céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

bé th¬ng m¹i
trêng cao ®¼ng kinh tÕkü thuËt th¬ng m¹i

danh s¸ch c¸n bé gi¸o viªn c«ng nh©n viªn

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

1.

Ban Gi¸m hiÖu
NguyÔn Quang Th

HiÖu trëng

2.

Vò B×nh Xuyªn

Phã hiÖu trëng

3.

NguyÔn §×nh ChiÕn

Phã hiÖu trëng

4.

Ph¹m V¬n Quang

Phã hiÖu trëng

5.

Bïi §×nh B¸

Nguyªn hiÖu trëng

6.

Khoa Qu¶n trÞ KDTM
Tæ nghiÖp vô Kinh
doanh
NguyÔn ThÞ §êng
Trëng khoa

7.

NguyÔn ThÞ ThuyÕt

Gi¶ng viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03450104
7
03482833
0
03482197
3
03482776
9
03482468
9

Sè di ®éng

Sè néi bé

034825323
0913550754
034821325
0912893588
034528505
0912205866
0904320402

101

Ghi
chó

103
123

0913288721
26

03482521
5

0904176741

04877388

0953316494

CQ:
034.524058
109
1

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

8.

Cao Mai Lan

Gi¶ng viªn

9.

NguyÔn Phong Rinh

Gi¶ng viªn

10. Tr¬ng ThÞ Ph¬ng

Gi¶ng viªn

11. Ph¹m ThÞ Thu©n

Gi¶ng viªn

12. Ph¹m ThÞ Lît

Gi¶ng viªn

13. NguyÔn Phó Phóc

Gi¶ng viªn

14. NguyÔn Ph¬ng Th¶o
15. Chu Hång Thuû
16. Hµ §øc M¹nh

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

17. §Æng ThÕ Hïng

Gi¸o viªn

18. Ph¹m ThÞ Minh NguyÖt

Gi¸o viªn

19. TrÇn ThÞ Ngäc Tó

Gi¸o viªn

20. KhuÊt Duy Tho¹i

Gi¸o viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
2
03451882
3
02418502
13
03451138
0
04768324
2
04857496
3
03486201
1
§ang du
häc
04869912
9
03451016
9
04764067
7
04766808

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0904252073

0904351591
0953717099
0904068776
0989147417

034512875

0904441223
046418045
0983831280
0904028502
2

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

21. NguyÔn Hång Thµnh

H§ Thö viÖc

22. Mai Hång V©n

H§ Thö viÖc

23. NguyÔn ThÞ Nhung
Tæ Kinh tÕ Th¬ng
m¹i
24. Bïi ThÞ ChÝch

Phã trëng khoa

25. Hoµng TÊt Th¾ng

Gi¶ng viªn

26. §oµn ThÞ Nh©m

Gi¶ng viªn

27. NguyÔn Phóc Long

Gi¶ng viªn

28. Ph¹m ThÞ Lý

Gi¶ng viªn

29. Lª Huy M·o

Gi¶ng viªn

30. §ç §×nh Bëng

Gi¶ng viªn

31. KiÒu D¬ng

Gi¸o viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
9
03482524
5
03482189
3

Sè di ®éng

Sè néi bé

0912128123

0904114113

Ghi
chó

0904462651

03482776
9
03452485
3
03451466
9
03452505
2
03482054
3
03482065
1
04558435
8
01482716
7

0912597746
0983820543

0912264486

0904944686

3

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

32. NguyÔn Ch©u Hµ

Gi¸o viªn

33. NguyÔn C«ng Dòng
34. NguyÔn ThÞ Ch¾t

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

35. NguyÔn Thuú Linh

Gi¸o viªn

36. NguyÔn ThÞ Thanh Mai

Gi¸o viªn

37. Vò §øc HiÖu

Gi¸o viªn

38. Ph¹m ThÞ Oanh
39. NguyÔn Quý KhuyÕn

C¸n bé gi¸o vô khoa kiªm gi¸o
viªn
Gi¸o viªn

40. NguyÔn V¬n Vinh
41. NguyÔn Ph¬ng Th¶o

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

42. Hå TuÊn Long

Gi¸o viªn

43. NguyÔn Hång H¹nh
Khoa KÕ to¸n TM
Tæ bé m«n KÕ to¸n
44. Lª Ngäc Gi¶n

Gi¸o viªn
Trëng khoa

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
04784536
6
04552214
4
04852062
2
03482650
6
09533339
37
04553419
8
04784444
8
04854491
9
04764179
1

