Você está na página 1de 42

I I

CIIRCUIT-IOS
I,.,
: ' .. i
I ~ I

II

••••

EtETRICOS
I

iii
\

CIRCUITO IMPREssa DO PAINEL - OPALA

-,
!I
I

_~_,_~ ItilUCioon ctw:MSTl VEL


I tfDI C.... Oil O . T'bl7U1.!lftUU

I . 1 ~~~~~~~

__ ~~~

:l~lKfllil!liUM'OJI
I

tll IIE1Etlo t. i. l

INDlCADOR

7 -IlUr,IJ,O lim IC AIlOR '1' PI:f'f:HATUHA


Il~I H'iI'E,rmtlJ?T\l DB ClUO 9-UlTERRUlM'OJI
[l

~-.ruSJ'lfr..

]'UESSAO 1111)[ C 11 OOR

1'111'11).1

lPRIO

l~U.UJtlll001
___ ...1.11

400CIUII1lIil:O IUlS'J.'JlE
""fRUG t!5Il'ACclOI\lAUEHTO

m'E DInEQ10 lO-'U,SSIL


ll";Il.f;OS1'A )2-

5,.BOU

'U~QUE DE IC'Olnll~l V:EL

'00
HlvtL DE !l:iikSOUMI

'~PlIS1vn 9'

nE3EIlVA!ORl,Q GASVU li'A

..

INDlCAMI ~iI~,11:i

L.'E.

liE

WE

At!~

.1H'DICAOOfi 11£ DIJI~10 L. [I).

..
I,

'!lESS.Q IDEodlO'

lilt: tll i'l:EltItO _

I,",OICAOOillA

-s

INDI~OOR 1M !~(DMII!IJ~,f~dL

IIIIOICAoQA '1'[ul'l]!lJI,.WM,

01::

l-EU~~ 00- I rffi'],C,!;!)I'Jf, 7~l:tnEI'iIIl~'MO'rl

m:

t~UEIlA1'URA

D'E

aUlO

2-R[O~rA,'l'O .1-~i'i.S,SA

fl-WDl.C ,lI)OftDE

,Ill: 11il~ llil!)


9'~l'mW::A[)OIi DiE

~~r.u~ 1!Ill'.'!
----

JI.R.E('AO
lO~A L'l"lHlfi ,I;,[l01l
U-Cl. I:.Il;'l)~Q .: Est~E

i
~. I

-.E!O,'E," ..

00

.'... ' f, ,I!.I'lQI!!I ~

6-ruS:lVn. IS

FREnO IS'rACI ON (Ill [i'ij]iO

~-

_1CIRCUITO IMPRESSO RELE

~I
INIHC!1DOn DI ]1lE9~AO
I I I I

io

~I\DO]1

II

Ci:! tN,

lUI:

..
-

I'll STR JBU I CAO DIE IMASS A 'P.A~N'EL :[I'E INSJRUMENiOS,-

CHIEVEfJE

LAMPADAS DE
II iii!!
I
I

CONTROtE·· .

REL,E TEMJPORI Z ADO H


I

la

AINJ Gl!J)OR.
l

I I

1111

A!a END BDO.R

ILUMIN Aq.AO

.-,...

CIGABROS

lIDESEM]3:Ad; ADO:fl'

DI:STRI:BlUCAO DE MA.SSA ~. PAINEl


, .1 _

u ~.
.••....
•.•.. AfOGADOR.

LA MrMIJA

_ ~.. •....•.•.. . ~~OGADOA .

'IISMA_

lIP

'0.5 M~

REtE DO

T(MPORmlAJOOR
. II

i'

,__

..... ~

.... DIE DUn::cA.O

REt£ DO IHDI'CAOOn ~7S MR

0,5 Mfl

DIEGASOL
A.

DO IH.D•.._.CH'DOn ~. .•.•..... •..... I. I ...•. .•......

