Você está na página 1de 10

c

c 
c c c c  c c c c c c

c c c c c c 
c  c c  c
c cc!
!c" a
c

#"c c!cc c ! c 


$c c
 cc 
% c
c
c
& &'( )c   
 
 aa aa
c
c
*cc& &'+,)c

c
c
- )c
./c
-,)c0& cc, 1,c

" )c2c3456$73c
 c8" )c35c8c c c cc
cc
8cc c
 $cc 
 cc
9 cc8" 
c
,c, c ; c
:&0c c

%-
c c
%-
c c
 c c 6<c 3c 6<c 3c
 c
= c 6<c 3c 6<c 3c
c
c
c
</c -,)c0& cc ,0,-&cc&:,1'+,c

" )c2c7%>>5$?5c
 c8" )c75c8c 
c
,c
, c ,c ; c ;0c
, c
:&0c c

%c
%c
%c
%c
%c
c c c c c
-
c -
c -
c -
c -
c
"
cc= c 3>c 3c /c /c /c /c 3>c 3c /c /c
 c,  
c /c /c /c /c /c /c .7c .c /c /c
@ cc c <>c <c <>c <c /c /c <>c <c <>c <c

 c /c /c /c /c /c /c .4c .c /c /c

 c
/c /c /c /c /c /c .7c .c /c /c
, A 
c
:  c .4c .c /c /c /c /c .4c .c /c /c
 c /c /c /c /c /c /c <>c <c /c /c
c
.4c .c <>c <c .7c .c .7c .c .7c .c
  c&&c
c <>c <c <>c <c /c /c <>c <c /c /c
 c
= c <>c <c <>c <c /c /c <>c <c <>c <c
c
c
c
c
c
c
c
c
; , c*&-&, cc c:&0c
"
cc= cBc| de gd de nível e em q lq e áe
 c,  
cB | de nível e em Admn de Eme
C n| A á
C n|
Cn ábe
C n| d Cm 
De 
E|nm Engenh
@ cc cBc | de gd de nível e em Admn de Eme
C n| Cn ábe

C n| d Cm 


E|nm
Engenh
E í |
nfmá |
M emá | S em de nfm

 c /c | de gd de nível e em Admn de Eme
C n| Cn ábe 
E|nm

 c, A 
 | de gd de nível e em q lq e áe
:  c/c| de gd de nível e em q lq e áe
 c/c| de gd de nível e em q lq e áe
c  c&&c/c| de gd de nível e em q lq e áe
c/c| de gd de nível e em Admn de Eme
C n| Cn ábe
C n| d
Cm 
E|nm
Engenh
E í |
nfmá |
M emá | S em de nfm
 c
= c/c| de gd de nível e em q lq e áe
 c c/c| de gd de nível e em Admn de Eme
Admn d
Pd C n| Cn ábe
C n| d Cm 
E|nm
E í |
nfmá |
M emá | S em
de nfm
 c 
= c /c | de gd de nível e em Admn de Eme

Admn d Pd C n| Cn ábe


C n| d Cm 
E|nm
E í |
nfmá |

M emá | S em de nfm


c
c
-&( cc0,'+,c
-&+,c5.c/c ,c, cc

 ! " !# $% &' $ ( ! &)a

-&+,c5<Bc, c
&*+ ,- ). , / $0 1 2 3

 3 )2 -
&,
*4 30 '
 35
6 
6 ,*7 )0a

-&+,c53cBc,cc
8 3,  9
 

 &*(% ,3 & 


,& 3 
'# 3 9: 
# 
 *
,$a

-&+,c57cBc ; cc

 1 
1 )2 3 )3 ; / &! 9+ 0)a

-&+,c5?cBc ;0cc
$ 3
 3 , 
)  +( 
)$a
c
@:C &, c
  
(8 
* ( 4:
*
 **:  7 *

 4/<2 

  

* (
( 

 (
*

 4  
8 

* ( 4 *   
(*/

 


