Você está na página 1de 2

1500

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE PN.0911-136/10 Wojewody Warmisko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. Dziaajc na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano zapisw zacznika nr 1 do uchway Nr XLIX/209/10 Rady Gminy Piecki z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie okrelenia wymaga jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie Gminy Piecki, w czci dotyczcej 2 ust. 1 pkt 6, 3 ust. 1 pkt 4, 4 ust. 1-3 oraz 5. UZASADNIENIE Uchwa, o ktrej mowa na wstpie, Rada Gminy Piecki, powoujc si na art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z pn. zm) okrelia wymagania jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Zdaniem organu nadzoru zacznik przedmiotowej uchway w czci wskazanej w sentencji rozstrzygnicia jest sprzeczny z prawem. Stosownie do art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, stanowicego podstaw do podjcia badanej uchway, rada gminy okrela w drodze uchway wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, uwzgldniajc: opis wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zada, w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci rwnie wynikajce z wojewdzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych, do ktrych odpady maj by przekazywane. Zakres powyszych wymaga doprecyzowany zosta w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 30 grudnia 2005 r., w sprawie szczegowego sposobu okrelania wymaga, jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5 poz. 33). W 2 i 3 w/w rozporzdzenia okrelono, i wymagania stawiane przedsibiorcy winny obejmowa: opis wyposaenia technicznego, uwzgldniajcy wymagania dotyczce pojazdw, pojemnikw lub workw oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porzdkowe zwizane ze wiadczonymi usugami, miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadw komunalnych oraz opis wyposaenia technicznego zawierajcy wymagania odnonie do bazy transportowej. Wymagania te winny zosta okrelone w sposb precyzyjny, zrozumiay, niedyskryminujcy, nieograniczajcy konkurencji oraz nieutrudniajcy dostpu do rynku przedsibiorcw wiadczcych usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. W 2 ust. 1 pkt 6 zacznika do uchway Rada Gminy Piecki przewidziaa, i przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien posiada aktualn umow umoliwiajc przekazanie odpadw do dalszego przetworzenia i unieszkodliwienia na skadowisku odpadw; wskazuje si skadowisko odpadw w miejscowoci Polska Wie Gm. Mrgowo zgodnie z planem gospodarki odpadami dla wojewdztwa warmisko-mazurskiego. Naley w tym miejscu zauway, e okrelone przez Rad wymagania s jednym z elementw stanowicych podstaw wydania decyzji w indywidualnej sprawie zezwolenia, jednake naley je odrni od wymaga formalnych wniosku okrelonych w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach. Zgodnie z treci art. 8 ust. 2 powoanej ustawy, przedsibiorca ubiegajcy si o zezwolenie na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien udokumentowa jedynie gotowo ich przyjcia przez przedsibiorc prowadzcego dziaalno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw, speniajcego wymagania odnonie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o ktrych mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz art. 7 ust 3a pkt 2 niniejszej ustawy, nie za posiada umow, co wynika z kwestionowanego zapisu. Wprowadzenie zmodyfikowanej regulacji w kwestionowanym zapisie powoduje obostrzenie wymogw okrelonych przez ustawodawc bez wyranego upowanienia ustawowego. Podnie naley, e kwestie przekazywania odpadw komunalnych do miejsc unieszkodliwiania oraz sposb postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw komunalnych okrela zezwolenie na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci. Cz tego zapisu jako element uzyskanego zezwolenia dotyczy zatem samego wykonywania dziaalnoci objtej tym zezwoleniem, a nie wymaga, o ktrych mowa w delegacji zawartej w art. 7 ust. 3 a ustawy, stanowicej podstaw do podjcia badanej uchway. Analizujc kwestionowany przepis zacznika nr 1 na marginesie doda trzeba, e wskazania skadowiska odpadw w miejscowoci Polska Wie Gm. Mrgowo nie mona uzna za zapis niedyskryminujcy, nieograniczajcy konkurencji oraz nieutrudniajcy dostpu do rynku przedsibiorcw wiadczcych usugi w przedmiotowym zakresie. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Piecki z naruszeniem prawa wprowadzia w zaczniku do przedmiotowej uchway szereg innych zapisw. W 3 ust. 1 pkt 4 ustalono, i przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinien spenia nastpujce wymagania wystawia dowd korzystania z jego usug z uwzgldnieniem iloci, terminu wywozu oraz daty dowozu i zrzutu nieczystoci do stacji zlewnej oczyszczalni ciekw. 4 ust. 1 zacznika w/w uchway zakada, i wydane zezwolenie moe by cofnite bez odszkodowania w przypadku nie wypenienia przez przedsibiorc okrelonych wymaga, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z

dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.). Ust. 2 przedmiotowego 4 zacznika stanowi, i wyganicie lub cofnicie zezwolenia nie zwalnia przedsibiorcy z wykonania obowizkw dotyczcych wymaga sanitarnych i ochrony rodowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.). W kolejnym ust. 3 Rada zastrzega prawo naoenia dodatkowych warunkw prowadzenia dziaalnoci objtej zezwoleniem, jeeli wymaga tego bd wzgldy ochrony rodowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunkw zezwolenia. Rwnie 4 ust. 5 zacznika do uchway dotyczcy opat pobieranych przez przedsibiorc, wprowadzajcy regu, i nie mog one przekroczy stawek opat wynikajcych z obowizujcej uchway okrelajcej grne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi (uchwaa Nr XXII/87/08 Rady Gminy Piecki z dnia 12.06.2008 r. w sprawie okrelenia grnych stawek opat za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych i unieszkodliwiania odpadw komunalnych) zosta podjty z naruszeniem prawa. W/w regulacje wykraczaj poza dyspozycj art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz Rozporzdzenia w sprawie szczegowego sposobu okrelania wymaga, jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia. Naley zauway, e w przypadku aktw prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowizana jest przestrzega zakresu udzielonego przez ustaw upowanienia w zakresie tworzenia przepisw wykonawczych, a w tych dziaaniach nie moe tego upowaniania zawa i przekracza. Wydajc akty bdce rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi respektowa zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyszego rzdu, powstrzymujc si od wypeniania ich treci postanowieniami ustawy (podobnie NSA w wyroku z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02). W zwizku z powyszym rozstrzygnito, jak na wstpie. Od niniejszego rozstrzygnicia przysuguje prawo wniesienia, za porednictwem Wojewody, skargi do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wojewoda Warmisko-Mazurski Marian Podziewski