Você está na página 1de 16

Cultura e Formao Humana no Pensamento de Antonio Gramsci

Carlos Eduardo Vieira


Universidade Federal do Paran

Resumo

To man do por base a hi p te se de que no m bi to do pen sa men to grams ci a no exis te uma in dis so ci vel vin cu la o en tre co nhe ci men to hist ri co, prxis po l ti ca, luta cul tu ral e for ma o hu ma na, o ar ti go bus ca ex pli ci tar a sua re fle xo so bre a for ma o do ho mem em so ci e da de como par te in dis so ci vel da sua teo ria po l ti ca. No sen ti do de evi den ci ar a per ti nn cia des sa hip te se de le i tu ra da obra de Grams ci, pro cu ra expor e inter pre tar as suas idi as luz de um pro ce di men to me to do l gi co his to ri cis ta que, su pe-se, pos si bi li ta si tu ar os pro ble mas te ri cos, as idi as pro du zi das no pas sa do, no m bi to dos seus con tex tos es pe c fi cos de pro du o. As con clu ses cha mam a aten o para uma ques to po ten ci al men te re le van te no m bi to da pers pec ti va grams ci a na, ou seja, a pos si bi li da de de, a par tir de Grams ci, pen sar mos uma te o ria da for ma o hu ma na que evi te a re du o da com pre en so do pro ces so for ma ti vo ao de sen vol vi men to in te lec tu al do ho mem con ce bi do isola da men te, da mes ma forma que evite a pendu lar in ver so, que en ten de a for ma o da per so na li da de de for ma de ma si a da men te deter mi nis ta, do ho mem como pro du to pas si vo do meio so ci al. Grams ci pen sa a questo da for ma o do indivduo como uma fun o es tra t gi ca da po l ti ca de im ple men ta o do pro je to de uma clas se, na pers pec ti va de se fa zer he ge m ni ca, como ta re fa de uma van guar da so bre a mi li tn cia, como res pon sa bi li da de dos mais ve lhos peran te os mais jo vens, na pers pec ti va de criar for mas mais avan a das de civilidade.

Palavras-chave

Grams ci Cul tu ra For ma o Huma na.

Correspondncia para: Rua Lord Lovat, 74 Guabirotuba 81510-520 Curitiba PR email: cevieira@educacao.ufpr.br

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

51

Culture And Human Development in Antonio Gramscis Thought


Carlos Eduardo Vieira
Universidade Federal do Paran

Abstract

Ba sed on the hypothe sis that the re is an ine vi ta ble lin king in Grams cis thought in vol ving histo ri cal know led ge, po li ti cal pra xis, cul tu ral struggle, and hu man de ve lop ment this paper tri es to make ex pli cit Grams cis reflec ti on on the de ve lop ment of man in so ci ety as an in trin sic part of his po li ti cal the ory. In or der to reve al the per ti nen ce of this an gle in the re a ding of Grams cis work this pa per will at tempt to ex pound and in ter pret his ide as in view of a his to ri cist met ho do lo gi cal pro ce du re which, it is as su med, makes it pos si ble to pla ce the o re ti cal pro blems the ide as pro du ced in the past wit hin the spe ci fic con texts whe re they were born. The con clu si ons draw at ten ti on to an is sue that is po ten ti ally re le vant to the Grams ci an pers pec ti ve: the pos si bi lity of bu il ding a the ory of hu man de ve lop ment, ba sed on Grams ci, that avo ids re du cing the un ders tan ding of the de ve lop ment pro cess to the in tel lec tu al de ve lop ment of man con ce i ved in iso la ti on whi le at the same time avo ids es ca ping the ex tre me oppo si te of se e ing the de ve lop ment of per so na lity in an ex ces si vely de ter mi nis tic man ner, and man as a pas si ve pro duct of his so ci al en vi ron ment. Grams ci re gards the is sue of the de ve lop ment of the in di vi du al as a stra te gic func ti on of po li tics for the im ple men ta ti on of the pro ject of a class to be co me he ge mo nic. He thinks this is the task of a van guard with respect to the po li ti cal ac ti vists, as well as a res pon si bi lity of the el ders to the youn ger ge ne ra ti on in the pers pec ti ve of crea ting more ad van ced forms of ci vi lity.

Key words

Grams ci Cultu re Hu man De ve lop ment.


Cor res pon den ce: Rua Lord Lovat, 74 Guabirotuba 81510-520 Cu ri ti ba PR email: cevieira@educacao.ufpr.br

52

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

Problemas metodolgicos na interpretao das idias gramscianas

A pre sen a das idi as grams ci a nas no pla no aca d mi co e po l ti co bra si le i ro, nas d ca das de se ten ta e de oi ten ta, foi um fe n me no de gran de pro por o, a pon to de Mar co Au r lio No gue i ra (1988) afir mar que o grams cis mo veio luz do dia com a for a de um vul co. Todos, de uma ou ou tra for ma, tor na ram-se grams ci a nos (p.130). Con ce i tos como he ge mo nia, blo co his t ri co, in te lec tu a is org ni cos, fo ram in se ri dos nos de ba tes nas mais di ver sas si tu a es, bem como re i vin di ca dos por di fe ren tes ver ten tes do pen sa men to pol ti co e aca d mi co bra si le i ro. O pen sa men to de Grams ci pe ne trou em to das as re as das Cin ci as Hu ma nas: da Psi co lo gia So ci o lo gia, da Fi lo so fia Edu ca o, da His t ria ao Ser vi o So ci al. Em cada uma des sas re as, a sua pre sen a as su miu pro por es di fe ren tes e as mais di ver sas in ter pre ta es. No caso es pe c fi co da pes qui sa em edu ca o, su fi ci en te uma bus ca nas re fe rn ci as bi bli o gr fi cas das te ses e dis ser ta es dos l ti mos vin te anos para en con trar mos as evi dn ci as des se fe n me no. Se gun do Pa o lo No sel la (1992, p.4), na d ca da de oi ten ta um ter o das dis ser ta es e te ses da rea aca d mi co-educacional faz re fe rn cia ao nome e s idi as de Grams ci. Em es tu do con clu do em 1994, O his to ricis mo grams ci a no e a pes qui sa em edu ca o, pro cu rei dis cu tir, es pe ci fi ca men te, o pro ces so de apro pri a o do pen sa men to grams ci a no pela pes qui sa em edu ca o no Bra sil. A prin ci pal con clu so des se es tu do resu me-se na se guin te for mu la o: pre va le ceu, na apro pri a o do pen sa men to grams ci a no pela pes qui sa em edu ca o no Bra sil, um pro ce di men to te rico que pri vi le gi ou a com pre en so lgi co-formal dos seus con ce i tos, em de tri men to de uma in ter pre ta o his to ri cis ta que, re cla ma da in sis ten te men te por Grams ci ao lon go da sua obra,

re cu sa toda com pre en so abs tra ta, ais t ri ca e 1 for ma lis ta dos con ce i tos e das te o ri as. Esse tipo de apro pri a o de no mi na da nes se tra ba lho de logi cis ta, em contras te com a pers pec ti va his to ri cis ta adota da por Grams ci , per mi tiu que as suas ca te go ri as fos sem ma ni pu la das e inclu das nos mais va ri a dos pro je tos in te lec tu a is. As cate go ri as de an lise grams ci a na, edi fi ca das a par tir do es tu do da re a li da de cul tu ral e his t ri ca ita li a na, tor na ram-se, en tre ns, fr mu las abs tra tas, pois a au sn cia da pers pec ti va me to do l gi ca his to ri cis ta pos si bi li tou a trans for ma o do seu pen sa men to em um mo de lo abs tra to e apli c vel ge ne ri ca men te. As ca te go ri as grams ci a nas, ins tru men ta li za das e for ma li za das, tor na ram-se oni com pre en si vas. Os li mi tes das ca te go ri as e a an li se con cre ta de si tu a o con cre ta fo ram sa cri fi ca dos em fa vor de es que ma ti za es ri das, to das re ple tas de ca tar ses, he ge mo ni as e emer gen tes blo cos his t ri cos. Em ou tras pa la vras, no bas tan do ser in com pre en di do na sua pro po si o his to ri cis ta, Grams ci foi ins tru men ta li za do como pen sa dor de ca te go ri as, ou me lhor, de fr mu las ais t ri cas de en ten di men to do real. A re cu sa de uma in ter pre ta o for ma lis ta do pen sa men to grams ci a no ex ten si va a to dos os pen sa do res que, por ra zes di ver sas, en con tram-se em dis cus so no m bi to da pes qui sa em edu ca o per ma ne ce atu al e deve ser re i te ra da para evi tar as sim pli fi ca es te ri cas que, mu i to mais que es te ri li zar o pen sa men to de um au tor, con tri bu em para a es te ri li za o do pro ce di men to ci en t fi co. A re cu sa do lo gi cis mo e a in ten o de pe ne trar no cer ne me to do l gi co do -

1. Para mais de ta lhes so bre a dis cus so da apro pri a o do pen samen to grams ci a no pela pes qui sa em edu ca o no Bra sil, ver: VIEIRA, Car los Edu ar do. O his to ri cis mo grams ci a no e a pes qui sa em edu ca o. So Pau lo, 1994. Dis ser ta o (Mes tra do) PUC-SP; e, tam bm, NOSELLA, Pa o lo. Grams ci e os edu ca do res bra si le i ros: um ba lan o cr ti co. In: Qual com pro mis so po l ti co?. Bra gan a Pa ulis ta: Edusf, 1998. p.23-42.

