Você está na página 1de 5

d

?
p1
ANALIZA OPTEREENJA ZA MAINSKU ZGRADU SA GALERIJOM
m
kN/m
1.) Stalno optereenje a) sopstvena teina konstrukcije programski uzeta u obzir sa zapreminskom masom betona 3od 25kN/m3 b)
kN/m2
Optereenje opremom nivo +29,45
0,06
21,0
1,26
0,01
sloj za pad 4cm-8cm
12,0
hidroizolacija cementna praina
0,12
h 2
g= 2,38 kN/m
g aneksa
teina elinog
2 1,00
p1
0,6 kN/m
m
Optereenje od elinog aneksa se na konstrukciju nadogradnjekN/m
prenosi
kao
3
koncentrisane sile koje deluju na etiri mesta.
kN/m2
Ga = (0.6+0,12+1)x(3.5x3.5)/4 = 5,27 kN
0,06
nivo +26,35
21,0
1,26
0,01
12,0
sloj za pad 4cm-8cm
0,12
hidroizolacija cementna praina

ga =

1,00
g= 2,38 kN/m

Teina ventilatora
15,36 kN

gv=

Ventilator se na plou oslanja takasto na 6 oslonaca.


Gv= 2,56 kN
nivo +23,85
Teina filtera

gf= 55,00 kN

Filter se na plou oslanja takasto na 4 oslonaca.


Gf= 13,75 kN
Teina cevovoda
Cevovod se protee na duini od 11.25m. gc= 0,34 kN/m'
2.) Sneg
3.) korisno optereenje

s = 0,75 kN/m
2
na platformama p = 5,00 kN/m na neprohodnom krovu p1 = 1,00 kN/m
2

Po JUS-u U.C7.110
LOKACIJA OBJEKTA: Nadmorska visina
Gustina vazduha
OSNOVNA BRZINA VETRA

B
m,50,10=
Kt= KT=

Faktor vrem. intervala osrednjavanja Faktor


povratnog perioda T(god)= 50

Vm,T,10=
qm,T,10=

>>> OSNOVNA PROJEKTNA BRZINA VETRA


>>> OSNOVNI PRITISAK VETRA Udaljenje od tla
Referentna visina objekta Referentna visina
obloge Referentna {irina objekta Referentna
debljina objekta Klasa hrapavosti terena ( A , B ,
C ) Parametri hrapavosti terena
h=

h=
hcl= b= d=

Popovac
203 m 1,200 kg/m3
23,0
m/s

5,75

1,000 1,000
23,00 m/s 0,317 kN/m2 24,80 m
5,75
m

b
a
b
?
z0
zg
0,030
1,000
0,140
0,030
320

Intenzitet turbulencije vetra Iz= 0,150 Faktor ekspozicije terena Kz= 1,169 Faktor topografije terena Sz= 1,000
>>> OSREDNJENI AERODINAMIKI PRITISAK VETRA qm,T,z= 0,434 kN/m2 JUS U.C7.110 Relativno prigusenje
oscilovanja objekta = 0,015 Intenzitet turbulencije vetra za h/2 Iz= 0,150 Kriterijum vitkosti konstrukcije b/h=
0,532
Faktor spektralne energije S 0,012 Iz dijagrama Koef.prostorne korelacije brzine vetra B 0,800 Iz dijagrama
Frekvencija slobodnih neprigusenih oscilacija 1.tona n1= 2,080 Hz Redukovana brzina vetra Q= 5,058 m/s
(R/B)2= 5,4547 >0.5, Konstrukcija je vitka
>>> OSREDNJENA BRZINA VETRA Vm,T,h= 26,90 m/s Referentna visina objekta h= 5,75

<15m, Konstrukcijaspada u grupu malih


krutih konstrukcija
KRITERIJUM PRORAUNA
Visina obloge hcl= 5,75 m < 100 m Visina objekta h= 5,75 m <15 m Topografija terena Sz= 1,00 <1 Oekivani
ugib vrha objekta u= 2,30 cm
h/b= 1,88 <4
Mala kruta konstrukcija
2

Meutim, posto je (R/B) = 5,4547 > 0,50


Vitka konstrukcija

>>> VITKE KONSTRUKCIJE

2
(R/B) = 5,455 Vreme osrednjavanja brzine vetra t= 3600 s
Frekvencija neprigusenih oscilacija 1.tona n1= 2,080 Hz
t= 6883,560 UdUdarni koeficijenti k fi ij g= 4,341
4 341
Intenzitet turbulencije vetra za h/2 Iz= 0,150
Dinamiki koeficijent

Gz= 3,651
1,58 kN/m2

>>> AERODINAMICKI PRITISAK VETRA qg,T,z=


>>> VITKE KONSTRUKCIJE ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI KONSTRUKCIJE PRI ODVAJANJU VRTLOGA I
ODREDJIVANJE OSETLJIVOSTI KONSTRUKCIJE PRI ODVAJANJU VRTLOGA I I ODREDJIVANJE
OPTERECENJA OD ODVAJANJA VRTLOGA
Gustina vazduha

= 1,200 kg/m3

A Vm,T,h= 26,90 m/s G = 18300 kg/m Podeljena masa m= 3182,61 kg/m Frekvencija neprigusenih oscilacija 1 tonaFrekvencija
neprigusenih oscilacija 1.tona n1n1= 2,08 Hz
208 Hz
Sirina objekta
b= 16,25 m
Rejnoldsov broj
Re = 29.939.598,14
Strouhalov broj
St= 0,15
Relativno prigusenje oscilovanja objekta = 0,015 Funkcija odvajanja vrtloga od konstrukcije n = 0,004 Koeficijent
sigurnosti = 1,33
KritiKritina brzina vetra pri odvajanju vrtlogana brzina vetra pri odvajanju vrtloga VVcr 225 33 m/s
Cp
0,9 m/s Pritisak vetra od odvajanja vrtloga qcr =
= 225,33
0,5
30,4555 kN/m2
0,6
0,7
w = qg,T,zV*Cp
cr >
Vm,T,h*= 31,019 m/s
1,43
Nije potreban dalji proraun
0,79
0,95
koeficijenti pritiska:
1,11

kN/m2

5.) Seizmika

VIII zona MCS Uticaj seizmike je uraen u programu i proraun je prikazan u listingu

Uticaj seizmike je uraen u programu i proraun je prikazan u listingu. Statiki proraun sa


dimenzionisanjem je uraen u pogramu Tower 6. Listing se prilae.

ffd8ffe000104a4649460001020100
c800c80000ffe20c584943435f5052
4f46494c4500010100000c484c696
e6f021000006d6e74725247422058
595a2007ce0002000900060031000
0616373704d534654000000004945
43207352474200000000000000000
00000000000f6d6000100000000d3
2d485020200000000000000000000
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
00000000000000000116370727400
00015000000033646573630000018
40000006c77747074000001f00000
0014626b707400000204000000147
258595a0000021800000014675859
5a0000022c000000146258595a000
0024000000014646d6e6400000254
00000070646d6464000002c400000
088767565640000034c0000008676
696577000003d4000000246c756d6
9000003f8000000146d6561730000
040c0000002474656368000004300
000000c725452430000043c000008
0c675452430000043c0000080c625
452430000043c0000080c74657874
00000000436f70797269676874202
863292031393938204865776c6574
742d5061636b61726420436f6d706
16e79000064657363000000000000
00127352474220494543363139363
62d322e3100000000000000000000
00127352474220494543363139363
62d322e3100000000000000000000
00000000000000000000000000000
00000