0.75 MA

0.15 UA
!DESE M DACA.DOF!
1rAASEIFIO
j"- , ~ __ ~
Iiiiii!iii ~ _~IiI!I!!!jII~ rIiiiiiiiiiIiiI

flUE DO

-~

-. '-",i
I ,

J4
UMA,
,-_....;.a;iIooiiii .....

~ ~ ~ ~

I
i
I

-\.... .J
'AIHEL DiE I'NSTnUMiEN10S 1 D Mil

0;5 MR

"<, I!<-..........,,-+-!:r-I--~~

ACENDEI[)(I'I~

......_~~
I~

__

"'" DE CIG·AR.ROS

e.s MR

INDICADORES - OPAlA

..

r.l..•.... ) ·.. ---:~:-,r'. L


.-----J
FII

~~I,X~ .DE FUSIVEIS

DE GASOLINA

RBSEHVA~O 111

---8
0
rrn..

ru
. ... :.. .'

C..fIAV.: B.)lE lGMJ:CIoO

f~

I~

'I [DWEIU,TUR4

·'LUi
1M'"

IIIVEL .DE l.l.lSOLUI:!

fRlllO

I'

1
'ir

ft -

1--- -

UCL/PR

IAZ~
rhlSENSOR
~TEMPERATIJRA
7-

Jill/fA

[,eLm

001 A DO

TANQUE

rn Lm
-

I:~.
DE

DE

MESTRE

C.L I..ND.Rfhl I .. .•••...

Ll!J
,

FREIO Dij' ESTACIOl'IAMENTO'

r
.• "...
.

I -

_•.
.,

[]
, .

1_N .T.E R ~._.UP110R .. .'. ·.·


PHESSAO

6 tEO

f
I
II II
r'_JiIiiIiiii'-"!'!!!!Ii~'!Iiiiiii!li!iII!l~~

r t

II,:.' -

L ~_
~,_i

~"
II
I

1
I

-'-~-1
' ,
" .~.

'fl4n.':Ii:!

TX'~

'D-

'ro'I

Ir~---'-"~ I ~ ",',',..
~

pus~;~
-,

Ii

,_~.J

I !USI

VEl

S,

'I-'.",,. ",;
- OA1)(.1\

.DE

III

F'u~!llf

JlO ,'.'

,:F[JSI, VEl S

INDICADORES

- CHEVETTE

Il..... ~ __

~~.'_,j

r---....,
InTER Rl§PTO R PRES SAO DB

r~'~'~
II

-~~

~i1
I

I.P'II

II
,

!I! H'l'EIlJ1lmO 11~Ii I[)

Ie ~9IL~~~ltD .._~.~---_.
I!

._~_"_~I_L_il"!!!ll!!lj_~~!II!;i;·'--

,'' ' "I ..

-~
-,

~~

6LEO

"m .m

CUCUI to I r~ f'.RElSSQ

/1.
iiiiiiiiIi"

r·njVD
iiiiiiiiiiiiJ; .... ____:

iIIiiiii,

.:ill

-I

I!IIRilt:~O

- ._ -" '.-:-tUl:1
,tUU11
II

L... 42

=1_--.,,-~-==-' •.
,
T

UFl

AZCL/Pli. PRlEil

-""

BOlA IlO

TANQUE

H.~1'CR

SED' ..w

rn
I

SEmSOfl: UE

TEPtU?EHATURA

I I

CILINDROW, ;••
.nt.r-..b)Jl..f1t..~
In Tl'Qm1?'I:;'

,1_

FREID DE

_-

-~'

"

EST!1CIONAMEN'I'O

l··n 'r-'-'-'-~---'-'-'-'-'--'I
t
III

r--'l··'-'----'...., L-~ J
,

II '
,

..'.

HJSI.'!o1il ~

..'

20A

II I~

I CAIXA.DE: FUSI~V1EIS

it·... ,--"-,.....

=-'_ --- -~,~=--'~ ~_ -"---:-"--1


PRESS.An

II

II

II! ~ IL_.:_.
I~
.

