Você está na página 1de 5

(Samuel 15 (2 Samuel 15 2

‫ָר ִ ֥צים‬ ‫ִ ֖אישׁ‬ ‫שּׁים‬


֥ ִ ‫ַוח ֲִמ‬ ‫וְ סֻ ִס֑ים‬ ‫מֶ ְרכָּ ָב֖ה‬ ‫אַ ְבשָׁ ֔ל ם‬ ֙‫ל‬ ‫וַיַּ ֤עַ שׂ‬ ‫֔ ֵכן‬ ‫מֵ ַא֣ח ֲֵרי‬ ֙ ‫ וַ ֽ  יְ ִהי‬1
raTzim 'ish vachamishShim vesuSim; merkaVah avshaLom, lo vaiYa'as Chen, me'Acharei vayHi
os que corriam homens e cinquenta e cavalos carruagem Absalão para ele e aparelhou assim depois e aconteceu

‫ְלפָ נָ ֽיו׃‬
lefaNav.
à frente dele

‫ֲשׁר־ יִ ְהיֶה־ לּ ־‬
ֶֽ ‫א‬ ‫כָּ ל־ הָ ִא֣ישׁ‬ ‫וַיְ ִ֡הי‬ ‫הַ ָשּׁ֑עַ ר‬ ‫ֶדּ ֶ֣ר‬ ‫עַ ל־ יַ ֖ד‬ ‫וְ עָ ֕ ַמד‬ ‫אַ ְבשָׁ ֔ל ם‬ ֙ ‫ וְ ִה ְשׁ ִכּים‬2
lov- yihyeh- 'aSher- ha'Ish kol- vayHi hashSha'ar; Derech yad 'al- ve'aMad avshaLom, vehishKim
para ele havia que o homem todo e acontecia o portão o caminho de ao lado de e permanecia Absalão e Madrugou
‫ו ַ֕יּ ֹאמֶ ר‬ ‫ַ֔אתָּ ה‬ ֙ ‫ִעיר‬ ‫ֵ ֽאי־ ִמזֶּ ֥ה‬ ‫אֵ לָ יו ֙ ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר‬ ‫אַ ְבשָׁ ל֤ ם‬ ‫וַיִּ ְק ָ ֨רא‬ ‫לַ ִמּ ְשׁ ֗ ָפּט‬ ֶ‫לָ ֨ב א אֶ ל־ הַ ֜ ֶמּל‬ ֩ ‫ִריב‬
vaiYomer 'Attah, 'ir mizZeh 'ei- vaiYomer, 'eLav avshaLom vaiyikRa lammishPat, hamMelech 'el- laVo riv
e dizia tu? cidade de qual e dizia a ele Absalão e chamava como o juízo ao rei para ir contenda

‫יִ ְשׂ ָר ֵא֖ל עַ ְב ֶ ֽדּ ׃‬ ‫טי־‬


ֽ ֵ ‫ִשׁ ְב‬ ‫מֵ אַ ַח֥ד‬
'avDecha. Yisra'El shivtei- me'aChad
o teu servo Israel as tribos de dentre uma de

‫הַ ֶ ֽמּלֶ ׃‬ ‫מֵ ֵא֥ת‬ ֖ ‫ְל‬ ‫אֵ ין־‬ ‫וְ שׁ ֵֹמ ַ֥ע‬ ‫ט ִב֣ים וּנְ כ ִֹח֑ים‬ ‫ר‬
֖ ֶ ָ‫ְר ֵא֥ה ְדב‬ ‫אֵ לָ יו ֙ אַ ְבשָׁ ֔ל ם‬ ‫ וַיֹּ֤אמֶ ר‬3
hamMelech. me'Et leCha 'ein- veshoMea' unechoChim; toVim devaRecha re'Eh avshaLom, 'eLav vaiYomer
o rei de junto de para ti não há mas o que escuta e retas boas a tua causa vê Absalão a ele então dizia

‫ִ ֥ריב‬ ‫לּ־‬ ‫ֲשׁר־ יִ ְהיֶה־‬


ֶֽ ‫א‬ ‫יָב֥ א כָּ ל־ ִ ֛אישׁ‬ ‫לי‬
ַ ֗ ָ‫וְ ע‬ ‫בָּ ָא ֶ֑רץ‬ ‫שׁ ֵֹפ֖ט‬ ‫ִמי־ יְ ִשׂ ֵמ֥נִ י‬ ‫אַ ְבשָׁ ֔ל ם‬ ֙ ‫ וַיּ ֹ֙אמֶ ר‬4
riv lo- yihyeh- 'aSher- 'ish kol- yaVo ve'aLai, ba'Aretz; shoFet yesiMeni mi- avshaLom, vaiYomer
contenda para ele houvesse que homem todo viria e para mim na terra o que julga me poria quem Absalão e dizia
‫וְ ִה ְצ ַדּ ְק ִ ֽתּיו׃‬ ‫וּמ ְשׁ ָפּ֖ט‬
ִ
vehitzdakTiv. umishPat
e lhe Faria justiça e controvérsia

