Você está na página 1de 10

8

%S.BOGSFE)FJEF
#EOFESPHJ
V[ESBXJBOJB
Tytul oiyginalu:
,Iiiwege des Heils"
Copyiight 1990 Manfied Heide
All iights ieseived
Copyiight foi the Polish edition 2011
By Dobiy Skaibiec.pl
Autoi:
Manfied Heide
Pizeklad z jzyka niemieckiego:
Eiika Hilei
Koiekta:
Maiiola Niedbal
Piojekt okladki, sklad i lamanie:
Tomasz Wasiak
Redakcja:
Zespl
Wszelkie piawa zastizeone. Kopiowanie, powielanie, odczytywanie w iodkach
masowego pizekazu, z wyjtkiem kitkich cytatw zamieszczanych
w iecenzjach, dozwolone wylcznie po pisemnym uzgodnieniu z wydawc.

Cytowane fiagmenty biblijne zaczeipnito z Pisma witego Staiego
i Nowego Testamentu wydanego pizez Pallotinum, wyd. III popiawione,
Pozna - Waiszawa 1991, z wyjtkiem pizypadkw oznaczonych ,B",
pochodzcych z Pisma witego wydanego pizez Biytyjskie i Zagianiczne
Towaizystwo Biblijne, Waiszawa 1975.
ISBN 978-83-61131-72-4
Wydawnictwo i spizeda:
Dobiy Skaibiec.pl
ul. Gianiczna 85A, 05-126 Stanislaww Pieiwszy
tel.ifax (22) 772 45 68, tel. kom. 608 498 505
e-mail: sklep@dobiyskaibiec.pl
www.dobiyskaibiec.pl
3
4 1 * 4 5 3 & $ *
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Czlowiek szuka bezpieczestwa cielesnego i psychicznego . . . 11
2. Atmosfeia zbawienia czy zwodzenie czlowieka . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Magia - piaiebelia pizeciw Bogu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4. Astiologia - pizyszlo z gwiazd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5. Radiestezja (wahadlo i idka) - wiedza tajemna? . . . . . . . . . . . 61
6. Mesmeiyzm - uzdiawiajce sily magnetyczne? . . . . . . . . . . . . . . . 75
7. Spiiytyzm - moc demoniczna! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8. Odpienie psychofzyczne - czy za wszelk cen? . . . . . . . . . . . 93
9. Hipnoza - pogwalcenie ycia duszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
10. Tiening autogenny - koncentiatywna samoielaksacja? . . . . . . . 107
11. Joga - gimnastyka lecznicza czy samozbawienie? . . . . . . . . . . . . . 123
12. Antiopozofa - ,mdio czlowieka" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13. Homeopatia - leczenie podobnego podobnym? . . . . . . . . . . . . . . . 149
14. Akupunktuia - czy tylko wii igiel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
15. Medytacja Tianscendentalna
- nie tylko duchow technik ielaksacyjn! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
4
16. Szczcie i piawda dziki ieligiom mlodzieowym? . . . . . . . . . . 219
Kocil Zjednoczenia (sekta Muna) bezwolno czlowieka . . . . . . . . . . . . 224
Childien of God (Dzieci Boe) - ponianie ciala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Kocil Scjentologiczny - zagioenie spoleczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Divine Light Mission - misja piaktycznego dowiadczania Boga . . . . . . 228
Ruch Kiyszny - bezinteiesowne oddanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Slowo kocowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Spis liteiatuiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
#
5
8 4 5 1
M
iliony ludzi szukaj dzi pomocy i iozwizania pioblemw du-
chowych w izeczach okultystycznych. W ioku 1982 w jakiej
gazecie niemieckiej napisano, e w Niemczech liczba ludzi obcio-
nych okultystycznie siga milionw. W oiientalnych pogldach i mito-
logiach schionienia szuka nie tylko ,dzisiejsza mlodzie". Ofeita okul-
tystw jest znaczca. yjemy w czasach ,znakw i cudw". Kto sdzi,
e ,liczy si wylcznie sukces", naiaony jest na baidzo niebezpieczne
tiendy. Wielu zdiowia spodziewa si po paiamedycznych metodach
leczniczych. Inni wol, aby o ich losie decydowalo poloenie gwiazd,
zamiast podda si zupelnie woli Boej. Okultyzm stal si powszechny:
piaktyki okultystyczne s coiaz baidziej populaine i podane. Okul-
tyzm szeizy si take w sfeize medycznej. Nasz wszechwiat pizeni-
kaj coiaz baidziej sily okultystyczne. Spiiytyzm i okultyzm szeiz
si niemal na calym wiecie. Ch zabicia czasu, ciekawo, lk pized
nieszczciem i choiob powoduj, e okultyzm cieszy si ogiomnym
powodzeniem. W 1 Licie do Tymoteusza 4,1 czytamy: ,Duch za
otwaicie mwi, e w czasach ostatnich niektizy odpadn od wiaiy,
sklaniajc si ku duchom zwodniczym i ku naukom demonw".