--

I..!.'~I_'~~,_

!.~

I!)I!:
_'I~~I ~ ~

ou:o

FRlElD ' ? ~~_ ~,_, _ ,~,_ ~ __


11

II

'!I!IIII!I!!

,_ -I INSTAIUMENHJS

I PAl NELIDE_

G,75 AZC lIPR

(1,71 AlEC

D,S ~A/VM

r-'_'_'-:IIIIII!IIII I

J4,
I

0,,'15 MR/llUI

t I

DE: MASSA

VIIOE D~ISili~:1!I.:II~AD E

I~

1 '; U2
I

r-,
II ".,

GJ
.

FnE 110IID,E'

E. irAC.j.ONA' ~

'~
:

MENTO

1111.l.. 01"'1":0." ~ MEsmE


1

'limE mSTRIBUiICAO DE MASSA

.......

I,

EMERGENC. A. -

OP'ALA

rJ-- ._;;'~;~-l,~AI,XADE,'
I.
L ._.-........ ~I ~ _~

CAlXA ......._,
I

IFUSIVEIS

FUSIVEISI
'l~n/'IIlIt

DB, ",

Ley - _ ..~ .~- _I

l-;us~,E~-l ;I ~
6

I NiT ERR UPT'O F1

DE FREIO

II

liOEC
i
I

IlfDlCADcrFl DU£C'iO ! " " EMERGEHGU


.

RELE

pn/VD

11?1
_lMR
FARC:H.E'l'E LE PURIL IRSTRllM.ENTOS LANTERN! LD
fAIHOL['rlil·LD

~R

I I

r-----

'''.-------.......

-~-~=__-~--~~---~-~~~~~~~--....,

'~

[~J

P'MftEL'DB I NSTRWENTOs:

PUHELD,E ]: N"STRI1M miTe S

VIS;TA 00 U41!E:IRFnlll p'm R IllUZ A"L.T.A E.

IDIIRE'CAO

IllAtnfl

RAY." lHAS EI~lllA;y' III II

r~ .. I .'-".","."""-" . '.-" I! L_ , _J
t
i '"

II ,.

'1.,.

II

V~ICEDIIISTAIIIIElllJIl 1!0 C IDE MA,SSA

InnlE I,HCIC.ADOIFt DIE III AIECAD'

III _.11
.t

'V~SlA eo AIEL~ DO,

I,~IDU:AIDOA DE IDI,flE(:AQ

• ,I

rl"',.'~•••~'-~-'-'-" , L
,FUS;VEL ;~

INDICADDR DE FREID - OPALA

It

__

~1_oiIiiii'""",

-···"!!!!!!II!!I!'~'iiilliiii""iiiiiiii_'~

onx....ot

DE

F,,:~,USI'VE\IS , PI

:£l'AINEL,IDE

INSTRUMENTOS

CILIlifl)BO ME,STRE,

INDICADOR DE FREIO - CHEVETTE

.r1·----..., I
JI..
10

lm•.- ,.1VEL I I.·

.: CAlXA DE FUSIVE:S
PB.

.~_ --.,_,--J

LAMFADA

MESTRE

OIL. nID..RO

r1J .•..•..... lJ!j

I
.It\.ll.,U,,,L, IN· TEPPll"TT'.iTO·· R·,
OJ •

I
'-='" -..,
_ _ ---- - __ --

[]

FREIO DE ESTAGIONAMENTO
~

t rcmamento

e servrcg

--::-vevculos

I3

INDICADOR DE FREID
I :, FUS,Vva. il I I .... '...... I ••.

l·m~ --.-~
IS

rl"'---~--' L .'
'. .

,~,,,,,, ICAIXA

--I :FUS,IVEIS,

DE

,-- ,---,~ . _ ___ ~- 'I

•L_

--

,_--,_

n PA'NU"D( ,,--,_..1 I'NSTRUMfNT!OS

'·· rn
,

Ie-.s PRIVM

-:'"
o

" ',FREIO DE· •··. est.· AC'....... I.


MiENlO

rn' '
-.

'.' _ , •••..•: CIL.INDRo.

y-

'.

