Você está na página 1de 18

DĞĚŝĂĕĆŽŶŽŝƌĞŝƚŽ

Individual e na
:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ
DĂƌƚŚĂ,ĂůĨĞůĚ&ƵƌƚĂĚŽĚĞDĞŶĚŽŶĕĂ
^ĐŚŵŝĚƚ
:ƵşnjĂdŝƚƵůĂƌĚĂϯĂsĂƌĂĚŽdƌĂďĂůŚŽĚĞ:ƵŝnjĚĞ&ŽƌĂ͘
Juíza do Tribunal de Apelação da ONU. Mestre e Dou-
tora em Direito (Université de Paris II – Panthéon-
-Assas e UFMG)

^hDZ/K͗/ŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕DĞĚŝĂĕĆŽ͗ƵŵĂĚĞĐŝƐĆŽƉŽůşƟĐĂ͕DĞĚŝĂĕĆŽ͗ƵŵĂ
ĚĞĐŝƐĆŽ ŚƵŵĂŶŝnjĂĚŽƌĂ͕ ŽŶĐůƵƐĆŽ͕ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ ŶĞdžŽƐ ʹ
ĞdžƚƌĂƚŽƐĚŽW
Z^hDK͗ĂŽƉƌŽŵŽǀĞƌŽĚŝĄůŽŐŽ͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽƌĞǀĞůĂƐĞƵĐĂƌĄƚĞƌĞĚƵĐĂͲ
ĚŽƌ͕ ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ĐŽŶƐĐŝĞŶƟnjĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ Ğ ŽƐ ĚŽƐ
ŽƵƚƌŽƐ͕ƉƌŽŵŽǀĞĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĚŝŐŶŝĚĂĚĞĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͘,ĄůŝŵŝƚĞƐƉĂƌĂĂ
ŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ƋƵĞŶĆŽĠƐŽůƵĕĆŽŵŝůĂŐƌŽƐĂ͘^ĞƵĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽŶĂũƵƌŝƐĚŝͲ
ĕĆŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĠŝŶƚĞŶƐĂĚĞĐŝƐĆŽƉŽůşƟĐĂĞƚĂŵďĠŵŚƵŵĂŶŝnjĂĚŽƌĂ͘
^dZd: LJ ƉƌŽŵŽƟŶŐ ĚŝĂůŽŐƵĞ͕ ŵĞĚŝĂƟŽŶ ƌĞǀĞĂůƐ ŝƚƐ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞƐĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐĂďŽƵƚƉĞŽƉůĞ͛ƐƌŝŐŚƚƐ͕ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐ
ƉĞŽƉůĞ͛ƐĂƵƚŽŶŽŵLJĂŶĚĚŝŐŶŝƚLJ͘dŚĞƌĞĂƌĞůŝŵŝƚƐƚŽŵĞĚŝĂƟŽŶ͕ĂƐŝƚŝƐŶŽƚ
ĂŵŝƌĂĐůĞƐŽůƵƟŽŶ͘ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŵĞĚŝĂƟŽŶŝŶůĂďŽƌũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŝƐĂŶŝŶƚĞŶͲ
ƐŝǀĞůLJƉŽůŝƟĐĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŝnjŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶ͘
<ztKZ^͗ŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ĚŝŐŶŝĚĂĚĞĚĂƉĞƐƐŽĂŚƵŵĂŶĂ͕ƉŽůŝƟnjĂĕĆŽĚŽŝͲ
ƌĞŝƚŽ͕ũƵĚŝĐŝnjĂĕĆŽĚĂƉŽůşƟĐĂ

/EdZKhK
KƐĂƵƚŽƐŶĆŽĞƌĂŵǀŽůƵŵŽƐŽƐ͕ŵĂƐĞƌĂƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽİƐŝĐŽŶŽŵĞŝŽ
ĚĂƉĂƵƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘dƌĂŵŝƚĂĕĆŽĚĞƐĚĞŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘͘͘KĨĂƚŽ
ĚĞũĄƚĞƌĞŵŽĐŽƌƌŝĚŽƉĞůŽŵĞŶŽƐƚƌġƐĂƵĚŝġŶĐŝĂƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĨĂnjĞŵŽƐĂƵĚŝͲ
ġŶĐŝĂƐƵŶĂƐ͕ŶĆŽĞƌĂŵƵŝƚŽĐŽŵƵŵ͕ĂŝŶĚĂŵĂŝƐƉŽƌƋƵĞŶĆŽŚĂǀŝĂŶŽŵĞĚĞ

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 303
ƉĞƌŝƚŽŶĂĐĂƉĂ͕ĂŝŶĚŝĐĂƌƚĞƌŚĂǀŝĚŽƉĞƌşĐŝĂ͕ŽƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂĞdžƉůŝĐĂƌĂƋƵĞůĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽ͘
ĞƌƚĂŵĞŶƚĞŚĂǀŝĂĂůŐŽĨŽƌĂĚŽŶŽƌŵĂůĐŽŵĂƋƵĞůĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĐŽŵ
ŽƋƵĂůƚŽŵĂǀĂĐŽŶƚĂƚŽƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞnj͕ĞdžĐĞĕĆŽĨĞŝƚĂĂĂůŐƵŵĚĞƐƉĂĐŚŽ
de expediente.
ŵĞƐĂĚĞĂƵĚŝġŶĐŝĂƐĨĞĐŚŽƵͲƐĞĞŵƐĞŵŝĐşƌĐƵůŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͘YƵĂƚƌŽ
ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŵĞĕŽƵĂĨĂůĂƌ͗Ͳpela ordem͕ edžĐelġnĐia͕ esse é
um caso muito sério, já houve várias audiências, a reclamante tem duas
carteiras acauteladas na secretaria com contratos de trabalho anotados
em períodos coincidentes com a postulação. Tem prescrição bienal desde
a morte do Ĩalecido e ela liƟŐa de má-Ĩé͊
WĂƐƐĞŝŽƐŽůŚŽƐŶĂŝŶŝĐŝĂů͘KƉſůŽƉĂƐƐŝǀŽĞƌĂŽĞƐƉſůŝŽĞŽƐĚŽŝƐĮůŚŽƐ
ŚĞƌĚĞŝƌŽƐ͘ĂƵƚŽƌĂƟŶŚĂƐŝĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶƚĞĚŽƉĂŝĨĂůĞĐŝĚŽĞƉŽƐƚƵůĂǀĂŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌďĂƐƌĞƐŝůŝƚſƌŝĂƐ͕ĚŝnjĞŶĚŽƋƵĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽŚĂǀŝĂĐŽŶƟŶƵĂͲ
ĚŽŵĞƐŵŽĂƉſƐŽĨĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂůĠŵĚĞŚŽƌĂƐĞdžƚƌĂƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƐĂůĄƌŝŽ
;ĂůĞŐĂŶĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƐŽŵĞŶƚĞŵĞƚĂĚĞĚŽŵşŶŝŵŽͿ͕ƌĞƉŽƵƐŽƐƐĞŵĂͲ
ŶĂŝƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽƚƵƌŶŽĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͘Até quando ela
trabalhou?ͲƉĞƌŐƵŶƚĞŝ͕ƉŽƌƋƵĞŶĆŽĞŶĐŽŶƚƌĞŝĞƐƐĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŶĂŝŶŝĐŝĂů͘
- Está na emenda, doutora - ĚŝƐƐĞͲŵĞŽĂĚǀŽŐĂĚŽĚĂĂƵƚŽƌĂ͘
ƉƌŝŵĞŝƌĂĂƵĚŝġŶĐŝĂŚĂǀŝĂƐŝĚŽĂĚŝĂĚĂƉĂƌĂĂĂƵƚŽƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂ
tal carteira.
ĞŵĞŶĚĂǀĞŝŽůŽŐŽĚĞƉŽŝƐĚĂƐĞŐƵŶĚĂĂƵĚŝġŶĐŝĂʹŵŽƟǀŽĚŽƐĞͲ
ŐƵŶĚŽĂĚŝĂŵĞŶƚŽʹĞƚƌĂnjŝĂǀĂƐƚĂĞdžƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞŶĆŽĞƌĂĂĂƵƚŽƌĂůŝͲ
ƟŐĂŶƚĞĚĞŵĄͲĨĠĞƋƵĞŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƌĂƐƵƌĂĚŽƐŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂƟŶŚĂŵŽƵƚƌŽƐ
ŵŽƟǀŽƐ͘,ĂǀŝĂƚĂŵďĠŵĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĂůŐƵŶƐƉĞĚŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĞĂŶŽƚĂͲ
ĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽŶĂĐĂƌƚĞŝƌĂ͕ƉŽƌƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞĨĂůƚĂǀĂĂďĂŝdžĂ͘
EĂƋƵĞůĂĂƐƐĞŶƚĂĚĂ͕ĂĮůŚĂƌĠŶĆŽŚĂǀŝĂĐŽŵƉĂƌĞĐŝĚŽĞƐĞƵĂĚǀŽŐĂͲ
ĚŽƚƌŽƵdžĞƵŵĂĐſƉŝĂĚĞŵĞĚŝĚĂƉƌŽƚĞƟǀĂĞdžĂƌĂĚĂƉĞůŽũƵŝnjĐƌŝŵŝŶĂů͕ƋƵĞ
ƉƌŽŝďŝĂŽĂŐƌĞƐƐŽƌƌĠƵĚĞƐĞĂƉƌŽdžŝŵĂƌĚĂǀşƟŵĂ;ĂŽƵƚƌĂƌĠ͘͘͘ƐƵĂŝƌŵĆͿ͕
ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĂŐƌĞƐƐĆŽĐŽŵƐŽĐŽƐŶŽƌŽƐƚŽ͘,ĂǀŝĂƉĞĚŝĚŽĚĞƐĞŐƌĞĚŽĚĞ
ũƵƐƟĕĂŶŽƚĞƌŵŽĚĞĂƵĚŝġŶĐŝĂ͕ĂŝŶĚĂŶĆŽĚĞĐŝĚŝĚŽ͘ĞĐƌĞƚĞŝŽƐŝŐŝůŽĞĂ
ƐĂůĂƌĞƐƚŽƵǀĂnjŝĂĚĞƉůĂƚĞŝĂ͘͘͘
sĞƌŝĮƋƵĞŝĂŝŶĚĂƋƵĞŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂĚŽŶĂŝŶŝĐŝĂůĐŽŵŽƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ
ĚĂĂƵƚŽƌĂĞƌĂ͘͘͘ŽĚŽĂŶƟŐŽůŽĐĂůĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘
EĂƚĞƌĐĞŝƌĂĂƵĚŝġŶĐŝĂʹĂŶƚĞƌŝŽƌăƋƵĞůĂĂƚƵĂůͲ͕ŽĂƵƚŽƌĚĞƐŝƐƟƌĂĚĂ
ĂĕĆŽĞŵĨĂĐĞĚĂƉĞƐƐŽĂİƐŝĐĂĚŽĮůŚŽĚŽĞƐƉſůŝŽ͕ƋƵĞĂƚƵĂƌŝĂĚŽƌĂǀĂŶƚĞ

