Você está na página 1de 168

r t( r

y la c e ı0 n
r

d iv e r t id a 弓
Cu a de rn o de a c t iv id a d e s pa ra e ı
l d e s a rro ıo d e la

C O M P E T E N C IA C O M U N IC A T IV A

N U EV O M ÉT O D O

280 410
"

a c t iv id a d ¢ ic ro r re ı
a to s
r to g r á fic a s, m pa ra

lé x ic a s. G i m a t ıc a ı e s la p re s e n t a c ió n c o n t e x t u a ı
} de r e d a c c ió n d e la o r to g ra f ia y o t r o s
\
n iv e le s d e l le n g u a je

35
le c c io n e s t e m á t ic a s
«7 p o r b lo q u e )

D ia n a G u a r d io

Scanned by CamScanner
y p e d 鬯 っ 心 ió n 一

t id a

u e F ı s
D ia n a G u a r d io ı
a

a ,
ŝ4
ß
Scanned by CamScanner
liīţ ī T.
'" ' '" a r -
'

( o la b o ra c ón
ı D av id R e d ï n D ï v ls lō n L o g is tic a
C a lz a d a d e Ia U tg a ıı5 2
L a p re s e n ta c lo n y C R 0 9 4 5 9 M é k lc o C ł u d a d d e M é k lc o
d ls p o s lc lō n e n c o n ju n to d e Te l 5 6 5 5 0 9 9 5
O R r o «Ĵ n A F lĄ Y n e D A C C ló n D Ł V E R Tı DA5 FA X 5 6 5 5 0 8 7 0
s o n p ro p ie d a d d e l e d ito r ja v lg a @ tr llla s m x
H ln g u n a p a r te d e e s ta o b ra p u e d e s e r
r e p ro d u c id a o tra s m lu d a m e d ı a n te n ln g ů n T ie n da e n lin e a
s is te m a o m é to d o e c tr ō n lc o
e ı o mā n ic o
e c w w w e t rilla s m x
(In c ıu y e n d o e l fo to c o p la d o la g ra b a c lo n
o c u a lq u ie r s is te m a d e re c u p e ra c ió n y
M Ie m b ro d e la C ã m a ra n a c io n a l d e
a lm a c e n a m ie n to d e In fo rm a c ió n )
la In d u s tr ia E d lto r la l
s ln c o n s e n tlm ı e n to p o r e s c r ito d e ıe d ito r
R e g N ů m ı5 8
D e re c h o s re s e rv a d o s
© 2 0 14 E d ito ria l T r illa s 5 A d e C V P r im e ra e d lc tô n T L
ı5 B H 9 7 8 6 0 7 1 7 ı7 9 0 0
D ļ v ls ló n M m m ı s tra tlv a
¢(T A 5 9 T M )
R v R îo C h u ru b u 5 c o 5 8 5
C o ! G ra l P e d ro M a ria A n a y a Re ı
m p re s iô n m a yo 2 0 1 7
C P 0 5 5 40 M éx ı co (ı u d a d d e M é x ic o
Te l 5 6 8 8 4 2 5 5 FA X 5 6 0 4 1 5 6 4 im p r e s o e n M ē x lc o
c h u ru b ıı i c o @ tr lıla s m x P rin te d ı n M exł co

Scanned by CamScanner
p r e s e n ta c ió n

E s tim a do s m a e s t ro s y p a d re s d e fa m iı
ia

P a ra la a d q u is ic ió n d e u n a a u t é n t ic a á t ic a c o n
c o n c ie n c ia id io m ,

s id e ra m o s fu n d a m e n ta l p re s e n ta r la s p a la b ra s e n u n c o n te x to d is c u rs ı
vo ,

a p a rtir d e l c u a ılo s p e q u e ñ o s in fie ra n lo s p r in c ip io s fu n d a m e n t a


le s d e l e s p a rio l y c o m p re n d a n p o c o a p o c o s u fu n c io n a lid a d E s t a e s
ıa ra z o n p o r ı a q u e t o d a s la s a c t iv id a d e s q u e p ro p o n e m o s e n a s
l e r ie
O R T O G R A F FA Y R E D A C C IÓN D IV ER T ID A S p a rte n d e m ic ro rre la t o s C o n e s te re c u rs o
b u s c a m o s fo r ta le c e r la to ta ı id a d d e la s c o m p e te n c ia s c o m u n ic a t iv a s d e
he c ho d e le n g u a v e rd a
"

lo s n ir o s , i p u e s a l t ie m p o q u e t ra b a ja n co n s

d e ro s
"
d e c o n t e n id o s ig n ific a t iv o v a n co m p re n d ie n d o e s a e s t re c h a re
la c ió n e n t re ıa s p a la b ra s y s u u s o s o c ia l

E n riq u e c e m o s e s ta d in c im ic a co n ex p lic a c io ı
n e s s e n c iı
a s , a c tu a iz a d a
ı s

l ill K i u n p e rs o n a je q u e in te rv ie n e d e
y g ra d u a te s d e la m a n o d e g r o a ra r
, ,

m a n e ra o p o rt u n a y n a t u ra l e n lo s te m a s o r o g r
t á fic o s le x ic o s e m á n tic o s , ,

ió I u ie re n P o r Ia n a t u ra le z a lidica d e
g ra m a t ic a le s y d e re d a c c n q u e o re q
i ı n t re la z a a ı o la rg o d e lo s
e s ta s e x p lic a c io n e s y e l m o d o e n q u e K a ra r a s e

s e is lib ro s d e la s e r ie c o n fig u ra m o s u n m
é t o d o q u e n o s o lo p o te n c ia la
,

c o m p re n s ió n p ro g re s iv a y p e rm a ne n te d e l s is te m a lin g ü ĺs t ic o d e le s p a ñ o ı
t ra d ic ió n t e x t u a l s in o q u e m o t iv a a o s n irio s a m a n te ne r u n a a c
y su ,

t it u d re fle x iv a Y e n t u s ia s ta a n te t o d o s su s he c ho s d e le n g u a La s e v a
lu a c io p ro p o n e m o s a l fin a l d e ca d a b lo q u e s o n c o n g ru e n te s c o n
n e s qu e

e s te e n fo qu e
D e m a n e ra e x ce p c io n a ıy
,
c o n s id e ra n d o q u e u n a d e la s p re o c u
e n z a r la p r im a
lc o m ria e s e l p ro c e s o d e a lfa b e t iz a c ió n
p a c io n e s c e n t ra le s a
in ic ia ld e lo s p e q u e r io s e lp rim e r lib ro d e n u e s tra s e rie p ro p o n e u n m a n e jo
,

e s t ra t é g ic o d e la s c u a t ro h a e n g u a je (le e r , e s c r ib ir ,
b ilid a d e s b á s ic a s d e l ı
h a b la r y e s c u c h a r) e n e l q u e ı o s p r im e ro s a s p e c to s fo rm a le s d e l e s p a rio l
,

s e a b o rd a n d e u n m o d o in t e g ra l

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
br e e ım u n d o
D e sc u
a a s p a la b r a s
t r a v és d e ı

Q u e r id o n ir io , qu e r id a n iria

El m u n do de pa ı
e s tćt llea b ra s M illo n e s d e p e rs o n a s la s u s a n
n o
to d o s
lo s d ĺa s p a ra n o m b ra r la s c o s a s p a ra fe lic ita r a a lg u ie n p a ra c o n ta r ı
,
o
,

q u e o c u rre p a ra e x p re s a r s e n t im ie n t o s p a ra d a r o p in o n e s
i
, ,

e s p a ño l
a b ra s fo rm a n p a rt e d e u n id io m a E l n u e s t ro s e la m a
La s p a ı l
G ra c ia s a la s p a la b ra s p u e d e s c o m u n ic a rte c o n to d o s ih a s ta c o n t ig o
m is m o ! p u e d e s u s a r la s p a ra h a b la r d e t u p e r s o n a d e t u fa m
ilia d e t u s ,
,

a m ig o s d e t u e s c u e la
,
d e t u c o m u n id a d d e t u p a ĺ s y d e t u m u n d o
, ,

C o m o s o n p a rte d e t i la s p a la b ra s te a c o m p a ria rc ın to d a la v id a C o n e lla s


,

n u n c a t e s e n t ire is s o lo

E n t u p r im e r a rio d e p r im a r ia a p re n d e rćrs a le e r y a e s c r ib ir m u c h a s
,

ó f il d i tid te a c o m p a r ia rá
p a la b ra s P a ra q u e e s ta e x p e r ie n c ia s e a m s c ıc y v e r a ,

K a ra r i E s u n g r illito m u y lis t o q u e e n c a d a le c c ió n t e a y u d a rá a e n te n d e r
c ô m o s e e s c r ib e n la s p a ı a b r a s y c ô m o s e e x p r e s a n la s id e a s K a ra r i

s e ró c o m o tu c o n c ie n c ia : u n a v o c e c it a in t e r io r qu e t e g u ia rc ı a to m a r

bu e n a s d e c is io n e s a ıe s c rib ir

\d o a lm un
n 4e n do d
,e e la
.
. s
p a la b ra s !

Scanned by CamScanner
ĺ n d ic e d e c o n o c im ie n t o s

M a y Ĺis c u la s y m in u sc u ı
a s 20 22 ,
2 4 2 5, 2 8 , 32 33, 36 3 8 , 4 0 4 2 4 3
, ,

a c ió n d e
Re ı so n id o s y le t ra s 2 1, 2 5 , 2 7 2 9 , 3 1 , 3 6 38 4 1
, ,

U so d e la s le t ra s r, x yy 2 8 , 3 6 38 , 4 0 ,

U so d e lo s d ĺ g ra fo s gu ,
r ,
// y c h 2 8 29 , 36 38 , 4 0
,

P a la b ra s d e a c c ió n 2 3, 2 6, 29 , 42
S in g u la y pı
r u ra l 22 ,
2 5, 30 35 ,

M a sc u ı
in o y fe m e n in o

s in ó n im o s

A n t ó n im o s

P rá c t ic a s d e le t ra c u r s iv a

En ca be za do s d e p e r ió d ic o
T it u lo s d e lib ro s
T O Y E V A 山 A C IÓN
R EU ı

M y ú s c u la s y m in ıis c u la s
a 5 o 55 59 6 2 6 5 6 z 6 g 7 o
, , , , , 7 2 73

R e la c ió n d e s o n id o s y le t ra s 5 1 5 6 57 6 0
, , ,
6 5 6 8 71
, ,

D ia s , m e s e s y e s t a c io n e s d e l a ñ o 50 , 52 53 , 5 5 , 57 5 9 6 1 7 2, , ,

U so d e la s le t ra s g, r, ñ, b Y v 50 52 , 54 5 6 5 9 6 1 6 2 7 2
, , ,

U so d e lo s d ĺ g ra fo s q u , r r // y c h
, 50 5 1, 6 2 6 8 , 7 1 ,

P a la b ra s de a cc ió n 57, 6 3 , 6 5
2
a r Y p lu ra ı
s in g u ı 12 6 4 , 6 8 , 70
4 1 1Ó ,

M a sc u ıin o y fe m e n in o 5 2 53 , 6 4
Fo rm a c ió n d e l d im in u t iv o 5 2 53 , 6 4
s in ó n im o s 58 , 6 2 6 7, 7 3 ,

A n td n im o s 57 6 3 6 5 6 9
, ,

Vo c e s c o n v a r io s s ig n ific a d o s 6o 61

p rá c t ic a d e le t ra c u rs iv a 5 1 , 55 , 6 1 , 6 8 , 7 2
s

Ħ Ta b ıa s y d a to s 70
E ıre g la m e n t o
E I p e r ió d ic o s e c c io n e s y e n ca be z a d o s

La fic h a b ib lio g rá fic a


N O T IC IA Y EV A LU A C IÓN
«
q
Scanned by CamScanner
e iļ
M o( y ú s c u la s y m in ú s c u la s 80 8 1 84 8 5 9 0 9 2 9 3 9 6 9 7
B lo t u , , , , ,
10 0 10 3
Ë R e la c ió n d e s o n id o s y le t ra s 8 1 8 2 , 8 5 8 7 9 3 9 5 , 9 7 9 9 10 1 , , ,
10 3
U s o d e la s le t ra s z ,
c, s, y ,
x yj 8 5 8 7, 9 2 9 4 9 8 ,

ë Fa m ilia s a b ra
d e p c ıı s 98
◆ S na ba s 9 5, 9 8 9 9
ż U s o d e p u n to () 8 0 8 1 , 8 4 8 5 , 8 9 , 9 2 9 4 9 T. , ,
10 0 10 1

17 \0 6 ë U s o d e e x c la m a c ió n (i!) 8 8 9 0 , 9 3, 10 0

á U s o d e in te rro g a c ió n (Ł?) 94 1
10 0 ı
10 2

a A c e n to s e s p e c ia ıe s : m í m i ,
h j tu 83 87 9 0 9 1
ł ,

ê S in g u la r y p lu ra l 85 87
M a s c u lin y fe m e n in o
o 8 1 9 31 9 7 10 1
, r

Fo r m a đó n d e l d im in u tiv o 8l
u l S in ó n im o s 93 99, ,
ìo ]

A n tó n im o s 9 7 1 10 1

Vo c e s c o n v a r io s s ig n ific a d o s 93 99 ,

Vo ce s ho m ó fo n a s (b e llo ve /lo ) 99
P rá c t ic a s d e le t ra c u r s iv a 92 97 1 0 1 10 2
, ,

F ic h a s y d a to s 10 2 1 0 3
C o n s t r u c c ió n d e fra s e s 8 0 8 1, 8 4 8 5 8 8 9 0 9 2 9 7 10 1 10 2
, , , ,

96 99 ,

" '" " u ' ' " m ' '" WALU'"N 10 4 10 6

Mayiscuı
as y m in ú s c u la s 11 0 111 , 114 ,
12 1 1 2 3 , 1 3 0 ,
1 3 2 1 33

R e la c ió n d e so n id o y le t ra s
s 113 , 11 5 , 1 1 8 12 0 ,
12 6 12 8 , 1 31 t

D ía s, m e se s Y e s t a c io n e s d e l a ñ o

U s o d e la s le t ra s h , r b v , g y i
, ,
1 10 11 6 , 12 6 1 2 7, 1 3 0 1 33