'MiESlRlE

VlDiEC1ST,RU1UH;lO DE MASSA

__

,_,

JI

'I'
!-

trev~am~nin

(hi!

se,"v8(;O -

veu::u

--

D'S

--

III

....--'--~lCAlIA ]. l'rns, ~I\1'l:L I, '.'" • '.' 'I'

I'5· '

'5, .,

,ft,

II

DE FUSIVEIS

L I _----~I~'J
i

1--

MO'TOR

1[1

--,~

LIMPADO~ DO PA~A-BRISA - OPALA


TNTERRUPTOR[TI MARCi-L~- HE· --

I
"

::. .,.
! ..

IrJ··'·--~---··l-,- ..'
1 , .

i'~va.." 'I'

~'

\1'l,/Blil

L,,· '~'~'~_I'_I_'~

I Cp,Al ···~E DI.'~ SIJ ·· U I - r.


VI

I.

I'
"

ElB,

II1II

MOTOR

II I

I,

UMPAD10R

E lAVA.DOn,

DO VIDR,'O D,IANIEIRO

~.~-----.-.•

~ ..•.
~i . ....

.'

f'USl¥I:l. 1

UA

I C.A.IKA. DE I. fUSIVE IS I' ....

'-,._,---,-

J
1.5 VI/DR

I.S VI/:DA

LAVADOFI00

II.U..tPAIOOA E \fIDRO lFlASllfiO Ji

.------- -- -- -~----,
. , !en

....

1----'"
. '.

UVllun

--- ---..
,

"I MPADOR lLAVAIDOFl .. ' ,.

IHJrEiRAUPTOFl,

t Iii,

Ll

\'..
'.

--_-J.,
'."','

¥ ".

• ~'~,

•.

.'

"

'

I!

53 b

• S1l,

--

-__
~' ,;

7'i

!.

'1°

", v= ' ',~"

II, , ~ l, -_-_J , ~.

,I

VilSIA 00

UUEAAUPTOA

llI.ts PA/YM

uaR

1j, A"M

_--.

......_

ElOMM

V() Ii..AVADQR

MOTOA [10
lJlMPADOR

CIUN[HljO·

M!S1l'AE

,-----

vmE .,DI$THlilUII;;:AO DE, MASSA

l.

rf~~~;;;~l
I.

2.,0, 1

e,

.J

CAI~ D;, II FUSIVElS, lJMPADOR

DO PARA-BRW SA CO,M TEMPOR I ZADOR -

CHEVETTE

AlEC

All!

I.ll
MO'TOR
310 '.
Jl'ltli
,

)L 5

I I

[I
---

II
I

~ .

.
KR/BR

I! MH
~

VI

BOMBA

·_

...

M·.·..···.

"_
~.

'Il~R

M.ARCHA E!~

III'IIE~RIlP~Ol'i

rTI .•..•.... W
.1

VIIIR
I

1 ....

.frn_-

~_-.il,.

__...I_R,

---_......~~

-'5lb
~ I I .

~,

'3
-

'

...

[I

C'Z' VN 1---

NR

I~

~-............;..:.VI

__

_........'t ..........._

~_........_.....~_;--i

riEJj
BOMBA

U,,",''''OOA E! I!.AVAiOOR -001 VIOFIO llftAS:jnAo


V~SlfA lDO

1-

ru;u:
.-

rlEMPOR IZAIOO R ~u,

1-

J
I

r--'--l ._ II -. I' l_*,1~DIE


I

1
I
~I

I .._;,,_

- ,I " Ph
II b,
ii'

1J, f

jll
AIEU:
f,EM,PQA.IZADOIR

II flUE DCiI ~H[m::A(lO!Ai I~UnECAO

0,15 Mil
1

-.U.2'
-

~-

UAM

I II

UOI

IBOM'D,A 00

lAVAOOM

O:UMA

,,_~~~~~....... UMPAII!lO,~ r-_.I

MmOfi DO

I,· -;;l;;;' -1 CAIXA


t_"

I"

,9

-_~

,DE,', J PUS1 VEl S .... .J

'VI

llMPADDR DO VIIDRO TRASEIRO - OPAlA

INTERIWPTOR

~I

VI

_u
MOTOH

IJ

M,R
,

T'

/-

'

r'1...'-;;s;;. ~ ~ 1
c.

