V E R S C H I J N T T WE E WE K E L I J K S O P WO E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

Jaargang 5
nummer 7
6 april
2011
Studie gezondheid
verpleegkundigen
03 08 23 27
Prijs verouderingsonderzoek Kindergeneeskunde Hybride OK St. Antonius Thermen Holiday
De Eerste Kamer heeft vorige week woens-
dag in overgrote meerderheid het wetsvoor-
stel voor de invoering van het landelijk Elek-
tronisch Patiënten Dossier (EPD) verworpen.
De senaat vindt dat het systeem beter eerst
in kleinere regio’s kan worden getest voordat
het landelijk wordt ingevoerd.
Minister Edith Schippers (VWS) probeerde,
tevergeefs, de Kamer nog op andere gedachten
te brengen door toe te zeggen dat een patiënt
altijd toestemming moet geven voor de aanleg
van zijn EPD. Ook de VVD, de eigen partij
van de minister, ziet niets in een EPD. Volgens
Schippers wordt het EPD nu eerst regionaal
ingevoerd. Zij merkte daarbij wel op dat de
gegevensuitwisseling niet veilig is. In de afge-
lopen jaren is dertig miljoen euro gestoken in
het EPD-project.
Eerste Kamer tegen
invoering EPD
Professor Patrick Serruys, interventie cardio-
loog van het Erasmus MC in Rotterdam, ont-
ving afgelopen maandag de prestigieuze
‘2011 Lifetime Achievement Award’ van de
Amerikaanse cardiologen vereniging.
Serruys is de tweede Nederlander in de ge-
schiedenis die met deze prijs wordt beloond.
De vereniging kent hem deze internationaal
prestigieuze prijs toe vanwege zijn buiten-
gewone bijdragen aan de ontwikkeling van de
behandeling van hart- en vaatziekten. Daar-
naast ontvangt professor Serruys de prijs van-
wege zijn functie als rolmodel op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek, patiënten-
onderzoek en op het gebied van onderwijs.
Cardioloog krijgt
prestigieuze prijs
voor levenswerk
Voorrangskaart darmkankerpatiënten
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in
Amster dam start een onderzoek naar de
mogelijke relaties tussen het beroep en de
gezondheid van (voormalig) verpleegkun-
digen. Deze Nightingale Studie, wordt uitge-
voerd in samenwerking met het Institute for
Risk Assessment Sciences van de Universiteit
Utrecht.
“Verpleegkundigen, maar ook voormalig
verpleegkundigen, worden benaderd om aan
het onderzoek mee te doen. Het onderzoek
zit momenteel nog in de testfase. Daarvoor
is nu een beperkte groep benaderd. Reacties
van deze groep zijn van groot belang voor
de uiteindelijke studie opzet”, vertelt onder-
zoeker en projectcoördinator Anouk Pijpe
(NKI-AVL). De officiële start volgt waar-
schijnlijk in september. De onderzoekers
willen met dit landelijke onderzoek nagaan
of op de lange termijn bepaalde ziekten en
gezondheidsproblemen vaker, of juist minder
vaak voorkomen bij deelnemers die bepaalde
blootstellingen op het werk (of in de leef-
omgeving) hebben gehad in vergelijking tot
deelnemers die zulke blootstellingen niet
hebben gehad. Er zal onder meer gekeken
worden naar het werken met bepaalde appara-
tuur zoals MRI of röntgenapparatuur, het in
aanraking komen met medicijnen zoals cyto-
statica en nachtwerk. Voorbeelden van ziekten
en gezondheidsproblemen die in deze studie
onderzocht zullen worden zijn hart- en vaat-
ziekten, kanker en neurologische aandoenin-
gen.
WWW.COMFORT-PRODUCTEN.NL
COMFORT PRODUCTEN
Uw leverancier voor:
Tempur®: Hoofdkussens, matrastopper, zitkussens, rolstoelkussens
en diverse reisartikelen.
Tevens voor: Bedliften, matrassen, hoeslakens en comfortledikanten. Dagopname-, dialyse- en
behandelstoelen
www.medifix.nl - tel. 013-5111111
Het NKI-AVL start een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het beroep en de gezondheid van verpleeg-
kundigen.
Ter afsluiting van de darmkankermaand heeft
Tweede-Kamerlid voor GroenLinks Linda
Voortman op 30 maart in CORPUS de eerste
voorrangskaart voor darmkankerpatiënten
uitgereikt. Met deze kaart kunnen darm-
kankerpatiënten bij toiletten in de publieke
ruimte duidelijk maken dat voorrang voor
hen een medische noodzaak is. Linda Voort-
man overhandigde de eerste voorrangskaar-
ten aan drie darmkankerpatiënten. Daarnaast
voorzag zij, samen met Huub Lazarom,
directeur van CORPUS, een van de toilet-
groepen van CORPUS van een voorrangs-
sticker. Met deze sticker is CORPUS de eer-
ste locatie in Nederland die erkenning geeft
aan de voorrangskaart (foto Johan G. Hahn).
Kort voor hun menstruatie kunnen vrouwen
somber, sneller geïrriteerd en stressgevoeliger
zijn dan anders. Tegelijkertijd kunnen ze meer
zin hebben in eten, seks, shoppen en zelfs
schoonmaken. Allemaal een kwestie van hor-
monen. En geen aanstellerij: psycholoog en
hersenwetenschapper Lindsey Ossewaarde
heeft vastgesteld dat de hormoonschomme-
lingen in de menstruatiecyclus ook te zien zijn
in de hersenen.
Lindsey Ossewaarde, die op 14 april promo-
veert aan de Radboud Universiteit in Nijme-
gen, liet vrouwen (die geen hormonale anti-
conceptie gebruikten) in verschillende stadia
van hun menstruatiecyclus naar enge filmpjes
kijken en mat daarvoor en daarna op verschil-
lende manieren hoe zij reageerden op emotio-
nele prikkels. Een deel van de metingen werd
gedaan terwijl de vrouwen in een MRI-scan-
ner lagen, waar hun hersenactiviteit werd vast-
gelegd. Zo ontdekte Ossewaarde dat premen-
struele gevoeligheid voor stress in de hersenen
zichtbaar is, ‘dus objectief aan te tonen’.
Hersenen laten
premenstruele
stress zien
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800
ki j k op: zi ekenhui sst oel en. nl
ki j k op: zi ekenhui sst oel en. nl
Vraag gratis
catalogus aan via
info@scoremedi.nl
Zitten met zorg
Zorg Carrière Beurs
Zie pagina 11 t/m 18
Kort voor hun menstruatie krijgen veel vrouwen zin in
chocola.
2
Actueel
Nummer 7
6 april 2011
IC’s ziekenhuizen
gaan samenwerken
De intensive care-afdelingen van het Haga-
Ziekenhuis in Den Haag, de Reinier de Graaf
Groep in Delft en het Vlietland Ziekenhuis in
Schiedam werken voortaan samen. Hiervoor
hebben zij op dinsdag 29 maart een overeen-
komst gesloten.
De samenwerking betreft de volledige zorg
die op de intensive care (IC)-afdelingen kan
worden verleend voor de regio’s Den Haag,
Delft, Westland en Nieuwe Waterweg Noord.
Door de samenwerking van de IC-afdelingen
willen de ziekenhuizen de kwaliteit van de
patiëntenzorg in de regio’s verhogen. Het
HagaZiekenhuis heeft de functie van regio-
coördinator. Het verschil in IC-niveau tussen
de drie ziekenhuizen is een belangrijke reden
voor de samenwerking. Het HagaZiekenhuis is
met het hoogste IC-niveau 3 aanvullend op de
zorgverlening van de Reinier de Graaf Groep
(IC-niveau 2) en het Vlietland Ziekenhuis
(IC-niveau 1). Dankzij het samenwerkings-
verband worden patiënten zoveel mogelijk
behandeld op een IC-afdeling van het vereiste
niveau en maken de drie ziekenhuizen beter
gebruik van de beschikbare capaciteit op
hun IC-afdelingen. De IC-afdelingen van het
Vlietland Ziekenhuis en de Reinier de Graaf
Groep kunnen hun patiënten die zwaardere
zorg nodig hebben dan het eigen IC-niveau
overplaatsen naar respectievelijk de Reinier
de Graaf Groep en het Haga Ziekenhuis.
Andersom kunnen de IC-afdelingen van
het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf
Groep patiënten met een lagere indicatie
dan het eigen IC-niveau overplaatsen naar
respec tievelijk de Reinier de Graaf Groep en
het Vlietland Ziekenhuis. De samenwerking
tussen de drie ziekenhuizen is in overeen-
stemming met de richtlijn ‘Organisatie en
werkwijze op Intensive Care-afdelingen’ van
het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheids-
zorg CBO. Deze richtlijn pleit ervoor dat alle
IC-afdelingen in Nederland participeren in
een regionaal zorgnetwerk.
Van links naar rechts: Iwan Meynaar (medisch manager IC Reinier de Graaf Groep), Piet Melief (vakgroepvoor-
zitter IC HagaZiekenhuis) en Martha de Bruin (medisch vakgroep coördinator IC Vlietland Ziekenhuis) onderte-
kenen de samenwerkingsovereenkomst (foto Frank van der Burg Fotografie).
‘Nederland is opvallend gevoelig voor de argumenten van de tabaksindustrie’.
Na een geslaagde testfase stelt het Antonius
Ziekenhuis (Sneek) het unieke alarm- en loka-
liseringssysteem Geomedic nu voor een breed
publiek beschikbaar. Tegelijkertijd wordt de
inzet van de Antonius Ambulanceboot fors
uitgebreid. “Hierdoor wordt recreëren op de
Friese wateren nóg veiliger”, verklaart Koert
Biermann, zorggroepmanager in het Antonius
Ziekenhuis.
Het principe van Geomedic is even eenvoudig
als doeltreffend. Bij een calamiteit op het
water activeert de gebruiker de noodknop die
in de boot is geïnstalleerd. Het noodsignaal
komt binnen bij de SEH van het Antonius
Ziekenhuis. Dankzij het zogeheten track- en
tracesysteem ziet de SEH-verpleegkundige in
één oogopslag waar de patiënt zich bevindt.
Omdat Geomedic is uitgerust met een inge-
bouwde spraakverbinding kunnen patiënt en
hulpverlener mondeling informatie uitwisse-
len. Bovendien kan de snelle ambulanceboot
van het Antonius Ziekenhuis worden inge-
schakeld om eerste hulp te bieden. De inzet
van de Antonius Ambulanceboot wordt fors
uit gebreid. Was dit vaartuig voorheen alleen
tijdens grote evenementen in de vaart, sinds
4 april staat de ambulancebemanning
permanent paraat. “Bij een calamiteit in de
vaarregio Sneek zijn we dan pijlsnel ter plaatse
om eerste hulp te bieden”, licht de zorggroep-
manager toe. De ambities van het Antonius
Ziekenhuis reiken echter nog verder. “Binnen
een jaar willen we vier ambulanceboten in
de vaart brengen en zodoende heel Fries-
land bedienen. We gaan van ambulanceboot
naar ambulancevloot”, verklaart Biermann.
In geval van een calamiteit op het water rijdt
de ambulancedienst naar de dichtstbijzijnde
ambulanceboot. Die zet meteen koers naar de
patiënt om eerste hulp te bieden en vervolgens
terug te keren naar de wachtende ambulance.
Die brengt de patiënt in een mum van tijd naar
het ziekenhuis.
Antonius maakt varen veiliger
De invloed van de tabaksindustrie op het
Nederlandse en Europese beleid gaat veel
verder dan vaak wordt aangenomen. Tabaks-
fabrikanten hebben ervoor gezorgd dat ze
mee beslissen over de koers die de EU
volgt op het gebied van volksgezondheid.
Dat stelt Anna Gilmore, hoogleraar publieke
gezondheidszorg aan de Universiteit van
Bath. Gilmore was een van de sprekers
tijdens de Europese conferentie over tabak en
gezondheid (ECTOH) die van 27 tot 30 maart
in Amsterdam werd gehouden.
Anna Gilmore ontdekte dat de tabaksindus-
trie er voor heeft gezorgd dat de belangen
van het bedrijfsleven bij ingrijpende gezond-
heidsplannen als eerste worden meegewogen.
Zo worden dankzij de lobby van British
American Tobacco (BAT) alle voorgenomen
besluiten van de EU op het gebied van de
volks gezondheid eerst op hun economische
impact getoetst. Ook Mariaelena Gonzalez,
onderzoekster bij de Universiteit van Califor-
nia en spreker op hetzelfde ECToH-congres,
hekelt de invloed van de tabakindustrie op het
overheidsbeleid. Zij heeft specifiek onderzoek
gedaan naar de rol van de tabaksindustrie rond
de rookvrije horeca in Nederland. Gonzalez
stelt dat deze rol strategisch niet anders is ge-
weest dan in andere landen, maar dat Neder-
land opvallend gevoelig was voor de argumen-
ten van de tabaksindustrie. Met als gevolg dat
de invoering van het rookverbod is vertraagd
en uiteindelijk ook deels is teruggedraaid
voor de kleine horeca. Gonzalez concludeert
dat de Nederlandse overheid de economische
belangen van de tabaksindustrie zwaarder
heeft laten wegen dan de gezondheid van de
bevolking. Het is op zich te begrijpen dat de
tabaksindustrie voor haar belangen opkomt,
bij publiek en overheid. Probleem is echter dat
dit niet transparant gebeurt.
‘Invloed tabaksindustrie groter dan gedacht’
De inzet van de Antonius Ambulanceboot wordt fors uitgebreid (foto’s card-rich.nl).
Het is onrechtvaardig dat patiënten naar
ziekenhuizen gaan waarvan bekend is dat ze
voor hun aandoening slecht presteren. Cijfers
over medische prestaties moeten zo snel
mogelijk openbaar worden. Dat vindt voor-
malig minister van Volksgezondheid Els Borst.
Zij zegt dit in het aprilnummer van Uniek, het
magazine van het UMC Utrecht.
Els Borst nam kortgeleden afscheid als
voorzitter van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties. In magazine
Uniek spreekt ze onder meer over het ver-
gelijken van ziekenhuizen. Ze wil dat aan
artsen overlaten. “Zij kunnen afspraken maken
over wat goede uitkomsten zijn en daarin alle
complicerende factoren meenemen. En vaak
gebeurt het ook op deze manier, maar die ge-
gevens zijn niet openbaar. Dat blijft onrecht-
vaardig. Vooral voor die patiënten die naar
een ziekenhuis gaan, waarvan het bekend
is dat dat wat betreft hun aandoening slecht
presteert. Daarom moeten die cijfers toch
naar buiten, wat mij betreft zo snel mogelijk.”
Borst was tussen 1976 en 1986 medisch direc-
teur van de voorloper van het UMC Utrecht.
In twee paarse kabinetten tussen 1994 en 2002
was ze minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport.
De afgelopen maanden wisselde bijna acht
procent van zorgverzekeraar, tegen vier en
drie procent de laatste jaren. Vooral jongeren
stappen over. De premie is veruit de belang-
rijkste reden om te wisselen.
Na de invoering van de Zorgverzekeringswet
in 2006 stapte een vijfde van de bevolking
over naar een andere zorgverzekeraar. In de
jaren daarna nam het aantal verzekerden dat
wisselde af tot zes procent in 2007, vier pro-
cent in 2008 en drie procent in 2009. Dit jaar
wisselde 7,6 procent van zorgverzekeraar, zo
blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel
Gezondheidszorg van het NIVEL. Nog steeds
stappen jongeren vaker over dan ouderen.
De hoogte van de premie blijkt verreweg de
belangrijkste reden om te wisselen: 52 pro-
cent noemt de premie als reden om over te
stappen en dat is aanmerkelijk meer dan in
voorgaande jaren. NIVEL-programmaleider
Judith de Jong: “In 2011 steeg de gemid-
delde jaarpremie van de basisverzekering met
9,1 procent tot 1.256 euro. Dat is de grootste
premiestijging sinds de invoering van het
nieuwe zorgstelsel in 2006. Daarbij zijn de
verschillen tussen verzekeraars groot. Tussen
de goedkoopste en duurste basisverzekering
zit een verschil van 276 euro per jaar. Het
loont dus om te wisselen.” Kwaliteit blijkt
nauwelijks een overweging om te wisselen.
Slechts een procent is overgestapt vanwege de
kwaliteit.
‘Cijfers medische prestaties moeten openbaar’
Meer mensen wisselen van zorgverzekeraar
Zit- of Rugklachten!
Maatwerk, individueel, aangepaste
bureau- werkstoelen
Voor thuis of op uw werkplek.