‫ֽל ׃‬ ‫וְ נָ ֥שַׁ ק‬ ֖‫ל‬ ‫וְ הֶ חֱזִ ֥יק‬ ‫אֶ ת־ י ָ֛ד‬ ‫וְ שָׁ ַל֧ח‬ ֑‫ל‬ ‫ח ֖ת‬
ֲ ַ‫ְל ִה ְשׁתּ‬ ‫ִ ֔אישׁ‬ ‫ִבּ ְק ָרב־‬ ֙ ‫ וְ הָ ָיה‬5
lo. veNashak lo vehecheZik yaDo 'et- veshaLach lo; lehishtachaVot 'Ish, bikrov- vehaYah
a ele e beijava nele e segurava a mão dele e estendia a ele para se prostrar alguém em se aproximar e acontecia

‫אַ ְבשָׁ ֔ל ם‬ ֙ ‫וַיְ ַג ֵנּב‬ ֶ‫אֶ ל־ הַ ֶמּ֑ל‬ ‫לַ ִמּ ְשׁ ָפּ֖ט‬ ‫באוּ‬


ֹ ֥ ‫ָי‬ ‫יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל אֲשֶׁ ר־‬ ‫ְלכָ ל־‬ ֙ ‫הַ ֶזּה‬ ‫כַּ ָדּ ָב֤ר‬ ‫אַ ְבשָׁ ֜ל ם‬ ‫ ַו ֨ ַיּעַ שׂ‬6
avshaLom, vayganNev hamMelech; 'el- lammishPat yaVo'u 'aSher- Yisra'El, lechol hazZeh kaddaVar avshaLom vaiYa'as
Absalão e furtava ao rei para o juízo iam que Israel para todo a esta como a ação Absalão e fazia

‫יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ פ‬ ‫אַ נְ ֵשׁ֥י‬ ‫אֶ ת־ ֵל֖ב‬


Peh Yisra'El. 'anShei lev 'et-
Israel os homens de o coração de

‫אֶ ת־ נִ ְד ִ ֛רי‬ ‫ַואֲשַׁ ֵלּ֛ם‬ ‫ָנּ֗א‬ ‫ֵא֣לֲכָ ה‬ ֶ‫אֶ ל־ הַ ֔ ֶמּל‬ ֙ ‫אַ ְבשָׁ ל ם‬ ‫וַיֹּ֤אמֶ ר‬ ‫אַ ְרבָּ ִע֣ים שָׁ נָ ֑ה‬ ‫ִמ ֵ ֖קּץ‬ ‫ וַיְ ִ֕הי‬7
nidRi 'et- va'ashalLem Na, 'Elachah hamMelech, 'el- 'avshalOm vaiYomer shaNah; 'arba'Im mikKetz vayHi
os votos de e Pagarei por favor irei ao rei Absalão e disse anos quarenta em final de e aconteceu
‫ְבּחֶ ְב ֽר ן׃‬ ‫ליהוָ ֖ה‬
ֽ ַ ‫ָד ְר ִתּי‬
֥ ַ ‫אֲשֶׁ ר־ נ‬
bechevRon. YHWH naDarti 'aSher-
em Hebrom a YHWH votei que

‫יב֤נִ י‬
ֵ ‫)ק יְ ִשׁ‬ (‫ָשׁ ב‬
֨ ‫מר ִאם־ יְ ִשׁיב[ ]כ י‬
ֹ ֑ ‫לֵ א‬ ‫ֲרם‬
֖ ָ ‫בַּ א‬ ‫ִבגְ שׁ֛ וּר‬ ‫ְבּ ִשׁ ְב ִ ֥תּי‬ ֔ ‫ֵנ ֶ֙דר ֙ נ ַָד֣ר עַ ְב ְדּ‬ ‫ ִכּי־‬8
yeshiVeni k yaShov ch yeshiv 'im- leMor; ba'aRam vigShur beshivTi 'avdeCha, naDar neder ki-
me fizer retornar qerê* fazer retornar ketiv se dizendo em Arã em Gesur no meu habitar o teu servo votou voto porque

‫וְ עָ בַ ְד ִ ֖תּי אֶ ת־ יְ הוָ ֽה׃‬ ‫יְ ה ָוה ֙ יְ ֣רוּשָׁ ֔לַ ִם‬


YHWH. 'et- ve'avadTi yeRushaLim, YHWH
a YHWH e servirei Jerusalém YHWH

‫פ‬ ‫חֶ ְב ֽר נָה׃‬ ֶ‫וַיֵּ ֥ל‬ ‫וַיָּ ֖ קָ ם‬ ‫ְבּשָׁ ל֑ ם‬ ֣ ‫ֵל‬ ֶ‫הַ ֶמּ֖ל‬ ֥‫ל‬ ‫ ו ַֽיּ ֹאמֶ ר־‬9
Peh chevRonah. vaiYelech vaiYakom beshaLom; lech hamMelech lo vaiyomer-
para Hebrom e foi e se levantou em paz vai o rei a ele então disse

֔ ‫ל‬ ֙ ‫ל ל‬ ‫ל‬ ‫֔ל‬ ֙ ‫ל‬ ‫ל‬


‫ֹפר‬
ָ ֔ ‫הַ שּׁ‬ ‫אֶ ת־ ק֣ ל‬ ֙ ‫ְכּשָׁ ְמעֲכֶ ם‬ ‫מר‬
ֹ ֑ ‫יִ ְשׂ ָר ֵא֖ל לֵ א‬ ‫ִשׁ ְב ֵט֥י‬ ‫ְבּכָ ל־‬ ‫ְמ ַרגְּ ִ֔לים‬ ֙ ‫אַ ְבשָׁ ל ם‬ ‫ וַיִּ ְשׁ ַל֤ח‬10
hashoFar, Kol 'et- keshame'aChem leMor; Yisra'El shivTei bechol meraggeLim, 'avshalOm vaiyishLach
trompa o som de como o vosso escutar dizendo Israel as tribos de dentre todas os que espionam Absalão e enviou

