Você está na página 1de 42

Projekt z dnia 23 lutego 2012 r.

ROZPORZDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia ..........................................2012 r.
w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw2)
Na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pn. zm.3)) zarzdza si, co nastpuje:
1. Rozporzdzenie okrela:
1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurach homologacji typu oraz
szczegowy sposb przeprowadzania tych procedur;
2) szczegowe czynnoci organw w procedurach homologacji typu
3) istotne cechy rnicujce typ, wariant lub wersj pojazdu;
4) zakres i sposb przeprowadzania:
a) bada homologacyjnych,
b) kontroli zgodnoci produkcji;
5) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu oraz szczegowe wymagania dla
dokumentw, o ktrych mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy, w zalenoci od
rodzaju procedury homologacji typu;
2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj:
1)
ustawa - ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
2)
homologacja typu - procedur, za pomoc ktrej minister waciwy do spraw
transportu stwierdza, e typ tramwaju, typ trolejbusu oraz przedmioty ich wyposaenia lub
czci speniaj wymagania okrelone w art. 70n ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
tramwaj, trolejbus podstawowy - tramwaj, trolejbus niekompletny, ktrego numer
identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapw wielostopniowej homologacji
typu;
3. Istotne cechy rnicujce typ, wariant lub wersj pojazdu
3.1. typ tramwaju albo typ trolejbusu - trolejbusy jednej kategorii, w ramach danego rodzaju lub
tramwaje, ktre nie rni si midzy sob w nastpujcych danych:
a) producent,
b) fabryczne oznaczenie typu,
c) gwne wzgldy konstrukcyjne, w tym:
1)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje dziaem administracji rzdowej - transport na podstawie 1 ust. 2 pkt 3
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).
2)
Dotychczasowe rozporzdzenie zostao notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 wrzenia 2010 r., pod numerem 2010/0624/PL,
zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r Nr 65, poz. 597), ktre wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia
1998 r. ustanawiajcej procedur udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z
pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.
1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz.
1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100,
poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr
3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z
2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr
225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726,oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016,
Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367 i 244, poz. 1454.

- podwozie/pyta podogowa (oczywiste i podstawowe rnice),


- gwny napd trakcyjny (elektryczny sieciowy/ elektryczny autonomiczny/
hybrydowy/spalinowy)
- liczba czonw tramwaju lub trolejbusu;
3.2.wariant tramwaje albo trolejbusy, ktre nie rni si midzy sob w nastpujcych danych:
a) nadwozie (istotne cechy konstrukcyjne),
b) wzki (istotne cechy konstrukcyjne dotyczy tramwajw),
c) typ i rodzaj silnikw (silnika) trakcyjnych elektrycznych, (prdu staego,
asynchroniczny, synchroniczny),
d) ukad osi i rozstaw poprzeczny k,
e) osie napdzane (liczba, pooenie, powizanie kinematyczne),
f) osie kierowane (liczba i pooenie dotyczy trolejbusw),
g) typ i rodzaj przeksztatnikw trakcyjnych,
h) liczba silnikw i przeksztatnikw trakcyjnych,
i) nominalne napicie zasilania,
j) typ i rodzaj ukadw hamulcowych (elektrodynamiczne, szynowe, tarczowe, szczkowe,
zwalniacze wiroprdowe),
k) rodzaj ukadu jazdy autonomicznej (akumulatorowy, zasobnik kondensatorowy,
zasobnik kondensatorowy z bateri akumulatorw, spalinowo-elektryczny, spalinowoelektryczny z bateri akumulatorw, spalinowo-elektryczny z bateri kondensatorw);
3.3.wersja wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje tramwajw lub trolejbusw; w ramach
jednej wersji nie mona czy nastpujcych rnicych si danych:
a) dopuszczalna masa cakowita,
b) nominalna moc napdu trakcyjnego,
c) najwiksza liczba miejsc siedzcych,
d) cakowite przeoenie przekadni,
e) typ i rodzaj urzdze zasilanych napiciem sieciowym (np. odbieraki prdu, urzdzenia
zabezpiecze nadmiarowych obwodw sieciowych),
f) typ i rodzaj podstawowych urzdze pomocniczych (przetwornice statyczne, ogrzewanie,
silniki napdw pomocniczych),
g) miejsce zainstalowania przeksztatnikw trakcyjnych, silnikw trakcyjnych,
przetwornic, silnikw pomocniczych, elementw ukadu napdu autonomicznego,
h) moc dodatkowego napdu autonomicznego;
4. Na potrzeby uzyskania wiadectwa homologacji typu, wyrnia si nastpujce rodzaje procedur
homologacji:
a) jednostopniowa homologacja typu oznacza procedur, ktr stanowi homologacja
pojazdu, jako caoci poprzez pojedyncze dziaanie;
b) wielostopniowa homologacja typu - procedur, za pomoc ktrej stwierdza si, e w
danym stanie kompletacji (niekompletny lub skompletowany) typ tramwaju albo typ
trolejbusu spenia wymagania okrelone w art. 70n ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. 1. W przypadku homologacji wielostopniowej typu tramwaju do wniosku, docza si:
1) w etapie pierwszym - fragmenty dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu
tramwaju oraz posiadane wiadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji
tramwaju podstawowego;
2) w kolejnych etapach - fragmenty dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu
tramwaju, wiadectwa homologacji typu odpowiadajce aktualnemu etapowi kompletacji,
wiadectwa homologacji typu dla tramwaju niekompletnego oraz, w razie potrzeby,
wiadectwo pochodzenia tramwaju, ktrego wzr okrela zacznik nr 3 do rozporzdzenia;
2

3) informacje dotyczce wprowadzonych przez producenta zmian lub uzupenie do


niekompletnego tramwaju oraz zgodnoci z wytycznymi konstrukcyjnymi okrelonymi
przez producenta tramwaju homologowanego we wczeniejszych etapach, potwierdzone
przez tego producenta.
2. W przypadku homologacji wielostopniowej typu trolejbusu do wniosku, docza si:
1) w etapie pierwszym - fragmenty dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu
trolejbusu oraz posiadane wiadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji
trolejbusu podstawowego;
2) w kolejnych etapach - fragmenty dokumentu informacyjnego do celu homologacji typu
trolejbusu, wiadectwa homologacji typu odpowiadajce aktualnemu etapowi kompletacji,
wiadectwa homologacji typu dla trolejbusu niekompletnego oraz, w razie potrzeby,
wiadectwo pochodzenia trolejbusu, ktrego wzr okrela zacznik nr 4 do
rozporzdzenia;
3) informacje dotyczce wprowadzonych przez producenta zmian lub uzupenie do
niekompletnego trolejbusu oraz zgodnoci z wytycznymi konstrukcyjnymi okrelonymi
przez producenta trolejbusu homologowanego we wczeniejszych etapach, potwierdzone
przez tego producenta.
5. 1. Przed wydaniem wiadectwa homologacji typu lub zmiany wiadectwa homologacji typu
minister lub, na jego wniosek, jednostka uprawniona, o ktrej mowa w 7, moe sprawdzi, czy
producent podj waciwe rodki organizacyjno-techniczne zapewniajce zgodno produkcji
tramwajw lub trolejbusw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci z typem homologowanym.
Sprawdzenia tego dokonuje si zgodnie z procedurami kontroli zgodnoci produkcji, okrelonymi w
zaczniku nr 6 do rozporzdzenia.
2. Jeeli w czasie bada homologacyjnych tramwaju albo trolejbusu stwierdzono, e moe on
by uywany z ograniczeniami, to ograniczenia te naley wskaza w wydanym wiadectwie homologacji
typu oraz w wiadectwie zgodnoci.
3. Jeeli przedstawiony do homologacji typu tramwaju lub trolejbusu przedmiot wyposaenia
tramwaju lub trolejbusu lub jego cz spenia swoje zadanie tylko w poczeniu z innymi czciami
tramwaju lub trolejbusu, to wiadectwo homologacji typu tramwaju lub trolejbusu powinno zawiera
wszystkie ograniczenia dotyczce ich stosowania.
6. 1. Zasady numerowania wiadectw homologacji typu tramwaju i typu trolejbusu okrela
zacznik nr 7 do rozporzdzenia.
2. Wzory wiadectw homologacji typu tramwaju i typu trolejbusu okrelaj odpowiednio
zaczniki nr 8 i 9 do rozporzdzenia.
3. Wzory wiadectw zgodnoci okrelaj odpowiednio zaczniki nr 10 i 11 do rozporzdzenia.
4. Wzory wiadectw homologacji przedmiotw wyposaenia i czci tramwajw i trolejbusw
okrelaj odrbne przepisy dotyczce homologacji przedmiotw wyposaenia lub czci.
7. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne typu tramwaju lub trolejbusu w
zakresie i w sposb, ktry w zalenoci od stopnia kompletacji tramwaju lub trolejbusu okrela:
1) w przypadku homologacji typu tramwaju lub trolejbusu zacznik nr 12 do
rozporzdzenia;
2) w przypadku homologacji wielostopniowej typu tramwaju lub trolejbusu zacznik nr 13
do rozporzdzenia.
2. Po przeprowadzeniu bada homologacyjnych jednostka uprawniona sporzdza, co najmniej w
trzech egzemplarzach, protok badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z bada, z czego
jeden egzemplarz przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji, a dwa egzemplarze wydaje
producentowi.
3

8. 1. Kontroli zgodnoci produkcji tramwaju lub trolejbusu oraz przedmiotw wyposaenia lub
czci z warunkami homologacji typu, zwanej dalej "kontrol zgodnoci produkcji", dokonuje si
zgodnie z procedurami, o ktrych mowa w 5 ust. 1.
2. Z przeprowadzonej kontroli zgodnoci produkcji sporzdza si protok co najmniej w trzech
egzemplarzach, z czego:
1) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego;
2) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla ministra;
3) jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej, prowadzonej
przez jednostk uprawnion
9. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie trzydziestu dni od dnia ogoszenia4).

Minister
Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej

______
4)

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra


w sprawie homologacji tramwajw i trolejbusw (Dz. U. Nr 65, poz. 345)

Infrastruktury

dnia

marca

2011

r.

Zaczniki do rozporzdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej
z dnia ................................. (poz. ..........)
ZACZNIK Nr 1
DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU
(Rysunki powinny by wykonane w odpowiedniej skali i stopniu szczegowoci na formacie A4 lub
zoone do tego formatu. Fotografie powinny przedstawia odpowiednie szczegy. Jeeli wyposaenie i
czci maj sterowanie elektroniczne, naley to opisa.) W przypadku wystpowania innych istotnych
elementw wyposaenia, ktre nie zostay wymienione w dokumencie, naley te elementy opisa wg
uznania instytucji przeprowadzajcej badania homologacyjne.
0. DANE OGLNE
0.1. Marka: ................................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ................................................
0.3. Nazwa i adres producenta: ................................................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje): ................................................
0.4. Rodzaj tramwaju: ................................................
0.5. Rodzaj nadwozia: ................................................
0.6. Miejsca mocowa tabliczek znamionowych:
0.6.1. nadwozie: ................................................
0.6.2. wzek: ................................................
0.6.3. silniki: ................................................
0.6.4. aparatura trakcyjna: ...........................................
0.7. Pooenie numeru rozpoznawczego tramwaju: ................................................
0.8. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela typu: ................................................
0.9. Rysunek tramwaju z podstawowymi wymiarami: ................................................
0.10. Przystosowanie do ruchu dwukierunkowego: ................................................
0.11. Przystosowanie do jazdy ukrotnionej: .....................................................
1. WYMIARY I MASY1)
1.1. Szeroko toru: ...................................... mm
1.2. Dugo tramwaju: ................................... mm
1.3. Szeroko tramwaju: ................................. mm
1.4. Wysoko tramwaju do najwyszego punktu na dachu przy zoonym odbieraku prdu: .......... mm
1.5. Rozstaw czopw skrtu: ............................. mm
1.6. Odlego midzy osiami przegubw:...............................mm
1.7. Rozstaw osi wzkw: ................................ mm
1.8. Zwis przedni: ...................................... mm
1.9. Zwis tylny: ........................................ mm
1.10. Wysoko zderzaka przd/ty: ............................ mm
1.11. Najmniejszy przewit elementw nienastawnych:
1.11.1. puda tramwaju: .................................... mm
1.11.2. wzka: ............................................ mm
1.12. Masa wasna tramwaju: ............................... kg
1.13. Masa cakowita tramwaju dla dopuszczalnej liczby miejsc/adownoci: ................... kg
1.14. Maksymalny nacisk poszczeglnych osi na tor dla dopuszczalnej liczby
miejsc/adownoci: ................. kN
5

1.15. Rysunki skrajni kinematycznej tramwaju dla odcinka prostego i uku o promieniu R=25m: ........
2. UKAD NAPDOWY
2.1. Ukad osi: ..................................
2.2. Liczba wzkw:
2.2.1. napdowych: ...........................................
2.2.2. tocznych: .............................................
2.3. Liczba osi napdnych/liczba wszystkich osi: ...........
2.4. Rodzaj przekadni: ....................................
2.5. Cakowite przeoenie przekadni: .........................................
2.6. Rodzaj napdu: zasilany z sieci trakcyjnej/zasilany z sieci trakcyjnej z ukadem jazdy
autonomicznej/ zasilany z sieci trakcyjnej z ukadem jazdy autonomicznej manewrowej/
autonomiczny 2)
2.7. Liczba przeksztatnikw-grup napdowych: ............................
2.8. Liczba silnikw napdowych: ..............................
2.9. Nominalne napicie zasilania (dotyczy tramwaju zasilanego z sieci trakcyjnej):.................V
2.10. Hamowanie odzyskowe: tak/nie 2)
2.11. Sposb realizacji zabezpieczenia przed ruszeniem z otwartymi drzwiami w warunkach normalnej
eksploatacji:.................
2.12. Sposb realizacji zabezpieczenia przed uruchomieniem przez osoby niepowoane:..............
3. ELEKTRYCZNE SILNIKI TRAKCYJNE
3.1. Producent: .......................................
3.2. Typ: ..................................................
3.3. Rodzaj: szeregowy/asynchroniczny/synchroniczny 2)
3.4. Moc znamionowa: ..................... kW
3.5. Napicie znamionowe: .................V
3.6. Prd znamionowy: .................................... A
3.7. Prdko obrotowa znamionowa: ...............obr/min
3.8. Sposb chodzenia: ..........................................
3.9. Wytrzymao izolacji: ............. kV (50 Hz, 60 s).
4. OSADZENIE PUDA TRAMWAJU
4.1. Sposb osadzenia puda na wzkach, zespoach jezdnych lub osiach: ........................
4.2. Liczba stopni usprynowania puda: ..............................
4.3. Rodzaj elementw usprynowania puda: ...........................
5. WZKI NAPDOWE I TOCZNE (jeli dotyczy)
5.1. Wzek napdowy
5.1.1. Producent:.........................
5.1.2. Typ:...................................
5.2. Wzek toczny (jeli dotyczy)
5.2.1. Producent:........................
5.2.2. Typ:....................................
6. KOA
6.1. Cechy konstrukcyjne koa: .............................
6.2. rednica koa nowego/maksymalnie zuytego: .............................. mm
7. UKAD HAMULCOWY
7.1. Tabela zbiorcza rodzaje ukadw/systemw hamulcw biorce udzia w trakcie wymienionych
rodzajw hamowania (wstawienie znaku X w komrce tabeli oznacza, e trakcie hamowania
wymienionego w nagwku kolumny bierze udzia ukad/system hamulca wymieniony w tytule wiersza)
6

