHQWH R GRPtQLR GH FRQKHFLPHQWRV
PXOWLGLVFLSOLQDUHV PDLV DSURIXQGDGRV LPSOLFD QHFHVVDULDPHQWH XPD
PHOKRUSUHSDUDomRWpFQLFDVHQGRRVJDQKRVGHSURGXWLYLGDGHREWLGRVFRP
D HVSHFLDOL]DomR WDQWR PDLV VLJQLILFDWLYRV TXDQWR PDLRU R JUDX GH
SUHSDUDomRGRPDJLVWUDGRQDVPDWpULDVGDVXDFRPSHWrQFLD


 $ DYDOLDomR GD IRUPDomR SDUD D SURJUHVVmR QD FDUUHLUD DSUHVHQWD


UHVSRVWDV GLVSHUVDV QD KLHUDUTXLD GH LPSRUWkQFLD FRQIHULGD SHORV
PDJLVWUDGRV LQTXLULGRV DYHUEDQGR RV QtYHLV LQIHULRUHV GH LPSRUWkQFLD
GDVUHVSRVWDVHRVQtYHLVPDLVHOHYDGRV

 'D DQiOLVH GDV WHPiWLFDV IRUPDWLYDV UHVXOWD D SUHYDOrQFLD GH XPD RIHUWD
DQFRUDGD HP VDEHUHV WpFQLFRMXUtGLFRV QXFOHDUHV GLUHLWR SHQDO H
SURFHVVXDOSHQDOFLYLOHSURFHVVXDOFLYLOWUDEDOKRIDPtOLDHPHQRUHV&RP
R REMHFWLYR H[SUHVVR GH GDU FRQWD GDV DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV LQWURGX]LGDV
QRV GLIHUHQWHV VXEFDPSRV TXH FRPS}HP HVVHV GRPtQLRV MXUtGLFRV DV
DFo}HV IUHTXHQWDGDV FRQVWLWXHP VREUHWXGR IHUUDPHQWDV IRUPDWLYDV GH
DFWXDOL]DomRGRVTXDGURVQRUPDWLYRVQRkPELWRGHWHPDVPDLVUHFRUUHQWHV
QR WUDEDOKR GDV PDJLVWUDWXUDV FRQWUDULDQGR GH FHUWR PRGR D SHUFHSomR
GD IRUPDomR FRPR LQVWUXPHQWR WHQGHQFLDO GH SURJUHVVmR QD FDUUHLUD $
WtWXOR GH H[HPSOR p GH PHQFLRQDU TXH D UHFHQWH UHIRUPD GRV &yGLJRV
3HQDOH3URFHVVXDO3HQDOIRLRJUDQGHHL[RGHIRUPDomRHPFHUFDGH
GR WRWDO GDV DFo}HV IUHTXHQWDGDV SHORV LQTXLULGRV GHYHQGR WDPEpP
VXEOLQKDUVHDLQGDTXHQXPDHVWDWtVWLFDPDLVPRGHVWDRQRYRUHJLPHGR
GLYyUFLRHDUHJXODomRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUHQWDLV

 $V WHPiWLFDV HPHUJHQWHV H DV QRYDV IURQWHLUDV GR GLUHLWR PHUHFHP DLQGD
PXLWR SRXFD DWHQomR GR ODGR GD RIHUWD H GD SURFXUD IRUPDWLYD GRV
PDJLVWUDGRVSRUWXJXHVHV$KHJHPRQLDGHXPDFXOWXUDWpFQLFRMXUtGLFDQD
SUHSDUDomRIXQFLRQDOHSURILVVLRQDOGRVPDJLVWUDGRVpHVSHOKDGDGHIRUPD
QRWyULD QD DXVrQFLD GH FRQWH~GRV IRUPDWLYRV RULHQWDGRV SDUD D XPD
FRQFHSomR FUtWLFD GD MXVWLoD D SDUWLU GRV GLUHLWRV KXPDQRV GRV GHVDILRV
FRORFDGRVjDSOLFDomRGRGLUHLWRHPVRFLHGDGHVFRPSOH[DVHPXOWLFXOWXUDLV
GDSUREOHPiWLFDLPLJUDWyULDHGDVQRYDVSDLVDJHQVVRFLROyJLFDVGRSDtVRX
DLQGDGRVQRYRVULVFRVS~EOLFRVHSULYDGRV6HSRUXPODGRHVWHVWHPDV
REULJDP D XPD DERUGDJHP DQFRUDGD QRV SULQFtSLRV IXQGDPHQWDLV GR
GLUHLWR LQWHUSHODQGR PXLWDV YH]HV DV EDVHV SROtWLFRFRQVWLWXFLRQDLV GR
VLVWHPD MXUtGLFR SRU RXWUR UHTXHUHP ROKDUHV LQWHUGLVFLSOLQDUHV FDSD]HV GH
GDU FRQWD GDV GLPHQV}HV PDLV LQVRQGiYHLV RX LQYLVtYHLV GH P~OWLSORV
SUREOHPDV VRFLRMXUtGLFRV HPHUJHQWHV QD FRQWHPSRUDQHLGDGH H TXH
UHFODPDPFDGDYH]PDLVXPDPDLRUFRQVFLrQFLDHIDPLOLDULGDGHSRUSDUWH
GDVPDJLVWUDWXUDV

 'R SRQWR GH YLVWD GD DERUGDJHP H GDV PHWRGRORJLDV GH IRUPDomR p
SRVVtYHO LQIHULU TXH HP FHUFD GH GDV DFo}HV IUHTXHQWDGDV SHORV
PDJLVWUDGRV LQTXLULGRV R PRGHOR IRUPDWLYR HUD GLULJLGR D XP DXGLWyULR
FRPSRVWR SRU PDLV GH SHVVRDV R TXH SHUPLWH GHVGH ORJR FRQFOXLU
WUDWDUVH GH XP IRUPDWR WtSLFR GR VLVWHPD H[SRVLWLYR GH FRQIHUrQFLDV
DVVHQWH QXP FLUFXLWR GH FRPXQLFDomR XQLGLUHFFLRQDO FRP IUDFR
HQYROYLPHQWR GRV IRUPDQGRV QD GLVFXVVmR H SUREOHPDWL]DomR GRV
FRQWH~GRV PLQLVWUDGRV $V UHVWDQWHV FRQVWLWXtUDP VHVV}HVIRUPDWLYDV
TXH FRQWDUDP FRP XPD SDUWLFLSDomR DWp PDJLVWUDGRV VHQGR TXH QR
F{PSXWRJHUDODVDFo}HVIUHTXHQWDGDVSRUPHQRVGHIRUPDQGRVFRP
PDLRU SRWHQFLDO DEHUWXUD D XP PRGHOR GH IRUPDomR PDLV SDUWLFLSDGR
GLDOyJLFRHLQWHQVLYRDSUHVHQWDPQ~PHURVPDLVUHGX]LGRV

 1RTXHGL]UHVSHLWRjTXDOLGDGHHGHVHPSHQKRGRVIRUPDGRUHVWUDWDQGR
VH GH DJHQWHV IXQGDPHQWDLV SDUD R VXFHVVR GDV GLQkPLFDV IRUPDWLYDV D
DXWRQRPL]DomR GR HVFUXWtQLR GD VXD SUHVWDomR FRQVWLWXL XPD IHUUDPHQWD
DQDOtWLFD LQGLVSHQViYHO SDUD PHOKRU VH FRQKHFHU DV GHILFLrQFLDV H DV
SRWHQFLDOLGDGHV GR VHX FRQWULEXWR QD ySWLFD GRV UHFHSWRUHV GD IRUPDomR
$OJXQV UHVSRQGHQWHV DSRQWDP SUREOHPDV UHODFLRQDGRV FRP SHUWLQrQFLD
GLGiFWLFD RUJDQL]DomR H PHVPR FRP RV SDGU}HV GH GLYXOJDomR GR SDLQHO
GHIRUPDGRUHV$LQGDDHVWHSURSyVLWRRGpILFHGHTXDOLGDGHSUHVWtJLRRX
UHFRQKHFLPHQWR GRV IRUPDGRUHV QR PHLR MXUtGLFR p DSRQWDGR FRPR XPD
WHQGrQFLD SDXODWLQD GH GHJUDGDomR SHGDJyJLFD H FLHQWtILFD QR TXDGUR GD
IRUPDomRSURPRYLGD

 (YLGHQFLDVHDQHFHVVLGDGHGHDYDOLDomRGDIRUPDomRGDIRUPDomRGLULJLGD
j HVSHFLDOL]DomR JDUDQWLQGR TXH RV FRQWH~GRV VmR HIHFWLYDPHQWH
DSUHHQGLGRV H DVVHJXUDQGR XPD HIHFWLYD H GHGLFDGD SDUWLFLSDomR QDV
DFo}HV GH IRUPDomR 3DUD DVVHJXUDU TXH DV VHVV}HV VH UHYHOHP
SURGXWLYDV QD DTXLVLomR GH FRPSHWrQFLDV H FRQKHFLPHQWRV RV IRUPDQGRV
GHYHP VHU H[SRVWRV D XP VLVWHPD GH DYDOLDomR REULJDWyULR HVWLPXODQGR
DVVLPXPDSDUWLFLSDomRHPSHQKDGD

 'HVFHQWUDOL]DomR H PDLRU DEUDQJrQFLD JHRJUiILFD VmR DV JUDQGHV


UHLYLQGLFDo}HV QR TXH WRFD D ORFDOL]DomR GDV DFo}HV GH IRUPDomR
FRQFHGHQGRVHSDUWLFXODUUHOHYRjORFDOL]DomRSHULIpULFDGHPXLWRVWULEXQDLV
H DR SUHMXt]R TXH QDSUiWLFD VLJQLILFDH[HUFHUDVPDJLVWUDWXUDV QR LQWHULRU
H[WUHPRVQRUWHHVXOHLOKDV

 'D DQiOLVH GR WUDEDOKR GH FDPSR D SULPHLUD FRQFOXVmR SUHQGHVH FRP R
IDFWR GH D HVPDJDGRUD PDLRULD GDV WHPiWLFDV IRUPDWLYDV LQFLGLU QRV
VDEHUHV WpFQLFRMXUtGLFRV GH EDVHGLUHLWR SHQDOH SURFHVVXDOSHQDO FLYLOH
SURFHVVXDOFLYLOWUDEDOKRIDPtOLDHPHQRUHV&RPRREMHFWLYRH[SUHVVRGH
GDU FRQWD GDV DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV LQWURGX]LGDV QRV GLIHUHQWHV
VXEFDPSRV TXH FRPS}HP HVVHV GRPtQLRV MXUtGLFRV DV DFo}HV
IUHTXHQWDGDV FRQVWLWXHP VREUHWXGR IHUUDPHQWDV IRUPDWLYDV GH
DFWXDOL]DomRGRVTXDGURVQRUPDWLYRVQRkPELWRGHWHPDVPDLVUHFRUUHQWHV
QR WUDEDOKR GDV PDJLVWUDWXUDV FRQWUDULDQGR GH FHUWR PRGR D SHUFHSomR
GD IRUPDomR FRPR LQVWUXPHQWR WHQGHQFLDO GH SURJUHVVmR QD FDUUHLUD $
WtWXOR GH H[HPSOR p GH PHQFLRQDU TXH D UHFHQWH UHIRUPD GRV &yGLJRV
3HQDOH3URFHVVXDO3HQDOIRLRJUDQGHHL[RGHIRUPDomRHPFHUFDGH
GR WRWDO GDV DFo}HV IUHTXHQWDGDV SHORV LQTXLULGRV GHYHQGR WDPEpP
VXEOLQKDUVHDLQGDTXHQXPDHVWDWtVWLFDPDLVPRGHVWDRQRYRUHJLPHGR
GLYyUFLR H D UHJXODomR GDV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUHQWDLV 'H IRUPD PDLV
GLVSHUVD H PHQRV IUHTXHQWH HQFRQWUDPVH IRUPDo}HV VREUH FRUUXSomR
YLROrQFLD GRPpVWLFD GLUHLWR FRPXQLWiULR RX GLUHLWR GD FRQFRUUrQFLD GR
XUEDQLVPRGRDPELHQWHHGRFRQVXPR-iDLQIRUPiWLFDHRLQJOrVMXUtGLFR
HQTXDQWR VDEHUHV RSHUDWLYRV DX[LOLDUHV GD DFWLYLGDGH GRV PDJLVWUDGRV
ILJXUDPWDPEpPQDVVXDVRSo}HVHPERUDGHIRUPDUHVLGXDO

 ÈUHDV FRPR D JHVWmR SURFHVVXDO RX D FRRSHUDomR MXGLFLiULD TXH VH
RFXSDP GD RSHUDFLRQDOLGDGH H GDV GLQkPLFDV LQVWLWXFLRQDLV H LQWHU
RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QD DSOLFDomR GR GLUHLWR H FXMD DILQDomR H
DSHUIHLoRDPHQWR VH UHYHODP FUXFLDLV j PHOKRULD GD TXDOLGDGH GD
FHOHULGDGH GD HILFLrQFLD H GD HILFiFLD GRV RSHUDGRUHV H GR VLVWHPD GH
MXVWLoD VmR WDPEpP PDWpULDV TXH FDUHFHP GH H[SUHVVmR IRUPDWLYD DR
ORQJR GR SHUFXUVR FRQWtQXR GH DTXLVLomR GH QRYDV FRPSHWrQFLDV
SURILVVLRQDLVSRUSDUWHGRVPDJLVWUDGRVLQTXLULGRV

 2 IXWXUR GD IRUPDomR FRQWtQXD GH PDJLVWUDGRV HQTXDQWR DJHQWHV


IXQGDPHQWDLVGR(VWDGRGHGLUHLWRGHPRFUiWLFRHGDFLGDGDQLDFRQYRFDD
SURPRomRGHSDUFHULDVFRPGLIHUHQWHVDJHQWHVHLQVWLWXLo}HVGHWHQWRUHVGH
XPDUHODomRSULYLOHJLDGDFRPDVSUREOHPiWLFDVIRUPDWLYDVFRQVWLWXLQGRXP
PRGHOR GH DUWLFXODomR RUJkQLFD FRP D VRFLHGDGH FLYLO SDUWLFXODUPHQWH
HQULTXHFHGRU GR corpus GH FRQKHFLPHQWRV GRV PDJLVWUDGRV $V
DERUGDJHQV LQWHUGLVFLSOLQDUHV GHYHP VHU SULYLOHJLDGDV GHVDILDQGR IDOVDV
GLFRWRPLDVHQWUHperitosHleigos HSHUPLWLQGRXPDFHVVRPDLVLQWHJUDGRjV
P~OWLSODVGLPHQV}HVGRVIHQyPHQRV
II. RECOMENDAÇÕES

Introdução

2 WHPD GR UHFUXWDPHQWR H GD IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV WHP YLQGR D DVVXPLU
SURJUHVVLYD FHQWUDOLGDGH QR GHEDWH VREUH DV SROtWLFDV S~EOLFDV GH MXVWLoD HP
YiULRVSDtVHVHHPGLYHUVRVIyUXQVPRELOL]DGRVSRULQVWLWXLo}HVLQWHUQDFLRQDLV
FRP HVSHFLDO GHVWDTXH SDUD R &RQVHOKR GD (XURSD H SDUD D 218 &IU SRU
H[HPSORGuide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity (VWHGHEDWH
HVWi DVVRFLDGR SRU XP ODGR j UHOHYkQFLD DWULEXtGD SHODV VRFLHGDGHV
GHPRFUiWLFDV FRQWHPSRUkQHDV DR SRGHU MXGLFLDO H SRU RXWUR jV PXWDo}HV
VRFLRHFRQyPLFDV H DR QRYR FRQWH[WR VRFLDO H GH H[HUFtFLR GDV IXQo}HV
MXGLFLDLV e DLQGD LQIOXHQFLDGR SHOD FUHVFHQWH LPSRUWkQFLD GRV SURJUDPDV GH
UHIRUPDGDMXVWLoDQRTXDGURGDVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHSURFXUDPUHVSRQGHUDR
GHVDILRGHDOFDQoDUXPGHVHPSHQKRIXQFLRQDOGDVLQVWLWXLo}HVGDMXVWLoDPDLV
HILFLHQWHHFRPPDLVTXDOLGDGH

0DV VH KRMH FRQVLGHUDPRV GHVDGHTXDGR R SURFHVVR SHOR TXDO RV QRYRV
PDJLVWUDGRVDSUHQGHPDWUDYpVGRFRQWDFWRLQIRUPDOFRPRVVHXVSDUHVRXFRP
PDJLVWUDGRV FRP PDLV DQWLJXLGDGH HPERUD SHUPDQHoD XP PpWRGR GH
IRUPDomRMXGLFLDODLQGDLPSRUWDQWHFRPRPRVWUDPRVQHVWHUHODWyULRHVWDLGHLD
WHPXPDHYROXomRUHFHQWH1mRH[LVWLDPDWpKiDOJXPDVGpFDGDVQDPDLRULD
GRVSDtVHVSURJUDPDVGHIRUPDomRGHVWLQDGRVDRVMXt]HV$IRUPDOL]DomRGD
IRUPDomR GRV MXt]HV H FRP RXWURV FRQWRUQRV WDPEpP GRV PDJLVWUDGRV GR
0LQLVWpULR 3~EOLFR p FRQVLGHUDGD D SDU GD VXD FHQWUDOLGDGH QR VLVWHPD GH
MXVWLoD XPD GDV PDLV VLJQLILFDWLYDV PXGDQoDV QR MXGLFLiULR QDV ~OWLPDV
GpFDGDV&RORFDVHDTXHVWmRGHVDEHUSRUTXHpTXHRSURFHVVRGHIRUPDomR
GRVPDJLVWUDGRVWHPYLQGRDWUDQVIRUPDUVHGHUHODWLYDPHQWHLQIRUPDOHSRXFR
SURILVVLRQDOL]DGR QR VHQWLGR GD VXD LQVWLWXFLRQDOL]DomR H SURILVVLRQDOL]DomR
FUHVFHQWHV &RPR SXGHPRV YHU SHOD DQiOLVH GD H[SHULrQFLD FRPSDUDGD
PHVPRQRVSDtVHVRQGHQmRH[LVWHXPDHVFRODGHIRUPDomRFRPFRPSHWrQFLD
SUySULD SDUD D RUJDQL]DomR GD IRUPDomR LQLFLDO GRV PDJLVWUDGRV WDO QmR
VLJQLILFD DXVrQFLD GH SURJUDPDV GH IRUPDomR FRP YHUWHQWHV WHyULFDV H
SUiWLFDV HP UHJUD GH YiULRV DQRV H XPD FUHVFHQWH DWHQomR j IRUPDomR
FRQWtQXD $OLiV FDGD YH] PDLV HVWD ~OWLPD IRUPDomR p YLVWD WDQWR FRPR XP
GLUHLWRFRPRHQTXDQWRGHYHUGRVPDJLVWUDGRVGDGDDFRPSOH[LGDGHFUHVFHQWH
GRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV

Objectivos estratégicos e o contexto social da reforma do


recrutamento e da formação de magistrados

 2VPRGHORVGHUHFUXWDPHQWRHGHIRUPDomRHRSHUILOGHMXL]

$SHVDUGHHVWDVHUXPDTXHVWmRSUHVHQWHQRGHEDWHVREUHRSRGHUMXGLFLDOHD
MXVWLoD HP GLIHUHQWHV SDtVHV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD VXD PDWUL] MXGLFLDO HOD
FRPHoDSRUVHULQIOXHQFLDGDSHORPRGHORGHUHFUXWDPHQWRHGHSURJUHVVmRQD
FDUUHLUD GRV PDJLVWUDGRV SUHYDOHFHQWH QXP GDGR VLVWHPD MXGLFLDO TXH
LQFRUSRUD XP SHUILO GH MXL] $ SDUWLU GD H[SHULrQFLD SUiWLFD =DIIDURQL 
WLSLILFD HP WUrV PRGHORV R UHFUXWDPHQWR H D SURJUHVVmR GRV PDJLVWUDGRV
PRGHORHPStULFRQRUPDWLYRPRGHORWpFQLFREXURFUiWLFRHPRGHORGHPRFUiWLFR
FRQWHPSRUkQHR 1R PRGHOR HPStULFRQRUPDWLYR D VHOHFomR H SURJUHVVmR GRV
MXt]HVQmRSUHVVXS}HQHPFULWpULRVSUHGHILQLGRVQHPHOHYDGRVQtYHLVWpFQLFRV
1R PRGHOR WpFQLFREXURFUiWLFR WHQGH D HOLPLQDUVH R DUEtWULR QD VHOHFomR
HOHYDQGRVH DV H[LJrQFLDV WpFQLFDV H FULDQGRVH DV FDUUHLUDV MXGLFLDLV $
LQGHSHQGrQFLD GR SRGHUMXGLFLDOpIRUPDOPHQWHDVVHJXUDGD HVSHFLDOPHQWHQD
VXD PRGDOLGDGH H[WHUQD 2 PRGHOR GHPRFUiWLFR FRQWHPSRUkQHR DVVHQWD QRV
PHVPRV SULQFtSLRV GD VHOHFomR WpFQLFD PDV DSHUIHLoRD RV PHFDQLVPRV GH
HVFROKD DFHQWXDQGR RXWUDV YHUWHQWHV GH QDWXUH]D PDLV SROtWLFD ( Ki XP
HVIRUoRSDUDDVVHJXUDUDLQGHSHQGrQFLDWDQWRLQWHUQDFRPRH[WHUQDGRSRGHU
MXGLFLDO