‫ְבּחֶ ְב ֽר ן׃‬ ‫אַ ְבשָׁ ל֖ ם‬ ‫ל‬


֥ ַ ָ‫מ‬ ‫ַואֲמַ ְר ֕ ֶתּם‬
bechevRon. avshaLom maLach va'amarTem
em Hebrom! Absalão reina e direis

‫כָּ ל־‬ ‫ל ֹא י ְָדע֖ וּ‬


֥ ְ‫ו‬ ‫ְלתֻ ָמּ֑ם‬ ‫ֹל ִכ֣ים‬
ְ ‫וְ ה‬ ‫ְק ֻר ִ ֖אים‬ ‫ירוּשָׁ ֔לַ ִם‬
֣ ‫ִמ‬ ֙ ‫ִאישׁ‬ ‫את֤יִ ם‬
ַ ָ‫מ‬ ‫הָ ְל ֞כוּ‬ ‫ וְ אֶ ת־ אַ ְבשָׁ ֗ל ם‬11
kol- yade'U veLo letumMam; veholeChim keru'Im miRushaLim, 'ish maTayim haleChu avshaLom, ve'Et
todo sabiam e não na integridade deles e os que iam os que chamados desde Jerusalém homens duzentos foram Absalão e com
‫ָדּ ָ ֽבר׃‬
daVar.
assunto

‫אֶ ת־‬ ֖‫ְבּז ְָבח‬ ‫ִמגִּ ֔ ה‬ ֙ ‫ֵ ֽמ ִעיר‬ ‫ָדּ ִו֗ד‬ ‫י ֵע ֣ץ‬ ‫אֶ ת־ א ֲִחי ֹ֨תפֶ ל הַ ִ ֽגּי ִנ֜י‬ ‫֠אַ ְבשָׁ ל ם‬ ‫ וַיִּ ְשׁ ַל ֣ח‬12
'et- bezaveCho miggiLoh, me'iRo daVid, yo'Etz haggiloNi 'achiTofel 'et- 'Avshalom vaiyishLach
no sacrificar dele desde Gilo desde a cidade dele Davi o que aconselhava o gilonita a Aitofel Absalão e enviou

‫אֶ ת־ אַ ְבשָׁ ֽל ם׃‬ ‫ָרב‬


ָ֖ ‫ו‬ ‫ל‬
ֵ֥ ‫ה‬ ‫וְ הָ ָע ֛ם‬ ‫אַ ִ֔מּץ‬ ֙ ‫הַ קֶּ ֙שֶׁ ר‬ ‫הי‬
֤ ִ ְ‫וַי‬ ‫הַ זְּ בָ ִח֑ים‬
avshaLom. 'et- vaRav hoLech veha'Am 'amMitz, hakKesher vayHi hazzevaChim;
com Absalão e numeroso o que ia e o povo fortificada a conspiração e aconteceu os sacrifícios comunitários

‫אַ ְבשָׁ ֽל ם׃‬ ‫ֲרי‬


֥ ֵ ‫יִ ְשׂ ָר ֵא֖ל אַ ח‬ ‫ִ ֥אישׁ‬ ‫לֶ ב־‬ ‫מר הָ יָ ֛ה‬
ֹ ֑ ‫אֶ ל־ ָדּ ִו֖ד לֵ א‬ ‫הַ מַּ ִגּ֔יד‬ ֙ ‫ ַויָּבֹא‬13
avshaLom. 'achaRei Yisra'El 'ish lev- haYah leMor; daVid 'el- hammagGid, vaiyaVo
Absalão atrás de Israel cada um de o coração de está dizendo a Davi o que relatava então foi

‫ל ֹא־ ִ ֽת ְהיֶה־ ָלּ֥נוּ‬ ‫כּי‬


ִ֛ ‫וְ נִ ְב ָ ֔רחָ ה‬ ‫ק֣ וּמוּ‬ ֙ ‫ִבירוּשָׁ ֨לַ ִם‬ ֤‫ִאתּ‬ ‫אֲשֶׁ ר־‬ ‫ְלכָ ל־ עֲבָ ָ ֨דיו‬ ‫֠ ָדּוִ ד‬ ‫ וַיֹּ֣אמֶ ר‬14
Lanu tihyeh- lo- ki venivRachah, Kumu virushaLim itTo 'aSher- 'avaDav lechol David vaiYomer
para nós haverá não porque e fujamos levantai-vos em Jerusalém com ele que os servos dele a todos Davi e disse

‫אֶ ת־ ָה ָ֣ר ֔ ָעה‬ ֙ ‫לינוּ‬


ֵ ֨ ָ‫ע‬ ‫יח‬
ַ ‫וְ ִה ִ ֤דּ‬ ֙ ‫וְ ִה ִשּׂ ָג ֙נוּ‬ ‫יְ מַ ֵה֤ר‬ ‫פֶּ ן־‬ ‫לכֶ ת‬
ֶ ֗ ָ‫ל‬ ‫מַ ה ֲ֣רוּ‬ ‫אַ ְבשָׁ ל֑ ם‬ ‫יט֖ה ִמ ְפּנֵ ֣י‬
ָ ֵ‫ְפל‬
hara'Ah, 'et- 'aLeinu vehidDiach vehissiGanu yemaHer pen- laLechet, mahaRu avshaLom; mippeNei feleiTah
a maldade sobre nós e lance e nos alcance se apresse para que não em andar vos apressai Absalão de perante escape