304 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ƐŽŵĞŶƚĞŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂŶƚĞ͘ĂƵĚŝġŶĐŝĂĨŽƌĂĂĚŝĂĚĂƉŽƌƋƵĞĂ
ƌĞĐůĂŵĂŶƚĞŚĂǀŝĂũƵŶƚĂĚŽŵĂŝƐƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝnjĂŶĚŽͲ
ͲƐĞǀŝƐƚĂăƉĂƌƚĞĐŽŶƚƌĄƌŝĂ͘
ƋƵĂůƐĞƌŝĂĂƌĂnjĆŽƉĂƌĂĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĂŽƵƚƌĂĮůŚĂŶŽƉſůŽƉĂƐͲ
ƐŝǀŽ͍ͲŶĞŵĂŝŶŝĐŝĂů͕ŶĞŵĂĞŵĞŶĚĂƚƌĂnjŝĂŵĂĐĂƵƐĂĚĞƉĞĚŝƌĐŽŵĐůĂƌĞnjĂ͘
ǀŝƐĂŵͲŵĞĞŵƐĞŐƵŝĚĂƋƵĞĂƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂĚŽĞƐƉſůŝŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐͲ
ƚĂƌĐŽŵĚĞŶŐƵĞ͕ƟŶŚĂǀŝŶĚŽ͘
ƌĞĐůĂŵĂŶƚĞƚĂŵďĠŵĚŝƐƐĞĞƐƚĂƌĐŽŵĚĞŶŐƵĞĞ͕ŵĞƐŵŽĂƐƐŝŵ͕ǀĞŝŽ͘
O imbroglio era total.
DĂŝƐ͗ƵŵĂĚĂƐĂĚǀŽŐĂĚĂƐĚŽĞƐƉſůŝŽ͕ĚĞĨĞƐĂ;ĂŝŶĚĂŶĆŽƌĞĐĞďŝĚĂͿ
ĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŵƉƵŶŚŽ͕ďƌĂĚĂǀĂƐƵĂŝŶĚŝŐŶĂĕĆŽ͗a reclamante requer o
pagamento de 454 mil reais, morou na casa com quatro parentes dela, de
graça, por todo esse tempo, depois da morte do pai e da mãe͊
ĞƉŽŝƐĚĂŵŽƌƚĞĚĂŵĆĞ͍ͲƉĞŶƐĞŝ͘EĞŵĂŝŶŝĐŝĂů͕ŶĞŵĂĞŵĞŶĚĂ
ŵĞŶĐŝŽŶĂǀĂŵĞƐƐĞĨĂƚŽ͘
WĞĚŝ ĂŽƐ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ ĚĞ ƉĂĐŝġŶĐŝĂ͕ ƉŽŝƐ ƋƵĞƌŝĂ ŽƵǀŝƌ ĂƐ
ƉĂƌƚĞƐ͘ŽŵĞĕŽƵĂĮůŚĂͲƌĠʹƵŵƉŽƵĐŽĐŽŶƚƌĂƌŝĂŶĚŽŽƐĞƵĂĚǀŽŐĂĚŽ͗Ͳ
olha, doutora, eu nem sei porque estou aqui. Eu tomo remédio controlado,
ele (apontando para o irmão) me bateu toda, Ɵve que parar no denƟsta
(passando o dedo na parte frontal dos dentes), e contratei ela (reclaman-
te) para trabalhar para mim depois que minha mãe faleceu, porque ela
não Ɵnha do que viver. Yuero resolver isso hoje mesmo, doutora.
ƐƐĞŶƟƵĂƌĞĐůĂŵĂŶƚĞĐŽŵĂĐĂďĞĕĂ͗Ͳdoutora, eu não queria vir
aqui, queria resolver isso tudo com eles, mas o tempo foi passando, pas-
sando... Morei lá, porque o senhor e a senhora me convidaram. Ela era
uma santa. Os Įlhos não iam visitar, então ela convidou minha sobrinha
para morar lá. Ela, a Įlha, apanhou por minha causa, doutora. Ele chegou
lá um dia, disse que era para eu ir embora. Como é que eu ia, sem receber
meus direitos? Esperei a irmã dele chegar, ela mandou eu vir aqui buscar
meus direitos, ele também mandou, mas bateu forte nela... Trabalhei lá
por 20 anos e não recolheram meu INPS. Essa moça aqui, oh (apontando
para a advogada do espólio) é mulher dele ali, oh (apontando para o in-
ventariante) e gritou comigo dizendo que, se eu não saísse da casa, ela iria
me pegar na primeira esquina͊
KĂĚǀŽŐĂĚŽĚĂĂƵƚŽƌĂ͗Ͳacabei de tomar conhecimento desses fa-
tos, doutora.

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 305
ĂĚǀŽŐĂĚĂĚŽĞƐƉſůŝŽ͗Ͳdoutora, eu estou aqui como advogada.
E como é que ela diz que pediram para ela Įcar na casa até resolverem a
situação e, agora, fala que nós a edžpulsamos?
KŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂŶƚĞŶĆŽƐĞĐŽŶƚĞǀĞ͗Ͳela Įcou lá porque não Ɵnha para
onde ir͊ A casa vale mais de um milhão de reais, tem piscina e o aluguel
é de mais de 5 mil reais. Ficaram lá esse tempo todo, porque não Ɵnham
para onde ir.
ĂĚǀŽŐĂĚĂĚŽĞƐƉſůŝŽ͗Ͳdoutora, vou requerer edžpedição de oİcio
ao Caged, porque, se apareceram essas duas carteiras aí, é porque talvez
tenham outras mais. Precisamos ver se há anotação de outro contrato
de trabalho. E as anotações constantes da carteira estão rasuradas, tem
correƟvo nelas͊
KůŚĞŝĂƉĂƵƚĂ͘ƉƌſdžŝŵĂĂƵĚŝġŶĐŝĂũĄĞƐƚĂǀĂĂƚƌĂƐĂĚĂ͕ƌĂnjĆŽĚĞƐĞƌ
ĚŽƐ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ ŶĂ ƐĂůĂ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞ ƐĞŐƌĞĚŽ ĚĞ ũƵƐƟĕĂ͕ Ğ ĂŝŶĚĂ
ŚĂǀŝĂƵŵĂďŽĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂƵĚŝġŶĐŝĂƐĂǀĞŶĐĞƌŶŽĚŝĂ͘
ĞǀŽƚĞƌƌĞƐƉŝƌĂĚŽĨƵŶĚŽĞƉĞŶƐĂĚŽƵŵƉŽƵĐŽĂŶƚĞƐĚĞĨĂůĂƌ͘WŽŶĚĞͲ
ƌĞŝŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗- estou percebendo o quanto de sofrimento
edžiste aqui nesta demanda, mas veriĮco que a inicial, mesmo emendada,
não contém todos os fatos relacionados à lide. Mesmo o senhor advogado
demonstrou surpresa com algumas informações relatadas nesta audiên-
cia. Pelo que veriĮquei da fala da reclamante, é de grande interesse dela o
recolhimento do INSS, assim como o pagamento de algum valor.
ͲDoutora, ĚŝƐƐĞŽĂĚǀŽŐĂĚŽ͕ posso ter alguns minutos de conversa
com minha cliente? Estou achando melhor desisƟr desta ação e fazer outra.
ĂĚǀŽŐĂĚĂĚŽĞƐƉſůŝŽ͗- não concordo com a desistência, doutora͊
Yuero que a senhora receba a defesa e que edžpeça oİcio ao Caged͊
ŽƵƚƌĂƌĠ͗Ͳqueria terminar tudo isso hoje...
ĐĂďĞŝ ŚŽŵŽůŽŐĂŶĚŽ Ă ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĞŝ Ă ĞdžƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐſͲ
ƉŝĂƐ ĚĂƐ ĂŶŽƚĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƌƵďƌŝƋƵĞŝͲĂƐ͕ ũƵŶƚĂŶĚŽͲĂƐ
aos autos. Devolvi as carteiras acauteladas na secretaria. Terminei a audiͲ
ġŶĐŝĂ͕ƐƵŐĞƌŝŶĚŽĚŝĄůŽŐŽĞƉŽŶĚĞƌĂĕĆŽ͘
ƚĞŶĚŝ ĂŽ ĂŶƐĞŝŽ ĂƉĞŶĂƐ ĨŽƌŵĂů ĚŽƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƌĞĂůͲ
ŵĞŶƚĞƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĂĂůŝ͘DĂƐĞĂůŝĚĞ͍ƉĞƐĂƌĚĞũĄƚĞƌƐŝĚŽƉŽƐƐşǀĞůƉĞƌĐĞͲ
ďĞƌĐĞƌƚŽĂůşǀŝŽŶĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĞĨĂůĂƐĮŶĂŝƐĚĂĂĚǀŽŐĂĚĂ͕ƋƵĞĂĐĂďŽƵ
ƉŽƌ ĂĐĞŝƚĂƌ Ă ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ƉŽƐƐşǀĞů ĨĂƐĞ ƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ ƉĂƌĂ

306 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ĂĐĂůŵĂƌąŶŝŵŽƐĞ͕ƋƵĞŵƐĂďĞ͕ƌĞŝŶŝĐŝĂƌĂĐŽŶǀĞƌƐĂ͕ŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽĐŽŶŇŝƚŽ
ŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůƌĞƐŽůǀĞƌ͘͘͘
ŽŶĐĞďŝĚŽĐŽŵŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƚĂƉĂĚĂƌĞĨŽƌŵĂĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ŽŶŽǀŽ
ſĚŝŐŽĚĞWƌŽĐĞƐƐŽŝǀŝů͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>Ğŝϭϯ͘ϭϬϱͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭϲĚĞŵĂƌĕŽ
ĚĞ ϮϬϭϱ ĞŶĨĂƟnjĂ ŽƐ ŵĞŝŽƐ ĐŽŶƐĞŶƐƵĂŝƐ ĚĞ ƉĂĐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ ƐŽͲ
ĐŝĂŝƐ͕ĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞăĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞăŵĞĚŝĂĕĆŽ͘
ŚĞŐĂŵŽƐ ĞŶƚĆŽ ĂŽ ĐĞƌŶĞ ĚĞƐƚĞ ŵŽĚĞƐƚŽ ĂƌƟŐŽ͕ ƉŽŝƐ ŵƵŝƚŽ ƐĞ
ƋƵĞƐƟŽŶĂƐŽďƌĞĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽŝŶƐƟƚƵƚŽĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽŶŽĚŝƌĞŝƚŽŝŶͲ
ĚŝǀŝĚƵĂůĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘KĂƐƐƵŶƚŽĠ͕ĐŽŵĞĨĞŝƚŽ͕
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŽŵĞƐŵŽĞŶƚƌĞũƵşnjĞƐĞũƵƌŝƐƚĂƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘
sŝŐĞŶƚĞŶŽƌĂƐŝůĚĞƐĚĞϮϬϭϬ͕ĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶ͘ϭϮϱĚŽŽŶƐĞůŚŽEĂͲ
ĐŝŽŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂ͞PolíƟca Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conŇitos de interesses no ąmbito do Poder Judiciário e dá
outras providências͘͟ƉůŝĐĄǀĞůă:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽĚĞƐĚĞƐƵĂĞĚŝĕĆŽ͕ĨŽŝ
ŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞŶƷĐůĞŽƐĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͕ĂƚƵĂůͲ
ŵĞŶƚĞĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŵǀĄƌŝŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŵƌĞƐƵůƚĂͲ
ĚŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽƐ͘ϭ
KĐŽƌƌĞƋƵĞĂŵĞŶĚĂŶ͘Ϯ͕ĚĞϬϴͬϬϯͬϮϬϭϲ͕ĞdžĐůƵŝƵĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂͲ
ďĂůŚŽĚŽĐĂŵƉŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽϭϮϱ͕ƉŽƌĞdžƉƌĞƐƐĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ
ĚĞƐĞƵĂƌƟŐŽϭϴͲ͗͞O CNJ editará resolução especíĮca dispondo sobre a
PolíƟca Judiciária de tratamento adequado dos conŇitos de interesses da
JusƟça do Trabalho.”Ϯ
WĂƌĞĐĞ͕ƉŽƌĠŵ͕ƋƵĞĂƌĞĚĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůŶĆŽƉƌĞǀŝĂĂĞdžĐůƵƐĆŽĚĂ:ƵƐͲ
ƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͘ĞƐƐĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĐŚĞŐĂŵŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞŽŶĞdžŽ/͕ƋƵĞƚƌĂƚĂ
ĚĂƐŝƌĞƚƌŝnjĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽďĄƐŝĐĂĚŽƐĐŽŶĐŝůŝĂͲ
ĚŽƌĞƐĞŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ƉƌĞǀġ͕ŶĂƌĞĚĂĕĆŽĮŶĂů͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂƚƌĂͲ
ďĂůŚŝƐƚĂ;ŝƚĞŵϭ͘ϭ͕ůĞƚƌĂ͞ŝ͟Ϳ͘͘͘ŝŶƐĞƌĕĆŽĚŽĂƌƚ͘ϭϴͲĚĞǀĞ͕ƉŽŝƐ͕ƚĞƌƐŝĚŽŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĚĞďĂƚĞĞŶƚƌĞŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ŽƋƵĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐͲ
ƚƌĂĂĞdžŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŽƉŝŶŝƁĞƐĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞƐŶŽĂƐƉĞĐƚŽ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕Ă/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƟǀĂŶ͘ϯϵĚŽdƌŝďƵŶĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĚŽ
dƌĂďĂůŚŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶ͘ϮϬϯĚĞϭϱĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϲ͕͞que
dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e
inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não edžausƟva͕͟ ƌĞǀĞůŽƵ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŽƌƚĞ^ƵƉĞƌŝŽƌdƌĂďĂůŚŝƐƚĂŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƐĞƌŝŶĂƉůŝĐĄͲ

