Você está na página 1de 15

3

Professor II | Prova Objetiva


F0I8
7H[WR,
$GHFLVmR
O honen enlrou en casa e con passadas lirnes loi relo
procurar a nulher que eslava na cozinha, enchendo a chaleira
dgua. Ele linha a cara rubra, os olhos brilhanles, nas os
lbios eslavan brancos e secos, leve que passar a lingua
enlre eles para separ-los, a saliva virou cola` Anles de dizer o
que eslava querendo dizer h nais de cinco anos e nao dizia,
adiando, adiando. Esperando una oporlunidade nelhor e
lallava coragen, esnorecia, quen sabe na prxina senana,
depois do aniversrio do Alonsinho` Ou en dezenbro, depois
do aunenlo no enprego, leria enlao nais dinheiro para
enlrenlar duas casas nas o que isso, aunenlo nos
vencinenlos e aunenlo na inllaao` Espera, agora a
Ceorgeana pegou saranpo, deixa ela licar boa e enlao. E
enlao`! Hoje, HOJE! Tinha que ser hoje, j! As grandes
decises eran assin nesno, cono nuna balalha, seguir a
inspiraao do nonenlo e o nonenlo era inadivel, naduro,
eslourando cono un lrulo, ele eslourando lanbn,
aproveilar essa energia de lulador que viera de un jalo, senliu-
-se un apoleao, iluninado, o dedo aponlando na direao do
ininigo, avanar! Avanou e a lala licou sen pausa e sen
hesilaao, lala lreinada h cinco anos, ir no alvo, depressa! a
deix-la porque eslava loucanenle apaixonado por oulra e de
joelhos pedia perdao pelo solrinenlo e pelo desgoslo, esl
cerlo, podia chan-lo de crpula por deixar una esposa lao
perleila e uns lilhos lao queridos nas se licasse a vida
acabaria nun inlerno lao insuporlvel que era nelhor dizer
ludo agora porque ia norrer se nao dissesse esla coisa que
lhe caira na cabea cono un lijolo, esla paixao avassaladora,
lalvez se arrependesse un dia e al se nalasse de renorso
nas agora linha que conlessar, eslava apaixonado por oulra e
ela devia enlender e nais larde os lilhos ian enlender
lanbn que linha que ir porque eslava APAXOADO POF
OUTFA voc esl ne ouvindo`
A nulher pelejava por acender o lsloro nido, nao
conseguiu, riscou oulro palilo e o palilo lalhou e experinenlou
un lerceiro enquanlo lhe grilava que chegasse dessa
brincadeira besla, j nao baslavan as crianas que hoje
eslavan inpossiveis e lanbn ele agora alornenlando,
hein`! Enpurrou-o na direao da porla, nas vanos, nao lique
ai con essa cara, depressa, v buscar una caixa de lsl... ah!
Craas a Deus que esle nao nolhou, vonlade de un cal con
pao, de qualquer jeilo ele linha que sair para buscar p de cal
e depressa que logo, logo a gua eslaria lervendo, queria o p
noido na hora e neia dzia de paezinhos que devian eslar
saindo do lorno e levasse lanbn un pacole de lsloros
narca Olho |e riu) que esle narca barbanle para nao dizer
oulra narca que conea con m |enxugou as naos no
avenlal), cono se nao baslassen as gracinhas do lilho e
lanbn ele con as brincadeiras debilides, un pouco velho
pra brincar assin, nao`
O honen pegou o Jnior pela nao, loi buscar o p de
cal, os paezinhos, os lsloros e nao brincou nais.
|/\JLD)DJXQGHV7HOOHV. /c-/c 8/-s//, oulubro/ !993)
1
Sobre A decisao, correlo alirnar lralar-se de un lexlo:
|A) narralivo, pois apresenla os lalos en seqncia.
|B) opinalivo, pois noslra a delerninaao da personagen.
|C) discursivo, pois delende o ponlo de visla da personagen.
|D) disserlalivo, pois disserla sobre un lena do colidiano.
|E) argunenlalivo, pois apresenla argunenlos convincenles
ao leilor.
2
Aln de narcar pausas e a nelodia das lrases, os sinais de
ponluaao poden lanbn represenlar una inlenao
eslilislica.
o lexlo A decisao:
|A) a ponluaao inadequada s enlonaes ben narcadas
do lexlo.
|B) a ponluaao sulicienle: nao h lalla nen excessos.
|C) a ponluaao rellele o eslado enocional da personagen.
|D) o excesso de ponlos de exclanaao e inlerrogaao induz o
leilor a una lalsa previsao do desenrolar dos lalos.
|E) a ponluaao necessila ser reeslrulurada, una vez que os
pargralos sao nuilo exlensos.
3
^.-/co e - /-/- //cco sem c-os- e sem /es//--c /-/-
//e//-J- /- c//cc -/cs // /c -/.c Jec/ess-! ,D GHL[iOD
cc/oe HVWDYD ORXFDPHQWH DSDL[RQDGR SRU RXWUD e Je
/ce//cs ceJ/- ce/J-c |L.20-23)
A relaao do senlido enlre as duas oraes deslacadas
pernanece inallerada en:
|A) Ou eslava apaixonado por oulra, ou ia deix-la.
|B) Enbora eslivesse apaixonado por oulra, ia deix-la.
|C) J que eslava loucanenle apaixonado por oulra, ia deix-la.
|D) Eslava apaixonado por oulra, nas ia deix-la.
|E) a deix-la, conludo eslava apaixonado por oulra.
4
A palavra HOJE |L.!4) narca o lenpo en que ocorreran os
lalos no conlo.
Por que esse advrbio esl en deslaque no lexlo`
|A) Porque percebeu, ao chegar a casa e enconlrar a nulher e
os lilhos, que realnenle nao havia espao para aquela
lalsa convivncia.
|B) Porque chegou ao lin o prazo para resolver a siluaao h
nuilo adiada.
|C) Porque, ao chegar a casa, o honen percebeu que a
convivncia laniliar eslava insuporlvel.
|D) Porque o personagen, linalnenle, percebeu que lodas as
razes que o lizeran adiar a decisao eslavan resolvidas.
|E) Porque narca a delerninaao do honen en resolver una
siluaao h nuilo adiada.
5
En qual das opes abaixo a lrase esl de acordo con o
padrao cullo da lingua`
|A) O casal parecia ler diliculdades no relacionanenlo.
|B) O casal parecian ler diliculdades no relacionanenlo.
|C) Os casais parecian leren diliculdade no relacionanenlo.
|D) Os casais parecia ler diliculdade no relacionanenlo.
|E) O casal parecia leren diliculdade no relacionanenlo.
6
-c/c.e//-/ ess- e/e//- Je /o/-Jc/ oe //e ./e/- Je om /-/c
se///ose om N-cc/e-c //om//-Jc c JeJc -cc//-Jc /-
J//e-c Jc ///m/c -.-/-/! |L.!3-20)
Oue senlido a expressao un apoleao apresenla na lrase
acina`
|A) ndica que o narrador prelende seguir a prolissao de
lulador.
|B) ndica a leinosia do narrador.
|C) Explica a nalureza beligeranle da esposa.
|D) Delernina una relaao de conparaao.
|E) Denonslra a eslralgia de persuasao que ser usada.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
4
Professor II | Prova Objetiva

