Você está na página 1de 8
 
==/7:/=7=4Brlui lxp`ajd Me`sekdre kd pdkilfad jef jekjlate il pu`sêe il fertl - =7/7:/=7=4 - A`ustræssafd - Be`hdhttps?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=7=4/7:/brlui-lxp`ajd-me`sekdre-kd-pdkilfad-jef-jekjlate-il-pu`sde-il-fertl.shtf`4/8
 
JH]AZYADK I\KNL]
Brlui lxp`ajd Me`sekdre kd pdkilfad jefjekjlate il pu`sêe il fertl
Ke me`sekdrasfe, flkãüls d tdfdkhe ie pïkas l hefesslxud`aidil tïf rl`dãêejef ceste per drfds
=7.fdr.=7=4 çs =:h4<
 
LIAÃÊE AFW]LZZD
 
(https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/bsp/bdj-safa`l/=7=4/7:/=4/)
Jhrastadk Iuknlr
Wsajdkd`astd l preblsser tatu`dr ie Akstatute il Wsaje`ecad id \ZW, á duter, lktrl eutres `avres,il "\fd Maecrdbad id Ilprlssêe" (W`dkltd) l "Fd`-lstdr, Zebraflkte l Zaktefd? ufdWsajepdte`ecad ie Mrdsa` lktrl Fures" (Meatlfpe)
^]LZ\FEV
 Wsajdkd`astd
 (https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=7=4/7:/jefe-d-ilprlssde-vareu-d-rdakhd-ies-trdksterkes-flktdas-slcukie-jhrastadk-iuknlr.shtf`)
 prepül ufd `laturd ie qudirepe`ætaje mrdsa`lare d pdrtar ie jekjlate aktreiuzaie per Brlui uf sáju`edträs. ]ldãêe ie cevlrke Me`sekdre ç pdkilfad trdz d fdrjd il ufarrdjaekd`asfe ilstrutave jefpeste il klcdjaekasfe il`ardktl, akiablrlkãd çier, rltúrajd pdrdkeajd l mrdvdtds il vara`aidil.Il teies es jekjlates prepestes per Brlui, d pu`sêe il fertl
(https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/bsp/fdas/bs4771=77773.htf)
 á jlrtdflktl e fdas jektrevlrse.Lsje`ds aktlards il psajdkä`asl safp`lsflktl e rljusdf, pl`es fdas vdradiesdrcuflktes? pdrdiexe mae`úcaje, jektrdiaãêe dktrepe`úcajd eu lxprlssêemaecräbajd fd`-dkd`asdid.
EWAKAÊE
 
==/7:/=7=4Brlui lxp`ajd Me`sekdre kd pdkilfad jef jekjlate il pu`sêe il fertl - =7/7:/=7=4 - A`ustræssafd - Be`hdhttps?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=7=4/7:/brlui-lxp`ajd-me`sekdre-kd-pdkilfad-jef-jekjlate-il-pu`sde-il-fertl.shtf`=/8
D aktreiuãêe id hapútlsl id pu`sêe il fertl, ke bakd` id emrd brluiadkd,je`ejeu lf pá il acud`idil slxud`aidil l hesta`aidil. Dcerd, e jekb`ate kêe áfdas lktrl ilsloe l dutejekslrvdãêe, fds lktrl Lres (dfer, `amaie l ukaêe) lYíkdtes (ilstruaãêe, dcrlssavaidil l ilsukaêe).D hapútlsl brluiadkd fdas lsplju`dtavd jeksastau lf iazlr qul d vaid á ufpdrïktlsas lktrl ieas lstdies akercíkajes. Hdvlrad ufd tlkiïkjad il rlterkede lstdie dktlraer, qul lxp`ajdrad e dpdrlktlflktl ceste arrdjaekd` iehufdke pl`d rlpltaãêe, flsfe qudkie asse afp`ajd ier, ilsprdzlr l fertl.Wdssdies jlf dkes id prepesaãêe il Brlui, ketdfes jlrtds slfl`hdkãdssd`alktls lktrl es fetaves pdrd aktreiuzar lssd hapútlsl l es ilsjdfakhes iecevlrke Me`sekdre
 (https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=7=7/47/berjd-id-kdrrdtavd-il-me`sekdre-semrl-jevai-41-akiajd-qul-terflkte-kde-vda-pdssdr-tde-jlie.shtf`)
, qul dpdrljl, pdrd fuatesemslrvdierls, jefe lrrätaje l jekträrae d prakjæpaes l`lflktdrls id rdzêe lid jaïkjad, fds tdfmáf dutejektrdiatúrae l ilstrutave iadktl il emoltavespe`ætajes l`lflktdrls jekjlrklktls ç dutejekslrvdãêe ie peilr.D pu`sêe il fertl bea aktreiuzaid lf 41=7, lf
D`áf ie Wrakjæpae ieWrdzlr
, qudkie d Lurepd bdzad e md`dkãe id Wraflard Culrrd Fukiad`
(https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=749/73/4983<:1-hd-uf-slju`e-lsteurdvd-d-praflard-culrrd-jekb`ate-dtl-heol-
A`ustrdãêe - D`lxdkirl Yl`ls
 
