Você está na página 1de 16

www.vladozlatos.

com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Nebute cukroholikom

By cukroholikom je rovnako zvan "ochorenie" ako by alkoholikom. Rozdiel je len v type iviny, ktor konzumujete, zvislos je vak takmer identick. Abstinencia nutn. Tento dokument bude mono ten najdleitej, ktor ste si mohli na mojich strnkach stiahnu zadarmo a z obsahu sa dozviete mnoho zvanch informci o cukre a tie aj o sacharidoch. Nikto nepochybuje o tom, e sacharidy s vemi dleitm zdrojom energie pre svaly i mozog. Z dennho energetickho prjmu by mali tvori pribline 50%. Nedostatok sacharidov v organizme spsobuje slab koncentrciu a znen mentlnu bdelos. Lene, nesprvne zvolen druhy sacharidov vo vive det mu spsobi hyperaktivitu a agresivitu. To plat aj pre dospelch a zo tdi sa preukzali neakan svislosti. Deti, ktor kad de konzumuj cukrky a sladkosti, sa v dospelosti mu prejavova ako nsilnci. To objasuj aj alie vedeck tdie, ktor skmaj, ak vplyv m nielen cukor na zmeny sprvania det, ale aj in zdraviu kodliv potraviny. No okrem tchto zsadnch vplyvov na mentlne zdravie vs i vaich det je cukor najvm kodcom pri zvyovan nadvhy a obezity na svete. Dokonca sa op vedecky potvrdil aj fakt, e cukor m pri zvyovan nadvhy a obezity omnoho hor vplyv na zdravie loveka, ako cigarety a alkohol. Preto je vhodn aby ste sacharidom a jeho formm venovali dostatok pozornosti. Vedomosti o sacharidoch bud ma pre vs i pre vae deti najv vznam, ak ich budete vedie pouva vo svojej ivotosprve kad de.

o sa v tomto BONUSOVOM dokumente nauteako sa nesta cukroholikom a koko cukru prijmali vo svojej vive nai predkovia, ktor sladilo je omnoho horie a nebezpenejie ako samotn cukor, dozviete sa, ako ta z etikety obalov produktov a poda toho nakupova vhodn potraviny pre seba i svoju rodinu, preo si muste dva pozor aj na konzumciu ovocia, ako zvane me cukor pokodi vae zdravie, ktor vedomosti o sacharidoch potrebujete vedie najviac, ako postupova v prjme cukrov a sacharidov v prpade nadvhy a obezity a kde si mete zakpi elektronick knihu s nzvom RODIIA tajte manul o ivotosprve vaich kolopovinnch det, ktorej citovan asti si budete mc prve teraz preta.

Poznmka: psmena ktor maj modr farbu s miesta, na ktor ak kliknete, dostanete sa na odborn vedeck literatru a rzne uiton odkazy. Niektor webov strnky si vak vyaduj registrciu, aby ste si ich obsah mohli prehliada a vinou s v anglickom jazyku. Odporam Vm registrova sa a pokraova vo vzdelvan z uvedench odkazov. Tento dokument je pokraovanm bezplatne dostupnej elektronickej knihy s nzvom STOP racionlnej vive. Viac BONUSOVCH podobnch dokumentov vtane elektronickej knihy, si mete stiahnu na webovej strnke www.vladozlatos.com Foto: Tina Turnerov, Graka obalu: EWORKS

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Odklon od prrodnch zdrojovPotravinrky priemysel sa za poslednch 50 rokov nesmierne zmenil a dramatickos situcie pochopte a pri pohade na realitu. Krtky trajler k lmu FOOD,inc. si mete pozrie tu a z neho pochopte viac ako dos. Mono sa u nikdy viac nepozriete na svoju veeru (naprklad vo fast foode) tak, ako pred tm. Zd sa, e ide o sprisahanie, ktor z tichej epidmie prerast do medzinrodne chrnenej katastrofy. Ako me by katastrofa chrnen? Jednoducho silou trhovej ekonomiky, zaloenej na zisku, ktor som obrnejie popisoval vo svojej bezplatne dostupnej knihe STOP racionlnej vive. Taktie slovo "epidmia" sa vm iste zd trochu dramatick, potom si vak uvedomte, e kad tretie diea v USA je obzne a na Slovensku sa k tomuto trendu pribliujeme. V SR je zatia obzne len kad desiate diea a kad piate m nadvhu. Otzkou zostva sprvna diagnostika. V Amerike sa zahjili u mnoh kampane a jednu z poslednch s nzvom "Let's Move" odtartovala aj prv dma Ameriky Michelle Obama. V tomto smere nie je jedin, celosvetovo sa realizuje aj Jamie Oliver, ktor vo svojej skvelej prednke s nzvom: "Ume kad diea o jedle" apeluje na rodiov a prezentuje svoju sksenos, e deti vinou nevedia ako zelenina a prrodn zdroje vivy vyzeraj a doklad to svojimi celosvetovmi vskumami. Odporam vm pozrie si cel tto prednku v ktorej, okrem inho, hovor aj o cukre v potravinch. Jamie Oliver prezentuje svoj sen, ktor posluchom prezrdza nakoniec. Zana slovami: "keby som mal zzran paliku, tak:

...si prajem, aby som kadmu pomohol vytvori si siln a odoln zotrvanos vo vzdelvan kadho dieaa v oblasti vivy, inpiroval rodiny, aby op zaali vari domcu stravu a posilnil vetkch ud na celom svete, aby bojovali s obezitou." Jamie Oliver 2010

Nedovote svojim deom sta sa cukroholikmi


Kedysi dvno "star otec" svetovho tnes Jack Lalanne povedal, e "cvienie je kr a viva je krovn". Dnes m 93 rokov a u v polovici 20-teho storoia hlsal pravdiv zsady stravovania, medzi ktor patrilo aj obmedzenie konzumcie cukru na minimum. Jeho najlepm vrokom o cukre bolo "nebute cukroholikom, je to to ist, ako alkoholikom, ktor mus abstinova". Jeho skvel video prednku si mete pozrie TU. Je sce viac ako pravdepodobn, e v tch rokoch ho museli povaova za blzna, ale jeho tvrdenia s platn dodnes. Dnes m 93 rokov a jeho tvrdenia overil nielen as, ale aj to, ako dlho ije.