7
O pronone relalivo aquele que liga duas oraes,
subsliluindo na segunda oraao un anlecedenle, islo , un
lerno j expresso na prineira oraao, e pode ser ou nao
precedido de preposiao.
En qual das opes abaixo o enprego do pronone relalivo
esl plenanenle de acordo con os padres da lingua culla`
|A) Aquela era a nulher que o honen queria sugerir a separaao.
|B) A nulher que o honen era casado nao aceilou as explicaes.
|C) O honen cujo o casanenlo nao andava ben queria
separar-se.
|D) O assunlo sobre o qual precisava conversar con a nulher
era delicado.
|E) A cena que assislinos enlre o narido e a nulher
represenlou una sucessao de nal-enlendidos.
8
^//es Je J/ce/ R oe es/-.- oe/e/Jc J/ce/ /- m-/s Je c//cc
-/cs |L.5-6)
O lerno deslacado na lrase acina , do ponlo de visla
norlolgico:
|A) arligo delinido.
|B) pronone denonslralivo.
|C) parlicula expleliva.
|D) delerninanle da conjunao oe
|E) pronone pessoal, ligado ao verbo J/ce/
9
En qual das opes abaixo esl correlo o enprego do verbo
/-.e/`
|A) Houveran nuilas discusses duranle a noile.
|B) Eles havian disculido duranle a noile.
|C) Tinhan havido nuilas discusses duranle a noile.
|D) Podian haver vrias discusses duranle a noile.
|E) Haverao oulras discusses duranle a noile.
7H[WR,,
3DUDTXHQLQJXpPDTXLVHVVH
Porque os honens olhavan denais para a sua nulher,
nandou que descesse a bainha dos veslidos e parasse de se
pinlar. Apesar disso, sua beleza chanava a alenao, e ele loi
obrigado a exigir que elininasse os decoles, jogasse lora os
sapalos de sallos allos. Dos arnrios lirou as roupas de seda,
das gavelas lirou lodas as jias. E vendo que, ainda assin, un
ou oulro olhar viril se acendia passagen dela, pegou a
lesoura e losquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. ingun a olhava duas
vezes, honen nenhun se inleressava por ela. Esquiva cono
un galo, nao nais alravessava praas. E evilava sair.
Tao esquiva se lez, que ele loi deixando de ocupar-se dela,
pernilindo que lluisse en silncio pelos cnodos,
ninelizada con os nveis e as sonbras.
Una lina saudade, porn, coneou a alinhar-se en seus
dias. ao saudade da nulher. as do desejo inllanado que
livera por ela.
Enlao lhe lrouxe un balon. o oulro dia, un corle de
seda. A noile lirou do bolso una rosa de celin para enleilar-
-lhe o que reslava dos cabelos.
as ela linha desaprendido a goslar dessas coisas, nen
pensava nais en lhe agradar. Largou o lecido nuna gavela,
esqueceu o balon. E conlinuou andando pela casa de veslido
de chila, enquanlo a rosa desbolava sobre a cnoda.
|0DULQD&RODVDQWL. cc//cs Je -mc/ /-s-Jc.)
10
O conlo Para que ningun a quisesse apresenla a seguinle
linha eslrulural:
|A) desconslruao da nulher/ reconslruao plena da nulher
|B) aulonaao da nulher/ desaulonalizaao da nulher.
|C) seqncia lgica de conslruao da nulher/ desaulonalizaao
da nulher
|D) desconslruao da nulher/ lenlaliva de reconslruao
|E) aceilaao passiva da siluaao pela nulher/ rebeldia da
nulher conlra delerninado lipo de siluaao.
11
/-s e/- ////- GHVDSUHQGLGR - cs/-/ Jess-s cc/s-s /em
ce/s-.- m-/s em //e -/-J-/ |L.2!-22)
A palavra deslacada apresenla prelixo en sua lornaao. En qual
das opes abaixo, o processo de lornaao QmR o nesno`
|A) O narido nao GHVFXOSDYD o lalo de a nulher ser bonila.
|B) O narido, ciunenlo, GHVFDUWDYD a beleza da nulher.
|C) A vida do casal enlrou en GHVFRPSDVVR.
|D) O narido GHVFRQWDYD sua insegurana na nulher.
|E) A nulher linda loi, aos poucos, lecendo seu GHVWLQR.
12
F cc////oco -/J-/Jc ce/- c-s- Je .es//Jc Je c///- HQTXDQWR
- /cs- Jesbc/-.- scb/e - ccmcJ- |L.23-24)
O elenenlo de coesao deslacado acina d idia de:
|A) sinullaneidade. |B) superposiao.
|C) anbivalncia. |D) soberania.
|E) assiduidade.
13
Assinale a allernaliva que conlenha vocbulos que obedean
nesna regra de acenluaao de //o/sse |L.!3).
|A) niope vivo baia gelia
|B) rene ba subslilui-lo sade
|C) saia jquei apio papis
|D) cu lanbn sanduiche caracis
|E) ensaisla coronis ngoas vivo
14
Assinale a allernaliva cuja ponluaao esleja en desacordo
con as nornas granalicais.
|A) Aps privar a nulher de lodos os adornos, corlou-lhe os
cabelos.
|B) Sua beleza chanava a alenao, nas ele resolveu escond-la.
|C) O narido, nesno vendo que a nulher eslava sen os
alribulos de beleza, conlinuava desconliado.
|D) O narido elininou o decole, as jias, as roupas de seda e
corlou-lhe os cabelos.
|E) Os vrios alribulos da nulher, loran escondidos pelo
narido.
15
!-c eso/.- se /ec |L.!2)
A parlicula se na lrase acina denonslra:
|A) rellexividade da aao.
|B) passividade da aao.
|C) inleralividade da aao.
|D) parcialidade da aao.
|E) lolalidade da aao.
5
10
15
20