Kosteloze, intake, passing en
advisering
Hennekes.nl 0182-554704 info@hennekes.nl
3 Actueel
Nummer 7
6 april 2011
Prijs voor onderzoek
naar veroudering
Professor Jan Hoeijmakers, geneticus van het
Erasmus MC in Rotterdam heeft de Prijs voor
Akademiehoogleraren 2011 gewonnen. Deze
prijs van de Koninklijke Akademie van Weten-
schappen (KNAW) ondersteunt de beste
onder zoekers op een bepaald vakgebied in
hun verdere wetenschappelijke carrière. Het
team onder leiding van Hoeijmakers onder-
zoekt hoe het komt dat mensen verouderen.
Hij neemt op 22 juni de prijs voor zijn levens-
werk in ontvangst. Het gaat om een bedrag
van één miljoen euro.
Hoeijmakers staat bekend als de veroude-
ringsprofessor. ‘‘Hij is de belangrijkste expert
in de wereld op het gebied van DNA-onder-
zoek’’, aldus de KNAW. De geneticus heeft
onder meer onderzocht hoe het DNA schade
oploopt en hoe eiwitten die schade herkennen
en weer repareren. Deze schade en de mate
waarin deze hersteld kan worden, s pelen een
belangrijke rol bij het verouderingsproces van
mensen. De internationale jury kent de prijs
toe aan Hoeijmakers omdat “hij een groot
organisator is. Hij heeft in de loop der jaren
diverse wetenschapsgebieden samen gebracht
om zijn ontdekkingen op het gebied van
DNA-herstel te vertalen naar klinische toepas-
singen. Het wereldwijd geaccepteerde inzicht
dat DNA-herstel cruciaal is in de fysio logie,
bij celdeling, metabolisme en veroudering, en
dat het een sleutelrol vervult bij de preventie
van kanker, danken we aan hem’’, aldus de
jury. Hoeijmakers (60), die sinds 1981 aan
het Erasmus MC is verbonden, droomde er
als kind al van om veroudering te begrijpen
en om methoden te ontdekken die het ont-
staan van verouderingsziekten voor komen of
vertragen. Een voorwaarde daarvoor is om
meer inzicht te krijgen in de werkelijke oor-
zaak van ziekten die te maken hebben met
leeftijd, zoals kanker, hart-en vaatziekten,
botontkalking en Alzheimer. Het onderzoek
van Hoeijmakers en zijn team heeft in de loop
der jaren een indrukwekkende prijzenoogst
opgeleverd. Zo was er in 1986 de Snoo van
‘t Hoogerhuys Prijs voor de isolatie van het
eerste menselijk gen dat DNA repareert. In
1995 ontvingen Hoeijmakers en zijn voor-
ganger Bootsma de Louis-Jeantet Prijs voor
onderzoek naar DNA-reparatie. Vier jaar later
kreeg hij de gerenommeerde Spinozapremie
van de NWO. In 2001 de Josefien Nefkens
Prijs voor kankeronderzoek, in 2008 de
SENECA-Medaille van de Industrie-Club.
Ook viel hem de Advanced Scientist Award
ten deel van de European Research Council.
Eerder dit jaar kreeg hij de Brupbacher Prijs.
Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is vrijdag 18 maart na een verbouwingsperiode van zes jaar, officieel heropend
in aanwezigheid van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, Pieter van den Hoogenband en cabaretier Youp van ‘t Hek.
Gezamenlijk verrichtten prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Pieter van den Hoogenband de openingshandeling
door het beeld Circle of Love te onthullen. Dat beeld werd gemaakt door beeldhouwer Kees Verkade.
St. Anna Ziekenhuis officieel heropend
Een team onderzoekt methoden die het ontstaan van verouderingsziekten voorkomen of vertragen.
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hardenberg achten de gevraagde
borging van vijftien miljoen euro ten behoeve
van de financiering van de nieuwbouw van
het Röpcke-Zweers Ziekenhuis politiek
onhaalbaar. Hiervan hebben B en W het zie-
kenhuisbestuur dinsdag 29 maart op de hoog-
te gebracht. De Raad van Bestuur en de Raad
van Toezicht van het ziekenhuis zijn ‘zeer
teleurgesteld’ over de uitkomst.
Het streven is in de gemeente Hardenberg
het bestaande Röpcke-Zweers Ziekenhuis te
vervangen door een toekomstgericht, effi-
ciënt, dynamisch en klantgericht ziekenhuis.
De Raad van Bestuur presenteerde daartoe
een ondernemingsplan om het gewenste en
noodzakelijk nieuwe ziekenhuis voor 2014 te
realiseren. Publieke voorzieningen als zieken-
huizen vallen vanaf 2005 onder een veel meer
marktgericht financieel regime dan daarvoor.
Economisch gezien moet het ziekenhuis dan
ook een gezond bestaan leiden en in staat zijn
om ook op de lange termijn aangegane finan-
ciële verplichtingen in te lossen. Het Röpcke-
Zweers Ziekenhuis is volgens de Raad van
Bestuur een financieel gezond ziekenhuis en
is al sinds tientallen jaren in staat gebleken
goede kwaliteit van zorg te leveren en innova-
tief te ondernemen. Op grond van haar huidige
financiële positie, haar vastgoedpositie en
haar positie in de landelijke discussie rond-
om spreiding en concentratie van kwalitatief
verantwoorde zorg is er volgens de Raad van
Bestuur geen enkele aanleiding om te beden-
ken dat er in het Vechtdal en de regio zuidoost
Drenthe geen plek is voor een ziekenhuis.
Geen borgstelling nieuw Röpcke-Zweers
Mensen die altijd nerveus en gespannen zijn en
continu piekeren, zijn goed van hun klachten
af te helpen. Driekwart van hen herstelt met
de juiste behandeling. Dat blijkt uit onderzoek
van het Erasmus MC en PsyQ, waarop Colin
van der Heiden vrijdag 1 april promoveerde.
Veel mensen met deze klachten zoeken nu
geen hulp of krijgen een verkeerde therapie.
Daardoor zijn hun vooruitzichten slecht.
Eén op de twintig mensen krijgt ooit zoveel
last van nervositeit en piekeren dat sprake is
van een zogenoemde gegeneraliseerde angst-
stoornis (GAS). Deze mensen zijn continu ge-
spannen en tobben voortdurend over dagelijk-
se dingen, zoals school, werk en gezondheid.
“Ze slapen slecht en krijgen allerlei klachten.
Sommigen hebben echt het gevoel dat ze gek
worden”, zegt Colin van der Heiden, onder-
zoeker en docent klinische psychologie. Daar-
naast blijkt de aandoening een voorspeller
van latere depressies. Tot nu toe bestond er
geen goede therapie voor deze piekeraars. De
promovendus heeft nu echter twee therapieën
ontdekt die wèl goed helpen. Hij testte twee
behandelingen die speciaal ontwikkeld zijn
voor mensen met een piekerstoornis. Bij één
van de therapieën herstelde driekwart van de
patiënten volledig. Bij nog eens vier op de vijf
verbeterde de situatie. De meest succesvolle
behandeling (metacognitieve therapie) leert
de piekeraars anders denken over hun getob.
Van der Heiden: “Ze leren inzien dat ze ooit
zijn begonnen met piekeren omdat dat zinvol
was. Ze wilden bijvoorbeeld iets vervelends
voorkomen. Later werd het piekeren onbe-
heersbaar en had het geen enkele zin meer.
Als mensen dat inzien verdwijnt hun pieker-
gedrag.” De huidige therapieën gaan vooral in
op de onderwerpen waar mensen over pieke-
ren. De onderzoeker hoopt dat meer mensen
met een piekerstoornis naar de dokter stap-
pen. “Nu we weten welke therapieën helpen,
kunnen we voorkomen dat mensen doorlopen
met klachten en later een depressie krijgen.”
Als mensen geen hulp zoeken, is de kans op
spontane genezing slechts tien tot vijftien
procent.
Nerveuze piekeraar is goed te behandelen
Atrium MC in Heerlen, Zorggroep Leveste
Middenveld in Emmen en UMC St. Radboud in
Nijmegen hebben de handen ineen geslagen
en de Vereniging voor Curatieve Zorg (VVCZ)
opgericht. Binnen deze non-profit vereniging
willen de drie ziekenhuizen kennis delen met
collega-instellingen op het gebied van veilig-
heid.
Het gaat daarbij vooral om de invoering van de
TOP-richtlijnen (Toezicht Operatief Proces),
in de vorm van de zogenaamde Medische
Metrolijn, zoals die door de Inspectie van de
Gezondheidzorg (IGZ) zijn voorgeschreven.
Door lid te worden van de vereniging, kan
gebruik worden gemaakt van de expertise van
de drie initiatiefnemers en wordt de invoering
van de nieuwe richtlijnen sneller mogelijk en
gebruiksvriendelijker. In Conferentie centrum
Woudschouten in Zeist vond donderdag
24 maart het oprichtingssymposium van
VVCZ plaats dat door vertegenwoordigers
van ruim dertig geïnteresseerde ziekenhuizen
werd bezocht. “Waarom zou je als zieken-
huis het wiel opnieuw gaan uitvinden als je
door het lidmaatschap van VVCZ redelijk
eenvoudig kunt beschikken over middelen
om het toch al zo complexe implementatie-
traject gemakkelijker te doen verlopen”, geeft
dr. Hans Kerkkamp, lid Raad van Bestuur
Atrium MC en bestuurslid van VVCZ aan.
De ziekenhuizen die het initiatief hebben ge-
nomen tot de oprichting van de vereniging
hebben alle drie de Medische Metrolijn al
geïmplementeerd. In deze ziekenhuizen heeft
de Medische Metrolijn zijn functionaliteit be-
wezen. Die ervaringen wil Kerkkamp graag
delen met andere ziekenhuizen. “We moeten
allemaal aan de IGZ-richtlijnen voldoen.
Waarom zouden we dat niet samen doen? De
drie initiatiefnemers zijn ziekenhuizen met
ieder een eigen profiel: een groot perifeer
ziekenhuis, een klein ziekenhuis en een aca-
demisch ziekenhuis. Alle expertise is dus in
huis.” Ziekenhuizen die lid willen worden,
krijgen standaard eerst een intakegesprek, dan
volgt een scan van het ziekenhuis en vervol-
gens wordt door een masterclass de scholing
verzorgd. Intensievere begeleiding is moge-
lijk, maar dat behoort niet tot het standaard
lidmaatschap. Kijk voor meer informatie op
www.vvcz.nl.
Samen naar een veiligere ziekenhuiszorg
4 Advertentie
Nummer 7
6 april 2011
Easy-to-Eat & Bouwsteentjes na een zware ingreep
Op 11 Februari 2011 volgde voor mijn moeder de zwaarste dag van
haar leven! Een ingrijpende hartoperatie waarbij de aortaklep en
het bovenste deel van de aorta vervangen moest worden. Een zes
uur durende operatie volgde en keerde zij gelukkig weer terug op
“aarde”! Het herstel kon beginnen, en hoort hier natuurlijk ook
een warme maaltijd en drinken bij. Omdat ik mij hierin al verdiept
had en dus inmiddels kennis had gemaakt met de producten
Easy-to-Eat en Bouwsteentjes had ik deze alvast op voorraad
genomen. Blijkbaar geen verkeerde zet want mijn moeder kon
na de OK niet eten en stond het warme eten haar geheel tegen.
Ze probeerde op mijn verzoek Easy-to-Eat en dat ging er goed in.
Ik zag aan haar gezicht dat ze ondanks de zeer zware ingreep
even een moment van “genieten” had. Voor familie ontzettend
goed om te zien! De volgende dag dus maar de Bouwsteentjes
geprobeerd en ook dit was hetzelfde succes! Belangrijk om op
dit soort momenten voldoende energie en eiwit in te nemen
en te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer hersteld om samen
met kinderen en kleinkinderen de draad weer op te pakken! Ik
ben ervan overtuigd dat mijn moeder hier veel baat bij heeft
tijdens haar herstel. Gewoon iets kleins, lekkers, voedzaams
en makkelijk te eten! Vanaf Nieuwegein wil ik de makers
van dit product bedanken! Helemaal Top!
Inmiddels vragen de andere patiënten er ook naar en voelt het als High
Tea op de High care! En straks als ze thuiskomt staan ze heerlijk voor haar klaar.
Easy-to-Eat
Easy-to-Eat is een frisse bavarois op basis van zuivel in de smaken
framboos en tropical, geportioneerd in kleine bakjes [55 gram]. Een portie
Easy-to-Eat bevat 8 gram hoogwaardige eiwitten en draagt bij tot een betere
voedingstoestand. Easy-to-Eat en is zeer geschikt voor mensen, die onbedoeld zijn
afgevallen en/of weinig eetlust hebben en vanwege de consistentie uitermate geschikt
voor mensen met slikproblemen.
Het Bouwsteentje
Een Bouwsteentje is een luchtig cakegebakje met een
zachte, romige vulling in de smaken aardbei of banaan.
Aan de gebakjes zijn eiwitten toegevoegd en bevat één
Bouwsteentje 8 gram hoogwaardig eiwit. Een Bouwsteentje heeft de
afmeting van een Petit Four [58 gram] en zijn de gebakjes zeer geschikt voor
mensen, die onbedoeld zijn afgevallen en weinig eetlust hebben.
Voor meer informatie zie www.Bouwsteentjes.nl
EASY- TO-EAT
Easy-to-E
Op 11 Feb
haar leve
het bove
uur dure
“aarde”
een war
had en
Easy-to
genom
na de
Ze pro
Ik zag
even
goed
gep
dit
en
me
be
tij
en
va
Inmiddels vrage
Tea op de High care! En straks als ze
e
etere
edoeld zijn
ermate geschikt
voor mensen met sli
Heet Bo
n Bou
e, rom
bakjes
gram
afmeting van een Petit Four
mensen, die onbedoeld zijn afgevallen
voor mensen m
HH
Ee
zachte
Aan de geb
Bouwsteentje 8 g
f
5 Voeding
Nummer 7
6 april 2011
Dieet reduceert risico hartziekten
RIKILT, onderdeel van Wageningen UR, heeft
een methode ontwikkeld om de identiteit van
biologische eieren met behulp van analytische
technieken te verifiëren.
De methode werkt op basis van een fingerprint
van inhoudsstoffen van het ei. De fingerprints
van authentieke biologische producten wor-
den vergeleken met een brede selectie van ver-
gelijkbare reguliere producten en de ge gevens
worden opgenomen in een database. De onder-
zoekers bij RIKILT ontwikkelden een statis-
tisch model dat de fingerprint van een nieuw
monster vergelijkt met die van monsters in
de database. Zo kan een uitspraak worden
gedaan of dit nieuwe product qua samenstel-
ling op die van biologische of reguliere pro-
ducten lijkt. In het geval van de eieren werkt
RIKILT met name met de fingerprint van de
geelpigmenten in eieren, de zogenaamde caro-
tenoïden. Het is gebleken dat deze fingerprints
voldoende verschillen om goed onderscheid te
maken tussen biologische en reguliere eieren.
De bepaling van de fingerprints gebeurt met
behulp van een scheidingsmethode, de zoge-
naamde hoge druk vloeistof chromatografie
(HPLC). De database bevat ondertussen ge-
gevens van eieren van meer dan de helft van
de biologische eierproducenten van Nederland
(75) en circa 75 andere eierproducenten (vrije
uitloop, scharrel, kooi ei). De methode heeft
zich in de praktijk bewezen en blijkt prima in
staat om fraude of andere onregelmatigheden
op te sporen. De achterliggende techniek is
goed bruikbaar voor gelijksoortige doel einden
bij andere producten. De eerste resultaten van
methoden die biologische melk, biologische
ham, BOB (beschermde oorsprongsbena-
ming) kaas, en de geografische herkomst van
boter en olijfolie onderscheiden zijn reeds ge-
publiceerd en/of gepresenteerd. Momenteel
wordt gekeken naar verdere ontwikkeling van
deze methode onder andere voor gebruik voor
het herkennen van biologisch veevoer, wilde
versus kweekvis en duurzame palmolie.
Onderzoeksresultaten van innovatieorganisa-
tie TNO tonen aan dat een speciale voedings-
mix het hart en de vaten gezonder maakt.
Bij langetermijngebruik van deze voedings-
mix verminderde tijdens het onderzoek de
ontwikkeling van aderverkalking met meer
dan negentig procent. Al eerder werden
deze effecten waargenomen tijdens korte-
termijnonderzoek met dezelfde voedings-
mix. Voor het onderzoek gebruikte TNO een
voedingsmix met een combinatie van visolie,
resveratrol (in wijn), lycopene (in tomaten),
catechin (in thee) en vitaminen E en C.
Weinig beweging en een calorierijk dieet met
een hoog vetgehalte dragen bij aan het feit
dat hart- en vaatziekten in de westerse wereld
een veel voorkomend probleem zijn. Er be-
staan al meerdere onderzoeken die specifieke
voedingscomponenten koppelen aan een posi-
tief effect op de hart- en vaatgezondheid. Het
onderzoek van TNO keek of een combinatie
van deze componenten een effectieve manier
zou kunnen zijn om hart- en vaatziekten te
voorkomen en gezondheid te bevorderen.
Deze voedingsmix is momenteel niet commer-
cieel verkrijgbaar. Volgens Henk Hendriks,
voedingsexpert bij TNO: "De nieuwe meet-
methoden die TNO heeft toegepast, maken het
mogelijk om te bepalen hoe effectief bepaalde
diëten en ingrediënten zijn. Voorheen was dat
het veel moeilijker om de effecten van een
dieet te meten omdat die meestal pas na lange
tijd zichtbaar zijn. Wij verwachten dat bedrij-
ven die gezonde voedingsingrediënten willen
ontwerpen veel voordeel van deze methode en
de onderzoeksresultaten kunnen hebben. Zij
kunnen zo gezondere producten op de markt.
brengen." De resultaten zijn verschenen in de
gerenommeerde vakbladen 'American Journal
of ClinicalNutrition' en 'Journal of Nutrition'.
Het onderzoek maakt onderdeel uit van het
TNO onderzoeksprogramma Gezond Leven
en Personalized Health en is uitgevoerd in
Leiden en Zeist.
Biologische en reguliere eieren
Meer vezels in brood
In brood zitten meer vezels dan tot nu toe werd
gemeten. Dit is de uitkomst van een nieuwe
meetmethode die Bakkersland en Eurofins op
het VMT Food Event 2011 presenteerden.
De nieuwe meetmethode voor het bepalen van
de totale hoeveelheid voedingsvezel resulteert
in een significant hoger vezelgehalte. Afhan-
kelijk van de broodsoort kan het vezelgehalte
wel acht tot soms vijftig procent hoger uit-
komen dan met de huidige wijze van meten.
Bakkersland is het eerste bedrijf dat van de
nieuwe meetmethode gebruik maakte. Het
bakkersbedrijf gaf Eurofins, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het maken van analyses,
opdracht om de nieuwe manier van meten
te ontwikkelen. Het grote verschil met de
huidige manier van meten is dat de nieuwe
methode het totale gehalte aan voedingsvezels
meet: niet alleen de langketenige vezels maar
ook de kortketenige vezels worden gemeten.
Met alle vezels meegeteld bevat witbrood
gemiddeld 37 procent meer vezel, bruinbrood
26 procent meer vezel en krentenbollen
zelfs vijftig procent meer vezel dan in de
Nevo-tabellen, die beheerd worden door het
RIVM, staat vermeld, aldus Eurofins. De
Europese Unie moet zich nog over de nieuwe
meetmethode uitspreken. Volgens Eurofins
is het enige nadeel van de nieuwe meetwijze
de hoge prijs. Maar naarmate meer partijen
de methode vaker gaan gebruiken, zullen de
kosten dalen, aldus Eurofins. Meer informatie:
www.voedingnu.nl.
Appels van het ras Elise kunnen door de
meeste mensen met een milde appelallergie
veilig gegeten worden. Dat blijkt uit Euro-
pees onderzoek waaraan onder meer is mee-
gewerkt door Wageningen UR (University &
Research centre) en het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Elise-appels zijn langer
houdbaar dan de appels van Santana, het
eerste en voor zover bekend enige andere
appelras dat geschikt is voor veel mensen met
milde appelallergie.
Door de combinatie van Santana en Elise
zouden mensen met een milde appelallergie
van oktober tot en met juni hypoallergene
appels kunnen kopen, als er tenminste gekozen
wordt voor een ‘keten-aanpak’ waarbij telers,
handelaren en afzet met elkaar samenwerken.
In Nederland hebben naar schatting meer dan
300.000 mensen last van appelallergie. De
allergie wordt veroorzaakt door bepaalde op
zich ongevaarlijke eiwitten in appels en kan
leiden tot jeuk, irritatie van mond, lippen,
tong, keel, neus en ogen. Een vervelende bij-
komstigheid is dat mensen met appelallergie
vaak ook een aantal andere fruitsoorten niet
kunnen verdragen. Sinds 2006 zijn Santana-
appels te verkrijgen, die onder gecontroleerde
omstandigheden worden geteeld, bewaard en
getransporteerd. Ongeveer 75 procent van de
mensen met een milde appelallergie kunnen
Santana-appels eten zonder een allergische
reactie te krijgen. Maar deze appelsoort is
alleen van oktober tot half januari te koop
omdat de appels niet langer houdbaar zijn.
Met de komst van Elise, een stevige appel
die zoeter smaakt en langer houdbaar is dan
Santana, kunnen er in de toekomst van oktober
tot juni hypoallergene appels in de schappen
liggen. Het is echter nog niet zeker of mensen
met een milde appelallergie, die zonder pro-
blemen Santana kunnen eten, automatisch ook
Elise appels kunnen verdragen. Mensen met
een appelallergie wordt daarom aangeraden
om ook met de introductie van Elise-appels
in hun menu, voorzichtig te beginnen. Het
onder zoek naar hypoallergene appels is mede-
gefinancierd door het Nederlandse ministe-
rie voor Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie en binnen het ISAFRUIT-program-
ma door de Europese Unie.
Nieuw hypoallergeen
appelras ontwikkeld
In brood zitten meer vezels dan tot nu toe werd gemeten.
In Nederland hebben naar schatting meer dan 300.000 mensen last van appelallergie.
Minder besmetting door salmonella
Besmetting met de salmonellabacterie bij
mensen is voor het vijfde achtereenvolgende
jaar afgenomen. In Europa is een afname
gemeten van zeventien procent.
Dit is een van de resultaten, vermeld in een
rapport dat de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) heeft opgesteld
in samenwerking met het Europese centrum
voor ziektepreventie en controle (ECDC).
Het betreft een rapport tot 2009 over infectie-
ziekten en voedselbesmettingen. Besmetting
met de bacterie Campylobacter blijft de meest
gerapporteerde infectieziekte bij mensen.
Er is een kleine toename van het aantal be-
smettingen: vier procent vergeleken met
2008.

