Você está na página 1de 3

A-1.

- Livros editados at 1955


Myonichi no ijutsu Tenguku no fukuin Shinko zatsuwa Reikai sodan Jikan zuidan Kiseki monogatari Akemaro Kin'eishu Hikari e no miti Yama to mizu Shinji no Kenkoho Medicina para o amanh O Evangelho de Deus Ensaios sobre a F Noes do mundo espiritual Reflexes Variadas Histria dos Milagres Poemas selecionados de Akemaro O caminho para a Luz Montanha e rio Uma abordagem divinamente inspirada para a sade
Tokyo Takeshi Shiozawa Katsuyuki Sakai Nohon Kannon Kyodan 951 1942- pp + 43 xx (3 vols.) 1947 409 pp + xiv 106 pp + vi 77 pp

Tokyo

Tokyo

1949

Atami, Shizuoka pref.

Nijusseiki Shuppan 1949 Insatsu Goshigaisha Nijusseiki Shuppan 1949 Insatsu Goshigaisha Nijusseiki Shuppan 1949 Insatsu Goshigaisha Nihon Miroku Kyokai Nihon Miroku Kyokai Kaichiro Kosaka

Atami

76 pp

Atami

78 pp

Odawara, Kanagawa pref.

1949

86 pp

Odawara

1949

69 pp 301 pp + viii 72 pp

Tokyo

1950

Tokyo

Kyusei 1950 Shimbunsha

Sekai Meshiyakyo hayawakari Shizen nohoo Kaisetsu Sanka-shu Kekkaku shinko ryoho

Uma introduo para Sekai Meshiyakyo Notas sobre agricultura pura (edio revisada e ampliada) Antologia de Hinos Cura espiritual da tuberculose Os trabalhos milagrosos de Deus

Tokyo Tokyo Atami

Eikosha Eikosha

1950 1951

57 pp 63 pp 236 pp + viii 107 pp + iv 235 pp + iv 300 pp + xi 302 pp + xi 520 pp + x

Sekai Meshiyakyo 1953 Shuppanbu Sekai Meshiyakyo 1951 Shuppanbu Sekai Meshiyakyo 1952 Shuppanbu 1953

Atami

Atami

Sekai Meshiyakyo kiseiki-shu (edio revisada) Goshinsho: Shukyo-hen Ensaios sobre a religio

Atami

Sekai Meshiyakyo Shuppanbu

1954

Atami

Sekai Meshiyakyo 1954 Shuppanbu

Sekai Meshiyakyo seiten: GeijutsuEnsaios sobre arte e sociedade hen, shakai-hen Amerika wo Sukuu Bunmei no Soozoo Salvar os Estados Unidos A Criao da Civilizao

Atami

Sekai Meshiyakyo 1955 Shuppanbu

318 pp + vii

Principal Obra, ainda no publicada

http://www.meishusama.org/homepage/bib_a1.htm

A-2. - Jornais e Revistas editados at 1955


Hikari Kyusei Eiko Tijyo Tengoku Luz Salvao Glria Paraso terrestre 1 - 47 48 - 65 66 - 258 1 - 59
08/mar/49 28/jan/50 04/fev/50 03/jun/50 23/ago/50 26/mai/54 dez/48 jun/54
Kaichiro Kosaka Tokyo Nihon Kannon Kyodan Nihon Miroku kyokai Hikarisha

Kaichiro Kosaka

Tokyo

66/115-Masao Koyama + 116/149-Umeno Koyama (Tokyo/Eikosha); 150/258-Seiichi Momomi (Atami/Sekai Meshiyakyo Shuppanbu) Jitsutaro Moriyama Atami Sekai Meshiyakyo Shuppanbu (desde 1950)

A-3. - Transcries editadas at 1955


Gokowa-roku Gosuiji-roku Mioshie-shu Relato de conversas iluminadas Relato de instrues Relato de Ensinamentos orais 19 vols. 30 vols. 33 vols. Tokyo Atami Atami Shinsei Kyokai Sekai Meshiyakyo Shuppanbu Sekai Meshiyakyo Shuppanbu 194850 195154 195154

A-4. - Outros registros anteriores a 1955


Salmos / poemas / oraes. Dirios anotados: existem 15 cadernos escritos entre 1929 e 1943.
http://www.meishusama.org/homepage/bib_a234.htm

Interesses relacionados