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

53

pensamento grams ci a no le va ram-me a pos tu lar uma in ter pre ta o do seu pen sa men to a par tir das suas es pe c fi cas mo ti va es cul tu ra is, por meio de um pro ce di men to me to do l gi co que de no mi nei, ado tan do o con cei to grams ci a no, his to ri cis ta. Da for ma como vejo o his to ri cis mo, a sua ma i or van ta gem a pos si bi li da de de com pre en der his to ri ca men te os pro ble mas filosficos, na mes ma me di da que per mi te problematizar, fi lo so fi ca men te, os acon te ci men tos his t ri cos. A mi nha pers pec ti va do historicismo tem no pen sa men to de Grams ci a sua prin ci pal fon te de re fe rn cia, ain da que as re cen tes pro du es no m bi to da his t ria das idi as te nham sido uti li za das como apo io ao lon go da ex po si o e da in ter pre ta o das suas idi as. Estu dar as idi as de um pensa dor con si de ran do o seu con tex to hist ri co es pe c fi co no sig ni fi ca agre gar an li se teri ca in for ma es so bre o lugar e o tempo de ori gem das idi as e dos in te lec tu a is; no se tra ta de um re cur so pe dante e in til de eru di o que no al te ra subs tan ti va men te as con clu ses. O con tex to his t ri co deter mi nan te do que se pen sou e de como as co i sas fo ram pensa das, pois deve sem pre vi go rar o prin c pio de que as idi as no nas cem de ou tras idi as, que as fi lo so fi as no so cri a do ras de ou tras filo so fi as, mas que elas so ex pres ses sem pre re no va das do de sen vol vi men to hist ri co real (Grams ci, 1977, p.1134). Por ou tro lado, con siderar a obra de um in te lec tu al como fon te his t ri ca e, so bre tu do, com pre en d-la como um pro du to cul tu ral his to ri ca men te deter mi na do, no sig ni fi ca anular o dado fi lo s fi co, l gico, mas sim com pre en d-lo na ra ci o na li da de es pe c fi ca de que ele por ta dor por ser ele, tam bm, um pro du to his t ri co. Ana li sar as idias de um in te lec tu al con si de ran do o seu con tex to es pe c fi co de pro du o uma op o me to do l gi ca, entre ou tras, que tem a sua po ten ci a li da de heu rs ti ca in trn se ca. Con tu do, al guns au tores exi gem mais esse tipo de pro ce di men to do que ou tros e, a

meu ver, Grams ci um exem plo de in te lec tu al que deman da esse tipo de pro ce di men to no pro ces so de an li se das suas idi as. A sua obra te ri ca prin ci pal, os Qu a derni del Car ce re, cons ti tu da por um con jun to de ca der nos de es tu dos pes so a is, pro du zi dos no pe ro do em que ele es ta va pre so nos cr ce res fascis tas. A pri me i ra pu bli ca o parci al do ma te ri al em edio pre pa ra da por Pal mi ro To gli at ti e publi ca da na It lia en tre 1948 e 1951 ocor reu sem qual quer re vi so dos ori gi na is por par te do au tor, que mor reu, em 1937, v ti ma das do en as con tra das no cr ce re. Em tor no dessa edi o, for mou-se uma in ten sa discus so so bre os cri t ri os uti li za dos por To gli at ti na se le o das no tas carce r ri as 2 grams ci a nas. A chamada edio crtica dos Quaderni, de 1975, organizada por Valentino Gerratana, minorou a polmica em torno da tendenciosidade da edio de 48-51, mas revelou, de for ma cabal, a estrutura labirntica dos Quaderni, constitudos de notas fragmentadas, no revisadas, com erros prprios da falta de um con trole das fontes, com referncias a fatos, a obras e a tericos nem sempre claras, em virtude da criptografia desenvolvida pelo autor para burlar a censura carcerria. Em sntese, o material contm um conjunto de obstculos pesquisa difceis de serem transpostos sem uma prvia aproximao do intrprete com a ambincia cultural gramsciana. So ma-se s difi cul da des refe ren tes crip to gra fia, frag men ta o e fal ta de re fe rn ci as cla ras s fon tes, a ques to do m to do di a l gi co de ex po si o grams ci a no, que cria

2. Uma evi dn cia do tipo de cri t rio uti li za do na edi o de 48-51 a car ta de To gli at ti es cri ta em abril de 1941 Di mi trov, l der do Co min tern , na qual ele aju za, aps ter es tu da do o con jun to dos tex tos car ce r ri os grams ci a nos, que o ma te ri al s po de ria ser uti liza do de po is de uma apu ra da ela bo ra o, uma vez que, da for ma como es ta vam or ga ni za dos ori gi nal men te, con ti nham as pec tos que no se ri am te is para o par ti do. So bre esse as pec to, ver: VACCA, Gi u sep pe. To gli at ti sco nos ci u to, 31 ago. 1994. su ple men to da LUnit, p.144-5

54

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

di lo gos nos qua is os ar gu men tos dos seus in ter lo cu to res so expos tos, criti ca dos e in cor po ra dos ao iti ne r rio teri co grams ci a no, de tal ma ne i ra que se torna dif cil para o seu in tr pre te ava li ar at que pon to ele ace i ta e at que pon to ele re cu sa as idias e os con ce i tos tra ta dos. So in me ros os exem plos de con ce i tos que Grams ci in cor po ra dos seus in ter lo cu to res que as su mem, na sua obra, sig ni fi ca dos e ob je ti vos heu rs ti cos dife ren tes da que les ple i te a dos por eles. O con cei to de fi lo so fia da pr xis foi pos tu la do ori gi nal men te por Gen tile, da mes ma for ma que o concei to de re vo lu o pas si va por Cu o co; de re for ma ti co-poltica, por Cro ce; de blo co his t ri co, por So rel; de he ge mo nia, por Le nin. Con tu do, ain da que a no men cla tu ra ori gi nal tenha sido man ti da na obra grams ci a na, os con ce i tos ganha ram sig ni fi ca dos mui to par ti cu la res. Essa con du ta me to do l gi ca de apro pri a o e re or de na men to heu rs ti co dos con ce i tos ge rou uma te o ria po l ti ca mui to ori gi nal, mas bas tan te com ple xa ao es tu do. Sen do assim, a in ter pre ta o do pen sa men to grams ci a no exi ge, alm dos pro ce di men tos semi o l gi cos ro ti ne i ros, uma aten o es pe c fi ca so bre as pe cu li a ri da des do seu uni ver so se mn ti co, bus can do, com isso, com pre en der os sig ni fi ca dos es pe c fi cos e origi na is dos seus ter mos. Por ou tro lado, o aces so es tru tu ra ori gi nal dos Qu a der ni, pro pi ci a da pela edi o cr ti ca de 1975, per mi te ao in tr pre te mo vi men tar-se nos di ver sos n veis de ela bo ra o do pen sa men to grams ci a no, com pa ran do as no tas nas suas di ver sas verses e, assim, reco nhe cer e acom pa nhar a din mi ca e a for ma como Grams ci pro du ziu as suas idi as. Na ex pres so da fi lo lo gia cls sica, o texto pos si bi li ta pe ne trar na me c ni ca men tal do seu au tor. Ou tro aspec to que deve ser con si de ra do no pro ces so de in ter pre ta o das suas idi as que gran de parte da pro du o so bre o lega do te ri co grams ci a no foi, prin ci pal men te, pro du zi da em um cam po da ativi da de teri ca e pr ti ca da vida so ci al no qual o ri gor me to do l gi co

