Você está na página 1de 126

Pr6IogO .

Ii, ii lri

ill

'I!

iii

tl

'Inl,r-oouc:cion
'M ."
'~~"

III ~

III ~

!i "

!il ~

"

"

'"

'"

,.

'I'

"'

;0

i!

~ ..

~"

"

"

II

II

"'

..

"Ii

"'

II

I~ ..

..

'"

'"

"

,I'

"'

0;

ii

"

'"

P'o'~mtroiID.al.6,gico ..digitali '.'~,.


1
.r!lll

E:)I .,]1

".ii;[~R;"I'-O lI_lIL.II~lt
,I

a:ltal~m1P-~ _~ . ~Ve~"-V
I. ~

III ,.

"

Ii, ~

"

"

I"

..

"

,I

,.

..

..

..

I.

'"

I.

'"

"'

'"

.'

OJ

Ii,

..

I.'

"

'"

,.

I~ ..

,", ..

,!I

!f

!I'

l~

iii

rill

Ii!

I!

Ii!

III

,I!

!I!

'ii'

Ii!

Eli

1.1

l!

I~

I!

[II

II

iii

ill

rill

[il

!!II

II!!I

III

II!

11

iii'

Ii,

il

I!j

!I

4,
, ,"

:1 3 S

'-U, I.,, ~~'n! ...' .~U' _' 1~3"" 'F~·'-:u- ·d al 14 GeQet'iador' de 'baJa, ~u.:~·ncia .. ,. i.s, O "I, _'iSet.IO~O,pIO ~ EI TRC'., ~
,__ ___ "_ ~

'.,2.2" E~ poll
'It,.-,
._~

,etrlo
"t}lJi I

digital
iii
~l

10"

II

10 ••

Ii

....

'0'

..

"

.'

,.

'",

Ii

'", ,~ '"

Ii

!I!

it.!

Iii

iI'" iIi'ln :, II"~, audlliIi.lI.

"

II

II

iii
II, ~ ~ I.' ., " .' " iii ,. ~, Ii .. .;;

"1

~.

j'!iijl

I.

'I'

..

II

0;

.,

ii

'"

.'

"

Ii! Ii

"

0;

iii

Ii

..

"

'"

"

I!I' ,.

8
Ii!

liSo;l~

I. I.

!!"

!p.

II!

II!

'II

11'

r.

iii

il

iii

iiI

Ii

ill

iii

.1

!!

rill

l!i

II

!Iii

'ilj

tIi

til

I@!

!I

I~

II!!

!Ii

'Ii

iii

III

!!I

[II'

III

[II

[II,

Ii

~l

I!j

ttl!

!II

II!

III

!Ii

!I

..

"'

"

III II

ii

II

!Il

!I

..

ii

1111

II!!I

S !9
.10 :10
'I

FDam'laD'ttO :,' ,ca,todoi I. ~


I' ..

'I

!!

!Ill

!I

ii

.' .,cji]]a de' 0081r-o:1 ~ .


'I

~,

PI: -cas, d ~tl '.oras ~ £:1 Implificador vertical. ~ El BmpJ ~6ea.dor ~ho:rizon··:·1, Las dOl I.lim, glam!onn., "
'" ~ ii' III II !I'

,Anodoll aceleradoirc8 ~

~I

51

II!

II

Ii

ill

il

Ii

ill

"

II

Ii,

r~

Ii

[II

!Il

ill

rli'

Ii

'"

,.

,I'

.,

..

i,

I.

;,

!!

II

i'

,.

,I

"

Ii

,", ..

..

'"

..

II

"

ii'

.,

..

..

I~

..

lill

III ill

III

II!

Iii

OJ

'"

.,

..

,"

..

.,

!'

'"

II' ..

iii

,",

..

"

'I'

!I

II

,"

'"

'", Ii, ..

j,

!II

ill

Lil

iii

Ii,

12, 1,2 '~,3 '~3

~._..& l!iiiiiilIi!til Aj'UII'C: Ide 'u:o oscUo,georpio "'


lba. 15
iii

de: o.ml

III

II

[II

II

iii

!Ii

I!I

'!II I!!I

iii

II

!III

II

Ii

iii

Ii,

il

iii

Iii

III

!II

!Ii

'01 "

III ,I

Ii

i,

...

'

..

"

",

..

II

II

,.

I,

....

I.'"

'I

Ii

'"

,"

.......

AI S
ii

de Aj "_Ie die 'tcBsi6,n, , Ii ·,~:tad61'& ,~n,teDsidadJ,de 'IlDa, 'fuente' de allmentlcioD " " ',ed; das Icon eilosei],osco'pio de '; ,,:fiaJ,::-~s,s:umj .istradas por ·1 ,I,e.nerad,or de baja .. . :rrl~_'- =;n:eia, ... '" • .. ..
'I .' '. • • ~ 'I, '!!l i .. II I' ~ i II • Ii, .,
m "

P.
_,

• ,E~,ooolr-ol de :in mnsida:. [- 01 l·':mmo·sidad .'," .HI contr-o~ Ide I"'uloqoc ". :Lo.s, OOD'U'oles borimD'lal, , ¥B'rtical '.'.... • :E~control de 'BT (base ,de. limnpos) .... CiJlitfiol de' ,, ,:t_' ada 'y (Iamplificador 'vcI1ica.I)1
!I 10; I! ~ ,. I! .. '"' il

13 14
'III.'
II .lIi iii

;;

il

..

II

II

If

11 ,_

i'

"

.' ;; '" "

..

ii'

I'

..

"

..

,., ~

","

II

'I'

'"

Ii

ill

[!Ill

II

II

iJ

14,

!!l

"

!I

I'

"

"

,,. ..

IiI ..

ii

"

..

"

I~

i'

'" ," .. ~ .. ~

II!

Iii

Iii

i4,

II'

..

!I

I,

"

!I

"

I.

"
'I' " 'I' ~ ~ .'
!!II II !Ii

.
~
!i

!!!

l!l

II,

'i,

I. I~ .. "

'"

Ii' i

14 14

:,A.-' ··· .'1- le' . ~." ·..ICT'·:.· '~_".." _,_.


'1

"'0',1'1 'III .

ill

II

'iii

til

'I'

'III

ti

ril'

iI

r!J

!Il

lil

I!

ill

il

III

!I!

!II'

II

ii

!!i

L!!!I !l

ill'

III

II

.!!II

r!J

!I!

!i

III

Ii

Iii

IiI

,i'

II 'l,S:
'I,e J

i,

..

"

..

'.

III ,.

II, ..

,"

..

!!Il

!I!

il

[Ii

• 'Mledi.da, di :rrecueaa

I'"

II

I'

,.

'I

I'

..

"

I'

,.

"

II

II

I~ ..

Ii,

i;

'"

~J

" '"

I'

ii

[II

,IS
I

vi

lli
I'
I

AN,A.LIS)·SI

·PRAC7.rI·CO !O Ai, ,M:OD.laje: d. '_'0 ua:nsistar oon, .poJarilzacioi:m y reatimcnlacio,n, POI


,I,
i, .~

3~,4,,4~ CircUli'to d.. plJI:larimcbjn d:·· un transi slot :por di.''rtsor' ,d_=: ~
,I.
i, ... ';0 .. ' '.'
!O .' '.,

I'
'II

'~eD .·i6.
,", ~
l , iii

~,.' • '.'~~
,M, '•• ' ... '

'I'

ii,

'i,

ii

0;'

..

'.'

"'

"

'.'

..

,;

,M' ,I, ....

,;, ;;; .. ' , ..

.5"1'. S3
~1

35.-'
11,·oJ

Dii ,MI(}D.'t'aje: de. un tr[lJnsiltor COD poJ,arimcio{D 'po:r IcUv~isor de ' ensi6.n ..
_ li~, i! ,Ii ~

'. enusor

,ml:
..

'le:D,cia, de
II!

i,

i!i

i,

i!i

'.

.'

'...

'.'

"

!O

,.

'1'

OJ

'1

..

ii.

til

..J;JI
,~ " ,I i, ~ .. ' • ;;;

C'11

,i

.,

]1.5..,3.. ,AmpUftcador en oot'ct:lor com".jfl~ID .. AN,ALISIS, 'PR"ICI1CO '" A., MloD,taj£' de un, am.pHOeador Ee :monoetap,a, II ," B., DctetUlinaaoD .xperim ~~;tal~.~- ~a,,Z, y z~ Mcc:l:i'idal Ide Z, '.' M".:: Cida, Ide ,2:'111' II .. ,l, -, .I!' L = ,~, '.~ ~fa.cIL'G 'ri":IL,ilL~, _ec:fB,ICa&:: diIJi 1u._uiH!,._,OfCS '(1)'. A.' .r"'i....... f';;:Pi:!iliC II.. -._:.:nu: _' _ ~ ;
,i ., ,i i,

Am,plifi\caci6n eon Imm[tofles: coati •. ·'racl~ones basic. " l,S,. -I.,~ Am.:,tificador len, ,emil = Of" oom,uJm ,. 'II II '.' .' '. .. ~ II II "' " • '. 31~S.2.. Am:plificado' leD bac' "om'uo....!O~." .. ~ .' .... '. '•. '.' .' ~ ~ ,,~"'
,i,
'!>
,I, ;;; .' .' '.
il

iii

..

.5,5;

[0

,',

,.,

",.

'"'

!I

'.

..

II

,.

"

S6 .5[1
;5,81

I"

""

II

iii

II

.
OJ
i ~

III

!!!

II!

.59
• " 'j j' • !II ill

~
,i

'.
'.
i' Ii 1I"" ~ ... ~ " '.' ., •• '

IMI

,i, ....

'.' ~ 'I' .' "

'i'

..

,••

, ,.

60
62

I.

,i~,
ii

~ .. '. ~ '.' ~ "' "


Ii ~ II!

'S,

i'

.,

'",

II

iii

Iii

'iii

ii

Ii

il

Ii

Ii

..

I!

it

!!

!i!

ill

I!

II

Iii

III

ill

iJ

.1

III

liil

II

!I'

lill

iii

'.'

Ii

'i

iil

63
'OJ ~
lI' '. ~

.,

'"

Ii

0;

i,"

!, ;.

'I'

..

,.

,~

..

'.

"

,.

,i, '" ~. "' ~..

~ '.' ,~

II

I.

"

Ii

'.

'"I ~ '"
.. ~ OJ

,i,

i,

'.

,~

6,31

'it!

-.I~~ --'

i...

"iii'~IMi!i';~-'I'

-.

!Il

I.

'"

,i

'.'

..

'.

i,

'.

64
,"' ~ ..

C., Caratct~rillicas 'tecucas de diedcs ~.'-'" D,., Ca'l.ct-eriltieas~ienicas de un o'Kiiosco'pi,ro'" ~~'.'~'".'


'I' .. 'I ..
[0 '1'

:BI~ Cuactlrill~cas,tearle as; de tramisto:rcs (Ill ~ "


,c...
'C' '" d' 11caB. '1_lcomeas, d om G'~.I:-B'E"' ti!' · (·arac,llie-'s. t" ..... ...•._:I"I 'U.DI,
I iii " ....

'il

•.•

1"' ~," '. II


'I'

,I.

"

i,

617
6,9
1

..

;;

..

,i,

i,

i!

iii

to

'I

,~

,••

'

"

,i

.'

'"

'II

'I

'ie

'I

'II,. "
•.
0;

,iI

,.

I~l

"I

F., ICa:ract'fui,stims '~ecnicas Ide G,. :Hoj:a" .Ir~_, 0 _:~ ilo,lflJD' :'.' ~
orUN-" "'0---. s~. '_, :._' _''.ft.
c-

fu,C'o'te de: alimenta.cci,on


, ;, " '. .. " ,i 'i' ~" ~ ,. " '.' ,I' ~ '"

...
II

,i, ~ ~ ,., ~ "

10 12 1.2
131

!,

0;'

'.'

!i ~ .'

~ !O'

.Ii,

'UN]-'

_::_.
I ...••
I'"

_.~

·D,··O·'" A' ·C··C I·O·.'·N· ',.l'··-I-E-NT-··'-·O~··E'!IL'~~'I"';- .)~ "'L' ~I~O""'N'".: .. .. . ~Y.JIL_._:~~···._J , [1:1. '!Ei'L.r- .I ILl·, n ' .I."•. ,
.• "_.

it.

:',

",t.,"

.~

',,~"

,:.<_

1,.1,

r.

_~!£Mr!L..,

'"0'''
~I .. ,.

"

TIm
I )I

(1).1 SeMico'
,_.1 '.:_... , '.'-.~.

i!I!

ill

ill

Ii!

'!ii'

il

L!!

,,<.; . 4~1,", E'II-'CR'


III 41- 'I
'II [ Sii

i.

Caracterisiicas del S'::~ R 'Oi'racte:risti'a1, dlircc'ta, rea] ., ICUIy,aSI Qaf;.u;;terUllicas ~ ICari8Glerrlstic de puerta ~~
II

I. I.
'J

ijl

ill

,1 Ii

!Ii

.,

[Ii

.,

'!II

.,

'"
iO'

"'.'
o o
j'~1

!!

il

'~81
:1"1

,I, "

,i, ~
i, ~

I!!

III

II

ii,

10
iii Ii ill til Ii ~
I~ il

~I

..

II

OJ

.. '

.'

.,

!l

!I!

l::

I,

i,

'!J

I!II!J

!J

1 ApiliQllcio(DGS,

I.
I.

Ci.r-c,ui,tos de d:see.badol Descebado


II!

de'~ SCR'i ,i,..,.,~~'.. '

.. '.

01 . .1
~i

[d:-'] ,SC',R,
I'

.'

iii

Ii

il

..

Ii

861
861

13

iii

ir

Ii

Li

DGJ· ··,b-a.d!o ' -,an.u,aI. "_ '" .,"',. Descebado OOID 'tra,'nsisrtof' ~,.,"'~"
,,1·0;,.

,,~,~

.,

.....

0;"'1'10"

M'''"",,~
.. ~
i ~ .. '.'

'fI!!1

!II

lUil
III ill

II'

,',

0;

,.

,~,

"

'j

j'

!!!,

'I' .. "
'I' "

,811'

SCR au~ j]iac' .. II 'I' II ~ " * Sem:i,eondULctio~r._; eD, ~,os cifC'ui~OI d di_s,paf.lo, Ide~ SCR ~
[CO'D
II,""

,i, ...

'.

~ '.

i,

,i,

.,

iii

;0

4.,2

EI. tfa:nlis!t~or UJT •·.. . t" 'Ci:r-CU·~lo.!, eu.rvltS Ical"a~'c_ris:ticu ..,.~~ 2 4,.12.. Osciladlor' de maj.acibn ,00 11::1 UJT .,~" "~'. "..,., ... .
",i' '"~, ~" '" ~ ••• ' ..
'I' ... '.' II! III i 10 ,I,

,i, .. '.' .... ,i, ~


,i '.'

'I'

..

'I

'"

..

,I'

i,

Ii

'i

;;

.'

:8.1 [881 89
~ I! ii' iii
iii Ii

'.

,.

.'

,.

,.

I'

,I

'I,

ii,

19i1

• Com,portami ,nto
c7

d. 1
i, ~ 'i I, Ii 'I ~ ii

ci:fJcuio ~... .'.' ,


" ~ ,. '.' .. ~ .. ~ ... .. ... •. ~

Ii

..

,.

!!!

'.'

"

..

i,

;0'

,-

,~

;;

'.'

..

iii!

ii'

ill

iii

.·'.... 151'., 'PRA,'CI'ICO 'II, '.'",.~ . 51 'trlJlsist.or .PUT ~'". ..


!I ,",

~, ,,.

..

,i

..

'I'

i'

..

,I

.,

..

,I, ,.

"

till

'!!II

.'
.'

,.
ill

II

!II

!Ii

,i. .. ;; ,., ~ ,.

i!

iii

Ii'

il

!Ii

iii

Iii

4,~l.I"i' ICircuitol
COo.'~JiD~ en

"l

CD ',8;

,;','W LIIIIS[_ , ,_. ':__-__:~'". I ,AI',·, -___:_l___: ::..... P--':-·R-,:.ilIC-'lJ[- ...'C:-·.O·:-:···I ,'. 'I'Z'"
L l

.:-_ ~3.2. Osci1ado!r'd -' rl laj,2U:i6~D lCOI:q PUT .. "'"~.." ., '


!Ii [iJ iii !Ii

c.aracte.:nsli:c:a.
[!iii ~
[j II! .1

"

1I

II .. ,
~!!l !II ~,

'I,

..

Ii

i,

."

.'

'I ," ..
'.' .' '.
[!IIl1 !I! II!

II

..

Ii

i'

..

,i'

i,

192 ~M 194 1'4,

,i

.'

I,

to

..,.

,i,"
i' ~ rjii!l ~

..
..

,~

1961
9,1

II!!!

[!

!!

,Ii!-

!I!

l!!

'Il

iii

rl

~I

[!II

..

~1

II!

II

[!II

iii

[!!'

,4~4i'

rectineadorf" : d·, co niente: aJ'·r. a. mo.:no:(asica.


,I, " '" '.' ~ .. ' ,~ ~ 'I '.' ~
,i '.' " '" ,~ " "
!I ,.

'i

'i;

..

~\i,4,., l,.

4,.,4.2.

C'ontr;,o~ d~': m,m~a, DIlI:da, ISCR ~.. .' .. II .. '" Con:U:o~.di~' Or. d:' ·OOI:m,p,le~a, on sca, ,,~. e

II',,."
,I, '., ..

" 91

'1

..

'"

,~

,.

,i

,i,

';0

••

II

II

ii

100

AN.AJAsm, PU!L11CO
'8
"

1,3 '~"~ CQD1t[C)~, experimental de media


i~ ,~, ~; ~

,~, ,~,

'~"~

'!!,

,!, ,~,

i~

i'

','

,!,

,0;

'.

'i'

iii'

'i'

i'

"

'i'

'i'

"

'"'

'i, '" 'I' ~ ,"' '!'

"'

'I<

'!I'

'!i

i~

I~

"

'.'

;;;

!II

:SCI 'POf' desluadar Il..... C ii',~ COD,t'o'~, c.:PI:nmen,ta), de Dada, ~m,p'fela ,con. $CR. por o sciladO:f' de 'r.e]~jaclt6D,
O'UMi 'COO,
,I
'I' 'I<
[i

:10\2,
102

'II

ii

un

,i,

iii

II

,0;

,1,,0;

II,

"

'",

11,,1;

II'

Ii

III

,II

,~

,I, ., ~ ,I,

III

II""

'"

,ill

iii

II

Ii,

'"

,i,,', ~ ..

,!,

..

'"

..

'.'

..

..'

;,

'""'''",

'"

"

'"

'"

"'

"

'~

EO

-::;!u ...... ,...~, =II11II1 __

(11):"

. ~

";

.
"

.1IIimad~'~ .... .

-~!I'U1Il~

", ~

- ..... I~'__'IUUI

BI

lOfji

108
!!IJ III ~., ,Il

mll '1.:12

ne
:('1..:.',

II~,
.1.14,

.1.14
lID6

1:18 1.19
BIo,

120 :12:1,

C
.'
"!!!!!I

.122 l:23

'1,24

U.

'.,l~ '
62
..
,~;;: , !"!

·~Cn~~iA.,n ,~I,~~.UI

'",' ~lIlAiI¥Ii.ili!:n""""'~! [_. ~J!Iiit&&ll~JJtJlllLU~

~I

'1'

~I

lil

1113 '1.

'il

!Ii

Ii

ill'

~I

'13 ~

lloj

III

~J

'Ill

I~

.'

ill

t~

,£,: ),.,
U,li.i.!!

'md,i.o de :fU.aoma:lllieD:to " :~tN-Clura mlema


[~l

II,

II

II,

III

ii,

,I<

"

i!l

iii

,I, ,"
l~

iii

,~

i!I

iii

,i,
ilil

i!i

~, ,~

~, '.'

..

,OJ

'.'

..

'1'27 ,_,1£7II'I~

ill

ill

llil

[Ii

~l

ill

Elil III

i!i!i

ii

ill

iii

iii

i~i ~

iil

iii

Ii!

l~

I~l

i!1

1~1 I!'-

l!l

I~

!II!

[!

I!I;!

Am- ~lifiCad!(ll' ___ _ __ ~ p ._ ___difer,enciaJ __ _ _


FU.LO'tc de
,..I .. . 1'.,0-13~UI;p~lUG
g;d,

II!I

Iii

iii

i!!J

iii

iii

lll!!i

iii

iii

I~

~J

li!i

I!I

Iii

iil!i

I!J

iiili

I!

1!ii!1

ii

~I

I!J

ii!!

I!!I

!J

II!

lji!l

!!!

I!!I

I!I

!!!

eo.rrienlo leoMtan;te
'lIiJali!lo'iliifi'~B' .~_g~.Ii~._.

130
!!I!

130

I. ,Adap,t.adOf

I.

Btap

de: :im.pedaID,cia, Y' IlUancia de, oo.mcO'k: '.',~'"'.'~ de Id.lsplazamiento d J polencial"~,,


'i' ~ ~

:a_

I:_

de
,~I

lIi,

,!,

"

'!,

"

~"."~

'!,

..

~"~

;;

~,~

!13

Iii

iii

"A'i'IiIID;;,.tn -_~: ';li~w~I.'U. ~ !i

I!I li!i !i

1!1 i!

1~1l!i

!!

I!l

!I

Ii!

~!

!!!

!!

I~

!!

!!l [!l

!!

L!

I"

..

III

iii!

~,

Ii

!I!

'ii'

'.'

"

!II11!!!1

ii

ii

130 m30 m3Q


:i.313

'I' ~

,~

,"'

,~

!!!

!iill!ll

!!I!

!II!

Q_r-tlC:lCmti1QU ~

I!!

.'

!!!i!

~I

iii

iii

'lI!!i

tl

11

~l

'II

,~

l!!!l

I!!'

iii

'I'

!!!i

I!!I

l~l

I!!!'

!!!!

I!!!I

I~l

[!I

~I

1.1R.lacion, de 'mchuQI de: m.odollcomb (R~RN'C}'.''.'

m3,:2 rul,2
:1..34, 1.34,

.1 TGDSi,on
'iIIj ".. ,I; .' -I

,~, i!

!I!

fll

fl!

!i!

fll

13

'!II

fil

'I·

III

.1 'CofriG:lli~CS: die,
LTiefn iri_dJual

d.c

I(l••

'iPO'] adaci
l!!l iii ill il!!i

'

I!i

'I' '"

I!i

i~, ,~

i!i

~,

I!i

,!, '!!i

~,

,~, ,~

'!!,

'!!i

~,

'.'

,!,

'!!,

,!, 'i!!

'"

,!

,~, ~, '.'

'i!

..

fllll[l!

!IIII!I!

II!

O,D.
!Il ~

i!i

~, 'i!'

i!!; ,~

..

"

"

i!!'

'"

."

,',

'"

..

'i' '..

'" 'i>

'i' ,~ .. ' ~, ~ 'iii 'i'


!t !! !! !!

..

II

III

ill

iii

ri

!13

if!

l~

i!!"

II

'!II

iI3

!13

[iii

!Ii

,!!h

iii

Iii

,~

lliil

i!

I!I

,~

~I

I~

IjI!

i!lIl

i!l

:1.34
'jI'~ l.j~11

'Tema '7~ Aptia eJOIIIII,


I '.
, c,

t:

!Il

II!

!I!

il

iCimuilDS, aDilm6tic[U;i '.',~ ,~~, ,~~,.',~'",'.'~ '"~, ~ ,


"'.' 1 Ii ~ '..". ~I' lI1! I
,

!!I,I!I!

II!

!ii11!!!1

II!

~I

llil

!I!

~l

II!

" '-N' j; 'I' 'I.~il"S ft:_::···· .A'IIw-m,I.t·:~··'


• iii!: 1_ •

i1i 7' 'II ill-A~, A:.Jpli:fi~ado,f'

"'P- -I!II..- -. Jll'fi'-l:cado~'r-~' 'l~,n-D' j'Y, .. , 'p. ,I.. ilif"'!!l'Fil"C:-:!.n 1-'; ':':"'!fU'
Am':" ,
I l__ ,
r.

1,'],"
ill

·t'

__

¥-!l,liiJ.

ao,'-:-'f' ~ _.
ii
t~

I!l

,!!

!!

II!!I

!II!

!!!

!l

!II!

l~rll_!

~'l"

ill

iii

!!!

I~I

!!

iii

!!

ii

i.J

ii

iii!!

Ii]

I~I

I!!

!!

!!

!Ii!

!!I

!!l

!iii

~I

!I!

:DO '~DYGn.o.r'~

00'

,~

cO'

"

'i'

"

II!

l~

111,113

~,

l!!!Ii

'l-ilD :13,9
~~

'13,"

7~1.!4i' A:mp6licador sumador C,;-O"'~" Ig _,1II.;II'0III9IS 'MI£' - .. ..ft; (7" 't ~ Amptifi,.,dor renad,'or
!: . I,.
• : . .' " ,"" .: l~ ~ II!!!
[II

7el."1~ Adap.! dor d~: im~pe.daam"·~" "


!',
!~ llil ~

41
i, '"
,E II!

,'venu,r ;;
Hi! llil iii Ii

'I

III

.
II! III Iii ., iii til '. !! !!,

],40
III III !II !I!

.~141
1,42

Ii!

!J

'II

!!!!

!!

!!l

113

ill

Ii

!l

111'ilJI.'

0
'F

,dti1:rencia
'" ,. I, .. ,i ~ ~ '.' ~ ,i 'E ~

. '.
.'

,i

if.

ill

',,2,.

--'rcui'

,iDl,

de

I'~ ..',

mpa:

adO.lrCsI·. ~ '.

.'
..
~

"'

lfiI

Ii

ii

l4J,
,I~

'I
II! '"

il

..

'"
!13
Iii

"

Co,mparsdolr :,':R .',Cfl,ICOI


-=-'0'"
I, •

..
'"

· ... I.IA

'11;0 m'vefS'Of' ~ • " .. ,I,

"

'.

'.

!II

'til A!.1iI1 ,j[1~

,~' 'veAtaina,
I...

1:45'
145 'I,' 1'-'1' 14,'

iF.

iii

,~

ii

2"1."_

II

I'

!l

[~ ~ !Ii!

ii!

Com

'~, ";FiIiiiLrn de "'. ~~U,L.1 ._~


1

D...:II:ii!o'A1
_ Ig,IIU"ij'

n 'L.,."

Hoj". P
. .

·1...... ,~;n.-m-!-~i·liIiiH.'!'d~-I~ftJiiii!1-"a'' -'~~!1In;.:t·n .", ~ r-~'-__ :·.,afco:s de UID, 0 ·.mci'om~, mal .." ;,..'.'" " .,..'"
~
I

., ..

~IIUIJ.~~

Jl,-~.g~\lU

iii

[ill

r!!

[~

!I!

II!!

. '"
Ii
I~

osci1,lo,gra'fDlI

!II

ii

ii

Ii

{Ill

"'

lSl

CUA.-' 'T'"
.
"',:

:..,..

"Ii

'l)l""ll.1lmLll'_1

'fIIi.)~AD·· . _.

ii' "11

_,.rII 'nf' I"JIr.hn

It.:J,~~.IJ."

'•.

· ..·0··~ '.·'DD .. .~-_;~

IUfI.j'!ijI

~.

'.

''';'

..

',,.
!ti[ [ii'

I.··.
I Li

_,-

.,"

Ell

"

ill

Jil

iii

'. ]ifj,ead.ol' QTpIIl,cj,on.:lll 7,41, p

1,S;9
!t! • ~ !II iii !Ii Iii

[cirelli 10

Ii

!II

i!

!i

Ii

r!!

I!I

[fI!

'!II

!Ii

II

ill

til

IiII

il

iii

!!

I!

'III

" '"
Ii

1!l1

!II

!IJ.

II

..

"

110

!Ii

'Ii

ii

Iii

!II

1.60 63

EI, cI.rcuito iD~eFad(l1S,,:5;:5 ~ 9,.,1,~ F!ttem~~mtos [mt ad.. ") :sLtida de la estruetura 0. 8S
I, ~ "', ,i ~ '. ~ ~ 'I ,. ~ '" " "

,i, ~ ,.

;, .. ~

.,

0;

Ii

,'" ..

,~ ..

II

iii

II

I~I

..

II'

ii'

iii

i1

i,

'C:omparado:

de un .''',SSS;
!!! I!I

co

~ I.

Ii

Ii

ii

liil
"

"

!!

F!II

I!

,I

1111

,-(is , ii7 I',,'


l=:,~:

• T:railsi>tof" 'iIi'~ l(dGSQIr ~'a)i I Eta,p. de salida ,in,,:, r-sor. ""

Biesla'ble' ~" ~~

0;

,"

..

'.

.'

'I

II

iii

Ii

ii

i.

'I!'

"

'"

'I'

.,

"

"

..

"

Ii!

'I

..

,I,

10, "

'.

io

Ii!

'I'

'"

'.,

,I

II!

!II

!II

iii

illl

il

!Ii

~l

"

Multivibrad.,g on,oestl: i],.: eon el ,CI5::5S, .. " • .~. c:ripgi6:D d 'I Icitcuit'Q ~D, e~'Ddi~ '!'DUt·S d'~ ~
[I

(. .ES~T)··.: R • ICgD:lrO;J d.' tem'S.iJoJl],


'2
,i, ~ .. ,.
i

Tra:Dsi ':tor

"

!jI

,~

..

'"

ii

Ii

mfil
16:'
,£..18·: 1V,l

Iii

"'

'"

"

,~

'.

~,

;0

.. '

'.'

!iI

IJ!'

II!

;;;

III!

iii

~ .. ,~ ., "

,I

"

,",

,,.

'.'

,"'

..

'.

..

'1'

II

'ill

iii

Ii

it!

ill'

1:,:1'
iii LII ill

iii

ii

Iii

',[,ALlBI'SI P:RA.cTI'CO U g., m ,":3.~M wtivibr[adJo,[f I:.


'.~:_ ~-npmD
-

Ii"

"'"

ill

'I,

iI.

i,,.

,•• ,"

iI',~

'"

'.

'"

<!'

'"

'.

!I'

,"!o'

'.

r.1

ill

iii

ill

I!!

!I!

!I!

III

!II

Ii

il

1[6g ,,'fiD' 1,72

II!

!II

III

'iii

llil

I~

~--

~~

l72
!II II • !I II! •

II

i!!!

tIi

ill

!II'

'Ii

iii

!II II!

',,<:~AUSIS I 92. -~ icireoho:


PII ~_

91,,2.,m~, 'Moduhl or de; [aadjia J)Olr desp!) ,.:-:' " ··~,e,.io. dei .pullo con

.Ielm,,, ,SS6
J

-_·=CO :251 ~

III

!Ii

181 II

!I!

ii'

!iiI

ii

!!I

!I

I~

IIIl

!I!

iii

Ii

!Ii

11

iI3

Iii

Iii!

I!!

I!jl

I.

!!!

II

Il

!I!

'.'

iii

Ii

liil

..

II@!

!i!

1'7:

]1,2

'I

iii

r••

il

,.

,I

II!!

~I

10'2'2:'1
~ •.. ':'i!!

"!II

...crlCO ,JIii., ~ ;. Tempolmad.Of' malico ,oo.a, el CIS,S6 ._cn,pciton del [,-:.cujt~o~... ~ ~.


i '.' ~
;i ~ "' ,. ~, '•.• '" ~ ,~ ~

.1 De.scdpcioD,
.. 'WL .. ·."""'·

il '__ ',
I'

--;,

~',~r£..

JI~U.

"'

'.

II

iii

,[71'
178

m76

d ~'I

!I!'

[!!!II

ill

Iii

III

lil~~~I!II!!!

I'

II

I,

..

I~

~I

I~

I!

!I!

,I'

iii

17

Iii

[III ill

Hi

!II

,I,

-iii

ill

Iill

iil

Iii

Ii

., "'

'I~

II!

iJ

iii

iill!!l

Ii

IiII

[il

TI'COI 27' '.''.'..~

I'

OJ

ii,

II.

Ii

"

,~

I!i

,.1lg 179 1,:- -

,,apj,

_III,

CCIfTENDX)

'Ca'f,Bcten'stigrs,

Caraae,risticas, del,circuito, :iD'il.,adLo :5S'6


Roj,a pa_ta ,0000ilopl!IIllS; "'..'"'~" '"''
iii ~
'j; ~

del: Cillcuito' 'i:O'I-eJlf,ado 5,5:5


i!

to

'I'

'.

'Il

"'

,I

,"

i,

'~;

~,

ii

,.

ll,.2
'iiI'Gi",' ,~QI-

lO

'Il

'"

"',

,II

"

,I

'"

"'~

"',

,i, ~ ,i, ~ ~ ,~ ...


!, ~

~ '" ~

~ '"

,!J

Ii;

"

'.'

"

,!,

"

ii,

"

..