= * 
*( 
> 8*  +* (
* +* :
(

  <2 4<2

4 3,0 ? 3  ,(  0 ( ,',3


09 *
:  . 
 (( 

 (    ( 4

 

(*/
 
%

3
*  ).< ) *  

 3 3.= * $ (  (* a

0 *
 

2  

2 
* 
* 
*2 8  <2 


 4*
 
. .  8( *  

2  

2 a
, c,@D& cc& ; &
0
c
0 c c c )c c 
 c c  c "
c c .3E56E<5..c Fc c c
GGG%! H%% %c
c
 cc
 c c c c .4E56E<5..c c .78c Ic .>835c J8" c c @ 
K$c c c c <6c  c
 ccc c:
c
c
c
 c c c!c8 ccc c 
 cc&" cc
 
 c ccLc c c
- 3 
 @ @
- 0
 5 =
 0
( :  
5 4 %*  
$ :* 
!
 
$ :* 
0
(*4*
@ 
'  3 . #7.  
c
c
 c c c!cc8 ccc c 
 cc&" cc
 
 c ccLc c c
- 3 
 @ @
- 0
 5 =
 0
( :  
$ :* 
!
 
$ :* 
0
(*4*
@ 
'  3 . #7.  
c
 c  )
, M ) 
c c  ccH c c
 c cccc c cc c

c 
c c0 c $c ccc ccc" c ccH c
c %

 "cc  $cc


 c

$cc c" cc c cc A
%c
@ c "c c  $c   $cc $c c c

c !c c c  $c
!
!c
 cc c!c c  !$c c cc 
%cc
 c 
 ccH$c"cHc cc.?cJ! AKc
8 cc"H cc35cJ Kc

8 %c
A ,c c "c 
c 
c c H  $c c c c " c
 ccHc&&cc 
$ccc
 "c 
 c 
c
A $c $c N cc %cc
 c c  c c c  c c  c 8
 c c

  c c E 
cc c cc0 c c c, M $c Fcc
 cc<c
J KcAc c!  cc %cc
c
! c c cc
 
 .  ( .  

4

 $ *
3>* *

4* 

.

*
0
 * 
 ( 
  *
 * ( 
 

 ( ( 
   

 ( 

 * * :*  
 / 
( *
 
 (%4  @ $
<2 
 * B CaA C@
*  D /  
* (
  * <2
 
  * 
<E
 


 * 
 
* 
  * 
<E


4 (
 * ( .<2 
*   /<2 ( ** 
( 4

2  * *


(
*
(4

*
, 5
 2 
 **   * 4 <2  ( (>* 
. 

*<E
 , C F95 $
<2  GDD
: 2 
 * <  2   *  ( (>* <
 , 
<2  5  H 2 0

 
  & *(

 2 
  ( 7
 *
 ( ,',3
09 
7 * ( 
 <E
 0a

c
c
c
c
c
c
,O,c-0cc, c -, ccC0c ;&,)
ß  c,  
c
ß 
 c, A 
c
ß  

ß :  
ß 
ß c  c&&

˜ c
 
c

c
ß c 
ß "
cc= 
ß @ cc c
ß c
ß c
= c
ß c
= c
c
c
0C-;c,;-; ë
1- Cmeen e n ee de ex 
2- A e  d ágf
 O gf
A A|en gáf|
 Ce
 Pn 
C Dv láb|
D S b n v e dje v (g ne
núme e g 
G eb ( em e md
 eg n| (vebl e nmnl
 Cn|dân| (vebl e nmnl
@ E  d eíd mle e |m 
 Fné | e Fnlgë en|n v|ál| e |nnn 
A Dígf
 Cle de lvë g
 b n v
dje v
nme
n mel
veb e  flexõe dvéb

|nj n
e e n eje
 Pé |
C ef|
D Elemen de |m n|
G Fg de n xe
@ Nõe de emân |
21- Pd ex lë |e n| e |e
 de |m e f nõe d lng gem
c
,@ '+,) c |ndend q e |d gáf| d líng  g e á vg de fm
bg   de 01/01/2013 (De|e 3
de 29/09/200
 q e õe d een e Cn| 
bev nm gáf| lmen e em vg
c
c
0C-;c -&cJ&-0P c,;c #,0Kë
 Ce gm |l
@ Cmeen ex l
 Ogn e deenvlvmen de dé
A Q ldde d lng gem
c
c
&:,1Q& ë
1- D v de menmen 
2- Pefé| de m |m d
3- Cnfg õe bá| d Wnd XP/2000/ STA e L NUX
4- Al| v d P| e M|f Off|e e BOff|e I
ß Ed de Tex 
ß Plnlh de Cál| l
ß Aeen 
- Cnfg de me
- Nõe bá| de ¦ e de nvegde
š- Nõe bá| de |e ele n| e env de e-ml
c
c
c
c
c
c
c
c
,# &1, c-& )ccc
@ 
)ccc
 egf
@ H 
 Plí |
A C l 
 E|nm
 E e
C Súde
D Ed |
G S|edde e ldde
 Plí | úbl|
 De |
@ É | e |ddn
 Q ldde de vd
A Me Amben e
 E|lg
 P e e eev mben l
C F n e fl

1)cc
 Cn nen e

@ Dv lí | e gegáf|


 Píe
A C 
 O|en
me
 e lg
 Cená n en|nlë
ß C l 
ß E|nm
ß Plí |
mben e
c

 )cc
 Avn e de|be |en íf| e e|nlg|
@ lbl nfmá |
 Fenmen e|en e lgd à à ë
ß ede |
ß Cm ndde v 
ß Nv e|nlg
ß Eq men 

ß Aelh
ß Fm e dõe
c
&c
ë
1- n n|n n en|n
mlmen e ve| ld
n úl m d n
el men fld
 e| de || l n|nl l|l
el ád
elev
jn e/ ev e el à 

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
,# &1, c C:& , )ccc

"
cc= cBc| de gd de nível e em q lq e áe

1- Admn fnn|e e men á


2- Amben e e|n e mben e e|nlg|
3- Cn|e bá| de mé | de deenvlvmen de f e (Pn de F n
4- Elb de men 
- Engenh de f e
- e de |n 
š- ngl é|n|
- Le de L| õe (Le n /93 e l eõe ee
9- Lng gen de gm
10- Me dlg e d| men d em e e de f e
11- Me dlg e dõe de geen|men de d e je 
12- Me dlg e é|n| q e e je f e |m en  bje e 
q e e je f e e d
13- Me dlg
é|n| e |e de deenvlvmen de em e d
14- Me dlg
é|n| e |e de deenvlvmen de em eb e eb ev|e
1- Mé | de q ldde de f e
1- Mdelgem de |e de neg|
1š- Nõe de geen|men de je bed n PMB
1- Pn|í bá| d ge úbl|
19- De dmn v
20- e de |n 
21- Le de L| õe (Le n /93 e l eõe
22- ed |me|l
23- Té|n| de nále e mdelgem de dd
24- Té|n| de levn men e geen|men de eq 
2- Té|n| de mdelgem de B (B ne n elgen|e e D mnng
2- Té|n| de mdelgem de |e

