Você está na página 1de 5

Lesvoorbereiding

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Naam Laura De Bruyne

Cluster BEHT - TTO


Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Groep 1 OSO 12 Academiejaar 2006 - 2007 Kattenberg 9, B-9000 Gent
Tel. 09 269 98 06  Fax 09 269 98 19
E-mail: katrien.steenhaut@arteveldehs.be

Stageschool Stageles
Naam Arteveldehogesschool Campus Kattenberg Datum 10 - 05 - 07
Adres Kattenberg 9, B- 9000 Gent Vak/Leergeheel PV Dameskappen / Lang haar techniek
Naam mentor H. Van Den kerchove Lesonderwerp De enkelvoudige twist
Afdeling BSO Haarzorg
Leerjaar 1lj 2e graad Aantal lln 10 Lesuur Van 13.30 u tot 15.30 u
Lokaal A 0.01

Beginsituatie
Onderwerp vorige les Eenvoudige vlechtoefeningen, de vijfvlecht
en/of gekende leerstof
Voortaak Materiaal, oefenhoofd + steun, nijpers meebrengen
Andere gegevens

Bronnen Bijlagen
Basiscursus haartooi, Ria Janssens, Huguette Van Den Kerchove, Kopie leerplan
1stebachelor in het secundair onderwijs, OSO/109 p 25 - 28 Uitgediepte leerstof
e
Haartooi, beroepsgerichte technologie 1 jaar OSO p47 Foto communie
Bordschema
oo-kaartjes
Tekening verschillende stappen
LESONDERWERP: De enkelvoudige twist

ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES: milieubewust zijn, stiptheid, zuinig met producten kunnen omgaan

LEERPLANDOEL(EN): maken eenvoudige kapsels met lang haar en verwerken verschillende technieken op een creatieve manier

LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/MEDIA/ORGANISATIE TIJD


1. Lesbegin

a. Motivering Aan de hand van een foto komen tot het


Aankondigen van het lesonderwerp lesonderwerp.
Lkr. Noteert de titel op bord: Wat zien jullie op deze foto?
De enkelvoudige twist Herinnert iemand zich nog haar kapsel van
haar eerste communie?
Media: foto eerste communie

b. Herhaling
Waaruit bestaat het voorbereidend werk?
• Persoonlijke hygiëne
• Werkpost inrichten
Het voorbereidend Lkr. legt ongeordend haar materiaal op de
werk op een werkpost Lkr. vraagt aan 1 lln. om dit in de
verantwoorde manier juiste volgorde te leggen.
uitvoeren.
Lkr. vraagt aan de rest van de klas of dit
correct uitgevoerd is.
Lkr. vraagt aan de lln wat de volgende stap is.
Lkr geeft opdracht aan 1 lln om het
oefenhoofd te bevochtigen, ontwarren en te
verdelen. Lkr. geeft de opdracht het
voorbereidend werk uit te voeren

c. Globale probleemstelling Hoe maken we een enkelvoudige twist?

10min
2. Lesuitwerking

1ste lesprobleem: Hoe wordt de 1ste lesprobleem: Hoe wordt de


enkelvoudige twist uitgevoerd? enkelvoudige twist uitgevoerd?

Techniek Analyse volgens GAS principe


Globaal beeld
Uitvoeren van een - Maken van de paardenstaart op het A) Demonstratie
paardenstaart. kruintje • Lkr. gebruikt het reeds voorbereide
oefenhoofd
- Begin dichtbij de basis en twist de • Lkr geeft een globale
De ronddraaiende beweging haren naar links, met duim en observatieopdracht: Probeer te
in 1 richting uitvoeren. vingers. achterhalen waarom dit de
enkelvoudige twist genoemd wordt.
- Zorg ervoor dat de spanning • Lkr. voert de twist uit terwijl de
gehandhaafd blijft terwijl u verder leerlingen observeren
naar de punten twist. • Lln plaatsen zich achter de lkr. voor
alles duidelijk te zien
- Richt de twist nu omhoog naar rechts. • Bespreking van de observatieopdracht
De beweging met beide Neem de twist over in de andere hand
handen uitvoeren om de spanning aan te houden en de Analytisch beeld
kronkelingen te vormen. Lln hangen de oo-kaartjes op.
Demonstratie
Lkr. demonstreert en legt de nadruk op de kp
- Draai de lok rond de basis. Gebruik Observatieopdrachten:
haarspeldjes en schuivertjes om de Waar maak ik een paardenstaart?
twist aan de basis vast te zetten Wat is mijn beginpunt?
Wat is mijn eindpunt?
Hoe is de spanning?
Hoe vorm ik mijn lok?
Wat is de stand van mijn handen?
Hoe hecht ik de lok vast?

Structureel beeld
• Lkr. vraagt aan 1 lln om de techniek uit
te voeren op het oefenhoofd.
• Lkr. vraagt aan de rest van de klas of
de techniek juist uitgevoerd is
• Foutenanalyse

Kritieke punten:
Bespreking kritieke punten:
- Paardenstaart op het kruintje Waar letten we op tijdens de enkelvoudige
- Houding van de werkster twist?
- Stand van de handen Wat is van essentieel belang voor later niet te
Verwoorden van de kritieke - Zuiverheid van de getwiste haarlok veel rugproblemen te krijgen?
20 min
punten van enkelvoudige - Manier van vasthechten
twist. - Spanning van de haarlok op de
vinger
- Gebruik van beide handen

Synthese
Herhaling van de techniek van de twist.
Lkr. deelt schetsen uit
Lln hangen de schetsen in de juiste volgorde.
Waar moet ik op letten als ik de enkelvoudige
twist uitvoer?
Lkr. noteert de antwoorden op bord bij de
bijhoren de tekening.
20 min
B) Uitvoering van de technieken door de
lln
Opdracht:
Lkr. vraagt om de nieuwe techniek uit te
voeren.
Lln maken 1 twist zelfstandig.
Klassikale bespreking
De nieuw aangeleerde Lln evalueren de oprolling van de
techniek uitvoeren, rekening medeleerlingen 1 voor 1.
houdend met de kritieke Lkr begeleidt en corrigeert
punten. Tijdens controle herhaling van de kritieke
punten.
Lkr. geeft opdracht aan lln opnieuw een
enkelvoudige twist te maken met aandacht
voor de kritieke punten.
Lln die klaar zijn met de twist krijgen de
opdracht te herbeginnen maar met twee
enkelvoudige twisten.
Controle en foutenanalyse. 30 min

2e lesprobleem: Wat is het doel van 2e lesprobleem: Wat is het doel van de
de worteloprolling? worteloprolling?

Begrijpen en verwoorden Omschrijving enkelvoudige twist Analyse OLG


van het doel van Dit is een ronddraaiende beweging met Welk effect bekomen we met de enkelvoudige
enkelvoudige twist
beide handen in 1 richting uitgevoerd op twist?
half lange haren, waarbij men een Opdracht:
getorst resultaat bekomt. Lkr vraagt aan 1 lln om deze techniek uit te
Toepassing vooral bij opsteekkapsels. voeren op een oefenhoofd met kort haar.
Op welke lengte van het haar kan deze
techniek worden toegepast?
Media: voorbereid oefenhoofd + oefenhoofd kort
haar

Synthese
De kenmerken worden herhaald en de lkr.
noteert aan het bord 10 min

3. Lesafsluiting

a) Algemene synthese Waar houden we allemaal rekening mee


tijdens de enkelvoudige twist?
b) Verwerking Waarom noemen we dit de enkelvoudige
twist?

c) Organisatorisch moment Opdrachten i.v.m. de klasorde


- Tafels op originele plaats brengen
- Niets op de grond laten slingeren
- Vegen
- Bord afvegen
- Stoelen mooi recht zetten 10min

Interesses relacionados