&DGDPRGHORWHQGHDGLIXQGLUXPSHUILOGHMXL]1RSULPHLURPRGHORGDGRTXHD
HVFROKDGRVPDJLVWUDGRVVHGiSRUYLDSROtWLFDRXSRUFRRSWDomRHYLGHQFLDVH
DGHSHQGrQFLDDSUHFDULHGDGHGHYtQFXORHDPRELOLGDGHGRVMXt]HVTXHHVWmR
VXEPHWLGRVDRVGLWDPHVHjVPXGDQoDVSDUWLGiULDVRXGHJUXSRVGHSUHVVmR
2 VHJXQGR PRGHOR DFHQWXD R SHUILO GH MXL] WpFQLFREXURFUiWLFR VHP HVSHFLDO
FULDWLYLGDGHRXLQWHUHVVHSHORVHXDSHUIHLoRDPHQWRRXIRUPDomRHYLGHQFLDQGR
XPDDWLWXGHGHUHMHLomRHPIDFHGHLQRYDo}HVTXHSRVVDPLPSOLFDUDOWHUDo}HV
GDV URWLQDV $V UHLYLQGLFDo}HV WHQGHP D FRQFHQWUDUVH HP DVSHFWRV GH
QDWXUH]D FRUSRUDWLYD FRPR VDOiULRV RX UHJDOLDV VRFLDLV $ DYDOLDomR GR
GHVHPSHQKR SDUD D SURJUHVVmR QD FDUUHLUD QmR FRORFD HP FDXVD HVWH SHUILO
TXH WHQGH D DVVXPLUVH FRPR YLD SDUD D DFHLWDomR GR PDJLVWUDGR QR ethos
SURILVVLRQDO

6H p YHUGDGH TXH RV HVWXGRV GHVHQYROYLGRV PRVWUDP D WHQGrQFLD GH


SUHYDOrQFLDQRVGLIHUHQWHVVLVWHPDVMXGLFLDLVGRVGRLVSULPHLURVPRGHORVHP
HVSHFLDO GR VHJXQGR PRVWUDP LJXDOPHQWH XPD WHQGrQFLD SDUD D VXD
PLWLJDomR VHMD SRU DFomR GRV SUySULRV MXt]HV TXH SURFXUDP XP RXWUR
HQTXDGUDPHQWRHREMHFWLYRVSDUDRVHXGHVHPSHQKRIXQFLRQDOTXHVWLRQDQGRD
VXD IXQomR VRFLDO QR DSURIXQGDPHQWR GR (VWDGR GH GLUHLWR GHPRFUiWLFR
DSUR[LPDQGRVH SRUWDQWR GH XP PRGHOR GHPRFUiWLFR GH MXL] VHMD SRU IRUoD
GDV SROtWLFDV GHVHQYROYLGDV SHOR (VWDGR 6H EHP TXH QHVWH ~OWLPR FDVR
TXDQGR DV SROtWLFDV GHVHQYROYLGDV SURFXUDP FULDU XP SHUILO GH MXL] PDLV
GHPRFUiWLFRSRGHPHPHUJLUWHQGrQFLDVHPUHJUDGHQWURGRSUySULRMXGLFLiULR
TXHWHQWDPID]HUSUHYDOHFHURXWURVSHUILVGHFDUL]PDLVWpFQLFREXURFUiWLFR

$VVRFLHGDGHVGHPRFUiWLFDVFRQWHPSRUkQHDVWHQGHPDVVLPDRVFLODUHQWUHR
PRGHOR WpFQLFREXURFUiWLFR H R HVIRUoR GH GHVHQYROYLPHQWR GH XP PRGHOR
GHPRFUiWLFR TXH DFHQWXH QmR Vy RXWUDV FRPSHWrQFLDV VRFLDLV DOpP GD
YHUWHQWH WpFQLFRMXUtGLFD FRPR WDPEpP R FRQWUROR H[WHUQR D FULDomR GH XP
HILFD]PRGHORGHDYDOLDomRGDVPDJLVWUDWXUDVDYDORUL]DomRGDLQGHSHQGrQFLD
GR SRGHU MXGLFLDO H D SHUFHSomR GR GLUHLWR H GD MXVWLoD FRPR LQVWUXPHQWRV GH
PXGDQoDVRFLDOHGRDSURIXQGDPHQWRGHPRFUiWLFR

$R GHVHQKDUPRV R UHWUDWRURERW GRV PDJLVWUDGRV HP 3RUWXJDO FKDPD D


DWHQomR SDUD RV ULVFRV TXH R PRGHOR WpFQLFREXURFUiWLFR FRORFD j
GHPRFUDWL]DomR GDV SURILVV}HV MXUtGLFDV 1R VHX UHWUDWR GRPLQD XPD FXOWXUD
QRUPDWLYLVWDWpFQLFREXURFUiWLFDDVVHQWHHPWUrVJUDQGHVLGHLDVDDXWRQRPLD
GRGLUHLWRLVWRpDLGHLDGHTXHRGLUHLWRpXPIHQyPHQRWRWDOPHQWHGLIHUHQWH
GH WXGR R UHVWR TXH RFRUUH QD VRFLHGDGH H p DXWyQRPR HP UHODomR D HVVD
VRFLHGDGH XPD FRQFHSomR UHVWULWLYD GR TXH p HVVH GLUHLWR RX GR TXH VmR RV
DXWRV DRV TXDLV R GLUHLWR VH DSOLFD H XPD FRQFHSomR EXURFUiWLFD RX
DGPLQLVWUDWLYD GRV SURFHVVRV (VWD FXOWXUD QRUPDWLYLVWD WpFQLFREXURFUiWLFD
PDQLIHVWDVH GH P~OWLSODV IRUPDV SULRULGDGH GR GLUHLWR FLYLO H SHQDO FXOWXUD
JHQHUDOLVWD GHVUHVSRQVDELOL]DomR VLVWpPLFD SULYLOpJLR GR SRGHU UHI~JLR
EXURFUiWLFRLVRODPHQWRVRFLDOHLQGHSHQGrQFLDFRPRDXWRVXILFLrQFLD 6DQWRV
H 

$ FXOWXUD WpFQLFREXURFUiWLFD p FRPSDWtYHO FRP GLIHUHQWHV PRGHORV GH


UHFUXWDPHQWR GH PDJLVWUDGRV TXH SRGHPRV GLYLGLU HP TXDWUR WLSRV PRGHOR
TXHSULYLOHJLDRUHFUXWDPHQWRFRPEDVHQDH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOGHQDWXUH]D
MXUtGLFD DQWHULRU GRV FDQGLGDWRV FRPR p R FDVR GRV SDtVHV GH PDWUL] DQJOR
VD[yQLFDPRGHORHPTXH RV FDQGLGDWRV VmR UHFUXWDGRV DSyV DIUHTXrQFLDGH
HVWiJLR SURILVVLRQDO D TXH VH DFHGH VHP FRQFXUVR S~EOLFR QHVWH PRGHOR R
HVWiJLR SURILVVLRQDO SRGH VHU FRPELQDGR FRP D IUHTXrQFLD REULJDWyULD GH
IRUPDomR H D QRPHDomR GHILQLWLYD SDUD D IXQomR Vy RFRUUH GHSRLV GH XP
SHUtRGRFXMDGXUDomRGLIHUHPXLWRGHSDtVSDUDSDtVGHQRPHDomRSURYLVyULD 
PRGHOR HP TXH R DFHVVR j PDJLVWUDWXUD SUHVVXS}H XP H[DPH GH (VWDGR
VHJXLGRGHHVWiJLRSURILVVLRQDOHGHQRPHDomRSURYLVyULDHXPTXDUWRPRGHOR
± R PRGHOR DFWXDOPHQWH GRPLQDQWH QD (XURSD ± GH FRQFXUVR S~EOLFR SDUD
IRUPDomR LQLFLDO HP HVFROD GH IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV RX SDUD D IUHTXrQFLD
GH FXUVR WHyULFRSUiWLFR VHJXLGR GH HVWiJLR SURILVVLRQDO (VWH PRGHOR DGPLWH
GLYHUVDV IRUPDV GH FRQFXUVR S~EOLFR GLIHUHQFLDGR FRQIRUPH RV FDQGLGDWRV
WHQKDP RX QmR H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO 2V FDQGLGDWRV VmR VHPSUH DGPLWLGRV
SDUDIRUPDomRHVyGHSRLVGHDYDOLDGRRVHXGHVHPSHQKR DWUDYpVGHH[DPHV
RX DYDOLDomR FRQWtQXD p TXH RV FDQGLGDWRV VmR QRPHDGRV SDUD HVWiJLR RX
SDUDRH[HUFtFLRGDIXQomR

0DV PDLV GR TXH R PRGHOR GH VHOHFomR GH PDJLVWUDGRV R TXH HVWi
YHUGDGHLUDPHQWH HP FDXVD p D GHILQLomR GRV REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV GDV
SROtWLFDVGHUHFUXWDPHQWRHGHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRVTXHGHYHPUHIOHFWLUDV
WUDQVIRUPDo}HVYiULDVRFRUULGDVQR(VWDGRHQDVRFLHGDGHSDUDTXHRSHUILOGH
PDJLVWUDGR SRVVD DWHQGHU DR QRYR FRQWH[WR VRFLDO H jV QRYDV IXQo}HV GRV
WULEXQDLV

 2EMHFWLYRVHVWUDWpJLFRVGDUHIRUPDGRUHFUXWDPHQWRHGDIRUPDomRGH
PDJLVWUDGRV4XHSHUILOGHPDJLVWUDGRVSDUDRVpF;;,

2V VLVWHPDV MXGLFLDLV QHVWH LQtFLR GR VpFXOR ;;, FRQWLQXDP D FRQIURQWDUVH
FRP R GLOHPD GD RSomR HQWUH R PRGHOR GH LQGHSHQGrQFLD GH SHQGRU
FRUSRUDWLYR H R PRGHOR GH LQGHSHQGrQFLD GHPRFUiWLFR (VWD RSomR HVWi
GLUHFWDPHQWH DUWLFXODGD FRP DV SROtWLFDV GH UHFUXWDPHQWR H GH IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRVFRQVWLWXLQGRXPDRSomRFHQWUDOSDUDDTXDOLGDGHHOHJLWLPLGDGHGR
MXGLFLiULRQDVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUkQHDV

2V REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV GD UHIRUPD GR UHFUXWDPHQWR H GD IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRV GHYHP VHU RV VHJXLQWHV HILFLrQFLD TXDOLGDGH GD MXVWLoD H
UHQRYDomR GD FXOWXUD MXGLFLiULD $ IRUPDomR GHYH GDU LJXDO DWHQomR j
SUHSDUDomR WpFQLFD H HVSHFLDOL]DGD GLUHFFLRQDGD SDUD D FRPSOH[LGDGH GRV
OLWtJLRVjSUHSDUDomRSROtWLFRILORVyILFDSDUDDGHIHVDSULRULWiULDGRVGLUHLWRVGH
FLGDGDQLD H GRV GLUHLWRV KXPDQRV H j SUHSDUDomR VyFLRFXOWXUDO SDUD
FRPSUHHQGHU D UHDOLGDGH VRFLDO H KXPDQD TXH KDELWD RV SURFHVVRV PDV QmR
VHHVJRWDQHOHV'HYHLJXDOPHQWHFHQWUDUVHQDSUHSDUDomRSDUDDJHVWmRGRV
SURFHVVRV SDUD D PHGLDWL]DomR GD MXVWLoD H H[SRVLomR PHGLiWLFD GRV
PDJLVWUDGRV H SDUD RV DFLGHQWHV GD SROLWL]DomR GD MXVWLoD $ IRUPDomR GHYH
DVVLPFULDUFRQGLo}HVSDUDTXHVHIRUPHPPDJLVWUDGRVGRWDGRVGHXPVyOLGR
DSHWUHFKDPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR DSWRV SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV VHJXQGR
FULWpULRVpWLFRVHGHRQWROyJLFRVGHLQGHSHQGrQFLDHGHUHVSRQVDELOL]DomRPDV
TXHVDLEDPHILFD]PHQWHHGHIRUPDSURJUHVVLVWDLQWHUSUHWDUDUHDOLGDGHVRFLDO
$ IRUPDomR GHYH LJXDOPHQWH SRWHQFLDU D FULDomR GH XPD QRYD FXOWXUD
MXGLFLiULDTXHSHUPLWDFRPELQDUDFRQVROLGDomRGRVSULQFtSLRVGDDXWRQRPLDH
LQGHSHQGrQFLD GR MXGLFLiULR FRP XP PDLRU DFWLYLVPR QD GHIHVD GRV GLUHLWRV
IXQGDPHQWDLV GRV FLGDGmRV VXVWHQWDU UHIRUPDV PDLV SURJUHVVLVWDV H HOLPLQDU
UHVLVWrQFLDV GH QDWXUH]D FRUSRUDWLYD RX RXWUDV LQFRPSDWtYHLV FRP XPD MXVWLoD
FRUHVSRQViYHOSHODHIHFWLYLGDGHGDGHPRFUDFLDHGDFLGDGDQLD

6DOLHQWDPRVGHVHJXLGDDOJXPDVGDVWUDQVIRUPDo}HVRFRUULGDVQDVRFLHGDGH
H RV GHVDILRV FRP UHSHUFXVVmR QR MXGLFLiULR TXH MXVWLILFDP H VXVWHQWDP RV
REMHFWLYRVHVWUDWpJLFRVSURSRVWRV

 2QRYRFRQWH[WRVRFLDOHSROtWLFRHRVGHVDILRVDRVWULEXQDLV

$V VRFLHGDGHV FRQWHPSRUkQHDV YLYHP XP SURFHVVR GH SURIXQGDV


WUDQVIRUPDo}HV VRFLDLV HFRQyPLFDV H SROtWLFDV (P HVFDVVDV GpFDGDV D
JOREDOL]DomRDVPLJUDo}HVDVPXGDQoDVSURIXQGDVQDVQRYDVWHFQRORJLDVGH
LQIRUPDomRHGHFRPXQLFDomRRDYDQoRGDWHFQRORJLDHGDFLrQFLDRDXPHQWR
GDV GHVLJXDOGDGHV VRFLDLV D GHWHULRUDomR GR (VWDGR VRFLDO D SHUGD H D
SUHFDUL]DomR GH GLUHLWRV VRFLDLV DV FULVHV ILQDQFHLUDV VmR HQWUH RXWURV
IHQyPHQRV TXH YLHUDP PXGDU UDGLFDOPHQWH R FRQWH[WR VRFLDO GR GHVHPSHQKR
GRVWULEXQDLVMXGLFLDLVFRORFDQGRQRYRVHPDLVFRPSOH[RVGHVDILRVDRGLUHLWRH
j MXVWLoD H SUHVVLRQDQGR XPD PXGDQoD GR SHUILO VRFLROyJLFR GR GHVHPSHQKR
GRVWULEXQDLV

7RGRVRVGLDVWULEXQDLVGHGLIHUHQWHVSDtVHVVmRFRQIURQWDGRVFRPXPDJUDYH
FULPLQDOLGDGH GH FDUiFWHU WUDQVQDFLRQDO FULPHV HFRQyPLFRV GH WUiILFR GH
SHVVRDV GH yUJmRV GH DUPDV GH GURJD HWF FRP R FUHVFLPHQWR GRV
IHQyPHQRV GH FRUUXSomR H GH FRRSWDomR GH VHFWRUHV H GH LQWHUHVVHV GR
(VWDGRSRULQWHUHVVHVSULYDGRVFRPQRYRVULVFRVS~EOLFRVVHMDQRGRPtQLRGR
DPELHQWH GD VHJXUDQoD DOLPHQWDU RX GD PHGLFLQD FRP D FUHVFHQWH
PHGLDWL]DomR GD MXVWLoD FRP D SURFXUD GH FLGDGmRV SHOR UHFRQKHFLPHQWR GH
GLUHLWRV TXH DWp HQWmR R (VWDGR RX D VRFLHGDGH OKHV DVVHJXUDYD (VWD QRYD
SURFXUD MXGLFLDO PDLV FRPSOH[D GR SRQWR GH YLVWD WpFQLFR VRFLDO H SROtWLFR
FRQIURQWD RV DJHQWHV MXGLFLDLV FRP D QHFHVVLGDGH GH DGTXLUHP QRYRV
FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRMXUtGLFRV SRU H[HPSOR GH GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO GH
GLUHLWR FRPXQLWiULR QR FDVR GRV SDtVHV GD 8QLmR (XURSHLD GH QRYRV
LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDLV GH FRRSHUDomR MXGLFLiULD H GH FRPEDWH j
FULPLQDOLGDGH RX QR kPELWR GRV FKDPDGRV QRYRV GLUHLWRV QR FDPSR GD
ELRpWLFD GD PHGLFLQD HWF PDV WDPEpP GH DGTXLU FRPSHWrQFLDV TXH OKHV
SHUPLWDP XPD PHOKRU FRPSUHHQVmR GRV IHQyPHQRV VRFLDLV VHP D TXDO
GLILFLOPHQWH SRGHUmR ID]HU XPD FRUUHFWD H FDEDO DYDOLDomR MXUtGLFD GR FDVR
FRQFUHWR

$GLFLRQDOPHQWHjFRPSOH[LGDGHOHJDOFUHVFHDVVLPDSUHVVmRHDH[SHFWDWLYD
GH TXH RV PDJLVWUDGRV GHYHP FRPSUHHQGHU RV IHQyPHQRV VRFLDLV TXH HVWmR
QR ODVWUR GDV UHIRUPDV OHJDLV GD GLVFXVVmR MXUtGLFD GR FDVR FRQFUHWR RX GRV
QRYRV GLUHLWRV QRV VHXV GLIHUHQWHV FRQWH[WRV ( HVWD SUHSDUDomR H[LJH R
FRQFXUVRGHRXWUDVFLrQFLDVHVDEHUHV

7DPEpP D GLVVHPLQDomR GDV QRYDV WHFQRORJLDV GH LQIRUPDomR H GH


FRPXQLFDomRQRFDPSRGDMXVWLoDHRFUHVFHQWHIHQyPHQRGDPHGLDWL]DomRGD
MXVWLoDHPHVSHFLDOLQGX]LGDSHODFULPLQDOLGDGHFRPHWLGDSRUSHVVRDVSROtWLFDH
HFRQRPLFDPHQWH SRGHURVDV LPS}HP XPD HVSHFLDO SUHSDUDomR GRV DJHQWHV
MXGLFLDLV SDUD OLGDUHP FRP HVWH QRYR IHQyPHQR GDV VRFLHGDGHV
FRQWHPSRUkQHDV$ PHGLDWL]DomR GD MXVWLoDWURX[H DLQGD XPDPDLRUSUHVVmR
VRFLDOVREUHRVWULEXQDLVDJRUDPDLVVXMHLWRVDRHVFUXWtQLRGDRSLQLmRS~EOLFD
TXHUHLYLQGLFDGRSRGHUMXGLFLDOPDLVWUDQVSDUrQFLDPDLVSUHVWDomRGHFRQWDV
PDLVSUR[LPLGDGHPDLVFLGDGDQLDHPVXPDPDLVGHPRFUDFLD