 c ,  
c B | de nível e em Admn de Eme
C n| A á

C n| Cn ábe


C n| d Cm 
De 
E|nm Engenh

1- A|d
De|õe e úm l d TCU
2- Admn de M e
3- Admn de Omen 
4- Admn de Pel
- Admn E e de Cn 
- Admn Fnn|e
š- Admn P mnl
- Amben e Te|nlg|
9- Anále de P|e
10- A d de Q ldde
11- Cm n| Ol e E| 
12- Cn|e 
Nm e é|n| de A d 
13- Cn  Fedel
14- De|e nº 3 91 ʹ S em de Cn le n en d Pde Exe| v Fedel
1- De Admn v e Cme|l
1- E í | Femen de A m de E| 
1š- e de Pje 
1- ngl Té|n|
19- Legl S|e á e Cme|l l|ável Eme Públ|
20- Legl Tblh 
21- Legl Tb á
22- Le de L| õe (Le n /93 e l eõe ee
23- Memen e Anále de P|e
24- Me dlg de d 
2- Ogn e Mé d
2- Peg ele n|/een|l
2š- Pevd n| Cmlemen 
ü c ed de el é|n|ë c
ß Té|n| de ex c
ß Anále e |m de dd c
c
c
c
c
c
c
c
@ c c  c Bc | de gd de nível e em Admn de Eme
C n|
Cn ábe
C n| d Cm 
E|nm
Engenh
E í |
nfmá |
M emá | S em de
nfm

c
1- Admn de Bn| de Dd
2- Admn d Amben e Oe|nl
3- Amben e de Pd ( nf/e 
4- Amben e de ede
- Amben e Fí| e Oe|nl
- Anále de m| 
| 
| e benefí| d m dn
š- Anále de vbldde é|n| de je de deenvlvmen de em
- Amenmen de f e
9- Anále e men de v lnebldde
10- Aq e de em
11- Cn le de A|e bn| de dd
12- Cg e ||dde de d 
13- Cnfg de mben e e ee|f| de hde
14- Cn le de q ldde d mgen
1- Dg l de mgen
1- Deenvlvmen e nále d |e de d 
1š- Femen de mn d mben e
1- e n| de flh d mben e de d 
19- Cn bl d ev de ede
20- Pln de |n ng n|
21- Plí | de eg n
22- ede de ele|m n|õe LAN e WAN
23- Seg n e |n ng n| d mben e e|nl
24- Mn e geen|men de |e à edec
2- Sl õe de geen|men de edec
2- Te|nlg de ele|m n|õe ʹ LAN e WANc
2š- U de mé | de deemenhc
c
c

 c /c | de gd de nível e em Admn de Eme
C n| Cn ábe
 E|nm

1- Anále Cm v de |  e e


2- A d |  de |d |m e n e
3- Elb de  men á de eme e l
|mnhmen e |n le d
|mmmen e el men á
4- Anále e exe| men á e d | 
|mnhd de el 
bel e gáf|
- Cn b  P S/PASEP n mdldde | m l v e n | m l v
- Cn b S|l be L | Líq d CSLL
š- C é de |lf| e vl d mn
- Elb de demn õe |n ábe
9- De|lõe  e|e Fedel (D PJ
D F
DCTF
DACON
PE/DCOMP c
10- Fl x de |x c
11- Legl Tb á c
12- Mé d d|n de nále e|nm| fnn|e c
13- Pn|í de |n bldde e Nm exedd el Cm de Pn n|men |n ábe (CPC͛c
14- Pvõe b á
m de end de Pe J íd|ʹ PJ c
1- e enõe de b fede e m n| c
c
c

 c, A 
 | de gd de nível e em q lq e áe

1- Ben|hmng
2- Elb de gngm e fl xgm
3- e de je (PMBOK
‰ c nd|de deemenh emel c
G c Mn l e nml c
u c Memen 
nále e melh de |e de blhc
š c Me dlg de q ldde ge de T C (Cb
T L e CMMc
 c Pel d DATAPE n Pevd n| S|l c
r c Té|n| e femen de q lddec
^ c Plnejmen e|nl
á | e e ég| c
c
c
c
c
c
c
:  c/c| de gd de nível e em q lq e áe

1- Al| d nm b á e f|


2- Cn le e vl de e l d
3- Cn le fnn|e
4- Elb de lnlh fnn|e e el é|n| e geen|
- Fl x de |x
- Nm Tb á e F|
š- P|e de melh ed /|é|m de dee
- P|e ed /|é|m d demnd de ev

 c/c| de gd de nível e em q lq e áe

1- Admn de |g e |e


2- Avl de e l d
3- Avl de Deemenh
4- een|men de je e Plí | Públ| S| e Amben 
- e d |nhe|men 
- Tenmen e Deenvlvmen 
š- e  Cme n|
- n 
9- Me dlg de | de e me de Cn| Públ|
10- Clm Ogn|nl
11- Me dlg de eq 
12- Neg|
13- Pgm de e g
14- Pgm de P | n L | e e l d
1- e| men e ele
1- Té|n| de me dlg de enn e endgem een|l e enn d ân|
1š- Tend n| e á | de em ne e benefí| d me|d de blh
1- Cnhe|men d Plí | Públ| S| e Amben 
19- Cnld d Le Tblh 
20- Legl Tblh 

c  c&&c /c| de gd de nível e em q lq e áe

1- Admn de |nfl 


@ Admn e |n le de e q e de m e
 Anále de |e e vl de e l d
A Ben|hmng Cm n| | v
 Cn  |m fne|ede
 De|e  40 de 1š/š/2002 ʹ n  mdldde de Peg Ele n|
C De|e nº 40
de 31/0/200 ʹ eg lmen  Peg n fm Ele n|
D É | Públ|
G De Admn v
 Femen de |n le e vl de e l d
 Femen de geen|men de je 
@ Femen de q ldde (mé | de vl
 e de |n 
A e de nfmõe geen|
 e de Pje 
 nd|de de deemenh e ge 
C nve men e dee
D Le  de 21/0/1993- n  nm ge l| õe e |n  d Admn Públ|
G Le nº 10 20 de 1š/0š/2002ʹn  mdldde de l| Peg
@ Me dlg de eq 
21- Me dlg de lnejmen e ég| e e|nl
22- Neg|
23- Nõe de e d Cde de S men 
24- Pee| v de ed /|é|m de dee
2- Plnejmen e e Ogn|nl
2- P|e de |m
2š- Pgm de m dn e de deenvlvmen gn|nl
c/c| de gd de nível e em Admn de Eme
C n| Cn ábe
C n|
d Cm 
E|nm
Engenh
E í |
nfmá |
M emá | S em de nfm

1- Admn d Pd ë l de é|n| de PCP


2- Ce f| dg l
 Cn|e bá| de T Lë geen|men de n|den e
A C gf
 Femen de m de e| 
 Femen de deenvlvmen e mn en de e
C Femen de eg n de ede e |n le de |e
D een|men d eg n d nfm (|n n dde de neg|
G een|men de en | e  de |e
 een|men de n|den e
blem
de m dn
de |nfg õe
d dnbldde
d
||dde
d |n n dde d ev de T
d nível de ev
 een|men de je 
@ e de Sev de T ë |nhe|men d á | de ge deT e |m n|
 Nm e dõe de eg n e|nlg|
A Pl fm de eõe em L NUX / UN X / W NDOWS
 Pá | de |n ng n| e |n n dde d ev
 Pá | de ge d q ldde
C Té|n| de nále de m| 
| 
| e benefí| d m dn
D Té|n| de nále de vbldde é|n| de je de deenvlvmen de em
G Té|n| de nále e men de v lnebldde
@ Té|n| de nj fí| e fl x de |e
@ Té|n| de vl de |g e ||dde de d 
@@ Té|n| de lnejmen de ||dde
@ Té|n| q e bl em deenvlvmen e nále d |e de d 
<7/c Cnhe|men em mdelgem de |e de neg| c
<?/c Cnhe|men em femen de mdelgem de |e c
c
c
 c
= c /c| de gd de nível e em q lq e áe