Rodzaje
Rodzaje hamowania
hamulcw
hamowa hamowa hamowanie
hamowa hamowa
(ukadw/system nie
nie
bezpieczest nie
nie nage
w)
robocze awaryjne wa
postojow
e
hamulec
elektrodynamiczn
y
hamulec
mechaniczny
pasywny
(sprynowy)
hamulec
mechaniczny
aktywny
hamulec szynowy
7.2. Dodatkowy opis i uwagi do tabeli (np.: podczas hamowania roboczego hamulec mechaniczny
pasywny jest wczany gdy tramwaj osignie prdko 5 km/h): ........................
7.3. Sposb realizacji warunku hamowania w razie oderwania wagonu doczepnego: ....................
7.4. Hamulec szynowy
7.4.1 Producent: ...................
7.4.2. Typ: ........................
7.4.3. Rodzaj: nie dzielony/segmentowy 2)
7.4.4. Napicie znamionowe zasilania: ........................V
7.4.5. Prd znamionowy: ......................... A
7.4.6. Sia docisku przy znamionowym napiciu zasilania: ....................kN
7.4.7. Szczelina robocza pomidzy powierzchni stykow hamulca i szyn: ............mm
7.4.8. Liczba hamulcw szynowych: ...................
7.5. Hamulec mechaniczny (dla kadego rodzaju poda oddzielnie)
7.5.1. Producent: .................
7.5.2. Typ: ..................
7.5.3. Rodzaj: ..............................
7.5.4. Siownik: ................................
7.5.5. Rodzaj mechanizmu zwalniajcego: ..........................
7.5.6. Liczba hamulcw mechanicznych: .........................
7.5.7. Umieszczenie hamulcw mechanicznych: .........................
7.6. Hamowanie w sytuacji awarii sterownika elektronicznego kontroli ukadu hamulcowego:
7.6.1. Rodzaje hamowania, ktre mog by uruchamiane niezalenie od sterownika
elektronicznego: ......................
7.6.2. Sposb realizacji awaryjnego uruchamiania rodzajw hamowania wymienionych w
p.7.6.1.: ............
8. NADWOZIE
8.1. Zastosowane materiay i metody wykonania: ....................................
8.2. Drzwi wejciowe dla pasaerw:
8.2.1. Liczba: ..............................................
8.2.2. Szeroko efektywna: .............................. mm
8.2.3. Napd drzwi:
8.2.3.1. Producent: ..................................
8.2.3.2. Typ: .....................................
8.2.3.3. Rodzaj zabezpieczenia przed przytrzaniciem pasaera: ...................................
8.2.3.4. Rodzaj zabezpieczenia przed niezamierzonym otwarciem: ..................................
7

8.2.3.5. Opis sterowania: .....................................................


8.2.4. Indywidualne otwieranie przez pasaerw: ...............................................
8.2.5. Sposb awaryjnego otwierania: .............................................
8.3. Drzwi wejciowe dla motorniczego:
8.3.1. Liczba: ..............................................
8.3.2. Szeroko efektywna: .............................. mm
8.3.3. Rodzaj zabezpieczenia przed niezamierzonym otwarciem: ..................................
8.3.4. Sterowanie: .........................................
8.3.5. Sposb awaryjnego otwierania: .............................................
8.4. Szyba przednia i pozostae szyby
8.4.1. Szyba przednia
8.4.1.1. Rodzaj szyby: hartowana/wielowarstwowa2) ........................
8.4.1.2. Sposb mocowania do nadwozia: .................
8.4.1.3. Numer(y) homologacji: .........................
8.4.2. Pozostae szyby
8.4.2.1. Rodzaj szyby: hartowana/wielowarstwowa2) ........................
8.4.2.2. Numer(y) homologacji: ..........................
8.4.3. Pozostae elementy oszklenia
8.4.3.1. Zastosowane materiay: ........................
8.4.3.2. Numer(y) homologacji: .........................
8.5. Wycieraczki przedniej szyby krtki opis techniczny ..................................................
8.6. Spryskiwacz przedniej szyby krtki opis techniczny ..................................................
8.7. Odmraanie szyby przedniej krtki opis techniczny ..................................................
8.7.1. Maksymalny pobr mocy (elektrycznej): ....................... kW
8.8. Lusterka wsteczne lub urzdzenia speniajce ich funkcje (poda dla kadego lusterka/urzdzenia)
8.8.1. Rysunek(nki) przedstawiajcy(ce) pooenie w odniesieniu do nadwozia tramwaju: ..............
8.9. Stanowisko motorniczego rozmieszczenie i oznaczenia urzdze sterujcych, kontrolek oraz
wskanikw (rysunki lub/i zdjcia z opisem): ................
8.10. Dodatkowy pulpit sterujcy na kocu wagonu rozmieszczenie i oznaczenia urzdze sterujcych,
kontrolek oraz wskanikw (rysunki lub/i zdjcia z opisem): ................
8.11. Powierzchnia przestrzeni dla pasaerw stojcych (m2): .....................................
8.12. Dopuszczalna liczba miejsc ogem/adowno: .....................................
8.13. Liczba miejsc do siedzenia:
8.13.1. dla obsugi: .........................................
8.13.2. dla pasaerw: .......................................
8.14. Liczba miejsc stojcych (przy standardzie 0,20 m2/osob): .....................
8.15. Liczba wyj bezpieczestwa i ich rozmieszczenie (rysunki lub/i zdjcia): ......................
8.16. Wysoko podogi tramwaju nieobcionego (najwiksza/najmniejsza): .......................... mm
8.17. Ukad ogrzewania przedziau pasaerskiego:
8.17.1. Producent: ..............................
8.17.2. Typ: ...................................
8.17.3. Napicie zasilania: .......................... V
8.17.4. Maksymalny pobr mocy: ...................... kW
8.17.5. Wytrzymao izolacji pomidzy torem sieciowym grzejnika i obudow przy wejciach
sterujcych zwartych do obudowy: ....................... kV (50 Hz, 60 s)
8.18. Ukad ogrzewania stanowiska motorniczego:
8.18.1. Producent: ..............................
8.18.2. Typ: ...............................
8.18.3. Napicie zasilania: .......................... V
8.18.4. Maksymalny pobr mocy: ...................... kW
8.18.5. Wytrzymao izolacji pomidzy torem sieciowym grzejnika i obudow przy wejciach
sterujcych zwartych do obudowy: ....................... kV (50 Hz, 60 s)
8.19. Ukad przewietrzania przedziau pasaerskiego krtki opis: ...........................................
8.19.1. Maksymalny pobr mocy: ...................... kW
8

8.20. Owietlenie przedziau pasaerskiego


8.20.1. Owietlenie zasadnicze opis z rysunkami lub/i zdjciami (rodzaj, moc, rozmieszczenie punktw
wietlnych, sposb wczania): ...........................................
8.20.2. Owietlenie awaryjne opis z rysunkami lub/i zdjciami (rodzaj, moc, rozmieszczenie punktw
wietlnych, sposb wczania): ...........................................
8.21. Wasnoci palne materiaw zastosowanych do wyposaenia wntrza
8.21.1. Materia(y) uywany(ne) na podsufitk
8.21.1.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada: ...............................
8.21.2. Materia(y) uywany(ne) na oprawy i klosze lamp sufitowych
8.21.2.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada: ...............................
8.21.3. Materia(y) zastosowany(ne) do wyoenia cian bocznych i tylnej
8.21.3.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada: ...............................
8.21.4. Materia(y) zastosowany(ne) do wyoenia podogi
8.21.4.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada: ...............................
8.21.5. Materia(y) zastosowany(ne) na pokrycia tapicerskie
8.21.5.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada: ...............................
8.21.6. Materia(y) zastosowany(ne) do innych celw
8.21.6.1. Numer(y) homologacji lub zawiadczenia z bada, jeli istnieje(j): .....................
8.21.6.2. Dla materiaw dotd niehomologowanych lub nie badanych
8.21.6.2.1. Materia(y) podstawowy(we)/przeznaczenie: ........................./......................
8.21.6.2.2. Materia jedno-/wielowarstwowy2), liczba warstw2): .....................................
8.21.6.2.3. Rodzaj pokrycia2): ............................
8.21.6.2.4. Grubo maksymalna/minimalna: ......./....... mm
8.21.7. Czci homologowane lub poddane badaniom jako kompletne urzdzenia (siedzenia, przegrody,
itp.)
8.21.7.1. Numer(y) homologacji lub zawiadcze z bada: ..........................
8.22. Tabliczki znamionowe
8.22.1. Zdjcia i/lub rysunki pooenia tabliczek znamionowych i numeru podwozia/nadwozia: ..
8.22.2. Zdjcia i lub rysunki tabliczek wraz z napisami (przykad zwymiarowanej i wypenionej
tabliczki): .....................
8.22.3. Zdjcia i/lub rysunki numeru podwozia (przykad uwzgldniajcy wymiary): ..........................
8.22.4. Wyjanienie oznaczenia czonw numeru identyfikacyjnego: .............................
8.23. Wejcie oraz miejsca dla osb niepenosprawnych:
8.23.1. Wejcie:
8.23.1.1. lokalizacja wejcia dla niepenosprawnych: .............................
8.23.1.2. wysoko wejcia: ....................... mm
8.23.1.3. szeroko wejcia: ....................... mm
8.23.1.4. rozwizania uatwiajce wsiadanie/wysiadanie osobom niepenosprawnym: ......................
8.23.2. Miejsce przeznaczone na wzki inwalidzkie i dziecice:
8.23.2.1. lokalizacja: ....................................
8.23.2.2. liczba miejsc: ....................................
8.23.2.3. powierzchnia miejsc przeznaczonych dla wzkw inwalidzkich i dziecicych: .................. m2
8.23.2.4. sposb zabezpieczenia wzka przed przesuwaniem: ...............................
8.23.3. Miejsca do siedzenia przeznaczone dla osb niepenosprawnych:
8.23.3.1. liczba miejsc: ...........................
8.23.3.2. lokalizacja: ...............................
8.23.3.3. oznakowanie: ..............................
8.24. Urzdzenia techniczne uatwiajce dostp do tramwaju (np. rampy, podnoniki), o ile
wystpuj: ...................
8.25. Przewody elektryczne zainstalowane w wewntrznej strukturze niepalnej nadwozia:
8.25.1. producent: ..........................
8.25.2 typ:...............................
8.25.3. numery zawiadcze z bada na zawarto zwizkw halogenw: ...........................
9

9. OWIETLENIE ZEWNTRZNE I SYGNALIZACJA DWIKOWA


9.1. Tabela wszystkich wiate zewntrznych (cznie z odblaskowymi): liczba, marka, model, znak
homologacji, maksymalna wiato wiate drogowych, barwa, kontrolka: ...........
9.2. Rozmieszczenie wiate zewntrznych (rysunki lub/i zdjcia z podaniem wymiarw): ...........
9.3. Ostrzegawczy sygna dwikowy:
9.3.1. Producent: ..................................
9.3.2. Typ: ...................................
9.3.3. Rodzaj ostrzegawczego sygnau dwikowego: .....................................
9.3.4. Liczba i rozmieszczenie urzdze: ......................................
9.3.5. Znamionowe napicie zasilania: ......................................
9.3.6. Poziom dwiku A: .......................... dB
10. PRZEKSZTATNIK NAPDOWY I HAMOWANIA
10.1. Producent: .........................
10.2. Typ: ..................................
10.3. Rodzaj: impulsowy prdu staego/impulsowy falownikowy 2)
10.4. Zakres napicia roboczego wejciowego: ............ V.
10.5. Rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: .................
10.6. Czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: .................. Hz
10.7. Moc znamionowa ciga: ............. kVA
10.8. Moc ciga krtkotrwaa: ............. kVA w czasie: ........... s
10.9. Sposb chodzenia: .........................
10.10. Miejsce zamontowania: ...........................
10.11. Wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram montaow)
przeksztatnika przy wejciach/wyjciach sterujcych zwartych do obudowy: .................................
kV (50 Hz, 60 s).
10.12. Rezystor hamowania:
10.12.1. producent: ...............
10.12.2. typ: ............................
10.12.3. moc znamionowa ciga: ......................... kW
10.12.4. moc maksymalna: ..................... kW w czasie: ................ s
10.12.5. miejsce zamontowania: .......................
10.12.6. sposb chodzenia: ................................
10.12.7. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym a ram montaow
rezystora: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
10.13. Dawik filtru sieciowego
10.13.1. producent: ............
10.13.2. typ: ....................
10.13.3. prd znamionowy: ................................. A
10.13.4. miejsce zamontowania: ......................................
10.13.5. sposb chodzenia: ................................................
10.13.6. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym dawika a ram montaow: .........................
kV (50 Hz, 60 s).
11. PRZETWORNICA STATYCZNA
11.1. Producent: ................................................................
11.2. Typ: .........................................................................
11.3. Liczba przetwornic zainstalowanych: ...........................
11.4. Napicie robocze wejciowe: .................... V
11.5. Wyjcie (wyjcia) zmiennoprdowe (o ile dotyczy):
11.5.1. napicie: .................. V
11.5.2. moc nominalna: ............ kVA.
11.5.3. suy do zasilania: ......................
11.6. Wyjcie (wyjcia) staoprdowe:
10