'"

"

<!'

l8,8

iiiIiIlMil'iilii
~~~-~

·;I-,jl
••

HI:I!

'193, ,193

]93
~'.' Ca ,a.elt~'VOS ___
,-, . ,"il" I· ','

'194 194,
lO II ",

In.

"N-' 'j"U-'~"''£!I 'p-" ~'.nD- ':...:._'. "D -, -, a.ft.J~ 11. .,~~ 1,10101. 'T~,lnsd,uet,(Jres Ide "docidad :y de posid,OD"~,,, ~
I!IiIlUJ ~~It~~.

11,0' I!!I~I! J."'.!II! '~I_A:_


,~~!

IC:-~~illl'ii'fn, .d-' ·,_,,~~'~"'1I11~U

,ilIi! .~

I'II'~I

'd'-lD'i~',~iI!"ii'l;n._iI'l 'm"-if;Iil,'rD~ft de
,VI!:
i!!

,~

II

..

'.'

,.

[0,

.,

"'

,~

'.

'.'

'"

.'

..

''"

,.

'",

lO '"

"'

[0

'"

'!I

'I'

'",

,.,

~~
e

'e~\~!

I~'~ ~

tii~

'~'lb,''!!ip~~, .~
~~ ~ !II

de preslenes
~
~

"

..

Ii

i!l

,Ii

ii

,', '"

,i

"

_. ~.lV~~.jU,'_Jl~-O

__ .
II!

'••

~,

,••

-!I

[.1

I!l

III

!II!

II!

I!I

!l

_ ft~-"'::I

illlGl

2!3

ill,

.!Ii

!!!3

!!l

!!!3

!li!J

'!

~!i,

'Ii

.!i3

ss

!!!3

ill!

ss

!!!

!Ill

'13 ~l ~

II

Eli

iii

'ill

iii

iii

Iii

iii

[!I

i!I

Ii

I!J

I!!

i!!

I!I

'-!

:tIn

1 '6 1,196
1

,I

,I

"'

"

"'

.,

"

"

I,

..

,i

,~

,.

'"

.'

;;

'.

'1Q'~2 'T:ral!sd;ucto['ei de, Y'elocid,ld ..1,.. lO~2,.2.. T,~a:nsd,ueto.:r,e-s de, PtHi[ciian ~ :U:t 3;.. T:ransductolfCS de' p:foximidBd,
,I, " iii ", ,Ii; "

'I'

.,

'I

"

'I'

'"

'I

'I'

"

,i

"

,.

,',

0;

"

.,

..

,i,

i,

,i

'"

'"

..

'"

"

..

"'9
199

,I

..

"

,I

iii,

,i!

iI!

,I

,iI!

I,

,,.

ii,

,I,

iI!

,i

i,

..

,!

~ '",

'I'

.'

"

'.'

'.'

'"

'i

'.'

..

..

I,

"

,!,

,OJ

,II

iI!

"

!,

~, '.

!,

iii

'I' I' ~, '.' ~ 'I ,', ~ ,!, ~ !ii '"

;;; t

'.' I!i

'"

'.

'i

200

199
1

IO~l\.l," 'Tipos dc' m,'terrll:ptO(l1lS de ,prolimjldad

.1 ICapacj'ti"v'Os e :in.d,Dclj,vos;, '.


~,___:__.:__ ~_:_ .. ••

iI!

"'

"

OJ

,!

.'

,i

'"

cO,

..

'.'

.'

.'

'"

'I

200
200 "'0 'ti ~" ,J.
';lfiIiO'~! 4.J.' .,£1

I!'

i,

..

,',

i,

i.,

,i,

"

,i,

'"

,!,

"

i,

,~

'I'

,., "

,~ ~ "

'"

..

'.'

.'

"

.'

!ftr_

" 'N'<._ft:'.....S···."!ild ·PilBl·C' '-Tl.'CO- . ...... ···,& LI' 'II"~


n
l .~.'~""-.,

~O1,1, Co,n.tf'o~, de preseneta por captador :ind,ucd,voJcapaci'ti,V(J ..


1ift

.1 ,Cllindricos Y' ori,co;l-a'biles, '.,," I Tipo NP~N' 'til'O' P'NP' '",',~ J


17'
ii Iii 'il ill ~
l~

iii

i,

'"

,.,

i,

iI!

,i,
'.'

,i,

i!;

'I' ~ "

,i,

"

..

"

"'

'"

..

'!,

.'

'"

,!

.'

"

'.'

..

"

.'

.,

'I

I' '" ,i,

!!!

iii

i!'

,.,

'"

,~

"'

~,

;0

i!!

,~

..

,~

,"'

'"

..

'.'

'"

;,

,"'

'I' '., ~ .'

~" ,~~'.'~",''.''"'. "


'!!
!l

.203
J(kII

iii

IiI

Ii

!iiI

iii!'

iii

~,

ill

i!ii

~.,

~I

'i'

iil

III

ii

iii

1~'!IIl

ii

III

I~l

II!!

I.

c.l

!!!

II!!

!I

!!J

I!

'!!Ill

!!!!

!l

~,

Iil

III

,20,5;
200; ,ZM,

',J.111 ..

Iii .. ,iI,

"1-

T- ~,'" 'M .d,,-",'I1- eteres :lLi~ _i;ir!\; ~:~u _


IE

d_:'

I:_:I

tem----'.r._,--. - IFrIPra'-;·ura. _ .
.!._

"Itwl
!II !! l!1 .. l! ! !II! ~ '!!I JI!I l!!!1 ~ l!, ,!! !l l!!1 l!!l ,!II! 'I, !I! !I! '.' !!l
!!!,

_I __

'__ .

l!o

!II

!I!'

I,

Yl'

'.'

,Ii

ill

!Il

,I

iii

Iii

II

i@'i

Iii,

~U:rl

,I, m :1,., I,~ Tcmlis;t:o:ra:,,;;

,i,

;;

,i'

i,

'",

.,

,i

'"

,i

..

..

..

,i

'"

,i,

..

i,

..

.'

..

'"

"

..

"

;j;

IE'

,~

II<

.,

..

'I,

,i, ., '.' '" ~,


i!I

'. Tl~isto.r-es
[,1,.l,,2~ TGlf'IDO~PI:1'C1

.1 Ter.mistJollcs
II '.'

'NTC ~,~ " ~ ;;;;;;,


'PTC ~,"'.'~~,'~ ' .
.' ~ .' ~ .' OJ ~ " ,~ '.' .' '. 'I' ~ '.' • 'I' • ~, ,., ~ I' ~ .• ' '.' '" '.' .' ~ ~, 'I , ~ ,I, ~ ,I ..

!f

~I

lI!!i

iii

Iii

iii

!!I

Ii

209 200
21,0

A.N:AL'ISIS

:P:RAttICO

,31,1

,i, ,~

,i'

,_;; i,

"

,i,

'"

.'

,i

0;

,i

,i

'"

'.

,_;;, ;;;

,i

"

..

"

.,

'"

"

,.

'i

"

'"

Iii

,.

IE

,il

~"

.,

,ii

'"

..

'.

'"

'.'

li",1,,311'

Re:luhld,Olf' de 'temper,a,t:ura,OOD

!(TIC
'.' '.' "' ,i .'

:par;a leulM
" '.' .' II '.' '," ~, " ~ '.' '"

de: :po ten cia, en,


" '.' " ~ '1' .' '" '!I ~ 'I' '" " 'I "

,Cd
'.

212 2l3i 21i4,


Zlfi

AN,ALISII, 'P!RAC',I,lCO l,1~2,. ll.'2_~1


Iii

,3,!.,~" '"~,"'
i,

"

'"

,~, '"

'"

i.. ~

,~, ..

!i

21,"

,lm1' ""ii1- "-' 4.l 219'


,220

220

_ :11,"",'" 1.,m ~1.,3,," Optoaco,p\li~o:m ..'. ~" ~'.'~ lm~1,4,~ COAltrol de :i1:umiuacion 000 'LOR," '.'

'i' .. '. ,,. ," '", '.' ~ '.' ", .. .. " '.' "
II '" .' " 'I' .'

'I'

'I

"

!'

II

'I'

..

'.

"

'"

'.

.'

.'

'.

.'

lI'

IE

"

"'

,~

.,

"

222 222 22,4

~ _.'"

11]

2.'•. "1 :_ ..i!."'.

Q' ..'::.: I;)

~'I' :-.";i1'., d e.'[Jiil.. 'led" ffl;O·~ft IDT'a;""'tc''''!iI, _e,[u::ag,q·, r :.:.~_.ILII.W',"'" fi"'" .U .


1'lIi ....

',~-II.

.cflll.

'73
"I!iiIIi"6-lf
l ..

AN.AUSIS,
lIi:Y]~'- 'I" aTl'l·aJm 11i!JI..~ Ilii!J!.~IIt._i3.

PIIA,CTJ'CO

,37 ~~'.. ' ~

'0 ~ ~ '. 'I' ~ '. '.' ~ .,

~ ~ '.'

i Jta.-~. r.. ..
!

1'.·""
'Iii' ~

5i :uma cQibin8cional
1.4~1", E]

"i,
,i ~ •

"

iii

iii

'i

iii

Iii

il

iii

2'16
~

ml'I!JJ ~I:i.p.le;x.or· ~

• Dlsu~ii.io un .m'ulti.,plexol'· de ICU,I tro entradas . de


.~ d r." C reaICIOn ,;'Ie tune
~.I'U.·

Ii

.'

'.
iI· ii

:Dn~s;_OIU:_li .'
., ,I
iO oil ,~ Ii iii

-l

2"76 :277
""1-' ..... 8"<
,.' ..

ijl

1,4",:2:.,

1~:;·D<t·.·m--I"~
~ .. ~J

.I4."~"i2.. Comparadores logicos. . ..~'. ~..'. ~'.,""'

cia ,"4·,.2.1.. Tl-~OS, de ;,i! Jitaib.les. ~",.." '. ..~'"'.


tllJiii;. q~'

I.

~.;"iU"

28·0
'82 ,2,2.
3" 20.0-·'
1 ,~

8rO"

f~&_'.Jl.~

11a~

I!!l

I!

I!I

!l

[!!I

ii

Ii

il

III

i!

II

ill

Iii

'i

•. Bies;ta.ble I.... '. ~'. ". ~,...,,. '" • '8-,i;lj1l'i'fJt'· ab '1Ie- T .', .,.
.j '••
_ I •..

"

'0-

'.

[II

_II~'JI'

K'

,_"

••

~.

ijl

l!l

[!!I

!!II

I!

.. ..
• !I[ Iii '. .. '.. .' 'II ..
I' ~ • • .'

• Bie,lta.bt DI.
Coatadores ~,
.··&ACTleDI ,38
r.
i. ., " •• ~ "' ,0 ~ ., '. ..

..

"

..
!Ii !Il I '!Ii ii. ill

2::'''''

28·5
!
aJ

,i, .' ... " ~ "

.' ;;. " .' .' ...

"

.' ,. ,. .. ~ .. ., .•

.,
287' ···'90 ..·· 21l1.:·O
~,.,

i'

iii

.iii

'i'

..

'Ii

iii

[i

iil

Ii'

ill

..

Ii

ill

Ii

iil

rii

,~

II!

'!!I)

!II

,I!

I!

ii

iii

'i,

!II)

2"

-,_:

!J

II

!i!

III

Ii

iii

!!!I

I!II!

!I!

-!

,II

!II

'.

II

ii,

2193
: ~7"

14'i2~,4" R,e"gi:s;tlos de des:p.luam.ilen.'.o


'I • " ..

'n"

'0'

.'

"

'••

'

.,

,.

"

."

i,

"

...

,.

,~

_'1

".ALISIS, PRACTIC'O .,1 ..~. ;.'.'.~..'.'~ ,, ::~.:' Aped.iee'VI", A,. Cemparador de 8, 'bi'i":eOD .4'1'LSS- 5.. ,A..1'. 'M on'~.je A~2" inform:aci6,J ,t~c iea '~.ra p,rocOO.,cF' tal montaje '. " B 'Rlegis;tro ultiversl1 Ide. ,4·bil dereeha-izquierda '14·LS9'S .. 11 :_C 0 u)···· ":,'. ,~·eglst.ro 'Um·. erSi!lJJ d"1 0 1,;," 741 He· 1'65C,' ·R· " , '.. 11 ".' X' 'Id..I . 1.1""; ,.'"":,.~' ,'U :D.. 'D':.0.•.I.e J. .,'"'. eon p. iR'E- S-DT" Y. '.' LEA'" .': 1~4'"'H-CC1'L
'•• ~ ,. I... " .., ..
i .... ,. iiI •

Iii

~l

II!

i.

,i

;;. ,.

'.'

.'

'1'

..

..

III!

I!'

••

I!l

Ip

!,

!Ii

!Ii

ill

ill

[iii

iii

III

III

!II!

!I

29SI 2.97 ,291'


.,n.·,
.4.3'

..

'.

...

~:

-~I

!II!

!II

,302
,],'12

••

I:'"

'.,."

0, ~ ....

,0 ••

'

!I

iii

iii

306

'b"

,1_.:-, ..

!I'

Ii

Iii

,II

'Ii

il

·i~imp, ~&.~. ~ ,~

il

[Ii

ill

!Ii

iii

iii

'ill

iii

ill

iii

in

[Ii

'iii

Iii

l@:l

,~1~

'JI'1 "1'

~ "-~_.'dee ;;" ce .

ill

iii

Ii

il

Iii

ti

it

ii

Pr'0'·'1,
"1 .
'J .. • • ~:

0·"
• • .'

··g:O·~··1
• '" : •••• '.: •

II

Puerto de Sa· unto- Pieanya 1. ·9.2 " ~.:>' A'U,-O~ L


"D IC\C!·

W'l!ji

,ft.·

'T·e'~A.A. .1:J[.'rLr-'l
_I

, :-:-.~ lUI ...'10·':-:..·· I. '.


I

'E"S~""~"D'

I,"

'.'

'D"E'-' IA~'" '


,_~.

L.

:'_'I'O··-'··'N;
II·._:_.··

.'.

N': 'iIiii:P~:)
. '.
:'_I

51'm- ,.
I' 1 ~

';:-'Ii,~,Afn"-:-

du-: d·.ft'I!l'e,·e ..~


--=-_ ~ -. _:__" ,

""~AJ' i3I

Se denomina Rm'iea-ndu· t:ores a los materiales 'utiliz os CID, electroni '3. que: eumplen una determsnada ,a,r'quit.ectur,a interna en 1.0 reJCf,cDte a su .= struetura qulmica. Los '.' -demos dividir en dos grandes tipos: intrmsecos y exrrlnseeos,
I

• Los semiconductores ,~n;IJ'lnsecosson 1,,:8 llamados puros es deeir aquellos en tlOIS que. todo .., material e'lti, unieamente formado por un sore componeate 'beisicD- ,e::_'to es, ,il't:o~mo(sl d·· 4 e" de valencia, • Los 1~'''ltrinleeGslSO{O por Blii ~la'm;iI\:rl,"l,'" impuros queriendo ICO:D, ello deeir que .00 rode el materi est!' formado per ""0:-0 componente '<'~,D,'Oque 0'5'--'8:0, mezclados Icon etros, en pro ~ 'orcio.n y Iipo adeeuados .. :LJQS, extnnsecos se di'v:iden a iU 'VIC,Zen dos grandes gru po s: ti.··0 -;-:""tipo ,:.,
I
1

_'!

'-:-10,

~ Los, UJamBdol .,-~po,PI 810'0. los materiales ,I! los que 'e lies a,sre::~:ana,bl mo': detres e: de valencia, rUlan.d,o, ,COD ello 'UO __ ea r11Ict,eris' .icas particulares, Debe menclonar .. 5 e que para este tipo son portadores :m!a.-yo:rifari,Q·' )'01 eft -+ (huecos], err ';n,!di,en,d,opar h" I.•.ausencia di e" ~que eompletan el enlace quimico. - Los llamados 0,., N Ion. ~IOIS semiconduetores ,I, '~IOSI que se les agregan a,'tQ{mos, de cinco e" e valenei fiji'odose' por tanto una caracterlsticas disttntas ,8 '[0"" tipo ~P;, n los 'N- se dice que son mayoritarios ')05 e - '. e
i

Am :os tipos de semic onduetores (Pi 0 N)I son, aisladamente neu ':1"'0;8 18 o·jy£·] ~e.ctrito pero, e al ._:nir:[o's"se ·p:rod,-.-c. u'n, _'eD,o:men"o d,.·:;d'irusj,o'~, que baee que los portaderes ma,lon't,anIQ de 'uno y otro 'bil·:·:·,ue se d"'·':pl,acen atravesa ado :[8, uD{6~nl hasta que .": i,'~,'U!2dan, Ios potenciales,
1

~, .. ~nlio'~ S_~1ti'lw-Ucl'l.~.~

~RfS ._~"~' ,~, D"ooo·... _ .-,"_'. CIl' V_ . \1]." ..

Este proceso es pareeido ':,- qu presenta una mez 1., de: II,I,U& ,Y[co:-:~rantetr S:,:, ._,D, ci~,rto tiempo tomando un determinado color, qU!Gsera. deiiniit.l'i'O· a, n,o ser ,que aumentemos el eolorante 0' .1 .8U ~ Esta ..puesta en contacto de 1.[0 ,5 b.~.!oq'_es N~:"., rigina U:O,8 barrera de' potencial :·~·rD~p.ia, e los o d materlales que lie ha,ylto usado pa a ,so C[l 'ac:icf~ (:S'I' ~ OI!65 V':,,OE ~ 'O~2S estes valores de V], barrera .5£' enominan te -'-.I:D, 1.' I)~ V .1,:-,', esta ,,·;i.I.U8i.,·io'D:, a,~ polarizar '(s,u.miaistr,ar' 'tens,ioiDCS) al bl.,oq.·uc'N~,P~ p(rodu,lce:n dos se opeiones; pOI_[ariz;~_ci.ti:D dir'ect __y .pola:-j:acioD. inversa,
1


Se denomina di.rect. aquella configuracion en la [CUi,], It·l. positive de la fuc:n,lie se ,conl.. ecta al bloq U'~' P., 'I 'n esta s;it.lta:·i'D'- . la p _'I~,arildad de la fuente I;~uempr[e(, ue sea sU': erio . '. :~a.-en.liloD de: barrera] ,c.Dn~verti ni al blo .~'··ue N~P en condueto r., deJa.ad Q pasar una, OOf_. i~ e e'l~ jca, impor .., 11.' ct .. '. d 11 tante que 'baura. que II'".. ,. ~lm.l.r·;lr me ditante re~li·:::tleDCla externa a 'IIJa U:_~'~IOlll-, p:rc".~slo:n [, e'~,11 en,
1!..,
iii'

.,1'

'..

'.,'

·m,a,x:i.m.aco:.-::.ell'~,e' q:ue pue ~a sopertar [

. -.icha um6n~

Se d"al emiaa 'in ',e' , ,,- la cO'llfi[D'u'rac on leo la q u le~ p"o,c1D[ciail positivo,. de ~'a fuen'Ie' .".~000-' t:;- al •. ,~.--= . _.... ",--,._. . ··,10; sque N···· ". este modo Ia ba ,.' 'a de potencial se 'we. re~ rzada y'~ Is corri mte lei p-=-IlSO a r .. ' ,,~~ ~~ . e '11 A)' L.. ~ .. traves d.e~b oque es D,'U_J,8( '0 R'iI ]"d.. 3:,d nnmma .~ vator p,;-.:,,-, A"mnas I:d lSpOr~naOiD :8, se muestran ]I en la 'Figura 2,,1,
.'_: I._~, ...• _ .__ ~
"_.II· .... _._,~. __ ~' __ ..:. ..

[!1111!'--'-'D'--'!!!!l

'I!'!'!]",

j.

[-

"""

.~'

....

,-.,-.['1"'_'_:_

Ii,

.-.~.-.,

_,'

'____::",

,"

',·:.··.1'"

I_'

'

,'

~_.,I

'.

.'

_',..

'

•.

_1_

,._._1,

,..::....1,.

'~l

_.

".'

-.1

-;

"

~""""

,'-

Ii'

':..

,._:_.

__

:......; .",[

,."

_ ~',

,-,

'J

,'""

'.

_'

",".1

._

'.

,~""_'_'::_

,_ .. '

:..._.

.1

Ipi
I
!

N I

I -

I
.I

II:
-,,, ,,-, I 1-' 2-I,',_. -... _ IIIU.fa'1 ,." '11,~

I ~I

I II

POmB-fzaci Din [di;ecml

PollslliiizHciion

'0ItaIl'izac iDn'es~

,.... : .. -.~.

22

'. "i!!!1

21,

PRA
'_"-

r.

.-.

-> .. " .. ;'',CAS"-::' --, I'CON"',··,· _~.-' -'. .. '.'


• l,!!c _ _

en' --

.:'j
_

S'

"...

J'_.'

'~STEMA.S,.J

- -'_ _ '

_.

-'-.

·'r',

,"IC'If C"r-1i"'D1 -.<1~"-"I~."


._

.' ··.'IJii;;;JiIlf"""l"'iiC .'IIl;'ilJ~'~


.. I.. ... .

'0'

II

A
I

IP

IN
I
'-

K'
--

'-

'1i

'''iii ~,

.... D-·I·'-~\t'iI; JII!.IU'Y

'1,

,2 = e'rtodo

i nedo

::=

A,

'=

Figura 2~.2.S'U, principal caracteristica es que 'i61 o d.,eJat. pasar :II, corriente en 'U,]], sentido, es ,'I deeir'. 'I 'e;s DOl!d- l:recel.on8,_I 11 u~~: ....:...... d·~IP!fi'I'Did,o se "Ieeonoee 'OD'r'.API·I~:6cador ~' leste 'DO es ma's eue U;'D '_"'_"_.··. die lo,,~l .... _'.. ,1""'. l_' __' _'_ modele "_,,._. ........ . __.,._,v ~ A-,I. diodo "';ll~~' muehos existentes (v'ease fi.ll~ denaro de hi, :f:amilia de '~,'DSdiodes, entre los que, podrlamea 2.,3) dest~ca:r dos: e') diodo L.EDI :"1' el diodo, !ZE~NER,~, No' obstante, eonvieae mencioaar la existencia die otros dos tipos de diodos: el VARICA'P :Y'ie'~, TUNE'L., 'Los, m,lc:ncio'oad,os diodes ,DO seran o'bj1at:o d,IC' estudio en este Iibro debido a que -. ~05 ,Ioen ,f - . ,.,,~"I zacioees ~',' E'"(,-.-'..' =.,!-', ", -- -;~ ', D:I '. ,~. - :t~' ,a.m, 'b·..·, "b'-' .- Jj,!~I;e'renlcu:1.iii, U,lh.~-L"\OO!l;.I,, '","~ ~n=ecl!;romca,~;cd - ~ .'-",I;,e~IDrm,U,D~',",Q,CJ,on,c'St:!! es 'totan-:-ed: 0' CS:'_3, , fuera die I.101S, !1Ji~jettv'os,de],presente texto.
1 III! '"

I.'

I~~I

.~

.~,._~._:_._I·._

.,

_.

..'

_'

' ••

'.

,I,~ll.

~~._._ .

~'

. __

'._1_.

'__

"_

' __

_"

__

e;

,1M' ....

=,:

,-, ...• , -,

,;!'I,

,-

:.E'-',

--

- ," ji'OJig,

- ,~-:.-

,-;

-.

i!'jjj" -

-. ·t""In~' SEMl-='-' ~Jt'~.II~~J


.. " ____!._

'~;E:'~~

~-, (~

'D'I~ .1..-\.I~ 1

P:o.ll,aJ iZlcd

dii:r,ecta
(. 'D:)

on

...........__.I

'II

'__""""I

'8;a'tBII'l1',B

inverse
(11'11)1

............ 'I~
[1iI,a!lr~fJ

I~ i(JlA)

.a anterior gr,i.6ca,se puede obn ner mediante IUDaseneilla a,pticaci,on, COD el osciloscopio, tal como se 'Dlu,eslra en, III ig;ur,a, 2.5,La tensi OlD, presente en extremos del componente se a,pUCI 'tamb,~~':n, las, placas ,K dJe~ a osciloscopio, La, corrie:~l~.··qu,. cireula por el elemeato 'tam'bien 10 ha '>'::: por la resisteneia, ,p![o,vQci,nd,oseuna caida de 'lensio,D, c,-til) P'fOI:P' reional a, la corriente que la atraviesa, aptia\ndose a. las '-,)Iacis Y del osc ilosc ~pio;; L'~~resuhante que se o'bt,~eDe ,:11, pantalla es la ea. ',£1)';--'··'tiea d,el.~..','lead, ,:1:'01.
1

,'CON:-:-:'--' SI--' tJUlCn-···,,··,·,,··,·~""'- -"- '··-·.':'C


I
, I

."

•• '

..

,..

;01

'c.AS":- .-._'
."
,

I'

'_

':-.

.'

• _'

._. ,

_,_

"

'_

I'

',_

~,

.'

'_'

'_

F"

_ _'

,- .

'ELBClRO~' J _. ... ,-", ,-,


~
_ _

_'

I I' ,I',

""-'NI"-:C"',DS'-"'~
',,'.,
_

,.

f._

.',

',.'.',;
_'

._

..... ,

D _'llwO

'·',,..:I ....

... .. d" leDl~con,~,u,-ctORI bease''1 ,."' ap ",'1- d Ica_c_OI,


.. -..

A CO',DII.~DU",,~I·,~ , ' '3' '·b I . '\1 ,n, .'~',' - i~<~"-- '-'!!:iiI p'" 0\'0 (''T'- '_' .·'· Q,'-.2:' '~I .. ', ,[IJ",
,ai, ,I,
• . . ..• , •-.," J -. -~..' . -

,I'I'

l,

,"

'1,'

i.1'@·m'" 'u',~~ tran a, 1 d-'~ d=01.:..:1.0-105aiiii'


-

"

~31!!,
• .

,,~..
.

1P,lIJe'u~ ,g~

I']j' ~,

DI

'I'n'"
_.

E!!:Ii,Iil:'!'

,"'

." -

,"",.

como
"t,

,r",

,-' )- estudio d l mismes, di de ,OS, cOI,m,p"em1cntos ,a--,


. \ ,.. • . I' " .• .-' ... -" , , . .... . ~ -

de J~~ !_c_'""""

'161 ~

I",,",igj

~P_'~

'r'~ 'C' ter~~h.1c.aS,',d~e, ',lOS, ,,mai~efJ.alleS, _ii". , 't"~,,:-;- -,-' , ~,_, ' - . ff - ,~, '~I .., ,',
Co
-

'u-.... I, '~l'1-~'1il-,"'~- -r1l!!Eil!ii1 _II!" \' '.'-

V'; (V de' uro:bf,£d),


,.;!Iiil;ili,_

,~

'_."

0':" :]'

..' ~.-

",'I'

'I'

Derivl, te,rmi)ca Ap,)jjcaci:,omes;

Resis'Hv~dad,

' ' 'ill ,po:r Clrr S! " '2'1 6·C·'·' . . .' - d" Detoccilon lena] 'bQja, m fiO Dc· o'
'"';<F'
'11.' , I'
.'

_, ~

;'iilA'-" ~ ..

''''1 por ca~'a Q _. - - it d ,;;to"~


'U':IOI;
.4~~,'··1.~--·1 '_' '

,~ n--A ~ 1.1-,

~.

~,",' "",: Vi,' 'V,_,


II!IC"_

,I~c:n.efa:les
l[km-" - .
_'

-".

..

''1I'PJI,n ~

__

_'

--'-_._-'

10,':

de ,~aap'I"··,:-,-:-~··~,,·,-- Id~-" rCC,_uICBC1.0,O,- c,~a!UCI, d":_,e~, ID::... ....., e.on,vencullnalJ~ ," ". ,-;-'.,-, -'d" ,eD ,__....__ ;~I,'·'.\ .. -:-,} .;I.JI,'-"·:·-d·" 'I e ~I , ." :J.caa,D,D~C 'l'-:-t'::I~:_ .. ...... D 0 .' .. ,... ", ."se ,PUtLI -,-.~ reanzar ,tt-I eo..·'lm-· U'm" ;;t~a : O:,~ 'AI~~ '~' -~~ _. machos I~:i;~-ui~o~_~ ~j"!!;i;,~,;,'ilJJ,lg,~_ 19 d, no rI' 6;i.·.d~-,-:res.. 'E~;'ti!lii~ ~~.O-D,· r ,-'.....,. ':sid ,',··d" ..d:; : ,D10U,~Jl:l~', la '~O· _ "d' i\]'i.'nd' I'_~ '11.,"\-m" ·,;;'t-'I!\'G~il' __ !iI,d·:mb ._.:.... ,...r~_ ,II,"'-,.·~ .. " Decell, a:..,_.e 1---:c;.A·~,r;;iif'i·Ii!!II[' ,It, ,1,1···,rm wu,mo aU, ,DOm,.:_·re ,~Dulta., 1~,I'J':UilQjn una '~ebli.6D, .I'tema. a unes v'ablr,es que aosotros d,etrerminam,os ~m,edj:aDt:e la ,eU:m'~;D;aciD:D, parcial o 'total die una, '0.1 de Ias dos C.res;t,I;s; Ideil. :sem:i.cl,'CI,IO"
·&d·':; . ',-,-:- .,,;;0. n'~ emas
.._ &~. A~I'

I:-::'Ii',,~', '.'.,--,

'I'"

".""

"

I,

t,g'llIA!!,!,; ~ AJ~

!I&i

••

!!IJ A.

U\I,~

V_ ... _L~.

"-~

-~

,~."

'~inl

rwll::il

~!I~I.IU~

'!13.

wilLI&I"-'.

J.11~J.~I.'J!

.. ~~~ILi;J,,1l

YA~I!
t:

"til.

','IF'

'!i:I 'g,

"

'D; lil!Iii ~ iU'IU;," rgiO

J...;U\!:t

,iIj

ArAt:'!' ulill.~i:t"

piO-,-

--~'I

iI!"'-'

, ,- .~

,~'_R~~tn1 SJ~~'~J,'-'~

'I~~"~~.

•. ~

'E:'I

D' '~ ,'-'


~j

. 15
.

En la Figura 2.,6, se 'mues:tl"l, un iIliJDiI~_d}u.rque reeorta j;l, parte: de Ise:,a'i negativa que sobrepasa e- val or V, del diodo deiande iDa~'t,e['da hi parte ',.... va, ,-'s,it'"

',.I

!f.,

post hv.
,. . ,.'
_ • ~ .. '1

Por suP,'Ues:tIO~al :~I'l:al,queS6 limit,a, ,e~'val.olr de la se:mio' da n,e,la:ti'ya-: .. ede .reali . r Ia u


,S;ID, as m
Ii

II"

dos d '1~'Q""'d'I'Jo:'Ci' po." d ria n estar ·i'n'-··,d·'-';v···:I~,d·~ que uglmcD't~


•••••

ceneetado s en serie __ .. C:,t"IiD-; ,te.U1i!!Ii'D· tes d.···. -a.. :.. _,:__, d'is'tio,t:OI v'a:lor'~1 haciendol ,asi 8:im,ctricos lOIS, recortes, . as F'isura" 2.. .y ,2Jt, maestran 7 ""a~ '11 ~A'n"'"' ~~ d' , ~ \[~,::: sali d' '3" 'I'~'m'- -'. AI gr1m:l[,.;..,·:.!iIi· Ilg~ ~~~.a''I !w·~ ~;i:!iiD0]'" !·d· .~!.~.,.J ~n '.trada ;....' Y' iii' ._~~IJ,~.~_ . . Ul.0
',.11:1 ',U~ -'".. ,~1~L.-CL II~ _
f

iid' A d- ~!_·O que cam 'b"' ',lIJa, '(-anc .aU,.'1e] di d':-.,0·ID mcius I.I~r ~II po
II

0'

reeort
-"

81'

amoas
U .

leml.O
...

-',,-as con
'.-' ..-

II '[ ',__

!II&.~

.. _.~

_~

~1"'1

_.-~'

c ••••••

,;II, ~_._l~,~;

I1.ro.ill~, ILi~

u.~

las

t:",C;

i!IIil if!.

~.

aii:i'J!

I:'

If

l'IilI,);I!:IU

Pil

l•.:_

I'. -_.~~I

A~

~J -

!j"~i~~' II'a

il

VQi _
'I

-,
,F

r~g·_·ur·.~·'1'-"1'7·. G- '-:,'~f~"'~;,~ Id·- ~,-:-,-':-,fi"alll loano·····.i:d· all IF.I .. rll. loa '. IJ .II Ii . .:e .Initradsl del _iilmiiil.dor',;
_g 'iiJU _ .. __

IFigural 2~,I:i' G,6fih:al I-:-~I'~ :19",IJII de :.I~da la dlei~ limi:'~dor ~

Se COD,Geeeome 'IiJ': 'dur' 0 resta.u'f'ador


1

I de ee al CjllC'Ui,tO forD'ladol nor 'urnl red, R:-,C eD, OODiIU:O't'o eon un dJ.odo sin mis col'~~_dicl.6n I~,eonstante (~ 'I'iempo .''( ::= R " Ie) sea ' :~'.:~eDOS iez: q'ue e d
L~-~'

1·":_"_""1

MI

- ---'PRACnCASI CONi ",'s:rEMAS E1~FCI1(QNlOOS

' 'I'd' C10n,_".18_1 'n' 1~,,!::!IId-' 0' ...


'C'

iij!Ii,!I!1!!,·, __

I;

"" DI~:"'IO·', ..... -~~

'V' -~

"'. uac F·,· d-air' postil.IIVDI~

v.

- .!I:!i

F'I

f8'~!'~~0,

IG,rifi!ca de Ia ,selialll dr- sarda del fi,j,ruj,or. ,-,.".1:··O~-··

y"

'-:-

rt',A'DA~n'IIS=-"~TI'

~,""I,I:i.llr'

",,-:',<,.1

I-CAS

S~n~'·~:~~ce,E:.!II~U:~:~!LI~

.. I~ D~"',_,':.:::. ':, "_, C'III -ODO-" ,..c....

.27

Esta hlZ es 1e1'~ r,esu'~'tadodie ~a, ner,'-'Ia que ceden les ..~. al baj~arde la banda de conduceion, e que eneleaso del S~ICS 'ed ·-.,Iu< cal,orl,rie'- mientras que, leu .IOSi elementos del grupo ,3 y S de :_11 tabla pe_i!odica, £1 en[ d;'~!~OI:ODes~ Iorma d- CQtDstru::·-i.6n, es Ia si_~,uieD,'le: La

'0_ -.:,

,_- A.sO,a· I(ar.senillf[o Ide BaUo): infrar.ri~j[o - A,S,PGI, (,a:r-leDiuro"'~"'sfor'o Sllio)!:' ,nara,nj.-, ,G',a (f6iS~O[o-gali!o): ·.'mariU.[D

Cambiando la [eoJleeDilri-_·~i,ones de los distintos compone tes se p ~ [eden ··.·:nse[8;ui: ' nos colores, e incluso que cambien de color (bicolo.recl) [~daumentar la inte:D'~idad die pa,SOI" La 'te_~~i····:n. [umbral ·s,superior [8 ,~a, los diodes normales Y',-)8 eo-~-,~eDtemVRna mi'.'Cim~__es de ,

'menOf .. Tienen UD,~, vida utij I ~':_ veces :m;ayor que las lim. ,.. ras die incandesceneia Y su respue 8,[,1,.1 a cambia o:n~off es al menos diez ~,'cces srupe.ri,or (10 ---8)" por 10 q,Ui : se ,p:g,cde:n usar para m,oda.l· e.;i6u eo alia ·fr. "i~U:~-:-e ia,~ Las :.;_-~ ,eio--~-. el L::n son muy diversas si..mpre ern 'f .. d lacion ODD la Uum"os,[ei[o ~, .y la
a "rm"-ILU; '_ ~aL ~ u., P~IIiZl~nl-·['ta·~c::_-;,hD-: d·" ,d-tos - m:" sea ~ QD: [rD' ,:.-, alisillQi'd'
,~~~, -.' r.~ •• I .~

Iiit

.'

I,U..

".~-

.-

,1&.

Jrg. -'!l!i' ,E.lI

co m- -'0-'" 1Il"',IiI:!!j'!i'Ji]I'··"J'~li',Iiili'li~tAn- equip '0' "'S' .II D',:- ~"""IU·, d-~ ind ..:_ ~
'-f."
= .. ' _~~. __

-_

'W..

IIJ,'

-. .'-',' ~

1_,

~IU:~.-·

lilll.ct·-·

n·'ta·.l1~1~
I . L .

'~ip~

0-" ".'.

'.- mestieos, o en rOI.r.ma agrupada 'b~jo o :mejl ·~,rdermic~6n ...;ta,~'ld:ma)~

1,1,

forrna die [d-~-;'PIll:Y [de di.S.t~D10S, segmentos (tcniend,Q

El ,ineooyenicnle de: las pan,tall,a· de LED es el importante rCO.D,9;Um(),i que 0.0 t:s problema si. es un equipo ,bja ICOD fuen e' dealimentacion a red" .sern si que' 0 16, :sii[S autor omo (dada la :pr,ecari:=:dad, [de la ,aUme' !.·ta,ci6"n),., P'OI' este motive han sido desplazados -,·.-r 101" 'vi-_:ualizadore"l . '.• ,ie cristal liquido ..

-IFlCA'-"- C- -'N-' E 'D'-' 'E'- UN"'I' 'D" -10····00···..·.....


"
"

.,,"-~'

."

.,.,

..•.....•

~:;:

1_

.Il

~ ~..

C·'.:-' '-I'DENI1FI-'
I ]; •••• _-,. _ _

'- ';

'.

CA"-' ,.J,':.....'-, N--- -, D ,- C"I'O


_-" ..
,,', -.I .••• --..:., •• ,[ •

.______.:___:.

'I

"-[' -'-,' "'JES IJO-'S' lE-'=,'RMIN'-A'[' "':_:"


1_, '. ,', !"j _'] . '_,'

.• J

,[1)1 -

1:...._,

.. _

,.,._

"'_:~'

'

.
.. Identj'icac~.oD, per catalogo (todos], • I 'Ia.°tiiifj.··, Icac][oo r~v' '[a ~o- - ca todo CD oor_,_. rma punta B'y '12.[7,' etc.) .· __ - -,- .. ,!'.e. d - ~ll - l d- .' JIJ.,-" ~ to) .~ ' II Iden "'~'fi-':''. ~·.',nll,l ,1,Ga~l.'OQ.' ...'-l' -1 ,,:1, nillo DD 'a ·su .::.'-.fj"l-Cl'" - ·iCIi. ca,. 0:[0 I. ("'111N···e~!c". • II IdcDti.fi,eacioD por limetr,o v,ea's', FiB' 2~12)i
WI~I .~
J ,.. • •
1

,11,11

_"--

.,

...

..

..

~i!lli, [l!g.

I,'

•.•

C'

"

_.

'_'I

~'L~.,,!I

-,;II'ii!~' ~. --

--

,.,

'I

.. ·.1 '

~.'.,

.. :~_

iII'

If.

'

I I

H'eJs'i's,te:n €:la baljs

P'O

,i,flverrsa

a rlzaei6~

POltari:z8c'i fUll dirKtal

P:iig,iU11ra 2~'12,~ Iden'tificacii6n d,e' los, term lna ~es, de uln d,j:odo PO"
pon'lms'lf'Q,

dd , , ,"' _I ,_-:lift ue~, r :~o-0 'DB, ~ U.I1, oglco L V~lIIHa£luD ,.;41 '~I ,eita'~,OL ,I 'liD d-', dO, se rea-1-,', COD. aY'ul:d- a ,..;Ii_'ll pO,dmC'I:ro' ana 'I'" " en la fU:Dc~6n die ,obme.tr1D Tras ~a. 'ideo'lmCl'cioD de '].~eolaridad de Is 'billt'cri'a lntema que t~eiDe ,F' _' , ~"II I d' .'~. ., d ,-"'l·'.Ai,~ dd presents su 'p-::'o,ten,CI3_1J en ,:09 b ecmes ee coneX]'OD. (1£, 'nue-~JC: ul~nzar un UUl~O!_:__!el. 11 q_ ue se
lilA.,
.• _' II __ ., __ , __ 1"_,
',,'. _. ,' ••.

_!II!

11,.

__

If ...... _'

'_' __

~ __

.__

~ ••

'_

,_"._

._

'_

'_

L_

~ .ll._

'._

'.

,_:

_J

__

.l __ L_1

'_'

_'.

_"

__

._.':_~'

__

---:

'__

_l

-_.\_

I'

COD,Ozea,D,:SU'S iGffuinales; ,p'[lervia"meDI~) se extremes die~ d:iodio de forma, que(;:

pr'Qcedera a conectar

r'

Ias prontas

de prueba

l]

en

F!bU,nrm valr~a,b'le
~,

Oiliodo! '~;rllJe'R'
... .. .,
~_:_.. __ -I _".'

..

'~.~.. S'-' '


.,~,...::.

'.' I': ,. ..
"",' . " .:_.

ClRE&-"
_,,"',

.,.
I'

_.2',.
.,._:. .•

...

-.~ 'CjII'
~

D"~I
.. ,_~

:Ide', 'ti' ,1.car


l

"rm'"nales de ",DO 0 varies d.iodos :'I ,realtzar' e~...mo:ntaje de la ' ~'i:,rg:urla 2.,1,3 siguiendo e:1 p'rocedim,ien'to' que se enumera a continuacion,
~OS' ,t
1

lal.
b)1

C\O'D

cJ
d)

PIDI~ obte.ni·· ,OdID la, lectura d·l amperimetro (,' ~)y del 'V1()ll.~metro (;V) para los '~f 'v,al,lo,res dade s de: la '" abla .2~.. 2, CO,D Pl.ancta I,QLs! DUeV'DS valores ,d,'1. amperimetrn (: ,,'-) ara los 'vlalo;res de la Tabla .2.. 3~ . .p , C,.~11lo!s,val res de ,:mbas tablas dibujar Ia car cteristica 'V-.I Ide; Ios diodes e;n,sla.y,BdJos .. 1(' :1' "'40(7)~ , Comoarar COD, los valores que faciliten.l.los catalogos sobre los mismos eomponemes y ebtener COIU'C usiones,

r-

0-,2

o.
o:'_' J

..
,

••• ',1.

"',6,,1

07

10::8":'1
.. I.

Talkll-:- III 'Z"3 _' g -_'"I


",j

DI- ~ I . "A.,. A' -II 2 "'II~'::.:I_I_I:_~, -- _ I.::,::. In,UO_IUC:llignl u:I'- ANIA-' l,1-118-IS"" P-'JR"A' ...C'~'TliC' 'O·~I '"~ '"
I : .'.

1.5

20

30

La. ,a,pllicaci!on es.pecifica o, mas bien, el diseiio' origlBail riormente, ante Ie). :b,' cho Ide &'U .falla I: e co,od,uccion ell
h muc:~_a.s ,llpdCl!C~ODe:,·
1"·'
I,

d.I].

'OD

diode fue la,rectifi!caci6In~ Pestese'D'~'id,o'-1 se Ie han, ,apeaad01 lot~,''·9