Campylobacter komt het meeste voor
in gevogelte, varkens en ander vee en kan
diarree en koorts veroorzaken. Besmetting
met de salmonella bacterie is de tweede meest
gerapporteerde infectieziekte. Salmonella-
bacteriën veroorzaken meestal koorts en
maag-darmklachten als diarree en darm-
krampen. Salmonella komt voor in kippen-,
kalkoen- en varkensvlees en eieren. “De
daling van salmonellabesmetting bij mensen is
een grote prestatie en geeft aan dat de contro-
lemetingen werken”, aldus Hubert Deluyker,
EFSA’s directeur van de Wetenschappelijke
Coöperatie en Assistentie. De EFSA en ECDC
concluderen dat er 5550 voedsel besmettingen
gerapporteerd zijn in 2009. Hierbij waren
bijna 49.000 mensen besmet. De meest gerap-
porteerde besmettingen waren met Salmonella
(31 procent), virussen (negentien procent) en
bacteriële toxinen (tien procent). De grootste
bronnen van besmetting waren eieren en pro-
ducten van eieren, gemengde en buffetmaal-
tijden en varkensvlees.
Bron: www.voedingnu.nl
De methode werkt op basis van een fingerprint van
inhoudsstoffen van het ei.
6 Advertentie
Nummer 7
6 april 2011
Ook spoed
moet goed
Wij zijn op zoek naar ambulanceverpleegkundigen of
verpleegkundigen met specialisatie SEH, IC en/of CCU.
Wilt u meer informatie kijk op www.ambulanceoost.nl of
bel met Karsjen Koop, telefoon (06) 532 39 062.
ZOEKT:
Voor een groot aantal regionale opdrachtgevers
zelfstandig werkenden ( ZZPers of Freelance)
Verzorgenden en Verpleegkundigen!
Ben jij als freelance of zelfstandig verzorgende of verpleegkundige
actief en zoek je voor de komende maanden opdrachten neem
dan direct contact met ons op.
Ook als je naast je vaste loondienstverband wat wilt bij verdienen
kun je bij QWP terecht!
Bezoek onze website en neem op korte termijn contact op.
Wij zullen je dan op een praktische (mbt verzekeringen,
administratie en belastingzaken) en realistische wijze (mbt
inkomen) informeren over de kansen en mogelijkheden om
als zelfstandig of freelance ondernemer in de zorg te gaan werken.
www.qareworkpartners.nl
Er is een werkgever in de zorg die naar je luistert. Naar je wensen, naar je plannen, naar je initiatieven. Die weet wat groeien inhoudt, omdat de
organisatie zelf ook in ontwikkeling is. Die je geen gespreid bedje biedt, maar juist ruimte om te leren. Het Zaans Medisch Centrum is die werk
gever. Een ondernemend ziekenhuis met een gastvrij hart voor de patiënt en een open oor voor de medewerkers. Kijk op:
Verpleegkundige/Verzorgende IG
Ben je gediplomeerd verpleegkundige niveau 4/5 of verzorgende IG?
En ben je op zoek naar een afwisselende baan in de zorg?
Neem dan eenseen kijkje op onze vernieuwde website:
www.care4care.nl
Wij zijn op zoek naar jou en wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden!

Teken jij voor een nieuwe baan in de zorg?
Meer dan een derde van de verpleegkundigen
en verzorgenden in Nederland (35,6 procent)
geeft aan dat zij of hij weleens geconfron-
teerd is met seksuele intimidatie. Dat blijkt
uit de enquête van Bijzijn, het vakblad voor
verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens
deskundige Mathilde Bos gaat het hier nog
altijd om een topje van de ijsberg.
Aan de enquête van Bijzijn deden meer dan
900 mensen mee. De resultaten werden
onlangs bekend gemaakt op het Congres
Seksualiteit, Intimiteit en Intimidatie in de
Jaarbeurs in Utrecht. De meeste respondenten
van de enquête werken in het ziekenhuis
(32 procent). De grootste groep daarna is
thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.
Enkele tientallen respondenten werken in de
psychiatrie en in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking. Bij intimidatie
gaat het in meer dan de helft van gevallen
(54,2 procent) om seksueel getinte opmerkin-
gen en in 31,1 procent van de gebeurtenissen
om handtastelijkheden. Wat seksuele intimi-
datie betreft gaat het in 82,3 procent om een
patiënt die de verpleegkundige of verzorgende
lastig valt. In zeven procent van de gevallen
gaat het om een naaste van de patiënt: een
familielid, vriend of bekende van de patiënt.
Leiding gevenden gedragen zich over het
algemeen netjes. In een procent van de geval-
len maakt een leidinggevende zich schuldig
aan de intimidatie. Volgens verpleegkundige
Mathilde Bos is dit nog maar het topje van de
ijsberg. “Ik denk dat in werkelijkheid 98 pro-
cent ooit in aanraking is geweest met seksue le
intimidatie, maar dat niet als zodanig her-
kent. Seksueel getinte complimentjes horen er
namelijk ook bij.”
Amanda Kruise van het Drenthe College in
Assen is op 26 maart verkozen tot Calibris
ZorgTopper 2011. De Calibris ZorgTopper is
een leerling verpleegkunde die uitblinkt in
zowel beroepshouding als vakdeskundigheid
“Amanda heeft de uitstraling en handelt als
een goede verpleegkundige. Zij reflecteert
voortdurend tijdens het werk en is bereid haar
handelen daarop aan te passen”, aldus de
jury. Calibris, kenniscentrum voor leren in de
praktijk, organiseert de wedstrijd ter promotie
van het werken in de zorg.
De Calibris ZorgTopper 2011 nam het in de
finale op tegen vier andere kandidaten. Deze
kandidaten hebben allen hun regionale wed-
strijden gewonnen die in de maanden januari
en februari in vijf regio's zijn georganiseerd.
De vijf finalisten speelden twee rollenspellen
samen met een actrice. Ook maakten zij
reken opdrachten. Zij werden door een
vakkun dige jury beoordeeld op aspecten als
communicatieve vaardigheden, inlevingsver-
mogen, samenwerken en begeleiden. Samen
met Nathalie Faasen van Zadkine, de winnaar
van de tweede prijs, zal Amanda Kruise deel-
nemen aan de WorldSkills-wedstrijden die van
5 tot en met 8 oktober in Londen plaatsvinden.
De ZorgTopper-wedstrijden zijn bedoeld om
het werken in de zorg te promoten. Een posi-
tief beeld van de zorgberoepen draagt bij aan
een gemotiveerde beroepskeuze. Gegeven de
verwachte tekorten in de zorg is het belangrijk
om leerlingen enthousiast te maken voor een
carrière in de zorg.
7
Werken in de Zorg
Nummer 7
6 april 2011
In opdracht van VvAA werd de kamer volledig gerestyled door het stylingteam van de Designstudio van Piet Boon.
Mensen in de zorg
Dr. Rob Valentijn is benoemd tot lid van
de Raad van Toezicht van Medisch Spec-
trum Twente in Enschede. In 2010 heeft de
Raad van Toezicht besloten het aantal leden
uit te breiden van vijf naar zes. Gezocht is
naar een kandidaat met een zorginhoudelijke
achtergrond zodat de Raad van Toezicht zijn
rol op het terrein van kwaliteit en veilig-
heid verder kan versterken. Rob Valentijn is
internist-nefroloog en medisch manager a.i.
afdeling Intensive Care van het Hagazieken-
huis in Den Haag. Hij vervult verschillende
bestuurs- en commissiefuncties binnen en
buiten het Hagaziekenhuis.
Prof. dr. Melvin Samsom wordt met ingang
van 1 oktober 2011 de nieuwe voorzitter van
de Raad van Bestuur van UMC St Radboud.
Het bestuur van de Stichting Katholieke
Universiteit heeft hiertoe besloten omdat
drs. Emile A.R.J. Lohman, voorzitter van de
Raad van Bestuur, per 1 oktober 2011 zijn
functie zal beëindigen. Dit was bij zijn be-
noeming vijf jaar geleden afgesproken. Het
Bestuur van de Stichting Katholieke Uni-
versiteit (SKU) is Emile Lohman zeer er-
kentelijk voor de doortastende wijze waarop
hij het UMC St Radboud door een moeilijke
periode heeft geloodst en het UMC opnieuw
op de kaart heeft gezet. Emile Lohman nam
het initiatief tot en gaf leiding aan het ver-
anderingsproces ‘Beter worden in het Rad-
boud!’ dat moet leiden tot een toppositie
binnen de UMC’s in Nederland.
“Een comfortabele, relaxte en huiselijke
omgeving waar we echt even op adem kunnen
komen.” Zo omschrijven de arts-assistenten
van de afdeling Heelkunde van het LUMC in
Leiden hun compleet vernieuwde assistenten-
kamer. In opdracht van VvAA, ledenorganisatie
en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgpro-
fessionals, werd de kamer volledig gerestyled
door het stylingteam van de Designstudio
van Piet Boon. De kamer die de assistenten
van de jubilerende ‘Surgical Library Club’ al
dertig jaar in gebruik hebben, werd deze week
feestelijk geopend.
In de dagelijkse praktijk adviseert VvAA
medici en paramedici onder meer over de
finan ciële aspecten van hun praktijkvoering
en de financiering van hun woning. Met deze
actie wil de ledenorganisatie op ludieke wijze
laten zien dat ze begrijpt dat het bij wonen
en werken niet alleen om financiën draait.
Fons Luijben, manager Hypotheekadvies bij
VvAA: “Zowel zakelijk als privé is een pret-
tige en comfortabele leefomgeving belangrijk
voor een gerust en comfortabel gevoel. Met
deze kamer dragen wij letterlijk en figuurlijk
bij aan een rustpunt voor de arts-assistenten
van het LUMC tijdens de lange en hectische
dagen die zij maken.” Het LUMC onder-
schrijft de visie van Piet Boon dat juist binnen
zorginstellingen een vriendelijke, goed door-
dachte en functionele inrichting essentieel
is. Uitgangspunt daarbij is dat een weldadige
omgeving prettig werkt. Daarnaast heeft zo’n
omgeving een positieve impact op de mensen
die er werken en werkt het drempelverlagend
voor de bezoekers.
Marc van den Berg is per 1 april benoemd
tot lid van de Raad van Toezicht van het
Diabetes Fonds. Hij is verantwoordelijk
voor de financiële portefeuille en in
die hoedanigheid ook voorzitter van de
Financiële Auditcommissie. Van den Berg
is werkzaam bij PGGM Vermogensbeheer
en volgt Frans Gubbi op, die per 1 mei af-
treedt in verband met het aflopen van zijn
termijn.
Dermatologie
Slachtoffer seksuele
intimidatie
De Nederlandse Vereniging van Dermatolo-
gie en Venereologie (NVDV) vierde op vrijdag
25 maart haar 115-jarig bestaan. Daarmee is
de NVDV een van de oudste wetenschappe-
lijke verenigingen van medisch specialisten
van Nederland. Ter gelegenheid van dit 23ste
lustrum werd de Mendes da Costa penning
uitgereikt aan prof. Peter van de Kerkhof.
De Mendes da Costa penning wordt ieder
lustrumjaar uitgereikt aan een persoon die
zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden
met wetenschappelijk onderzoek van de
derma tologie. Prof. Van de Kerkhof is sinds
1993 hoogleraar dermatologie van het UMC
St.Radboud in Nijmegen. Hij krijgt de prijs
voor zijn hele wetenschappelijke oeuvre. Van
de Kerkhof heeft meer dan 540 wetenschap-
pelijke publicaties in peer reviewed magazines
op zijn naam staan, en heeft inmiddels 55 pro-
movendi naar de doctorstitel geleid. Dat is
bijna drie per jaar, het hoogste gemiddelde van
alle hoogleraren dermatologie in Nederland
Amanda Kruise Calibris ZorgTopper 2011
Vernieuwde kamer
LUMC assistenten
Amanda Kruise van het Drenthe College in Assen is op 26 maart verkozen tot Calibris ZorgTopper 2011.
8
Kliniek
Nummer 7
6 april 2011
Jarige Sint Maartenskliniek helpt Moldavië
De voorgenomen bezuinigingen van het
kabinet op de Wajong (Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorziening jonggehandicapten) en de
sociale werkplaatsen maken het straks veel
moeilijker voor chronisch zieke kinderen om
volwaardig te participeren in de maatschappij.
Daarmee dwarsboomt de politiek het streven
van de moderne kindergeneeskunde, stelt
emeritus-hoogleraar Kindergeneeskunde en
voormalig hoofd van het Emma Kinderzieken-
huis AMC Hugo Heymans in de afscheidsrede
die hij op 23 maart uitsprak in de Lutherse
Kerk, de aula van de Universiteit van Amster-
dam.
“Steeds meer ernstig zieke kinderen groeien
op tot volwassenen met een chronische ziek-
te. Wij als kinderartsen moeten er niet alleen
voor zorgen dat zij beter worden, maar ook
dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen
leiden. Regelingen als de Wajong helpen daar-
bij. Het is dan ook buitengewoon droevig dat
die nu door bezuinigingen getroffen worden.
Alsof patiënten, als er minder geld te beste-
den is, plotseling geen steuntje in de rug meer
kunnen gebruiken.” De afgelopen decennia
is de overlevingskans van kinderen met een
levensbedreigende ziekte enorm toegenomen.
Meer patiëntjes worden beter maar kampen
daarna vaak met late effecten van hun ziekte.
“Dit confronteert ons met de vraag: Wat
is gezondheid?”, aldus Heymans. “Ben je
gezond als ziekte ontbreekt? Of hoort daar
ook een bepaalde mate van welzijn en mis-
schien zelfs geluk bij?” Al zo’n dertig jaar
pleit Heymans voor een nieuwe invulling van
de kindergeneeskunde. Uitgangspunt: het ge-
wone leven moet ook in het ziekenhuis zoveel
mogelijk doorgaan. Daarom kwamen er in het
Emma Kinderziekenhuis AMC voorzieningen
voor patiëntjes, familie en vrienden zoals een
bioscoop, een ouderlounge, een kinderrestau-
rant en een uitzendbureau (Emma at Work).
Beslist ‘geen grachtengordelhobby’, bena-
drukt Heymans in zijn afscheidsrede. “Niets is
minder waar. In de praktijk blijkt keer op keer
dat we bij ons streven om het welbevinden
van chronisch zieke kinderen te verbeteren
kunnen rekenen op steun vanuit alle lagen van
de bevolking.” In het kinderziekenhuis is het
ondertussen gebruikelijk dat ouders bijvoor-
beeld bij hun zieke kind op de kamer slapen.
Met het oog op de vergrijzing zou Heymans
dergelijk ‘een op levensfase toegespitst beleid’
graag ook introduceren in de rest van het zie-
kenhuis. “Moeten we niet meer oog ontwikke-
len voor de behoeften van de oudere patiënt en
diens familie en vrienden? Misschien willen
volwassen kinderen ook wel graag overnach-
ten bij hun zieke vader of moeder op leeftijd.”
‘Tijd om te kiezen’
Na de afscheidsrede van Heymans hield diens
opvolger, prof. dr. Hans van Goudoever, zijn
oratie onder de titel ‘Tijd om te kiezen’. Hij
constateert dat niemand momenteel als offi-
ciële spreekbuis voor kinderen fungeert. Wie
komt er op voor het welzijn van het kind als
een vrouw van 63 jaar bevalt? Wat doen we nu
met z’n allen tegen overgewicht bij kinderen?
Sturen we daar een ondubbelzinnige bood-
schap over de wereld in? Van Goudoever
breekt in zijn rede ook een lans voor meer
samenwerking tussen organisaties die zich
inzetten voor kinderen. Hij is bijvoorbeeld
voorstander van de oprichting van een organi-
satie naar het voorbeeld van het Britse ‘Royal
College of Pediatrics and Child Health’, waar-
in kinderartsen en artsen uit de jeugdgezond-
heidszorg samen optrekken. Van Goudoever
pleit er ook voor dat ouders aanwezig kunnen
zijn bij besprekingen over het levenseinde
van hun kind. “Recent onderzoek laat zien
dat circa tweederde van de ouders daartoe op
z’n minst de kans wil krijgen. Een overgrote
meerderheid denkt dat het hen kan helpen om
hun kind te troosten en te begeleiden en bij
hun eigen rouwverwerking.”
Duurder
Hans van Goudoever is hoogleraar Kinder-
geneeskunde aan de UvA en hoofd van de
afdelingen Kindergeneeskunde van zowel het
AMC als het VUmc. “Overal in het land wordt
zwaar bezuinigd op de zorg voor kinderen,
ook omdat die veel duurder is dan de zorg
voor een volwassene”, aldus de hoog leraar.
“Dat kan ten koste gaan van kwaliteit, in de
zorg, in het onderwijs of in de wetenschap,
of - in het allerergste geval - op alle fronten
tegelijk. Een slechte zaak.” VUmc en AMC
bundelen de krachten om in Europa aan de top
te kunnen staan als het om zorg voor kinderen
gaat. Het is de eerste keer dat twee grote afde-
lingen Kindergeneeskunde van Nederlandse
umc’s op deze manier gaan samenwerken.
‘Kabinet dwarsboomt
kindergeneeskunde’
Op de heuvel bij Nijmegen stichtten een
groep katholieke zusters in 1936 een ortho-
pedische kliniek en pedologisch instituut. Het
begin van de Sint Maartenskliniek. Nu, 75 jaar
later, blaast de kliniek het gedachtegoed van
de zusters en de heilige Sint Maarten nieuw
leven in. Tijdens het jubileumjaar gaat de Sint
Maartenskliniek in Nijmegen en Woerden zich
inzetten voor het Floresti-ziekenhuis in Molda-
vië. Naast de activiteiten voor dit goede doel,
kunnen (oud-)patiënten en -medewerkers op
de speciale jubileumsite hun herinneringen
aan de Sint Maartenskliniek van vroeger delen
met anderen.
De jubileumactiviteiten staan in het teken
van steun aan een ziekenhuis in
Floresti in Moldavië, het arm-
ste land van Europa op nog geen
drie uur vliegen van Nederland.
Dat gebeurt in samenwerking met
Stichting MAX Maakt Mogelijk
die van het Floresti-ziekenhuis het
beste ziekenhuis van de streek wil
maken. Op dit moment ontbreekt
in het ziekenhuis alle hedendaagse
medische apparatuur en middelen.
De Sint Maartenskliniek gaat zich
inzetten voor de verbouwing van
de operatiekamer, aanschaf van
nieuwe sterilisatieapparatuur en
de renovatie van de afdeling fysio-
therapie. Ook heeft het ziekenhuis
in Floresti behoefte aan specialis-
tische kennis en ervaring. Kennis
die de Maartens kliniek graag wil
delen. Een team van de Sint Maar-
tenskliniek reisde half maart naar
Moldavië om te kijken onder welke
omstandigheden het personeel daar
werkt. Het team maakt een plan hoe
de medewerkers van de Sint Maartenskliniek
kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg.
Zo is er al een buddy project gestart om pro-
fessionele relaties tot stand te brengen tussen
vakgenoten in Nederland en Moldavië. Naast
het goede doel wil de Sint Maartenskliniek
ook herinneringen en oude verhalen boven
water halen. Op de speciale jubileumwebsite
www.maartenskliniek.nl/75jaar vindt men in-
formatie over de geschiedenis van de kliniek,
oude filmfragmenten en nieuws over de jubi-
leumactiviteiten. Ook kunnen oud-patiënten
en -medewerkers herinneringen over hun tijd
bij de Sint Maartenskliniek op de website
zetten of een oproep plaatsen voor een reünie.
In de nieuwe huisvesting voldoen de kamers aan de laatste veiligheidseisen en is alles gecentreerd op één afdeling.
Ziekenhuis Sociëteit
Nederlandse
Voor meer informatie kijk op:
www.Ziekenhuissocieteit.nl
Meer kinderen met een levensbedreigende ziekte worden beter, maar kampen daarna met late effecten van hun
ziekte.
Locatie Lucas (Winschoten) van de Omme-
lander Ziekenhuis Groep, nam onlangs een
nieuw endoscopiecentrum in gebruik. In het
centrum vinden niet alleen kijkonderzoe-
ken (scopieën) plaats maar ook de voor-
bereidingen op het onderzoek en de nazorg.
De (ver)bouw van een nieuw endoscopiecen-
trum was nodig om in de toekomst aan de ei-
sen te kunnen blijven voldoen.
Op locatie Delfzicht vond onlangs een ver-
bouwing van het endoscopiecentrum plaats.
Op deze locatie is het centrum al jaren op
één afdeling gecentreerd. Bij een endoscopie
kunnen onder meer longen, maag en darmen
via een lang, buigzaam instrument, een zoge-
naamde endoscoop, worden onderzocht. Deze
scoop wordt ingebracht via de neus, mond of
anus. Met een mini camera kunnen de organen
nauwkeurig worden bekeken. In de nieuwe
huisvesting voldoen de kamers aan de laatste
veiligheidseisen en is alles gecentreerd op één
afdeling. Ook kunnen patiënten er afspraken
plannen voor onderzoek. Concentratie heeft
niet alleen voordelen op het gebied van bij-
voorbeeld logistiek. Ook de medische staf en
de verpleging kunnen snel ruggespraak houden
omdat alle kamers in één unit liggen. Dit komt
de kwaliteit van zorg nog meer ten goede. Met
de inrichting is ook rekening gehouden met de
gemoedstoestand van de patiënt. De meeste
patiënten zien op tegen dergelijke onderzoe-
ken en ingrepen. Om patiënten meer op hun
gemak te stellen is er een geluidsinstallatie
geïnstalleerd en gezorgd voor een sfeervolle
aankleding. Dit alles dankzij een gift van de
Stichting Sodom Invites You.
OZG neemt endoscopiecentrum in gebruik
Een afbeelding uit de lange geschiedenis van de Sint Maartens-
kliniek.
Sms-dienst herinnert patiënten aan afspraak*
9
Kliniek
Nummer 7
6 april 2011
Drastische maatregelen tekort ADRZ
Een begrotingstekort van het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis (Goes/Vlissingen) van acht
miljoen euro is alleen met drastische maat-
regelen op te lossen. De meeste winst moet
worden geboekt met standaardisatie van
processen.
In een tijdsbestek van drie maanden zullen
medische vakgroepen zelf hun werkprocessen
opnieuw vormgeven. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een groot aantal ge gevens
van andere ziekenhuizen in Nederland; een
bench mark. Ook de verpleegkundige, de
medisch ondersteunende en de algemeen
ondersteunende processen worden tegen het
licht gehouden. Wanneer het ADRZ produc-
tie en kosten vergelijkt met andere ziekenhui-
zen in Nederland, zijn de kosten nog te hoog.
Het standaardiseren van processen betekent
concreet bijvoorbeeld dat vakgroepen op-
nieuw bepalen in welke gevallen een labora-
toriumonderzoek nodig is of een röntgenfoto.
Het kan ook gaan om het opnieuw bepalen
van het aantal her halingsconsulten. Waar het
ADRZ zonder goede reden meer kosten maakt
dan andere ziekenhuizen, moet een zorgpro-
ces worden bijgesteld. Het begrotingstekort
heeft onder meer gevolgen voor het aantal
formatieplaatsen. Sinds de personele maat-
regelen van december 2010 is de formatie van
1.729 fte afgenomen tot 1.642 fte, deels door
beëindiging van tijdelijke contracten en deels
door niet inzetten van oproepuren. Op basis
van de benchmark is de normatieve personele
sterkte voor het ADRZ gesteld op 1.579 fte.
De maatregelen om tijdelijke contracten niet
te verlengen en oproep- of meeruren niet toe
te staan, blijven daarom nog geldig.
Elk ziekenhuis kent ze: patiënten die wel een
afspraak hebben maar niet verschijnen op de
polikliniek. Jaarlijks kost deze ‘no-show’ de
ziekenhuizen in Nederland zo’n driehonderd
miljoen euro. Adviesburo Pompoen heeft een
sms-herinneringsdienst ontwikkeld waarmee
ziekenhuizen hun patiënten kunnen atten-
deren op hun afspraak.
Een sms’je heeft een hoge attentiewaarde,
weet Remko Booghmans van Adviesburo
Pompoen. Iedereen die een sms’je ontvangt
kijkt wel even op zijn of haar telefoon. De
herinnering wordt vrijwel altijd gezien. Jaar-
lijks zijn er in Nederland 27 miljoen poli-
klinische bezoeken. Gemiddeld komt vijf tot
tien procent van de patiënten niet opdagen.
Ziekenhuizen mogen patiënten hiervoor wel
een rekening presenteren, maar die dekt bij
lange na niet de kosten die het ziekenhuis
zelf moet maken. Er zijn ziekenhuizen die
hun patiënten ter herinnering een brief sturen
of even bellen. Maar dat zijn arbeidsinten-
sieve en dus ook dure handelingen en daar-
naast komt een brief misschien niet op tijd
aan of neemt de patiënt de telefoon misschien
niet op. Met de sms-herinneringsdienst van
Adviesburo Pompoen kunnen ziekenhuizen
met een paar klikken duizenden patiënten
tegelijk herinneren aan hun afspraak. Het is
volgens Remko Booghmans eenvoudig om
de sms-herinneringsdienst te starten. Geen
ingewikkelde afspraken of implementaties.
Even online inloggen, bestandje uploaden,
bericht typen en de sms-herinneringsdienst
is gebruiksklaar. “Direct te gebruiken en heel
gebruiksvriendelijk”, zegt Remko Boogh-
mans. Adviesburo Pompoen biedt zieken-
huizen die interesse hebben de mogelijkheid
gebruik te maken van een testaccount zodat
ze kunnen kijken en proberen of dit iets voor
hen is. Binnen een paar uur is zo’n testac-
count gebruiksklaar en Adviesburo Pompoen
stort er, gratis, honderd sms’jes op. In het
buitenland (Noorwegen, Zweden, Engeland
en Australië) zijn onderzoeken gedaan naar
het effect van een sms-herinneringsdienst. In
de eerste maand is er al een daling van vijf-
tien procent van de no-show te zien, vertelt
Remko Booghmans. Om uiteindelijk op een
daling van vijftig tot 65 procent uit te komen.
“No-show blijft een hot issue. Wij weten dat
we met ons systeem een bijdrage kunnen
leveren aan de oplossing van dit probleem.”
Kijk voor meer informatie over deze sms-
herinneringsdienst op:
www.adviesburopompoen.nl. Of bel (020)
776 49 03.
* Deze tekst is in samenwerking met het betreffende bedrijf gemaakt.
Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en
het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam hebben
hun reeds bestaande samenwerking vast-
gelegd in een raamovereenkomst. Met als
doel om de kwaliteit van de patiëntenzorg te
verbeteren.