11.6.1. napicie: .....................V


11.6.2. prd nominalny: .................. A
11.6.3. suy do zasilania: ............................................
11.7. Wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami sieciowymi a obudow (ram montaow)
przetwornicy - wyjcia staoprdowe i zmiennoprdowe oraz wejcie/wyjcie sterujce zwarte
do obudowy: ...................... kV (50 Hz, 60 s).
11.8. Wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami wyjciowymi zmiennoprdowymi i zaciskami
staoprdowymi - wyjcia staoprdowe zwarte do ramy montaowej (jeli dotyczy): ......................
kV (50 Hz, 60 s).
11.9. Sposb chodzenia: ......................................................
11.10. Miejsce zamontowania: ........................................
12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBWODW ZASILANYCH Z SIECI TRAKCYJNEJ
12.1. Napicie znamionowe zasilania: ...................... V
12.2. Napicie robocze zasilania: ...............................V
12.3. Maksymalne napicie zasilania...............................V
12.4. Biegun poczony z mas: ..............................
12.5. Sposb uszynienia ochronnego puda (poda opis wraz ze schematem): ................................
12.6. Zabezpieczenia nadmiarowe:
12.6.1. funkcje zabezpieczenia nadmiarowego w obwodzie trakcyjnym peni(): ...............
12.7. Wycznik gwny nadmiarowy (o ile dotyczy):
12.7.1. producent: ............................................
12.7.2. typ: ..................................................
12.7.3. rodzaj: ..................................................
12.7.4. napicie znamionowe: ....................... V
12.7.5. prd znamionowy: ............................. A
12.7.6. zwarciowa znamionowa zdolno wyczania: ................... kA
12.7.7. napicie sterujce: ......................... V
12.7.8. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny2)
12.7.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
12.7.10. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
12.8. Bezpieczniki grup napdowych (o ile dotyczy):
12.8.1. producent: .....................
12.8.2. typ: ...............................
12.8.3. rodzaj: ....................
12.8.4. napicie nominalne: ............... V
12.8.5. prd nominalny: ................... A
12.9. Wyczniki lub styczniki grup napdowych (o ile dotyczy):
12.9.1. producent: ............................................
12.9.2. typ: ..................................................
12.9.3. rodzaj: ..................................................
12.9.4. funkcja: odczanie grupy napdowej/odczanie i ochrona nadmiarowa grupy napdowej 2)
12.9.5. napicie nominalne: ..............V
12.9.6. prd nominalny: ................. A
12.9.7. zwarciowa znamionowa zdolno wyczania (o ile peni funkcj ochrony
nadmiarowej): ................... kA
12.9.8. napicie sterujce: ......................... V
12.9.9. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny 2)
12.9.10. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
12.9.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
11

12.10. Styczniki obwodw pomocniczych:


12.10.1. producent: .............
12.10.2. typ: ..................................
12.10.3. rodzaj: ...............................
12.10.4. napicie nominalne: ..................V
12.10.5. prd nominalny: ................... A
12.10.6. napicie sterujce: ...................... V
12.10.7. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny2)
12.10.8. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
12.10.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
12.11. Odgromnik:
12.11.1. producent: ......................
12.11.2. typ: ................................
12.11.3. rodzaj: ..........................
12 11.4. napicie pracy trwaej: ................. V
12.11.5. napiciowy poziom ochrony: ................... V
12.12. Poczenia elektryczne wyrwnawcze pomidzy poszczeglnymi czonami nadwozia (jeli
dotyczy): ..................
12.13. Zabezpieczenie przed kontynuacj jazdy przy zbyt niskim poziomie napicia i zabezpieczenie
napiciowe zanikowe:
12.13.1. minimalne napicie sieci przy ktrym moe by realizowany napd: .............. V
12.13.2. napicie sieci przy ktrym nastpuje rozczenie obwodu trakcyjnego: ............... V
12.13.3. minimalne napicie sieci przy ktrym przy ktrym funkcjonuj obwody pomocnicze: ..........V
12.13.4. napicie sieci przy ktrym nastpuje rozczenie obwodw pomocniczych: ............. V
12.14. Ukad umoliwiajcy zwrot energii z tramwaju do sieci trakcyjnej (jeli dotyczy):
12.14.1. napicie na kondensatorze filtru sieciowego przy ktrym jest wczany rezystor hamowania
oporowego: ........... V
12.14.2. minimalne napicie sieci przy ktrym jest realizowany odzysk energii: ............. V
12.14.3. sposb realizacji zablokowania zwrotu energii w przypadku wystpienia spadku poziomu
napicia w sieci zasilajcej poniej poziomu zdefiniowanego w p. 12.14.2: rozczenie
stycznikiem/ rozczenie wycznikiem / blokowanie cznikiem pprzewodnikowym 2)
13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA STERUJCA
13.1. Napicie sterujce: ................................. V
13.2. Bateria akumulatorw
13.2.1. liczba /napicie / pojemno baterii akumulatorw: ........... V/Ah
13.2.2. miejsce zainstalowania: ...............................................................
13.3. Opis urzdze sterujcych wg poniszego schematu (naley opisa wszystkie rodzaje
zastosowanych sterownikw m.in. napdu, panel sterujcy itd.)
13.3.1. typ: .....................................................
13.3.2. napicie zasilania: ............................V
13.3.3. miejsce zamontowania: .......................................
13.3.4. sposb chodzenia: ..............................................
13.3.5. wytrzymao napiciowa izolacji (separacji) od obwodw sieciowych: .......... kV (50 Hz, 60 s)
14. URZDZENIA SPRZGAJCE
14. Sprzg:
14.1. producent: ....................................
14.2. typ ................................................................
14.3. rodzaj ...........................................................
14.4. maksymalna sia przenoszona (rozcigajca/ciskajca): ............................ kN
14.5. wysoko osi kocwki sprzgajcej ....................... mm
12

15. ODBIERAK PRDU


15. Odbierak prdu:
15.1. producent: ..................
15.2. typ: ..................
15.3. rodzaj: .....................
15.4. sterowanie: rczne/automatyczne 2)
15.5. napicie nominalne: ...................................V
15.6. prd nominalny: .......................................... A
15.7. prd maksymalny: ......................... A
15.7. zakres roboczy pracy 1): ................................ mm
15.8. nacisk statyczny na sie w zakresie roboczym pracy: .................. N
15.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym (podstaw) odbieraka i mas
tramwaju: .................................. kV (50 Hz, 60 s).
16. DANE EKSPLOATACYJNE
16.1. Najmniejszy dopuszczalny poziomy uk toru jazdy: ............... mm
16.2. Najmniejszy dopuszczalny pionowy uk toru jazdy: ............... mm
16.3. rednie przyspieszenie tramwaju bez obcienia do 30 km/h: .................... m/s2
16.4. Maksymalny pobr prdu w trakcie rozruchu: ............................... A
16.5. Maksymalny prd zwrotny pyncy do sieci mogcy wystpi w trakcie hamownia odzyskowego
(jeli dotyczy): ............................... A
16.6. Parametry hamowania (rednie) dla tramwaju bez obcienia z prdkoci 30 km/h:
16.6.1. warto opnienia hamowania roboczego: .................... m/s2
16.6.2. warto opnienia hamowania awaryjnego: ................... m/s2
16.6.3. warto opnienia hamowania nagego: .................. m/s2
16.6.4. warto opnienia hamowania bezpieczestwa: .................................. m/s2
16.6. Poziom dwiku A na zewntrz podczas jazdy przy prdkoci 50 km/h: ............... dB
16.7. Poziom dwiku A na zewntrz podczas postoju .......................... dB
16.8. Prdko maksymalna: ..................... km/h
16.9. Charakterystyki trakcyjne hamowania elektrodynamicznego dla nominalnego napicia zasilania:
16.9.1. Wykres maksymalnej siy hamowania dla hamulca elektrodynamicznego w funkcji prdkoci (o
ile dotyczy): .............................
16.9.2. Wykres prdu w funkcji prdkoci, jaki moe by zwracany przez wagon do sieci, przy
maksymalnej sile hamowania elektrodynamicznego (o ile dotyczy): .....................
17. UKAD JAZDY AUTONOMICZNEJ LUB DODATKOWY UKAD MAGAZYNUJCY
ENERGI (jeli dotyczy)
17.1. Rodzaj ukadu jazdy autonomicznej: silniki elektryczne zasilane z baterii akumulatorw/silniki
elektryczne zasilane z zasobnikw kondensatorowych/ silniki elektryczne zasilane z baterii
akumulatorw i zasobnikw kondensatorowych/silniki elektryczne zasilane z agregatu
prdotwrczego napdzanego silnikiem spalinowym/ silniki elektryczne zasilane z agregatu
prdotwrczego napdzanego silnikiem spalinowym i baterii akumulatorw/ silniki elektryczne
zasilane z agregatu prdotwrczego napdzanego silnikiem spalinowym i zasobnikw
kondensatorowych/ silnik spalinowy z przekadni hydrauliczn/ silnik spalinowy z przekadni
mechaniczn 2)
17.1.1. przeznaczenie ukadu jazdy autonomicznej (dot. tramwajw zasilanych z sieci trakcyjnej):
do regularnej obsugi pasaerskiej/ do jazdy pomocniczej awaryjnej lub manewrowej 2)
17.2. Bateria akumulatorw trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.2.1. rodzaj akumulatorw: ...............................
17.2.2. pojemno: ................................ Ah
17.2.3. napicie: ................................. V
17.2.4. masa: ....................................... kg
13

17.2.5. funkcja: zasobnik energii wykorzystywany tylko w czasie jazdy autonomicznej/ zasobnik energii
wykorzystywany tylko podczas jazdy sieciowej/ zasobnik energii dla jazdy autonomicznej oraz
zasobnik energii wspomagajcy podczas jazdy sieciowej2)
17.2.6. miejsce zamontowania: .......................................
17.2.7. sposb wentylacji: .............................................
17.2.8. zabezpieczenie nadmiarowe baterii: bezpieczniki/ bezpieczniki i wycznik 2)
17.2.9. zabezpieczenie baterii przed przegrzaniem (jeli dotyczy): .......................
17.2.10. zabezpieczenie od zbyt wysokiego napicia na ogniwach: ...................
17.3. Bateria kondensatorw (zasobnikw) trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.3.1. producent:............................
17.3.2. typ:........................................
17.3.3. rodzaj kondensatorw: ...............................
17.3.4. pojemno pojedynczego zasobnika: ....................... F
17.3.5. napicie maksymalne pracy zasobnika: ................... V
17.3.6. maksymalny roboczy prd adowania/rozadowania zasobnika: ...................... A
17.3.7. maksymalny dopuszczalny chwilowy prd adowania/rozadowania zasobnika: ............ A
17.3.8. liczba zastosowanych zasobnikw :........................
17.3.9. pojemno wypadkowa ukadu: ................................ F
17.3.10. maksymalne napicie pracy ukadu zasobnikw: ................. V
17.3.11. masa ukadu: ................................ kg
17.3.12. funkcja: zasobnik energii wykorzystywany tylko w czasie jazdy autonomicznej/ zasobnik
energii wykorzystywany tylko podczas jazdy sieciowej/ zasobnik energii dla jazdy
autonomicznej oraz zasobnik energii wspomagajcy podczas jazdy sieciowej2)
17.3.13. miejsce zamontowania: .......................................
17.3.14. sposb chodzenia: .............................................
17.3.15. zabezpieczenie nadmiarowe kondensatorw: bezpieczniki/ bezpieczniki i wycznik 2)
17.3.16. zabezpieczenie od zbyt wysokiego poziomu napicia: ...................
17.3.17. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym kondensatorw i obudow
baterii: ......................... kV (50 Hz, 60 s)
17.4. Przeksztatnik wsppracujcy z bateri akumulatorw (jeli dotyczy):
17.4.1. producent: .......................
17.4.2. typ: .........................
17.4.3. moc nominalna: ......................... kVA
17.4.4. rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: ..................
17.4.5. czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: ................. Hz.
17.4.6. funkcja: adowanie baterii trakcyjnej/ adowanie oraz podwyszanie napicia zasilania
przeksztatnika trakcyjnego podczas jazdy autonomicznej 2)
17.4.7. maksymalny prd adowania baterii: ..................... A
17.4.8. zakres napicia na wejciu (zaciski od strony przeksztatnika trakcyjnego) podczas adowania
baterii: ............ V
17.4.9. zakres napicia na wyjciu (zaciski po stronie baterii) podczas adowania baterii: ............ V
17.4.10. zakres napicia zasilania ukadu trakcyjnego i obwodw pomocniczych podczas jazdy
autonomicznej: ..................... V
17.4.11. miejsce zamontowania: ..........................
17.4.12. sposb chodzenia: ...........................
17.4.13. deklarowana wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram
montaow) przeksztatnika: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
17.5. Przeksztatnik wsppracujcy z bateri kondensatorw trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.5.1. producent: .......................
17.5.2. typ: .........................
17.5.3. moc nominalna: ......................... kVA
17.5.4. funkcja przeksztatnika: kontrola prdu i napicia adowania, prdu rozadowania, podwyszanie
napicia przy rozadowaniu 2)
17.5.5. rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: ..................
14

17.5.6. czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: ................. Hz.


17.5.7. maksymalny prd podczas adowania baterii kondensatorw: .....................A
17.5.8. maksymalny prd podczas rozadowania baterii kondensatorw (jeli dotyczy): ................... A
17.5.9. maksymalne napicie adowania baterii kondensatorw: ............ V
17.5.10. miejsce zamontowania: ..........................
17.5.11. sposb chodzenia: ...........................
17.5.12. wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram montaow)
przeksztatnika: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
17.6. Silnik spalinowy (jeli dotyczy)
17.6.1. producent: .........................................
17.6.2. typ: .................................
17.6.3. rodzaj silnika spalinowego: czterosuwowy benzynowy/czterosuwowy wysokoprny 2)
17.6.4. pojemno skokowa: ..................... cm
17.6.5. liczba i ukad cylindrw: .......................
17.6.6. moc maksymalna: .............................. kW
17.6.7. prdko obrotowa odpowiadajca mocy maksymalnej: ........................... obr/min
17.6.8. maksymalny moment obrotowy: ......................... Nm
17.6.9. prdko obrotowa odpowiadajca maksymalnemu momentowi obrotowemu: ........... obr/min
17.6.10. sposb chodzenia: ciecz/powietrzem 2)
17.6.11. norma emisji spalin: ......................................
17.6.12. zbiornik paliwa
17.6.12.1 producent: ...................................
17.6.12.2. typ: ...................................
17.6.12.3 pojemno zbiornika paliwa: ................................
17.6.12.4 miejsce zainstalowania zbiornika paliwa: .......................................
17.6.12.5 numer homologacji: ....................................
17.7. Generator (jeli dotyczy)
17.7.1. typ: .....................................................
17.7.2. producent: ............................................
17.7.3. rodzaj: ...........................................................
17.7.4. moc nominalna: ................................. kVA
17.7.5. napicie nominalne: .................................. V
17.7.6. obroty nominalne: ........................... obr/min
17.7.7. obroty maksymalne: ........................ obr/min
17.7.8. moc maksymalna: ............................... kVA dostpna w czasie ................ s
17.7.9. zakres regulacji napicia na wyjciu (wejciu przeksztatnikw trakcyjnych): .................. V
17.7.10. wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus generatora): ............. kV (50 Hz,60 s)
17.7.11. sposb chodzenia: ................................................
17.8. Bezpieczniki obwodw zasilania ukadu jazdy autonomicznej (jeli dotyczy):
17.8.1. producent: .....................
17.8.2. typ: ...............................
17.8.3. rodzaj: ....................
17.8.4. napicie nominalne: ............... V
17.8.5. prd nominalny: ................... A
17.9. Wycznik ukadu zasilania jazdy autonomicznej (jeli dotyczy):
17.9.1. producent: .................................................
17.9.2. typ: ..................................
17.9.3. rodzaj: ...............................
17.9.4. miejsce zainstalowania wycznika: ..........................
17.9.5. funkcja: odczanie ukadu autonomicznego/ odczanie i ochrona nadmiarowa obwodu
autonomicznego 2)
17.9.6. napicie nominalne: ............. V
17.9.7. prd nominalny: .............. A
17.9.8. zwarciowa znamionowa zdolno wyczenia (jeli dotyczy): ................... A
15

