Você está na página 1de 4

MATEMÁTICAS.

GRAO EN ADE-DEREITO
Curso 2021-22. BOLETÍN TEMA 2

1. Calcula as derivadas das funcións dadas por:


5
3x2 + 1

1
a) f (x) = x2 sen x b) f (x) = (x + 1)e x2 c) f (x) =
x2 + 2
 
p 1 lnx
d) f (x) = 3
(3x − 1)2 e) f (x) = x2 cos f) f (x) =
x x ex

 
1 3
g) f (x) = (2 + 2x + x2 )e−x h) f (x) = arc tg i) f (x) = (x + 5) x2
x2
2. Calcula a derivada das seguintes funcións:
p  √ 
a) f (x) = 3cos x b) f (x) = (2x2 + 1)3 c) f (x) = ln x + 1 + x2

1 2
d) f (x) = cos x3 sen2 x e) f (x) = (3x2 + x)2 f) f (x) = e x + (x 5 + x)−2
−1 2
g) f (x) = 3x−2 + 5x4 h) f (x) = sen(cos x) i) f (x) = etg x + ex

3. Sexa f (x) = esen x cos x. Calcula f 0 (0).

4. Se a(t) e b(t) son función derivables, calcula as derivadas de:


[a(t)]5
a) u(t) = [a(t)]2 b(t) b) v(t) =
b(t)

5. a) Sexa f : R → R, f (x) = esen(x) cos(x) . Calcula a derivada de f e a recta tanxente á gráfica de f en


(0, f (0)).

b) Sexa f : R → R, f (x) = 3 2 + cos x. Calcula a derivada de f e a recta tanxente á gráfica de f en (π, f (π)).
sen(x2 )
c) Calcula a derivada de f (x) = x2 +1
e a recta tanxente á gráfica de f no punto x0 = 0.

6. a) Proba que a función f (x) = e−2x+1 − 2x5 − 6x + 4 ten unha raı́z real no intervalo [0, 1]
b) Cántas solucións reais pode ter a ecuación f (x) = e−2x+1 − 2x5 − 6x + 4 = 0? Xustifica a resposta

7. Se f é derivable, calcula a derivada das seguintes funcións:


 
a) h(x) = f cos x
f (x)
 −3
b) h(x) = f (ex )
c) h(x) = f (e−5x )
d ) h(x) = f (0) + f (x4 )
 3
e) h(x) = f (ex ) + f (e3x ) + f (ex )

8. Se f é unha función derivable, calcula a derivada das funcións:


af (x2 )+bf (x)+c
a) h(x) = f (x + k) b) h(x) = f (x2 ) c) h(x) = cf(x2 )+df (x)+e
√ 
f senlnfx(x)
p
d) h(x) = f ( (x − a)(x − b)) e) h(x) = f ( 1 − x2 ) f) h(x) =
g) h(x) = (f (senx))−3 h) h(x) = sen(f (xf (x))) i) h(x) = f (sen x)f (cos x)
3
j) h(x) = (f (cos x))5 k) h(x) = 7xf (x) l) h(x) = f (af (x)
9. Se g é unha función derivable e a ∈ R, calcula f 0 (x) para:
a) f (x) = g(x + g(a)) b) f (x) = g(xg(a)) c) f (x) = g(x + g(x))

d) f (x) = g(x)(x − a) e) f (x) = g(a)(x − a) f) f (x) = g(x2 ) + g( x)
g(x3 )
10. Se g é derivable e definimos a función h(x) = g 2 (x2 g(x3 )) + x

a) calcula h0 (x)
b) se sabemos que g(1) = 1 e que a recta tanxente á gráfica de g no punto (1, g(1)) é paralela á recta
y + x = 7, calcula h0 (1)
2)
11. Se h é derivable, e definimos a función g(x) = h2 (−x3 − x5 + 3x) + xeh(x

a) calcula g 0 (x)
b) se sabemos que a gráfica de h pasa por (1, 0) e que a recta tanxente á gráfica de h no punto (1, h(1)) é
paralela á recta y = −2x + 6, calcula g 0 (1)

12. Sexa f (x) = ex (2x − 1). Calcula os intervalos de crecemento e decrecemento e a ecuación da recta tanxente
á gráfica de f no punto de abscisa x = 0.