es'ta,b,~e'len. leJ !.~e,:mpo'i' a esto a:iid~mol' q,UIC· 01 transperte de eo!er:gilJ, e,~ectrica, se reafiza 'haj =: Si la forma ide:co rriente altema, Cia" 'po'r ' '~O·C.iVI ecoD.omicosl)' •. ,j'lustHic;a"da, Ia u,t:iJiz.aci(r~,die

La, rectifl_:'ei6o, surge por la neeesidad de alimentar eireuitos Icon 'f£~Dli.'o,n,es die ,c~arieler'

s.~'

30

'~-

',- -:- .-.


I 1

1,'··-··.-----:-'
I",'

'.,

-'CI\S'-: , .....·,_'1 CO-'-_."-'N-""-' : '. ..' . r :'.


~ ,_ _ '_ • . _ • _.'

.-'

st·~-'SlEJJIAS·,·-, I,'e'- ".: '1 .--:"-. :-' . --:


_ __ [ I

"

ElS'
_

-'_CTRQ-'- . ' .. ,
.

I.

,,,'.

.'

'--'_, '. ,'COS--···,·-··---:· "HI"- - _'. -__':,-I


I J •

recU6,e,adofeS, como circuites Iq,'U,ecO'D,vierten ),as sefilal1es clectrieas, 'b(idJifeooiol:nab~sl 1(180 oidale s eo la p,rictica)1 160,unidirGcciol:nales;o, . . Es destacable que se ha"ya dicho q:u,c el resultado de Ia :rec:tmcaciio,D, GS,UDa ,seD,.1unidiree'eioD!a~l~ :0,0 ICQIOtin ua, qae se tmd:ri, Ique:obteaer por procedlmientos posteriores I(filrr,ado). 'pero Tres SOD las posi:b,Uid!d. 'basicas deatro de' lOIS, r:ectmcad0 res;
1

'. :Rlctrtifitcador de :m.edla, enda I(ool,n 0 Si~D,iltro)!. f • Rlectifi,o:tdIOf' die onda eompleta o do e onda ..

• Rectifies ':Of' en 'pu,en'b:: de Graetz,

Bxpo(ud'rem,los las ,ca~r:lcteriltieilsde Cliida uno de elles, inte.rcsJ .. ando 'los· A-NA.LJ:s;ms 'P'R-AC'TIIC10:S eorrespendientes I, cada d.:po ,de ,r-ectUlcad"or .. ,
!2" 5---' l'- -,,. ~
1
..

"~~'-

.'~

-l R:lecti'iI!'6'-' - d; 0':"1 diilII


;-', ~ : "_ '.' '. , P:::II'; :~_~r._ .... .. ~
1 .•.
~l '. _~

-.'m' " 1

d;;'
~-

d;I""' Q'.. ~'nda' ','a


! -I, " ",1

.
_,

I~~

.'. ,eIi'D-' ';f' i-' 'I-\~-. ... --.•...


~ •• 1 '.-'

~'-. Ii LD, ~a 'F'~'-~~",_- gu:r8, ]


,,_,f. -' ,',' ,"._

,-~JIl)

2-'114.. .
1

se
J}, ~~,

muestra
,:-" -"if,-

'1'-'un

--IiIU!i"C~6'-"-ad'-"r -'·e ,__ ..Ilil-,--- g,. ;8, r~'11l .I~ , D,' d'_- ,IJRUIB_ o---d-'··
.!!Iii
'1

,- .,:y lUI-

ID''O;;'; ...... ll-·."·_ ,I!iiOiDltU,CI as m z,

,~, .'

l.m, o,. antes p 'n" -'1"


,,-",__ . ,'---,
, .
1_.

t',' ""eaDle 'F-:',,-,..,- i"l '~£' 'U 1! l' '6:--,)' _~ £..J, J ,Ip,!, En , _U ..." 'I; -_~, ' D:,'-'-"['8' nte la 1.1''''m-··a- .'n-~a-.'nACiilii'I';ua'-' diD: I·a ~'n"!CIiil dl,D, jOn-· d·a ;~I-diode se encuen ,.t;·ir~ en 'P'D····.· '. I,I,S -. 'd',, .'-, gOO, 11.....: J~'·,. it --:-:~'"..1.- .,.- - :' -, te IrmpUeSdLla per R---::·· .provocanc ·d' ~Oscore .. ~. . , ..-". -' ib -lei-' t·" . CDI,D·IIC],'On _ eonouee .' '.01, 'I_ mnaeion- oe corrien ·t·,- "(--'1' .",' _ es :_:':/l}.' -'1 .,'111.>111,----::. d'l~ ::__ menos ,~,iIpeq,ue,n,. ···,·..J,~ 'd,"~' diodo en, -"----:-'f,'~;d',-·-,-.J;:;.-~-··~rlfe':U'i'~ UDa, csu que camp,lie .IJ,1I ,e'y.~_e IO···:'hm·I-;-,=-··,-~.1 '11~- '-r_-'I'_; ...... cu.:~~_e~-:l10·0 en SelJld, ,0 u,i,J'ieC,ILO ,s. .....~.... '_'
. ~,
.¥ g,
,~I.

,II TI_

_. ~

_II!,

!Iii

~_

'III,

..

!Ii;;;;o

.,IIIUUV
1- -. '~""

.::J-.

'\;iQ,,,",_

,~_C}

_-lIi.'R.
-

.. '.

,"

--·'-·--·d_'-! . :",-,.. '

"-

. ,. ·"r- -

'I

. -,

'

- '., -'

1"

,,'

_,;Jr}

'_1-':-"

.• -,'-

c_~.

1........~' Y-·'-:)·-.~ \ ~ ,·0-....,,}'


".

die lat.sefial de entrada el diode se encuentra en 'PI lo que d',~" .. ' ;' . ~perante e,· :pa80 ·····c Da pequemsima U eomente, Y,1l Ql!lC3SU. resrstencia len, estes mementos es --'-' .. "m-' min ~;'m-:-- per n-10-'-', deeir 1I'iI)-a muy,' tal-: ~iI" 'C"--"-o' n 'iF~"-II"I-I-"tgd-'-'D- 1~1 fWd:'" A'D- R'-' ~__ Jli~ """ ,I: '''',L 'L' 'D'is' va lores P-::-ilF'l"ii 'fnl~'0:-::-"" ·d-'e [11M, u;'-·a·l ~DO··· .·,t'd·', 'al uu .,... 'i!lII;'U-;-' 'm--'-'- JLII~, . ' .., "', nl"IA,;;;,A11Ii'lIi ·d:·n,ii."'~, ·d:· em'0"stra r . ,,...;1 n4'l~"~ cad O-:-'~ -. ·vU .'._~~ ":&10[1111--------1Il :metliOI (_ 'm_"'xim'lll Ide'laosiu,. toman_ ahora Ias ~iQuie.n',t£s Icar;alcteri'sl·~CI1,~H' ' ,os Y .._ elleB:Iy--- _ __ q.ue 1~~~' _ _ ,~._ _ . J . St. En el flemi'perliodo
,., '11

Dql_:ti'fO
'~_!

11-

':1;--'' '-

r,

,1yl

,!I!, "",,o:J.!'u __ . _,

,II!;!'"

I~if"'

l!iiil.iaI

,_".III

.. .11., •
I~ ..

'91.
rA;

'_

L--U

. , ......•
,.

_'~!Ij,oi

.II, _

'D"

"'""

'c

••'

.=1•.'~.

,:-.

'j

"

.~_.

_'.~

',~, ~~

:':"'~'

~I.r'·

.... ~

,'. ','

'11''!i:

1I1'Ai - ':_ . g~r

~.

1'..

,Il"

".

~~

Iii:J\,

r·lg"~.lU'it,P,:_· JU~~

'.:_:__J~'_!-~~'

_-"'Idl...::-

1,lg[

SIflIOONOUCTORES: :El DIODO

31

II'" 1"-

I' '. .=. 'va._c,O'fmtL ; 'Ji[O .d ,e'


''!'

~" '~:en~uon,.!

'~D _' valor ma:im·

'V =: v,ador eficaz Ide'tension ..

de t". DS'I,on, menos Ia.~dl:' ca ida de, tension] directa del diode,

~,.,

Figlura 2 ..115[[iJ G'f',A_'ic,a de ~,alsenll,~seno:i'd,aII

de

8.'nr'nld,B.,

Fli'l

U Ir'i81

2'1l1111;,~, GI"ifh::,. dle'ls se'n,llli Ide slll~[da I'n Ir'BS i"slen eiia'~

• F_-ctor [1- e ,fo,rm,_~ f


ES'_'OI,

(::'clo

.''e

rizlJdu'
,I; ado de relaeion

qu.I~existe en una se'D,a]], onduk .da entre .. las componentes eontiauas de less ,se.uol Y'aquellas partes de );191 misma q'u,c son variables, --'11 Id!efin:itivB.·, el ::I,ctor' Ide 'fG,r a FI es el eoeiente e _tre el valor eficaz total de dieha magnitud ondulada y 5U valor medio,

dos :-.ame:tros info,:rman del

'9A

a..L

'1i'W").~~',A'~, ~,!I.lt~

:~N'
~J

••

'~'~~oIl,~,,~ ~1i~'Il-EJi~

'CTj' ~1t~'O"-N1,il C"10' '. i~ ~ I~lllnl.


"I;"_I"_-"'_'~

F~ =: J", )Ff'~' 11"\,'" ,

a)

Realizar el 'm,oD'ta,jie~ Ide 18 F:~gu,ra2.,14, v,isuaUza~Dd,o CO'D, eil: oscU,'OI~C'Pio el resultado Ide: la ,FC1CI'~ficmliC],i6rJ., Comperarlo COD, las gftiiific'as!de las, Figuras ,2.,:[,5, y ,2~lifi!,Teq,anse' en, euenta
].'0!51

siguientes d,3,'to:s'::
DI ,.Ai,,, ,_

n"/? 100''''''
" I",' "
','_",'._:_' -. ( ". - ,I

w'
"
',_.'"_.

'D,,_,~;A

,-"-:-'d~'-:-:-' na:uoCB,~_or 'd"~'" ,me~~_a _ __,'-'di' , ,!Iii' ' _lB,

'" ,,_.,..1,-, GI'IUG,

":-"" ,)-:-' (1iI~"l,tro- '-:-:, co,n,_:__-_~) '

Como se puedi£ apreciar £:,0 ]13, Figura 2.,14"bll iefiJa,~,de salida :00 es £s'tabl'e len el tiempo, ,Si deseamos 'una qUle 51 ,lD sea, deberemos Icrectus;r a ,co,:n'tmua!ci1orn un mtrad,o die la ,mJ'SD],a 'que redueea ]8 ,ond,u:-,ICi6:u obtenida hasta este momento, 'Los ,dls,pO,fdtivoSI que puedea :redizar la tarea reciben ,ei nombre de 11:lnIS":pudieo,d,ose
1,.,;I':'Il~~~:i;1iI" UJ. T tI.UJLlll

en
W

d,

-,IO;'~ ~

g'r~u,p'os:::
__ --' __
, .L!!
,

d - 'iL;]' d l iii ~~ di-~AI "ia I,JlIC:D,eDaa, a, la q'UQ' T,a'm, ense :PU,£i_ e es'taIU,i~cer 'una se,I,u;n.~JI c._a:s:_~lClLt10:D" ,8IeD.·.· 'CDuO' a 'I r:,respoio~de:.n:' pill., 'b~IJ" ,:a., ,.11, Y' pasa, 'b lI,dB., En la Figura 2,.],' se muestran los 611;[0:s,,Pas'iV'iOS 'bili.ICOiSI!' El :m,as, simple Ide: los HItre s se r .aliiza eO,b, un conde, •• d}lr" que CD, la, 'ma\)ror ,pa,'rtu de las a,.pl'icl,ciones; es ,s'Ufi'cieD'te' para, obtener !I!oe,p''ta'bles :reiS:u:~tlJ,d~o,!1h siemtpf[e que bl, c-mllla, 10 ,l,ld,mi ]1, Y' Ia r:ectillcD,ci,!Qn sea, de onda
!Oil"

Icom.:p]e't;a"o'

en, :pue,nle (ve;a:se 'F'''iS~ '2i:I'7,al. El c~alcu,lo, e la, canaeidad neeesaria ,~. d ~ara, ob-tc:oer el rutJlOI~" Ilo'n siendo sendllo, ~ se IQrmitiri_ .. l~r~1'" ~ Id,ejando iCaJD,CD'te '~aa,pl~c,~:u;iI6n, 1.1 'formubl!. :fiIUl'~ de este 'fi~1.tr.Q:: ,de lcc

c
-

r(r:_)'

IFiltro C

,L,
"',

. ,-

, -'C"..
I ~I··

'oc == Ia eorriente continua IQ1U!:' pasa PO,[II" la earsa, t;L f.l := valor B'ficu' Ide la tensirOn de riz,~ (]I, F ::= freeueneia de red para, media, ronda y 2F pa ~-- nda eompleta '. en pueD:'~'"" o Existen [11,!UD8, , naDIUI'5, nemor~ab~as, utilizadas Irecuentemente para el l1ecti'uLcador de ~ ,-, d s-n ,' [Z, ., d" ""~I·d I dO, al doble IOD,~a :'flul H'.... ee re d que Ul.,~:tC.D que' sera'" valLt,'~_Ji,Ia eapaeic ,a~, d va or :lgu:-=:_ [0 ma,Y1oll a ue tantos JlP como 'rnA clrc:ulen de[ cerriente continua ..
't
,I ,-

'I

'I

corriente continua Ide' i, A sabiendo qUle Ia freeuencia ser ,maylor' de ,22 V de pico a, pica e . el rizad,Q rcsid,ua),'"
U,Di&
,

~----!!Jd! d ..,·····-·--·-,·· ',~'., .'.i.,zfi~~··-··d·'·-,'d'·--, - dia ". d·a ,_:-_, CD a C--I··'t ,R'f ]-'.. C ,paCl!: ae necesana para un recu ieacor ce .m,·,::IS 10In-[

,",,11, cuya cargl ClIClIIa Ide red es SO Hz [(lsi H, ~,~. 001 '--a de

"0"

--'I"~'[---'

,,-(,-

Diodo 1

Red

V saillds, red:'if iceda

d IO"ic'O
f.

'"1 ,£,

.:

"f'~ d d oetjL~Ca,_'or 1,[e


.. ,-:.J .... '-:-',", '. ".', ,""
I'·

onl

<-:

d ,aJ cOlmp_eta" I'


--:-', " .._( .... " '~j:

".,.

EI ".dODB:mi;I'Dio es mu,y si'm:ple:::C·Oll1S;~'S:t, en 11 alternaneia d,e ico:n,ld'ucci6:n Ide :10;5, I.~t:od,osI y 2. I, la rt-ecue.nc1[1 de fled. Si la alternancia pOI.: tiva de entrada haee cOD,d:u!ci"r aI, ,D1 la n... ativa haee 10 propio COD, le'~,Da, eerrandose el,cir'cu""tlo s;i"m,pre a. 'trav[Cs de. Ia _'C,Bl.a,'m,/di:,', g ' Idei, tran:sfonn.d,or'~
l
[~ I

"
Fiigru"r'. 2.. II! [Gr6f~ca de la l8'n;;11 IBfl'oidEd ,' dre entll',.ds"
IFi: ]H_f_ ,2:(i,2iO
I

Gr6fica, del la Belnai de :saUrd-a rrecti' eae ,I"

· .a Irafica, die ,~aF:isura 2.. 9 mucstra 18' D ~ 1 ell la ,ut.f,.da de red, por contra, en Ja I i6.aa de· la :Filura .2,.20se destaca 18 i.. " en R,_. fren"~, .8.1MO I(m!cd:ia oada), de doble ·-.i6 ~ ~ .. -- do Ia f "Ed ~ tl .... ~i : _ D'~'mer,o de alt:emuClas'fi 'GI, deeir, d,U' ,Jican~·o l trecuencia, Es r e resenar ··.·1 'Y'_OI,I' doble Ide. ~ la8Si,'Q,;-- iDversa q:- 'lUI' SQlp-.:o(rtac- ~ estOI diodes CU8ud,Q :nOI CODdu,*~B[I' debtd,Q aJ devar 'ado doble
I
,_,
[

del 'lra:D'8lformiadior'~

,:~:e~i6·::'~:....I10:·~. ·e· p-~ue·'· ., .'i ._:_.LIU .I;.CIU,..... . ·nI ,', ~. ,)

A.....'
~"

{,::_,

II

:;·.~~e.:·:tz
_

l'A."

EI ~reciifi',~:dor en .~ '._'R·_eIde IG; -,~etz .9, .·1 dlis;-os.ifv·,o que ms,yo'r uiuner'o de CO.' -~·:on.eD,tes, 'U,tiUza:4 d,ilodoll aseeiados de :1,., fom a que se muestra en la F.,":gura 2~2,1 ~ El 'I'ineia~_.'mi~.•• eonsiste en 11, alte " aneia de conduecion de una pareja, de: diodes; precisamente los IqU,~: eoineiden con lasl dia.go'~aJes DI,1 ~. D'4 ,'1' ,D:z,~, D '''''~ endueen siempre el diodo Ide IJ,ood.o m.a:sl :POSitlvlO y e.:l de' eatodo .mit:s negative,
1

R
IE

tD

nil!:

..eI,

-a'~· J. U, Las ·OTm-·· Ide 0 .'. SO'D as mismas q."ue las, de las g:;,raftc'as de las FiO"J'~'ras 2.-m'9 11 :2 2·}'. sin L ,.,I; d"'" I d d d-·' - '.J mas que restar usa D.U'IDl'·;a ,c:u"I,' ·~II ,coln'.~UlCCUln por ia S,im.U.lanea.lle·.os,~:~od.OS: ( no 'unol como en e.~de onda com,pll'eta.) a la salida ell I,a R'L=: leste' ".I, li:D Iugar 8, ,d'uda:s~su inCOD!.~.nie1Ite" 10' que 1,10 hace iru,ItUiza,'ble :pa:ra peQluieiias sCliial.s. '. :~ec.titicar,. Por ~Oldemas. es lei sistema 'mas, I:.:ua_: e rectific-Bci6:: mOliofas,:,oB, :Y,B q'ue se eneuentra en el mercado, de' fo:rmlB intell:JdJIt bajo ~ '1 ~ d" ) dl,sII0.1108encapsu a-~iDS .'eSU,:D. ;8 cornente d-e paso por IlIO!;I"dijIO:i05'j c Como resumen, :185, Tablas ~·:!,,4,2 ..05: recogen Ios par,6.etros .. .·~ Y' ~,-... ··lric_ Ide: cada rcctificado I 'J IaSIearacteristicas Ide: ~.IOS d:iodo"s,a 'u't~liza'r,CD eada disenD respeetivamente,
i
II 1.,

..

...

_"_'

".

••

--~I

I'

._"

'

.~-'

••

"__

•. _,....•

._1

_'!II.

.~Iii

"

\11.':""'"

I'

,I,

')

'~I

:1,~"ll

IO~··AI,<1 .,i"'I .

1/1,2

:1-57'

1,2:1

gilt
t~

~,nM1

II'I:J,ACl1~Ai~

. _" ~

~l" .
~tr.1

S.· iI~~

~ILt~~

•• ',o'\~', ,~.
~

~C"iCTR' ..,'
.. ,

·'.D·.~~oC' .. ~~.~~~g

'T;-:-Ibl: . 2~~,.

C'I

:1[c:te:dst~lcas, del liDs; diilodio!;! sn cada t:ipo

de rectJifi[cl,dOlr

, ..oble 8l1li__to tnma medii ,


I

0,7,'
IO:IC1'
, ,.J ""

P 1"'0

t,

En. Ia Tabla
l)'Al'll

2,,,5se-eb~r',i:n, eutender los -:ig:u:icutles 's,imb'olis:m,os:


.,!I;".,,,,",

tr . ". =: C-'. rieate m.-'~'d;'-,"':a: directa "1I.I~" debe so..portar cad a d.' u~ nue ., " i l:",o::,":d~ii~ " 0." ... _.. '.' lltH'll -, Corrieate e.ficaz direcra que debe soporta cada diode, · ,. PiB. =: T en.Slon lD,vcrrsa d-.,e di d .'0.. " ;..1,0.
"W
!._••

I!io;!!

'"

'-

1I."II..!!I.oil

..

__ ,

'WQ_

'.

-';.'

-J

I'

. I!' -

-r,

-,-,,:-.

_"

'_":

"

<"

.:.,

•••••

"~o ~, 'Tenl;~6:n 'm,~xima/p1iccfa'mp1litud


,1m
==

..

Intensidad media en la earga .. I ::::tensidad reI] caz en la earga 1-·

a)1

MOlD'

at' el, are'u'i to de la Figu,r,a2~21 '!l vi;s,ua'Uzar can, ,,~I,oscilescopio e'l resultado de la

:[,ectjfi,caci6D~

b)1 Tomar las me.dial's en el eireuito que. se oQns~de.:ren. oportunes para calcula.f el [Ilctol:(' de forma Y Ie] fact,oil" de :nzado .. , ,e) iL'En qUle cambia :Ia, ,'orma de onda en 'a :&aiUdasi ie, eolocamos un eondensador en 'pa_r,ale'~,o.l?

_ .,UiII. 2C.l ~
E~lldiodo ,ZE .,.., ,:·'R basa SU,funcionamlento en el e.fec,to die ruptura de '1\1cal a,cteris,tica, 'iDve~sa;1 .' aq:u;i '.clid'e SUJ-:\-ife~cD.cia Icon, 'los diodols, rec·tifi.cad.lo es que en t: Fl:,:' ::polla:ri.d.ad ,dil\£c.ta)1 SOD bisi'cam£Dte i.g,u,ales" 'En,1. '_'"igur!1 ,2",22se muestra leI s:~mbo;Ume die' un ZENER., :

,',a

S'~-~kUr""iiI ~,~j~~I'~~

~ftDil'-\e,~

rcII

'D O'i~ "[ :"~

37

.""II I,L,
I

A,]n ....... o-:·

II~~~·"

" :2 -- cIJlooo.

,L,

1
-z:

F iig IIra ,2jJ22i Sfmbolos grlfiic:os de.'~:Z ""N R., '~a," .. (',p' '['0"'1'1' ~ d~1
,[II'; • ' •••• ~

d~ m~"0"d ~ Io'_- )- ~'~n~'s·10''"'' 'ilT'filomlDa d'- ZEN·-E'.... 'b '.' d 0' ,'~e esta. b.'~ .'.,'·8rd 0:':r-: (£ .. d' W· d a-:-' _.=--_ .... w. ",_,') . ,,_. ~, _ "]' ," a . ., .:. '.. r', 1:.', ··.,:tlCien···' '.' al ~ ,J *~ F' ·tensi'O,ne.o ese range d-' eomentes ta como se apreeia eo 'I,8 caraetensnea '1:1' I'd'ue 1a,,~ 11 oe f'-' gU['8, 2~23~
QI
~

~IOS L
•, j

...II, d ,0:1,0>109 ZE 'ER .'::':.',: ,~.:"


.Fi-.Oi)
•••• ~

~,,- :~ d 'd' t 'e5'tln, di ..... para manl1e.'D,e.f:i e,D"[O' dI: ~~HtDaLJJ:,c,


1
I'~ _!., If'
~"I)

I,D
".'

. range ee eorreates
'I'"
.',

11.1·,,·

~.:_:__~ ....

~'~

I~

'.

!II

1_,"

__

,_.

' ••

~l.g

,',

,, __

I,

PI

De esta mane: a, el fUD£ifOD'mientB se realiza en 'base a1 nivel de dopado die 10s1le:mico~D.d:UOtores que forman el diode dand!o :~'u,Rar dos modo'! d.. realiza'rlo: lerect10 ,ZE'NER y efecl:1o a, ? avalancha ..
I

'.

.'. ,_.:_.-«. "1' .' .,.' ." , III E~cl ell!.. -,0.'1 Z··:'E·'·'I E' ··1;·'·-·1--..··· eiec rOD,eB,SC I h-'" ace ,
·.l
.~ _ .. ~. , _, . . III
t _. _ _ _ '_ ,

uno' di ,·d·--; ..-.-: es, a 'I---. uy I..op- .:- . 0 '". .:'I ,arr.a,.- ".' ..Ie ...... '. .. - ~- 'd:- .'. .'.-, .' 1_1.'0:.',,0' _... ," . ..,asn U,IlO(S 'I'.'~ V"'~' 6 POII' campo ··-·I-,,~I .. e ecmeo SOI,D. ·11. ·. diod .;-: de V.O'.Ile.S. b-_, ,3 ,'. lIJ.os!·.,!O :_J1S, 'e. :..,..'~I·· . as .'. no minales La te'ns;ioo de ZE'NER en estas Ci[ICU'llstaDCla~~-djllm:inu.·y~:e COlD 1. tJc--:-:m-'-pe:.·-;ra't,II I ura I. El efeclo .",ai' ._~ ._~se pr-oduce cuando Sf: pf[OYOCa, la raptura, por imp.C·IOI de los e" ~ ~, II de ","" .:: ~.•. d 0 entre e I.lIJ.0·5:, 'fC··1 emma para va Iores ,n,oml~Da_es (~ e tIcnSUlD de~ d"~O:: supenores II, 6' V L·11 Pd ' tensioln Z. =:',NER Iisi CO'D '.1',ui.{,a aumenta Icon '~;a, Itcmpe(at'D:ra,~
• .' . __ .. _ I. " ~,_,

", 'm,"H" ~,n,IJ.I;CI. . '. -u.. .' 0" ,~t:"-'~Ila'" .' - ..and'
Ir __ ~·.·.1i

.1 .-

.,:--'

···.1

'.1

l.

..

__

•.

.__ .

1..

.• _....

.__

.'

._.

_. __

'__

1_

,_

__ _

._

,_.

,.'

.,'

,1.1

tg!13

III

'.J

'(

iii

I·~.

',',~

Cuando las 1,1.: siones que se qu~e.ren es ::a'bilizar,.0' nsar Ide' refereolcias-, sen 'i'Dfer~;Ories. a 2. V , _'D se usan diodos ..... E'R, se pJlefie:rcn diodos eonveneionales concel.do! en '·'6 :e y pal.riza,-, ,. Idols, directamente,

2 1:.. 12
'Lril. I. rr· ...., I!i'
" '11

fi;U~_:__·1!

'I. I:~~fi

I·d- , iw;;GCI,on_ I~ 'VCIJ~IBaon. e 'I: em "8._,_ -~,~ de'::' ·._,;I.I.nll., ... C


Ii ,'" .

.~I='
. :~,

puede realizer de ';·'D.,uglm:,!};ftAra q'ue" l'I'n !lJh~_'.:.. =: '~OI.ny.enlc].,(J;;I~lo"'d"IO-.:'!'--., lIJo,·u. -e' '. .:::..ol . '-b""": ateria nJaJJ~ ,li,ID, mas q UC, ,Ie-o,er len ~u· nt,·.·· q' U"e, ·8,'I .po,· 'S' rizarlo ,'.' 1~'n"" ,,~, '_".ver,sam,en.ILJe J'iaeate ,'. d·:· ."1-;. ".". Ie·- I e. er e emen ,,0 d -_ - !.< ." .'". ,-.-_~' .. ·.'~I-· .. 't",,· me,did a no S::8 supenor. I~I[a~'V,l.lIJ,IOI d,I: ruptura,.
,..:,m-~ni!l!.l.1I ..,11- ... '1'. ' eD!~.1 _~lu. '.-' 11_'_":'10;; '. ~" .-:: ~.-, .. ' . , '. .-"

..

'I'D"I'~ ~~~ ~I
IU
J.

It!'e-' ,;I.
':.

,_". ~:, .,

;\ool;

:'~'

__

~~_-

'AU!~

: :.'

.11.'

1~,...2..

jfi!;'-"--"-

- ..

I-.'! -

;(Ii

i "'.',

'1 ',' "., .".-,

I:.

-.

-,"

a:)

l,'

ar Ie), eircuito Ide' 'II.. .I:i8Ur,a'2,,,2.3(Z.ENE,R en pola.rizacioD, inversa) Dedueir V' or de resisteneia adieional a colocar en, serie r(USB'I' un Z:S'N:ER de 12 V/400
MOiD
I. ~

'm'
l.,

i;W). '.'--'"
'._

le)1 Aumcl1:ta'r 'Ia 'tejou. io·' ..,·e:r: a aplicada Icon Ia [UeD:te Ide ,ali~ I~entaclo'I re,8,uJabi('.· ooloear Ios va,].o:r,es en la Tabla 2,..61~

2v -

'-

I.' .'
..AI

'V"

6V

1.5 V'

oi;Ii;r1

go

RIF""'

nt ...

J' --~--==-_.,. F'-e_,is


'Vslr,i shl'e
Totlll

,
,~

:e,nsii6n
8S!BbiiUZB da --

.&:' UDCIO_-_~' . il!' ..

-_..

.m.Iii. e.

,~O

'I",_"

HI, principi. Ide

de la teosi:on, ZENBR. que es ~a,misma qUG tieae ]!I carga ll:t., por estar el d'~odol :_, :para,~elo!COD ella, D Dado q!Ue la eorrie ite 'tot;&) (~.)l ,J" Ia surna ,de bls eorrientes Ide' ,ZEN'ER (1~. mas. la de' Ia carga I('R'L~' mieatras 18 variac.on de Ia intensidad total 10 Ia de carp, no ,_:;_2P que la de' - ,...', ~II i{-·r: tenid ZENER' > se 'swIll, d-I 1-rango e'-e tra b'IIfJ'o! I~,-',ii m[n;j., _"i" [') mhi ',,'I 11 tension sera mantemda Icon. una '~'-'.-: ,~. ,c__: ,8 peq ~D""'· D' U'-lf"iItUI!!iI~D~n pe r~~ftl--I"Iil!III~I~nl' 1.I~p,. table ,I~~\~l Las, posibli-d "-IS d.,.' ,_el6 ' ,,'on tJi8S:.
eonsiste len, le~ manteaimiento
OJ !I! "

del estabilizador

i,

V-w_·l

__ ~.

"-f..

- .-L"I.i:::.

. ,'.'.

>

·1~ll.rAU,&~~.

~!
~1

~1

I_"~

__

'

__

~atriaci,6in. die· ,~aresisteneia Ide,carga, '. ,., d e Ia Ii d ~1'm.efttaC1'o,a. II V anaerones c ~,UleDte: al :.e • Am'blu sil,a.aciolnes, ,lim'UI'taneas,.,
OJ ,II, (I!

lao :mas CO(m"Dte Ia tercera de' las eausas, ·eJdisc"'"Or ,par,a ··'I.mo taje I: ~ d111~ 10 etectuaremos para esta :ll~,tuaaOD e v'anactOll SlDlulti,nea .. r'~
Por ser, en 11 ,pricti~
I'

If.

II

riiliJi

ICaIcu~.Br', montar':y analizar u, es_abilizad,or paralel,o ClOO.ZEN'i.:!. 'bajol .1 s, s:·',,~,,~.".eD'~es a condiiciol.nan:tes.:

all 'Variac,iotD de la cOfri.e,~te'-;'~ carga entre 25, mA y 50 m.A bajo 6)1 ·V·a.riamon de Ia fuent,~ de: alim> la/.on,atre: 15 ,'I' liS ·V..

Rna. ddp

de 12 v~

E"D -;tri:[lci'm.'o'l cal,cu],arrmos e'~,valor de Rnm,., ED esta si.'tuacioD, 1a COlm,ca'le iil ClJ!l1s,ider,ar' [r" Jt!l",1!!!! por 1211 earga sera Ia max~m,a, Y' la que atraviesa em ,ZENE'K ser'im,jn1ima; este valor que eneoatraremos en ca'ti),IO,R:O"1 P ,,~edeser de 5 mA~
llr'- -

COD lOSI datos ,del cj'ercicirD" el resultado es, Ide: 54,S;4 D; pero este val,o"r no es coDl~erclal po'r 11 ,.. I que b b quv, co'11 _,0 ;',: ,ra ocar ,I, resistencu co' eraa~, 'mas eercana, 0 \1)1"0 valor normalizado es 56 n :~. eo j~u"JI 'ua.·It"!!']'·'IO~··'D: la p-: tencia ntin ... _. d JPI...''''''r-;-a'''isipar ,..3 icb resis '~D' d'~' '''''''~'!:J'IPara .Determin__a remos --w '__ '_"_~ ,-; U ~_.;:__a. ,eU,Q 'C'ildiseiio se ICOJ:osilderaf,B en ~a peor de las, situacio ,9;; la 'mas, desfavorable se da cuando Ia V.JIpO es ,mlixima, 'te~nieDd!o en euenta el, val,lor die resistencia ,ya 'calcu_la,do ,.
II!'
m .. ., 1

'JL'''IilI''

,:.g

!iiIr g

~' ..

j.

,_1.,

~_,

..::.,_:

•.•••

0····· ····-w.,

,", -'

.~ '11'19' ~,~

..

~~I,

jl,'

i..

'11Ii3\~ -g, .'

J"

'1I'lII

',~~.I~_t.i!:_::_}'~~~_'ii

UWljrK,

';,

La formwa anterior dOS d;ari im resultade de 106428, W' que ba:b,ra q'. ue aiustar aJ valor .-"~l: I r~ " r~ '·...I' .... rcameral, ~ su'nenor 'mllr,·'-, 8eDl1'llrllJa'd ~~D~ eSle d )1.."0 - I·e :_". " . '. En :1)0 ~eruren,t£: al Z,ENER- la po'l,cn,cia, maxima, que d~s.ipa 'sera, la que se deriva ,de '],1, menor demanda de eorriente po la carga, euando eo la, entrada se presente "lei iximo V'aJIj.o(, m de t'e'nsiOD. ' ',or tar t,o:
.' "'" .t., _., '.. _ .. , . _ ._ . ' ,._ .. , __ .._ ' __ ._

-_.!._.

' __ .. _'

:.i

"_='

._.

"

']

, __

,.:."

r.·_-

[ ..

[.

···.1

i,

·_!D]~lillJ._

1''''.. ..

.,

'.

....

-.

. .. _

!!I!

L'D que no> d,s u:n, 'valor Ide 82;14 mA, y maxima sera:
--", l~ •• •
i

caDlOI

conse'~'uenicia la pOle.,neia de ,ZE,NE'R,

!!o!'

1.5

.1.7

17,,5:

11

TEMA

!.

- co- ",'.'- , l·~.: dle·<.I··· mpone-' ..·t'e


l-' _ II' . . ". ..:....::.... _ ( .... 1_. ' •.. ".. " --I, •• _; _.'

' '.LA· n-' b -_(-' a··','·",',--;·S:~I··-·S·~·-,tl~O·.··I· O········I' .-. r'~ ..... .=-:-:I-P:-' a· E .
111
'!Ii
-! '~., ~ . ('J •• ,, . ." • _' _. .•

'Es' -._.~

. : ··stru c·..tu r-'···8 'Y',' ._i....f .


1 .... , ,
'. 'I • " •• " • I. ..' ". _ . :'

Ic···~-a····'(
•• • •• ",

ractenstiteas ..
., •.
. _. "I. _.

.I

'.'

'I

."

"1'

• '_-.'

• "".

• .:....:.__ •

Ell- d " ;-;'11.[0·-,"e1 _ .~es,a ,ro 11-.

1·-'IS···:·'rnR'·',-· I' " -,-. e ,I,OS .. ' -. , .', ita :"er~r·es_ .. L V'-'J en lIla_·d,I'1eca d'.01& ",-' '1'-'1 [CU1cue·n..a. :.pUSIO e,) definitivo eomienzo de Ia Era Electronica; haciendo evolucionar a Ia '~ecnicaen general de forma vertiginosa, ViDO a sustituir en las 'valvulas a su homologo e.l tlriodo al igual que Ie, diode semiconductor 10 hizo CQ,'n,el [die' vacio (!con las, ventajas que este cambio SU:pUSrO: ,.'I i.) '. ~. reduecion de' voi u:m 8 peso~,precto, etc.t V"J' .. rease =-l,gura" 3.. ~ podemos Iura·' ..... ..iII urn';' ,_1.._ .~ '\I' J I.. Lo ,··.·v.~~I.,u...·~ d':~';:',d'~I d' r. 1M. '., "'umil·: ~iO'I'" trans .,;;~·t·O··F~~ ,'ip·O···ila··[,P-C tra nsistores bipolares '"'dl t" '. . ,Ira etpo L os 1:_.8 _lillturtl iD_lpo_ares., aunque conoctaos teoncamente la. 'II par qUle ]- os L' l-ares, no se desarrollaron hasta las afios sesenta, motive 0-' nto con el :ma'oejo) q.ue ba convertido a, los
1'-ranll!!h:Qlr /.' . ~ ,JI!;, I
.···'"1 .(.

' .',T-

I'D

A_n'

N~··-S·':',I".-..:__,-· - '.

']1 ..'

·...,.-1

-,'

'.

.... j3

'C'

,'.IIT.!I·

-,~,'I" ~I-I", iIJ..L


!Ii'

'1Ii"IiIi:!' ~

II •.

='

t;

IA-i

Ii IU .. ~

':'.'I!.'~~

..

11,1.

II.

.. :_,-~

.... - ..-_

.[~~1

1>1, .......

~·,ll~1II

ii'

4·1

,42
" II.

PRACDCAS CON SISTEMAS, ELEC,I-,RONlCOS

empleado para ·su ~'_bricaci,on,.,-sto si,gn:ifica qae Ia eorriente que gobiernaa Ie,til ,debid' - a un : so ,0 ti ' ,-,:_'_.e., porta do ' ,11)0 d or,
• -,] C',

bip_-"O-'"'-) ares en '-IA~~ as conoeidos Diremos q~ ~iDS transistores uaip olares recibea este nombre m ue 'p arque los portadores dc' earga 10;1] u;nic.os-- I(!.- 0 h + _dependiendo del tipo de' semiconductor
,
. _. _:.', . ~
1 L

lVo.

_____ _

_.

.',

_., ... I!,

.__

_1'_

'_.

'_

..•

,.

.~..

.,

,.

i'

1,

'

¥~

,~V.l

..y.

~O'~"

"

,~

,~,_-,,--:t,-,

#"",,--, ..,l'-4ludenSHcas

I
I

,2
I

IP
,

N
-

3,
I

2.

p'

1
-

1
-",IP:

'Transi,stQr

3.

,2

11
I

'11

:='

baSB!

2 =: ,coiect,olf' 3 :;:' m isot e


"'J

basa 2, ,_ em,i',S;Qr
-I '~:

,3,

col ector

- U rill 3--:' 2" IS~~' t- --, '., es .rh '-,- .,- -,- 1_'_JIPQ~ar ", I F'"'11111 ,-- "~:.:..::,,,Im_o -I es ye'rmlll,na '1--- -d-,-I' '.1!l.1ran;luslolr, I-b"" -,,' 51-~ N,JIIP'IN" "V P'''NP'- .. " 'b 1<
j

LioSInon bres de sus' terminales


-I

10:0:

'Balf- Terminal euya 00, ductividad ret,eontraria a 10", otros terminales, Bs la encargada de Ii a izar el gobierno de 1a eerriente que atraviesa Ios termiaales p(rin,clpa'res.] por 10 que se construye eon '_,n, espesor meaer que 'ellde es;t.'os .. • Emisor~, Es el terminal fuente de la corrieate principal (de eonductividad ,igu;ai 8] eelector y la 'mas dopada de las tres), -, Ccd,eclor,.,\, el terminal eneargado Ide' reeoger la corriente "~ I1EIUltlldB por Ia 'base, ue, emana del em isor, B~Jta#", menos dopado que elII emisor wl m,'-'a'~" q 1l l'iQ< base, ,I ~ ·UIEJ~1!!1
._,,_! __ :_~~•..

"'_:....~_I~·._.

__:II!

.1i.'J!1i-.

("

WD.

',", __ ..

',,'

.',

Iili

_~_

i3.

-:.~1Jill~'

_1.1

43

32'2'
r j' •
I .

,.'.

!i!:

..

'~'.... IGr-~l r~n:6ImeDOI fisic.ol Iq'ue ~Iirte' Ie] PI"~!~Ode 'liD l£il.1J~ado·i·· ,Div,e.... a 1 ~ . :eenoee.-. como 4"f8.n1JO ';~~~ wu:_;:__,. ~ _". ".___ ' r· ·. .. . '.' ' de.. 'p··o·. O····lres 'iiJl ·~'·a.ylg~,jde' .... ''jrl!FiI~I. umo·~oD N'P '[1'0, I~ d- lD'VIe.r~gft'iiea~.te·,'~ P : rtad , ';'.... lanzB.·:·· a·-::,~. ' .'8'1". e:010·:: dber e.mO:. ' .. e .1'.'. POhlrizar ad:ecUI,dam'~I'le 11. trl\'Dsig;t,or', leomol Ie' ve i=n la P:ipra, 3.. I·.S.deeir, :pollarimn,.' 0 3 '" .. ' .' .la, ,,. ·,·ase~o_··cto(r.~ ..L l~ IdJ[cctam,·n:t:; ,:1·'omon base"e.mI.SO[ ie'l.n.Vle sammte I um,lu,n, b :..
ll!il!~'. _' __ _ _' ..

,~.I~ .. , '

r.'

_.

_"

"

"

l~,-

_.

'.. ~

'~"

,_!fI!iIl

;1",-,~'.

','

- ..

,_.

"

." '·lllLa.,

.. _ ~

IU __. ~'~

ii'

~Ia

.'

I.'

___ "

II

_..

.. ~a&U._..

,".

. _ '__ l Y

'_

I,'

'

••

••

iiiji

1,

,- '"

]..

'"

II!'

-e

HI

P'

NI ICol'autor
~
~ ~j

,Emilo!F
\ I I

laH
I
[I
~I
I

'1

I•

,I.

i~

I~

II

!I I

II I

Ii I

I
~~~!iiiiiiiH[_I[_I_I.~ _