17.9.9 napicie sterujce: ......................... V


17.9.10. rodzaj sterowania: ......................................
17.9.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
17.9.12. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
17.10. Przekadnia hydrauliczna (jeli dotyczy):
17.10.1 typ: .....................................................
17.10.2. producent: ............................................
17.10.3. rodzaj: ...........................................................
17.11. Przekadnia mechaniczna (jeli dotyczy):
17.11.1 typ: .....................................................
17.11.2. producent: ............................................
17.11.3. rodzaj: ...........................................................
17.11.4. liczba i przeoenia poszczeglnych biegw: ...........
17.12. Dane eksploatacyjne ukadu jazdy autonomicznej naley poda wg punktu 16 z pominiciem
punktw 16.4, 16.5, a w przypadku ukadu napdowego nie wykorzystujcego silnikw
elektrycznych, z pominiciem punktu 16.9; w sytuacji gdy tramwaj podczas jazdy autonomicznej
nie osiga prdkoci maksymalnej 50 km/h, poziom dwiku A podczas ruchu naley zmierzy
dla moliwej do uzyskania prdkoci, bliskiej prdkoci maksymalnej, natomiast w sytuacji gdy
tramwaj podczas jazdy autonomicznej nie osiga prdkoci maksymalnej 30km/h, opnienia
poszczeglnych
rodzajw
hamowania
naley
zmierzy
z moliwej do uzyskania prdkoci, bliskiej prdkoci maksymalnej.
17.13. Zasig orientacyjny: ................................... km
______
1)
wszystkie wymiary odnosz si do poziomu gwki szyny
2)
niepotrzebne skreli

16

ZACZNIK Nr 2
DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU TROLEJBUSU
(Rysunki powinny by wykonane w odpowiedniej skali i stopniu szczegowoci na formacie A4 lub
zoone do tego formatu. Fotografie powinny przedstawia odpowiednie szczegy. Jeeli wyposaenie i
czci maj sterowanie elektroniczne, naley to opisa.) W przypadku wystpowania innych istotnych
elementw wyposaenia, ktre nie zostay wymienione w opisie, naley te elementy opisa wg uznania
instytucji przeprowadzajcej badania homologacyjne.
0. DANE OGLNE
0.1. Marka: ................................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ............................
0.3. Nazwa i adres producenta: ................................................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje): ................................................
0.4. Rodzaj nadwozia: ....................................
0.5. Miejsca mocowa tabliczek/oznacze dotyczcych wyposaenia elektrycznego:
0.5.1. nadwozie: ................................................
0.5.2. podwozie: ................................................
0.5.3. silniki: ................................................
0.6. Pooenie numeru identyfikacyjnego: ................................................
0.7. Fotografie i/lub rysunki przedstawiciela typu: ................................................
0.8. Rysunek z podstawowymi wymiarami: ................................................
1. WYMIARY I MASY1)
1.1. Masa wasna: .................................. kg
1.2. Masa cakowita dopuszczalna: ........................... kg
1.3. Dopuszczalna adowno: ............................... kg
1.4. Liczba miejsc do siedzenia dla pasaerw: .............................................
1.5. Nominalna liczba miejsc: ...........................................
1.6. Naciski poszczeglnych osi przy dopuszczalnej adownoci: ........................ kN
1.7. Dugo trolejbusu przy zoonych odbierakach prdu: ................................... mm
1.8. Wysoko trolejbusu do najwyszego punktu na dachu przy zoonych odbierakach
prdu: ....................... mm
2. UKAD NAPDOWY
2.1. Liczba osi napdnych/liczba wszystkich osi: ...........
2.2. Liczba silnikw trakcyjnych:.................................
2.3. Przeoenie cakowite przekadni: ........................
2.4. rednica koa: .......................................
2.5. Rodzaj napdu trakcyjnego: silnik prdu staego z regulacj oporow/silnik prdu staego
z regulacj impulsow/ silnik prdu przemiennego z regulacj impulsow2)
2.6. Napicie nominalne sieciowe zasilania: ...................... V
2.7. Napicie robocze sieciowe: ........................... V
2.8. Liczba przeksztatnikw napdowych i hamowania: .........
2.9. Ukad zwrotu energii do sieci trakcyjnej: tak/nie 2)
2.10. Ukad jazdy autonomicznej: tak/nie 2
3. SILNIK TRAKCYJNY
3.1. Producent: .......................................
3.2. Typ: ...............................................
3.3. Rodzaj: szeregowy/szeregowo-bocznikowy/asynchroniczny/synchroniczny 2)
3.4. Miejsce zainstalowania silnikw (silnika): ..............
3.5. Moc znamionowa: ..................... kW
17

3.6. Napicie znamionowe: ......................... V


3.7. Prd znamionowy: .................................... A
3.8. Prdko obrotowa znamionowa: ............... obr/min
3.9. Sposb chodzenia: ..........................................
3.10. Wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus silnika): ............. kV (50 Hz,60 s).
3.11. Wytrzymao izolacji pomidzy korpusem silnika i mas trolejbusu (II-stopie): ..........................
kV (50 Hz, 60 s).
3.12. Masa: ....................... kg
4. PRZEKSZTATNIK NAPDOWY I HAMOWANIA (dotyczy napdu z regulacj
energoelektroniczn)
4.1. Producent: .............
4.2. Typ: .................................
4.3. Rodzaj: impulsowy prdu staego/impulsowy falownikowy 2)
4.4. Napicie robocze wejciowe przeksztatnika: ............ V.
4.5. Zakres regulacji napicia wyjciowego przeksztatnika (dot. falownika): ..................... V
4.6. Rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: .................
4.7. Czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: .................. Hz
4.8. Moc znamionowa ciga: ............. kVA
4.9. Moc ciga krtkotrwaa: ............. kVA w czasie: ........... s
4.10. Sposb chodzenia przeksztatnika: .........................
4.11. Miejsce zamontowania przeksztatnika: ...........................
4.12. Wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram montaow)
przeksztatnika (I-stopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s)
4.13. Wytrzymao izolacji pomidzy obudow (ram montaow) przeksztatnika i mas trolejbusu
(II-stopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
4.14. Rezystor hamowania:
4.14.1. typ: ............................
4.14.2. moc znamionowa ciga: ......................... kW
4.14.3. moc maksymalna: ..................... kW w czasie: ................ s
4.14.4. miejsce zamontowania: .......................
4.14.5. sposb chodzenia: ................................
4.14.6. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym a ram montaow rezystora (Istopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
4.14.7. wytrzymao izolacji pomidzy ram montaow rezystora i mas trolejbusu (IIstopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
4.15. Dawik filtru sieciowego:
4.15.1. prd znamionowy: ................................... A
4.15.2. miejsce zamontowania: ......................................
4.15.3. sposb chodzenia: ................................................
4.15.4. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym dawika a ram montaow: ..........................
kV (50 Hz, 60 s).
4.15.5. wytrzymao izolacji pomidzy ram montaow dawika i mas trolejbusu (IIstopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
5. STEROWANIE NAPDEM Z REGULACJ OPOROW (jeli dotyczy)
5.1. Rodzaj nastawnika rozruchu: elektromechaniczny/elektroniczny 2)
5.2. Liczba stopni rozruchowych i stopni osabiania pola silnika trakcyjnego: ...............................
5.3. Liczba stopni hamowania: ...............................................
5.4. Miejsce zamontowania rezystorw rozruchu i hamowania: .................................................
5.5. Sposb wentylacji rezystorw rozruchu i hamowania: .........................................................
5.6. Styczniki do zwierania sekcji oporowych i bocznikowania:
5.6.1. producent: .................................................
18

5.6.2. typ: ..............................................................


5.6.3. rodzaj: ................................................
5.6.4. napicie znamionowe: .......................... V
5.6.5. znamionowy prd czeniowy: .................... A
5.6.6. napicie sterujce: .............. V
5.6.7. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznikw i zaciskami
sterujcymi: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
5.6.8. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
5.7. Stycznik (styczniki) rozruchu:
5.7.1. producent: .................................................
5.7.2. typ: ..............................................................
5.7.3. rodzaj: ................................................
5.7.4. napicie znamionowe: .......................... V
5.7.5. znamionowy prd czeniowy: ............................. A
5.7.6. napicie sterujce: ..................... V
5.7.7. zakres nastawy wyzwalacza (jeli dotyczy): ................ A
5.7.8. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznika i zaciskami
sterujcymi: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
5.7.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym stycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
5.8. Przekanik samoczynnego rozruchu:
5.8.1. producent: ......................
5.8.2. typ: .......................
5.8.3. rodzaj: elektromagnetyczny/elektroniczny 2)
5.8.4. funkcja: zabezpieczenie od przecie podczas rozruchu/zabezpieczenie od przecie
i regulacja prdu rozruchu 2)
5.8.5. prd dziaania zabezpieczenia: ....................... A
5.8.6. zakres regulacji prdu (jeli dotyczy): ........................ A
5.8.7. napicie znamionowe toru prdowego: .................. V
5.8.8. prd znamionowy: ...................... A
5.8.9. napicie sterujce: ...................... V
5.8.10. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym przekanika i instalacj sterujc (jeli
dotyczy): ..................... kV (50 Hz, 60 s)
5.8.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym przekanika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
6. ODBIERAKI PRDU
6.1. Producent: ......................
6.2. Typ: ...............................
6.3. Materia z ktrego wykonany jest drek (pak): ...........................
6.4. Gowica odbieraka prdu:
6.4.1. Producent: ........................
6.4.2. Typ: ...........................
6.4.3. Sposb zamocowania do drka: .................................
6.5. Sterowanie: rczne/pautomatyczne z samoczynnym opuszczaniem/pautomatyczne
z samoczynnym opuszczaniem i podnoszeniem w przystosowanych do tej operacji punktach sieci /
automatyczne2)
6.6. Napicie nominalne: ................. V
6.7. Prd nominalny: ......................... A
6.8. Prd maksymalny: ......................... A
6.9. Mechanizm cigajcy w przypadku wykolejenia: mechaniczny bbnowy z napdem sprynowym /
mechaniczny bbnowy z napdem elektrycznym / siownik pneumatyczny/ serwomotor
elektryczny2)
19

6.10. Mechanizm napdu podnoszenia odbieraka (jeli dotyczy): siownik pneumatyczny / serwomotor
elektryczny2)
6.11. Zakres roboczy pracy w paszczynie pionowej: ....................... m 1)
6.12. Zakres roboczy pracy w paszczynie poziomej (mierzony od osi podunej symetrii
trolejbusu): ..................... m
6.13. Nacisk statyczny w zakresie roboczym: .............. N
6.14. Wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym odbieraka i podstaw mocujc drka:
.......................... kV (50 Hz, 60 s).
7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANA NAPICIEM SIECIOWYM I POMOCNICZA
TRJFAZOWA
7.1. Nawrotnik sieciowy ukad zabezpieczajcy waciw polaryzacj napicia zasilajcego obwody
trakcyjne (jeli dotyczy):
7.1.1. Rodzaj: stycznikowy/energoelektroniczny 2)
7.1.2. Zakres pracy: umoliwia tylko pobr energii przy dowolnej biegunowoci sieci/ umoliwia pobr
energii przy dowolnej biegunowoci sieci i zwrot energii hamowania przy jednej zdefiniowanej
biegunowoci sieci / umoliwia pobr i zwrot energii przy dowolnej biegunowoci sieci 2)
7.1.3. Miejsce zamontowania: ................................................................
7.2. Typy wycznikw rozczajcych instalacj elektryczn trolejbusu od obwodu odbierakw prdu:
7.2.1. biegun (+): .........................................................
7.2.2. biegun (-): ............................................................
7.3. Zabezpieczenia nadmiarowe:
7.3.1. funkcje zabezpieczenia nadmiarowego w obwodzie trakcyjnym peni(): ..........................
7.4. Wycznik nadmiarowy (jeli dotyczy):
7.4.1. producent: .................................................
7.4.2. typ: ..................................
7.4.3. rodzaj: ...............................
7.4.4. miejsce zainstalowania wycznika: ..........................
7.4.5. napicie nominalne: ............. V
7.4.6. prd nominalny: .............. A
7.4.7. zwarciowa znamionowa zdolno wyczania: ................... A
7.4.8. wyzwalanie: jednokierunkowe(dla ustalonego kierunku prdu)/dwukierunkowe 2)
7.4.9. napicie sterujce: ......................... V
7.4.10. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny2)
7.4.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.4.12. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.5. Wycznik (wyczniki) rozczajcy instalacj elektryczn trolejbusu od obwodu odbierakw
prdu:
7.5.1. producent: .............
7.5.2. typ: ..................................
7.5.3. rodzaj: ...............................
7.5.4. miejsce zainstalowania wycznika (-w): ..........................
7.5.5. napicie nominalne: ............ V
7.5.6. prd nominalny: ................... A
7.5.7. napicie sterujce: ......................... V
7.5.8. rodzaj sterowania:............................................
7.5.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
7.5.10. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
7.6. Bezpiecznik (bezpieczniki) nadmiarowy gwny (jeli dotyczy):
7.6.1. producent: .....................
20

7.6.2. typ: ...............................