(PVLPXOWkQHRRVWULEXQDLVHQIUHQWDPXPSRXFRSRUWRGR RODGRRSUREOHPD
GD LQHILFLrQFLD H GD PRURVLGDGH GH UHVSRVWD DR FUHVFHQWH YROXPH GD SURFXUD
TXH OKHV p GLULJLGD DLQGD TXH VHMD XPD SURFXUD GH EDL[D FRPSOH[LGDGH
GRPLQDGD SRU DFo}HV SDUD D FREUDQoD GH GtYLGDV RX GH FULPLQDOLGDGH GH
SHTXHQD H PpGLD JUDYLGDGH FRPR p R FDVR HQWUH QyV $SHVDU GDV P~OWLSODV
UHIRUPDV RV SUREOHPDV GD MXVWLoD PDQWpPVH HP PXLWRV SDtVHV 6HP R WRWDO
FRQWURORGDVSROtWLFDVHGRVPHLRVSDUDFRPEDWHUDFULVHGDMXVWLoDRVWULEXQDLV
HRVVHXVDJHQWHVVmRDIDFHPDLVYLVtYHOGRIDOKDQoRGDVUHIRUPDVSDUDRTXDO
WDPEpPQmRGHL[DPGHFRQWULEXLUFRPXPDFXOWXUDFRUSRUDWLYDWHQGHQFLDOPHQWH
UHDFWLYDjPXGDQoD

$ YXOQHUDELOLGDGH VRFLDO H SROtWLFD DVVRFLDGD j FULVH HFRQyPLFD H ILQDQFHLUD


TXHPXLWRVSDtVHVDWUDYHVVDPFRPRpRFDVRGH3RUWXJDOGHPDQGDPDLQGD
GRV WULEXQDLV XPD HVSHFLDO DWHQomR j WXWHOD GRV GLUHLWRV KXPDQRV H GH
FLGDGDQLDSDUDDSURWHFomRGRVFLGDGmRVPDLVHPFRQGLo}HVPDLVIUDJLOL]DGDV
LPLJUDQWHV FULDQoDV WUDEDOKDGRUHV VHP HPSUHJR H VHP VHJXUDQoD VRFLDO
DFLGHQWDGRV VHP SURWHFomR (VWD QRYD VLWXDomR VRFLDO GH FULVH H GH DXPHQWR
GDV YXOQHUDELOLGDGHV FRQYRFD RV WULEXQDLV SDUD OHLWXUDV PHWDMXUtGLFDV IRUD GR
HVSDUWLOKR GD OHL RUGLQiULD DSHODQGR j &RQVWLWXLomR DRV SULQFtSLRV JHUDLV GR
GLUHLWRjVFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLVDRERPVHQVRjHTXLGDGHjFLGDGDQLDH
j GHPRFUDFLD GH IRUPD D UHVSRQGHUHP jV XUJrQFLDV H jV SUHFDULHGDGHV
VRFLDLV FRP MXVWLoD VRFLDO DSURIXQGDQGR D VXD OHJLWLPDomR VRFLDO FRPR SRGHU
VREHUDQR

7DPEpP D HFRQRPLD SUHVVLRQD RV WULEXQDLV SHGLQGROKHV HILFLrQFLD H


FHOHULGDGH QD UHVROXomR GRV SUREOHPDV HOHV WDPEpP FUHVFHQWHPHQWH PDLV
FRPSOH[RVHJOREDLVQXPFRQWH[WRGHIRUWHFRQFRUUrQFLDHGHFULVHHFRQyPLFD
HILQDQFHLUD1HVWHFDPSRHFRQRPLDHFLGDGDQLDWHQGHPDXQLUVHQDPHVPD
UHLYLQGLFDomR FRPEDWH HILFD] j FRUUXSomRDR WUiILFRGH LQIOXrQFLDV DRDEXVR
GHSRGHUTXHDIHFWDPTXHUDFLGDGDQLDTXHUDHFRQRPLDSRUTXHGLVWRUFHPDV
FRQGLo}HVGHFRQFRUUrQFLD

$ FUHVFHQWH GHVOHJLWLPDomR VRFLDO GR SRGHU SROtWLFR LQFDSD] GH UHVSRQGHU jV
H[SHFWDWLYDV GRV VHXV FLGDGmRV SRU XP IXWXUR PHOKRU TXH DOLiV YrHP FDGD
YH] PDLV SUHFDUL]DGR H HP PXLWRV SDtVHV PLQDGR SRU JUDYHV SUREOHPDV GH
FRUUXSomR H GH FULPLQDOLGDGH HFRQyPLFD TXH H[DXUH DV QDo}HV GH PXLWRV
UHFXUVRVS~EOLFRVHGHELOLWDR(VWDGR6RFLDOWHQGHWDPEpPDWUDQVIHULUSDUDR
FDPSRGRMXGLFLiULRPXLWRGRVFRQIOLWRVWtSLFRVGDDFomRJRYHUQDWLYDDJUDYDQGR
DSROLWL]DomRGDMXVWLoDHREULJDQGRRVWULEXQDLVDFRQIURQWDUHPVHFRPRSRGHU
SROtWLFR HP WHUPRV SROtWLFRV 0RVWUiPRV QRXWUR FRQWH[WR TXH D H[SDQVmR GR
SRGHU MXGLFLDO H[S}H R VLVWHPD MXGLFLDO DR HVFUXWtQLR S~EOLFR H FRORFDR HP
FRQIURQWRFRPRVRXWURVSRGHUHVGR(VWDGR 6DQWRV 

6LJQLILFD DVVLP TXH DV VRFLHGDGHV GHPRFUiWLFDV FRQWHPSRUkQHDV FRQWLQXDP


D FRQIHULU DRV WULEXQDLV MXGLFLDLV DSHVDU GD FULVH FRP TXH VH GHEDWHP XP
SDSHO IXQGDPHQWDO QD UHVROXomR GD FRQIOLWXDOLGDGH H QR FRQWUROR VRFLDO QD
SURWHFomRHHIHFWLYDomRGHGLUHLWRVQRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHHFRQyPLFRH
QRIXQFLRQDPHQWRHFRQVROLGDomRGRVUHJLPHVGHPRFUiWLFRVVHMDFRPRyUJmRV
GH FRQWUROR GDV LQVWLWXLo}HV GR(VWDGR FRPR JDUDQWHV GDV OLEHUGDGHV FtYLFDV
GD SURWHFomRH HIHFWLYDomR GRV GLUHLWRV VRFLDLV H KXPDQRV VHMDDLQGD FRPR
LQVWUXPHQWRV GH FULDomR GH XP DPELHQWH GH HVWDELOLGDGH H GH VHJXUDQoD
MXUtGLFDTXHIDFLOLWHRFRPpUFLRMXUtGLFRHRFUHVFLPHQWRHFRQyPLFR

2 JUDQGH SUREOHPD p TXH RV VLVWHPDV MXGLFLDLV QmR IRUDP FULDGRV QHP
HVWDYDPHPUHJUDSUHSDUDGRVSDUDUHVSRQGHUDXPQRYRWLSRGHVRFLHGDGHH
D XP QRYR WLSR GH IXQo}HV 2 VLVWHPD IRL FULDGR QmR SDUD XP SURFHVVR GH
LQRYDomR GH UXSWXUD PDV SDUD XP SURFHVVR GH FRQWLQXLGDGH -i HP 
6DQWRV et al. GHVWDFDYD R GLOHPD FRP TXH VH FRQIURQWDYDP RV WULEXQDLV HP
IDFH GDV YiULDV WUDQVIRUPDo}HV RFRUULGDV QR (VWDGR QD VRFLHGDGH H QD
HFRQRPLD QD SDVVDJHP GH XP GHVHPSHQKR FOiVVLFR UHDFWLYR H GH PLFUR
OLWLJDomRSDUDDQHFHVVLGDGHGHDVVXPLUHPIXQo}HVGHUHVROXomRGHFRQIOLWRVH
GH FRQWUROR VRFLDOPDLV FRPSOH[DV EHP FRPR GH OHJLWLPDomR VRFLDO H SROtWLFD
UHOHYDQWHV 1HVWH SURFHVVR GH PXGDQoD DV SROtWLFDV GH UHFUXWDPHQWR H GH
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRVGHVHPSHQKDPXPDIXQomRFHQWUDO

 8PFRQWH[WRGRPLQDGRSHORVSURFHVVRVGHUHIRUPD

$SUHVVmRVRFLDOVREUHRVSRGHUHVSROtWLFRHMXGLFLDOSDUDDUHVROXomRGDFULVH
GD MXVWLoD UHFODPDQGR PDLV DFHVVR PDLV HILFLrQFLD PDLV TXDOLGDGH H PDLV
FHOHULGDGHGRVLVWHPDMXGLFLDOWURX[HDMXVWLoDSDUDRFHQWURGDVUHIRUPDVHGDV
SROtWLFDV S~EOLFDV 8P SRXFR SRUWRGR R ODGR DV UHIRUPDV GD MXVWLoD HVWmRQR
FHQWUR GR GHEDWH VRFLDO H SROtWLFR H[SRQGR RV DJHQWHV MXGLFLDLV D PXGDQoDV
FRQVWDQWHVTXHQHPVHPSUHFRPSUHHQGHPHFRQVHJXHPDFRPSDQKDURTXH
DXPHQWD D VXD UHVLVWrQFLD TXDQWR D HODV &LUFXQVFUHYHQGRQRV DR HVSDoR
HXURSHX p SRVVtYHO LGHQWLILFDU QDV ~OWLPDV GpFDGDV XP YDVWR SURJUDPD GH
UHIRUPDVDFWXDQWHVHPYiULRVGRPtQLRVOHLVSURFHVVXDLVGHVMXGLFLDOL]DomRGH
OLWtJLRV SRU H[HPSOR GR GLYyUFLR SRU FRPXP DFRUGR GHVFULPLQDOL]DomR GH
FHUWDVFRQGXWDV SRUH[HPSORGHWHUPLQDGRVFULPHVURGRYLiULRVFKHTXHVVHP
SURYLVmR FULDomRGHPHLRVDOWHUQDWLYRVGHUHVROXomRGHFRQIOLWRV DUELWUDJHP
PHGLDomRMXOJDGRVGHSD] HQWUDGDGHQRYDVSURILVV}HVMXUtGLFDVQRVLVWHPD
FRPRIRLRFDVRHQWUHQyVGRVDJHQWHVGHH[HFXomR

0DLVUHFHQWHPHQWHWrPYLQGRDJDQKDUWHUUHQRDVUHIRUPDVGHLQIRUPDWL]DomR
H JHVWLRQiULDV DYDQoDQGRVH FRP DOWHUDo}HV PXLWR VLJQLILFDWLYDV QD
JRYHUQDomR RUJDQL]DomR H IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD GH MXVWLoD H GDV VXDV
RUJDQL]Do}HV TXH YmR GHVGH D DXWRPDWL]DomR GH ILFKHLURV H DUTXLYRV H GR
SURFHVVDPHQWR DXWRPiWLFR GH GDGRV H GH SURFHGLPHQWRV jV WpFQLFDV GH
SODQHDPHQWRSDVVDQGRSRUUHIRUPDVTXHHQYROYHPDFULDomRGHQRYRVSHUILV
SURILVVLRQDLVQRYDVIRUPDVGHFHQWUDOL]DomRHGHVFHQWUDOL]DomRGDJHVWmRGRV
WULEXQDLVHGRVIOX[RVSURFHVVXDLVHQRYRVPpWRGRVGHWUDEDOKR

$LQGD QR FRQWH[WR HXURSHX WHP DVVXPLGR HVSHFLDO GLQDPLVPR D DFomR GR
&RQVHOKR GD (XURSD FRP D DGRSomR SHOR &RPLWp GH 0LQLVWURV GH XP
FRQMXQWRGHUHFRPHQGDo}HVHGHUHVROXo}HVGHVLJQDGDPHQWHQRGRPtQLRGD
SURPRomRGDHILFiFLDGDMXVWLoD6HQGRRVWULEXQDLVDSRQWDGRVFRPRXPDGDV
RUJDQL]Do}HVPDLVEXURFUiWLFDVGR(VWDGRRVVLVWHPDVMXGLFLDLVGRV(VWDGRV
PHPEURV VmR FDGD YH] PDLV REMHFWR GH DQiOLVH H GH UHFRPHQGDo}HV TXH
SUHWHQGHP H[SORUDU XPD QRYD GLPHQVmR JHVWLRQiULD H GH ERD JRYHUQDomR
$OLiV QDOJXQV SDtVHV HVWDV QRYDV GLQkPLFDV PXLWR DVVRFLDGDV j
SURGXWLYLGDGH GR VLVWHPD H PHQRV j TXDOLGDGH GD MXVWLoD H DR VHX DFHVVR
ID]HPGHSHQGHUHPSDUWHRVJDQKRVVDODULDLVGRVPDJLVWUDGRVGH REMHFWLYRV
JHVWLRQDULDPHQWHGHILQLGRV

0DV VH p FHUWR TXH R GHEDWH HP PXLWRV SDtVHV FRPR p R FDVR GH 3RUWXJDO
DLQGD FRQWLQXD PXLWR FHQWUDGR QD OHQWLGmR GD MXVWLoD H QR FRQJHVWLRQDPHQWR
GRV WULEXQDLV D YHUGDGH p TXH WHPDV FRPR D TXDOLGDGH GD MXVWLoD GH TXH D
HILFLrQFLD H D JHVWmR VmR WDPEpP FRPSRQHQWHV LPSRUWDQWHV D pWLFD D
FLGDGDQLDRVGLUHLWRVKXPDQRVHVWmRFUHVFHQWHPHQWHDLQIOXHQFLDURGHEDWH
VREUH D MXVWLoD REULJDQGR j DGRSomR GH OHLV GHVLJQDGDPHQWH QR kPELWR GD
DYDOLDomRLQWHUQDHH[WHUQDGRVWULEXQDLVHGRVVHXVDJHQWHVHGDSURJUHVVmR
QDFDUUHLUDRXGHRXWUDVPHGLGDVFRPRDLQWURGXomRGHSDGU}HVGHTXDOLGDGH
QDDYDOLDomRGRGHVHPSHQKRIXQFLRQDOGRVWULEXQDLVHGRVVHXVDJHQWHVTXH
SDVVDPSHODDQiOLVHGDTXDOLGDGHGDGHFLVmRGDSURGXWLYLGDGHPDVWDPEpP
GDUHODomRFRPRVFLGDGmRVSRQWXDOLGDGHGLPHQV}HVpWLFDVHQWUHRXWURV

(P3RUWXJDOQRV ~OWLPRVDQRV VDOLHQWDVH QDV SROtWLFDV S~EOLFDV GH MXVWLoD D


UHIRUPD GRPDSD MXGLFLiULR (VWD UHIRUPD TXHDVVXPLX R GHVtJQLR GH UHIRUPD
HVWUXWXUDQWH QR VHQWLGR GD HILFLrQFLD H GD TXDOLGDGH GD MXVWLoD SUHWHQGH
UDFLRQDOL]DU H HVSHFLDOL]DU R VLVWHPD MXGLFLDO GLPLQXLQGR GUDVWLFDPHQWH R
Q~PHUR GH WULEXQDLV GH FRPSHWrQFLD JHQpULFD H LQRYDQGR QD JHVWmR GRV
WULEXQDLV H GRV SURFHVVRV &RQWXGR FRPR PRVWUDPRV QD DYDOLDomR TXH
OHYiPRVDFDERDSHVDUGDVLQRYDo}HVTXHDUHIRUPDWURX[HQHVWDPDWpULDHP
HVSHFLDO DR FRQIHULU FRPSHWrQFLDV GH GLUHFomR JHVWmR GR WULEXQDO H JHVWmR
SURFHVVXDO DR -XL]3UHVLGHQWH PDQWrPVH PXLWRV HVSDUWLOKRV FRPR SRU
H[HPSORDRUJDQL]DomRHIXQFLRQDPHQWRLQWHUQRTXHFRQWLQXDDDVVHQWDUQXP
PRGHORDWRPtVWLFRFRPSRVWRSRUYiULDVXQLGDGHVFRPFRPSHWrQFLDVIXQFLRQDLV
HTXLYDOHQWHV VHP IOH[LELOLGDGH QmR SHUPLWLQGR SRU H[HPSOR PRYLPHQWDU
IDFLOPHQWH RV UHFXUVRV H PXLWR PHQRV RV IOX[RV SURFHVVXDLV HPERUD QHVWH
FDVRDOLPLWDomRWDPEpPHVWHMDDVVRFLDGDDRSULQFtSLRGRMXL]QDWXUDO HVHP
TXH VH WHQKD LQRYDGR QRV PpWRGRV GH WUDEDOKR $SHVDU GR QRYR PRGHOR GH
JHVWmR FRQVWLWXLU XPD GDV SHGUDV GH WRTXH GD UHIRUPD GR PDSD MXGLFLiULR QD
SUiWLFDSRXFDVWUDQVIRUPDo}HVVHIL]HUDPVHQWLU

2DSURIXQGDPHQWRGDSHUVSHFWLYDJHVWLRQiULDQRIXQFLRQDPHQWRGDMXVWLoDYDL
H[LJLUHQWUHQyVFRPRHVWiDH[LJLUQRXWURVSDtVHVRQGHHVWDVSROtWLFDVHVWmRD
DYDQoDU FRPR p R FDVR GD +RODQGD H GH (VSDQKD XP JUDQGH HVIRUoR GH
DGDSWDomRSRUSDUWHGRVPDJLVWUDGRVSDUDRTXDODIRUPDomRpHVVHQFLDO(VWD
pFODUDPHQWHXPDUHIRUPDGHPXGDQoDFXOWXUDO EDVWDSRUH[HPSORSHQVDUQD
HQRUPHGLILFXOGDGHTXHpKRMHGHILQLUQXPWULEXQDOFULWpULRVPtQLPRVSDUDWRGRVRV PDJLVWUDGRV GH JHVWmR GH DJHQGDV RX SURFHGLPHQWRV GH WUDEDOKR TXH VH
DSOLTXHP D WRGDV DV VHFo}HV GH SURFHVVRV FXMR VXFHVVR GHSHQGH PXLWR GR
LQYHVWLPHQWRQDIRUPDomR

$FUHVFH TXH D UHIRUPD GR PDSD MXGLFLiULR WHP SDUWLFXODU LQFLGrQFLD QD DFWXDO
RUJDQL]DomR GR VHJXQGR FLFOR GD IRUPDomR LQLFLDO H GRV HVWiJLRV GRV
PDJLVWUDGRV H QD VXD SURJUHVVmR GD FDUUHLUD 1R SULPHLUR FDVR R PRGHOR GH
IRUPDomR TXH GHVGH D FULDomR GR &(- WHP YLJRUDGR SULYLOHJLD QR
GHVHQYROYLPHQWRGDIRUPDomRSUiWLFDHGRVHVWiJLRVDFRORFDomRHPWULEXQDLV
GH FRPSHWrQFLD JHQpULFD HP TXH XP IRUPDGRU WHP VRE UHVSRQVDELOLGDGH XP
RXGRLVHVWDJLiULRVRXIRUPDQGRVOHYDQGRjGLVSHUVmRWHUULWRULDOGHIRUPDQGRV
H IRUPDGRUHV 1R TXH UHVSHLWD j SURJUHVVmR QD FDUUHLUD D UHIRUPD SDVVRX D
H[LJLU IRUPDomR HVSHFLDOL]DGD SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV QRV WULEXQDLV GH
FRPSHWrQFLD HVSHFLDOL]DGD TXH SRU HIHLWR GD UHIRUPD SDVVDUmR D VHU D
PDLRULD H SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV GH -XL]SUHVLGHQWH H GH PDJLVWUDGR
FRRUGHQDGRURTXHVXVFLWDVySRUVLPXGDQoDVTXHUQRkPELWRGDIRUPDomR
LQLFLDOTXHUGDIRUPDomRFRQWtQXD

 A importância da acção do poder judicial nos processos de reforma

2V SURFHVVRV GH UHIRUPD VREUHWXGR TXDQGR RFRUUHP HP SHUtRGRV GH WHPSR
PXLWR FXUWRV H FRP JUDQGH LQWHQVLGDGH GH PXGDQoD WRUQDP R FRQWH[WR GD
DFomRGDIXQomRMXGLFLDOPDLVFRPSOH[RFRQYRFDQGRDVVLPHVSHFLDODWHQomR
GDVSROtWLFDVGHIRUPDomR0DVDUHODomRHQWUHUHIRUPDVGDMXVWLoDDFomRGR
SRGHU MXGLFLDO H IRUPDomR GHYH DLQGD VHU DQDOLVDGD SRU RXWUR kQJXOR R GR
SUySULRLQVXFHVVRGDVUHIRUPDV

