Você está na página 1de 260

TABELA ZBIENOCI TYTU PROJEKTU: TYTU WDRAANEGO AKTU PRAWNEGO USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ

O ZMIANIE NIEKTRYCH INNYCH USTAW Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajca ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007 r., str. 1 ) PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ Konieczno wdroenia Jedn. red. (*) Tre przepisu/w projektu (*)

Jedn. Red.

Uzasadnienie uwzgldnienia w projekcie przepisw T/N wykraczajcych poza minimalne wymogi prawa UE (**) Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajca ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007 r., str. 1 ) Niniejsza dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy zawierajce przepisy administracyjne i oglne wymagania techniczne homologacji wszystkich nowych pojazdw objtych jej zakresem zastosowania oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw, majc na uwadze uproszczenie ich rejestracji, sprzeday i dopuszczenia do ruchu na obszarze Wsplnoty. Niniejsza dyrektywa ustanawia rwnie przepisy dotyczce sprzeday i dopuszczania do stosowania czci i wyposaenia przeznaczonego do pojazdw, w odniesieniu do ktrych udzielono homologacji zgodnie z N -

Tre przepisu UE

Art. 1

Art. 2 ust. 1

Art. 2 ust. 2

niniejsz dyrektyw. Szczeglne wymagania techniczne dotyczce budowy i dziaania pojazdw okrela si, stosujc niniejsz dyrektyw, w aktach prawnych, ktrych wyczerpujcy wykaz znajduje si w zaczniku IV. Niniejsz dyrektyw stosuje si do homologacji typu pojazdw drogowych zaprojektowanych i zbudowanych w jednym lub kilku etapach, oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych zaprojektowanych i zbudowanych dla takich pojazdw. Niniejsz dyrektyw stosuje si rwnie do dopuszczenia indywidualnego takich pojazdw. Niniejsz dyrektyw stosuje si rwnie do czci i wyposaenia przeznaczonego do pojazdw objtych niniejsz dyrektyw. Niniejszej dyrektywy nie stosuje si do homologacji typu lub dopuszczenia indywidualnego nastpujcych pojazdw: a) cignikw rolniczych lub lenych okrelonych w dyrektywie 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu cignikw rolniczych lub lenych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, cznie z ich ukadami, czciami i oddzielnymi zespoami technicznymi, oraz przyczep zaprojektowanych i skonstruowanych tak, aby mogy by przez nie cignite; b) pojazdw czterokoowych okrelonych w dyrektywie 2002/24/WE Parlamentu

Art. 2 ust. 3

Art. 2 ust. 4

Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykoowych pojazdw mechanicznych. c) pojazdw szynowych. Homologacja typu lub dopuszczenie indywidualne na mocy niniejszej dyrektywy jest fakultatywna w przypadku nastpujcych pojazdw: a) pojazdw zaprojektowanych i zbudowanych do uytku przede wszystkim na placach budowy lub w kamienioomach, w obiektach portowych lub w portach lotniczych; b) pojazdw zaprojektowanych i zbudowanych do uytku si zbrojnych, obrony cywilnej, stray poarnej oraz sub odpowiedzialnych za utrzymanie porzdku publicznego; oraz c) maszyn samobienych; w zakresie w jakim pojazdy te speniaj wymagania niniejszej dyrektywy. Tego rodzaju dopuszczenia fakultatywne pozostaj bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Dopuszczenie indywidualne na mocy niniejszej dyrektywy jest fakultatywna w przypadku nastpujcych pojazdw: a) pojazdw przeznaczonych wycznie do wycigw drogowych; b) prototypw pojazdw uywanych na drodze na odpowiedzialno producenta w celu przeprowadzenia konkretnego programu testowego, pod warunkiem e

Art. 3

zostay one specjalnie zaprojektowane i zbudowane do tego celu. Na uytek niniejszej dyrektywy i aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV, chyba e w tych aktach prawnych podano inaczej: 1) "akt prawny" oznacza oddzieln dyrektyw lub rozporzdzenie, lub regulamin EKG ONZ zaczony do zrewidowanego porozumienia z 1958 r.; 2) "oddzielna dyrektywa lub rozporzdzenie" oznacza dyrektyw lub rozporzdzenie wymienione w zaczniku IV, cz I niniejszej dyrektywy. Okrelenie to obejmuje rwnie przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie; 3) "homologacja typu" oznacza procedur, w wyniku ktrej pastwo czonkowskie zawiadcza, e typ pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi; 4) "krajowa homologacja typu" oznacza procedur homologacji typu ustanowion prawem krajowym danego pastwa czonkowskiego; wano takiej homologacji jest ograniczona do terytorium tego pastwa czonkowskiego; 5) "homologacja typu WE" oznacza procedur, w wyniku ktrej pastwo czonkowskie zawiadcza, e typ pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i

