Você está na página 1de 3
PERUN WZMACNIACZ MOCY AUDIO PERUN 2.A WSTÊP Przedstawiony wzmacniacz jest uniwersalnym wzmacniaczem audio do zastosowania w
PERUN
WZMACNIACZ MOCY AUDIO
PERUN 2.A
WSTÊP
Przedstawiony wzmacniacz jest uniwersalnym wzmacniaczem audio do
zastosowania w samodzielnych konstrukcjach wzmacniaczy, albo do
wmontowania w miejsce ju¿ istniej¹cego uk³adu wzmacniacza. Uk³ad
cechuj¹ bardzo dobre parametry muzyczne i dosyæ du¿a moc która
zale¿nie od zasilania i zastosowanych elementów mo¿e wynosiæ od 20 do
ok. 120W.
SCHEMAT
Schemat wzmacniacza jest klasyczny. Na wejœciu para ró¿nicowa Q1 i Q2.
Zasilana jest ze Ÿród³a pr¹dowego na tranzystorach Q3 i Q4. Nastêpny
stopieñ jest zrealizowany na Q10 zasilany ze Ÿród³a pr¹dowego Q7 i Q8. Q9
s³u¿y do regulacji pr¹du spoczynkowego tranzystorów koñcowych zale¿nie
od temperatury. Musi byæ on tak zamontowany, ¿eby by³ zapewniony kontakt
termiczny z tranzystorami koñcowymi. Mo¿na go zamontowaæ bespoœrednio
na którymœ z tranzystorów koñcowych, albo na radiatorze. Uk³ad
wyposa¿ony jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe na tranzystorach Q11
i Q12.
R18 F1 100nF/63V 470uF/63V 1 100 FUSE C4 C3 R6 R14 C14 +40V 390 75 100pF
R18
F1
100nF/63V
470uF/63V
1
100
FUSE
C4
C3
R6
R14
C14
+40V
390
75
100pF
Q13
Q15
BD243C
2SC5200
Q3
Q7
BC560
BC560
R5
R13
Q4
D1
47k
15k
BC560
Q8
R20
BD140
1N4148
C12
22
3,3nF
R24
R7
Q11
1,5k
2,2k
BC550
R22
6k
R12
1
R3
R4
150k
22
22
R15
D3
WY-
Q1
Q2
C17
1k
Q9
1N4148
BC560
BC560
10pF
BD139
R26
R31
47
0,25-5W
C1
R1
R11
2
1
1
4,7k
33k
1uF
R2
C11
R27
R32
R28
WY+
WE
33k
R10
R16
1uF/63V
47
0,25-5W
8,2/2W
C2
1nF
470
220
D4
R30
C7
1N4148
330
1nF
PM1
1
C16
4,7k
C8
C9
R23
100nF/63V
Masa
Q12
6k
R25
BC560
100uF/25V
100nF/63V
1,5k
R21
C13
D2
3,3nF
22
C10
Q5
Q6
100pF
1N4148
BC550
BC550
Q10
BD139
Q14
Q16
C6
C5
BC244C
2SA1943
R8
R9
R17
C15
560
560
10
100pF
R19
F2
1
100nF/63V
470uF/63V
100
FUSE
-40V
KONSTRUKCJA
Wzmacniacz zmontowano na
jednostronne j p³ytce drukowanej.
Stopieñ steruj¹cy umieszczono na
osobnych radiatorach. Tranzystory
koñcowe mo¿na zamontowaæ albo
bezpoœrednio na radiatorze, albo za
pomoc¹ k¹townika aluminiowego.
Tranzystory koñcowe montujemy
stosuj¹c podk³adki izolacyjne mikowe
albo silikonowe. Gdy zastosujemy
TIP35/36 trzeba koniecznie
odizolowaæ œrubkê od radiatora. Tranzystor Q9 nale¿y zmontowaæ na
przewodach i umieœciæ na radiatorze obok tranzystorów koñcowych.
Zasilacz powinien byæ niestabilizowany o napiêciu i mocy zale¿nym od
potrzebnej mocy wyjœciowej z zapasem okoo 40-60%,, czyli je¿eli chcemy
mieæ 100W, to powinien zastosowaæ transformator o mocy ok 150W. W
prototypie zastosowano transformator 2x26V co daje po wyprostowaniu + -
36V. Sprawdzany te¿ by³ z transformatorem 2x28V, co daje
napiêcie sta³e + - 39V.
SPIS ELEMENTÓW C1, C11 C10, C14, C15 C12, C13 1uF 2 100pF 3 3,3nF 2 C17
SPIS ELEMENTÓW
C1, C11
C10, C14, C15
C12, C13
1uF
2
100pF
3
3,3nF
2
C17
10pF
1
C2, C7
C3, C5
C4, C6, C9, C16
1nF
2
470uF/63V 2
100nF/63V 4
C8
100uF/25V 1
CON1
WE
1
D1, D2, D3, D4
F1 F2
1N4148
4
FUSE
2
PM1
4,7k
1
Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q12
BC560
6
Q14
BC244C
1
Q13
BD243C
1
Q15
2SC5200
1
Q16
2SA1943
1
Q5, Q6, Q11
BC550
3
Q8
BD140
1
Q9 Q10
BD139
2
R1
4,7k
1
R10
470
1
R12
150k
1
R13
15k
1
R14
75
1
R15
1k
1
R16
220
1
R17
10
1
R18 R19
R2 R11
R22, R23
R24 R25
R26 R27
100
2
33k
2
6k
2
1,5k
2
47
2
R28
8,2/2W
1
R3 R4, R20, R21
22
4
R30
330
1
R31 R32
0,25-5W
2
R5
47k
1
R6
390
1
R7
2,2k
1
R8 R9
Radiatory
Podk adki mikowe
560
2
Radiatory
4
2
UWAGI
Je¿eli mamy zamiar zasilaæ wzmacniacz wy¿szym napiêciem ni¿ + - 45V, to nale¿y
wymieniæ Q8 na MJE350, a Q10 na MJE340. Tak samo tranzystory steruj¹ce Q13
na MJE15032 albo MJE15030, a Q14 na MJE15033, albo MJE15031. Wymieniæ te¿
nale¿y tranzystory wszystkie BC560 na BC556, a BC550 na BC546. Zwróciæ te¿
trzeba uwagê na napiêcie kondensatorów w zasilaczu.
W s z e l k i e p r a w a z a s t r z e ¿ o n e D o u ¿ y t k u w y ³ ¹ c z n i e n i e k o m e r c y j n e g o
Skarbimir Ruciñski
kociak31@poczta.onet.pl