U s o d e lo d íg ra fo s q u
s ,
rr Y // 11 2 1 1 3 , 1 1 5 , 12 6 1 2 7 , 1 3 1 1 33
33
Fa m iı
ia s d e p a la b ra s 11 3 , 12 7

P a la b ra s de a c c ió n 1 33

S ĺ la b a s 11 3 , 11 5 , 11 8 1 1 9 ,
13 1

u so de pu n to () 1 19 ,
1 2 1 , 1 30

n U so de e x c la m a c (i!) ió n 1 11 , 1 14 ,
12 2 , 1 2 4 1 2 5 , 1 3 2

u so d e in t e rro g a c ió n (Ł?) m 13 2
a ,

"
.
u so d e c o m a () ' 11 8 1 1 9 ,
1 2 1 12 2
,
12 5 ,
12 9 1 3 0
. l A c e n t o s e s e c ia le s m
p i m i tú tu ,
n 7
a r Y p lu ra l
S in g u ı 11 2 113 , 11 5 , 12 4 12 8
ã M a s c u lin o y fe m e n in o
,

g Fo rm a c ió n d e ıd im in u t iv o 12 4 iË

s in ó n ı
m o s n 4, 12 4 ,
13 1

A n tó n im o s 12 1

Vo ce s ho m ó fo na s (b e llo ve /lo ,

ho ı
a o la ,
ho n da o n da ) 0 6

Scanned by CamScanner
P ró c t lc a s d e le trc ıc u rs iv a 112 , 12 2 , 132

a s y d o to s
Ta b ı 12 6 , 12 9

Co n s t ru c c ió n d e fra se s 11o ,
11 6 , 119 , 12 1 12 2 , 1 2 5 , t 8 12 9 , 130 ,
132

Lcıfic h a b ib lio g rá fic a 12 3

E ıin s tru c tiv o 132 133

ÓN
c u E N T O Y EV A Lu A c ı 134 13 6

y ú s c u la s y m in ú s c u ı 14 5 , 14 8 , 153 1 54 , 157, 1 6 0 1 6 1
a M a as
5 R e la c ió n d e s o n id o s y le t ra s 14 1 14 7, 151 , 1 5 5 , 15 9 , 16 ] , 1 6 3

S
5
a U s o d e la s le t ro s w x , 9 j, z y , ,
c 14 4 14 9 , 153 , 157, 1 6 3

A lfa b e to Y o rd e n a ı fa b é tic o 15 2 154 ,


157 1 58

į D lg ra fo s : g u , r , ı/ W y c h ,
14 4 14 5 , 155 , 159 , 1 6 3

s na b a s 14 2 14 3 , 151 , 16 1

1 37 1 6 6 U s o d e p u n to () 14 0 4 4 1 , 144 ,
1 50 ,
16 1

2 U s o d e e x c la m a c ió n (l!) 14 0 14 1 , 14 3 , 14 6 , 1 4 8 , 1 6 1

I u so d e interrogación Ł?) 14 0 14 1 , 1 5 6 , 15 9
ı
r
.
ıu s o d e c o m a ()
' 14 1 , 150 ,
16 1

ë A c e n to s e s p e c ia le s : m i m i, tú tu 15 1

! S in g u la y p lu ra l
r 15 0

! M a sc u lin o y fe m e n in o 14 2 14 3 , 1 6 1

: A n tó n im o s 14 2 , 14 9
I
Vo c e s c o n v a r io s s ig n ific a d o s 1 51

P rá c t ic a s d e le t ra c u rs iv a 14 5 , 14 7 14 8

e Co n s t r u c c ió n d e fra se s 14 0 ,
14 4 ,
14 8 , 1 5 0

Co ió n d e p á rra fo
n s tru c c s 14 0 ,
144

v e rs o s y r im o s 14 3 , 16 1
E l d ire c to r io t e le fó n ic o 1 5 6 15 8

E ıle n gu a e j de s ím b o lo s 1 6 2 16 3

V E R S O S R IM A D O S Y EV A LU A C IÓN 16 4 16 6

Scanned by CamScanner
O r ie n t a c io n e s ge n e r a le s
p a r a e ım a e s tr o

á t ic a n e n ca da u n o d e lo s
E n la s s ie te le c c io n e s te m s qu e co m po
cinco b lo q u d e O R T O G R A F ÍA Y R E D A C C IÓN D IV E R T ID A S 1 p ro p o n e m o s u n t o
e s ,

o s n iñ o s a s im ile n y p ra c q u
ti e n
ta l d e 2 8 o a c t iv id a d e s p a ra q u e ı
d is t in t o s c o n o c im ie n t o s re la c io n a d o s c o n lo s n iv e le s o rt o g rá fic o ,

a c o rd e s c o n s u
ıe x ic o s e m ó n t ic o g ra m a t ic a l y d is c u rs iv o d e la le n g u a ,
,

l va ı u a c io n e s
n iv e ı y e d a d D e e s t a s a c t iv id a d e s 4 7 c o rre s p o n d e n a a s e
,

d e fin a l d e b lo q u e
Y d a d o q u e la p re o c u p a c ió n c e n t ra
E n e s t e g ra d o l d e l m a e s t ro
e s t ó e n Ia a ı fa b e t iz a c ió n in ic ia ıd e s u s a lu m n o s n o s e n fo c a m o s e n ,

u n a c e rc a m ie n t o g e n e ra l a l fe n ó m e n o d e ıle n g u a je e n s u u s o s o c ia ı ,

m ó s q u e e n Ia p re s e n t a c ió n r ig u ro s a d e Ia c ie n c ia o rt o g rá f ic a E s to
n o s ig n ific a q u e n o la a b o rd e m o s s in o q u e o h a c e m o s d e u n m o d o
,

in t e g ra d o y g r a d u a l p re s e n t a n d o la s p a la b ra s e n lo s d is t in to s á m b it o s
,

q u e ro d e a n a lo s n iñ o s t a le s c o m o la fa m ilia la e s c u e la Ia c o m u n id a d
, , ,

y e ım u n do
N o o p a ra q u e e l m a e s t ro g e s t io n e c o n m a y o r o b je t iv id a d
b s ta n te ,

e l p ro c e s o d e a p re n d iz a je a c o n t in u a c ió n d e s g lo s a m o s
, p o r n iv e ı
de ı e n g u a Y bı o qu e lo s c o n o c im ie n t o s q u e irá n s u m a n d o lo s n iñ o s
a m e d id a q u e s e e je rc it e n e n la s d is t in t a s a c t iv id a d e s s i b ie n co m o , ,

h e m o s d ic h o t a le s c o n t e n id o s s e p re s e n t a n d e m a n e ra in te g ra d a
,

A s p e c to s o rto g r á f ic o s y de e s c r it u ra

B lo q u e 1 M y u s c u la e n n o m b re s p ro p io s d e p e rs o n a s a n im a le s c iu d a d e s y
a , ,

p a ĺs e s ; m a y ú s c u la e n in ic io d e fra s e ; m in ú s c u la e n n o m b re s c o m u n e s e n
g e n e ra l; in ic io s Y fin a le s s im ila re s e n p a re s d e p a la b ra s ; u s o c o n te x t u a l
d e la s le t ra s r x , y y lo s d íg ra fo s q u r // c h
, , , , ,

B lo q u e 2 M ayús c u ıa e n n o m b re s p ro p io s d e p e rs o n a s , c iu d a d e s y p a ĺs e s ; m a

y u s c u la e n in ic io d e fra s e ; m in u s c u la e n d ía s d e la s e m a n a , m e s e s d e l
a rio y e s ta c io n e s d e l a ñ o u s o c o n te x tu a ıd e la s le t ra s 夕 r ñ b v y lo s ,
, , , ,

d ĺ g ra fo s q u rr // c h , , ,

Scanned by CamScanner
B lo q u M yu sc u ı a e n n o m b re s p ro p io s d e p e rs o n a s c iu d a d e s
e 3 a
y p a ís e s ; m a y ú s c u la
,

e n in ic io d e f ra s e ; m in ú s c u la e n d ĺa s d e la s e m a n a
; u s o c o n te x t u a l
d e la s le t ra s z c s y x j ra s g o s o rto räfic o s c o m u n e s e n fa m ilia s
,, , , g,

ıé x ic a s ; id e n t ific a c ió n d e s ila b a s ; u s o d e p u n to a fin a l d e fra s e y


e n t o n a c ió n e n u n c ia t iv a ; u s o d e s ig n o s d e e x c ı a m a c ió n y e n t o n a c ió n
o d m ira t iv a ; u s o d e s i n o s d e interrogación
g y e n to n a c ió n d e p re g u n t a
d e d ia c r itic a (m ım i tL i tu )
t iı
,

e fo q u e 4 a e n n o m b re s p ro p io s d e p e rs o n a s c iu d a d e s Y p a ís e s ; m a y u s c u la
M ayu s c u ı ,

e n in ic io d e fra s e ; m in u s c u la e n m e se s de l
g e n tilic io s d ia s d e ı a se m a n a
, ,

a ñ o y e s ta c io n e s d e l a ñ o ; u s o c o n t e x t u a l d e la s ı e t ra s h r b v 9 j y , , , , , ,

lo s d íg ra fo s g u r r // ra s g o s o rt o g rá fic o s c o m u n e s e n fa m ilia s lé x ic a s
, ,

id e n t ific a c ió n d e s ĺla b a s ; u s o d e p u n t o a fin a l d e fra s e y e n t o n a c ió n


e n u n c ia t iv a ; u s o d e s ig n o s d e e x c la m a c ió n
y e n to n a c ió n a d m ira t iv a ; u s o
d e s ig n o s d e in te rro g a c ió n y e n t o n a c ió n d e p re g u n t a ; u s o d e c o m a e n
ıis ta s d e p a la b ra s y e n t o n a c ió n e n u m e ra tiv a ; t ild e d ia c ritic a (m ım í ti tu ) ,

B lo q u e 5 M a y u s c u la e n n o m b re s p ro p io s d e p e r s o n a s Y p a ĺs e s ; m a y u s c u la
e n in ic io d e fra s e ; m in ú s c u la e n n o m b re s c o m u n e s e n g e n e ra l; u s o

c o n t e x t u a l d e la s le t ra s w x , g j z, c p a la b ra s te rm in a d o s e n a je
, , ,

c o n fig u ra c ió n d e l a lfa b e to (2 7 le t ra s ) y p re s e n ta c ió n d e d ĺ g ra fo s (q u ,
rr , // q u c h ); u t ilid a d d e l o rd e n a ı
, ,
fa b é t ic o ; id e n t ific a c ió n d e s ĺla b a s
u s o d e p u n t o a fin a l d e fra s e y e n t o n a c ió n e n u n c ia t iv a ; u s o d e s ig n o s

d e e x c la m a c ió n y e n to n a c ió n a d m ira t iv a ; u s o d e s ig n o s d e in te rro g a c ió n
y e n t o n a c ió n d e p re g u n t a ; u s o d e c o m a e n lis t a s d e p a la b ra s y
e n t o n a c ió n e n u m e ra t iv a ; t ild e d ia c r it ic a (m i m i tů tu ) ,

N O TA A d ic io n a lm e n te ,
e n b lo q u e s s e t ra b a ja c o n c o r re s p o n d e n c ia
lo s c in c o

so n id o le t ra ; s o n id o s d is t in t iv o s e n p a re s d e p a la b ra s (v o c a le s y
co n so n a n t e s ); s e g m e n t a c ió n d e la e s c r it u ra ; y p rá c t ic a s d e le t ra s c r ip t

y c u rs iv a

A s p e c t o s le x ic o s e m á n t ic o s


o qu e 1 S in ó n im p a ró n im a s
o s;v o ce s

B lo q u e 2 S in ó n im o s y a n t ó n im o s ; v o c e s p a ró n im a s ; v o c e s p o lis é m ic a s

o q u e 3 S in ó n im o s y a n t ó n im o s ; v o c e s p o lis é m ic a s ; v o c e s h o m ó fo n a s (b e llo v e llo )
B lo q u e 4 S in ó n im o s y a n tó n im o s ; v o c e s p a ró n im a s ; v o c e s h o m ó fo n a s (b e llo v e llo ,
h o /a o /a h o n d a o n d a ); c a m p o s s e m á n t ic o s
,

B lo q u e 5 S in ó n im o s y a n tó n im o s;v o ce s p o lis é m ic a s ; o no m a to p e y a s e n co n t e x to

Ć
Scanned by CamScanner
A s p e c t o s g r o m a t ic o ı
e s

B lo q u e 1 Núm e rog u la r y p lu ra l; g é n e ro m a s c u ı
s in in o y fe m e n in o c o n c o rd a n c ia
d e g e n e ro y n ů ıT ie ro ; v e r b o s e n in fin it iv o

o qu e 2 N u m e ro s in u la r y p lu ra l; g é n e ro m a s c u ı in o y fe m e n in o c o n c o rd a n c ia d e
g
g e n e ro y n u m e ro ; v e rb o s e n in fin it iv o ; fo rm a c ió n d e d im in u tiv o
Bı m e n in o ; c o n c o rd a n c ia
o qu e 3 N ú m e ro s in g u la r y p lu ra l; g é n e ro m a s c u lin o y fe
d e g é n e ro y n u m e ro fo rm a c ió n d e d im in u t iv o


o qu e 4 N ú m e ro s in g u la r y p lu ra l; g é n e ro m a s c u lin o Y fe m e n in o ; c o n c o rd a n c ia d e
T le ro ; v e r b o s e n in fin it iv o fo rm a c ió n d e d im in u t iv o
g e n e ro y n u ı
B lo q u e 5 N ú m e ro s in g u la r y p lu ra l; g é n e ro m a s c u lin o y fe m e n in o ; c o n c o rd a n c ia
d e g é n e ro y n u m e ro

