Você está na página 1de 6

Ihe new:|eIIe( cf Ihe (e:ec(ch ccn:c(Iium FFCF/ClIY {fu|| IiI|e: ¨F(cfcne ciIizen:hip in

Eu(cpe") wi|| Le puL|i:hec eve(y :ix mcnIh:. lI wi|| Le ci:I(iLuIec e|ecI(cnicc||y. cn Ihe
weL:iIe cf FFCF/ClIY {hIIp://www.p(cfcciIy.eu) cnc Le cvci|cL|e Ly mci| Ic eve(y
incivicuc| cnc c(ccnizcIicn wcnIinc Ic (eceive iI - ju:I :enc cn e-mci| Ic FcLe(I
Mcie( {(.m.mcie(@uu.n|).

Ihe (e:ec(ch ccn:c(Iium FFCF/ClIY ccn:i:I: cf ccccemic pc(Ine(: f(cm F(cnce
{MCDYS). 8e|cium {ClCl). Fc(Iucc| {CllE-FFCEUF). S|cvenic {LU) cnc Ihe NeIhe(|cnc:
{UU). which c(e c|| :Iucyinc ¨F(cfcne ciIizen:hip in Eu(cpe". inc|ucinc c wice cive(:iIy
cf c(cup: cnc ciffe(enI ccmcin: in Ihei( (e:ec(ch. Ihe new:|eIIe( hc: Ihe cim Ic
infc(m c|| pe(:cn: cnc c(cup: whc michI Le inIe(e:Iec in cu( wc(k. Ihe new:|eIIe( wi||
hcve c numLe( cf (ecu|c( iIem:. :uch c: p(e:enIcIicn: cf (e:u|I: cf Ihe (e:ec(ch
c(cup cnc cf i::ue: cf impc(IcnI ci:cu::icn:. p(e:enIcIicn: cf Ihe pc(Ine(: invc|vec in
Ihe p(cjecI cnc Ihei( ccnIccI:. cnc cnncuncemenI: cf (e|evcnI evenI: cnc
puL|iccIicn:.

Ihe |c:I :ix mcnIh: Ihe ccn:c(Iium hc: ccnIinuec wc(kinc cn WF7 Ihe ccmpc(cIive
:ynIhe:i:. WFó Ihe weL cccumenIc(y cnc Ihe p(epc(cIicn: fc( Ihe finc| cc||ccuium in
SepIemLe( 2011. ln Ihi: i::ue cf Ihe FFCF/ClIY new:|eIIe( we p(e:enI ccnI(iLuIicn:
cn expe(ience: ce:icninc Ihe weL cccumenIc(y cnc c pe(:cnc| cc|umn cf FcLe(I
Mcie(.

Introduct|on

Ihi: numLe(:
1 lnI(ccucIicn
2 WeL Dccu expe(ience:
3 Fe(:cnc| Cc|umn
4 FFCF/ClIY cc||ccuium
5 F(cjecI:
5 FuL|iccIicn:
ó LiIe(cIu(e
ó /cencc


Nieuw:L(ief
NbM8Ek 5
Mcy 2011

www.c|c|cc|tv.eu
Ihe (e:ec(ch |eccinc Ic Ihe:e (e:u|I: hc: (eceivec funcinc f(cm Ihe Eu(cpecn CcmmuniIy´:
SevenIh F(cmewc(k F(cc(cmme {FF7/2007-2011) unce( c(cnI cc(eemenI nº225511


F|ctu|e c| tne FFCFAC|íY ccn:c|t|un cu||ng tne 30-ncntn: neet|ng |n Gnent


FAGE 2 NEW$LEIIEk

¨íne cuc|ence w||| ce
cc|e tc :ee c ce|:cnc|
ccccunt c| c |||e cctn. c
c|e:ent cnc cc:t :|tuct|cn
we w|tne:: cnc c|e |nv|tec
tc |e||ect |n c|ce| tc ce||ne
ncw we w|:n cu| cu|tu|c|
cnc cc||t|cc| |cnc:ccce tc
ce |n tne |utu|e.¨Web Docu exper|ences

8v Hugc /c|cngc

Ihe FFCF/ClIY weL cccumenIc(y i: cne cf Ihe cuIpuI: f(cm Ihi: :cienIific (e:ec(ch
p(cjecI. lI pick: up Ihe kncw|ecce cnc expe(ience: cf Ihe ciffe(enI fie|c: cnc
(e:ec(che(: cnc I(cn:fc(m: iI inIc c mecic c(IifccI. which inIenc: Ic (ecch c wice(
Ic(ceI cucience Ihcn Ihe :cienIific ce|ive(cL|e:.