'HVGHRVDQRVGRVpFXORSDVVDGRTXHWDOFRPRFRUUHXHPRXWURVSDtVHVR
VLVWHPD MXGLFLDO SRUWXJXrV WHP VLGR REMHFWR GH XP YDVWR OHTXH GH UHIRUPDV
FRP R (VWDGR D LQWHUYLU HP GLYHUVRV VHFWRUHV 1R TXH UHVSHLWD DRV FRUSRV
SURILVVLRQDLVGHVGHFHGRTXHR(VWDGRGHPRFUiWLFRVHSUHRFXSRXHPRVGRWDU
GH HVWDWXWRV TXH OKHV FRQIHULVVHP WRWDO LQGHSHQGrQFLD H DXWRQRPLD IDFH DRV
RXWURVSRGHUHVGR(VWDGR2(VWDWXWRGR0LQLVWpULR3~EOLFRpFRQVLGHUDGRXP
GRVPDLVPRGHUQRVHDYDQoDGRVGD(XURSDQRTXHUHVSHLWDjVXDDXWRQRPLD
2V&RQVHOKRV6XSHULRUHVyUJmRVGHJHVWmRHGLVFLSOLQDGDVPDJLVWUDWXUDVWrP
VLGR REMHFWR GH DOWHUDo}HV H UHFHQWHPHQWH FRP H[FHSomR GR &RQVHOKR
6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRLQWHJUDGRQD3*5IRUDPGRWDGRVGHDXWRQRPLD
DGPLQLVWUDWLYDHILQDQFHLUD2SDUTXHMXGLFLiULRLQFOXLQGRLQIUDHVWUXWXUDVItVLFDV
H WHFQROyJLFDV H UHFXUVRV PDWHULDLV WHP YLQGR D VHU REMHFWR GH IRUWH
LQYHVWLPHQWR SRU SDUWH GR (VWDGR GH IRUPD D GRWDU R VLVWHPD GH LQVWDODo}HV
PRGHUQDVHIXQFLRQDLVHHTXLSDPHQWRVDGHTXDGRV1DV~OWLPDVGXDVGpFDGDV
TXDVH WRGDV DV iUHDV H VHFWRUHV GD MXVWLoD IRUDP REMHFWR GH LQWHUYHQomR
OHJLVODWLYD6HFRQVLGHUDUPRVDSHQDVRV~OWLPRVDQRVDUHIRUPDGDMXVWLoDIRL
GRPLQDGD SHODV VHJXLQWHV GLPHQV}HV UHGLPHQVLRQDPHQWR GR PDSD H GD
RUJDQL]DomR MXGLFLiULD GHVFRQJHVWLRQDPHQWR GRV WULEXQDLV MXGLFLDLV
LQIRUPDWL]DomR GR VLVWHPD GH MXVWLoD PHLRV DOWHUQDWLYRV GH UHVROXomR GH
FRQIOLWRVUHIRUPDGRGLUHLWRSHQDOHSURFHVVXDOSHQDO

$TXHOD~OWLPDUHIRUPDPRQLWRUL]DGDSHOR2EVHUYDWyULR3HUPDQHQWHGD-XVWLoD
LQVHUHVH QXP GXSOR GHVDILR TXH KRMH VH FRORFD DRV VLVWHPDV MXGLFLDLV GH
YiULRVSDtVHVHSDUDRTXDOFRQYRFDGHIRUPDHVSHFLDORVLVWHPDGHIRUPDomR
GH PDJLVWUDGRV FRPR HQFRQWUDU UHVSRVWDV DGHTXDGDV DR FUHVFLPHQWR
H[SRQHQFLDO GH XPD FULPLQDOLGDGH GH SHTXHQD H PpGLD JUDYLGDGH TXH HP
PXLWRVFDVRVGHFRUUHGHSUREOHPDVVRFLDLVHDXPDFULPLQDOLGDGHRUJDQL]DGD
JUDYH FDGD YH] PDLV FRPSOH[D TXHU SHODV UHGHV GH SURWHFomR HP TXH
IXQFLRQDSHORVLQVWUXPHQWRVDRVHXGLVSRUGHVLJQDGDPHQWHWHFQROyJLFRVHGH
SURWHFomR ILQDQFHLUD off-shores H SDUDtVRV ILVFDLV TXHU SHOD VXD FUHVFHQWH
LQWHUQDFLRQDOL]DomReQRFRPEDWHjFULPLQDOLGDGHJUDYHHjFRUUXSomRTXHVH
GHYHP UHFHQWUDU RV PHLRV H UHFXUVRV DR GLVSRU GR VLVWHPD GH MXVWLoD SHQDO
(VWHpKRMHXPGHVDILRFHQWUDOGDMXVWLoD1HVVHVHQWLGRDYDQoiPRVFRPXP
YDVWR FRQMXQWR GH UHVSRVWDV FRQFUHWDV TXHU GH QDWXUH]D SURFHVVXDO
RUJDQL]DFLRQDO TXHU QR kPELWR GD IRUPDomR GRV DJHQWHV MXGLFLDLV
'HPRQVWUiPRV HP SDUWLFXODU D HVVHQFLDOLGDGH GH GHVHQKDU XP SURJUDPD
HVWUDWpJLFR GH IRUPDomR GLULJLGR DRV PDJLVWUDGRV HQYROYLGRV QD LQYHVWLJDomR
JUDYHHFRPSOH[DTXHSHUPLWDDGHILQLomRGHOLQKDVGHLQYHVWLJDomRGHDFRUGR
FRPRSHUILOGDFULPLQDOLGDGH(VWDIRUPDomRpIXQGDPHQWDOGHVLJQDGDPHQWH
SDUDDMXGDURVPDJLVWUDGRVDGHOLPLWDUHPRkPELWRGRLQTXpULWRHRREMHFWRGD
LQYHVWLJDomR D GHVHQYROYHUHP HVWUDWpJLDV GH LQYHVWLJDomR D DSXUDUHP D
VXILFLrQFLDGDSURYDDLQWHUSUHWDUHPRVUHVXOWDGRVSHULFLDLV

2UDDSHVDUGHWRGDVDVUHIRUPDVRVLVWHPDMXGLFLDOSRUWXJXrVGRPLQDGRSHOD
EXURFUDFLD OHQWLGmR H LQHILFLrQFLD FRQWLQXD D DSUHVHQWDU JUDYHV GHILFLrQFLDV
HVWUXWXUDLV H IXQFLRQDLV QD UHVSRVWD j FULPLQDOLGDGH JUDYH H FRPSOH[D H HP
JHUDO j SURFXUD GH WXWHOD MXGLFLDO DJUDYDQGR DV FRQGLo}HV GH YLGD GH PXLWRV
FLGDGmRV H HPSUHVDV $V UHIRUPDV TXH QD ~OWLPD GpFDGD IRUDP LQWURGX]LGDV
QmRSURYRFDUDPPXGDQoDVSRVLWLYDVVLJQLILFDWLYDVQRGHVHPSHQKRIXQFLRQDOGR
VLVWHPDHQDOJXQVFDVRVDJUDYDUDPPHVPRTXHUHVVHGHVHPSHQKRTXHUDV
FRQGLo}HVGHDFHVVRDRGLUHLWRHjMXVWLoD

2FDPSRGDVUHIRUPDVSRGHVHUXPFDPSRGHFRQIURQWRGHWHQV}HVHQWUHRV
SRGHUHV MXGLFLDO H SROtWLFR GH OXWDV FRUSRUDWLYDV PDV WDPEpP SRGH VHU XP
FDPSR GH RSRUWXQLGDGHV GH DFHLWDU HQIUHQWDU QRYRV GHVDILRV $PERV RV
SRGHUHV WrP UHVSRQVDELOLGDGHV QD RUJDQL]DomR JHVWmR H IXQFLRQDPHQWR GR
VLVWHPD MXGLFLDO R SRGHU SROtWLFR WHP D UHVSRQVDELOLGDGH GD SURGXomR
OHJLVODWLYD GRVPHLRVPDWHULDLV GDV LQIUDHVWUXWXUDVGD GRWDomRILQDQFHLUD GR
VLVWHPDGDWXWHODGDVSROtFLDVGDVSULV}HVHGHDOJXQVUHFXUVRVKXPDQRVGR
MXGLFLiULR IXQFLRQiULRV GRV VHUYLoRV GH SHUtFLDV H R SRGHU MXGLFLDO WHP D
UHVSRQVDELOLGDGH GH JHVWmR H DYDOLDomR GRV VHXV DJHQWHV VHQGR HVWHV RV
SULQFLSDLV DSOLFDGRUHV GD OHL 'D VXD DFomR GHSHQGH PXLWR R VXFHVVR GDV
UHIRUPDV3DUDWDOpIXQGDPHQWDOTXHRSURFHVVRGHUHIRUPDVHQYROYDRPDLV
SRVVtYHO RV DJHQWHV MXGLFLDLV FRPSURPHWHQGRRV FRP RV REMHFWLYRV 1HVWH
SURFHVVRDIRUPDomRFRQWtQXDpHVVHQFLDO

0DV DV UHIRUPDV QmR UHVROYHP RV SUREOHPDV VH QmR KRXYHU XPD FXOWXUD
MXGLFLiULD TXH DV VXVWHQWH 1mR p SRVVtYHO D UHIRUPD HVWUXWXUDO GR VLVWHPD GH
MXVWLoD VH HVVD UHIRUPD QmR HQYROYHU XPD PXGDQoD GD FXOWXUD MXGLFLiULD TXH
UHTXHUDDTXLVLomRGHQRYDVFRPSHWrQFLDVGRVVHXVDJHQWHVTXHVXVWHQWHRV
SURFHVVRV GH UHIRUPD Vy SRVVtYHO GH DOFDQoDU DWUDYpV GD IRUPDomR 5HVLGH
QHVWD DXVrQFLD PXLWR GR IUDFDVVR GRV SURFHVVRV GH UHIRUPD HP HVSHFLDO
GDTXHOHVTXHSURFXUDPDLQRYDomR
2UD D FULDomR GH XPD QRYD FXOWXUD MXGLFLiULD TXH VXSRUWH DV UHIRUPDV
HVWUXWXUDLVH[LJHXPHVSHFLDOHVIRUoRGHPXGDQoDGRVFRQWH~GRVFXUULFXODUHV
H GDV PHWRGRORJLDV IRUPDWLYDV TXHU GDV IDFXOGDGHV GH GLUHLWR TXHU GRV
RUJDQLVPRVUHVSRQViYHLVSHODIRUPDomR QRQRVVRFDVRR&HQWURGH(VWXGRV
-XGLFLiULRV D 2UGHP GRV $GYRJDGRV H R FRQVHOKRV VXSHULRUHV H D
3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFD $IRUPDomRTXHUDIRUPDomRLQLFLDOTXHUD
IRUPDomR SHUPDQHQWH DVVXPH XP SDSHO FHQWUDO QmR Vy WHQGR HP YLVWD R
DXPHQWR GD HILFLrQFLD GR VLVWHPD PDV WDPEpP GD PHOKRULD GD TXDOLGDGH GD
MXVWLoDHGDFULDomRGHXPDQRYDFXOWXUDMXGLFLiULDPDLVSURJUHVVLVWDRULHQWDGD
SDUDDFLGDGDQLDTXHVXVWHQWHRVSURFHVVRVGHPXGDQoDPDVWDPEpPTXHRV
UHLYLQGLTXHTXHVHMDFDSD]GHUHLQYHQWDURGLUHLWRQDSURFXUDGDMXVWLoD

 3ULQFLSDLV OLQKDV RULHQWDGRUDV GD UHIRUPD GR UHFUXWDPHQWR H GD


IRUPDomRGHPDJLVWUDGRVSURSRVWD

2UHFUXWDPHQWRGHYHJDUDQWLUXPDVHOHFomRGHFDQGLGDWRVDVVHQWHHP
GRLV FULWpULRV SULQFLSDLV HOHYDGD FRPSHWrQFLD WpFQLFD HFDSDFLGDGH SDUD
FRQWH[WXDOL]DU RV IHQyPHQRV VRFLDLV VREUH TXH LQFLGH D UHIOH[mR H D
GHFLVmRMXUtGLFDV

2V REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV TXH GHYHP SUHVLGLU DR UHFUXWDPHQWR H j IRUPDomR


GH PDJLVWUDGRV IRUDP DFLPD HQXQFLDGRV H GHYHP FRPHoDU SRU VH DILUPDU QD
IDVH GH UHFUXWDPHQWR $V SURYDV GH DFHVVR GHYHP DVVLP H
LQGHSHQGHQWHPHQWH GD YLD GH DFHVVR QmR Vy DYDOLDU D FDSDFLGDGH GRV
FDQGLGDWRV UHIOHFWLUMXULGLFDPHQWH HPIDFH GH VLWXDo}HV FRQFUHWDVH GH DSOLFDU
FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRMXUtGLFRV DGTXLULGRV QDV IDFXOGDGHV GH GLUHLWR H QmR
DSHQDVRXVREUHWXGRD DYDOLDomRGHFRQKHFLPHQWRVMXUtGLFRV PDVWDPEpP
DRPHVPRQtYHOGHUHOHYkQFLDDYDOLDUDVXDFDSDFLGDGHSDUDFRQWH[WXDOL]DURV
IHQyPHQRVVRFLDLVGHFRPSUHHQGHUHGHEDWHUDUHDOLGDGHTXHHVWiVXEMDFHQWH
DRGLUHLWR


5HFUXWDPHQWRSOXUDOLQFHQWLYDQGRDHQWUDGDGHMRYHQVJUDGXDGRVHGH
SURILVVLRQDLV FRP H[SHULrQFLD UHOHYDQWH SRU FRQFXUVR S~EOLFR SDUD XP
SHUtRGRGHIRUPDomRQR&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRV

$ SUHRFXSDomR HP HOLPLQDU DOJXQV HIHLWRV SHUYHUVRV GR PRGHOR EXURFUiWLFR


HVWi QR ODVWUR GH DOWHUDo}HV DRV VLVWHPDV GH UHFUXWDPHQWR HP YiULRV SDtVHV
GHVLJQDGDPHQWH FRP D LQWURGXomR GH HVWiJLRV IRUD GRV WULEXQDLV H FRP R
DODUJDPHQWR GDV YLDV GH UHFUXWDPHQWR D FDQGLGDWRV FRP H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO UHOHYDQWH 1DOJXQV SDtVHV FRPR p R FDVR GH )UDQoD HVWHV
SURILVVLRQDLV QmR WrP TXH VHU JUDGXDGRV HP GLUHLWR (P UHJUD RV SDtVHV
HXURSHXVPHVPRDTXHOHVTXHUHFUXWDPDPDLRULDGRVVHXVPDJLVWUDGRVHQWUH
MRYHQV OLFHQFLDGRV WrP YLDV DOWHUQDWLYDV GH DFHVVR FRP UHJUDV GLIHUHQFLDGDV
TXHU FRQVLGHUDQGR R UHJLPH GH SURYDV PHQRV SURYDV RX DSHQDV GLVFXVVmR
FXUULFXODU TXHU R WLSR H SHUtRGR GH IRUPDomR SUpYLR DR H[HUFtFLR GH IXQo}HV
SRUXPSHUtRGRGHWHPSRPDLVFXUWRRXPHVPRHOLPLQDQGRVHHVVHSHUtRGRGH
WHPSR QHVWH FDVR HQWUDQGR QXP UHJLPH SUREDWyULR )UDQoD p R SDtV TXH
SUHYr PDLV YLDV GH DFHVVR GLIHUHQFLDGDV TXHU SDUD D IRUPDomR LQLFLDO QD
HVFROD GH IRUPDomR TXHU GLUHFWDPHQWH SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV 3RGH
DLQGDDFRQWHFHUTXHQmRVHSUHYHMDQHQKXPDYLDDOWHUQDWLYDSDUDRDFHVVRj
IRUPDomR GH FDQGLGDWRV FRPH[SHULrQFLDPDV WDOVHMD SRVVtYHO DEULQGRVHDV
FDQGLGDWXUDV SDUD SURILVVLRQDLV IRUD GDV PDJLVWUDWXUDV GLUHFWDPHQWH SDUD R
H[HUFtFLRGHIXQo}HVHPGHWHUPLQDGDMXULVGLomRHVSHFLDOL]DGD

2 FRQFXUVR S~EOLFR GLIHUHQFLDGR FRQIRUPH RV FDQGLGDWRV WHQKDP RX QmR


H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO SDUD XP SHUtRGR GH IRUPDomR p R PRGHOR GRPLQDQWH
QD(XURSD

$UHIRUPDGR&(-GHSDVVRXDSUHYHUXPDYLDDXWyQRPDGHLQJUHVVRQD
IRUPDomRLQLFLDOYRFDFLRQDGDSDUDRVFDQGLGDWRVFRPH[SHULrQFLDSURILVVLRQDO
(VWHPRGHORHPERUDFRPDOJXPDVDOWHUDo}HVGHYHVHUPDQWLGR
$IRUPDomRGHYHGDULJXDOLPSRUWkQFLDjSUHSDUDomRWpFQLFRMXUtGLFDj
FRPSUHHQVmRGRVIHQyPHQRVVRFLDLVHjUHQRYDomRGDFXOWXUDMXGLFLiULD

2 PRGHOR GH IRUPDomR GHYH VHU RULHQWDGR SDUD RV REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV
DFLPD HQXQFLDGRV HILFLrQFLD TXDOLGDGH GD MXVWLoD H UHQRYDomR GD FXOWXUD
MXGLFLiULD $ IRUPDomR WHP DVVLP GH FULDU FRQGLo}HV SDUD VH IRUPDUHP
PDJLVWUDGRVGRWDGRVGHXPVyOLGRDSHWUHFKDPHQWRWpFQLFRMXUtGLFRDSWRVSDUD
R H[HUFtFLR GDV IXQo}HV VHJXQGR FULWpULRV pWLFRV H GHRQWROyJLFRV GH
LQGHSHQGrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHFRPHOHYDGRFRQKHFLPHQWRFUtWLFRVREUHR
SDSHO H DV IXQo}HV GRV WULEXQDLV QD VRFLHGDGH EHP FRPR VREUH R FRQWH[WR
VRFLDO GR VHX GHVHPSHQKR IXQFLRQDO H VREUH RV GHVDILRV GR IXWXUR &RPR
UHVXOWDGRUHODWyULRHVWDIRLXPDGDVFUtWLFDVPDLVYHHPHQWHVjIRUPDomRGRV
PDJLVWUDGRV QRV GLIHUHQWHV SDLQpLV GD VRFLHGDGH FLYLO RUJDQL]DGD $
LQWHUSUHWDomR GD UHDOLGDGH GRV IDFWRV TXH VHUmR VXMHLWRV D GHFLVmR QmR SRGH
HVWDU GHSHQGHQWH GR ³ERP VHQVR´ GD ³HVSHFLDO VHQVLELOLGDGH´ GR PDJLVWUDGR
7HP TXH FRQVWLWXLU XPD REULJDomR H SDUD WDO R PDJLVWUDGR WHP TXH VHU
FDSDFLWDGR R PDJLVWUDGR R TXH REULJD D XP GLIHUHQWH PRGR GH FRQFHEHU D
IRUPDomR-iHPFKDPiYDPRVDDWHQomRSDUDHVVH DVSHFWRSURSRQGR
HQWmRXPPRGRGLIHUHQWHGHFRQFHEHUDIRUPDomRFRPXPDRXWUDRUJDQL]DomR
HP TXH RV SURJUDPDV GH PpGLD RX ORQJD GXUDomR GHYHULDP VHUVXEVWLWXtGRV
SRU PyGXORV GH IRUPDomR PDLV FXUWRV HP TXH D PHVPD TXHVWmR VRFLDO
HFRQyPLFDRXFDVRFRQFUHWRIRVVHDQDOLVDGDjOX]GRVGLIHUHQWHVVDEHUHV

$ IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV GHYH LQFRUSRUDU D QRomR GH TXH R GLUHLWR p XP
IHQyPHQR VRFLDO H TXH p QHFHVViULR FRQKHFHU D VRFLHGDGH QmR FRPR XP
DSrQGLFH PDV H[DFWDPHQWH FRPR FRQVWLWXWLYD GR GLUHLWR 1mR Ki R GLUHLWR H
VRFLHGDGHQmRHVWiRGLUHLWRDTXLHDVRFLHGDGHHPRXWUROXJDU(VWmRRVGRLV
QR PHVPR OXJDU (P FRQVHTXrQFLD RV IRUPDGRUHV GHYHP VHU PDJLVWUDGRV
MXULVWDV PDV WDPEpP SHVVRDV FRP RXWUDV H[SHULrQFLDV SURILVVLRQDLV FRP
RXWURVFRQKHFLPHQWRVHWRGRVHOHVWrPTXHHVWDUHPSpGHLJXDOGDGH

$IRUPDomRGHYHDLQGDGDUHVSHFLDODWHQomRDRIXWXURDRTXHQmRFKHJDDRV
WULEXQDLV DRV QRYRV GLUHLWRV DRV GHVDILRV TXH DFLPD GHWDOKiPRV DR TXH QD
VRFLHGDGH QmR YDL VHU VXVFHSWtYHO GH WHU DV JDUDQWLDV MXUtGLFDV TXH R VLVWHPD
MXGLFLDOSHUPLWHUHDOL]DUQDVVRFLHGDGHVGHPRFUiWLFDVHjVQRYDVGLQkPLFDVGH
PXGDQoDQDJHVWmRHQDJRYHUQDomRGRVLVWHPDGHMXVWLoD

$IRUPDomRFRQWtQXDFRPRXPGLUHLWRHXPGHYHUGRVPDJLVWUDGRV

$V WUDQVIRUPDo}HV YiULDV DFLPD HQXQFLDGDV D FRPSOH[LGDGH GH DOJXQV


IHQyPHQRVVRFLDLVDVGLQkPLFDVGDVUHIRUPDVOHJDLVVmRIDFWRUHVTXHWRUQDP
UDSLGDPHQWH GHVDFWXDOL]DGD D DSUHQGL]DJHP LQLFLDO H[LJLQGR XP HVSHFLDO
HVIRUoRGHDFWXDOL]DomR(HVWDDFWXDOL]DomRHVWiORQJHGHVHFLUFXQVFUHYHUj
FRPSRQHQWH WpFQLFRMXUtGLFD 7DO FRPR RFRUUH QD IRUPDomR LQLFLDO RV
PDJLVWUDGRVSUHFLVDPFRPSUHHQGHURIHQyPHQRVRFLDOTXHHVWiQRODVWURGDV
UHIRUPDV OHJDLV QRV VHXV GLIHUHQWHV FRQWH[WRV (VWD SHUVSHFWLYD DWLQJH
VREUHWXGR GHWHUPLQDGDV VLWXDo}HV FRP DOJXPD HVSHFLILFLGDGH VRFLDO FRPR
SRUH[HPSORFDVRGRDEXVRGHFULDQoDVYLROrQFLDFRQWUDPXOKHUHVRXLGRVRV
PDV WDPEpP QR GRPtQLR GD HFRQRPLD SURSULHGDGH LQGXVWULDO FRQFRUUrQFLD
GLUHLWRGDVVRFLHGDGHVHWF WXGRLVWRWRUQDGLItFLODDFWXDOL]DomROHJLVODWLYDHD
FRPSUHHQVmRGRVIHQyPHQRVVHPDMXGDSDUDWDO

+RMH HVWi XOWUDSDVVDGD D LGHLD GH TXH R SURFHVVR GH IRUPDomR GRV
PDJLVWUDGRV VH H[WLQJXH FRP R LQJUHVVR QD SURILVVmR LGHLD FDGD YH] PDLV
UHMHLWDGD SHORV SUySULRV PDJLVWUDGRV 5HVXOWD GR LQTXpULWR TXH UHDOL]iPRV QR
kPELWR GHVWH HVWXGR TXH RV PDJLVWUDGRV DWULEXHP PXLWD LPSRUWkQFLD j
IRUPDomR FRQWtQXD QmR Vy SDUD D VXD SURJUHVVmR QD FDUUHLUD PDV WDPEpP
SDUDDVXDDFWXDOL]DomRHPHOKRUGHVHPSHQKRGDVVXDVIXQo}HV

 (TXLOtEULR GH UHSDUWLomR GH SRGHUHV HQWUH R SRGHU SROtWLFR H R SRGHU
MXGLFLDO QD HVWUXWXUD H RUJDQL]DomR GR VLVWHPD GH UHFUXWDPHQWR H GH
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRV

2 GHEDWH VREUH DV SROtWLFDV GH UHFUXWDPHQWR H GH IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV
TXHVWLRQD R SULQFtSLR GD LQGHSHQGrQFLD GR SRGHU MXGLFLDO 3DUD DOJXQV D
HIHFWLYLGDGH GHVWH SULQFtSLR H[LJH TXH R UHFUXWDPHQWR H D IRUPDomR GRV
PDJLVWUDGRV VH PDQWHQKDP QR FRQWUROR GR SRGHU MXGLFLDO 3DUD RXWURV RV
REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV TXH OKHV GHYHP SUHVLGLU VREUHWXGR GH UHQRYDomR GD
FXOWXUD MXGLFLiULD DFRQVHOKDP SUHFLVDPHQWH R FRQWUiULR 2XWURV DLQGD
FRPXQJDQGRGHVWH ~OWLPRSURSyVLWRQmR GHL[DP GH FKDPDU DDWHQomR SDUDR
HIHLWR QHJDWLYR GH XPD H[FHVVLYD GHSHQGrQFLD GR SRGHU SROtWLFR TXH SRU YLD
GDVSROtWLFDVGHVHQYROYLGDVQHVWDPDWpULD SHQVHVHSRUH[HPSORQDVHOHFomR
GH IRUPDGRUHV FRP GHWHUPLQDGR SHUILO RX LGHRORJLD RX QD GHILQLomR GRV
SURJUDPDVIRUPDWLYRV SRGHSUHFDUL]DUDLQGHSHQGrQFLDGRSRGHUMXGLFLDO

(VWHVVmRFRQWXGRRVWHUPRVPDLVVLPSOLVWDVGHVWHGHEDWH(PSULPHLUROXJDU
LPSOLFD TXH VH GLVWLQJD HQWUH LQGHSHQGrQFLD GR SRGHU MXGLFLDO FRPR SRGHU
VREHUDQRQRVHQWLGRFROHFWLYRHLQGHSHQGrQFLDLQGLYLGXDOGRVVHXVDJHQWHV$
LQGHSHQGrQFLD QR SULPHLUR FDVR FRQVWLWXFLRQDOPHQWH FRQVDJUDGD QmR VHUi
DIHFWDGDFRPXPPRGHORHPTXHRUHFUXWDPHQWRSDUDDIRUPDomRHDSUySULD
IRUPDomRHVWHMDPDFDUJRGHXPDHQWLGDGHGHSHQGHQWHGRSRGHUSROtWLFR0DV
VHRHQIRTXHIRUFRORFDGRQDLQGHSHQGrQFLDLQGLYLGXDOFRPRGHYHDSHUJXQWD
FHQWUDOQmRpTXHPFRQWURODDIRUPDomRPDVGHTXHIRUPDHODSRGHLQWHUIHULU
FRPRSULQFtSLRGDLPSDUFLDOLGDGHMXGLFLDO1HVWHVWHUPRVRHQIRTXHpFRORFDGR
QD HVWUXWXUD H RUJDQL]DomR GR UHFUXWDPHQWR H GD IRUPDomR QRV VHXV
FRQWH~GRV H QRV PROGHV FRPR IXQFLRQD GHVLJQDGDPHQWH R UHFUXWDPHQWR GH
IRUPDGRUHV

$ IRUPDomR QmR p QHP SRGH VHU QHXWUD $ HOD SUHVLGHP REMHFWLYRV
HVWUDWpJLFRV $ IRUPDomR SUHWHQGH LQIOXHQFLDU D SUiWLFD GRV PDJLVWUDGRV QR
H[HUFtFLR GDV VXDVIXQo}HV QXPD SHUVSHFWLYD FUtWLFD GH DSOLFDomR GR GLUHLWR H
GHDYDOLDomRVRFLDO2UDQHVWDDYDOLDomRDRULHQWDomRHVWUDWpJLFDGDIRUPDomR
UHFHELGD VREUHWXGR HP VLWXDo}HV VRFLDLV PDLV VHQVtYHLV SRGH GHVHPSHQKDU
XP SDSHO FHQWUDO SHQVHVH SRU H[HPSOR HP FDVRV GH UDFLVPR [HQRIRELD
YLROrQFLD GH JpQHUR KRPRIRELD HWF $OLiV VH D IRUPDomR QmR LQIOXHQFLDU R
GHVHPSHQKRGRVIXWXURVPDJLVWUDGRVQmRpHILFD]2TXHQRVSDUHFHSRULVVR
LPSRUWDQWHpDVVHJXUDURVOLPLWHVGDLQIOXrQFLDLVWRpRTXHVHSRGHFRQVLGHUDU
XPDLQIOXrQFLDGHFRUUHQWHGRSURFHVVRIRUPDWLYRHXPDLQIOXrQFLDLPSUySULD(
QHVWD SHUVSHFWLYD D LQGHSHQGrQFLD MXGLFLDO WDPEpP SRGH VHU LQWHUQDPHQWH
DIHFWDGDSHODLQIOXrQFLDimprópriaGHRXWURVMXt]HV2IXQGDPHQWDOpDVVHJXUDU
TXH R PRGHOR GH IRUPDomR SULYLOHJLH D DXWRQRPLD H LQGHSHQGrQFLD GRV
PDJLVWUDGRV

1RFDVRGR&(-FRQVLGHUDPRVTXHDHVWUXWXUDHIXQFLRQDPHQWRGRyUJmRGH
JHVWmR H GR FRQVHOKR SHGDJyJLFR HP TXH WrP DVVHQWR UHSUHVHQWDQWHV GR
SRGHU MXGLFLDO H GR SRGHU SROtWLFR QHOHV WrP DVVHQWR UHSUHVHQWDQWHV GRV
&RQVHOKRVPHPEURVQRPHDGRVSHOD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDHSHORJRYHUQR
H R yUJmR GH JHVWmR p SUHVLGLGR SHOR UHVLGHQWH GR &RQVHOKR 6XSHULRU GD
0DJLVWUDWXUD DVVHJXUD R REMHFWLYR GD OHJLWLPLGDGH FRQVWLWXFLRQDO GR
UHFUXWDPHQWRHGDIRUPDomRGRVPDJLVWUDGRV

 2 &HQWUR GH (VWXGRV -XGLFLiULRV FRPR HVFROD GH IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRVMXGLFLDLVHGR0LQLVWpULR3~EOLFR

2 &(- FULDGR HP FRQVWLWXL XPD GDV PDLV LPSRUWDQWHV LQRYDo}HV GD
GHPRFUDFLD QR kPELWR GR VLVWHPD MXGLFLDO 2 (VWDGR SRUWXJXrV DR RSWDU SHOD
LQVWLWXFLRQDOL]DomRHSHODSURILVVLRQDOL]DomRGRUHFUXWDPHQWRHGDIRUPDomRGH
PDJLVWUDGRVFRPDFRQVWLWXLomRGHXPFRUSRGHIRUPDGRUHVFULRXXPDUXSWXUD
FRP R SDVVDGR QHVWD PDWpULD 2 &(- p XPD LQVWLWXLomR GH UHIHUrQFLD GR
VLVWHPD MXGLFLDO SRUWXJXrV $ H[SHULrQFLD DFXPXODGD QHVWH VHFWRU GR GLUHLWR H
GD MXVWLoD p GH HQRUPH LPSRUWkQFLD 1mR SRGH QmR GHYH VHU GHVSHUGLoDGD 2
&(-WHPHGHYHFRQWLQXDUDWHUOXJDUFHQWUDOQRGHVHQYROYLPHQWRGDVSROtWLFDV
GHUHFUXWDPHQWRHGHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRV

$VXDFHQWUDOLGDGHQRVLVWHPDMXGLFLDOQmRSRGHVLJQLILFDUDIDVWDUGHDYDOLDomR
GR VHX GHVHPSHQKR HQTXDQWR LQVWLWXLomR UHVSRQViYHO SHOD H[HFXomR GDV
SROtWLFDVGHUHFUXWDPHQWRHGHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRV3HORFRQWUiULRDVXD
LPSRUWkQFLD DR IRUPDU JHUDo}HV GH PDJLVWUDGRV TXH LUmR DSOLFDU R GLUHLWR H
ID]HUMXVWLoDGHYLDOHYDUQmRVyDXPDPRQLWRUL]DomRUHJXODUGHVWDVSROtWLFDV$
PRQLWRUL]DomR H[LJHQWH GDV UHIRUPDV SHUPLWH LGHQWLILFDU RV LPSDFWRV
WHQGHQFLDOPHQWH SRVLWLYRV RV SUREOHPDV TXH SRVVDP VXUJLU DYDOLDU
GHILFLrQFLDV H HIHLWRV SHUYHUVRV LGHQWLILFDU FDXVDV GH IUDFDVVRV H DSRQWDU
FDPLQKRVSDUDRVFRUULJLU
2 &(- FRPR SRGHPRV FRQVWDWDU QHVWH UHODWyULR WHP VLGR REMHFWR GH YiULDV
UHIRUPDV OHJDLV FRP LPSDFWR QR VLVWHPD GH UHFUXWDPHQWR H GH IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRV 0DV QHQKXPD GHVVDV UHIRUPDV SURYRFRX XPD UXSWXUD QR VHX
SDUDGLJPDGHRUJDQL]DomRHIXQFLRQDPHQWRHQRVLVWHPDGHUHFUXWDPHQWRHGH
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRV

$RXWUDIDFHGHVWDFRQFOXVmRpDVHJXLQWHR&(-IRLFULDGRQRLQLFLRGRVDQRV
GRVpFXORSDVVDGR7ULQWDDQRVGHSRLVIRUDPPXLWDVDVWUDQVIRUPDo}HVQD
VRFLHGDGH SRUWXJXHVD 3HODV UD]}HV TXH DFLPD HQXQFLDPRV R &(- WHP TXH
SURFXUDU DFHUWDU PDLV R SDVVR FRP R SUHVHQWH PDV DFLPD GH WXGR FRP R
IXWXUR2SDSHOTXHGHVHPSHQKDQDFRQVWUXomRGRVLVWHPDMXGLFLiULRID]GHVWD
LQVWLWXLomRXPDGDVLQVWLWXLo}HVFHQWUDLVGRIXWXURGDQRVVDGHPRFUDFLD

Principais Recomendações

¬ OX] GD LQYHVWLJDomR UHDOL]DGD GDV FRQFOXV}HV H GDV OLQKDV RULHQWDGRUDV


DFLPD HQXQFLDGDV GHVWDFDPRV DV VHJXLQWHV UHFRPHQGDo}HV JHUDLV SDUD D
FRQVWUXomR GH XP QRYR VLVWHPD GH UHFUXWDPHQWR H GH IRUPDomR GH
PDJLVWUDGRVHP3RUWXJDO

 5HFUXWDPHQWR

 'LVWLQomR HIHFWLYD QD OHL H QD SUiWLFD HQWUH R UHFUXWDPHQWR SDUD D
IRUPDomRLQLFLDOQR&(-HRUHFUXWDPHQWRSDUDRHVWiJLRTXHGHYHUiVHU
SUHFHGLGRGHDYDOLDomR

'DLQYHVWLJDomRUHDOL]DGDUHVXOWRXSRUXPODGRXPDH[FHVVLYDYLQFXODomRGD
IRUPDomRjDYDOLDomRGDGRTXHDFODVVLILFDomRILQDOGDIDVHIRUPDWLYDWHPXP
HOHYDGR LPSDFWR QR ORFDO GH FRORFDomR GR PDJLVWUDGR HVWDJLiULR H QD VXD
HYROXomR QD FDUUHLUD 3RU RXWUR SUHYDOHFH D SHUFHSomR GH TXH DSyV D
DGPLVVmRQDIRUPDomRLQLFLDOpPXLWRGLItFLODH[FOXVmR HPERUDKDMDH[FOXV}HV
GH DXGLWRUHV QD IDVH GH IRUPDomR HODV VmR UDUDV 7RGDV DV VLWXDo}HV GH
H[FOXVmRQDIDVHGHIRUPDomRTXHQRVIRUDPUHODWDGDVHPHVSHFLDOTXDQGRRV
DXGLWRUHV Mi IUHTXHQWDP R ž FLFOR UHSRUWDPVH D FDVRV OLPLWH PXLWDV YH]HV
IXQGDPHQWDGRVFRPLQVXILFLrQFLDVGHQDWXUH]DWpFQLFDDLQGDTXHSRUYH]HVR
TXH HVWHMD HP FDXVD VHMD R GHVDGHTXDGR SHUILO SDUD R H[HUFtFLR GH IXQo}HV
$OWHUDU HVWD VLWXDomR IRL XPD SUHRFXSDomR DPSODPHQWH PDQLIHVWDGD SHORV
HQWUHYLVWDGRV$IRUPDomRLQLFLDOGHYHFRQWLQXDUDVHUDYDOLDGDPDVHPPROGHV
GLIHUHQWHVHQRILQDOGRSHUtRGRGHIRUPDomRRVDXGLWRUHVGHYHPVHUDYDOLDGRV
DWUDYpV GD UHDOL]DomR GH SURYDV GH DFHVVR DR HVWiJLR $ FODVVLILFDomR ILQDO p
REWLGD SRQGHUDQGR D QRWD GD DYDOLDomR FRQWtQXD QR GHFXUVR GR SHUtRGR GH
IRUPDomRHDQRWDREWLGDQDSURYDGHDFHVVRDRHVWiJLRFRPXPDYDORUDomR
VXSHULRUGHVWD~OWLPD 5HFUXWDPHQWR SDUD D IRUPDomR LQLFLDO SRU FRQFXUVR S~EOLFR


RUJDQL]DGR SHOR &(- GLULJLGR D JUDGXDGRV HP GLUHLWR OLFHQFLDGRV RX
PHVWUHV DUHDOL]DUGHGRLVHPGRLVDQRV

3URSRPRVTXHRVFRQFXUVRVGHDFHVVRjIRUPDomRLQLFLDOQR&(-VHMDSHODYLD
GRFRQFXUVRJHUDOVHMDSHODYLDSURILVVLRQDOVHUHDOL]HPGHGRLVHPGRLVDQRV
$ DOWHUDomR GD SHULRGLFLGDGH GRV FRQFXUVRV WHP DV VHJXLQWHV UD]}HV
IXQGDPHQWDLVSRUXPODGRUHODFLRQDVHFRPDVUHFRPHQGDo}HVTXHID]HPRV
QRTXHUHVSHLWDjRUJDQL]DomRGDIRUPDomRSRURXWURFRPDQHFHVVLGDGHGHR
&(- GLVSRU GH XP SHUtRGR GH WHPSR TXH OKH SHUPLWD HP ERDV FRQGLo}HV
SURJUDPDU SUHSDUDU H RUJDQL]DomR XPD IRUPDomR GHVWD QDWXUH]D D GHFRUUHU
HP ORFDLV GLIHUHQWHV FRP XP HOHYDGR Q~PHUR GH IRUPDGRUHV GH RULJHQV
GLYHUVLILFDGDV H GH IRUPDQGRV H ILQDOPHQWH FRP D DYDOLDomR GRV UHFXUVRV
KXPDQRVTXHDUHIRUPDGRPDSDMXGLFLiULRHDVUHIRUPDVJHVWLRQiULDVTXHOKHV
HVWmRDVVRFLDGDVGHYHOHYDUDID]HUFRPUHFXUVRDPHWRGRORJLDVDGHTXDGDV
 5HFUXWDPHQWR SDUD D IRUPDomR LQLFLDO RUJDQL]DGD GH IRUPD IOH[tYHO
GLULJLGD D 'RXWRUHV HP 'LUHLWR H D FDQGLGDWRV FRP H[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO RUJDQL]DGD SHOR &(- SRU FRQFXUVR S~EOLFR D UHDOL]DU GH
GRLVHPGRLVDQRV