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0983045366
0989097908
0979722144
0904211850

034820506

0912121669
0982554778
0989200552
0988646414
0904530726
0904658222

04.5525324

0904361736

034.833779

0983676668
03451696
2

0912956470
0904919448

CQ:
034.524059
4

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

110
45. TrÇn ThÞ MiÕn
46. NguyÔn Thu Hµ

Nguyªn phã trëng tæ bé
m«n
Gi¶ng viªn

47. NguyÔn ThÞ Th¬m

Gi¶ng viªn

48. NguyÔn V¬n Tø
49. NguyÔn V¬n HËu

Gi¶ng viªn
Gi¶ng viªn

50. Ph¹m ThÞ V©n HuyÒn

Gi¸o viªn

51. TrÇn ThÞ Thuý Nga

Gi¸o viªn

52. TrÇn Hång HuÖ
53. TrÇn Nam H¶i
54. NguyÔn ThÞ Kim Thu

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
C¸n bé khoa

55. Lª ThÞ Thuý Hång

Gi¸o viªn

56. Ng« ThÞ H¶i Ch©u

Gi¸o viªn

57. Hoµng ThÞ Trµ H¬ng

Gi¸o viªn

58. Lu ThÞ Thanh HuyÒn

Gi¸o viªn

04854486
9
03451283
0
03451713
7
03451077
4
03451087
7
03451845
2
03482581
7
03484088
1
04576098
6
03451634
0
04827658

0904476843
0988842906
0912919461
0913063151
0989202154
0983110811
0989259234
0913380437
0904575181
0985348363
5

STT
59.
60.
61.
62.

Hä vµ tªn
Lu V©n Thuû
Ph¹m Thu Ph¬ng
NguyÔn DiÖu Linh
NguyÔn ThÞ H¹nh

Chøc danh
Gi¸o
Gi¸o
Gi¸o
Gi¸o

viªn
viªn
viªn
viªn

63. §ç Hång Phîng
64. Ph¹m CÈm Hµ
65. Hµ ThÞ Ngäc Mai
Tè bé m«n Tµi chÝnh
66. Lª Hoµi Ph¬ng

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

67. Tr¬ng ThÞ Th¸i

Gi¶ng viªn

68. Lª Mai Thanh

Gi¸o viªn

69. Lª Quang §øc

Gi¸o viªn

70. NguyÔn Hoµng Hµ

Gi¸o viªn

71. Vò Lan Nhung

Gi¸o viªn

72. §oµn Hoµi §øc

Gi¸o viªn

73. Lu Ph¬ng Thuú

Gi¸o viªn

Phã trëng khoa

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
4

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0912608912
0989317782
0904337631
09043968
03
0912969128
0989341178
0902051283
03451479
8
04834134
0
04518457
4
04767093
3
03451405
1
04628003
2
04627071
9
03487735

0983514798

0904100415

045375958

0983429668
0912230649
0953360026
0912041203
0906073807
6

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

74. §µo Ngäc Hoµn
75. Vò Ngäc Xu©n

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

76. NguyÔn Thanh Loan
77. NguyÔn Lan Anh

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

78. NguyÔn ThÞ DËu
Khoa Kü thuËt
&BQHH
79. Mai §¹i §Þnh

Gi¸o viªn

80. Hoµng M¹nh Hµ
81. NguyÔn ThÞ La

Phã trëng khoa
Gi¶ng viªn

82. NguyÔn V¬n Th
83. NguyÔn Xu©n Vinh

Gi¶ng viªn
Gi¶ng viªn

84. D¬ng ViÕt Thu

Gi¶ng viªn

85. §ç ThÞ Thu

Gi¶ng viªn

86. Bïi V¬n S¬n

Gi¶ng viªn

Trëng khoa

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
0

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0904001404
04633639
4
034.86884
0