ill,

*
,+
. ".. :=
I.

III

[II

II

,N _.

V~'.'
III
[I
-

fl
1

II

I 1+
-

I'" ',b

+. ·1"

Firgulr

3'103.

IPlollar'·zacii6.1 111 de un 'transistor bipollar~ Slniti'd':~'~' II,S; dle'

IcorrhJ,nte-s"

N ~.:~I.. La eo"'en'tes mtJrttlam con .~ ~' .IDn m ~efJ~tIJoelec",~,6"dc~:, Itl,cir: c:on ,el' ,el ..:J......Ji I i'..J' ,~'lt - ~ Im'op.imienl'(); ,UI:' e,~ 11'0 Iwe" b -+ q'UIJ es if!. 8"8""!1&0' re~ftC,t''''V'rJr( es. ·QS ,.;;~,Ir·~ m"r~mta mG'r,ta~;'
"ii ~"{.

tiDn:

,d,1I mnl.llnu) ~
ii'

-I,'

..,J'_·n

I'

M:ediante 18 PD:~:olarizaci6" Idifiecta) d':~;la B;"",E se per.mi.e el pasJo de 1011 ,portadlo[les ml.,,·on.ta '01, d~I,e1Dilo[; =) II bloqU.llceD,t:m), t:ipOI PI.,·De coDlotuye' la base, donde :101e" que ~~ Uegan SOlD DIUl,ORai -tD~i'r· ~ [.. ~rw g~l. I Ab' ."~ 'bJ 11 "ID .-".:).' 1~1_~'~"".~-:-·~D.~'''1 m"=-I~,'J' ~ ".) de l a l:'lI'iII'Ii''',o'~''n-'-' C-B:·'·· J"', ,~D···I UD~' campo,.,' .oiii'I!4n·t·~'n:-~'~1 '~, -:,port_~j~:t~Iq'Be :[.dU_-':'!_:=-:J pas a, de. les (·Jeclro,·~) q-- '. ,BuyeD deade! mnisor' ,bacia el co' ,celiO..:"

'e'

r,,'

;1. ~~I. __

,~IiId:~VA._

__

:.

IlL

'!IP.I-U).

'___

t··

t.

..

.__

__

.',.

~-V

I ....

,.JI

'mIDDOS 101
.; ' ·'t-"[p·c··.~. ~~L.bi Wi:
i .. = ~ ••. _. •

e" IqU,_:~ se deri,v'i:'~ 'bacia, la 'b.

I.·.-~

(mi~·o.fiUlriOI.:-, d:~.a. i 'La inlporla' ci,a de.


:00

I'D.

.sn la Fi.8~ra ,~~,3e muecltra :18ecaacioD fDD,d'~~'., s lfa_nt"'1 de un 'tm'osisli'QI' 'mr:01Iar, que masl qu.· la_Yma de ~;aslcolrri.~Dtes de 'base '1' colector ~Rual ':. III de emisor,
~._~III!1.iI:aI Coni·
-ft"""\ft;;i'!fl

1 es

.aei: "d-'
,I.,I~....

:uaI-

'i'Ai!!

.' __ ~I

Se denominan asi las corrieetes medidas c:uaD.do IllD'O Ide Ios tres It.ermi:nales esti abierto, Y' se p ice ' " ~!O"O/..rhJl e"1'-; _ S"OID r'a'··f'WI!iil!"l:-c~''i·l1'am' .-~'-:-,.- --_te iii ~I... ., r-ep~,a~t"gn~;t""D'o':-:'r-= 'S"1I1b1rl!:'nd, IOI.~,L" '. as· 1i¥II"A,~, I~im"""p"'o'rtantes "T':':'" " .C .. corri.c·nle co.',_. :r~h,.':.' loon, el emisoe 18bierto :y 1,1:~o'l.: ~·~,to·r~mhJr' 10 base abien a, con La. 'p,.~merill(!ma)tiene un 'v',II.,o.rde IJA 'Y CSI debida a, los portadores m_i_no:ritario···· [ varia con. la Ie: "pcf,a:tUI1ai 'La se,pnda. (.Ie.) es del orden de eentenare de ,PA " es debida a Ios portadores ·maYIQri.'"arios, POI' 'I: . [to[, no .•epende [die Ia temperatura,
_!, _ 'iIi,'~J!li.!!L,..:.' ", . ~"" ,.\., . I.
:

r,_I~

.n·

I."

ILULa,foil!!

._.'

.,

'. -"~

LI~@i

foil!!.. , .,

!"

::..,~'.,'

_ ''I;iMiiol

,'iii'iii,A,

I, V1

"F¥!I!!o!!'

J....

I~.· .

··1

.AIIi·, (.)": es elcocie ·Ie entre Ia eorriente de coleetor J' ermsor, p~'o'r aunca lera ma )"Qt'r ~ leD.a que,la u:DJdadi II ."-:-, (/1)= es I ~1, oci.e-- Ie entre :a, eorriente de coleetor y la de bR'sc •. so. v[alor' es . ,;le·v,B1d,o o I(entl'is decenas Y varios eientos ) dependiendo de:- t ansistor, Ambos 90n ,n,u:me,ros aldim,cnsionales., por '0 que :0.0 se [~[pf.esa:. en 'Dj:D:~ una u~oidar~.~
[il
'1 1

_ ·Rel.cionCl rna:lem6;tieas Ii- ." .'. '.eDt ,es entre 'p:, rim ..:fr8Il " earneD .:.~" .. '
A, co,:o·tmuacioD se muestran ;.l"~·.Das,elaciones matematicas r
.'_ -rl'iGiI'ocor en.,'"
"es-

...

e,n:tre 10': 'pl'['!a'met'foS; ex ",'[ las y

"~!~

.- lli -Ie' ._ ,fI'l


_, ~.. I C.. ._, CI

iii

'

1 1Ce'Q' / • _' .+. ,-' l'. '. .


.f ·,1·1 +-:I'.
e-

iL. ... '~IHl!

112'~

..

........ _.~~

fJ +

fJl

Ie :: i(1J ~ '~h')'. 1(fJ'

+,

I)'~

.if .a'

'od--: -_' .. ",' i

<~j

n~

d'e~'
. ...:....~.

funci:

"":.

'r

"_:_,_

'~~

0'08 "mI' ..,' '


.. '

i.

._.

~'llI;n-·D~' Ji_;L~.._.·
~

T es 'SOD 10:', mod: •" d ~funciena:mieDtol posib~e de un 'trans' stor dependi endo del punto de trab 'jo do,ode se 'eD,cue.n:tre, es decir de los v'al,e-flea Ide, l, :y ~e' cue "'enga en un mom nitol dcl.'er,mi~na,d,o~ES:tJ05 tres modo! 90(0:' saturacicn corte Y' amplm,cllc~~,oD.,
1

- rs.:Iur,':~ci61LB8 IJ estado teo el que 01 transistor ,JuDei'D,na 'ra~,como si fuese 'Un, interru,ptor cerrado " quilerl,,: este decir que su ~,~ en esta silua,clolD (ddp ent ,'e:lcs 'tcr,D-I:i:Dales'--e~ Sup!U.':9tO iaterruptor] es aula ,0 ,p'f,iic'ticamclI,te nula, Y la eorriente a, 't,ra:¥es del co, ector
A~
~l

m' 'Ia'x~ ::]-'m--rg~ - Hi


, Iii ,_ ••. 01

,AI:" nal, que' en lei, GaIO Ide' ' 0$ odes tenemos ','ari;a,5 opcienes para, la ~,de.ntiJi,cl\ci,6D de '--ID,S s terminales.:: por -~-;'':'~I-'-',QI Y COD el ~,-l ~~'I'~'--D__I , ~n=i"_-~~l EI P' -~'m; CUO :DDI presed~~a :mOIUD pf,o'bJema ,'I habra 'u,aiJcamente, q ,e o:bsllV,ar t 'POSiC~16D, ~:,r' de :ta iI,u!t_-r,a'cion del ca'ti~olg'ol :refe':re:o'ic &1 encapsulado para determinat el :patiDajc", _:SCI'UD,dome:tod:o i,m"p:iicl un prloeedim:ile,D~o eon el eual bay que operar :mG~6di'C8'meD' e selUrJ, la siEu,ie,Dlt: pauta:
1,.-' ':'" t

decir, la ,po,Ia,rid.ad de :~a,pila Intema clem '(i: metro, Seleceio --II,r' el multiplieador ,n,~, ,'I' apliear las, puntas ,I,~IOS 1101 electrodos del transistor, teniende presentes las premisas que se ,·i an a,con ~iD'~,acci.!6,.'~ ,6)1 A..vf'r~gJlQr ettA'l es el electrodo' de I" base, dado que es el 6nico erminal ,.1 '.',ue : a,p:Uc4,ndole UB", dete,l~,rD1Dada pOliarid1ad posee i 'baja, resisteneia CO(DL l,os 0'£1015 d.OI eleetrodos, Ab,Of8, 'b,i,eD" Ii el electrode i.den,~:itl,cad"o com 0 ba:-, , se fta eonectado a, 't'llfttP'! <tJ'.. I '!;;;iI, _ r--:811]-; sistor ~"ta '.rpN_ rm t.., uras q:= e ~I'!' se - COD~t'; 'O'":'~I, --::)1--=~" b--O'..yD,,:' .ill '£:-1'.,. -,~" Il0'::' u ,'B , _, ":,111, r ,r-Q. ,LI,,,,,,, ,' :lGti, p';_I~" tCOD pOIIa:ridiad 'COrl 3'-",1 II la deserita no h'_t'b'r~l delluiolD, de ,la, i~"lUj!IIJel 6hmetr,D (:e1 8V8 da, :-es,iSIi,'ncia) .. • ~)U,DI ,ez .vleri~ualdo 'elle,rm'~:llal,de' base, b.sy qu" " obJ'Brmw IQ "e:,ia";~nt:ifJ1'lue,p"ese","tJ le'l p(Jlim~,-tro al' cone'ctar"o.l I-It, ca i,a _0 il.e tos Ido, ,Iif!.'rmina:le'j ,reS'Iim',les' ~camblilr leI selecto
CSI
rl

Q) .ldent',iji:c",' la ,~IQridQ.'d Ide' Ios ,ti_'rm'Ra,lrt" d't!l polimet"D:,

rA

I~~

'[

1_-

~,iiiJU,IIi,

!i:I.

"_'

1_

'

",!I!.!Ii,J,;l!W

'_

'

'_'

~,

',

,,~,~

L,

Gil

, __

_iIi,M;

, __

I,

a, Il ~ 1.)~, I, q,ae,ma,y'or' 'v,alo[' bhmieo, :pr~lCn;C;e, H P;O~'D ~&'A ~l Ani nI'U--_A ',I I~,--, UU"'!!.l!l
~',I ", . D;IiI!,r&1 ~'II~;tilfif:;'F\~J!!I!;,i!'!!l.i!',.!I; (:11'11'. jijo
~,!W,'!!!J!i' I~ ~ .~.,!'

.ra, 111~mil:ar; e:l, CO:~IC{~or:, lalimlol,'" 'po~r


i!

Gi

_.11, , 8, 1-::-"',t,Ii!'!, ." E,-,-."~I ,sr~~lCa.

I 'd'." e" 'Ii, - "F"' -,' , -'I 'I ,1J8, ,. 11,I1JLra

"]" )II ,-'.;~1i!I! ,-,' -, •

- -.:' , reg,U; mi - i!!' '~IO~An ,_.j,,"' ;I,. !§i;A_&'~,'

un ado
''!;;I!iIi~,'

1M

,A

J
-

.'
A
T'

.,

- _, .. -t
'!Iiiiiiiil'

'I
I

_,

,A,

A-

+
IL

l
I,

,A,

'.
,~Il;'
,1'-'

A
,

,JI

+ +
II

,A
I ,1

Ill/
r'\:
NIPN

!Ii

+,
'-~--IP,

A, 8,
A
,JI

ALTA

-~L,,~

1·"....... P!N!P

,AiL:TA,

,A iL
T

II,

JI ,A,

,A+,1 I

,A,

IL I T ,A,
-t'
-

If,il, . ur' 3",4 .., V,allores, de resii:s;len,g;iIB, (,COin iiffjfifdh::s,c ilion 'rb;!, 1.,'11":11 III 'v,srirfliC8ich'5ni de IJJIIrni If,l,"sistOf' bipo:iar', .

JlD Ilarich!ldecs:)

P,am, Ia 'YCrifiCl'c'i6,Dde.~,"ttncionlmie,n:t~o dei~,tflrnsisto,r se :pued,e piaa lea r el mo,ntaje de la Filur,s ,3.~,S Y''tr:aS:~ada,r :~,ID,S datol, ,II 12 Ta'b:~ia,,31..,,1~ l~epf.CSCn't.I1Dd}o :pos'terio'frn,cnte ~a grifica de salida de forma ,similar' II, Ja Figura 3,,,6,~e legu'if,a el sjIDie,D'~e:procedimieo'to: S

F'~ja'r'un 'val'Dr de cO',f,ri:eo'te: ide: base de, los "lue se ,encueu:tr,Bn IC,D, 18 'Ta'bla. ']'i m :med.~a'D,te: '~Ia','m'"a,''i"1:1~'''''ll' 'li,gl~;O''': Id- J~J, I v 'p-n,t-'I~'D~;o,,":m- ,-~tlro-" Id·:",~, 4"-,-7 u' I~Dn 1'-,", n-: -:- , 'r- or' ~~, ..'''';D~' )iii;!i!11 ,6) P,ilftieo,ldol de UDa 'II;~,nula ir pro,.,esivame,m,t,c aum,en'tiDdoi:~aj, iaD,o:taDldo ~,'DIvalores ide, b ", d r'". d-" d' I , ~ q,UI II '0 '-:_l'~,e.ueD,para, 1 .,iDS:·,e 'I'J" ID::JCI=.OS en, Ia 'T" b'll 3- 11 ,"8,-:,[I]a
a)
1~1l.1
t_ •

.'.U.

"~I

..." '" _:' rW .' _ _

.'

"!Iii'

.'

[~

W.

,UI

1"_

ii

'~'il.t,~

t)

A),

Ue,pr Ial. mixim,o 'v,a~,of'die

~~i

,deSCODecta'f II. 'ftu.e.n,'Ie: y :mpett,f'

,1101 'pUD'tOS,

la') 'I b)~

En ~aF,iisu'ra3~,61 'm,uas:tra, coal e1S, lei 'CDmpo,rtamiim:t:D de Uft 't:raDsistol:r 'b.i,pola'f 'NPN", :I!~~, se :reaU.zar' ICO'O 'tlua oomeDte de base CDDsto:te u:o, :pl:01Ir-esi:,'o a:lImten'io de: ,:~a 'l&msi6:n co:J,Iect,Q,r ..., emisor i~.)~ Ie :puede apf1cciar' que par,B, cOII,rien,tes; 'bljas, de 'base ,l"j' Ia carnelIlle.: de leo:~,eet;or es :m:g,y peqEl,eiia 'p'ues esl:amos, CCI)CI,,de :1. !lO,O. de oo,rl~~La, cornc(Dl'il ,l~:00 ;ao;m,CD'ta, p,r,acticm:lente'
l

·17·
"i .

.. '

RIC
310
-

n,

,D

-I
I

I.

47 K

.. u ~ s "
•.

- r·,

(- & ,;

,iL . ,II!

M-- n nIlioS·J"'S , ·.-lIU:IIII~:_·::

Aai-li!!i V-f'"I'c.· L.a~'.lU_ ~rgl~'Q'.1 [Ii ,I!'!" i!!!iI ji!!ii

'I"£n--

d- V ,.:_: t~·r.a k" -J~:::.1jj a 5-·IDr ..•• IU n-.'('Ull nI-·S~I·

·.

I~ ,a'
'1

S u 'r a
IC,
~

I/A

10,

n
"

.Am p~ irfiicaciion

..

II

__ !itI~, '

,I""':m;i!li a

~~!~-'-'li!iDI 'un ibans~&to' con po'larlzad6n ,&Ia ~l~WI_ " Ide .~,', .~ l -I'
.1. . [_~ .. ~ '._:_., '_':-'" ',,[_,_, ~_. ",[
I. ",_::
h' ,_I,' ,_:_ I

Vea ios a18uOl,OS de los, me'.odes de :: ri~. d'~' . b aj.0' el crit.eriJo eomentado, empezando po 'eJ mas sbn.pllle" que se muestra e:tl II, 'Fi\!u:r81 3,J~,."
.. Pblariiz·_ ciion'ja

R,JI. ~- u

I~

v__
~

NIOT,AI' Co:"itn'.ler; ,sentido. ·eleelr:;t!'O"


"

Fli"

.Ullf_

8:.1.

CircU:tlOi da pol~riizac·il6.ni fUI~

'__:_.. Ii, . "..,

3-:-· .. '2-;-'
I' '-' ", .... /

oil'

introduee ;il'!liiii"lliD'~ftfo"':'m" '0' 'w Ili;.n"Ao~··'n-a':-rD-·t'. ~ D'I'lf!;I!it'rD"-'DI"~g ~m-'-'o:-:"~ ~ el 'U~ ~lIIDr.~~. ... _ ...JI~ I!='-,~.·, rw-~ " -,.'.: r.~.,.~) :acalim.eR.tac4 on 0 mtrolJlim e1n:lacio.o es el sistema :por el'cua~, 'R crea 'UD,ICbetpleo co -.stante de la salUda de 'tiD, clifcuito~,IC,D b·.ICI, Ide:dife,r-CDciu, respecto de:~,'val"or q.ID,e·Be Ie bl, 'prefi:jad e, de : .1011113. i.'utomatica .J co.n'~iDua~ ~
,I _ ~ ._:

E~,mom,'taje que .' :m'ues'tl·8iID la, :F.iptlt 3,~9es una 'm~j:o:r.ade:~,de' :~a Filura, ,3~8J' 'Cloe ,y·at
,V_,I
1. _~'

II'ID "'-'Wi Ig ~
J

1~,rJ!!IP.;.

:"

,_.__:_~ _._.~.

'g,U'r-·"·.'
i

Il_.' ~

l~H

I~

.;

,I

~I

~L_

I.... !II.

.... ~-.I !I.. ,~_;iit-.~... _.~... ~ ~_

c
B

.+.

IF'iilLIr,B 3!~ II., PDlllrji~z-arci6n da U1nl c;i'lmu iil'D "V' fsall'imentatd6 n por' Ira.iM.nei,a Ida .misDr'~

Jf~, := I '" -iii! R-.


- ift -

I" .... ,,~,;:

-r1"

]i.;")

';'1, .

v. ~ ~., + Y;"e
.~~Il cirlCJuilio as"' moatado dis;:.-me d,e mej'o-:-'-~:·o·tabl:_~ .-- ::.-ctlo al an'~~.~iOr:, ....
a)

EI valor d=' R:: sera llI.enOI, dado q'u[e'18 tIt.Ip q:ue. absonr.~'as !lambi~,.. ·eD.or:~I"1l que e:1 po,t.llOialld::, i~"_"__(~ es :ma'yor ('JIt .~. + ~':~~, id ·:""'1·...1,-,. u._"'JP"._, _, ·UU[.UiiP~~_I:""'i'v 'f:!J b'-~).-. LaI ~*,\DI'b~'iI'''' -ilY, "9 'ft'IiI~·uor-1si aum' - . ·"U"D 1.11 lir';Dlpe~·· ·ra: ',-:" l'9 ta-· I'" a·[[I['ii'iii'ii!!iiI"Drf.,.,.& J' ·'-;--bi·_·:I'&.t. Ia 1, Como ~~ ~ l~=,a 'V~-I a'umeD'tar;i. ba -e"Ddo dismi:ouir la po:larizaci[D,:a da~,£mDsiltof' Y l ' ap,rl'OI::)lli . 0 .lIDS, y,alons de: ,J '~ " [COl 1.01 q,ue d~ me or [,"wo,r :'/' .1: leo;,. :PCBsa,m.OI at '~':cremeD:t[o iuicial de 1~!I
~.~_ ~~~I ",1 ',-

~Jl_ I_

..

[ltg.

~!-

I~__ "

'.

"

••

,!

'.

IU: ..,

lIr

.. __"~. q

·tam·· I _. ~'".

. .'" VU

-I'

.··:'-. .

"II
l)!,

'~.I:-:: I

..,1
". I

R',~
-

R.
. I

,;;,
.!!!!!!!!!!!.

,-

", ,.,...-.".', -~ ;-'1 ,--_- e,1 lI.Iermm,tll de ' ,poteDC1a~en .-'11 4j-·~i-:: .. ~' .' ,·'I[ ee
l • _ !