‫ח ֶרב׃‬
ָֽ ‫ְל ִפי־‬ ‫הָ ִע֖יר‬ ‫וְ ִה ָכּ֥ה‬
Charev. lefi- ha'Ir vehikKah
espada a fio de a cidade e fira

‫ִהנֵּ ֥ה‬ ֶ‫הַ ֶמּ֖ל‬ ‫אד ִֹנ֥י‬


ֲ ‫אֲשֶׁ ר־ יִ ְב ַח֛ר‬ ‫כל‬ֹ ֧ ‫ְכּ‬ ֶ‫אֶ ל־ הַ ֶמּ֑ל‬ ֶ‫הַ ֶמּ֖ל‬ ‫עַ ְב ֵ ֽדי־‬ ‫ֹאמ ֥רוּ‬
ְ ‫ וַיּ‬15
hinNeh hamMelech 'adoNi yivChar 'aSher- keChol hamMelech; 'el- hamMelech 'avdei- vaiyomeRu
eis que o rei o meu senhor o que escolher em tudo ao rei do rei os servos então disseram
‫עֲבָ ֶ ֽדי ׃‬
'avaDeicha.
os teus servos

‫מר‬ֹ ֥ ‫ִל ְשׁ‬ ‫שׁים‬


֖ ִ ְ‫ִ ֽפּלַ ג‬ ‫ֵא֣ת ֶע ֧שֶׂ ר נ ִָשׁ֛ים‬ ֶ‫הַ ֗ ֶמּל‬ ‫ע ֹז֣ב‬
ֲ ‫ַו ַיּ‬ ‫ְבּ ַרגְ ָל ֑יו‬ ֖‫וְ כָ ל־ בֵּ ית‬ ֶ‫הַ ֶמּ֛ל‬ ‫ ַויּ ֵֵצ֥א‬16
lishMor pilagShim naShim 'Eser 'et hamMelech, vaiya'aZo beragLav; beiTo vechol hamMelech vaiyeTze
para guardarem concubinadas mulheres dez o rei mas deixou aos pés dele a casa dele e toda o rei e saiu

‫הַ ָ ֽבּיִ ת׃‬


habBayit.
a casa

‫חק׃‬ֽ ָ ‫הַ מֶּ ְר‬ ‫ֵבּ֥ית‬ ‫ַויַּעַ ְמ ֖דוּ‬ ‫ְבּ ַרגְ ָל ֑יו‬ ‫וְ כָ ל־ הָ ָע֖ם‬ ֶ‫הַ ֶמּ֛ל‬ ‫ ַויּ ֵֵצ֥א‬17
hammerChak. beit vaiya'amDu beragLav; ha'Am vechol hamMelech vaiyeTze
a distância a casa de e permaneceram aos pés dele o povo e todo o rei e saiu

‫מֵ א֣ ת‬ ‫שֵׁ שׁ־‬ ‫וְ ָ ֽכל־ הַ גִּ ִ֞תּים‬ ‫וְ כָ ל־ הַ ְפּלֵ ִת֑י‬ ‫וְ כָ ל־ הַ ְכּ ֵר ִ ֖תי‬ ‫עַ ל־ י ָ֔ד‬ ‫עֹ ְב ִ ֣רים‬ ֙ ‫עֲבָ ָדיו‬ ‫ וְ כָ ל־‬18
me'ot shesh- haggitTim vechol happeleTi; vechol hakkereTi vechol yaDo, 'al- 'oeRim 'avaDav vechol
seiscentos o gatita e todo o peleteu e todo o quereteu e todo ao lado dele os que passavam os servos dele e todos
‫הַ ֶ ֽמּלֶ ׃‬ ‫עַ ל־ ְפּנֵ ֥י‬ ‫עֹ ְב ִ ֖רים‬ ‫ִמ ַגּ֔ת‬ ֙ ‫ָבּ֤אוּ ְב ַרגְ ל‬ ‫אֲשֶׁ ר־‬ ‫ִ ֗אישׁ‬
hamMelech. peNei 'al- 'oeRim migGat, veragLo Ba'u 'aSher- 'Ish,
o rei perante os que passavam desde Gate ao pé dele iam que homens

֙ ‫֙ל‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ֔ ‫ל‬ ֙ ‫֙ל‬


‫ִ ֽכּי־‬ ֙ ֶ‫ִעם־ הַ מֶּ ֙ל‬ ‫וְ ֵשׁ֤ב‬ ‫שׁ֣ וּב‬ ‫ִא ָתּ֑נוּ‬ ‫תּה‬
֖ ָ ַ‫א‬ ‫גַּם־‬ ֛‫תֵ ֵל‬ ‫ָל֧מָּ ה‬ ‫אֶ ל־ ִא ַתּ֣י הַ גִּ ִ֔תּי‬ ֙ ֶ‫הַ מֶּ ֙ל‬ ‫ וַיֹּ֤אמֶ ר‬19
ki- hamMelech 'im- veShev shuv 'itTanu; 'atTah gam- teLech Lammah haggitTi, 'itTai 'el- hamMelech vaiYomer
porque o rei com e fica retorna conosco? tu também irias por que o gatita a Itai o rei e disse