0912952935
0915058086
0913009874

03482189
3

CQ:
034.524060
15

04853767
2
0912860996
03466133
9
03451228
3
03482686
3
03482684
3
7

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

87. Lª Thu Hång

Gi¶ng viªn

88. NguyÔn Trung S¬n

Gi¶ng viªn

89. NguyÔn V¬n Thanh
90. Bïi ThÕ Toµn

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

91. TrÇn ThÞ M©y

Gi¸o viªn

92. §ç ThÞ HuÖ
93. Bïi Xu©n H¬ng

Gi¸o viªn
Gi¸o viªn

94. Ph¹m ThÞ Ng©n H¹nh

H\D thùc hµnh

95. §Æng ThÞ Ngäc Tó
96. Vò Lª V¬ng
Tæ Ngo¹i ng÷
97. Ph¹m Anh ¸p

H\D thùc hµnh
ChuyÓn tõ 01/5/2004
Trëng tæ bé m«n

98. Do·n ThÞ Ph¬ng

Gi¸o viªn

99. TrÇn Quèc Duy

Gi¶ng viªn

10

Gi¶ng viªn

§«n Tó Anh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03451365
4
03451324
5
03451077
4
03451077
4
03452158
4
03482090
0

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0912277899
0904284479
0904258141

0912231312
0982280512
0912025561

ThÝ nghiÖm:
19

03482227
4

0912.879871

03482716
7
03482651
8
04836267

0912.828258

CQ:
034.524063
119

:034.828147

0903446383
0984645367
8

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

10
1.
10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10
6.
10
7.
10
8.
10
9.
11
0.
11
1.

Hµ ThÞ BÝch Liªn

Gi¸o viªn

Hoµng DÇn

Gi¶ng viªn

Lª Thanh H¶i

Gi¶ng viªn

NguyÔn ViÖt Nga

Gi¶ng viªn

Tr¬ng Hång Thuý

Gi¸o viªn

Ng« V¬n B¾c

Gi¸o viªn

NguyÔn ThÞ Minh Quý

Gi¸o viªn

TrÇn ThÞ Thu Thuû

Gi¸o viªn

L¬ng ThÞ Nh Trang

H/D thùc hµnh

D¬ng ThÞ Kim TuyÕn

Gi¶ng viªn

NguyÔn H÷u Nguyªn

Gi¸o viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
3
04861756
7
03451634
0
03451526
2
04858847
3
04839449
5

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0902193499

0917848955
0906266776

0953336080
03451217
5
03450162
0
04572810
6
04641337
3
09456676
20

0904337642
0912379715
0912211285

0912420040

Tæ chÝnh trÞ & TTQP
9

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

11
2.

