Você está na página 1de 3

A n ı

W P 1 - } ın ı

D iıc lip N m D i\ w w M ıc h tw e Ed w
\

Pb ı
o iinn
Q u * s to « s d is c u rsł
v a s ıe Ł
A p a r t ir d a k itu r a d o M ö d u ło ı D iw r s id a d e
mferent m s n ao d *W h p do M
«b ı rw o
c o r n e n d a d o p a r a d is c i ı
re
p im D iv e r s id M e C u ltu r ıl e E d u c ıo '
ıs qu c n n ıs ıh ix o n ı
ıe k ı= & A
re p o s ła s d e v e m t e r n o m in im o o it o (8 ) e n o m á x i » ı
m o d o z e (ı2) ıin h a s

1) L e ia a c it a çã o a se g u ir co m a te n ç ã o : N o B r a s a , h á d iv e r sa s tr a d içö e s c u l t ıı m
Po p u ı
a ń za das e o u tr a s
ıu ın ın ıı=
po u co co n h e c id a s A ı
B u m a s v a lo r iz a d a s , o u t r a s p o u c o r e s # e \ t c ¢)m o
co m p re e n de r o s e ı
e m e n to s co m u n s e a s s in u ı
g a r id a d e s e n t r e a s c u ltu r a s ? C o m o w d a r c o m ı
d iv e r s id a d e cu ı
tu ra ın a s a la de au ı
a ? «2 3 )
Re spo n da a s qu e s tõ e s p r o p o s t a s d e s t a
c a n d o a s re c o m e n d a õ e s in d ic a d a
ç s n o m a t e r ta ıd \d łt k o 0
te m a (3 0 p o n to s )
2) A p a r t ir ? ı
e it u ra do m a t e r ia ı d id á t ic o s re c o m e n d a d o p a ra d is c ip lin a D c E e e s tu d o s
co m p le m e n t a r e s s o b r e o t e m a d iv e r s id a d
e r e s p o n d a a s q u e s t õ e s a s e u ir
e s t e r e ó t ip o
g ( ) E tn o c e n t H m
, P re c o n c e ito e d is c ń m in a ç ã o s ã o id e ia s
e c o m p o r ta m e n t o s q u e n e a m h u m a n id a d *
àq u e ı g
e s e àq u e ıa s q u e s ão s u a s v it im a s A s it u a ç ã o t e m m e lh o r a d o g r a ç a s à a t u a ç ıo d o s
m o v im e n t o s s o c ia is e d e it ic a s p ú b ı
po ı ic a s e s p e c ĺ fic a s E v o c ê ? C o m o
p o d e c o n t r ib u ir p a r a ı
m u d a n ç a ? (p 2 3 ) (3 0 o n t o s

( 、 飞
, p )

Q u e s t õ e s o b je t iv a s 3 , 4 , 5 e 6
a r tir da ı e it u r a d o " M ó d u ı o ll G ê n "
co ı
e ro o qu e (V ) p a r a v e rd a d e ir o o u (F ) p a ra h \s o n as a ı
t e r n a tiv a s a
se g u ir r e ı
a t iv a s a Le i M a r ia d a P e n ha
0 A rt 29 a s se gu ra a u n iv e r s a ìd a d e d a \e i T o d a
ı m uıh ę r in d e p e n d e n t e m e n te d e c ı
, a ss e ra ç a
e t n ia o r ie n ta ç ã o se x u a l, re n da c u lt u r a , n iv e l e d u c a c io n a
l id a d e e r e ı
, ig iã o g o z a d o s d ir e ito s
fu n da m e n t a is in e re n te s à p e s s o a h u m a n a s e n d o th e a s s e u r a d a s a s
, g o p o r tu n id a d e s e fa c i\id a d
es
p a r a v iv e r s e m v io lê n c ia , p r s e rv a r s u a s a ú d e fis ic a e m e n t a ıe
p s e u a p e r fe iç o a m e n to m
o ra ı
in te le c tu a l e s o c ia ı "
(p 8 1 )M (1 , 0 p o n to )
A L e i 1 1 3 4 0 /2 0 0 6 " c r ia m e c a n is m o s a
°

, p r a c o ib ir a v io lê n c ia d o m é s tic a e fa m ilia r
c o n tr a a m u ı h e r,
n o s t e r m o s d o §8 o d o a r t 2 2 6 d a C o n s tit i ã
u ç o Fe d e ra l d a C o n v e n ä
, ç o so b re a E ı im in a ç äo d e T o d a s
a s F o r m a s d e D is c r im in a ã o c o n tr a a s M
ç u \h e r e s e d a C o n v e n ã o I
ç n te r a m e r ic a n a
P u n ir e E r ra d ic a r a V io lê n c ia c o n t ra a M u lh e p a r a p r e v e n ir ,
r d is p õ e s o b re a c r ia ã
ç o d o s Ju iz a d o s d e V io ı ë n c ia
D o m é s t ic a e F a m iı ia r c o n t r a a M u ı he r a ı t e r a o C ó d ig o d e P r o c e s s o P e n l
a , o C ó d ig o p e n a l e a Le i d
e
E x e c u ção P e n a ı ; e d á o u t r a s p r o v id ë n c ia s (A r t ıL e i 1 1 3 4 0 /
"

, 2 0 0 6 (1 ,
0 p o n to )
"
A L e i M a r ia d a P e n h a r e p r e s e n ta u m a v a n o n a m d id
ç , e a e m q u e a lte r o u o C ó d i o p
g e n a l B r a s iıe ir o
p o s s ib iı ita n d o q u e a g r e s s o r e s d e m u ı h e re s n o â m b ito d o m é s tic o o u fa m iı ia r s e ja m p r e so s e m
fı a g r a n t e o u t e n h a m s u a p r is ã o
p re v e n t iv a d e c re ta d a (p 8 1 )
"

"
(1 0 p o n to )
C o n se ı h o F e d e r a l d e P s ic o ı o g ia d o B ra s il e s ta b e ı e c e u , p o r m e io d a R e s o ı u ç äo n 9 0 0 y 9 9 a s
N o r m a s d e a t u a ç ão p a r a o s i
"

p s c ó lo go s e m re la ç ã o à q u e s tā o d a O r ie n ta ã o S e x u a f Eı as
ç
d e t e r m in a m q u e o s p s ic ó ı o g o s n ã o d e v e m e x e rc e r q u a l u e r a ã o
q ç q u e fa v o r ı
e ç a a p a to o g z a ç o d e
i ä
c o m p o r ta m e n to s o u
p r á tic a s h o m o e r ó tic a s , n e m d e v e m c o ı a b o ra r c o m e v e n to s e s e rv iço s q u e
p ro p o n ha m "
t r a ta m e n to " " "
ho id a d e "
ı (p 1 2 6 )m
e cura ? m o sse x u a (1 0 p o n to )
,

'
L G ê n e r o e d iv e
B RA Sı r s id a de n a e s c o la : fo r m a ç ã o d e p r o fe s s o ra s le s e m G ë n e r o O r ie n ta ç l o S e x u a ıe R e ı
a ço e s m i c
R a c ia is L iv r o d e c o n te údo V e rs ão 2009 R io d e Ja n e ir o : C E P E S C B r a s flı
a : SP M , 20 09

iūiiïūgļļtË
ÍIIĹ
" "

Scanned by CamScanner
Fo ı
he

Dig=äi?į c C ,U T URM e FAu Ç pc 1 rF 8 M


.

Scanned by CamScanner
Ĺ Q?esţ o o6) - F

Scanned by CamScanner