Você está na página 1de 4

GBRECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

zittingspla.ats Curayoo
Uitspraak: 16 augustus 2004
Zaaknummer: AR 1087/99 en 188/99
VOimisnr.
VON!'IIS
in de zaak van:
de naamloze vcnnootschap
gevestigd op Cura1too.
e1seres in conventie/ge<!aagde in reoonventic
gemachtigde: 111t. MF, Murray,
t
tegen;
1. de naamloze vennootschap
N&G IMPORT & EXPORT N.V"h.o.d.n. "Bad Bnyz Toyz",
gevestigd op ~ a o .
2. HENDRIK SCHOITE,
wonende op Cum:yoo,
J. GERRlT FRA.'1CISCO SCHOTTE,
wonende op Curnyoo,
4. NATHALlE MARLENE SALAS,
wonende op Curru;:ao,
gedaagden in conventielgooaagde sub I !evens eiseres in reconventie,
gemachtigde: mT. R.J. Bas,
en tegen;
5. RICHARD ESTEBAN SALAS,
wonende op CtmlyBO,
6. LOUISE SALAS-NEUMAN.
wonende op ~ a o ,
gedaagden,
gemachtigdc: Tnr. W.H. Braam.
2
1. Het verderc verJoop de;rprocedum,
Dit blijkt uil de volgenrle processtukken:
het tussenvonnis van 10 november 2003;
de akte na russenvQrmls zijdens gedaagden sub 5 en sub 6;
de abe na tussenvo:rm.is (met produclie) zijdens
2. De beoordeling van het geschiL
2,1 Bij voonneld tussenvonnis beeft het Gerecht het volgende QvetWogen:
"Ret Gerecht tal de zaak nag eenmaalruufr de Tol verwiizcn WJQr utt/aling
zijdens omdat he! ht Gerecht nog nwl geheei duideJijk is welk bedrag,
rmning Iwudende met het "terugdraaien c.q. ongedaan m(1/ten" van de charge
backs en de beta/ingen zjjdens gedaagden sub j en sub 6. tl.'Ordt venaeht
zic;' nag #:nmaal uii Ie luten en (Jan te geven wat per welke datum zij, rekening
houdende met he! terugdraaien c.q. de ongedaanmaking van de cvltargRha<:ks en
de betalingen ;:ijdel1S de gedaagden sub 5 en sub 6, uit hoofde van de fening en de
rekeningcauranifaciliteit van de Bad Boyz Toyz te vordcnm heeft. Over het
verschuldigde bedragis een rente verschufdigd van 18%perfaar llU part/jen dil
zifn overeengekomen alsmedc il'lcasso/rosten tiJn bedmge van J5% nu par/yen
zulks ook (althans 20% doch cM/arm het liquidatietarief vermfmterd naar 15%)
zijn ovcreengelromen. "
2.2 De gedaagden sub 5 en sub 6 zijn in hun me na tussenvonnis ingegaan op hun
veroordeling in de kosten, l,oals Qverwogen in rechtsoverweging 2.3 van
voomoemd tussenvonnis. Tevergeefs, bet Gertcht heeft zijn oordeel over de
v('>tdeting reeds gege'\le'fl in voomteld tussenvonrus en ziet geen. aanleiding danrop
terug te komen.
2.3 heeft btj akte na tussenvonnis gemotiveerd aangegeven dat zij
chargebacks buitcn beschouwing iatende- uit haofde van de overdraft fa\;ility een
bedrag ad Nail. 33.499,44 vermeeroerd met 18% rente per jaar te herekenen vanal'
31 januari 2000 en le verrneerderen met. een bedrag ad Nafl5,024,92 (zijode 15%
incassok-osten bereken.d over de hoofdsom) van gedaagden sub 1 lot en met sub 4
tc vorderen heeft. Vit hoofde van de lening heeft zij Nafl. 82.926,24 te vorderen.
dit bedrag te vcnneerderen met een rente van 18% perjaar. te berekenen vanaf31
januari 1998 en fe venneerderen met Nafl (zijnde 15% mC35$okosten
bereken.d over de hoofdsom). Voor wat betreft de gedaagden sub 2 tot en met 4
uitcraard voor 2{)vtf hun borgstelling zulks toelaat
2.4 Nu haar bereken.ingen inzichteliJk hee:ft gemaakt en gooaagden sub 1 tot en
met 4 de bcrekeningen. met mecr hebben weersproken lan het Oerecht zijn
eindbcstissing iI) CQnventie geven. De vorderingen worden tot de hiervoor onder
2.3 genoemde bedragen toegcwezen met veroordeling van gedaagden sub 1 tot en
,
. I
I I
I
I
I
i
3
I
I
i
I
met 4 in de kosten van dcze procedure. Wat betreft de kostenveroordeling ten
I
aanzicn van de gedaagden sub 5 en sub 6 zal het Gerecht uitgaan van tarief
onbepaalde waarde. Van het door eiseres betaalde griffiegdd ad NafL 2.500,-
I
I
i
kOr.:1t Kafl. 1.668,-- VOOr rekening van ged:aagden sub 1 tot en met sub 4 er. Nail,
832,-- voor rekening van de gedaagden sub 5 en sub 6.
i I
I I
I
I
I
i
Het Gerecht
I
in conventie
I
veroordcelt gedaagden sub 1 tot en met 4 hoofdclijk. aldus dat indien de een zal hehben
I
betaa!.d de anderen mUen zjjll gekweten. om aan eiseres tegen bchoorlijk bewijs van
k"Wijting te betalen: '
een bedrag ad NaiL 33.499,94, verrneerderd met 18% rente per jaar te berekenen
I i
vanaf31 januari 2000 en I.e vermeerderen met een bedrag ad Nan. 5.024,92; , ,
een bed:rag ad Nafl, 82.926,24, venneerderd met 18% rente per jaar te berekenen
vanaf 31 januari 1998 en te venneerderen met een bedrag ad Natl 13.438,94;
met dien ven.iande dat de gedaagden sub 2 tot en met 4 niet gehouden zijn meer te
betalen dan het bedrag van hun borgstelling;
I
verklaart dit vanni:; tot zover uitvoerbaar hij ,
verkJaart vanwaarde de ten laste van de gedaagden sub 2, sub 3 en sub 4 gelegde
I

i
veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 in de kosten van dC"ze procedure. deze voor
I
zover gerezcn <lan de zijde van eiseres en tot op heden begroot op Natl.
I
griffierecht, Naf1. 1.816,15 rleurwaarderskosten en NaIl voor salaris
gemachtigde;
I
veroordeelt gedaagden sub 5 en sub 6 in de kosten van dele procedure, deze voor zuver
gerezen aan de zijde van eiseres: en tot op heden begroot op Nafl. 800.- griffierecht, Nail.
1.081,15 deurwaarderskosten en Natl. 4.500,- voor salaris gemach1igde;
wijst afhet meer ofanders gevorderde;
in reconventie
wijst het verzoek af;
veroordeelt eiseres (Bad Boyz Toyz) in de kosten van dezc procedure, deze voer zQver
gerezen aan de zijde van gedaagde en tot op hedClll>egroot op voor
salari.s gemachtigdc.
I
i
I
1
I

4
Dit VOmllS is gewezen door rltr. R. W,I, van Veen, reehter in het Ge:echt voormeld. en
uitgesproken in het openbaar op Cura900 ter terechtzitting van 16 augustus 2004 in
tegenwoordigheid van de griffier.