7.6.3. rodzaj:....................
7.6.4. napicie nominalne: ............... V
7.6.5. prd nominalny: ................... A
7.7. Bezpieczniki nadmiarowe grup napdowych (o ile dotyczy):
7.7.1. producent: .....................
7.7.2. typ: ...............................
7.7.3. rodzaj: ....................
7.7.4. napicie nominalne: ............... V
7.7.5. prd nominalny: ................... A
7.8. Wyczniki lub styczniki grup napdowych (o ile dotyczy):
7.8.1. producent: ............................................
7.8.2. typ: ..................................................
7.8.3. rodzaj: ..................................................
7.8.4. funkcja: odczanie grupy napdowej/odczanie i ochrona nadmiarowa grupy napdowej 2)
7.8.5. napicie nominalne: .............. V
7.8.6. prd nominalny: ................. A
7.8.7. zwarciowa znamionowa zdolno wyczania (o ile peni funkcj ochrony
nadmiarowej): ................... kA
7.8.8. wyzwalanie (jeli dotyczy): jednokierunkowe(dla ustalonego kierunku prdu)/dwukierunkowe2)
7.8.9. napicie sterujce: ......................... V
7.8.10. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny 2)
7.8.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj sterujc: ...................
kV (50 Hz, 60 s).
7.8.12. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.9. Styczniki obwodw pomocniczych:
7.9.1. producent: .............
7.9.2. typ: ..................................
7.9.3. rodzaj: ...............................
7.9.4. napicie nominalne: ............ V
7.9.5. prd nominalny: ................... A
7.9.6. napicie sterujce: ......................... V
7.9.7. rodzaj sterowania: elektromagnetyczny/serwomotor elektryczny 2)
7.9.8. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
7.9.9. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: .......................... kV (50 Hz, 60 s)
7.10. Odgromnik:
7.10.1. producent: ......................
7.10.2. typ: ................................
7.10.3. rodzaj: ..........................
7.10.4. napicie pracy trwaej: .................V
7.10.5. napiciowy poziom ochrony: .....................V
7.10.6. miejsce i sposb zamontowania: ............................
7.10.7. sposb uzyskania podwjnej izolacji podstawy odgromnika od masy trolejbusu: .......................
7.10.8. wytrzymao napiciowa izolacji odgromnika wzgldem ramy (podstawy) montaowej: ...........
kV (50 Hz, 60 s).
7.10.9. wytrzymao napiciowa ramy montaowej odgromnika wzgldem masy trolejbusu: ................
kV (50 Hz, 60 s).
7.11. Przewody instalacji zasilanej napiciem sieciowym:
7.11.1. producent: ..........................
7.11.2. typ: ...............................
7.11.3. napicie nominalne: ....................V
21

7.11.4. wytrzymao izolacji.......................... kV (50 Hz, w czasie..........).


7.12. Ukad ogrzewania przedziau pasaerskiego
7.12.1. producent: ..........................
7.12.2. typ: ...............................
7.12.3. napicie zasilania: .......................... V
7.12.4. maksymalny pobr mocy: ...................... kW
7.12.5. wytrzymao izolacji pomidzy elementem grzejnym a ram montaow grzejnika (Istopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.12.6. wytrzymao izolacji pomidzy ram montaow grzejnika i obudow grzejnika (II-stopie, dot.
grzejnikw zasilanych bezporednio z sieci trakcyjnej) : .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.12.7. miejsce zainstalowania grzejnikw...............................
7.13. Ukad ogrzewania stanowiska kierowcy
7.13.1. producent: ..........................
7.13.2. typ: ...............................
7.13.3. napicie zasilania: .......................... V
7.13.4. maksymalny pobr mocy: ...................... kW
7.13.5. wytrzymao izolacji pomidzy elementem grzejnym a ram montaow grzejnika (Istopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.13.6. wytrzymao izolacji pomidzy ram montaow grzejnika i obudow grzejnika (II-stopie, dot.
grzejnika zasilanego bezporednio z sieci trakcyjnej): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
7.14. Ukad przewietrzania przedziau pasaerskiego krtki opis (w przypadku zasilania z obwodu
sieciowego naley poda wytrzymao obu stopni izolacji): ................................
7.14.1. Napicie zasilania: ........................ V
7.14.2. Maksymalny pobr mocy: ...................... kW
7.15. Elementy stosowane do tumienia zaburze elektromagnetycznych (jeli dotyczy) naley poda
producenta, typ filtru, pojemnoci kondensatorw zastosowanych w filtrze, pojemno
dodatkowych kondensatorw tumicych, miejsce i sposb podczenia dodatkowych
kondensatorw tumicych, wytrzymao izolacji dielektrycznej kondensatorw.
7.16. Wykaz poczonych elektrycznie mas porednich urzdze zasilanych napiciem sieciowym
(o ile takie poczenia wystpuj):.........
7.17. Zabezpieczenie przed kontynuacj jady przy zbyt niskim poziomie napicia i napiciowe
zanikowe:
7.17.1. minimalne napicie sieci przy ktrym moe by realizowany napd: .............. V
7.17.2. napicie sieci przy ktrym nastpuje rozczenie obwodu trakcyjnego: ......... V
7.17.3. minimalne napicie sieci przy ktrym przy ktrym funkcjonuj obwody pomocnicze........... V
7.17.4. napicie sieci przy ktrym nastpuje rozczenie obwodw pomocniczych............. V
7.18. Ukad zwrotu energii do sieci trakcyjnej (jeli dotyczy):
7.18.1. napicie na kondensatorze filtru sieciowego przy ktrym jest wczany rezystor hamowania
oporowego: ............................... V
7.18.2. minimalne napicie sieci przy ktrym moe by realizowany odzysk energii: ................. V
7.18.3. sposb realizacji zablokowania zwrotu energii w przypadku wystpienia obnienia napicia
w sieci zasilajcej poniej wartoci zdefiniowanej w p.7.18.2: rozczenie stycznikiem/ rozczenie
wycznikiem / blokowanie cznikiem pprzewodnikowym 2)
7.19. Napicie znamionowe instalacji pomocniczej trjfazowej................ V
7.20. Przewody instalacji pomocniczej trjfazowej (jeli dotyczy):
7.20.1. Producent: ..........................
7.20.2. Typ:...............................
7.20.3. Napicie nominalne: .................... V
7.20.4. Wytrzymao izolacji: .......................... kV (50 Hz w czasie.......s)
7.21. Styczniki, wyczniki i bezpieczniki stosowane w instalacji pomocniczej trjfazowej (poda
producenta, typ, rodzaj, napicie nominalne i wytrzymao izolacji).
7.22. Wytrzymao dielektryczna izolacji instalacji pomocniczej trjfazowej, galwanicznie integralnej,
wzgldem instalacji zasilanej napiciem sieciowym: ................. kV (50 Hz, 60 s).
22

7.23. Wytrzymao dielektryczna izolacji instalacji pomocniczej trjfazowej, galwanicznie integralnej,


wzgldem masy trolejbusu: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
8. PRZETWORNICA STATYCZNA
8.1. Producent: ................................................................
8.2. Typ: .........................................................................
8.3. Miejsce zainstalowania: ........................................
8.4. Napicie robocze wejciowe: .................... V
8.5. Wyjcie (wyjcia) zmiennoprdowe:
8.5.1. napicie: .................. V
8.5.2. moc nominalna: ............ kVA.
8.5.3. suy do zasilania: ......................
8.6. Wyjcie (wyjcia) staoprdowe:
8.6.1. napicie: ..................... V
8.6.2. prd nominalny: .................. A
8.6.3. suy do zasilania: ............................................
8.7. Wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami sieciowymi a obudow (ram montaow) przetwornicy
wyjcia staoprdowe i zmiennoprdowe zwarte do obudowy: .................................. kV (50 Hz, 60
s)
8.8. Wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami wyjciowymi zmiennoprdowymi i obudow przy
wszystkich pozostaych zaciskach zwartych do obudowy: .......... kV (50 Hz, 60 s).
8.9. Wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami wyjciowymi staoprdowymi separowanymi
i obudow przy wszystkich pozostaych zaciskach zwartych do obudowy (o ile
dotyczy): ..................... kV (50 Hz, 60 s)
8.10. Wytrzymao izolacji pomidzy obudow (ram montaow) przetwornicy i mas
trolejbusu: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
8.11. Sposb chodzenia: ......................................................
9. ZESP SPRARKI
9.1. Silnik pomocniczy napdu sprarki.
9.1.1. Producent: .......................................
9.1.2. Typ: ...............................................
9.1.3. Rodzaj: komutatorowy szczotkowy prdu staego/bezszczotkowy prdu staego z komutatorem
elektronicznym/asynchroniczny/ 2)
9.1.4. Miejsce zainstalowania silnika: ..............
9.1.5. Moc znamionowa: ..................... kW
9.1.6. Napicie znamionowe: ......................... V
9.1.7. Prd znamionowy: .................................... A
9.1.8. Prdko obrotowa znamionowa: ............... obr/min
9.1.9. Sposb chodzenia: ..........................................
9.1.10. Wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus silnika): ............. kV (50 Hz,60 s)
9.1.11. Wytrzymao izolacji na drodze korpus silnika-masa trolejbusu (dotyczy silnikw zasilanych ze
rda nie speniajcego wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt. 14b lub silnikw o wytrzymaoci
izolacji nie speniajcej wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt. 14a): ........................ kV (50 Hz,60
s).
9.2. Sprarka.
9.2.1. Producent: ............
9.2.2. Typ: .............
9.2.3. Rodzaj: .......................................
9.2.4. Zakres roboczy prdkoci obrotowej: .......................... obr/min
10. UKAD WSPOMAGANIA MECHANIZMU KIEROWNICZEGO
10.1 Sposb napdu mechanizmu wspomagania ukadu kierowniczego: silnik elektryczny pomocniczy/
od wau silnika trakcyjnego i pomocniczy silnik elektryczny 2)
23

10.2. Silnik pomocniczy


10.2.1. Producent: .......................................
10.2.2. Typ: ...............................................
10.2.3. Rodzaj: komutatorowy szczotkowy prdu staego/bezszczotkowy prdu staego z komutatorem
elektronicznym/asynchroniczny/ 2)
10.2.4. Miejsce zainstalowania silnika: ..............
10.2.5. Moc znamionowa: ..................... kW
10.2.6. Napicie znamionowe: ......................... V
10.2.7. Prd znamionowy; .................................... A
10.2.8. Prdko obrotowa znamionowa: ............... obr/min
10.2.9. Sposb chodzenia: ..........................................
10.2.10. Wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus silnika): ............. kV (50 Hz,60 s)
10.2.11. Wytrzymao izolacji na drodze korpus silnika - masa trolejbusu (dotyczy silnikw zasilanych
ze rda nie speniajcego wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt. 14b lub silnikw o
wytrzymaoci izolacji nie speniajcej wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt.
14a): ..................... kV (50 Hz, 60 s).
10.2.12. Sposb realizacji awaryjnego podtrzymania pracy silnika napdu pompy wspomagania
po wystpieniu zaniku napicia w sieci trakcyjnej: ...................
10.3. Pompa wspomagania.
10.3.1. Producent: ...............................
10.3.2. Typ: .....................................
10.3.3. Sposb napdu: od silnika pomocniczego/ od wau silnika trakcyjnego
10.3.4. Zakres roboczy prdkoci obrotowej: .......................... obr/min
11. SILNIK NAPDU WENTYLATORA CHODZENIA UKADU WYPOSAENIA
ELKTROTRAKCYJNEGO (o ile dotyczy)
11.1. Producent: .......................................
11.2. Typ: ...............................................
11.3. Rodzaj: ...........................................
11.4. Miejsce zainstalowania silnika: ..............
11.5. Moc znamionowa: ..................... kW
11.6. Napicie znamionowe: ......................... V
11.7. Prd znamionowy: .................................... A
11.8. Prdko obrotowa znamionowa: ............... obr/min
11.9. Wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus silnika): ................ kV (50 Hz, 60 s)
11.10. Wytrzymao izolacji na drodze korpus silnika - masa trolejbusu (dotyczy silnikw zasilanych ze
rda nie speniajcego wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt. 14b lub silnikw
o wytrzymaoci izolacji nie speniajcej wymogw zawartych w 20 ust. 3 pkt.
14a): ................kV (50 Hz, 60 s).
12. INSTALACJA STERUJCA URZDZE ZASILANYCH NAPICIEM SIECIOWYM
12.1. Sposb zasilania obwodw sterowania: z przetwornicy (przetwornic) separujcej zapewniajcej
galwaniczn separacj od instalacji sterujcej autobusowej nie separowanej od masy trolejbusu /
mieszany z obwodami sterujcymi zasilanymi zarwno z przetwornicy separujcej, jak
i z instalacji sterujcej autobusowej nie separowanej od masy trolejbusu / z instalacji autobusowej
nie separowanej od masy trolejbusu / z instalacji autobusowej separowanej wzgldem masy
trolejbusu (instalacja autobusowa dwuprzewodowa) 2)
12.2. Instalacja elektryczna sterujca separowana (jeli dotyczy):
12.2.1. zasilanie: z wyjcia separowanego przetwornicy elektrostatycznej opisanej w p.8/
z dodatkowej, odrbnej przetwornicy separujcej 2)
12.2.2. dodatkowa przetwornica (przetwornice) separujca wykonana jako odrbna od gwnej
przetwornicy statycznej (o ile dotyczy);
12.2.2.1. producent: .....................................
12.2.2.2. typ: ...............................................
24

12.2.2.3. moc znamionowa: .................... kW


12.2.2.4. napicie wejciowe: ....................... V
12.2.2.5. napicie wyjciowe: .................... V
12.2.2.6. sposb chodzenia: .................................................
12.2.2.7. miejsce zamontowania: ...........................................
12.2.2.8. wytrzymao izolacji pomidzy zaciskami wejciowymi i wyjciowymi separowanymi
(zaciski wejciowe zwarte do ramy-obudowy przetwornicy): ....................... kV (50 Hz, 60 s).
12.2.3. Separacja sygnaw pomidzy instalacj elektryczn autobusow nie separowan i instalacj
sterujc trakcyjn separowan:
12.2.3.1. typ separatorw: ............................................
12.2.3.2. rodzaj separatorw: .............................................
12.2.3.3. liczba zastosowanych separatorw: ......................................
12.2.3.4. wytrzymao napiciowa separatorw: ........ kV (50 Hz,60 s)
12.2.4. wytrzymao izolacji instalacji trakcyjnej sterujcej separowanej, galwanicznie integralnej,
wzgldem instalacji zasilanej napiciem sieciowym: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
12.2.5. wytrzymao izolacji instalacji trakcyjnej sterujcej separowanej, galwanicznie integralnej,
wzgldem masy trolejbusu: .......................... kV (50 Hz, 60 s).
12.3. Opis urzdze sterujcych wg poniszego schematu (naley opisa wszystkie rodzaje
zastosowanych sterownikw m.in. napdu, przetwornicy elektrostatycznej, mechanizmu
sterowania odbierakw, ogrzewania, panel sterujcy itd.):
12.3.1. typ: .....................................................
12.3.2. napicie zasilania: .................... V
12.3.3. sposb zasilania: z instalacji separowanej/z instalacji autobusowej nie separowanej 2)
12.3.4. sposb uzyskania izolacji wzgldem instalacji sieciowej (jeli dane urzdzenie jest zasilane
z instalacji separowanej to naley poda sposb uzyskania i wytrzymao napiciow
co najmniej pojedynczej izolacji od obwodw sieciowych, natomiast w przypadku zasilania
danego urzdzenia z instalacji nie separowanej naley poda sposb uzyskania i wytrzymao
napiciow co najmniej podwjnej izolacji od obwodw sieciowych): .......................................
12.3.5. miejsce zamontowania: ..................................
12.3.6. sposb chodzenia: ...........................
12.4. Przewody instalacji sterujcej separowanej (jeli dotyczy):
12.4.1. producent: ..........................
12.4.2. typ:...............................
12.4.3. napicie nominalne: .................... V
12.4.4. wytrzymao izolacji: .......................... kV (50 Hz w czasie.......s)
13. INSTALACJA STERUJCA AUTOBUSOWA.
13.1. Napicie sterujce: ................................. V
13.2. Liczba / napicie / pojemno baterii akumulatorw: ........... V/Ah
13.3. Biegun poczony z mas: ......................
13.4. Miejsce zainstalowania wycznika baterii akumulatorw: ................................. V
14. OPIS WYIZOLOWANIA OBSZARU DRZWI WEJCIOWYCH
(opis powinien zawiera sposb w jaki uzyskano wyizolowanie porczy znajdujcych si w obszarze
drzwi od masy trolejbusu, rodzaj i podstawowe parametry wykadziny dielektrycznej pooonej
w obszarze drzwi lub na stopniach wejciowych)
............................................................................................................................................................
15. URZDZENIA DO WYKRYWANIA NIEBEZPICZNEGO POTENCJAU NA KAROSERII
LUB INNE DODATKOWE URZDZENIA DO MONITORINGU STANU IZOLACJI
URZDZE PRACUJCYCH POD NAPICIEM SIECIOWYM
15.1. Urzdzenie do wykrywania niebezpiecznego potencjau na karoserii.
15.1.1. Producent: .......................................
15.1.2. Typ: ...............................................
25

15.1.3. Rodzaj (ustroju pomiarowego): .....................................................


15.1.4. Napicie zasilania: ............... V
15.1.5. Poziom napicia, przy ktrym dziaa sygnalizacja ostrzegajca o pojawieniu si potencjau
pomidzy nadwoziem i powierzchni drogi: ............................ V
15.1.6. Sposb sygnalizacji wystpienia niebezpiecznego potencjau pomidzy nadwoziem
i powierzchni drogi: ...........................................
15.1.7. Miejsce zainstalowania: .....................................
15.2. Dodatkowe urzdzenie do monitoringu stanu izolacji.
15.2.1. Producent:......................
15.2.2. Typ:................................
15.2.3. Rodzaj: miernik stanu izolacji mas porednich/ detektor prdu upywu 2)
15.2.4. Napicie zasilania:................................... V
15.2.5. Sposb podczenia do obwodw monitorowanych (miejsce podczenia, w przypadku
urzdzenia do badania stanu izolacji mas porednich naley poda wszystkie monitorowane masy lub
obwody porednie, w przypadku miernika stanu izolacji lub woltomierzy naley poda rezystancj
wewntrzn przyrzdu pomiarowego, wytrzymao dielektryczn izolacji urzdzenia pomiarowego,
rodzaj i poziom zastosowanego napicia pomiarowego oraz poda czas wykonania poszczeglnych
pomiarw) :.................
15.2.6. Prg (progi) sygnalizacji obnienia poziomu izolacji (prd upywu do ziemi, nastawy
dopuszczalnych minimalnych wartoci izolacji mas porednich lub przyjte dopuszczalne poziomy
napi mas porednich wzgldem nadwozia trolejbusu):..................................
16. DANE EKSPLOATACYJNE (dotycz zasilania trolejbusu z sieci trakcyjnej)
16.1. rednie deklarowane przyspieszenie bez obcienia do 30 km/h: ..................... m/s2
16.2. Prdko maksymalna: .................... km/h
16.3. Maksymalny pobr prdu z sieci trakcyjnej w trakcie rozruchu: ............................... A
16.4. Maksymalny prd zwrotny pyncy do sieci mogcy wystpi w trakcie hamownia odzyskowego
(jeli dotyczy): ............................... A
16.5. rednie deklarowane opnienie hamowania hamulcem elektrodynamicznym bez obcienia
z prdkoci 30 km/h: ......................... m/s2
16.6. Poziom dwiku A na zewntrz podczas postoju: .......................... dB
16.7. Charakterystyki trakcyjne hamowania elektrodynamicznego dla nominalnego napicia zasilania:
16.7.1. Wykres maksymalnej siy hamowania dla hamulca elektrodynamicznego w funkcji prdkoci:..
16.7.2. Wykres prdu w funkcji prdkoci, jaki moe by zwracany przez trolejbus do sieci, przy
maksymalnej sile hamowania elektrodynamicznego (jeli dotyczy): ............
17. UKAD JAZDY AUTONOMICZNEJ LUB DODATKOWY UKAD MAGAZYNUJCY
ENERGI (jeli dotyczy).
17.1. rdo zasilania dla jazdy autonomicznej (jeli dotyczy): bateria akumulatorw/bateria
kondensatorw/bateria akumulatorw i kondensatorw/agregat prdotwrczy napdzany silnikiem
spalinowym 2)
17.1.1. Przeznaczenie ukadu jazdy autonomicznej: regularna obsuga pasaerska/ obsuga pasaerska w
sytuacjach awaryjnych/ jazda awaryjna lub manewrowa na bardzo krtkim dystansie 2)
17.2. Bateria akumulatorw trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.2.1. rodzaj akumulatorw: ...............................
17.2.2. pojemno: ................................ Ah
17.2.3. napicie: ................................. V
17.2.4. masa: ....................................... kg
17.2.5. miejsce zamontowania: .......................................
17.2.6. sposb wentylacji: .............................................
17.2.7. zabezpieczenie nadmiarowe: bezpieczniki/ bezpieczniki i wycznik 2)
17.2.8. zabezpieczenie przed przegrzaniem (jeli dotyczy): .......................
17.2.9. zabezpieczenie od zbyt wysokiego poziomu napicia na ogniwach: ...................
26

17.2.10. wytrzymao napiciowa izolacji podstawy na ktrej s zamontowane baterie wzgldem masy
trolejbusu: ......... kV (50 Hz, 60 s).
17.3. Bateria kondensatorw trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.3.1. producent:............................
17.3.2. typ:........................................
17.3.3. rodzaj kondensatorw: ...............................
17.3.4. pojemno zasobnika:...................... F
17.3.5. maksymalne napicie pracy pojedynczego zasobnika..................... V
17.3.6. maksymalny roboczy prd adowania/rozadowania zasobnika...................... A
17.3.7. maksymalny dopuszczalny chwilowy prd adowania/rozadowania zasobnika.................. A
17.3.8. liczba zastosowanych zasobnikw:........................
17.3.9. pojemno wypadkowa baterii zasobnikw: ................................ F
17.3.10. masa: ....................................... kg
17.3.11. funkcja: zasobnik energii wykorzystywany tylko w czasie jazdy autonomicznej/ zasobnik
energii wykorzystywany tylko podczas jazdy sieciowej/ zasobnik energii dla jazdy
autonomicznej oraz zasobnik energii wspomagajcy podczas jazdy sieciowej2)
17.3.12. miejsce zamontowania: .......................................
17.3.13. sposb wentylacji: .............................................
17.3.14. zabezpieczenie nadmiarowe kondensatorw: bezpieczniki/ bezpieczniki i wycznik 2)
17.3.15. zabezpieczenie od zbyt wysokiego poziomu napicia: ...................
17.3.16. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym kondensatorw i obudow baterii
(I-stopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s)
17.3.17. wytrzymao izolacji pomidzy obudow baterii i mas trolejbusu (II-stopie) ...................kV
(50 Hz, 60 s)
17.4. Przeksztatnik separujcy (adujcy) bateri akumulatorw:
17.4.1. producent:.......................
17.4.2. typ:.........................
17.4.3. moc nominalna: ......................... kVA
17.4.4. rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: ..................
17.4.5. czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: ................. Hz.
17.4.6. maksymalny prd adowania baterii: ..................... A
17.4.7. zakres napicia na wejciu (zaciski od strony przeksztatnika trakcyjnego) podczas adowania
baterii: ............ V
17.4.8. zakres napicia na wyjciu (zaciski po stronie baterii) podczas adowania baterii: ............ V
17.4.9. miejsce zamontowania: ..........................
17.4.10. sposb chodzenia: ...........................
17.4.11. wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram montaow)
przeksztatnika przy zaciskach przeznaczonych do wsppracy z bateri trakcyjn zwartych do
obudowy (I-stopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
17.4.12. wytrzymao izolacji pomidzy obudow (ram montaow) przeksztatnika i mas trolejbusu
(II-stopie): .......................... kV (50 Hz, 60 s).
17.5. Przeksztatnik wsppracujcy z bateri kondensatorw trakcyjnych (jeli dotyczy):
17.5.1. producent:.......................
17.5.2. typ:.........................
17.5.3. moc nominalna: ......................... kVA
17.5.4. funkcja przeksztatnika: kontrola prdu i napicia adowania, prdu rozadowania, podwyszanie
napicia przy rozadowaniu 2)
17.5.5. rodzaj zastosowanych elementw pprzewodnikowych sterowanych: ..................
17.5.6. czstotliwo impulsowania elementw pprzewodnikowych sterowanych: ................. Hz.
17.5.7. maksymalny prd podczas adowania baterii kondensatorw: ..................... A
17.5.8. maksymalny prd podczas rozadowania baterii kondensatorw (jeli dotyczy):................... A
17.5.9. maksymalne napicie adowania kondensatorw: ............ V
17.5.10. miejsce zamontowania: ..........................
17.5.11. sposb chodzenia: ...........................
27

17.5.12. wytrzymao izolacji pomidzy obwodami sieciowymi a obudow (ram montaow)


przeksztatnika: ..........................kV (50 Hz, 60 s).
17.5.13. wytrzymao izolacji pomidzy obudow (ram montaow) przeksztatnika i mas
trolejbusu: ..........................kV (50 Hz, 60 s).
17.6. Agregat prdotwrczy napdzany silnikiem spalinowym (jeli dotyczy):
17.6.1. producent: .......................................
17.6.2. typ: ........................................
17.6.3. miejsce zainstalowania: ....................................
17.6.4. silnik spalinowy:
17.6.4.1. producent: .........................................
17.6.4.2. typ: .................................
17.6.4.3. rodzaj silnika spalinowego: czterosuwowy benzynowy/czterosuwowy wysokoprny 2)
17.6.4.4. pojemno skokowa: ..................... cm
17.6.4.5. liczba i ukad cylindrw: .......................
17.6.4.6. moc maksymalna: .............................. kW
17.6.4.7. prdko obrotowa odpowiadajca mocy maksymalnej: ........................... obr/min
17.6.4.8. maksymalny moment obrotowy: ......................... Nm
17.6.4.9. prdko obrotowa odpowiadajca maksymalnemu momentowi obrotowemu: ........... obr/min
17.6.4.10. sposb chodzenia: ciecz/powietrzem 2)
17.6.4.11. norma emisji spalin: ......................................
17.6.5. zbiornik paliwa
17.6.5.1 producent: ...................................
17.6.5.2. typ: ...................................
17.6.5.3 pojemno zbiornika paliwa: ................................
17.6.5.4 miejsce zainstalowania zbiornika paliwa: .......................................
17.6.5.5 numer homologacji: ....................................
17.6.6. Generator:
17.6.6.1. producent: ............................................
17.6.6.2. typ: .....................................................
17.6.6.3. rodzaj: ...........................................................
17.6.6.4. moc nominalna: ................................. kVA
17.6.6.5. napicie nominalne: .................................. V
17.6.6.6. obroty nominalne: ........................... obr/min
17.6.6.7. obroty maksymalne: ........................ obr/min
17.6.6.8. moc maksymalna: ............................... kVA dostpna w czasie: ................ s
17.6.6.9. sposb regulacji napicia: ..................................................
17.6.6.10. zakres regulacji napicia na wyjciu: ............................. V
17.6.6.11. wytrzymao izolacji (uzwojenia-korpus generatora): .............kV (50 Hz, 60 s)
17.6.6.12. sposb chodzenia: ..............................................................
17.6.7. poziom dwiku A podczas postoju przy wczonym agregacie: .............. dB
17.7. Bezpieczniki obwodw zasilania jazdy autonomicznej (jeli dotyczy):
17.7.1. producent: .....................
17.7.2. typ: ...............................
17.7.3. rodzaj: ....................
17.7.4. napicie nominalne: ............... V
17.7.5. prd nominalny: ................... A
17.8. Wycznik (wyczniki) ukadu zasilania jazdy autonomicznej (jeli dotyczy):
17.8.1. producent: .................................................
17.8.2. typ: ..................................
17.8.3. rodzaj: ...............................
17.8.4. miejsce zainstalowania wycznika (-w): ..........................
17.8.5. funkcja: odczanie ukadu autonomicznego/ odczanie i ochrona nadmiarowa obwodu
autonomicznego 2)
17.8.6. napicie nominalne: ............. V
28

17.8.7. prd nominalny: .............. A


17.8.8. zwarciowa znamionowa zdolno wyczenia (jeli dotyczy): ................... A
17.8.9. napicie sterujce: ......................... V
17.8.10. rodzaj sterowania: ......................................
17.8.11. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i instalacj
sterujc: ..........................kV (50 Hz, 60 s)
17.8.12. wytrzymao izolacji pomidzy torem prdowym wycznika i podstaw lub
obudow: ..........................kV (50 Hz, 60 s)
17.9. Parametry trakcyjne:
17.9.1. Prdko maksymalna trolejbusu pustego: ................... km/h.
17.9.2. rednie przyspieszenie trolejbusu pustego do 30 km/h: ..................... m/s2
17.9.3. rednie deklarowane opnienie hamowania hamulcem elektrodynamicznym trolejbusu pustego
z prdkoci 30 km/h: ...................... m/s2 (w sytuacji gdy trolejbus podczas jazdy autonomicznej
nie osiga prdkoci maksymalnej 30 km/h, pomiar przyspieszenia i opnienia hamowania
elektrodynamicznego naley wykona odpowiednio do i z moliwej do uzyskania prdkoci,
bliskiej prdkoci maksymalnej).
17.9.4. Zasig orientacyjny w ruchu miejskim: ................... km
______
1)
wszystkie wymiary odnosz si do powierzchni jezdni.
2)
niepotrzebne skreli

29

ZACZNIK Nr 3
WZR
WIADECTWO POCHODZENIA TRAMWAJU
Owiadczenie producenta tramwaju podstawowego/niekompletnego1)
Numer owiadczenia ........................................
Ja, niej podpisany(na), ............................................................................................................................
(imi i nazwisko)

niniejszym zawiadczam, e opisany poniej tramwaj zosta wyprodukowany w naszym zakadzie


i jest pojazdem nowym.
0.1. Marka: ................................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ................................................
0.3. Nazwa i adres producenta: ................................................
0.7. Numer rozpoznawczy tramwaju: ................................................
......................

..................

(miejscowo)
1)

.....................

