Você está na página 1de 2

VACATURE Tijdelijkmedewerker:opstartDutchCaribbeanLibraryAssociation Standplaats: Curaao&Paramaribo Periode: november2011(ofeerder)totmaart2012 Deadline: 23september2011 Achtergrond DitjaarisbeslotentotdeoprichtingvandeDutchCaribbeanLibraryAssociation, DCLA.HiermeewordthetplatformvanbibliothekenenkenniscentrauitSuriname endezeseilandenvandevoormaligeNederlandseAntillenenArubaeenofficile verenigingdiezichzalaffilirenaandeinternationaleenregionalevakverenigingen.

ingen. Ditiseenbelangrijkestapvoorhetprofessionaliserenvanonzekennisen informatiecentraenvoorhetverbredenenmoderniserenvande informatiedienstverleningaanonzesamenleving. NavestigingvandeverenigingopCuraaoinseptember2011zalinfebruari2012 deoprichtingsvergaderingplaatsvindeninSuriname.Indetussenliggendemaanden wordtinorganisatorisch,inhoudelijkenprocedureelopzichtdebasisgelegdvoor denieuweassociatie.Daarbijkrijgenwesteunvandiversevakinstellingen,zoalshet NetherlandsLibraryPlatformFOBIDenhetBuildingStrongLibraryAssociations (BSLA)programmavandeInternationalFederationofLibraryAssociationsand Institutions(IFLA). Voordeondersteuningvandezewerkzaamhedenzoekenwijeentijdelijk medewerker(starterofstagiaire). Werkplekenaansturing DemedewerkerzaleenvastewerkplekkrijgenaandeUniversiteitvande NederlandseAntillen(UNA),enindedagelijksewerkzaamhedenbegeleidworden doorMargoGroenewoud,hoofdLibrary&ResearchServicesvandeUNA. InhoudelijkekaderswordengevormddoorhetbestuurvanDCLA,inhoudelijke ondersteuningwordtgegevendoorLianneLeonora,BSLAfacilitatorvoordeDutch Caribbean.Indienhetnodigisdatdemedewerkereenactievebijdragelevertaande voorbereidingvanhetseminarinSurinameinfebruari2012,zaldezetijdelijkvan werkplekveranderenenzaldeaansturingovergedragenwordenaanmw.JaneW.F. SmithvandeAntondeKomUniversiteitinParamaribo.

Werkzaamheden Demedewerkerleverteensubstantilebijdrageaandeopstartvandeassociatie doorhetdoenvanverkennendonderzoek,hetverzamelenvaninformatieende verwerkinghiervaninrelevantedocumentatieenwerkprocessen,zoals: ConceptHuishoudelijkReglement ConceptBeleidsenactieplannen Lijstenenformulierentenbehoevevandeadministratie Opzetadministratieveorganisatieendocumentbeheer Dewerkzaamhedenbestaanverderuit: Inventariserenstandvanzakenenbehoefteninstellingen Intensiverenenuitbreidenvannetwerkrelaties Allerhandebenodigdeverkenningen,zoalsinventarisatievanbeschikbare fondsen,opleidingen,netwerken,ICTmiddelen,etcetera. Daarbijverleentdemedewerkerondersteuningbijhetinplannenenvoorbereiden vanvergaderingen,hetopvolgenvanafspraken,communicatiemetdeachterban, hetbenaderenvankennisinstellingenbuitenhethuidigenetwerk,hetaangaanen onderhoudenvanrelatiesmetandereorganisaties,etcetera.Ookverleentde medewerkerondersteuningbijdeorganisatievanhetseminarinSuriname (februari2012),waardeDCLAformeelopgerichtzalworden. Profiel Demedewerkeriseenstarterofstagiair(e)liefstvanCaribischeorigineen/ofmet ervaringinhetCaribischegebied.Dekandidaatissociaal,nieuwsgierig,betrokken enzelfstandig.Heeftaffiniteitmetdebibliotheeken/ofinformatiesector, bijvoorbeelddoorwerkervaringofkeuzevakken.Heefteengoedorganiserend vermogen,werktproactiefengestructureerdenheefteengoedebeheersingvande NederlandseenEngelsetaalinwoordengeschrift. Opvolging Graagontvangenwijuiterlijk23september2011vanupermaileenmotivatiemet CVeneventuelereferenties.Gelievetevensinuwbriefaantegeven: ofualsstagiair(e)ofalsstarteringezetkuntworden tegenwelkevoorwaardenukuntwordeningezet(bijstage:vermeldookde voorwaardenenvergoedingenvanuitdeopleiding) inwelkeperiodeubeschikbaarbent UwreactiekunturichtenaanMw.Drs.MargoGroenewoud,HoofdLibrary& ResearchServicesvandeUniversiteitvandeNederlandseAntillen,peremail: margo.groenewoud@gmail.comVoormeerinformatieofafstemmingkuntuhaar bereikenop+5999.8442236of+5999.6604910.