‫ִל ְמק ֶ ֽמ ׃‬ ‫תּה‬


֖ ָ ַ‫א‬ ‫ֹל֥ה‬
ֶ ‫גּ‬ ‫וְ גַם־‬ ‫ַ֔אתָּ ה‬ ‫נ ְָכ ִ ֣רי‬
limkoMecha. 'atTah goLeh vegam- 'Attah, nacheRi
para o teu local tu o que vai para o exílio e também tu estrangeiro

‫ַע֥ל אֲשֶׁ ר־ א ֲִנ֖י‬ ‫ל‬ֵ֔ ‫ה‬ ‫ַוא ֲִנ ֣י‬ ‫לכֶ ת‬


ֶ ֔ ָ‫ל‬ ֙ ‫)ק ִעמָּ ֙נוּ‬ (֤ ‫ע‬
ֲ ‫]כ א ִ ֲֽני‬ [ ‫ע‬
ֲ ‫אֲנ‬ ‫וְ הַ יּ֞ ם‬ ‫ ְתּמ֣ ל ׀ בּ ֶ֗א‬20
'aNi 'aSher- 'al hoLech, va'aNi laLechet, 'imManu k 'ani'aCha ch 'ano'acha vehaiYom bo'Echa, teMol
eu que para o que vai e eu em caminhar? conosco qerê* te faria vaguear ketiv e hoje o teu vir ontem
‫ֱמת׃‬
ֽ ֶ ‫ֶוא‬ ‫ֶח֥סֶ ד‬ ‫מּ‬
֖ ָ ‫ִע‬ ‫אֶ ת־ אַ ֶח֛י‬ ‫וְ הָ ֵשׁ֧ב‬ ‫שׁ֣ וּב‬ ֑ ‫ה ֵל‬
ve'eMet. Chesed 'imMach 'aCheicha 'et- vehaShev shuv hoLech;
e fidelidade benevolência contigo com os teus irmãos e fica retorna o que vai

‫֠ ִכּי ִאם־ ִבּ ְמ ֞ק ם א ֲֶשׁ֥ר‬ ֶ‫הַ ֔ ֶמּל‬ ‫אד ִֹנ ֣י‬


ֲ ֙ ‫יְ ה ָו֗ה וְ חֵ י‬ ‫חַ י־‬ ‫ֹאמ֑ר‬
ַ ‫וַיּ‬ ֶ‫ִא ַתּ֛י אֶ ת־ הַ ֶמּ֖ל‬ ‫ וַיַּ ֧עַ ן‬21
'aSher bimKom 'im- ki hamMelech, 'adoNi veChei YHWH chai- vaiyoMar; hamMelech 'et- 'itTai vaiYa'an
que em local se que o rei o meu senhor e o vivente de YHWH vivente e disse ao rei Itai mas respondeu

‫יִ ְהיֶ ֥ה עַ ְב ֶ ֽדּ ׃‬ ‫ִכּי־ ָשׁ֖ם‬ ‫ִאם־ ְלחַ ִ֔יּים‬ ֙ ‫ִאם־ ְלמָ ֙ ֶות‬ ֶ‫הַ ֗ ֶמּל‬ ‫אד ִֹנ ֣י‬
ֲ ‫ָשּׁ֣ם ׀‬ ‫ִ ֽי ְהיֶה־‬
'avDecha. yihYeh sham ki- lechaiYim, 'im- leMavet 'im- hamMelech, 'adoNi sham yihyeh-
o teu servo estará ali que se para vidas se para morte o rei o meu senhor ali estiver

‫ִא ֽתּ ׃‬ ‫א ֲֶשׁ֥ר‬ ‫וְ כָ ל־ הַ ַטּ֖ף‬ ‫ָשׁיו‬


ָ ֔ ‫אנ‬
ֲ ‫וְ כָ ל־‬ ֙ ‫ִא ַתּ֤י הַ גִּ ִתּי‬ ‫ע ֹ֞בר‬
ֲ ‫וַ ֽ   ַיּ‬ ‫בר‬
ֹ֑ ‫ע‬
ֲ ‫ַו‬ ֣ ‫תּי ֵל‬
֖ ַ ‫ָדּ ִו֛ד אֶ ל־ ִא‬ ‫ וַיֹּ֧אמֶ ר‬22
itTo. 'aSher hatTaf vechol 'anaShav, vechol haggitTi 'itTai vaiya'aVor va'aVor; lech 'itTai 'el- daVid vaiYomer
com ele que a criança e toda os homens dele e todos o gatita Itai e passou e passa vai a Itai Davi então disse

‫ְבּנַ ֣חַ ל‬ ֙ ‫עֹ בֵ ר‬ ֶ‫וְ הַ ֗ ֶמּל‬ ‫ק֣ ל גּ ָ֔ד ל וְ כָ ל־ הָ ָע֖ם עֹֽ ְב ִ ֑רים‬ ֙ ‫בּ ִכים‬ ‫ וְ כָ ל־ הָ ָ֗א ֶרץ‬23
beNachal 'oVer vehamMelech, 'oeRim; ha'Am vechol gaDol, Kol boChim ha'Aretz, vechol
pelo uádi de o que passava e o rei os que passavam o povo e todo grande voz as que pranteavam a terra e toda