Art. 2 i Art. 68ai ust. 1i2

60) kategoria pojazdu klasyfikacja pojazdu wedug wymaga homologacyjnych; 61) nowy pojazd pojazd fabrycznie nowy, ktry nie by zarejestrowany; 62) pastwo czonkowskie pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub pastwo czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 63) pojazd kompletny pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych, nie wymaga kompletacji; 64) pojazd marki SAM pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji wasnej; 65) pojazd produkowany w maych seriach pojazd produkowany w limitowanej liczbie, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; 66) pojazd niekompletny pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych powinien przej co najmniej jeden etap kompletacji; 67) pojazd skompletowany pojazd, ktry w celu spenienia wymaga technicznych oraz uzyskania zaoonych cech uytkowych powsta

wymaganiami technicznymi niniejszej dyrektywy i aktw prawnych wymienionych w zacznikach IV lub XI; 6) "dopuszczenie indywidualne" oznacza procedur, w wyniku ktrej pastwo czonkowskie zawiadcza, e konkretny pojazd, niezalenie od tego, czy jest on jedynym egzemplarzem, czy nie, jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi; 7) "homologacja wielostopniowa" oznacza procedur, w wyniku ktrej jedno lub wicej pastw czonkowskich zawiadcza, e w zalenoci od stanu kompletacji, niekompletny lub skompletowany typ pojazdu jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi niniejszej dyrektywy; 8) "homologacja typu krok po kroku" oznacza procedur homologacji pojazdu, ktr stanowi zbieranie krok po kroku caego zestawu wiadectw homologacji typu WE ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych zwizanych z pojazdem, co prowadzi w ostatnim etapie do homologacji caego pojazdu; 9) "jednostopniowa homologacja typu" oznacza procedur, ktr stanowi homologacja pojazdu jako caoci poprzez pojedyncze dziaanie; 10) "mieszana homologacja typu" oznacza procedur homologacji typu krok po kroku, podczas ktrej w ostatnim etapie

68)

69)

70)

71)

w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji; pojazd z kocowej partii produkcji pojazd bdcy czci zapasw producenta, ktry nie spenia wymaga technicznych z powodu zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu, a wiadectwo to utracio wano; wiadectwo homologacji typu wiadectwo homologacji typu EKG ONZ, wiadectwo homologacji typu pojazdu, wiadectwo homologacji typu WE; wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dokument wydany przez waciwy organ pastwa-strony Porozumienia dotyczcego przyjcia jednolitych wymaga technicznych dla pojazdw koowych, wyposaenia i czci, ktre mog by stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga, sporzdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), zwanego dalej Porozumieniem, stwierdzajcy, e typ przedmiotu wyposaenia lub czci spenia wymagania okrelone w regulaminach EKG ONZ stanowicych zaczniki do tego Porozumienia; wiadectwo homologacji typu pojazdu

homologacji caego pojazdu uzyskano homologacj jednego lub wicej ukadw, przy czym wiadectwo homologacji typu WE dla tych ukadw nie byo konieczne; 11) "pojazd silnikowy" oznacza napdzany mechanicznie pojazd, ktry porusza si dziki wasnemu napdowi, majcy co najmniej cztery koa, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osigajcy maksymaln prdko przekraczajc 25 km/h; 12) "przyczepa" oznacza kady pojazd na koach niemajcy wasnego napdu, zaprojektowany i skonstruowany tak, aby mg by cignity przez pojazd silnikowy; 13) "pojazd" oznacza kady pojazd silnikowy lub jego przyczep, jak okrelono w pkt 11 i 12; 14) "hybrydowy pojazd silnikowy" oznacza pojazd napdzany przez co najmniej dwa rne przetworniki energii i dwa rne zbiorniki energii (w pojedzie); 15) "hybrydowy pojazd elektryczny" oznacza hybrydowy pojazd, ktry do celw mechanicznego napdzania pobiera energi z obu nastpujcych rde energii znajdujcych si w pojedzie: - zuywalnego paliwa, urzdzenia do przechowywania energii/energii elektrycznej (akumulator, kondensator, koo zamachowe/generator itd.); 16) "maszyna samobiena" oznacza kady pojazd z wasnym napdem, ktry zosta zaprojektowany i zbudowany tak, e ze