no uma prer ro ga ti va ne ces s ria para ha bi li tar um in tr pre te, j que as suas as ser es es ti ve ram vin cu la das aos de ba tes pol ti cos, s dis pu tas in ter nas das or ga ni za es pol ti cas de es quer da, bem como aos em ba tes des sas for as com o es pec tro mais am plo das ten dn ci as po l ti cas. Os v ri os grams cis, de que nos fala Li guo ri, so o re sul ta do de in me ras in ter pre ta es das suas idi as que pro cu ra vam mu i to mais afirmar as suas teses so bre a luta ime di a ta da pol ti ca do que efe ti va men te pro du zir uma in ter pre ta o em que elas fos sem to ma das no seu con tex to his t ri co irre du t vel. No di fcil, es tu dan do as di ver sas in ter pre ta es do seu pensa men to, en con trar in me ros e con tra di t ri os grams cis: o l der pol ti co, o in te lec tu al desin te res sa do, o le ni nis ta, o an ti le ni nis ta, o de mo cra ta, o sta li nis ta, o cro ce ano, o an ti-croceano ou o fi l so fo das su pe res tru tu ras, as sim como Nor ber to Bob bio o de fi niu. A meu ver, no se tra ta de recu sar a uti li za o do pen sa men to grams ci a no no m bi to dos de ba tes po l ti cos, at por que nada mais es tra nho ao pro je to in te lec tu al grams ci a no do que ima gi nar as suas idi as sen do exa mi na das como fs se is. Grams ci pro du ziu te o ri as e con ce i tos para ser vi rem de es t mu lo ao pen sa men to pol ti co, ao de ba te parti d rio, na base do par ti do po l ti co ou na uni ver si da de, mas sem pre com o in ten to de pen sar e, so bre tu do, pro du zir a ao po l ti ca. No obs tan te, a au sn cia de con tex tu a o abre es pa o para todo tipo de ins tru men ta li za o do seu pen sa men to e da sua ima gem, cri an do, assim, o Grams ci que se quer ou aque le que se pre ci sa. No caso es pe c fi co da pes qui sa em edu ca o no Bra sil, a ex ten si va refe rn cia s suas idi as na d ca da de oiten ta, no re sul tou, como j afir mei, em uma ex plo ra o con sis ten te das suas pos si bi li da des heu rs ti cas para o es tu do da cul tu ra e dos pro ces sos de for ma o hu ma na. A for ma de apro pri a o lo gi cis ta aca bou por pro du zir uma in ter pre ta o que lhe ti ra va mui to da sua po ten ci a li da de teri ca

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

55

e, as sim como acon te ce com to dos os au to res que so frem apro pri a es forma lis tas e movi das pe los mo dis mos teri cos, Grams ci foi sen do la te ra li za do como fon te de in ter lo cu o te ri ca, no de cor rer da d cada de no ven ta, no m bi to da pes qui sa edu ca ci o nal. Nes ses ter mos, ex clu da qual quer pre ten so pu eril de apre sen tar a ni ca in ter pre ta o pos s vel da obra de Grams ci, mas con ven ci do da po ten ci a li da de do pen sa men to grams ci a no para os es tu dos dos pro ces sos de for ma o hu ma na, in ten ci o no pro ce der grams ci a na men te na an li se das suas idi as, de mane i ra a si na li zar para a sua con cep o de cul tu ra como lu gar de sn tese das lu tas en tre os di ver sos pro je tos em dis pu ta na so ci e da de. 3
O processo de formao do conceito de cultura em Gramsci

Preliminarmente, importante afirmar que longe de contrariar a tendncia que prevalece, particularmente na Itlia, de interpretao do pensamento gramsciano pelo ngulo da teoria poltica pretendo evidenciar como se inse rem na concepo gramsciana da poltica as questes da cultura, ou melhor, da luta cultural e da formao humana. Da anlise da teoria po ltica gramsciana decorre a hiptese que tem orientado as minhas pesquisas, ou seja: considero que, no mbito do pensamento gramsciano, existe uma indissociabilidade entre conhecimento histrico, prxis poltica, luta cultural e processos de formao humana. Porm, no es pao desse artigo, poderei simplesmente indicar algumas das possibilidades heursticas dessa chave terica de leitura da sua obra. O projeto intelectual gramsciano, exposto na correspondncia carcerria entre os anos de 1927 a 1929, tem nos Quaderni o seu ponto de mxima abrangncia e elaborao. Porm, nesse momento, objetivo evidenciar, a partir da anlise da experincia poltica e intelectual de Gramsci nos anos que antecederam a sua priso, o processo de elaborao de seu conceito de cul -

tura que, a meu ver, decisivo para compreendermos a sua concepo de formao humana como parte de um processo complexo e con traditrio de luta cultural. Obviamente, no re tornarei sua infncia, ao primeiro texto que conhecemos dele, Oppressi e Opressore, de 1910, quando se elaborava, na prpria expresso gramsciana manifesta muitos anos mais tarde, o seu instinto contra os ricos, contra aqueles que o impediam de estudar; o instinto que, segundo ele, o livrou de se tornar um tra po engomado (id., 1964, p.23). Para de mons trar como as pre o cu pa es te ri cas com a cul tu ra e a for ma o hu mana che ga ram aos Qu a der ni, reto mo as suas pri me i ras ini ci a ti vas no sen ti do de con tri bu ir para a re no va o da cul tu ra so ci a lis ta na It lia, que es to ma te ri a li za das nos seus es cri tos e nas suas in ter ven es pro du zi das em dois pe ro do: de 1916 a 1918, no qual Grams ci se afir ma como ar ti cu lis ta nos pe ri di cos so ci a lis tas; e de 1919 a 1922, pe ro do mar ca do pe las lu tas ope r ri as em prol da or ga ni za o dos Con se lhos de F bri ca na ci da de de Tu rim e pela fun da o do Par ti do Co mu nis ta da It lia. O pri mei ro pero do, de fi ni do por Ma na cor da (1990, p.21-32) como os anos do jor na lis mo mi li tan te, uma fase na qual a op o po l ti ca pelo so ci a lis mo j nti da, mas as re fe rn ci as teri cas ain da se mos tram eclti cas e as ati vi da des prti cas per ma ne cem sem uma di re o pre ci sa. um pe ro do de in ten sa co la bo ra o em jor na is e re vis tas do mo vi men to so ci a lis ta ita li a no, tais como Il gri do del Po polo, o Avan ti e na re vis ta de cul tu ra so ci a lis ta Cit t Fu tu ra. Te o ri ca men te, h um ine qu vo co ide a lis mo nas suas po si es, nes se pe ro do, que o man tm como cr ti co ve e men te das in ter pre ta es natu ra lis tas e po si ti vis 3. Os re sul ta dos com ple tos dos meus es tu dos so bre o pen samen to grams ci a no, par ti cu lar men te so bre a sua con cep o do histo ri cis mo, da cul tu ra e dos pro ces sos de for ma o hu ma na, en con tram-se na Tese de Dou to ra do, de fen di da em mar o de 1999 na PUC-SP, in ti tu la da His to ri cis mo, Cul tu ra e For ma o Hu ma na no Pen sa men to de Anto nio Grams ci.