De twee ziekenhuizen bundelen kennis en
ervaring en lopen hiermee vooruit op de
stringenter wordende kwaliteitseisen op het
gebied van de hoeveelheid operaties en behan-
delingen. Daarmee dragen beide ziekenhuizen
bij aan de continuïteit en beschikbaarheid van
zorg voor de inwoners van de regio (groot-)
Amsterdam. Beide ziekenhuizen blijven de
inwoners in hun verzorgingsgebied de basis
ziekenhuiszorg aanbieden. In de raamover-
eenkomsten zijn de uitgangspunten van de
samenwerking vastgelegd. De komende jaren
kunnen binnen deze overeenkomst, de diverse
specialismen initiatieven uitwerken om verder
samen te werken. Ook worden de mogelijk-
heden verkend of de samenwerking zich op
termijn ook kan richten op medisch-onder-
steunende afdelingen en niet-medisch onder-
steunende activiteiten.
Het Deventer Ziekenhuis beheert sinds 1 april
weer zelf het mortuarium. Ook de personeels-
leden komen in dienst van het ziekenhuis.
Het ziekenhuismortuarium werd sinds 1999
beheerd door Monuta. Die vond de exploita-
tie niet langer rendabel. Reden waarom het
Deventer Ziekenhuis zocht naar een nieuwe
beheerder. De eisen die het ziekenhuis stelde
aan de openingstijden en kwaltiteit van over-
ledenenzorg, leidden ertoe dat het ziekenhuis
uiteindelijk besloot het mortuarium in eigen
beheer te nemen. In het mortuarium van het
Deventer Ziekenhuis verlenen de medewer-
kers jaarlijks de laatste zorg aan zo’n vier-
honderd overleden patiënten. Naast deze zorg
worden restauraties, (complexe) reconstruc-
ties en obducties uitgevoerd. Het ziekenhuis
is tevens een politiemortuarium, waar een
speciaal team forensisch onderzoek verricht
aan slachtoffers van misdrijven, ongevallen
en dergelijke. De nieuwste techniek is Thana-
topraxie, een behandeling die het mogelijk
maakt een overledene gedurende tien dagen
op te baren zonder koeling, waarbij de over-
ledene oogt als bij leven.
Amsterdamse ziekenhuizen werken samen
Ziekenhuis neemt beheer mortuarium terug
Ernst Hoette, lid Raad van Bestuur van het
Amphia Ziekenhuis, wethouder Arbouw van
Breda en wethouder Willemsen van Ooster-
hout hebben op 17 maart drie intentieover-
eenkomsten ondertekend. De haalbaar-
heidstudies gaan over de verhuizing van de
ziekenhuislocatie aan de Langendijk naar de
Molengracht en over de ver- en nieuwbouw
aan de Molengracht in Breda. In Oosterhout
wordt de nieuwbouw van de ziekenhuislocatie
aan de Pasteurlaan onderzocht.
“Het nieuwe, eigentijdse ziekenhuis is nodig
om nu en in de toekomst een hoogwaardige
kwaliteit van gezondheidszorg te kunnen
blijven leveren en een duurzame gezonde
bedrijfsvoering te kunnen garanderen”, aldus
Ernst Hoette. Om de verhuizing naar de
Molengracht te financieren, is het voor Amphia
van groot belang dat de locatie Langendijk
kan worden verkocht aan ontwikkelaars voor
herontwikkeling met bijvoorbeeld woningen.
In de stedelijke herover weging van alle ruim-
telijke plannen, leek de stad pas na 2020 vol-
doende ruimte te kunnen bieden. Het college
heeft de locatie Langendijk nu in de planning
naar voren getrokken. Het Amphia Ziekenhuis
behoort tot de drie grootste kwalitatief hoog-
waardige opleidingsziekenhuizen van Neder-
land en is, met 5000 medewerkers en medisch
specialisten, een van de grootste werkgevers
in de regio. Met het oog op de medisch in-
houdelijke kwaliteit van de zorg en de effi-
ciency van de bedrijfsvoering is het nodig om
van drie naar twee zorglocaties terug te gaan.
“Uit eindelijk ontstaan twee hoogwaardige
zorglocaties, namelijk Amphia Breda en Am-
phia Oosterhout”, aldus Ernst Hoette. “Amp-
hia Breda is het ziekenhuis dat vierentwintig
uur per dag open is voor basisspecialistische
zorg en voor acute, topklinische en meer
complexe specialistische zorg waar meerdere
zorg disciplines voor nodig zijn. Amphia Oos-
terhout is straks het ziekenhuis dat op werk-
dagen geopend is voor de basisspecialistische
zorg en de electieve, goed planbare zorg in
Oosterhout en omgeving.” Medio 2011 moet
duidelijk zijn hoe de samenvoeging van beide
locaties in Breda realiseerbaar is. Als alles
naar verwachting verloopt, dan kan het ver-
nieuwde ziekenhuis eind 2016 haar deuren
openen.
Nieuwbouw Amphia
12 mei 2011
in de Jaarbeurs Utrecht
Voor meer informatie en gratis entree ga je naar
www.carrierebeurszorgenwelzijn.nl
Ontdek jouw mogelijkheden
in de zorg- en welzijnssector!
Symbolische ondertekening van de intentieverklaring in het Amphia Ziekenhuis (foto Amphia Ziekenhuis).
10
Patiëntenzorg
Nummer 7
6 april 2011
Zuwe Hofpoort start Eerste Hart Hulp
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden
is op 28 maart gestart met een Eerste Hart
Hulp (EHH). De EHH is gepositioneerd op de
afdeling Cardiologie, naast de IC/CCU. Met
deze nieuwe afdeling voor acute cardiale
patiënten garandeert het Hofpoort Ziekenhuis
24 uur per dag een veilige en efficiënte eerste
opvang.
Op de EHH kunnen patiënten terecht met
onduidelijke klachten van pijn op de borst,
onwelwording, hartkloppingen of benauwd-
heid. Bij binnenkomst wordt de patiënt
geholpen door een EHH-verpleegkundige en
een arts-assistent (onder supervisie van een
cardioloog). Er wordt direct een ECG gemaakt
en de labwaarden worden bepaald. Als het
nodig is kan aanvullende diagnostiek worden
verricht in de vorm van een ergometrie, echo-
onderzoek of x-thorax. Er wordt gestreefd om
binnen twaalf uur de diagnose te stellen en een
behandelplan aan te bieden. Op basis hiervan
wordt bepaald of de patiënt verantwoord naar
huis kan of moet worden overgeplaatst naar
een andere afdeling.
Atrium MC in Heerlen heeft toestemming ge-
kregen van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het plaatsen van implan-
teerbare cardioverter defibrillatoren (ICD’s).
De aanvraag voor deze vergunning heeft het
ziekenhuis ingediend in nauwe afstemming
met de patiënten verenigd in de stichting ICD
dragers Nederland (STIN). Mogelijk dat nog
voor de zomer de eerste ICD in Heerlen wordt
geïmplanteerd.
Het zelf mogen implanteren van ICD’s was
een lang gekoesterde wens. Atrium MC heeft
al jaren patiënten onder controle waarvan de
ICD in een ander ziekenhuis is geplaatst. Een
ICD wordt bij een patiënt geplaatst als het
hart regelmatig ernstige afwijkingen van het
gewone ritme heeft en ‘gereset’ moet worden.
Het apparaat geeft daarvoor via een stroom-
draad een elektrische schok aan het hart. Een
ICD wordt vaak verward met een pacemaker.
De pacemaker regelt met een klein elektrisch
stroompje de frequentie van de hartslag bij.
Daar merkt de drager veelal niets van. Wan-
neer een ICD in werking treedt, merkt de
patiënt dat door de forse elektrische schok
heel goed en moet hij ook zo snel mogelijk
naar het ziekenhuis voor controle en zo nodig
verdere behandeling. Voor het implanteren van
ICD’s hoeft in het ziekenhuis niet verbouwd
of nieuwe apparatuur aangeschaft te worden.
Het plaatsen van een ICD vindt plaats op de
hartkatheterisatiekamer door een reeds hier-
voor opgeleide en ervaren cardioloog. Patiën-
ten krijgen een roesje, geen volledige narcose,
en mogen een dag later weer naar huis. Naar
verwachting worden jaarlijks zo’n tachtig
ICD’s geïmplanteerd. De vergunning is mede
verleend op basis van de bestaande samen-
werking met het Ziekenhuis Oost Limburg in
Genk op het gebied van ritme-aandoeningen
aan het hart. De betrokken medisch specialis-
ten van beide ziekenhuizen voeren hierover al
regelmatig patiëntenoverleg.
Dotterbehandeling
Atrium MC mag ook Percutane Coronaire
Interventies (PCI’s), zogenaamde dotterbehan-
delingen, gaan uitvoeren. De minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
hiervoor officieel toestemming gegeven. Het
dotteren gebeurt in samenwerking met het
Hart- en Vaatcentrum van het MUMC+. De
Raad van Bestuur van Atrium MC is bijzonder
verheugd over de beslissing van de minister.
Het groene licht van de minister verbetert vol-
gens het ziekenhuisbestuur de kwaliteiten van
de (hart)patiëntenzorg in Parkstad Limburg
Atrium MC Heerlen
mag ICD’s plaatsen
Per jaar worden in Nederland meer dan
25.000 mensen met een acuut hartinfarct in
het ziekenhuis opgenomen. Na een hartinfarct
en een opname in het ziekenhuis gaat een
patiënt vaak met een onzeker gevoel naar
huis. Om de begeleiding van patiënten na
een hartinfarct verder te verbeteren, zijn de
cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis in
Capelle aan den IJssel gestart met een Post-
infarct polikliniek.
Wanneer een patiënt het IJsselland Zieken-
huis na opname weer verlaat, krijgt hij
meteen twee vervolgafspraken in het zieken-
huis mee. Binnen één tot twee weken na het
ontslag komt de patiënt op de polikliniek
cardiologie terug op het post-infarct spreek-
uur. Dit spreekuur wordt verzorgd door de
verpleegkundig spe cialist cardiologie. Naast
een lichamelijk onder zoek en een ECG geeft
de verpleegkundig specialist aanvullende uit-
leg over het doorgemaakte infarct en over het
gebruik van medicatie. Ook krijgt de patiënt
informatie over en adviezen voor een gezonde
leefwijze. Kort daarna, ongeveer vier tot zes
weken na het ontslag uit het ziekenhuis, volgt
de controle afspraak bij de cardioloog. Tege-
lijkertijd volgen patiënten na een korte her-
stelperiode ook een hartrevalidatieprogramma
via CAPRI-hartrevalidatie.
Voor het derde jaar op rij heeft Máxima
Medisch Centrum, locatie Veldhoven en Eind-
hoven, geen afdeling hoeven sluiten in ver-
band met MRSA.
Het MRSA-model dat bedacht en ontwik-
keld is bij het Máxima is succesvol gebleken.
Aan de poort (poliklinieken en SEH) krijgen
patiënten zes vragen voorgelegd. Wordt één
van deze zes vragen positief beantwoord,
dan volgt een MRSA-onderzoek. Vanaf 2006
wordt nauwkeurig bijgehouden wie meer kans
loopt op een MRSA-besmetting. Mensen
die wonen of werken op een varkens- of
vleeskalver houderij lopen meer kans op een
MRSA-besmetting. Worden zij gekweekt dan
is deze kweek drie maanden houdbaar. Na
die drie maanden moet opnieuw gekweekt
worden omdat het risico bestaat dat er tóch
een MRSA-besmetting in de tussentijd heeft
plaatsgevonden. Verpleegkundigen krijgen
automatisch een seintje als herinnering dat
de patiënt gekweekt moet worden. Naast de
screening is er ook een intensieve samenwer-
king tussen ziekenhuishygiënisten en uni-
thoofden van de poliklinieken en SEH. Zij
houden elkaar op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en kijken waar het protocol
aangescherpt kan worden.
Het Brandwondencentrum in Beverwijk bezit sinds donderdag een bedfiets. Bea Koomen, zorgmanager van het
Brandwondencentrum: “Brandwondenpatiënten moeten vaak ontzettend lang stilliggen. Ze zijn daardoor zeer
beperkt in hun bewegingen. Een bedfiets is dan een gewenst trainingsmiddel. Wanneer iemand aan de beademing
ligt kan hij al gebruik maken van de bedfiets.” Doordat de bedfiets een motor heeft, worden de benen van de
patiënt bewogen zonder dat hij zelf iets hoeft te doen. Hierdoor vermindert de spierspanning en blijft de mobiliteit
in de gewrichten behouden. Wanneer de patiënt weer meer kracht heeft, kan hij overgaan op actieve training. De
motor wordt dan uitgeschakeld en hij kan aan zijn uithoudingsvermogen gaan werken. De bedfiets kon worden
aangeschaft dankzij een gift van Starwood Hotels.
Na hartinfarct naar Post-infarct polikliniek
MRSA-model MMC succesvol
Brandwondencentrum krijgt bedfiets
Met de Post-infarct polikliniek wil het ziekenhuis een stukje gevoel van onzekerheid na het doorgemaakte infarct
wegnemen.
In de Schager dagbehandelingkliniek Mediance vond op 21 maart de 250ste kijkoperatie aan een knie plaats.
Mediance opende in april 2010 haar deuren. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de kliniek waar
specialisten uit het Gemini Ziekenhuis (Den Helder) en Medisch Centrum Alkmaar operaties in dagbehandeling
uitvoeren. Voor de heer Van der Zee uit Dirkshorn stond op 21 maart een kijkoperatie (scopie) aan de knie inge-
pland. Na afloop van de kijkoperatie bezochten orthopedisch chirurg Quist (MCA) en zijn complete team de heer
Van der Zee op de verkoeverkamer. Hij bleek de 250ste knie-scopiepatiënt sinds de opening van Mediance te zijn.
Bloemen vanwege 250ste knie-scopie
Voor publicatie mogelijkheden:
Laura Fuykschot 0182 - 322 456
20 april 2011
Veiligheid
%LMODJH
Zorg Carrière Beurs 2011
www.zorgcarrierebeurs.nl
14 & 15 april 2011
Jaarbeurs Utrecht
s
p
e
c
i
a
l
VE RSCHI J NT GRAT IS T WE E WEKE L IJ KSOP WOENS DAG IN AL L E Z I EKENHUI ZE N IN NE DERLAND EN OP INT ERNET
11
Happy verpleegkundige
Happy loopbaan
Happy vrije tijd
Ik begin net met werken en wil links en rechts kunnen
kijken wat voor soort werkomgeving het beste bij mij past.