W kiajach zachodnich coiaz wicej ludzi fascynuje si izeczami
niezwyklymi i sensacyjnymi z Dalekiego Wschodu. Pod plaszczy-
kiem wsplczesnych medycznych foim leczniczych, wicze ciele-
sno-psychicznych, nowych iodkw i metod leczniczych budzi si
zainteiesowanie chiskim hipnotyzmem i hinduskim spiiytyzmem.
6
#
Wiaia w nadzmyslowe fenomeny wziasta. Na calym wiecie stwiei-
dza si, e piaktyki magiczne, joga, tiening autogenny i medytacja
tianscendentalna - eby wymieni chocia niektie z nich - pize-
nikaj nawet do kigw chizecijaskich. Wieizy si znw w cuda!
Medytacja stala si dzisiaj modna i wielu chizecijan ulega pobonie
maskowanym zwodzicielom. Stosujc opisy, po czci powane i ieli-
gijne, oiaz wymieniajc nazwiska znanych lekaizy, np. nauczajcych
w Euiopie o ,nowo odkiytych" moliwociach teiapeutycznych, ie-
klamuje si sposoby leczenia, bazujce ,jak akupunktuia, na chi-
skiej nauce o eneigii". Wskazuje si na flozof azjatyck, zaleca si
poywienie makiobiotyczne, opaite na Yin i Yang, oiaz piaktykuje si
paiapsychologi.
Wsplczesnemu czlowiekowi ofeiuje si nowe ,diogi zbawienia".
Coiaz wicej obywateli wiata zachodniego zwiaca si ku ieligiom
dalekowschodnim. Chizecijanin, wiadomy swej odpowiedzialnoci,
winien zaj zdecydowane stanowisko wobec hinduistycznych obja-
ww medytacji tianscendentalnej, iuchu Haie-Kiyszna, jogi, jako spe-
cyfcznej diogi zbawienia, oiaz wobec pozostalych ,ofeit zbawienia":
jedyne, piawdziwe zbawienie ofeiuje wylcznie Jezus Chiystus!
Ale ,Zly usuwa z seica wieizcego wplyw uwicajcy, napelniajc
je cudownymi teoiiami". Zdaniem katolickiego teologa Hansa Knga
(Tbingen) obecnie wicej ieligijnoci mona znale poza Kociolem
ni kiedykolwiek. Coiaz wicej ludzi ucieka w stany tiansu, mistycyzm
i okultyzm. Seibel
139
wyianie pisze, e ,stwieidzamy obecnie odejcia
i wziastajcy okultyzm... piaktyki, pizez ktie czlowiek otwieia si na
moce demoniczne, jednoczy si z nimi, a wic duchowo mocno za-
nieczyszczajce. Naley tu wymieni m.in.: naikotyki, jog, medytacj
tianscendentaln, pasywne otwieianie si, hipnoz, paiapsychologi,
tiening autogenny itd.".
Wobec licznych pyta - zaiwno ze stiony pacjentw, jak i wspl-
piacownikw - czy wieizcy chizecijanin, wzgldnie lekaiz, moe
7
8
podda si temu czy owemu nowemu ,iodzajowi leczenia", czy te
piaktykowa go, czuj si zobowizany do udzielenia odpowiedzi.
Podjlem si tego zadania, bdc wiadomy swojej odpowiedzialnoci
jako lekaiz i chizecijanin.
Istniej bowiem dzisiaj dziedziny, ktiych spiiytystycznego i okul-
tystycznego podloa nie da si natychmiast iozpozna. Chizecijanie
take s naiaeni na zetknicie si z tymi ciemnymi spiawami. W nie-
ktiych dziedzinach sztuki leczniczej i medycyny mona udowodni
ich okultystyczne podloe. Ludzie staj tu czsto w obliczu jakiej sily
ukiytej i tajemnej, a nieizadko nawizuj bezpoiedni kontakt z moca-
mi ciemnoci. Poniewa nam, chizecijanom, znane jest ogiomne za-
gioenie ze stiony tych piaktyk, chcielibymy unikn kontaktu z nimi.
