Você está na página 1de 7

UCHWAANR46/VIII/2011 RADYGMINYBIELSK zdnia22czerwca2011r. wsprawieokreleniawymagajakiepowinienspeniaprzedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenia naprowadzeniedziaalnociwzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychodwacicielinieruchomocioraz oprnianiazbiornikwbezodpywowychitransportunieczystociciekych. Napodstawieart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591zpn.zm.)orazart.7ust.3austawyzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniuczystociiporzdku wgminach (Dz. U. z2005 r. Nr 236, poz. 2008 zpn.zm.

)RadaGminywBielskuuchwala,conastpuje: 1.Ustala si warunki jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcysi ouzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci wzakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie GminyBielskstanowicezacznikNr1doniniejszejuchway. 2.Ustala si warunki jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy sio uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci wzakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych itransportu nieczystoci ciekych naterenieGminyBielskstanowicezacznikNr2doniniejszejuchway. 3.Ustala si warunki, jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si ouzyskanie zezwolenia na wiadczenieusugwzakresieprowadzeniaochronyprzedbezdomnymizwierztamistanowicejzacznikNr3do niniejszejuchway. 4.Ustala si warunki, jakie musi speni przedsibiorca ubiegajcy si ouzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug wzakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, atake grzebowisk ispalarni zwokzwierzcychiichczcistanowicejzacznikNr4doniniejszejuchway. 5.TracimocZarzdzenieNr3/2007WjtaGminyBielskzdnia17stycznia2007rokuwsprawieokrelenia wymaga jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si ouzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug wzakresieutrzymaniaczystociiporzdkunaterniegminyBielsk. 6.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy. 7.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego PrzewodniczcyRadyGminyBielsk WiesawJanLinowski

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNr46/VIII/2011 RadyGminyBielsk zdnia22czerwca2011r.

Warunki,jakiemusispeniprzedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenianawiadczenieusug wzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychodwacicielinieruchomoci: 1.Przedsibiorca winien udokumentowa gotowo przyjcia odebranych od wacicieli nieruchomoci odpadwkomunalnychwymienionychwewnioskuprzezZakadUtylizacjiOdpadwKomunalnychSpkazo.o. wKobiernikachlubskadowiskoodpadwwCieszewie,gm.Drobin,zwyjtkiemponiszychustale: a)w przypadku surowcw wtrnych wykorzystywanych do odzysku lub recyclingu przez przedsibiorcw dziaajcychnaterenieGminyBielsk, b)odpadwniebezpiecznychunieszkodliwianychprzezfirmyzewntrzne,respektowanebdowiadczeniainnych przedsibiorcwogotowociodbiorutegotypuodpadw. 2.PrzedsibiorcawinienposiadabazzlokalizowannaterenieGminyBielsk,gminachgraniczcychzGmin BielsklubnatereniemiastaPocka,zgodniezmiejscowymplanemzagospodarowaniaprzestrzennegolubdecyzj owarunkachzabudowy,przepisamiprawabudowlanegobazatransportuisprztupowinnaspeniaobowizujce normytechniczneiwarunkihigienicznosanitarne.Podpojciembazynaleyrozumieogrodzonnieruchomo zutwardzonym placem, zapleczem socjalnym oraz moliwoci garaowania pojazdw imagazynowania pojemnikw.Przedsibiorcamusizapewnimoliwomyciaidezynfekcjipojazdwipojemnikwbezporednio naeksploatowanejprzezsiebiebazielubnapodstawieumowyzespecjalistycznfirm. 3.W zalenoci od zakresu prowadzonych usug przedsibiorca winien zatrudnia odpowiedni ilo wykwalifikowanych pracownikw wykonujcych czynnoci odbierania, transportu iprzekazywania odpadw do odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych, przeszkolonych wzakresie ochrony sanitarnej iochrony rodowiskapodanejest,abyosobazarzdzajcaposiadaakwalifikacjezawodowe w zakresie gospodarki odpadami. Pracownicy wykonujcy zadania zwizane zodbiorem odpadw komunalnych winni by wizualnie identyfikowalni (firmowe ubrania robocze). Kierowcy przewocy odpady niebezpiecznewinnibyprzeszkoleniwzakresieokrelonym5rozporzdzeniaMinistraInfrastrukturyzdnia18 sierpnia2004roku wsprawiekurswdoksztacajcychdlakierowcwprzewocychtowaryniebezpieczne(Dz.U.Nr194,poz. 1989). 4.W zalenoci od zakresu prowadzonych usug przedsibiorca winien zabezpieczy sobie niezbdn ilo specjalistycznych pojazdw wraz zobsug, gwarantujcych cigo wiadczenia usug rwnie wprzypadku awarii pojazdw. Odpady stae naley przewozi pojazdami onadwoziu zamknitym lub posiadajcymi szczelne przykrycieobowizektenniedotyczyodpadwwielkogabarytowych.Pojazdytewinnybywyposaone w urzdzenia umoliwiajce oprnianie typowych pojemnikw do gromadzenia odpadw komunalnych Pojazdydoodbioruodpadwkomunalnychwinnyponadto: a)posiadaaktualnebadaniatechniczneiwiadectwadopuszczeniadoruchuzgodnie zustaworuchudrogowym, b)posiadawyraneitrwaeoznakowanie(nazwaiadres,tel.kontaktowyprzedsibiorcy). Przedsibiorcawinienoznakowanazwfirmytaborsamochodowyspecjalistyczny i sprzt (pojemniki), uywane do prowadzenia przedmiotowej dziaalnoci Przedsibiorca winien zapewnistakonserwacjisystematycznnaprawpodstawianychpojemnikw ikontenerwnaodbieraneodpady.Przedsibiorcawinienudokumentowa,iposiadamoliwocibiecej konserwacjiimyciapojazdwwykorzystywanychdotransportuodpadwkomunalnychprzyuyciurodkw chemicznychzmniejszajcychryzykozagroeniaepidemiologicznego