L . _ ,_,

~.

lOA,

~ FUSIVEI S

AI XA DE

,_~..J

llMPADOR DO VIDRa TRASE[RO

CHEVETfE

..

-I
I

VI
( __lNTERRUPTOR

¥lIB£!

AZEe
AM

53

MR

BOMBA

MfI:

f
1;!, \fIll'll

tWMP'ADOAil: ..... """"" IIAVACO,fI DO VU)flO

-.:.J,:.J ..
I

__

....

I..... ... ... 11i0'- 1--"-I 5""'VI /O.... ...

D IA!HW~I no

II

....... ..l!--~..,

VIG,liA Dt)

11~1i1ll flUPTOA A

..-.....,!!!1---'OOMBA[liO
TAASIEIRO'

LAV,A£)OR IDO VUJifl(l, II

1,,5 Al:1I11:C

~i

VI Dr DISTRI BU!'QJ.O DIE:MASSA

"'~:I~I"""_'''' .
\
\

11,5 Mil
\,

M4

..

CONTROLE

II

AOENDEDO R DE
S_. _~

HI

I'
, I

CHEVETTE

GAlKA DE
PUSIf;!EIS

IN'TERRUPTO R

I\I'II()T'OR

---

h-em 21 rnerrto

~ sew'l.l'I co---=- _IIIi! rcu os

2'5

DES,EMBACADOR

,r '-'-~-'~-1
I
,fUSI\oI'El I

I II

L '" __

:211A ~,--

J
'.
I

tAU(A

FUiS:IYEUi,

IDE

UPfl

..

,I

I~~

__

~_~~_'

IN1I'E1IUUJP10Pi 1)0' VENITIILAOO,IJi DO OESIEMBAQAD-DR VUilA 1000

-e

f,oQ,
I~

INURRUPJOR

I,

!Ol"
-1 I~

AI

IM5

.._ _

_...~

_. YEMILADOH

MOTon 100

FUSIVEL
15;1,

rI'-~...... -~-~",
I'
I .... '.FllSlVEL
I

L,~ ,_~ ...... _~~

..J

CAl ... :.o\. DE. x : FUSIVEIS

DE$EMBACADOR. VIDRO TRASEIRO -

OPALA

BB

1'5'

!ii

INTERRlJPTOR

I'

...r'""tL...

'

...

_-

--

'1.7

- -=_

tremamento

~ serVi_(;O ~

vereutcs

,.,.,

RELE
INTERRUl?TO.

J""""t... ,

M'R

D![liSEMBA GADO:R DO VIDRO


o!'

IR ASEIJIO
"-

r~, 'I'
I"
I '.

'fUSIYH "