ϭ&ŽŶƚĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶũ͘ũƵƐ͘ďƌͬŶŽƟĐŝĂƐͬĐŶũͬϴϭϱϳϮͲũƵƐƟĐĂͲĚŽͲƚƌĂďĂůŚŽͲĚĞǀĞͲƚĞƌͲƐƵĂͲƉƌŽƉƌŝĂͲƌĞƐŽůƵĐĂŽͲĚĞͲĐŽŶĐŝůŝĂĐĂŽ
ϮŶƋƵĂŶƚŽŶĆŽĞĚŝƚĂĚĂĞƐƐĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ŽƐŶƷĐůĞŽƐĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽŶŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐƚĂƌŝĂŵĞŵ
͞ǀĂnjŝŽŶŽƌŵĂƟǀŽ͍͟

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 307
ǀĞůĂĂƵĚŝġŶĐŝĂĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽŽƵĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚ͘ϯϯϰĚŽ
ŶŽǀŽĐſĚŝŐŽ͘ϯ
EĂŵĞƐŵĂůŝŶŚĂ͕ƉŽƌĞdžƉƌĞƐƐĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽůĞŐĂů͕ĂŶŽǀĂůĞŝĚĞŵĞͲ
ĚŝĂĕĆŽŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂăƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞŐƵůĂĚĂƉŽƌ
lei própria.ϰ
^ŝŶĂůŝnjĂƌŝĂŵĞƐƐĂƐĚŝƌĞƟǀĂƐĚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ĚŽŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
:ƵƐƟĕĂ Ğ ĚŽ dƌŝďƵŶĂů ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ ƉĂƌĂ ĨƌŽŶƚĂů ƌƵƉƚƵƌĂ ĚŽ ƉƌŽͲ
ĐĞƐƐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵŽŝŶƐƟƚƵƚŽĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͍KƵŝŶĚŝĐĂƌŝĂŵƋƵĞĂŵĞͲ
ĚŝĂĕĆŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂũƵĚŝĐŝĂůƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĚĞǀĞŵĞƌĞĐĞƌƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂů͕
ĐŽŵŽĚĞƌĞƐƚŽ͕ƐĆŽĞƐƉĞĐŝĂŝƐŽŽƌĚĞŶĂŵĞŶƚŽũƵƐͲƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĞĂĐŽŵƉĞͲ
ƚġŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͍
Não acreditamos em ruptura total e isso decorre em parte da próͲ
ƉƌŝĂůĞŝ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞĂŵĞĚŝĂĕĆŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞƌĄƌĞŐƵͲ
lada por lei própria.
Žŵ ĞĨĞŝƚŽ͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ WŽĚĞƌ :ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ Ă :ƵƐƟĕĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ
ŶĆŽĞƐƚĂƌĄĂƵƐĞŶƚĞĚĂƉŽůşƟĐĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐŽůƵĕĆŽĐŽŶƐĞŶƐƵĂůĚĞĐŽŶŇŝͲ
ƚŽƐ͕ĂƋƵĂůƌĞĐŽŶŚĞĐĞƋƵĞĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͞são ins-
trumentos efeƟvos de paciĮcação social, solução e prevenção de liơgios, e
que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país
tem reduzido a edžcessiva judicialização dos conŇitos de interesses, a quan-
Ɵdade de recursos e de edžecução de sentenças”ϱ
ƌĂnjĆŽĚĂŝŶĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĂƌƚ͘ϯϯϰĚŽWĞĚĂůĞŝĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽ
ĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽƚĂůǀĞnjĞƐƚĞũĂŶĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŽƵƵƟůŝĚĂĚĞĚĞŽũƵŝnj
ĚŽƚƌĂďĂůŚŽƚĞƌŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵĂĐĂƵƐĂĞŵĂƵĚŝġŶĐŝĂ͘^ŽŵĞŶƚĞ
Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞůĂ͕ ƉŽĚĞƌĄ Ž ũƵŝnj ĚĞƚĞĐƚĂƌ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ũƵƐƟĮƋƵĞŵ Ž
ƌĞĐƵƌƐŽăŵĞĚŝĂĕĆŽ͘
ƐƐĞƌĂĐŝŽĐşŶŝŽŵĂŝƐƐĞƌŽďƵƐƚĞĐĞĚŝĂŶƚĞĚŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĚĂ:ƵƐͲ
ƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽŶĂƉƌĄƟĐĂĚĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͘ůĂďŽƌĂĚĂĞŵϭϵϰϯ͕ĞŵƉůĞŶĂ
//'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͕ĐŽŶĐĞĚĞƵĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐ>ĞŝƐĚŽdƌĂďĂůŚŽġŶĨĂƐĞ
ĞƐƉĞĐŝĂůăƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͘EŽơƚƵůŽĚĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂŽŶƐŽůŝĚĂͲ
ĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ͕ƋƵĞ

ϯKƚĞdžƚŽĚŽŶŽǀŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽůĞŐĂůƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŶŽŶĞdžŽĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĞĐƵŝĚĂĚĂĂƵĚŝġŶĐŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ
ĞŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ĂŶƚĞƐĚŽŽĨĞƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶƚĞƐƚĂĕĆŽ͘
ϰWĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƚ͘ϰϮĚĂ>Ğŝϭϯ͘ϭϰϬ͕ĚĞϮϲĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϱ͘
ϱŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽăŵĞŶĚĂϮ͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶũ͘ũƵƐ͘ďƌͬďƵƐĐĂͲĂƚŽƐͲĂĚŵ͍ĚŽĐƵŵĞŶƚŽсϮϱϳϵ͘ĐĞƐƐŽĞŵ
ϭϱĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϲ͘

308 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
Art. ϳϲ4 - Os dissídios individuais ou coleƟvos submeƟdos à
apreciação da JusƟça do Trabalho serão sempre sujeitos à
conciliação.
Α 1Ǒ - Para os efeitos deste arƟgo, os juízes e Tribunais do Tra-
balho empregarão sempre os seus bons oİcios e persuasão
no senƟdo de uma solução conciliatória dos conŇitos.
Α 2Ǒ - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-
-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na for-
ma prescrita neste Título.
Α ϯǑ -  lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao pro-
cesso, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório.
KĐŽŶƚĞdžƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽăĠƉŽĐĂĚĂĞĚŝĕĆŽĚĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽũĄĚŝƌĞĐŝŽͲ
ŶĂǀĂƉĂƌĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂƐƐŽůƵĕƁĞƐĚĞƚĞŵƉĞƌĂŶĕĂ͘
ĞƐĚĞϭϵϭϵ͕ĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂK/dĞŽŵŽĚŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽƚƌŝƉĂƌͲ
ƟƚĞʹĂůƚĂŵĞŶƚĞŶĞŐŽĐŝĂĚŽʹĚĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶĂ
ďƵƐĐĂĚŽĞƋƵŝůşďƌŝŽ ŶŽŵƵŶĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂŵŽ
ůĞŐŝƐůĂĚŽƌŶĂĐŝŽŶĂůĄĠƉŽĐĂĚĂ>d͘,ĂǀŝĂ͕ŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŽ
ĚĞƐĞũŽĞdžƉƌĞƐƐŽĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌũƵƐƟĕĂĞŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͕ĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽĞŵ
ƋƵĞƉĂnjĚƵƌĄǀĞůŶŽŵƵŶĚŽ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂĂƌƚĂĚĂKEh͕ĞůĂďŽƌĂĚĂĚŽŝƐĂŶŽƐĚĞƉŽŝƐĚĂ>d͕
ƉƌĞǀŝĂ͞praƟcar a tolerąncia e viver em paz uns com os outros͟ĞƐŽĨƌĞƵ
ĨŽƌƚĞŝŶƐƉŝƌĂĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂĂƌƚĂĚŽƚůąŶƟĐŽ
;ϭϵϰϭͿ͕ĞŵƋƵĞƐĞƉƌĞŐĂǀĂŽĂďĂŶĚŽŶŽĚŽƵƐŽĚĂĨŽƌĕĂĞĂŵĂŝƐĂŵƉůĂ
ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐŶĂĕƁĞƐŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶŽĂǀĂŶĕŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞŶĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ĞŵǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŵĞŶƐĂŐĞŵĚĞĞƐƉĞƌĂŶͲ
ĕĂƉĂƌĂŽŵƵŶĚŽŶŽǀŽƋƵĞƐĞĂďƌŝĂĂƉſƐŽĚĞƐĂƐƚƌĞĚĂŐƵĞƌƌĂ͘
ƐƌĞůĂĕƁĞƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞǀŽůƵşƌĂŵĞƐĞŵƵůƟƉůŝĐĂƌĂŵĚĞƐĚĞĞŶƚĆŽ͘
EĆŽŚĄŵĂŝƐƐŽŵĞŶƚĞŽďŝŶƀŵŝŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽĚĞĨĄďƌŝĐĂyƵƐŝŶĂ͘hŵĂŵƵůͲ
ƟƚƵĚĞĚĞĨŽƌŵĂƐĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌĂŵŶŽƉĂůĐŽĚĂƐ
ƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ͕
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐ͕ ƚĞƌĐĞŝƌŝnjĂĚŽƐ͕ ĂƵƚƀŶŽŵŽƐ͕ ĞƐƚĂŐŝĄƌŝŽƐ͕ ĂǀƵůƐŽƐ͕ ĂƉƌĞŶĚŝnjĞƐ͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĞƐƚƌƵƚƵƌĂůŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
ƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐĞƐŽĮƐƟĐĂƌĂŵ͘KŝƌĞŝƚŽĚŽdƌĂďĂůŚŽĞ
ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĂŵĞŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐĞdžƉůŽĚŝƌĂŵĞŵ
ŶƷŵĞƌŽƐ͘

