Você está na página 1de 5

O databze

Prehad potravn

Vyhadvanie potravn

Nutrin hodnoty Zoznam literatry

Kontakt

Online potravinov databza


Potravinov banka dt (PBD): online databza nutrinho zloenia potravn
VOD Aby lovek mohol regulova vlastn vivu a ovplyvova svoje stravovacie nvyky, mus ma predovetkm zkladn informcie o vive a zloen potravn a zabezpeen prstup k nim. Potravinov banka dt (PBD) na Vskumnom stave potravinrskom sa dlhodobo zaober budovanm databz o nutrinom zloen potravn a poskytuje rzne vstupy, ktor s uren pre verejnos i odbornkov. Tto prv oficilna internetov verzia nrodnej databzy nutrinho zloenia potravn vznikla s cieom poskytn slovenskej laickej aj odbornej verejnosti informcie o nutrinom zloen potravn. Zrove ide o vyvrcholenie niekokoronho silia kolektvu PBD v tandardizcii existujceho databzovho systmu a dokumentcie existujcej databzy v slade s eurpskymi odporaniami. Tto databza poskytuje daje zozbieran a aktualizovan do roku 2002 s vnimkou menieho sboru novch dajov, ktor boli zhromaden v uplynulch rokoch a obsahuje len urit vber potravn a obmedzen klu nutrientov. Podrobnejie informcie mete njs v kninej alebo elektronickej forme potravinovch tabuliek alebo v prpade pecifickch poiadaviek kontaktova pracovisko PBD (viac na www.vup.sk). POTRAVINY Vber 1400 potravn v tejto databze prezentuje zkladn prehad surovn a vrobkov, ktor boli v minulosti a s aj dnes typick pre slovenskch konzumentov. Sasou databzy s pokrmy, ktor prezentuj stravovacie zvyklosti populcie na Slovensku. VYHADVANIE POTRAVN Potraviny s klasifikovan hierarchicky poda klasifikanho systmu PBD, o umouje ich triedenie poda komodt (vi hlavn strnka a zloka Vyhadvanie potravn). Potraviny je mon vyhadva aj poda nzvu, kde sta uvies as slova a program vyselektuje potraviny, ktor dan as slova obsahuj. Pri

Fulltextov vyhadvanie potravn


Kov slovo:

Vyhada

Zkladn skupina
POKRMY SUROVINY, POLOT., VROBKY POCHUTINY NPOJE

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

vyhadvan potravn sa nezohaduje diakritika (napr. zadanm asti slova rbez resp. ribezl zskame identick vber potravn (vi fulltextov vyhadvanie na hlavnej strnke). Nerozliuje sa, i potraviny s uren na pecifick vivov ely alebo s fortifikovan. Zloenie je vyjadren na 100g jedlho podielu, t.z. e nejedl as potraviny nie je zapotan do hmotnosti 100g. Napriek tomu sa v databze vyskytuje zopr potravn, ktorch zloenie je vyjadren na cel hmotnos vrtane nejedlch ast. Tieto potraviny pri ste vody a suiny maj hodnotu meniu ako 100. HODNOTY Vina hodnt predstavuje priemern daje experimentlnych a/alebo literrnych dajov, ktor boli tatisticky agregovan (priemerovan) pomocou nrodnho programu Data Management Software. Niektor hodnoty parametrov (nutrientov) boli nsledne dopotan pomocou programu Alimenta 4.2, logicky odvoden, i odhadnut z obdobnch potravn. Pri novch typoch potravn ide zva o jeden zdroj dajov, t.j. daje boli prebran tak ako boli uveden v zdroji. Przdne miesto indikuje chbajcu hodnotu alebo stopy. Rozsah nutrientov pre kad potravinu je fixn (54 komponentov) a ide o prehad zkladnch nutrientov (suina, bielkoviny, tuky, sacharidy), vitamny a minerlne ltky. V prpade sacharidov ide o dva spsoby vyjadrenia, bu ide celkov sacharidy vypotan dopotom alebo celkov vyuiten sacharidy a pri vitamnoch je bu uveden kyselina listov alebo celkov folt. Komplexnej rozsah parametrov ako napr. individulne mastn kyseliny, aminokyseliny a alie je k dispozcii na PBD. ENERGETICK HODNOTA Vpoet energetickej hodnoty sa riadi poda legislatvy E, ktor SR prebrala na svoje podmienky. Ide o smernicu 90/496/EHS, ktor bola novelizovan v roku 2003 (2003/120/ES), 2008 (2008/100/ES) a 2009 (Vnos MP SR 1482/2009100). Smernice z roku 2008 naa databza ete nezohaduje, lebo bola vytvoren skr ako smernica vstpila do platnosti. Preto sa pri hodnotch EH pre tto verziu databzy nezohadnili koeficienty pre salatrimy, vlkninu a erytritol, resp. algoritmus nebol v existujcom softvri upraven tak, aby zohadnil tieto individulne zloky. Vpoet EH poda sasnch poiadaviek je okrem inho limitovan nedostatonou dtovou zkladou najm pre obsah celkovch i individulnych alkoholickch cukrov (polyolov) a organickch kyseln. veobecn algoritmus EH (kJ): (bielkoviny (g) x 17 kJ/g) + (lipidy (g) x 37 kJ/g) + (celkov sacharidy (g) vlknina (g) polyoly (g) organick kyseliny (g)) x 17 kJ/g + (polyoly (g) x 10 kJ/g) + (organick kyseliny (g) x 13 kJ/g) + (alkohol (g) x 29 kJ/g) veobecn algoritmus EH (kcal): (bielkoviny (g) x 4 kcal/g) + (lipidy (g) x 9 kcal/g) + (celkov sacharidy (g) vlknina (g) polyoly (g) organick kyseliny (g)) x 4 kcal/g + (polyoly (g) x 2,4 kcal/g) + (organick kyseliny (g) x 3 kcal/g) + (alkohol (g) x 7 kcal/g)