56

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

tas do ho mem e da his t ria, sus ten ta das por pers pec ti vas que se mo vi am da an tro po lo gia lom bro si a na ao evo lu ci o nis mo hist ri co spen ce ri a no, pas san do pelo ima gi na ti vo ma te ri a lis mo vul gar de Achil le Lo ria e Arturo La bri o la. Em con tras te com o fata lis mo e o de ter mi nis mo dessas con cep es, Grams ci (1972, p.24) de fi ne o ho mem como es p ri to, isto , cri a o his t ri ca e no na tu ral, pro cu ran do, com isso, afir mar as pos si bi li da des do homem como su je i to da sua hist ria. No pla no pro pri a men te da in ter ven o po ltica, pre va le ce o es co po da di fu so da cul tu ra hu ma nis ta e fi lo s fi ca no m bi to da clas se ope r ria, a partir da or ga ni za o de as so ci a es de cul tu ra. No con tur ba do ano de 1917, com ou tros jovens so ci a lis tas, ele par ti ci pa da fun da o do Club di vita mo ra le, sobre o qual ele es cre veu pe din do su ges tes para Lom bar do Ra di ce, expo en te da pe da go gia idea lis ta ita li a na. Na sua car ta, Grams ci reve la a in ten o de pro mo ver no Clu be a dis cus so desin te res sa da das ques tes ti cas e mo ra is, formar o h bi to da pes qui sa, da dis ci pli na e do m to do nos es tu dos en tre os ope r ri os so ci a lis tas. Ape sar da dura res pos ta de Ra di ce, que di ver gia de qua se to das as pro po si es pe da g gi cas do gru po, Mar co Au r lio e Vir glio, en tre ou tros cls si cos, eram lidos e dis cu ti dos, jun ta men te com Marx, Cro ce e Sal ve mi ni, em ses ses que re u ni am jovens in te lec tu a is e oper ri os, den tro de uma ambin cia mar ca da pela exal ta o do pa pel da von ta de mo ral do ho mem na trans for ma o da his t ria. Grams ci, nes se pe ro do, afir mou que o fi l so fo napo li ta no Be ne det to Cro ce era o ma i or pen sa dor eu ro peu da atu a li da de, en quan to Marx, no c le bre arti go La ri vo lu zi o ne con tro il Ca pi ta le, foi de fi ni do como um pen sa dor com in crus ta es po si ti vis tas e na tu ra lis tas (id., 1964, p.265). 4 Gramsci via no advento da Revoluo Russa um forte contra-exemplo da viso fatalista e etapista da histria e da poltica que sustentava que o socialismo seria resultante de leis naturais, independentes da vontade dos ho -

mens, e que surgiria primeiro naqueles pases em que as estruturas produtivas da sociedade capitalista estivessem j plenamente desenvolvidas. A crtica veemente dessas vertentes te ricas, presentes de forma hegemnica no movimento socialista italiano, levou-o a Croce e a seu movimento de reforma intelectual e moral da cultura italiana. Ser socialista e cro ceano para Gramsci no resultava em uma contradio, significava ser um europeu mo derno, universal, em oposio ao anacronismo terico de parte dos socialistas e ao ascetismo pedante dos intelectuais acadmicos. um perodo de um estilo apaixonado, que enfatizava o seu desprezo pelos estudantezinhos que sabem um pouco de latim e his tria, pelos advogadozinhos que conseguiram conquistar um diploma, pela corja de sabidos que corresponde a professores acanalhados, colecionadores de preciosidades inteis, ven dedores de quinquilharias (id., 1972, p.134-5). No nmero nico da revista Citt Futura, de fevereiro de 1917, ele afirma preferir um cam pons no movimento socialista a um professor universitrio (id., 1964, p.239). Cro ce, sem pre lon ge da Uni ver si da de, mas atu an te nas re vis tas de cul tu ra, apa re ce como a prin ci pal re fe rn cia te ri ca de um es ti co jo vem de 26 anos de ci di do pelo so ci a lis mo. Des se pe ro do, Grams ci ab sor ve a cr ti ca ao aca de mi cis mo e ao po si ti vis mo que per me a vam a vida uni ver si t ria ita li a na, da mes ma for ma que pro du zia as pri me i ras
4. A car ta a Lom bar do Ra di ce foi es cri ta em de zem bro de 1917 e foi, pos te ri or men te, pu bli ca da na Ri nas ci ta, 1964, n.10, p.32. Alguns me ses de po is do ar ti go La ri vo lu zi o ne con tro il Ca pi ta le, pu bli ca do no pe ri di co so ci a lis ta Avan ti, em 24 de de zem bro de 1917, Grams ci es cre veu um ar ti go in ti tu la do Nos tro Marx, no qual afir ma que em Marx a his t ria con ti nua sen do um do m nio das idi as, ainda que a sua subs tn cia seja a eco no mia. Cre io que o ter mo nos so, no t tu lo do ar ti go, sig ni fi ca as idi as de Marx li das luz do cro ce anis mo. Em car ta car ce r ria, mu i tos anos mais tar de, ele de cla ra que nos anos de uni ver si da de, tan to ele como boa par te dos in telec tu a is da sua po ca se en con tra vam em um ter re no co mum, que era este: par ti ci p va mos em tudo ou em par te do mo vi men to de refor ma mo ral e in te lec tu al pro mo vi do na It lia por Be ne det to Cro ce (Grams ci, 1996, p.446).

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

57

apro xi ma es sua con cep o de cul tu ra. Nes se pe ro do, ele con ce bia a cul tu ra como o ni co bem uni ver sal, ain da que o seu aces so es ti ves se res trin gi do na so ci e da de de clas ses. A cul tu ra per ma ne ce um pri vi le gio. A es co la um pri vi l gio e ns [os so ci a lis tas] no que re mos que con ti nue as sim. To dos os jo vens de ve ri am ser igua is di an te da cul tu ra (id., 1972, p.59). Logo, ao mo vi men to so ci a lis ta, ca bia a fun o de ge rar or ga ni za es, ri gi da men te dis ci pli na das, que lu tas sem pelo ob je ti vo de di fun dir a cul tu ra en tre os ope r ri os e os cam po ne ses po bres. A as so ci a o da idia da di fu so da cul tu ra ati vi da de po l ti ca das or ga ni za es socialistas o man te ve longe dos ex ces sos do ide a lis mo ita liano, pois o jo vem sar do pres su pu nha que o soci a lis mo no era sim ples men te uma idia, uma pre dis po si o do suje i to, mas sim uma vi so in te gral da vida, uma cul tu ra que se ex pres sa va e se difun dia por suas or ga ni za es. As or ga ni za es so ci a lis tas, que no se res trin gi am ao par ti do, devi am ocu par-se no so men te da ao po ltica, mas tam bm da ati vi da de cul tu ral (id., ibid., p.144-7). Para Grams ci, o aces so cul tu ra pro mo ve ria um novo modo de ser que de ter mi na ria uma nova for ma de cons cin cia (id., ibid., p.300-2). A difu so da cul tu ra vi sa va pro mo ver a ini ci a ti va e a au to no mia in te lec tu al da clas se ope r ria. Logo, os ter mos dis ci pli na, or ga ni za o e cul tu ra so cha ves nes se pero do de sua pro du o in te lec tu al e da sua in ter ven o po l ti ca. A orga ni za o e a dis ci pli na per mi ti ri am ao mo vi men to so ci a lis ta apro pri ar-se da cul tu ra e, as sim, cri ar as ba ses de uma cul tu ra au t no ma, pr pria da fu tu ra cida de ope rria, de ma ne i ra a li vrar as mas sas do des po tis mo dos in te lec tu a is de car re i ra (id., ibid., p.301). Des se pero do, inte res san te des ta car, no per cur so in te lec tu al grams ci a no, a cen tra li da de que as su me a ques to da cul tu ra e da sua or ga ni za o no in te ri or da luta pelo so ci a lis mo. Nos anos que se gui ram, mu i tas das idi as e pos tu ras grams ci a nas se mo di fi ca ram. Cro ce,

por exem plo, de mai or pen sa dor eu ro peu, pas sou a ser con si de ra do como a ma i or fi gura da re a o itali a na (id., 1978, p.150). Po rm, alm das ine vi t ve is rup tu ras, as su mi das no mes mo es ti lo apa i xo na do que mar cou os anos do jor na lis mo mi li tan te, po de-se ve ri fi car, tam bm, con ti nu i da des no seu per cur so in te lec tu al, par ti cu lar men te de ques tes que, em n veis dife ren tes de ela bo ra o, per ma ne ce ram du ran te toda a sua pro du o in te lec tu al. A cul tu ra, a sua or ga ni za o e o seu pro ces so de difu so, com pre en di dos como par te do pro ces so de afirma o po l ti ca da clas se ope r ria, so exem plos de pro ble mas que per ma ne ce ram ao lon go da sua obra. Nos anos de 1919 a 1922, no mbito de uma nova experincia jornalstica e organizativa, essas questes foram revistas e ganharam novas dimenses tericas. um perodo mar cado por importantes decises polticas que repercutiram sobre a sua produo terica. Gramsci troca o trabalho nos peridicos socialistas Grido del Popolo e o Avanti pela direo da revista de cultura socialista LOrdine Nuovo; o curso universitrio pela experincia de organizao da classe operria em Conselhos de Fbrica; o Clube de Vida Moral pela organizao da verso italiana do Proletkult sovitico; a militncia no Partido Socialista pela direo do Partido Comunista da Itlia. Essas no vas ex pe rin ci as so de ter mi nan tes para a sua con cep o de po l ti ca e de cul tu ra. O con ta to dire to com a or ga ni za o e com as lu tas da clas se ope r ria ita li a na no mo di fi cou a sua in ten o de con fe rir cen tra li da de ao front cul tu ral na luta po l ti ca. Con tu do, as no vas expe rin ci as per mi tem a Grams ci com pre en der, de uma for ma mais am pla, essa ques to. O lema do Gri do del Po polo, Instru-Vos, por que tere mos ne ces si da de de toda vos sa inte li gn cia, per ma ne ce no LOrdine Nu o vo. Po rm, est en cer ra da a fase evan g li ca da luta cul tu ral: do evan ge lho pre ci sa mos pas sar cr ti ca e re cons tru o (id., 1954, p.446).