Ik ben ambitieus en vind het belangrijk dat ik zoveel
mogelijk ervaring opdoe en me blijf ontwikkelen.
Ik vind werken belangrijk maar wil ook genoeg tijd
overhouden voor mijn hobbies en mijn sociale leven.
Bezoek HappyNurse op de Zorg Carrière Beurs
14 & 15 april in de Jaarbeurs Utrecht
happynurse.nl Verpleegkundigen
>
Herregistratie, verder ontwikkelen, competenties aanscherpen en in samenwerking met vakgenoten nieuwe inzichten
opdoen? Dan bent u bij Hogeschool Utrecht (HU) aan het juiste adres. De HU biedt werkenden en werkgevers in de zorg
diverse praktijkgerichte cursussen, modulen en opleidingen op bachelor en masterniveau. Maatwerktrajecten op locatie
zijn ook mogelijk. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd en worden gegeven door docenten met kennis van de praktijk.
Meer weten? Kijk op www.cvs.nl of bel 088 481 81 81.
ER VALT NOG
GENOEG TE LEREN
Beurseditie 14 &15 april 2011
12
Workshops tijdens Zorg Carrière Beurs
De Zorg Carrière Beurs staat dit jaar in het
teken van personeelstekorten. In 2025 moet
bijna een kwart van de beroepsbevolking in
de zorg werken om aan de stijgende vraag te
voldoen. De derde Zorg Carrière Beurs vindt
plaats op 14 en 15 april in de Jaarbeurs in
Utrecht en is gratis toegankelijk voor zorg-
professionals.
“We krijgen te maken met ernstige personeels-
tekorten”, zegt organisator Marijke Horstink.
“De eerste babyboomers verlaten nu de zorg.
Zij waren zorgverleners maar worden snel
zorgconsumenten. In 2025 moet een kwart
van de beroepsbevolking in de zorg werken
om aan de vraag naar zorg te voldoen. De
natuurlijke aanwas van nieuw personeel is niet
voldoende. We moeten ons gaan voorbereiden
op de toekomst.” Naast het tekort aan nieuw
personeel is doorstroming in de zorgsector
een probleem. Vergeleken met andere sectoren
is de doorstroming veel lager. Mensen werken
jarenlang bij dezelfde instelling en vaak in
dezelfde functie. Vaak omdat veranderen van
werkgever wordt gezien als slecht en niet-
loyaal, terwijl het juist ervaring en nieuwe
energie met zich meebrengt.
Zorgvacaturewand
De derde editie van de gratis beurs voor ver-
pleegkundig personeel, paramedisch perso-
neel en artsen wordt groter dan voorgaande
jaren. In de Jaarbeurs in Utrecht presenteren
tientallen werkgevers zich aan duizenden be-
zoekers. Naast ziekenhuizen en zorginstellin-
gen zijn ook verzekeraars, uitzendbureaus en
het ministerie van Defensie aanwezig. Op de
beurs komt de grootste zorgvacaturewand van
Nederland te staan. Bezoekers kunnen tijdens
de beurs verschillende workshops volgen. Zo
zijn er workshops over online solliciteren,
personeelsmanagement, het schrijven van een
goed cv en ZZP’en in de zorg (zelfstandig
zonder personeel). De meest actuele infor-
matie staat op www.zorgcarrierebeurs.nl. De
Zorg Carrière Beurs is de eerste en enige car-
rièrebeurs voor zorgprofessionals. De beurs in
de Jaarbeurs in Utrecht is op 14 en 15 april
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Met de beurs
wil organisator Marijke Horstink de doorstro-
ming in de zorg bevorderen en bijdragen aan
meer marktwerking.
Derde beurs in teken
personeelstekorten
De voorgaande twee edities van de Zorg Carrière Beurs werden goed bezocht.
Hoe vind je in drie stappen een (andere) baan in de zorg?
Wieteke van Heun-de Roos, De Roos Loopbaanadvies
Assertiviteit
Monique van Lierop en Herriët Strijker, Voda Coaching
Omgaan met moeilijke mensen
Monique van Lierop en Herriët Strijker, Voda Coaching
Balans voor werkende ouders
Annemie Schuitemaker, Career & Kids
Werken met dementerenden
Jolanda de Mooij
Naast het volgen van workshops, kan men op de Zorg Carrière Beurs ook terecht voor:
CV-check, Tips voor online solliciteren, Talenten Motivatie Analyse en Gratis loopbaanadvies.
Weet je niet goed welke baan bij je past? Of
heb je een leuke vacature gezien, maar twijfel
je of jouw brief wel goed genoeg is? Heb je
binnenkort een sollicitatiegesprek en weet
je niet goed hoe je je moet voorbereiden? Je
bent niet de enige. Solliciteren is geen dage-
lijks werk en blijft voor veel mensen lastig
en spannend. In deze interactieve workshop
krijg je tips en ga je zelf aan de slag om jouw
sollicitatievaardigheden te verbeteren.
Opkomen voor je persoonlijke belangen gaat
niet vanzelf. Terwijl mensen die dat kunnen
veel minder last hebben van stress en te hoge
werkdruk. Wanneer je je hierin wilt ontwikke-
len is de workshop Assertiviteit iets voor jou.
Assertiviteit is het uiten van je gedachten, ge-
voelens en meningen op een directe, eerlijke
en gepaste wijze. Je komt op voor je eigen be-
langen op een manier die respectvol is zowel
naar jezelf als naar de ander. De aandacht zal
gericht zijn op de bewustwording van jouw
manier van communiceren en het effect daar-
van op de ander en hoe je dit kunt veranderen.
Je kunt de ander niet veranderen, maar wel de
manier hoe jij met de ander omgaat! Ondanks
je goede bedoelingen reageert die ander toch
weer/nog geïrriteerd, teleurgesteld of geagi-
teerd. Wat je ook zegt en doet: het is nooit
goed bij die collega. Gevolg hiervan kan zijn
dat je een samenwerkingsprobleem krijgt.
Wanneer je dit niet wilt, kan je gaan naden-
ken over een andere strategie. De ander is niet
te veranderen. De manier waarop jij op hem/
haar reageert wel. Dus de oplossing ligt in
jezelf. Door een andere strategie te hanteren
wordt het omgaan met die ‘moeilijke’ ander
makkelijker. De aandacht zal gericht zijn op
de bewustwording van jouw manier van com-
municeren en het effect daarvan op de ander
en hoe je dit kunt veranderen.
Thuis een leuke ouder zijn, op je werk een
professionele collega én voldoende ruimte
voor jezelf? Deze workshop biedt werkende
ouders een helpende hand. Een leven als wer-
kende ouder vraagt om veel afspraken, waar-
door je de hele dag aan het jongleren bent met
tijd, verschillende rollen, tal van activiteiten
en vaak een schuldgevoel. Je werk loopt uit,
maar de crèche sluit. Een patiënt die niet kan
wachten, een teamoverleg dat uitloopt zijn of
een andere kink in de kabel zoals ziekte en
het kaartenhuis dreigt in te storten. Je bent
vaak afhankelijk van anderen en dat maakt je
kwetsbaar. Het geregel rondom calamiteiten
vreet energie en tijd. In dat drukke schema
is er vaak te weinig tijd voor rustmomenten
en hierdoor pleeg je roofbouw op het eigen
lijf. Dat is niet goed voor de gezondheid, het
humeur en de onderlinge (werk)relaties. Maar
dat is niet nodig! Doel van deze workshop is
om voor mensen, die werkzaam zijn in de zorg
en die in de spitsuur fase van hun leven zitten,
bewustwording te creëren, tips en tools te
geven en uiteindelijk ook een resultaatgericht
actieplan te kunnen maken voor elke deel-
nemer. Uiteraard is er voldoende tijd om met
gelijkgestemden te praten over het onderwerp.
Je gaat naar huis met concrete handvaten en
een persoonlijk plan.
Op de Zorg Carrière Beurs worden diverse workshops gegeven die bezoekers gratis kunnen
volgen. Hier alvast een greep uit de workshops.
De komende jaren zal het aantal mensen
met dementie sterk toenemen. Veel mensen
met dementie komen in de loop van hun
ziekte proces in het verpleeghuis terecht. Dit
betekent dat de kans groot is dat je als ver-
zorgende of verpleegkundige te maken zult
krijgen met dit ziektebeeld. In deze work-
shop zullen zowel voor- als tegen argumenten
worden besproken om te kiezen voor het wer-
ken met dementerenden. Welke eigenschap-
pen heb je als zorgverlener nodig? Waar zitten
de uitdagingen in het werk? Ook zal er een
introductie worden gegeven over de bekendste
vormen van dementie. Leidraad voor de work-
shop is het boek ‘Zorg naar eer en geweten’.
13
W3 Wor kshopr uimt e 3 - Blue Room
W3 Wor kshopr uimt e 3 - Blue Room
W2 Wor kshopr uimt e 2 - Pur ple Room W2 Wor kshopr uimt e 2 - Pur ple Room
Naam
St icht ing Ambulance Wens
Tempo-Team Pr ofessionals
Tempo-Team Gezondheidszor g
Z or gspect r um
Wor kshopr uimt e I - Red Room
Wor kshopr uimt e 2 - Pur ple Room
Wor kshopr uimt e 3 - Blue Room
Beurseditie 14 &15 april 2011
14
www.zorgcarrierebeurs.nl
Eerste hulp… bij je zoektocht
naar een passende baan
Tempo-Team heeft functies in de zorg op alle niveaus. Heb je een zorg-
opleiding tot en met niveau 5? Dan ben je bij Tempo-Team Gezondheidszorg
aan het juiste adres. Of ben je op zoek naar een uitdagende baan op hbo of
wo niveau? Dan kan Tempo-Team Professionals Medisch iets voor jou als
arts of paramedicus betekenen.
Of je nu je eerste stappen zet binnen de gezondheidszorg of juist een volgende
carrièrestap ambieert, Tempo-Team is er voor jou. Met meer dan 30 jaar
ervaring, langdurige relaties met opdrachtgevers en een breed aanbod van
opleidingen en trainingen, bieden wij je een loopbaan op maat.
Tempo-Team Gezondheidszorg
Tel 030 27 27 250
www.tempo-team.nl
Tempo-Team Professionals Medisch
Tel 0800 400 9000
www.tempo-team.nl/professionals
uitzenden | professionals | inhouse services | employability | payrolling | outsourcing
Met zes zorgcentra en sterk groeiende thuiszorg-activiteiten
in Nieuwegein, Houten en Vianen, staat Zorgspectrum
letterlijk midden tussen de mensen. Wij vinden vakkundigheid
en aandachtige zorg belangrijk, net als de warme
verbondenheid en gemeenschappelijkheid tussen generaties.
Je bent hier
Welkom
www.zorgspectrum.nl
Wij zijn op zoek naar
Jou. Je kunt bij ons
heel veel betekenen als
leerling verzorgende
en gediplomeerd
verzorgende. Ga naar
de website en kijk
via ‘Oog voor mij’ bij
‘Leuke banen’.
15
Jaarbeurs Utrecht
“Ik stuur je een hart,
om
dat m
ijn m
oeder
altijd vrolijk is als jij
geweest bent.”
“Ik stuur je een hart, om
dat je zo goed
voor kleine Joris
hebt gezorgd.”
Ook iemand
bedanken
die in zorg
en welzijn
werkt?
Stuur een hart
naar je favoriete
zorgverlener. Ga naar
www.bedankdezorg.nl
Er zijn duizend en één redenen
om iemand die in zorg en welzijn
werkt te bedanken. Stuur voor
6 mei je bedankje in en wij
bezorgen je withart kaart op
12 mei, de Dag van de Verpleging.
“Ik stuur jullie een
hart, omdat jullie
altijd meteen voor
ons klaarstaan.”
Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) zoekt voor zijn operatiekamercomplex twee
enthousiaste
ANESTHESIEMEDEWERKERS (M/V)
24-36 UUR PER WEEK (VACATURENUMMER 2010/051)
In het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn een oncologisch ziekenhuis en een centrum voor
wetenschappelijk kankeronderzoek in één organisatie geïntegreerd. Deze combinatie staat borg voor permanente innovatie in
onderzoek en behandelmethodes. Alle 2.000 medewerkers zetten zich in voor het hoofddoel: door kennis de genezing van
kanker bevorderen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen onderzoekers en artsen worden resultaten van research effectief
vertaald in klinische behandelmethoden.
De afdeling
Het operatiecomplex heeft zes operatiekamers. De OK van het NKI-AVL loopt vóór in de innovatie op het gebied van chirurgische
ontwikkelingen. Algemene chirurgie, reconstructieve chirurgie, hoofd-halschirurgie, gynaecologie en urologie behoren tot onze
specialismen, evenals robot-assisted chirurgie. De komende jaren wordt uitgebreid naar acht OK’s en twee interventieruimtes.
De functie:
Als anesthesiemedewerker verricht je werkzaamheden die betrekking hebben op pre- en postoperatieve patiëntenzorg en assisteer
je de anesthesioloog tijdens de operatie. Er wordt gewerkt volgens een twee-kamersysteem.
Voor de functie geldt dat je dagdiensten verricht van 07:30 tot 16:00 uur. Daarnaast heb je bereikbaarheidsdiensten van 9:30 tot
18:00 uur en ben je aansluitend oproepbaar met een mobiele telefoon van het ziekenhuis.
Wat vraagt het NKI-AVL?
Je bent een gemotiveerde anesthesiemedewerker die het een uitdaging vindt om te werken in een dynamische omgeving.
Je bent in het bezit van een diploma Anesthesiemedewerker en je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband goed.
Daarnaast vragen wij bij voorkeur enkele jaren ervaring als anesthesiemedewerker.
Wat biedt het NKI-AVL?
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Werkdagen van negen uur zijn bespreekbaar.
Het salaris bedraagt minimaal 2.202,00 en maximaal 3.495,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek,
overeenkomstig FWG-functiegroep 55. Daarnaast geldt een arbeidsmarkttoeslag van 10%. Bereikbaarheidsdiensten behoren bij
de functie, met een aanrijtijd van een halfuur. Het NKI-AVL biedt voldoende parkeergelegenheid voor medewerkers. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Naast deze arbeidsvoorwaarden biedt het NKI-AVL een uitstekende
werksfeer in een gespecialiseerd ziekenhuis. Niet voor niets stonden wij in 2009 in de top 25 van beste werkgevers.
Eerst meer weten?
Voor nadere informatie kun je onze website www.werkenbijhetnki.nl bezoeken (vacatures, paramedisch), of contact opnemen
met Suze van Tetterode, hoofd Anesthesie en Recovery, 020-512 1567.
Meteen solliciteren?
Jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae kun je als bijlagen toevoegen aan het webformulier op onze site
www.werkenbijhetnki.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Geïnteresseerd? Kijk op www.werkenbijhetnki.nl
best el de GRATIS
agenda op:
www.nur senot ebook.nl
dé l eukst e agenda
voor ver pl eegkundi gen!
Beurseditie 14 &15 april 2011
16
Werken en leren in het Vlietland Ziekenhuis *
'Werven in de gezondheidszorg - Events’
Nurse Notebook voor bezoekers
Jaarbeurs Utrecht
De Zorg Carrière Beurs is gastheer voor
een seminar van Lof. Het gratis seminar dat
als thema heeft ‘Slimme Mannen, Slimmer
Werken’, vindt op vrijdag 15 april plaats van
14.00 tot 16.30 uur.
Het seminar is onderdeel van de Lof cam-
pagne Slimme Tijden. Lof is het crossmediale
platform voor een nieuwe generatie werkende
ouders die carrière en gezin wil combineren.
De campagne wordt ondersteund door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Het doel van deze campagne is wer-
kende mannen bewuster te maken over de
combinatie werk en gezin en meer inzicht
te geven in slimmer werken. Gastspreker is
Remco Claassen, door velen gezien als de
beste managementtrainer van Nederland. Aan
de hand van zijn motto ‘Van harder werken
naar slimmer werken’ zal hij op een interactie-
ve wijze aantonen dat leidinggeven en toch op
tijd thuis zijn, hand in hand kunnen gaan. De
trainersstijl van Remco Claassen is energiek,
ontwapenend, speels en interactief. Hij ging in
de leer bij alle grote managementdenkers: van
Robbins tot Covey. Remco Claassen is auteur
van de bestsellers ‘IK’ (gezond egocentrisme
meer effectiviteit) en ‘WIJ’ (de psychologie
van het gunnen).

