Você está na página 1de 20

AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 1 \ 20

1) Al-Fatihah

š
∩ ⊄∪  Ï =n ≈èy 9ø #$ U
ϑ _Å ‘u ! ß ϑ
¬ ‰ ô s
y 9ø #$ É Šm
∩⊇∪ Ο Ï § 9#$ 
Ç ≈Ηu q
÷ § 9#$ ! É ¡
« #$ Ο ó 0Î

y‚$ƒ− )Î ρu ߉7ç è÷ Ρt x‚$ƒ− )Î ∩⊆∪ É$


eÏ !#$ ÏΘθö ƒt Å7=Î ≈Βt ∩⊂∪ ÉΟŠm
Ï § 9#$ Ç≈Ηu q
÷ § 9#$

ô èy Ρ÷ &r 
|Mϑ Ï !© #$ Þ
t % Å
x ≡Žu À É Gt ¡
∩∉∪ Λt ) ó ϑ
ß 9ø #$ Þ _Å 9#$ $Ρt ‰
x ≡Žu Ç Ï δ
÷ #$ Ú
∩∈∪  èÏ Gt ¡
ó Σn

t 9jÏ $! Ò
∩ ∠∪  ā 9#$ ω ó γ
Ÿ ρu Ο Î ‹ø =n æ Å θÒ
t U à óø ϑ
y 9ø #$ ŽÎ ö î ö γ
x Ν Î ‹ø =n ã
t

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami
memohon pertolongan.

6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.

7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan)
orang-orang Yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 2 \ 20

2) Al-Baqarah 1-5

Ï !© #$
t% É F− ϑ
z Š)
∩ ⊄∪  ß =ù 9jÏ “‰
W δ
è ¡ µÏ ‹ùÏ ¡ =
| ƒ÷ ‘u ω Ü ≈Gt 6
Ÿ = Å 9ø #$ 7
y 9Ï ≡Œs $ 9! #
∩⊇∪ Ο

Ï !© #$ ρu
t  % à "
t θ)
∩⊂∪ β Ï Ζƒã Ν
ö γ
ß ≈Ζu %ø —y ‘u $ÿ® Ε
Ê ρu οn θ4 =n Á
¢ 9#$ β
t θΚã ‹)
É ƒã ρu =
Í ‹ø ót 9ø $$ /Î β
t θΖã ΒÏ σ÷ ƒã

t θΖã %Ï θƒã /ö φ
∩⊆∪ β ã οÍ t z
Å ψ
F $$ /Î ρu 7
y =Î 7ö %s ΒÏ Α
t “Ì Ρ&é $! Βt ρu 7
y ‹ø 9s )Î Α
t “Ì Ρ&é $! ÿo 3Ï β
t θΖã ΒÏ σ÷ ƒã

š
∩∈∪ χ ß =Î "
θs ø ϑ
ß 9ø #$ Ν
ã δ
è 7
y ×Í ≈‾ 9s ρ' &é ρu ( Ν
ö γ
Î /nÎ ‘§ ΒiÏ “‰
W δ
è ’
4 ?n ã y ×Í ≈‾ 9s ρ' &é
t 7

1. Alif, Laam, Miim.

2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang
sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;

3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan
(mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki Yang
Kami berikan kepada mereka.

4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu
(Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin
akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).

5. mereka itulah Yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang
Yang berjaya.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 3 \ 20

3) Al-Baqarah 102

ß≈ϑ
y ‹ø =n ™
ß t "
x 2
Ÿ $Βt ρu (  y ‹ø =n ™
z ≈ϑ ß 7
Å =ù Βã ’
4 ?n ã ß Ü
t  Ï ≈‹u ±
¤ 9#$ #( θ=è G÷ ?s $Βt #(É θèã 7t ?¨ #$ ρu

’?n ã t “Ì Ρ&é $! Βt ρu t s
t Α ó ¡
bÅ 9#$ ¨
} $Ψ¨ 9#$ β ß =kÏ èy ƒã #( ρã "
t θϑ x .x 
š Ï ≈‹u ±
Ü ¤ 9#$ 
£ 3
Å ≈9s ρu

à ƒt 
Iωθ) 4 L® m > n
y ‰ ô ΒÏ β
t &r  È $ϑ
y =kÏ èy ƒã $Βt ρu 4 V
š ρã ≈Βt ρu N
| ρã ≈δ Ÿ /Î $6t /Î 
y ≅ È ÷ 6 y 9ø #$
x =n ϑ

t÷ /t µÏ /Î χ
š θ%è hÌ "
x ƒã $Βt $ϑ ß Ψ÷ ΒÏ β
y γ ß =‾ èy Gt Šu ùs ( ö "
t θϑ à 3
õ ?s ξ
Ÿ ùs π× Ψo G÷ ùÏ 
ß tø Υ y Ρ‾ )Î
w $ϑ

tβθΗç >© èy Gt ƒt ρu 4 ! È Œø *Î /Î ω
« #$ β ā )Î ‰
> m ô ΒÏ µÏ /Î 
y &r  t ‘hÍ $! Ò
Ÿ /Î Νδ
è $Βt ρu 4 µÏ _
Å ρ÷ —y ρu Ï ö ϑ
y 9ø #$