58

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

Nes se pe ro do, os jo vens inte lec tu a is de i xam de ser os gui as, as lei tu ras de Mar co Au r lio so la te ra li za das e, so bre tu do, os ope r ri os dei xam de ser con si de ra dos como dis c pu los, alu nos. A em ble m ti ca afir ma o em 1916 de que to dos j so cul tos (id., 1972, p.146) foi re fi na da no m bi to de uma pers pec ti va que com pre en dia os ope r ri os e os cam po ne ses no mais como pas si vos recep to res da cul tu ra, mas sim como cr ti cos e produ to res de co nhe ci men to. No se tra ta de uma re t ri ca po pu lis ta, mas de uma re vi so do con cei to de cul tu ra que, sem re cu sar a idia da cul tu ra como um bem uni ver sal, amplia o concei to, de tal for ma que a cul tu ra no re pre sen ta mais algo pro du zi do por um con jun to se le to de in te lec tu a is e de pen den te de deter mi na da ini ci a ti va po l ti ca para ser dis tri bu da, de cima para ba i xo, para os v ri os se to res po pu la res. Grams ci cita, vri as ve zes, nos seus es cri tos, uma en tre vis ta do pro fes sor so ci a lis ta Anto nio La bri o la so bre a pol ti ca co lonial da It lia na fri ca na qual, in da ga do so bre como edu ca ria um abo r gi ne papu a no, La bri o la res pon deu que o fa ria es cra vo e, tal vez, com os seus des cen den tes, mu das se um pou co a sua pe da go gia. Grams ci (1954, p.469) re to ma in me ras ve zes essa idia para di zer: Ento que re is que aque le que era at on tem um es cra vo se torne homem? Come ai a tra t-lo, sem pre, como um ho mem. Tra tan do o ho mem como ho mem e no como cri an a, con si de ran do a sua ca pa ci da de de pen sar, em bo ra nem to dos te nham tido as mes mas con di es para ela bo rar com co e rn cia e logi ci da de as suas idi as, se es ta be le ce ria a pos si bi li da de de um com pro mis so pol ti co en tre os que lu tam pelo socialismo, de mane i ra a no re pro du zir o pa ter na lis mo de mu i tos mo vi men tos sur gi dos en tre os in te lec tu a is das clas ses al tas e m dias que se di ri gi ram ao povo. po sio de que to dos j so cul tos, so mam-se ou tras idias, pro du zi das em con tex tos di fe ren tes e com diver sos nveis de ela bo ra o, tais como to dos so fi l so fos, to -

dos so in te lec tu a is, ou aque la, do pe ro do da ex pe rin cia peda g gi ca na es co la de pre sos em Usti ca, de que os alu nos que ele en si na va na esco la eram se mi-analfabetos, mas in te lec tu al men te de sen vol vi dos (id., 1996, p.28). Essas in me ras pas sa gens no sig ni fi cam uma con ces so ao di le tan tis mo ou uma des va lo ri za o da cul tu ra sis te ma ti za da em fa vor de uma abs tra ta cul tu ra po pu lar, mas de no tam a sua in ten o de valo ri zar o conhe ci men to e a en ge nho si da de dos ho mens, mes mo da queles que no se edu ca ram no sen ti do tra di ci o nal do ter mo. Essa no o que si na li za para uma con di o se no de igual da de, mas de po ten ci al igual da de di an te do conhe ci men to no se es go ta na idia de uma na tu re za ou de uma es sn cia hu ma na ra ci o nal, pro pos ta de di ver sas for mas pela fi lo so fia de Pla to a Des car tes. To dos so cultos por que par ti ci pam da vida, con fron tam-se com a na tu re za e a so ci e da de, defron tam-se com pro ble mas re a is e pro du zem so lu es pr ti cas. Os con ce i tos de cul tu ra e de ho mem culto pre ci sa ri am ser re vis tos, par ti cu lar men te a partir da con si de ra o das di men ses uti li t ri as e pro du ti vas da vida, pr pri as do mun do do tra ba lho, que his to ri ca men te fo ram ex clu das da con cep o de cul tu ra. nes se novo pe ro do da pro du o grams ci a na que vis lum bra mos, de for ma n ti da, a ree la bo ra o de sua con cep o de cul tu ra. A va lo ri za o da cul tu ra hu ma nis ta no ce deu, em bo ra a cr ti ca ao cul to da tra di o, ao sen ti men ta lis mo e ao ro man tis mo, ca rac te rs ti cos da cul tu ra ita li a na oito cen tis ta, te nha sido afir ma da de for ma vi go ro sa. A aco lhi da de al gu mas te ses do fu tu ris mo mo vi men to cul tu ral que es ta be le cia a ne ces si da de de se valo ri zar as no vas ten dn ci as so ci a is e cul tu ra is que se abri am di an te das no vas con di es de desen vol vi men to so ci al foi de ter mi nan te nes sa re vi so do con cei to. A idia de um fu tu ro ba se a do em uma nova no o cul tural que re co nhe ce no pas sa -

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

59

do no a tra di o, mas o es t mu lo inova o e cri a o, no sur ge no pen sa men to grams ci a no como um ro man tis mo s aves sas, assim como se apre sen ta va entre al guns in te lec tu a is fu tu ris tas pr xi mos ao fascis mo, mas sim como uma pos si bi li da de his t ri ca que re que ria a afir ma o de um fato po l ti co, isto , uma clas se ope r ria ca paz de diri gir, de forma aut no ma e ori gi nal, as fun es de do m nio e de di re o da so ci e da de in dus tri al. Con tu do, a im ple men ta o des se pro je to depen dia de uma ao po l ti ca na sua mais pro fun da ra di ca li da de, isto , de um mo vi men to que fos se ca paz de trans for mar, na ex pres so de Grams ci, a psi co lo gia da clas se ope r ria. O so ci a lis mo pro du zi ria cul tu ral men te o que Grams ci de no mi nou de mo der no hu ma nis mo, pois re co nhe ce ria toda a cul tu ra como um bem uni ver sal, um bem que to dos os ho mens de ve ri am usu fru ir livre men te, porm, em con tras te com o an ti go hu ma nis mo renas cen tis ta, in clu i ria na sua acepo da cul tu ra a ques to das mo der nas tc ni cas pro du ti vas e dos pro ces sos de pro du o pr pri os do mun do mo der no ina u gu ra do pela in ds tria. Essa nova vi so de cul tu ra de ter mi nou uma subs tan ti va mo di fi ca o na sua con cep o da tti ca e da es tra t gia do mo vi men to so ci a lis ta, pois a cul tu ra no mais o ter ce i ro front, ao lado do po l ti co e do eco n mi co, mas sim o front que in clui to das as di men ses de um modo de vida, de uma ci vi li za o, de um proje to de refor ma in te gral da so ci e da de. O ma lo gro do pro je to so ci a lis ta na It lia e a ascen so do fas cis mo no sig ni fi ca ram o aban do no do pro je to po l ti co-cultural por par te de Grams ci. No pla no te rico, ni co pla no pos s vel de ser im ple men ta do na sua con di o de prin ci pal pre so pol ti co do re gi me fas cis ta, Grams ci deu con ti nu i da de re fle xo que am plia o con cei to de cul tu ra, ao inclu ir no seu in te ri or a ques to do tra ba lho, ao mesmo tem po que pro mo ve a dis jun o, no m bi to de sua te o ria pol ti ca, dos pro ces sos tc ni cos e das fun es pro du ti vas, pr pri as do in dus tri a lis mo, em

re la o apro pri a o pri va da da ri que za no m bi to do ca pi ta lis mo.