D,.,. 'Hm t ';6" Ii '"' d 'III,...., ",",' ~ '.' I; f.,a ']lIra~, -:-. ~tll, _ :-~,a~,eDam"D : Dam,ona,('C liS :IDlllllt 'SIUW.U'iL'" rID, 11 ,-'1' ,IlO imlllRiw 1\ 'Ia ~.m:pcfat:;--=,-=-'" ill, _ ~_-_IEL_ , ' "nentar s '_' _~I 1"·,· l~'- ,,' -_.. _--.,If',n, ~ p or '111--:,-.,.~ ".''-, a,·· .. ,. ;-,'-, - .,'!~iii! ,,-,.- . "'- 118m .·IIn 110 .Bce, ("'d-'o;, ,:;;:.-:--:-,:--,~, "' "-' alUlleD .. ,!I.O£rIIllG,1'a 'Cflil en, It-:,' ,(., - _ _-."b""·'~··· 'II, L, ',', [,,'-ISDUDuv''ID·-d·' 0-" ,e1 . . _-_._._~-Dr CI'L3' . lC'l'" aumeD,YlII,. .
<,. , , ,. ~. _ _ _ _ _~ _ _ _ _ ,~, _ _ _ _ _ _..., , ., , " , _ ,__ ,,_ ,_,~,

I .. · -,', ",. '""'..'11,-, que·' ..'onllDll una 'd'~"':''-~" -'·lImlD,Um'uQ, de I-'~' ,--·,:::- '"'~ ,~C ia ,po,~anzaicI0in. base.misDf ,(di:lm'I:n:u"yead!o ,~a.11:) eompensa 'II, iDicial .'u,m,eato Ide q,ue .it-I ~V~'I e es :m,a.sla'ti&racto':n--.~#"NII [q'. en . 11;1. rea JimT!' . ."n,w.. ~,iiIlIIl, ft,.m_lI3!!!i;!U ,~nlml,p' :,la,ill"ll'IUY,[),_ di fJem os; q,c;-'ut! l resultado u,',~
j' ~"l _. --~ ~ l

-11:. ...

l_-

_..

~."

f..

.•

..".

_"

__

I~

'_

._-'_

eD1GC:I.IOr" 10

-1

.., •. _- ')'" ..'

'i[·-

'"

"c"

,~..

,''"j.·'r

:~..'.i!'. "

'~~ii

".~'!

-!Ii

--~--

--

,,-

__

'----

---

,---~

1.1'1I~

,!!!iii,

,,~',-:~'iI't'J; ....

M:O~ '0' per ,Q;rm-l'''~';i'!JiI'fr '~',~":" W-.lIk".-'''j 1:'·--' ~,_···~Vl,[~l.~

p.:nn:"'·,,, 'l("itlp:a:1 ,to"~'rm.;- "",',,'11a !I',_.[ ,W [ 1


.",.--."11

'ng~;g, Ir~l~

lil:I!"l di'~:D\i:I!'iri,~ ,iii;Ii~~' ~ , ~~u,v


~!IiI!!1

1~

"-::-,-(' ,~--:- .. CIrcai'-'kI-'- ,_


L_-_" ".-"..'._

1.,...:..,

',_

po' .... ". " .'.~:


~l ! _,',",' ._. -

'Iadza.·[__

"._

d- 0··.· ,n" I:" d'j ,__ .

f.:-."

..

un'-"
_

_" '., '.nsIsj-'.' ' .',0' ·r·· .'I ,- .,-:-: ..'


'JI, .. _:_. _ -·._:_.'L)

. 'po.' -, I[
;_' ':'_:__,_,

"':'1 ,,~
._._',

dWisa'·'-

.',-.::-,.'

.,:._~.".""~

d'le.'~ .'-::
'~i"'"
~ ..... ")

.'
_

,.-"'0'-" 0'
oil'
r .. .:_ .. '

Es,t" m;oD'taje, :Oamado lIm:ve-rsal ,0, !Iu.t~polarizado, que se m;ueI:tra en la 'Fipf,l, :3~'ll:lies Iii. mas 'utiliza en la, :pric tiea, B~ei.'be' o. :u,om:b,re: ar lao ,fled. fes\l·sti',a. 'q.'ue' 6],1. el valor de 'tcn,'s:~6,n en, la s p base: (co:mp1ucsm :por dos, Uli5 t,encilUi eo uris;) actaaodiQ como divisor de t~nsi,6a..
l

"
I

I.."
I~l

c
'T'

..lib

,
. .'
" ,'._.

~ V_'V'"
1i!Ij,.

~'1I'Il

,Iii

'.

'.,_.:

Las ,P ,cipal,"s, fOltm,.':


[I'

_,~I

de di·~--~olSOD:'
1 := 10'- '.' I. '-' 6
1

I. ::: lL 9
1 .'

,NM,A..

Siefft,re. que /Joy.:" ICIIIQ,""Q re:slat.enciias en II circuil'o Ide pD\l.lizd'cilin (Ctml-O~JI.fedeen:fa ,'~r 1,1) ~ ,3.. 1,.'C ."", Rb.I~,lO~,de alIi'lvue 'SI'al' nUnJe,r;o. ap.are,zctm en 103 !(j'rc",ulu'I., Rt.z; S~ dJlmen,t:a 9
----

~·~l;t1.L'~~· ,.:'!~~~.~.~.:: ~!"f4;:'~,·i'.~i2~t~t~~!£~1 ~:::'~f :~:~,'d~~':' :,':'


--

En este apa')tado, pasa:-:I:;=s


AID11 la·-. 'Dt-jiil:l!'n"'IIV. .
J "_

a 'fealizar algu:os :mDlllt1:jes sobre :bts ,pallriza,ci:of-Is]' vil~as,

A:Ij' ,[ - I ,., Q_I._ - -, II"1'-:::1

"I

\il

. on d'~'

qUA

d·' ., 'n'iI"~n---1~ Abe- 'J" '*r'e·"D-I~r.-' " com po 10--:-:' ····_···0--8'n-I,·-'",..0neeesarios p-~a:ra 'U:'D I~'up'~s't',o""" d ad0: comeroban, _" IJ "r ." '.' rionaente S,D, '~olmpo!:rt::_i .~':~,eDto, el ~ir-cuit,o en, m,oDt,d,o~ Dis,po,:oemos I,: Ie: 'UD 'trlD.s.j;slior' Ide: ;Se quiere que 'trabaje: ICO:
_~_.~ . ~ ····.1

,<!iir..

a,

.;

',_~I~,

..

_ ....

:__

r-,__

,_

t__:

rV'~

-.'.

__

_:,'_.

".'

II

,I

.I.

-,

D! _:",

=..' --~

,' ...

_.",

.. ~

u _:.

", ',',

......

"

... ". .... po-;•.. _,g!I_D

:-ct, '.

~g

SO V "OO·~· " "P.c : .;J .. : '" 'mW' ~" := O!,,7 V'


::::::
'20:> r r.,€ ......... . I 'V·· _ ::___"'.
I)"

fl

== 112· '5' I::.

1 _, ,~.~, m.·', 2'5' , A' 'IC, ~.~.:= liD V 'J':; ... ~ 2 V' .', '. .

Q)

Calcular las 'liesisf~eDlcjas :oecesarias :para

S'U lCD'

'recta polarizaci6:D~

Despreeiando :1.1 co,rn,e,p"es :reliduallGSl, el valor de I~,se nOI queda:'

dado el vtl[o(r de ,fl. que. es muy Bfa" de (I" « 1~),.~ .,. .,~.Iem.lo,s - ·,,·~·Iu:rar.' n" U l~ =: I~.,PO'l 'ta: tOI, la RiC'ser~_r(l.plica.do la, 'I' .•' '-'. -. de IOhm)l

"Dc!bo error que

.11 ,_ .R- .. II

1" P,I

.,.:'

"'1-::e ',_.

I_I

'~2··-" V··' :.-t'1C .


/"1 ,~~

'mA'_"
I

----

'"

i.

1-:

,_

(~'- ...

18'

0'" 0"'' ' '


, . '

C, yOI

valor :n,o,ldlalizado lei de 8\2 (l, 'La, 'C,eDlion e,n la~base sera Is ,IU_DlI. ,de ,I. VII•, Y la 'Vie, po·r
'V~ = ~u
~, ~[_,,_

laBtIO::

+ y,. = ft.
1

!n.1' UJ ~

+ 2 ::: 2-1 'V


! , ~,

I,

"

l, II

:='

L Ill' "e/,--"

=-

"5-' ',:m- ",A.':',/-,."I- 2:~' ~ Al ..


£1 '[ [I'

'.. '2- m--~-~"'A'_.' O_-~,:__' ~ '__

,n AlP

== ("'if:}" .,,_, If~,


~"!iJ
'oW

_,

IQ'=-:"

, d,.L __
,i

"'Ii'!IiO'" ,a-:'l~;"7.I\iJljAIO" A~ 'd~lPii !012-,"· ,_..::iI!,,j,., k,~n, ue 'rm- ,'!U1.MIU-' 10" Qiucdara. para, :nna:~izar.,,ei,v&~or Ide ~li'" que: se ,ob~cndf''tras,a:ver,ig,ua'r el, 'va:~,or de cd..'~q,ue'
,101.-',,_

LW'~

'p~"'rlA'!IIJ'~oQ'~!' 1,,-,- .'y'·,"~pL~,[~, ,,

-~'-,-.,
.~,"

-,
_',

Ii:

'1':' -".,"

""""

.........

t:'
.~ r-

--'~ ""

~' = ... T'J" , if

Por', t- 'I0: an: V


'W ,,j!
:11 d-.. eJ va or- ae- -- ",
'1,A~'

").!' D\

= "t...,. ,......
'!lOll!<
OJ

II. ,'~i
,R'

'If'"

dB'p: 'Ii'•" cane ,0 0'-,- 'bm -, ' .. .. - " :-, ,-,,0;


,;I~

'_

II' r R~'_:__'~
I;

_, ~

,0

10_"

'V'::'/2'C' mA',~,"""'"-2"0'-'-'1 -'" ...... ,_-, -,,;},


3,

In !i!'

..

.j, 1':

.-

'-1:'j

_!iii

CO-I

~'~,circu'i'I'O a mOD'~atr ,ea ,~Id ,-' a Fip"ra ,3-11,(Apa,dado 31,.i4.!4,~), c:~-n,~;;::', I valores de _,,-;i:stcDcias q:---; 10 IDb'ten',la~D del calclI,I,Q que 1::' :pUca:m,o :,8, co= t;;' uaei,[oD~ La's ne ,~,~,9id,adel, serin ~'~J,S ant, :'r],Q'_, d,e~ ',,'I]'.gi!- r 't-'am~-'·b~:'.n lII'fI:t-'I"II~""a-r-~' .~ m---~,g'm"o' 1'- , sist 0 ,-, db e ''ta' m_ 'UI ,~: __-' aI.,..~ ,-, ;, mo ,.ll!oj~J., ,PD' u. '1\"f;::II'~I'li-"'I!'iI:'iIiAD--'-"!!II","iO'#"D~' P-"o- emiso ,1I,'.,._1II1ul-l!w ,raDii'll': -,-~ Corma se podria co~~--par,ar r[elult'ad~os~ -[,1 cilcalo :Ie p '_ iem',,'~,~,,'." R~ dado que se' COD,ace ,~o.Dooe.sario oara SU, dct'l;nninaede 'f' po'r
",'-Ii,
i.

i:~I!._.

i _.

:~ -- -,

[!!Iio!i1111~--"1

,<.,

,~~~!w\II1

,~'

'II~_,_.

',,','

'jOiI

'J,~

~D"',n'" .... 111···


_I!

"",

01

~
~

I'J'I t.').""

"I' :;::::;;;,D 00","

,",:'-' liliili

'N·ormalizada\ a, 'liD valor de :8,2n l(recor.d81f' que ,~r; ,~ .I' )., EI valor de R,~ ,ser,a e:v,iden'te ya ique la maUa, [del anterior ejef1cieio as la -'isma y el resultado t.moileD, es decir 3;,30 0.. , Lo que s" [c,am,bia lei el va:lor Ide; ,1111 resistencias de base" Como conceemos enl. valor de ,'II ,:;: IJfJ~ espreciando las co.rrieDies ms~dwdes" DOS, cia 'U . valor die'0,2 'mA~ 'La co :-'iGute/::_,-" (·,1, £'llc'or qu .•.delj,s~mIDSI IcuCU:lar '~~ari·. oder realizar 1.:1 resto del. diseiil): p
'I -

,'I

_'

~,r liLt ~

.' 11111.0'::'~ '~II1"'I

,-

2~ .'.
!

'A' ",I,
...

'11':.1' "11:&,11

:-;

.:T [,..~

........ '

1'; ~O' !fbi :_; ,~,::__,

,i

'2-'0: '7'

17'' == ".~' ]'" V'"

,', ,R:

,_I.,

v.1&

ill

;::;;:

'J;

rr.•

11 -,
._· __

iiiiiiiiiill

1-- -:-3'~ V:'·/2·~i ,_ 7 I'~ '_iii I l~

,Ii

_,

[........

:B:'

~.O~: .. 1!~ll _

~ICO-In,

•• 1

~"_

II

:=
)

R
D_~,
~'~~

-"2-'.. =' :;": D""


1, •• 1••• ··)

1,.
_

1_

.....-;

l' _ I. '.. ,~
,

3 5-:'

.·~:[.I!

AMP' ;UFli' ·'·-~.A,CI··'·_ BA. ···II"""A,i~ _n"':'_~


.. "I ~;.

·0··.·

,._) ....,./,~ __ ....

:N~c

Ciin'IN'j--:' .. , ',-.VI-":.',

TRAN'-' \ ,,"','
l-----=--'

......•..
",_,"

,·S··~',I·S··~~··,.,O·~'RES··.'· ·.NFI->--=_:,~'G_:_'~' 'R;lAC'-··O····N·····-.... _-('_'. C·····.·O;·, : : -~, , ·II~ '_.'[ _.I·..'= ..


... ,' I··_
l .

_l,,!

',_ ... ~ ... ) '_.__: [:___."_ ... IU,~;

...

~.-·l)

__

I_I

.. ' ".1

'S·.·:

IFlgllur,1I 3 1,2,,,
i

F;ot'Oglflff,. de' ~a vIls:uail'j liJ.c:ii6f1 de lUIIna,

,am,pii ifliclci:6 n, :SI'I1,II!I' :SlJlpe!rii,or' d,.' sa IIi;ala, :: 1100 m,V IcUv'~ ,-==-, 801n,all jiln:"eri,Q'F ,de entr,adal:: '1,0 mV Id iv',..

iJil

~'

c·'

1'-' - "' '.' ...JI_ t,· .. '·:~.~';: '('I' - . ,.~.;. j,'!i~:D1 ." ch· ,,,/ .~IDS '.t8.rge.De, ~,r.a ··'b·'·aJo.u.-ucue,D'~iI~, a.D· "D-:'
,I ..,

•.

d' e'· 'b· I.•.' ._::D.:_cIi,' i:eu,!I;·,·-·d· e' pc' ';' d: wI .D.U!,_,.,I;
,

i~'n, ~

1,

.. :

""' .. '"

~CI·'·iim- .. ~ 0"0-' ·i'Ii¥IiI~· :ii!' . Ie·· ltJ:.:.\:t W.l~va


-,i,
'111

·n'·... _

cias, etc),

d' d d d '.' es ae ' d' d d" sa~ at ED, 'CSUDICiJ" \1 SO('-. ICiIlrCUI:~,OSI,'orta~.IOS.c'~os teI. mma 1 d e:ntra,a J 1~,OII;~e _ 'po,r :~O 11:11<_, '• f' .. .. . ,.' 'I t 'II ...... '11 se' Ies 111..".., _.us:ma oon~r~·cuen,aae ' ',.-rlp8.· I ~D - a ... " llura, "3 I' ..:f;. se: m;··.ics-ra e.1IJ lesquc;ma geaer., d Ie .. ,
,I, '.' ~

(I

tI,

'.\0

~l;;'

0'- m'm ' n'"___A_ '-' 'po ·1';;:~'ICIld.o-·,


'II .

II. Ill..

'OJ

1.•

r,J··•• V"
'1

A,
111:1.'

1""

'L- relacio In: ~ m"a.'~rm im __:7..··· ·'r'_t-..: ~ tes e p.-··Dd· e m,u~, 0:"_.' ~'D' , 'iC!i"!" av·· -:. ~ so n~ b~' faetores 0 param.e:lro,s d:i:·t:rico's, Idefi:Di6~"dos.e: las si,I,'·."'c, tel.:' -'. ~ G·. D, - .. - " .. "t'· ,_""'.- -- n,[VI -== "'IF I'" . _ (Ad''''lDlea.lo, ' .e . ·luD.; At . ,-", ' -''.8" -""",, "'1;- . R.·· ,or. ... -', 'iIi' _ A' 1 ,'1-;- (Ai,[ .A _~~~.' ,_ n. G- < .' "--aa :d'e· In .. '. - ".' 4Ii '. RIWUle'BSII ". '.: ~ A ... .A (' d"'~ ... --._...., ", _~. - G I.nl~ ,'_:1',: d'~',--,'.,;fi_ .~ .. e ,PO~CIa: h.p = .n." -. ,n,~·I,.A" ~'.' Ul],e.DSIODB I')~
~ .• " ~iJ.l

D ,I!,'~I_; __ .__:

.1,.

I~~

,~._._~

I _-

I' I;

~1::!Ii

Iq'~

,I

~-

<.::'

.. "

.I~ ..

>

~'&

l!!'ftrD 1:~,iD [~ DQt B~!lIft,a"

I_.

ncia .'. liIi;l'D'~ ~·L' 'IiTra


~.I" __ .
I

i~\ll~'

In;Qd';::ll!·ti!,'"ID·'!I;1ilDf"e w~._._ 11l:.··..g


:._.~l

111 - .

.".

'.

'ii'

-1-

".,

"

III

,'iii': I'
.
Ii'

_.

'"_

'[I!' . '_"
!I!

""""-II!

:=;

""1'

.''fI

l:,_,

...

'..

)"

l~_"

rI,..

-.,

..

11

.1

'C.'

.. ac 'IA'n,ji\~,~'iI'Y:II'O ._ ~ C8,[. lUr·t· '~:~,,_J~!I1;;~ld'~i~1 d'lp-,


i

D:x~s·teD otras e ue no
U41.ll CiUilL&:

'.' d' " '" :lJe:a"10 ,laoaDlelas son muy Ii' portantes un amp 'lift';'I'ea.d 0"·L, ~"!llIII' I~O'"m.'-''-::-~ . O' I'~_ w·· ~_-, "
\.'~>

a, I b ta . I.o,r,a,~ de

ICOIDO''-~.r

1 Ias

I.J.' -.~.' .

'LIi~

~,£i

ResiS:eac de leai~ .d_-_: Z(R]I ~ Vi/lt (O')E ~ ,R,' • t~~:i_-_, d:·· , 6:_-= Z(,R ,) ~ Y:2.1r'J (,n)m .....-A,.' 0 d~e· '~~~' 0 ,zona 'ulill de' frecUienci-. Id,Q.ade, II, IBnaD,cia de tens,ion 110 de-scie.Dr .'. del '10 . or l.Ql DllldlDI que hay tres I'~~ I' ~il~ /·11 'on, transistor, tres SOD. 'tam'bie:,D :~.Ol 'monaJ]1 basicos; -," . pt)ISllbles ICOD 'UD,mil,mo 'I:rausis.tor. a sabe.r;'-:, I·SOJ',cam6 , "~oIH('DrCD,"'l Y ~.~-".. co ini! _ Cada UDOI die )105 ,ID,'te.nOfel: impone 'UD.I carlcte,nslicas dlsitintas a las demis. coD·:~.:xi,IOD'-~, pOl' ,~IOq.ue [serlaneeesarie CODIDCer' a grandee rascos Icuiles SOD, esas pa: ,('""eul' ·ri·dcades..
.=
;
I

I.'.

35'1
~__ " 1

\ti' .. : . Ii"

...

En 19 F"-1,'D," ra ~ '~4:" se 'm"u-'-~iI:!'i' ~1 esq U·e.DJ· a' de una '.' _1,[I!IgI, . ~D.l. , .. I d '"..;II, eJ. teo m,I'oa_, comun a, I?'n'tra"~'.a y II H"d es e:_ emlso1f, "(·~.a, I'
I

1& ;J1~1"'fiI"'JI
1-'

_~~.

11.~,~

._,~'

r- '

.-'."

.•

"

...

-----.:_ ..

'I ftAIIIPU

-.

n,'",' ue iI,U, SID

C·o·-'-·m-·o··~· ebserva ~ ..... _,.', b db" DOim,_;,re\., P -a'aLelCU.l~ ._r'~D 'UD,


,il'
I

I~DlJ·.L~V:

.....

I~

•.

,.I,!,.!I)i~&"""

'L(~ ,

..

, ',mlnl~ lUI __V F:IIIIl'I~ u--lr-~'a' -'114:, A.' ifilc,ad~ir'


_ ,~. . I. '_

,~i

.!~l

!ill

._ .__ ~

___

iIl!i;tn IDm; ~ gJ!I ~ I~.

I~:ni'" r.~m~ n ~ "Il"il "au I!


I~W! ~ _~

i, _

- 'La, .Ina'netia, de, IllIIiin es a1'11;, va ell rUll,ciolD de la rtsi;s;telu::la de car,l,a, (al aumentar IU'ht" aumenta tam,biram, II ,IS;BI·D.aa),.. .- La, :1__ BaRCm, de oorri,enle es ,1];1'.;, decrecera ICO:a,\O.d!o resisteacia de carga anmente, lao ~,'La, pln- ,Dt;i' _ de' 'p8IIIJ],el~, es elevada, al :set~.!o ta:m,bi.,eo las •• naneias de' tens:itj"D Y' corriente, La laDan,a!l. Ide:PO'llIci-:I ilS :m_i_xima ,C,UI\'lld,o lao :rresilten,ma, de car,aa es igual a :~a de la ,sali d,e!. 'kansi;ltor:i ,~. La, :iJD.pedJ BCiB!~--10.· _d•. suele ser - dil. ('~ I ka)~, La flsiskn.cia de entrada d:is.:mio;uye: 1
.....'II
~ t.

La, iDipeli:a:neia, Ide

,a~1II'm:: .._Unl. ' ~entar .~~n~"'


,~

'1.... ~_.a'DU.1I! ulil , ~~.:ml'1ll

I,."

16:dai:5u.valor 'media

IS,

,de ~40 kl1~

I -lo.'. Amp--I·'-'~~id'r,· !IIil'n' base ~m"'II~-'


. -_-_'~ __ r._. ~ ~~ ~~~

U!lJ'l

51

111.-'

·:2

rIIlol:

.A,_p'u-·~a~a,d···' .. l.D~· or
.'l
i.,'·'

aiD
~~_"

CO·_····lect'···-::-··D···~' CO-::~·, ·u-":ru-··m·'


.' ..-..- .. " ," .-

!IIJ.

:-'.

En esta co,Ma··raci6n el terminal co'm·Un ,11. mbas, mallases e1 colector, Ia 5ena! de" entrada as a la 'base 'f/.la,de salida 131 emisor tal como se mnest a, en la ,;i,gur,a 3,.,1.6"Las caracteristicas ,: e,1 am:p '~ficad,o,[ sen las silu:i1e ··:tes\:

.~, La
.I

,.;-1

_;_~:_t

de ie _i61t su valo,r'es bajlo, :::,pro~madameDte' la ,te,li6r~" umbral,


C

a II:_~_~. .j-_ Ide I~onie 'te ':1 mu"Y' elevada, -= La ' .. _ e.i_~, de' poi._:'ae·~ lies bBj,l., debido a qu£~Iha ,1.Danei. .. de: ttmsiOI~; no S,Upef,1 lao unid ·d- La.:im ._~'-. ;:~"., .. _·_:,i __ d'_, es 'm:uy elevada i('~,300 Ikn;)~La ·sisb:n,cia de entrada cre~,~~· de: Icuandol aumeeta la earga .. ~ La im ~._ ,•." de~salida es ·b~j.a('~'2 'tnl~ ..[a-o .", ".",

~iIi

_ I F"·'I~-:: .~ ra 3 1-1-·,~I~

.:_I,.

'I!ii...

InEilli ft.a·ANII'i!l1

·'-JI'~.:I~If"~@

.A_ ;t,fin'-m-~'an'1ii:il; ~ ,~{U" ;~


~~l"

r,

AI.la -c jJ
A1.ta

Alia.

M,:·. ,uY' b' '. -c .I\JI,

II_~I.

.' d'e '1" .•. 0- ana'Diaa, ••.• po.lenma,

·M-.:,··.·-ed-.. ' :'~'i!iIi


.- .... _._.~ .1l1~

i"!ioiI'

I~ ikO, .~!iI!
_:

V' . :._~ MD'l~' 19·1- tQI


01

;€'t\ni N'iIlI .J!~I__:.I~

I'

'[.."1 _Bill.

'Q~",nb~ ~!AU ~~~l1~;d"!"li ~ ~~IAJ


I.',

!Ij~~!

f:;~irrn

'~I;\IL-JhIJIJJIJ~1

;'.~,;a,

:M.Uj· :.lIa

""==,

,,. '.8. Ad;~ t d 0 bIJ8;"'\1II B,p,B.:


• "oj \ • ,"..", •••• " 1-,

.'

[.

-·OsciladofDs:
=

,!

mJ'~UiJj1LC1a
-

'.'

...:11.... "....
-

,.,

111i"1I!Ii!I· ...

~_ ..

_. I

~"AmpJilicad.or radio ... _, ,. .


, ~i"!i1L'HDo'i"iii;~i~~ Ii ~
I

Uwcu~'Ji_a

&,'CCu'c}llcia,. _. V'so d.e' .invcf50f·


lo,gico

Amp,liJicadJor'de baja,

~,Ada:ptard;of alt-·,..:baja

:b:npedane~ia

,A ooD.Uoul!ci,on se plsali~iD. a rea:Uzat dos 'practi/CI'B del transis:roi,f' Icom.a iBm.plifi.cado~;. la 'prime ra '. un ,a;mpliftcaoor en ,Ee' (em'~siDr' om:6n) :y la sesunda, ;1_ .r-e ~il elcrmmle.~O(D c d le'x.pe·ri'mel!.taI de 1.011 v,alares, de Z~,:"1 Z~,,del :mismo la\'mpUfj'cadolr~

1 I•.. ~.:

_~_-III-I

~.-(

'u·
"

....

.....

--

V<~

v,

'. Ii

S1 queremos d:~smm,Dir la, ,imft.u:encia de estos condensadores, deberemosllcsJ.cularlos :bacje.Q.~' n'l.g d'I . d ,.. d~ _0 ,~:" ,a dl '.0 lEa ...I!.l~'._, d- USO d 1:: 'ill re~, I~·I: leetmat eltlQ lei) r.e~UClleD. Ila leactlDlClI, cap8CJl[DyaA(V ) a II 1~-iiDJa e:. ' '.' ..... 1:. parte d ell~ ·y·.olr d I'as, ,reIEI,t'DnCtIlS que :a.I:ectan~ _ .n,ill .:,e Los valores de los eempenentes a utilizar el ~'~-~,O'D,taje: SOD:
1

iI"

;Ii

I'

,i

. oi,

GI·'I,

AI:l

,.BI'I, ~

DI ,k2'.(c-1 ,~,'£ := ['~'-

2~. .

,S 6 n
i

POI_laiD,'

retro ~, 1.00 W

,22 p.Fl2S 'V' IC. == [47'liF'/2,5. V 11""', C,:


.(11

=:'

c, :=

33 ,I'F/2,' V

VR = ]':_., V

El [am,plifi,IC8' - .[,'fUDciol,D'~a e . el ceatf'O dc' .18 recta de. carga, 51' :sc,.uiri.=·I. p[locedimieo[-ol .r . dcs,ni1,osad,Q [I 00.0:0; ,uacio.n: !5I
I

[a) 1i~' ~~Ddolabi:~~t~.-=.10181 des ~mj'~ J -.rr.uptorelt "·[ariar P hi' '~:~-"btener [UDa 'VM"~: 10 V (1/2 J(~i b) ",':ljar un valor del FD~rad,oir de' ,40' m'V de' pico 3. p'. co [. UDal ,ffecu-eulcia de: 1 k'Hz'.

Ie) IConectar· e:~. i.D.lerru,:pl:Of ,S:! d.e paso .1" la :seili). Iqrue H d,es. Il:mplfifim~["(desco:aeetado es 'UBI. :simpb3 polarizaci.on)" d) CO(Dec'tJaT el OICUOSCD:p,i,Q a :~a R,,, :y observer :~aforma Ide' (l'nd.s,CD 11 pantalla" COD 'y sin, r' CDD.ecta,do;o. D.J.'bujiarl as! len, una h,O;j,(i,de oseile .• ra'ma;s,~ e)1 C81cu.la:f.' 'II,..AIu ,d.e'):aulntaje como el cocieD'~Cde la :~ :y la p~de ICD,erad,lof'", Observar ,el. desfa. d.e las seDille'1, salid:a,.... rada, ent f) M:odifiea:f' '~. freeue.Dci.a, para 'vai.ores superieres e. :imerioims :y ,o;ble,rv!ar !~aB,modifica ... eieaes ea. :~a lan.'n,cia",
j

B\~, Dmerminad,ti'n iexperimental de la ~~,1 Z~ '1


;

D"n-~ &:.......:_:__.

'11~1'C'l' . J!IlI!I:Il

Fil'Ulil~'~-1' ~iY'3-19 a' ~EI!!I!"O : ' "


t

!_l"i

1_'1I!!1

•.

Sf} mueSjll',B'D
_._ . '. ".

'

las, disp.,'osiciones, de 'medici,on de' estas ca;racteris:ticas


• __ • __ . ,. _ •
J_ ' '_' ,J. __ J _J, _'.__._,._ •. -_., _,' _ -_,

"_iI!

,.

:P,l'ocede,mm,ol de'
ali

:~jl;i,ltllen,'1,e s

ma:ne:ra;:
,D.IO

'M,ed:i~r 1& 't·,_ 8si.6n, del ,prD1cr,a.d:of d'i:r.ecbUDeD,te: :medi.a:nle, :Qscu.ol.oo,pio fe~1pi,oeraldOl' lesta, con.ooitad,'D :I~,circuit'Dl~

£.18 IIUit

co
~I

2;' .. 11: ' P~....... '·-" ..:,UI


I ._

Coaeetar lei ,\':uJIIO :Ie,I:u:n m:U!e·S'tr,3. la .~. ,Iuria 3..18,. 1 Ie) :Medir V; eon oscilo(s.cop~ohasta alcanzar 18 mila.d. die bt.l.eosian medida en el 'pIUD'tOI a: ,dj DeSCOD,ectBr' al potencl6 metl!o :Y':medir el \,'810:[ 6'hmico de ies'e.~ ~) La, Z, d.~J.amp,lificaldor ,SJ ealeula ,sumlDdlc III re dstencia d.e.~pOl'i!e,Dci6;m, etro 'maSi Is l " res.:i.s.te.ncia, i' "tern a del ReDlc,rad,ol: .;, KG ~ 600 O~
b)
1

'.e'. ':"._

'1!Iiotu. ~_.:'."~I~IIC·~uI.'IO~:·.1 '.fA ,d' w

:I II

a".

Z··<.·..w.' Id" ·e.·;'li I


M'

m''··.D.~.'D ... ,'~". ..-.·.' _ __I.la.·~.rliD


~1'Iiii'

'__

Is

F·'i·-UPB· ~~', : __

.;1,.

'~16 ,'.' 3:~., .. sa ~'-

' .~UI''._.,

ee

1_-

aI··]

!£l,jll·gie.nte
,!;lII_, :"
1 ..

_.

'.','

I ·.r.....-..-~:l~-;.,.Dlt7~o·l .. U~· __ ~uI,v, . - ..~


j

·--·'.,dir' :~a teDsi.lo:n de sa:li.lda, did, circuit 0" en Ias ccndieione _: e. la F~gura 3.•.17' :: Ic,ircui:IIQ d abierto I~Sill carla alluna). ~ b) :a,e.aliza', la ICOIIH1Xioill de' la :F.ilu:ra ,3.,19,~ ie) ,AjLlSI:afel po'lCDCio :_110 hasta :mdir 'UDa, te _Ision..mita:,' de .~amed~d,l,en el pU:n;i_IO' a: dJ Desconectar el pote.n·ciomet:ro, y mldir' el valor lobmicol de es.:te (q.~:.~,e Icolin,ojde: co . elide. ,Ia ZD)~
a)
I'
I

.~_ C·'lLl····.· ',- )

AP~':lir'Iil'C','"'E'

CARAC,I,ERlSTICASlECNI',CAS DE 11RAN:S:lS~:ORFS (Co,riala de MOJDROlA)

('I)

M',erla,I'~'I_"_" Trainsiila'iors
I

'1

,CMIE'~,

JCNOSAD ,STI'11WE1

,cro-)

M.-I~CBjn Ganl'l~I.-Purpa, " nan!l,tDr.:~


lb •• ,tran9islors ara Iclasigmed far DC,'10 VHjf ampCl1iar ~n!catiorns. genaram,pLllfPOSIl ,swHtli1ing,appliUIions:. andllCOlJlpIBffl8ft'tar, leircUitry. ~s are limaml iln lejRlisaSlng order af V(BIPI~CEO'.1UIi'm each pac.blBi grou,pl.
DI¥IiDII

,,,..,.'

,_
~~'!!II~
~I~~

,....

,-

.
80

,E~
I~

BO'Ul7' Ben fil7'A, BC101B, IBC'59~~~

451

,80 1501

so
'~,.O

11000
,

BeYstJ..·Vtl[1

,45 '. ,45

1.50 1.50

Ul

1[0 10

_"A,

,46

,401
4(11

1NSf1 IBCVS.V1111

,*.
:300

1.25 1,25

201 11101
11'01

10 10'

32'

2: 11=: U

'~25

'_~.I '~.I ,.
1

200J

,UI 5m nOI

120

..

200

~ 200
,
,

...

:lSOI

tOO

nlOI

i_I
1

450 220
,

"·150 500 20 ~ .. _' 2.iOI ZJOI ,2.101


11'0 21D

e.ol

4SQ

200

BOO

'1001 nlll
UN)

3101

3()DI

300
3'~IO

".1
2.. 0 1.&0
1151 Ull itO 2'CI
!'.r. -

,200

1110

~OOI
1600,
IIIXJI

420 ,40 100, '1 00 1,10 :250'

100 '~20
.300 ,300 ,4101

_'A 2".,A,
...=...-', .. J IBC'1I''11E1 IBCI7~rX,
i',:,

INHOSA,

lsa
ID
"I'.

••
MO
300 :2001

so so

'" ~ I

10
4-5,

'110
'~'g

:200
I'

1
1

..

460
,

BCY1'g,.;V:1I11

451

451

'~1I1 ~IDI

'~O U).

200 ,200

'~ao

a111~

:2'.1(]1

,
,-r _

o
,
"
,

:~

I,

'!I;I!! I

~T!W~Ir:::::' 'iIl!ll4ii;

'~I,. II'.

'~~l~'iO .. Qi '. If .1:;


1Q,i!
-.