Íοt z
Å ψ
F #$ ’ûÎ …µç 9s $Βt µç 1Žu It ©
ô #$ 
Ç ϑ ß =Î ã
y 9s #( θϑ ô )
t ‰ s 9s ρu 4 Ν
ö γ
ß èã "
x Ζƒt ω ö δ
Ÿ ρu Ν è ” Ò
à ƒt $Βt

ß =n èô ƒt #( θΡç $2
šχθϑ Ÿ θö 9s 4 Ν
ö γ
ß ¡ à Ρ&r 
| " ÿ µÏ /Î #( ρ÷ t ©
x $Βt [
š ♥ø 6Î 9s ρu 4 ,
9 ≈=n z ï
y ∅ ΒÏ

∩⊇⊃⊄∪

102. mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang dibacakan
oleh puak-puak Syaitan Dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak
mengamalkan sihir Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah Yang
kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah Yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa
Yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka
berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya Dengan berkata:
"Sesungguhnya Kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah Engkau
menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari
mereka berdua: ilmu sihir Yang boleh menceraikan antara seorang suami Dengan isterinya,
padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) Dengan
sihir itu seseorang pun melainkan Dengan izin Allah. dan sebenarnya mereka mempelajari
perkara Yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. dan
Demi Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yang
memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian Yang baik di akhirat. Demi Sesungguhnya
amat buruknya apa Yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 4 \ 20

4) Al-Baqarah 163-164

È,=ù z
y ’ûÎ β
¨ )Î Þ Šm
∩⊇∉⊂∪ Ο Ï § 9#$ 
ß ≈ϑ ô § 9#$ θu δ
y m è ω
ā )Î µt ≈9s )Î ω
H (‰
Ó n
Ï ≡ρu µ× ≈9s )Î /ö 3
ä γ
ß ≈9s )Î ρu

̍s
ó 7t 9ø #$ ’ûÎ “Ì gø B
r LÉ 9© #$ 7
Å =ù "
à 9ø #$ ρu ‘Í $γ
y Ψ¨ 9#$ ρu ≅
È Šø 9© #$ #
É ≈=n GÏ z
÷ #$ ρu Ú
Ç ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$
y ¡

uÚ‘ö {
F #$ µÏ /Î $Šu m
ô 'r ùs & $! Β¨ ΒÏ Ï $! ϑ ¡ 9#$ 
y ¡ z ΒÏ !
ª #$ Α } $Ζ¨ 9#$ ì
t “t Ρ&r $! Βt ρu ¨ ß " y /Î
x Ζƒt $ϑ

É>$s ¡ 9#$ ρu x
y ¡ Ë ≈ƒt hÌ 9#$ #
É ƒŽÎ Ç
ó ?s ρu π7 /− #! Šy ≅
eÈ 2
à ΒÏ $κp ŽùÏ ]
£ /t ρu $κp EÌ θö Βt ‰
y è÷ /t

t θ=è )
∩⊇∉⊆∪ β É è÷ ƒt Θ
5 θö )
s 9jÏ M
; ≈ƒt ψ Ç ‘ö {
U Ú F #$ ρu Ï $! ϑ ¡ 9#$ 
y ¡ t ÷ /t Ì ‚
¤ ¡ ß 9ø #$
| ϑ

163. dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain
dari Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan
(pada) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan membawa benda-benda Yang bermanfaat
kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan Yang Allah turunkan dari langit lalu Allah
hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari
berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan Yang tunduk
(kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit Dengan bumi; Sesungguhnya (pada
semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya,
kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal fikiran.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 5 \ 20

5) Al-Baqarah (255 - Ayatul Kursi)

’ûÎ $Βt …µç 9© 4 Π× θö Ρt ω


Ÿ ρu π× Ζu ™
Å …νç ‹
ä {
è 'ù ?s ω
Ÿ 4 Πã θ‹• )
s 9ø #$ 
÷ ∏
y 9ø #$ θu δ
è ω
ā )Î µt ≈9s )Î ω
I !
ª #$

ãΝ=n è÷ ƒt 4 µÏ ΡÏ Œø *Î /Î ω
ā )Î …ÿ νç ‰ Ï ì
y Ψã ß " ô „o “%
x ± Ï !© #$ #Œs Βt 3 Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ $Βt ρu N
Ï ≡θu ≈ϑ ¡ 9#$
y ¡

y /Î ω
$ϑ ā )Î 
ÿ µÏ ϑ
Ï =ù ã
Ï 
ô ΒiÏ & 
ó ´
y /Î β ä Šs
t θÜ Å ƒã ω
Ÿ ρu ( Ν
ö γ
ß "
x =ù z ó γ
y $Βt ρu Ο Î ƒ‰
Ï ƒ÷ &r 
š ÷ /t $Βt