&RPR DFLPD Mi VH UHIHULX HVWD p XPD WHQGrQFLD TXH VH YHULILFD QD JUDQGH
PDLRULD GRV VLVWHPDV MXGLFLDLV 2 UHFUXWDPHQWR SOXUDO LQFHQWLYDQGR HP
VLPXOWkQHR D HQWUDGD GH MRYHQV OLFHQFLDGRV GH SURILVVLRQDLV GHWHQWRUHV GH
H[SHULrQFLDVGLYHUVLILFDGDVHGHHOHYDGDFRPSHWrQFLDWpFQLFDGHYHVHUPDQWLGR
FRPRDFWXDOVLVWHPDGHTXRWDV$VSULQFLSDLVTXHVW}HVOHYDQWDGDVQRWUDEDOKR
GH FDPSR TXDQWR D HVWD YLD SUHQGHPVH FRP RV FULWpULRV GH VHOHFomR TXH
PXLWRV FRQVLGHUDP QmR HVWDUHP D VHU GHYLGDPHQWH H[LJHQWHV (VWD YLD QmR
SRGH VLJQLILFDU PHQRV H[LJrQFLD RX ULJRU QD VHOHFomR $OpP GD FRPSRQHQWH
WpFQLFRSURILVVLRQDO DV SURYDV GH VHOHFomR WrP TXH VDEHU DYDOLDU
H[LJHQWHPHQWH RXWUDV FRPSRQHQWHV GHVLJQDGDPHQWH D UHOHYkQFLD GR
FXUULFXOXP RX GD H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO 1HVVH VHQWLGR SURSRPRV TXH D
SURYDHVFULWDVHMDDOWHUDGDQDVXDHVWUXWXUDHPVHQWLGRVHPHOKDQWHDRTXHVH
SURS}H SDUD DV SURYDV GR FRQFXUVR JHUDO LVWR p GHYH SURFXUDU DYDOLDU D
FDSDFLGDGH GH UHIOH[mR GH LGHQWLILFDomR GH XP SUREOHPD MXUtGLFR QDV VXDV
YiULDV YHUWHQWHVHDDSOLFDomRGRGLUHLWRDRFDVRFRQFUHWR$SURYDRUDOGHYH
PDQWHUVHQRVDFWXDLVPROGHVPDVSURFXUDQGRID]HUXPDGLVFXVVmRFXUULFXODU
H[LJHQWH 2 UHFUXWDPHQWR p IHLWR SDUD XPD IRUPDomR QR &(- TXH GHYH VHU
DMXVWDGDjH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOGHFDGDFDQGLGDWR

 5HFUXWDPHQWR GLUHFWR SDUD RH[HUFtFLR GH IXQo}HV MXULVGLFLRQDLV HP


GHWHUPLQDGRV WULEXQDLV GH FRPSHWrQFLD HVSHFLDOL]DGD SRU FRQFXUVR
S~EOLFR DEHUWR D JUDGXDGRV HP GLUHLWR RX D FDQGLGDWRV FRP JUDGXDomR
HPRXWUDViUHDVUHOHYDQWHVSDUDMXULVGLomRHPFDXVD

(VWD p XPD YLD VHJXLGD HP PXLWRV SDtVHV TXH GHYH VHU LQLFLDGD H TXH IRL
GHIHQGLGDSRUYiULRVPDJLVWUDGRV(QWUHQyVKiGXDVH[SHULrQFLDVTXHSRGHP
VHUYLU GH RULHQWDomR TXDQWR j GHILQLomR GDV SURYDV H GRV M~ULV H XPD GHODV
SHUPLWH D HQWUDGD GH QmR OLFHQFLDGRV HP 'LUHLWR 6mR HODV R FRQFXUVR SDUD-XL] &RQVHOKHLUR GR 6XSUHPR 7ULEXQDO GH -XVWLoD H SDUD -XL] &RQVHOKHLUR GR
7ULEXQDO GH &RQWDV 1HVWH ~OWLPR FDVR R FRQFXUVR p DEHUWR D RXWUDV
OLFHQFLDWXUDVDOpPGHGLUHLWR$FRPSOH[LGDGHGHGHWHUPLQDGDVPDWpULDVH[LJH
FDGDYH]PDLVTXHRVPDJLVWUDGRVTXHFRPHODVOLGDPWHQKDPFRQKHFLPHQWRV
HVSHFLDOL]DGRVWDQWRHPGLUHLWRFRPRHPRXWUDViUHDVGRVDEHUFRQH[DV±pR
FDVR GRV WULEXQDLVGHIDPtOLD H PHQRUHV GRV WULEXQDLV PDUtWLPRVWULEXQDLVGR
FRPpUFLRWULEXQDLVDUELWUDLVRXWULEXQDLVWULEXWiULRV$H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOH
R VDEHU HP iUHDV QmR MXUtGLFDV PDV GH HVSHFLDO UHOHYkQFLD SDUD DV PDWpULDV
HP FDXVD SRGH UHSUHVHQWDU XPD PDLVYDOLD SDUD HVWDV MXULVGLo}HV $
FRPSHWrQFLD MXUtGLFD GR FDQGLGDWR QmR MXULVWD GHYH VHU DIHULGD QDV SURYDV GH
DFHVVR H R H[HUFtFLR GH IXQo}HV GHYH VHU SUHFHGLGR GH XP SHUtRGR GH
IRUPDomRFRPSURJUDPDSUySULRRUJDQL]DGRSHOR&(-

*DUDQWLDGDULJRURVDVHOHFomRGRVFDQGLGDWRVFRPEDVHQRPpULWRQD
FRPSHWrQFLDWpFQLFDVRFLDOHpWLFD

6mRDV VHJXLQWHV DVSULQFLSDLVFRQFOXV}HV GR QRVVRHVWXGR TXDQWR jV SURYDV


GH DFHVVR j IRUPDomR LQLFLDO  DV SURYDV WrP XP HQIRTXH H[FHVVLYR QR
FRQKHFLPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR QmR SURFXUDQGR DYDOLDU DR PHVPR QtYHO GH
UHOHYkQFLD RXWUDV FRPSHWrQFLDV VRFLDLV GHVLJQDGDPHQWH D FDSDFLGDGH SDUD
FRQWH[WXDOL]DURVIHQyPHQRVVRFLDLVSDUDFRPSUHHQGHUHGHEDWHUDUHDOLGDGH
 SULYLOHJLDP D UHSURGXomR GR FRQKHFLPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR HP YH] GD
UHIOH[mRVREUHHOHGDFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDURSUREOHPDQRVVHXVGLIHUHQWHV
HQYROYLPHQWRVHGDVXDDSOLFDomRDVLWXDo}HVFRQFUHWDV HVWDVWHQGrQFLDV
WrPYLQGRDDJUDYDUVHHPHVSHFLDOFRPD~OWLPDUHIRUPDTXHH[FOXLXGDIDVH
RUDO D GHVLJQDGD SURYD GH FRQYHUVDomR QR kPELWR GD UHIRUPD GH 
SRGHULDLQFLGLUVREUHGHRQWRORJLDPHWRGRORJLDHVRFLRORJLDGDDGPLQLVWUDomRGD
MXVWLoD GHVWLQDGD D DYDOLDU DV FRPSHWrQFLDV GR FDQGLGDWR HP iUHDV QmR
WpFQLFRMXUtGLFDV(VWDUHWLUDGDpSHUFHSFLRQDGDFRPRXPDGHVYDORUL]DomRGDV
YHUWHQWHVQmRWpFQLFDV
'R WUDEDOKR GH FDPSR HPHUJLX XPD SUHRFXSDomR VDOLHQWDGD SRU PXLWRV
PDJLVWUDGRVRPRGHORGHUHFUXWDPHQWRHVWDUiDVHOHFFLRQDUXPcandidato tipo
PXLWR FHQWUDGR QD YDORUL]DomR H QD UHSURGXomR GH FRQKHFLPHQWRV WpFQLFR
MXUtGLFRV PDLV tradicionais GDV GHVLJQDGDV iUHDV QXFOHDUHV GLUHLWR FLYLO H
SURFHVVXDO FLYLO H GLUHLWR SHQDO H SURFHVVXDO SHQDO GHVYDORUL]DQGR RXWUDV
YHUWHQWHVGRGLUHLWRHRXWUDViUHDVGRVDEHUFRPRDSUHSDUDomRVyFLRFXOWXUDO
SDUD FRPSUHHQGHU D UHDOLGDGH VRFLDO H KXPDQD TXH HVWi VXEMDFHQWH DRV
SURFHVVRVRVGLUHLWRVGHFLGDGDQLDRXRVGLUHLWRVKXPDQRV$PDQXWHQomRGH
XP PHVPR PRGHOR GH DYDOLDomR QR TXH UHVSHLWD j HVWUXWXUD GDV SURYDV
PDWpULDV TXHVWLRQDGDV H M~ULV GH VHOHFomR SRWHQFLD RV FXUVRV GH SUHSDUDomR
SDUDRVH[DPHVTXHVHWRUQRXXPQHJyFLRGHDOJXPDVIDFXOGDGHVSULYDGDVH
HPTXHFRODERUDPPDJLVWUDGRV2VXFHVVRGHVWHVFXUVRVID]FRPTXHVHMDP
IUHTXHQWDGRVSRUPXLWRVFDQGLGDWRV

$VUHFRPHQGDo}HVTXHDVHJXLUVHDSUHVHQWDPQRTXHUHVSHLWDjHODERUDomR
GDV SURYDV GDV PDWpULDV H FRQWH~GRV EHP FRPR DRV M~ULV GH VHOHFomR WrP
FRPR REMHFWLYR FHQWUDO YDORUL]DU RXWUR SHUILO GH FDQGLGDWR GLIHUHQWH GR
FDQGLGDWRWLSRDFLPDUHIHULGR

 (OLPLQDU RUHFXUVRj FRQVXOWD GH TXDOTXHU HOHPHQWR TXH QmR VHMD D


OHJLVODomRQHFHVViULDQRFDVRGDVSURYDVWpFQLFRMXUtGLFDV

2FRQFXUVRS~EOLFRGHYHDVVHQWDUHPSURYDVGHVHOHFomRHVFULWDVH
RUDLVHQDDYDOLDomRSVLFROyJLFD

 $V SURYDV HVFULWDV GHYHP GHVHQYROYHUVH HP GXDV IDVHV


H[FOXGHQWHV 8PD SULPHLUD IDVH HP TXH VH UHDOL]D XPD ~QLFD SURYD GH
WULDJHP TXH GHYH YHUVDU VREUH XP WHPD UHODFLRQDGR FRP D RUJDQL]DomR
MXGLFLiULDRUJDQL]DomRGRVLVWHPDGHMXVWLoDGHRQWRORJLDSURILVVLRQDOpWLFDRX
HVWDWXWRV SURILVVLRQDLV 8PD VHJXQGD IDVH HP TXH VH UHDOL]DP SURYDV GH
DYDOLDomR GRV FRQKHFLPHQWRV WpFQLFRMXUtGLFRV H GH FRPSHWrQFLDV VRFLDLV
FRPRDFLPDVHUHIHULX
 $V SURYDV GH DFHVVR DR &(- VmR HODERUDGDV SHOR &(- PDV QmR
DSHQDVSRUGRFHQWHVGR&(-2&(-GHYHFULDUXPDFRPLVVmRSDUDRHIHLWR
TXH LQWHJUD HP LJXDO Q~PHUR IRUPDGRUHV GR &(- H SHVVRDV GH HOHYDGD
FRPSHWrQFLD QDV UHVSHFWLYDV iUHDV IRUD GR &(- GDV XQLYHUVLGDGHV
RUJDQL]Do}HV GR (VWDGR RUJDQL]Do}HV SULYDGDV GD VRFLHGDGH FLYLO HWF 3DUD
FDGDFRQFXUVRGHYHVHUFULDGDXPDQRYDFRPLVVmR

 $OWHUDomRGD HVWUXWXUD GDV SURYDV HVFULWDV GHPRGR D TXH DV SURYDV


WpFQLFRMXUtGLFDV GHYDP QD SUiWLFD DYDOLDU D FDSDFLGDGH GH UHIOH[mR GH
DQiOLVHGRSUREOHPDHGHDSOLFDomRGRGLUHLWRDRFDVRFRQFUHWR$H[LVWrQFLDGH
JUHOKDVFRUUHFWRUDVSRGHOLPLWDUHVVHREMHFWLYR&RPSUHHQGHVHDSUHRFXSDomR
GHWUDQVSDUrQFLDPDVGHYHHQFRQWUDUVHXPHTXLOtEULRHQWUHDSXEOLFLWDomRGD
FKDYHRXGRVFULWpULRVGHFRUUHFomRHDVDERUGDJHQVHVROXo}HVSRVVtYHLVDR
SUREOHPD

 $V SURYDV RUDLV GHYHP LQFOXLU WUrV SURYDV GXDV SURYDV WpFQLFR
MXUtGLFDV H XPD SURYD GH DYDOLDomR GDV FRPSHWrQFLDV VRFLDLV GR
FDQGLGDWR GD VXD FDSDFLGDGH GH FRPSUHHQVmR H GLVFXVVmR GRV
IHQyPHQRV VRFLDLV D SURSyVLWR GH WHPDV SUpVHOHFFLRQDGRV TXH GHYHP
VHU DEUDQJHQWHV H FRQVWDQWHV GH DYLVR GH DEHUWXUD $V SURYDV WpFQLFR
MXUtGLFDV GHYHP LQFLGLU VREUH WHPDV GR GLUHLWR FLYLO H SURFHVVXDO FLYLO SHQDO H
SURFHVVXDO SHQDO GLUHLWR GD IDPtOLD GLUHLWR FRQVWLWXFLRQDO GLUHLWRV KXPDQRV H
GLUHLWR FRPXQLWiULR 2 FDQGLGDWR GHYH SRGHU SURSRU XP GRV WHPDV SDUD D
GLVFXVVmRRUDO

 2V M~ULV GDV SURYDV HVFULWDV H RUDLV GHYHP VHU FRQVWLWXtGR SRU
PDJLVWUDGRV H SRU RXWUDV SHVVRDV GH UHFRQKHFLGR PpULWR QDV iUHDV RX
PDWpULDVHPDYDOLDomRHPLJXDOQ~PHUR2Q~PHURGHM~ULVGHYHVHURPDLV
UHGX]LGRSRVVtYHOQmRVySDUDHYLWDUGHPDVLDGDVGLVFUHSkQFLDVQDDYDOLDomR
PDV WDPEpP SHOD GLILFXOGDGH HP PDQWHU HP iUHDV PDLV HVSHFtILFDV RV
HOHYDGRVSDGU}HVTXHGHYHSUHVLGLUjVHOHFomRGRVMXUDGRV
 0XGDQoDGHSDUDGLJPDQDIRUPDomRLQLFLDO

3DUD FRUUHVSRQGHU DRV REMHFWLYRV HVWUDWpJLFRV H jV OLQKDV RULHQWDGRUDV TXH


GHYHPSUHVLGLUjIRUPDomRGRVPDJLVWUDGRVDFLPDHQXQFLDGRVFRQVLGHUDPRV
TXHDIRUPDomRLQLFLDOGHYHVHUUHHVWUXWXUDGD$SULQFLSDOOLQKDRULHQWDGRUD
GD IRUPDomR GH PDJLVWUDGRV HP WRGD D H[WHQVmR GR FLFOR IRUPDWLYR p D GH
FULDomR GH FRQGLo}HV SDUD TXH VH IRUPHP PDJLVWUDGRV GRWDGRV GH XP VyOLGR
FRQKHFLPHQWR WpFQLFRMXUtGLFR PDV FRQVFLHQWHV GH TXH D IRUPDomR PHVPR
QDViUHDVPDLVWpFQLFDVQmRVHHVJRWDQDIDVHLQLFLDODSWRVSDUDRH[HUFtFLR
GH IXQo}HV VHJXQGR FULWpULRV pWLFRV H GHRQWROyJLFRV GH LQGHSHQGrQFLD H GH
UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO FRQVFLHQWHV GD LPSRUWkQFLD H GDV IXQo}HV GR SRGHU
MXGLFLDO QDV VRFLHGDGHV GHPRFUiWLFDV $ IRUPDomR WHP TXH SURFXUDU D
FRQVWUXomR GH XP FRUSR SURILVVLRQDO FDSD] GH FRPSUHHQGHU D VXD IXQomR
VRFLDO TXH FRPSUHHQGD D FRPSOH[LGDGH GRV SUREOHPDV QDV VXDV YiULDV
YHUWHQWHV DSOLFDQGROKHV R GLUHLWR GH IRUPD WHFQLFDPHQWH DGHTXDGD H
LQRYDGRUDFRPXPDIRUWHFXOWXUDGHFLGDGDQLD6HFULDGDVHVWDVFRQGLo}HVRV
PDJLVWUDGRV SRGHP GHVHPSHQKDU XP SDSHO LPSRUWDQWH FRPR DJHQWHV GH
PXGDQoDHGHDSURIXQGDPHQWRGDGHPRFUDFLD

$IRUPDomRWHPDVVLPTXHSHUVSHFWLYDURGLUHLWRFRPRXPIHQyPHQRVRFLDO$
GLVMXQomRHQWUHGLUHLWRHVRFLHGDGHHQWUHRHOHYDGRVDEHUWpFQLFRMXUtGLFRGRV
PDJLVWUDGRV H D GLILFXOGDGH GH FRPSUHHQVmR GR SUREOHPD VRFLDO TXH HVWi QR
ODVWUR GRV SURFHVVRV H FRQVHTXHQWHPHQWH HP HQTXDGUDU R SUREOHPD HP
WRGDV DV YHUWHQWHV HP DSOLFDU GH IRUPD FUtWLFD R GLUHLWR DR FDVR FRQFUHWR H
QmR IXQGDPHQWDQGR GHFLV}HV HP TXH VH YmR HQFKHQGR SiJLQDV GH FLWDo}HV
GRXWULQiULDV H MXULVSUXGHQFLDLV WDUHID IDFLOLWDGD SHODV QRYDV WHFQRORJLDV HP
FRPSUHHQGHUDFRQVHTXrQFLDHRLPSDFWRQDYLGDGDVSHVVRDVHQDVRFLHGDGH
GDV VXDV GHFLV}HV H GR VHX GHVHPSHQKR IXQFLRQDO IRUDP TXHVW}HV
FRQWXQGHQWHPHQWH OHYDQWDGDV SHORV YiULRV LQWHUYHQLHQWHV QRV SDLQpLV GD
VRFLHGDGH FLYLO RUJDQL]DGD TXH UHDOL]iPRV QR kPELWR GHVWH HVWXGR PDV
WDPEpP SRU PXLWRV PDJLVWUDGRV VREUHWXGR SRU XPD JHUDomR PDLV YHOKD GH
PDJLVWUDGRVQRGHVHPSHQKRGHIXQo}HVGHMXt]HVGHFtUFXORGHSURFXUDGRUHV
GDUHS~EOLFDRXHPWULEXQDLVGHUHFXUVR
$IRUPDomRWHPWDPEpPTXHHVWDUHVSHFLDOPHQWHDWHQWDjFRPSOH[LILFDomRGH
GHWHUPLQDGRV IHQyPHQRV VHMD GHFRUUHQWHV GDV PXWDo}HV VRFLDLV H
HFRQyPLFDVVHMDGDVUHIRUPDVOHJDLV1HVWHFDPSRDLQVHUomRGH3RUWXJDOQR
HVSDoR FRPXQLWiULR H[LJH XPD HVSHFLDO DWHQomR 3HQVHVH SRU H[HPSOR QR
GRPtQLR GD FRRSHUDomR MXGLFLiULD HP PDWpULD SHQDO H QDV PXWDo}HV TXH VH
DQXQFLDPFRPR7UDWDGRGH/LVERD

(VWD YLVmR HVWUDWpJLFD GD IRUPDomR LPSOLFD XPD SURIXQGD DOWHUDomR QR
FRUSR GH GRFHQWHV H IRUPDGRUHV H QD FRQFHSomR H PHWRGRORJLD GH
IRUPDomRHPWRGRRVHXFLFOR

 3HUVSHFWLYD JOREDO H LQWHJUDGD GRV FLFORV IRUPDWLYRV (PERUD D


IRUPDomR GRV DXGLWRUHV GH MXVWLoD VH GHVHQUROH HP IDVHV FRP XPD YHUWHQWH
PDLVWHyULFD H RXWUDPDLVSUiWLFD HVWDVIDVHV GHYHP VHUFRQWtJXDV 8PD GDV
FUtWLFDVjIRUPDomRLQLFLDOpSUHFLVDPHQWHDHVWDQTXLGDGHHQWUHRVDFWXDLVGRLV
PRPHQWRVIRUPDWLYRVRSULPHLURFLFORQR&(-HP/LVERDHRVHJXQGRFLFORGH
QDWXUH]D SUiWLFD D RFRUUHU QRV WULEXQDLV $ IRUPDomR LQLFLDO WHP TXH VHU
FRQFHELGD H RUJDQL]DGD QD VXD JOREDOLGDGH H GH IRUPD LQWHJUDGD (VWD
FRQFHSomR LPSOLFD GHVGH ORJR TXH RV GRFHQWHV GR &(- VH HQYROYDP QD
IRUPDomR SUiWLFD D GHFRUUHU QRV WULEXQDLV H TXH RV IRUPDGRUHV GD IRUPDomR
SUiWLFDWHQKDPXPFRQWDFWRUHJXODUFRPDIRUPDomRGHVHQYROYLGDQR&(-