A s p e c to s d e re da cc ió n y t ra d ic ió n t e x t u a l


o qu e 1 E n c a b e z o d o s d e p e iód i co r
;t i tu l os de l ibr os ;s e c u e n c i as t ex t u a l es d e s c r i pt i -
v a s y n a rra t iv a s


o qu e 2 En b e z a d o s d e p e rió d ic o ; s e c c io n e s d e p e r ió d ic o tít u lo s d e
ca lib ro s
Ħc h a s b ib lio g rá fic a s ; re g is t ro d e in fo r m a c ió n e n ta b la s ; e l re g la m e n to
la n o t a in fo r m a t iv a
B lo q u e 3 Co n fig u ra c ió n
d e Ia fra s e ; id e n t ific a c ió n d e fra s e s e n s e c u e n c ia s te x t u a le s
v a lo r c o m u n ic a t iv o d e p re g u n t a s y re s p u e s t a s ; re g is t ro d e in fo rm o c ió n
e n fic h a s ; e ıc a rt e l p u b lic it a r io

B lo q u e 4 Co fig u ra c ió n d e Ia f ra s e ; id e n t ific a c ió n d e fra s e s e n s e c u e n c ia s


n

te x t u a le s ; v a ı o r c o m u n ic a t iv o d e p re g u n t a s y re s p u e s t a s ; t ra n s fo rm a c ió n

d e lis ta d o s d e p a ı a b ra s e n fra s e s e n u m e ra t iv a s ; fra s e o lo g ía e n c o n te x to

t itu lo s d e ı ib ro s ; fic h a s b ib lio g rá fic a s ; re g is t ro d e in fo r m a c ió n e n t a b la s


e ı in s t ru c t iv o e lc u e n to
B lo q u e 5 Co nfig u ra c ió n d e la f ra s e ; id e n t ific a c ió n d e f ra s e s e n s e c u e n c ia s
te x t u a ıe s ; c o n fig u ra c ió n d e l p á rra fo ; v a lo r c o m u n ic a t iv o d e p re g u n

t a s Y re s p u e s ta s ; t ra n s fo r m a c ió n d e lis ta d o s d e p a la b ra s e n fra s e s
e n u m e ra t iv a s ; v a ıo r c o m u n ic a t iv o d e lo s s ĺ m b o lo s ; v e r s o s c o n r ı
m a ; e l

d ire c to r io te le fö n ic o

Lo s c o n te n id o s te m á tic o s, la e s t ru c t u ra y la m e to d o lo g íc ı u t iliz a d o
e n O R T o G R A F íA Y R E D A c c IÓN D Iv ER T ID A s 1 n o so lo p ro p ic ia n e l de sa lo
rro ı d e ļo
co m p e te n c ia c o m u n ic a tiv a d e l a lu m n o s in o q u e facilitan lc l g e s tio rł
,

d e s u a p re n d iz c lje p o r p a r te d e l d o c e n te Io q u e h a c e q u e s e o u n a
,

p ro p u e s ta id e a ıp a ra la r u t a d e m e jo ra

Ġ it Scanned by CamScanner
To da la s
s id a d e s d e s t in a d a s a ıe je rc ic io d e ı
a c tiv a s c u a t ro h a b iıi
da de s b á s ic as d e l le n g u a j e le e r e s c r ib ir h a b la r y e s c u c h a r s e re s
, ,

ic a c io n e s s is te m a t iz a d a s c o m p a c ta s Y g ra d u a ı e s D ic h a
p a id a n c o n e x p ı ,

in fo r m a c ió n p u e d e a p a re c e r ta n to d e n t ro d e la s le c c io n e s (c u a d ro s
e x pı ic a t iv o s p re s e n ta d o s p o r e l p e rs o n a je K a ra ri) c o m o a l p ie d e e ie r
ta s p á g in a s m e d ia n te lo s e p ĺ g ra fe s A p R EN D E y R Ec u E R D A
,

G ra c ia s a e s ta s e x p lic a c io n e s n o h a y n e c e s id a d d e a c u d ir a o t ra s
,

fu e n te s d e c o n s u ı ta p u e s s o n s u fic ie n te s p a ra c o m p re n d e r a p ro fu n
,

d id a d c a d o t e m a y re s o ı v e r s a t is fa c t o r ia m e n t e Ia t o t a lid a d d e la s

a c t iv id a d e s s e a q u e s e ı
,
le v e n a c a b o e n e l s a ló n d e c la s e c o n Ia g u ĺa
,

d e l d o c e n te o e n c a s a c o n la d e l p a d re o t u to r T a m b ié n e s p o s ib le la
,

a u t o g e s t ió n d e ıt ra b a j o s i lo s p ro p io s a lu m n o s c irié n d o s e a d ic h a s

e x p lic a c io n e s re s u e lv e n a c t iv id a d e s a s ig n a d a s c o m o t a re a s e n la c a s a,

o c o m o d in á m ic a s d e t ra b a jo in d e p e n d ie n te e n e l a u la

E s fc ıc il v e rific a r la c o rre c c ió n o a d e c u a c ió n d e la s re s p u e s t a s a c a d a
a c t ivid a d p u e s t o d a s la s p a la b ra s c u y a e s c rit u ra s e p ra c t ic a a p a re c e n
,

e n ı o s m ic ro rre ı ,
e m p lo s P a ra e l a d u lt o q u e
a t o s la s e x p lic a c io n e s o lo s e j

g u ía a l p e q u e rio e n e l a p re n d iz a je e s t a e s s in d u d a u n a im p o rt a n t e
, , ,

ve n t a ja
A de ás de ı
m a s a c t iv id a d e s ca da b lo q u e in c lu y e u n a e v a ı
,
u a c ió n

C o m o e s t a h e rra m ie n t a m id e e l a p ro v e c h a m ie n t o d e l a lu m n o e n a b s o
lu ta m e n te to d o s lo s te m a s t ra b a ja d o s d u ra n te u n b im e s t re p ro p o n e m o s
,

a l d o c e n te u s a r la c o m o m u e s t ra d e a p re n d iz a je e n s u p o r t a fo lio d e

ev id e n c ia s

Scanned by CamScanner
S e ré tu c o n c ie n c ia T e h a b la r é a 1 o ĺdo
Si m e e sc u c ha s A p re n d e rá s a e s c r ib ir

c o r r e c ta m e n te g a ex p r e sa r te c o n c lc ır id c ld

es tu 0 /n ı
oť o /0ė y S
ď e e th m
0 Ko ra ri ,

Scanned by CamScanner
į i? »

Scanned by CamScanner
A 1 p r in c ip io la
,
s p a la b r a s t e p a r e c e r á n u n o s
e x t r a n o s tr a z o s s in s ig n ific a d o L e tr a s p o r a q u ĺ ,

le tr a s po r a c á İ e tr a s m ás a 116 P e ro g a v e rós
,

qu e m ug p r o n to a p re n d e r á s a le e r la s g a
e s c r ib ir la s s in d iĥ c u lt a d is e r á m u g d iv e r t id o !

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
La s a bra
pa ı s y yo
1 Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te te x to

2 F ūa t e e n la spa ıa b ra s re s a lta d a s e n e l te x t o y e s c r ĺb e la s
e x a c ta m e n t e ig u a l

i
La n ir a s e ı
la m a
ľ
v iv e e n u n a c iu da d

de S u g a to se lla m a

E lm a yo r de ı
o s he rm a n o s de C a m ita se lla m a
jy
e lm e n o r, ľ
3 Le e
. e s ta s p a la b ra s y c ó p ia la s so b re ı
a s ı
ĺn e a s c o rre c t a s

g a to ・ ca sa ・ fa m ilia ・ te le ・
p e lo

i Scanned by CamScanner
la p ie za n ig u a l
p a la b ra
4 Le e lt a e s ta s u n e c o n ra ya s s qu e e m
e n vo z a s y

Ca m iı
a t e le

T e rá n fa m iı
ia

5 A h o ra h a b la u n po co d e t iy d ib u ja t u re t ra t o

M in o m b re e s

M e a p e lı
id o

La c iu da d do n de n a c ĺ se ı
la m a

M i p a p c l s e lı
a m a

M im a m ć【s e lla m a

M i p e lo e s co ı
o r

D e to d o e s to

lo q u e m ćıs m e g u s ta e s ju g a r c o n m i

Scanned by CamScanner
6 ,
Co m p le t a co n la s le t ra s m a y ú s c u la s y m in ú s c u la s c o r re c t a s

M e lla m o a n ue l in e d a
M m pp

M i a m ilia es m u le g re
y
Ff A a

V iv o e n p ic ,
e n e ıe s ta d o d e a ya rit
Tt

M i e rm a n a pe qu e i
r a se lla m a

H h 0 0

E l fin d e m a n a fu im o s a la ta y a d e a c a la

SS Pp Chch

M i e in o iro ó u
a m e s m u y u e n o M e re ga ı n a

Y v R r Bb

gu a n a e n m ic u m p le a ñ o s Su n o m b re es a c a ra n da
Ii Jj

7 Fíja t e e n lo s d ib u jo s y co m p le t a c o rre c t a m e n te

O fe ı
ia e s la h e rm a n
□ Fa b iá n y G a b in o so n he rm a n

m o r de M a n u e l de Ca m ita S o n m o r qu e e lla

S e d iv ie rte n ju n t
Scanned by CamScanner
8 .
F ijo te e n Io q u e h a c e n lo s n iñ o s y c o m p le ta lo s p a lo b ro s d e a c c to n

e t a la s fra s e s c o n la s m is m a s p a la b ra s d e le j e rc ic io a n t e r io r
9 .
Co pı
m

a d e l c o lo r q u e in d iq u e s i t e g u s t a r ia
Lu e g o re lı e n a la e s t re lı
ha ce r
e s t o c u a n d o s e a s g ra n d e

* A p re n de r a la g u it a rra

V i aj ar en av i ón pa r a m u y al to.

E n t r en a r pa r a m u y ráp i do .

* A p re n de r c a n c io n e s y bo n it o

* sĺ * t a lv e z * n o

10 D ib u ja Io q u e t e g u s t a r ía h a ce r d e g ra n d e

Scanned by CamScanner
ヒ亀 ピ し 垦 호 口 豪 气 亀 气 气 气 色 色 色 色 色 亀

La s p a la b r a .
s y m i
1 .
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te t e x to

M e lla m o H u go E n m i c a sa v iv en s e is

p e r so n a s : m is p a p á s ,
m i a bu e lit a E le n a ,

m is h e r m a n o s e lo s D id g L l
gem a v e o n e ,

g go C o m o so g e lm r , te n i
a yo go m

p r o p io c u a r to g u n o ca m a g ra n de L o s

g e m e lo s so n b e b és g d u erm en en su cu n a
C do ju
u a n c re z c a n
, g a r á n a la p e lo ta
c o n m ig o g co n m i p a p á e n e lja r d ín

2 .
F úa t e e n la s p a la b ra s re s a lt a d a s e n e lte x to y e s c r {b e la s
e x a c ta m e n t e ig u a l

La a bu e lit a d e se lla m a

En ı
a v iv e n s e is pe rs o n a s

Lo s ge m e lo s
[ ly l so n be bés y d u e rm e n

e n su

Cu a n do c re z c a n , ju g a rá n co n H u go y co n su

e n e ı

H u g o t ie n e su p ro p io c u a r to y u n a
g ra n de

3 .
Co ı
o re a e s ta e s c e n a fa m ilia r y co p ia ı
a s p a la b ra s

Scanned by CamScanner
ı p ie z a ig u l
ı p a la b ra e m a
4 Le e to e s to s o s que n
e n vo z o s y u n e c D n ra ya s

D a v id hu ı
e

Le o n e l da do

9o e lo te

E le n a le c h e

5 A ho
. ra
.
h B la u . ' o co d e t u fa m ilia

En m ic a s a v iv im o s p e rs o n a s

M ia b u e lita se lla m a

M ia b u e lito se Ha m a

Te n go he rm a n

Su s n o m b re s so n

Yo so y m r qu e e llo s

Te n go u n a m a sco ta q u e se lı
a m a

D e e s to s ı
u ga re s de m ic a sa

e lja rd ĺ n ı
a s a la la c o c in a m ic u a rt o

e lq u e m ós m e g u s ta e s

\ Ci£
H , '' " b ' , Io s nom b re s c o m u nes d e lo s c o 5 o s s e e 5 c rib e n

Scanned by CamScanner
6 F ûa te ı lo a b ra
pa ı de a c c ió n
. e n o qu e ha ce n s n irio s y co m p le ta la s s

o rd e n co n v v i pa se ı
a v

7 A ho h a b la u n p o c o d e t i C o lo la c a s illa á n to
q u e in d iq u
ra re a
.
e cu
d is fru ta s h a c ie n d o e s to

A y ud a r a l av a r los p l at os . 曲曲
* To d o s lo s d ía s o rd e n a r m ıc u a rt o

* S a lir a pa se a r e n fa m ilia

* Pı
a t ic a r y c o n v iv ir to d o s ju n to s

8 .
D ib u ja u n m o m e n to e s p e c ia lc o n t u fa m ilia Q i , j

ē Scanned by CamScanner
9 .
D ie n vo z a lt a e ın o m b re d e ca d a d ib u jo y ı
u e go e s c r ib e
,

la v o ca l q u e fa lt a

口 。。
三 口 。。

*崮 弓 。 m °

10 D ie n vo z a lt a e ln o m b re d e ca d a d ib u jo y lu e g o e s c rib e
,

ı
a co n so n a n te q u e fa lt a

口 口
.,
・・。 ・・


召 。 , 仔

Scanned by CamScanner
Lm p a \a b r o ls y m is a m ig o s
1 Le e m u y d e s p a c io e ls ig u ie n t e t e x to

T o do s m e d ic e n Q u iq u e p e r o m e lla
,
m o

E iq u e M e g u s t a m u
n r c h o e l sá b a d o

E s e d ia ju e g o c o n O m a r g R a qu e l
,
m is
m e jo r e s a m ig o s N o s c o n o c e m o s d e sd e
c h iq u it o s H a c em p la n e s d iv e r t id o
o s s

c o m o a n da r e n b ic i o ir a l p a r q u e a
ju ga r c o n e l b a ló n N o s g u s ta c o rre r e n

u n c o s ta l lo m á s r á p id o q u e po de m o s

2 F Oo t e e n la s p a la b ra s re s a lt a d a s e n e lte x to y e s c r íb e lo s

e x a c ta m e n t e ig u a l

E ın ir io se ı
la m a pe ro to d o s Ie d ic e n

su j
s m e o re s a m ig o s so n y (
Se co n o ce n de sde q u e e ra n

E I d ia q u e m ó s le g u s t a a Q u iq u e e s e ı

Ju n to s ha ce n p la n e s m u y

Io ós q u e pu e de n
g u s ta
Le s m

3 Le e e n vo z a ı
ta e s ta s pa ı
a b ra s y u n e c o n ra ya s la s qu e te rm in a n ig u a l
.

E n ri a n da l

o m a r pl a n
po de m o s co n o ce m o s

m \ 啞 P a 哩쁘
Scanned by CamScanner
4 . E s c r ib e p a rq u e ,
c h iq u ito y Q u iq u e ,
e n e s t e c ru c e d e p a la b ra s

5 F¢
a te co n q u é ju e g a n lo s n irio s y co m p le ta la s p a la b ra s

IL Jtin e ta i c le t a cu e l ó n

No s g u s ta a e n b ic i

Scanned by CamScanner
7 . D ib u ja u n m o m e n to e s p e c ia lc o n tu s a m ig o s

r q

8 F ûa t e e n ı
o s d ib u jo s y co m p le t a c o r re c t a m e n te

O m a r e s u n bu e n a m ig ic ó m o se rn ı
a s a m ig !