:IS AI

'-1
' ,I
III

~~~~ ,~_ ~~ ~.J CA~XA DIE,fUS.IVEU;:;


L5VM

r'

~,CA~XA. DIE I - 'I' FUSIVEIS

l'l J P>OSiCkO
I ,

lS,

----

'I,
,::111

'I
iII1

',I'
:10,

i
II
~ ~ ~ ~

lN1I'lERRUFTIOR

II UPR

II

I,

~[U:.S[MBACADOR
.........,fAASEmRO

FlEl! 00'

........~~~~~~~

00

VIOIRO!

II

YIDiE D,1StFllBUU:;lII..Q DE MASSA,

~l

~ ~

- -- - -

--

tr e Ina m,~nto --

senm;:o .:...._ n~u~05 v~

EMi REAG EM IELElf{OMAGN'~r leA

OPALA

rn

INT!lRRUPTQR

TBRMICQ

EM! REAGEM E.~ET:~WMAGNE.TI CA


'!WEe, -

CH:EVETIE

VERIUEiTRl13tJlCAO ,DE CAROA

- ~_."" \

IT]

INTE'RR.UPTOR TElRMI.CO

EMBREAGEI

....

,U

''-'''L'

'I

VENTll.A:OOR

DO RA.DIADOFI

1,S PH

..._

MmOR DO ~. VENTILADOfl

,,;.M3

,
,1

i i,

..

rJ' .~----- ~'-,


PUSIYEL

Ly

~FUSIVEI S
,.1

!'Cll.XA DE

:1,

:. 1·.....

•' "'" ~~-~~ .J . -~.--

~;;;.,v;::I CA.I.XA.·VELS I FUSI ..· DE." a

r":.',

---.

...

! ......... 1'
I

L~__i.

(r'
~ .. '..

.··.. . PAlNEL,

+\_. ~~ - ~'il'l

II

r - ~~ ~-., lCEtilDEllOR I
OlC.-o.

! J

-:

Dlil .. : 1
AFOGADOH

IR

~_...;.::R;...

_~""'.~K.

L1'~ 1~~-~

10'.

~ElOGIO - AfOGADOR
I I

ILUMINADO

- CHEVETTE

O.AIXA IDE: FUSIVEIS

r...." LI Jro:SIIOio,

CAIU iii.! :ru:SI'VEl9

.}O :5UPERIOR

MR

r~~
i
II

'-~'~-~, DE P'AINE:L
I If ST R m!II EfN'TO:8

I'

~I

~ ~
il I

AFOGAIlOR

liB.

AFOGADOR

a,ueZ/PR

LA,MPADI/l _''_'_~ DE OORiI'ESI,A .

.......

-J

0.75 YM
'_~ ........ _~~r;__'

FlEOS1'A'tO
______ 111.1,5

'CZlrFl

IlUMWNA4;AO DO IPAINE'L DE

11~-SlAU M[E~TOS
,LUMINACAO IDE OONrTflOIWE DO :DESEMBAICADOA,

M2

'1:

.,,_. "-

....0M.:7, .... .... U, '.R..;..·, _.....

--.ilT

'_'_~

__

~~,_...-I

flEl(lGIO

..

VIDE mSTAUIUIQAO DE MASSA.

OOND'CIONADOR
-I

DE AR PH

OPAlA
,~ SELETOR

FR.'.

1-

CHIVB DB 10R1;.10 OZ/PR

Ig

iVDIC

CZ,
PElIDR

RELE;
DR

FUSIVEL
'. 20A InK.

:--~I~

TERMISTOH

lUI,

r-: ---,
I
I

I
II
.

I MOTOR.
j:i

PARTInA

~~iW'~..J

r!l lYJ

MOTOR

VENTILADOR
,AZEC

t
\,__.-______::__---~~---------

lUI

~_'PHESSOR
~

PR

.
-

"',

ICUAVE DE

SELEJFOR

IGRli~iO

- _I

!VI
RELE
F1]fJIVE1
"201..
1

..
I

VIlOO

C:=l_
TERII'STOn

r'::::::J1

,11/----r'" -~"~"
II !:

_I

i MOTOR
~ II

P,ART'IDA

!MOTOR

I. '_iII!II!i~;~~

VEN'TI LADO'R
IIIH: Mil

.OJ
~

I.N1~.E1tR. [.'WilO I A1T A "_.....I.·~1~""I1 PRESSAO ''


-~,

OOBINA.

IGNI9AO

,
I
1

&

CO PIilESSOR

OOND I C I ONADO R DE A,R -

CH E VE.IT E

c.u.u

NSl'cio 15 •.

JlE 1'[J;SIVEl

sri'.

. CONTJilOIJE

INrEmfEDI1RI~·.11

Pl

PH

. L4

, ...~

HELE
15.1

IlOBlNiA
IGNIQAO

I
1

FU,S!VEL

1AZ!PR

,
1","",""-1'

INT.ERFilUP':rOR

A~hH

R.ESISTOR
. ..

VA CliO

F(MISTOHI

AZAJLj'PR

~~OTOR.

I.

VENT I L.ADOR

DH>AZ

OJ! ~m:;.OOPTOI1_
1··
: P!VEH
( .1

~ ml ,.·f'jll'~ .... ·
I. .-. .

COMPRESSOR

___

II

CDN£nC,IONIADOR VIDE

D,E.
1
~oi

APi -

CIFICUlrO

DIE

'IE NTllAICAIO'
_
I!JUj.TRI18UICA,O,

DE FClFh';A

..-.--,.,

~/

\,

CAIXA ,OE IFUSIVE~S

"

U CZ!VD
=1 nnE DO vU,mtAOOA

A.£S ~Sl ENe I AS

,DO A'M)I'ADOAJ IPf. B6J

INfUIRupmn _DO vnUlllLADOfl

1.5 ,PH

.,
'll.lS M~
AELE DO V::;N~ILAClon IDO fiAlHADOR 11Pf_ 1151

I ~~J':'~IQ"'DoI···.··
. U a,R
0.75 MFI ,....~. ·1"8.1.

!_:S.A'l,
1,S VlilUI ,il.S Mil

'N VE A FlU P I OR :JI',E~MICO I ao ,_ Shl_ 11 ~


B.~~I

~--~,p...--.

U,MPAUA P~:I:h1IEL

Ii

1101-

'l'" "
'

186·_,

_I 1_I J_

r-"a

!.....~;;.;;:;.._....::i;:..::.._.......1

IFlHEDO

VENm.ADDA

. V!StA
·1

.:.. _.I._J

IDO JilU.E DO'loI"E l' IlLADon N

II II U II
I,

M,R

Ul F'1l

C;ONDICII.ON ADO,

I1hflE AAJ

VIS1A. DO

VIDE C:AO

orstmaur. ole "',tASS A

.1

I
_

•. -1,
\~.

-I

U>ITt.A AU.Plon ALTA PIRESS~O

1[1]1
1_1- ,
.._
1,,5

VilSlA DO

_ DO AADIII,tl,IDOA
1[.)01

'~IEH1'II:.AD():F!I:

AlE'll!: I[)tO VErNlTI LADO,FI ~ADIADOA

2.5 PFI./VM

m W

r-----.........
F11~llt DO 11,(1 FIR •

V~H1Ir1ILAIID.C]ifI IIPi. IBn

I
I

AM

.IINITE.R.RUPTOA : .• f[.!u ... Ui(:O

~~
~'

__