 &ULDomR GH FHQWURV GH IRUPDomR SUiWLFD &RPR HVFROD GH IRUPDomR
SURILVVLRQDOR &(- pSRUHVVD QDWXUH]D XPD LQVWLWXLomR TXH GHYH SURFXUDUR
HTXLOtEULR HQWUH R HQVLQR GR ³VDEHU´ H R HQVLQR GR ³VDEHU ID]HU´ $OLiV FRPR
HVFRODGHIRUPDomRSURILVVLRQDODIRUPDomRPLQLVWUDGDQR&(-WHPTXHWHUHP
FRQVLGHUDomR DV RULHQWDo}HV GD IRUPDomR SURILVVLRQDO $ IRUPDomR LQLFLDO GH
PDJLVWUDGRVWHPVLGRGHVGHHVWUXWXUDGDSRUFLFORVGHIRUPDomR GRLVRX
WUrV RUDQR&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRVRQGHVHSULYLOHJLDDWUDQVPLVVmRH
GLVFXVVmRFUtWLFDGHFRQKHFLPHQWRWHyULFRRUDQRVWULEXQDLVRQGHVHUHDOoDD
FRPSRQHQWH SUiWLFD GD IRUPDomR 2 QRVVR HVWXGR PRVWUD TXH XPD GDV
GLILFXOGDGHVQRDFWXDOPRGHORGHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRVpDDUWLFXODomRGRV
GRLV PRPHQWRV IRUPDWLYRV QR &(- H QRV WULEXQDLV $V GLILFXOGDGHV GH
DUWLFXODomRHQWUHDVYiULDVIDVHVGHIRUPDomRGHPDJLVWUDGRVVmRDQWLJDVHDV
FUtWLFDV PDQWrPVH FRP D DFWXDOOHL DSHVDU GD SUHRFXSDomR GR OHJLVODGRUHP
UHDOoDU D QDWXUH]D ~QLFD H LQWHUOLJDGD GR SHUtRGR GH IRUPDomR LQLFLDO 5HVXOWD
GRQRVVRHVWXGRTXHQDSUiWLFDQDGDVHDOWHURX&RPRYLPRVQDVFRQFOXV}HV
TXHDFLPDVHGHL[DUDPHVWDDUWLFXODomRHQWUHFLFORVpIRUPDOIHLWDDWUDYpVGH
XPDFDGHLDKLHUiUTXLFDTXHQmRWUDGX]HIHLWRVQDSUiWLFD

8PD RXWUD YHUWHQWH GHVWD GHVDUWLFXODomR p D FRPSOHWD VHSDUDomR HQWUH XP


PRPHQWR GH IRUPDomR H UHIOH[mR WHyULFD H XP PRPHQWR GH IRUPDomR GH
QDWXUH]D SUiWLFD 1HVWD VHJXQGD IDVH Vy H[FHSFLRQDOPHQWH GHSHQGHQGR GR
HPSHQKRGRFRRUGHQDGRUGDIRUPDomRHGRIRUPDQGRpTXHHVWHVSDUWLFLSDP
HPPRPHQWRVGHIRUPDomRWHyULFD(VWDVLWXDomRDFHQWXDDLGHLDGDWHRULDSRU
XPODGRHGDSUiWLFDSHORRXWURQmRHQFRQWUDQGRHVSDoRVTXHSHUPLWDPXPD
UHIOH[mRWHyULFDVREUHDSUiWLFD

7RUQRXVHFODURTXHXPDGDVGLILFXOGDGHVHPDVVHJXUDUDDUWLFXODomRFRHUHQWH
HQWUHRVGRLVFLFORVGHIRUPDomRHVWiUHODFLRQDGDFRPDIDOWDGHFRQWLJXLGDGH
HQWUH RV PHVPRV LQGX]LGD SHOD VHSDUDomR GR FRUSR GH IRUPDGRUHV H SHOD
DXVrQFLDGHSDUWLFLSDomRHGHFRPSURPLVVRFRPRVREMHFWLYRVHVWUDWpJLFRVGD
IRUPDomRSRUWRGRVRVGRFHQWHVHIRUPDGRUHV

5HFRPHQGDPRVDFULDomRGHFHQWURVGHIRUPDomRRQGHRVIRUPDQGRVGHYHP
GHVHQYROYHU D IRUPDomR SUiWLFD 3DUD D H[HTXLELOLGDGH SUiWLFD GR PRGHOR GH
IRUPDomR TXH VH SURS}H FRQVLGHUDPRV PDLV DGHTXDGR TXH HVWHV FHQWURV GH
IRUPDomR GHYHP VHU FULDGRV QDV FRPDUFDV GD JUDQGH /LVERD SUy[LPRV GR
&(- 2 Q~PHUR GH FHQWURV GH IRUPDomR GHSHQGH GR Q~PHUR GH IRUPDQGRV
&DGD FHQWUR GHYH FRQWXGR DOEHUJDUXP Q~PHURGHIRUPDQGRV VXILFLHQWH TXH
SHUPLWDDGLVFXVVmRHUHIOH[mRGHJUXSR

$EDQGRQDVHDSUiWLFDGDIRUPDomRHPWULEXQDLVGHFRPSHWrQFLDJHQpULFDHGD
UHJUD GH XP IRUPDGRUXP IRUPDQGR $OLiV HVWD SUiWLFD p Mi KRMH FRPR
PRVWUDPRVQRUHODWyULRGLItFLOGHDOFDQoDUTXHUSHODFUHVFHQWHHVSHFLDOL]DomR
GRV WULEXQDLV TXHUSHOD GLILFXOGDGHHPHQFRQWUDUIRUPDGRUHV FRPH[SHULrQFLD
VXILFLHQWHHPWULEXQDLVGHFRPSHWrQFLDJHQpULFDTXHSRVVDPRULHQWDUHVWiJLRV
$OLiVHVWDGLILFXOGDGHOHYDPHVPRDTXHRVIRUPDGRUHVVHMDPFDGDYH]PDLV
MRYHQVHFRPSRXFRVDQRVGHH[SHULrQFLDDOJXPDVYH]HVPXLWRPDLVQRYRVGR
TXHRVIRUPDQGRVHQDOJXQVFDVRVHQFRQWUiPRVIRUPDGRUHVVHPDLQGDWHUHP
VLGR VXMHLWRV D XPD SULPHLUD DYDOLDomR GD LQVSHFomR 0DV DFLPD GH WXGR R
DODUJDPHQWR GD UHIRUPD GR PDSD MXGLFLiULR QRV SUy[LPRV DQRV LUi WRUQDU
LPSRVVtYHODSUiWLFDGHFRORFDomRHPWULEXQDLVGHFRPSHWrQFLDJHQpULFD

$ IRUPDomR SUiWLFD FRQWLQXD D GHVHQURODUVH MXQWR GRV IRUPDGRUHV QRV


WULEXQDLV QDV GLIHUHQWHV MXULVGLo}HV D TXHP FRPSHWH D IXQomR GH RULHQWDomR
QDIRUPDomRSUiWLFDGRDXGLWRUGRFRQWDFWRFRPRWUDEDOKRHDVWDUHIDVGLiULDV
GRV WULEXQDLV 0DV HVWD IRUPDomR WHP GH VHU DFRPSDQKDGD QR WHUUHQR GH
PXLWR SHUWR SHORV GRFHQWHV GR &(- e D HVWHV TXH R IRUPDQGR WHP TXH
UHSRUWDURVVHXVWUDEDOKRVRVUHODWyULRVGRTXHID]DVVXDVDFWLYLGDGHV

2V GRFHQWHV GR &(- UHVSRQViYHLV SHOD FRRUGHQDomR GD IRUPDomR GH
GHWHUPLQDGR JUXSR GH IRUPDQGRV RX HP GHWHUPLQDGR FHQWUR GH IRUPDomR
GHSHQGHQGR GR Q~PHUR GH IRUPDQGRV HP FDGD FHQWUR GH IRUPDomR GHYH
DUWLFXODUVH FRP RV IRUPDGRUHV QRV WULEXQDLV TXHU DFRPSDQKDQGR DV
DFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVGRVIRUPDQGRVTXHUDVVHJXUDQGRDUHDOL]DomRUHJXODU
GH SUHIHUrQFLD FRP SHULRGLFLGDGH VHPDQDOGH VHPLQiULRVGHGLVFXVVmR VREUH
WUDEDOKRVGHFDPSRUHODWyULRVSHoDVSURFHVVXDLVGHFLV}HVMXULVSUXGHQFLDLV
WHPDV YiULRV HWF 1HVWHV VHPLQiULRV GHYHP SDUWLFLSDU WRGRV RV IRUPDQGRV
DXGLWRUHV H HVWDJLiULRV GR FHQWUR GH IRUPDomR EHP FRPR RV IRUPDGRUHV R
FRRUGHQDGRU GD IRUPDomR RXWURV IRUPDGRUHV GR &(- GD WHPiWLFD HP
GLVFXVVmR SURILVVLRQDLV FRP FRQKHFLPHQWRV UHOHYDQWHV SDUD D GLVFXVVmR HP
FDXVD HWF (VWD GLVFXVVmR GHYH SURFXUDU VHPSUH D LQWHUGLVFLSOLQDULGDGH GH
PRGRDUHIOHFWLUFULWLFDPHQWHQmRVyVREUHDVVROXo}HVMXUtGLFDVPDVWDPEpP
VREUHRVSUREOHPDVTXHHVWmRQRVHXODVWURDDUWLFXODomRFRPRXWUDViUHDVH
LQVWLWXLo}HVFRQH[DVGRVLVWHPDMXGLFLDOHRVHXLPSDFWRVRFLDO

 &ULDomR GR HVWDWXWR GH IRUPDGRU QRV WULEXQDLV $ PDLRU HQYROYrQFLD
TXH VH H[LJH GRV IRUPDGRUHV QR WULEXQDO IXQGDPHQWDO SDUD R VXFHVVR GD
IRUPDomR DUWLFXODGD TXH VH SURS}H OHYD D TXH GHYD VHU FULDGR R HVWDWXWR GH
IRUPDGRU 2 IRUPDGRU GHYH WHU UHGXomR GH VHUYLoR DGHTXDGD DR Q~PHUR GH
IRUPDQGRVTXHWLYHUDVHXFDUJR2WHPSRGHUHGXomRGHVHUYLoRGHYHWHUHP
FRQWDRVHXHQYROYLPHQWRQDIRUPDomRQmRVyQRDFRPSDQKDPHQWRTXRWLGLDQR
GRV IRUPDGRUHV PDV WDPEpP QD SDUWLFLSDomR QRV VHPLQiULRV GH UHIOH[mR QD
SDUWLFLSDomR GH VHPLQiULRV QR &(- UHODFLRQDGRV FRP D MXULVGLomR RQGH
GHVHPSHQKDIXQo}HVHHPUHXQL}HVGHFRRUGHQDomRGDIRUPDomRQR&(-

3HUtRGRGHIRUPDomRWHyULFRSUiWLFDLQLFLDOGRVDXGLWRUHVGHMXVWLoD2
DFWXDO SHUtRGR GH HVWiJLR GH PHVHV D PXGDQoD QD HVWUXWXUD GD
IRUPDomRTXH VH SURS}H EHP FRPRQRDFRPSDQKDPHQWRGRSHUtRGRGH
HVWiJLROHYDDTXHFRQVLGHUHPRVSRVVtYHODUHGXomRGDIRUPDomRWHyULFR
SUiWLFDSDUDPHVHVHPYH]GRVDFWXDLVGRLVDQRVFLYLV

$ IRUPDomR FRP XPD YHUWHQWH PDLV WHyULFD QR &(- GHYH PDQWHUVH SHOR
SHUtRGRGHXPDQROHFWLYR$SURSRVWDGHUHGXomRLQFLGHQDIDVHWHyULFRSUiWLFD
QRV WULEXQDLV 'DGR TXH D HVWD IDVH VH VHJXH XP SHUtRGR GH HVWiJLR
DFWXDOPHQWH GH PHVHV TXH SURSRPRV TXH VH GHVHQYROYD HP PROGHV
FRPSOHWDPHQWH GLIHUHQWHV GR TXH RFRUUH DFWXDOPHQWH GHYHQGR VHU
GHYLGDPHQWH DFRPSDQKDGR SHORV IRUPDGRUHV QRV WULEXQDLV H SHORV
FRRUGHQDGRUHV GD IRUPDomR GR &(- HP WHUPRV PXLWR VHPHOKDQWHV DRV
SURSRVWRVSDUDDIRUPDomRSUiWLFDGRVDXGLWRUHVGHMXVWLoDFRQVLGHUDPRVTXH
DTXDOLGDGHGDIRUPDomRQmRpDIHFWDGDFRPDHYHQWXDOUHGXomRGRSHUtRGRGH
IRUPDomRSUiWLFDSURSRVWR

 $OWHUDomR j HVWUXWXUD GD IRUPDomR QR &(- $V WUDQVIRUPDo}HV VRFLDLV
LPSHOLUDP FRPR VH PRVWUD QR UHODWyULR DOWHUDo}HV j HVWUXWXUD GH IRUPDomR
LQFOXLQGR DRV FRQWH~GRV FXUULFXODUHV GDV HVFRODV GH IRUPDomR SDUD
PDJLVWUDGRV LPSXOVLRQDGD SHOR SUySULR OHJLVODGRU QR VHQWLGR GH XP PDLRU
DODUJDPHQWR D iUHDV GR GLUHLWR WLGDV FRPR GH HOHYDGD HVSHFLDOL]DomR EHP
FRPR D RXWUDV iUHDV GR VDEHU $ LPSRUWkQFLD TXH VH DWULEXL j QHFHVViULD
DEHUWXUDjVRFLHGDGHHVWiWDPEpPQRODVWURGHVVDPXGDQoD6HRPRGHORGH
XPDHVFRODGHPDJLVWUDGRVpTXDVHXQDQLPHPHQWHDFHLWHFRPRRPRGHORPDLV
HTXLOLEUDGR GH IRUPD D JDUDQWLU D HGLILFDomR GH XP FRUSR SURILVVLRQDO
LQGHSHQGHQWH FUtWLFR H LQRYDGRU RV FRQWH~GRV SURJUDPiWLFRV H DV
PHWRGRORJLDV GH HQVLQR VmR DV TXHVW}HV PDLV UHFRUUHQWHPHQWH GLVFXWLGDV QD
OLWHUDWXUDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHQRFRQWH[WRGRVPRYLPHQWRVGHUHIRUPDHP
YiULRVSDtVHV

2 DODUJDPHQWR GRV FRQWH~GRV FXUULFXODUHV GDV HVFRODV GH PDJLVWUDGRV WHP


HVVHQFLDOPHQWHWUrVVHQWLGRV(PSULPHLUROXJDUDDEHUWXUDDQRYDViUHDVGR
GLUHLWR DR HQVLQR GRV PHFDQLVPRV GH FRRSHUDomR MXGLFLiULD LQWHUQDFLRQDO
FRQVHTXrQFLD GRV IHQyPHQRV GD JOREDOL]DomR H GD FRQVHTXHQWH
FRPSOH[LILFDomR GDV UHODo}HV MXUtGLFDV H FUHVFHQWH UHJXODomR (P VHJXQGR
OXJDU D FRQVFLrQFLDGH TXH RPXQGR GR GLUHLWR H HP SDUWLFXODU GRV WULEXQDLV
QmRVHGHYHIHFKDUHPVLPHVPROHYRXDXPDSURJUHVVLYDSUHRFXSDomRFRPD
FRPXQLFDomR TXHU LQWHUQD HQWUH RV YiULRV SURILVVLRQDLV TXH D HVVH WtWXOR
LQWHUDJHP FRP RV WULEXQDLV GHVGH RV SURILVVLRQDLV GR IRUR IXQFLRQiULRV
MXGLFLDLVDRVyUJmRVDX[LOLDUHVGDMXVWLoD TXHUH[WHUQD TXHUFRPRVGLIHUHQWHV
VXMHLWRVSURFHVVXDLVTXHUFRPDFRPXQLFDomRVRFLDO 3RU~OWLPRRDEDQGRQR
GD FRQFHSomR GH TXH DV QHFHVVLGDGHV IRUPDWLYDV UHVLGLDP VREUHWXGR HP
FRQKHFLPHQWRV WHQGHQFLDOPHQWH WpFQLFRMXUtGLFRV DEULQGRVH D IRUPDomR GRV
PDJLVWUDGRV D RXWUDV iUHDV GR VDEHU EHP FRPR j VRFLHGDGH LQFHQWLYDQGR D
QHFHVVLGDGH GH XP PDLRU FRQWDFWR GRV PDJLVWUDGRV HP IRUPDomR FRP R
DPELHQWHVRFLDOVREUHRTXDOLQWHUYLUmRQRH[HUFtFLRGDVXDSURILVVmR

7DPEpP HQWUH QyV R &(- WHP YLQGR D LQWURGX]LU DOJXPDV DOWHUDo}HV QR VHX
SURJUDPD PDV HVVDV DOWHUDo}HV QmR PXGDUDP TXHU D VREUHYDORUL]DomR GDV
iUHDV WpFQLFRMXUtGLFDV HP HVSHFLDO GDV GHVLJQDGDV iUHDV QXFOHDUHV GR
VDEHU MXUtGLFR MXULVGLomR FtYHO H SHQDO TXHU D DEHUWXUD HP LJXDOGDGH GH
FLUFXQVWkQFLDVDRXWUDViUHDVGRVDEHUUHOHYDQWHVSDUDRH[HUFtFLRGDIXQomR
MXGLFLDO

2 &(- WHP TXH GDU LGrQWLFD UHOHYkQFLD D iUHDV FRPR D VRFLRORJLD D


FULPLQRORJLDDHFRQRPLDDDQWURSRORJLDDSVLFRORJLDDFLrQFLDSROtWLFD
HWF EHP FRPR D QRYDV DERUGDJHQV GR GLUHLWR RV FKDPDGRV QRYRV
GLUHLWRV ULVFR VHJXUDQoD VRFLDO HWF H DR GLUHLWR FRQVWLWXFLRQDO GLUHLWRV
KXPDQRV GLUHLWR FRPXQLWiULR 2 &(- GHYH DLQGD GDU DWHQomR j
SOXUDOLGDGHWHyULFDGDVGLVFLSOLQDV
$ PDMRUDomR GR GLUHLWR IDFH jV UHVWDQWHV iUHDV GR FRQKHFLPHQWR p UHIOH[R GD
IRUPDVHFWDUL]DGDFRPRDUHDOLGDGHVRFLDODTXHRGLUHLWRVHGLULJHWHPYLQGRD
VHUPLQLVWUDGD QR &(- TXH DFDED SRUVHUXP SURORQJDPHQWRGDVHFWDUL]DomR
H[LVWHQWH QDV IDFXOGDGHV GH GLUHLWR (VWD UHDOLGDGH DFHQWXD D IDOVD GLFRWRPLD
HQWUHDIRUPDomRMXUtGLFDHDIRUPDomRHPRXWUDViUHDVGRVDEHUFRPRVHGH
GXDV UHDOLGDGHV VH WUDWDVVH UHIRUoDQGR D LGHLD GH DXWRQRPLD GR GLUHLWR 1D
PXGDQoD GHVWH SDUDGLJPD R &(- GHYH DVVXPLU XPD PDLRU GLQkPLFD
FRPRFHQWURGHHVWXGRHGHLQYHVWLJDomRDUWLFXODQGRVHHGHVHQYROYHQGR
SDUFHULDVFRPLQVWLWXLo}HVDFDGpPLFDV