O conceito de cultura nos Quaderni

Procurei sinalizar no item anterior como, a partir de 1916, a questo da cultura e da sua organizao se apresentaram e se desenvolveram no calor da intensa experincia poltica gramsciana. Nesse momento, gostaria de dis cutir a questo da cultura na sua expresso conceitual mais elaborada na obra gramsciana, ou seja, a partir do significado que o conceito assumiu no interior dos Quaderni. A ri gor, pos svel afirmar que a imen sa ma i o ria das no tas dos Qu a der ni dis cu tem, de certa mane i ra, ques tes cul tu ra is. No se tra ta, ob vi a men te, de pen sar que as an li ses so bre Dan te, Dos to i evs ki, Goet he, Pi ran del lo, Man zo ni, ou mes mo so bre o Re nas ci men to, o hu ma nis mo ou o fu tu ris mo, cons ti tu em o cen tro das aten es grams ci a nas e, mu i to me nos, que as suas idi as repre sen tem uma re du o da po l ti ca, da eco no mia, da his t ria, a uma es p cie de cul tu ra lis mo, to em voga nos nos sos deba tes con tem po r ne os. Logo, para evi tar as impre ci ses con ce i tu a is, pas so, ime di a ta men te, an li se do con cei to de cul tu ra em Grams ci. Em uma nota in ti tu la da Re tor no ao De Sanc tis, es cri ta em me a dos de 1934, ou seja, um dos l ti mos es cri tos carce r ri os, Grams ci (1977, p.2185) co me a por re pro du zir uma idia do fi l so fo e his to ri a dor da li teratura ita li a na Fran ces co De Sanc tis: Falta a fi bra por que fal ta a f. E fal ta a f por que fal ta a cul tu ra. Con ti nua a nota as se ve ran do que cul tu ra, nes se sen ti do, s pode sig ni fi car uma co e ren te, uni t ria e na ci o nal men te di fun di da con cep o da vida e do ho mem, uma re li gio la i ca, uma fi lo so fia que te nha se trans for ma do pre ci sa men te em cul tu ra, isto , que tenha gera do uma tica, um modo de vi ver, uma con du ta civil e in di vi du al.

60

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

Po de mos ve ri fi car nes sa nota e, so bre tu do, acom pa nhan do o de sen vol vi men to do con cei to de cul tu ra nos Qu a der ni, nas in meras no tas que dis cu tem a ques to, a pre o cu pa o de Grams ci em afir mar o con cei to em duas di re es: de um lado, a cul tu ra sig nifica o modo de vi ver, de pen sar e de sen tir a re a li da de por par te de uma ci vi li za o e, em segun do lugar, con ce bi da como pro je to de for ma o do in di v duo, como ide al edu ca ti vo a ser trans mi ti do para as no vas gera es. Os dois sig ni fi ca dos do ter mo em Grams ci no cons ti tu em ino va es do pon to de vis ta semi o l gi co, pois, j en tre os gre gos e os la ti nos, as pa la vras pa i dia e hu ma ni tas as su mi am es sas sig ni fi ca es. A meu ver, o que po de mos desta car inici al men te, no uso grams ci a no do termo, a com pre en so uni tria dos dois sig ni fi ca dos, ou seja, cul tu ra signi fi ca um modo de vi ver que se pro duz e se re pro duz por meio de um pro je to de forma o. O se gun do aspec to que gos ta ria de des ta car no pode ser com pre en di do em termos es tri ta men te se mi o l gi cos, pois ul tra pas sa a es tru tu ra for mal do ter mo para se in se rir no m bi to de uma an li se so bre o pa pel po ltico de de ter mi na dos mo vi men tos cul tu ra is na his t ria ita li a na e eu ro pia. Em es pe ci al, o papel do hu ma nis mo, mo vi men to sur gi do na It lia en tre os anos de 1300 e 1600 e que teve no Re nas ci men to o seu apo geu. A refe rn cia cultu ra gre co-romana no Re nas ci men to , se gun do Grams ci, a forma par ti cu lar des se pero do de ex pres sar a nova con cep o de mun do que se opu nha con cep o re li gi o sa e me di e val de vida. O de sen vol vi men to da arte, parti cu lar men te na Tos ca na, de mons tra o vi gor desse mo vi men to de re no va o cul tu ral. Con tu do, ape sar dos es foros de ho mens como Ma qui a vel, esse mo vi men to de re no va o cul tu ral no ge rou, na It lia, uma re no va o no pla no pol ti co e ide o l gi co. O mo vi men to que se mos trou pro gres sis ta na Eu ro pa, cul mi nan do na for ma o dos Esta dos na ci o na is, na It lia signi fi cou o flo res ci men to de uma in te lec tu a li da de cos mo po li ta que jama is

se vin cu lou s mas sas ita li a nas que es ta vam, nes se pero do, naci o na li zan do-se. Esse o ca r ter rea ci o n rio do hu ma nis mo ita li a no que pos si bi li tou a reab sor o do mo vi men to nos mar cos da po l ti ca vati ca na me di e val e im pe ri al (id., ibid., p.1829). A te m ti ca foi re to ma da a par tir de di fe ren tes ngu los nos Qu a der ni e teve uma ver so, tal vez a mais ela bo ra da, em uma das l ti mas no tas dos seus es cri tos car ce r ri os, na qual o hu ma nis mo e o Re nas ci men to so con si de ra dos na his t ria ita li a na como re a ci o nri os do pon to de vista na ci o nal-popular e pro gres sis tas como ex pres ses do de sen vol vi men to cul tu ral dos gru pos in te lec tu a is ita li a nos (id., ibid., p.2350). Grams ci pro duz uma an li se his t ri ca ao mes mo tem po que con duz uma cr ti ca po l ti ca posi o eli tis ta do pro je to cultu ral que con ti nha aspec tos abso lu ta men te ino va do res, mas, na It lia, foi in ca paz de se di ri gir ao povo. No Re nas ci men to ha via duas for as so ciais em con flito: uma pro gres sis ta e ou tra re a ci o n ria, regres si va. A segun da triun fa e isto, se gun do Grams ci, est de mons tra do na pas sa gem do Re nas ci men to Con tra-Reforma. O Re nas ci men to fi cou restri to a um mo vi men to ar ts ti co, des ta ca do do povo e da na o. Ma qui a vel foi o pen sa dor que se mo veu na con tra-ofensiva da situ a o po l ti ca ge ra da no Re nas ci men to, pro pon do uma po l ti ca de apro xi ma o com o povo, as sim como as mo nar qui as da Fran a e da Espa nha es ta vam pro mo ven do. A bur gue sia ita li a na no foi ca paz de ul tra pas sar a sua fase cor po ra ti va e tor nar-se uma clas se poli ti ca men te au t no ma (id., ibid., p.648). Isto per mi tiu a absor o do hu ma nis mo no in te ri or do pro je to va ti ca no, pro mo ven do uma res ta u ra o que, como toda res ta u ra o, assi mi lou e desen vol veu o me lhor da clas se revo lu ci o n ria que ha via sido sufocada politicamente (id., ibid., p.652). No ide al de for ma o hu ma nis ta em vir tu de da dis tn cia en tre os inte lec tu a is e aque les que se ocu pa vam imedi a ta men te com

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

61

as fun es pro du ti vas na so ci e da de pre va le ceu o sen ti do con tem pla ti vo e desin te res sa do de cul tu ra, de tal for ma que o con cei to e os efe ti vos pro ces sos de for ma o, ba se a dos no ide al do ho mem cul to, no in clu am ne nhum con ta to com o uni ver so dos co nhe ci men tos que per pas sam o mun do ime di a to da produ o e do tra ba lho pro du ti vo. O ideal desinteressado de erudio nas boas artes fundado sobre os estudos da gramtica, dialtica, retrica, aritmtica, geometria, astronomia e da msica, os clssicos Trvio e Quadrvio representou historicamente as possibilidades, as necessidades e os limites de uma sociedade na qual o conceito e os contedos da cultura refletiam as enormes diferenciaes sociais, particularmente a diferenciao no que tange s funes produtivas. Essa concepo permaneceu repercutindo sobre a formao das elites intelectuais italianas, particularmente sobre a formao da intelectualidade meridional ligada estrutura agrria da pennsula. luz do seu histo ri cis mo, Grams ci com pre en de que essa con cep o de cul tu ra foi pro du zi da histo ri ca men te e teve o seu pa pel so ci al, j que es te ve sem pre rela ti va men te ar ti cu la da s ca rac te rs ti cas de um de ter mi na do modo de vi ver, que su pu nha uma de ter mi na da for ma de pro du zir e de dis tri bu ir a ri que za so ci al cri a da pelo tra ba lho. O la tim, o gre go, as hu ma ni da des em sen ti do am plo, con fi gu ra vam o ide al de for ma o, enquan to esse era or g ni co a uma eta pa his t ri ca, na qual o tra ba lho e a vida in te lec tu al eram con si de ra dos co i sas abso lu ta men te distin tas. A ques to que se abre na an li se grams ci a na da cul tu ra a n ti ma re la o en tre a cul tu ra e a es tru tu ra so ci al. No obs tan te, pre ci so cuidado para no com pre en der essa re la o en tre a cul tu ra modo de viver e pro ces so de for ma o e a es tru tu ra so ci al, de for ma es que m ti ca, re du ci o nis ta do pr prio con cei to de es tru tu ra so ci al. Para Grams ci, a cul tu ra, ma te ri a li za da em uma rede de as so ci a es, pode e deve ser