NguyÔn V¬n Thùc

Trëng tæ bé m«n

11
3.
11
4.
11
5.
11
6.
11
7.
11
8.
11
9.
12
0.
12
1.
12
2.
12

NguyÔn V¬n Thiªm

Phã trëng tæ bé m«n

TrÇn ThÞ Ngäc TuyÕt

Gi¶ng viªn

NguyÔn ThÞ Nhêng

Gi¶ng viªn

Ng« §×nh T¶o

Gi¶ng viªn

TrÇn ThÞ Ph¬ng

Gi¶ng viªn

NguyÔn Thanh Tïng

Gi¶ng viªn

NguyÔn V¬n Ch©m

Gi¶ng viªn

§Æng ThÞ Ph¬ng Duyªn

Gi¶ng viªn

§ç ThÞ Kim TuyÕn

Gi¶ng viªn

§inh ThÞ Cóc

Gi¸o viªn

Hµ ThÞ D¸ng H¬ng

Gi¸o viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03452201
1

Sè di ®éng

Sè néi bé

0983999586

CQ:
034.524061
121

Ghi
chó

03452160
1
03482216
1

03462116
7
03482898
2
04868204
4
03452512
2
04688239
5
04839387
5
04662487
3

0912569480

0988709954

0989199910
0904231389
10

STT
12
4.
12
5.
12
6.
12
7.
12
8.
12
9.
13
0.
13
1.
13
2.
13
3.
13

Hä vµ tªn

Chøc danh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
034.51329
3

Sè di ®éng

§ç §Æng S¸ng

Gi¸o viªn

NguyÔn §¾c Lý

Gi¸o viªn

0983999568

T¹ §øc Thanh

Gi¸o viªn

0912791925

NguyÔn ThÞ Kim Thanh

Gi¸o viªn

T¹ V¬n T×nh

Gi¸o viªn

Tæ Khoa häc c¬ b¶n
Nghiªm V¬n ThiÖp

Sè néi bé

Ghi
chó

0904694499

04558920
5

0912773679

Trëng tæ bé m«n

03451791
5

0988641645

Lª Hång Vîng

Phã trëng tæ bé m«n

Ng« Minh Håi

Gi¶ng viªn

NguyÔn ThÞ Hång

Gi¸o viªn

03451325
8
03451925
5
06955389
4

Lª Thanh Trµ

Gi¸o viªn

NguyÔn §¾c H¶i

Gi¸o viªn

CQ:
034.524062
120

0983504136
0983613163

03451601

0904614347
11

STT
13
5.
13
6.
13
7.
13
8.

Hä vµ tªn

Chøc danh

Lª ThÞ Thu Trµ

Gi¸o viªn

Ph¹m ThÞ Thanh Mai

Gi¸o viªn

§inh ThÞ Xu©n

HD thùc hµnh

Qu¸ch Xu©n Trêng

HD thùc hµnh

Phßng §µo t¹o
§Æng V¬n Tung

Phã trëng khoa

NguyÔn TiÕn M¹nh

P.trëng phßng

14
1.

Hoµng Oanh

Chuyªn viªn

14
2.
14
3.
14
4.
14
5.

NguyÔn H÷u Thä

Chuyªn viªn

Lª Phông Th¾ng

Chuyªn viªn

Lª Quang Huy

Chuyªn viªn

NguyÔn Linh HiÕu

Chuyªn viªn

13
9.
14
0.

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
7
04853120
9

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

0989194829
0913587460

03451880
2
03482393
45

20
0913008126

0989134789

03450174
6
03482686
3
03451225
9

0903451767

104

0904185677

124

0989262212

0936161377

03482776
8
04834526
6
04855130
8
03482776
9

0913394066
0904234123
0983832206

12

STT
14
6.
14
7.

14
8.
14

Hä vµ tªn

Chøc danh

Mai H¬ng

Chuyªn viªn

§ç ThÞ ViÖt HÈng

Chuyªn viªn

Phßng C«ng t¸c HSSV
TrÇn V¬n Cèc

NguyÔn Ngäc BÝch

Phã trëng khoa

Chuyªn viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03482189
3
04553206
0

03482054
3

Sè di ®éng

Ghi
chó

034.516190
0915211350

0906214007

CQ:
034.821324
112

102

03482902

9.
15

NguyÔn Duy TiÕn

Chuyªn viªn

0904213676

0.
15

NguyÔn Quèc Th¾ng

C¸n sù

0913585140

1.
15

NguyÔn Hoµng Tø

Chuyªn viªn

0913365124

Tr¬ng Thanh L©m

Chuyªn viªn

Phan Thanh H¬ng

Chuyªn viªn

0904380879

§µo ViÖt Cêng

Chuyªn viªn

0904020509

2.
15
3.
15
4.
15
5.

Sè néi bé

4

Phßng Khoa häc

03482969
0

0912124257

20
13

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
04854852

Sè di ®éng

Sè néi bé

0912145375

CQ:
034.518942
105
Internet: 18

15
6.