5
Professor II | Prova Objetiva

60NhE6IMENI08 FEA0I608
16
Previsla na Lei de Direlrizes e Bases da Educaao |LDB),
9.394/96, e en una das nelas do Ensino Fundanenlal no
Plano acional de Educaao |PE), a anpliaao do Ensino
Fundanenlal para nove anos ven sendo disculida, desde
2003, pela Secrelaria de Educaao Bsica |SEB/EC) con
secrelarias nunicipais e esladuais de educaao.
O ensino lundanenlal de nove anos signilica:
|A) pernilir o acesso ao ensino lundanenlal a parlir dos seis anos.
|B) anpliar o alendinenlo da laixa de 7 a !4 anos.
|C) ajuslar a olerla no ensino lundanenlal en lodas as
regies do pais.
|D) eslender a educaao inlanlil para o ensino lundanenlal.
|E) organizar as laixas elrias de lorna nais honognea.
17
Paulo Freire un dos grandes neslres da educaao brasileira.
Dedicou-se pesquisa e proposiao de lrabalhos con
jovens e adullos que lugissen ao padrao do ensino nais
lradicional, principalnenle no que lange allabelizaao.
A parlir da perspecliva de Freire para a queslao da
aprendizagen da leilura e da escrila, podenos dizer que:
|A) a leilura de un lexlo, lonado cono pura descriao de un
objelo e leila no senlido de nenoriz-lo, nen real
leilura, nen dela, porlanlo, resulla o conhecinenlo do
objelo de que o lexlo lala.
|B) o novinenlo da leilura parle da palavra para a leilura do
nundo nun novinenlo linear, cuja apropriaao do objelo
se dar por eslruluraao do pensanenlo organizalivo.
|C) a leilura da palavra signilica un eslgio nais avanado no
processo de allabelizaao, una vez que a leilura do
nundo j loi realizada e inlerprelada lanlo pelo adullo
quanlo pela criana.
|D) a allabelizaao de adullos, sendo un alo polilico e un alo
de conhecinenlo, lanbn un alo criador, e, porlanlo, a
leilura da palavra precede a leilura do nundo.
|E) o alo de ler nao pode ser reduzido ao ensino puro da
palavra ou das silabas, una vez que o sujeilo da
aprendizagen possui una relaao linear con os
conhecinenlos a seren apreendidos.
18
O Fundo de anulenao e Desenvolvinenlo do Ensino
Fundanenlal e de Valorizaao do agislrio |Fundel) loi insliluido
pela Enenda Conslilucional n !4, de selenbro de !996, e
regulanenlado pela Lei 9.424, de 24 de dezenbro do nesno
ano, e pelo Decrelo 2.264, de junho de !997. O Fundel loi
inplanlado, nacionalnenle, en ! de janeiro de !993.
O Fundo de anulenao e Desenvolvinenlo da Educaao
Bsica |Fundeb) aunenla os recursos aplicados pela Uniao,
eslados e nunicipios na educaao bsica.
Anbos os lundos deslinan-se a redislribuir nais recursos para:
|A) as redes pblica e privada, a lin de equalizar a dislribuiao
dos recursos para lodos os niveis do sislena educalivo.
|B) a rede pblica de ensino lundanenlal, reservando una
porcenlagen de recursos para a pr-escola.
|C) a rede pblica de ensino, con o propsilo de nelhorar a
lornaao e o salrio dos prolessores.
|D) as redes pblica e privada, deslinando os recursos para a
Educaao de Jovens e Adullos e a Educaao nlanlil.
|E) a rede pblica de ensino bsico, con o propsilo de
redislribuir os recursos enlre os prolessores das escolas
de Ensino dio e Fundanenlal.
19

Vigolski laz una analogia da lala das crianas con o nonenlo
enquanlo desenhan.
Para o pesquisador, as crianas nenores lenden a nonear
seus desenhos sonenle aps realiz-los e v-los. A decisao
do que serao , assin, poslerior alividade. Una criana nais
velha, geralnenle, decide o que vai desenhar.
Esses exenplos noslran que, para Vigolski:
|A) quando a lala se desloca para o linal da alividade, una
nova relaao enlre lala e aao se eslabelece.
|B) a lala len una lunao inlernediria de lazer a lransiao
enlre o discurso socializado e o inlerior.
|C) os desenhos das crianas preceden a organizaao inlerna
do pensanenlo que levar organizaao da lala.
|D) o papel da lala na eslruluraao do pensanenlo baslanle
anlerior s possibilidades de planejanenlo por parle da
criana.
|E) a lala len una lunao planejadora, pois a criana nais
velha j a uliliza para planejar una aao lulura.
20
Segundo as Direlrizes Curriculares acionais, a Educaao de
jovens e adullos possui lrs lunes: reparadora, equalizadora
e qualilicadora.
Assinale a opao que nelhor relaciona a lunao sua
deliniao correla.
|A) A lunao equalizadora relere-se nao s enlrada dos jovens e
adullos no circuilo dos direilos civis pela reslauraao de un
direilo negado, o direilo a una escola de qualidade, nas
lanbn ao reconhecinenlo da igualdade onlolgica de lodo
e qualquer ser hunano de acesso a un ben real, social e
sinbolicanenle inporlanle.
|B) A lunao reparadora relaciona-se igualdade de
oporlunidades que possibililarao aos individuos novas
inseres no nundo do lrabalho, na vida social, nos
espaos da esllica e nos canais de parlicipaao.
|C) A lunao qualilicadora aquela considerada pernanenle
e, nais que una lunao, o prprio senlido da educaao
de jovens e adullos. Felere-se educaao pernanenle,
con base no carler inconplelo do ser hunano, cujo
polencial de desenvolvinenlo e de adequaao pode se
alualizar en quadros escolares ou nao-escolares.
|D) A lunao qualilicadora relere-se nao s enlrada dos jovens e
adullos no circuilo dos direilos civis pela reslauraao de un
direilo negado, o direilo a una escola de qualidade, nas
lanbn ao reconhecinenlo da igualdade onlolgica de lodo
e qualquer ser hunano de acesso a un ben real, social e
sinbolicanenle inporlanle.
|E) A lunao reparadora aquela considerada pernanenle e,
nais que una lunao, o prprio senlido da educaao de
jovens e adullos. Felere-se educaao pernanenle, con
base no carler inconplelo do ser hunano, cujo polencial
de desenvolvinenlo e de adequaao pode se alualizar en
quadros escolares ou nao-escolares.
6
Professor II | Prova Objetiva