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 309
EĞƐƚĞĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƐŽĮƐƟĐĂĕĆŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐ͕ĞŵƋƵĞŵƵŝƚĂƐǀĞnjĞƐ
ŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ ŽƐƚĞŶƚĂŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ũƵƌşĚŝĐŽ͕ ŵĂƐ ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶͲ
ƚĞ ĂĨĞƟǀŽ͕ ƐĞƌŝĂ Ă ĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ Ă ƷŶŝĐĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĂƚƵĂů ă ƐŽůƵĕĆŽ
ĐŽŶƐĞŶƐƵĂůĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƉŽƐƚŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͍KƵ
ƉŽĚĞƌŝĂ Ž ũƵŝnj ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŵ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĂũƵĚĂƌ ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ Ğŵ ĐĞƌƚŽƐ
ůŝơŐŝŽƐ͕ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵ ĞůĂƐ ŵĞƐŵĂƐ Ă ƐŽůƵĕĆŽ ŵĂŝƐ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĂŽƐ ƐĞƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͍ŵĐĂƵƐĂƐĞŵƋƵĞĚĞƐƉŽŶƚĂŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƉĂƌĂͲũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ƉŽͲ
ĚĞƌŝĂŽŵĞĚŝĂĚŽƌ͕mutaƟs mutandis͕ĂƵdžŝůŝĂƌŽũƵŝnjĚŽŵĞƐŵŽŵŽĚŽƋƵĞ
ƵŵƉĞƌŝƚŽƉŽƌĞůĞŶŽŵĞĂĚŽ͍ϲ
ŝĂŶƚĞĚĂŵĞŶĚĂƋƵĞƌĞƟƌŽƵĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽĚŽąŵďŝƚŽĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽϭϮϱĚŽE:͕Ž^:dʹĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚĞ
ŶŽƌŵĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĂ:ƵƐƟĕĂƐƉĞĐŝĂůŝnjĂĚĂʹĞŶƚĞŶĚĞƵƋƵĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞͲ
ŵĂŶĚĂǀĂƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞĐƵůŵŝŶŽƵŶĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^:d
Ŷ͘Ǒϭϳϰ͕ĚĞϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ͕ƋƵĞ͞ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƉŽůşƟĐĂũƵĚŝĐŝĄͲ
ƌŝĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĂĚĞƋƵĂĚŽĚĂƐĚŝƐƉƵƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŶŽąŵďŝͲ
ƚŽĚŽWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽdƌĂďĂůŚŝƐƚĂĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘͟ϳ
ZĞĨĞƌĞŶĚŽƵ Ă ZĞƐŽůƵĕĆŽ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WƌŽͲ
ŵŽĕĆŽăŽŶĐŝůŝĂĕĆŽʹKEWZK͕ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂ͕ad referemdum do
^:d͕ŐĞƌŝƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƉĂƌĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĂƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶͲ
ĐŝůŝĂĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ͘
ƐƚĂďĞůĞĐĞƵĂZĞƐŽůƵĕĆŽĂŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞEƷĐůĞŽƐ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞDĠƚŽĚŽƐŽŶƐĞŶƐƵĂŝƐĚĞ^ŽůƵĕĆŽĚĞŝƐƉƵƚĂƐʹEhWͲ
DͲ:d͕ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ŐĞƐƚĆŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ĚĂ ƉŽůşƟĐĂ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽƐ
ƚƌŝďƵŶĂŝƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞĚĞĞŶƚƌŽƐ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽƐĚĞDĠƚŽĚŽƐŽŶƐĞŶƐƵĂŝƐ
ĚĞ^ŽůƵĕĆŽĚĞŝƐƉƵƚĂƐʹ:h^Ͳ:dʹĞŵĐĂĚĂƚƌŝďƵŶĂůƌĞŐŝŽŶĂů͕ƌĞƐƉŽŶͲ
ƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƌĞĂůŝnjĂĕĆŽĚĂƐĂƵĚŝġŶĐŝĂƐĞƐĞƐƐƁĞƐ͕ƐĞŵƉƌĞƐŽďĂĐŽŽƌĚĞŶĂͲ
ĕĆŽĚĞƵŵŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽ͘
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƵ Ă ZĞƐŽůƵĕĆŽ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ Ă ŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽ Ă ĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ͕ ƐĞƌ ƌĞĂůŝnjĂĚĂ ƉŽƌ ŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽ ŽƵ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ĚĂ :ƵƐƟĕĂ
ϲĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐƌŝƚĠƌŝŽůĞŐĂůĂĚŽƚĂĚŽƉĞůŽWĚĞϮϬϭϱ͕Žconciliador͕ƋƵĞĚĞǀĞĂƚƵĂƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐ
ĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽƟǀĞƌŚĂǀŝĚŽǀşŶĐƵůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ĠƋƵĞpode sugerir soluções para o liơgio͕ƐĞŶĚŽ
ǀĞĚĂĚĂĂƵƟůŝnjĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĐŽŶƐƚƌĂŶŐŝŵĞŶƚŽŽƵŝŶƟŵŝĚĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞĂƐƉĂƌƚĞƐĐŽŶĐŝůŝĞŵ͘Kmediador͕
ƉŽƌ ƐƵĂ ǀĞnj͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ĂƚƵĂƌ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŶŽƐ ĐĂƐŽƐ Ğŵ ƋƵĞ ƟǀĞƌ ŚĂǀŝĚŽ ǀşŶĐƵůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕
ĂƵdžŝůŝĂƌĄĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŵĐŽŶŇŝƚŽ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĞůĞƐƉŽƐƐĂŵ͕ƉĞůŽ
ƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕por si próprios͕ĂƐƐŽůƵĕƁĞƐĐŽŶƐĞŶƐƵĂŝƐƋƵĞŐĞƌĞŵďĞŶĞİĐŝŽƐŵƷƚƵŽƐ
;ĂƌƟŐŽϭϲϱ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϮǑĞϯǑͿ͘WĂƌĂŽW͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĠfacilitadoraĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘EĆŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ŽĂĚǀĞŶƚŽĚĂ
>Ğŝϭϯ͘ϭϰϬͬϮϬϭϱĂůĕŽƵĂŵĞĚŝĂĕĆŽăĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞavaliadora͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞo mediador também pode formular
sugestões e apresentar propostas de acordo às partes͕ĐŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂŶŽĂƌƟŐŽϯϬ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///͕ĚŽ
ƌĞĨĞƌŝĚŽĚŝƉůŽŵĂůĞŐĂů͘
ϳ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬũƵƐůĂďŽƌŝƐ͘ƚƐƚ͘ũƵƐ͘ďƌͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬŚĂŶĚůĞͬϭϵϯϵͬϵϱϱϮϳͬϮϬϭϲͺƌĞƐϬϭϳϰͺĐƐũƚ͘
ƉĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭΘŝƐůůŽǁĞĚсLJ

310 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĂƉŽƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĞdžĞƌĕĂŵĂĂĚǀŽĐĂͲ
ĐŝĂŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂũƵƌŝƐĚŝĕĆŽĞƋƵĞƚĞŶŚĂŵƌĞĐĞďŝĚŽĨŽƌŵĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ
ĞĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͘
ZĞƐŽůƵĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ͞inaplicáveis à JusƟça do Trabalho as dis-
posições referentes às Cąmaras Privadas de Conciliação, Mediação e
Arbitragem, e normas aƟnentes à conciliação e mediação edžtrajudicial
e pré-processual previstas no NCPC͕͟ĞŵďŽƌĂƚĞŶŚĂƌĞƐƐĂůǀĂĚŽĂŵĞĚŝĂͲ
ĕĆŽƉƌĠͲƉƌŽĐĞƐƐƵĂůƉĂƌĂŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐĐŽůĞƟǀŽƐ͘
/ŶƐƟƚƵŝƵĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐƉĂƌĂŽĐƵƌƐŽĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞŽ
ĐſĚŝŐŽĚĞĠƟĐĂĚŽƐĐŽŶĐŝůŝĂĚŽƌĞƐĞŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͘
KŽďũĞƟǀŽĚĞƐƐĞƚƌĂďĂůŚŽĠĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƋƵĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽƌƵŵŽ
ƋƵĞŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƚŽŵŽƵŽƵǀŝĞƌĂƚŽŵĂƌ͕ĂĚĞĐŝƐĆŽƋƵĞŶĞůĞƌĞƐŽůͲ
ǀĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂŵĞĚŝĂĕĆŽƚĞƌĄƐĞŵƉƌĞĚĞƵŵůĂĚŽƵŵĐƵŶŚŽƉŽůşƟĐŽ͖ĚĞ
ŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĚĞǀĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌăĮŶĂůŝĚĂĚĞŵĂŝŽƌĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞ
ďĞŵͲĞƐƚĂƌƐŽĐŝĂů͕ĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽăĚŝŐŶŝĚĂĚĞĚĂƉĞƐƐŽĂŚƵŵĂŶĂ͘

D/K͗hD/^KWK>1d/
ĐŽŶơŶƵĂƌĞĨŽƌŵĂĚĂůĞŝƉƌŽĐĞƐƐƵĂůĐŝǀŝů͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽĂƉĂƌƟƌĚĂĚĠͲ
ĐĂĚĂĚĞϵϬ͕ƚĞŵƟĚŽĐŽŵŽŝŶĞƋƵşǀŽĐŽŽďũĞƟǀŽŽĂůĐĂŶĐĞĚĂŵĂŝŽƌĞĨĞͲ
ƟǀĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ͘ DĂŝƐ ĚĞ ƐĞƐƐĞŶƚĂ ŵŝŶŝͲƌĞĨŽƌŵĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞĨĞƟǀĂĚĂƐ͕
ƐĞŵƋƵĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĐƵŵƉƌŝƐƐĞŽƐĞƵŝĚĞĄƌŝŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶƚŽăƐƵĂ
ĚƵƌĂĕĆŽƌĂnjŽĄǀĞů͘KŶŽǀŽſĚŝŐŽĚĞWƌŽĐĞƐƐŽŝǀŝůƚĞŵĞƐƐĞŽďũĞƟǀŽĚĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŵĞůŚŽƌƐŝƐƚĞŵĂƟnjĂƌƵŵŶŽǀŽĚŝƌĞŝƚŽƉĂƌĂĂŶŽǀĂĞƌĂĚĞĐŽŶͲ
ĐƌĞƟnjĂĕĆŽŝƐŽŶƀŵŝĐĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĞŵƚĞŵƉŽƌĂnjŽĄǀĞů͘
ŽŶƚĂŵŽƐŶŽŶŽǀŽWƉĞůŽŵĞŶŽƐϯϴŵĞŶĕƁĞƐăƉĂůĂǀƌĂ͞ŵĞĚŝĂͲ
ĕĆŽ͘͟ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>Ğŝϭϯ͘ϭϰϬ͕ĚĞϮϲĚĞũƵŶŚŽϮϬϭϱ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞ
ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĐŽŵŽŵĞŝŽĚĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐĞŶƚƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐĞ
ƐŽďƌĞĂĂƵƚŽĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕
ŵĞĚŝĂĕĆŽĠĂ͞ĂƟǀŝĚĂĚĞƚĠĐŶŝĐĂĞdžĞƌĐŝĚĂƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽŝŵƉĂƌĐŝĂůƐĞŵƉŽĚĞƌ
ĚĞĐŝƐſƌŝŽ͕ ƋƵĞ͕ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ŽƵ ĂĐĞŝƚŽ ƉĞůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ĂƐ ĂƵdžŝůŝĂ Ğ ĞƐƟŵƵůĂ Ă
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƵĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐŽůƵĕƁĞƐĐŽŶƐĞŶƐƵĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ͟;ĂƌͲ
ƟŐŽϭǑ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͿ͘
Ɛ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽ ſĚŝŐŽ ĚĞ WƌŽĐĞƐƐŽ ŝǀŝů ĚĞ ϮϬϭϱ͕ ƐĞŐƵŶĚŽ Ž
ĂƌƟŐŽϭϳϱ͕ŶĆŽĞdžĐůƵĞŵŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞŵĞĚŝĂĕĆŽĞdžƚƌĂͲ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂſƌŐĆŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐŽƵƌĞĂůŝnjĂĚĂƐƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ
ĚĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĞŝ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 311
EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞdžƚŽ͕ ĂƐ ŽŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ WƌĠǀŝĂ ƐĆŽ ſƌŐĆŽƐ
ǀŽůƚĂĚŽƐăƐŽůƵĕĆŽĞdžƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ;ĂƌƟͲ
ŐŽƐϲϮϱͲĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐ>ĞŝƐĚŽdƌĂďĂůŚŽͿ͘
EŽąŵďŝƚŽĚŽŝƌĞŝƚŽŽůĞƟǀŽĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝͲ
ƚŽƐĐŽůĞƟǀŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŽĐŽƌƌĞ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞnjĞƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚŽdƌĂďĂůŚŽĞŵƉƌĞŐŽ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƟŐŽϲϭϲ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑ͕ĚĂ
>d͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕Ă>ĞŝϭϬ͘ϭϵϮͬϮϬϬϭĐŝƚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽŵĞĚŝĂĚŽƌŶĂ
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞƐƉĞĐŝĂůŶŽĂƌƚ͘ϭϭ͘ŝŶĚĂŶŽąŵďŝƚŽĐŽůĞͲ
ƟǀŽ͕Ă>ĞŝŶ͘ϭϬ͘ϭϬϭͬϮϬϬϬ͕ƋƵĞƚƌĂƚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ>ƵĐƌŽƐ͕ƚĂŵďĠŵ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƵĂŵĞĚŝĂĕĆŽĐŽŵŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂƐŽůƵĕĆŽĚĞ
ĐŽŶŇŝƚŽƐ͕ĞŵƐĞƵĂƌƚ͘ϰǑ͘ƉĂƌƚĞƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĚĞͲ
ƋƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ͕ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ĞƋƵŝůşďƌŝŽ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ
ƉŽĚĞ͕ĚĞƐĚĞůŽŐŽ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌĂŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽdƌĂďĂůŚŽĞŵƉƌĞŐŽĂĚĞƐŝŐͲ
ŶĂĕĆŽĚĞŵĞĚŝĂĚŽƌ͕ƋƵĞĐŽŶǀŽĐĂƌĄĂŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞ;ĂƌƟŐŽϭϭ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑͿ͘
ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĂĂƚƵĂĕĆŽŵĞĚŝĂĚŽƌĂĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽdƌĂďĂůŚŽĞŵͲ
ƉƌĞŐŽĞƐƚĄĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂŶŽĂƌƚ͘ϲϭϲ͕ΑΑϭǑĞϮǑ͕ĚĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐ>ĞŝƐĚŽ
dƌĂďĂůŚŽͲ>d͘ŽůŽŶŐŽĚŽƐĂŶŽƐ͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĐƌĞƐĐĞƵĞŵƐƵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
ĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞĮĐĂnjƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌŽĞŶƚĞŶĚŝͲ
ŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐĞĂŵĞĚŝĂĕĆŽƉĞůŽDdĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂͲ
ĕĆŽƉĞůŽĞĐƌĞƚŽϭ͘ϱϳϮͬϵϱ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞƐƉĞĐŝĂůŶŽƐĂƌƟŐŽƐϮǑĂŽϲǑ͘
EŽĐƵƌƐŽĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞͲƐĞ͕ƉŽŝƐ͕ĂƵƟůŝnjĂĕĆŽĚĂŵĞͲ
ĚŝĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĞƵŵƚĞƌĐĞŝƌŽ;ŵĞĚŝĂĚŽƌͿƚĞŶƚĂĂƉƌŽdžŝŵĂƌĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐƵŐĞƐƚƁĞƐƉĂƌĂƋƵĞĂƐƉĂƌƚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŚĞŐƵĞŵĂƵŵĐŽŶƐĞŶƐŽ͘
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞĂƵƚŽĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĞƐƚĄĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂŽŶǀĞŶͲ
ĕĆŽŶǑϵϴ͕ĚĞϭϵϰϵ͕ĚĂK/d;KƌŐĂŶŝnjĂĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚŽdƌĂďĂůŚŽͿ͕ĐƵũŽ
Ăƌƚ͘ϰǑĞƐƟŵƵůĂƋƵĞĂƐƉĂƌƚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽĚŝƌĞŝƚŽĐŽůĞƟǀŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ
ƵƟůŝnjĞŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽǀŽůƵŶƚĄƌŝĂ͘
DĂƐŽŽďũĞƟǀŽĚĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽǀĂŝĂůĠŵĚŽŵĞƌŽĞůĞŶĐŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝͲ
ƟǀŽƐůĞŐĂŝƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƌĞƐŽƵĂƵƚŽƌŝnjĂĚŽƌĞƐĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĞŵŵĂƚĠƌŝĂƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘ZĞƚŽŵĞŵŽƐ͕ƉŽŝƐ͕ŽƉŽŶƚŽŶĞǀƌĄůŐŝĐŽ͕ƉĂƌĂƌĞŇĞͲ
ƟƌŵŽƐƐŽďƌĞĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽũƵĚŝĐŝĂůƐƵďŵĞƟĚŽ
ă:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ŚŽũĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽĚŽ^:d͘
KƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƌŐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĨĂƐƚĂǀĂĂƉƌĄƟĐĂĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽŶŽ:ƵĚŝͲ
ĐŝĄƌŝŽdƌĂďĂůŚŝƐƚĂďƌĂƐŝůĞŝƌŽƚĂůǀĞnjƐĞũĂĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚŝƉŽƐƐƵĮĐŝġŶĐŝĂŵĂƚĞͲ
ƌŝĂůĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƉƌŝŶĐşƉŝŽƉƌŽƚĞƚŽƌŶŽŝƌĞŝƚŽĚŽdƌĂďĂůŚŽ͘ŵĞĚŝĂĕĆŽ
ƉŽĚĞƌŝĂĞŶƚĆŽ͕ŶŽůŝŵŝƚĞĞdžƚƌĞŵŽ͕ƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĚŝĂďſůŝĐĂŝŶǀĞŶĕĆŽĚŽ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ͕ĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĞdžƉůŽƌĂƌŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐŚŝƉŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͘