Ph¹m V¬n Trêng

Trëng phßng

15
7.
15
8.
15
9.
16
0.
16
1.

§µo LÖ Khuyªn

Chuyªn viªn

Ph¹m ThÞ YÕn

Chuyªn viªn

Vò Kim Trµ

Chuyªn viªn

TrÇn ThÞ HiÒn

C¸n sù

16
2.
16
3.
16
4.

Qu¶n Nh Quúnh

Chuyªn viªn

0904239026

NguyÔn ThÞ HuyÒn

Chuyªn viªn

0988555465

Ph¹m ThÞ Phóc

Chuyªn viªn

0987929610

Phßng Tµi chÝnh-KT
Bïi ThÞ Th¾m

Phã trëng phßng

Vò ThÞ LÞch

C¸n sù

16
5.
16

NguyÔn
HiÒn

ThÞ

03451204
2
03482973
2
03451800
6

Ghi
chó

0988928034
0915522292

TÇng 3: 114
TÇng 2: 17

Thanh Chuyªn viªn

03482936
2

CQ:
034.518941
26
14

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng

Sè di ®éng

Sè néi bé

CQ:
034.518943
16
108

16 NguyÔn ThÞ Cêng
7.
16 NguyÔn ThÞ Thøc
8.
16 §µo ThÞ ¸nh Hång
9.
Phßng Tæ chøc - CB
17 NguyÔn §¬ng Thuû
0.

Chuyªn viªn

Trëng phßng

03451159
4

0912071996

17
1.
17
2.
17
3.
17
4.
17
5.
17
6.
17

NguyÔn ThÞ BÝch Thuû

Phã trëng phßng

0989125552

Lª ThÞ Liªn

C¸n sù

Phan Minh Xu©n

C¸n sù

Phïng ThÞ Hîi

Kü thuËt viªn

TrÇn Kim Loan

Kü thuËt viªn

§µo B×nh Minh

Chuyªn viªn

NguyÔn Huy Hoµng

Nh©n viªn

03451247
4
03451325
8
03451098
3
03451880
1
03482776
1
04854465
8
03451405

Chuyªn viªn

Ghi
chó

03452512
2
03451159
4

H§ Thö viÖc

P. TiÕp d©n:
22

0913347967

15

STT
17
8.
17
9.
18
0.
18
1.
18
2.
18
3.
18
4.
18
5.
18
6.
18
7.
18
8.
18

Hä vµ tªn

Chøc danh

§ç V¬n TÝnh

Nh©n viªn

D¬ng V¬n Tuyªn

Nh©n viªn

§Æng Ngäc To¶n

Nh©n viªn

NguyÔn V¬n Mäc

L¸i xe

Ph¹m V¬n C«n

L¸i xe

NguyÔn §×nh Nghiªm

Nh©n viªn

Ng« ThÞ PhÊn

Nh©n viªn

Hoµng ThÞ Næi

Nh©n viªn

Ph¹m ThÞ Ngäc Thuû

Nh©n viªn

Lª Huy Sù

L¸i xe

ChiÕn

L¸i xe

NguyÔn §×nh Th¸i

Nh©n viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
1
03451646
2

Sè di ®éng

Sè néi bé

034.824439

V¬n th: 21

Ghi
chó

03487690
8
03451654
0

03451920
7
03482192
5
03452128
1

0912014183
0904225243

16

STT
19
0.
19
1.
19
2.
19
3.
19
4.

19
5.
19
6.
19
7.
19
8.
19
9.