Q u iq u e t ie ne m u ch a m ig o s Eı
ı
a e s a m ig de Ra q u el
.

Scanned by CamScanner
9 .
D ie n vo z a lt a e l n o m b re d e ca d a d ib u jo , y lu e g o e s c r ib e
la vo ca l q u e fa lta

g Ąta
y lu e g o e s c r ib e
la co n so n a n te q u e fa lta

口, 。 口, 。

F Ų
鳥 园

D .. D = D =

Scanned by CamScanner
医 玄 可气 色 色 亀 亀 亀 色 色

Lm a b r c Ls y
pa ı m i e sc u eı
a

1 , Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te t e x to

M c Į1a m o L o re n a g e s to y e n p r im e ro

M i e s c u e la e s t ći e n la c o lo n ia M a r A z u l,

u n po co le jo s de m i c a sa E so n o m e

im p o r ta Y o v o g co n te n t a a e s tu d ia r

to d o s lo s d ĺ a s M im a e s tr a es m u g
a m b le g s a b e m
cı u c h o E lla se lla m a

l o s a L o s lu n e s te n e m o s a sa m b le a
S a lu d a m o s a la b a n d e ra c o n r e s p e to

2 . Fůa te e n ı a s p a la b r a s re s a lt a d a s e n e lt e x t o y e s c r ĺ b e la s

e x a c ta m e n t e ig u a l

La n ir ia s e ı
la m a
1 su m a e s t ra se lla m a

y sa be

La e s c u e la e s t ó e n Ia c o lo n ia
1 [
A Lo re n a n o le im p o rt a q u e e s té u n po co

E lla va a e s tu d ia r to d o s lo s d ıa s

Lo s t ie n e n a sa m b le a y s a lu da n a la b a n de ra

co n

3 Te .
rm in a de o re a r lo s
co ı d ib u jo s Y co p ia ı
a s p a la b ra s

ba n de ra Lı = Ľ
m i
m a e s t ra L LL
Scanned by CamScanner
4 .
Co m p le t a co n la s le t ra s m a yu sc u ı
a s y m in u s c u la s c o r re c ta s

h u e le !
La m a e s t ra s e lla m a o sa iQ u é b ie n e s ta o sa

R r
R r

ı
ı l iQ u é b o ito a r zu l!
La c o lo n ia s e a m a a r zu n

M m A a M m A a

5 A ho ra h a b la u n p o c o d e t iy d e t u e sc u e ı
a
.

. , II. " [ Jy m e a p e llid . I


M im o e s t se la m
ı a

E n la a sa m b le a u da m o s a
sa ı la b a n d e ra
,

co n L = Ì

Scanned by CamScanner
6 C o lo re a tu s u t ile s e sc o ı b re s
. a re s y re m a rc a s u s n o m
e n lo s do s t ip o s d e le t ra

7 .
D ib u ja u n m o m e n to e s p e c ia le n tu e s c u e la .

m !ļ T
¡
业 主 杰ヨ冱蕊

Scanned by CamScanner
8 e lfe m

a d u

iQ u é lib ro ta g o rd !
iQ u é lib re t a t a n pe q u e ñ ! n

F úa te e n lo s d ib u jo s y a ho ra c o m p le t a t a m b ié n e ıp lu ra l

: n n co

iQ u é ı
ib re t a
q e ri ! iQ u é " !

10 .
D ie n vo z a lt a e l n o m b re d e ca d a d ib u jo y lu e g o
,
co m p le t a
e l fe m e n in o o e l m a s c u lin o

鬱 灘 爨
Scanned by CamScanner
Lm p a la b r a s y m ico m u n id a d
1 Le e m
. u y d e s p a c io e l s ig u ie n te te x to

¡îi o İ a ! Y o s o y N o ra P a d illa g v iv o e n
H e r n i o s r llo L a s . ca ł
lc s e s tá n lle n a s d e
ın o t o s c ( ı
,
rro s
y c a m io n e s q u e h a c e n
m u c ho r Ļt id o A q t ıí la g e n t e v a d e u n
la d o a o t r o iM e g u s t a v iv ir e n la c iu d a d
,

Į &
W
2 F ūa te e n lap a la b ra s re s a lt a d a s e n e l
s
t e x to y e s c r ĺb e la s e x a c ta m e n t e i u a l
g

3 D ie n vo z a lt a e ln o m b re d e ca d a d ib u jo y lu e g o
,
e s c r ib e ı
a s v o ca ı
e s

y co n so n a n te s que fa lt a ne d i. se m á ro

Ĝb m e, L LI gm
Scanned by CamScanner
4 .
0 bse rv a e s t a e s c e n a de c iu da d y co m p le t a la s do s pa ı
a b ra s s in ó n im a s

co n la s q u e po d e m o s no m b ra r ca da co sa

L= y r n
, í £ b ra s d ife re n te s qu e s ig n ific a n lo m is m o , po r j
e em p lo c u o r to ,

Scanned by CamScanner
5 . Le e m u y d e s p a c io e ıs ig u ie n te te x to

¡H o la ! Y o s o g B e n ito C c ır r ió n g v iv o e n * ııı=
'
T a p a lp o C e r c a d e m i c e ıs a e s tó e l c e r r o .

Z «ic a te y e l a r r o y o E 1 1 i n c s n T e n e m o s .
æ
g a llin a s g p a p á c u ltiv «r la t ie ı
T cı La v id a
es m u g t 】a n q u ila e n e l c a m po iM e gu s ta !

6 F ûa te ıa s p a la b ra s re s a lta d a s e n e l
e n
t e x t o y e s c rĺ b e ı
a s e x a c t a m e n t e ig u a l

Be n ito v iv e e n T ie n e n

y su pa pá cu lt iv a la

C e rc a d e la ca sa de Be n it o h a y u n lı
qu e se a m a

y u n
Ľ ìq u e se lla m a


A Be n it o le g u s t a v iv ir e n e l La v id a e s m u y

a hĺ

7 D ie n vo z a lta e l n o m b re d e ca d a d ib u jo y ı e s c r ib e la
u e go s v o c a le s
.
,

y co n so n a n t e s q u e fa lt a n

i
m m
Scanned by CamScanner
8 0 bse e s ta e s c e n a de co m p le t a la s do s p a la b ra s s in ó n im a s
rv a ca m po y
co n la s qu e po de m o s n o m b ra r ca da co sa

'

ţ
a rr

h u ıı . .
;

;-----£
.
B ra d ife re n te s q u e s ig n ific o n [o is m \ p 1o c u
į
s m r.
o , po , m

Scanned by CamScanner
色 色 亀 亀 邕 氮 气 亀 !

La s a b ra
pa ı s y m i p a is
1 Le e m u y d e s p a c io e ls ig u ie n te te x to


.
,

M i p r im a A m E lia v iv e e L1 C h ih u u b ţ ra
,

e l e s ta d o m á s
g r a n d e d e M ėx ic o Y o e n . ,

c a m b io v iv o e n e l m ó s
p e q u e ñ o : f l8 x c {J lc ı
" '

A u n qu e e lla es c h ih u cì h u t n s e g yo s o Lj
tla x c a lt e c a lo s do s so m o s 1n e x ic c rn o s
,

T e n go ga n a s de v is itc Łr i p r im
c ım a , p e ro
e l v ia je e s m u g la r g o

2 F ija t e la s p a ı
a b ra s re s a lt a d a s e n l te x to y a s le
. e n e ,
co m p le t a co n t ra s
m a yús c u la s y m in u s c u la s c o r re c t a s

A m e lia e s ih u a hu e n se p o rq u e v iv e e n ih u a h u a

S u p rim o e s ı
a xca ı
t e c a p o rq u e v iv e e n la x c a la

Lo s do s so n e x ic a n o s p o rq u e v iv e n e n é x ic o

3 .
C o lo re a lo s e s ta do s e n ı o s q u e v iv e n ı
o s p r im o s y lu e g o s e ñ a ı
a co n
,

fle c h a s s u u b ic a c ió n e n e ı m a p a d e M é x ic o R e m a rc a ı o s n o m b re s
e n lo s d o s t ip o s d e le t ra

く ニ如

國 目園 園 a Ih 园 圃 k i
-

,T À
Scanned by CamScanner
4 .
C o lo re a e ıc írc u lo d e la le t ra v s i Io q u e se d ic e e s v e rd c ı
d
o e ld e la ıe t ra m s i Io q u e s e d ic e e s m en tira ,

C h ih u a hu a e s e le s t a d o m ó s g ra n d e d e M é x ic o (- m

C h ih u a hu a e s e le s ta d o m ó s p e q u e ñ o d e M é x ic o ,
U ( m

T la x c a la e s e le s t a d o m ó s g ra n d e d e M é x ic o . 团 圆
T la x c a la e s e le s ta d o m á s p e q u e rio d e M é x ic o ,

5 A ho
. ra h a b la u n po co d e ti

Yo v iv o e n e le s ta d o d e , po r e so s o y

M ie s ta d o e s d e ta m a rio

pe q u e ĹĽ 1
6 .
D ib u ja la fo rm a d e l e s ta d o en d o n d e t ú v iv e s

r 7

ı Á,

冒 琶
Scanned by CamScanner
し亀 亀 气 色 亀 气 色 色 亀 气 色 色 色 色 色 色 亀

Lm a bra
pa ı s y m im u n do
1 .
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n t e t e x t o

R en é ,
m i herm a n o m a yo r, tie n e u n a
a m ig a ja p o n e sa qu e se lla m a Y u n a

N o la co n o c e e n p e rso n a p e ro ,
c ha te a
co n e lla p o r in t e r n e t D ic e q u e a İg ń n
d ia v ia ja r á a Ja pón pa ra v is it a r la H e

oid o q u e e s u n lu g a r m u g in te r e s a n te

g b o n it o Y o q u ie r o ir c o n R e n é

2 F ůa t e ıa s p a la b ra s re lta d a l t e x to Y la le t ra
. e n sa s e n e ,
co m pı
e ta co n s s
m a yu scu la s y m in u s c u la s c o r re c t a s

La a m ig a d e e n é se lla m a u n a Es a po n e sa

N o la co n o ce e n pe rs o n a , pe ro h a b la co n e lla p o r n te rn e t

Re n é q u ie re v ia a r aj a pó n pa ra v is it a r a su a m ig a

3 .
0 bse rv a lo s d ib u jo s y c o m p le t a ı
o qu e le s g u s t a t1a ce r
a ı
o s n ir io s m c ls g ra n de s

Scanned by CamScanner
4 Le e Io q u e se d ic ig d e Ja ó n e n c a d a
.
p c a so , y e s c r íb e lo
e x a c to m e n te ig u a l,

口 【

p a la b ra d e una t a se s e e s c rib e s ie m p re co n le tra in ic ia l m o y ú s c u la

Scanned by CamScanner
F v a lu a c ió n
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te te x to

E 1 su e ño de L u z

C u a n do L u z n a c ió ,
su s p a pás
d e c id ie r o n lla m a r la a si p o rq u e

sa b ia n qu e su pe qu e ña h ija
ilu m in a r ia e l h o g a r c o n la lu z

9 la a le g r ia d e su s o jo s
Y en e fe c t o ,
la n iñ a e s ta n a le g r e

qu e la c a sa p 】e lle n a
e s t á s ie m

de su r is a g s u s im p a tia

P e ro ń 1tim a m e n t e L u z r ĺ e p o c o
Su r o s tr o e s t ći s e r io g pen s a tiv o

N i s iq u ie r a S u lf ito su m a s c o ta

c o n s ig u e ha c e r la r e ír

P e ro a L u z n o le p a sa n a d el Ln a lo
L o qu e o c u rre es qu e a ho ra qu e ho
e m p e z a d o a e s tu d ia la p r im
r a r ia ,

e s tá d e s c u b r ie n d o e l in c r e ib le

m u n d o d e la s le tr a s 9 la sp c lla b r a s,

g e s to la h a c e pe n sa r g s o ñ cĮľ

H a d e s c u b ie r to Io q u e q u ie r e se r

cu a n d o c r e z c a u n a e s c r it o r a L1 ì u G
fa m o sa iE s te e s su su e ño !