Praktische informatie:
Datum: vrijdag 15 april
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Kosten: gratis
Locatie: Zorg Carrière Beurs te Utrecht
www.lofonline.nl
Gratis seminar Lof
tijdens beurs
Het doel van Lof is mannen bewust te maken van de mogelijkheden werk en gezin te combineren.
Speciaal voor recruiters en P&O’ers binnen
zorginstellingen organiseert Bohn Stafleu
van Loghum de inspiratiesessie 'Werven in
de gezondheidszorg - Events'. De inspiratie-
sessie wordt donderdag 14 april gehouden
tijdens de Zorg Carriere Beurs. De sessie
begint om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur.
Doelstelling van deze sessie is kennis delen
en elkaar inspireren, wat tevens het doel is van
de LinkedIn groep Werven in de gezondheids-
zorg. Nu echter niet online, maar door elkaar
fysiek te ontmoeten tijdens de Zorg Carrière
Beurs in Jaarbeurs Utrecht. Het thema van
deze inspiratiesessie is ‘Events’ en de vol-
gende onderwerpen staan op de agenda: ‘Wat
zijn de relevante aspecten bij de organisatie
van een Open Dag’, door Roel Olivers van
het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ver-
der gaat het over ‘Tips & Tricks bij het organi-
seren van een event’, door Martijn Hemminga
van Nr29. Deze sessie is alleen toegankelijk
voor recruiters, P&O-ers en arbeidsmarkt-
communicatiemedewerkers. Aan deze inspi-
ratiesessie kunnen maximaal twintig personen
deelnemen. Mail voor meer informatie naar
m.nibbeling@bsl.nl.
Alle bezoekers van de Zorg Carrière Beurs
die op 14 en 15 april plaatsvindt, krijgen een
gratis Nurse Notebook.
De Nurse Notebook is de eerste agenda spe-
ciaal voor verpleegkundigen. De Nurse Note-
book werkt heel praktisch en voorziet onder
meer in een eenvoudige dienstplanning en
maandelijkse ORT-registratie. Bovendien staat
deze agenda vol actuele, relevante en vak-
inhoudelijke informatie. Men vindt er handige
tips en nuttige adressen. De agenda is mooi
vormgegeven en biedt elke week weer verras-
singen. Het is bovendien een handzaam for-
maat, zodat verpleegkundigen hem de hele dag
gemakkelijk kunnen meedragen. Ook in 2012
komt deze agenda weer uit, dan in een nieuwe
kleur en met andere items erin. Kijk voor
meer informatie op www.nursenotebook.nl.
Op deze site kan men de gratis agenda ook
bestellen.
Als grote werkgever in Schiedam heeft het
Vlietland Ziekenhuis, een modern middel-
groot regioziekenhuis, meer te bieden dan
je denkt. Naast werk leveren aan ruim 1800
medewerkers leiden wij ook veel nieuwe
collega’s op als professioneel zorgverlener.
En daar zijn wij trots op.
In ons nieuwe ziekenhuis streven wij er ge-
zamenlijk naar om onze patiënten de beste
zorg te verlenen in een gastvrije en prettige
omgeving. Dit bereiken wij door de inzet van
gemotiveerde en goed opgeleide professio-
nals die zich ten volle willen inspannen voor
onze patiënten. In onze beleving is dat alleen
mogelijk in een goede werksfeer. Wij bieden
(toekomstige) medewerkers een plezierige en
uitdagende werkomgeving. Jaarlijks leiden
wij meer dan honderd beroepsbeoefenaars op
in verschillende vakgebieden zoals: (specia-
listische) verpleegkunde, operatieassistent,
anesthesiemedewerker en doktersassistent.
Daarnaast bieden wij diverse bij- en nascho-
lingen. Ben je ambitieus en geïnteresseerd
om bij ons te komen werken of een oplei-
ding te volgen en wil je meewerken aan de
ontwikkeling van ons ziekenhuis? Kom dan
naar onze stand op de Zorg Carrière Beurs
op 14 en 15 april. Voor meer informatie en
openstaande vacatures en opleidingen kijk
op www.vlietland-ziekenhuis.nl en solliciteer
direct.
Jaarbeurs Utrecht, waar de Zorg Carrière
Beurs op 14 en 15 april plaatsvindt, is gelegen
in het centrum van Utrecht, op loopafstand
van het historische stadscentrum. Het com-
plex aan het Jaarbeursplein is goed bereik-
baar, zowel met de auto als met het openbaar
vervoer.
Jaarbeurs Utrecht ligt bijvoorbeeld direct bij
het Centraal Station en is dus uitstekend be-
reikbaar per trein. Wie de borden Jaarbeurs-
plein volgt, komt vanzelf bij het complex aan.
Mensen die met de auto komen, kunnen van
de Ring Utrecht de blauwe ANWB-borden
met Jaarbeurs volgen.
Parkeren
Jaarbeurs Utrecht heeft volop parkeerruim-
te: 6500 parkeerplaatsen, verdeeld over de
terreinen P1 tot en met P6. De plaats waar
men de auto het beste kan achterlaten is af-
hankelijk van de hal die men bezoekt, of
het congres waar men heen gaat. Op de site
www.jaarbeursutrecht/route is een plattegrond
te vinden van het parkeerterrein, met de loop-
routes en de loopminuten. Het parkeertarrief
bedraagt drie euro per uur (of een deel van
een uur) met een maximum van twaalf euro
voor een hele dag. Wanneer men de parkeer-
terreinen oprijdt, krijgt men een parkeerkaart
waarmee men aan het einde van de dag bij een
van de parkeerautomaten op het terrein kan
betalen. Het is ook mogelijk om voorafgaand
aan een evenement of beurs een online een
parkeerplaats te reserveren. De parkeerkaart
geldt dan op de gereseveerde dag van 00.00 tot
23.59 uur. Parkeren met online gereserveerde
kaarten kan alleen op parkeerterrein P4.
Historie
De eerste Nederlandse Jaarbeurs vond in 1917
plaats, op initiatief van de Utrechtse vestiging
van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat.
Deze eerste Jaarbeurs trok toen 150.000 be-
zoekers, wat voor die tijd een enorm aantal
was. Nu, vele jaren verder, bezoeken jaarlijks
ongeveer 2,5 miljoen bezoekers de evenemen-
ten, congressen en beurzen die hier worden
gehouden.
Voorzieningen
In en rond Jaarbeurs Utrecht kunnen bezoe-
kers gebruik maken van gratis internet. Op
het hele terrein is draadloos internet van KPN
HotSpots te vinden. Zo blijft bij een bezoek
aan een beurs of evenement de afstand tussen
thuis en kantoor klein. Meer informatie hier-
over is te vinden bij de informatiebalies of bij
de recepties. In en rond Jaarbeurs Utrecht zijn
allerlei voorzieningen voor minder validen te
vinden. Er zijn meerdere aangepaste toiletten
en liften. Op het parkeerterrein zijn speciale
parkeermogelijkheden voor minder validen
met de betreffende parkeerkaart. Op het com-
plex zijn meerdere rolstoelen aanwezig.
Eten en drinken
Er zijn op het complex meerdere mogelijk-
heden om een kopje koffie te drinken of een
hapje te eten. Men kan uitrusten op de terras-
sen van Seat Only waar een luxe arrangement
wordt aangeboden. Of bij het Pitstopcafe waar
men de hele dag op de hoogte wordt gehouden
van het laatste nieuws tijdens ontbijt, lunch of
diner.
Lees meer op www.jaarbeursutrecht.nl.
17
* Deze tekst is aangeleverd door de betreffende organisatie
Elke dag hoort anders te zijn, maar wat als je werk op woensdag niet meer te onderscheiden is van dat op vrijdag? Dan ben je
helemaal toe aan TMI, dé detacheerder in de Zorg. Want daar is elke dag anders. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt werken en dat steeds
op projectbasis in interessante nieuwe omgevingen, maar wel mét een vast contract. Zo sta je elke dag weer voor nieuwe uitdagingen
en dat is wel zo interessant. En TMI is altijd op zoek naar de meest gemotiveerde mensen in de zorg, dus meld je nu aan op
www.tmi-interim.nl voor Eerste Hulp bij Overstappen. Je kunt ons ook mailen op info@tmi-interim.nl of bellen op 020 717 35 27.
Een ander werkritme?
Eerste Hulp Bij Overstappen?
Ga dan snel naar www.tmi-interim.nl
18
Subtilisine
19
Gezondheid
Nummer 7
6 april 2011
Online ondersteuning bij stoppen met roken
De Universiteit Maastricht biedt 1500 rokers
de kans om kosteloos deel te nemen aan een
online stoppen met roken programma. Het
ondersteuningsprogramma maakt deel uit van
een onderzoek van de UM.
Sinds ondersteuning bij stoppen met roken
door de basisverzekering vergoed wordt, zijn
er veel mensen die van dergelijke program-
ma’s gebruik willen maken. Niet iedereen die
wil stoppen, vindt passende onder steuning.
Veel programma’s hebben verplichte bijeen-
komsten die niet voor iedereen in te passen
zijn in hun drukke bestaan. Speciaal voor
die groep mensen heeft Universiteit Maas-
tricht een online stoppen met roken pro-
gramma ontwikkeld, SteunbijStoppen.nl.
Tijdens het programma krijgen mensen per-
soonlijke adviezen en tips om zich voor te
bereiden op het stoppen met roken en het
stoppen vol te houden. Onderzoekster Nicola
Stanczyk en haar team zoeken 1500 rokers
die online op maat gemaakte adviezen gaan
krijgen als ondersteuning bij het stoppen met
roken. Niet alleen mensen die op korte termijn
willen stoppen zijn welkom, ook rokers die
binnen een half jaar willen stoppen kunnen
zich aanmelden. “Vooral dat laatste maakt
ons programma interessant. Je hoeft niet met-
een te willen stoppen, we geven ook onder-
steuning aan die mensen die er pas over een
paar maanden klaar voor zijn”, aldus Nicola
Stanczyk. Alle rokers die nu of binnen zes
maanden willen stoppen met roken kunnen
zich aanmelden via www.SteunbijStoppen.nl.
Als extra stimulans maakt iedereen die het
programma doorloopt ook nog kans op een
van de honderd prijzen van 100 euro, die
onder de deelnemers worden verloot.
Symposium ‘Darmklachten in de praktijk’
Phital organiseert op 24 mei het sympo-
sium 'Darmklachten in de praktijk, de plaats
van probiotica' in het Dilligentia theater in
Den Haag. Tijdens dit symposium krijgt men
een update van de wetenschap en delen de
sprekers hun praktijkervaringen en (nieuwe)
inzichten, waarbij de rol van probiotica bij
antibioticageassocieerde diarree, het gezond-
heidsbevorderende effect van probiotica en
het prikkelbaar darmsyndroom centraal staan.
Op het programma staan lezingen over ‘Je leven
in balans met probiotica’, door orthomolecu-
lair therapeut Irma Kromhout-van Cappelle;
‘Probiotica, bacteriën met een gezondheids-
bevorderend effect’, door medisch immuno-
loog dr. ir. Ger T. Rijkers; ‘Darm Microbiota
en het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)’,
door prof. dr. Louis M.A. Akkermans, hoofd
experimentele heelkunde en gastro-intestinale
onderzoeksafdeling van het UMC Utrecht en
een lezing over ‘Probiotics and AAD (Anti-
biotic Associated Diarrhea)’, door MD.
Michael Tvede, hoofd klinische microbiologie
bij het Rigshospitalet,Universitair ziekenhuis
van Kopenhagen. Het symposium is bedoeld
voor huisartsen, apothekers, ziekenhuisapo-
thekers en orthomoleculaire artsen. Accredita-
tie is aangevraagd bij: KNMP, ABAN, ABNG,
MBOG en NZVA. Het symposium op dinsdag
24 mei begint om 16.15 uur en duurt tot 20.30
uur. Theater Dilligentia is gevestigd aan de
Lange Voorhout 5 in Den Haag. Aanmelden
kan via www.phital.nl.
Preventief gebruik van antibiotica op de Inten-
sive Care vermindert niet alleen sterfte, ook
het aantal infecties met resistente bacteriën
daalt erdoor. Dat blijkt uit een onderzoek van
het UMC Utrecht onder zesduizend patiënten.
Preventief gebruik van antibiotica op de Inten-
sive Care is omstreden omdat het weliswaar
infecties voorkomt, maar ook antibiotica-
resistentie zou kunnen vergroten. Toch lijken
de voordelen op te wegen tegen de nadelen.
Eerder concludeerden dezelfde Utrechtse
onderzoekers al dat preventieve inzet van
antibiotica tot een lagere sterfte op de Inten-
sive Care leidde. Nu bewijzen ze bovendien
dat het aantal infecties met resistente bacte-
riën niet toeneemt, maar zelfs afneemt.
Standaardzorg
In het onderzoek vergelijkt een team van
onder zoekers het effect van twee soorten
antibiotica-behandeling met de standaard-
zorg op de Intensive Care. Ze verdelen bijna
zesduizend patiënten uit dertien Nederlandse
ziekenhuizen die tussen 2004 en 2006 op de
Intensive Care belanden in drie groepen. Het
gaat om patiënten die naar verwachting mini-
maal twee dagen aan de beademing liggen en/
of drie dagen behandeld moeten worden op
de IC. Eén groep krijgt vier maal daags een
mondpasta met antibiotica toegediend. De
tweede groep ontvangt behalve de mondpasta
vier maal daags antibiotica via een maagsonde
in de darm en per infuus. De derde groep dient
als controle en krijgt standaard IC-zorg. In
vervolg op de eerdere analyse keken de onder-
zoekers nu naar het aantal kolonisaties met
antibioticaresistente bacteriën. Kolonisatie
wil zeggen dat bacteriën aanwezig zijn. Mis-
schien heeft dat geleid tot een infectie, maar
dat hoeft niet het geval te zijn. Het gebruik
van anti biotica blijkt kolonisatie sterk te ver-
minderen.
Bloedinfecties
In beide groepen patiënten daalt het aantal
luchtwegkolonisaties met resistente bacteriën
ruim dertig procent. Daarnaast vermindert het
aantal bloedinfecties door resistente bacteriën
met de helft bij patiënten die antibiotica ook
via de darm en per infuus ontvangen. “Preven-
tief gebruik van antibiotica blijft onderwerp
van debat”, erkent prof. dr. Marc Bonten van
het UMC Utrecht. “Maar onze resultaten laten
zien dat de gunstige effecten de even tuele
nadelen ruimschoots compenseren, in elk
geval op korte termijn. Dankzij preventieve
antibiotica leven IC-patiënten langer en lopen
ze minder infecties met resistente bacteriën
op. In tegenstelling tot de verwachting neemt
antibioticaresistentie dus niet toe. Wij kunnen
IC’s in heel Nederland dit beleid aanraden.”
Preventief gebruik
antibiotica IC succes
Bronnen: Proteopedia en Wikipedia
Subtilisine is het enzym dat aan wasmiddelen
wordt toegevoegd om eiwitvlekken te verwij-
deren. Het breekt die eiwitten af doordat het
peptidebindingen splitst. In de linker figuur
is de opvouwing van de polypeptideketen
weergegeven. De groene bollen zijn calcium
atomen. De splitsing van peptidebindingen
gebeurt in het actieve centrum. Dit bevindt
zich linksonder. Daar wordt het substraat-
molecuul gebonden en daar zitten ook spe-
ciale aminozuren, exact gepositioneerd om
een peptidebinding te splitsen. In de rechter
figuur is een substraat molecuul (linksonder)
gebonden aan een subtilisinemolecuul dat
dezelfde oriëntering heeft als links inclusief
de beide calcium atomen als groene puntjes.
Door Jan Drenth
Meander Medisch Centrum nu ook in Nijkerk
Duizendste patiënt Continentiepoli Rijnstate
Meander Medisch Centrum is sinds 1 april ook in Nijkerk gevestigd. Meander biedt momenteel op zijn locaties
in Amersfoort, Baarn en Soest zorg aan ruim 320.000 inwoners in de regio. De verwachting is dat Meander dit
najaar ook in Barneveld spreekuren zal bieden, als volgende stap in ‘zorg dichtbij’. In Nijkerk gaan elf medische
specialismen van Meander Medisch Centrum poliklinische spreekuren houden. Het gaat om basiszorg, consulten
en controles. Ook voor röntgenfoto’s, echo’s en bloedafname kunnen patiënten in Nijkerk terecht.
De Continentiepoli van Rijnstate in Arnhem ontving op woensdag 30 maart haar duizendste patiënt. Het was
Magdalena van Setten (1987). Ze lijdt aan stress-incontinentie. De Continentiepoli, gestart in december 2006
door de gynaecologen en urologen van Rijnstate Arnhem, behandelt volwassenen met urine-incontinentie. Op
de Continentiepoli krijgen patiënten voorlichting, leren ze met hun incontinentie om te gaan of krijgen ze een
adequate behandeling. Op de foto van links naar rechts: gynaecoloog Francis Hartog, continentieverpleegkun-
dige Wendy Peters, uroloog Michael van Balken en patiente Magdalena van Setten.
20 Advertentie
Nummer 7
6 april 2011
Wij zijn
2 januari
GEOPEND
11.00 - 17.00 uur
Landelijke keuken
Vanaf 5.999,-*
Moderne keuken
Vanaf 6.999,-*
GREEPLOOS | LANDELI JK | MODERN | DESI GN | HANDGEMAAKT
Moderne keuken
Vanaf 8.999,-*
Handgemaakte keuken
Vanaf 13.999,-*
Zoetermeer | Coppeliaschouw 8 (Woonhart) | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
* Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen op volledige
keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.
21
Nieuwbouw / ICT
Nummer 7
6 april 2011
Verhuizing twee poliklinieken LangeLand
De poliklinieken urologie en gynaecologie van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer verruilden op 29 maart
hun oude behuizing voor ruimere en lichtere nieuwbouw. Urologie en gynaecologie zijn de afgelopen jaren ver-
sterkt met nieuwe artsen, zodat de huidige ruimte te krap werd. De nieuwe poli’s hebben meer kamers. Ze liggen
bovendien naast elkaar, wat de samenwerking tussen beide specialismen vergemakkelijkt. Zo werken gynaecolo-
gie en urologie samen in de bekkenbodem-/incontinentiepoli.
Meander start met robotchirurgie
Ongevraagde informatie op CT-scan waardevol
Drachtster artsen met Ipad aan bed
In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten loopt
sinds kort een aantal artsen met een Ipad
visite langs de bedden van de patiënten. Deze
wordt gebruikt om extra informatie te geven
aan patiënten of om korte informatiefilmpjes
te laten zien.
Vaatchirurg Marald Wikkeling is één van de
enthousiaste gebruikers van de Ipad. “Werken
met de Ipad in het ziekenhuis heeft veel voor-
delen. Dankzij de inspanningen van onze ict-
afdeling kunnen we hem gebruiken als gewone
computer met een beveiligde verbinding en
kunnen we dus ook aan het bed van patiën-
ten dingen laten zien of uitleggen. Er komen
steeds meer filmpjes van ingrepen die het voor
de patiënt duidelijk maken wat we doen, dank-
zij de nieuwe technologie kunnen we dit nu
delen met onze patiënt en er een toelichting
bij geven.” Daarnaast kunnen met de Ipad ook
uitslagen van onderzoeken gedeeld worden
met de patiënt. Het toegankelijk maken van
de nieuwe technologie is vooral te danken aan
de ict-afdeling van het ziekenhuis, die voort-
durend bezig is met verbeteren. Al enige tijd
beschikt het hele ziekenhuis over een bevei-
ligd draadloos netwerk, dat wordt gebruikt
voor gratis draadloos internet voor patiënten
en telefonie. Hierdoor zijn artsen altijd be-
reikbaar via een zogenaamde WiFi-telefoon,
die geen storing aan medische apparatuur ver-
oorzaakt.
Dankzij een speciale camera, de retroscoop,
kunnen artsen bijna een kwart meer poliepen
opsporen in de dikke darm. Prof. dr. Peter
Siersema van het UMC Utrecht coördineerde
een groot internationaal onderzoek naar het
instrument. “Vroege opsporing van dikke-
darmkanker kan mensenlevens redden.”
Maag, darm-, en leverarts prof. dr. Peter
Siersema en internationale collega’s uit negen
andere ziekenhuizen onderzochten bij onge-
veer vierhonderd patiënten de darm met zowel
een gewone colonoscoop als met de ‘third
eye’-retroscoop. Met de retroscoop spoorden
ze ruim 23 procent meer poliepen op. De spe-
ciale colonoscoop heeft niet alleen een naar
voren gerichte camera, maar ook een camera
die achteruit kijkt. Dankzij die ‘achteruit-
kijkspiegel’ kan de arts achter darmplooien
kijken. Daar kunnen poliepen zitten die via
een gewone colonoscoop over het hoofd ge-
zien kunnen worden. De opgespoorde polie-
pen worden meteen verwijderd. “Dikkedarm-
kanker is de op-een-na dodelijkste vorm van
kanker in de westerse wereld”, zegt Siersema,
die het onderzoek coördineerde. “Goede
preven tieve maatregelen, zoals darmonder-
zoek naar poliepen, kunnen het aantal darm-
kankergevallen verminderen. Ik verwacht
dat de retroscoop hierbij kan helpen. Betere
opsporing en verwijdering van poliepen leidt
tot betere, meestal vroegere, behandeling van
dikkedarmkanker. Uiteindelijk kan het men-
senlevens redden.” De retroscoop vervangt
niet meteen de gewone colonoscoop, want de
kosteneffectiviteit is nog niet duidelijk. Sierse-
ma en collega’s berekenen momenteel hoeveel
gevallen van dikkedarmkanker de retroscoop
zou kunnen besparen. In aanvulling op deze
berekening is langdurig patiënten onderzoek
nodig om te zien of darmonderzoek met de
retroscoop daadwerkelijk het aantal kanker-
gevallen vermindert. Het UMC Utrecht werkt
aan de opzet hiervan. De resultaten van het
internationale onderzoek zijn deze maand ge-
publiceerd in het tijdschrift Gastrointestinal
Endoscopy. Negen ziekenhuizen in de Ver-
enigde Staten en Europa, waaronder het UMC
Utrecht, werkten eraan mee. Het Californi-
sche bedrijf Avantis Medical Systems ontwik-
kelde de retroscoop.
Camera spoort meer
darmpoliepen op
De operatierobot in een van de operatiekamers van Meander Medisch Centrum (foto Concreet geeft vorm | Jurjen
Poeles).
Meander Medisch Centrum in Amersfoort
verricht sinds begin maart operaties met
behulp van een Da Vinci-operatierobot.
Op maandag 7 maart verrichtte chirurg prof.
dr. Broeders de eerste chirurgische ingreep met
behulp van de operatierobot. Op 8 maart volg-
den urologen dr. Kooistra en Dom en weer een
dag later gynaecologen dr. Schraffordt Koops
en Lenters. Ook chirurg dr. Consten zal met
de robot gaan opereren. Alle medisch specia-
listen worden ondersteund door een team van
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers
dat speciaal is opgeleid om met deze opera-
tierobot te werken. Deze start staat symbool
voor de goede samenwerking tussen chirurgie,
gynaecolo gie en urologie. Genoemde specia-
lismen hebben in 2008 de handen ineen gesla-
gen en een gezamenlijk plan ontwikkeld om de
komst van deze hoogtechnologische robot in
Meander Medisch Centrum mogelijk maken.
Meander investeert niet alleen in de bouw van
een nieuw ziekenhuis, maar ook in medische
technologie op de huidige locaties, zodat het
ook vandaag de dag zijn status als topklinisch
opleidingsziekenhuis kan blijven waarmaken.
Meander is het elfde ziekenhuis in Nederland
dat over een operatierobot beschikt, maar het
enige ziekenhuis in Nederland waar deze tech-
nologie door drie specialismen tegelijk wordt
ingevoerd.
Patiënten ondergaan bij diverse klachten aan
de borstkas een CT-scan. Radioloog in op-
leiding Martijn Gondrie van het UMC Utrecht
laat zien dat ongevraagde informatie uit deze
scans het risico op hart- en vaatziekten kan
voorspellen. Hij promoveerde 31 maart.
De kwaliteit van CT-scans (‘driedimensionale
röntgenfoto’) is sterk toegenomen. Routine-
matige CT-scans van de borstkast leveren hier-
door vaak meer informatie op dan waar artsen
om vragen. CT-scans gemaakt voor longon-
derzoek beelden bijvoorbeeld ook het hart en
omringende bloedvaten haarscherp af. Verkal-
king van bloedvaten, een belangrijke oorzaak
van hart- en vaatziekten, is goed zichtbaar.
Borstscan
Toekomstig radioloog-in-opleiding Martijn
Gondrie analyseerde meer dan 10.000 pa-
tiënten die een borstscan ondergingen voor
uiteenlopende klachten. De gegevens van
patiënten die verdacht werden van hart- en
vaatziekten en van hele zieke mensen, met bij-
voorbeeld longkanker, nam hij niet mee in het
onderzoek. Op de scans van overige patiënten
speurde hij onder meer naar verkalking van
de aorta, kransslagaderen en hartkleppen. Dat
koppelde hij vervolgens aan de gezondheid
van de patiënt gemiddeld anderhalf jaar erna.
Nuttig
De ongevraagde informatie blijkt erg nuttig te
zijn. Patiënten met ernstige kalkafzettingen in
de kransslagaderen hebben bijvoorbeeld een
3,7 maal verhoogde kans op hart- en vaatziek-
ten ten opzichte van patiënten zonder verkal-
king. Voor patiënten met een ernstig verkalkte
aorta was dat risico 2,7 maal zo hoog. In ruim
de helft van de gevallen ging dat om een hart-
aanval. Voor de duidelijkheid: bij deze patiën-
ten was op basis van hun klachten waarvoor
de CT-scan gemaakt werd geen aanwijzing
voor hart- en vaatziekten.
Voor publicatie mogelijkheden:
Laura Fuykschot 0182 - 322 456
Nieuwbouw
special
18 mei 2011
"Alles met gevoel" een cd vol gedichten en verhalen.
"D'r op of" roime en verhale in het Westfriese dialect.