'PIN " '. EMI,Tf,ER EClO' '" " :2• cow,," : .I :.;_'"R
.a _.. '-, 'I

IPlIN'~" BASi

1- I

,2. OOOLEC,llDR

l'lii_
~!I

li:ili~~~:
~~

CA8E'n:'"
('rQ425A._'

3,~ lEN Ii filS-A

~I~,~~ ~,""·MPIII~l~.

'Pm(c.M,' ~,,---

••
D.02 1,50
'''l'i!'!i!f'lliil''loi"\

--

~.:~

15 1_5,

~'iiJlW

'i":IIil'\ iCi' ~yl_.~1

2N565S

'?lI'Iili!11'U:::"'"
r-~~'~~

1i9i_:C01' '.,' !iJI II

~Ol

B'fusr
,BD'~'H iIrJEMQ(6)
"!U"IJl:JC: ~~'''~

,3~~ :~Ol
~40· 3W200

CR.IlS
0.05,

,201 :201 '~ilJ9

10.05,

511:il:
-.-U

0:1 :D~,2~
0'.,1 @U05 3.5;'1YPI

0.11

20
10

l~ft,_~;i'

,~Di:'lC\C'7

o.;
0.5
!~15,

20
~QI

BD'JD il

a
2;0,

45
I
I

SlITU'
:aji\'lii.'ij'~'

SD1'H'
S'D~36

~I~'min

.,Uil!'t!I-fitI

M.lQ~'

e, 'M$
'Oi,:5~

0.5

_I

11'2.5 20
1:2'•.5: '1 ~.!51'

&'D~iS?
I

"I'ilI,j!\il!li SYf~

,8D':1O

1 ,5

1m Ii'Ill

,80t39
I

8D'.

4,012.50

BD I 4"; '.',Q

m,'60

0,'1 O.'1~;

4'~

ICL1 0,:7'

1
'1i

:5

40

,iii 3
I

,3 6

251

,_;I#~ii!"ILJ~-'i!'-\

,iii.

ilC'~~~~ii.i

11", -

IIJE171
,80

O. 1

n '12-' k_n !!;;II. -' ~',:JI~I

n, '~ y. -

50
:3'
~I

IBl!U:71'
&lEfu:~6},
I

&'O'~.I

MJE,';m,(,6)

,401250
Sil12'§.O

1~1'W5 ID'JI

o.~typ

00
'~'2.5

n_'1~"~1 ~_,.... U!i.":::

D.l

5.lJ' 25,

BUY"",.

~"1)1~leil' •
(1'11,) Cag

1~.2l'D~ingl~

1 MHli:

,~,6~,AVil!ta~11l$ pe.f'8~

''7;' I~S~e~)

Cmp

Q~l~tteS, nS~Bd:r:nbold", !ttali~a1fi\e' :M~:()f~a p~Ediaf["adlldevi0.8S.,

,:A:~rn' __ E-' _ ,!I"'U""~_'U.Ii'C".'~ '~ III

£.,-.;'I.C' . UIII

MotOf10Ia:. :In 'II'"\SigfI8J 'TO~,226· IO-SI(;: 'WSJI1lBIStOIfS, emgOrrnpass IhaandredS, of' IcAI-,1Ces with I, wlloe var,iely ID I' cnarad:atns' ,~;. 'fo . :~.·nel'-'I..pUrpoHI. IlnT(pIHis' ilfld 5 .rtchlj-·= I.pp.llr:ca~~ns. The ~gull" l'f_h ..wlum.··· pa.ckage comb',nl' proven reUabilltr~1 perftmnallCel ecoMomy and Covlsri" .noo ~Ol PlliDVide thallPififatt ,so LIIofi 'tor'ifr _iJIUla:I,B1m:i1 conli~:melr'dB~n pftotf1ems. AJI dwi08S, are I"SEU. lmarked fol ··,.ale of' id -micatlu. (_I~_ Ih' P1P8.d i" ,~u'tis.,'icCOnlSill'iillfEli! ··s pari 0_ MOf,ofOJlaj's !ortlP)lngl p. dies lof maJinblllling IhlgNS~: ,",:"ll'cill!li'ndards fl' r.w-:ali+u. InD [-liabil~tU' ,-,""r •.11 ~'J'
-I i

.1

Qill:l.l

.. _.

l~ __ .

- .'

[Pll\,-II~~Elnca, JU'll-·ted G.=n:., '. ·111-lP,u·. ~D-'


l

Tran' :lllIor"
l I

Th ... IIna"I1IIrlllA~ usa .. -'

tri ,,,slatom ,BN. ',' .Igned fOr' sma_'I~ snail, mplM1calion trom Ide "D lOw lradio "requtmi'es ..They' aAlllfsO f81-PlJrpose SW,imlles,. ICompl[tmenlary' d,8!wces ,shown 'where a:y,a[l\abl1e (fables "'~4,). -

IC

I
110

[rnA '11D[ 10
,2001

n
100 ~OOI SCI 11:20 120 00
1

185

eo

100 80 11,10 150 'Ull


1

Jl
1110

500 250
_.-,_.'

101 10 50 1

. 1m

'.
400 4!SDI
22m1

'1IJOI

~OOI

'U.' 'UJ :a'ID


-'!P.."
J

'I
"1

21.0
.

Ul
'10
10

'1'1
11' 1'7' 1
1 1r~,

'1100

101 SO 45,

2(tQ

,45
451

..
45
40
1

45.

200
15.0
,--

L.I .'.-_-_

2U1('1)

1.
HiD
'-'

~O Ul

iDO.

100

'UKI

'50

,-

2.0, 100 ..... UK'I

11tJ1

IDD
'UXI

1\00

'1100 UlO
DO

·~O 110 101


'110

IDO
'11100.

120 ,200 1,00

r4SG

3001

,_ '1110 'nl

1!IMlO

+6D

2-'3

2.0

U)

1'20
120 UtI'l 311 ,40
'100.1

Hill
115.0

to

~501 220
,lOOi
4iSQ --

100
1,,0 Z',OI

1'1'
11' '11

,40

C'J.
40 401
,«)

3DQ
,"_

t2&
.1

1[00

2.0
2Jil
5~.OI

'U3
10 101

11'7'
'11'

5.,01

UJ.ll

,«!ill
30Q 3DO 110
'1150

,20
,

100

110
,2ODI :2aD' -(~)
300('11)
C" ).

"ioo

,10
'U)

10
10
1

at

BOO III,
'.,"

..

'100,
5(11

1150

600
'iii.'

11.50
1Sl ,IOfII -

,-,
,..-,

.,

1
1 1 11 ,t

40
31
30 aD 30 3D[
u.v-~u a
EtI"Ioi:1Cli:l

:200. BOO

sa so

'~Ol

11
I

'100
- -.,:,. 1120

,3(11

25.
:25

aoo
25.0

210~'1)

'110 UII 10' "-0 '110 'Ull 10

aD
,

10

IS,JO
l~iOl

Ui
~I;.

100

'100 100, 11100


1

1m
1MI

:111 :Z!tJ 450


-,

'2'11)
l_

2.ml
2.,0

2.0
:.:.::",-.1 2'0

'1'0

,2DOI -

mo -

380

10

Ui(Ji
SIll -._
'"

2.!D[
1\100

110
~

)0

'11 11 111
11' '1 1

800

I-

120 '100

1.0

S.o.

600

1'7

:Jmf'~I;

111&,111

PIt
,~,2t!;,

~~--~~Tl:I"'--~GI9~~~~' '.~
,
"

~ MSE: a ctI.LK1OO; :t '~]i1:


,i;~

*.

Dfil!lElR

:S'nilI.E 'r, IPIN 1!. If' _, :1\ ,.nr;

SWI!.E ~.;,
-1.
"

:PIN. '~I. .:!II.ICE

~:
IMSE'

:2., ~iQR

I,

I~

C'~I!8~

"-~I ~.~

1IlI.i1.: .. ,. S!I1I1ER t.
I..[~

:!lMlt

,S'MlE ~
I' ,'.

PItt IWE' I. BiI'IlEJII ,l~

imu:'~", I _ ~I, 'DI'IT'IiUI!

er

'COIJRf'ClOR
'ME

1 iUiXE ;a_ 'cmmoe' 1f'ruE'~~ NiL "'~I


~ iCAfIIXIE &~I

NIXiE

1ftLE:-,
, 1.,~
t.,~ I; II.BIE

~'l;

Nil. ~ l MIlt

"

>&

S'ft\E, ut I 'I., mA'1i1tXIE t IGlllE I NIXE,


:Sn'IIf) ,_. ~~
1-1'1. __ ,

:M'.

1._,l_, :11 CA1lIIimIE

MD!i!,

GT'nJE;n:
,III.[~
"

,I. 00ld1

t. E!IIftIiEJII

aME,

2.. GMi£ ;3.. iIiRItiII

~'.AI[!iC' [~"'~6~1 ~

c.,

_ [1ECNI=~-'·'''_':DE D)I,OiOO'·,:-~,
(COne.ia '/H:~e' MOTOROLA)

aged

rnee~: Id~'-:9 me lmounting lrequiraments~ Av[ahtrl:che~ capability is, av[sila!ble til Ih .,uial! .:di 1 ~Sl3.,0 [and 6~Oamp pa~g9Si .shown below:, !tol[pr1DWtide! [prlOm_on from Immlienls\.
'~O
1

Mota~oIa[oiars a 'W'idel vanoly of

[DW~olt de~C8S! paek~

. or' .thode-'_oheatsin'k wheri8 '.PD ·lcalLllll'.. Fteverse' IlOfarily may lbel ,.,vailable' ion some Idewces upon special MCiI!U.·.!. Contact ',oUIr 'Nlmnm'la, re,pfeSSntaiiva tor mare InifOrmI1j'on~ AJIIII~avm.
fi

a rei loo·onsc·tadl aathada~lo-c"

.. -.~~~,~~'
~n i"i,.f.!iJ ¥~I!!V"'iJ.

"~IR ''~!.I

.. '- JT"'~-.---'!I'II'~'W"-

'",' -m~n.

"

......,ll!Ift. i

'C~III"IAa"n""ii"..\.... ' ... ' '''OJ, -'

1,_'" -,I[" r -,~~.'P I

l\,
II 3-~02 .PI!uf e 4·) Sly-Ie '1

12
26J,-QA3
PlaSllj~ 194AJ~·
IPlast'lc

(:00 :"11)1

P~asliC

60-0'1 '<Sital Style '1

ICaUbooe ~
iP,Ohu'irly, ,

Calhod~'== lPelarrly'IBamd

S~I- ,.

245A~2' (DO'26F3~'
MQI~~

S~lB2
'. "
[

Band,'
.-.
:'

"

"

"1

1 N4·1'19

I'

1NMDO 1N5401

MR'11 11 20 .~ ;199.;A~B N', MFn1'21


1,' "·20Q,A!B!

1N4I120

_MR ·.'1-1152
• --; ,-

:M'A 11 12.2
1Nt20i2.A I B

IfA""24'

",N'r~A"B

.,
l'N4."'~~ ~~~

MA1126 '1N 1,200,A,.B

MR.2·00.9

~.,.~
400
400

·30 'till • ,-''''''- ..IiI ~


,lI!!!Il~m
;iiII!J;

\l~JI

~
I'

'15

75

iC!\J!'Iil

w-u

-~. ' ",---~ . . ..IIi1a I

'-' C~l

1150.

115
1~~~iIOItOlal de''!{ice ~1Jl1Jut ItS~ .P8t~.' ·Si.mcfU 2iIY'max, d~met&r I)y tt260i'" '". ~= ~Im!g GOiiJgJral:, , _ .nI.

'~11,5

'1115

~'J : _ -,:

',11IFSMI
n_.,.' ~fees·
[I

' 'rm PAR11"1 'HtiI_. .


', .... ..iil
1IO. ... I.oiII ~JI'-

·1_l(lb;m.l~_" N" 1n moo ""A,


:;;!: ll

'eo,1

iIIl-

~4C~ MB ~ 2M',

SEW! In Il"IiuIuf, 1l~.C::_ : " IYNdBO

-'

1;.;1.....

........~ ....... .m.....d ,pr.I!I:l!'I~ YU'Ii!11l88.

D"

M,od,o'_ ,d,,_, f!un,cion[ _miii'Bnt'Q ,_, Canal


_I,,,

cans I

lUI;, C81 nlS [II

I 'V IIIL

Amp:lliifii:cadar 'v:nilc·· ,_ ,~, ,_ -

[I (Y')

[MalrlgI8'.nlldll frecUlenc:ir8 Idlu illmbos c:anldes: O~20 M[HI,z 1(-3 de,)" 0-[28, [M[Hz (---6!d[B)., Tile:mpol de siubilda: 17 "l5 ns, Ilmilped.ancia de entlFsid[l: " mQl2:5 Ip[F~ 112 posicion.s, callibradas de! ;15mV /c;m [. ,2,0 'V/lcm (Iscu:elnc,ia '1,..[2... ) C,iOlnajuiste "inial B sin calilblr'ilc[iI6n hls,Is 2 mlVllcm~ haf'izolnal[
(X)

Almlpl~'fic.[dor -

Marl::en de 'frecuenlc:iiia 0-2 MHz (-31 dlBI) entrada por eanal II~ Paral miAs, d,IIOS 'tecnicol ver ampiit'icador vI[rtiiical" d'~.',t:i.-··mpD-'~
,i, ,"'

1,,'18,'

. ~.. dl dOl:' ... "'-., ,11:)" ·........... . ·21 pesiciones ICIlllbrlt.,B:& eec ~~ 'I' ps.'c[m II '2' sl.lcm (.:,secue;nc:ls 11 2.-ioJ) Icon a,JruB'. '111I'nO' ::- ,. ,haMIiI [200 Insle:m,,. co:nl It Xpal nsor Idle x 51 haB,t. 40 nsllclm~ e,xllcl:'i1:Uld .•.. lIS IPosiicl'onllsi _.

c'all~ibr'ald:as *:3%,~ .~ 'Barridlol retardabll.s" paf' d'iodlDI LED,",


V,lliri _

7 pOEdciionles, de 1100 ns II 1 ~~, regu"(..~~orfino 'O:~I[, in,dCcaci6:n con


1

IPIIBI'ft'-,'II:a re,clan[gllll~alr de, 8 )( 11 0 em, tenslen de acel!e raci'6n 2.k,V~consume 38[ W f;IF,lcuan1cia dis tr,ll.a,j'o 5:0-60 H'z.l;
1

,lprOX~lmjado

j,

..

'

A~1r1m' ~~I:iIJ"_LlIL!rLj

II
_J

7,_~',,:I·_-.,

--

-------

I'i

C)
.

'fiiiil,;o;ili!fttDj A IFU!l;!l!~

o
.
·

I' I aft Ion [I,

;I,W!Ii,I!ii!',j'~"!II!'

f"!I, ,"

rn
·

n!!lii

liji'

~ 'I' '13 Ii

1~!!!

_
Ii ..

-,
• i

Iii

113

••••

1 ..
I

:.1

....

V:ARIAlI:LJE:
.

..

o
..
1

C)
..

1!iI~

'I eM II 1+'1111

I~=-

"'"POI:, III

,Stl..

AMI pit,. II

,AlUPIL., III

Bat

,1,10:

I I,

DC

,!Cft1

...... _

72

MIBi'rgenl ,d;a fraCUllliRCiasl

,_ Desde 0 ,,100'" Hz !has1s 1100 ik.H"l. ern '7 Iran[gDS"


1

'Tans·ion

,dB'

~Ian,d!a

~. >2Q, V~-.P con 'circu'itD ab!iert,o'!i ,AtBnu,adolr


l

·d··B··[ FI - .. ", .. ·d'-· E-·· PIlSIDS .' _iI!> 01 .... ~t'

'2····10' ··· .... 0 ....•. IYIl"

.401" ·d..JB"[ ' '_':_:_:.-'",

IDi'-tarsi6in .·n 18 'd ",,: 2~"' ,_ ,<u 'S'W' ',''le'" '.~,-"O'-',k"H'''II1 ,~I~-",,··... 'J..o;HIZ-:.• ~ 3"'JO' _ ,';' "I 1m;1Dl_ 'd-'-;Do 'i!!30' 'I k IHJ ~ '1 [·O~O·.:-k")H-I"I ~, II
l",.' I!'/I;, ,~"
"O'~I ..··.ti
I~ .. " _"~ll __ ,

IU

!\Oi

_ '.. .. ~...: ,

-"1

[L!Ii

Ilmpedl'lnicia
1__

6-0-'0"'0"
" . 1 1 . , .:_./ .... . / I'

~!!!I

F,., CARACIERISDCAS

,DE AlJMEN-lACI:ON

[1ECNlCAS, DEi 'UNA ,f'UE:NilE

T.'ns,i6n de'slllidlal ,_' IR;Bgul a bl!l! y as:lI,bUizlu:ta de' 0,..:30 V~ ,


C:g[f','i'ent. dB' :~llida

iii'

_, IRegUilillbl,1 0,..2: A,m ,

=.

T'a'nsi[6In ,d,' rizado, < 0,0111" tod,1 lila, gllms de mens~Dne8;~ ,e·nl
,i -

·".' J Ta)_'-'''SII" 0''--. a, f'' IIIJ' i:' '[ _" ','n,_V _' SalUdal d'e 'te:nsi,o!nJelJ. siim,6triCIlS, ~'1l5 V 'parr,11 amp~lli,'ficad'D,:r.s 'D'pa:ra.ciona,IBsi' ,~, ,Salnld,lld'., +5 V 'palra ,aJ~dlicaci[DinBs dig'iiitaI aSlI. , '.lr.'OBI V ,_, ',,IIf!il!!'IIl.~-1~+rD: "~ilnA/'-g,-, 1ij!·III"iIIB_O.n d a: 't.~n'a'~I-~n'-'A:·,i~u' ~julllu_ UVQlU_ ~ ,_'~, ,iiIiI'Ji" , .~. P'roglf,am!Bllb'l,eJ [I'n ,corri:enIB 'mll.Miijm,a,~ ~' C,Drt:oc:iirr'culi·tallble por Ipr,otecei,6 n intern,li _, Plrot,ecc,h!lnl po,:r' "us'iJbll:~ ~ Vi'sulllllizaclli6n IPOf' di,spl[I.Y de LE,D' de corr i[I'nt:8 y lan,rd 011111 ,.
!!i,i; .
,il

I!I

,'Il

""""'l~

a.~'C·E' '1tU1

i· "::

.U

'(

'-73'~
,:.l_

...

HOd-A-' ~ .-.
: :, .: ... ~~ .: ~ ". ~I • ,:', • . '". _l _

"_I

_I

OSC,ILOORAMAS

.....

I
!I!

,~ ~,

,
Ii Ii
Ii]

~ :~
!il Ii fiji ~
III'

'''I ''-""", ",


~ ~,

I ~
II!

....

l
I

~ J!-. ~ ,~
~,

I
',',

'~,l'"' i
Ii
III ill-

.-J

!! Iii!

..
-

ill

Ij

Ii [i

Iil

il!ll~

.l

__

..

:= .~
,~

=~.

,ii '!Ii

~ Ij

~i

if

'I

Ii ilil:!!!

L!!I

~J

i!!

Ii! iii iii

.1 II. III iii. '!I ~. II •

II. ,II II I I '"'

'!' .~ I

III :11 III I 'II I~ ~ I

111111 ilLIII
11;',",'[111 ~

iii I' I' i~ ~ ~I' .!II I !!I'

~i.'

'.
~

.., .' -,
~ ~
jill !iii!

11-'

.- .

I
I
I

..

,-

[~,

[~

iii liii i!

[i

!Ill

f!l!lllll!lll

I.
"'

~~
III •
J/Ii~

,
'Ii

r
I

-~

..

..
I.

·iiI

I
I I

.. l!': I!-. t
'iiil

5 ""'-

.. ..

iii

riiii

,~, ,~ Ii! i!

I
,

III

II!

.I!I!i

~ i!!!l1 I!I

!I

!II

!Ill

~
!

~
1

--'

oJ ~
Iii'

"",
i!!!

:
_j

..

II III ilL II III .1

_iii_ILILI_ ~I,n!1 II

it, ~Ii I~'IL ~ III II '!'

, Ii liilill III
'I!! ,.'

'RIIII

,ILI II L,n",!,!!

Ii_

-I. Ii 'I

Ii I!! 'I' !j III

11

ii Ii

Iii

III II,IJIL.
111- ,I

II! • ~

'!'

1-,:

_Ii..i--'I I,' !I! .' I,' I,

ill iii III,

l'lr,n,ililiilill
• '~~

:'I=~
~;

I!-,
~'11"""""1
~
iii ,Ii I, ,iii. II ~I ~''''I!' ,iii. IlL II "I'!!I-.' '•. ,
i

.r ~ -•. ~

iii ~

_I_

~,

In."~-.-I
1_IL.iLll_ 1_

~ ~

I I

!iii iii

!til ~
..
ill ill

,.
I!!!
.-

_.
;j

. -_

.
~!II
~I Iill

~ ..
.
.II ,Ib --

~ ~ l-

'-'iii: ~.

iii

••

II! iii.

ill [.

Wi

,jj

'-I~ ,.
'iii,

'i!!!

""'
~II'

'!!i 'i'

.1

I
.. .
Ii
!I! [I

~ -_.
;Ii' ;; !!...!l1

~- ~'!IIl
!IIII!

....

~.

~.

~. - ..

,.'

,,

I~!!

!II il ~

!!!

iI

Ii!

!II

~!III 1

II! III

III .'

III

!i!!!1 ~

Ii!

~,~., ~ri.~.... .~ !-'


,
'

'!!I

1;;0.

.' r-' =
'

I
I •
III,

I!-

__

::'~: p ~,
. 'iii li-

.AI.,

,:~,e'na'ilIda:

~lln8iA:

-I
I

....

:/
'

.. ,. ...
'
'

..: ...
iii

'I

..

--

-I
I

~l

Ii.

i! iE

.,

-=-- ~
~I I~[~

.-

._.

[~

'Ii!

~ (!II !! Ii

';III

.. ~

!!!,

....
I

At. Icalnal~ II:


:SI;i\all de:: B,IH Id~.'iir.-mlpos·~

, I'

I
I I
~l Ii ~
;0;
!~

,:,.., p.,
• 11-,
I

~
.' .

II

'I! II!

'"'
I

IIllilli

I! I ••

1.1

~!I!
I

~ ~,
-~ !ll!l~

""',
~~

~
II! III
III !il ~ III III III

f,

JI
[11 il!

'~ "" 'III "'",


~~
i!!Ii,
~

=
1"0'
~11.'iIll '

I
,

-= ,
!i!!!!

'iii

i5Jiii

,~

iM] !IIi

.-

.'

iJ I!! !!II

Eii

[!I

r.i

III

(II!

II"

!Il

'"'

Ell III

II

ii'

ill

fJii

IE

III

!OJ ...

., ..
!ii'

I'

ii

,~ .1

i!i! r!1

!!

I!I I" ~

i!

iii!1!

III'

il

ii

'!tl

~
.. I

~ i!I !B' ~,
'ii!
'!!!I

i'"

:,
!iii' Iii
';i!

'='

--

iii.

- III i III Iii ~I !iI'1I1 II'

il ii i. III ii, I '" ii, Ii .,.I, lOr .. , 'ill' I"I~

i I III ,Ii
!!! 'I'll!' 'I

i, t; III ,;• ~
,~ iii!

i!ii!

I l'III'!1
1

i'"i
~
j!i,

.'
!""

I I

,~
'!!!

... ~
~ ~

'"

1-'
I
I

ill '" III 1.11 111

II, ~

II

l!!'"'

II'

"' Ii

"'

~'I~'I!!"

~ 'II I!' II'

r I!n., III 'II

II

I. '., ,.,

II, ,11 II II. I I" I!' 1" !II

IU! iii · I!, ~ 'I' I!!

· Jil

III Ii III ~I , ~, II '!II ~,

, Ii,

II'[I! I !I' ~I U '1

i1 tl iI. 'II III I~'~I III

Iii I!I

i" 'F '. lei.


[II iii '
'!!! ;;;;_

~iilllllil ~I~'
'"'!If

'!!!I !!! 'iii

iii i

. ..
Iii

!illi] II! ill! jjJ

_ ...
'i

!!!. !iii! . .. . -' iii! !.!i! ":

.
! ."-

'"

.. Ji'!'
Iii

iI. II, II ,II ' _.1 .IL.IL~. __ !!I ,"' ~ .!!' ' '.. I~ !!! ~'

I _i-ii ,iii Ii II '~ .. !!

I ..~ II.IMIII
' ,~ .. '.' II'

i I!i'
~, [Ii iI ~

!"" ,
~

-~ i!li
iii ~

'I
[~ ~ i!jl

...'

"_-_
[~l

~
~J

.it!
I ,j

'I!

"".

,"

"'

ii Ii!

[I ...

!I!

[iI!

[I!

Iii

.,
,
...."...,.

I.

... :11"."1' ~

!i!

Ii! iii

...

--..

I
"' iii,'.

Ii

!II iill

,.
I

!Ill

!I!

II!

iii

... !,
'",

,: "" ~
;;;"

= :

I
1

I
.. I. !II

=.
~,

.~

_.
!!

..

..

..

!Ii

- _. ..
If.
~;

i Ii] Ii'- !II

I!!'~

.1 " ~
..

IjJ

iii

M!!l

'~ ~,

,~

= =,

~,

I
-

...
Iii

,: =: t,

A!t" cSlnSl1 ,A: ,S•. fil'~Ide:

A:t eanlB~A:
Sa,nlll de:

At.,
!!Iii.,

C'
,.'

/·_·ftailid .::
.. B~_
,!iI!'. I;III~

in' II [I:
I~''111!'li;,..;~¥1;. I -~~

,Ai:. CllDa Seihd d.:

'.':

,"'_11.'_'. il

B'ase d._ ti'--'n1:PQI'~

. od ., _'_' Intr I ,-/,,_UCCIO


.' ... ',-"=:1' .-.' .. ~ . "l ..

-,~·l.··. _.':""""' ...

":

,'.',

:S_',j[oeste e.pisra.fe se encuentra una ,a,u:renti,ca, :6Iolofia. Ide t.ra:tamieo tOI de Ia imormaci[on y [de' 'b'l ~ " ti · d' . 1 &,T, ,CoD,tro_::../e ',',an,l.:: ,119- neee sanas para )- actus V-,'d-'a d omesnea e 1'--(, l'U5tnallJ-~ Di, '~_DI'trva, :a ctu' c Id pcdria ha,bla:~sede aD ,B[ute(D'I:ico! m-untlo dig'i',IQ'lj, L: Blectronica" esa teenologia que! ho,y DOS: controla y faciJi~a, 1&vida diaria, Be: puede ,di~~:~,di[' diQI grandes rami's 0 formall [de: resol:~,ver 'las neces;idades: en
I' 'II 1II "'

.' Blee t:r ODIC a, aniJ}o gi,e. ,(E.A,)~ .' Elect 6nic~, [dJj,al_'al (~P).,
La P ~~mGra" 'vista en :os .JmD&S, aDte',~ores~, s Ia vc- e.ran a, en Ia ' e.sol,UC],[O'D de Ios y'a e 'pro'blemu:y no bra sido su,,-~·[ada, en muchos .asp.Be'tos, ,da;da Ia :folnDa de pftSGD'taciJ6n de las •. variables AD I'll na ·1·UI'iIi"'-,'1Ie·, P-'-"~~ii!II!"D~'n 'I~ 11'1:117 '1-0-"" -y-Qilt"U'i1~lld'· ". Perc '_ po \[ ~;U-IC' 'IlTI';,;mm!lllJ rm a ,';e' ['O",_ Vlr~ .. "Ai r.... g ,_. _'
:", ~ 1] ',~_
i.'

)JW-~I

Wrl

,U·

'-':"

.11...

.'!'lJj'"

1iI.jI'.

;_. W"~I_." ..{

.,

j."Ii;'

U.·~· n,,'l., II I

-,W,I

A+.&!'i!; ~I~",

1.

,'."

'_"

I,

I!,~~\'

I.LA

,II'_'.:i.,

.A

1,._ .~.

I,r,abajo Y':-:or Ias varhlci.'OD,GI ee el 'tie -I:PO de la ~ma.'--lit, ~.da lObe. ,-'.", la i~l:,' ,6'\, ',AD, :-,:~'~ ~',~-IS im,:pruci:sa" imprecisi6'D' que Be ,p'uede redueir OD,D ICOI'tOJ;OS equipos :Y' :pr:ocesol-,I Ide' 'ljrUlj~e :~ar,g,o:s'Y ceannuos, La Elecrr6:nie. 'O,lli:'tat per 6)'0,'p(art,e~es la :~orma,de ,el~'oluC~OIi, Ide Is El,ectr,o:nica,t! siendo Ia eseogida por sus' - aejores Ile.sultaciol, cuando se da :~a posibilidad de optar por "...I; de ellas, Se dice q'ue lei au ~Ie de 19 Elect Dime-a, digital es debido a '_8 similitud, co '. D 'Iestras 'me .tes e ,n la rOmll, de resolver problemas :y tomar decisiones, mil ain si, cabe ICOD la incol:rporaciou Ide! nuevas tecnicas dj,si:ta),e-s que acercan mis, :slolJu,cion Ide pro'ble.· as ,I, :[:UGstro plaD.'tea niento m ~Df.'al-:- Una d'i,i!~' la ~ ~ [It,· .. "'.-' '0···1 'nil' F' UZ,IZ'':,'.':Y- .-, d' 0'-" [d'n~1~' ad.',. i,•. n-:-' a=tos tales co mo' y~_ el la ' d , "~=_ ~ __ ' (J[t,r:ac'tif}"I~, bastante az,,", etc, 't'!:fDlin,os [deSOOIODci,dO'C hasta [e~,,m!OmeD,to en .11 16gjca, corriente, FU'ZZY :DOe un [e'tudiID t'eOlriCOI" bo,Y es una ,reaJidli'~'-',~ [c,xist,8,' , productos CD el mercado die y,a las vide.oc6ma;ru, COD sistemas ultrar:rip,i,dos de ajiul-. FU'ZZY'~ Los sistemal ,di[, itales, en In ev,oluci6·, pri Ir[I'1 ,IB' IdesarroU,aD_ m,e'~I~aD,'_:ela < e. Q,mlDada '1Ip: ' eabl_d. ~,aq,uella en la que, cemo su Dom,br-e iodw&, IS necesari"o 'UrD, ca,b.leado pa ,R s;u puesta en marcha, puesto que 11 .fu·'.····~6D, [CI'~ ,,;; se Aparece des,pues, gf,acias [I! la ~,··tegrlicioo de 105 semico,oductoftes ',',8 po sib:iJidad, de Ia Ir:t:· " prl"III-~d- I' aqnella que 00,0, un pequefio n:ame,ro[ die arcui~t,osiotep[ai,os, i(~..-) ,per,mi.te poe,rar ImaoDes 16;1i1C8S y adem istl modifi,ca,:rlas (in, aeeesidad de ea elear :D'-Ileva' ' ,ente; estamos :freBte a :10,1 m['£r(J1ilr,(Jce.'tldOI~es~ ,conl"'lo,'e:S loglctJ!s ,"O,gramabJ'es )'"micr,oeol1 'tfJltlJ/o"eslijj 'N'o Be L::~~-rt eerrar esta :m't:rod,ucd6n. s~-I aembrar la aplicaciorDGI d Ie ED", Y ,&0-..' podria 'bacc,r 'poJique en la a ctu.ai [dad, plracticar",'egte: t:odo aq'ueD[o qUi '~'··~_mos imp,go,,,:sta n . l ~ d' ,~~', I,:' ." ': "'d ,-amos, mtcroo;, [: 25" fe 1 OJ~e5" JU,luetes" auto ... d0 d1 D TV' VI,' eocasetes, [IUUi,O,,=,;'eDli d~ores,'b 'mIQwes, etc, per 10' qUI,~, ej arem os aI tie;m,po ue rellene el Iio:.:! [de: cs;',e apartadc. d
"-i!i ,.: ..=...... ~.
·gl .":___~' ~ I

._U'.

,..1ii3I

1;-'

1,

I..

_:'[61

,-

1-

".,:

',,'

"[,

,I,'

'0'

I, <!lit

~I

I'

,'_,

'1)lf _\~_,

' .. _.

r •••

'

iI:Il

... '

_~'QI

......

,1

.. '.

,nAr-'II"IAIHI.fti ~;U"lII:~

I'

-1

...

'II

i'.~

... · "····· TEMA


. : l I

'. ._-.-I'U·.·_.0'_

r,', . ,C·· ..

c '1·,10_..·-'0",.".' ·'

·I,e:.··.· .••. -S···.··.:.··.··.

y' ·-Iue····
_, ....
l_.··

".'

···",rt·-_· _~', ',_'

--85"'-1.'"
~_'

'~.:.

l'o'~'IP'.iC····..····a'-S··,-..,·
'.( .... ; ... 1 .,1

d e 1J1Da. ,e,Xp(rel'~On, "',,' :a'~Re'brailc-a, enlazad,a, PDf' eperadores :matem,a:ti,cos\. B'ili;ai funciones IOlm.O 'podriD len.ef dos ',aluRS I .•... :1, 0 O~'Ye,rdad,ero 10 falso, s:i ,0 DOl' a;'b.~1er.t:ID it] eerrado, d:~I~t'bI.,I:uieRdosedie las ' po~db:iU.d:ldesIq,UJC pu,ludea 'Ien'e"l ~as, o~pe~facIOI:n,el,ui't'm.6:llms coo:\'encioRal'es", La's fu:u'ci,'DD,es; l6licu, 'tiellDn UI1:1 re'pmsentacion, l,iJlea, a t'ra,'Yes de' las 'I' -' [. s ,de' ',em__ ,d~ ~.. '. "'.K, d- 'I: - d- d 'I' ~ It. .. '11,t.. _,'iii aD,lilll,t~C'a!'YISB. ,~-~·",Clu;fl.: e 13S, poss'·'b..l' '",'. B," es que: t~eD'e, cua,aquler :IU;DCU)(D, .lIJ,U,II!Cja~ ,tiJ 'oo,:mo, se ; :mues;t~ra,en, 'J,a Tabla :1.2., I".
.AI t;;: :Se u£l:l11,e
~ '!iiI.. 111£ iunauDI luCIe
II!

,It

1a

v ana
'0

,[b~ ~ Cd'yO V\) ~.Cit]~' 'J depen ill :~lD:Il,-, .' ~ ~'.~·,l'D.a'n,a,

'1; -

... ~,

,I '-(

I'

II'

iI

ICJI

'T'allbll:- '1,2,~!11,~ Talb!l,a de Vllrdl:d d.II' luna 'fUncii:6n ~6g'iJca

0 1
]

o
:i

I!I!!o'Ji.'!i!!'..

P;,'iI.F!tD- P'C<

;,

'!iii;!~,.

.. '.. i
.
.\

".!