Se gu ra m e n te c u a n do L u z se Io
c u e n te a su s p a p á s (g a S u lf it o ) ,

e llo s e n te n d e r á n p o r q u é e s tc tb c l ta r i

pen s a tiv o g v o lv e r á n cıo ir su s

c a rc a ja d a s po r to d c ıł
a c a sa

Scanned by CamScanner
2 . A c u é rd a t e d e Io q u e a ca ba s d e le e r, y co m p le t a co n ı
a s le t ra s
m a yu sc u ı
a s y m in u s c u la s c o rre c ta s

La n iria lla d e lh o g a
se m a u z Pa ra s u s pa pás ,
e ı
ı
a e s ı
a u z r

LI

Ć P

Es te e s u lfit o ,
su a sco ta Lu z q u ie re s e r s c r it o ra

S s M m Ee

3 .
Le e e n vo z a lt a e s ta s p a la b ra s y u n e co n ra ya s la s qu e te rm in a n ig u a l

a ı
e g r ĺa ca sa

ú lt im a m e n te e s tu d ia r

pe q u e n a p a la b ra s

pe n sg su e n a

fa m o sa s im p a t ĺa
le t ra s se gu ra m e n te

iL* *
Scanned by CamScanner @
6 .
Re m a rc a Ia fle c h a q u e te ı le v e a l s in ó n im o c o rre c to
d e la s pa ıa b ra s re s a ı
t a d a s e n la s fra s e s


_
- Į i» p a la b ra s
-
o es c u c h a n ıas
N se ca r ca j da as de 山 z. isa s

i
Qu é di fer en t e r os t r o ti en e ıa n i ña ! - w - - - - Į
» ・
c
ar a
\

s u e rio
-
-

7 F ûa t e lo d ib u jo p le t a lo
e n s fe lin o
s y co m co n s m e n in o s , m a s c u s
.

y p lu ra le s c o r re c to s

Lu z y su m a m á e s tó n c o n te n t
L =
iQ u é p e r r it o ta n t ra v ie

,
'
Lu z t ie n e m u ch a m ig
LL ]
8 E s c r ib e t u n o m b re y t u s do s a p e llid o s

9 ,
T u ta m b ié n s u e ria c o n Io q u e pu e de s ı
le g a r a se r d e g ra n de

m é d ic ja rd in e

i W - t ū
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
ėq u ie r e s e x p r e s c tr q u e c llg o e s m u g p e q u e ñ o
o le tie n e s g r a n c d ıiň o ? U s a e l d im in u tiv o
ėq u ie 】e s in d ic cr r u n c l c a n t id a d m u g g ra n de
de o b je to s ? U s cıe 1 p lu l
rcı

èQ u ie r e s d e c ir ļ o m is m o , p e ro c o n o tr a s

p a la b r a s ? U sa s in ó n im o s

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner
L L L ı * L I L L * H L ı k * LW ţ L k ħ !

Lm a b r c ls y y o
pa ı
1 .
Le e m u y d e s p a c io e ıs ig u ie n te te x to

2 .
F ůa t e e n la sp a la b ra s re s a lt a d o s e n e l te x t o y e s c r ĺ b e la s
e x a c ta m e n t e ig u a l

Lo s he rm a n o s y ľ 1,"

po r e so t ie n e n la e da d Y cu m p le r

a rio s e ı d ía d e l m e s de

Le s g u s ta ve r la s fo t o s de cu a n do

e ra n iS u s c a ra s de be bés so n

A ho ra ya so n
L
t ie n e n 7 a rio s '
l Ægt A a

3 M .
a rc a c o n u n a o m it a / la
pa ı re s p u e s t a c o rre c t a

it a Y E u g e n io s e e s c r ib e n c o n m a s c u la
Ąn g e ı yu p o rq u e

so n p a la b ra s m u »f la rg a s

- p
::
o n o m r

:
Scanned by CamScanner
4 . Co m p le t a ı
o s n o m b re s p ro p io s, y lu e g o re m ó rc a ı
o s e n ı
e t ra c u rs iv a

5 .
D ie n vo z a lt a e ln o m b re d e ca d a d ib u jo y lu e g o e s c r ib e la s v o c a le s
,

y la s co n so n a n te s q u e fa lt a n

'

.
c h a le

c ha n ca c he

6 .
Le e e n vo z a a s fra
lt a ı se s y co m p le t a c o r re c ta m e n te

E s ta s fo to s so n d e lo s ge m e lo s c u a n do

e ra n iq u it o s

iS u s c a ra s d e b e bés so n ¡
s to sa s !

Scanned by CamScanner
Le e e n vo z a lta Fûa te
.
e n la s pa ı
a b ra s re s a lta d a s

y co n te s t a

A g e liţ a g s u h e r m
n a n o cu m p le n 7 a ñ o s
e 1 2 5 d e ju n io f ie s ta se rá e 1 3 d e
p e ro , su

ju lio S e g u r a m e n t e su a b u e lit o Ju lio ìe s


re g a la r á e l p e r r it o q u e ta n t o q u ie r e n

D e c a r iñ o
,
a Án g e la le d ic e n A n L ï
ge ı De i
c a r ir o ,
a la b u e lo le

d ic e n a bu e l ĺ « jD e c a r ir o i ,
a ıp e r ro Ie d ic e n pe r

Eıa bu e lo d e lo s n iñ o s se lı
a m a u lio La fie s t a s e ró e ı3 d e u lio ,

a u n qu e lo s n ir ìo s c u m p le n a r io s e ı2 5 d e u n io

8 ' " úa t e lo d ib u jo
e n s s y co m p le t a co n

I a o !

E n e s ta c o h o y p o jo

yA n ĽĽ so n p ri

P o ro d e ' " t r o r ?fe c ro ,


ď g" OS no m b re s p ro p io s y po to b ro s c o m '" w Ħie d e n

Scanned by CamScanner
9 Co m p le ta co n la s le tra s m a yu s c u la s y m in u s c u la s c o rre c t a s

i
En o s t o iré a ıa p l ay a de c ap u l co !

M i he r ma n a r a na c i ó en i ci em b r e. /
F el ici té a mi m c l el 10 de a y o.
M m M m

10 A ho ra h a b la u n po co d e ti

M in o m b re e s

D e c a r ir io m e d ic e n

(P e g a t u fo to a q u í)

N a c ĺ e n e lm e s de

E s ta e s m i fo t o d e cu a n do e ra

c h iq u ľ = ・ il
M im j
e o ro m i se lla m a

De c a riñ o le d ig o l 1c um p le

a ño s en e lm es de

D e la ñ o p o la b ra s e e s c rib e n c o n
= ă so n s c o m u n e s, po r e s o le tra in ĺc io l

Scanned by CamScanner
L q L q L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L L 1 L L L X L 1 L ı1 L W X L \ \

Lm pa ı
o bra _
s y m ifo .
M iı
ia
l Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n t e t e x t o

一 三 二三丁

2 D ie lt a la p a la b ra [t a d a e s c r {b e la s
. n vo z a s s re s a s , y lu e go
e n do n de s e n e c e s it a n

co m o e s m u y o rd e n a da ,
la ľ
e s c r ib e e n u n a h o ja t o d o Io q u e va n a ha ce r

E lla
L: a su s a p la n e a r la s

a c t iv id a d e s d e la se m a n a

F re d i y va n a la e sc u e ı
a po r Ia

En e s ta ho ĵa ,
la s e r io ra lo s d ĺa s y lo s ho ra r io s

1L J Ľ
1 Ľ Ľ
, e x öm e n e s

P
胚魂 歹
m įè t
r . o e ,

:
回国 团团团国
l ıi ı L

ļ
iド呷 鹰 ・ 上 上
P þ ı 1 j
'

r . .

L
Scanned by CamScanner
3 Le e
. o t ra v e z l p r im e ra fra se d e ıte x to y e s c r íb e la e x a c t a m e n t e ig u a l

4 .
A h o ra re m a rc a la m is m a fra se pe ro u s a n d o le t ra c u rs iv a
,

5 En. e s t e c a le n d a r io c o lo re a lo s e s p a c io s v a c io s e n ıo s q u e T o ñ o y F re d i
,

va n a lc o ı
e g io y d ib u ja o t r a s a c t iv id a d e s q u e
,
re a liz a n p o r la t a rd e

lu n e s m a rt e s m ié rc o le s ju e v e s v ie r n e s sába do do m in g o

Į ăĝ
t a rd e

k Ļ
6 .
co m p le ta co n la s le t ra s m a yu s c u la s y minı
sculas c o r re c t a s

Lo r la t a rd e lo he
s u eve s po ,
s rm a n o s
erajuegan e n is

ĵj p p Tt
A lg u n o s m in g o s , la fa m ilia va a la lb e rc a

D d A a

X i : X F Io se m a n a s o n p a la b ro s co m u h e s, po r e s o s e e s c rib e n

ï
Scanned by CamScanner
D ie n vo z a lt a e ln o m b re d e ca d a d ib u jo y lu e g o e s c r ib e
,

la co n so n a n te q u e fa lt a


仔 . .。
口 ・・ d 仔

m s ca 口 °s d Jo se fa

8 Le e e n vo z a lt a ca d a f ra se y c o lo re a e lc a m in o q u e t e Iı
e va
a ı
a re s p u e s t a c o r re c t a

s u e n a

Scanned by CamScanner
9 F ůa te e Io q u e h a lo
n ce n s s e n o re s y co m p le ta ra

o rd r 【
a r
re go r ens r s

O A ho ra ha bı a u n p o c o d e t iy d e t u fa m ilia Re m a rc a Ia fle c h a
qu e t e lle v e a ı a re s p u e s t a c o rre c t a

-
s ie m p re
-

En m ifa m ia p la
iı ,
ne a m o s la s a c t iv id a d e s
' _ Clv e ce s

m a n a n a
-
- 7
Vo y a la e s c u e la po r la \ lu n e s
t a rd e /
m a rt e s
'
/

' \
m ié rc o le s
E l d ĺa d e la se m a n a qu e m ós m e g u s ta e s eıj _ _

Ju e v e s
v ie r n e s
'
>
・ -
.
.
-

sá ba
\
S do
\
-
rį do m in g o
1 1' "o m p le ta Io q u e le s g u s ta h a ce r e n fa m iı
ia

- L
:
g u s ta c

N g ta
. Ia s

Scanned by CamScanner
9 F ija t e Io q u ha lo s s e rio re s p le t a la s p a la b ra s de a c c ió n
e n e ce n y co m

10 A ho ra h a b la u n po co d e t i y d e t u fa m ilia R e m a rc a Ia f le c h a
qu e te ıle v e a la re s p u e s t a c o rre c t a

-
s ie m p re
-

En m i fa m ilia p la n e a m o s la s a c t iv id a d e s
, -
a v e ce s

a n o n o
¢p

一 三尹 m
vo y a la e s c u e la po r la lu n e s
ー ー ー
シ t a rd e 泸

m a rt e s
/

/ .
p
4沪
ié rc o ı
创¢P


侧卢

喇卢P
m e s

二 ,

目 够

E l d ĺa d e la s e m a n a qu e m ás m e g u s ta e 5 e ıj =
ju e v e s
\
\
v ie r n e s
\ \
'
S sába do
\ \
k
do m in g o .

1I Co.
m o q u e le s g u s t a h a
p le t a ı ce r e n fa m ilia

N o s g u s ta (
. .. .

嗵汐 . ・- 。 叵区回国图ココ・ 。 ・

Scanned by CamScanner
La s a b r c Ls y
pa ı m is a m ig o s

1 .
Le e m u y d e s p a c io e ıs ig u ie n t e t e x to
r

n x io s m n in o s g m n a s qu e v iV e n e n e s til

a v e n id a se c o n o c en P ro c u ra n c u ltiv a r

u n a a m is t a d v e rda d e ra D u r a n te e la ño
v iv e n m u c ha s a v e n tu r a s ju n to s E n lo s cliL1
d e p r im a v e ra ,
se d iv ie r te n en el p a rq u e
E n v e ra n o ,
n a da rı e n la a lb e r c a E n o t o lin
p ra c tic a n a lg ū n d e p o r t e Y e n in v ie r n o
b r ig a W
se a n m u g b ie n g ju e g a n e n la n ie ų c

2 .
A ho ra f¢
a te e n ca d a p a la b ra re s a ı
ta d a y m a rc a co n u n a pa ı
o m it a /

cu á le s s u s in o n im o

To d o s lo s n ir io s y n ir ia s qu e v iv e n e n e s t a a ve n id a se co n o ce n

c iu da d ca lı
e pı
a c it a

E llo s p ro c u ra n te n e r u n a a m is t a d v e rd a de ra

s in c e ra extrara d iv e rt id a

En v e ra n o ,
ı
o s a m ig o s n a da n e n la a lb e rc a

fu e n te b a ñe ra p is c in a

E n lo s d ĺa s d e p r im a v e ra ,
se d iv ie rte n e n e l p a rq u e

e n t re t ie n e n p ie rd e n s ie n ta n

W , H = b . s d īfe re n M g n iflc ' ' "


qu e s】 '" , p o r e je m p lo c ū o R Ą

Scanned by CamScanner
3 R e c u e rd a Io q u e le ís te
. co m p le ta la s fra s e s c o n lo s n o m b re s

d e la s e s ta c io n e s d e l a no T e r m in a d e c o lo re a r lo s d ib u jo s

E s to h a ce n lo s n irio s Y n iria s E s to h a ce n lo s n iñ o s y n iñ a s

e n e n

P +
中曾 ガ
・=
*J ・:

iオ

E s to h a c e n lo s n irio s y n iñ a s Es to h a ce n lo s n iñ o iñ a
s y n s

e n e n

8=FX=H , e s d e la ñ ' " n ' ' " ' ' " " , po r e so s e e s c ri

Scanned by CamScanner

a te e n Io q u e h a c e n ju n t o s e s to s a m ig o s, y lu e g o a g re g a la s t re s

ı
e t ra q u e fa lt a n e n c a d a p a la b ra
s
š\ \ p i.
; "

C u ltiv a n su a m i C u Tt iv a n u n o ta

Ju ・
L 1" " a n ie v e co ŁĮ " " ie v e


P ra e t te n is Se lo 5 te n is

Scanned by CamScanner
5 . A ho ra ha bıa u n p o c o d e tiy d e t u s a m ig o s E n c ie ı Ta e n

u n c írc u ı a f ra s e c o n e l s in ó n im o q u e p re fie re n d e c ir
o ı

ÏX
do !

p lm o. cd
ı

文 遴 兰 愛摭 星 麩 艾
― . " し編 邙 二 一

艇 獬

££ Scanned by CamScanner
ąs
L c Ls p a ı
o Brm .
y m i e sc u eı
a

1 .
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n t e t e x t o

Pa ra e lm a e s tr o C a r ra sc o ,
e l r e sp e to g
e l o rden so n do s v a lo re s m u g im p o r ta n te s
Po r e so d e c id ió re da c ta r u n re g la m e n to

p a ra e l s a ló n d e l
c a se L o s n iñ o s 9 la s n iñ a s
d ie r o n su s id e a s L a s re g la s e s tá n e s c r it a s

en u n a c a r tu hn a en o rm e , p a r c ı q u e to
pu da v e r la s H b e d e c e r la s

e n a g qu e o

n o rm a s pa ra te n e r u n a bu e n a c o n du c t ・a

2 F ūa t e e n la sp a la b ra s re s a lt a d a s e n e lte x t o y e s c rĺb e ı
a s
e x a c ta m e n t e ig u a l

Pa ra e lm a e s t ro so n m u y im p o rt a n t e s e s to s

do s va ı
o re s : e ı
L 1y e l

E n t re t o d o s , re d a c ta ro n u n ľ pa ra e ıs a ı
dn

Es n e c e s a r io la s pa ra

te n e r u n a bu e n a co n d u c t a E s t c in e s c r it a s e n u n a c a rt u lin a

, pa ra qu e to d o s ı
o s n ir io s la s ve a n

t ie n e n e l m is m o ta m a rio

te rm in a n e n ı
a s m is m a s le t ra s

固 s ig n ific a n Io m is m o

Scanned by CamScanner
4 , Le e e n vo z o lt a e ıre g la to q u e re d a đ o ro n e l m a e s t ro C a
m e n r ra s c o

y s u s a lu m n o s , y s u b ra ya la s p a la b ra s d e a c c ió n te r m in a d a s e n a r .