C(ecIinc Ihi: L(icce cefiniIe|y cII(ccI: me. c: :cmecne whc. ccminc f(cm c
Lcckc(cunc in /nIh(cpc|ccy. cpIec fc( c mc(e c(ecIive cpp(ccch Ic :ccic| cnc
cu|Iu(c| :cienIific :uLjecI:.

Ihi: p(cjecI i: pc::iL|e Ih(cuch Ihe cc||cLc(cIicn cnc neccIicIicn LeIween c(ecIiviIy
cnc :cience. :c LeIween Ihe ci(ecIc(: cnc Ihe (e:ec(che(: Ihem:e|ve:. Ihei(
kncw|ecce. pe(:cnc|iIy cnc expecIcIicn: fc( Ihei( mecic ccnIenI. WiIh Ihem. l hcve
Leen |ivinc :cme wcnce(fu| expe(ience: whi|e fi|minc Ihi: cccumenIc(y: I(cve|inc Ic
F(cnce cnc :ee Ihe pe(:cnc| :ice cf c KeLcL :hcp whi|e ecIinc c(ecI fc:I fccc: vi:iIinc
c ¨:cn: pcpie(¨ immic(cnI in he( hcme cnc wiIne:: fi(:I hcnc he( fee|inc: cnc cccc
humc(: wcnce(inc c(cunc Ihe hich|y :u(vei||ec c(ec cf Ihe Gc(e ce Lycn: (eviewinc Ihe
memc(ie: cnc kincne:: cf c c(c::(ccI: wc(ke( nec( Fc(i:: in Fc(Iucc| fi|minc cI hich
:peec wiIh Zé Lui: whi|e fincinc pc::iL|e wcy: cf ccmmuniccIicn wiIh him Ih(cuch
ce:Iu(e: cnc vi:uc| exp(e::icn: cckncw|ecce Ihe LecuIy cf c pcem in :icn |cncucce:
c( I(cn:fc(m c c(y meIhccc|ccy inIc vicec: cnc. cf ccu(:e. Lcck he(e in |cve|y UI(echI.
(e-ccI c IhecI(e p|cy wiIh Gune( {which l hcc fi|mec Iwc yec(: ccc): fi|m in Scic':
p(inIinc :Iucic cnc enjcy c LiI cf Ihe ccunI(y´: :ice cu(icu: :heep whi|e DeLLy
inIe(viewec Jihcc.

/nc l´m ncI Ihe cn|y cne fi|minc. cpc(I f(cm me. unIi| ncw fcu( cIhe( ci(ecIc(:/eciIc(:
c(e cc||cLc(cIinc in Ihi: p(cjecI: Zé Lui: in Fc(Ic. Mc(kc cnc Mcjc wiIh Ihe lnvicc
ccmpcny in LjuL|jcnc cnc E(n:I in GhenI.

ln c(ce( Ic :hcw Ihe ciffe(enI pcIh: cne wc|k: in ciIizen:hip. iI wc: :ucce:Iec IhcI Ihe
(e:ec(che(: wcu|c fccu: cn cn incivicuc| excmp|e fc( Ihei( 3 Ic 4 minuIe: vicec. ln mc:I
epi:cce: Ihe cucience wi|| Le cL|e Ic :ee c pe(:cnc| ccccunI cf c |ife pcIh. c p(e:enI
cnc pc:I :iIucIicn we wiIne:: cnc c(e inviIec Ic (ef|ecI in c(ce( Ic cefine hcw we wi:h
cu( cu|Iu(c| cnc pc|iIicc| |cnc:ccpe Ic Le in Ihe fuIu(e. WiIh Ihe :cme emcIicnc| cnc
inIe||ecIuc| vc|ue we wi|| c|:c wiIne:: epi:cce: IhcI pc(I(cy cc||ecIive expe(ience:
cefinec wheIhe( Ly :pcce. hi:Ic(icc| hcppeninc: c( meIhccc|ccicc| ceve|cpmenI:.