21
Segundo alguns esludiosos, exislen lrs discursos dilerenles
para explicar o lracasso na escola. Podenos idenlilic-los
cono os discursos do don, da delicincia e, por llino, o
da dilerena cullural. A parlir da nalureza desses discursos,
assinale a resposla correla.
|A) Ao conlrrio dos discursos da delicincia e da dilerena,
o discurso do don pressupe que as pessoas ln
aplides adquiridas, que as levan ao sucesso ou ao
lracasso escolar.
|B) O discurso da dilerena assenelha-se ao discurso da
delicincia, pois, en anbos, o nao-acesso a bens
cullurais, siluaao que caracleriza as crianas das classes
populares, pode levar ao lracasso escolar.
|C) O discurso da dilerena diverge do discurso da
delicincia na nedida en que o prineiro considera cono
inleriores os saberes que as crianas das classes
populares lrazen para a escola.
|D) O discurso do don, conlrarianenle aos discursos da
delicincia e da dilerena, privilegia as classes
populares no debale sobre sucesso e lracasso escolares.
|E) O discurso da dilerena, ao conlrrio dos discursos do
don e da delicincia, nao qualilica nen hierarquiza os
grupos sociais. Feconhece, assin, sua diversidade
cullural.
22
Paulo Freire, en seu livro /eJ-c/- J- ^o/c/cm/-, nos diz:
Ensinar exige conpreender que a educaao una lorna de
inlervenao no nundo.
Essa alirnaao de Freire nos leva a rellelir sobre os lins da
educaao.
O aulor conlinua dizendo que ...inlervenao que aln do
conhecinenlo dos conledos ben ou nal ensinados e/ou
aprendidos inplica lanlo esloro de reproduao da ideologia
doninanle quanlo o seu desnascaranenlo. en apenas
reprodulora nen apenas desnascaradora da ideologia
doninanle.
Tais alirnaes de Freire nos levan a enlender a educaao
escolar cono:
|A) redenlora dos nales sociais.
|B) diallica e conlradilria.
|C) neulra, una vez que nao produz, nen reproduz.
|D) una prlica social que oculla as verdades.
|E) avessa s quesles diallicas e cullurais.
23
O Arligo 203 da Consliluiao Federal no Capilulo |da
Educaao, da Cullura e do Desporlo) garanle que dever do
Eslado con a educaao olerecer:
|A) ensino lundanenlal obrigalrio e graluilo, assegurada,
inclusive, sua olerla graluila para lodos os que a ele nao
liveran acesso na idade prpria.
|B) educaao bsica obrigalria e graluila, assegurada,
inclusive, sua olerla graluila para lodos os que a ele nao
liveran acesso na idade prpria.
|C) ensino lundanenlal obrigalrio e graluilo, assegurado
apenas aos que esliveren en idade prpria.
|D) educaao bsica obrigalria e graluila, assegurada apenas
aos que esliveren en idade prpria.
|E) ensino inlanlil obrigalrio e graluilo, assegurada, inclusive,
sua olerla graluila para lodos os que a ele nao liveran
acesso na idade prpria.
24
O Arligo 32 da Lei de Direlrizes e Bases da Educaao acional
|Lei 9.394/96) alirna que o ensino lundanenlal ler a duraao
ninina de oilo anos, ser obrigalrio e graluilo na escola pblica
e ler por objelivo a /c/m--c b-s/c- do cidadao.
Assinale a opao que QmR esl en concordncia con o lexlo
desse arligo.
|A) O desenvolvinenlo da capacidade de aprender, lendo
cono neios bsicos o pleno doninio da leilura, da escrila
e do clculo.
|B) A conpreensao do anbienle nalural e social, do sislena
polilico, da lecnologia, das arles e dos valores en que se
lundanenla a sociedade.
|C) O desenvolvinenlo da capacidade de aprendizagen,
lendo en visla a aquisiao de conhecinenlos e
habilidades e a lornaao de aliludes e valores.
|D) O ensino religioso, de nalricula obrigalria, conslilui
disciplina dos horrios nornais das escolas pblicas de
ensino lundanenlal.
|E) O lorlalecinenlo dos vinculos de lanilia, dos laos de
solidariedade hunana e de lolerncia reciproca en que se
assenla a vida social.
25
A organizaao curricular da escola inplica pensar en aspeclos
relalivos ao conhecinenlo escolar que engloben quesles de:
|A) avaliaao e progressao.
|B) organizaao do lenpo escolar.
|C) geslao e espao escolar.
|D) nelodologia, seqenciaao e seleao.
|E) seleao de conledos.
26
O lexlo do docunenlo inlrodulrio dos PC alirna que
podenos perceber, na lradiao pedaggica brasileira, qualro
grandes lendncias.
Assinale a opao abaixo que nelhor caracleriza a pedagogia
lradicional.
|A) una concepao que inclui vrias correnles que, enbora
adnilan divergncias, assunen un nesno principio
norleador de valorizaao do individuo cono ser livre, alivo
e social. O cenlro da alividade escolar nao o prolessor
nen os conledos disciplinares, nas sin o aluno, cono
ser alivo e curioso.
|B) una nelodologia inspirada nas leorias behaviorislas da
aprendizagen e da abordagen sislnica do ensino, que
deliniu una prlica pedaggica allanenle conlrolada e
dirigida pelo prolessor, con alividades necnicas
inseridas nuna proposla educacional rigida e passivel de
ser lolalnenle progranada en delalhes.
|C) una concepao en que a alividade escolar se paula en
discusses de lenas sociais e polilicos e en aes sobre a
realidade social inediala, analisan-se os problenas, seus
lalores delerninanles e organiza-se una lorna de aluaao
para que se possa lranslornar a realidade social e polilica.
|D) una nelodologia que prope una visao da
conplexidade e da provisoriedade do conhecinenlo. De
un lado, porque o objelo de conhecinenlo conplexo
de lalo, e reduzi-lo seria lalsilic-lo, de oulro, porque o
processo cognilivo nao aconlece por juslaposiao, senao
por reorganizaao do conhecinenlo.
|E) una nelodologia que se baseia na exposiao oral dos
conledos, nuna seqncia predelerninada e lixa,
independenlenenle do conlexlo escolar, enlaliza-se a
necessidade de exercicios repelidos para garanlir a
nenorizaao dos conledos. A lunao prinordial da
escola, nesse nodelo, lransnilir conhecinenlos
disciplinares para a lornaao geral do aluno.
7
Professor II | Prova Objetiva