# l
-

ġ
REĠ LA M E N T O

1 . T Ĺr o LT Ld ba s u r oL e h Lo L
严 严 Le ra .

ļ j ・

5 .
E s c r ib e e ln u m e ro d e Ia re g la q u e o be d e c e n e s t o s n irio s

Scanned by CamScanner
Es c r ib e e ln u m e ro d e la re g la q u e d e s o b e d e c e n e s to s n iñ o s

加 仁仁口 '
・ " ' " - 厂厂门门

Es . Ri M le a n .. b n M nf M -

ー ロココ . '" , く二二口


b ' " e b e gb
ı

Scanned by CamScanner
8 A ho h a b la e s c u e la
. ra u n p o c o d e t iy d e t u

M lla
e m o
y m e a pe ı
lid o

M im a e st se ı
la m a
Ľ 1y se

a p e llid a

En i s a ló n t e
m n e m o s e s t a s re g la s

N o L
« 口 pa e p l es en el su e l o.

N o l
c İ İ _ n e l sa l ón .

N o d e İ j pal ab r as g r os e r as .

N o Ł
et = con l os co m pa ř i e ro s.

9 E n c ie rra e n u n c ĺ rc u lo ıa p a lo m it a 17 s is e o be d e c e u n a re g la ,

o la c r u z )( s i s e de so be de ce

ヌ ı { )(
Scanned by CamScanner
Ş
L L L 1 L 1 L 1 L 1 į į ļ ļ ıııııııU ıııL * * 1 ı
Lm a b ra
pa ı s y m ico m u n id a d
1 Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te t e x to

E n c a scl d e la fa m ilia L u n a le s g u s t a e s t a r
b ie n in fo rm a do le e n e l p e r ió d ic o
s, po r e so
C a da u n o tie n e s u s e c c ió n fa v o r it a
A 1 pa p á le g u s t a n l as n o t ici as p l iti ca s .
o
L a
ma m á pr e f ier e l a i nf or m a c i ón c u l tur a l .
E l hi jo m a y o r l ee l as n o t a s d e p r t i va s .
o
A la n i ña p e q u e ñ a l e e n c a n t a l a c a r t e l er a .

2 A ho d ie ı
t a la e s c r ĺo e la s
. ra n vo z a s p a la b ra s re s a lt a d a s , y lu e go
e x a c ta m e n te ig u a l

La fa m ilia Lu n a le e e l ľ 1p a ra e s t a r b ie n

in fo rm a da C a da u n o t ie n e su fa v o r it a

Él p re fie re la s no t ic ia s

i fo r m a c ió n

Él p re fite re la s no ta s Į

E lla p re fie re la

Scanned by CamScanner
3 F¢
a te
. e n ca d a p a la b ra re s a ta d a y
ı m a rc a c o n u n a p a lo m ita /
cu á le s su s in ó n im o

En ı
a fc ı
m ilia ca d a q u ie n t ie n e u n a s e c c ió n fa v o rita d e l p e rió d ic o
,

fo to p a rte fra se

La ta d e l p e r ió d ic o d a in fo rm a c ió n m u
s n o s n y im p o rta n te

noticias h o ja s fo to s

4 E s c r ib e Io t it u lo d e la ít ic a e s tá le ye n d o
s s s no t ic ia s po ı s qu e
e ıs e rio r Lu n a

团 日

p o lo b ro d e u no fro se s e e se r ib e s te m p re c o n le tra ĺ n fc io lm o y ū s c u [o ,

Scanned by CamScanner
5 La s e r io r a Lu n a e n co n t ró im ó g e n e s e n ı
e s ta s Q s e c c ió n cu tu ra l
ı ,

D is u s n o m b re s e n vo z a ta y c o m p le ta e l p lu ra l
ı ,

E L IN F O R M A N T E
园■ 17 d e ti11Ħro d e Ó1Ó
S e c c ió n cu ltu ra l
'

ţ
p in to r
ļ

b a ila rin a □ m u s ic 0

6 .
P ra c t ic a lo s do s t ip o s d e le t ra re m a rc a n d o lo s n o m b re s d e e s ta s
im á g e n e s qu e e n co n t ró e l n irio e n ıa s e c c ió n d e p o rt iv a

c u o n d o h o blo m os de do s o m ó s c o so s , u s o m o s Polobmsquemfnon
en s o es p o ro m o rc o r e lp lu ra l: s ih o blo m o s d e u n o s o lo c o so , e s a te rm ín o c iö n

Scanned by CamScanner
7 A la n iñ a le g u s t a la c a rt e le ra p o rq u e a h ĺ s e a n u n c ia n la s p e líc u la s

qu e p a s a n e n e lc in e E s c rib e lo s d o s t ŕtu lo s

Ľ ]ľ

口 网
8 .
A ho ra h a b la u n p o c o d e t i E lig e la p a la b ra q u j
e m e o r e x p re se
tu o p in ió n y co m p le t a c o n e lı
a c a d a f ra s e

En m i fa m ilia ,
le e m o s e ıp e r ió d ic o

(s ie m p re a v e ce s ・ n u n ca )
Yo c re o q u e le e r e l p e rió d ic o e s m u y
(in t e re s a n t e a bu rr id o )
pa ra m ĺ la
, j
s m e o re s n o t ic ia s so n ı
a s

(p o litic a s ' cu ı
tu ra ı
e s ' d e p o rt iv a s )

Scanned by CamScanner
し亀 亀 色 色 气 气 色 亀 亀 气 气 气 气 气 亀 1口口 い L1ţ し习 亀 亀 1

Lm pa ı
a b ra s y m i p a is
1 Le. e m u y d e s p a c io e ls ig u ie n te te x to

N u e s tr o p a is s e lla m a M é x ic o E s m u g \h L
g ra n d e g d iv e r s o H ag m u c h o s tip o s 磁 亀台
-
。 。
如기ı h 目 萨
d e p la n
qu e su flo
ta s

ra
g a n

g
im
su fa
a le s E s to q u ie r e d e c ir
u n a so n v a r ia da
į
m u g
Po j
r e e m pł
o ,
e n l d e s ie r t o h a g c a
e c tu s

g s e r p ie n t e s ; e n e l b o s q u e h a g p in o s g
o so s; e n la s e lv a h a g p a lm a s g tu c a n e s

2 D ie n vo z a lt a la s p a la b ra lta d a l t e x t o y lu e s c r ĺo e la s
s re s a s e n e ,
e go
e n do n de s e n e c e s it a n

N u e s t ro p a ĺs se lla m a

Ha y m u c ho s t ip o s d e I
E s to s so n a lg u n o s e e m j p lo s

园■ 國园陜 区压五 目繇

ŝ i

Scanned by CamScanner
3 Fija te lo s d ib u jo b re d e
e n s y d ie n vo z a ı
ta e ĺ no m ca da a n im a l

".ĄCjlŁ
b

4 .
A ho ra e s c r ib e la sle t ra s q u e fa lta n e n ıo s n o m b re s d e e s t o s a n im a le s
Le e v a r ia s v e c e s a s p a la b ra s e n v o
ı z a lt a

a rd 口 ° m a
p o bc ll go

'" O d u U np
ca t
Scanned by CamScanner
L = L 1 L * * L L L 1 L L 1 L ııııı1 L L L L L * * 1 !

Lm pa ı
a brm y m im u n do
.
Le e m u y d e s p a c io e ls ig u ie n te t e x to

B re n da n u n ca ha v o la d o en a v io n p e ro
co n o c e m u c ha r te s delm do C óm o
pa

s u n Ł
es p o s ib le ? P u e s p o r q u e e lla v iq a en su
^ -

im a g in a c ió n T o d o s lo s ノ
b ib lio te c c l s e s ie n ta e n
,
v ie r n
u n a bu
e s v a

ta c a
a

,
la
g ìe e
3 ・

lib r o bre
s so te m a s 9 lu g a re s in te r e s a n t e s
iq u é bu en a fo rm a tie n e B re n da de v ia ja r !

2 F ûa t e y b ie n c ó m o s e e s c r ib e n la lt a d a ı
m u
p a la b ra s
s re s a s e n e
t e x to , y lu e g o co m p le t a la s le t ra s q u e fa lt a n

do n u n ca ha a do en ón

E lla a e n su im a g in a c ió n a t ra v é s d e lo s 1

To d o s l0 5 " " V" I. rr 1nľ I" .

Y s e s ie n ta e n u n a ta ca a le e r

3 .
Re m a rc a e n le t ra c u rs iv a s o lo lo s d ĺa s de ı
a se m a n a e n lo s qu e
va s a la e s c u e la

Lo s no m b re s d e lo s d ia s d e Įa se m a n a so n p a la b ra s c o m u n e s, po r e s o s e e s c rib e n

Scanned by CamScanner
4 .
F íja t e e n ca d a p a la b ra re s a lt a d a y m a rc a c o n u n a p a lo m it a V
ıe s s u
c u cı s in ó n im o

B re n d a co n o ce e lm u n do e n su im a g in a c ió n

su e n o in t e lig e n c ia m e n te

se s ie n ta e n u n a b u ta ca pa ra le e r su s lib ro s

s ilı
a b a n q u e ta M e sa

5 .
C o p ia lo s d a to s d e lo s lib ro s p re fe r id o s d e B re n d a

V ia je a l c e n tr o

d e la T ie r r a

J u lio V e r ııe

A'" ・ I H
E d ito ria l
F d ito ľ ia l C u h r in lc h

A u to r

E d ito r ia l

£= b = 0 a į Ţ Ħ\ ŕ ï °l m a yu s c u lo ,
m ie n tro s q u e lo s

Scanned by CamScanner
Ev aı
u a c ió n
1 Le e
. m u y d e s p a c io la s ig u ie n te n o tic ia

C a' "Che ,
2 d . - t. b . D e 2 0 15

E L IN F O R M A D O R
La s e s t a c io n e s de l a ño se v u e ı
v e n ı
o ca s
L a se m a n a pa sa da hu bo PTU n a v e ra
,
c a e r u n

u n im p o r ta n t e co n g r e so cha pa rr ón e n inerno
en C a m peche ,
e n e l qu e g ha c e r m u c ho c a lo r e n
c ie n tíf ic o s fa m o so s o to n o

h o b la r c»n so b re e lca m b io A 1 d ía s ig u ie n te la
,

c h m á tic o d e la T ie r r a do c to r a C a s ta ñe da
L a p r im e r a c h a r la la d io d io e s to s c o n s e jo s pa ra

e l d o c to r O c h o a e l lu n e s , m j
e o ra r la s it u a c ió n
2 8 d e s e p tie m b r e E x p lic ó se p a r a r la b a s u r a ,
a pa ga r
a la g e n te q u e e l c lim a lo s fo c o s c u a n d o n o se
ha ca m b ia d o t a n to q u ,
e u se n n o d e s p e r d ic ia r
,

pa re c e qu e la s e s ta c io n e s l
a gu a ,
u sa r m e n o s e
se ha n v u e lto lo ca s c a r ro d i1 ì 1 e n
g c o m e r L to s
N o es de e x tr a ña r qu le s P c ľ o
e n a tı
Lir a su m e jo r

pu eda n ev a r en v e ra n o , c o n se o j 6 1e e s t e : L 11 1 1 C ıľ
ha ber u n hu ra c án en m n s a l p la n e ta

Scanned by CamScanner
2 A c u é rd a te d e Io u e a c a b a s d e le e r la s le t ra
.
q , y
co m p le ta co n s

m a y ú s c u la s u
y m n s c u la s c o rre c ta s
i

a s ta rìe da
Eı o c to r c ho a y Ia o c t o ra

0 o D d C c

J " n t if ic o s fa m o so s

Lo s d o s p a rt ic ip a ro n e n u n o n g re so

C c
<
e n a m pe c he ,
e n e lm es de e p t ie m b re
C c Ss

Él d io s u c h a r la e l u n e s;y e ı
la e l a rt e s
,
i
J i

LI M m

3 Le . e o t ra ve z e lt it u lo d e la no t ic ia y e s c r íb e ı
o e x a c ta m e n t e ig u a l

4 .
A ho ra re m a rc a e lt it u lo e n le tra c u rs iv a

矗 至矗 二至 巫 荭

5 De.
scu b re e n dó n de s e e s c ribı
ID ioó lla n o t il(c ia s o b re
e lc a m b io c lim á t ic o

困 驪 區 困
Scanned by CamScanner
6 .
E s c rib e ıo s
la s e s t a c io
no m b re s d e
n e s d e l a rio
,
ユ ■■
e n e s te c r u c e d e p a la b ra sCo p le ta ı
m o s co n se o sj de la d o c t o ra
C a s ta rie d a p e ro
,
u sa n do d im in u t iv o s

矿 ・ se p ' " . '" ' "


仁ロコ 圜 目
N o de s p e r di ci ar d ag q I I I .
8 Re m a rc a a s f le c h a
ı s qu e te ı
le v e n a do s

s in ó n im o s c o rre c to s de ca d a p a la b ra re s a lt a d o

-
- t re n

H y qu e u sa r m e n o s e lc a r ro
co c he
a

ó v iı
Y
b a u to m

-
-
- a gu a c e ro

E n in v ie pu e de ca e r u n c ha r ró n
īY
rn o pa
,
. ra yo
-

chu ba sco

yg o 0 9 41 0

@ 氪 扩 鑫 慧娴 Scanned by CamScanner
$
-

ļ .'
" '

Lo s p g la b ra s y m im u n d o 10 2
p u b lic ita rio y e v a lu o d ó n . .
10 4

Scanned by CamScanner
T o d o Io q u e p ie n s a s to d o Io q u e s ie n t e s
, ,

t o d o Io q u e d o Io q u e h a c e s
q u ie r e s ,
to ,

t o d o Io q u e s a b e s To do to do to d o Io p u e de s
e xp r e s a r c o n lo s r e c u r s o s de tu id io m a e sp a ño l
ėQ u ie r e s q u e lo s d e m á s se pa n qu e a lg o te
so r p re n d e ? de c la m
iu s a s ig n o s e x a c ió n !