312 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
KĐŽƌƌĞ ƋƵĞ ŚĄ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂŵ ƉĞƌƉůĞdžŝĚĂĚĞ ŶŽ
ũƵŝnj͕ƉŽŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƐĐŽŶĞdžĆŽĞŶƚƌĞĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂĐĂƵƐĂĚĞ
ƉĞĚŝƌŶĂƌƌĂĚĂĞŵĂƵĚŝġŶĐŝĂĞŽƉĞĚŝĚŽƉŽƐƚƵůĂĚŽŶĂŝŶŝĐŝĂů͘/ůƵƐƚƌĂĞƐƐĂƐŝͲ
ƚƵĂĕĆŽŽĐĂƐŽĚŽĐĂŵŝŶŚŽŶĞŝƌŽĐƵũĂŝŶŝĐŝĂůǀĞƌƐĂǀĂƐŽďƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞǀşŶĐƵůŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽĚĞƉŽƵĐŽƐŵĞƐĞƐĞŚŽƌĂƐĞdžƚƌĂƐ͕ŵĂƐƋƵĞƟŶŚĂƉŽƌ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶĚŝŐŶĂĕĆŽĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝĄƌŝĂƐ͕ƉŽƌƋƵĞĂĞŵƉƌĞƐĂ
ʹƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƵƐŝŶĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂŐĂĚŽʹĂĚŝĂŶƚĂǀĂĞŵǀĂͲ
ůŽƌŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞŽŵŽƚŽƌŝƐƚĂƟŶŚĂƋƵĞŝŶƚĞŝƌĂƌĚĞƐĞƵƉƌſƉƌŝŽďŽůƐŽƉĂƌĂ
somente depois de umas duas semanas obter o reembolso... Nada da
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽŶƚĞĚĞŝŶƐĂƟƐĨĂĕĆŽŚĂǀŝĂƐŝĚŽĞdžƉŽƐƚŽŽƵƌĞƋƵĞƌŝĚŽŶĂŝŶŝĐŝĂů͘
ĐŽŶƚĞƐƚĂĕĆŽ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞnj͕ŶĞŐĂǀĂŽǀşŶĐƵůŽ͕ĚŝnjĞŶĚŽƋƵĞĂƉƌĞƐͲ
ƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽĐŽƌƌĞƌĂĚĞĨŽƌŵĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ĚĞŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂƉĂƌĂĂƌĂĕĆŽ͕ƚĂŶƚŽĂƐƐŝŵƋƵĞŽŵŽƚŽƌŝƐƚĂŚĂǀŝĂŝŶĨŽƌͲ
ŵĂĚŽƋƵĞŶĆŽĚŝƌŝŐŝƌŝĂŽĐĂŵŝŶŚĆŽĂƉĂƌƟƌĚĞĐĞƌƚŽĚŝĂ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞĂĞŵͲ
ƉƌĞƐĂŚĂǀĞƌĮƌŵĂĚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵƉƌĂnjŽƉĂƌĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂ
ĂĐůŝĞŶƚĞƐ͘͘͘WĞůŽƌĞůĂƚŽĚĂƐƉĂƌƚĞƐĞŵĂƵĚŝġŶĐŝĂ͕ĞƌĂŶşƟĚŽŽƐĞŶƟŵĞŶƚŽ
ĚĞ͞ĂďĂŶĚŽŶŽ͟ĚĞĂŵďŽƐ͘͘͘
EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ĞŵƋƵĞŽũƵŝnjǀĞƌŝĮĐĂĂĞdžŝƐƚġŶĐŝĂĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐŽƵƚƌĂƐ
ĂůĠŵĚĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂŝŶŝĐŝĂů͕ĞĞŵƋƵĞĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽƐĞƌĞǀĞůĂŝŶĞĮĐĂnjʹ
ƉŽƌƋƵĞŶĆŽŚĄƚĞŵƉŽĚŝĂŶƚĞĚĂĞdžƚĞŶƐĂƉĂƵƚĂĞƚĂŵďĠŵƉŽƌƋƵĞŽũƵŝnj
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉƌĄƟĐĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞƐƉĞĐşĮĐŽƐʹĂŵĞͲ
ĚŝĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ĂƵdžŝůŝĂƌ Ă ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ƐŽůƵĕĆŽ ŵĂŝƐ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĐĂƐŽ
concreto.
ďĞŵǀĞƌĚĂĚĞƋƵĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽŵŽĂƐũĄŶĂƌƌĂĚĂƐŶĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽŽƵ
ŶĞƐƚĞƚſƉŝĐŽŶĆŽƚƌĂĚƵnjĞŵĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐƚƌĂnjŝĚŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽdƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ĂƐƐŽďĞƌďĂĚŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐĚĞŵĂƐƐĂ͘ŽƐŵĂŝƐĚĞ
ϮϬŵŝůŚƁĞƐĚĞŶŽǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĂĐĂĚĂĂŶŽŶĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂͲ
ůŚŽ͕ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĐŽŶƟŶƵĂĂƐĞƌƌĞƐŽůǀŝĚĂʹĞĂƐƐŝŵĚĞǀĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌʹ
ƉĞůĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽŽƵũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘DĂƐĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ŚĄĂůŐƵŵĂƉĂƌĐĞůĂĚĞĐĂƐŽƐƋƵĞƉŽĚĞŽƵƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂƐĞƌƌĞƐŽůǀŝĚĂĐŽŵŽ
ĂƵdžşůŝŽĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͘
EĂ&ƌĂŶĕĂ͕ĂůĞŝŝŶƐƟƚƵŝĚŽƌĂĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĞϭϵϵϱĞƐƟŵƵͲ
ůŽƵ Ă ƉƌĄƟĐĂ ĚĂ ŵĞĚŝĂĕĆŽ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŶĂƐ ŽƌƚĞƐ ĚĞ ƉĞůĂĕĆŽ͕
ůĞǀĂŶĚŽ Ă ŽƌƚĞ ĚĞ ĂƐƐĂĕĆŽ Ă ĞůĂďŽƌĂƌ ĂůŐƵŶƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƚƌŝĂŐĞŵ
ĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐƵƐĐĞƉơǀĞŝƐĚĞŝƌăŵĞĚŝĂĕĆŽ͗ĂƋƵĞůĞƐĞŵƋƵĞƐĞĚŝƐĐƵƚĞŵ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŵǀŝŐŽƌŽƵĐƵũĂĚƵƌĂĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĠ
ůŽŶŐĂ͕ƋƵĞƐƚƁĞƐůŝŐĂĚĂƐĂƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŽƵĞƋƵŝƉĂƌĂĕĆŽƐĂůĂƌŝĂů͕ŚŽͲ

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 313
ƌĂƐĞdžƚƌĂƐ͕ĂƐƐĠĚŝŽŵŽƌĂůŽƵĚŽĞŶĕĂƐƉƐşƋƵŝĐĂƐůŝŐĂĚĂƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽƵĞŵ
ƋƵĞƐĆŽƉĂƌƚĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞŵƉƌŽĮƐƐƁĞƐŵĂŶƵĂŝƐŽƵĂƌƚĞƐĂŶĂŝƐ͕ƉƌŽĮƐͲ
ƐŝŽŶĂŝƐůŝďĞƌĂŝƐ͕ƉŽƌƚĞŝƌŽƐ͕njĞůĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂƐĞŝƌŽƐ͕ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͘ϴ
ŵĞĚŝĂĕĆŽƚĂŵďĠŵĠĂŵƉůĂŵĞŶƚĞƵƟůŝnjĂĚĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞũƵƐƟĕĂ
ŝŶƚĞƌŶŽĚĂKEh͘ŶƚĞƐĚŽĂũƵŝnjĂŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ƉŽĚĞ;ŶĆŽŚĄŽďƌŝŐĂͲ
ƚŽƌŝĞĚĂĚĞͿŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽďƵƐĐĂƌŽOmbusdamĞƚĞŶƚĂƌĂƐŽůƵĕĆŽƉĂƌĂƐƵĂ
ƐĂƟƐĨĂĕĆŽƉĞůĂǀŝĂĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͘ĂƐŽŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĆŽůŚĞƐĞũĂƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͕
ĞůĞŝŶŐƌĞƐƐĂŶŽƐŝƐƚĞŵĂĨŽƌŵĂůĚĞũƵƐƟĕĂ͘ϵ
ZĞĐŽŶŚĞĐĞŵŽƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ƋƵĞŽĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽŶĂƉƌĄƟĐĂ
ũƵĚŝĐŝĂůƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽĞŶǀŽůǀĞƵ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞĐŝƐĆŽƉŽůşƟĐĂ͕ƉŽƌƋƵĞ͕ĚĞƵŵĂƐſǀĞnj͕ǀĞŶĐĞƵĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů
ƚƌĂƵŵĂĚŽƉĂƐƐĂĚŽůŝŐĂĚŽăŝŶƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůĂƚƵĂĕĆŽĐůĂƐƐŝƐƚĂ͕ĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵ
ƵŵĂ ŶŽǀĂ ĞƌĂ ĚĞ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ŶĂ ŝŶƚĞƌůŽĐƵĕĆŽ ĐŽŵ ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂĐŽŵƉůĞdžŝĚĂĚĞĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ĞdžŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĐĞƌƚŽŐƌĂƵĚĞĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĞĚĂĚĞĞƐƚĞǀĞ͕ƉŽŝƐ͕ƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĞŶĂĞƐĐŽůŚĂĚĂŵĞůŚŽƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƉĂƌĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌŽƐĚĞƐĂĮŽƐĂƚƵĂŝƐ
ĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽdƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ĚĞŵŽĚŽĂĂĚĞƋƵĄͲůŽĂŵĞůŚŽƌĞdžĞƌĐĞƌƐƵĂŵŝƐͲ
ƐĆŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞƐŽůƵĕĆŽƉĂĐşĮĐĂĚŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĂ
ĚŝŐŶŝĚĂĚĞ ĚĂ ƉĞƐƐŽĂ ŚƵŵĂŶĂ Ğ ĚĂ ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ůŝǀƌĞ͕
ũƵƐƚĂĞƐŽůŝĚĄƌŝĂ͘ϭϬ
ĐĞƌƚŽƋƵĞĞƐƐĂĚĞĐŝƐĆŽ͕ƉŽƌƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƵŵĂŵƉůŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞƌĞŇĞdžĆŽ͕ĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚĂĂĂĚĂƉƚĂĕƁĞƐĞĂũƵƐƚĞƐĨƵƚƵƌŽƐŶĂͲ
ƚƵƌĂŝƐ͕ƉƌſƉƌŝŽƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐĚĞĐŽŶƐͲ
ƚƌƵĕĆŽĚŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽŵŽĚĞƌŶŽ͘

D/K͗hD/^K,hDE/KZ
ŝĂŶƚĞ ĚĂ ŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ŶŽ ŵƵŶĚŽ ĐŽŶͲ
ƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ͕ũĄŶĆŽĞƌĂŵĞƐŵŽŵĂŝƐƉŽƐƐşǀĞůƉĞŶƐĂƌŶŽ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽdƌĂďĂͲ
ůŚŝƐƚĂĐŽŶĐŝůŝĂĚŽƌŽƵũƵůŐĂĚŽƌ͘ƌĂĚĞǀĞƌĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƚĂŵďĠŵĐŽŶĐĞďġͲ
ͲůŽĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌĠǀŝŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƵƐĂĞĂĨĂƐƚĂĚĂƐĂƐĂƐƐŝͲ
ϴ hW>d͕ :ĂĐƋƵĞƐ͘ >Ă ŵĠĚŝĂƟŽŶ ĞŶ ũƵƌŝĚŝĐƟŽŶ in ͞ConciliaƟon et médiaƟon prodDzhomales. Actes des colloques
européens et internaƟonaudž du Groupement européen des magistrats pour la médiaƟon GEMME-France͘͟ WĂƌŝƐ͗
>Dz,ĂƌŵĂƩĂŶ͕ϮϬϭϯ͕Ɖ͘ϯϭ͘
ϵKƵƐŽĚĂŵĞĚŝĂĕĆŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂĨŽƌŵĂůĚĞũƵƐƟĕĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĞƐĨĞƌĂĚĂŽƌƚĞĚĞƉĞůĂĕĆŽ͕ĨŽŝƵŵĂĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĞƐƚĂĂƵƚŽƌĂĂŽƐƉĂşƐĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĂKEh͕ƋƵĂŶĚŽƐĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚĂĂƵŵĂĚĂƐǀĂŐĂƐĚŽUnited NaƟons Appeals Tribunal e ŽŶĚĞŽďƚĞǀĞŽŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽ
de votos.
ϭϬƌƚ͘ϭǑĂϰǑĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘

314 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ŵĞƚƌŝĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂďƵƐĐĂĚĞƐŽůƵĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐăƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͘
 ŵĞĚŝĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ͕ ƉŽŝƐ͕ ĂĐŽŶƐĞůŚĂĚĂ Ğŵ ĐĂƐŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ŚƵͲ
ŵĂŶŝĚĂĚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂƐŽďƌĞĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞŽŶĚĞĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĞŶǀŽůǀĞŵ
ĂƐƉĞĐƚŽƐŵƵŝƚŽĂůĠŵĚŽƐƋƵĞŽƐƌĞĚƵnjŝĚŽƐăůŝŶŐƵĂŐĞŵƉƵƌĂŵĞŶƚĞƚĠĐŶŝͲ
ĐĂ͘EĞƐƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͕ĂĚĞŵĂŶĚĂƚƌĂǀĞƐƟĚĂĚĞũƵƌşĚŝĐĂĞŶǀŽůǀĞƚĂŵďĠŵ
ĚĞŵĂŶĚĂĚĞĂĨĞƚŽ͕ĚĞƉĞĚŝĚŽĚĞĚĞƐĐƵůƉĂƐ͕ĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘KƐƌĞĂŝƐŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĞƐŵƵŝƚĂƐǀĞnjĞƐƐŽŵĞŶƚĞǀġŵĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽũƵŝnjƉŽƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ
ŽƌĂůĞǀŽůƵŶƚĄƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĞŵĂƵĚŝġŶĐŝĂ͘
WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌŵƵŝƚŽƷƟůƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌŽƐĐĂͲ
ƐŽƐĚŝİĐĞŝƐ – hard casesʹƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵǀĂƌŝĂĚĂƐƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂŽŵĞƐͲ
ŵŽĐĂƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽĞƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŵĂĞdžŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŐƌĂŶĚĞƌŝƐĐŽƉƌŽĐĞƐƐƵĂů
ƉĂƌĂĂƐƉĂƌƚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͕ĐŽŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĞƐ͘ĂƟǀŝĚĂĚĞĚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ŶĂďƵƐĐĂĚĞƐŽůƵĕƁĞƐĐƌŝĂƟǀĂƐ͕
pode atender melhor aos interesses de ambos.
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĐƌŝĂƟǀĂĚĂƐƉĂƌƚĞƐŶĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ĐŝƚĂŵŽƐŽ
ĞdžĞŵƉůŽĚĞƵŵĂĂĕĆŽĞŵƋƵĞ͕ĚĞƉŽŝƐĚĞĂůŐƵŵĂƐƐĞƐƐƁĞƐĚĞĂƵĚŝġŶĐŝĂ
ĂĚŝĂĚĂƐ͕ƵŵĂĐŽƌĚŽĨŽŝĮŶĂůŵĞŶƚĞĂůĐĂŶĕĂĚŽ͘ƌĂƵŵĂĞdžͲĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĂ
ĂĐĂĚġŵŝĐĂĚĞƵŵĚŽƐŵĞůŚŽƌĞƐĐŽůĠŐŝŽƐĚĂĐŝĚĂĚĞ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂƉŽƌũƵƐƚĂ
ĐĂƵƐĂ͕ƋƵĞďƵƐĐĂǀĂƌĞƉĂƌĂĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉŽƌĚĂŶŽŵŽƌĂů͘,ĂǀŝĂƚƌĂďĂůŚĂͲ
ĚŽƉŽƌůŽŶŐŽƐĂŶŽƐĞĚŝnjŝĂͲƐĞŝŶũƵƐƟĕĂĚĂ͕ƉĞƌƐĞŐƵŝĚĂ͘EŽĐƵƌƐŽĚĂƐƚƌĂƚĂƟͲ
ǀĂƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĨŽƌĂŵƐƵƌŐŝŶĚŽĚĞƐĂĨĂďŽƐ͕ĨĂƚŽƐĞŵĂůĞŶƚĞŶĚŝĚŽƐƐĞŶͲ
ĚŽĞƐĐůĂƌĞĐŝĚŽƐ͕ĂƚĠƋƵĞŽĐŽůĠŐŝŽůĞǀĂŶƚŽƵĂũƵƐƚĂĐĂƵƐĂ͕ƉĂŐŽƵͲůŚĞĐĞƌƚŽ
ǀĂůŽƌĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽĞŽĨĞƌĞĐĞƵͲůŚĞďŽůƐĂĚĞĞƐƚƵĚŽƐƉĂƌĂŽĮůŚŽŵĞŶŽƌĂƚĠ
ŽĮŶĂůĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƌĞƉĞƟƐƐĞĚĞĂŶŽ͘
ƐƚĂŵĂŐŝƐƚƌĂĚĂĞdžĞƌĐĞƌĂĂůŝĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞŵĞĚŝĂĚŽƌĂʹŶĆŽƉƌŽƉƌŝĂͲ
ŵĞŶƚĞ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ŵĂƐ ĚĞ ƐŝŵƉůĞƐ ĂƉƌŽdžŝŵĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉĂƌƚĞƐ Ğ ƌĞƚŽŵĂĚĂ ĚĞ
ĚŝĄůŽŐŽʹ͕ĞŵďŽƌĂƌĞĐŽŶŚĞĕĂƋƵĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂĚŽăƋƵĞůĂĚĞŵĂŶĚĂ
ƉŽƐƐĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͞ĚĞůƵdžŽ͕͟ĐŽŵŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵĂƐƉĂƌƚĞƐăĠƉŽĐĂ͕
ĞŵǀŝƐƚĂĚĂĐĂƌŐĂĂƚƵĂůĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĚĂƐŵĞƚĂƐĂĐƵŵƉƌŝƌ͕ĞĚŽƉŽƵĐŽƚĞŵͲ
ƉŽĚĞƋƵĞĚŝƐƉƁĞŵŽƐŵĂŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉĂƌĂƐĞĚĞĚŝĐĂƌĂĐĂĚĂĚĞŵĂŶĚĂ͘
ŶĞƐƐĞĐŽŶƚĞdžƚŽƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽƐŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽůĞŐŝƐͲ
ůĂĚŽƌ͕ĚŽdƌŝďƵŶĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ĚŽŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂĞ
ĚŽŽŶƐĞůŚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͘
ƉĂƌƚĞƉƌĞĐŝƐĂƚĞƌĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵŽũƵŝnj͕ƋƵĞŵƉŽĚĞƌĄƐĞůĞĐŝŽŶĂƌŽƐĐĂƐŽƐ
ĞŵƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂƐĞƌƌĞĐŽŵĞŶĚĄǀĞůĂŵĞĚŝĂĕĆŽĞ͕ĞŵƚŽĚŽŽĐĂƐŽ͕ƐƵƉĞƌͲ
ǀŝƐŝŽŶĂƌĄ͕ƐĞŐƵŶĚŽƐƵĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 315
sĞŵŽƐ͕ƉŽŝƐ͕ĂŵĞĚŝĂĕĆŽĐŽŵŽĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽƋƵĂůŝƚĂƟǀŽĚŽƚƌĂͲ
ƚĂŵĞŶƚŽăƐĚĞŵĂŶĚĂƐ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞĂƋƵĞƐƚĆŽƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂĚĞǀĂƚĂŵďĠŵ
ƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞƌĞŇĞdžƁĞƐĞĂĕƁĞƐ͘ŽŵĞĨĞŝƚŽ͕Ă͞ůŝƟŐŝŽƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞŶĨƌĞĂĚĂ͕͟
ĂƉƌŽĚŝŐĂůŝĚĂĚĞƌĞĐƵƌƐĂůĞŽĐŽŶƚĞŶĐŝŽƐŽĚĞŵĂƐƐĂϭϭ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƐƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚŽĐŽŶŐĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂ:ƵƐƟĕĂ͕ŵĞƌĞĐĞƌĂŵĂŶơĚŽƚŽƐ ŶŽ
ŶŽǀŽW͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƉƌĞƐƚĂƌĂũƵƐƟĕĂŵĂŝƐĐĠůĞƌĞĞĞĨĞƟǀĂ͘ϭϮ
K ^ƵƉƌĞŵŽ dƌŝďƵŶĂů &ĞĚĞƌĂů ƚĂŵďĠŵ ƚĞŵ ĚĂĚŽ ŵŽƐƚƌĂƐ ĚĞ ƋƵĞ Ġ
ƉŽƐƐşǀĞůĂƌĞĂůŝnjĂĕĆŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĞŵŵĂƚĠƌŝĂƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ĐŽŵŽƐĞŝŶĨĞƌĞ
ĚĞŶŽơĐŝĂƐƉƵďůŝĐĂĚĂƐŶŽƐĞƵƐşƟŽŝŶƚĞƌŶĞƚ͘hŵĂĚĞůĂƐ͕ůĞǀĂĚĂăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
Ğŵ ŵĂŶĚĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ă ƌĞĂůŝnjĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ƉƷďůŝĐŽ Ğ
ĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌĐĞŝƌŝnjĂĚŽƐ͕ĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽĚŽ
dƌĂďĂůŚŽ͕ĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚĂhŶŝĆŽĞĚĂĚǀŽĐĂĐŝĂͲ'ĞƌĂůĚĂhŶŝĆŽ͘K
ĂĐŽƌĚŽůĞǀŽƵĞŵĐŽŶƚĂŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐƌŽŶŽŐƌĂͲ
ŵĂĂƚƵĂůŝnjĂĚŽĚĞĂĚŵŝƐƐĆŽĚĞĐŽŶĐƵƌƐĂĚŽƐĞ͕ĂŽƐƚĞƌĐĞŝƌŝnjĂĚŽƐ͕ĨŽŝĚĂĚĂĂ
ŐĂƌĂŶƟĂĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƐĂƷĚĞĂƚĠŽĂŶŽĚĞϮϬϭϴ͘ϭϯ
EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂƐŽůƵĕĆŽŵĞĚŝĂĚĂůĞǀŽƵĞŵĐŽŶƚĂŶĆŽƐſŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ
ĚĂƌĞĂůŝnjĂĕĆŽĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĂƉƌŽƚĞĕĆŽĚŽƐƚĞƌĐĞŝƌŝnjĂĚŽƐ͕ƋƵĞ
ƟǀĞƌĂŵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ƉŽƌƉĞƌşŽĚŽƌĂnjŽĄǀĞů͕ĂůĠŵĚŽ
ƋƵĞƐĞƌŝĂƉŽƐƐşǀĞůƐĞĨŽƐƐĞƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚĂĂŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĚĂĐŽŶͲ
ƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ƉŽƌǀŝŽůĂĕĆŽĚĂƌĞŐƌĂĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͘
ŵŽƵƚƌĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂŝƌƌĞŶƵŶĐŝĄǀĞů;ĐŽŶͲ
ƐƵŵŝĚŽƌ͕ƉƌŽƚĞĕĆŽĚĂĨĂŵşůŝĂĞĚŽŝĚŽƐŽ͕ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶŇŝƚŽƐĨĞĚĞƌĂͲ
ƟǀŽƐͿ͕Ž^d&ƚĂŵďĠŵũĄĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵƋƵĞĂŵĞĚŝĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂǀŝĂƉĂƌĂĂ
ƐŽůƵĕĆŽŵĂŝƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ͕ĐŽŵŽĠŽĐĂƐŽĚĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞĄŐƵĂĚŽZŝŽWĂƌĂͲ
şďĂĚŽ^ƵůƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĂŶƚĂƌĞŝƌĂ͕ŽďũĞƚŽĚĞĂƵĚŝġŶĐŝĂ
ĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ
ĞŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ&ĞĚĞƌĂů;DW&Ϳ͘ϭϰ
ϭϭ džƉƌĞƐƐƁĞƐ ƵƟůŝnjĂĚĂƐ ƉĞůŽ DŝŶŝƐƚƌŽ >Ƶŝnj &Ƶdž Ğŵ ƉĂůĞƐƚƌĂ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬ
ǁĂƚĐŚ͍ǀсϴĚ^ƐEƋƐEhϳŬ
ϭϮƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕ĞŵϮϬϭϰ͕ŚĂǀŝĂϵϵ͕ϳŵŝůŚƁĞƐĚĞĐĂƐŽƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐŶŽWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞϰ͘ϮйĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĂŶŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ğ ĚĞ ϭϵ͕ϭй Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ƐĞŝƐ ĂŶŽƐ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘ WĞƌĂŶƚĞ ŽƐ ƚƌŝďƵŶĂŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ Ğŵ
ϮϬϭϰ ĨŽƌĂŵ ŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽƐ ϱϳϴ͘ϴϰϰ ŵŝů ŶŽǀŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ;&ŽŶƚĞ͗ E:͕ ZĞůĂƚſƌŝŽ JusƟça em NƷmeros ϮϬϭϱ͕ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů
em ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶũ͘ũƵƐ͘ďƌͬĮůĞƐͬĐŽŶƚĞƵĚŽͬĂƌƋƵŝǀŽͬϮϬϭϱͬϭϭͬϰϵϭϯϮϴĐϯϯϭϰϰϴϯϯϯϳϬĨϯϳϱϮϳϴϲϴϯĨϵϱϱ͘ƉĚĨ͘ĐĞƐƐŽĞŵ
ϮϰͬϬϯͬϮϬϭϲͿ͘^ŽŵĞŶƚĞŶŽ^d&͕ϵϬŵŝůŶŽǀŽƐĐĂƐŽƐŝŶŐƌĞƐƐĂƌĂŵĞŵϮϬϭϱ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛƞ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůͬĐŵƐͬǀĞƌEŽͲ
ƟĐŝĂĞƚĂůŚĞ͘ĂƐƉ͍ŝĚŽŶƚĞƵĚŽсϯϬϵϬϭϰΘĐĂŝdžĂƵƐĐĂсEͿƐƚĞŶƷŵĞƌŽĠĂůĂƌŵĂŶƚĞƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂŽĚĂ^ƵƉƌĞŵĂ
ŽƌƚĞĚŽƐhʹƷŶŝĐĂŝŶƐƚąŶĐŝĂĂƉſƐĂĐŽƌƚĞĚĞĂƉĞůĂĕĆŽʹŽŶĚĞŽƐJusƟcesĞdžĂŵŝŶĂŵĂƉĞŶĂƐϳϱĐĂƐŽƐƉŽƌĂŶŽ
;ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŽďƟĚĂ Ğŵ ƉĂůĞƐƚƌĂ ƉƌŽĨĞƌŝĚĂ ƉĞůĂ DŝŶŝƐƚƌĂ ^ŽŶŝĂ ^ŽƚŽŵĂLJŽƌ͕ ĚĂ ^ƵƉƌĞŵĂ ŽƌƚĞ ŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ƋƵĂŶĚŽ
ĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂĂƵƚŽƌĂŶŽĐƵƌƐŽ͞/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚĞh͘^͘>ĞŐĂů^LJƐƚĞŵ͟ŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ/ůůŝŶŽŝƐĂƚhƌďĂŶĂͲ
ͲŚĂŵƉĂŝŐŶ͕ĞŵŵĂƌĕŽͲϮϬϭϲ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽĐŽŵDĞEDͿ͘
ϭϯ &ŽŶƚĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛƞ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůͬĐŵƐͬǀĞƌEŽƟĐŝĂĞƚĂůŚĞ͘ĂƐƉ͍ŝĚŽŶƚĞƵĚŽсϮϵϮϵϯϳΘĐĂŝdžĂƵƐĐĂсE͕ ŶŽơĐŝĂ ĚĞ
ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϬϯĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϱ
ϭϰ &ŽŶƚĞ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛƞ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůͬĐŵƐͬǀĞƌEŽƟĐŝĂĞƚĂůŚĞ͘ĂƐƉ͍ŝĚŽŶƚĞƵĚŽсϮϴϬϲϳϴΘĐĂŝdžĂƵƐĐĂсE͕