‫אֶ ת־ הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃‬ ‫ד ֶר‬


ֶ֖ ‫עַ ל־ ְפּנֵי־‬ ‫וְ כָ ל־ הָ עָ ם ֙ עֹ ְב ִ ֔רים‬ ‫ִק ְד ֔ר ן‬
hammidBar. 'et- Derech penei- 'al- 'oeRim, ha'Am vechol kidRon,
o deserto caminho as faces de sobre os que passavam o povo e todo o Cedrom

‫אֶ ת־‬ ֙ ‫ַויּ ִַצּ ֙קוּ‬ ‫א ִ֔הים‬


ֱ ָ‫ה‬ ‫ְבּ ִ ֣רית‬ ֙ ‫אֶ ת־ אֲר ן‬ ֙ ‫ֽ ֹנ ְשׂ ִאים‬ ‫ִא ֗תּ‬ ‫הַ ְלוִ ִיּ ֣ם‬ ‫וְ ָ ֽכל־‬ ‫צָ ֜ד ק‬ ‫גַם־‬ ‫ וְ ִה ֵנּ֨ה‬24
'et- vaiyatzTziku ha'EloHim, beRit 'arOn 'et- nose'Im itTo, halviYim vechol tzaDok gam- vehinNeh
e depositaram o Deus a aliança de a arca de os que carregavam com ele os levitas e todos Zadoque também e eis que

‫ִמן־ הָ ִ ֽעיר׃‬ ‫כָּ ל־ הָ ָע֖ם לַ עֲב֥ ר‬ ‫תּם‬ֹ ֥ ‫עַ ד־‬ ‫אֶ ְבי ָָת֑ר‬ ‫וַיַּ ֖עַ ל‬ ‫א ִ֔הים‬
ֱ ָ‫ה‬ ‫א ֲ֣ר ן‬
ha'Ir. min- la'aVor ha'Am kol- tom 'ad- 'evyaTar; vaiYa'al ha'EloHim, aRon
pela cidade em passar o povo todo até estar terminado Abiatar e Subiu o Deus a arca de

‫יְ ה ָו֔ה‬ ‫ְבּעֵ ינֵ ֣י‬ ֙ ‫חֵ ן‬ ‫ִאם־ אֶ ְמ ָצ֥א‬ ‫א ִ ֖הים הָ ִע֑יר‬
ֱ ָ‫ה‬ ‫אֶ ת־ א ֲ֥ר ן‬ ‫הָ ֵשׁ֛ב‬ ‫ְלצָ ֔ד ק‬ ֙ ֶ‫הַ מֶּ ֙ל‬ ‫ וַיֹּ֤אמֶ ר‬25
YHWH, be'eiNei chen 'emTza 'im- ha'Ir; ha'EloHim aRon 'et- haShev letzaDok, hamMelech vaiYomer
YHWH aos olhos de graça se encontrar a cidade o Deus a arca de faze retornar a Zadoque o rei então disse

‫אֹת֖ וְ אֶ ת־ נָוֵ ֽהוּ׃‬ ‫וְ ִה ְר ַא֥נִ י‬ ‫ֱשׁ ַ֕בנִ י‬


ִ ‫ֶוה‬
naVehu. ve'Et oTo vehir'Ani veheshiVani
e a morada dela a ela e me fará ver e me fará retornar

‫ס‬ ‫ט֖ ב ְבּעֵ ינָ ֽיו׃‬ ‫כַּ א ֲֶשׁ֥ר‬ ‫ִ֕לּי‬ ‫יַ ֽעֲשֶׂ ה־‬ ‫ִהנְ ִנ֕י‬ ֑‫ָבּ‬ ‫ל ֹא חָ ַפ ְ֖צ ִתּי‬
֥ ‫ֹאמר‬
ַ֔ ‫י‬ ‫כּה‬
ֹ֣ ֙ ‫ וְ ִאם‬26
saMek be'eiNav. Tov ka'aSher li ya'aseh- hinNi Bach; chaFatzti lo yoMar, koh ve'Im
aos olhos dele bem conforme a mim que faça eis-me aqui por ti me afeiçôo não disser assim e se

֜ ְ‫ִבּנ‬ ‫ימעַ ץ‬
ַ ֨ ‫ַוא ֲִח‬ ‫ְבּשָׁ ל֑ ם‬ ‫הָ ִע֖יר‬ ‫ֻשׁ֥בָ ה‬ ‫אַ ֔ ָתּה‬ ‫הֲר ֶא֣ה‬ ‫ֹהן‬
ֵ ֔ ‫הַ כּ‬ ‫אֶ ל־ צָ ֣ד ק‬ ֙ ֶ‫הַ מֶּ ֙ל‬ ‫ וַיֹּ֤אמֶ ר‬27
binCha va'achiMa'atz beshaLom; ha'Ir Shuvah 'atTah, haro'Eh hakkoHen, tzaDok 'el- hamMelech vaiYomer
o teu filho e Aimaás em paz a cidade retorna tu? acaso o que vê o sacerdote a Zadoque o rei e disse

‫ִא ְתּ ֶ ֽכם׃‬ ‫ֵיכ֖ם‬


ֶ ‫ְבנ‬ ‫ְשׁנֵ ֥י‬ ‫אֶ ְבי ָָת֛ר‬ ‫בֶּ ן־‬ ‫וִ יה נ ָָת֧ן‬
'itteChem. veneiChem sheNei 'evyaTar ben- vihonaTan
convosco os vossos filhos os dois de Abiatar o filho de e Jônatas