27
A geslao escolar lena baslanle dilundido nos cursos de
Fornaao de Prolessores, principalnenle no que concerne s
concepes e prlicas que conliguran sua nalureza
lradicional ou denocrlica. Dadas as siluaes abaixo,
assinale |!), para as que evidencien una geslao denocrlica,
e |2), para as que caraclerizen una geslao lradicional.
| ) a escola A, a direao props una reuniao con a
conunidade para que lossen disculidos problenas
relacionados ao uso das dependncias exlernas da escola
en leriados e linais de senana.
| ) a escola B, a nova direao convocou una reuniao, con
prolessores, alunos e luncionrios, visando a apresenlar
conunidade o seu plano de geslao.
| ) a escola C houve un acalorado debale sobre as
condies de lrabalho no anbienle escolar, carenle de
espao lisico. Desse debale, parliciparan os prolessores
e a coordenadora pedaggica, que levaran proposlas de
nelhora ao direlor da escola, visando soluao do
problena por neio de sua aluaao cono geslor.
A seqncia correla, de cina para baixo, :
|A) !, 2, ! |B) !, 2, 2
|C) 2, !, ! |D) 2, !, 2
|E) 2, 2, !
28
a obra /eJ-c/- J- ^o/c/cm/-, Paulo Freire discorre sobre a
lransiao da curiosidade ingnua curiosidade epislenolgica.
Assinale o ilen que caracleriza a nalureza dessa lransiao,
levando en consideraao o conpronisso docenle na relaao
prolessor / aluno / conhecinenlo.
|A) A curiosidade epislenolgica lundanenla-se en una
visao nais elaborada dos lalos do colidiano, e, nesse
senlido, o prolessor deve levar en conla a curiosidade
ingnua, que nao elabora esses lalos.
|B) A curiosidade ingnua lundanenla-se en lalos do
colidiano, e, por isso, o aluno deve conslruir a curiosidade
epislenolgica a parlir da adequaao realizada pelo
prolessor.
|C) A curiosidade ingnua reproduz o senso conun. esse
senlido, papel do prolessor conslruir, con o aluno, a
curiosidade epislenolgica, que corresponde ao conhecinenlo
cienlilico.
|D) A curiosidade epislenolgica corresponde ao conhecinenlo
cienlilico. esse senlido, papel do prolessor parlir dela,
visando a exlinguir a curiosidade ingnua presenle no aluno.
|E) A curiosidade ingnua leva en consideraao os lalos do
colidiano, e, por isso, o prolessor precisa recorrer
curiosidade epislenolgica, que a ullrapassa, quando
relaliviza os lalos do colidiano.
29
uilos prolessores acredilan nuna concepao inlerdisciplinar do
lrabalho docenle. Enlrelanlo, ln diliculdade en colocar en
prlica lal concepao.
Dadas as caraclerislicas abaixo, assinale a nica opao que
QmR prev una concepao e/ou prlica inlerdisciplinar.
|A) Parle do dilogo enlre dilerenles conhecinenlos.
|B) Parle do paradigna energenle do conhecinenlo.
|C) Aceila o pensar do oulro, a dilerena.
|D) Busca a ousadia e o exercicio da pesquisa.
|E) Parle de una visao reslrila do conhecinenlo.
30
En una escola da rede nunicipal, direlores, prolessores e
represenlanles de alunos, luncionrios e conunidade
reuniran-se, duranle algun lenpo, visando elaboraao de
seu projelo polilico-pedaggico. O aunenlo da cidadania
parlicipaliva era un dos resullados esperados. o processo
pensado para alcan-lo, o grupo eslabeleceu una
nelodologia de lrabalho baseada en valores sociais
pernanenles, cono honra, lradiao, enlre oulros, en slidos
conhecinenlos gerais e nun processo de avaliaao con
lunao sonaliva.
Os conhecinenlos gerais deverian ser absorvidos, na inlegra,
pelos alunos, se possivel, conlorne o pensanenlo do
prolessor, pois esle nais experienle no que diz respeilo aos
direilos e deveres do cidadao.
A possibilidade de esse projelo polilico-pedaggico ser
vilorioso :
|A) grande, pois o processo nelodolgico eslabelecido de
lundanenlal inporlncia para que o resullado esperado se
elelive.
|B) nula, pois o processo eslabelecido nao serve ao resullado
esperado.
|C) nula, pois o resullado esperado nao pode ser alcanado
por neio do processo de avaliaao eslabelecido.
|D) grande, pois o processo eslabelecido loi organizado
visando ao resullado esperado.
|E) ndia, pois o resullado esperado esl de acordo con a
nelodologia de lrabalho, nas incoerenle con a avaliaao.
MAIEMII6A
31
^s c//-/-s oe ///ess-m /c c//me//c c/c/c /e/Jc c-ss-Jc
co /-c ce/- c/eescc/- //-cem cc/s/c om- b--em Je
/cces ///c/m-/s scb/e /ome/--c meJ/J- esc-c e /c/m-
cc/s//o/J-s em so- ./.e/c/- cc//J/-/- Fss-s /cces
m-/em-//c-s /o/c/c/-/-c ccmc e/eme//cs Je /e/e/e/c/- c-/- c
c/c/essc/ /- c/-//c--c J-s /c/m-s Je -c/e/J/c-em
|/cN, !996)
O lrecho acina se relere inporlncia de o prolessor
considerar, duranle o processo de ensino e aprendizagen:
|A) os conledos conceiluais, procedinenlais e aliludinais.
|B) os resullados expressos pelos dilerenles inslrunenlos de
avaliaao.
|C) os objelivos de nalenlica no ! ciclo.
|D) os conhecinenlos prvios dos alunos.
|E) os crilrios de avaliaao.
32
Dois supernercados venden un cerlo lipo de sabonele pelo
nesno preo. esla senana, eles eslao lazendo as seguinles
pronoes:

Assinale a allernaliva correla.
|A) O supernercado Y olerece un desconlo de 25.
|B) O supernercado X olerece naior desconlo.
|C) Os dois supernercados olerecen o nesno desconlo.
|D) ao vanlajoso conprar os saboneles no supernercado Y.
|E) O supernercado X olerece un desconlo inlerior a 20.
8
Professor II | Prova Objetiva

33
A cislerna de un prdio nede 3n de conprinenlo, 5n de
largura e !,5n de prolundidade. Por apresenlar alguns
vazanenlos, ela passar por una relorna e dever
pernanecer lolalnenle vazia. Eslando a cislerna
conplelanenle cheia, abre-se una lorneira que a esvazia
razao de 40 lilros por ninulo.
Sobre o nnero de ninulos que o nivel da gua leva para
baixar 25cn, correlo alirnar que:
|A) nao nlliplo de !0.
|B) divisivel por 3, 5 e !0 ao nesno lenpo.
|C) represenla vinle e cinco cenlenas.
|D) naior que duas cenlenas e neia e nenor que lrinla
dezenas.
|E) divisor de 24 750.
34
^ cc/cec-c Je eJoc--c e e/s//c Je m-/em-//c- m-/s
//-J/c/c/-/ c//.//e/- mo//-s .eces c /c/m-//smc c //c/ e c
c/cJo/c ///-/ (- /esccs/- cc//e/-| Nes/es c-scs - -.-//--c e
/e//- -c ///-/ Jc c/ccessc eJoc-//.c -//-.es Je /es/es e c/c.-s
esc///-s seme//-//es -cs e\e/c/c/cs oe /c/-m //-b-//-Jcs em
s-/- Je -o/-
|6DQWRV, !997)
Con essa alirnaliva, Sanlos esl querendo dizer que, nesse
caso, a avaliaao:
. valoriza o processo de enconlrar a soluao e o raciocinio
ulilizados para resolver os problenas nalenlicos lanlo
quanlo o resullado linal,
. possibilila que o prolessor lenha una visao ponlual e
esllica dos alunos,
. noslra aos prolessores se os alunos eslao ulilizando
convenienlenenle o pensanenlo nalenlico para
queslionar, argunenlar, lornular hipleses, validar e
apresenlar dilerenles solues para siluaes
desaliadoras denlro do conlexlo escolar.
Assinale:
|A) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|B) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|C) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|D) se sonenle as alirnalivas e esliveren correlas.
|E) se nenhuna alirnaliva esliver correla.
35
Luis len un salrio nensal de F$ 2 530,00. Con a quarla
parle de seu salrio, ele paga o aluguel de sua casa.
4
!5
de
seu salrio ele gasla con alinenlaao e conlas de gua, luz,
gs e lelelone. Do reslanle, ele gasla 35,5 con a educaao
de seu lilho. O que sobra ele deixa reservado para oulras
despesas duranle o ns.
correlo alirnar que Luis:
|A) len una despesa de F$ 5!6,00 con alinenlaao e conlas
de gua, luz, gs e lelelone.
|B) lica con aproxinadanenle F$ 304,00 para oulras despesas
duranle o ns.
|C) paga de aluguel 20 de seu salrio.
|D) gasla aproxinadanenle F$ 672,00 con a educaao de seu
lilho.
|E) len un gaslo nensal de
5
!9
de seu salrio con aluguel,
alinenlaao e conlas de gua, luz, gs e lelelone.
36
A revisla ve/-, en 3!/03/2005, publicou una reporlagen sobre
a nediao diria da incidncia de raios ullraviolela B |UVB) en
lodo o lerrilrio nacional, previsla para !5 de dezenbro de 2005
s !2h. O quadro a seguir indica o lenpo nxino que cada
pessoa agenla debaixo do sol ao neio-dia, sen lillro solar,
conlorne o lipo de pele e o indice de radiaao UVB do local
onde ela se enconlra.
QGLFHGH
UDGLDomR
89%
%UDQFD 0RUHQRFODUD 0RUHQRHVFXUD 1HJUD
0 a 3 20 ninulos 47 ninulos 70 ninulos 90 ninulos
4 a 7 3,5 ninulos !9 ninulos 30 ninulos 40 ninulos
3 a !! 5,5 ninulos !3 ninulos 20 ninulos 27 ninulos
!2 a !5 3,5 ninulos 9 ninulos !5 ninulos 20 ninulos
Para saber quanlo lenpo voc pode se expor ao sol, lendo
aplicado sobre a pele algun lillro solar, veja no quadro acina
qual seu lipo de pele, cruze con os indices de radiaao e
nulliplique os ninulos nxinos da exposiao sen lillro pelo
lalor de proleao solar inpresso no rlulo do produlo.
Se una pessoa de pele branca que nora en Beln, cujo
indice de radiaao UVB de !0,3, usar un lillro solar con
lalor de proleao !5, ela poder licar exposla ao sol no
nxino:
|A) 3nin5s |B) 37nin
|C) 32nin30s |D) 4 925s
|E) !h52nin
37
A ligura a seguir lornada por 3 quadrados iguais.