Scanned by CamScanner

臂磕 丙

J * Ëi i ぱ 白
刃 三置
닒 い

ki
'
Į
.

˜ , 歹

Scanned by CamScanner
U l 气 气 亀 色 色 色 色 亀 习

La s a bra
pa ı s y yo
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te te x to

a la e s c u e la E 1 lu n es es e lm j
e o r d ía p a ra m i

2 F ůa te o t ra v e z e n e l t e x to y e n c ie r ra e n u n
c írc u ı
o e s t e s ig n o O lla m a d o p u n to
ŁC u å n t o s pu n to s h a y?

j . Le e a e n u e v o ia p rim e ra id e a h a s t a lie g ・
e

ŁC u á n t a s p a la b ra s t ie n e ?

4 .
Bu sc a la c u a rt a fra s e d e l te x t o
y co m pı é t a la e n e s t o s re c u a d ro s

ı
o s

□口 p re p a ro pa ra

ŁC u á n t a s a b ra
pa ı s t ie n e e s ta f ra se ?

5 .
Bu sc a la ú lt im a fra se d e lte x to y c ó p ia ı
a e n e s t o s re c u a d ro s C o lo ca

p u n t o ( ) a lfin a l

口 1 J【
コロ I口
lm
U n o fro s e e s tû fo rm o d o p o r v o rio s p o lo b ro s , y Io p ,im e '" d e e M o s s e e s c ¢ib e c o n le t,o

Scanned by CamScanner
6 C a d a fra se de e s te te x to p e rd ió s u le t ra in ic ia l m
y ú s c u la
.

a
y su pu n to ()a lfin a l C o m p lé ta ıa s

Id e s p e rta d o la s s ie te d e la i
rsu e n a a m a r a na e le v a n to

de u n b rin c o o r ro a lb a i
r o a a s e a rm e e sa yu n o u n c e re a

o u n ric o
pa n c o n m a n te
q u ilı
a

C u á n ta
Ł s fra s e s t ie n e e s te te x to ?

ŁC u á n ta s p a la b ra s tie ne la u lt im a fra se T

ŁC u á n ta s v e c e s u s a s te e l p u n to ?

7 F ûa t e Io q u e h a c e iñ o s y
. e n n e s to s n co m p le ta co n lo s d im in u t iv o s
c o r re c to s

山p se p e in a so

Lu i q I I I ,e p e i" "
m 8&

= X X , H ŇX S
="
i
' os y p a la b ra s co m u n e s se pU e de n

Scanned by CamScanner
8 ja t e e
Fł n lo s d ib u jo s y a g re g a ı a vo co ıq u e fa lt a p a ra qu e

ca m b ie e ls e n t id o d e la s f ra s e s

N o so t ro s n o s va m o s N o so S

iQ u é o ı
a s ta n g ra n de s ! iQ u é la s ta n g ra n de s !

9 F ūa t e e n lo s d ib u jo s y a g re g a Ia co n so n a n te q u fa lt a p a
. e ra qu e
ca m b ie e ıs e n t id o d e la s f ra s e s

Ėli
Ca r m e la se a se a

Ca rm e la s e a se a

ip e ro q u é r ic o !
.

u é Ľ co !
¡

Scanned by CamScanner
1 0 F íja t e la lta d a l
. m u y b ie n e n c ô m o s e e s c rib e n s p a la b ra s re s a s e n a zu ,

e n e s ta s f ra s e s q u e d ic e e l n irio
A
T { .

( m i u d ia

人 ド니 「U I 「II

◆ ti 3 ,

A ho ra e s c r ib e m ĺo m i,
se gu n se u se ı
a pa ı
a b ra e n ca d a f ra se

(
r
'ĥ /
-

Scanned by CamScanner
La s pa ı
a bra s y m iM m iı
ia

1 .
Le e e n vo z a ı
ta e l t e x to D e t e n te u n po c o e n c a \d a

L o s sá b a do p o r la m a r ia n a a c o m p a ñ o
s

cl m im a m á a l m e r c a d o E lla h (ıc e u n a
lis t a d e Io q u e v a a c o m p r a r p a r a q u e n o ,
í

s e le o lv id e n a d a A m i m e
g u s ta m u c h o
e l o lo r d e la fr u t a
9 la v e r d u r a A v e c e s
do n A bel ,
e l& u te r o ,
m e re g a la u n a

m a n z a n a E s m i fr u ta fa v o r it a

2 .
Le e o t ra ve z ı
a p r im e ra fra se ŁC u c rn ta s p a la b ra s t ie n e ?

3 .
Co m p le t a la t e rc e r a f ra se d e l te x t o e n e s t o s re c u a d ro s

口L m e g u s ta L j .Le

A
d e la ľ 1y L ][
ŁC u á n t a s p a la b ra s t ie n e e s ta f ra se ?

4 .
F úa t e o t ra ve z e n e ıte x to y e n c ie r ra e n u n c ĺ rc u lo to d o s

lo s p u n to s Đ qu e e ncu e n t re s

ŁC u á n t o s p u n to s h a y?

5 .
B u s c a la ú ltim a fra se d e l te x to y c ó p ia la e n e s to s re c u a d ro s C o lo c a
p u n to H a lfin a l .

I旧ıU ]l ı

Scanned by CamScanner
6 C a d a fra se de e s te te x to p e rd ió s u le t ra in ic ia l m a y ú s c u la
y su p u n to ()a lfin a l C o m p ıé ta la s

o s sá ba do ó a lm do
s a co m p a rio a m im a m e rc a o m p ra m o s

fr u ta y v e rd u ra m u y fre s c a ı
fr u te ro se ı
la m a do n A be ı

ŁC u á n t a f ra t ie n e e s te t e x to T
s se s

ŁC u á n t a s p a la b ra s t ie n e la ú lt im a fra se ?

ŁC u á n ta s v e c e s u s a s te e l p u n to ?

7 .
D ie n vo z a lta e ın o m b re d e Ia fru t a y ı a v e rd u ra qu e ve n de do n A be l
Lu e go a g re g a la le t ra s q u e in d ic a e l p lu ra l

Scanned by CamScanner
8 .
A yu d a Q la se ñ o ra a e s c rib ir u n a lis t a d e fr u t a s Y o t ra d e v e rd u ra s ,

pa ra qu e n o o lv id e n a d a U s a la s d e l p ı u ra ı

如 し1 1 ļ I ' ・ Ħ

讷由目 1团团国巨lı国

ţ T ı
nn
'
in l
lıłı

ı
,

国■1吐 1团团ı目
Scanned by CamScanner
ıo q u e d ic e la n ı
ń a y lu e g o e s c r ib e
9 F ĺ ia t e y b ie
æ
m u n e n ,

d e d o n d e s e n e c e s it a
.

b ra m ĺ co n t ild e y m is in t iı

d d e la c a n a s ta la t re s f ru t a s qu e
E x p re s a t u s p re fe re n c ia s e s c o g ie n o
s
10
l lu g a r c o rre c t o
.

b n o m b re s e n s in g u la r, e n e
m ó s t e g u s te n ; e s c r i e s u s
fru t a s
Lu e o c o lo re a e x c lu s iv a m e n t e e s a s
g

团团 锣

Scanned by CamScanner
L c Ls p a ı
a b r c ls y m is o .
m ig o s

1 Le . e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n t e t e x to

iq u é em o c io n a do e s to y !H o g v en d rá n

m í iM e s ie n t o Ř liz p o r su a m is t a d ! l
p +' " " ° -

2 .
F ūa t e o t ra ve z e n e l te x t o y e n c ie r ra e n u n c ĺ r c u lo lo s s ig n o s
de e x c la m a c ió n © q u e e n c u e n t re s
ŁC u á n to s h a y?

3 .
Le e e s ta s t re s fra se s, pe ro s u b ie n d o t u t o no de v o z
\ä ,

iQ u e em ocì
ona 0 estoy! G ra i
c a s a lo s s ig n

E X C LA M A C IÓN , po de m o s

divertiremosen grand ! p re s a r fra s e s c


ex
on u n

IN o s to n o d e a d m ira c ió n o

de s o r p re s a

tofel
l

izpolsuamistad!
D e be m o s c o lo c a r e

iM e si
en s ig n o
d \
i a lin ic io e o
lfin a l
fra se y e !s ig n o ! a

4 .
F úa t e e n lo s d ib u jo s y c o lo c a lo s s ig n o s de e x c la m a c ió n (i!)
A ho ra le e co n fu e rz a la s fra s e s

Qu so
'P re sa

oué m ie d o

Scanned by CamScanner
5 Le e e n vo z a lt a la s f ra s e s q u e d ic e n lo s a m ig o s y u s a
,
s ig n o s
de e x c la m a c ió n (i!) o s o lo p u n t o ( ) s e g u n s e a t u p ro n u n c ia c ió n ,
,

Scanned by CamScanner
6 .
E s ta s fra s e s p e rd ıe ro n su ıe t ra in ic ia ım a yu sc u ı
a

y su s s ig n o s d e e x c ı
a m a c ió n (i!) C o m p lé t a la s

J e du e le m u c ho
ł
>
,

e a m o co n to d o m ic o ra z ó n

L s ta b ic i e s« in c re ĺ b le

n u y b ie n e n Io q u e p ie n s a e l n irio y lu e g o e s c r ib e
,

b ra m ĺ c o n t ild e y m is in t ild e d o n d e s e n e c e s it a

C u o n do d i.. Io m e n te . t, POtobra m ts e - . B e
o p. m . s . co , titd q
" " b n c u o n d o Io pobru m ie s to o n t'
"g 9 t o l【g m qu . l

Scanned by CamScanner
8 F ůa t e l,
m u y b ie n e n c ó m o s e e s c r ib e n la s a b ra s
pa ı re g a ltc td a b (Ĵ r l o / u
e n e s ta s f ra s e s q u e d ic e n ı
a s n ir ia s

A ho ra e s c r ib e tĠ o tu ,
se g ún se u se la p a la b ra e n ca d a fra se

Ş m

y m
y


경 孟

丁 島

Scanned by CamScanner
k= » * 1 L 1 L 1 L ıL L L 1 L 1 L 1 L ıı1 \ ıL L X L L 1 L L *

Lm pa ı
a bra .
s y m i e sc u eı
o .

1 .
Le e m u y d e s p a c io e ıs ig u ie n t e t e x t o

E 1m do
a r te s pa sa ,
u n m a e s tr o e x tr a n je r o
v is it ó n u e s tr a e s c u e la La se ñ o r it a X ó c h itl
n o s d ijo q u e e s e s e ñ o r e r a u n e x e r t o
p
q u e n o s h a b la r ía so b r e v o lc a n e s T o d o s lo s
n iñ o s d e
p r im e r o e s c u c h a m o s a t e n to s s u
e x p lic a c ió n N o s q u e d a m o s e x tr a ñ a d o s
cu a n do v im o s u n a fo to de u n v o lc á n c o n
la v a L e h ic im o s m ha n ta s
u c s pre gu

2 .
F ūa t e e n la sp a la b ra s re s a lt a d a s e r ıe l te x t o y e s c r íb e la s
e x a c ta m e n t e ig u a l

u n m a e s t ro v is it ó la e s c u e la To do s lo s

n irio s d e p r im e ro e s c u c h a ro n s u so b re

lo s vo ı
ca n e s La serorita ı jo
e di a ı
o s n irio s qu e e ı

m a e s t ro v is it a n te e ra u n

n iñ o s v ie ro n u n a fo to d e u n v o lc á n c o n ı 1y
'

se qu e da ro n

3 .
Bu sca la ú lt im a fra se d e lte x to y c ó p ia la e n e s to s

re c u a d ro s C o lo ca p u n to ( ) a ı fin a ı

口 Ľ 」
L
4 .
A ho ra re m a rc a la m is m a fra se , pe ro u s a n d o le t ra c u rs iv a

Scanned by CamScanner
XXX

@ J t y m u y a

y m u y t ra ria d

6 .
M a rc a c o n u n a p a lo m it a V e ls in ó n im o d e la p a la b ra e x t ra ria do s

e n o aj do s a s u s ta do s s o r p re n d id o s

7 .
F íja t e e n lo s d ib u jo s, y lu e g o a g re g a la s le t ra s qu e fa lta n

La s e rìo ra la v a la ro
Q

EI le ó n a rro a j la v a

il---------ȘȘŢŢX: PU e de ' " '" d ' '"ignificadosse'"seusen

Scanned by CamScanner
)
8 U n e co n ra ya s de co ı
o re s c a d a p re g u n t a q u e lo s n iñ o s le h ic ie ro n

a lm a e s t ro ,
co n la re s p u e s t a q u e é l le s d io

d :L £ li
, .o e

i a re \
D e be m o s co o c

ı s ig n o L a
\in ic io D e la fra s e
9 F üa te o t ra ve z e n a s p re g u n t a s y e n c ie rra
i o ? a lfin a l
.

lo s s ig n o s d e in t e rro g a c ió n e n u n y e \s g n
\o s qu e
La s fra s e s c o n
c ĺrc u lo v e rd e Lu e g o fůa te e n ı a s re s p u e s ta s la s
re s p o n de m os a
y e n c ie rra lo s p u n to s O e n u n c ĺrc u lo a z u l n ta s te rm in a n
p re g u
e n p U N TO

Q u ié n e s u s te d

Yo so a s e rio r ita X ó c h it l
y ı

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
La s pa ı
a b ra s y m ic o m u n id a d
1 .
Le e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n t e t e x t o

E n la s c a lle s d e e s ta c iu da d ha g m u c ho s

c a r t e le s po r to da H
s pa r te sg a u n o s

e n o rm es g o tr o s m u g pe qu e ño s U n o s

a n u n c io s so n bo n it o s g o tr o s s o n fe o s

L o s c a r t e le s a n u n c ia n m u c ha s c o sa s
L
u g ar es pa r a vi si ta r .
* P e r so n a s pa ra c o n tr a t a r
O
b j et o s pa r a co m p r ar .