-,
"_

j ..••

.' ,I, _~I_~. 12. 11


1

- .. ~ F ,_ n

'Tslbll . 1,2.,2,. 'Tablla de v'8I'1d,ad

de III: 'tUlII'U:::i6 r li'I'ulldad


1

F' ~ 11 en oandid'o F' ~ [0 apaged. A

~ ~

"'f'i,

"'"

II A" ~, ''ill

•• -.,.."

A :-

o[ illblierllQI

v. -,II:,'U· \

. '_.

"

. _,;ill ......'~ : ..

2-'12,:"
',1,,_11' -,n, __ UU~

a ·oI!I!i.·l "D' al.le,'brlai,ca


I.' " La
iII .. . , U',,"

IUD'

1"116.'_' g"_,.

lilHil,'

aU!

_.'

10:'.1 U,,', .. _

O-".~." :'R

'"I

.-.

d'· ·.:',e

if; lDl]POfi';;'D,aB
ill

f" d d' '.' :'UBi'R'meo. t' "a_:, 'len:-, ,10 SU1.,·,xp.rel:~OD


ii

,II'

_,jjjfl

-, ,n +- I···· B,',

2&0
.
.

- -... 'I":riEJ A~",",,'A,~, Jj~'I~J

aJN'_' (,':"

_ .. _

S"~'I ::
I'" ,.")1

~~ . ""
..

,.
1.-.,

"~_~'_='

'El.S' c.TROMOOS· _ ;; [_, .:_,


J' , " . . ' "j'.'

".,

T,all,.,. 12,,',
lunit6.n

'II

verdad de! II!I func~6.,n

T:8

,,~I~

de

,A

+v

...
'Fund'~' '1'~A'~~~o. ,., ... . '0" In .. . ',I~I~·~~ ... '0
""1 ,'::-,-:::I • ... ... .~ 1.":, I
_K

,~,a·: .. F ,~, ,1If S'~·


,II]

'-'_ bl:_: " 2.4i


··nter,sacc,jIDln

Tablal de

v&:Jldad Ide' [I,ll f'iUl'n,c:i',o,n

,A,
.J.~III
'111. "
1•• _.

.1
.

....
,.:;.
....

:.:

,.,

.'"

11._'"----tJ

Como se .precia
aD

IF illl U f,. 12\@11'i;

FlU ne iOJnl

jn.rsecci!6n~
1

ll\ :frsura 12,.ll,~, el rcswtado de' la fu:oCl.Da ,F 5010 &er,a, 1 81 amJb~os; interrupt,o.IGS ei,tiD, '.... ill'l.dol$, u deci'[, au 'valor' '~.61,lico res I,

'Tamb!ien ICO ',ooida, ~:or;':11 ~16a[NO ,0 :NIOT;, es la :fu.Dcl,OD que niega e~ v'aI.or' logico' presente en : SU,~D. rada, S'u :re~prele.D:tac:~.6D matematica Ie.S

'T';~lbllll d. 'verdad de II fu ncl6 nl negaci6n


l

.... _F ~ A '" B:'


,',I

. PRACnCAS.'"
_

~II ..' r~
• _'

'

'S ..... .. ;,ISnJ&\S.''.-, , . .. " '., r:.


'__ ~_ [ _

I.

'BE'

fjC~ I ao-M" .'COS" ., .....


J _.,
.'.

I"

_,'

'.'1 .. c-.
,' ,',_,'

'_~

_'~'

__

Su tab,la de 'verd.d, res la S8 mi1l1 tra en la T'. bl,~' 1,2.. ti~d,ond.-:':18 a.p,recla que' el, '111,or ... s ! 16Bico es I, justamente el easo eontrario Ide la, furnci6'D i ·tenea:i.on 0 ANDi'E
I',IDC

1-'2":" '2"'~" 2';'


." . ~'ii!-.~ ,,,_,-'

',I, ••

- _.. .",,,. ~"",.. ', F- UDClon, 'N'" i·O-·'····R I. .' _ .'. .... .. .1

WI:"

A'XP"III'P0l~o(l"'n ·J)~va .;:_ I mate


I',,'

Al iauat que I. ,AND 10 inlersecci,oo, posee una .foBeI,OD ,:tJ,DVe:rll.~i t;lm~blieD 1&'~ielle la OR 0 'Union" Y'se dao,o(minB. '~·)'OR, NO'-Q'", En, e;U;:I!la salida es 1 'loRiICQ', contra ..iamente a 11 fb:ncion 0 IO:R, es d1ec!'==,. ,cuaDd"o la suma I~Iero, en el resto de: I..", com .·,iDa,eioDes,~1 resultado es ee '0.. La e ,
~L__' __ .
~._.r .

lai":I.'ti.',_~'~. _·_·. liIia'

es..,'".-',
~i211

-I-'bl,"

2 .. 7 TabL. de! verdlsd dB III 'func:iI6n N10IR

'1-2-'

~':-:'~i!!i"",

2"

"1

...

IS'

iii

',~bl,- 11: '=;1, T·.bll·~~, yard:' dl da I. foUr' :d6 -

T' '_-

o~"'~ ... ·EXCLIUSIV'A

'T: Ib·~.1 . Id-I.: verd ..d [de' lila funci,'n 'NO[R~EXC'LUSlVA


1

,:.III! _.ll

:I·~_.•

[tE

_.

__

" '
.

:= .n ~ .AI w B',:"" ,r--.." ,1Ij__ ft,!'I'rr:,!!i1 Ila·,·


'l~

- . U-... 0-~a, E:.X·:·'C'·~I'_·,'S"-;,[V·"A·.,· _'_


I _" '_'. _"'. ;. '_ _

11 ~ B- para 18 'NOR-~XCL W
-II .
I •• ,I

SIVA
I

12

'--::' 3-;:-'
[....::.
.

_l.'.

til· ..•

R.cci.ben el llIJ.omb[,te,de' -_-,- -. -'~:, I(u.~:Icompo,neD,tes, electrOnK:os que rea.Jj'lZBa Iss, fUD!aODBS, !.Orliteal, 'vistas en, 101 apartados antenores, SO!D ciir:r.:Mil,o,' ,in,teg,;adPi (C·n de' ,qu~is le'l'c'tll'ade' ,mt:egrtJ'c'i';.n (SSI) y de di:stiDtas tecll,'D'lo~ sias; de ,fab(ricaci6(n~, Pe.rmi,i,eu, la :resjD:~u,dO.D,ide: :pr;o'blemas :lo,BlcDS de bldol.· ,sim ~le 0 co.mol ~I .. '~I ,~ .. - ~,~ , COrmp 1 erne to de CJliCU1!OS· leo.mp_~Jos~,D.I,Ol, que 10.0 generabDente: !ctrCIlI'los adieolDallcso- pero e ,sin ellos DO ,poori,a.n, ,fUD,cioftlJ estes Icirou'i:tIOS~ E,n ,a :1.IU"f,a s_ipleute se m.ucltra'D. a mo . de iafOrm,aciDD de a,~oyo Y' ;~~-_-a:~a:m~jo' Iisimilacul.n del. ICOOce,Pt,o puena llo,·,.:'!ca" 1l~IUD,IOSmedelos IqUG post~.ri,ormen·tI ...', definiran, y' '
I,'. ,'" _ ;~_.'

d-ta'I~'I!,g":I!!i'~ n
l1il
'r'~: •

~I_~

l' ~ ',~~!lil

11'-~

4,_~1

l
'7,4 Il;S 22,

'1 2,- ....


1

'1 .........,_~, ,2' ,-----..,.


131 '.---__'"

,5;-~1 ...__.1....._.....,.~ .

Fl ur

112/

Ii

Dii:s,j IInI I: t'lipos de' puanas 16g;h:lls con Inc:l'iic'Bc'"6n ,0[,.1 C~, :J IqUB GDr~,-,~-paln .. an 'V' 10 'term,ii11lil

ales: ICOln' _:::.pan,d!ie~lIiIil- . :10

Las a:t,,~,riO!re:s:pu~rtas),0: ;~ IIOD :~,·'mentosque peneD. =-,~ la Fipra 12",$ muestra la disposi,cion, 'm:teraa\ de. '1)'l1.O! d'·, se
['

'-I,

a )0 ci.mWltOI iD,tl!sra"

OS~ED

es;tOIIE

VI

~~

1·~ _

_""""''''''''''''''''''_~~''''''''_''''''''''''''__"j~Ilo....po''''''''iiiiiOOO&~~

-.

nombre de '1'~I=-:-ji:iI!, " _';'~I~;~:".1 'Be "l"~'-~m,:'~an tedos los, cif~uito~, :iD'le,grados, •rOlgi.COS Iq'ue ,,-,--' I: e..nIIiU:~ : , ,) " .·UU' q'eada 0 uc; los :':111.l11.li",,".'rO'iE!l,de ,.,41._, VIilI! miem b"am'ill!' po' , OOD '''d-r~"-,"~ -as" ca,rae., cte .r~'t·I~~aer .... :. trieas ;en;iiJ.I, , J"" :~, ~11~C- ~ ~ll ,:, iiiIi .,' .IIL~_._._:.. pertene zca a 'modelos de p'ue, ;as ldis:tintos - '~~D ' 1~~61D~;ode ~IDO: "', L CMOS. art, . TL, EeL. etc.•que on esle. tle·.to va' - 01 a reducir' I, mas dos Iq,u,e, u Is .pria cti.CI,laca·para- I II:J, en:adol,t las :ramilias:. '~~-,'L e m Y CM:'O"'S'
i 11j,;;'""1Ii
Q, _ ~''~_~

BaJo

el

'i'IID

~"

,"

I,

u.n'

'

, ...

ii,

Ari.g;~ IM~~:

!'li!:iIiill:!l _l,_,.Q

b-Jias16;ialS

I_

. : ".~ , ' 'I ,

~~

~., ~----------~--------~--~------~'V
_

If'

. :. ,;I,

'11

'T'- 41

s:
-.til

J3:

Bn el eireuito podemes dil;tin~8:Uif _


J J

ell.pas::
J _'

III .,La,""p:-·rime.r'lde: en,tr_-_dl" rco,m,p' .'uesta, eor ,R1n y TI (tr:,ani~s,to.l' de 'e,miJor m'ultin:~e; ,atta,vis, I lr' I lrr
.Ii'.'

del cual apJicarem"os 101, 'ni,yeles,)~ III 'La, segunda, I e CO DDlD1lBeI6n',., farmada 'pOr:r ,Rl"1 T2 :y ,R3~ Bstos ,com:PO:nCDtrCS haeen de' di,visor de fase, • La tercera, de saO."lellB ,fDlll:lillada, por R4J, ,r." ,D' ,Y'Tj... ,

S:upoopmos, q'u,e',:~a, pu,en:a l~rL es,t~ en prin!c~pi.o",m, un, ni,vem ba:jD (elta. ,prNscn,te: ,allWl. ,ce'[OI)I,;,Cuando esto ocurre, el transistor ,~t esta 'tr.'bajla~Dd)o en, sa'turm,o:D median'le una
Ia" entre R··,,'JJlv' la. '1i'll.'DI,:~,~n- - ,F., base, LiIlIl te 'nllilli'\iO:""I'1im~c; l·~:D.-'~ufi' cie "D'~'e p-.·i!'li'F10 . a'l-n, -~ _, '1: w_ J ,u. ~ID-'--'I"~'O'~ L. . zar adeeuadamente ,31 transistor :Tl" Iq.ue:elta~f', en corte, 10 mis'mo que .~, transiJsrlO'f T3~ l 'tt,an&iS;r:Of' estara 110, sa,tu:ra ci6,D, d,e'bid;ol a que recibe una eerriente Ide 'base I, t.rav,es· Ide ,R2, :'1' D',.Como CQns-ecuencia:J :~a, 16.d,a ten,dr,' un aivel ,311,10:: 1
corn iente
LiU
1 1]1 ."

]' ]11,'-' 'q. ..

ue
.'.

;.

1~~'iP'J"!iiU'.!lL WI~]'-!

[LJII'~

].

,Uk

i3!

.I...

~~

'Ill

, __

!&ii,

UQ[I·

tUJ ~~

"

1!1! __

~\lif'

fIi!.

CI",.l

."

rit,

i1r)"

If ,

I~I

:=;

'I'}'

,...,

,~,

......

I f':D _ . ,on. iii


-

( 'III',}'

,+
.
-

1117

r'PE
L,

.',~
'II'" _

,_I

:• _:::1:; .-....,

'I·A. ulP£il' ·CM·······'O:~,········S _:_'i :


,II I..•.

La, fa'mlilia,
I~i~
J

metal 6,,,,:~dD 'sanbndUCilor cDRlp:lmuen.-. Ii· , (CM',08) se I}e&_tiza 1100 0,tta'IU,:isto{ms


1
l -,

'11i'1t'[iI11~p·.~:~!'a"~i! .'-!~dll"~,~~ t-~;'rnnl 'M·, '0--;>-~,.I'.r·~·

'·'·:'~'b- ·"-1-·:"(1,-'·, d·: pls,~',I ~..-a", ·,AL~ ... , -, -..;11-, 0 '-_-'W'::' 'I···· ·~~t··, ..d,. :~'---f.. ~,-d- al ", "d" ..... d pueuc .. ~_e,RBr B", 0"']- m\_,_, ·1, ,alta l~eDS~,~ '~ m"ep,BClo,n y 18 CI,CVi.\UJa, uunu,DJ;~a " ,rUI, 'o~ I den :·d·-'-····d~-..I,-~." ,B_ 'n'n'" _' lac 'F:!'Otl'lllf'(!;1i1 ',1.2~"7' ~ muestra una N'O:',' eon £5"8 ,t.~D,~1Io!';a--En-' . ,,_, la-::- ~~ Id~'I~Ci;~~~,gl .·a".'n"'·n-:-·'c::~i'~1 ell I,!!'i, . ,ile:U_~ ,uJ,_,F,---!l __ I_c.! __ de' res:isl!e,ucias 651mB-" supUdas POf Iros tramsis'tores ,TI, " T2, d,e clD,rd, P 'oo,D,eclad,Qs cn seri,£~ -~- "t' .- ,os mien, ras- '~-'- 'x," ,3;"".. 7: d' - lC8n·_·c.J N" .: .-' 'COD,ecta,~,'DSleD" paru_e--,o- a~ct"Ba:~'__D, CO,mo' CODmu_,a~,DICS., ~e .- a]" ", - - - - - - .'-. . d' - -- - - -- - J' I' - ~:'- - . - - .. - - -- - - - - t' d - _.''Ii""", - .. ,AI
\·1'1 "', \Clio
'~I

'E-S.I-it ,11\". ·,·11'!',.,~,'Y . .'It·· lam.lda .-.


'111' .. -,'" ,', 1

-,. 't''" ..' ...... ,.' ',' '," .. 'ilfnr"'" '1' '-". -'" to .,' I. . .;i;"~,'._.,, '.' .~ , . , SUlI, y,a,(la,n,lj)es, ',' ',pos.ee"D '""00':-''"' It·:·~b··-·I·, 'l. lKU,_l..J;GS, VID!~J8Lg respecL~.'.·d-e,1s,· ITL' ILLWCS GO,m}o tensione 'd~-' ,,,,,,,:I!=, '. ", ,~",.'" ~""I yanB 'b".' s' .,', " .. ':l~ " " oJ V~"~·lei, b·· ..~JQ COD!itlm,OI que ·:;I··e . eD:u,~,~ '. I" .'[1 .. -,.\-, . ","'-'-I"-"-'I-'-'-"~' il"'=_GDIIO,De-s.~ e IUImen,lliClOD, . ','
.. ~~ ". -

I··~~T··I(V,~:D~~ Fl~D:i ~12~! .. '~I)""D- J£ 0


~U:~ ..
.!I! 11

1 ~.,.-

'-,

....

"--~"

'-,

"1'

I'

.,

.'

"JI

[t

-i

of.--_

'~'I

II--,

....

I ,_'

l._

1j,!iI!~ 1ir!;i:IiI

,~.

' ..

'._.

Ml ,,~.~

~,

)~~

_,_' __ 1

~!Ijjt~

__

7.

.~~Ika~gl

l~~~_:_'._.~~.

.:

' ... '.

. 'Ii'

."

,I

i.

'

"

.'

':

'

'"

• -. ',0

"i -'

.'

.,

....

-.

'.

'.

'.

! ._ '_'"

'.

"

- '.

l.

-':

[,

..

...

-.'

.'.

.-

-"'1

'!

'.

"

",.

...

'·1

"

•...• +~,~

I'

A +,8'

,-

A ••'~'. ---

•..-----!!!!!!!II I

I

s,.-~----------._----~!
I~

25'7
""7,.. .... ... ',

.1,'-

l_:

E,I, fliocioiDamicD,'I,g b), :Si


,DO

de ,la, ,pllerta, se reduce, oom}o eD, e'll CIS0 am.lerio,r~,a Idos, :1~t'Ujaci,Dl1e,l:
1

all :s:~,!exist., ,.laUD, I, 16'Jieo~

:118", ninll!inl 1 :~;ogicD'~

'.' En lei ",,;m'e,. eal,O'" al existir raJluD 1 le~,transistor ,T3 01el 1:. ,estl.nin. en DD.lId,aceioin·,per . 1,0 que 11,.salida ser,a. 'lb~jia, iob't,e:n.ic:n.dcnr;;e un cere ~o,lj,co,., • En el ,S'lg,UlltJ'o caso" .r! :'1 T4, ,c.st,in, en. corte '1' los 'transi.s,to:r,es, 'Ti_ Y .T.2, I~sl,an,leo, sa:'t'u,r,acioiD d O·~~!IiiIIa, - - 'l~d'- - 'II" 'a' . ,nb t' u
'i',~ ;·,p'nllt~iD---.. _.~.I,IJIi~,
_J _,~ .

i:!',g fI~

~I; QI II.. _•.

,g lA.:

ii ,-I!IiIIIM- -

En I. iv' 'II-n";! •. , ... 'l'unc'iDln·I·Iiii!ft'I~IB.··'n-·t_'~1 , _' '_ I ,_1__ ,_, -,~,III. 1V eli ,MOI,IP'D N " p'

h,.
1!I!i!'!!,

!!"!I!~

"UIS.,rIO

Arlioo." - iPI-

~'
1n "..·-li'ira .... ~Chjl,~UIV

~-

01-·--

11POs·:_· (-. ..,

~;

n-""'E-::-' PUERT-~- -~ : ' !,A,S"-:-:"


-' ""J ~' ~",

LOO·--:"·,·:-··,'I:iCAS·····<:,'~ ,n" ','-:...:/._:,:J ,,;_;_'__'~._.,

'-. )-:- F~ - --_. -·D, a ; :1,1'~,:u,rra


,

,I,.,"~!

'111,"11,

'Be.... -- . ;.. ' )-"'~' b·lt .. '.-, d"-"-'---'b--' mu,eSII.[,l\nies srm ·~,·OI!'DI.,"_I:' :am,;,III, "I-'ito p.uerlli<l;S ,.. ,,

II
'~,. 'iI'\I'IIl [""I.f.'-~

'7408
P'Uierml AINID ,2, eI'!lIJra,dal;~,.TT',L, '1'408:

~'

E,D,

,~a,:Fi"g,ura, 1,2~IOI18 '

muest

,8:'

los :simbolos, Ide ambas puettas.,

7402,
PlueRa NOlA 2 entra,daSi~" nl1..140 2
1

4 12-' ' I.
,"'.' :,. I'
J'

"!l1

rl

'-

PUllta ['~XOIRi.".1T'L, '7", . S86

"

.A, CODtin;nacion se .pll1lteID, eje~cici.oSlICOD. fUD,cioR~I~p'U.ertas '6,~.'"[cas[;y tablas Ide ',_.efrdad para f~,olvGrr par e:1 alumnO
I ,.

ttl)

Resolver.

,funci.oD ;sriguieb'tre con el ... m~·.I.eoIde


1llS
I.

.pue.n,ls ,lorsicBS que se neeesitea ..


,0 .~

'='"
'~'.~

.... :

[I

(B'
'..:__:__:l

,+1 IC···) .I~'.

+1, / I

.....

."" _ ~ P' .-' iiifll


S-

'I'

B-::' "_

+1, .t:I. ~ IC""-'- +---,,'.' ~. , ..'.


, ,+
'7 .11 ~ ,'.

A'" '.'
,AI n."

B'~ ~ C···· "", ':______. .. '


B'('C"- '
,;i,,:

7' a, ~ B' ~'

~ +

+..,D' ')'

c,) Obeener la funci.on. q_'uese presenta leD 1:-, salida J del circuitrDI ide' 'lao Figura 1,2,. 13;0, d) Dada. la. ,sisu,ieD:~elecuBci,on, representar :10'[8 V'ra)or-es Iq:U, toma la salida para eada una , de 'Ias com,biDacio,nes COD ,ay-uda, die.la Tabla 12~.'~.IOrcorrespo[,ndien,te:
rG":c___ • ~ '( =""'.,1':1 ,.A

,-+
1

BI)' .. C'"
' .. '.-

I Ji!,na 1
L

rllf$UU

1·404

1-

-'400~... ;:-.- 1,. .:

r:n: '[-Il JC;I

i_~lr~,Iit'.:'

desar ., -'O-.~~' d--·f--··-D·· .;~I C!'1"o,l,n XIX'.-'- . ',I [muche -".··.-. .t- .~~ [q- '11- lao E":,I'-~·tr, tea' ,'. --~··Ua' 10:' - . :_'.' .. a--n-j-' ".~' '0""0~~u. "-!JIJ o eere os estad a- areeiese ,rw'.'· que b-ral servido ---' i ap--, rovech and 0 ~O;--5d" {'I"i'~;C--"-o-"!!'-' _':_ Io JB]'o;~O-'c d·-[~II a"laii:li,'b-"-ra'-' de ;-' ~l1J' ,~.~,I _ _._:R,oo·le" parll .'plica·rla, I la EWectronica, DiSj't,.t
I

alb·.·
~.

l, .'. __
• " ~

1', "

,1!fW!1i3i

~a -UIU- wli3i -.':t.

estudio
'. ~,~

r.

".

IIi:I '(lillY

_._:.. _:

UtW

+,

".

".,

I..

"J

"-r~

I ':_.~

~.I.

'-.

I '", Y" .....

l!ELLI "

"._"_

..

-"1111 u..:&I

...... iiJ1

n@ 'V~I

' ....·a

~ .. DI ".

~Dl~'"

I,"

:",_,~

.--'-!i:lilLiI! ~,·.tl

"""0'" 'III'

·I~·-p'ue~·-s':-.'---· ."'r'
, 'I_"!
. , I .' _. -. '_' "

••.

.-----: '," '--- . __.-._ ~._ __ __ _

1_'

Y'-'

rI'~i -::. .. ~ P~',o,·:··s·'~'u-'-ladosIq-- u~W , .0-:" '..5'o reclsan - I' .'1,1 <::. .,~) _:_' ",' p •. ' _.~_
~ •

III'

"

'

.:.

'_.!_

~_.

...

d- .".. ~

IO·.-·_.·~"'_'.: -,n:n.<~lo·~;'n' "".L~~

y,.

teoremas que Ii. 11.preeisan y se baJa.n en dichos postulados,

.:'. ICOD'tiniY."cioo eomenzare ~OSI a en uneiar los, postu _ado;s caract·e'ri;slicIJ " liepresentacion .r,Uiea~,

I'.,

Boole, asl c mo

,I, ~J"PODHi SiDS

Bs ma fUD!lf.OD, unt.o:o,suma d,o :l..2~.z i

U. O',R

vista y. l!eJ'p,res· 'atlda,

p6fiCaDl!e:Jllte

en

Ie'),

Tema .. m2~,Aparta ...

La. aBoci.cion en paralelo de 00. COD.'taclo A. con otro ',iem:plrle' eerrado ,eq·ll1i.ya~~- etro ta-;-:bluD, ~'_; si~.mlPf1e Cler.do". 'vr~ase 'i,-UL::'. l":,~l~,
riillJif·)WI=

A
,

·i-·'V

+V

'_a _I,y,a 9···-.11·:......


'.'- --'·~·~i!o·dC .8fI!i l!!i!k:. .n W

._ 'I.--,.,I

~ ........ --. ,Salida .1"

,i

-. bIla-' 'o· .-'_-) '0..,.. ., __ C'''~IL_:- _ __.~. 4..iiI!io ___-.

eX'preslon, alle:'braica, del :pol'l:uJad,(J1 scr',I,:

La ,as'ociad6"D de UlD 'CQ'ntl·cto, A; IBn, paralelo eon 'UD,D siempre

abierto, es 'illual

3..

,.4'~

La

d' riD '1 ,e '21, IIlI,ar,a, puec 'e ,~p[eCla'rle ~bl C' ,~ "lana, ~:\I.e:...... :•
.

'"E::'i'D_. -. '
'Cr'

110 JILaJ

'r',ilt _'._::"1D. '"1-3·~··2Oil' '-u"r"~' I


-.!!]"

-.

I.'!!~
~

m::-::D-'-~if\rj!.i!il _," '._:_-~-~I!.dll~'


,I'

'~.Jii, il'!

eq 'UI!'·u'!i'I'm'.D-~~;'~1JI&~'n-",~'a·- ....,1 Postu 'iiI,!imjld· IAA .... "T"al'" _. A~~IL~ ~ ,..;iI Bo ole lIla..-)u.1Ii . 1- lid J..·l..:l d- ,iOl...ii: 11-Jl ~, que '.,-,8 Silo, '8 soio u,e;peDI- lera eeI v30:r'lull.oD q'DI' tD,m,1 1 ,_I,
", "._ "_.'_" ~,ill~
J

L!- -]

DC:l.

Villi

~I

(l~

..II.A

-_".":U~!Ii

,..
AI

'

A
....................... '·~,O~iiiiiiiiiiiiiii

Sa: ida

,lAil

14ft

·-·~, '-;-",-;-'.- .",' -' " .",' -"'-, '.' .~" -- . ··' 'd'-'-;-, :~;,-. - - ,....'~, . ,=.. -.~' ·f·-··,~·-·t--:: Ai eerrano"-::" ';1 ,~.guwill CQD.ll.ac_o' n.lI UD 00',0t_ICtO 4..4! en sene COD O.t-··.ro I)Gm.,p:n~, En Iii .Fllu:ra :1,3,~:3I· muestra G1 GSiqueml die eq·ui.vaI80tcia. del PDs,t'U:~aid.ol,~ La clp\rai!Da, S 'mltema,'tica, BS:Ia :s~guien,te\!
--.;·i.·.·· .
=.
,~"::C" ' ... -,-'-"-', .'~.-~' -:- -'.

;i>.. '

-;- ..

1_,

;-",' 161
.' ~_ 1 L.:: 1
•.

IComol se aprecia len 1-",. fiau:ra, 111 sultado Ide la {aD,a,DD.,es ',_: ' e ~ la 'v.rislbJe A" 'le·neada ,momieDto~

+V'

~~' ~~c.~~~o~~~~.~6~···.b~~
Cerlrsdo

J4

"

II

Un eontaete en :IC\rie siempre abierto, con, una va.llable A~", IDS'igBa) siempre a 101o,gico.. En la C'tlDijrlra 1314 se muestra Ie] esquema equivalente La f'unci,on m' atematiea 11a SI"'U"U,;iAot"pjIJ
~'IC[H'
~_l 1~.iIi _' ~-::_: _: __ , I::_",· ~_, .... I ",'",_,.-':~"':

'-MI'

!l'

-'_,_"

_,.~~l

~.,'.

_.1'

• .::,

'_____'________..

.::,'-.'

_'

W.":_I

ii\lIiCi' ~!kJ

~~_.

_:_l·D.-.iI!~.I..Ii_~!!

:"1 ]' 'li'i11, S,laI-'~d-.--- ......:..:._~

....... ' ~

,.,

AD" .' ~

.'
",_,-

- ,0'"
......
.:__:_.

~·D1_,figura .... aprecia que lei lesultado de: Ia salida as. 0" ".::"1CUB1,IGI el 'valor' que tome la ',: ~ vana 'b'IA' n~ re
'\

'1401:

n.. co,ntJ1CI,IOI .l,IU,Il!I:es _;D ·· .... ", :',:os -.,,-1--'.-,


.i. -...
1 •.

'-',-:--,",,1:

sk ...' _. )1- -, ~:,.. . ·.. 1:·. , -'.- .." . ~- \ ....... . ,_.. - .' - ,' .. -". :11.· .,_·fwG ,0 eqluv8_,ua a, uno SO'lO~y I·' r--unClO'D t.omara Ie.~,vm,o,r , Iq,ue este 1&, - -'
a, ..

:c .....

..

eontaete adopte, En.11 _,~ura 13,..,~; se muestra el. esquema e:16ct:,~"'iCD


,

rna emal:,lca, apereee '. coo ID.-8CJ:O':_ ...


.(_,iIl, [. "

. ,[ .. _ 1I!1[t!li, ...

'

.-

,- -,.-

,'-"

uivalente Y' la. ,wncio,D

t.. _.~,r~

__ '11

] lid SIl··.8

" ~ ,n

,+

.AI~' iI :::::: n

.'

1_-'.'.

,A
-~'-

~1IIIII!!!!!:D~r" .

0"'-· -

cqt'uiv'aJ,e.n,te" La fUDc~,6n ma:temat~,ca es ~a,qIU~'s,i 8oe:


l

·.. ICO'D,'I;;JctOI i,H,.ai,esGn, serie ·..·.1

equivalen a UDO solo, En la Figura 13.. SC:muest ·8, l.j1 esquema 6

Salida

if ~A == ,J!

--'v ,,~
-

A
.

A
IO~""""_'

~ 6 -,__....

oa_",~"""""~o~r""~'i":-, a:__"...... :D ',___;.~

=-,-- ~,~,-

!!!!!!!!!!!!!!!--t ,·-----~I ,-

A,

F'"'I:' UI '.. _: '13! 'I-=-' 1111. ra '.'

.11'. ~

Pr,o'pied.,d c'ODmu'tl(ti'V'8 de la S't1m:-~:: el orden de los sumaados DOl alt,ca la luma ..Eo, :18, ,-,'::=_:.ra 13.," se muestra el esquema equivalente ellr.'ctrieo " su func,iol,D ma'temj~":·'-a:
.1

+ B'.· .

~ ~.'

B','

A .n

,"

,_
I .

'-

B
I, .

....

".

A
(',
'.

'143,2,

.It

If
I

I',


'J,

~I ~J~.

B'

:.:.[jil

A'
....
"

8',- -

7"""'~·
l~

lSI :PUedeD. 'u'tililza·[partn,tesis y corch!etes pa a agrupar' sumas, pr1oducto;s, etc, ~s.inaile' ar


I

g,g

:res,ul'tadol~

AI
--1J-oo!~.~IO'-

B
.............

.~ ~

c
IJ......
,

·;.'A,na,
-~

l,,-;tli!"'"

(. C~') ,·iI'A· B-'~)+~~: ...( ~\<', <:,':'


I ,0
-e ,

1'401

.
.

--

_:-._._ P'DS 1UiI· d


,.- ,.--,",j

llillil
lUi

'.
I

1- 3 a-'
! 1=-.: ...

,A

_I

s
'~"I~
'.~.'

~',-

C'
..--

,-

-'

[~

-:1

11_

I~

r"'i

.~."

(,B' C)

,+ A

C',
-

<>
7432,

.- ~~~ ..>

........

.-,.
r-

F'uud,lon, cDm,piliem'entaria,: :11suma '1Io,gj}ca, de una 'm'is;mavariable en su valor real 'Y' I;U ne,llIdo eSI'fdeimpre 'U:DO',~ 'En 11 F'il.,u'fll '1,,1.,'(:1 se muestra el esqu,eJ(m,a! leq'uiv~de\n'tv,t, si,cn,d,o 11 IUDlci.r6n, '~!6Ii,caque Icumple:

.'

(~.':'

. '''-'7
• 1,...',

l~

~I

II

I I
I

_,.,
MI

,i

~.

• '·8 ao ·· .. E Ia d b~e ···!egaCl.on;


'1l1
iljij)

Icu.yrB.

_.xp .re5U)rn matema't],lca, se rep'I,cse:o:ta:


··tII.
if.,ii . l

A ,_. ,J

A'

1~

B"
,".

"

B==C

:'S·· '12' .,~.~.:I .z,


.
!

~'Rsiirral'Cl~An-'- de los 'ir;d'D·''I".Am- ,IlL·. ri:!i\iillir 0''il~' ~!7gr.'&r_, - 't l I"S'milmo' J i P'\!§iI'r.ra!. la~ 'd'~ .1 . ~ JUcc'_ I..:.. ~a.u. I,gr~ '"" b·I ~...I ..... "Ii,Jrar-'d·'i!'li·d!'·p---·,~pjl .~ I,. _Ri' :__A1. la lex'.·:resiO(I. ----atemi:tirca' que corresponde a, eada ._'DOI,~Pero, antes, recordemos J'S rsig.uie.~.-~_':
_I 91

.~,)l!i,ilbl.iIl,IU.',

.'_'

,iOiIl lt~..a.~_

',' a"ID ijiI~'

_'~-'Ud:.t.,

D.

Ut;·II'1ir._

',I, "

,;.,

llli,~"',,~

'.' ':.:.1_,

_i

"','1, .....,ld ,...IAil!19,uw,: .'.' ~: U


!!!

O
_

,+'1I

O'~I =:
." -

0"'['.

0+1':=·1 1 + 0 == 1 1. + I ~ 1

OI'~OI=:O ,_,O::j 0
111"

m~lo=o
'I.

[~,

l..

''''I

_,

,I

'FfIAC11CAS ':

T'a'b1Ial 11,3'"11,,, Tab"a de v&'l"idad del 'if'e.'Cit'lema 1 "a, de' [8'oI0.Ie

• 'T earem8 2.
l

iQl

E:x"p:[esibn, :m,atem,a,tica'::
,If ~ (A.

,+

,8')

It
~1·····r!J

u _-I 1-; Ti!:Iib)lI, '113' Z"

Teo'lemB 3~fJ

Expresion ma tcma,ti· "8':: A

(A' '.' ,8') =, (A,

B)
a!· '!!:Ii,

b"lls'-1

... '-113-" .'

:II!!!I'.I!!!!1

T:ab~1de verda,

10
I.

o
l

o
,

" II

-.. B'· ,

.I

0 0 1,

'0 l
1-

0
I

l
:::3

Bxpres,ioD, mat:e.ma:ti.ca:'

T· : ."1'1-' " 3-:-' _. II ...


'-ii.':'lll

'J ."b'· I,ll !:.-' .. veli.:,81'dl ' d' .I,. 'II' 'd-

d" -'1 T .... .:. _ 11'80rSlm"1 Ii: '0' ii.I..


'J . '.

I~

'd'e B··..·· '1'11 = ,OCI, ..


,I

01 10
"

I.