316 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ĞƐƚĂĂůƚƵƌĂ͕ƉŽĚĞƌĞŵŽƐƋƵĞƐƟŽŶĂƌĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ
Ƶŵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĂĕĆŽ ĞŶǀŽůǀĞƌ ŵĂƚĠƌŝĂ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ͘
^ĞƌŝĂŝƐƐŽƉŽƐƐşǀĞů͍dĞƌŝĂĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͕ŶĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽ͕ƉŽƌƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĂƉƌŽͲ
ƚĞĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ͍WĂƌĂ:ĂĐƋƵĞƐ&ĂŐĞƚ͕ĞƐĐƌŝƚŽƌĞĚŝƌĞƚŽƌĚĞ
ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽĞŶƚƌĞŵŝůĞͲƵƌŬŚĞŝŵ͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚŽInsƟtut dDzétudes poliƟ-
ques de ordeaudžĞĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĨƌĂŶĐĞƐĂƐĞĞƵƌŽƉĞŝĂƐ͕
o desenvolvimento da mediação é concomitante à pósmoder-
nidade e à avalanche de mutações ocorridas, as quais condu-
ziram o cidadão a procurar mais horizontalidade, responsa-
bilidade não só nas suas relações pessoais, mas também no
sistema políƟco, pƷblico e judiciário ao qual se confronta. A
mediação aparece como fator de coesão social e de democra-
cia parƟcipaƟva, que acompanha as transformações comple-
džas, favorecendo a resolução e a trazendo paz aos conŇitos. 
um processo de regulação e de paciĮcação, que, acompanha-
do de valores éƟcos, permite prevenir, gerenciar e resolver
conŇitos, favorecendo o respeito à equidade, à JusƟça e aos
direitos do ,omem. Ela consƟtui alavanca indispensável para
gerenciar a transição e acompanhar as modiĮcações inelutá-
veis que ocorrem nas nossas democracias.15

ƐƐĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ
ĚĞƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐƉĂƌĞĐĞĂƚĞŶĚĞƌĐŽŵŐĂůŚĂƌĚŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
Ăƌƚ͘ϴoĚĂ>d͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƋƵĂů͞Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos Įns sociais e às edžigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporciona-
lidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eĮciência.͟
ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂƐŽůƵĕĆŽŶĞŐŽĐŝĂĚĂ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞnjĞƐĐŽŵĂŝŶƚĞƌĨĞͲ
ƌġŶĐŝĂĚĞƚĞƌĐĞŝƌĂƉĞƐƐŽĂ͕ƚĞŵƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐŽďƌĞĂƐŽůƵĕĆŽŝŵƉŽƐƚĂƉĞůŽ
ƐƚĂĚŽͲũƵŝnj͕ ŶĆŽ Ɛſ ƉŽƌƋƵĞ ƌĞƐŽůǀĞ͕ Ğŵ Ƶŵ Ɛſ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ƌĂŵŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ
ůŝơŐŝŽƐƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂŵƚƌĂŵŝƚĂƌĞŵĚŝǀĞƌƐŽƐũƵşnjŽƐĞƚƌŝďƵŶĂŝƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵ
ƉŽƌƋƵĞŝŵƉƌŝŵĞĂŽĂĐŽƌĚŽĂůĐĂŶĕĂĚŽĐĂƌĄƚĞƌĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐ͕ĂůĠŵĚĞƐŽďƌĞƚƵĚŽƐĂƟƐĨĂnjĞƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞŵĂŝŽƌĚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ͘
ŶŽơĐŝĂĚĞƋƵŝŶƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϮϳĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ͕ĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛƞ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůͬĐŵƐͬǀĞƌEŽƟĐŝĂĞƚĂůŚĞ͘ĂƐƉ͍ŝĚŽŶƚ
ĞƵĚŽсϮϭϴϲϳϱΘĐĂŝdžĂƵƐĐĂсE͕ŶŽơĐŝĂĚĞƐĞdžƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ϮϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͘
ϭϱ:͘&ĂŐĞƚ͕DĠĚŝĂƟŽŶ͗ůĞƐĂƚĞůŝĞƌƐƐŝůĞŶĐŝĞƵdžĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞ͕ƌğƐ͕ϮϬϭϬ͕ĂƉƵĚ&Z/ZK͕hdZh/>>ͲZt͕
EZ/^͕'KZ,^Ͳ'>ZĞWzE͕ϮϬϭϰ͕Ɖ͘Ϯϲϴ͘dƌĂĚƵĕĆŽůŝǀƌĞĚĂĂƵƚŽƌĂ͘

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 317
ǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĂŵĞĚŝĂĕĆŽƐŽůƵĕĆŽŵŝůĂŐƌŽƐĂĂƚŽĚŽƐ
ŽƐ ŵĂůĞƐ͕ ŶĆŽ ƐĞƌĄ ƌĞĐŽŵĞŶĚĄǀĞů ƉĂƌĂ ĐĂƐŽƐ ŐƌĂǀĞƐ ĚĞ ǀŝŽůĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚŝͲ
ƌĞŝƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ƉŽŝƐĐŽŵĞůĂŶĆŽƐĞƌŝĂƉŽƐƐşǀĞůƌĞƐŽůǀĞƌ͕ƌĞƉĂƌĂƌĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂƌĂũƵƐƟĕĂĞĂƉĂnj͘