Maar ook boeken en kinderboeken. Tevens voordrachten
in het Nederlands én het Westfriese dialect.

Info: www.inaeilander.nl
of mail naar:
hetdamhek@quicknet.nl
Twee luister-cd's van Ina Eilander
22
Patiëntenzorg
Nummer 7
6 april 2011
Mijlpaal Dialysecentrum Lievensberg
Ruim een jaar na de opening van het Dialyse-
centrum in het Lievensberg ziekenhuis
(Bergen op Zoom), is de drieduizendste
behandeling uitgevoerd. De internist-nefro-
logen Leonie Koelman en Eveline van Gurp
deelden ter ere hiervan taart uit aan de aan-
wezige patiënten.
Sinds de start van het centrum is de vraag naar
dialyse in het Lievensberg sterk gegroeid.
Om die reden is het centrum inmiddels uit-
gebreid van zes naar negen behandelstations.
Hierdoor kunnen meer patiënten dicht bij
huis terecht voor het spoelen van hun bloed.
Nieren zuiveren het bloed, zij zorgen voor een
natuurlijke afvoer van afvalstoffen. Als nieren
niet of nauwelijks meer functioneren, is men
aangewezen op een kunstmatige manier om
het lichaam te zuiveren, namelijk via haemo-
dialyse. De nefrologen zien steeds meer
mensen op hun spreekuur die voor dialyse
in aanmerking komen. “Het aantal mensen
met hart- en vaatziekten en diabetes neemt
toe, aandoeningen die van invloed zijn op het
functioneren van de nieren. Bovendien werd
vroeger een leeftijdsgrens voor dialyseren
gehanteerd. Tegenwoordig heeft iedere patiënt
die dat lichamelijk aankan, en daarvoor ook
kiest, recht op behandeling.”
Donornier
Een groot aantal nierpatiënten is in afwach-
ting van een donornier. Totdat deze beschik-
baar is, gaat de patiënt drie keer per week,
vier uur achtereen, voor een dialyse naar een
ziekenhuis. Voor deze intensieve behandeling
kan men dus sinds begin vorig jaar ook terecht
in het ziekenhuis in Bergen op Zoom.
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winters-
wijk startte op 1 april een speciaal spreekuur
voor vrouwen met overgangsklachten.
Tachtig procent van alle vrouwen in de over-
gang heeft te kampen met overgangsklachten
als opvliegers, nachtelijk transpireren, slaap-
problemen, stemmingswisselingen, soms ook
angst en concentratieproblemen of relatio-
nele/seksuele problemen. Bij ongeveer de
helft van deze vrouwen zijn de klachten ern-
stig. Reden genoeg voor het SKB om er een
speciaal spreekuur voor te starten. Het spreek-
uur is een samenwerking tussen de gynaecolo-
gen en overgangsconsulente van het SKB. De
patiënt wordt eerst gezien door een gynaeco-
loog en vervolgens door José la Croix, over-
gangsconsulente.
SKB opent spreekuur overgangsklachten
Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven startte
vorig jaar november een pilot met het aan-
bieden van huid-op-huid contact tussen
moeder en kind na een geplande keizersnede.
Deze pilot is succesvol verlopen en wordt nu
standaard aangeboden. Het directe huidcon-
tact na de geboorte is onder meer belangrijk
voor het goed op gang komen van de borst-
voeding. Het directe huid-op-huid contact
na een keizersnede wordt op dit moment in
slechts een beperkt aantal ziekenhuizen in
Nederland aangeboden.
Na een geplande keizersnede wordt de baby
door de kinderarts nagekeken en als de arts
toestemming geeft wordt het kind meteen
op de blote borst van de moeder gelegd. De
pasgeborene blijft ongestoord bij de vrouw
liggen tijdens de verdere operatie en ook als
de moeder verplaatst wordt naar de verkoever-
kamer. Vervolgens gaan ze samen naar de
verloskamers. Ook de vader mag continue
bij moeder en kind blijven. Het initiatief voor
het directe huid-op-huid contact komt van
Monique Bonné-van de Ven (verpleegkundige
en tevens lactatiekundige in het Catharina-
ziekenhuis). Voorheen, en nog steeds bij
spoed keizersneden, ging de baby meteen na
de geboorte met de vader naar de verloskamer
of couveuse-afdeling. Dan gaf de vader het
huid-op-huid contact totdat de moeder terug
was van de operatiekamer. Soms duurde het
dan wel twee uur voordat de vrouw het kind
kon borstvoeden. Voor het slagen van de
borstvoeding is het echter zeer wenselijk dat
de baby binnen een uur na de geboorte aan
de borst ligt. Door het directe huid-op-huid
contact meteen na de geboorte, kan de moeder
snel beginnen met borstvoeding. Bovendien is
het contact belangrijk voor de band tussen de
vrouw en haar baby.
Direct huidcontact na
geplande keizersnede
De internist-nefrologen Leonie Koelman (links) en Eveline van Gurp (rechts) deelden taart uit ter gelegenheid van
de drieduizendste behandeling in het dialysecentrum van het Lievensberg ziekenhuis.
WORDEN UW PATIËNTEN GASTEN?
De zorg wordt steeds competitiever. Om patiënten loyaal aan
uw ziekenhuis te laten zijn, moet u hun verwachtingen overtref-
fen. Jeeves is met haar unieke diensten reeds dertien zieken-
huizen dagelijks van dienst. Deze diensten worden geheel
onder hun eigen vlag aangeboden, zonder dat het ziekenhuis
er omkijken naar heeft. Wilt u weten wat Jeeves voor uw zieken-
huis kan betekenen? Ga naar Jeeves.nl of neem contact met
ons op: 010-4333921.
,
12 5YEARS
o
n
d
e
r
n
e
m
e
r
s
p
r
ijs
r
o
t
t
e
r
d
a
m
2
0
1
0
G
e
n
o
m
i
n
e
e
r
d
e
Parkeerservice
Golfkarservice
Thuisbrengservice
Gastheren / vrouwen
Ontslagbegeleiding
met mantelzorg
t Jeeves BV t T 010 43 33 921
t Steupelstraat 40 t I www.jeeves.nl
t 3065 JE Rotterdam t E info@jeeves.nl

Voor het slagen van de borstvoeding is het zeer wenselijk dat de baby binnen een uur na de geboorte aan de borst
ligt.
De Saxenburgh Groep en Oldelft Benelux B.V. hebben op dinsdag 30 maart in het ziekenhuis in Hardenberg het
contract ondertekend voor de levering aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van een hoog Tesla open MRI-systeem.
Deze MRI wordt in augustus of september verwacht. Daarmee is het Röpcke-Zweers Ziekenhuis het eerste
ziekenhuis van Nederland dat een hoog Tesla open MRI van Hitachi gaat plaatsen. Een open MRI wil zeggen, dat
de patiënt niet meer in een tunnel komt te liggen. Mensen met claustrofobie en vaak ook kinderen, vinden dit eng.
Behalve voor deze categorie patiënten, is de open MRI ook zeer geschikt voor diagnostiek van dikkere mensen,
ouderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Op de foto van Léon van der Brug, Saxenburgh
Groep, brengen onder andere Guido Geerts, algemeen directeur van Oldelft Benelux B.V (geheel links) en Henk
van der Wal, Raad van Bestuur Saxenburgh Groep (derde van rechts) een toast uit op de ondertekening van het
contract.
Speciale open MRI voor Röpcke-Zweers
23
Patiëntenzorg
Nummer 7
6 april 2011
Muziektherapie bij beroerte
Mensen die een beroerte hebben gehad,
krijgen in Tergooiziekenhuizen (Blaricum/
Hilversum) een gratis mp3-speler aangebo-
den. Twee uur per dag luisteren naar favoriete
muziek heeft volgens Tergooiziekenhuizen
een wetenschappelijk bewezen positief effect
op het herstel van beroerte. Tergooizieken-
huizen is naar eigen zeggen het enige zieken-
huis in Nederland dat passieve muziek-
therapie inzet als aanvullende en optionele
standaardtherapie in de acute fase van een
beroerte. Het project is mogelijk gemaakt
door een gift van Rotaryclub Huizen.
Patiënten met een beroerte die passieve
muziektherapie krijgen, spreken beter, be-
wegen beter en worden minder vaak depres-
sief dan patiënten die dit niet krijgen. Dit
blijkt niet alleen uit eigen ervaring in een
pilotproject bij Tergooiziekenhuizen maar ook
uit internationaal wetenschappelijk onder-
zoek. Muziek stimuleert zenuwbanen in de
hersenen die anders ongebruikt blijven. Voor-
lezen heeft dit effect paradoxaal genoeg niet.
Het effect is het grootst als de patiënt na de
beroerte twee maanden lang elke dag een tot
twee uur naar zijn of haar favoriete muziek
luistert. “Het brein heeft zo zijn eigen wegen
als het om melodie en ritme gaat”, aldus dr.
Hans Carpay, neuroloog in Tergooiziekenhui-
zen. “Zo kan iemand met Parkinson soms niet
lopen, maar wel dansen. Ook logopedisten ge-
bruiken vaak zang om patiënten weer te leren
spreken. Dat weten we al langer. Nieuw is dat
we het nu toepassen in de acute fase van een
beroerte. Met bewezen effect. En dat voor een
paar tientjes.”
De compleet vernieuwde polikliniek Plastische
Chirurgie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in
Tilburg is op 4 april in gebruik genomen. De
nieuwe polikliniek is licht en ruim, heeft negen
spreek- en behandelkamers, een grote balie,
frisse kleuren en een centrale wachtruimte.
Naast de polikliniek is ook het Handen centrum
Brabant op deze locatie gevestigd met eigen
behandelruimtes. Handen Centrum Brabant is
een multidisciplinair centrum voor de beoor-
deling en behandeling van problemen van de
hand. Samen met diverse handthera peuten is
door plastisch chirurgen van het St. Elisabeth
de afgelopen tien jaar een uitgebreide exper-
tise ontwikkeld op het gebied van handletsels
en handaandoeningen. Ed Hartman, medisch
manager van de plastisch chirurgen: “Op deze
nieuwe locatie kunnen we nog beter voor
onze patiënten zorgen. We werken nu in een
moderne polikliniek met prima faciliteiten.
Zo hebben we bijvoorbeeld een aparte ruimte
voor het maken van onderzoeksafspraken. Dat
gebeurde voorheen gewoon aan de balie, nu
kunnen we patiënten meer privacy bieden.
Bovendien zijn we van vier naar negen kamers
zijn gegaan. Daardoor kunnen we efficiën-
ter werken, en dat verkort de wachttijd. Ook
hebben we nu ruimte voor extra plastisch chi-
rurgen. Als die er zijn kunnen we onze capaci-
teit nog verder uitbreiden.”
Polikliniek Plastische Chirurgie vernieuwd
Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwe-
gein heeft vorige week als eerste ziekenhuis
in Nederland een hybride operatiekamer ge-
opend. Het woord hybride staat hierbij voor
de unieke combinatie van een steriele, con-
ventionele operatiekamer en een katheterisa-
tiekamer. Door de twee tot op heden geschei-
den werelden samen te brengen is de ruime
operatiekamer zeer breed inzetbaar voor een
groot aantal verschillende behandelingen aan
onder meer het hart en de vaten. Het zieken-
huis speelt hiermee in op misschien wel een
van de sterkste trends in de chirurgie, name-
lijk de overgang van ‘open operaties’ naar
‘gesloten procedures’ - het opereren via een
bloedvat, ook wel bekend als endovasculair.

Hart- en vaatchirurgie zijn sterk veranderd
de afgelopen decennia. Steeds vaker worden
patiënten met een katheter via bijvoorbeeld
een prikgat in de lies geopereerd in plaats van
met een grote ‘open’ operatie. Deze methode
is vaak nauwkeuriger, minder belastend voor
de patiënt en het aantal verpleegdagen is lager.
De behandelingen worden meestal uitgevoerd
in een katheterisatiekamer. Dit soort kamers
is voorzien van beeldvormingsappara tuur
waarmee artsen tijdens ingrepen van buitenaf
in het lichaam van de patiënt kunnen kijken
om zo met een katheter naar de te behandelen
plek te manoeuvreren. Behalve via een klein
prikgat vragen nieuwe type ingrepen ook
steeds vaker om een operatie via een kleine
snede in de lies. Hiervoor is de steriliteit van
een operatie kamer nodig en de apparatuur uit
de katheterisatiekamer. De hybride OK maakt
dit mogelijk. De hybride operatiekamer biedt
nu volgens het St. Antonius Ziekenhuis het
beste-van-het-beste voor zowel conventionele
als endovasculaire chirurgie: èn een steriele
omgeving èn de modernste beeldvormings-
apparatuur. Het snel van methode switchen,
iets wat bij bijvoorbeeld hart- en vaatingrepen
cruciaal kan zijn, is er beter mogelijk - zónder
dat de patiënt naar een andere ruimte over-
gebracht hoeft te worden of langer opgeno-
men hoeft te worden. Maar er is volgens het
ziekenhuis meer wat de hybride operatie kamer
bijzonder maakt. Door de jaren heen raakten
de bestaande OK’s steeds voller met alle
nieuwe apparatuur. Met als gevolg een steeds
beperktere werkruimte voor het medisch per-
soneel. Bij de hybride operatiekamer is men
uitgegaan van de nieuwste en meest krachtige
apparatuur en een verbeterde werkomgeving
met veel meer bewegingsvrijheid voor het
team van specialisten. Dit vraagt veel ruimte.
De technologie is in de hybride OK daarom
zo veel mogelijk geïntegreerd in de wanden
en in het plafond - dit alles in een ruimte die
twee keer zo groot is als gebruikelijk. “Baan-
brekende technologische ontwikkelingen
hebben de vaatchirurgie de voorbije decen-
nia drastisch veranderd”, zegt dr. Eric van de
Pavoordt, vaatchirurg in het St. Antonius Zie-
kenhuis. “Daardoor is vraag ontstaan naar een
nieuw type vaatspecialist, die zowel bekwaam
is in conventionele ‘open’ als in endovasculai-
re ‘gesloten’ chirurgie. Vanzelfsprekend zijn
daarmee de eisen die vaatchirurgen aan de
operatiekamer stellen ingrijpend veranderd.”
St. Antonius neemt
hybride OK in gebruik
De ruime operatiekamer is breed inzetbaar voor een groot aantal verschillende behandelingen.
Ter gelegenheid van de verhuizing van Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer was er woensdag 23 maart een
‘uitzwaaifeestje’ voor konijn Jopie. Jopie hupt al jaren rond op de jongerenafdeling en verhuist met het ziekenhuis
mee naar de nieuwe locatie aan de Dokter Kopstraat in Beugen. Samen met chronisch zieke kinderen en hun
familie werd er feestelijk afscheid genomen van de oude locatie van het Maasziekenhuis.
Kinderen zwaaien konijn Jopie uit
De patiënten worden ontvangen bij een grote, nieuwe balie.
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede lanceerde
half maart een nieuwe site. Vanaf die tijd
kunnen astmapatiëntjes krabbelen en bloggen
op www.zgvkinderlong.hyves.nl. De site ging
online tijdens de eerste astmatraining van dit
jaar voor tieners.
De astmatraining is voor jongens en meisjes
van tien tot twaalf jaar. Het is een training van
zes middagen waarin ze leren met hun astma
om te gaan en grenzen te stellen op het ge-
bied van thuis, school en sport. Deze training
wordt gegeven door de kinderlongverpleeg-
kundige, de kinderarts, de kinderfysiothera-
pie en de Edese IJsvereniging. Kinderlong-
verpleegkundigen Petra Huisintveld en
Margreet Berends: ‘Wij willen met deze trai-
ningen kinderen meer weerbaar maken voor
de overstap naar de middelbare school. Vaak
zijn ze angstig en hebben een slechte conditie.
We leren deze kinderen daarmee om te gaan
en dagen ze uit in verschillende sporten zoals:
zwemmen, badmintonnen, skeeleren. We doen
bijvoorbeeld ook estafettes. We gaan voor het
maximale resultaat.” Via hyves kunnen de
patiëntjes met elkaar in contact komen. Er-
varingen uitwisselen, informatie delen, foto-
boeken delen en vooral krabbelen. Krabbelen
over tips en trucs. Het is een informele en
makkelijke manier om kennis te vergaren.
Kinderlonghyves in de lucht
24 Advertentie
Nummer 7
6 april 2011
Levering professioneel
schoeisel voor werken in
de zorg:
orthopedisch gevormde schoenen, klompen
of slippers met anti-slipzolen, schokdemping,
uitneembare zolen, wasbaar en steriliseerbaar.
In moderne uitvoering verkrijgbaar via onze
webshop of aanmeting op locatie.

