Você está na página 1de 4

NIEUWE BTW REGELING VANAF 1 JANUARI 2010

Wat verandert er in grote lijnen : - intracommunautaire levering van diensten ; - diensten tussen bepaalde vrijgestelde en gemengde BTW - plichtigen ; - administratieve wijzigingen in de BTW aangifte (en intracommunautaire listing) - terugvordering van buitenlandse BTW. Opgelet : in verband met de intracommunautaire levering van goederen verandert er niets.

INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING VAN DIENSTEN

Belangrijk onderscheid : - levering van diensten tussen BTW- plichtigen (hierna B2B genoemd) (business to business) ; - levering van diensten aan niet BTW - plichtige particulieren, publiekrechtelijke organen en rechtspersonen zonder economische activiteit (hierna B2C genoemd) (business to consumer).

Algemene regel : Diensten tussen BTW plichtigen (B2B) = situatie waarbij de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst elk in een ander land van de EER gevestigd zijn. De regel is : VERLEGGING VAN DE BTW. Met andere woorden : tussen BTW - plichtigen in de EER wordt er geen BTW aangerekend maar moet de ontvanger van de dienst de BTW in zijn / haar aangifte voldoen. In een afzonderlijke tabel vindt men de artikelen van het BTW wetboek die dienaangaand op de factuur moeten worden vermeld. Opgelet : het is van groot belang dat de geldigheid van het BTW nummer van de ontvanger van de dienst wordt gecontroleerd. (zie voor controle BTW nummer website http://ec.europa.eu ).

Diensten geleverd aan niet BTW - plichtigen (B2C) Worden bedoeld : - diensten verstrekt aan particulieren ; - diensten verstrekt aan niet BTW - plichtige rechtspersonen zonder economische activiteit (bv : buitenlandse VZWs zonder BTW nummer, holdings etc) ; - diensten verstrekt aan publiekrechtelijke organisaties in de EER. Regel : altijd BTW aanrekenen.

Uitzonderingen In een aantal gevallen gelden uitzonderingen en wordt de plaats van de dienst geacht te zijn verricht in het land waar : - het onroerend goed is gelegen : voor werken in onroerend staat ; - het personenvervoer plaatsvindt : voor taxibedrijven, busbedrijven etc - plaats van de ter beschikkingstelling van verhuurde roerende goederen voor maximum 30 dagen (bv verhuur van autos etc) ; - plaats waar de dienst materieel wordt verricht in het kader van restaurant, catering en de organisatie van evenementen ; = BTW aan te rekenen of te voldoen in het land waar de dienst plaats vindt. In de meeste gevallen blijft ook hier de verleggingsregeling van toepassing (zie echter verder in verband met de administratieve formaliteiten). In specifieke gevallen zal het noodzakelijk zijn een buitenlands BTW nummer aan te vragen. Indien u verkeert in n van deze uitzonderingsgevallen raden wij aan contact op te nemen met ons kantoor. Uitzonderingen enkel van toepassing in relatie met B2C opdrachtgevers (ontvanger van de dienst is buitenlandse EER particulier, rechtspersoon zonder economische activiteit etc..) : - goederenvervoer binnen EER : plaats vertrek van het vervoer ; - activiteiten die samenhangen met dergelijk vervoer (laden, lossen, behandeling van goederen) : plaats waar de handeling plaatsvindt ; - electronische diensten (bv internet diensten) : plaats waar de ontvanger van de dienst gevestigd is. = BTW aan te rekenen van het land waar de dienst plaats vindt, dus : buitenlands BTW nummer aanvragen !

DIENSTEN TUSSEN BEPAALDE VRIJGESTELDE EN GEMENGDE BTW PLICHTIGEN Bedoeld worden advocaten, notarissen, geneesheren, verzekeringsmakelaars etc. in relatie met buitenlandse (EER) confraters. Waar deze beroepsbeoefenaars door een uitzonderingsregeling in Belgi vrijgesteld zijn van BTW geldt dit niet (noodzakelijk) (meer) in relatie met hun buitenlandse confraters die voor dezelfde activiteit in hun land wel aan de BTW onderworpen zijn. Voor deze gevallen gelden specifieke regels welke individueel moeten worden onderzocht en raden wij aan contact op te nemen met ons kantoor.

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN Ingevolge de wijzigingen met betrekking tot de verlegging van de BTW zoals hiervoor bedoeld op intracommunautaire diensten zal ook de BTW aangifte nieuwe vakken krijgen : vak 44 : voor de uitgaande handelingen met verlegging van de heffing volgens de algemene regel (BTW te voldoen door medecontractant) ; vak 88 : voor de inkomende handelingen met verlegging van de heffing volgens de algemene regel (BTW te voldoen door medecontractant).

Vak 47 dat onder andere van toepassing was voor vrijgestelde intracommunautaire diensten blijft behouden voor andere vrijgestelde handelingen en andere handelingen verricht in het buitenland, waaronder dus de vrijgestelde handelingen die niet volgens de algemene regel in vak 44 moeten worden opgenomen. In grote lijnen handelt het hier om uitvoer (= buiten EER), onroerende verrichtingen, personenvervoer, verhuur van roerende goederen, restaurant en catering en de organisatie van evenementen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de inkomende handelingen van vak 87. De softwareleveranciers van boekhoudpakketten zullen deze vakken ongetwijfeld voorzien hebben voor de BTW aangiften die moeten ingediend worden vanaf de aangifte januari 2010 of eerste kwartaal 2010. Het is uiteraard van belang de juiste coderingen mee te geven bij het inboeken van de facturen. Nieuw is ook de intracommunautaire listing voor diensten, t.t.z. de huidige intracommunautaire listing voor goederen wordt een intracommunautaire listing voor handelingen waarin zowel de goederen als diensten worden opgenomen. Het onderscheid tussen goederen en diensten dient op de listing te worden aangeduid met respectievelijk een L voor goederen (livraisons) een S voor diensten (services) en een T voor driehoeksverkeer (triangle). Ook dit zal een kwestie zijn van programmering en juiste codering bij het inboeken. De intracommunautaire listing is een lijst met vermelding van de gefactureerde omzet per buitenlandse klant en per periode. Indieningstermijnen : - maandaangevers BTW moeten vanaf 2010 de intracommunautaire listing ook maandelijks indienen ; - kwartaalaangevers BTW : indiening per kwartaal, met uitzondering dat indien de intracommunautaire handelingen op jaarbasis 400.000 euro overschrijden de intracommunautaire listing vanaf 2010 ook maandelijks moet ingediend worden. Wijziging voor vrijgestelde en gemengde BTW plichtigen Vanaf 2010 zullen gemengde BTW - plichtigen hun vrijgestelde omzet ook moeten aangeven in vak 00. Dit vak zal ook moeten gebruikt worden door de momenteel vrijgestelde BTW plichtigen (advocaten, notarissen, etc.) in geval zij BTW plichtig zouden worden onder de voorwaarden als hiervoor uiteengezet.

TERUGVORDERING VAN BUITENLANDSE BTW teruggaaf zal steeds moeten worden gevraagd via de Belgische BTW administratie ; teruggave te vragen vr 30 september van het volgende jaar ; het recht op teruggave wordt beoordeeld door zowel Belgische als buitenlandse administratie ; men mag dus verwachten dat de procedure tot teruggave langer zal duren dan nu het geval is ; door de meer algemene toepassing van verlegging van de BTW zal er in de regel minder buitenlandse BTW terug te vorderen zijn.