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Prklad: MRKVA (EH): (1g bielkoviny x 17) + (0,22g lipidy x 37) + (7,3g celkove sacharidy 3,5g vlknina 0,19g polyoly 0,37g organ. kys.) x 17 + 0,19g polyoly x 10 + 0,37g organick kys. x 13 = 87 kJ VYHADVANIE PODA NUTRIENTOV Vyhadvanie poda nutrientov je mon v zloke Nutrin hodnoty. Viacnsobn vber nutrientov je mon podranm tlaidla ctrl a nslednm oznaenm nutrientov kliknutm myou. LITERRNE ODKAZY Pri kadej hodnote sa nachdza informcia, odkia bol dan daj zskan. Vina dajov je vsledkom tatistickho spracovania viacerch zdrojov, a preto ako zdroj uvdzame Kompilovan databzu PBD, ie tatisticky spracovan databzu. Pre nov daje, ktor prevane pochdzaj z obalov vrobkov, vedeckch lnkov alebo laboratrnych protokolov sa uvdza konkrtny zdroj dt. OBRZKY Obrzky potravn slia na lepiu indikciu potravn najm pre zahraninch pouvateov online databzy. Vzhadom na to, e pri tomto rozsiahlom pote potravn je nron zaobstara nleit nhad potraviny, vo vine prpadov obrzky nepredstavuj konkrtnu potravinu, ktor bola analyzovan, len obdobn potravinu. V prpade novch vrobkov me s o konkrtne produkty, ktorch daje boli erpan z etikiet. Internetov odkazy v prpade prebratch obrzkov nemusia by po ase aktulne. CITCIA Pri citovan tejto databzy pouite nasledujcu citciu: Kompilovan online databza nutrinho zloenia potravn, Potravinov banka dt, Vskumn stav potravinrsky, verzia: jn 2009. PRVNA OCHRANA Uveden daje nutrinho zloenia potravn maj informatvny charakter a nie s uren na komern vyuvanie. AKTUALIZCIA alia aktualizcia tejto databzy bude prebieha v dlhodobom asovom horizonte po zbere novch dt a na zklade pripomienok pouvateov. Aktualizcia je plnovan najm na skvalitnenie a spestrenie dtovej zkladne a aktualizciu nhadov potravn. V prpade akchkovek pripomienok, nvrhov, chb alebo poiadaviek ns prosm kontaktujte emailom alebo telefonicky. POUIT SYMBOLY A SKRATKY V databze pouvaj niektor pecifick selnky, kdovacie systmy a symboly pouvan v systme slovenskej databanky. Symbol * znamen, e dan nutrient je semiesencilny, symbol ** znamen, e dan nutrient je esencilny. Skratka PCT znamen percent, NE niacn ekvivalent (resp. mern jednotka mg) a RE retinol ekvivalent (g). V prpade literrnych odkazov sa pouvaj kdy zo pecifickho slovnka (tezauru).

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Kd/ Code A

Spsob nadobudnutia dt oficilny dokument vydan zkonodarnmi orgnmi, normalizanmi intitciami a pod. vedeck komunikcia vedeck a odborn dokumenty, priom nie je jednoznan, i publikcia bola recenzovan nezvisl laboratrium laboratrny protokol, laboratrium nezvisle od organizcie, ktor kompiluje daje in ako uvdza tento tezaurus potravinov tabuky, databza zloenia potravn alebo sbor dt laboratrium potravinrskeho vrobcu alebo distributra etiketa vrobku, informcia o vrobku intern alebo pridruen laboratrium publikovan a recenzovan vedeck lnky hodnota vytvoren kompiltorom resp. v rmci databzovho systmu neznmy spsob nadobudnutia dt

Acquisition Type Authoritative document published by legal authorities, standards organisations, patent offices, etc. Scientific communication published articles, posters, letters, not known to be peer reviewed Independent laboratory laboratory report of a third party laboratory not affiliated with the food producer of data compiler Other acquisition type not presented in this thesaurus Food composition tables, databases or datasets Industry laboratory laboratory of a food producer or distributor Food label, product information Inhouse or affiliated laboratory Published and peer reviewed scientific paper Value created within host system Acquisition type not known

E F

L O P S

EuroFIR

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

PBD je partnerom projektu 6. rmcovho programu EuroFIR, v rmci ktorho tandardizuje svoj systm poda eurpskych odporan (www.eurofir.eu). Cieom PBD v rmci tohto projektu je zalenenie sa do eurpskej databzy s monosou pouvania a porovnvania dt nutrinho zloenia potravn v komplexe celej Eurpy a to na zklade jednotnej truktry databz a pomocou jednotnho internetovho vyhadvaa (viac informci na: http://www.polytec.dk/eSearch/Default.asp?show=Login).

C opyright 2010. All R ights R e se rve d. | Posle dn ak tualizcia: 19.07.2011 VP

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com