Você está na página 1de 5

12

VENZ SSTEM

PULMONER VENLER SSTEMK VENLER PORTAL VENLER

Kalbin venleri

Sinus coronarius

V. inter ventricularii ant. (v. Cardis magna) V. coronaria sinistra V. coronaria dextra( v. Cardis parva) V. interventriklaris post. (v.cardis media) V. ventrikli sinistri post. V. ventrikli dextri ant. V. obligua atrii sinistri V. cardia minima V. atria ventricularis

BA VE BOYUN VENLER

Yzn yzeyel venleri

V. facialis

V. angularis V. frontalis V. supraorbitalis V. profunda faciei V. nasalis externa V. labialis sup./ inf. r. parotidei V. palatina externa V. submentalis V. temporalis media V. transfersa faciei V. auricularis ant.

V. temporalis superficialis

V. auricularis post. V. occipitalis V. retromandibularis Yzn derin venleri V. maxillaris Plexus pitergoideus

V. temporalis superficialis V. Maxillaris) V. infraorbitalis V. palatina decendes V. pharengeales V. alveolaris post. Sup. V alveolaris inf. V. meningea media V. temporalis profunda V. masseterica V. buccales V. canalis ptergoidei V. sphenopalatina

Dr. Malas

13
KRANUM VENLER Vena cerebri V. superficialis cerebri V. superiores cerebri V. prefrontalis V.frontalis V. parietalis V. occipitalis

V. media superficialis cerebri V. nferiores cerebri V. profunda cerebri V. magna cerebri Vv.cerebri interna Vv. thalama striata sup /inf. V. choroidea V. basalis

V. cerebelli Sinus dura matris

V. superior cerebelli V. inferior cerebelli Arka st grup Sinus sagittalis sup/ inf. Sinus rectus Sinus transversus Sinus sigmoideus Sinus occipitalis Confluens sinium Sinus cavernosus Sinus inter cavernosi Sinus petrosus sup./ inf Plexus basilaris V. ophtalmica sup./ inf

n alt grup

V. diploicae

V.diploicae frontalis V.diploicae temporalis ant-post. V.diploicae occipitalis V. emissera mastoidea V. emissera pariatalis V. emisseracondylaris V. emissera occipitalis Plx. ven. Canalis hypoglossi Plex. ven. foraminis ovalis Plex . ven. Caraticus internus

V. emissera

Dr. Malas

14

Boyun venleri

V. jugularis externa

V. jugularis ant. V. transversa cervici V. suprascapularis V. jugularis post. Sinus petrosus inf. V. facialis V.lingualis (dorsalis+ profunda) V. pharyngeales V. thyroidea sup V. thyroideae mediae V. vertebralis ant. V. vertebralis accessoria V. cervicalis profunda

V. jugularis interna

V. vertebralis

st extremite venleri Yzeyel venler Rete venosum dorsale manus V. cephalica V. thoroca- acromialis V. cephalica accessoria V. basilica V. mediana antebrachii V. mediana cubiti Elin derinvenleri Arcus venosus palmaris superficialis Arcus venosus palmaris profundus n kolun derin venleri Vv. radiales Vv. ulnares vv. brachiales V. interossea ant./ post. V. axillaris V. subclavi V. jugularis externa V. jugularis ant. V. digitales palmaris communis

Derin venleri

V. metacarpalis palmaris

Gs boluunun venleri Thorax venleri V. cava sup. V. azygos V. brachicephalica dextra V. brachiooceohalica sinistra V. thoracica interna V. thyroidea inferior V. intercostalis sup. V. columna vertebralis

Plexus venosus vertebralis externa Plexus vertebralis internus Vv. basivertebralis Vv. spinales

Dr. Malas

15

Karn ve pelvis venleri V. cava inf. V. lumbales V testicularis (ovarica) dextra Vv. renales V. suprarenalis dextra Vv. phrenica inferiores Vv. hepatica

Pelvis ve perine venleri V. iliaca communis V. iliaca interna

Vv. guluteales superores Vv. guluteales inf. Vv. obturatoria Vv. savrales laterales Vv. rectales media Vv. dorsalis profunda penis Vv. vesicales Vv. uterina Vv. vaginales V. epigastrica inf. V. circumflexa iliaca profunda V. pubica

V. ilica externa

Alt extremite venleri Yzeyel venleri V. saphena magna V. saphena parva

V. digitales dorsales pedis V. digitales plantares pedis Rete venosum dorsale pedis V. marginalis lateralis Arcus venosum dorsalis pedis

Derin venleri

V. digitales plantares V. tibiales post V. tibiales ant. V. poplitea V. femoralis V. profunda femofis

Dr. Malas

16

Hepatik portal sistem V.porta hepatis V. splenica V. gastrica breves V. gastroomentalis sinistra V. pancreatica V. mesenterica inferior

V. colica sinistra V. sigmoidea V. rectalis sup. V.jejunales V. ileales V. ileocolica V. colica dextra V. colica media V. gastroomentalis dextra V. pancreaticoduodenales V. appendicularis

V. mesenterica sup.

V. gastrica sinistra V. gastrica dextra V. para-umbilicales V. cystica

Dr. Malas