2 F úa t e e n Io q u e a n u n c ia c a da c a rte ly ,
e s c r ib e s i e s u n lu g a r,

u n a pe rs o n a o u n o b je t o

ĉ se ro m p ie ro n su s z a pa t
N o se pre o c u p e . G o lo s a rre g ı
o

D O N ıPU A N ıT O , :

su z a pa te ro l

d e c o n f ia n z a

C = k W''" . ln ū . # ıg

D U (jl C oĥ u m as
ric o e s
pa g L ie ti
C o m p re e l e n n u e s t ro re s ta u ra n te ita l
ia
m de ıo
o D uque , C aı
e O
ı ům ı
ų
cam po n
u n b e lı o j
o re ı

p a ra s u m u ñ e c a

i § a Scanned by CamScanner
3 C o p ia la t e rc e ra f ra d e l te x to d ro c o lo
.
se e n e s t o s re c u a s ca
P u n to ( ) a l fin a l


1Ľニコ「 旧

4 A ho ra r e m a rc a la m is m fra d o le t ra c u rs iv a
.
a se , pe ro u s a n

5 P ie n sa u n po co e n la s p a la b ra s bo n ito s y fe o s, y lu e g o re m a rc a

e l c ĺ rc u lo s í o n o

(sĺ
'

tEs ta s p a la b ra s s ig n ific a n o m is m o ? (
. '

p a la b ra s s ig n ific a ı
o c o n t ra r io ?
.

ŁE s t a s n si
:N o
. . '

6 .
F íja t e e n lo s d ib u jo s y a d iv in a ı
a s p a la b ra s a n t ó n im a s

T
-

% WŢ --fX-dį _--Ĥ -
aS qu e s ig n ific a n Io c o n tra r io

Scanned by CamScanner
,

.IĹ.
ĈŞ
团团■■■國ļ
id a d
7 .
C o lo re a ı
a s f ig u ra s d e e s ta s p e rs o n a s q u e t ra b a ja n e n tu co m u n

F Oo t e m u y b ie n c ó m o se e s c r ib e n s u s n o m b re s

jo y e ro za p a te ro c o c in e ra

o
p w w

8 .
A h o ra a d iv in a la s íla b a q u e fa lt a e n e sta s p a la b ra s P a ra q u e
n o te e q u iv o q u e s, a p ó y a t e e n e ıe je rc ic io a n t e r io r

p a t e r ĺa ya s , 瓦二口 。。

CCn a r j í a D t°

W ,
. , 'T E s b u e n o re lo c io n o r lo s p o lo b ro s d e u n o m ism o fo m itlo p o ro n o e q u lv o c o ts e
.
m o l e s c n b ir lo s , p o r e je m p lo g o p o te r o g o p o te rla y ! o p o to
j
,

Scanned by CamScanner
a pa ı a b ra b e ı
lo M
y fûa te e n ı
a rc a
9 .
Le e o t ra v e z e s t e a n u n c io

co n u n a p a lo m it a V c u á le s s u s ig n ific a d o

C
m
o m

o
p re
d e lo D u q u e
e l
,
: ito
u n b e llo re lo j
p a ra su m u ñe

A ho b s e rv a e l s ig u ie n te d ib u jo
ra o
as ue s e
H a y p a la b r q
ŁQ u é s ig n ific a ıa pa ı a b ra re s a ıta d a ? m o be
llo y
a lm
o ye n ig u
su e sc r
it u ra
iT ie n e m u c ho ve llo ! vNo . p e ro
,

s ig n ific a
do so n

神 y su
Lo s \\o m o m o s
dife re n te s
N AS
pe ı
o b a s H O M ÓF O
p a la r
r m u cho

ca o r
鹰 D e b e s t e rie
c u id a d o
\ s
a \u s a f a

o r re c t a m e n te

10 F ůa te e n lo s d ib u jo s, yı
u e go a g re g a la s s ila ba s q u e fa ı
ta n
.

ı '

M i P L y

.
n a r e n la m u ñe c a

Scanned by CamScanner
色 色 敦 豪 亀 亀 亀 계짢 호뇨기 효 표 し저 は 기飞人 亀

La s p a la b r a s y m i p a is
1 Le e e n vo z a lt a eıt e x to D e t e n t e u n p o c o e n c a d a p u n t o ,

y e n to n a b ie n a s f ra s e s in t e rro g a t iv a
ı y a d m ira t iv a s

iH o la ,
a m ig o s ! M i n o m bre e sItz e l S o g
u n a n ir ia V iv
m a y a o e n u n pequ eño
pu b lo lla m a d o S a n Ju a n C h a m u la
e
,

e n e l e s t a d o d e C h ia
p a s LT e g u s t a r ĺ a
c o n o c e r lo ? IA m í m e
p a r e c e e 1 lu g a r m á s
b e llo d e l m u n d o ! S i t ū u ie r e s u e d e s
q p ,

v e n ir a v is it a rm e M i c a sa e s tu c a sa

2 En e ıt e x t o h a y t re s n o m b re s p ro p io s E n c u é n t ra lo e s c r ĺ b e lo s
. s y
c o r re c t a m e n te N o o v id e s ı
ı a s m a yu s c u ıa s

N o m b re d e la nirn

N o m b re d e l p u e bı
o
j Ľ
N o m b re d e l e s t a d o

3 .
E s ta s f ra se s p e rd ie ro n s u le t ra in ic ia l m a y ú s c u la y s u s s ig n o s

d e p u n tu a c ió n C o m p lé t a la s

m ím e pa re c e e l lu g a r m ó s b e lto d e l m u n da

la ,
a m ig o s

ca sa e s tu c a sa

g u s ta r ia c o n o c e r lo

nom b re es ltz e

Scanned by CamScanner
4 .
C o p ia la t e rc e ra fra se d e lte x t o e n e s to s re c u a d ro s C o lo ca

p u n t o ( ) a lfin a l

L Ľ JL I
5 A ho ra r e m a rc a la m is m f ra do ı
e t ra c u rs iv a
.
a se , pe ro u s a n

6 Esc o g e l s in ó n im
. e q u e m c ıs t e g u s te p a ra q u e e x p re
o se s
d e o t ra m a n e ra Io q u e d ic e İ t z e l s o b re s u p u e b lo

bo n it o ・ he rm o s o ・ lin d o ・
p re c io so

IA m ĺ m e pa re c e e l lu g a r m ós d e lm u n do !

(b e ı
lo )

7 .
F úa t e e n lo s d ib u jo s y e s c r ib e la a ba s
s s ĺı qu e fa lt a n e n e s ta s

p a la b ra s a n t ó n im a s

lib re ta a b ie y c e rr

E s c r it o r io o rd e n a y l )d
o r e n a do

%: P Ħ : : s ig n ific a n Įo c o n tr a r io ,

Scanned by CamScanner
L c Ls p a \a b r m y m im u n do
1 .
Le e e n vo z a lt a e l t e x to D e t e n t e u n p o c o e n c a d a p u n to , y e n to n a

b ie n Ia u n ic a f ra s e in t e rro g a t iv a q u e a p a re c e

A lg u n o s p a ĺ se s d e l m u n d o so n fŁ
ım o so s po r

su s a n im a le s i Q u ie r e s c o n o c e r a lg u n o s ?
E n C h in
p o r e je m p lo v iv e e l o s o p a n d a
a , ,

E n N u e v a Z e la n d a h a
g u n a n im a l m u g
c u r io s o lla m a d o k iw i P o r la s s e lv a s d e

G u a t e m a la v u e la e l b e llo
q u e t z a l E s to s
a n im a le s so n tip ic o s de su p o ts

2 .
C o p ia Ia g u n d a f ra s e d e l t e x t o e n e s t o s re c u a d ro s N
se o o lv id e s
la m a y u s c u la in ic ia ıy lo s s ig n o s d e in t e rro g a c ió n (? )

3 A ho . ra re m a rc a la m is m a fra se , pe ro u sa n d o le t ra c u r s iv a

En l t e x t o h a y t re s n o m b re s p ro p io s d e p a
e se s
ı

E n c u é n t ra lo s y e s c r íb e ıo s c o rre c t a m e n t e

G u ĺa t e p o r s u s a n im a ı e s t ĺ p ic o s

司国民

Scanned by CamScanner
5 .
D e sc u b re m ó s p a is e s d e l m u n d o y s u s a n im a le s t íp ic o s Le e
e s ta s fic h a s fůa te e n la s fig u ra s y c o m p le t a ı o s d a to s
, ,

P A fs


號 Ls 回国

PA Í S

a ċ i n d pis
M

ゴ Ć勃 2
\ 国画験厂园阢 l9 j ・ 「国
PA ĺS

ニニユナ 飞 矗
ゴ 国 目
耀

台 Scanned by CamScanner
n aı
. A c ió r
1 Le
. e m u y d e s p a c io e l s ig u ie n te a n u n c io

żT u p e lo e s tá fe o ? ,

iu s a e ıc h a m pú
C a ir e lito
y lu c ir á m uy b o n ito !
i
.
,

2 .
F üa t e e n Io q u e a n u n c ia e l c a rt e ı ,

y e s c r ib e s ie s u n ı
u ga r, u n a pe rs o n a
o u n o b je to

3 . ŁC u á n t a s fra se s ha y e n to d o
e lt e x t o ?

ŁC u á n t a s p a la b ra s t ie n e la ú lt im a

fra se ?

ŁC u á n t a s v e ce s se u sa e l p u n to ?

Scanned by CamScanner
4 . a úı
C o p ia ı t im a fra s e d e lt e x to e n e s to s re c u a d ro s C o lo c a
p u n to ( ) a ı fin a ı

5 A ho
. ra re m a rc a la m is m a fra se e n le t ra c u rs iv a

s ta s fra se s p e rd ie ro n s u le t ra in ic ia l m a yú s c u ı
a y s u s s ig n o s

l Co p lé t a la s


t n m

u sa c ha m p ú C a ír e líto

:
.

c a m pú

7 Fĺ ja t iv in a la s p ı
a b ra im a s

C a b e llo la rg o y
Scanned by CamScanner
8 C o lo re a e lc a m in la s p a la b ra s s in ó n im
o qu e u n e a s

bo n ito ca b e lı
o

fe o b e llo

p e lo ho rrib le

9 D ie lt a ın o b re d e lo d ib u jo s y lu e g o s ĺ la ba
g re g a la
. n vo z a e m s a
,

qu e le s fa lta

及 卫 塑
e s c r ib e

iQ u é U e ı
ı
o ! ļ
11 F Oo te b ie n e n e la n u n c io , y e s c r ib e i y tu
tı e n e l lu g a r c o rre c t o

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
E s c u r io s o c ôm o u n a so la le tr a p u e de
ha c er q u e to d o c a m b ie ćv e r d a d ?
,

iH a s t a la h a c h e q u ,
e e s m u da h a
,
c e

d e ìa s su g a s!

Scanned by CamScanner
)


p . P
Ş
.

y9
' U[

10 9

Scanned by CamScanner
m ļ * H W \ \ ļ ļ \ ļ H ļ ļ į ļ ţ ļ 1 ļ »
L c Ls p a la b r o ls y y o
1 .
Le e e n vo z a lt a lt e x t o D e t e n t e u n p o c o e n c a d a p u n t o
e ,

y e n to n a b ie n a s fra s e s in te rro g a t iv a Y a d m ira t iv a s


ı
O
ų
Y o m e lla m o H ug o H e r r e r a M e g u s ta
«a

qu e m in o m b re g m i a p e llid o e m p ie c e n
c o n ha che E s ta le t r a e s c u r io s a p o r q u e
n o tie n e s o n id o
iM e p a r e c e m u g e le g a n t e
D e sd e qu e e m p e c é p r im e r o m e d e d ic o a ,

c o le c c io n a r p a la b r a s c o n h a c h e e n u n a ,

h b r e ta IY a te n g o m u c h a s ! Ł Q u ie r e s v e r la s ?

2 .
F ūa te e n la s pa ı
a b ra s re s o lt a d a s e n e ıt e x to y e s c r íb e lo s

;
"ti, cho s u n o m b re
Ľ ], '"

a id o
p e lı , p o rq u e e m p ie z a n co n la ı
e t ra

D e sde q u e e m pe zó a e s tu d ia r p r im e ro ,

H u go se d e d ic a a
L 1p a la b ra s co n ha c he

3 Bu .
sca la t e rc e ra fra se d e ıt e x to y co m p lé ta ı
a e n e s t o s re c u a d ro s

Il t e ra e s
L p o rq u e


Łc u á n t a s p a la b ra s t ie n e e s ta fra se ?

L a p r im e ra p a la b r a d e u n o fra s e s e e s c rib e c o n le tra in ic ia l m a y ú s c u la A l Ħn a ld e la fra s e s e


e e n c ie rra e n tre s ig n o s d e in te rro g a c ió n (è ?)
p o n e u n p u n to H S ila fra s e e s u n a p re g u n a , s
t
i
s i la fra s e e x re s a a d m ira c ió n , s e e n c ie rra e n t re s g n o s
d e e x c la m a c iö n (i!)
p
Scanned by CamScanner匡
4 .
E s ta s fra se s d e H u g o p e rd ie ro n su le t ra in ic ia l m a yu s c u la y s u s s ig n o s

d e p u n tu a c ió n C o m p lé t a la s

田 阳 謝 セ 單下尾

es

5 .
Ig u a ıq u e H u g o e s t o s n ir io s y n ir ia s t a
,