è ρu 4 $Κu γ
uθδ ß à
Ý "
ø m
Ï …νç Šß θ↔ä ƒt ω
Ÿ ρu ( Ú
u ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$ µç ‹• ™
y ¡ Å ö .ä ì Å ρu 4 u $! ©
y ™ x

Þ Šà
∩⊄∈∈∪ Ο Ï èy 9ø #$ ’
÷ ?Í èy 9ø #$

255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekal
selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur.
Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yang dapat
memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yang mengetahui apa Yang
ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui
sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa Yang Allah kehendaki (memberitahu
kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan
tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang
Maha tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha besar (kekuasaanNya)
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 6 \ 20

6) Al-Baqarah 285-286

«!$$ /Î  < .ä 4 β
z Βt #u ≅ t θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ ρu µÏ /nÎ ‘§ ΒÏ µÏ ‹ø 9s )Î Α
t “Ì Ρ&é $! ϑ
y /Î Α
ã θ™
ß § 9#$ 
zÉ Βt #u

(#θ9ä $%s ρu 4 &Ï #Î ™


ß ‘• ΒiÏ ‰
7 m
y &r 
š ÷ /t −
ä hÌ "
x Ρç ω
Ÿ &Ï #Î ™
ß ‘â ρu µÏ 7Î Fç .ä ρu µÏ FÏ 3
s ×Í ≈‾ =n Βt ρu

ß =kÏ 3
ª!#$ # s ƒã ω
Ÿ ∩⊄∇∈∪ Žç Á
Å ϑ
y 9ø #$ 
š ‹ø 9s )Î ρu $Ψo /− ‘u 7 ø î
y Ρt #t " ä ( $Ψo è÷ Û
s &r ρu $Ζu è÷ ϑ
Ï ™
y

õ {
!$Ρt ‹ Ï #σx ?è ω
Ÿ $Ψo /− ‘u 3 M
ô 6t ¡
| Ft .ø #$ $Βt $κp Žö =n ã ô 6t ¡
t ρu M y 9s 4 $γ
| .x $Βt $γ ó ρã ω
y èy ™ ā )Î $¡
² "
ø Ρt

t …µç Ft =ù ϑ
’?n ã y m y .x #\ ¹
y $ϑ ô )Î $! Ζu Šø =n ã ö ϑ
t ≅ Ï s
ó ?s ω
Ÿ ρu $Ψo /− ‘u 4 $Ρt 'ù Ü ÷ &r ρ÷ &r $! Ζu Š¡
s z Å Σ® β)Î

$Ψ¨ ã ß ã
t # ô #$ ρu ( µÏ /Î $Ψo 9s πs %s $Û Ÿ $Βt $Ψo =ù ϑ
s ω dÏ s
y ?è ω
Ÿ ρu $Ζu /− ‘u 4 $Ζu =Î 6ö %s ΒÏ 
š Ï !© #$
%

šÍ "
Ï ≈6
x 9ø #$ Θ
Ï θö )
s 9ø #$ ’?n ã
t $Ρt ö Á
Ý Ρ$$ ùs $Ζu 99s θö Βt M
| Ρ&r 4 $! Ζu ϑ
ô m
y ‘ö #$ ρu $Ψo 9s ö "
Ï î
ø #$ ρu

∩⊄∇∉∪

285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga
orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan
Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang
Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami
pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahala
kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya.
(Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah
jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami
bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang
terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang
Kami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami,
dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk
mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir".
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 7 \ 20

7) Ali-Imran 18-19

4 Ý
Å ¡
ó )
É 9ø $$ /Î $ϑ
J ←Í $! %s Ο
É =ù èÏ 9ø #$ #( θ9ä ρ' &é ρu πè 3
s ×Í ≈‾ =n ϑ
y 9ø #$ ρu θu δ
è ω
ā )Î µt ≈9s )Î ω
I …µç Ρ‾ &r !
ª #$ ‰ Î ©
y γ x

3 Ο
Þ ≈=n ™
ó }
M #$ !
« #$ ‰ Ï 
y Ψã š eÏ !#$ β
$ ¨ )Î Þ Š6
∩⊇∇∪ Ο Å ⇔
y 9ø #$ “â ƒ–Í êy 9ø #$ θu δ
è ω
ā )Î µt ≈9s )Î ω
I

$‹J óø /t Ο
Þ =ù èÏ 9ø #$ Ν
ã δ
è u %! ` Ï è÷ /t 
y $Βt ‰ . ΒÏ ω
ā )Î = Å 9ø #$ #( θ?è ρ&é 
| ≈Gt 3 š Ï !© #$ #
% ÷ #$ $Βt ρu
y =n Ft z

É $¡
∩⊇∪ > | tÏ :ø #$ ì
ß ƒŽÎ €
| ! €
© #$ χ *Î ùs ! Ï ≈ƒt $↔t /Î ö "
« #$ M à 3
õ ƒt Βt ρu 3 Ο
ó γ
ß Ψo ÷ /t