KE>h^K
O aumento populacional em meio à diversidade crescente de culͲ
ƚƵƌĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂĂƐŽĮƐƟĐĂĕĆŽĚĂůŝƟŐŝŽƐŝĚĂĚĞ͘WŽƌŽƵƚƌŽ
ůĂĚŽ͕ŽĂĐĞƐƐŽăũƵƐƟĕĂĐŽŵŽŽƌĚĞŵũƵƌşĚŝĐĂũƵƐƚĂũĄŶĆŽƐĞŝŵƉƁĞĂƉĞŶĂƐ
ĐŽŵŽĂĐĞƐƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĂŽĨſƌƵŵŽƵĂŽĂũƵŝnjĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐ͕ŵĂƐƐŽͲ
ďƌĞƚƵĚŽĐŽŵŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂũƵĚŝĐŝĂůĂĚĞƋƵĂĚĂ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕
ŽĂƌƚ͘ϭϲĚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐĚŽ,ŽŵĞŵĚĞϭϳϴϵũĄĞƐƚĂďĞůĞĐŝĂƋƵĞ
ƚŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂƋƵĂůĂŐĂƌĂŶƟĂĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŶĆŽĠĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂŶĆŽŐŽnjĂ
ĚĞƵŵĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͘
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĨƵƐĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĂcivil law com o da common law,
com ĂĚŽĕĆŽĚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐǀŝŶĐƵůĂŶƚĞƐ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵĞƐĐĂůĂŶĆŽƐŽͲ
ŵĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵƌĞŐŝŽŶĂů͕ƚĞŵƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŐƌĂŶĚĞĂůŝĂͲ
ĚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŵďĂƚĞƌ Ž ǀĞƌƟŐŝŶŽƐŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ůŝƟŐŝŽƐŝĚĂĚĞ ŶŽƐ ƚƌŝďƵŶĂŝƐ
ĚŽƚƌĂďĂůŚŽ;ĞdžĐĞƐƐŽĚĞĂĐĞƐƐŽ͍Ϳ͕ŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚĂ
ũƵƐƟĕĂ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĂnjŽĄǀĞů͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ĐŽŵƉĂơǀĞů ĐŽŵ Ž
ƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂũƵƌşĚŝĐĂĞĚĂƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘
ĞƋƵĂůƋƵĞƌŵŽĚŽ͕ŽŝƌĞŝƚŽĠĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŝŶąŵŝĐŽĞƵŵŶŽǀŽ
ƉĂĚƌĆŽĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐƉĞůĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽƐĞŝŵƉƀƐ͕ũĄĐŽŵ
ƌĞƐƉĂůĚŽŶŽƌŵĂƟǀŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşnjŽĚĂƐĨŽƌŵĂƐĐůĄƐƐŝĐĂƐ;ũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶͲ
ĐŝůŝĂĕĆŽͿ͕ŵĂƐĐŽŵĂƚƵĂĕĆŽŵĂŝƐǀŽůƚĂĚĂăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚŽƐ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂďƵƐĐĂĚĂŽƌĚĞŵũƵƌşĚŝĐĂũƵƐƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĞĚŽƐƚĂĚŽĞŵŽĐƌĄƟĐŽĚĞŝƌĞŝƚŽ͘
 ŵĞĚŝĂĕĆŽ ƉŽĚĞ ƐĞ ƚŽƌŶĂƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ǀĂůŝŽƐŽ ƉĂƌĂ Ž :ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ƉŽƌƋƵĞĐŽůŽĐĂŶŽƉĂůĐŽĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽĐŽŶŇŝƚŽƵŵĂǀĂͲ
ƌŝĞĚĂĚĞĚĞƐŽůƵĕƁĞƐ͘DĂƐƉĂƌĂǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂŵĞŶƚĞĞŶƚĞŶĚĞƌĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͕Ġ
ƉƌĞĐŝƐŽĞdžƉůŽƌĄͲůĂĐŽŵĞŵƉĂƟĂ͕ĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ďŽĂͲĨĠ͕ŶĆŽͲǀŝŽůġŶĐŝĂ͕ŽƟͲ
ŵŝƐŵŽĞĂĚĞƋƵĂĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐ͘
ƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽŶĂũƵƌŝƐĚŝĕĆŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĨŽŝ
ƐŽŵĞŶƚĞĞŵƉĂƌƚĞƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽũƵƌşĚŝĐĂ͘ŽŶƐƟƚƵŝƵͲƐĞƚĂŵďĠŵƵŵĂŝŶͲ
ƚĞŶƐĂƋƵĞƐƚĆŽƉŽůşƟĐĂ͘ZĞƐƉŽƐƚĂƐĂƉĞƌŐƵŶƚĂƐƚĂŝƐĐŽŵŽ͞YƵĂůƐĞƌŝĂĂĂůͲ
ƚĞƌŶĂƟǀĂƉĂƌĂĂŵĞĚŝĂĕĆŽĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĐĂƐŽ͍͟ŽƵ͞YƵĂŝƐƐĆŽŽƐƉŽŶͲ

318 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017
ƚŽƐĨŽƌƚĞƐĞĨƌĂĐŽƐĚĞƚĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͍͟ĐŽŵĐĞƌƚĞnjĂĞƐƟǀĞƌĂŵŶĂƉĂƵƚĂ
ĚĞƌĞŇĞdžĆŽƉĂƌĂĂũƵĚĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞƐƐĂĚĞůŝĐĂĚĂƋƵĞƐƚĆŽ͘ϭϲ
ƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ŵĞĚŝĂĕĆŽ ĨŽŝ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ ƵŵĂ ĚĞĐŝƐĆŽ
ŚƵŵĂŶŝnjĂĚŽƌĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞƌ Ğ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ Ğ͕
ƉƌŽĚƵƚŽĚĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŝĚĂĚĞŚƵŵĂŶĂ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂƉƌŝͲ
ŵŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽŶŽƌŵĂƟǀŽƐ͘ͻ

Z&ZE/^/>/K'Z&/^͗

>K,KZEͲZEEhZ͕ĠĂƚƌŝĐĞ͘>ĂŵĠĚŝĂƟŽŶƉŽƵƌƚŽƵƐ͘dŚĠŽƌŝĞ
ĞƚƉƌĂƟƋƵĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƟŽŶ͘>ĞĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƟŽŶ͘WĂƌŝƐ͗
DĠĚŝĂƐΘDĠĚŝĂƟŽŶƐ͕ϮϬϭϯ͕ϭϰϯƉ͘
Z^/>͘Código de Processo Civil.
Zdd͕D͘:ĞĂŶŶĞ͘EĞŐŽƟĂƟŶŐ'ůŽďĂůůLJ͗ŚŽǁƚŽŶĞŐŽƟĂƚĞĚĞĂůƐ͕
ƌĞƐŽůǀĞ ĚŝƐƉƵƚĞƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŬĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂĐƌŽƐƐ ĐƵůƚƵƌĂů ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ;ϯƌĚ
ĞĚ͕͘ϮϬϭϰͿ͕ϮϴϴƉ͘
KE^>,KE/KE>:h^d/͘ZĞůĂƚſƌŝŽ:ƵƐƟĕĂĞŵEƷŵĞƌŽƐ.
&Z/ZK͕ EĂƚĂůŝĞ͖ hdZh/>>ͲZt͕ ŚĂƌůŽƩĞ͖ EZ/^͕ >ŝŶͲ
ĚĂ͖'KZ,^Ͳ'>Z͕ĠĂƚƌŝĐĞĞWzE͕'ƵŝůůĂƵŵĞ͘>ĞŐƵŝĚĞĚĞƐDŽĚĞƐ
ŵŝĂďůĞƐĚĞZĠƐŽůƵƟŽŶĚĞƐŝīĠƌĞŶĚƐ͘ĂůůŽnj͕ϮϬϭϰ͕ϱϰϵƉ͘
&hy͕>Ƶŝnj͘WĂůĞƐƚƌĂO Novo Código de Processo Civil. Disponível em
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϴĚ^ƐEƋƐEhϳŬ ͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ Ϯϰ ĚĞ
ŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϲ͘
'>dhE'͕ :ŽŚĂŶ͘ dƌĂŶƐĐĞŶĚĞƌ Ğ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ͗ ƵŵĂ ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ ĂŽ
ƚƌĂďĂůŚŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ϮϬϬϲ͕ϮϰϳƉ͘
'DDͲ&ZE͘ ŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ Ğƚ ŵĠĚŝĂƟŽŶ ƉƌƵĚDzŚŽŵĂůĞƐ. ĐƚĞƐ
ĚĞƐ ĐŽůůŽƋƵĞƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ Ğƚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵdž ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĞƵƌŽƉĠĞŶ
ĚĞƐ ŵĂŐŝƐƚƌĂƚƐ ƉŽƵƌ ůĂ ŵĠĚŝĂƟŽŶ 'DDͲ&ƌĂŶĐĞ͘ WĂƌŝƐ͗ >Dz,ĂƌŵĂƩĂŶ͕
ϮϬϭϯ͕ϭϬϮƉ͘
'K>Z'͕^EZ͕ZK'Z^͕ĂŶĚK>͕ŝƐƉƵƚĞZĞƐŽůƵƟŽŶ͗EĞ-
ŐŽƟĂƟŽŶ͕DĞĚŝĂƟŽŶ͕ƌďŝƚƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚKƚŚĞƌWƌŽĐĞƐƐĞƐ;ϲƚŚĞĚ͕͘ϮϬϭϮͿ͕
Ɖ͘ϭϴϱͲϭϵϯ͘
'K>Z'͕^ƚĞƉŚĞŶĂŶĚZdd͕:ĞĂŶŶĞD͘͘ŶdžƉĞƌŝŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
DĞĚŝĂƟŽŶŽĨ'ƌŝĞǀĂŶĐĞƐ͘ϭϬϲDŽŶƚŚůLJ>ĂďŽƌZĞǀŝĞǁϮϯ;DĂƌĐŚ͕ϭϵϴϯͿ

ϭϲ/ŶĚŽŵĂŝƐĂůĠŵ͗͞YƵĞŵƐĞŽƉƁĞăŵĞĚŝĂĕĆŽĞƉŽƌƋƵġ͍͟Ğ͞ƋƵĞŵŝŶƚĞƌĞƐƐĂĂŵĞĚŝĂĕĆŽ͍͟

Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017 319
'K>Z'͕dŚĞDĞĚŝĂƟŽŶŽĨ'ƌŝĞǀĂŶĐĞƐhŶĚĞƌĂŽůůĞĐƟǀĞĂƌ-
ŐĂŝŶŝŶŐŽŶƚƌĂĐƚ͗ŶůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƌďŝƚƌĂƟŽŶ͕ϳϳEŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶh͘>͘
ZĞǀ͘ϮϳϬ;ϭϵϴϮͿ͘
'K>Z'͕^ƚĞƉŚĞŶ͘Conversas por e-mail com a autora.
>/W^<z͕ĂǀŝĚ͕͘^Z͕ZŽŶĂůĚ>͘ĂŶĚ&/E,Z͕ZŝĐŚĂƌĚ͘Emer-
ŐŝŶŐ^LJƐƚĞŵƐĨŽƌDĂŶĂŐŝŶŐtŽƌŬƉůĂĐĞŽŶŇŝĐƚ͘ϮϬϬϯ͕ϰϬϲƉ͘
^,D/d͕DĂƌƚŚĂ,ĂůĨĞůĚ&ƵƌƚĂĚŽĚĞDĞŶĚŽŶĕĂ͘ŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞDĞ-
ĚŝĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂŝƐ͗ĞŵďƵƐĐĂĚĞƵŵŵŽĚŽůĞŐşƟŵŽĚĞƉĂĐŝĮĐĂĕĆŽƐŽĐŝĂů͕
in JusƟça do Século yyI;ĐŽŽƌĚ͘KZ^/E/͕ĚƌŝĂŶĂ'ŽƵůĂƌƚĚĞ^ĞŶĂ͖K^d͕
DŝůĂĂƟƐƚĂ>ĞŝƚĞŽƌƌġĂĚĂ͖EZ͕KLJĂŵĂ<ĂƌLJŶĂĂƌďŽƐĂͿ͘^ĆŽWĂƵͲ
ůŽ͗>ƚƌ͕ϮϬϭϰ͕ƉƉ͘ϯϬϯͲϯϭϭ͘
hZz͕ tŝůůŝĂŵ͖ Zdd͕ :ĞĂŶŶĞ͖ 'K>Z'͕ ^ƚĞƉŚĞŶ͖ DEz͕ &ƌĂŶͲ
ĕŽŝƐ͘'ĠƌĞƌůĞƐĐŽŶŇŝƚƐ͞ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͘͟DĠƚŚŽĚĞĚĞŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶĞƚĚĞƌĠƐŽ-
ůƵƟŽŶĚĞƐĐŽŶŇŝƚƐ͘WĂƌŝƐ͗ϮDĞĚŝĂƐ͕ϮϬϬϴ͕ϮϱϬƉ͘

320 Revista FONAMEC - Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 303 - 320, maio 2017

Você também pode gostar