/nc ncw. c :hc(I ce:c(ipIicn cf Ihe c(IifccI:
Ihe weL cccumenIc(y wi|| :Ic(I wiIh cn inI(ccucIc(y :ecuence IhcI :hcw: Ihe feeI cf c
pe(:cn wc|kinc Ih(cuch Ihe ciIy. Cn Ihe pcvemenI cnc Ih(cuch hi:/he( hcnc:. wc(c: in
ciffe(enI |cncucce: cnc cLjecI: pc:: Ly IhcI icenIify ccncepI: ccnnecIec wiIh Ihe
p(cjecI.
ln Ihe enc cf Ihi: :ecuence Ihi: pe(:cn: meeI: :eve(c| cIhe(: cnc Ihe pcvemenI iI:e|f
Leccme: Ihe inIe(fcce cf Ihe weL cccumenIc(y. Ihe UI(echI Iecm hc: Ihe c|ec(
inIenIicn cf ceve|cpinc Ihi: inIe(fcce in cn inIuiIive cnc c(ccnizec :Iy|e which c||cw: c
cuick cnc :I(ucIu(ec ccce:: Ic Ihe mecic ccnIenI:.

/pc(I f(cm Ihe cppec|inc vi:uc| ce:icn. c(ecIec wiIh c ycunc cucience in minc. Iwc
wc(c: cefine Ihi: inIe(fcce: :imp|iciIy cnc p(ccmcIi:m. Ycu´|| wcIch Ihe :hc(I ccc:
c(cupec Ly Ihe Ih(ee FFCF/ClIY Iheme:. :ymLc|izec Ly cLjecI:. Ycu ccn c|:c :ee Ihe
ccnIenI Ly (e:ec(ch c(cup/ccunI(y. / mcp wi|| cive ycu ccce:: Ic L(ief IexIuc|
infc(mcIicn cn Ihe (e:ec(ch c(cup:. fie|c phcIc:. cccumenI: cnc cucic c|ip:. Link: Ic
Ihe pc(Ifc|ic cnc I(cininc mccu|e wi|| Le cvci|cL|e he(e. c: Ihe ccnIenI cf Ihe weL
cccumenIc(y wi|| wc(k c: ecuccIicnc| mcIe(ic| fc( Ihe ccIiviIie: cf Ihe I(cininc mccu|e.
F(cm Ihe mcin winccw. LuIIcn: c||cw Ihe weL cccumenIc(y Ic Le :hc(ec Ly
FcceLcck cnc IwiIIe( cnc c c(eciI cnc he|p winccw: wi|| Le cvci|cL|e.

ln SepIemLe( ycu´|| hcve Ic wcIch iIl UnIi| Ihen hcve c c(ecI Summe(l

FAGE 3
FAGE 3 NEW$LEIIEk
¨| wc: tc :cne extent
c||eccv c ||tt|e exce|t tc
ncnc|e tne :|tuct|cn c|
ce|ng cn cut:|ce|¨
Fersono| Co|umn


8v Fcce|t /c|e|. ce|:cnc| |e::cn: |n c|t|zen:n|cln my |ife Ihe(e c(e mcny expe(ience: cf Leinc c newccme(. l wc: c newccme(
Leccu:e cf mcvinc Ic c new (ecicn c( ccunI(y c( c newccme( Ic c new :ccic| fie|c.
Ihe(efc(e. l wc: cuiIe :en:iIive ccnce(ninc cue:Iicn: cf Le|cncinc Ic c c(cup. ve(:u:
Leinc ccn:ice(ec c( fee|inc my:e|f Ic Le cn cuI:ice(.

ln fccI. l cm c (efucee. Leccu:e my pc(enI: hcc Ic |ecve Ihei( ciIy cf (e:icence cnc
wc(k when l wc: ve(y ycunc. l cc ncI (ememLe( cnyIhinc. LuI Ihe ccn:ecuence: fc(
my pc(enI: we(e (cIhe( c(c:Iic cnc c(cmcIic. Leccu:e Ihey |c:I eve(yIhinc Ihey hcc.
Up Ic Ihe cce cf :even. l |ivec wiIh my pc(enI: cnc my :i:Ie( in c :mc|| Icwn :cme fifIy
ki|cmeIe(: f(cm Viennc. /nc cI Ihe cce cf :even. my fcIhe( hcc Ihe pc::iLi|iIy Ic cpen
c hci(c(e::e( :hcp in KiIzLühe| in Iy(c|. cnc my fcmi|y mcvec Ihe(e. l ccu|c ncI
unce(:Icnc Ihe cic|ecI :pcken Ly cIhe( chi|c(en c( c(cwn-up:. cnc l fe|I p(cfcunc|y
up(ccIec. Fc( cI |ec:I cne yec( l hcc c ceep fee|inc cf hcme:ickne::. cnc l (ememLe(
IhcI my pc(enI: c||cwec me in Ihe :umme( Ic cc fc( c week Lcck Ic Ihe |iII|e Icwn we
hcc |efI. /I IhcI Iime. l :Ic(Iec Ic (ecc c |cI. cnc l Ihink l (ememLe( c wcccen Lench
in Ihe |iII|e p|cce whe(e l (ecc c Lcck fee|inc ve(y hcppy. LuI l ccu|c ncI finc iI Lcck
when l vi:iIec Ihi: p|cce mcny yec(: |cIe(. /fIe( Leinc mc(e Ihcn cne yec( in Ihe new
p|cce. l hcc Ihe imp(e::icn Ic Le|cnc Ic iI. Hcweve(. :ccn cfIe( {Leccu:e Ihe
impc(IcnI :chcc| c(ienIcIicn :Iep in /u:I(ic Icke: p|cce cI Ihe cce cf Ien) c new Iype
cf up(ccIinc hcppenec: l wenI Ic c cymnc:ium :cme fifIy ki|cmeIe(: f(cm KiIzLühe|.
/|(eccy Ihe fi(:I |e::cn wc: c p(cfcunc expe(ience: Ihe c|c:: Iecche( c:kec c|| Ihe
pupi|: Ic p(e:enI Ihem:e|ve: {ncme. whe(e f(cm. p(cfe::icn cf Ihe fcIhe(). cnc when l
Ic|c IhcI l cm Ihe :cn cf c Lc(Le( f(cm KiIzLühe|. l wc: Ic|c Ly Ihe c|c:: Iecche( IhcI
my chcnce: Ic :ucceec in Ihi: cymnc:ium c(e (ec||y |imiIec. cnc IhcI iI wcu|c Le
LeIIe( Ic ccn:ice( Ic cc Lcck Ic my p|cce.

Simi|c( expe(ience: hcppenec in cIhe( p|cce: whe(e l wenI Ic :chcc|. :uch c:
lnn:L(uck cnc Sc|zLu(c. LuI l wc: Ic :cme exIenI c|(eccy c |iII|e expe(I Ic hcnc|e Ihe
:iIucIicn cf Leinc cn cuI:ice(. /fIe( fini:hinc :eccncc(y :chcc|. l wcnIec Ic cc Ic Ihe
unive(:iIy. LuI Ihe(e wc: nc mcney. Ihe(efc(e. l wenI Ic Zu(ich. Ic wc(k fc( c yec( in
c(ce( Ic :cve c :ufficienI cmcunI in c(ce( Ic :Ic(I my :Iucie:. Cnce mc(e. l wc:
up(ccIec. cnc l ccu|c ncI unce(:Icnc Ihe |cncucce. Ihe :c-cc||ec Swi:: Ge(mcn.
/fIe( c yec(. l hcc :cvec encuch. cnc l :Ic(Iec my unive(:iIy :Iucy in Genevc. IhcI
wc: mc(e c( |e:: c chc||ence. LuI c|(eccy ccn:cicu:|y chc:en c: cn ccvenIu(e: c new
p|cce. c new |cncucce. cnc c new :ccic| fie|c. lnceec. cI my pc(enI: p|cce. Ihe(e
we(e nc Lcck:. cnc cuiIe cfIen l wc: Ic|c: ¨cnce mc(e ycu hcve ncI ccne cnyIhinc
LuI (eccinc Ihe whc|e ccy". lI Icck cuiIe :cme Iime fc( me ncI Ic fee| cn cuI:ice( cI
Ihe unive(:iIy. ncI cn|y Leccu:e cf |cncucce cifficu|Iie:. LuI mcin|y Leccu:e cf c c(ecI
|cck cf ':ccic| cnc cu|Iu(c|´ ccpiIc|. Ic u:e c Ie(m f(cm 8cu(cieu. Cn mcny (cIhe(
:eccncc(y. LuI impc(IcnI cccc:icn:. :uch c: IcL|e mcnne(:. c( :ccic| ccnve(:cIicn. l
fe|I ccmp|eIe|y cwkwc(c. ncI kncwinc hcw Ic Lehcve.