Hä vµ tªn

Chøc danh

§inh V¬n Thä

Nh©n viªn

Ng« Minh §øc

Nh©n viªn

Hå ThÞ T©m

Nh©n viªn

Lª M¹nh Hïng

Chuyªn viªn

D¬ng ThÞ QuÕ

Nh©n viªn

Phßng Hµnh chÝnhQu¶n trÞ
§ç Xu©n §«ng
Trëng phßng

TrÇn Kh¸nh Hoa

Phã trëng phßng

Lý §×nh §oµn

C¸n sù

NguyÔn §×nh Nh

Nh©n viªn

Ph¹m Ngäc Xu©n

C¸n sù

§iÖn tho¹i
nhµ riªng

Sè di ®éng

Sè néi bé

03494065
0

0904222209

122

03482707
8

0913393741

CQ:
034.518945
106
YtÕ 115

0903234057

B¶o vÖ khu
A: 23
B¶o vÖ khu B
: 24

Ghi
chó

03482182
3
03451822
5

03451125
8
03451257
6
03482198
9
03451375
3

0912253482

17

STT
20
0.
20
1.
20
2.
20
3.
20
4.
20
5.
20
6.
20
7.
20
8.
20
9.
21
0.
21
1.

Hä vµ tªn

Chøc danh

Vò ThÞ The

Nh©n viªn

Phïng ThÞ Hoµ

Nh©n viªn

Phïng ThÞ ThÕ

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Phóc

Nh©n viªn

TrÇn ThÞ Phóc

Nh©n viªn

Bïi ThÞ Chóc

Nh©n viªn

Ph¹m ThÞ Lý

Nh©n viªn

Ph¹m ThÞ Oanh

Nh©n viªn

NguyÔn Xu©n Thuû

Nh©n viªn

CÊn ThÞ V©n

Ysü

CÊn ThÞ Th¬m

Nh©n viªn

U«ng ThÞ Hoµi

Nh©n viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03451653
8
03451375
3

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

03482292
3
03451002
1

034.52455
6

0916550638

03451896
5
03451244
2

18

STT
21
2.
21
3.
21
4.
21
5.
21
6.
21
7.
21
8.
21
9.
22
0.
22
1.
22
2.
22
3.

Hä vµ tªn

Chøc danh

§ç Xu©n Hoµ

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Kh¸nh

Nh©n viªn

Vò M¹nh Hïng

Chuyªn viªn

NguyÔn ThÞ Hß

Nh©n viªn

Ph¹m ThÞ HuÖ

Nh©n viªn

Hoµng ThÞ HiÒn

Nh©n viªn

D¬ng ThÞ Ph¬ng

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Oanh

Nh©n viªn

Ph¹m ThÞ Hoa

Nh©n viªn

Bïi ThÞ Sø

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Trµ

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Hêng

Nh©n viªn

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03451471
9
03451840
7
04854695
8

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

03482065
1
03451623
6

19

STT
22
4.
22
5.
22
6.
22
7.
22
8.
22
9.
23
0.
23
1.
23
2.
23
3.
23
4.
23

Hä vµ tªn

Chøc danh

NguyÔn B¸ CÇu

Nh©n viªn

NguyÔn V¬n Hng

Nh©n viªn

Phßng QLKTX
TrÇn Xu©n Quang

Trëng phßng

§iÖn tho¹i
nhµ riªng
03452007
6
03482961
3
03482216
1

Sè di ®éng

Sè néi bé

0904309646

116

Ghi
chó

Tæ QLKTX
B61: 118

V¨n Phßng §oµn

034.520837

107

DÞch vô khu A

113

Phßng níc GV A9

111

Phßng níc GV A9

117
20

STT

Hä vµ tªn

Chøc danh

§iÖn tho¹i
nhµ riªng

Sè di ®éng

Sè néi bé

Ghi
chó

23
6.
C¬ së HuÕ
23
7.
23
8.
23
9.
24
0.
24
1.
24
2.

05485934
2

NguyÔn V¬n Thµnh

Chuyªn viªn

§µo ViÖt Cêng

Chuyªn viªn

Ph¹m V¬n Th¾ng

Nh©n viªn

NguyÔn ThÞ Duyªn H¶i

Nh©n viªn

NguyÔn TiÕn Dòng

Chuyªn viªn

Lª ThÞ Hång H¶i

Nh©n viªn

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful