Você está na página 1de 2

A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.

com to remove the watermark

<<< Instrukcja aktualizacji oprogramowania >>>


Dotyczy telewizorw LCD i Plasma z lat 2008 i 2009. - LCD TV: serie **LH****, **LU****, **SL****, **LF****, **LG60**, **LG70** - PDP TV: serie **PS70**, **PS80**, **PG40**, **PG60**, **PG70**

Wyszukanie najnowszej wersji programu.


Wyszukaj ostatni wersj na stronie(www.lge.com/pl/support/product/support-product.jsp) - Nasz konsultant Call Center pomoe Pastwu w razie trudnoci.
Przejd na www.lge.com Wybierz swj kraj Podaj nazw lub numer modelu Kliknij do Drivers & software

Kopiowanie oprogramowania na pami USB Flash.


Zapisz ostatni wersj oprogramowania na urzdzenie pamici USB.
! Uwaga! Na komputerze nie moe dziaa oprogramowanie szyfrujce zawarto pamici zewntrznych.

Podcz pami USB do komputera. Na dysku USB utwrz folder o nazwie LG_DTV . Kliknij link z nazw pliku w celu zapisania go na dysku.

Zapisz plik z oprogramowaniem do folderu LG_DTV na dysku USB.

Przejd do OBSUGA KLIENTA Przejd do Pomoc techniczna

Plik do pobrania

Pod czenie pamici USB do wejcia USB IN w Telewizorze.


Podcz pami USB do wejcia USB IN (lub USB IN SERVICE ONLY) w Telewizorze.
Wej cie USB IN znajduje si po boku lub z ty u, zale nie od modelu

albo

Uruchomienie aktualizacji oprogramowania


Je li telewizor rozpozna najnowsze oprogramowanie, pojawi si poni szy komunikat. Prosz wybra Start aby wykona aktualizacj automatycznie.
Komunikat nie pojawi si , je li wersja oprogramowania na USB jest taka sama l ub ni sza ni w telewizorze. Niektre urz dzenia USB mog nie by kompatybilne z telewizorem, W takim przypadku nale y u y innej pami ci USB.

Uwaga! Nie wolno wy cza zasilania ani wyjmowa pami ci USB w trakcie aktualizacji.

Krok 1. Prosz wybra Start aby wykona aktualizacj automatycznie.

Krok 2. Kopiowanie oprogramowania do telewizora.


Nie wolno wyjmowa dysku USB, kiedy ten komunikat jest widoczny

Krok 3. Aktualizacja oprogramowania.


Nie wolno wy cza zasilania, kiedy ten komunikat jest widoczny. Je li pojawi si jaki problem, telewizor wy wietli komunikat o b dzie i przywrci poprzedni wersj oprogramowania.

Krok 4. Zako czenie aktualizacji.


- Ten komunikat pojawi si , gdy aktualizacja zako czy si sukcesem. - Nast pnie telewizor wy czy si i w czy ponownie.

! Informacja
Mo na sprawdzi aktualn wersj oprogramowania w telewizorze. (Menu: Ustawienia -> Diagnostyka) Mo e zaj potrzeba ponownej konfiguracji telewizora (Strojenie, Obraz, D wi k) Je li po aktualizacji nadal wyst puj problemy, prosimy o ponowny kontakt.

- Naci nij strza k na pilocie aby przej

na Start