/fIe( mc(e Ihcn Ien yec(:. l wc: cffe(ec c jcL in Ihe NeIhe(|cnc:. cnc l hcc Leccme c
kinc cf expe(I cf Leinc c newccme(. l ce(Icin|y cic ccmmiI mcny mi:Icke: {wiIh
|cncucce. c( ccnce(ninc nc(mcIive cu|Iu(c| expecIcIicn:) l cic ncI fee| cnymc(e :c
cwkwc(c. ln :hc(I. l hcve Leccme u:ec Ic hcve (ichI:. cnc c|:c Ic fee| Ic Le|cnc
wiIhcuI Leinc ccmp|eIe|y p(cficienI wiIh c|| Ihe |ccc| hcLiI:. C(. in cIhe( wc(c:. my
cpp(enIice:hip cf ciIizen:hip wc: we|| unce( wcy.

FAGE 4 NEW$LEIIEk
Hcw cc tne c|||e|ent
|nte|c|etct|cn: c| c|c|cne
c|t|zen:n|c exce||encec |n
:|tuct|cn: c| ||cg||e c|
|e|ct|ve cc|cnce.
ccnt||cute tc tne
ccntencc|c|v cvncn|c:
c|ectec cv tne
|nte|cct|cn: cetween
:cc|etv cnc c|t|zen:n|c²

Dotes ond p|oce: 1ºIh - 21:I SepIemLe( 2011 - Lycn {F(cnce)


Ihe :ympc:ium wi|| ccc(e:: new fc(m: cf ciIizen:hip IhcI c(e expe(imenIec Ly
pecp|e |ivinc in hyL(ic :iIucIicn: - i.e. ncI :I(icI|y wiIhin Ihe nc(m - cnc IhcI mccify
Ihe cuI|ine: cf ju(icicc| ciIizen:hip. Ihc:e fc(m: cf ciIizen:hip imp|y p(ccIicc|
ccIiviIie: ccnnecIec Ic exi:Iinc :cheme: c( mi|ieu:. cnc whcI i: cI :Icke i: Ihe
ccnIinucu: invenIicn cf Ihe cemcc(cIic p(incip|e iI:e|f. i.e. Ihe ¨(ichI Ic hcve (ichI:¨.
Such p(ccIice: c::e(I cnc exp(e:: c ¨c(ciI ce ciIé" IhcI i: ncI immecicIe|y
c(cnIec. cnc fecIu(e whcI i: cc||ec p(cfcne ciIizen:hip. Such p(ccIice: c|:c :Icnc
c: c Icc| Ic cnc|y:e cemcc(cIic cwne(:hip.

Ihe :ympc:ium wi|| excmine hcw Ihe p(ccIice: cf ccIc(: whc c(e in :iIucIicn: in
which Ihey hcve Ic cc wiIh Ihei( fcu|I:. hcnciccp:. |cck cf (e:cu(ce: cn Ihe cne
hcnc. cnc wiIh Ihe IcIc| c( pc(Iic| cenic| cf Ihei( ciIizen:hip: cn Ihe cIhe( hcnc.
c(e Icken {c( ncI) inIc ccccunI c: c|Ie(ncIive: Ic :c-cc||ec expe(I ciIizen:hip.
Ihe :ympc:ium wi|| I(y Ic ceIe(mine whe(e cnc when Ihe ncIicn cf p(cfcne
ciIizen:hip hc: impccIec Ihe (ecenI I(cn:fc(mcIicn: cf cemcc(ccy in vc(icu:
ncIicnc| f(cmewc(k:. Ly ccncenI(cIinc ncI cn|y cn Ihe ju(icicc| ccncepI: cf
ciIizen:hip LuI c|:c cn iI: cc((e:pcncinc :ccic|ccicc| ccnficu(cIicn:. Ic cc :c. Ihe
:ympc:ium wi|| u:e Ihe mcIe(ic|: cnc fi(:I (e:u|I: f(cm fie|cwc(k inIc ciffe(enI
:iIucIicn:. IhcI hcve Leen :uLmiIIec Ic Ihe c(cup: cf pecp|e ccnce(nec.

WhcI kinc cf I(cuL|e: in ciIizen:hip (e:u|I f(cm hyL(ic :iIucIicn: cnc expe(ience:
f(cm Ihc:e invc|vec in :uch :iIucIicn:° WhcI c(e Ihe cifficu|Iie: Ihey c(e fccinc°
Hcw cc Ihey inIe(p(eI Ihei( (ichI:° Hcw cc Ihey Icke pc(I in Ihe ccmmuniIy° Hcw
cc Ihey c::e(I Ihei( (ichI:° Hcw cc Ihey |eciIimcIe Ihei( ccI:° WhcI i: Ihe
kncw|ecce Ihey cc|| upcn Ic c::e(I Ihei( (ichI: cnc Ic Icke pc(I Ic Ihe ccmmuniIy°
Hcw cc Ihc:e expe(ience: ccnI(iLuIe Ic Ihe evc|uIicn cf :ccieIie:° Hcw c(e Ihey
kepI {c( ncI) cn Ihe f(ince cf :ccieIie:° WhcI c(e Ihe mi|ieu:. Ihe cpe(cIicn:. cnc
whc c(e Ihe cpe(cIc(: IhcI I(cn:|cIe Ihe puL|ic ccnce(n: cnc civic cue:Iicninc
emLeccec in hyL(ic :iIucIicn: inIc ciIizen:hip° WhcI kinc cf iniIicIive: c(e
unce(Icken Ly Ihe ccIc(: invc|vec in Ihc:e :iIucIicn:° WhcI i: Ihe pc|iIicc| cnc
puL|ic exIenI cf Ihc:e iniIicIive:°

WhcI (e|cIicn: cc Ihc:e expe(ience: c(ecIe wiIh ju(icicc| ciIizen:hip. |cw: {ncIicnc|
|cw cnc Eu(cpecn |cw) cnc Ihe p(ccIice: cf |cw° Hcw c(e p(cfcne
inIe(p(eIcIicn: cf ciIizen:hip e|cLc(cIec Ly LcIh Ihc:e whc enfc(ce Ihe |cw cnc
cuc(cnIee IhcI (ichI: c(e (e:pecIec. cnc Ihc:e whc (ep(e:enI Ihe ciffe(enI mi|ieux
I(ccucIeu(:° Hcw cce: Ihi: (e:u|I in (enewinc Ihe mecninc cf ciIizen:hip°
Hcw cc Ihe ciffe(enI inIe(p(eIcIicn: cf p(cfcne ciIizen:hip expe(iencec in
:iIucIicn: cf f(cci|e c( (e|cIive Lc|cnce. ccnI(iLuIe Ic Ihe ccnIempc(c(y cyncmic:
c(ecIec Ly Ihe inIe(ccIicn: LeIween :ccieIy cnc ciIizen:hip° Hcw cce: Ihe
ncIicn cf p(cfcne ciIizen:hip :hec new |ichI cn Ihe p(ccIice: cf ciIizen:hip.
cccc(cinc Ic ciffe(enI pc|iIicc| cnc cemcc(cIic ncIicnc| f(cmewc(k:°FkOFACIIY co||oqu|um:

Frofone c|f|zensh|p |n Furope. Iesf|ng democrof|c ownersh|p |n
hybr|d s|fuof|ons.

FAGE 5
FAGE 5 NEW$LEIIEk

• 8cIIeccy. /|cin {2010) ¨Déc(ypIe( |c ccmp|exiIé cu|Iu(e||e¨ in U|f Hcnne(z. Lc
ccmp|exiIé cu|Iu(e||e. éciIicn: c |c c(ci:ée.
• Cce|hc. C(cu|cec {2010) ¨Dc |ccicc cc ju:Iificcccc c |ccicc cc ce:ccLe(Ic. Se(
:u(cc num muncc cuvinIe: um Ie:Iemunhc cuIcLicc(cficc.¨ Ccce|nc: ce
Fcuccccc. 3ó. 1º7-221.
• FcIIie(:. F(cnc {2011) ¨Fc(IicipcIinc in Ihe mecninc cf |ife: c ccnI(iLuIc(´:
c(iIicue." Fcuncct|cn: c| Sc|ence. hIIp://cx.cci.c(c/10.1007/:10óºº-010-º220-º.
• FcIIie(:. F(cnc. {2010) ¨Ihe hcI(ec cf cemcc(ccy (evi:iIec". ln 8echIe(. N. & De
/nce|i:. G. ec:. F(cL|em: cf Demcc(ccy: F(cLinc Ihe Lcuncc(ie:. lnIe(-
Di:cip|inc(y F(e::.
• IëIu De|cce. Mc(ie-Ihé(è:e {2011) ¨CiIcyen: cu cc: pc( cc:¨. in Mic(cIicn eI
:cciéIé:. c pc(ciI(e.
• IëIu De|cce. Mc(ie-Ihé(è:e {2011) Lc vie ccnI(c|ée ce: :cn: pcpie(:. c pc(ciI(e.
• IëIu De|cce. Mc(ie-Ihé(è:e {2011) Lc-Lc: c'e:I :cn: e:pci(. ici cc peuI
:'c((cnce(°. in F|ein c(ciI. (evue cu GlSIl. ccIcL(e 2011.

Fub||cot|ons o| the consort|um

FlDCF - F(cce::e: lnf|uencinc Demcc(cIic Cwne(:hip cnc Fc(IicipcIicn
{SSH7/CI/200º/225282)

Ihi: p(cjecI wi|| excmine Ihe p(cce::e: which inf|uence cemcc(cIic cwne(:hip cnc
pc(IicipcIicn in eichI Eu(cpecn :IcIe:. lI wi|| c(cw cn Ihe ci:cip|ine: cf Fc|iIic:.
Sccic|ccy. F:ychc|ccy cnc EcuccIicn Ic excmine mcc(c-|eve| ccnIexIuc| fccIc(:
{inc|ucinc hi:Ic(icc|. pc|iIicc|. e|ecIc(c|. eccncmic cnc pc|icy fccIc(: {inc|ucinc
fcmi|ic|. ecuccIicnc| cnc mecic fccIc(:) cnc p:ychc|ccicc| fccIc(: {inc|ucinc
mcIivcIicnc|. cccniIive. cIIiIucinc| cnc icenIiIy fccIc(:) which fcci|iIcIe cnc/c(
inhiLiI civic cnc pc|iIicc| encccemenI cnc pc(IicipcIicn.
Ihe (e:ec(ch wi|| Le c(cunc-L(eckinc in incc(pc(cIinc Ihe p:ychc|ccy cf Ihe
incivicuc| ciIizen wiIhin iI: :ccpe. cnc iI wi|| Le ci:IincIive in ccc(e::inc Ihe
p:ychc|ccicc| p(cce::e: Ih(cuch which pc|iIicc|. :ccieIc| cnc :ccic| fccIc(: hcve
Ihei( effecI: upcn ciIizen:' civic cnc pc|iIicc| encccemenI cnc pc(IicipcIicn.
Ycunc pecp|e. wcmen. minc(iIie: cnc mic(cnI: wi|| Le excminec c: fcu( :pecific
c(cup: cI (i:k cf pc|iIicc| ci:encccemenI. Ihe (e:ec(ch wi|| fccu: cn Ihe
ciffe(ence:. c: we|| c: Ihe cve(|cp. LeIween civic cnc pc|iIicc| encccemenI. cnc
cn LcIh ci(ecI cnc (ep(e:enIcIive pc(IicipcIicn.
/n inncvcIive mu|Ii-|eve| p(cce:: mcce| cf civic cnc pc|iIicc| encccemenI cnc
pc(IicipcIicn wi|| Le ccn:I(ucIec. which wi|| exp|cin hcw cnc why ciffe(enI fc(m:
cnc inIe(p(eIcIicn: cf cemcc(cIic cwne(:hip cnc pc(IicipcIicn ceve|cp c( c(e
hcmpe(ec cmcnc:I ciIizen: |ivinc in ciffe(enI Eu(cpecn ccunI(ie: cnc ccnIexI:.
wiIh pc(Iicu|c( cIIenIicn Leinc pcic Ic Ihe (e|evcnI phencmenc cI (ecicnc|.
ncIicnc| cnc EU |eve|:.
/pp(cp(icIe :Ickehc|ce(: cI (ecicnc|. ncIicnc| cnc EU |eve|: wi|| Le invc|vec in c||
:Icce: cf Ihe wc(k. Ic en:u(e IhcI Ihe (e:ec(ch ccc(e::e: i::ue: cf ci(ecI ccnce(n
Ic Ihe:e :Ickehc|ce(:. cnc Ic en:u(e IhcI Ihe pc|icy imp|iccIicn: cnc
(eccmmenccIicn: which eme(ce fc(m Ihe (e:ec(ch meeI Ihe neec: cf Ihe:e
:Ickehc|ce(: cnc c(e ci::emincIec cpp(cp(icIe|y Ic Ihem.
Interest|ng other reseorch projects.
Ycung cecc|e. wcnen.
n|nc||t|e: cnc n|g|cnt: w|||
ce excn|nec c: |cu|
:cec|||c g|cuc: ct ||:k c|
cc||t|cc| c|:engcgenent.
FAGE ó NEW$LEIIEk


• 8c||eI. Jé(cme. DuLci:. Jecn-Luc & Mchieu. F(cncci:-Féci: {2007). ¨Fe:pcn:iLi|iIy
fc( ecch cIhe(´: f(eeccm: ccency c: Ihe :cu(ce cf cc||ecIive ccpcLi|iIy¨. Jcu|nc|
c| Huncn Deve|ccnent. 8:2. 185-201.
• Gcccme(. Hcn:-Gec(c {2004). í|utn cnc /etncc. Lcnccn: CcnIinuum.
• K(e::. GunIhe( {2010). /u|t|nccc||tv. c :cc|c| :en|ct|c ccc|cccn tc
ccntencc|c|v ccnnun|cct|cn. Lcnccn & New Yc(k: FcuI|ecce.
• vcn Leeuwen. Ihec {2005). |nt|ccuc|ng Scc|c| Sen|ct|c:. Lcnccn:
FcuI|ecceFc|me(.

Interest|ng other ||teroture.
• Mov 13. 2011- E:pcneI Sccic| Fc|icy Fe:ec(ch Dcy 2011. UI(echI Unive(:iIy. Ihe
NeIhe(|cnc:.
• Mov 24. 2011- FuL|ic Se::icn cf Ihe G(cup in chc(ce cf Ihe 2012 Wc(k F(cc(cmme
cf Ihe 8Ih Iheme cf Ihe 7Ih F(cmewc(k F(cc(cm - Sccic-Eccncmic Science: cnc
HumcniIie: {SSH). GcLineIe ce F(cmcccc cc 7º F(cc(cmc-Cucc(c ce l&DI
{GFFC). /uciIc(ium 1. Fccu|Iy cf F:ychc|ccy cnc EcuccIicnc| Science: cf Ihe
Unive(:iIy cf Fc(Ic. Fc(Ic. Fc(Iucc|.
• June 3-4. 2011- lnIe(ncIicnc| Ccnfe(ence ¨Chc||encinc CiIizen:hip". CenI(e cf
Sccic| SIucie: cf Ihe Unive(:iIy cf CcimL(c. Fc(Iucc|.
hIIp://www.ce:.uc.pI/chc||encincciIizen:hip/pcce:/en/hcme.php
• August 8-13. 2011- 10
Ih
inIe(ncIicnc| ccnfe(ence cn ccmpuIinc cnIicipcIc(y
:y:Iem:. CenI(e fc( hype(incu(:icn cnc cnIicipcIicn in c(ce(ec :y:Iem:. Unive(:iIy
cf Lièce. 8e|cium.
• August 25-27. 2011- ó
Ih
ECFF cene(c| ccnfe(ence. Unive(:iIy cf lce|cnc.
www.ecp(neI.c(c
• $eptember 8-10. 2011- º
Ih
cnnuc| ESF/neI ccnfe(ence. Su:IcincLi|iIy cnc
I(cn:fc(mcIicn cf Eu(cpecn Sccic| Fc|icy. Fc|iLiene:Ic( Fe:ec(ch ln:IiIuIe cnc Ihe
Depc(ImenI cf Sccic| Wc(k cnc Sccic| Se(vice:. Unive(:iIy cf Vc|encic.
www.e:pcneI.c(c
• $eptember 1º-21. 2011- F(cfcciIy Cc||ccuy: F(cfcne ciIizen:hip in Eu(cpe. Ie:Iinc
cemcc(cIic cwne(:hip in hyL(ic :iIucIicn:. Lycn. F(cnce.
• $eptember 22-23. 2011- F(cfcciIy Ccn:c(Iium MeeIinc. Lycn. F(cnce.
• October 18-21. 2011- Démcc(cIie eI pc(IicipcIicn. EHESS Fc(i:
www.pc(IicipcIicn-eI-cemcc(cIie.f(


Agendo