&RQVLGHUDPRV DVVLP TXH VH GHYH URPSHU FRP R PRGHOR GH IRUPDomR
H[LVWHQWHEDVHDGRHPMXULVGLo}HV $VPDWpULDVGHYHUmRVHUOHFFLRQDGDVGH
IRUPD WUDQVYHUVDO H PXOWLGLVFLSOLQDU SURFXUDQGR GDU DR FDQGLGDWR D
PDJLVWUDGR XPD YLVmR LQWHJUDGD GHVVDV PDWpULDV QDV VXDV YiULDV
YHUWHQWHV 'HYH DVVLP SULYLOHJLDUVH RV PyGXORV WHPiWLFRV GH IRUPDomR
DYDQoDGD FRP LQWHUYHQomR GH RXWURV SURILVVLRQDLV DFDGpPLFRV GH
RUJDQL]Do}HV GD VRFLHGDGH FLYLO UHFRQKHFLGDV SHOR (VWDGR UHSUHVHQWDQGR
GLIHUHQWHV LQWHUHVVHV VRFLDLV LPLJUDQWHV PXOKHUHV SUHVRV /*%7
DPELHQWDOLVWDVDQWLUDFLVWDVHQWUHRXWURV2&(-GHYHDVVXPLUVHFRPRXPD
MDQHOD DEHUWD SDUD D VRFLHGDGH GH IRUPD D SHUPLWLU DRV VHXV IRUPDQGRV
XPDFHVVRIiFLOjGLYHUVLGDGHHjFRPSOH[LGDGHGDVRFLHGDGHSRUWXJXHVD
H QmR DSHQDV DRV HVSHFLDOLVWDV 2V PyGXORV SRGHP DLQGD VHU RUJDQL]DGRV
HPSDUFHULDFRPRXWUDVLQVWLWXLo}HVDFDGpPLFDV

 0XGDQoD GH SDUDGLJPD GR FRUSR GRFHQWH $ FRPSOHPHQWDULGDGH H D


LQWHUGHSHQGrQFLD GR GLUHLWR IDFH D RXWURV VDEHUHV H[LJH TXH DV HTXLSDV GH
GRFHQWHV GH FDGD PyGXOR WHPiWLFR VHMDP PXOWLGLVFLSOLQDUHV H FRPSRVWDV SRU
GRFHQWHV FRP GLIHUHQWHV SHUFXUVRV DFDGpPLFRV H SURILVVLRQDLV $VVLP
GHL[D GH ID]HU VHQWLGR D HVWUXWXUDomR GDV HTXLSDV GH GRFHQWHV H GD
FRRUGHQDomR SHGDJyJLFD SRU iUHDV GDV YiULDV FRPSRQHQWHV GH IRUPDomR
FRPSRQHQWH SURILVVLRQDO RX FRPSRQHQWH IRUPDWLYD GH HVSHFLDOLGDGH (VVD
HVWUXWXUDomRGHYHID]HUVHSRUPyGXORWHPiWLFR
2&HQWURGH(VWXGRV-XGLFLiULRVGHYHWHUXPFRUSRGHGRFHQWHVDWHPSR
LQWHLUR LQWHJUDGR HP LJXDO Q~PHUR SRU PDJLVWUDGRV H QmR PDJLVWUDGRV
(VWHFRUSRGHGRFHQWHVVHUiUHGX]LGRGHYHQGRLQFHQWLYDUVHDSDUWLFLSDomRGH
RXWURV GRFHQWHV TXH FRPELQHP D DFWLYLGDGH OHFWLYD QR &(- FRP RXWUDV
DFWLYLGDGHVSURILVVLRQDLVeIXQGDPHQWDODEDQGRQDURSULQFtSLRGHTXHRFRUSR
SHUPDQHQWH H D WHPSR LQWHLUR GH GRFHQWHV GR &(- p FRQVWLWXtGR SRU
PDJLVWUDGRVMXGLFLDLVHGR0LQLVWpULR3~EOLFRUHVHUYDQGRVHRUHJLPHDWHPSR
SDUFLDOSDUDRVUHVWDQWHVSURILVVLRQDLV

2&(-GHYHVHUXPHVSDoRGHUHIOH[mRHGLVFXVVmRHQmRDSHQDVGH
DYDOLDomRFRQVWDQWH8PDGDVFRQFOXV}HVGRQRVVRHVWXGRQRTXHUHVSHLWDj
IRUPDomRpTXHKiXPH[FHVVRGHSHVRGDDYDOLDomRGRVDXGLWRUHVGHMXVWLoD
DR ORQJR GR SURFHVVR GH IRUPDomR LQLFLDO H TXH FRQGLFLRQD QmR Vy D IRUPD
FRPRRVPHVPRVSHUFHSFLRQDPDIRUPDomRPDVWDPEpPFRPRDSUHHQGHPDV
PDWpULDV PLQLVWUDGDV$R LQYpV GH XP HVSDoR GH UHIOH[mRH GLVFXVVmRR &(-
WUDQVIRUPDVH DRV ROKRV GRV DXGLWRUHV GH MXVWLoD QXP HVSDoR GH DYDOLDomR
VLVWHPiWLFD ± PRPHQWR TXH RULHQWD WRGD D VXD FRQGXWD GXUDQWH R SHUtRGR GH
IRUPDomR $ SHUFHSomR GH TXH D DYDOLDomR H FODVVLILFDomR REWLGD QR &(-
GHWHUPLQDP R IXWXUR SHUFXUVR SURILVVLRQDO H H[FHVVLYD FDUJD KRUiULD
FRQGLFLRQDPRSURFHVVRGHIRUPDomRGLUHFFLRQDGRSDUDRPRPHQWRDYDOLDWLYRH
SDUD DV PDWpULDV TXH PDLV LQFRUSRUDP PRPHQWRV DYDOLDWLYRV R TXH SURYRFD
QmR Vy XP DPELHQWH GH WHQVmR GH GHVFRQILDQoD HQWUH FROHJDV GH
FRQFRUUrQFLD GH PHGR GH H[SHULPHQWDU GH HUUDU QHJDWLYR DR SURFHVVR
IRUPDWLYR

$ IRUPDomR LQLFLDO GH PDJLVWUDGRV GHYH DILUPDUVH FRPR XP HVSDoR GH
SHQVDPHQWRFUtWLFRHPTXHRGHEDWHGHSHUVSHFWLYDVHDERUGDJHQVGLVWLQWDVp
YDORUL]DGR 3URSRPRV DVVLP TXH GXUDQWH WRGR R SHUtRGR GH IRUPDomR LQLFLDO
TXHUQD VXD YHUWHQWHGHIRUPDomRQR &(-TXHUQD VXD YHUWHQWHGHIRUPDomR
QRV WULEXQDLV RV DXGLWRUHV GH MXVWLoD VHMDP VXMHLWRV D DYDOLDomR FRQWtQXD
EDVHDGDQDVXDFDSDFLGDGHGHLQWHUYHQomRGHEDWHHUHIOH[mR HQmRHPWHVWHV
GH FRQKHFLPHQWR TXDOLWDWLYD TXH SHUPLWD SRU XP ODGR LGHQWLILFDU DV
IUDJLOLGDGHV H RV SRQWRV HP TXH R DXGLWRU GHYHUi LQYHVWLU GXUDQWH R VHX
SHUFXUVR GH IRUPDomR H SRU RXWUR H[FOXLU DTXHOHV TXH VH UHYHOHP
PDQLIHVWDPHQWHLQDSWRVSDUDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVDTXHVHFDQGLGDWDP

1RSHUtRGRGHIRUPDomRWHyULFRSUiWLFDGHYHPDODUJDUVHRVHVWiJLRV
D UHDOL]DU HP HQWLGDGHV IRUD GRV WULEXQDLV (VWHV HVWiJLRV QmR SRGHP
FRQVLVWLUHPYLVLWDVDLQGDTXHGHXPGLDRXGRLVPDVGHYHPFRUUHVSRQGHUD
XPSHUtRGRGHWHPSRVXILFLHQWHSDUDTXHRDXGLWRUFRPSUHHQGDDVOyJLFDVGH
IXQFLRQDPHQWR GR VHUYLoR HP FDXVD 2V HVWiJLRV GHYHP VHU GHYLGDPHQWH
SODQHDGRV HP FRRUGHQDomR FRP D HQWLGDGH RQGH VH LUi UHDOL]DU GHILQLQGR RV
VHXVREMHFWLYRVHHVWDEHOHFHQGRXPSURJUDPDGHWUDEDOKR

 $YDOLDomR QD HQWUDGD SDUD R HVWiJLR 1R ILQDO GR SHUtRGR GH IRUPDomR
WHyULFRSUiWLFD D DYDOLDomR TXDOLWDWLYD HODERUDGDDR ORQJRGR VHXSHUFXUVR GH
DSUHQGL]DJHP GHYHUi VHU WUDGX]LGD QXPD DYDOLDomR TXDQWLWDWLYD GLVFXWLGD QR
JUXSR GH IRUPDGRUHV &RPR DFLPD Mi UHIHULPRV JUDQGH SDUWH GR PRPHQWR
DYDOLDWLYR GHYH VHU GHVORFDGR SDUD R ILQDO GR SURFHVVR IRUPDWLYR DQWHV GD
HQWUDGDQRHVWiJLR1HVWDDYDOLDomRWDPEpPDWULEXtGDDR&(-RVDXGLWRUHVGH
MXVWLoDGHYHUmRVXEPHWHUVHDSURYDVGHDFHVVRjPDJLVWUDWXUDHPTXHIL]HUDP
IRUPDomR$JUDGXDomRILQDOUHVXOWDUiGHXPDSRQGHUDomRGLIHUHQFLDGDHQWUHD
DYDOLDomR TXDQWLWDWLYD H R UHVXOWDGR GDV SURYDV GH DFHVVR j PDJLVWUDWXUD
HVFROKLGDDVVXPLQGRSUHSRQGHUkQFLDHVWH~OWLPR

2VHVWiJLRVGHLQJUHVVRQDPDJLVWUDWXUDWrPTXHVHUFRQVLGHUDGRV
QDSUiWLFDXPDIDVHGRSURFHVVRGHIRUPDomR(PFRQVRQkQFLDFRPRTXH
DFLPD Mi VH UHIHULX R SHUtRGR GH HVWiJLR WHP TXH VHU FRQVLGHUDGR FRPR
YHUGDGHLURSHUtRGRGHIRUPDomRHGHDYDOLDomRSHORV&RQVHOKRVRTXHH[LJH
SRUXP ODGRXPDPDLRUDUWLFXODomRHQWUH RV &RQVHOKRVHR &(- H SRU RXWUR
XPDFRPSDQKDPHQWRHIHFWLYRSRUSDUWHGRV&RQVHOKRVGDIDVHGHHVWiJLR

$IDVHGHHVWiJLRGHYHGHVHQURODUVHHPPROGHVVLPLODUHVDRVDFLPDSUHYLVWRV
SDUD D IRUPDomR SUiWLFD GH DXGLWRU 3RGHQGR RV HVWiJLRV UHDOL]DUHPVH HP
RXWUDVFRPDUFDVIRUDGRVFHQWURVGHIRUPDomRGHYHSURFXUDUGHVHQYROYHUVHD
DUWLFXODomRDFLPDUHFRPHQGDGDHQWUHIRUPDomRSUiWLFDHIRUPDomRWHyULFDHP
DPELHQWHGHVHPLQiULR2WUDEDOKRGRVHVWDJLiULRVQRVSURFHVVRVWHPTXHVHU
HQTXDGUDGR H DFRPSDQKDGR SHOR IRUPDGRU H SHORV GRFHQWHV GR &(- 1mR
SRGHFRQWLQXDUDSHUPLWLUVHDDFWXDOVLWXDomRUHJUDHPTXHQDIDVHGRHVWiJLR
VH DWULEXHP Q~PHURV GH SURFHVVR DR HVWDJLiULR TXH QHOHV WUDEDOKD DSHQDV
VXVFLWDQGR D LQWHUYHQomR GR IRUPDGRU TXDQGR WHP G~YLGDV 2 IRUPDGRU QmR
DVVLVWH SRU H[HPSOR jV GLOLJrQFLDV UHDOL]DGDV SHOR HVWDJLiULR (PERUD
SUHYHQGR D OHL D H[LVWrQFLD GH XP SODQR GH HVWiJLR QD SUiWLFD QmR H[LVWH
1HVWDV FRQGLo}HV QmR Ki DYDOLDomR HIHFWLYD GR GHVHPSHQKR IXQFLRQDO GRV
HVWDJLiULRV

 5HJLPH SUREDWyULR )LQDOL]DGR R HVWiJLR R PDJLVWUDGR HQWUD QXP


SHUtRGR SUREDWyULR GXUDQWH WUrV DQRV 1HVWH SHUtRGR GHYH VHU DYDOLDGR SHORV
UHVSHFWLYRVFRQVHOKRVHVyQRILQDOGRPHVPRFRPDYDOLDomRSRVLWLYDpTXH
LQJUHVVD GHILQLWLYDPHQWH QD UHVSHFWLYD FDUUHLUD (VWH UHJLPH p VHJXLGR HP
PXLWRVSDtVHVHIRLDPSODPHQWHGHIHQGLGRQRGHFXUVRGRWUDEDOKRGHFDPSR
 )RUPDomRFRQWtQXDFRPRGLUHLWRHGHYHUGRVPDJLVWUDGRV

$ IRUPDomR DR ORQJR GD YLGD UHYHODVH IXQGDPHQWDO VREUHWXGR SRUTXH RV
PDJLVWUDGRV LQWHUYLQGR QRV IHQyPHQRV VRFLDLV FDUHFHP GH FRQVWDQWH
DFWXDOL]DomR GH FRQKHFLPHQWRV QmR DSHQDV WpFQLFRMXUtGLFRV PDV LJXDOPHQWH
LQWHUGLVFLSOLQDUHVQDVPDLVGLYHUVDViUHDVGRVDEHUSHUPLWLQGRXPDDSOLFDomR
HILFLHQWH H FRP TXDOLGDGH GR GLUHLWR &RQVWLWXLQGR XP IyUXP ~QLFR GHGLFDGR j
GLVFXVVmRGHSUREOHPDVHGLVVHPLQDomRGHERDVSUiWLFDVDIRUPDomRFRQWtQXD
GH PDJLVWUDGRV p LJXDOPHQWH XP PHFDQLVPR HVVHQFLDO GH HVSHFLDOL]DomR $
IRUPDomRGHPDJLVWUDGRVQmRVHH[WLQJXHDVVLPQRPRPHQWRGHLQJUHVVRQD
SURILVVmR (VWH HVWXGR FRQILUPD D LPSRUWkQFLD FUHVFHQWH GH VH HQFDUDU D
IRUPDomR FRQWtQXD GH PDJLVWUDGRV FRPR XP GLUHLWR H XP GHYHU 'HYHUi VHU
IRUPXODGD FRPR XP GHYHU QD PHGLGD HP TXH DV H[LJrQFLDV IXQFLRQDLV
DVVRFLDGDV j VXD DFWLYLGDGH UHTXHUHP XPD DFWXDOL]DomR SHUPDQHQWH GH
FRQKHFLPHQWRV 1HVWH VHQWLGR VmR RV FLGDGmRV TXH SRVVXHPR GLUHLWR D XPD
PDJLVWUDWXUD FUtWLFD H WHFQLFDPHQWH SUHSDUDGD 3RU RXWUR ODGR D IRUPDomR
SHUPDQHQWHSHUVSHFWLYDVHWDPEpPFRPRXPGLUHLWRGRVPDJLVWUDGRVSHORTXH
DRIHUWDIRUPDWLYDGHYHUiFRUUHVSRQGHUjVVXDVQHFHVVLGDGHVHH[SHFWDWLYDV

 &RQVDJUDomR GH XP SHUtRGR DQXDO QmR LQIHULRU D XPD VHPDQD
GHGLFDGRjSDUWLFLSDomRHPDFo}HVGHIRUPDomRFRQWtQXD2VPDJLVWUDGRV
SRGHUmRGLVSRUGHVWHSHUtRGRHPIXQomRGRVVHXVLQWHUHVVHVIRUPDWLYRVFRP
GLVSHQVDGHVHUYLoR

$ODUJDPHQWRGDRIHUWDGHIRUPDomRFRQWtQXDHDQHFHVViULDHYROXomR
SDUD DV SDUFHULDV 'R SRQWR GH YLVWD GD RIHUWD IRUPDWLYD D SURPRomR GH
SDUFHULDV FRP GLIHUHQWHV DJHQWHV H LQVWLWXLo}HV GHWHQWRUHV GH XPD UHODomR
SULYLOHJLDGDFRPDVSUREOHPiWLFDVHPFDXVDFRQVWLWXLXPPRGHORGHDUWLFXODomR
RUJkQLFD FRP D VRFLHGDGH FLYLO SDUWLFXODUPHQWH HQULTXHFHGRU GR corpus GH
FRQKHFLPHQWRV GRV PDJLVWUDGRV $V DFo}HV GH IRUPDomR LQVWLWXFLRQDOL]DGDV D
SDUWLUGHSDUFHULDVFRPRXWUDVHQWLGDGHVGHYHUmREHQHILFLDUGRPHVPRHVWDWXWR
GD IRUPDomR FRQWtQXD SURPRYLGD SHOR &(- GHVLJQDGDPHQWH QDV LPSOLFDo}HV
HPWHUPRVGHDMXGDVGHFXVWRGLVSHQVDGHVHUYLoRHWF2VFRQVHOKRVGHYHP
YHULILFDGD D TXDOLGDGH GRV SURJUDPDV IRUPDWLYRV QRPHDGDPHQWH QR TXH
UHVSHLWD jV PHWRGRORJLDV DRV FRQWH~GRV H DRV IRUPDGRUHV SURFHGHU j
DFUHGLWDomR GRV PHVPRV GH PRGR D TXH RV PDJLVWUDGRV SRVVDP GHOHV
EHQHILFLDU HP LJXDLV FLUFXQVWkQFLDV GD IRUPDomR QR &(- 6HPSUH TXH
SRVVtYHO GHYH WDPEpP LPSULPLUVH XPD OyJLFD GHVFHQWUDOL]DGRUD QD
RUJDQL]DomRGHDFo}HVGHIRUPDomRIDFLOLWDQGRRVHXDFHVVR

6HSDUDomRQRVSURJUDPDVIRUPDWLYRVHQRVFULWpULRVGHDFHVVRHQWUH
DFo}HVGHIRUPDomRSDUDDFWXDOL]DomRHSDUDHVSHFLDOL]DomR$FODULILFDomR
GRVREMHFWLYRVGDIRUPDomRFRQVWLWXLXPDWDUHIDSULPRUGLDOQRVHQWLGRGHGHILQLU
H DGHTXDURV PRGHORV RV FRQWH~GRV H DVGLQkPLFDVIRUPDWLYRV DXPD DFomR
GH DFWXDOL]DomR RX GH HVSHFLDOL]DomR &RQVWLWXLQGR D DFWXDOL]DomR D SULQFLSDO
PRWLYDomR GD IRUPDomR IUHTXHQWDGD SHORV PDJLVWUDGRV LPSRUWD GHVGH ORJR
JDUDQWLU XPD RIHUWD DGHTXDGD jV QHFHVVLGDGHV IRUPDWLYDV 2V FULWpULRV GH
DFHVVR QmR GHYHP FRQILJXUDU XPD EDUUHLUD j SDUWLFLSDomR GRV PDJLVWUDGRV
QHVWDWLSRORJLDGHDFo}HVGHIRUPDomR(QTXDQWRGHYHUGRVPDJLVWUDGRVGHYH
VXEOLQKDUVH R VHX FDUiFWHU HVVHQFLDO SDUD XP GHVHPSHQKR IXQFLRQDO
TXDOLILFDGR H UHVSRQViYHO 2V PDJLVWUDGRV TXH SUHWHQGDP IUHTXHQWDU HVWDV
DFo}HV QmR SRGHP HVWDU VXMHLWRV DRV PHVPRV FULWpULRV GDTXHOHV TXH
SUHWHQGHPIUHTXHQWDUDFo}HVSDUDHVSHFLDOL]DomR

 $Fo}HV GH IRUPDomR SDUD HVSHFLDOL]DomR 2 DFHVVR D HVWD IRUPDomR


GHYH SULRUL]DURV PDJLVWUDGRV TXH GHOD FDUHoDP SDUD DFHGHUDRV WULEXQDLVGH
FRPSHWrQFLDHVSHFLDOL]DGD(VWDIRUPDomRGHYHWHUFRQWH~GRVHFDUJDKRUiULD
HVSHFtILFRV H DGHTXDGRV DRV VHXV REMHFWLYRV GHYHQGR RV IRUPDQGRV VHU
VXMHLWRVDDYDOLDomR