13. Dada a función g(x) = ax4 + bx + c, calcula os valores de a, b, c tales que g ten un extremo relativo en (1, −1)
e a recta tanxente á gráfica de g en x = 0 é paralela á recta y = 4x.

14. Dada a función f (x) = x2 + bx + c, calcula os valores dos parámetros b e c sabendo que a recta tanxente á
gráfica de f no punto (1, 1) é paralela á recta y = 3x.

15. Dada a función f (x) = x3 + ax2 + bx + c, calcula os valores dos parámetros a, b e c sabendo que a súa gráfica
pasa polo punto (1, 1) e os puntos x = 4 e x = 0 son extremos de f .

16. Dada a función f (x) = ax3 + bx2 + cx + d, calcula os valores dos parámetros a, b, c e d sabendo que f (0) = 5,
que a súa gráfica pasa polo punto (1, 1), que ten un punto de inflexión en xo = 0 e que a recta tanxente á
gráfica de f no punto (1, 1) é paralela ao eixo X.

17. Aplica a regra de l’Hôpital para calcular os seguintes lı́mites :

cos2 x − 1
a) lı́m
x→0 x2
b) lı́m (x − 1) ln(x − 1)
x→1+
 
1 1
c) lı́m −
x→0 x sen x
x
d ) lı́m
x→0 x + sen x
1
e) lı́m x x
x→+∞
1
f ) lı́m (1 + x) x
x→0

18. Obtén o polinomio de Taylor de grado 3 para as funcións f (x) = senx, f (x) = ex e f (x) = tg x no punto
xo = 0.
2x
19. Sexa f : R → R dada por f (x) = arc tg 1+x 2 . Calcula os extremos de f .

20. Estudia os intervalos de crecemento e decrecemento, concavidade e convexidade, extremos e puntos de


inflexión das funcións:
a) f (x) = x3 − 6x2 + 9x − 4 b) f (x) = x3 + 3x2 + 1

21. Obtén os extremos e os puntos de inflexión das seguintes funcións:


a) f (x) = 3x4 − 4x3 no intervalo [−1, 2] b) f (x) = 2x2 + 5x + 1 no intervalo [−2, 0]
c) f (x) = x2 + 10x + 5 no intervalo [−3, 3] d) f (x) = x5 − x4 no intervalo [−1, 1]
22. Calcula os máximos e mı́nimos relativos e os puntos de inflexión das funcións:
3
a) f (x) = (x + 1)e−x b) f (x) = 2+x
2x
c) f (x) = (x2 − 2x + 1)ex d) f (x) = (x − 2)3 − 1
23. Estudia: crecemento e decrecemento, concavidade e convexidade, extremos relativos e puntos de inflexión
para as seguintes funcións:
a) f (x) = ex − e−x b) f (x) = (x2 − 1)2 c) f (x) = x4 + 2x3 − 5x2 + 1

24. Unha empresa pode vender tódolas unidades dun artigo que produce a un prezo unitario de 6 euros. O custo
de producir x unidades á semán é C(x) = 1000 + 6x − 0,003x2 + 10−6 x3 . ¿Que valor de x debemos seleccionar
co obxetivo de maximizar os beneficios?. Se o prezo no que x unidades poden venderse por semán ven dado
por p(x) = 12 − 0,0015x, determina o prezo e o volume de ventas para maximiza o beneficio.

25. Obtén os máximos, mı́nimos e puntos de inflexión das seguintes funcións:


2
a) f (x) = x − arc tg x b) f (x) = xe−x

26. Obtén os máximos, mı́nimos e puntos de inflexión das seguintes funcións:


ex
a) f (x) = x b) f (x) = ln(1 + x2 )

27. Determina os intervalos de crecemento/decrecemento, estudia os máximos e mı́nimos e analiza a concavida-


de/convexidade das seguintes funcións:
2
a) f (x) = 5 − e3x
2
b) f (x) = e−x
4
c) f (x) = 4 − e2x
d ) f (x) = (4 + x)7 + 2x
2 −5x
e) f (x) = 3x2 − 5x + e3x

28. Sexa f (x) = (2 + 2x + x2 )e−x

a) calcula lı́m f (x), lı́m f (x)


x→−∞ x→+∞
b) estudia a concavidade e a convexidade, obtén os puntos de inflexión e fai un debuxo aproximado da
gráfica de f

29. Sexa f (x) = x5 . É x0 = 0 un punto de inflexión de f ?

30. Debuxa, se é posible, a gráfica dunha función f : (−1, 1) → R que non sexa derivable en x0 = 0 e que teña
nese punto, ao mesmo tempo, un extremo e un punto de inflexión.

