Você está na página 1de 2

UCHWAA Nr XXXIX/ 226/ 09 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych oraz opr niania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn. Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1 1. Ustala si grne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za odbieranie odpadw komunalnych w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane s w sposb selektywny: a) gromadzonych w pojemnikach lub workach o pojemnoci 0,11 m3 12,50 z brutto, b) gromadzonych w pojemnikach 1100 dcm3 100,00 z brutto, c) gromadzonych w kontenerach KP-7 509,71z brutto. 2. Ustala si grne stawki opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za odbieranie odpadw komunalnych w przypadku gdy odpady nie s zbierane i odbierane w sposb selektywny: a) gromadzonych w pojemnikach lub workach o pojemnoci 0,11 m3 16,00 z brutto, b) gromadzonych w pojemnikach 1100 dcm3 161,00 z brutto, c) gromadzonych w kontenerach KP-7 556,34 z brutto. 2 Ustala si grne stawki opat za opr nianie zbiornikw bezodpywowych, transport i unieszkodliwianie nieczystoci ciekych w oczyszczalni ciekw w Szczebrzeszynie: 1/ pochodzcych od gospodarstw domowych (w tym spdzielni i wsplnot mieszkaniowych) dowo onych do oczyszczalni ciekw pojazdami Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w kwocie 13,00 z brutto za 1 m3 2/ pochodzcych od podmiotw gospodarczych, dowo onych do oczyszczalni ciekw pojazdami Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w kwocie 14,00 z brutto za 1 m3 3 Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Szczebrzeszyna. 4 Traci moc uchwaa Nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia grnych stawek opat za odbieranie odpadw komunalnych, opr nianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn oraz uchwaa Nr XXI/114/08 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 maja 2008 r. zmieniajca uchwa w sprawie ustalenia grnych stawek opat

2 za odbieranie odpadw komunalnych, opr nianie zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn. 5 Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i wchodzi w ycie 14 dni od ogoszenia z moc obowizujc od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Mariusz Dro d yk