Tiafne s slowa laciskie: 1SJODJQJTPCTUB - spizeciwiaj si poczt-
kom! Gdy, jak pisze Watchman Nee
110
, ,dzisiaj wielu chizecijan jest
baidzo podatnych na zwodzenie nadnatuialnoci". Czy zauwaamy
w ogle, w jakiej spiiali zwodzenia si znajdujemy?
,Baczcie, aby kto was nie zagainl w niewol pizez t flozof bd-
c czczym oszustwem, opait na ludzkiej tylko tiadycji, na ywiolach
wiata (silach kosmicznych), a nie na Chiystusie" (Kol 2,8). Poniewa
obecnie niemal niepostizeenie dotykaj nas ogiomne zwodzenia,
kady z nas winien bada inoiodne nauki, tzw. techniki wspieiajce
wiai, i pizyjmowa wylcznie to, co wyianie zgodne jest ze Slowem
Boym! Nie bdmy niewieini Bogu i Jego Slowu! Bdmy jednak tak-
e wiadomi zagiaajcego nam wplywu satanistycznego.
Wielu ludzi - iozczaiowanych wiedz i technik - szuka dzi schio-
nienia w ezoteiyce i astiologii. Okiutne konsekwencje wiaiy kultowej,
jako foimy sklonnoci ku izeczom paianoimalnym, ukazalo nam ma-
sowe samobjstwo zwolennikw pizywdcy sekty Jonesa w Gujanie,
w listopadzie 1978 i.
Ksika ta nie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, nie ogainie
iwnie wszelkich paiamedycznych metod leczniczych, nie bdzie te
8
w stanie zaj si wszystkimi sfeiami okultyzmu. Nie mam te zamia-
iu, by stala si iozpiaw naukow. Kompleksowo i naukowo pize-
kioczylyby zaloone iamy tej ksiki.
Ksika ta iaczej piagnie ostizega, otwieia oczy na kluczowe
spiawy. Jako chizecijanie winnimy tizyma si z dala od magii, z jej
szataskimi piaktykami. Bg bizydzi si take sztuk astiologii. Nie
wdawajmy si wic w piaktyki satanistyczne! Zwamy: by ukiy swoje
spiawki i zwie zwlaszcza pobonych, diabel nigdy nie nazywa swoich
dziel po imieniu. Szatan, stiategicznie izecz bioic, postpuje baidzo
spiytnie. Dostosowuje si do ludzi. Jednego lapie na amulety, innego
- by moe wyksztalconego - na metody naukowe, jak np. tiening
autogenny, jeszcze innych - ludzi wieizcych - na metody ieligijne
i bldne nauki.
Hoioskop ma wielkie wzicie. Istnieje wielki popyt na wgld
w pizyszlo. Seanse spiiytystyczne i kult szatana znacznie wziastaj
- take wid ludzi mlodych. Wszdzie da si zauway sklonno do
okultyzmu. Jak nigdy, wysoko notowane jest zaglbianie si w sobie,
odnajdywanie siebie i samoiealizacja. Piaktykuj to miliony obywateli
Niemiec. Coiaz wicej Niemcw biega boso po iozaizonych wglach,
bez odnoszenia obiae. Oywaj staie, afiykaskie kulty.
Ksika ta na pewno dotknie iozpalonego elaza. Glos podniesie
niejeden kiytyk! Jestem pewien, e nie kady bdzie zbudowany t
ksik. Wiem, e wielu unika otwaitego slowa, piawdy. To nie pa-
iapsychologiczne fenomeny, ale wylcznie Slowo Boe odpowiada na
wieloiakie pioblemy wsplczesnego czlowieka i naszych czasw. ,C
bowiem za koizy odniesie czlowiek", jeli pizez dzialanie sil okulty-
stycznych bdzie si cieszyl najlepszym zdiowiem, ale ,na swej duszy
szkod by ponisl?" (Mt 16,26).
Celem napisania tej ksiki jest ustawianie tablic ostizegawczych
pizy obecnych ,modnych tiendach medycznych", wielu bowiem cho-
iych odwiaca si od ,medycyny akademickiej" i zwiaca ku ,metodom
#
9
niefachowym", czsto bezsensownym, a nawet wicz niebezpiecznym.
Bez wszelkiego foimalizmu czy te ducha faiyzeizmu mog stwiei-
dzi, e istniej izeczy, w stosunku do ktiych chizecijanie w sposb
zdecydowany winni powiedzie ,nie"!
A moe piawdziwe i wlaciwe jest twieidzenie, i nie naley izeczy
,widzie zbyt wsko"? Pizykazania Boe piowadz diog, kti na-
piawd mona nazwa yciem. Bieize ona swj pocztek w Dziesiciu
Pizykazaniach i piowadzi do wskaza danych nam pizez Jezusa i Apo-
stolw. Czsto te Boe wskazania ,nie s nam na ik", s niewygodne
i zbyt tiudne. Ale w kadym pizypadku s wlaciwe!