‫ל‬ ֔ ֙
‫ְלהַ ִגּ֥יד‬ ‫מֵ ִעמָּ ֶכ֖ם‬ ‫ַע ֣ד בּ֥ א ָד ָב֛ר‬ ‫)ק הַ ִמּ ְד ָבּ֑ר‬ (‫ְבּעַ ְבר ת[ ]כ ְבּ ַע ְֽרב֖ ת‬ ‫ִמ ְתמַ ְה ֔ ֵמ ַהּ‬ ‫ ְראוּ ֙ אָ נ ִֹכ֣י‬28
lehagGid me'immaChem daVar Bo 'ad hammidBar; k be'arVot ch be'avrot mitmahMeah, 'anoChi re'U
para relatar de junto de vós palavra vir até o deserto qerê* nas estepes de ketiv o que se demorará eu vede

‫ִ ֽלי׃‬
Li.
a mim

‫שׁם׃‬ָֽ ‫ֵשׁב֖ וּ‬
ְ ‫ַויּ‬ ‫א ִ ֖הים יְ רוּשָׁ לָ ִ֑ ם‬
ֱ ָ‫ה‬ ‫אֶ ת־ א ֲ֥ר ן‬ ‫וְ אֶ ְבי ָָת֛ר‬ ‫צָ ֧ד ק‬ ‫ ַו ֨ ָיּשֶׁ ב‬29
Sham. vaiyesheVu yerushaLim; ha'EloHim aRon 'et- ve'evyaTar tzaDok vaiYashev
ali e ficaram Jerusalém o Deus a arca de e Abiatar Zadoque e fez retornar

‫י ֵָח֑ף‬ ֣ ‫ֹל‬
ֵ ‫וְ ה֖ וּא ה‬ ‫ל ֙ חָ ֔פוּי‬ ‫וְ ֥ר ֹאשׁ‬ ‫וּב ֗ ֶכה‬ ‫עֹ ֶל ֣ה ׀‬ ‫ֵיתים‬
ִ֜ ‫הַ זּ‬ ‫ֲלה‬
ֵ ֨ ‫ְבמַ ע‬ ֩ ‫עֹ לֶ ה‬ ‫ וְ ָד ִו֡ד‬30
yaChef; hoLech veHu chaFui, lo veRosh uvoCheh, 'oLeh hazzeiTim vema'aLeh 'oLeh vedaVid
descalço o que ia e ele e que coberta dele e cabeça e o que pranteava o que subia as Oliveiras pela subida de o que subia e Davi

‫עָ ֖ ה וּבָ ֹֽכה׃‬ ‫וְ עָ ל֥ וּ‬ ‫ֹאשׁ‬


֔ ‫ר‬ ‫ִא֣ישׁ‬ ֙ ‫חָ פוּ‬ ‫ִא ֗תּ‬ ‫וְ כָ ל־ הָ ָע ֣ם אֲשֶׁ ר־‬
uvaChoh. 'aLoh ve'aLu roSho, 'ish chaFu itTo, 'aSher- ha'Am vechol
e prantear subir e subiam a cabeça dele cada um cobriam com ele que o povo e todo

‫נָ ֛א‬ ‫סַ כֶּ ל־‬ ‫ָדּ ִו֔ד‬ ‫וַיֹּ֣אמֶ ר‬ ‫ִעם־ אַ ְבשָׁ ל֑ ם‬ ‫ֹשׁ ִ ֖רים‬
ְ ‫תפֶ ל בַּ קּ‬
ֹ ֥ ‫ִה ִגּ ֣יד לֵ א ֹ֔מר א ֲִחי‬ ֙ ‫ וְ ָדוִ ד‬31
na sakkel- daVid, vaiYomer avshaLom; 'im- bakkosheRim 'achiTofel leMor, higGid vedaVid
por favor converta em insensatez Davi e disse com Absalão entre os que conspiram Aitofel dizendo relatou então Davi

‫תפֶ ל יְ הוָ ֽה׃‬


ֹ ֖ ‫א ֲִחי‬ ‫אֶ ת־ ע ֲַצ֥ת‬
YHWH. 'achiTofel 'aTzat 'et-
YHWH Aitofel o conselho de

‫חוּשׁ֣י‬
ַ ֙ ‫ִל ְק ָראת‬ ‫לֵ א ִה֑ים וְ ִהנֵּ ֤ה‬ ‫ָשׁ֖ם‬ ‫ֲשׁר־ יִ ְשׁתַּ חֲוֶ ֥ה‬
ֽ ֶ ‫עַ ד־ הָ ֔ר ֹאשׁ א‬ ‫ָבּ֣א‬ ֙ ‫ָדוִ ד‬ ‫הי‬
֤ ִ ְ‫ וַי‬32
chuShai likraTo vehinNeh leloHim; sham yishtachaVeh 'aSher- haRosh, 'ad- ba daVid vayHi
Husai para o encontrar dele e eis que para Deus ali que se prostrar o cume até o que chegou Davi e aconteceu

‫ֹאשׁ ׃‬
ֽ ‫עַ ל־ ר‬ ‫ַוא ֲָד ָמ֖ה‬ ‫כֻּ תָּ נְ ֔תּ‬ ֙ ‫֙וּע‬
ַ ‫הָ אַ ְר ִ֔כּי קָ ר‬
roSho. 'al- va'adaMah kuttaneTo, kaRua' ha'arKi,
a cabeça dele sobre e solo a túnica dele a que Rasgada o arquita

‫שּׂא׃‬
ֽ ָ ַ‫ְלמ‬ ‫עָ ַל֖י‬ ָ‫וְ הָ ִי֥ת‬ ‫ִא ִ֔תּי‬ ָ‫ִא ֚ם עָ ַב ְ֣רתּ‬ ‫ָדּ ִו ֑ד‬ ֖‫ל‬ ‫ וַיֹּ֥אמֶ ר‬33
lemasSa. 'aLai vehaYita 'itTi, 'aVarta 'im daVid; lo vaiYomer
como fardo sobre mim e serás comigo passares se Davi a ele e disse

‫מֵ ָ֔אז‬ ֙ ‫וַ ֽ אֲנִ י‬ ‫בי‬


֤ ִ ָ‫א‬ ‫ֶע ֣בֶ ד‬ ‫ֶ ֽא ְה ֶי֔ה‬ ֙ ֶ‫א ֲִנ֤י הַ מֶּ ֙ל‬ ֨ ‫עַ ְב ְדּ‬ ֙ ‫ְלאַ ְבשָׁ ל ם‬ ‫תּ‬
֤ ָ ‫וְ אָ מַ ְר‬ ‫תָּ ֗שׁוּב‬ ‫ וְ ִאם־ הָ ִע֣יר‬34
me'Az, va'aNi 'aVicha 'Eved 'ehYeh, hamMelech 'aNi 'avdeCha le'avshalOm ve'amarTa taShuv, ha'Ir ve'im-
desde então e eu o teu pai o servo de fui o rei eu o teu servo a Absalão e disseres retornares a cidade mas se
‫א ֲִחי ֹֽתפֶ ל׃‬ ‫ֵא֖ת ע ֲַצ֥ת‬ ‫ִ֔לי‬ ‫וְ הֵ פַ ְר ָתּ֣ה‬ ‫דּ‬
֑ ֶ ‫עַ ְב‬ ‫ַוא ֲִנ ֣י‬ ‫תּה‬
֖ ָ ַ‫וְ ע‬
'achiTofel. 'aTzat 'et Li, vehefarTah 'avDecha; va'aNi ve'atTah
Aitofel o conselho de para mim invalidarás o teu servo e eu e agora

ֶ‫הַ ֔ ֶמּל‬ ‫ִמ ֵבּ֣ית‬ ֙ ‫ִתּ ְשׁמַ ע‬ ‫א ֲֶשׁ֤ר‬ ֙ ‫כָּ ל־ הַ ָדּבָ ר‬ ‫וְ הָ ָי֗ה‬ ‫כּה ֲִנ ֑ים‬
ֹ ַ‫ה‬ ‫ָתר‬
֖ ָ ‫וְ אֶ ְבי‬ ‫צָ ֥ד ק‬ ‫שׁם‬
ָ֔ ֙ ‫ִע ְמּ‬ ‫ ַוהֲל֤ א‬35
hamMelech, mibBeit tishMa' 'aSher haddaVar kol- vehaYah, hakkohaNim; ve'evyaTar tzaDok Sham, 'immeCha vahaLo
o rei da casa de escutares que a palavra toda e será os sacerdotes? e Abiatar Zadoque ali contigo e acaso não

‫כּה ִ ֲֽנים׃‬
ֹ ַ‫ה‬ ‫ָתר‬
֖ ָ ‫וּלאֶ ְבי‬
ְ ‫ְלצָ ֥ד ק‬ ‫תַּ ִגּ֕יד‬
hakkohaNim. ule'evyaTar letzaDok tagGid
os sacerdotes e a Abiatar a Zadoque relatarás

‫לי‬
ַ ֔ ֵ‫א‬ ֙ ‫ְבּי ָָדם‬ ‫וּשׁלַ ְח ֶתּ֤ם‬
ְ ‫ְלאֶ ְבי ָָת֑ר‬ ‫ָתן‬
֖ ָ ‫וִ יה נ‬ ‫ְלצָ ֔ד ק‬ ‫ימ֣עַ ץ‬
ַ ‫א ֲִח‬ ‫ֵיהם‬
ֶ ֔ ‫ְבנ‬ ‫ְשׁנֵ ֣י‬ ֙ ‫ִעמָּ ם‬ ‫ָשׁ֤ם‬ ‫ ִהנֵּה־‬36
'eLai, beyaDam ushelachTem le'evyaTar; vihonaTan letzaDok, 'achiMa'atz veneiHem, sheNei 'imMam sham hinneh-
a mim por meio deles e enviareis de Abiatar e Jônatas de Zadoque Aimaás os filhos deles os dois de com eles ali e eis que

‫ִתּ ְשׁ ָ ֽמעוּ׃‬ ‫א ֲֶשׁ֥ר‬ ‫כָּ ל־ ָדּ ָב֖ר‬


tishMa'u. 'aSher daVar kol-
escutardes que palavra toda

‫ל‬ ֔
‫ָב ֹא יְ רוּשָׁ לָ ִֽ ם׃‬
֖ ‫י‬ ‫וְ אַ ְבשָׁ ֔ ם‬ ‫ָד ִו֖ד הָ ִע֑יר‬ ‫ֵר ֶע֥ה‬ ‫חוּשׁ֛י‬
ַ ‫ָב ֹא‬
֥ ‫ ַויּ‬37
yerushaLim. yaVo ve'avshaLom, ha'Ir; daVid re'Eh chuShai vaiyaVo
Jerusalém foi e Absalão a cidade Davi o companheiro de Husai e foi

Você também pode gostar