18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam)
Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui dan
menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang
Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan orang-orang
(Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan
enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang
kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalam
kalangan mereka. dan (ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah,
maka Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 8 \ 20

8) Al-'Araf 54-56

§ΝOè Θ
5 $ƒ− &r πÏ G− ™
Å ’ûÎ Ú
u ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$ ,
y ¡ t =n { Ï !© #$ !
y “% ã 3
ª #$ Ν ä /− ‘u χ
āÉ )Î

tϑ s 9ø #$ ρu §
y ) ô ±
} ϑ ¤ 9#$ ρu $WZ WÏ m
y …µç 7ç =è Ü
ô ƒt ‘u $κp ]¨ 9#$ ≅
Ÿ ‹ø 9© #$ ´
Å óø ƒã ¸
Ä ÷ó êy 9ø #$ ’?n ã
t “ ó #$
3 θu Gt ™

tΗÏ >s ≈èy 9ø #$ >


 ‘u ! x ‘u $6t ?s 3 ÷â ∆ö {
ª #$ 8 ß =ù ƒs :ø #$ &ã !s ω
F #$ ρu , Ÿ &r 3 
ÿ νÍ ÷Í ∆ö 'r /Î N ¤ ¡
¤ ≡t ‚ | Βã Πt θf
à Ζ‘ 9#$ ρu

š
∩ ∈∈∪  Ï Ft è÷ ϑ
‰ ß 9ø #$ =
 tÏ †
ä ω
Ÿ …µç Ρ‾ )Î 4 πº Šu "
ø z
ä ρu %æ
Y Ž• Ø ö 3
| @n Ν ä /− ‘u #( θã
ã Š÷ #$ ∩∈⊆∪

¨β)Î 4 $è— ϑ s ρu $ù] θö z


y Û y νç θã
ã Š÷ #$ ρu $γ Å ≈=n ¹
y s ô )Î ‰
y è÷ /t Ú
Ç ‘ö {
F #$ †ûÎ #( ρ‰
ß ¡
Å "
ø ?è ω
Ÿ ρu

t ΖÏ ¡
∩∈∉∪  Å s
ó ϑ
ß 9ø #$ ∅
š ΒiÏ =
Ò ƒÌ %s !
« #$ M ÷ ‘u
| Ηu q

54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa
lalu ia bersemayam di atas Arasy; ia melindungi malam Dengan siang Yang mengiringinya
Dengan deras (silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-
bintang, (Semuanya) tunduk kepada perintahNya. ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan
menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Yang mencipta dan
mentadbirkan sekalian alam.

55. berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan.
Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas.

56. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yang
membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang (kalau-kalau
tidak diterima) dan juga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya
rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaiki amalannya.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 9 \ 20

9) Al-'Araf 117-122

ä ùÏ 'ù ƒt $Βt #
tβθ3 ß )
s =ù ?s ‘ Ï #Œs *Î ùs ( ‚
} δ š $Á
| ã È 9ø &r β
t , ÷ &r  y θΒã ’
# › 4 <n )Î $! Ζu Šø m
y ρ÷ &r ρu *

(#θ7ç =n ) y 9Ï $Ζu δ
s Ρ#$ ρu 7 è #( θ7ç =Î óä ùs t θ=è ϑ
∩⊇⊇∇∪ β y è÷ ƒt #( θΡç %.x $Βt ≅
Ÿ Ü ‘ tp :ø #$ ì
s /t ρu , y %s θu ùs ∩⊇⊇∠∪

tΗÏ >s ≈èy 9ø #$ >


bÉ t /Î $Ζ¨ Βt #u #( θþ 9ä $%s Ï f
t ‰
∩⊇⊄⊃∪  É ≈™
y οä t s ¡ 9#$ ’
y ¡ u +Å 9ø &é ρu t Ì óÉ ≈¹
∩⊇⊇∪  |

t ρã ≈δ
∩⊇⊄⊄∪ β y ρu  y θΒã >
4 › bÉ ‘u ∩⊇⊄⊇∪

117. dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Campakkanlah tongkatmu!" maka tiba-tiba tongkat
itu menelan apa Yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).

118. maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batalah (sihir) Yang mereka telah
lakukan.

119. oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka Dengan
keadaan Yang hina.

120. dan (Kemenangan Nabi Musa menjadikan) Ahli-ahli sihir itu Dengan sendirinya merebahkan
diri mereka sujud,

121. sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.

122. "(Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun".


AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 10 \ 20

10) Yunus 81-82

Ÿω ! ¨ )Î ( …ÿ &ã #é Ü
© #$ β Ï 6ö Šã ™
y ! ¨ )Î ( ã s
© #$ β ó ¡
bÅ 9#$ µÏ /Î ΟGç ⁄ø _
Å $Βt  y θΒã Α
4 › t $%s #( θö )
s 9ø &r $! ϑ
£ =n ùs

oνÌ 2
Ÿ θö 9s ρu µÏ GÏ ≈ϑ
y =Î 3
s /Î ,
¨ s
y 9ø #$ ! ‘ tÏ †
ª #$ , ä ρu Ï ¡
t ‰
∩∇⊇∪  Å "
ø ϑ
ß 9ø #$ ≅
Ÿ Ηu å ß =Î Á
x x ó ƒã

t θΒã Ì f
∩ ∇ ⊄∪ β ô Κã 9ø #$

81. setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata:" apa Yang kamu
datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya (dengan
mukjizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan
orang-orang Yang melakukan kerosakan.

82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara Yang benar Dengan Kalimah-kalimah
perintahNya, Walaupun Yang demikian dibenci oleh orang-orang Yang melakukan dosa".

11) Toha 69

Ÿωρu ( 9 s
Å ≈™ ß ‹ø .x #( θèã Ψo ¹
y ‰ y Ρ‾ )Î ( #( θþ èã Ζu ¹
| $ϑ ô )
| $Βt # s =ù ?s 7
y ΨÏ Šϑ
Ï ƒt ’ûÎ $Βt ,
È 9ø &r ρu

ß ‹ø m
4 At &r ]
∩ ∉∪ ’ y ã m
Ï $¡
¡ 9#$ x
ß =Î "
ø ƒã

69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan Segala (benda-
benda sihir) Yang mereka lakukan, kerana Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah
tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja ia berada".
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 11 \ 20

12) Al-Mukminun 115-118

’?n ≈èy Gt ùs t θèã _


∩⊇⊇∈∪ β y ö ?è ω
Ÿ $Ζu Šø 9s )Î Ν
ö 3
ä Ρ‾ &r ρu $WZ 7t ã ö 3
t Ν ä ≈Ψo )
ø =n z y Ρ‾ &r Ο
y $ϑ ó Fç 7ö ¡
Å s
y ùs &r

Βt ρu É ƒÌ 6
∩⊇⊇∉∪ Ο x 9ø #$ ¸
Ä ö èy 9ø #$ >
 ‘u θu δ
è ω
ā )Î µt ≈9s )Î ω
I ( ,
‘ s
y 9ø #$ 7
à =Î ϑ
y 9ø #$ !
ª #$

4 
ÿ µÏ /nÎ ‘u ‰ Ï …µç /ç $¡
y Ζã Ï $ϑ
| m y Ρ‾ *Î ùs µÏ /Î …µç 9s  y ö /ç ω
z ≈δ Ÿ t z — ≈9s )Î !
y #u $γ « #$ ì ä ‰
y Βt í ô ƒt

玍ö z
y M ó m
| Ρ&r ρu Ο y ‘ö #$ ρu ö "
Ï î
ø #$ >
bÉ ‘§ ≅%è ρu t ρã "
∩⊇⊇∠∪ β Ï ≈3
s 9ø #$ x
ß =Î "
ø ƒã ω
Ÿ …µç Ρ‾ )Î

t ΗÏ q
∩⊇⊇∇∪  ¿ ≡§ 9#$

115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada
kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula)
tidak akan dikembalikan kepada kami?"

116. maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi
Yang tetap benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.

117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak
berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan
amalnya Yang jahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak
akan berjaya.

118. dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun
dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 12 \ 20

13) As-Soffaat 1-10

¨β)Î ∩⊂∪ #— .ø ŒÏ M


Ï ≈Šu =Î ≈G− 9$$ ùs ∩⊄∪ #\ _
ô —y N
Ï ≡t _
Å ≡“¨ 9$$ ùs y ¹
∩⊇∪ $" Ï ≈"
| M ¤ ≈‾ Á
¢ 9#$ ρu

ŽU‘u ρu $ϑ
y κå ]s ÷ /t $Βt ρu Ú
Ç ‘ö { Ï ≡θu ≈ϑ
F #$ ρu N ¡ 9#$ >
y ¡  ‘§ Ó n
∩⊆∪ ‰ Ï ≡θu 9s /ö 3
ä γ
y ≈9s )Î

Z "
$à ø m
Ï ρu É .Ï #θu 3
∩∉∪ = s 9ø #$ π> Ζu ƒ“Ì /Î $‹u Ρ÷ ‰
‘ 9#$ u $! Κu ¡
¡ 9#$ $Ζ¨ ƒ− —y $Ρ‾ )Î É Ì ≈±
∩∈∪ − y 9ø #$
t ϑ

ΒÏ β
t θùè ‹ ø ƒã ρu ’
x ) ô {
4 ?n ã F #$ ∼ y 9ø #$ ’<n )Î β
Z ϑ t θèã ϑ
£ ¡
¡ „o ω
ā ∩∠∪ Š7 ‘Í $Β¨ 
9 ņ
s ‹ø © eÈ .ä ΒiÏ
x ≅

Ï z
y#Ü ô Βt ω
y  ā )Î ë ¹
∩∪ = Ï #ρu >
Ò #‹
x ã ö λç ;m ρu ( #‘Y θm
t Ν ã Šß 5 ΡÏ %`
∩∇∪ = eÈ .ä
y ≅

Ò %Ï $Or >
∩⊇⊃∪ = Ò $κp −
Å …µç èy 7t ?ø 'r ùs πs " ô ƒs :ø #$
x Ü

1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris Dengan berderet-deret -

2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari kejahatan) Dengan sesungguh-sungguhnya -

3. (hamba-hambaKu) Yang membaca kandungan Kitab Suci;

4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu -

5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan Segala Yang ada di antara
keduanya, dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.