Podenos alirnar que a rea da regiao nais escura ,
aproxinadanenle:
|A) 5,52cn
2
|B) 22,32cn
2

|C) 39,30cn
2
|D) 52,46cn
2

|E) !93,3!cn
2
38
A prolessora de Tiago levou para a sala de aula os seguinles
slidos geonlricos: una pirnide hexagonal, un cilindro,
un paralelepipedo, un prisna hexagonal e un cone. Ela lez
diversas alividades con seus alunos e, nuna delas, solicilou
que Tiago nonlasse un prdio usando os slidos con as
caraclerislicas abaixo:
Slido A poliedro con sele vrlices
Slido B hexaedro
Slido C nao poliedro e possui bases circulares
correlo alirnar que Tiago usou para nonlar o prdio:
|A) o prisna hexagonal, a pirnide hexagonal e o cone.
|B) a pirnide hexagonal, o paralelepipedo e o cilindro.
|C) o paralelepipedo, o cilindro e o cone.
|D) a pirnide hexagonal, o prisna hexagonal e o cilindro.
|E) o prisna hexagonal, o paralelepipedo e o cilindro.
9
Professor II | Prova Objetiva

39
^ ./J- seJe//-//- -s J/e/-s c/Jo/cs-s e - cbes/J-Je es/-c
/-ce/Jc ccm oe Jce/-s //c/c-s Je -Jo//cs ccmecem -
m-///es/-/se em c//-/-s e -Jc/esce//es
|ve/-, !7/03/2005)
Os dados a seguir, relirados do nesno exenplar da revisla
ve/-, exenplilican as inlornaes regislradas no lexlo acina:

Segundo esses dados, analise as alirnalivas a seguir:
. Alualnenle,
2
3
das crianas brasileiras sao sedenlrias.
. Pode-se alirnar que, nun grupo de !6 300 crianas
brasileiras, cerca de 5 600 sao sedenlrias.
. Os niveis de coleslerol en neninas e neninos sao os
nesnos aplicados aos adullos: o ideal ler 0,2g por
decililro de sangue. Porlanlo, con 9 anos, Philippe
apresenlava un aunenlo de 29 nos niveis de coleslerol.
Assinale:
|A) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|B) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|C) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|D) se sonenle as alirnalivas e esliveren correlas.
|E) se lodas as alirnalivas esliveren correlas.
40
8/-s//e//cs //.es///-m US$ S b/ /c e\/e//c/ /-/Je c-//e em
c-/ses ccm b-/\- ///bo/--c
|O S/cbc 04/!!/2005)
O grlico abaixo noslra os recursos que vao para lora do pais:

Assinale a allernaliva correla.
|A) A dilerena enlre o capilal brasileiro inveslido no exlerior
en 200! e 2003 loi de US$ !40,94 bilhes.
|B) En 2002 o lolal de capilal brasileiro inveslido no exlerior
loi de US$ 72 325 000.
|C) O inveslinenlo de capilal brasileiro no exlerior en 2004 loi
inlerior 32 en relaao a 200!.
|D) O lolal de capilal brasileiro inveslido no exlerior en 2004
loi de novenla e lrs bilhes e duzenlos e quarenla e lrs
nil dlares.
|E) En 2004 houve un inveslinenlo de vinle bilhes e novecenlos
e dezoilo nilhes de dlares a nais que en 2002.
hI8I0IA E E0AFIA
41
Con relaao ao conceilo de cullura, en seu senlido
anlropolgico, assinale a alirnaliva LQFRUUHWD.
|A) A cullura signilica o conjunlo das criaes, naleriais ou
inaleriais, de un povo ou grupo social.
|B) As dilerenas, os nodos de pensar e agir das sociedades
expressan diversas naneiras de sua organizaao.
|C) Os padres cullurais nao deven ser avaliados
eslabelecendo-se - c//c// un nodelo cono cerlo e os
denais cono errados.
|D) A conparaao enlre culluras deve ser leila eslabelecendo--se
oposies, e nao se conparando eslgios de desenvolvinenlo.
|E) As dilerenas cullurais nao se apresenlan apenas enlre
dilerenles sociedades, nas lanbn enlre selores ou
classes de una nesna sociedade.
42
Vai-se escola para aprender a ler e a conlar e por que nao`
lanbn ler napas.
Ler napa signilica:
|A) vivenciar un processo que conea con a codilicaao e
envolve algunas elapas nelodolgicas necessrias para
una leilura elicaz.
|B) realizar alividades necanicislas indispensveis lanlo
lornaao de conceilos quanlo linguagen carlogrlica.
|C) ser capaz de associar lornas senelhanles de represenlaao
da realidade, ou seja, napa e paisagen do nesno lugar.
|D) eslabelecer relaao enlre o sinbolo |signilicado) e o objelo
|signilicanle), sislena senilico ulilizado no napa.
|E) doninar a linguagen carlogrlica que se uliliza de lrs
elenenlos bsicos: sislena de signos, reduao e projeao.
43
Assinale a allernaliva que se relira divisao social do lrabalho
na sociedade.
|A) deconposiao do processo de produao, de nodo que
cada operaao ou larela seja leila por un ou nais
lrabalhadores
|B) dilerenciaao enlre os delenlores dos neios de produao
e os que possuen para vender lao-sonenle sua lora de
lrabalho
|C) especializaao, por cada regiao ou pais, na produao de
bens que possan render nais con nenor cuslo
|D) organizaao e conlrole direlo, pelo honen, sobre seu
lrabalho e sobre o lrulo do seu lrabalho
|E) divisao do lrabalho por sexo e idade e sua visibilidade
percebida por lodos
44
As prineiras relaes espaciais que a criana eslabelece sao
as chanadas relaes lopolgicas. Sao relaes que se:
|A) eslabelecen no espao prxino, usando relerenciais
elenenlares.
|B) processan, no plano perceplivo, sen obedecer a una
orden delerninada.
|C) alleran conlorne o ponlo de visla do observador ou das
relerncias adoladas.
|D) consliluen a parlir de relerenciais precisos de localizaao.
|E) caraclerizan pelo uso de un sislena de coordenadas e
nedidas de dislncia.
10
Professor II | Prova Objetiva