Czy nazbyt wielu wsplczesnych ludzi nie liczy zbyt malo na Je-
zusa? Czy nie zapominaj, e Syn Boy posiada moc nad wszelkimi
izeczami tego wiata? A skoio medycyna odeszla od diogi ieligijnej,
to zadaniem kadego wieizcego lekaiza jest pokazanie czlowiekowi,
zwiacajcemu si do niego w potizebie, diogi do ,wielkiego Leka-
iza". ,Uzdiawia oznacza czyni czlowieka zdiowszym, uwica go
- pizybliy go do zbawienia"
23
.
Niech mi wolno bdzie pizytoczy tu slowa wielkiego polityka, kt-
iy ostizegal pized wiedz bez wsplczucia, pized postpem bez milo-
sieidzia, pized ei bez Boga. Chuichill wypowiedzial to ostizeenie ju
w ioku 1932. Wszystko, czego nam dzisiaj potizeba, to osobistej ielacji
z Jezusem! Kto decyduje si na ycie dla Boga, wybieia take ycie z Bo-
giem! Bg towaizyszy nam codziennie. On obdaiza nas nadziej. Jezus
jest silniejszy od wszelkich naszych zwiza. Kto poznal Jezusa jako
osobistego Pana, wie take, e Chiystus jest absolutn Piawd, objawio-
n nam w Biblii. A Slowo Boe jest absolutne, nie do obalenia i wane do
koca dni! Slowo Boe ma sluy nam jako wytyczne wiaiy i dzialania.
Poniewa pod koniec dni zludzenia stan si coiaz baidziej podstpne
i mniej pizejizyste, jest spiaw szczeglnej wagi, aby Slowo Boe zajlo
w naszym yciu wyjtkow pozycj. Bdmy czujni, kiedy szatan nas
kusi. Szatan stosuje wszelkie moliwe podstpy. Ci z nas, ktizy zechc
8
10
by posluszni Pizykazaniom Boym, bd tiaktowani wiogo. Nie zapo-
minajmy, e kady z nas kiedy osobicie zda spiaw pized Bogiem.
Chcialbym w tym miejscu podzikowa wszystkim, ktizy po pizy-
jacielsku udostpnili mi liteiatui na niniejszy temat. Celowo cytuj
wiele opinii innych autoiw, aby pokaza, e szczeiy chizecijanin
winien mie tizewe podejcie do modnych tiendw w naszym spo-
leczestwie.
Piagnieniem autoia i wydawcy jest, aby we wsplczesnym gszczu
ta ksika stala si kieiunkowskazem, umoliwiajcym iozeznanie
i znalezienie Chiystusa, jedynej diogi do zbawienia.
Obecne wydanie - dziki sugestiom wielu czytelnikw - zostalo
znacznie poszeizone. Pisali midzy innymi: ,Niebezpieczestwa, czy-
hajce na nas, wieizcych, s wielkie i inoiakie. Niezbdne s nam
wic glosy ostizegawcze". A jeli ,bizemienni jestemy tiendami okul-
tystycznymi", wtedy slowo Pawla, skieiowane do Tymoteusza, odnosi
si iwnie do nas: ,Pizyjdzie bowiem chwila, kiedy zdiowej nauki nie
bd znosili, ale wedlug wlasnych poda - poniewa ich uszy wieiz-
bi - bd sobie mnoyli nauczycieli. Bd si odwiacali od sluchania
piawdy, a obic si ku zmylonym opowiadaniom" (2 Tm 4,3-4).
W 2 Licie do Tymoteusza 4,5 napisano: ,Ty jednak bd tizewy
we wszystkim!". Wlanie tego nam tizeba dzisiaj. Czy nie iitujemy
ze wsplczesnymi tiendami?! Czy nie pozwalamy, by nas olepiano,
na pizyklad iuchem ,Powiotu do natuiy". Winnimy wyianie zdy-
stansowa si do tych wtpliwych wsplczesnych idei. Dla nas wany
jest obecnie: ,Powit do Boga!". Pizemilczanie nielubianych zagad-
nie oznaczaloby natomiast obaw pized zajciem kiytycznego sta-
nowiska, poniewa wlanie ten czy inny pogld jest wysoko notowany
u wielu naszych blinich.
,Ciesz si pizeto owym duchem wiaiy, wedlug ktiego napisano:
Uwieizylem, dlatego pizemwilem, my take wieizymy i dlatego m-
wimy" (2 Koi 4,13).
#