1- Admn d d 


2- Amben e de d ( nfe 
3- Amben e fí| e e|nl
4- Amben e e|nlg| (e|
- Anále de m| 
| 
| e benefí| d m dn
- Anále de vbldde é|n| de je de deenvlvmen de em
š- Anále e men de v lnebldde
- Aq e de em
9- Avl e m de efmn|e B B ne n elgen|e
10- Ce f| dg l
11- Plnejmen de ||dde
12- P|e de deenvlvmen de l õe (CMM e MPSB
13- Pn| f n|nldde d em em d 
14- P|e de deenvlvmen 
e e
hmlg e mln de
 em
1- el|nmen /n ef|e en e  em e ev em d 
1- P|e de deenvlvmen de em
1š- Seg n e |n ng n| d mben e e|nl
1- Sf e lve n emedá
19- Sf e evde de l| ede de ele|m n|õe ʹLAN e WAN

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
 c c /c | de gd de nível e em Admn de
Eme
Admn d Pd C n| Cn ábe
C n| d Cm 
E|nm
E í |

nfmá |
M emá | S em de nfm

1- Femen e l á d em e|nl


2- S em e|n (Wnd XP
Wnd 2000
Unx ed H e Ln x
3- Cnfg de mben e geen|men de en | e  n l d mben e
e|nl
4- Femen de mn d mben e e|nl
- e n| de flh d mben e de d 
- Admn d mben e e|nl
š- Sf e evde de l|
- Admn de bn| de dd
9- Femen e l á de BD
10- Cn le de |e BD
11- Anále de m| e | d mben e e|nl
12- Amben e de ede Lng gen de gm
13- F ndmen de T L F ndmen de CbT
14- een|men de nível de ev
deblem
de m dn de lbe d |nfg 
1- een|men de efmn|e d ev
vl e m
1- Cn  de |ngm
1š- Pgm de d 
1- Cn  de nd|de d d 
19- Anále e melh d |e de d 
20- P|e e me dlg de deenvlvmen de em q e de em
21- ngl é|n|

 c 


= c /c | de gd de nível e em Admn de Eme

Admn d Pd C n| Cn ábe


C n| d Cm 
E|nm
E í |
nfmá |

M emá | S em de nfm

1- Admn de bn| de dd


2- Aq e de ede
3- A q e de neg de ev (Denl f Sev|e ʹDS e q e d b íd de neg de
ev(D b ed Denl f Sev|eʹ DDS
4- Avl e m de efmn|e
- Ce f| dg l
- Cdg ml|ë ví 
veme(m
|vl de 
gm eõe (e e de

| de de e|l (elgge


b|d
 
š- Cm n| eg |m Se| e S|e Le ʹ SSL e Tn Le Se|  ʹ TLS
- Cnfg de mben e
geen|men de en | e 
9- Cnfg /n l d mben e e|nl
10- Cn le de |e bn| de dd
11- Femen de mn d mben e de l|
12- Femen de eg n de ede e |n le de |e
13- Femen e l á de bn| de dd
14- Femen e l á d em e|nl e de mn d mben e e|nlë vl e
 m de efmn|e
1- Fl gem de áfeg |m fell l de |n le de |e (ACL
1- F n|nldde de eq men de ede( ede
 |he
1š- een|men de en | e  de |e
1- een|men de efmn|e
19- een|men 
vl e m de efmn|e
20- ngl é|n|
21- Mé | de deemenh e |edmen  mn de bn| de dd
22- Mdel OS
23- Mn de ede TCP Pë bá| e vnd
24- Nõe de Seg n d nfm e Cm n|õeë nále e men de v lnebldde
2- Plí | de eg n d nfm e |m n|õe
2- P |l de geen|men ë SNMP
2š- P |l de LANë E hene 
2- Q ldde de evʹQS
29- Segeg de f nõe
v lnebldde
| e me
30- Seg n de ede SBD
31- S em de de e| de n  ( n n De e| n S em ʹ DS e em de even de
n  ( n n J Peven n S em ʹ PS
32- S em e|n (Wnd XP
Wnd 2000
Unx A X e HP UX
ed H Ln x e Debn
33- Sl de b| 
34- S ge
3- Te|nlg de mben e de l|
3- Tlg de ede
3š- U de mé | de deemenh