Wij staan 14 en 15 april op de
Zorg Carrière Beurs in de Jaarbeurs
Utrecht, standnummer: 68
Onze merken:
Big Horn
®
Birkenstock
®
Birki
®
Oxpas
®
Quiva
®
Sanita
®
Sika
®
Strövel
®
Wock
®

El ke beursdag geven wi j een paar Quiva ® klompen
GRATI S weg. Meedoen? Kom voor deel name naar onze stand.
www.medischeklompen.nl
BEURSACTIE
m
e
d
i
s
c
h
e
k
l
o
m
p
e
n
.
n
l
b
y

P
e
o
p
l
e

S
h
o
p
p
i
n
g
Het modernste ziekenhuis in de
regio Nieuwe Waterweg Noord
biedt volop kansen op een
uitstekende baan in een
dynamische (zorg)omgeving.
Werken aan de beste zorg
Het Vlietland Ziekenhuis groeit en
is daarom op zoek naar
professionele
enthousiaste collega’s
www.vlietland-ziekenhuis.nl
We zijn dringend op zoek naar
gemotiveerde uitzendkrachten.
Bel ons!
078 - 630 92 92 www.continuecare.nl
25
Werken in de Zorg
Nummer 7
6 april 2011
Chirurgen wisselen
tijdelijk van ziekenhuis
Artsen verlenen
medische hulp Ghana
De voorzitter van de Round Table 68 Heerenveen, Bjernt van Popta, overhandigt een cheque van 2.000 euro aan
chirurg Max Caffa van de Stichting Humanitaire Chirurgische Missies Friesland.
De club Round Table 68 Heerenveen heeft
maandag 28 maart een cheque van 2.000
euro overhandigd aan de Stichting Humani-
taire Chirurgische Missies Friesland. Dit vond
plaats bij ziekenhuis De Tjongerschans in
Heerenveen. Voor het geld worden antibio-
tica aangeschaft om te gebruiken tijdens een
medische hulpactie in Ghana. Vijf artsen uit
Friesland gaan medio april op eigen kosten
naar Ghana. In een week tijd zullen zij zestig
mensen die lijden aan een liesbreuk opereren.
In de avonduren worden trainingen spoed-
eisende hulp gegeven.
Vanuit De Tjongerschans maken anesthesist
Sjouke Schiere, chirurg Max Caffa en Gert
van den Berg, tropenarts in opleiding, deel
uit van het team. Klachtenfunctionaris Kaat
Vink verzorgt de logistiek tijdens de operatie-
week. Max Caffa hoorde tijdens een congres
in Turkije over artsen die op vrijwillige basis
in ontwikkelingslanden levensreddende
operaties verrichten bij mensen die anders
niet geholpen zouden worden door gebrek
aan middelen of faciliteiten. Hij besloot tot
actie over te gaan. Liesbreuken gaan niet van-
zelf over en kunnen zelfs levensbedreigend
zijn. De operatie is vrij eenvoudig, maar in
Afrika lijden en sterven nog veel mensen aan
deze kwaal. De ingreep is daarom van grote
beteke nis voor de betrokken patiënten. Het
Friese team vertrekt medio april naar Nalerigu
in Ghana. De Tjongerschans sponsort de reis
onder meer door het meeleveren van vaccina-
ties (voor gele koorts Hepatitis A en DTP),
spuiten, naalden en infuuszakken.
De jaarlijkse Scriptieprijs Innovaties in de
Zorg is gewonnen door Misha Croes, met
zijn product waarmee de prille band tussen
ouders en hun te vroeg geboren kind kan wor-
den versterkt, ook al zijn ze op afstand van
elkaar. Door middel van een speciale ketting-
hanger die in contact staat met het matrasje
in de couveuse in het ziekenhuis, zijn de
ouders in staat hun kind op elk moment en
vanaf iedere plek te troosten. Tijdens de prijs-
uitreiking op 17 maart ontving Croes hiervoor
de scriptieprijs van FWG FunctieWaardering
Gezondheidszorg (FWG) en aanvullend de
Studentenparel van ZonMw.
In de scriptie van Croes, afgestudeerd aan de
TU Eindhoven, Industrial Design, staat tech-
nologie centraal, maar hij ziet het menselijke
aspect niet over het hoofd.
Troosten
Langs verschillende invalshoeken en innova-
tieve overdenkingen over zintuigelijke com-
municatie, leidt Misha Croes de lezer in trans-
parante en overzichtelijke stappen naar het
eindproduct: een ketting met hanger voor de
ouders en een couveuse matrasje dat de baby
via een telecommunicatienetwerk kan troos-
ten als de ouder de kettinghanger met zijn
handen omsluit.
Prototype
Het complete systeem is gebouwd tot volle-
dig werkend prototype en is met ouders van te
vroeg geboren baby’s geëvalueerd en positief
gewaardeerd. Croes zocht tijdens het gehele
proces samenwerking met deskundige partijen
in zorg, techniek en wetenschap, waaronder
Philips, Maxima Medisch Centrum (Eind-
hoven) en de Vereniging van Ouders van
Couveusekinderen. Dit maakt zijn onderzoek
gedegen en betrouwbaar.
Onderzoekskwaliteit
De jury waardeert de scriptie op onderzoeks-
kwaliteit en op het feit dat bestaande kennis
verder wordt gebracht. Misha Croes zet zelf
zijn onderzoek voort in samenwerking met
onder andere Philips. Tijdens de prijsuitrei-
king bij ZonMw in Den Haag kreeg Croes
de scriptieprijs, een bedrag van 2.500 euro,
uitgereikt door juryvoorzitter Robbert Huijs-
man (CIZ). Vervolgens ontving hij namens
ZonMw de ZonMw Studentenparel: een prijs
die gekoppeld is aan het winnende onderwerp
van de scriptieprijs. Cathy van Beek (NZa,
tevens jurylid) was bereid gevonden deze prijs
uit te reiken. Naast de eer bestaat deze prijs
uit een bedrag van 25.000 euro dat ZonMw
beschikbaar stelt om het onderzoek een ver-
volg te geven.
Scriptieprijs voor
kettinghanger
Misha Croes (midden) heeft de jaarlijkse Scriptieprijs gewonnen met zijn product waarmee de prille band tussen
ouders en hun te vroeg geboren kind kan worden versterkt, ook al zijn ze op afstand van elkaar.
De chirurgen van het St. Elisabeth Zieken-
huis en het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg
wisselen van werkplek. Met deze uitwisseling
leren de chirurgen de gang van zaken in beide
ziekenhuizen goed kennen. Dit leidt er vol-
gens de ziekenhuizen toe dat patiënten altijd
de beste chirurg voor de benodigde behande-
ling krijgen, in welk ziekenhuis zij ook liggen.
Jan Heyligers en Teun van Egmond uit het
St. Elisabeth werken sinds 1 april twee maan-
den in het TweeSteden ziekenhuis. Ze nemen
daar de plaats in van hun collega’s Marnix de
Fijter en Diederik Wouters, die gelijktijdig in
het St. Elisabeth Ziekenhuis aan de slag gaan.
De chirurgen van de beide ziekenhuizen vor-
men één maatschap. Ze werken al intensief
samen, maar tot voor kort verrichten ze ingre-
pen vooral in hun eigen ziekenhuis. Door nu
in beide ziekenhuizen te werken, krijgen ze
inzicht in de zorgprocessen en leren ze meer
over de manier van werken van hun collega’s in
het andere ziekenhuis. Uiteindelijk leidt dit tot
één werkrooster voor de hele maatschap. Voor
patiënten heeft dat volgens de ziekenhuizen
grote voordelen. Door complexe zorg in een
ziekenhuis te concentreren kan een chirurg de
vaak ingewikkelde behandelingen met een ge-
specialiseerd team uitvoeren. Bovendien zorgt
één uniforme werkwijze in beide ziekenhuis
voor meer kwaliteit en veiligheid. De maat-
schappen chirurgie van het St. Elisabeth en het
TweeSteden zijn medio 2009 gefuseerd. De
chirurgen willen zo gezamenlijk de kwaliteit
van de chirurgische zorg verder verbeteren en
de complexe zorg voor de patiënten in de regio
Tilburg behouden en op termijn uitbreiden.
Op jaarbasis verrichten de chirurgen samen
ruim 11.000 ingrepen.
t Vacatureservice
t CV-bank
t &NBJMTFSWJDF
t 1FSTPPOMJKLFCFNJEEFMJOH
FOMPPQCBBOBEWJFT

www.care2care.nl
Zorgen voor werk,
werken voor zorg
Routine
We gingen bij de man met darmkanker langs,
de jonge studente en ik. Erg hoopvol zag het
er voor hem niet uit, maar dood was hij voor-
lopig nog allerminst. We gingen eens kijken
hoe hij een longontsteking was doorgeko-
men. De nog onervaren studente had ik ge-
vraagd mee te komen zodat ze eens zag hoe
een huisvisite in zijn werk ging. Studenten
geneeskunde mogen af en toe eens snuffe-
len in de praktijk om hun idealen te toetsen.
De oude man bleek niet langer benauwd,
hij hoestte nog wat maar hij was inmiddels
zijn bed uit en had zijn stoel voor de tele-
visie weer ingenomen. Hij woonde al jaren
alleen, darmkanker verzwakte hem al een
jaar en behalve door familie werd het huis
regelmatig bezocht door mensen die het eten
kwamen brengen, het huis schoon kwamen
maken, hem kwamen wassen, medicatie
kwamen brengen en zijn gezondheid in de
gaten hielden. Praats was hij nooit, hij was
zelfs somber geworden, maar de studente
kon hem wel bekoren. Verandering van spijs
doet eten. Zijn levens verhaal kwam op tafel
en hij rondde af met zijn huidige misère. Op
dat punt aangekomen greep ik toch maar eens
in, de studente moest ook leren hoe je verder
moest met het werk. Ik beluisterde toch nog
even zijn longen, we keken de medicijnlijst
nog eens na en spraken af dat hij wel weer
zou bellen in geval van nood. Op weg naar
de praktijk vroeg ik de studente hoe ze het
had gevonden. Haar antwoord was even een-
voudig als verrassend: haar was opgevallen
dat hij nooit meer buitenkwam. Ik compli-
menteerde haar dat goede dokters goed moe-
ten kunnen observeren, en besefte tegelijk
dat routine mij blind had gemaakt. Alle zorg
kwam naar hem toe, hij hoefde de deur niet
meer uit, als hij het
al kon. Het verklaar-
de zijn somberheid,
zijn pijntjes, zijn
vermoeidheid. Er
op uit, naar buiten,
lopen of in een rol-
stoel, verandering
van spijs doet leven.
Peter Leusink, huisarts
www.dehuisarts.info
26
Agenda
Nummer 7
6 april 2011
AGENDA
Donderdag 7 tot en met zaterdag 9 april
ZieZo-beurs, nationale beurs voor aangepast zien
• Locatie: Expo Houten, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; zondag van
10.00 tot 16.00 uur
• Meer informatie: www.ziezobeurs.nl
Maandag 11 april
Brilliantcongres ‘De zintuigen als succesfactoren!’
• Organisatie: Brilliant in samenwerking met museum CORPUS. Congres voor beslissers
in de zorg
• Locatie: Oegstgeest, CORPUS, Reis door de Mens, van 10.00 tot 17.00 uur
• Kosten: 395 euro
• Meer informatie en inschrijven: www.vofbrilliant.nl
Donderdag 14 en vrijdag 15 april
Zorg Carrière Beurs
• Locatie: Utrecht, Jaarbeurs, van 10.00 tot 17.00 uur
• Kosten: gratis
• Meer informatie: www.zorgcarrierebeurs.nl
Dinsdag 19 april
Openingscongres Prostaatcentrum zuidwest Nederland
• Locatie: Rotterdam, Laurenskerk
• Organisatie: Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC
Donderdag 21 april
Conferentie ‘Kinderen veilig in het ziekenhuis’
• Locatie: Utrecht, Domus Medica, van 9.00 tot 17.00 uur
• Doelgroep: Medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici
uit het ziekenhuis die betrokken zijn bij kinderen opgenomen in het ziekenhuis
• Kosten: Deelname is gratis
• Inschrijven: Mogelijk tot 7 april via www.vsmzorg.nl
Zaterdag 14 mei
‘Meet VSO: informatie over werken in een ontwikkelingsland’
• Organisatie: VSO Nederland
• Locatie: Utrecht
• Kosten: gratis
• Informatie: www.vso.nl
Dinsdag 24 mei
Phital Symposium ‘Darmklachten in de praktijk’
• Bestemd voor: huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en orthomoleculaire artsen
• Accreditatie is aangevraagd bij: KNMP, ABAN, ABNG, MBOG en NZVA
• Locatie: Den Haag, Theater Dilligentia, Lange Voorhout 5, van 16.15 tot 20.30 uur
• Aanmelden en meer informatie: www.phital.nl
Wijzer in de Zorg
C o n g r e s s e n , s e mi n a r s , c u r s u s s e n
4YPESERVICE+RUGER
Het bureau voor uw medische
secretariëIe ondersteuning
Mevr. D. Kruger
Schenkkade z¶n
z¶n¶ AW Den Haag
o)o-zzoz86o
info©typeservice.n|
www.typeservice.n|
keferenties van ziekenhuizen aanwezig
voor o.a. 'medisch' typewerk of
(tijdeIijk) een medisch secretaresse op Iocatie
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS
Uw advertentie in De Ziekenhuiskrant?
Laura Fuykschot (0182) 322 456
Anneke de Pater (0182) 322 451
www.deziekenhuiskrant.nl
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
Autorai
2011
13-23 april
www.autorai.nl
REGIONALE
HULPMIDDELENBEURS
De modernste hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden gepresenteerd bij u in de buurt.
www.hulpmiddelenbeurs.nl
Ben je er klaar voor?
www.zorgcarrierebeurs.nl
Kom naar de Zorg Carrière Beurs:
14 & 15 april 2011 Jaarbeurs Utrecht
Nationale kennisdag
ZorgFacilitair
24 mei 2011
Voorregi streren? www.fgkenni sdagen.net
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
EXPORIJSWIJK.NL
14 & 15 MEI
Beurslocatie:
27
Service
Nummer 7
6 april 2011
Lezersactie Thermen Holiday
Lezersactie Artantique
Bent u ook toe aan een ontspannende vakantie en wilt u kans maken op twee waardevou-
chers voor gratis sauna-entree bij Thermen Holiday? Vertel ons dan waarom u toe bent aan
een ‘Dagje Holiday’! Vertel ons dit door een e-mail te sturen naar info@ziekenhuiskrant.nl,
onder vermelding van naam en adres. Doe dit voor 13 april. Wie weet geniet u binnenkort
van een ware minivakantie.
Lezers van de Ziekenhuiskrant maken kans op een gratis bezoek aan de beurs Artantique. Stuur voor 13 april een
mail naar info@ziekenhuiskrant.nl onder vermelding van naam en adres. De eerste tien inzenders komen in aan-
merking voor een gratis toegangskaart voor twee personen.
Gouda in teken van The Passion
Artantique, kunst- en antiekbeurs
‘Dagje Holiday’ bij Thermen Holiday
De Markt in het centrum van Gouda staat
op donderdag 21 april in het teken van het
crossmediale project The Passion. The
Passion vertelt over het lijden, sterven en
de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan
de hand van bekende Nederlandstalige pop-
songs. Zanger Syb van der Ploeg en zange-
res Do vertolken de rollen van respectievelijk
Jezus en zijn moeder Maria. Het evenement
wordt door EO en RKK live uitgezonden op
Nederland 3, Radio 2 en internet.
Bijna 75 procent van de Nederlandse jonge-
ren tussen de twaalf en 28 jaar weet niet wat
de betekenis van Pasen is. The Passion brengt
het verhaal van Pasen voor hen tot leven. Op
diverse podia op de Markt in Gouda wordt het
bijbelverhaal verbeeld en bezongen aan de
hand van bekende Nederlandstalige popsongs.
Alles krijgt een eigentijds jasje; Pilatus is een
gehaaid politicus en ME’ers arresteren Jezus.
Een verteller maakt met behulp van bijbel-
teksten verbindingen tussen toen en nu.
Hoofdrolspelers
Syb van der Ploeg vindt het bijzonder om mee
te werken aan The Passion: “Het is een verhaal
dat tweeduizend jaar ge-
leden plaatsvond, maar
tegelijk past het heel erg
in onze tijd. Ik denk dat
het wel het een en ander
los zal maken”. Ook Do
reageerde enthousiast toen ze gevraagd werd
de rol van Maria te vertolken. “Het lijkt me
mooi om de passie en de gekwetstheid van
Maria te laten zien; ze was een écht mens.” De
muzikale begeleiding tijdens The Passion is in
handen van musicus Cor Bakker. The Passion
is een unieke samenwerking tussen de omroe-
pen EO en RKK, Protestantse Kerk in Neder-
land, Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands
Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda.
De samenwerkende organisaties zien in dit
evenement een prachtige missionaire kans
om aandacht te besteden aan Pasen. De EO
en het RKK zenden het evenement vanaf de
Markt in Gouda op donderdagavond 21 april
vanaf 20.30 uur live uit op Nederland 3, Radio
2 en internet. Meer informatie over The Pas-
sion is te verkrijgen via www.thepassion.nl,
twitter @thepassiongouda of facebookcom/
thepassion.
Artantique, de jonge, inspirerende kunst- en
antiekbeurs, vindt van 17 tot en met 25 april
plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.
Ruim 65 kunst- en antiekhandelaren en
galeriehouders nemen deel aan Artantique.
De beurs biedt het publiek een ruim aanbod
aan hoogwaardige kunst en antiek: van oude
tot actuele kunst en van antiek tot vintage
design. Ook veel specialisten presenteren
zich hier, zodat etnografica, klokken, vintage
horloges en hedendaagse sieraden goed zijn
vertegenwoordigd. Speciale aandacht krijgt
de tentoonstelling Reflections, samengesteld
uit kunstwerken uit de collecties van de
deel nemende kunsthandelaren en galerieën.
In deze expositie treffen moderne en klas-
sieke kunst elkaar in spannende combinaties.
Men krijgt te zien hoe oude meesters nog
altijd hedendaagse kunstenaars inspireren.
Artantique is een gevarieerd evenement waar
niet alleen te genieten valt van kunst en antiek,
maar waar elke beursdag ook in het teken staat
van een bijzonder thema, zoals verzamelen,
literatuur, auto’s, lifestyle en mode. Natuur-
lijk is ook aan de ‘culinaire kunst’ gedacht.
Bezoek voor meer informatie en het program-
ma www.artantique.nl.
Speciale aanbieding
Voor de lezers van de Ziekenhuiskrant is er
een speciale aanbieding. Wie bij de kassa
twee kaarten koopt, ontvangt een kunstboek,
aangeboden door de Ziekenhuiskrant. Neem
daarvoor dit bericht mee, en laat deze met de
twee betaalde toegangsbewijzen zien, en men
ontvangt een kunstboek naar keuze.
Artantique is van zondag 17 tot en met maan-
dag 25 april (Tweede Paasdag) te bezoeken in
de Jaarbeurs in Utrecht, hal acht. De beurs is
dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Ontspannen in de warme weldaad van
sauna’s, tot rust komen in een landelijke tuin
met ligweide en genieten van heerlijk eten
en drinken. Ook toe aan een dagje vakantie?
Dat kan allemaal bij Thermen Holiday Schie-
dam en Zuidwolde. Een dagje doorbrengen in
één van de wellnesscomplexen is een mini-
vakantie. Bezoekers betreden een oase van
rust, ontspanning en weldaad in elk seizoen.
Stress en hectiek verdwijnen als sneeuw voor
de zon.
Een bezoek aan de sauna geeft niet alleen rust
en ontspanning maar het is ook nog eens goed
voor lichaam en geest. Tijdens het sauna-
baden geven bezoekers hun lichaam een trai-
ning, worden de vochtreserves in het lichaam
ververst en bouwt men weerstand op. In de
sauna hoeft men ook niet bang te zijn voor
kouvatten. Bij regelmatig saunabezoek wordt
het lichaam gehard en zal men ook buiten
de sauna minder last hebben van kouvatten
dan niet-sauna bezoekers. In de sauna doet
men zoveel warmte op dat men de gang naar
buiten in de frisse lucht en de koude douche
daarna als prettig ervaart. Zowel in Schiedam
als Zuidwolde kunnen bezoekers genieten
van verschillende sauna’s. In Schiedam vindt
men onder meer de muzieksauna, kelosauna
(gebouwd van dennenbomen) en de Siberi-
sche Banja waarin dagelijks een löyly - een
Fins opgietritueel- plaatsvindt. Gaat men naar
Zuidwolde, dan mag men de houtgestookte
sauna (verwarmd door honderd procent ge-
stookte hout) en de Iki sauna zeker niet over-
slaan. Naast de sauna’s kan men ook bij Ther-
men Holiday ook terecht voor professionele
massages, hoogwaardige beautybehandelin-
gen en niet te vergeten gezond en lekker eten.
Voor de liefhebbers heeft Thermen Holiday
ook speciale dagen waarbij badkleding toe-
gestaan is.
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@ziekenhuiskrant.nl
Mw. Anneke de Pater
Mw. Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprake-
lijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; telefoon
(0182) 322 456 of mail naar: info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen niet te
plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld in het
personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in Nederland.
Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan leidinggeven-
den onder wie de hoofden inkoop in de ziekenhuizen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.ziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks actueel
medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2011:
Tweewekelijks. Klik op:
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
Colofon
Dit is een belangrijk werk van Karel Appel, op de
beurs te zien zijn in de stand van Tom Okker Gallery.
Dit werk komt uit de nalatenschap van Willem Sand-
berg. Willem Sandberg was de oud-directeur van het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Karel Appel heeft dit
kunstwerk geschonken aan Sandberg als dank voor
het organiseren van Appels eerste eigen expositie in
Parijs. De oliekrijt tekening laat zien dat Karel Appel
met de trein naar Parijs gaat en zijn schilderijen toont
aan het publiek. Kunsthistorisch gezien is dit een zeer
belangrijk werk.
Zangeres Do
28
Nummer 7
6 april 2011
Wil je je verder ontwikkelen als verpleegkundige? Dan heeft het UMC Utrecht dé oplossing: doorscholing. Dit gaat
in de eerste plaats over je vak bijhouden. Maar doorscholing gaat verder dan dat. Het maakt van je baan een loopbaan
met alle doorgroeimogelijkheden die je maar kunt bedenken. Ontdek jouw volgende stap op doorscholing.nl
Verder komen als verpleegkundige?
Ontdek je kansen op doorscholing.nl
Wij proberen altijd beter te worden

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful