Você está na página 1de 2

UCHWAA Nr XXXII/369/2009 RADY MIEJSKIEJ W PUTUSKU z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian Szczegowych zasad utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Putusk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), w zwizku z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Rada Miejska w Putusku, po zasigniciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Putusku, uchwala, co nastpuje: 1. W Szczegowych zasadach utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Putusk stanowicych zacznik do uchway nr XV/151/2007 Rady Miejskiej w Putusku z dnia 26 padziernika 2007r. ogoszonej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego (Nr 248, poz. 7272 z dnia 2 grudnia 2007r. z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) 4 pkt 9 ppkt c otrzymuje brzmienie: psw i ich wacicieli; 2) 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: gromadzeniu odpadw komunalnych w pojemnikach na ten cel przeznaczonych oraz workach plastikowych oznaczonych znakiem identyfikacyjnym firmy odbierajcej odpady. Waciciel nieruchomoci ma obowizek zapewni odpowiedni wielko pojemnikw i ich liczb oraz czstotliwo wywozu odpadw gwarantujc utrzymanie porzdku i czystoci na danej nieruchomoci. Usuwanie zgromadzonych odpadw komunalnych do pojemnikw innych uytkownikw bez porozumienia z nimi, bd koszy ulicznych, jest zabronione.; 3) 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wprowadza si obowizek gromadzenia odpadw komunalnych przez wacicieli nieruchomoci wycznie w przeznaczonych na ten cel: pojemnikach, kontenerach lub workach plastikowych oznaczonych znakiem identyfikacyjnym firmy odbierajcej odpady. Dopuszczalne wielkoci pojemnikw na odpady komunalne zawieraj si w przedziale: 0,11m3 do 1,1m3, a kontenerw w przedziale 1,1m3 do 6,5m3.; 4) 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Firmy wywozowe maj obowizek umieszczania na pojemnikach i kontenerach, w sposb trway swoich znakw identyfikacyjnych.; 5) w 17 dodaje si: ust. 10 w brzmieniu: Transport odpadw moe by prowadzony wycznie przez specjalistyczne firmy zajmujce si tego rodzaju dziaalnoci oraz posiadajce odpowiednie zezwolenia wymagane obowizujcymi uregulowaniami prawnymi.; ust. 11 w brzmieniu: W celu realizacji zada wynikajcych z ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach Gmina Putusk powoaa spk Putuskie Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o. o.; ust. 12 w brzmieniu: Od dnia 1 stycznia 2010r. wprowadza si zakaz indywidualnego przywoenia odpadw na skadowisko przez osoby fizyczne.; 6) 38 pkt a) otrzymuje brzmienie: w terminie do 15 dnia po upywie kadego miesica sporzdzi i przekaza Burmistrzowi Miasta Putusk wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu zawar umowy na odbieranie odpadw komunalnych, oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych oraz wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu umowy ulegy rozwizaniu lub wygasy;

7) w 55 dodaje si pkt 6 w brzmieniu: 6. rejestracji i oznakowania posiadanego psa zgodnie z uchwa Rady Miejskiej w Putusku nr XXX/349/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie znakowania psw na terenie miasta i gminy Putusk, w sposb umoliwiajcy ich identyfikacj. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Putusku: Ireneusz Purgacz

Interesses relacionados