com pre en di da es tru tu ral men te; con tu do, ne ces s rio sem pre ter pre sen te que ho mens, gru pos e clas ses so ci a is se mo vi men tam nes sas es tru tu ras, lu tan do pe los seus pro je tos, pe las suas am bi es, de ter mi nan do uma di n mi ca so ci al per ma nen te e im pre vi s vel nos seus re sul ta dos. Nes sa rela o en tre os in di v du os e a so ci e da de, que in clui liber da de, cons tran gi men to, proje tos, pr ti cas e de ter mi na es, de sen vol ve-se a luta so ci al ou, na ex pres so mais pro pri a men te grams ci a na, a luta cul tu ral que, nes sa pers pec ti va, no se re duz a um em bate en tre do mi nan tes e do mi na dos. Nos es cri tos so bre A Qu es to Me ri di o nal, de 1926, Grams ci evi den cia que, his to ri ca men te, o cam po ns sar do se sen tia mais pr xi mo do pro pri e t rio de terra que o ex plo ra va do que do ope r rio se ten tri o nal. A ri gor, con cebia que a ra zo da sua mi s ria era a exis tncia des sa aris to cra cia in dus tri al que in clu a ope r ri os e in dus tri a is sem dis tin o. O me ri di o na lis mo, os mo vi men tos se pa ra tis tas, os pre con ce i tos de toda ordem en tre as re gies ita li a nas so exem plos des sa din mi ca so ci al que no se reduz po si o ocu pa da pe los ho mens na es tru tu ra eco n mi ca da so ci e da de. A cul tu ra com pos ta de ml ti plas am bin ci as: a fa m lia, a regio, a ln gua, a clas se so ci al, a reli gio, a es co la, o tra ba lho, en fim, na ex pres so de Grams ci, as di ver sas so ci e da des que pro du zem os ho ri zon tes cul tu ra is de for ma o do in di v duo em soci e da de. A cul tu ra de uma po ca o re sul ta do do em ba te e da in te ra o das con cep es de mun do, das ex pe rin ci as e das pr ti cas so ci a is que per pas sam es sas dife ren tes ambin ci as cultu ra is. As di fe ren tes po si es ocu pa das na es tru tu ra eco n mi ca da soci e da de deter mi nam re la ci o na men tos dife ren tes dos ho mens com a cul tu ra, com a so ci e da de, com a na tu re za; con tu do, a ao des sa vari vel im por tan te deve ser com pre en di da no in te ri or de um pro ces so mais com ple xo de afirma o de um de ter mi na do modo de vida.

62

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

A partir des sa com pre en so do pro ces so de for ma o do in di v duo nas v rias am bin ci as so ci e t ri as, Grams ci afirma que o dado novo da cul tu ra mo der na, em con tras te com o mun do me di e val e re nas cen tis ta, a ques to da pro fun da mo di fi ca o nos pro ces sos pro du ti vos, a par tir do ad ven to do in dus tri a lis mo, que de sen ca de ou no vas de man das so ci a is, tornou mais com ple xa a vida so ci e t ria, ampli ou o mer ca do de tro cas e ge rou uma nova re la o en tre o co nhe ci men to cien t fi co e a pro du o a par tir da tec no lo gia. Nes se novo ho ri zon te so ci al, o tra ba lho pro du ti vo as su me uma po si o de des ta que na con for ma o do modo de vi ver e dos pro ces sos de for ma o hu ma na, de tal ma ne i ra que o re gi o na lis mo, a fam lia, a re li gio no es tejam su pri mi dos nes sa nova fase ina u gu ra da pela in ds tria, mas que, cer ta men te, no ocu pam mais a mes ma po sio que ocu pa vam nos pe ro dos his t ri cos ante ri o res. No seu pri mei ro Ca der no, Grams ci ana lisa a cri se do Oci den te e sus ten ta que o ca to li cis mo me di e val re pre sen tou uma uni da de do ociden te que a Re for ma ps em cri se. Aps dois s cu los de luta re li gi o sa, uma nova uni da de con so li dou-se nos s cu los XVIII e XIX: o ca pi ta lis mo. A nova uni dade oci den tal es ta be le ceu-se so bre trs pi la res: o es p ri to cr ti co, o es p ri to cien t fi co e o es p ri to ca pi ta lis ta (talvez se ria me lhor dizer in dus tri al) (id., ibid., p.83). A igre ja se apre sen ta como uma pos si bi li da de, como uma al ter na ti va a essa nova uni da de oci den tal. Mas a igre ja o fs sil de uma an ti ga uni da de, que no pode mais ser res ta be le ci da. O indus tri a lis mo uma nova for ma de pro du o que su pe uma nova uni da de, ago ra no mais res tri ta ao oci den te, que de man da uma nova for ma de ci vi li da de, de cul tu ra, que, nos ho ri zon tes his t ri cos grams ci a nos, es ta va sen do dis pu ta da, fun da men tal men te, por dois pro je tos: o ca pi ta lis mo e o soci a lis mo. Se con si de ra mos que Grams ci no ino va quan do com pre en de a cul tu ra como modo de vi ver e proces so de for ma o do in di v duo, cer ta men te ele ino va radi cal men te, ao no con si -

de rar es sas duas di men ses no in te ri or de um ide al de vir tu de, uma are te abs tra ta, mas sim como uma di n mi ca so ci al pro du zi da pela e na luta so ci al. O re sul ta do des sa luta pode ser ana li sa do, com os re cur sos da pes qui sa his t ri ca, no con cei to e nos con te dos da cul tu ra que pre va le ce ram histo ri ca men te, mas, so bre ma ne i ra, nas for mas como his to ri ca men te a cul tu ra se or ga ni zou, ou seja: nos ti pos de ins ti tu i es gera das, nos di fe ren tes graus de hi e rar qui za o des sas ins ti tu i es e na ques to do aces so a es sas ins ti tu i es. No m bi to da or ga ni za o da cul tu ra con si de ran do os tipos de asso ci a es e o diver sos n veis de hi e rar qui za o , es to sen do ge ra dos os pro du tos cul tu ra is e os proces sos de for ma o, seja das eli tes in te lec tu a is ou dos de ba i xo. in te res san te desta car como a pre o cu pa o de evi den ci ar a ao dos vri os su jeitos so ci a is na his t ria cul tu ral, em es pe ci al da que les se to res das clas ses subal ter nas que his to ri ca men te no eram re co nhe ci dos como pro ta go nis tas da vida cul tu ral, no ge rou na obra grams ci a na con ces ses ao po pu lis mo e ao na ci o na lis mo ro mn ti co que, de tem pos em tem pos, en tro ni zam um ide al abs tra to de cul tu ra po pu lar. Grams ci v a cul tu ra den tro de uma es tru tu ra hie rar qui za da, com uma eli te di ri gin do-a e, so bre tu do, en fren tan do os ele men tos bi zar ros, mgi cos, folcl ri cos, que per me i am o sen so-comum de gran des par ce las da po pu la o. A luta cul tu ral , tambm, uma luta con tra a pre do mi nn cia de am bin ci as atra sa das que atu am na for ma o dos ho mens em so ci e da de. A questo a ser enfrentada pela prtica poltica, no mbito de um projeto de reforma cultural profunda, no est no fato de existir uma elite e uma alta cultura, mas sim na estruturao de uma complexa rede de associaes de cultura que permita um movimento promo cional do indivduo. Gramsci nos fala de uma cultura da promoo, baseada em um compromisso poltico e em um austero empenho individual e social. A relao entre governantes e