31. Se f é de clase 2 en (−1, 1) e f 00 (0) = −7, pode ser f convexa? Por que?

32. Sexa f unha función que admite derivadas de calquera orde tal que f (0) = 2 e f k) (0) = 0, para todo
k = 1, . . . , 5. Debuxa a gráfica de f nun entorno do punto x0 = 0 nos seguintes casos: f 6) (0) = 3 e
f 6) (0) = −3.
CUESTIÓNS:

1. Sexa f : (0, 2) → R derivable en x = 1 con f (1) = 0 e f 0 (1) = 0. Cal das seguintes afirmacións é FALSA?
f (x)
a) lı́m f (x) = 0. b) lı́m = 0.
x→1 x→1 x − 1
c) A recta tanxente á gráfica de f en (1, 0) é y = 0. d) f non é continua en x = 1.

2. Se f (x) = x2 , a recta tanxente á gráfica de f pasando polo punto (2, 4) é:


a) y = x b) y = 4x − 4 c) y = 2x d) y = x2

3. Sexa f (x) = h(cos x), sendo h derivable e positiva. Entón f 0 (0) vale:
p

a) 0 b) 1 c) e d) −1
π  π 
4. Dada f (x) = (1 + sen x) ln(1 + cos x), a ecuación da recta tanxente á gráfica de f en ,f é:
2 2
a) y = 0. b) y = −2x + π. c) y = 2x − π. d) y = −2x.

5. Se f ven dada por f (x) = [h(2 + x ln x)]2 , h(2) = 3 e h0 (2) = 2, entón a ecuación da recta tanxente á gráfica
de f en (1, f (1)) é:
a) y = 6x + 3. b) y = 12x − 3. c) y = 4x + 5. d) y = 24x − 15.

6. Se f (x) = g(h(x)), entón:


a) f 00 (x) = g 00 (h(x))h00 (x). b) f 00 (x) = g 00 (h0 (x))h00 (x).
c) f 00 (x) = g 00 (h(x))h0 (x)2 + g 0 (h(x))h00 (x). d) f 00 (x) = g 00 (h(x))h0 (x) + g 0 (h(x))h00 (x).

7. Se f : [a, b] → R é derivable e f 0 (x) > 0, ∀x ∈ [a, b], entón:


a) f non ten extremos, pois f 0 (x) 6= 0, ∀x ∈ [a, b]. b) f ten o mı́nimo en x = a e o máximo en x = b.
c) f (x) > 0, ∀x ∈ [a, b]. d) f ten o mı́nimo en x = b e o máximo en x = a.

8. Se f (x) = x + ln x, cal das seguintes afirmacións é FALSA?


a) f é crecente. b) f é cóncava. c) x0 = −1 é un máximo de f . d) lı́m f (x) = −∞.
x→0+

9. A función f (x) = x4 ten no punto x0 = 0:


a) Un máximo. b) Un mı́nimo.
c) Un punto de inflexión. d) Non ten nin extremo nin punto de inflexión.

10. A función f : (0, +∞) → R, f (x) = arc tg x, é:


a) Crecente e cóncava. b) Decrecente e cóncava.
c) Crecente e convexa. d) Decrecente e convexa.
2
11. Sexa a función f : R → R, f (x) = ex . Cal das seguintes afirmacións é FALSA?:
a) f é crecente. b) f non ten puntos de inflexión.
c) f é convexa. d) x0 = 0 é un mı́nimo de f .

RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS:


1.d; 2.b; 3.a; 4.b; 5.b; 6.c; 7.b; 8.c; 9.b; 10.a; 11.a.

Você também pode gostar