6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi)
Dengan hiasan bintang-bintang.

7. dan (Kami pelihara urusan langit itu) Dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap
Syaitan Yang derhaka;

8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat)
penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari Segala arah dan penjuru,

9. untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa Yang tidak putus-putus.

10. kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu Yang curi mendengar mana-mana percakapan
(malaikat), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api Yang menjulang lagi menembusi.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 13 \ 20
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 14 \ 20

14) Al-Ahqaaf 29-32

çνρŽç Ø
| m £ =n ùs β
y $ϑ t #u ö )
à 9ø #$ χ
š θèã ϑ
Ï Gt ¡
ó „o 
dÇ f
É 9ø #$ 
z ΒiÏ #\ " y ‹ø 9s )Î $! Ψo ùø Žu À
x Ρt 7 | Œø )Î ρu

!$Ψo Βt θö )
s ≈ƒt #( θ9ä $%s z ƒ‘Í ‹
∩⊄∪  É ΨΒ• Ογ
Î ΒÏ θö %s ’
4 <n )Î #( θö 9© ρu  Å %è $ϑ
z Ó £ =n ùs ( #( θFç Á
Å Ρ&r #( θþ 9ä $%s

ü“‰
Ï κö ‰u µÏ ƒ÷ ‰ t ÷ /t $ϑ
y ƒt  y 9jÏ $%] ‰
dÏ Á
| Βã  y θΒã ‰
4 › Ï è÷ /t 
. ΒÏ Α
t “Ì Ρ&é $7— ≈Ft 2
Å $Ψo è÷ ϑ
Ï ™
y $Ρ‾ )Î

(#θΖã ΒÏ #u ρu !
« #$  Å #Šy #( θ7ç Š_
z ç Å &r $! Ζu Βt θö )
s ≈ƒt ∩⊂⊃∪ Λ8 )
É Gt ¡
ó Β• ,
9 ƒÌ Û 4 <n )Î ρu ,
s ’ dÈ s
y 9ø #$ ’<n )Î

āω Βt ρu 5 Š9Ï &r >


∩⊂⊇∪ Ο A #‹
x ã ô ΒiÏ Ν.ä ö gÅ †
t  ä ρu /ö 3
ä /Î θΡç Œè ΒiÏ Ν6
à 9s ö "
Ï óø ƒt µÏ /Î

4 â $! ‹u 9Ï ρ÷ &r 
ÿ µÏ ΡÏ ρŠß ΒÏ …µç 9s §
} Šø 9s ρu Ú
Ç ‘ö {
F #$ ’ûÎ “9 f
É è÷ ϑ
ß /Î §
} Šø =n ùs !
« #$  Å #Šy =
z ç ó gÅ †
ä

A 7Î Β• ≅
∩⊂⊄∪  9 ≈=n Ê
| ’ûÎ 
š ×Í ≈‾ 9s ρ' &é

29. dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu
(Wahai Muhammad) untuk mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya,
berkatalah (setengahnya kepada Yang lain): "Diamlah kamu Dengan sebulat-bulat ingatan untuk
mendengarnya!" kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya
(menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan) memberi peringatan dan amaran.

30. mereka berkata: "Wahai kaum kami! Sesungguhnya Kami telah mendengar Kitab (Al-Quran)
Yang diturunkan (oleh Allah) sesudah Nabi Musa, Yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab suci
Yang terdahulu daripadanya, lagi, memandu kepada kebenaran (tauhid) dan ke jalan Yang lurus
(ugama Islam)

31. "Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan) Rasul (Nabi Muhammad) Yang mengajak ke jalan Allah,
serta berimanlah kamu kepadaNya, supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa
kamu, dan menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang tidak terperi sakitnya.

