Você está na página 1de 4

UCHWAA NR X/91/11 RADA GMINY MORAWICA z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie okrelenia wymaga jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz.U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz.U. z 2010r. Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz. 666, Dz.U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664, Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13.) Rada Gminy Morawica uchwala co nastpuje: 1. Okrela si wymagania, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci na terenie gminy Morawica w zakresie: 1)odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, 2)oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 2. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien spenia wymagania: 1. W zakresie wyposaenia technicznego: 1)posiada specjalistyczne pojazdy oznaczone nazw, adresem i telefonem przedsibiorcy przystosowane do: a) transportu odpadw zmieszanych wraz z urzdzeniami do oprniania pojemnikw co najmniej o poj. 60 l, 110 l i 1100 l, b) odbierania i transportu wszystkich selektywnie zbieranych odpadw komunalnych, c) transportu kontenerw typu KP7, 2)dysponowa pojemnikami o poj. 60 l, 110 l lub wikszymi, oraz workami na odpady zbierane w sposb selektywny, ktre bd udostpnianie wacicielom nieruchomoci. Worki powinny by wykonane z folii, w odpowiedniej kolorystyce, tj. te na plastik, niebieskie na papier i tektur, zielone na opakowania szklane, czerwone na puszki aluminiowe i metalowe. Pojemniki oferowane przez przedsibiorc wacicielom nieruchomoci, powinny: a) zapewnia gwarancj bezpieczestwa dla obsugi podczas ich oprniania i dla osb zbierajcych odpady, b) by oznakowane w sposb czytelny i widoczny, umoliwiajcy atw identyfikacj przedsibiorcy,

Id: INAMC-PHCIJ-VEGRK-VCVNH-VGKVJ. Podpisany

Strona 1

3)posiada baz transportow przystosowan do selektywnego odbierania odpadw selektywnie zbieranych. Liczba miejsc parkingowych powinna by dostosowana do liczby pojazdw oraz spenia inne wymagania okrelone przepisami. Posiada rodki techniczne (np. telefon z automatyczn sekretark, telefon komrkowy) umoliwiajce przyjmowanie zgosze przez co najmniej 12 godzin. 2. W zakresie zabiegw sanitarnych i porzdkowych zwizanych ze wiadczonymi usugami: 1)wymagania w zakresie zabiegw sanitarnych: a) pojazdy do odbierania odpadw komunalnych niesegregowanych i zbieranych w sposb selektywny powinny by czyste. Przedsibiorca winien posiada wasn myjni do mycia pojazdw lub posiada umow z podmiotem wiadczcym takie usugi. 2)wymagania w zakresie zabiegw porzdkowych: a) przedsibiorca zobowizany jest prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych w sposb nie powodujcy: zagroenia dla ycia i zdrowia mieszkacw, zanieczyszczania tras wywozu, uciliwoci dla otoczenia. b) przewoone w kontenerze lub w otwartej skrzyni adunkowej odpady komunalne zbierane w sposb selektywny musz by odpowiednio zabezpieczone siatk lub plandek przed wypadaniem i rozwiewaniem. c) przedsibiorca ma obowizek odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci z czstotliwoci dostosowan do iloci wytwarzanych odpadw, co najmniej raz w miesicu. Nie dostosowanie czstotliwoci odbierania odpadw do potrzeb wiadczy bdzie o nieodpowiedniej jakoci usug. d) przedsibiorca ubiegajcy si o zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania niesegregowanych odpadw komunalnych, jest rwnie zobowizany do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajw odpadw komunalnych, w tym powstajcych w gospodarstwach domowych odpadw wielkogabarytowych, zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, zuytych baterii przenonych i zuytych akumulatorw przenonych oraz odpadw z remontw. e) wiadczenie usug odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci moe by prowadzone wycznie na podstawie umowy i na warunkach w niej okrelonych. 3. W zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadw komunalnych: 1)odpady komunalne z terenu gminy unieszkodliwiane bd na najbliszym skadowisku odpadw, wskazanym w wojewdzkim i gminnym planie gospodarki odpadami, 2)odpady zbierane w sposb selektywny powinny by przekazywane Przedsibiorcy prowadzcemu dziaalno w zakresie odzysku odpadw. 3. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinien udokumentowa gotowo ich odbioru przez stacj zlewn oraz spenia niej wymienione wymagania: 1. W zakresie wyposaenia technicznego: 1)pojazdy asenizacyjne winny posiada wyposaenie zapewniajce wiadczenie usug w sposb nie powodujcy uciliwoci, by oznaczone nazw, adresem i telefonem przedsibiorcy oraz spenia wymagania zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dla pojazdw asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617). Przedsibiorca winien posiada odpowiedni liczb pojazdw asenizacyjnych, aby zlecenie zrealizowa w terminie 24h od osobistego lub telefonicznego zgoszenia, a w wyjtkowych sytuacjach w terminie 48 h. 2)posiada baz transportow z utwardzonym podoem. Liczba miejsc parkingowych powinna odpowiada liczbie pojazdw asenizacyjnych. 2. W zakresie zabiegw sanitarnych i porzdkowych: 1)wymagania w zakresie zabiegw sanitarnych: a) pojazdy asenizacyjne powinny by czyste. Przedsibiorca winien posiada wasn myjni do mycia pojazdw lub posiada umow z podmiotem wiadczcym takie usugi. 2)wymagania w zakresie zabiegw porzdkowych:
Id: INAMC-PHCIJ-VEGRK-VCVNH-VGKVJ. Podpisany Strona 2

a) przedsibiorca zobowizany jest prowadzi dziaalno oprniania zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych w sposb nie powodujcy uciliwoci dla otoczenia, b) w przypadku zanieczyszczenia miejsca oprniania zbiornikw bezodpywowych oraz drg na trasie wywozu, przedsibiorca zobowizany jest zapewni natychmiastowe usunicie tych zanieczyszcze na wasny koszt. 4. Wymagania okrelone w niniejszej uchwale nie zwalniaj przedsibiorcy z obowizku spenienia innych wymaga wynikajcych z odrbnych przepisw prawa. 5. Opaty pobierane przez Przedsibiorc za wiadczone usugi nie mog przekracza grnych stawek opat wynikajcych z odpowiedniej uchway Rady Gminy Morawica w sprawie okrelenia grnych stawek opat za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz uchway w sprawie okrelenia grnych stawek opat za usugi w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 6. 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinien zoy wniosek o udzielenie zezwolenia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach Wjt udostpnia na stronie internetowej wzr wniosku o udzielenie zezwolenia. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Morawica. 8. Traci moc Zarzdzenie Wjta Gminy Morawica nr 25/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

Id: INAMC-PHCIJ-VEGRK-VCVNH-VGKVJ. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadzia w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) zmiany w art. 7 ust. 3a, ktre nakadaj na Rad Gminy obowizek okrelenia w drodze uchway wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych. Dotychczas takie wymagania ustala Wjt Gminy w drodze zarzdzenia tj. zarzdzenia Nr 25/06 Wjta Gminy Morawica z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o udzielenie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Wymagania zawarte w niniejszej uchwale okrelaj wyposaenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porzdkowe niezbdne do prowadzenia dziaalnoci w powyszym zakresie, a w przypadku zezwolenia na odbir odpadw od wacicieli nieruchomoci rwnie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadw. Wobec powyszego podjcie uchway jest uzasadnione.

Id: INAMC-PHCIJ-VEGRK-VCVNH-VGKVJ. Podpisany

Strona 1