(podpis)

(data)

niepotrzebne skreli

ZACZNIK Nr 4
WZR
WIADECTWO POCHODZENIA TROLEJBUSU
Owiadczenie producenta trolejbusu podstawowego/niekompletnego1)
Numer owiadczenia .............................
Ja, niej podpisany(na), ..........................................................................................................................
(imi i nazwisko)

niniejszym zawiadczam, e opisany poniej trolejbus zosta wyprodukowany w naszym zakadzie


i jest pojazdem nowym.
0.1. Marka: .........................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ..................................................
0.3. Nazwa i adres producenta: ................................................
0.6. Numer identyfikacyjny pojazdu: ........................
Ponadto niej podpisany owiadcza, e trolejbus w chwili dostawy spenia nastpujce wymagania
w przepisach dotyczcych homologacji:
Wymaganie okrelone w przepisach
dotyczcych homologacji

Pastwo udzielajce
Nr homologacji homologacji(1)

Zagadnienie
1. Poziom dwiku
na zewntrz
2. Emisja
3. ....
itd.
(1)
Naley wypeni w razie braku tej informacji w numerze homologacji.
.............................

.............................

(miejscowo)
1)

(podpis)

.................................
(data)

niepotrzebne skreli
30

ZACZNIK Nr 5
WYKAZ WYMAGANYCH REGULAMINW EKG ONZ OBOWIZUJCYCH PODCZAS
HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.

Przedmiot
Reflektory (R2 i HS1)
Reflektory (typu sealed beam)
Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, i/lub H8)
Reflektory (halogenowe typu sealed beam)
Reflektory z wyadowczymi rdami wiata
arwki do stosowania w homologowanych wiatach
Kierunkowskazy
wiata obrysowe/wiata pozycyjne przednie
(boczne)/wiata pozycyjne tylne (boczne)/ wiata
hamowania stop
wiata odblaskowe
Przednie reflektory przeciwmgowe
Tylne wiata przeciwmgowe
wiato cofania
wiato dzienne
Bezpieczne oszklenie

Numer
regulaminu EKG Seria poprawek
ONZ
1
01
5
02
8
04
31
02
98
00
37
03
6
01
7
02
3
19
38
23
87
43

02
02
00
00
00
00

ZACZNIK Nr 6
PROCEDURY KONTROLI ZGODNOCI PRODUKCJI
Procedury kontroli zgodnoci produkcji maj na celu zapewnienie, aby kady tramwaj, trolejbus,
zesp, cz lub wyposaenie byy w sposb stabilny produkowane zgodnie z udzielon im
homologacj typu. Procedury te skadaj si nierozcznie z oceny systemu zarzdzania jakoci,
zwanych dalej "ocen wstpn", oraz weryfikacji metod sprawdzenia wyrobw w produkcji, zwanych
dalej "przedsiwziciami zapewniajcymi zgodno wyrobu".
1. OCENA WSTPNA
1. Przed udzieleniem homologacji typu naley sprawdzi istnienie u producenta zadowalajcych
przedsiwzi i procedur dla zapewnienia, aby wytwarzane czci, ukady, zespoy, tramwaje lub
trolejbusy byy zgodne z homologowanym typem.
2. Uznaje si prawidowo przedsiwzi producenta, o ktrych mowa w 2, jeeli ocena wstpna
wykae istnienie u producenta jednego lub wicej z przedsiwzi opisanych w poniszych punktach 1) i
2).
1) Ocen wstpn lub weryfikacj w zakresie przedsiwzi zapewniajcych zgodno wyrobu moe
przeprowadza wadza homologacyjna lub w jej imieniu uprawniona jednostka.
Przy podejmowaniu decyzji o zakresie planowanej do przeprowadzenia oceny wstpnej mona
uwzgldni nastpujce dostpne informacje:
- certyfikacj producenta opisan w pkt 2, ktra nie zostaa odnotowana lub uznana na mocy
niniejszego punktu,
- w przypadku homologacji typu czci lub zespou, oceny systemu jakoci przeprowadzane przez
producenta(w) tramwaju lub trolejbusu w zakadach producenta czci lub zespou, zgodnie
z jednym lub wiksz iloci wymaga przemysowych speniajcych wymagania normy
31

zharmonizowanej EN ISO 9001 - 2000, z ewentualnym wyczeniem wymaga zwizanych


z pojciami projektowania i rozwoju, pkt 7.3 "Zadowolenie klienta i stae ulepszanie".
2) Naley uzna odpowiedni certyfikacj producenta wedug zharmonizowanej normy EN ISO 9001 2000 (ktrej zakres obejmuje miejsce produkcji i produkty zgoszone do homologacji typu)
z dopuszczalnym wyczeniem wymaga zwizanych z pojciami projektowania i rozwoju, pkt 7.3
"Zadowolenie klienta i stae ulepszanie" lub rwnowan norm zharmonizowan speniajc
wymagania dotyczce oceny wstpnej, o ktrych mowa powyej. Producent powinien dostarczy dane
szczegowe dotyczce odpowiedniej certyfikacji i zobowiza si do poinformowania ministra
o wszelkich zmianach jej wanoci lub zakresu.
"Odpowiednia certyfikacja" oznacza w tym przypadku certyfikacj przyznan przez jednostk
akredytacyjn dziaajc zgodnie ze zharmonizowan norm EN 45012.
3. Do celw homologacji typu tramwaju lub trolejbusu, oceny wstpne przeprowadzane w celu
przyznania homologacji typu czci, zespow i elementw wyposaenia nie musz by powtarzane, ale
powinny zosta uzupenione ocen obejmujc te zakady produkcyjne i dziaania zwizane
z montaem caego tramwaju lub trolejbusu, ktre nie zostay uwzgldnione w poprzednich ocenach.
2. PRZEDSIWZICIA ZAPEWNIAJCE ZGODNO WYROBW
1. Kady tramwaj, trolejbus, cz lub zesp homologowane zgodnie z niniejszym rozporzdzeniem lub
wymaganiami okrelonymi w przepisach dotyczcych homologacji powinny by tak wytwarzane, aby
spenia wymagania niniejszego rozporzdzenia lub wymagania okrelone w przepisach dotyczcych
homologacji.
2. Udzielajc homologacji typu tramwaju lub trolejbusu, naley sprawdzi istnienie waciwych
zarzdze oraz udokumentowanych planw kontroli uzgodnionych z producentem dla kadej
homologacji przedmiotu wyposaenia lub czci tak, aby te badania lub zwizane z nimi kontrole
konieczne dla sprawdzania cigoci zgodnoci z homologowanym typem, zawierajce - zwaszcza tam,
gdzie s stosowane - badania okrelone w przepisach dotyczcych homologacji, mogy by
przeprowadzane z zalecan czstoci.
3. Posiadacz homologacji powinien w szczeglnoci:
1) zapewni istnienie procedur do skutecznej kontroli zgodnoci wyrobw (tramwajw, trolejbusw,
ukadw, czci lub zespow) z homologowanym typem;
2) mie dostp do aparatury badawczej niezbdnej do sprawdzania zgodnoci kadego
homologowanego typu;
3) zapewni, aby wyniki bada byy rejestrowane i aby zaczone dokumenty byy dostpne w czasie
okrelonym w porozumieniu z wadz homologacyjn; okres ten nie moe przekracza 10 lat;
4) prowadzi analiz wynikw kadego rodzaju bada w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilnoci
charakterystyk wyrobu, okrelajc przy tym dopuszczalne odchylenia wykonawcze;
5) zapewni, aby dla kadego typu wyrobu byy przeprowadzane przynajmniej kontrole podane
w niniejszym rozporzdzeniu oraz badania podane w majcych zastosowanie przepisach dotyczcych
homologacji;
6) zapewni, aby stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodnoci wynikw badania danego typu stanowio
podstaw do pobrania nastpnej prbki i ponownego przeprowadzenia badania; naley podejmowa
wszelkie niezbdne kroki w celu niezwocznego przywrcenia zgodnoci produkcji;
7) w przypadku homologacji typu tramwaju lub trolejbusu kontrole, o ktrych mowa w pkt 5,
s ograniczone do tych, ktre sprawdzaj zgodno kompletacji tramwaju lub trolejbusu z danymi
homologacyjnymi, a w szczeglnoci - informacjami wymienionymi w zaczniku nr 1 lub 2
do rozporzdzenia.
3. PRZEDSIWZICIA DOTYCZCE CIGEJ WERYFIKACJI
1. Minister lub uprawniona jednostka moe w dowolnej chwili sprawdza metody kontroli zgodnoci
produkcji stosowane w kadym zakadzie produkcyjnym. Czsto tych sprawdze powinna by spjna
z przedsiwziciami, ktre zostay uznane wedug 1, oraz powinna zapewnia, aby zwizane czynnoci
kontrolne byy przeprowadzane w okresach wynikajcych z ustalonego stopnia zaufania
do producenta. Naley take akceptowa dziaania nadzorujce prowadzone przez jednostki
akredytacyjne, o ktrych mowa w 1 ust. 2 pkt 2. W zwizku z powyszym naley zapewni, aby:
32

1) podczas kadej kontroli wyniki bada wasnych oraz zapis przebiegu produkcji zostay
udostpnione osobie przeprowadzajcej kontrol;
2) jeeli wyniki i zakres bada s odpowiednie, osoba kontrolujca moga pobra losowo prbki
przeznaczone do zbadania w laboratorium producenta (lub w uprawnionej jednostce, jeeli przepis
dotyczcy homologacji tak stanowi); minimalna liczba prbek moe by okrelana wedug wynikw
kontroli prowadzonej samodzielnie przez producenta, a ponadto:
3) gdy wyniki kontroli s niezadowalajce lub jeeli konieczna jest weryfikacja wanoci bada
przeprowadzonych wedug pkt 2, prowadzcy kontrol powinien wybra prbki przeznaczone
do przesania uprawnionej jednostce w celu przeprowadzenia bada.

ZACZNIK Nr 7
ZASADY NUMEROWANIA WIADECTW HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU I TROLEJBUSU
Numer homologacji typu tramwaju i typu trolejbusu skada si z trzech pl oddzielonych znakiem *.
Pole 1: symbol PL.
Pole 2: czterocyfrowy numer homologacji (z zerami na pocztku, o ile potrzeba, aby numer by
czterocyfrowy).
Pole 3: dwucyfrowy kolejny numer rozszerzenia (z zerem na pocztku, o ile potrzeba, aby
numer by dwucyfrowy), ukonik (amanie), litera T.
Przykad:
Drugie rozszerzenie do czwartej homologacji typu udzielonej dla tramwaju lub trolejbusu:
PL*0004*02/T.

33

ZACZNIK Nr 8
WZR
(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

minister waciwy ds. transportu


(piecz)
WIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU
Zawiadomienie dotyczce:
- homologacji typu 1),
- rozszerzenia homologacji typu 1),
- odmowy homologacji typu 1),
- cofnicia homologacji typu 1),

tramwaju kompletnego 1),


tramwaju skompletowanego 1),
tramwaju niekompletnego 1),
tramwaju z kompletnymi i niekompletnymi wariantami 1),
tramwaju ze skompletowanymi i niekompletnymi wariantami
1)
,
wydane na podstawie art. 70n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr , poz. ).

Numer homologacji: .........................................


Powd rozszerzenia 1): ..........................................
0.1. Marka: ..........................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ...................
0.3. Nazwa i adres producenta: ...........................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje) 1): ................................
0.4. Rodzaj tramwaju: ........................................
0.5. Rodzaj nadwozia: ......................................
Na podstawie wyniku przeprowadzonego badania homologacyjnego, potwierdzonego w protokle
i sprawozdaniu jednostki badajcej, niej podpisany powiadcza zgodno danych zawartych
w wiadectwie homologacji z wynikami bada homologacyjnych.
Homologacja jest udzielona / odmwiona / cofnita 1) (poda przyczyny).
Pouczenie
Strona niezadowolona z decyzji moe zwrci si do ........... (minister waciwy do spraw transportu)
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia (art. 127 3
K.p.a.)
..............................................

..............................

(miejscowo)

(data)

.................................
(podpis)

Zaczniki: 1) Dokument informacyjny


2) Nazwiska oraz wzory podpisw osb upowanionych do podpisywania wycigu
ze wiadectwa homologacji oraz zawiadczenie o zajmowanym przez nie stanowisku.
3) Protok i sprawozdanie z bada homologacyjnych jednostki uprawnionej
1)

Niepotrzebne skreli.
34

ZACZNIK Nr 9
WZR
(maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

minister waciwy ds. transportu


(piecz)
WIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU TROLEJBUSU
Zawiadomienie dotyczce:
- homologacji typu 1),
- rozszerzenia homologacji typu 1),
- odmowy homologacji typu 1),
- cofnicia homologacji typu 1),

trolejbusu kompletnego 1),


trolejbusu skompletowanego 1),
trolejbusu niekompletnego 1),
trolejbusu z kompletnymi i niekompletnymi wariantami 1),
trolejbusu ze skompletowanymi i niekompletnymi
wariantami 1),

wydane na podstawie art. 70n ust. 1 pkt. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr , poz. ).
Numer homologacji: .........................................
Powd rozszerzenia 1): ..........................................
0.1. Marka: ..........................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ...................
0.3. Nazwa i adres producenta: ...........................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje) 1): ................................
0.4. Rodzaj nadwozia: ........................................
Na podstawie wyniku przeprowadzonego badania homologacyjnego, potwierdzonego w protokle
i sprawozdaniu jednostki badajcej, niej podpisany powiadcza zgodno danych zawartych
w wiadectwie homologacji z wynikami bada homologacyjnych.
Homologacja jest udzielona / odmwiona / cofnita 1) (poda przyczyny).
Pouczenie
Strona niezadowolona z decyzji moe zwrci si do ........... (minister waciwy do spraw transportu)
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia (art. 127 3
K.p.a.)
..............................................

..............................