32. "Dan sesiapa tidak menyahut (seruan) Rasul Yang mengajaknya ke jalan Allah, maka ia tidak
akan dapat melepaskan diri (dari balasan azab walau ke mana sahaja ia melarikan diri) di bumi,
dan ia tidak akan beroleh sesiapapun - Yang lain dari Allah - sebagai pelindung-pelindung Yang
membelanya; mereka (yang demikian sifatnya) adalah Dalam kesesatan Yang nyata".
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 15 \ 20

15) Ar-Rahman 33-36

ÏN≡θu ≈ϑ ¡ 9#$ ‘Í $Ü
y ¡ s %ø &r 
ô ΒÏ #( ρ‹
ä "
à Ζ?s β&r Ν
ö Fç è÷ Ü ó #$ β
s Gt ™ È )Î §
Ä Ρ} dÇ gÅ :ø #$ Žu ³
M #$ ρu  | è÷ ϑ
y ≈ƒt

ä /nÎ ‘u Ï ω
y 3
$ϑ dÄ 'r 7Î ùs
I #u “ 9 ≈Ü
∩⊂⊂∪  s =ù ¡ ā )Î χ
Ý 0Î ω š ä "
ρ‹ à Ζ?s ω ä "
Ÿ 4 #( ρ‹ à Ρ$$ ùs Ú
Ç ‘ö {
F #$ ρu

È #Žu Ç
∩ ⊂ ∈∪ β Å Gt ⊥?s ξ Ó $tp Υ
Ÿ ùs ¨ é ρu ‘9 $Ρ‾ ΒiÏ â
Ô #θu ©
ä $ϑ ä ‹ø =n ã
y 3 ã ™
t ≅ y ö ƒã È $/t ‹
∩ ⊂ ⊆∪ β jÉ 3
s ?è

È $/t ‹
∩⊂∉∪ β jÉ 3
s ?è $ϑ ä /nÎ ‘u Ï ω
y 3 dÄ 'r 7Î ùs
I #u “

33. Wahai sekalian jin dan manusia! kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan
langit dan bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami), maka cubalah kamu
menembus keluar. kamu tidak akan menembus keluar melainkan Dengan satu kekuasaan (yang
mengatasi kekuasaan kami; Masakan dapat)!

34. maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan?

35. kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar dari kalangan jin dan manusia) akan ditimpakan
Dengan api Yang menjulang-julang dan leburan tembaga cair (yang membakar); Dengan Yang
demikian, kamu tidak akan dapat mempertahankan diri (dari azab seksa itu);

36. maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan?
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 16 \ 20

16) Al-Hasyr 21-24

ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9

ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρ㍩3x"tGtƒ óΟßγ‾=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ΎôØtΡ ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$#

∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$# uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$#

ßÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ

šχθà2Ύô³ç„ $£ϑtã «!$# z≈ysö6ß™ 4 çŽÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$#

ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪

∩⊄⊆∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9

21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat
Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal
Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.

22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan
Yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang
Maha Suci; Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan
Keamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat
(menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari
Segala Yang mereka sekutukan dengannya.

24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada
ada); Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah
nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada
di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 17 \ 20

17) Al-Jin 1-9

∩⊇∪ $7Y gp ”
x $Ρº #u ö %è $Ψo è÷ ÿÏ œ
x $Ρ‾ )Î #( θþ 9ä $) dÇ gÅ :ø #$ 
s ùs  z ΒiÏ Ö "
x Ρt ì
y ϑ ó #$ µç Ρ‾ &r ’
y Gt ™ ¥ <n )Î  Ç ρ&é ≅
z r ö %è

4’?n ≈èy ?s …µç Ρ‾ &r ρu Y n


∩⊄∪ #‰ t &r $! Ζu /nÎ t /Î 8
x ŽÎ ³
ô Σa 9s ρu ( µÏ /Î $Ζ¨ Βt $↔t ùs ‰
Ï ©
ô ” 9#$ ’<n )Î “
ü ‰
Ï κö ‰u

$Ζu κå Ž"
Ï ™ ã θ)
y Α à ƒt χ
š %.x …µç Ρ‾ &r ρu V !s ρu ω
∩⊂∪ #$ Ÿ ρu πZ 7t s
Å ≈¹
| ‹ ª #$ $Βt $Ζu /nÎ ‘u ‰
x ƒs B ‘ `
y

«!#$ ’?n ã ÷ gÅ :ø #$ ρu §
t  ß Ρ}
M #$ Α à ?s 9© β&r $! Ψ¨ Ζu ß
t θ) s $Ρ‾ &r ρu V Ü
∩⊆∪ $Ü s ©
x !
« #$ ’?n ã
t

dÇgÅ :ø #$ 
z ΒiÏ Α
5 %`
y Ì /Î β
t ρŒè θèã ƒt §
Ä Ρ} z ΒiÏ Α
M #$  × %`
y ‘Í β
t %.x …µç Ρ‾ &r ρu ∩∈∪ $/\ ‹
É .x

Y n
∩∠∪ #‰ t &r ! y èy 7ö ƒt 9© β&r Λ÷ ä ΨΨo ß
ª #$ ] y .x #( θΖ‘ ß
s $ϑ ö κå Ξ¨ &r ρu
s Ν Z δ
∩ ∉∪ $ ) ö δ
y ‘u Ν è ρŠß #“t ùs