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona1

5.Przedsibiorca winien zapewni mieszkacom specjalistyczne pojemniki iworki wcelu umoliwienia im segregacji odpadw zpodziaem na suche imokre. Pojemniki na odpady komunalne naley przez to rozumie estetyczne, zamykane pojemniki, wykonane zocynkowanej blachy stalowej lub ztworzyw sztucznych oodpowiedniejwytrzymaocimechanicznej,przystosowanedooprnianiaprzezspecjalistycznepojazdy. 6.Wskazanejest,abypojemnikiiworkibyystosowanewnastpujcejkolorystyce: odpady suche (z przeznaczeniem na surowce wtrne, wprzypadku cznego ich gromadzenia bez podziaunaposzczeglnefrakcje)zielony, odpadymokre,szczeglniebiodegradowalnebrzowy. Frakcja sucha imokra odpadw komunalnych powinna by zbierana woddzielnych pojemnikach odpowiednio oznakowanych. Dopuszcza si zbieranie odpadw systemem workowym wpodziale na suche imokre oraz gromadzenie obu frakcji wjednym pojemniku odpowiednio oznakowanym pod warunkiem, e frakcje gromadzone s oddzielnie wdwch rnych kolorystycznie iopisanych workach dokadnie zwizanych. Ponadto, wprzypadku prowadzenia przez przedsibiorc selektywnej zbirki odpadw na terenie miasta naleyuywanastpujcejkolorystykipojemnikw iworkw: a)biaynaszkobiae b)tynaszkomieszaneikolorowe c)niebieskinapapieritektur d)brzowynaodpadybiodegradowalne e)czerwony na tworzywa sztuczne imetale (alternatywnie pojemniki stalowe, ocynkowane, aurowe siatkowe) Pojemniki,konteneryiworkinaodpadybiodegradowalnepowinnybykolorubrzowego.Dopuszczasi innkolorystykworkwipojemnikw. 7.Przedsibiorcajestobowizanydoodbieraniaodpadwznastpujcczstotliwoci: a)zabudowatzw.jednorodzinna: odpadymokreconajmniejrazwmiesicu odpadysucheconajmniejrazwmiesicu b)zabudowatzw.wielorodzinna(wielolokalowa)iplacwkihandlowousugowe: odpadymokreconajmniejrazwtygodniu,natomiastwokresiepodwyszonejtemperaturyprzekraczajcej 20oCdwarazywtygodniulubnadanie odpadysucheconajmniejraznadwatygodnie Ponadtoodpadykomunalnepowinnybyusuwaneztakczstotliwoci,abypojemnikilubworkinie byyprzepenioneiniepowodowayodorw. 7.Dziaalnoprzedsibiorcywinnabyzgodnaz: a)planem gospodarki odpadami dla gminy Bielsk, stanowicym zacznik do uchway nr 106/XVIII/2004 Rady GminywBielskuzdnia29lipca2004roku, b)regulaminemutrzymaniaczystociiporzdkunatereniegminyBielsk,stanowicymzacznikdouchwayRady GminywBielskuNr217/XXXI/2006zdnia15lutego2006roku. 8.Opaty za odbieranie odpadw komunalnych pobierane przez przedsibiorc nie mog by wysze, ni ustaloneprzezRadGminywBielskuwdrodzeuchway.

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona2

ZacznikNr2doUchwayNr46/VIII/2011 RadyGminyBielsk zdnia22czerwca2011r.

Warunki,jakiemusispeniprzedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenianawiadczenieusug wzakresieoprnianiazbiornikwbezodpywowychitransportunieczystociciekych: 1.Przedsibiorca winien udokumentowa gotowo przyjcia odebranych nieczystoci ciekych przez Gmin Bielsklubinnstacjzlewn. 2.Przedsibiorcapowinienposiadadostosowanedoprzewozunieczystociciekychsamochodyasenizacyjne speniajcewarunkirozporzdzeniaMinistraInfrastruktury zdnia12listopada2002rokuwsprawiewymagadlapojazdwasenizacyjnych(Dz.U.Nr193,poz.1617) 3.Samochodywykorzystywanedotransportunieczystociciekychpowinny: a)posiadaaktualnebadaniatechniczneiwiadectwodopuszczeniadoruchuzgodnie zustaworuchudrogowym, b)posiadawyraneitrwaeoznakowanie(nazwaiadrespodmiotu,telefonkontaktowy). Przedsibiorca winien udokumentowa, i posiada moliwo mycia wykorzystywanych do transportu nieczystoci pynnych pojazdw przy uyciu rodkw chemicznych zmniejszajcych ryzyko zagroenia epidemiologicznegowewasnymzakresielubprzedstawiajcumowzfirmspecjalistyczn 5.Przedsibiorca winien udokumentowa, i ma moliwo biecej konserwacji wykorzystywanych do transportunieczystocipynnychpojazdwwsposbzgodny z obowizujcymi przepisami porzdkowymi iprzepisami ochrony rodowiska oraz zapewnia im miejsce postojowenaposesji,doktrejprzysugujemutytuprawny 6.Przedsibiorcawinienprowadzidziaalnozuwzgldnieniemprzepiswustawyzdnia13wrzenia1996 roku outrzymaniu czystoci iporzdku wgminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, zpn. zmianami) oraz przepisw prawamiejscowegowydanychnapodstawietejustawy. 7.Nieczystoci pynne powinny by odbierane przez stacj zlewn za pokwitowaniem zgodnie zwzorem okrelonymwzacznikudorozporzdzeniaMinistraInfrastruktury zdnia17padziernika2002rokuwsprawiewarunkwwprowadzanianieczystociciekychdostacjizlewnych (Dz.U.Nr188,poz.1576). 8.Opaty za oprnianie zbiornikw bezodpywowych itransport nieczystoci ciekych obierane przez przedsibiorcniemogbywysze,niustaloneprzezRadGminy wBielskuwdrodzeuchway.

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNr46/VIII/2011 RadyGminyBielsk zdnia22czerwca2011r.

Warunki,jakiepowinienspeniprzedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenianawiadczenie usugwzakresieprowadzeniaochronyprzedbezdomnymizwierztami Przedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenianawiadczenieusugwzakresieprowadzeniaochrony przedbezdomnymizwierztamiwinien: 1.posiada umow ze schroniskiem dla bezdomnych zwierzt wPocku oprzyjmowaniu wyapanych przez niegozwierztdoschroniska 2.posiadaniezbdnysprztdowyapywaniazwierzt,niestwarzajcyzagroeniadlaichyciaizdrowiainie zadajcyimcierpienia 3.zatrudniaprzeszkolonychpracownikwwzakresiepostpowaniazezwierztami 4.posiada rodek transportu umoliwiajcy higien wczasie transportu iochron zwierzt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zapewnienie odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni, zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem si zwierzt, podoga pojazdu uywanego do transportu powinnamieodpowiedninawierzchni,zapewniajcprzyczepnokoczyn 5.zapewniopiekweterynaryjnwprzypadkupochwyceniazwierzciaokaleczonegolubchorego 6.zapewnicaodobowdyspozycyjnowykonywaniausug.

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona1

ZacznikNr4doUchwayNr46/VIII/2011 RadyGminyBielsk zdnia22czerwca2011r.

Warunki,jakiemusispeniprzedsibiorcaubiegajcysiouzyskaniezezwolenianawiadczenieusug wzakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, atake grzebowisk ispalarni zwok zwierzcychiichczci 1)Przedsibiorca ubiegajcy si ouzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzt winienposiada: 1)tytu prawny do dysponowania nieruchomoci wyposaon wobiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanejdziaalnoci,wtym: a)klatki iboksy oraz wybiegi dla zwierzt, wtym klatki iboksy zapewniajce separacj zwierzt wykazujcychwobecsiebiecechyagresywnoci, b)pomieszczeniadoprzetrzymywaniakarmyorazpomieszczeniadoskadowaniarodkwdezynfekcyjnych, c)pomieszczeniedobadaniazwierzt, d)wyodrbnionepomieszczeniaprzeznaczonenakwarantanndlazwierztprzyjmowanychdoschroniska, e)odrbnepomieszczeniadlazwierztchorychlubpodejrzanychochorob, f)wyodrbnionepomieszczeniedowykonywaniazabiegwweterynaryjnych ieutanazji.Pomieszczeniepowinnobywyposaonewnarzdziachirurgiczne ilodwkprzeznaczondoprzechowywaniaszczepionek. Schroniskodlazwierztpowinnobyzlokalizowanewmiejscachoddalonychconajmniejo300mod siedzibludzkich,innychmiejscprzebywaniazwierzt,rzeni i ubojni oraz obiektw budowlanych przetwrstwa rolno spoywczego, zakadw utylizacyjnych iwytwrni pasz co najmniej o50 m. Schronisko nie moe powodowa uciliwoci dla mieszkacw, schroniskomusibyogrodzonewtakisposb,abyzwierztaniemogywydostasinazewntrz 2)doprowadzonbiecwodikanalizacjdoschroniska(wprzypadkuodprowadzaniaciekwdowdlubdo ziemiciekimuszbynaleycieoczyszczane. Naodprowadzanieciekwniezbdnejestuzyskaniepozwoleniawodnoprawnego 3)urzdzeniadoapaniazwierzt,urzdzeniadozaadunkuiwyadunkuzwierzt, 4)przeszkolonychpracownikwwzakresiepostpowaniazezwierztamiorazzapewnionegolekarzaweterynarii ipielgniarza, 5)odpowiednie pojazdy do przewozu karmy, zwierzt iurzdzenia do doranego przetrzymywania zwierzt padych(chodnie), 6)umowlubpisemnezapewnienieodbioruzwokzwierzcychprzezprzedsibiorcprowadzcegodziaalno wzakresiegrzebowiskalubspalarnizwokzwierzcych iichczci, 7)zapewnicaodobowdyspozycyjnowykonywaniausug. 2.Przedsibiorca ubiegajcy si ozezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwok zwierzcych winienposiada: 1)grzebowisko lub spalarni zwok zwierzcych oraz tytu prawny do dysponowania nieruchomoci zabudowan,zlokalizowanzgodniezplanemzagospodarowaniaprzestrzennego. Przedzlokalizowaniemgrzebowiskanaleyzbadanastpujcezagadnieniacharakteryzujcerodowisko przyrodnicze:
Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany Strona1

a)grunty do gbokoci pierwszego poziomu wody gruntowej, lecz nie pyciej, ni 2,5 m od powierzchni terenu,okrelajcichrodzaj,struktur,zawilgocenie,zawartowglanuwapniaorazstopiekwasowoci: wynikibadapowinnybyomwione, b)stosunki wodne obejmujce rozeznanie odnonie gbokoci izmiennoci poziomu wd gruntowych oraz kierunkuichspywu. Teren pod grzebowisko powinien by lokalizowany woparciu odogodne warunki geologiczne, wsposb wykluczajcy moliwo wywierania szkodliwego wpywu na otoczenie, wizolacji od zabudowa, wpobliu miejscowej sieci komunikacyjnej. Odlego grzebowiska od zabudowa mieszkalnych, od zakadw produkujcych artykuy ywnoci, zakadw ywienia zbiorowego bd zakadwprzechowujcychartykuyywnociorazstudzien,rdeistrumieni, sucych doczerpania wody do picia ipotrzeb gospodarczych, powinna wynosi co najmniej 150 m odlego ta moe by zmniejszonado50mpodwarunkiem,eterenwgranicachod50do150modlegociodgrzebowiska posiadasiewodocigowiwszystkiebudynkikorzystajcezwodysdotejsiecipodczone.Odlego od granicy grzebowiska uj wody ocharakterze zbiornikw wodnych, sucych jako rda zaopatrzeniasieciwodocigowejwwoddopiciaipotrzebgospodarczych,niemoebymniejsza,ni 500m. Teren grzebowiska powinien znajdowa si wmiar moliwoci na wzniesieniu inie podlega zalewomorazposiadauksztatowanieumoliwiajceatwyspywwddeszczowych. Natereniegrzebowiskazwierciadowodygruntowejpowinnoznajdowasinagbokociniewyszej ni2,5mponiejpowierzchniterenu,przyczymniemoebyononachylonekuzabudowaniomlubku zbiornikom albo innym ujciom wody sucym za rdo zaopatrzenia wwod do picia ipotrzeb gospodarczych (sie wodocigowa lub studnie). Grunt grzebowiska powinien by moliwie przepuszczalny. Grzebanie zwierzt powinno by dostatecznie gbokie, awarstwa ziemi nad nimi powinna wynosi co najmniej 150 cm. Przed zagrzebaniem zwierzta powinny by posypane rodkiem dezynfekujcym. Spalarnia lub wspspalarnia zwok zwierzcych musi spenia wymagania rozporzdzenia Ministra Zdrowia zdnia 23 grudnia 2002 roku wsprawie dopuszczalnych sposobw iwarunkw unieszkodliwianiaodpadwmedycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z2003 roku Nr 8, poz. 104) oraz norm Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/76/WE,rozporzdzenie/WE/Nr1774/2002ParlamentuEuropejskiegoiRady),awszczeglnoci: a)uzyskapozytywnopiniGwnegoInspektoraSanitarnegolubjednostkprzezniegowyznaczon, b)musz by zaprojektowane, wyposaone, zbudowane ieksploatowane wtaki sposb, aby zagwarantowa odpowiednitemperaturspalaniaorazwyposay wkomputerowylubgraficznysystemdocigejrejestracjipodstawowychparametrwprocesu, c)instalacje luburzdzeniadotermicznegoprzeksztacania odpadwmusz bywyposaone wprzynajmniej jeden palnik pomocniczy, wczajcy si automatycznie wcelu staego utrzymywania wymaganej temperaturyprocesuorazwspomaganiajegorozruchuizatrzymywania d)urzdzeniatechnicznedoodprowadzaniagazwspalinowych,gwarantujcedotrzymanienormemisyjnych, e)urzdzeniatechnicznedoochronyglebyorazwdpowierzchniowych ipodziemnych, f)urzdzeniatechnicznedogromadzeniasuchychpozostaocipoprocesowych 2)rodki techniczne (pojazd, urzdzenia, itp.) odpowiednie, wiloci ijakoci, do zakresu planowanej dziaalnoci, speniajc wymagania przepisw budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych iochrony rodowiska), 3)wydzielone pomieszczenie (z urzdzeniami chodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania padych zwierztorazurzdzeniadodezynfekcji.

Id:F2839EF4E8EF4472BC140E33C5D681D9.Podpisany

Strona2