(miejscowo)

(data)

.................................
(podpis)

Zaczniki: 1) Dokument informacyjny


2) Nazwiska oraz wzory podpisw osb upowanionych do podpisywania wycigu
ze wiadectwa homologacji oraz zawiadczenie o zajmowanym przez nie stanowisku.
3) Protok i sprawozdanie z bada homologacyjnych jednostki upowanionej
1)

Niepotrzebne skreli.
35

ZACZNIK Nr 10
WZR1)
Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub zoone do tego formatu

(Piecz firmowa lub nagwek)


WIADECTWO ZGODNOCI
Ja niej podpisany(na),
..................................................................................................................................................................
(nazwisko i imi)

zawiadczam, e tramwaj:
0.1. Marka: ......................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ...............
Wariant 2): .................................
Wersja 2): ................................
0.3. Nazwa i adres producenta: ..................................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje) 2): .......................
0.4. Rodzaj tramwaju: ....................................
0.5. Rodzaj nadwozia: ......................................
0.6. Miejsca mocowa tabliczek znamionowych:
0.6.1. nadwozie: .............................................................
Numer rozpoznawczy tramwaju: .............................
0.7. Pooenie numeru rozpoznawczego tramwaju: ..............................................
1.12. Masa wasna tramwaju: ................................ kg
1.13. Masa cakowita tramwaju dla dopuszczalnej liczby miejsc/adownoci: ................ kg
1.14. Maksymalny nacisk poszczeglnych osi na tor dla dopuszczalnej liczby miejsc/adownoci: ...kN
2.6. Rodzaj napdu: zasilany z sieci trakcyjnej/zasilany z sieci trakcyjnej z ukadem jazdy
autonomicznej/ zasilany z sieci trakcyjnej z ukadem jazdy autonomicznej manewrowej/
autonomiczny 2)
8.12. Dopuszczalna liczba miejsc ogem/adowno: .....................................
8.13.2. Liczba miejsc do siedzenia dla pasaerw 2): ...................................
12.1. Napicie znamionowe zasilania: ...................... V
odpowiada typowi opisanemu w wiadectwie homologacji Nr ......................... z dnia ......................
.............................................................
(miejscowo)

.............................................................
(podpis)

..............................................
(data)

..............................................
(stanowisko)

__________________
W celu zapobiegania faszowaniu dokumentw producent wydaje je, drukujc na papierze z
zabezpieczeniem co najmniej w postaci kolorowej grafiki lub znakw wodnych odpowiadajcych
znakom identyfikujcym producenta tramwaju.
2)
Niepotrzebne usun.
1)

36

ZACZNIK Nr 11
WZR1)
Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub zoone do tego formatu

(Piecz firmowa lub nagwek)


WIADECTWO ZGODNOCI
Ja niej podpisany(na),
..................................................................................................................................................................
(nazwisko i imi)

zawiadczam, e trolejbus:
0.1. Marka: ......................................
0.2. Typ oraz oznaczenie handlowe: ...............
Wariant 2): .................................
Wersja 2): ................................
0.3. Nazwa i adres producenta: ..................................
Nazwa i adres importera (o ile wystpuje) 2): .......................
0.4. Rodzaj nadwozia: ....................................
0.5. Miejsca mocowa tabliczek/oznacze dotyczcych wyposaenia elektrycznego:
0.5.1. nadwozie: ........................................
Numer identyfikacyjny pojazdu: .............................
0.6. Pooenie numeru identyfikacyjnego: ..................................................
1.1. Masa wasna: ................................ kg
1.2. Masa cakowita dopuszczalna: ................ kg
1.4. Liczba miejsc do siedzenia dla pasaerw: ............
1.5. Nominalna liczba miejsc: .............................
1.6. Naciski poszczeglnych osi przy dopuszczalnej adownoci: ..........kN
2.6. Napicie nominalne sieciowe zasilania: ......................V
2.10. Ukad jazdy autonomicznej: tak/nie 2)
17.1. rdo zasilania dla jazdy autonomicznej (jeli dotyczy): bateria akumulatorw/bateria
kondensatorw/bateria akumulatorw i kondensatorw/agregat prdotwrczy napdzany silnikiem
spalinowym 2)
odpowiada typowi opisanemu w wiadectwie homologacji Nr ......................... z dnia ......................
.............................................................
(miejscowo)

.............................................................
(podpis)

..............................................
(data)

..............................................
(stanowisko)

__________________
W celu zapobiegania faszowaniu dokumentw producent wydaje je, drukujc na papierze z
zabezpieczeniem co najmniej w postaci kolorowej grafiki lub znakw wodnych odpowiadajcych
znakom identyfikujcym producenta tramwaju.
2)
Niepotrzebne usun.
1)

37

ZACZNIK Nr 12
ZAKRES I SPOSB PRZEPROWADZANIA BADA HOMOLOGACYJNYCH TYPU TRAMWAJU
I TROLEJBUSU
OCENA WSTPNA
1. Sprawdzenie przez jednostk uprawnion istniejcych u producenta warunkw przedsiwzi i
procedur
zapewniajcych
dostarczenie
tramwaju
lub
trolejbusu
zgodnego
z obowizujcymi przepisami w tym zakresie.
2. Szczegowe zapoznanie si przez jednostk uprawnion z dostarczon przez producenta
dokumentacj techniczn i obowizujcymi przepisami technicznymi dotyczcymi tramwaju i
trolejbusu.
BADANIA HOMOLOGACYJNE
1. Jednostka uprawniona sprawdza, czy wszystkie podzespoy i czci tramwaju lub trolejbusu
s wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami technicznymi i posiadaj stosowne homologacje
typu.
2. Jednostka uprawniona sprawdza, czy przedstawiony do bada homologacyjnych tramwaj lub
trolejbus spenia parametry i wymagania, o ktrych mowa w przepisach dotyczcych warunkw
technicznych tramwajw i trolejbusw.
3. Z przeprowadzonych bada homologacyjnych jednostka uprawniona sporzdza protok
i sprawozdanie kocowe.

ZACZNIK Nr 13
ZAKRES I SPOSB PRZEPROWADZANIA BADA HOMOLOGACYJNYCH W PRZYPADKU
HOMOLOGACJI WIELOSTOPNIOWEJ TYPU TRAMWAJU I TROLEJBUSU
1. Oglnie
1) Waciwe dziaanie procesu homologacji wielostopniowej wymaga wsppracy wszystkich
zwizanych producentw. W tym celu naley zapewni, przed udzieleniem homologacji drugiego lub
kolejnych jej etapw, istnienie waciwych porozumie pomidzy odpowiednimi producentami w celu
przekazywania oraz wymiany dokumentw i informacji tak, aby skompletowany typ tramwaju lub
trolejbusu spenia wymagania techniczne wszystkich odpowiednich przepisw dotyczcych
homologacji. Takie informacje powinny zawiera szczegy odpowiednich ukadw, czci, zespow
oraz elementw tramwaju lub trolejbusu tworzcych cz jeszcze niehomologowanego, niekompletnego
tramwaju lub trolejbusu.
2) Homologacje typu zgodnie z niniejszym zacznikiem s udzielone na podstawie aktualnego stanu
kompletacji typu tramwaju lub trolejbusu i powinny zawiera wszystkie homologacje udzielone
na wczeniejszych etapach.
3) Kady producent w procedurze homologacji wielostopniowej jest odpowiedzialny za homologacj
oraz zgodno produkcji wszystkich ukadw, czci lub zespow, ktre s wytwarzane przez niego lub
zabudowane przez niego na aktualnym etapie zabudowy. Nie jest on odpowiedzialny za obiekty, ktre
byy homologowane na wczeniejszych etapach, z wyjtkiem tych przypadkw, w ktrych dokonuje on
zmiany odpowiednich czci w stopniu, ktry narusza lub uniewania wydan wczeniej homologacj.
2. Procedury
W przypadku wystpienia o homologacj wielostopniow typu tramwaju lub trolejbusu naley:
1) sprawdzi, czy dokonano wszystkich homologacji wedug odpowiednich przepisw dotyczcych
homologacji;
2) zapewni, aby wszystkie odpowiednie dane, uwzgldniajc stan kompletacji tramwaju lub
trolejbusu, byy zawarte w dokumencie informacyjnym;
38

3) w odniesieniu do dokumentacji upewni si, e opis i dane tramwaju lub trolejbusu podane
w dokumencie informacyjnym znajduj si w wiadectwach homologacji wydanych wedug
odpowiednich przepisw dotyczcych homologacji; w przypadku tramwajw lub trolejbusw
skompletowanych,
o ile odpowiednia liczba porzdkowa w czci I dokumentu informacyjnego nie jest umieszczona
w dokumentacji homologacyjnej dowolnego przepisu czstkowego, naley potwierdzi,
e odpowiednia cz waciwoci jest zgodna z danymi szczegowymi zawartymi w dokumencie
informacyjnym;
4) dla wybranej prbki spord tramwajw lub trolejbusw, ktrych typ ma by homologowany,
przeprowadzi lub spowodowa przeprowadzenie kontroli elementw oraz ukadw w celu sprawdzenia,
czy tramwaj(e)/trolejbus(y) jest (s) wykonany(ne) zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w
dokumentacji homologacyjnej w odniesieniu do homologacji wedug wszystkich odpowiednich
przepisw czstkowych;
5) w odniesieniu do zespow (o ile one wystpuj) przeprowadza kontrol ich zamocowania lub
zorganizowa moliwo wykonywania tej kontroli.
3. Liczba tramwajw/trolejbusw, ktre maj by sprawdzane dla celw ust. 2 pkt 4, powinna by
wystarczajca, aby umoliwia waciw kontrol rnych kombinacji, ktre maj by homologowane.
4. Identyfikacja tramwaju lub trolejbusu.
W drugim i kolejnych etapach kompletacji, poza tabliczk znamionow wynikajc z przepisu
dotyczcego homologacji, kady nastpny producent powinien przymocowa do tramwaju/trolejbusu
dodatkow tabliczk. Tabliczka ta powinna by przymocowana w sposb trway w miejscu widocznym i
atwo dostpnym, na czci niepodlegajcej wymianie podczas uytkowania. Dopuszcza si stosowanie
przyklejanej tabliczki znamionowej z tworzyw sztucznych o strukturze uniemoliwiajcej pniejsze
zmiany
danych.
Tabliczka
powinna
ukazywa
w
sposb
czytelny
i trway nastpujce informacje:
1) dla tramwaju:
a) nazw producenta,
b) rok produkcji wagonu,
c) oznaczenie typu wagonu,
d) numer identyfikacyjny wagonu,
e) kolejny etap homologacji;
2) dla trolejbusu w nastpujcej kolejnoci:
a) nazwa producenta,
b) pola 1, 3 i 4 numeru homologacji WE lub krajowej (PL),
c) etap homologacji,
d) kolejny numer pojazdu,
e) maksymalna masa cakowita pojazdu(a),
f) maksymalna masa cakowita zespou (o ile pojazd jest przeznaczony do cignicia przyczepy)(a),
g) maksymalna masa przypadajca na kad z osi (wynikajca z jej nonoci), podane w kolejnoci od
przodu do tyu(a),
h) w przypadku naczepy dopuszczalna maksymalna masa przypadajca na sworze zaczepowy
naczepy(a).
________
(a)
Tylko wtedy, gdy warto ta zmienia si podczas biecego etapu homologacji.

UZASADNIENIE
39

Projekt rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Gospodarki Morskiej


w sprawie homologacji typu tramwajw i trolejbusw stanowi realizacj upowanienia art. 70zm ust. 1
pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108,
poz. 908, z pn. zm.).
Powyszy projekt ma zastpi rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie homologacji tramwajw i trolejbusw (Dz. U. Nr 65, poz. 345), ktre byo notyfikowane
Komisji Europejskiej w dniu 16 wrzenia 2010 r., pod numerem 2010/0624/PL, zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r Nr 65,
poz. 597). Na skutek wprowadzenia przedmiotowym projektem zmiany delegacji do ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.), w
oparciu o ktr byo wydane dotychczasowe rozporzdzenie zasza konieczno jego ponownego
wydania.
Projektowane rozporzdzenie okrela zakres wymaga obowizujcych w procedurze
homologacji typu tramwajw i trolejbusw, szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji
typu, istotne cechy rnicujce kategori, typ wariant lub wersj pojazdu, zakres i sposb
przeprowadzania, bada homologacyjnych, kontroli zgodnoci produkcji, wzory dokumentw
zwizanych z homologacj typu.
Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporzdzenia zostanie udostpniony na
stronach urzdowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.
Na

pniejszym

etapie

prac

legislacyjnych,

Uzasadnienie

zostanie

uzupenione

o informacj odnonie zgoszenia zainteresowania pracami nad projektem przez podmioty zajmujce si
dziaalnoci lobbingow w procesie stanowienia prawa.
Przepisy nowelizowanego rozporzdzenia s nie s objte przepisami Unii Europejskiej.
Projekt nie wymaga przedstawienia organom lub instytucjom Unii Europejskiej stosownie do
12a uchway Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin Pracy Rady Ministrw ( M.P. Nr 13,
poz. 221, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem
przewidzianym w przepisach dotyczcych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktw prawnych. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie homologacji tramwajw i trolejbusw (Dz. U. Nr 65, poz. 345), zostao notyfikowane
Komisji Europejskiej w dniu 16 wrzenia 2010 r., pod numerem 2010/0624/PL, zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r Nr 65,
40

poz. 597), ktre wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 1998 r. ustanawiajcej procedur
udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z
pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).Natomiast potrzeba
wydania przedmiotowego aktu prawnego wynika ze zmiany delegacji w ustawie w oparciu o ktr jest
wydawane rozporzdzenie.

41

Ocena skutkw regulacji

1. Podmioty, na ktre oddziauje projektowana regulacja.


Projekt rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
homologacji typu tramwajw i trolejbusw dotyczy bdzie producentw tramwajw i trolejbusw oraz
przedsibiorcw zajmujcych si komunikacj publiczn.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spoecznych.
Przeprowadzone bd konsultacje spoeczne z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i
Mieszkaniowej, Izb Gospodarcz Komunikacji Miejskiej, Klubem Mionikw Komunikacji Miejskiej,
wszystkimi Zakadami Komunikacji Tramwajowej i Trolejbusowej oraz krajowymi producentami
tramwajw i trolejbusw.
3. Wpyw regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i budety jednostek
samorzdu terytorialnego
Wejcie w ycie rozporzdzenia nie spowoduje skutkw finansowych dla budetu pastwa i
budetu jednostek samorzdu terytorialnego.
4. Wpyw regulacji na rynek pracy.
Wejcie w ycie rozporzdzenia nie wpynie na rynek pracy.
5.

Wpyw regulacji na konkurencyjno


na funkcjonowanie przedsibiorstw.

gospodarki

Wejcie w ycie rozporzdzenia nie wpynie


i przedsibiorczo, w tym na funkcjonowanie przedsibiorstw.

i
na

przedsibiorczo,
konkurencyjno

tym

gospodarki

6. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionw.


Wejcie w ycie rozporzdzenia nie wpynie na sytuacj i rozwj regionw.
7. Wstpna opinia dotyczca zgodnoci z prawem Unii Europejskiej
Projekt rozporzdzenia nie jest objty prawem Unii Europejskiej, ale nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczcych sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie homologacji
tramwajw i trolejbusw (Dz. U. Nr 65, poz. 345), zostao notyfikowane Komisji Europejskiej
w dniu 16 wrzenia 2010 r., pod numerem 2010/0624/PL, zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady
Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r Nr 65, poz. 597),
ktre wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 1998 r. ustanawiajcej procedur
udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z
21.07.1998 r., z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str.
337).Natomiast potrzeba wydania przedmiotowego aktu prawnego wynika ze zmiany delegacji
w ustawie w oparciu o ktr jest wydawane rozporzdzenie.

42