Zud dssakdturd vd`l fuate.
LKYLKID
 
==/7:/=7=4Brlui lxp`ajd Me`sekdre kd pdkilfad jef jekjlate il pu`sêe il fertl - =7/7:/=7=4 - A`ustræssafd - Be`hdhttps?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/a`ustrassafd/=7=4/7:/brlui-lxp`ajd-me`sekdre-kd-pdkilfad-jef-jekjlate-il-pu`sde-il-fertl.shtf`:/8
klmu`ese.shtf`)
, rljekhljlkie kl`d ufd kevd berfd il fdtdr. Fdas afplssed` lakiustrad`, d tljke`ecad id fertl á akb`lxêe klcdtavd l rlsu`tdie ies prúpraesprecrlsses id rdzêe.Ke p`dke j`ækaje, d pu`sêe il fertl slrad oustabajdid per jlrtes lblatesrlpltataves il lxplraïkjads trdufätajds, kes qudas, lf vlz il lsquljlr e qulsl pdsseu, e pdjalktl kêe jekslcul pdrdr il `lfmrdr l rllxplraflktdr vavaidflktl es sakdas il dkcÿstad, rllkjlkdkie dssaf e paer. Emslrvdkiequl sefes teies lf d`cufd fliaid trdufdtazdies, asse rlprlslktdrad ufdberãd plrfdklktl pdrd kêe dmdkiekdr kesses saktefds.Ilsjlkie dakid fdas de kævl` ie ilslkve`vaflkte id jradkãd, d pu`sêe ilfertl lxp`ajdrad per qul ufd pdrtl sumstdkjad` il kessd ju`turd, il kessemrakjdr l il kesses `dães sejadas ilplkilf il ufd jlrtd difakastrdãêe iddcrlssavaidil l, pertdkte, id jektlkãêe, fds tdfmáf id pdrtajapdãêe ilkesse ceste per ilstruar.D lpailfad il crapl lspdkhe`d il 4148
 (https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/jalkjad/=7=7/72/e-qul-dprlkilfes-l-e-qul-kde-jef-d-crapl-lspdkhe`d-il-4148.shtf`)
, qul `lveu ufd ids ba`hds il Brlui, le slu iadckústaje il jíkjlr kd fdkiæmu`d çs vlzls sêe usdies pdrd jratajdr dhapútlsl il pu`sêe il fertl, rliuzakie-d de plssafasfe plssed` il slujradier.Dakid qul es tlrfes slodf dprexafdtaves, d lflrcïkjad ie me`sekdrasfe l,pdrtaju`drflktl, sud rldãêe ç pdkilfad il Jevai-41
(https?//www4.be`hd.ue`.jef.mr/peilr/=7=4/7:/rl`lfmrl-e-qul-me`sekdre-od-iassl-semrl-d-pdkilfad-il-craplzakhd-l-pdas-il-fdrajds-d-brlsjurd-l-fafafa.shtf`)
, slfprl lstlvl `acdid de trdufd
slod e trdufd idiatdiurd fa`atdr, jef e qud` hä ufd ailktabajdãêe trdkspdrlktl, slod etrdufd rlprlslktdie pl`e cevlrke @u`d, slod e rlterke ie plrace jefukastd,lstdfes slfprl kd `úcajd id rlpltaãêe slf l`dmerdãêe.\fd dp`ajdãêe akevdierd id hapútlsl id pu`sêe il fertl á d dkä`asl ilcrupes l fdssds lf qul surclf ailktabajdãüls rlcrlssavds, psæquajd ljeckatavdflktl, eracakdkie ufd ju`turd id pu`sêe il fertl. Eralktdkie ddcrlssavaidil pdrd e eutre, aksta`dkie bdktdsads pdrdkeajds, e bukjaekdflktelf fdssd bdz es akiavæiues ilfatarlf-sl il slus prúpraes aktlrlssls l
 
Zud dssakdturd vd`l fuate.
LKYLKID

Recompense a sua curiosidade

Tudo o que você quer ler.
A qualquer hora. Em qualquer lugar. Em qualquer dispositivo.
Sem compromisso. Cancele quando quiser.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505