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

63

governados permanece, mas nos marcos de um compromisso poltico entre a elite governante que no economicamente dominante, mas in telectualmente dirigente e o povo-nao. O compromisso poltico entre os que dirigem e os que controlam os dirigentes se produzir no in terior desse sistema de organizaes, que dever estar sintonizado com o objetivo de elevao in telectual do conjunto da sociedade e de identificao e promoo daqueles que se mostrarem mais aptos para as funes de dirigentes e de or ganizadores da cultura. O grau de hierarquizao das associaes de cultura denota o quanto complexa a vida cultural em um determinado perodo histrico. Os tipos de revistas e jornais, alm das suas tira gens; as caractersticas e o nvel de homogeneidade ideolgica dos partidos polticos; os vrios nveis da estrutura escolar; a quantidade de aca demias cientficas, literrias e filosficas, bem como a amplitude das suas intervenes sociais so expresses do grau de desenvolvimento so cial. Alm disso, permitem a visualizao da na tureza dos conflitos que ocorrem entre os dife rentes grupos, classes e indivduos no interior desse sistema, bem como a correlao de foras estabelecida em cada momento da luta social. A luta ocor re em to dos os do m ni os da cul tu ra, no m bi to da pro du o, divul ga o e edi to ra o da que les pro du tos mais usu al men te con si de ra dos como obras cul turais, tais como a li te ra tu ra, o te a tro, a m sica, o ci ne ma, que las pr ti cas e te o ri as que es to vincu la das mais ime di a ta men te s for mas de pro du zir, tais como a tc ni ca de pro du o, os ins tru men tos de tra ba lho, o tempo de di ca do pro du o, a re la o en tre a cin cia e a tec no lo gia, a nor ma ti za o ju r di ca do tra ba lho, en fim, tudo que per pas sa o mun do da pro du o. At mes mo aque les as pec tos con si de ra dos como de foro n ti mo do in di v duo, aque les es tri ta men te ti cos e com por ta men ta is, tais como as mo da li da des de unio ci vil, a se xu a li da de, o con su mo, so per pas sa dos por essa di n mi ca de luta en tre as di ver sas con cep es de mun do.

Concluses

Con cluo esse ar ti go reto man do os dois sig ni fi ca dos do ter mo cul tu ra tra ta dos an te ri or men te, mas, ago ra, no sen ti do mais pro pri a men te grams ci a no, ou seja, um pro ces so de for ma o que cor res pon de a um modo de vida que tem a sua afir ma o so ci e t ria na luta en tre os di ver sos pro je tos pol ti cos que vi sam di re o da soci e da de. Grams ci pen sa a ques to da for ma o do indi v duo como uma fun o es tra t gi ca da po l ti ca, como par te da im ple men ta o do pro je to de uma clas se na pers pec ti va de se fa zer he ge m ni ca, como ta re fa de uma van guar da so bre a mi li tn cia, como res pon sa bi li da de dos mais ve lhos peran te os mais jo vens, na pers pec ti va de criar for mas mais avan a das de ci vi li da de. Com pre en der toda a am pli tu de des sa pers pec ti va da di re o e da ao po l ti ca, por meio dos pro ces sos de forma o, depen de, pri me i ra men te, de uma per cep o am pliada da po l ti ca que a si tue para alm da que las aes que tri vi al men te se cos tu mam clas si fi car como pr ti cas po l ti cas. Fa zer pol ti ca, no sen ti do con fe ri do por Grams ci, signi fi ca in ter vir so bre a am bin cia cultu ral, criar as con di es para a assun o de deter mi na dos prin c pi os de civi li da de que se tor nem regra de con du ta; sig nifica educar o ho mem den tro de um con for mis mo posi ti vo e propos to, no qual seja pos svel ob ter o seu con sen ti men to ati vo para a re a li za o de de ter mi na dos fins, mes mo que isto repre sen te toda uma gama de sa cri f ci os. Tra ta-se, a rigor, das ques tes vin cu la das gran de pol ti ca, fun da o de no vos Esta dos e no das con ver sas de cor re dor, das in tri gas parla men ta res, da pe que na po l ti ca do dia-a-dia (id., ibid., p.1563). Para Grams ci, se na eco no mia a ques to fun da men tal a te o ria do va lor, ou seja, a re la o en tre o tra ba lha dor e as rela es de pro du o; na fi lo so fia a pr xis, isto , a re la o en tre a von tade hu ma na e as re la es

64

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...

materiais que cons ti tu em a es tru tu ra pro du ti va da so ci e da de; na po ltica, o de ter mi nan te a re la o en tre o Estado e a so ci e da de civil, isto
Referncias Bibliogrficas

, a in ter ven o do Estado (von tade cen tra li za da) para edu car o edu ca dor, o am bi en te so ci al em geral (id., ibid., p.868).

BADALONI, Nico la. Il fon da men to teorico del lo sto ricismo grams ci a no. In: ROSSI, Pietro (org.). Grams ci e la cul tu ra con tem po ra nea. Roma: Riu ni ti, 1975. BOBBIO, Nor ber to. Saggi su Grams ci . Mi lano: Feltri nel li, 1990. BROCCOLI, Ange lo. Antonio Grams ci e leducazione come ege monia. Fi ren ze: La Nu o va Italia, 1972. CROCE, Be ne det to. Te o ra e histo ria de la historiografa. Bu enos Ai res: Imn, 1953. GRAMSCI, Anto nio. La cit t fu tura. Turim: Viglon go, 1950. [fac-simile] _______. Lordine nu ovo (1919-1920). Turin: Ei naudi, 1954. _______. 2000 pa gine di Grams ci. Mi lano: Il Saggi a to re, 1964. _______. La forma zi o ne delluomo: scrit ti di pe da go gia. Roma: Ri u ni ti, 1967. _______. Scrit ti gi ovanili (1914-1918). Turin: Ei naudi, 1972. _______. Quaderni del car cere. To rino: Eina u di, 1977. _______. La construzione del Parti to Comu nis ta (1923-1926). 5.ed. Tu rin: Ei naudi, 1978. _______.; BORDIGA, Ama deo. Con selhos de fbri ca. So Paulo: Brasi li en se, 1981. _______. Lettere dal car ce re. Paler mo: Sel le rio, 1996. MANACORDA, Ma rio. O princ pio educa ti vo em Grams ci. Porto Ale gre: Artes M dicas, 1990. NOGUEIRA, Mar co Aur lio. Grams ci, a questo de mocrtica e a esquer da no Bra sil. In: COUTINHO, Car los Nel son; NOGUEIRA, Marco Aurlio (orgs.). Grams ci e a Amri ca La ti na. Rio de Ja neiro: Paz e Terra, 1988. p.129-52. NOSELLA, Pa o lo. A escola de Gramsci. Porto Ale gre: Artes M dicas, 1992. _______. Grams ci e os educadores bra si le i ros: um balan o cr ti co. In: NOSELLA, Pa o lo et al. Qual compro mis so po ltico?. Bragana Pa ulista: Edusf, 1998. p. 23-42. RADICE, Gi useppe Lom bar do. Il pensi e ro pedagogico dellidealismo: anto lo gia dagli scritti di Genti le. Brescia: La Scu ola, 1958. RA GAZ ZI NI, Da rio. So ci e t in dustriale e for mazione umana nel pen siero di Grams ci. Roma: Ri u ni ti, 1976. ________. Dall in dividuale al so ci a le. Cri ti ca Mar xis ta, n.23, 1987. VACCA, Gi u sep pe. Anto nio Grams ci 1926-1937: la linea dombra dei rapporti con il comin tern e il parti to. Roma: Isti tuto Grams ci, 1992. VIEIRA, Car los Edu ar do. O his to ri cis mo grams ci a no e a pesqui sa em educa o. So Pau lo, 1994. Dis sertao (Mestra do) Pon ti f cia Universidade Cat li ca de So Paulo.

Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 25, n. 1, p. 51-66, jan./jun. 1999

65

_____. O his to ri cis mo de Be nedetto Croce. Re vis ta de Filo so fia, Cu ritiba, n. 10, p.7-22, abr. 1996. _____. His to ri cis mo, cultu ra e formao hu mana no pensa men to de Antonio Grams ci. So Pau lo, 1999. Tese (Dou to ra do) Pon ti f cia Univer si da de Ca tlica de So Pau lo. WILLIAMS, Ray mond. Cul tu ra. So Paulo: Paz e Terra, 1992.

Recebido em 01 maio 1999 Apro va do em 22 jul. 1999

66

Carlos Eduardo VIEIRA. Cultura e formao humana...