~~~.

FlIEU: DO VENT ~I:.ADO,R RADIAOQ'R

c::J ..
_~

UIAM

COMPFlESS()rI

0.'75_.·· "-'ii~~
I~

IM_..•

_I'__ "

II
I

•.
!,;5

....... -

'.,.. ~ AR 'E-II.· ~. CODI C~ONADO IPT. 85 ~I

MA

f"'''!!'I'!!!'_'l!i!iiiliLi!iiiiiii!iiliiiiliiiiilliiiiiiil~

IMS: ~.

II

.....---

..... ~-

II AUIE:FI'NA,DOR

L_~~LiiiiiiIliliiiil,.J

LEVANTADOR DOS
I'~

VIDROS

DAS

PORTAS

V ER ... - - - - of- "" DI ST HI Blf! glq DE FcmgA


.

'"

'.".. '•

ir-----......... ---!'-C'
L~ ___", _. _.

lPEl

IF'~

"'III

PR

('I 1._~1 PO~JiI~iio 15

1"
, __

C'AIXA DE
P[JSIVEIS
1'

Ii 1.1.'.•... 'I.' FU:31 V. E.L '7 I.'...


~ I

r"'r-';-"
!

I,tI'TlERMED[AIUA

.... •..

L~~_-~~
1

I, ill L

.I l~]iA ~20.A

'111.,..-8.'1

'I

.IJE.SJUltTOR

1~2 PR/~ll
I NT ERH'lfP'l"D

',MEl:

Vl:lEC

, BR
I

~--...:-~

MOTOR Ln