0 0
0
',:
I

,',

00

to
l

0 1

n
.I
0 'l

l
I I

1
i

0 I, 1 I.
l

0
1

0. 0 1. 0

0
Q

0
l

o
.1

0
1

I.
l

1 1

0 1

:t

0
,

'

-3 iar.a
.
.

I.: .'

iii ~ '" ,~ ,A, ~ii,a B.... I'" d ;;; " '_Jon, '1- ,a,p,~lcaao,D IUC: Ii 1:!,01 1,'8 las d- ,e.,yes, d' M-' ·,'·.C,,:I,orlaJI se :pe.rmlw, '~, , rea:'1Z3:CI o:n, I:.e O1rCU,llo\1 CO'D C . ,"·-.~ as, N'·',··"O'D ID -N""..,A' N>' D' .:. '~'-·d'-n:p-:-,...I!'A-t1'DmpD'iI";A! Id'-PI, '1 ,& itnrm·· 1~~_lJe ..-,-·-· la f~" . ". , ' '-a q' __ - tc ".','" '.'. pUle,rtas ,I\. ,m~~ e,r~,D,u,~~j'JliL~1 L;)I,\~ ...• ,~-:. JJI,m,e c_,g. ,-UDCUlD .. [)e""-""d' e. O,lfO ,=",:'·S· 'AlI'IID-·-··'t-ovista, ~p ,r~' '~i 'd'~A~;'rU'A: :CO··'·.·I'·n Ia -r ..··· '¥lll."-' ~J! ~ fi'j;~Ad' ~ · de g:il"ltl';;,~;~I/j.tD'·de 'M:"'~r:D!i!liI'~1'!£'loA eonvierten circuitos serie 1 .q" ... ~ ... 'v! ~I, ~
';0
1

"

:~C:".

~'~

,~.iU·1

....

--,;"!!'",

Ir'U-~'

"o,"_"._

".-.~

_lV'W,1:

.~~,~,V

",,~,

'lD ..

W- ..

]-"Ir\.l,

I~~~

,~u.JLl.ui31

',' ~

,(i9I

Ell

:p'a;ra~,el,OI Y' '\!iceversl",

'La, d!cmol,traa,o(: de lal dos b~yes,la, ba~re~m"os OD, 'taibbls, C

Ide

verdad,

• Prim,era, Ie",

'Ex,p(resi,ou ,ma,tema'tiea':
AI nit"

8'

',.1 I)

_, ~

........ .41 n.
.

8:'.') ,'

·Ta-·... 11'8· 13 I . '. UIL


I•• ';

h!!!". -.-.!!!I!I

'

0
0 l

1
1.

:~
0
.

l
0
'~,

'1
0,

:1"

:~

.Ai ,s]~·~

lJ-' :::::: n. +-- ,BI .... '_ ..~

T"
-

I~~

bllB
.

('3'! 7"... I'.~

o
Or
1.

'l. I
0
,

1
I[)

'I
0"
'

I
Or

0
.

!fl'II Li3'

'!"""""

.AlI·.A n,1 ,~,

I)" -_-- .:_:_"_

S-

,+

('.,:".- + .... n, :B' In... ), AI

.......

'il

B· ['I -

:m mi.ode

:IP' _~:lkod "~ K· .U·=S' permit redu~-ir (unciol•• boole 'nBS de hasta lei" 00 varr~ab.les sin grlan, diD'cultad, :1[e.ndO\;en ,~11 :plracnca. 'urtU como :maxi'mo para, cuatro, Para reducciones de :mlByor n.ume:ro de' variables se .'ti·,iZllD. :m6tooos; n.umerilcols, eomo el de
-I _ .:' I
t, :

Quj:De~,McCI,usk~y~

:E].sistema Ide Ka " .a,up, lda:1a Ide' 11953:'. COlD·is.:(I: en un tablero COD. un determi ado numero de 'fila, Y' eolum ..as cuyo :pr'oduc~o es i,'-ual [a:~ .DumerlD de ico,m.'binaciones, de lu, variables c ue 1
.·:·D'tro, CD la

fUReioo"l La red ,.",.,' ~, I U' ___.rw'g,ceJOD. beasa CD~,11 8:srupam1eD .- o d ca.S·-"JUI ,a·'.yaceates. que son aqueuas que no se ee ldilieren, Ide las variables en mas d,~ IOD valor, Habra que tener en. cuenta que el m~pa ' Ita .;u:gb lei come 'DDa esfera des1ple.sada,. eSI decir ...'~"I filas primera '," wti'ma, asi CD.m.o' la, .pln: 'Ier y oltUna eol·umna·. "010. tam'bieD, ,adyaceo."es~
,i,
.f.

m~"

': d····
. ': .

T:8 bill 113!!18'' 1 Eq uiV'llllrlllilCil


01

de la.& ClsilllliS; del lUIIn ma[pa de dial var,iabll-:s,

'T: Ibl'; . , --:-,;.9'1

de, unl mB PII

'Iuiivale,ncia de '1:1: casillllB:


diS

tres v'lldabll:es

',',- bill' J_ ,3,,'11 O*i

Elquiv,slelnu;;ia d.~1 'Iai casilllll:as, d.. un Imllpa dr Icuatro Vi; r1:llbll.·.

1000lJ
I :._._ .' •

Or·~OO

:l~,OO :1.'1'0'1
1

'1000
l··..:....·~·____:

oarn
,
.-.' ... :/ I

'

OlO'~

1[100'1
I

001 '1 m)i~O


I. _'

IlII
01 10

:U)ll I

'1 ~ {-O
I'"

1010

1m'b.··r-eAda·;s 'm'l iestra '10·· los VII.IIDfJf:S q·:·I'U.: . . pued:~-.i:f"O" tom gr' '1,8s\ 'W .n'~' I:'b'II-I~ 10". b ~d,;pua'~ ;; ~ w d '.,bl .4;. at .:Ii . 1: para aos y tres vana , es ". :8eCueu}aa I.le va ores que' 0.0 d~£'f n en 'mas llie 'Bna vana b'~e q:ICIl' ~OO- 101- II O;\~ I EDi ~'Iresto d ..los map~as de Ka ms'u[,_;h se. inldica 18 ice'lda. eOD II. ICO 'blmacj'o" eorres -0'10""' .... J~, .par ~.-;--~.'-:-'ID·· d·e.' cu·' J't', rD' . '~·..;gb·la', 111'8 ~ga,.-,;-: --~~id-;~·4'A .a' .' :~A a '~, '~D~ d'·len te..,- · eJom,p,I.-,"'e'n.',-"1 'm'-':L., 'corre~r.....>iII,~D,li"";·; ._ seeund ·.~.a . 1DL:.: ~ eolumna (Ol )" ,&la tereera (:11),1 vale: IQom.o cOlml,ina.mIQ,D, IO:I.ll.~ 'U'- a vex p;lal'teado ~I 'man:a debemos ~ r~- ~ , .R :Ir-. luD'ar adecuado el ~'[alor 'Io~col de 'la ---r'!-' .. 'M'sar Dr . __ . . ". __ 1'11'8 ClD' : I :<;wg, ~·ro- 0'" -~~'D" sea w~_,_:. ~'u '0 w·· ~Ijjjji tabl __de !UA'Pld-" Jg :~: p" S'Fa, 'nn~'I1~~~-D~I'~ h- _W~:, IlilJI'n',-'" aeer b-l:'-~'".: ill.. u ,!II. _",.' ,1 .. .; ..: w&."· :':. ~
. ~.:ilIi.'iI:!! ~!U.Ug."'J g-~ ~~r'n.g ~
S"

eo:

' .~

._ '.__ .. ~

_I~UJ1I.I!i3 [II _\

,." _'
.

..._,._.,

',"':

..

.U

.' ~A.,

,. __ .

. __ '

_. _ _~

~.g\!

.'

'~[~l

'If .__~

,i'

I:,

.,

.!

II

'I!.;

.~

..:::.:_)_-

:_.,

.,

.,'

~I

..•

~~,'

~ ..

••••.

'--:'-]1

.,._,~

r.::.·.~·.

:'____:"'_

.._:._.

_"

_,

,OJ

'.'_

""o[

r'

. 1-'···

:."

'".-',-

11.:

.1

•.•

· .• [_.

g. ~g,;

,g

I,.,:

1....

,:11[..· ''Iii!!.

,111."

"o,'io...

'..

_,

..

'_

•••

_'.'

'--'

'I,.

,~.

'•...

'

-_

lW:i .

'I1'ilID'

A{

"!Il.

g.'

A\

,1""""'Im,II!,,",JI!.1II.UJl!-III.Ii.l~·,

i~'

'iiIl!!'

'

Veim[ol~o COD u:n ,ej:Gmplo~D,~,b'uJarer',[OSIII un Karnaugh ,,~'t' 'Tabla l3,~II.~

'Bcio:n Iq'O'-

se muestra en la

0 0. 1
I

,1

0
l

0
0

T: b[II'~ l' 3.12., Funct6n

1!6gie': pa.sad,. II KarIna ug h

.. 0 C'''=':"m;' esfCri.ca., Po
, .... ".~ I. ~.

~~J

alAi,

,d]il'"in ':__'I~/U

anten
~'W.IJ

-""~'Irm_ __:_." -._::._~ __

IA' - te el .wl···

"iiJlIiit'Wll1 .

este ':

,01 li I' V'[D

:.od.e·:.0·"

eneontra :'01, [CO'D

ur-~ ,d·" Kama ._. ~, _ ~


_:_>__:___,

_.

'.b' '-!Di -'


des

'DO" .. r··.

A!ii.'!l IUD.!

-UD~a '-',., I.~

la!

[~'pe" 'rfi·~ni- plana sin;-',:-: I ~.. l&lLl1!Mt -" ~"


I ..... :.-.

!W&'~

(]I

ca;IOS:'

10) S(~aparecen OD'OS, ,en,lasl euatro elQui.· a ~ten,dlicmols, 'UD.,Rropo' de caaa (F:ia.. 1.:;'.,I2d), Smapareeen en des luquinas, eonseguiremos 'un FUpo de dos (Fig~ l3'~1,2b)~ 6 Pedemos co,l,r 'tam'bi6Dlos 'UDOS de un (ado 000 ~QSdel epuesto, Asi, obte 'dremosi un grupo dl' .. oeho (F~I~13~12c')~
1 )

Ti .Ib' -I ,3 1 ,31~ Saluc:i6,nl del K6Irnl~'lu~glh:-' IfII ell ejempl10l


t
u

I'

:JEn, 8 ,ligu,Ft. [a'D,tariol:r se ,B'prreaa, e ,ind_ica, coil ',S e:l, p(rocedillueD:to para redueir :~a fundon.. 1 E.D. el, I[U,PO rQ.rmadlo :por los dos UDOS. Ii', 'ya,ria'~l.~' eambiade valor cs B,. 1.',~'U,een 'Dua eelda qUlc vale cero Y '0 11., otra 'UDO", esa es la varial 1e que ISO reduce, quedando;
.. F =,' n,

,175

,S)I F =: (A ,~B ~,C') ,6) H


~~I

'+ (A ,.'ii '.'Ie) + (A '.',8 ,.e') + (:4 ~,j ~ + (A ~ B' ., e)1 ' e)1 '~, 1.11, "' B ,~c·, D) + ('A ~',B~ C' ~ ,D)' '+ 1(1f ~ ,B ' C ~D) (if '.'B C' ~D)+ I(A ~ B · C ~',D') +, (,11 ~ ~" ~ C ,D)
.~ l~~!~ I~lllllll!!!!l!!!!'_i!liiiiiiiiiil

"""""'"

._..,

',1-'

',",

.. ..- die -t·,,8-·.'


. ,.... , ···5-__ .-, .":'.
·1· __<
'J.

IJI··."

.!

••

..

)-1 _ ••••

r ••

_'"

e&:-_.
,". ••••

~iII._
I.
• _l

'n'"
__ '

.'

'_'

gra'dos
..

····-1'

":,,
",

,,'-~

,..",

'J

••.

'.

'.

---

S-'I'S-::-,'
_ t' I··~.

,'.IN" .' '..' ";,_ N" 'riL, \ ->' A C··"IO-' 'AI,'


'~f\

--m-loI"-l.I.I' EIJ';I_-IU-;.'~I'J pl-8'U\ftr-'

__

7 27- '
'

..

[_I

A,

E, NI 'J R: ,
,

Nil

D
A
'iii:!"
~I

u
X

M Il.IlltiiplleXlof
I

dll'

8, 'fuiiililoas een ii'nlh ibidor'

I .I

Fii g'UIlF__ 14,~'1,~IIEsqUlmll b's:ic'D' de un Imlulti 1),118_0r',0,

Pi !II IU'r, I 1,~~2~ Pltillaj'e' (,Pii:n,~s) de un :mull1:1i pl1efxor' 7 41liS1:151


0,

:Se,luirem o;s' le~1pfocedimiento


a)

que se e,Du,me,f,1 ,I, con:tmu;lIcj,6,D,~


CO'Dtf'D,I,

selDD la '[orm:u~a

Se~calclda 'el :DUmtlrO' de' eDtr,a,das Id,e

,n~ necesarias

.:biend,Q las, 'ea'tl,adas ,N~!

"

iIIi ~ ' 2-:' N .......


.._":,-

'~)"'. e'~: 11_ ~~

I"
WI

este casal se ,cumple


'L..n'fr9 '11!'Il Uy,_I. ,1_1
_-M'

:2 centro I,., ta a d~-A 'w~,rld~d' eorresnend iente :'IIJ.. w. I!I'


rI =,
,__
c

__ __~~ "'~_

'

w.a.,.-~,,

lill,WlIA ._~~

Ta,bl~'_ 14,~' T,'abla de, 'verdadl de un m u Iti'p,~axo,r


II'

de eu al:nlll .n'lf,alias

,_"_'I~

CONPIlACII· - lCl\S I.... }.''''/t '"


. h: . ,-- -'_", , - ,.--'

-',1

---'

.' -- ..

- -.

.'

-_

_'

_,,' __ .(

",

,,SISTEMAS-' ':':::.

'>.~",

-,--'.'

.:

.. -'

.'~.. J

II -- - ..... .-'---, , . B.EC!TRO'" ',--, 'COS'" " "HI' _~ _,'_'-', __ :.""~


. i·.'_'· ':.
,._;j

lahien.do que 'I. no,m,eDcla'tu.ra 'II:


,_ COIl ,efltr,ad., de' control l~
'==-0'

,_ ~u lJ1:t.tl,:' de: coatto,l, :2~, ;4', B~C; ,D,., entrada Ieleccii,ID,l1ada~


_I, L
,Ifi ~ ". - -1 iD:OClO'D ',Ollim Que CA se
if - '" --- --

d' erende .-;~:r:


AD \W ;,.',I~

w,;:
~II'

Salida, == I(A ~,Co ,'-',ei],

+, I(B ~'Co ,',C,I) +. IlC


IGI,

~ Co ~~)

(D ,~ O ,~ leI] IC

,e) Se :im.p:ieula" es declr', se ,cons't'fuy'e resultldl0~

eircuito, :61], la Figura :141..3, se m,ueslJa,

e:~

ABC'

,0 C~
I

..........

c,

-"7 l ' a . CrC __ i<6D' dA, :'IJ"~_(l"'DB


, '1-

~i

~U__

I'

:~d-'-' -16PD
I__ ~---:,
1ii

.""',',': ;1:.: f'~WlL'IIiI"!i-:;;'D:IJ,~e;, 'q-I,~."'*""iII' .. 'U~-: [leso,',vel _'_ w,~


-'1-=

:~I" ''"'~ -- --'~d'-" t-- --_...:I d"'~ 'ID;, 'lP" es ,," .:e ... --~'---U' :0_:1\ ,apJ!lcaa)OD, m.'u., -.~staeaea.. .':~elll - ult""1 e,XOi[ ·HI la d'I--'"leD'erar "--"'~' _ e unciones . 'I·~' ~. ,ltOI1~cas"ea 'mlI"!DS, a ----d' , _'~'- ,_.OS, *:A;ft'III1I ' 'it'Q.'--='jll'=-::-1 de III:_J, -GL_-"" ~'A'-IQ'" ""UII~ ,:~:,--:-··t-·---;- .;- - IE ,,pue-fln, - . N'~ '-''''iI'O-'' ,m,_epa --..\ ....,. ·d'· -' J'li ,U,Clf, 1-"'-'" S]SII~LUl_aSy"'- .-'b- ...ril!II.IUlfllOS!j1 '~ e 'i,~'ii m'!i'I'Dgr~ a wu 1LiLQ,3W:', I~.. U
d.'·_ -

,"j'

,-"

--

._!WI",

," .1~n._I~;~'~'''''~~ ;"!I!J;!'~.,~

~IO--:::.Djl '!I!!;I',, __ ,

puertas _.a~
~,~.

'q" '1IliA'IIIi!!!AUl Po_IUi-!I!!!!'

'lilj'ft

,,I-,~'''';!~!:lli[!~:, 'b-:I!!jjI'~;!!li'1i'I IJ!D-"'~" ~.JIi~

.D-:-I~~e,!jj'n'i';t'\J!1!l' _ ~~~_ ,_,U~

"!UI'\g'~IAif'! "~.Iv\~

(I; ,... """I."", iI!'. ~ ,

ello

. ' - I: ~S "~JL~I S1ST1!MAS' D-"IGR"~


," -. ._ _ . J ,c,' -. '-','--,\ __ "
'c"

'_

..

.,

'[NJB": ;:

.l

'GRNXlS"!'-,i, ';-'" :
1-

..

-.

_.

.'

' __

"j

[&,,;,

..a

HJ .procedimiento

I.

,sel:·1jrconsta de les siguierl'tes puotos:

'1, 'tab,la ,de'q:: '~,valeDcias\o d) Se realiza_D,Iu, co eDODes pertineates, die' :11 variable' que no se utDu·ol,com.o· co,n:trol.,
[ell Se cordi'~ccio' ia

d:) ISa utilizam, lodla:s", men,OI UD.a,1 t_:81 variables de la de: L.'.'~.". I· - e.- - ...1 rJ COtnlll.IeC1l.0na '1- a.' ·t' b- ... a e '1181 iU!J ~ _a I-I'd -, .'... ,,",A u

,< ':,~:

funclan como eatradas de CDD'troJ.,

'I!

-,

,i

Se Vi'era: !~jlor100D, el Ii'ui.eD'tc' ?;emplo:


-

C--·-:_·MPIJO. ObtOUf ~ fUnc~6'D, ., (1', a, comf:uaai.,6n, ..


-

de;·alla.

,COD

11 ':'"10 de

UiD

mul't~pICI'Oi de cu. re

ie.n:~(,l.dla&1!

[!G' d-esanoUar:au abora~ dc~(o,nDa .pm[c:tica, los euatro il,pa:rtados '1:Illlmer,ad,Qs ,allt.erioltl~i:,D_!

ti) Dc: las yuiables que . ':0'1180 1m la, fUDci,6n, _-JDCdo(Mmos Ai' .S o.<·D1.0 con:tfO[--. Y C .m:ultipie:, .or.. , b) Se co:mec.t.i,oaa, ,18 'tab;la d::~~ ·'I'£rda.d,.

100 -;,' 0

entrada, 81

T'-b,lal 141[2,.. dell Isjrem P,llo


1

abll[1 de verd,ad

0 01

'1
OJ

,1

0
! 0 1

10
:I 1

1
Or

0 1
0
.

:1 t
1

0
I

0
1,

:_,.bl,11 1 [-"1,1:., de'l ejempllQI


1

'Tlbisl d,s aquiv,allnc'ill

,OJ

fa tabta ;anlerior,", VI' ... ,os, IqiUC para LJ co.mbinaeil.D, "',B =: 00 leI \flalar que to' 'I C :~ Ll; esto SilDi:Oca [que DO 1/ad . ,'1 es loomeDtc de 'va),lor l. per taDIo!~ en la '-D'ita"'lI cQ,:rrespondieD:-,:- IDOI(de 1. Cd;lradas d· con rOil,) IOO:D~~{taf[emioll[eJ.:pot_Dci,a'll pos~_l,V'Q .. La co(m'binat3CUl ,AB =. .01,da, eom,o miul'~ado lCD, Ia 'ta,bl:a pa.m C' == OO~Bat,o DOS :i'Ddica Ique,

Pal ,tlalizar' 11;11 CODx-,olr:-:~


it! _ iii

IO:,·,-.~f¥'···

lO'l

la

d 11...-. t:'I"!Iin. . ,., 11 ~ ) .,"e~DI_~··~: coneetar '.. mua \Yv'l.cmCt_L [cetO'VO'I,tiOS,., La, combi' Imlon, ,ABI = :[0 da en :1\1,,fedu.nI que los lc;u:rr1espond:icnle& d.- C ,== 10 varia.m IClte hr·:cbo dccICBda Ja opcilon d ~'potc_"cial. fiJ!o~ o:s~~-rv~-'·· la colu-_o& co ':'pG dieD'. aI 'l~_Jor OS,', os de ~I.Yaria,ble C,. • ''Ie IqHe III eI'tadoi ,cs L es decir~,a~ nCIId,a d.e' C; PO'f' tanto, a esta GD,tr,ads de~
',·.~I 1' I~'~

- ~. . '] ,.;I :~c'6D0'. I~,ae Jas lenlrauU",",-, d

OOlf

_!Ol~,

111

"

','

Dr 'M_Ot, Is oomJbrbmeioD de A~B :lllda ~u.;ar I, U:Da [oo,m'bi:nad,6n, de. Ie := om e.oiocidiln, .. do ICOf los estadcs de [as ICOlllDlllU; cstlQ nos :indica 1'1,.; "]!a entrada cor.l'1spondiGDte: '.~ ~ c
'C:

M'O'

·tip~nor 1=.

ooGCUlfi.~m,QS

C' 'D. gada'!

muldp;l~,xor.'[a: ,e

S"g. 'Depr'" 18; 11 q:OG ,':.;' ,m,'ualra

IU'Rsu'l't"adJo dcllejlm1'plo

OD, la ~"jpla, :a,41.4,.,

+
1-

c
,-

M
U

-,

x
.',

.~

-( l~

--

,A

'T--. -.1& 11,·_;.,,(_:!!,T'abla

ds' v _ rda:d ide un

co -~ 'partldo'r blililCO

o
t

D
.

0
:1.

I
0'
0
1

rO

01

De: la, ,o,,:'_,~",acioJDI de: la T:a:bia 1,4:.,,4 Id,,'-,ptlode: I,~ ,a) Que: 5610 G,j~s,I-, U;D 1 ~OI,giOO en las c,lumnas de >M (m,a.y;of' que ,M') y '<,m (menor ,que. m:"
1

M' .~iiiiiiiiiii

.:::_.-::_

A"
•.

Ei

B"
.
. ._-' .
'.

b')' Que C,-·'I'teD, diGI unes an :1., co, umna de i,',u,1J1 que (:r=:')j, " que es~,los ,colnciden, Icon una ,~uDci61,fJ,IO',sica derivada, oolm,:o, es la NO:R-E~XICLUSrv A.~
;.!' II ,

Ai;o n

'.~.I

,-

+
'I

,;oiI;o ,n,

B-' ,_, ." m --'-, ~, ,___::. n w B"


,I, ..

ma'tema(tical cas, ta~, omo se muestra en la Figura 1,4.,S~1 e


'8XPICsi,'OD,e8t

Cion. :Ia'i aD';'erior-es

:BOI

,m.ta

Ill" ,B.

,feloluci:OrD, CO'II puertas :16F,'"

~,

'~----"'I r

1400
,

, p'

-,

"'

~.

'-,

.An

"
iii'

14VQ'

- AD

7'432
I,

- ligIU~' 1/' .,.1.. CDmp:~"lrlldor' de

'11

bit: con p,uanas,.

.-=~,D p,.:nictica, .~Oli CGlm:p: arado'r-es pocas 'VGCGS, ,SlOD Ide I 'bit l':p:.OI' 10 I~·me.ral. o d,,:' ~-Jri[os lao s 'b:'tsl,por lio Iq.ue se :b·'C·:!'8.CeI~,rio u,I~I'~?ar,ci~cui,to:_, i_:_.tcsrados at efecto, tal como'··~.~,4SSi1 Iq~,~ 7 - I,OPCO[ ,.JI"", 41 b ,en UDa, caps'U-,-a:.'ua, ]. m I'~ 1:':_,i I,: .1-,m.'Bi. Id es un com, ra d orr ill UG ':,:lts tme; d'" 6' ~, E~:-, l A':". dice. 'V' ',coo ;'"glrmaei[D1.._ e .-_ ~ai(o,Dal' ob.[, e ~:'~'a tdad, se mu ,-:tra 'llM rmin lOOD, _' ,.:~ [co' e'DO~:D~.Secesarias para UDa comp.raellDn d·':.: :8 btlS, cn base al use [,.Ielaote.;rior Clii De '~. n
I l. l I \: ._.

r"

ll

ill'

ll

cc

'

..
nDAI"'!'TI~:'~~:1 '~·L~.lll~
I~

.• ,~)I\~:A'I~ ~([I.~~"'~

'IFI-fJCIAD'·M·.--COS·: ....,.'. _ .. "~ _ .:_. .


r._: .. _,

_.

-.-:-. '[', leILa,

'.. -.'- .. ', ,pue d' ,-" -:: ... 1,~!'Ji ·~--'I:~'"l'!'!iIl~D--·i'-.,-."--:-1'-0 ~_U" _o,0 maDler,s se ,. '.' ..:"e liar, 'p'a, 8' ·ml.~1:t;;,<JI,p,t! ,ap._]~,~.,I~' en ,aa 'q--' ,.".,-. m,ect'lInUI .:w D~5 clones de 'UIUt palabra de da,to~slde: 8 bits,
> .
I,,' '.' " -::~

,.,.

I',.

[1]"

1_,-

HIS

~'-'.---". -. complrra.""

1.4.2.
SOlD U:DOS, I" :isposi'tivOB en los, q' ',- 'fa salida Id·.~.·nde :0,0 :50,10de Ii co • inaciones de entrada, e 'si'eo que ,ad,·mas 'ba,:y que ~IDe.r ID. eu enta 01, vallor que ten·i. 111 :saU.d.B.antes, En. resume , eli
1

'I •

como, Si~':D las e ~ldas estuviese present,e: 'lID'1 '.' "trada mil,. que: es la 5alid,a que: ·b.abria IID.tCS., a Los t811[.-.S : .....- ~ne:',_-.1Is OD, aquelJos sistemas com,::l~jors Ic:u,yascel'ulas elementales astin, ' S :a.liz~dllS por bi'=;':.·tabl..I~!eD'I,-:~ los i),[De des ts eIJDo I:: :"j [bl. ';::"s,:l.ta:hilJ T, :Blest h. ,D "!l
:01, -l~'

_Il __

lIlel[[·~ :'.: I[ 1:"'1(0; •..

Los biel~;I.bles, 0 ,/lip flop[s' SOD ,cirlcui,tos capaces de poder permaneeer en uno ,de SUI, estados eatables ,&:U' sin II :c: ~'ii_ ~. que produjo el pa·'o;~esdecir, SO(:~ capaees de [',: ..acenar UO;I, [" -_ :infol,r:m aci 0 , I" S['u[.'OfIDa, mas, clem,cD'lad Ide' cone:xi6.n eonsiste ',0 dos :ID'VerSQ'res i.nt'c,.reoocxion,a: des (la iCDtrma, ae ·U]).IO 00" la salida del~ IO~rio " 1& [salida, <-,e~.:ste.coo la entrada del, I!DJ,terior)I,.,

p~I~:=_""""""~~

(b)

, lOS
e,

,'n! 'III d"u:n[do~ [uU!I'la, b )-' 90'D d" ~ . ~ !es, '.. lsliD,to[s eulre 'l:uIOS par' ca:usa, d IUS· d'~ '::__e' ~llltln,os'~plrtl~cUlla,I'[e.I!!,pU',~ E stos '!L.. " -. "'-'-:"D' 0' .;; e:.~_co tra r !g;i"!!'~l"v.s I"W'\[' . . .. ·0·····PO'·f'.- I':' '. .. .. '.'.. r.','" 0'-' . '.' '. '. _ , ~'r'n "a-·d·0- 5 *81' I.-I, tie -.:-'-, .. ww!~ '0--;- r, .. ,,1,. r~ul 1I,'._:_::_:.. ""'--' .. cO.en
,1Iiil ~

[II!

,-

I.

,."ili

iii

.. "1"

••

'.

'-

~!I['

.' ,[

caracrteris'tica, com'U:D!, q'UC poseelD dos [csta,dtl& Idifer-eD.clados, ), , 0 a 101, Iq'uc se 11e.'.. aI, ·' una d.'~ ~'~'" '.' .~ 'I~., · ~',,,, " ~,-. '.," sit " '., 0·· -'. ,--. ~' ' eu p,1'~r ,.' -:-'" eOD,'~QO --', Y II ,IO;SI'd':'eJlam[ol, Ie. ; al~ ,SI_Ba[e,IOD II, 0 .. perman ':" erar .. en. e"U--"a, ~ iniD:I,Crf'u .. ' ,pi[d.a'm~:ntc. En. 'la, .. 'ilur[a, ',4~'61.--::' :1D.u,cslr[1l'0'0, esquem ~ general de un 'sistema, secueaeial, correspen .... , "if..-.... '~ II! -- .--,-:-· . ·b-··· a, .., .. d'-.,' .. -'~·' a ,S, Ii ,DO'D, meraona, O --." . " Ie, ,5")' dieme ,-- I'.'. " ~ ."". ,---:-.- .. ,-~';;;" ''.:-ib··leIV'5e - lla,,£a~lmlenl~.~J,OD,de 1'- ,-', l' !'d- a'. SO.n: 1- IDIL\ ,B.. a, verdadere de.t.e.rminan,te d,leJ fun CiO(D,a miento'i
U; . II
'.

:i'.~: .. ~.

i~

,if, ;:- . ~..~. !".

1-

Bstudiaremes
frecu ~':I'-~ ~11.&,I1Iii!!~.
~j~

iaiD~' l~lua:"to ".~. IItii!! _._U


1 .... ~ .

los tres g,llimol tipos de bies;tllblles[ arriba :men,cio.nado(s;,


[t'lIl •

po'r ser 101 mas ..

~,U U'"CilO', ~._ ._ II.~

III

• ~;~. ,"-'_'_~ ~,K

Ie ha eJeaido tal ,}:""K. eemo repf=:HD.tantc: de :10--& :·,.:ue'o,c1ale.s Idada &:0,enorme utH_do,n, '1 posi'bilidadIDS- fa ql- e con. 61 se pueden ,oblten~f'los .D J '~QI~ que son quien coDfi,gula,D
.!

--~--

114,

.. J

1'.2

°1 I

------iii!iiI
3

Ie'

a
2
.

-i).
"",_'II,"'da' iZHUl!.-'· ~

Ell' ..'7A1'7"] aSIun. J' . '.' ., ',:A &


'''',_~I

,[E.i'"

.,t' ..... -,-.. SmerODO,

:. -t·~·-·-. .C~JYIO

,por , B~ '. ..... 1~,D~e,DIJe.· ,f· .' (---·'b-·····#:· . . '.' _._8000 ,.11,_._ 'd' . ._osenae
c-

:~..

--.'~ - del e.11p.m_l.~_

'II :L. CI,OO..

Prc'seDta '\ . bib am eotnull.sim:rona


~-t

C~ (clear) PAril borrado

puesta

II aero

de.

c-d'! iAn'la,jI!' IE'!" a _:_'~,I;UI' I~ ,

las J' __
~1 .. '

''U
Ii

. ,I_:.:~,

K.'

'.. -'

'NOTA.
Pi

Los otres Dive.~a, cil1 ;·.:n:l;q slPleDln; RP·r.-ae.n;~ac.iloDes Ifificas:


"I

~ ,Pt}" Rioe'll
:n.:-:-,,-'-:n.- :11':1.-111:-.0'_-.' . !II iI!·Ir.,~

-."'f'.}- -1 CIA:" b --<-I L"


' ' ', \ii'1Ii, _~'U
.:11'

-.':

.:. _ I"

C:--_
.

.- _.'

.•

' _

~ PDr' fltm'CO IUcenden',' ,~ .~ p'- r--' 'fl··, WI' M··-····, -Coe-n'·-'d·"~.' "Ai.,~,..
-,
:Q' -.

ieLK ..
._ _,'

",'

,_.\_ ._ ', __::.' ,....:_-,OJ

de"-,,', "S,i'

L.

-... II;-

I;~. __

c' .LK-';
1]1'.
"_--'!!!

La n ,bl:'·I. de veRl.,d (Ta,'bl:' l4"S,) que

ICBm,pl£! 110'5. ,J-~,

es ,~,~_ S'i,pieDte!

,x
I
1
:1,

0
,_.I
,I .

IMPUL
'~~'.' . r '"
'

0
1,

10

' _If,

IM'PUL
"

",,_I

'I
,

0
.;_:.

I
'D,--·

'I

I.
".
1Ili~,

___

10

Qi.
7 .. II!i' -:-.... v· , .. , .

las, ea:tradas;;;

"-1 ..... R \:£11 --, ,-"- ',' ...1...., , -'- ' '"', '1Ique IH IG· CL '-"' ,'_.I-- "1 -li....::_.:- ,~ .. __I3'ODa U5i' 'CL":--:'B·"A"R···)~··.<...' ..... "a ,m,ve. .' _-~'- .• '.,) b~Jo,~ '....ida '.=S· eere, 11"-t6'D colm~···,··. ,'.~·n. 0111111 eatradas (X ~ :indistinto.l", la '.' . la'" I-I c···- -LR' 113 f"-'" .... '·UD.ClDDll'm'.ealo "';:'_~,i DO,,1111(. 1 ". '-"",,:'I\' da" _,.II. 11~~~itl'R-: a~1 ::tiUls-. rell'Vl . _ .. 'as, IAt;jI"r'Iau;~llli_ 8:· 'r-~' ~,_I, ... ~a!l! E - d 8' - .. -'11- . . Is ~' __'•.-'- de -.. ' ...;11_-', d'·I-I '-. d:0 d',:,_~, -''~d" '~;peDuG\£iI e ,·-ta· - . :. DaD," __ ,DB ,[Ilil ,raea, :'C: .' -'~' .' C- 'd- o! •- - pICICD ..~:_, .. lID,pallO ,B,'11- c· '1 d· dl 'C' .~,""""
1-:-' 1._ : 'til, ~ , vcr \..Ji IC· .'-.", ;0;::-., &:0 '.'ii 18-':·b"I!..... A __- .-., idU ,-;-- ,- ,preC1l,
!i:I: . "_
,1_ •
lF

d~,....
i'

rjIIj.RI ~

.'.~.. '.'~~

_'

_.

..'

_.

. .,

y'

_,'

I.

_-.

,.~...

••

I .:

,'[,-

-_.

ii ..

"

.-

I."