$Ρ‾ &r ρu ∩∇∪ $7Y κå −


à ρu #‰
Y ƒ‰
Ï © U t m
x $™ ô ∞y =Î Βã $γ
y M ô `
y ≈Ρt ‰ y θu ùs u $! ϑ ¡ 9#$ $Ψo ¡
y ¡ ó ϑ
y 9s $Ρ‾ &r ρu

Y ¹
#‰ | ‘§ $/\ $κp −
Å …µç 9s ô‰gÅ † F #$ Æìϑ
s tβψ Ï Gt ¡
ó „o ϑ
y ùs ( Æìϑ
ô ¡
¡ =9Ï y‰èÏ ≈)
s Βt $κp ]÷ ΒÏ ß‰èã )
ø Ρt $Ζ¨ .ä

∩ ∪

1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku, Bahawa sesungguhnya: satu


rombongan jin telah mendengar (Al-Quran Yang Aku bacakan), lalu mereka (menyampaikan
hal itu kepada kaumnya dengan) berkata: `Sesungguhnya Kami telah mendengar Al-Quran
(sebuah Kitab Suci) Yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan!

2. `Kitab Yang memberi panduan ke jalan Yang betul, lalu Kami beriman kepadaNya, dan
Kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk Dengan Tuhan kami.

3. `Dan (ketahuilah Wahai kaum kami!) Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran dan
keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 18 \ 20
4. `Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah) Bahawa sesungguhnya: (ketua) Yang kurang akal
pertimbangannya dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata Yang
melampaui kebenaran;

5. `Dan Bahawa Sesungguhnya (nyatalah kesalahan) kita menyangka Bahawa manusia dan jin
tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu Yang dusta terhadap Allah.

6. `Dan Bahawa Sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa orang dari manusia,
menjaga dan melindungi dirinya Dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin,
kerana Dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat.

7. `Dan Bahawa Sesungguhnya (tidaklah benar) manusia menyangka sebagaimana Yang kamu
sangka, Bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang Rasul (atau tidak akan
membangkitkan manusia pada hari kiamat).

8. `Dan Bahawa Sesungguhnya Kami telah berusaha mencari berita langit, lalu Kami dapati langit
itu penuh Dengan pengawal-pengawal Yang sangat kuat kawalannya, dan (dengan rejaman-
rejaman) api Yang menyala.

9. `Padahal Sesungguhnya Kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat (perhentian) di langit


untuk mendengar (percakapan penduduknya); maka sekarang sesiapa Yang cuba Mendengar,
akan mendapati api Yang menyala Yang menunggu merejamnya.
AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 19 \ 20

18) Al-Ikhlas

öΝ9s ρu ô 9s θƒã Ν
∩⊂∪ ‰ ö 9s ρu $
ô #Î ƒt Ν
ö 9s ß ϑ
∩⊄∪ ‰ ¢ 9#$ !
y Á ª #$ î m
∩⊇∪ ‰ y &r ! è ≅
ª #$ θu δ ö %è

y &r #θ— "


7 m
∩⊆∪ ‰ à 2
à …&ã !© 3
ä ƒt

1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;

4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".

19) Al-Falaq

#Œs )Î ,
@ ™
Å %ñ
y ŽhÎ °
Ÿ ΒÏ ρu y $Βt ŽhÎ °
t =n {
∩⊄∪ , Ÿ ΒÏ È =n "
∩⊇∪ , x 9ø #$ >
bÉ t /Î Œè θã
ã &r ≅
ö %è

#Œs )Î ‰
> ™
Å %n
t hÌ ©
x ΒÏ ρu Ï )
∩⊆∪ ‰ s èã 9ø #$ †ûÎ M
Ï ≈Vs ≈"
¤ Ζ¨ 9#$ hÌ ©
x ΒÏ ρu | %s ρu
∩⊂∪ =

y ¡
∩∈∪ ‰ | m
y

1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang menciptakan
sekalian makhluk,

2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;

3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;

4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan


(dan ikatan-ikatan);

5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".


AYAT RUQYAH SYARIAH M\S 20 \ 20

20) An-Naas

ΒÏ Ä $Ψ¨ 9#$ µÏ ≈9s )Î


∩⊂∪ ¨ Ä $Ψ¨ 9#$ 7
∩ ⊄∪ ¨ Å =Î Βt Ä $Ψ¨ 9#$ >
∩⊇∪ ¨ bÉ t /Î Œè θã
ã &r ≅
ö %è

Ä
∩ ∈∪ Z $Ψ¨ 9#$ ‘Í ρ‰
ß ¹
ß †ûÎ ¨
â θÈ ™
ó θu ƒã “%
Ï !© #$ Ä $Ψ¨ ƒs :ø #$ ¨
∩ ⊆∪ ¨ Ä #θu ™
ó θu 9ø #$ hÌ ©
x

Ä $Ψ¨ 9#$ ρu πÏ Ψ¨ f
∩∉∪ ¨ É 9ø #$ 
z ΒÏ

1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

2. "Yang Menguasai sekalian manusia,

3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam, -

5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia, -

6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".