45
Duranle a canpanha eleiloral, JK garanliu que pronoveria
50 anos de progresso en 5 anos de governo. Para
consubslanciar essa pronessa, ele:
|A) adolou eslralgias e polilicas que linhan cono objelivo
cenlral expandir a econonia brasileira.
|B) execulou o Plano Trienal de Desenvolvinenlo Econnico
leilo pelos ninislros Celso Furlado e San Tiago Danlas.
|C) realizou relornas de base adninislraliva, agrria e urbana,
bancria, liscal e eleiloral.
|D) incenlivou a aplicaao de inveslinenlos parliculares nos
servios pblicos e a privalizaao das enpresas eslalais.
|E) pronoveu canpanhas que visavan a inprinir direlrizes
nacionalislas organizaao econnica.
46
Considere duas planlas que represenlan o cenlro da cidade
de Duque de Caxias e que apresenlan as seguinles escalas:
Planla X |!:500) Planla Y |!:5000).
Pode-se alirnar que:
|A) as duas planlas noslran a nesna rea, con a nesna
riqueza de delalhes e abrangen a nesna exlensao.
|B) a planla Y apresenla grande riqueza de delalhes por ler
escala naior que X.
|C) as duas planlas possuen o nesno lananho, nas a planla
Y represenla una exlensao nenor que a planla X.
|D) a planla X represenla con naior riqueza de delalhes a rea
|cenlro da cidade) por ler escala naior que a planla Y.
|E) a escala da planla X nenor que a da planla Y, por isso
seu lananho lanbn nenor.
47
As alirnalivas abaixo, baseadas nos Parnelros Curriculares
acionais, abordan a calegoria paisagen.
. Conhecer una paisagen reconhecer seus elenenlos
sociais, cullurais e nalurais e a inleraao enlre eles.
. Conhecer una paisagen conpreender cono ela esl
en pernanenle processo de lranslornaao e cono
conln nlliplos espaos e lenpos.
Analisando as alirnalivas apresenladas, conclui-se que a
alirnaliva :
|A) conplela a inlornaao apresenlada na alirnaliva .
|B) conprova a alirnaliva .
|C) nega o conledo conlido na alirnaliva .
|D) ope-se alirnaliva .
|E) discorda da idia vinculada na alirnaliva .
48
Assinale a allernaliva que apresenla a alividade nais
adequada para o prolessor lrabalhar con seus alunos o
conceilo de lenpo lisico |sinullaneidade).
|A) pesquisa e organizaao de linha de lenpo dos periodos da
hislria do Brasil, clculo da duraao de cada un deles
|B) leilura de un lexlo e localizaao en napa da expansao da
lavoura caleeira no Eslado do Fio de Janeiro
|C) pesquisa en jornais de nolicias que ocorreran nun
nesno dia en locais dilerenles, represenlaao por neio
de un painel
|D) organizaao de linha de lenpo, ulilizando lologralias,
sobre geraes na lanilia de cada aluno
|E) conparaao de gravuras noslrando as lranslornaes
ocorridas no espao do bairro
49
De acordo con os Parnelros Curriculares acionais, o saber
hislrico escolar conpreende, de nodo anplo, a delinilaao
de lrs conceilos lundanenlais: lalo hislrico, sujeilo
hislrico e lenpo hislrico.
A esse respeilo, analise as alirnalivas a seguir:
. Os dilerenles conceilos de lalo hislrico, sujeilo hislrico
e lenpo hislrico rellelen dislinlas concepes de
Hislria e de cono ela eslrulurada e consliluida.
. O sujeilo hislrico pode ser enlendido cono sendo os
agenles de aao social, que se lornan signilicalivos para
esludos hislricos escolhidos, con lins didlicos, sendo
eles individuos, grupos ou classes sociais.
. Os lalos hislricos senpre sao lraduzidos cono sendo
aqueles relacionados aos evenlos polilicos, s leslas
civicas e s aes de heris nacionais, apresenlados de
nodo isolado do conlexlo hislrico en que viveran os
personagens e dos novinenlos de que parliciparan.
Assinale:
|A) se sonenle a alirnaliva esliver correla.
|B) se sonenle as alirnalivas e esliveren correlas.
|C) se sonenle as alirnalivas e esliveren correlas.
|D) se sonenle as alirnalivas e esliveren correlas.
|E) se lodas as alirnalivas esliveren correlas.
50
O nunicipio de Duque de Caxias loi criado por decrelo-lei de
3!/!2/!943 e inslalado en 0!/0!/!944. Ouando esse lalo
ocorreu, o Brasil vivia un periodo que apresenlava cono
caraclerislica|s):
|A) a inlervenao nenor do Eslado na econonia e o incenlivo
parlicipaao do capilal eslrangeiro no processo de
desenvolvinenlo econnico.
|B) as insliluies polilicas e policiais lora do conlrole do
poder execulivo e a nanulenao do eslado de direilo.
|C) as grandes realizaes naleriais, con o principio da
nodernizaao do aparelho adninislralivo, o prograna de
desenvolvinenlo econnico e una legislaao social.
|D) a busca conslanle de apoio, por parle dos governanles,
dos grupos e parlidos polilicos organizados e o repdio s
nassas populares.
|E) nenhuna repercussao, enlre !930 !937, das polarizaes
polilicas e ideolgicas inlernacionais nos novinenlos
organizados no pais.
6IN6IA8
51
o inverno, quando a lenperalura baixa, conun senlirnos as
naos nais lrias que o lronco. sso ocorre porque as naos:
|A) apresenlan naior quanlidade de regies sensiveis ao lrio
que o lronco.
|B) eslao siluadas nais dislanles do coraao que o lronco e,
por isso, receben nenor quanlidade de calor.
|C) apresenlan vasos sanguineos nais linos |capilares),
recebendo, por isso, nenor lluxo de sangue.
|D) arnazenan nenor quanlidade de calor, porque ln
nuilos ossos e pouco lecido de enchinenlo.
|E) apresenlan una grande superlicie en relaao ao seu
volune, o que lacilila a perda de calor para o anbienle.
11
Professor II | Prova Objetiva

52

Considere que, no anbienle represenlado pela ligura acina, a
lenperalura do ar seja 23C e a da gua, 20C.
Con relaao lenperalura corporal dos dilerenles aninais
represenlados na ligura, nesse local e nesse cilado nonenlo,
correlo alirnar que:
|A) lodos os aninais que eslao lora dgua apresenlan a
lenperalura corporal de 23C.
|B) lodos os aninais que eslao denlro dgua apresenlan a
lenperalura corporal de 20C.
|C) o nacaco e a lonlra apresenlan aproxinadanenle a
nesna lenperalura corporal.
|D) os girinos e o sapo apresenlan a nesna lenperalura
corporal.
|E) a lenperalura da lonlra esl, en parle, a 20C e, en parle,
a 23C.
53

Os cinco aninais acina esquenalizados loran ulilizados
nuna aula en que os alunos deverian agrup-los da nelhor
naneira possivel, ulilizando un crilrio coerenle.
A seguir eslao as classilicaes leilas e, denlre elas, a correla :
Crupo Crupo Crupo
|A) !, 2 e 3 4 e 5 --------------
|B) !, 2 e 3 4 5
|C) ! e 3 2, 4 e 5 --------------
|D) ! e 3 2 4 e 5
|E) ! e 3 2 e 4 5

54
Denlre os diversos aslros que venos no cu, nuna noile sen
nuvens, a Lua o que nais inspira poelas e encanla pessoas.
Podenos ver a Lua, noile, porque:
|A) a Lua produz luz prpria que alinge a Terra.
|B) a luz do Sol, rellelida pela Terra, ilunina a Lua.
|C) da Terra venos a luz do Sol rellelida pela Lua.
|D) a luz do Sol alinge, ao nesno lenpo, as laces lronlais da
Terra e da Lua.
|E) a Terra recebe, ao nesno lenpo, a luz do Sol e a
produzida pela Lua.
55

O esquena acina represenla parle do ciclo da gua, a
respeilo do qual correlo alirnar que:
|A) en 2, a gua esl no eslado de vapor.
|B) ! e 4 absorven calor.
|C) 3 s ocorre prxino a 0C.
|D) 3 e 5 corresponden condensaao.
|E) 4 corresponde ebuliao.
56

Os lrs poles iguais loran enborcados sobre gua de cal
incolor, conlorne o esquena acina. Os alunos j sabian que
a gua de cal incolor licava esbranquiada quando en conlalo
con gs carbnico |CO
2
).
A nelhor experincia para verilicar se a queina produz gs
carbnico deveria conler:
|A) apenas a nonlagen 2.
|B) apenas as nonlagens ! e 2.
|C) apenas as nonlagens ! e 3.
|D) apenas as nonlagens 2 e 3.
|E) as lrs nonlagens.
57
O processo de digeslao conea na boca, a parlir da aao:
|A) dos denles, que parlen nolculas alinenlicias
lranslornando-as en nolculas nenores.
|B) dos denles, que digeren as libras, lao inporlanles para o
luncionanenlo do inleslino.
|C) da saliva, que lranslorna nolculas de anido en
acares nenores.
|D) da saliva, que inicia a digeslao de proleinas a ser
conlinuada en oulras regies do lubo digeslrio.
|E) dos denles e da saliva que, en conjunlo, apenas lacililan
a degluliao do alinenlo.
12
Professor II | Prova Objetiva

58
ccm/o/b /e///- S /c/e/-J-s Je ce/\es mc//cs /- 8-//-
|Jc//-/ Jc 8/-s//, 22/!0/2005)
orle sbila de grande quanlidade de peixes en lagoas, cono
ocorreu, en !9 de oulubro de 2005, na Lagoa de arapendi,
nao rara. En parle, alribui-se essa norlandade aos dejelos
lanados nas guas da lagoa e, en parle, lrenle lria que
provocou venlos e queda da lenperalura, agilando as guas e
lornando-as lurvas.
Denlre as alirnalivas leilas para explicar o ocorrido,
deslacanos as lrs seguinles:
. icrorganisnos consuniran o oxignio |O
2
) dissolvido na
gua, criando diliculdades para a respiraao dos peixes.
. A lana do lundo revirada escureceu as guas, inpedindo a
passagen da luz, dininuindo, desse nodo, a produao de
oxignio |O
2
) pela lolossinlese.
. A baixa inlensidade da lolossinlese aunenlou a
concenlraao de gs carbnico |CO
2
), que, sendo lxico,
nalou nuilos peixes.
Assinale:
|A) se apenas a alirnaliva esliver correla.
|B) se apenas a alirnaliva esliver correla.
|C) se apenas a alirnaliva esliver correla.
|D) se apenas as alirnalivas e esliveren correlas.
|E) se apenas as alirnalivas e esliveren correlas.
59
alerial enconlrado Cuar Suindara Buraqueira
Foedores e narsupiais 22,3 50 2,3
Oulros verlebrados 23,! 6,3 2,0
nverlebrados 4,3 42,4 95,7
Frulos 49,3 ---------- ----------
A labela acina, oblida en c/e/c/- /c/e de selenbro de 2005,
regislra o resullado da pesquisa de reslos alinenlicios en
pelolas de lezes de lrs aninais: lobo-guar, coruja-suindara e
coruja-buraqueira.
Analisando os dados da labela, loran leilas as seguinles
alirnalivas:
. A buraqueira , principalnenle, deconposilora.
. O lobo-guar onivoro.
. As corujas sao carnivoras.
Assinale:
|A) se apenas a alirnaliva lor correla.
|B) se apenas a alirnaliva lor correla.
|C) se apenas a alirnaliva lor correla.
|D) se apenas as alirnalivas e loren correlas.
|E) se apenas as alirnalivas e loren correlas.
60
Os hbilos alinenlares das pessoas ln solrido grandes
nudanas, principalnenle en relaao ingeslao de carnes
cruas, lanlo en lorna de c-/c-cc/c |delgadas lalias de carne)
quanlo na lorna de sos//s |preparados de peixe cru).
A ingeslao de carnes cruas perigosa e deve ser evilada
porque pode resullar en doenas causadas por:
|A) lonbrigas. |B) virus HV.
|C) solilrias. |D) esquislossonose.
|E) lripanossonos.

13
Professor II | Prova Objetiva
14
Professor II | Prova Objetiva
15
Professor II | Prova Objetiva