40 rokov

71 rokov

93 rokov

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Len pre porovnanie, ako to bolo kedysi:


v roku v roku v roku

1700 lovek priemerne skonzumoval okolo 1,8 kg cukru za rok,

1800 priemern lovek skonzumoval okolo 8 kg cukru za rok,

1900 priemern lovek skonzumoval okolo 40 kg cukru za rok,

v roku viac ako 50% vetkch Amerianov skonzumuje 225g cukru za de, o je okolo 82 kg cukru rone.

2009

Dnes je cukor takmer vade. Njdete ho v limondach, dsoch, portovch npojoch, je skryt takmer v kadom spracovanom jedle od praclkov cez worchesterov omku a po syrov ntierku. Dokonca niektor detsk nhrady jedla maj v sebe toko cukru, ako jedna plechovka coca-coly, take deti s metabolicky otrven hne v prv de, ako im rodiia zan takto umel vivu podva. Preto sa nememe udova, e na svete prepukla epidmia obezity. Pre porovnanie - v roku 1890 malo v Amerike 3,4% ud obezitu, dnes je v Amerike obznych a 32% ud. To ist platilo o ochoren, ktor sa s nadvhou a obezitou najastejie spja - s cukrovkou. V roku 1893 v USA existovalo okolo 100.000 ud s tmto ochorenm. Dnes je na kadch 100.000 obyvateov takmer 8.000 ud, trpiacich cukrovkou [1].

Cukor je vemi zl, ale toto sladidlo je omnoho horieCukor sa nachdza v mnohch potravinch a spsobuje mnoho kody. V poslednom obdob ho ale nahradzuje lacnejia forma sladidla: fruktza, ktor vinou vyroben z kukurinho sirupu. Konzumova fruktzu je ovea horie ako konzumova tuk alebo cukor. Preo je to tak: fruktza zvyuje mnostvo kyseliny moovej, zniuje oxid dusinat, o nsledne zvyuje krvn tlak a potencilne pokodzuje obliky [1]; zvenie kyseliny moovej vedie k chronickm zpalom organizmu, o m alekosiahly vplyv na cel organizmus (naprklad chronick zpal ciev me vies k srdcovmu infarktu a k mozgovej mtvici, existuje tie mnoho vedeckch dkazov, e niektor druhy rakoviny s spsoben zpalmi; fruktza oklame vae telo tm, e vypne kontroln chuov systm, o vedie k zvyovaniu hmotnosti; fruktza sce neprovokuje inzuln, ale zato potla ghrelin (hormn hladu) a nestimuluje leptn (hormn stosti), o spsobuje e skonzumujete viac jedla [3] [4], fruktza spsobuje rchly nrast hmotnosti v abdominlnej asti (pivn brucho), zniuje HDL zloku cholesterolu, zvyuje LDL zloku cholesterolu, zvyuje triglyceridy, hladinu cukru v krvi a zvyuje krvn tlak, o s vetko prznaky metabolickho syndrmu; metabolizmus fruktzy je vemi podobn metabolizmu etylalkoholu, ktor m vek mnostvo toxickch inkov, o negatvne vplva na pee; fruktza zvyuje mnostvo kyseliny moovej, o cez zloit proces spsobuje v bunkch rchlejie spaovanie ich pohonnch ltok (ATP), o vedie k "bunkovmu oku" a nsledne k zveniu bunkovej smrti, pretoe bunky s nchyln na oxidatvne pokodenie; najv problm vo vive je, e glukza (ben cukor) podporuje vstrebvanie fruktzy, m sa negatvne efekty znsobuj.

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Praktick rada:
Naute sa ta z etikiet na potravinch. Sledujte text obalov a zloenie potravn. Kad potravinu, ktor m na prvch troch miestach v zloen fruktzu alebo cukor prosm nechajte v regli. Na obrzku vm v ikonch vysvetujeme, kam sa treba pozera a o je na tan etikiet najdleitejie. Tento vzorov produkt je uren pre deti od 6 mesiacov, ide o jeden z nevhodnch produktov, ktor v organizme dieaa spsobuj neelan metabolick procesy (oky). Produkt m vemi vek mnostvo jednoduchch sacharidov a vaka nim aj vysok glykemick index (GI).

Dleit je vedie, ak je vzjomn % pomer medzi bielkovinami, sacharidmi a tukmi v tomto vrobku. m viac sacharidov, tm horie.

Koko v om ostalo ete vlkniny. Dospel lovek potrebuje 30g vlkniny / de.

Tento daj je omnoho podstatnej. Poda zkona je vrobca povinn uvdza zloenie produktu tak, e oho je v produkte najviac ide na prv miesto, oho je najmenej, ide na posledn miesto. Tento detsk produkt m na prvch 3 miestach ingrediencie, ktor s vysoko glykemick. To spsobuje metabolicky neiaducu reakciu v organizme dieaa. Vid alie kapitoly o GI.

Senzitvnos na cukor to ete viac zhorujeOdbornci zistili, e cukor aktivuje svoje vlastn metabolick

m viac cukru skonzumujete, tm innejie ho bude vae telo absorbova a tm vie kody cukor spsob. Organizmus sa stane "citliv" na prjem cukru a m
cesty v organizme, o znamen, e dlhie bude tento stav trva, tm toxickejie inky bude ma tento stav na v organizmus. Z vskumov sa potvrdzuje, e aj dva tdne bez konzumcie cukrov spsobuj, e v organizme kles senzitivita na cukor. Mete si to vyska sami. Nekonzumujte dva tdne iaden cukor a budete cti vek rozdiel.

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Je ovocie dobr alebo zl?Pri konzumcii ovocia si treba uvedomi, e obsahuj fruktzu, ale aj cel rad vitamnov, minerlov a antioxidantov, ktor zniuj nebezpen inky fruktzy. avy z ovocia s na druhej strane rovnako kodliv ako limondy, pretoe pohr ovocnej avy obsahuje mnoho koncentrovanej fruktzy bez antioxidantov, ktor s znien procesom odavovania. Ovocie je iste prospen pre organizmus, ale treba si uvedomi, e

denn maximlna dvka fruktzy nesmie prekroi

70g. Take treba kontrolova aj konzumciu ovocia.


Pre porovnanie sledujte, koko gramov fruktzy sa nachdza v priemerne vekom ovoc: limety 0g; citrn 0,6g; kiwi 3,4g; pohr jahd 3,8g; 10 eren 3,8g; 1 rez anansu cca 4,0g ruov alebo erven grep 4,3g; pohr maln 3g; pohr brusnc 0,7g pohr iernych maln 3,5g; nektarinka 5,4g; polovica papje 6,3g bann 7,1g; pohr uoriedok 7,4g; jablko 9,5; 1/16 z vodnho melna 11,3g 1/2 manga 16,2, pohr suench fg 23g; lka suench marh 16,4g

Niekoko zvanch spsobov, ako vm cukor me pokodi zdravieNa zklade vedeckch tdii vs musme trochu postrai o vplyve cukru na v metabolizmus a organizmus. Je dobr by informovanm. m viac o problme viete, tm lepie sa mete rozhodova o svojich stravovacch zvykoch a uvaova o zmene, ktor bude iste pozitvna aj pre vae deti. Hranat ztvorky s odkazy na vedeck tdie, poda tchto siel ich njdete na poslednch stranch tejto publikcie.

Cukor me potlai innos imunitnho systmu a narui vau obranu proti infeknm ochoreniam [6] [7]. Cukor nara minerlne vzahy v organizme, podporuje vyluovanie chrmu a medi m nara vstrebvanie vpnika a horka [8] [9] [10] [11]. Cukor me spsobi rchly nrast adrenalnu, hyperaktivitu, zkos, poruchy koncentrcie a mrzutos det [12] [13]. Cukor me spsobi vznamn zvenie celkovho cholesterolu, triglyceridov, zvi zloku zlej asti (LDL) cholesterolu a zni zloku dobrej asti (HDL) cholesterolu [14] [15] [16] [17]. Cukor spsobuje stratu elasticity a funkcie tkaniva [18]. Cukor podporuje rast rakovinovch buniek v svislosti s rozvojom rakoviny prsnka, vajenkov, prostaty, konenka, pankreasu, lovch ciest, pc, lnka a aldka [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]. Cukor me zvi hladinu glukzy, o me vies k reaktvnej hypoglykmii. [26] [27] Cukor me oslabi zrak [28]. Cukor me spsobi vea problmov v trviacom trakte najm prekyslenm zavacieho strojenstva, poruchy trvenia, malabsorpciu u pacientov s funknm revnm ochorenm, zvyuje riziko Crohnovej choroby a ulcerznej kolitdy [30] [31] [32] [33]. Cukor me spsobi predasn starnutie. Jeden z najdleitejch faktorov, ktor urchuje starnutie, je hormn inzuln [34]. Konzumcia cukru me vies k alkoholizmu [35]. Cukor me spsobi, e vae sliny sa stan kysl, o zvyuje kazovos zubov a spsobuje paradentzu [36] [37] [38].
6

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Cukor prispieva k rozvoju obezity [39]. Cukor me spsobi autoimunitn ochorenia, ako s artritda, astma a roztrsen sklerza [40] [41] [42]. Cukor vrazne pomha nekontrolovanmu nrastu Candida albicans (kvasinkovej infekcie) [43]. Cukor me spsobi lov kamene [44]. Cukor me spsobi zpal slepho reva [45]. Cukor me spsobi hemoroidy. Cukor me spsobi kov ily [47]. Cukor me prispieva k osteoporze [49]. Cukor me spsobi znenie vaej citlivosti na inzuln a tm spsobuje abnormlne vysok hladiny inzulnu a nakoniec diabetes [50] [51] [52]. Cukor me zniova hladinu vitamnu E [53]. Cukor me zvi systolick krvn tlak [54]. Cukor me spsobi ospalos a znen aktivitu det [55]. Cukor me narui vstrebvanie bielkovn [57]. Cukor spsobuje potravinov alergie [58]. Cukor me spsobi toxicitu vntornho prostredia poas tehotenstva [59]. Cukor me prispie k ekzmom u det. Cukor me spsobi aterosklerzu a kardiovaskulrne ochorenia [61] [62]. Cukor me narui truktru vaej DNA [63]. Cukor me zmeni truktru bielkovn a spsobi ich trval zmenu v spsobe fungovania vo vaom tele [64] [65]. Cukor me negatvne zvi vek vaej pokoky zmenou truktry kolagnu [66]. Cukor me spsobi ed zkal a krtkozrakos [67] [68]. Cukor zniuje schopnos a funknos enzmov [71]. Cukor me zvi vekos peene, pretoe vplva na zrchlen delenia jej buniek, o me zvi mnostvo tuku v peeni [73]. Cukor me patologicky zvi vekos obliiek a zvi tvorbu oblikovch kameov [75] [76]. Cukor me pokodi pankreas [77]. Cukor me vo vaom tele zvi zadriavanie tekutn. Cukor je nepriate slo jeden v svislosti so zdravm pohybom riev. Cukor me spsobi zven krehkos vaich liach [81]. Cukor me spsobi bolesti hlavy, vrtane migrny [82]. Cukor me zniova schopnos sa ui a spsobova poruchy uenia [83] [84]. Cukor me spsobi zmenu v mozgovch vlnch, ktor mu porui vau schopnos jasne myslie [85]. Cukor me spsobi depresie. Cukor me zvi riziko vzniku dny [87]. Cukor me zvi riziko vzniku Alzheimerovej choroby [88]. Cukor me spsobi hormonlnu nerovnovhu, ako aj zvenie estrognu u muov a znenie rastovho hormnu [89] [ 90] [91] [92]. Cukor me vies k zvratom [93]. Strava s vysokm obsahom cukru zvyuje mnostvo vonch radiklov a oxidativnho stresu v organizme [94]. Cukor je nvykov ltka [98].
7

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Cukor me by pium, podobne ako alkohol. Pokles prjmu cukrov me zvi emon stabilitu jedinca [101]. Rchle metabolick vstrebvanie cukru podporuje nadmern prjem potravy u obznych jedincov [103]. Cukor me narui funkciu vaich nadobliiek [106]. Cukor m potencil vyvola abnormlne metabolick procesy u normlnych, zdravch jedincov a tm podporova rozvoj chronickch degeneratvnych chorb [107]. Cukor zvyuje riziko detskej obrny [109]. Vysok prjem cukru me spsobi epileptick zchvaty [110]. Cukor spsobuje vysok krvn tlak u obznych ud [111]. Cukor me vyvola bunkov smr [113]. Cukor dehydruje novorodencov [115]. Cukor me spsobi ochorenie asien [116].

Nie je mon zlepi zdravie a vitalitu, pokia vy a vae deti vo svojej vive pouvate vek mnostvo jednoduchch cukrov. Naastie udsk organizmus m nesmierne schopnosti liei sa sm, o plat najviac pre vau pee a jej neuveriten schopnos regenercie.

Zkladn vedomosti o sacharidoch, ktor potrebujete vedie najviacPoznme rzne druhy sacharidov, kad z nich m in fyziologick vplyv na v organizmus. Tm, e sacharid je palivo pre svaly a mozog, je dleit vedie,

ako rchlo toto palivo

prejde zo aldka do krvi, kde ho svaly pouij na prcu. Ke bude paliva naraz prli mnoho,
organizmus sa bude musie brni, pretoe mnoho paliva naraz me organizmus pokodi (u ste prve dotali ako). Organizmus pouije hormny (inzuln) aby mnostvo paliva v krvi znil a upratal ho do zsob. Mete hda, ak zsoby mm na mysli. no, tie tukov. Rchlos, s akou sa vyluuje toto palivo (sacharid) z potravy do krvi, je dan typom tchto sacharidov, mnostvom bielkovn, tukov a vlkniny v potravine a ich vzjomnm pomerom. Poda toho sa sprvaj aj v trviacom trakte, ktorm prechdzaj pomalie alebo rchlejie. Na zklade toho sa uruje celkov glykemick index (GI) potravn alebo GI jednotlivch sacharidov, ktor meme deli do troch kategrii:

I. kategria - nzko glykemick (pomal) sacharidy, II. kategria - stredne glykemick sacharidy, III. kategria - vysoko glykemick (rchle) sacharidy. Ako prklad uvdzame poradie typov sacharidu od

najpomalieho

kde o rchlosti vyluovania do krvi rozhoduje vekos zrna v produkte alebo jeho spsob spracovania:

po

najrchlej,

krupica,

graham,
vlknina,
hrub mka,
polohrub mka,
hladk mka,
cukor.

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

alie dleit delenie sacharidov je poda mnostva vody, ktor v sebe obsahuj. (A)

Vysoko koncentrovan sacharidy s: vetky druhy sacharidov (chlieb,


peivo, cestoviny, rya, zemiaky...), tieto sacharidy maj nzky obsah vody ale vea energie. Tieto by mali tvori vo vive det asi 30 % z celkovho prjmu energie. Nzko koncentrovan sacharidy: vetka zelenina a ovocie, pretoe m vysok obsah vody, menej energie a preto je to nzko koncentrovan sacharid. Tieto by mali tvori zvynch 20 % z celkovho prjmu energie.

(B)

Cieom vysoko koncentrovanch sacharidov je doda organizmu energiu, potrebn na svalov prcu (pohyb, port, in) a na innos mozgu (napr. na intelektulnu prcu). Vdy je vhodn jes tak sacharidy, ktor maj nzky alebo stredn glykemick index a do organizmu sa

vyluuj

pomaly.

Len niekedy sa stva (a na stavy plnho vyerpania), e je potrebn do organizmu doda vemi rchlo energiu v podobe jednoduchch cukrov (naprklad infziou). Najhorie o meme urobi, je konzumova sladkosti, mne sladk jedl, kole alebo in cukroviny a domnieva sa, e dodvame pre svoje svaly a mozog cenn energiu. Nie, takto to v optimlnej vive nefunguje a dokonca si meme spsobi zdravotn problmy od nadvhy cez obezitu a po metabolick ochorenia. Ale to u viete. Ak chcete zni glykemick index vysoko koncentrovanch sacharidov na minimum, muste s nimi konzumova tuky, vlkninu alebo vhodn bielkoviny.

Idelne zdroje vysoko koncentrovanch sacharidov s:


ovos: varen ovsen vloky; palda, vrobky zo paldovej mky: cestoviny, chlieb, peivo; varen prlohy: peno, rya, zemiaky (nie samotn, muste ich alej kombinova); peivo: franczske bagety, ciabatta emle, in vodov peivo (tmav ani celozrnn peivo nie je podmienkou).

Sprvne prklady, ako kombinova vysoko koncentrovan sacharidy:


ovos: varen ovsen vloky s maslom (nie margarnom), anovmi semiakami, oriekami + 5g jablnej vlkniny v jednej porcii, cestoviny: polia olivovm olejom a konzumova s tvrdm syrom, orechmi a zelenou listovou zeleninou, peivo a chlieb: konzumova s maslom, nama do jemne osolenho olivovho oleja, vdy jes so zelenou listovou zeleninou, prpadne s tvrdmi syrmi, varen prlohy: peno, rya, zemiaky: vdy s maslom, olivovm olejom, zeleninou, prpadne s cottage syrom, vajkami alebo inmi tvrdmi syrmi, mso neodporame.

Nzko koncentrovan sacharidy (zelenina a ovocie) dodvaj telu vitamny a minerly. Zelenina m pozitvny zdravotn inok a je vemi iaduce, aby viva obsahovala dostatok najm zelenej zeleniny. Zelenina vplva na dobr trvenie a ovplyvuje innos trviaceho traktu. Nedostatok zeleniny m na zdravie negatvnej inok ako nedostatok ovocia vo vive. Pomhajte aj vaim deom njs cestu, ako zvi mnostvo prijatej zeleniny za de. Naprklad ju schovajte do bagety spolu s almi ingredienciami a inde.

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Ako postupova v prjme sacharidov pri nadvhe a obezite


V prpade nadvhy a obezity je potrebn, aby pomer medzi jednotlivmi ivinami bol doasne upraven tak, aby prjem akchkovek sacharidov (a na vnimku zeleniny a vlkniny v prkovej podobe) bol minimlny. A naopak, zelenina mus tvori vemi vek as dennho prjmu ivn spolu s tukmi a bielkovinami. Deti s nadvhou a obezitou musia takmer v kadom jedle konzumova zeleninu, ktor by mala tvori viac ako 50%

porcie.

Na grafe vm znzorujeme, ak priblin pomer muste ma vy alebo vae deti vo vive, aby ste znili svoju telesn hmotnos. Obmedzenie prjmu sladkost, cukroviniek, sladkch limond a inch zdrojov vonch cukrov a nekvalitnch tukov je samozrejmosou.

Prjem vysoko koncentrovanch sacharidov (chlieb, peivo, zemiaky, rya, mka, cerelie...) je nutn doasne zni na minimum a konzumova viac vhodnch bielkovn, tukov a nzko koncentrovanch sacharidov (najm zeleninu).

Na druhom grafe znzorujeme, ako sa s odstupom asu mete pomer prjmu vysoko koncentrovanch sacharidov zvyova. Tento postup volme a ke dochdza k bytku z tukovch zsob. Vtedy je u mon prjem tchto sacharidov pomaly zvyova. Ale naozaj len pomaly.

Cukor, rovnako ako alkohol, je v malom mnostve liek a vo vekom mnostve jed. m viac vedomost budete v problematike vivy ma, tm menej chb a omylov sa dopustte. Pochopte, e Vae telo Vs sprevdza po cel ivot od narodenia a po smr. Chcite pre seba len to najlepie. Bonusov dokument - CUKOR 10

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Na zver - nkupn zoznam odporanch potravn a doplnkov vivy


Biologicky hodnotnejie bielkoviny - protenov tyinky - protenov prkov doplnky - aminokyseliny BCAA v tabletch - a in doplnky vivy Sprvne tuky: - anov semiaka 250g (aj zlat) - sjov lecitn granulov 100g - orechy (mandle, para, vlask a in..) 100g - ryb tuk kapsle Cena vEUR (orientane) 1,50,- a viac od 35,00,- / 750g od 18,00,- / 250 tbl.

0,20,4,00,1,00 - 1,20,od 8,30,- / 100kps

Nutrine hodnotnejie sacharidy a vlkniny: - peno 500g - paldov mka 1kg (hrub, alebo hladk) - paldov cestoviny (bezvajen) 400g - paldov vloky 250g - paldov krupica 500g - ovsen vloky jemn 500g - ovsen otruby 100g - rya Basmati 500g - jabln vlknina (pektn) 250g - suen ovocie - brusnice, atle, hrozienka, papja, anans, slivky - ovsen tyinka FlapJack - jablkov pyr Vitamny, minerly, pochutiny: - morsk riasy NORI (vloky) 80g - melasa (trstinov cukor) - instantn polievka (ekoprodukt) 15g / balenie - jabln ocot - 75% hork okolda svakom zo zelenho aju - vitamn C kapsule - seln a zinok tablety

0,9,1,90,1,20,1,30,1.30,1,50,1,00,2,45,1,20,0,30 1,20 / 100g 1,90,- /kus 1,30,-

1,10,2,00,0,50,- 3,50,- 2,90,od 6,55,- / 60kps. od 9,00,- /30 tbl.

uveden produkty mete zakpi v naom internetovom obchode

www.eshop.vladozlatos.com
Nkupy vinch obchodoch - kosti na vvar (polievku) - mso: moracie, hovdzie, unka proscutto - syry: mozzarella, cottage, tvaro. eidam, ementl.. - zaksan mliene produkty (acitko, actimel..) - vajcia 10 ks - koreniny 20g / vrecko: - cesnak vprku, kurkuma, kary, petrlen, korica - aje: pkov, zelen, lipov - panensk olivov olej 750ml - zelenina: zelen listov mrkva, brokolica, hrok - ovocie: bann, jablko. - vhodn dsy: RAUCH 100% grep, PFANER 100% anans RIO grep+limeta+citron, RIO anans+vlknina Cena vEUR (orientane) 1,00,- / 1kg od 6,00,- / 1kg od 1,15,- / 250g od 1,10 1,50,od 0,70,- od 1,00,od 8,20,od 1,00,- od 1,00,od 1,20,- / liter

Bonusov dokument - CUKOR

11

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Ak krok chcete urobi teraz?

A?
Potrebujem za pomoci odbornka zisti svoje individulne zvltnosti a optimalizova tak svoju ivotosprvu a vivu. Potrebujem analzu vivovch zvyklost, zisti svoj aktulny zdravotn stav za pomoci odbornho vyetrenia a zisti aj presn mnostvo tuku v mojom tele. Potrebujem konkrtne a uiton rady, ktor mem okamite poui vo svojom dennom reime - naprklad zostavi individulny jedlny lstok na jeden tde, ktor bude repektova moju pracovn dobu, denn reim, hobby a in dleit aktivity. Najprv sa chcem ale bezplatne informova a prv krt nezvzne stretn s odbornkom. Predtm si ete pozriem aj webov strnky TU.

B?
Zaujala ma monos zakpi si elektronick knihu s nzvom: RODIIA - tajte manul o ivotosprve vaich kolopovinnch det. Informujem sa viac o podrobnostiach, ako sa k danej knike mem dopracova a stiahnem si aj bonusov dokument s nzvom RODIIA, ktor mi o knihe prezrad viac.

C?
Pozriem sa na produkty v eshope, ktor potrebujem na prpravu jedl z tohto vzorovho jedlneho lstka. Okrem BIO produktov a zaujmavch doplnkov vivy tam uvidm aj nzorn video recepty ako vari z potravn zdrav a chutn jedl, ktor pripravuje odbornk a zrove hovor zaujmavosti o pouit jedla. Njdem tam aj vzdelvacie video prspevky o vive, porte a ivotosprve, ktor s zadarmo - sta ak sa zaregistrujem a pritom ani nemusm nakupova. www.eshop.vladozlatos.com

D?
Tie si chcem preta alie zaujmav BONUSOV dokumenty, ktor PadeDr. Vlado Zlato vyprodukoval: pre mlde, pre rodiov, pre uiteov. pre telocvikrov, rzne alie vzorov jedlne lstky. alie BONUSOV dokumenty njdem na webovej strnke www.vladozlatos.com v sekcii newsletter.

E? Chcem sa hne nezvzne informova:


PaedDr. Vlado Zlato 0904 140 305 vlado@vladozlatos.com www.manazerzdravia.com www.vladozlatos.com

Bonusov dokument - CUKOR

12

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

Zoznam pouitej literatry


[1] Johnson RJ and Gower T. (2009) The Sugar Fix: The High-Fructose Fallout That is Making You Sick and Fat, Pocket, 416 pp [2] What sweetener should you choose? Sugar? Honey? Agave nectar? Fitnessspotlight [3] Stanhope KL, Schwarz JM, Keim NL, Griffen SC, Bremer AA, Graham JL, Hatcher B, Cox CL, Dyachenko A, Zhang W, McGahan JP, Seibert A, Krauss RM, Chiu S, Schaefer EJ, Ai M, Otokozawa S, Nakajima K, Nakano T, Beysen C, Hellerstein MK, Berglund L and Havel PJ. Consuming fructosesweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans, J Clin Invest. 2009; 119(5):1322-1334 [4] Park A. All sugars arent the same: Glucose is better, study says, Time Magazine, April 21, 2009 [5] Appleton N. Lick the Sugar Habit (1996) Avery, 2nd Ed. 272 pp. [6] Sanchez, A., et al. Role of Sugars in Human Neutrophilic Phagocytosis, American Journal of Clinical Nutrition. Nov 1973;261:1180_1184. Bernstein, J., al. Depression of Lymphocyte Transformation Following Oral Glucose Ingestion. American Journal of Clinical Nutrition.1997;30:613 [7] Ringsdorf, W., Cheraskin, E. and Ramsay R. Sucrose, Neutrophilic Phagocytosis and Resistance to Disease, Dental Survey. 1976;52(12):46_48 [8] Couzy, F., et al. "Nutritional Implications of the Interaction Minerals," Progressive Food and Nutrition Science 17;1933:65-87 [9] Kozlovsky, A., et al. Effects of Diets High in Simple Sugars on Urinary Chromium Losses. Metabolism. June 1986;35:515_518 [10] Fields, M.., et al. Effect of Copper Deficiency on Metabolism and Mortality in Rats Fed Sucrose or Starch Diets, Journal of Clinical Nutrition. 1983;113:1335_1345 [11] Lemann, J. Evidence that Glucose Ingestion Inhibits Net Renal Tubular Reabsorption of Calcium and Magnesium. Journal of Clinical Nutrition. 1976 ;70:236_245 [12] Goldman, J., et al. Behavioral Effects of Sucrose on Preschool Children. Journal of Abnormal Child Psychology.1986;14(4):565_577 [13] Jones, T. W., et al. Enhanced Adrenomedullary Response and Increased Susceptibility to Neuroglygopenia: Mechanisms Underlying the Adverse Effect of Sugar Ingestion in Children. Journal of Pediatrics. Feb 1995;126:171-7 [14] Scanto, S. and Yudkin, J. The Effect of Dietary Sucrose on Blood Lipids, Serum Insulin, Platelet Adhesiveness and Body Weight in Human Volunteers, Postgraduate Medicine Journal. 1969;45:602_607 [15] Albrink, M. and Ullrich I. H. Interaction of Dietary Sucrose and Fiber on Serum Lipids in Healthy Young Men Fed High Carbohydrate Diets. American Journal of Clinical Nutrition. 1986;43:419[16] Reiser, S. Effects of Dietary Sugars on Metabolic Risk Factors Associated with Heart Disease. Nutritional Health. 1985;203_216 [17] Lewis, G. F. and Steiner, G. Acute Effects of Insulin in the Control of Vldl Production in Humans. Implications for The insulin-resistant State. Diabetes Care. 1996 Apr;19(4):390-3 R. Pamplona, M. .J., et al. Mechanisms of Glycation in Atherogenesis. Medical Hypotheses. 1990;40:174-181 [18] Cerami, A., Vlassara, H., and Brownlee, M. "Glucose and Aging." Scientific American. May 1987:90. Lee, A. T. and Cerami, A. The Role of Glycation in Aging. Annals of the New York Academy of Science; 663:63-67 [19] Takahashi, E., Tohoku University School of Medicine, Wholistic Health Digest. October 1982:41:00 [20] Quillin, Patrick, Cancer's Sweet Tooth, Nutrition Science News. Ap 2000 Rothkopf, M.. Nutrition. July/ Aug 1990;6(4) [21] Michaud, D. Dietary Sugar, Glycemic Load, and Pancreatic Cancer Risk in a Prospective Study. J Natl Cancer Inst. Sep 4, 2002 ;94(17):1293-300 [22] Moerman, C. J., et al. Dietary Sugar Intake in the Etiology of Biliary Tract Cancer. International Journal of Epidemiology. Ap 1993.2(2):207-214. [23] The Edell Health Letter. Sept 1991;7:1 [24] De Stefani, E."Dietary Sugar and Lung Cancer: a Case control Study in Uruguay." Nutrition and Cancer. 1998;31(2):132_7 [25] Cornee, J., et al. A Case-control Study of Gastric Cancer and Nutritional Factors in Marseille, France. European Journal of Epidemiology 11 (1995):55-65 [26] Kelsay, J., et al. Diets High in Glucose or Sucrose and Young Women. American Journal of Clinical Nutrition. 1974;27:926_936. Thomas, B. J., et al. Relation of Habitual Diet to Fasting Plasma Insulin Concentration and the Insulin Response to Oral Glucose, Human Nutrition Clinical Nutrition. 1983; 36C(1): 49_51 [27] Dufty, William. Sugar Blues. (New York:Warner Books, 1975) [28] Acta Ophthalmologica Scandinavica. Mar 2002;48;25. Taub, H. Ed. Sugar Weakens Eyesight, VM NEWSLETTER;May 1986:06:00 [29] Yudkin, J. and Eisa, O. Dietary Sucrose and Oestradiol Concentration in Young Men. Annals of Nutrition and Metabolism. 1988;32(2):53-5 [30] Yudkin, J. Sweet and Dangerous.(New York:Bantam Books,1974) 129 13

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

[31] Cornee, J., et al. A Case-control Study of Gastric Cancer and Nutritional Factors in Marseille, France, European Journal of Epidemiology. 1995;11 [32] Persson P. G., Ahlbom, A., and Hellers, G. Epidemiology. 1992;3:47-52 [33] Jones, T. W., et al. Enhanced Adrenomedullary Response and Increased Susceptibility to Neuroglygopenia: Mechanisms Underlying the Adverse Effect of Sugar Ingestion in Children. Journal of Pediatrics. Feb 1995;126:171-7 [34] Lee, A. T.and Cerami A. The Role of Glycation in Aging. Annals of the New York Academy of Science. 1992;663:63-70 [35] Abrahamson, E. and Peget, A. Body, Mind and Sugar. (New York: Avon, 1977) [36] Glinsmann, W., Irausquin, H., and Youngmee, K. Evaluation of Health Aspects of Sugar Contained in Carbohydrate Sweeteners. F. D. A. Report of Sugars Task Force. 1986:39:00 Makinen K.K.,et al. A Descriptive Report of the Effects of a 16_month Xylitol Chewing_gum Programme Subsequent to a 40_month Sucrose Gum Programme. Caries Research. 1998; 32(2)107_12 [37] Glinsmann, W., Irausquin, H., and K. Youngmee. Evaluation of Health Aspects of Sugar Contained in Carbohydrate Sweeteners. F. D. A. Report of Sugars Task Force.1986;39:36_38 [38] Appleton, N. New York: Healthy Bones. Avery Penguin Putnam:1989 [39] Keen, H., et al. Nutrient Intake, Adiposity, and Diabetes. British Medical Journal. 1989; 1:00 655_658 [40] Darlington, L., Ramsey, N. W. and Mansfield, J. R. Placebo Controlled, Blind Study of Dietary Manipulation Therapy in Rheumatoid Arthritis, Lancet. Feb 1986;8475(1):236_238 [41] Powers, L. Sensitivity: You React to What You Eat. Los Angeles Times. (Feb. 12, 1985). Cheng, J., et al. Preliminary Clinical Study on the Correlation Between Allergic Rhinitis and Food Factors. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi Aug 2002;16(8):393-396 [42] Erlander, S. The Cause and Cure of Multiple Sclerosis, The Disease to End Disease." Mar 3, 1979;1(3): 59_63 [43] Crook, W. J. The Yeast Connection. (TN:Professional Books, 1984) [44] Heaton, K. The Sweet Road to Gallstones. British Medical Journal. Apr 14, 1984; 288:00:00 1103_1104. Misciagna, G., et al. American Journal of Clinical Nutrition. 1999;69:120-126 [45] Cleave, T. The Saccharine Disease. (New Canaan, CT: Keats Publishing, 1974) [46] John J Reilly, Julie Armstrong, Ahmad R Dorosty, Pauline M Emmett, A Ness, I Rogers, Colin Steer, Andrea Sherriff.: Early life risk factors for obesity in childhood: cohort study, For the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Study Team, BMJ, doi: 10.1136/bmj.38470.670903.E0, (Published 20 May 2005) [47] Cleave, T. and Campbell, G. (Bristol, England:Diabetes, Coronary Thrombosis and the Saccharine Disease: John Wright and Sons, 1960) [48] Behall, K. Influ ence of Estrogen Content of Oral Contraceptives and Consumption of Sucrose on Blood Parameters. Disease Abstracts International. 1982;431437 [49] Tjderhane, L. and Larmas, M. A High Sucrose Diet Decreases the Mechanical Strength of Bones in Growing Rats. Journal of Nutrition. 1998:128:1807_1810 [50] Beck, Nielsen H., Pedersen O., and Schwartz S. Effects of Diet on the Cellular Insulin Binding and the Insulin Sensitivity in Young Healthy Subjects. Diabetes. 1978;15:289_296 [51] Sucrose Induces Diabetes in Cat. Federal Protocol. 1974;6(97). diabetes [52] Reiser, S., et al. Effects of Sugars on Indices on Glucose Tolerance in Humans. American Journal of Clinical Nutrition. 1986;43:151-159 [53] Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Aug 2000 [54] Hodges, R., and Rebello, T. Carbohydrates and Blood Pressure. Annals of Internal Medicine. 1983:98:838_841 [55] Behar, D., et al. Sugar Challenge Testing with Children Considered Behaviorally Sugar Reactive. Nutritional Behavior. 1984;1:277_288 [56] Furth, A. and Harding, J. Why Sugar Is Bad For You. New Scientist. Sep 23, 1989;44 [57] Simmons, J. Is The Sand of Time Sugar? LONGEVITY. June 1990:00:00 49_53 [58] Appleton, N. New York: LICK THE SUGAR HABIT. Avery Penguin Putnam:1988. allergies [59] Cleave, T. The Saccharine Disease: (New Canaan Ct: Keats Publishing, Inc., 1974).131 [60] USAToday.com October 16, 2004 [61] Pamplona, R., et al. Mechanisms of Glycation in Atherogenesis. Medical Hypotheses . 1990:00:00 174_181 [62] Vaccaro O., Ruth, K. J. and Stamler J. Relationship of Postload Plasma Glucose to Mortality with 19 yr Follow up. Diabetes Care. Oct 15,1992;10:328_334. Tominaga, M., et al, Impaired Glucose Tolerance Is a Risk Factor for Cardiovascular Disease, but Not Fasting Glucose. Diabetes Care. 1999:2(6):920-924 [63] Lee, A. T. and Cerami, A. Modifications of Proteins and Nucleic Acids by Reducing Sugars: Possible Role in Aging. Handbook of the Biology of Aging. (New York: Academic Press, 1990) [64] Monnier, V. M. Nonenzymatic Glycosylation, the Maillard Reaction and the Aging Process. Journal of Gerontology 1990:45(4):105_110 [65] Cerami, A., Vlassara, H., and Brownlee, M. Glucose and Aging. Scientific American. May 1987:00:00 90 [66] Dyer, D. G., et al. Accumulation of Maillard Reaction Products in Skin Collagen in Diabetes and Aging. Journal of Clinical Investigation. 1993:93(6):421_22 [67] Veromann, S.et al."Dietary Sugar and Salt Represent Real Risk Factors for Cataract Development." Ophthalmologica. 2003 Jul-Aug;217(4):302-307 14

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

[68] Goulart, F. S. Are You Sugar Smart? American Fitness. March_April 1991:00:00 34_38. Milwakuee, WI [69] Monnier, V. M. Nonenzymatic Glycosylation, the Maillard Reaction and the Aging Process. Journal of Gerontology. 1990:45(4):105_110 [70] Ceriello, A. Oxidative Stress and Glycemic Regulation. Metabolism. Feb 2000;49(2 Suppl 1):27-29 [71] Appleton, Nancy. New York; Lick the Sugar Habit. Avery Penguin Putnam, 1988 enzymes [72] Hellenbrand, W. Diet and Parkinson's Disease. A Possible Role for the Past Intake of Specific Nutrients. Results from a Self-administered Food-frequency Questionnaire in a Case-control Study. Neurology. Sep 1996;47(3):644-650 [73] Goulart, F. S. Are You Sugar Smart? American Fitness. March_April 1991:00:00 34_38 [74] American Heart Association, What Your Cholesterol Level Means, accessed May 22, 2008 http:// www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=183 [75] Yudkin, J., Kang, S. and Bruckdorfer, K. Effects of High Dietary Sugar. British Journal of Medicine. Nov 22, 1980;1396 [76] Blacklock, N. J., Sucrose and Idiopathic Renal Stone. Nutrition and Health. 1987;5(1-2):9-Curhan, G., et al. Beverage Use and Risk for Kidney Stones in Women. Annals of Internal Medicine. 1998:28:534-340 [77] Goulart, F. S. Are You Sugar Smart? American Fitness. March_April 1991:00:00 34_38. Milwakuee, WI [78] American Heart Association January 23, 2008 http://www.americanheart.org/presenter.jhtml? identifier=3046105 [79] Mercola.com, Cholesterol is NOT the Cause of Heart Disease, Ron Rosedale May 28, 2005 [80] Fallon, S. and Mary Enig. Dangers of Statin Drugs: What You Havent Been Told About Popular Cholesterol-Lowering Medicines, The Weston A. Price Foundation http://www.westonaprice.org/ moderndiseases/statin.html [81] Nash, J. Health Contenders. Essence. Jan 1992; 23:00 79_81 [82] Grand, E. Food Allergies and Migraine.Lancet. 1979:1:955_959 [83] Schauss, A. Diet, Crime and Delinquency. (Berkley Ca; Parker House, 1981) [84] Molteni, R, et al. A High-fat, Refined Sugar Diet Reduces Hippocampal Brain-derived Neurotrophic Factor, Neuronal Plasticity, and Learning. NeuroScience. 2002;112(4):803-814 [85] Christensen, L. The Role of Caffeine and Sugar in Depression. Nutrition Report. Mar 1991;9(3):17-24 [86] Psychosomatic Medicine 2000;62. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2000/03/26/ cholesterol-depression.aspx [87] Yudkin, J. Sweet and Dangerous.(New York:Bantam Books,1974) 129 [88] Frey, J. Is There Sugar in the Alzheimer's Disease? Annales De Biologie Clinique. 2001; 59 (3):253-257 [89] Yudkin, J. Metabolic Changes Induced by Sugar in Relation to Coronary Heart Disease and Diabetes. Nutrition and Health. 1987;5(1-2):5-8 [90] Yudkin, J and Eisa, O. Dietary Sucrose and Oestradiol Concentration in Young Men. Annals of Nutrition and Metabolism. 1988:32(2):53-55 [91] The Edell Health Letter. Sept 1991;7:1 [92] Gardner, L. and Reiser, S. Effects of Dietary Carbohydrate on Fasting Levels of Human Growth Hormone and Cortisol. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 1982;169:36_40 [93] Journal of Advanced Medicine. 1994;7(1):51-58 [94] Ceriello, A. Oxidative Stress and Glycemic Regulation. Metabolism. Feb 2000;49(2 Suppl 1):27-29 [95] Postgraduate Medicine.Sept 1969:45:602-07 [96] Lenders, C. M. Gestational Age and Infant Size at Birth Are Associated with Dietary Intake among Pregnant Adolescents. Journal of Nutrition. Jun 1997;1113-1117 [97] Epidemiology 2001 Mar;12:168-72 http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/08/08/ suicide.aspx [98] Sugar, White Flour Withdrawal Produces Chemical Response. The Addiction Letter. Jul 1992:04:00 Colantuoni, C., et al. Evidence That Intermittent, Excessive Sugar Intake Causes Endogenous Opioid Dependence. Obes Res. Jun 2002 ;10(6):478-488. Annual Meeting of the American Psychological Society, Toronto, June 17, 2001 [99] Annals of Internal Medicine (1998;128(6):478-487), The Journal of the American Medical Association (1997;278:313-321) [100] Sunehag, A. L., et al. Gluconeogenesis in Very Low Birth Weight Infants Receiving Total Parenteral Nutrition Diabetes. 1999 ;48 7991_800 [101] Christensen L., et al. Impact of A Dietary Change on Emotional Distress. Journal of Abnormal Psychology.1985;94(4):565_79 [102] Nutrition Health Review. Fall 85 changes sugar into fat faster than fat [103] Ludwig, D. S., et al. High Glycemic Index Foods, Overeating and Obesity. Pediatrics. March 1999;103(3):26-32 [104] Pediatrics Research. 1995;38(4):539-542. Berdonces, J. L. Attention Deficit and Infantile Hyperactivity. Rev Enferm. Jan 2001;4(1)11-4 [105] Blacklock, N. J. Sucrose and Idiopathic Renal Stone. Nutrition Health. 1987;5(1 & 2):9[106] Lechin, F., et al. Effects of an Oral Glucose Load on Plasma Neurotransmitters in Humans. Neurophychobiology. 1992;26(1-2):4-11 [107] Fields, M. Journal of the American College of Nutrition. Aug 1998;17(4):317_321 15

Bonusov dokument - CUKOR

www.vladozlatos.com

2010 PaedDr. Vlado Zlato

[108] Arieff, A. I. Veterans Administration Medical Center in San Francisco. San Jose Mercury; June 12/86. IVs of sugar water can cut off oxygen to the brain [109] Sandler, Benjamin P. Diet Prevents Polio. Milwakuee, WI,:The Lee Foundation for for Nutritional Research, 1951 [110] Murphy, Patricia. The Role of Sugar in Epileptic Seizures. Townsend Letter for Doctors and Patients. May, 2001 Murphy Is Editor of Epilepsy Wellness Newsletter, 1462 West 5th Ave., Eugene, Oregon 97402 [111] Stern, N. & Tuck, M. Pathogenesis of Hypertension in Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus, a Fundamental and Clinical Test. 2nd Edition, (PhiladelphiA; A:Lippincott Williams & Wilkins, 2000)943-957 [112] Christansen, D. Critical Care: Sugar Limit Saves Lives. Science News. June 30, 2001; 159:404 [113] Donnini, D. et al. Glucose May Induce Cell Death through a Free Radical-mediated Mechanism.Biochem Biohhys Res Commun. Feb 15, 1996:219(2):412-417 [114] Schoenthaler, S. The Los Angeles Probation Department Diet-Behavior Program: Am Empirical Analysis of Six Institutional Settings. Int J Biosocial Res 5(2):88-89 [115] Gluconeogenesis in Very Low Birth Weight Infants Receiving Total Parenteral Nutrition. Diabetes. 1999 Apr;48(4):791-800 [116] Glinsmann, W., et al. Evaluation of Health Aspects of Sugar Contained in Carbohydrate Sweeteners." FDA Report of Sugars Task Force -1986 39 123 [117] Yudkin, J. and Eisa, O. Dietary Sucrose and Oestradiol Concentration in Young Men. Annals of Nutrition and Metabolism. 1988;32(2):53-5 [118] Journal of the American College of Cardiology July 31, 2007; 50:409-418 http://content.onlinejacc.org/ cgi/content/short/50/5/409 [119] Annals of Internal Medicine October 3, 2006; 145(7): 520-530 http://www.annals.org/cgi/content/full/ 145/7/520 [120] MSNBC.com More than half of Americans on chronic meds May 14, 2008 http://www.msnbc.msn.com/ id/24603120 (accessed June 9, 2008) [121] ZLATO, V.: RODIIA, tajte manul o ivotosprve vaich kolopovinnch det, 2010, 64s.

Bonusov dokument - CUKOR

16