dokument wydany przez waciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzajcy, e typ pojazdu spenia wymagania krajowej procedury homologacji typu pojazdu; 72) wiadectwo homologacji typu WE dokument wydany przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej stwierdzajcy, e typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposaenia lub czci, spenia wymagania zharmonizowanej unijnej procedury homologacji typu; 73) wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem dokument wydany przez waciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzajcy, e sposb montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej instalacji speniaj wymagania krajowej procedury homologacji typu; 74) typ pojazdu oznaczenie pojazdw jednej kategorii pojazdu, ktre nie rni si od siebie pod wzgldem istotnych cech, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68ah ust. 1; 75) wprowadzenie do obrotu odpatne albo nieodpatne przekazanie pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia lub czci po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wzgldu na swoj budow nie jest przeznaczony do przewozu pasaerw ani towarw. Maszyny zamocowane na podwoziu pojazdu silnikowego nie s uznawane za maszyny samobiene; 17) "typ pojazdu" oznacza pojazdy nalece do konkretnej kategorii, ktre nie rni si od siebie przynajmniej pod wzgldem istotnych cech wymienionych w zaczniku II sekcji B. Typ pojazdu moe zawiera warianty i wersje okrelone w zaczniku II sekcji B; 18) "pojazd podstawowy" oznacza kady pojazd, ktry jest uywany w pocztkowym etapie procesu wielostopniowej homologacji typu; 19) "pojazd niekompletny" oznacza kady pojazd, ktry w celu spenienia odpowiednich wymaga technicznych niniejszej dyrektywy wymaga kompletacji w przynajmniej jednym dalszym etapie; 20) "pojazd skompletowany" oznacza pojazd, ktry w rezultacie procesu wielostopniowej homologacji typu spenia odpowiednie wymagania techniczne niniejszej dyrektywy; 21) "pojazd kompletny" oznacza kady pojazd, ktry nie musi by skompletowany w celu spenienia odpowiednich wymaga technicznych niniejszej dyrektywy; 22) "pojazd z kocowej partii produkcji" oznacza kady pojazd bdcy czci zapasw, ktry nie moe by zarejestrowany, sprzedany lub dopuszczony do ruchu z powodu wejcia w ycie nowych

uytkownikowi; wariant pojazdu oznaczenie pojazdw jednego typu, ktre nie rni si od siebie co najmniej pod wzgldem istotnych cech, okrelonych w przepisach wydanych na postawie art. 68ai ust. 1; 77) wersja pojazdu - oznaczenie pojazdw jednego wariantu, o kompletacji okrelonej w opisie technicznym typu pojazdu w wiadectwie homologacji typu pojazdu albo wiadectwie homologacji typu WE pojazdu. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu;

76)

zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za:

5)

wymaga technicznych, ktrych nie obejmowaa jego homologacja; 23) "ukad" oznacza zbir urzdze poczonych w celu penienia jednej lub kilku konkretnych funkcji w pojedzie i ktry podlega wymaganiom zawartym w jakimkolwiek akcie prawnym; 24) "cz" oznacza urzdzenie podlegajce wymaganiom aktu prawnego, przewidziane jako cz pojazdu, ktre moe uzyska homologacj typu niezalenie od pojazdu, jeeli akt prawny wyranie to przewiduje; 25) "oddzielny zesp techniczny" oznacza urzdzenie podlegajce wymaganiom aktu prawnego, przewidziane jako cz pojazdu, ktre moe uzyska homologacj typu oddzielnie, jednak tylko w zwizku z jednym lub kilkoma okrelonymi typami pojazdw, jeeli akt prawny wyranie to przewiduje; 26) "oryginalne czci lub wyposaenie" oznaczaj czci lub wyposaenie, ktre wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi przewidzianymi przez producenta pojazdw dla produkcji czci lub wyposaenia zespou pojazdu, ktrego to dotyczy. Obejmuje to czci i wyposaenie, ktre wyprodukowano na tej samej linii produkcyjnej, co te czci i wyposaenie. Zakada si, chyba e wykazano co przeciwnego, e czci s oryginalnymi czciami, jeli producent czci zawiadczy, e czci te odpowiadaj jakoci czciom uywanym do montau pojazdu, ktrego to dotyczy, i zostay

a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych dotyczcych homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem lub przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska.

wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu; 27) "producent" oznacza osob lub jednostk, ktra jest odpowiedzialna wobec organu udzielajcego homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu lub udzielenia zezwolenia oraz za zapewnienie zgodnoci produkcji. Nie jest istotne, czy osoba lub jednostka bezporednio uczestniczy we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego podlegajcego procesowi homologacji; 28) "przedstawiciel producenta" oznacza osob fizyczn lub prawn ustanowion we Wsplnocie, ktra zostaa odpowiednio wyznaczona przez producenta do reprezentowania go przed organem udzielajcym homologacji oraz do dziaania w jego imieniu w sprawach objtych niniejsz dyrektyw; w przypadku odniesie do pojcia "producent" rozumie si przez to producenta lub jego przedstawiciela; 29) "organ udzielajcy homologacji" oznacza organ pastwa czonkowskiego, do kompetencji ktrego nale wszystkie aspekty homologacji typu pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego, lub dopuszczenia indywidualnego pojazdu, waciwy w sprawach wydawania zezwolenia, wydawania i, w odpowiednim przypadku, cofania wiadectw homologacji, oraz

dziaajcy jako punkt kontaktowy dla organw udzielajcych homologacji z innych pastw czonkowskich; waciwy do wyznaczenia sub technicznych i zapewniania, e producent spenia zobowizania dotyczce zgodnoci produkcji; 30) "waciwy organ" w art. 42 oznacza organ udzielajcy homologacji, organ wyznaczony lub organ akredytacyjny dziaajcy odpowiednio w ich imieniu; 31) "suba techniczna" oznacza organizacj lub jednostk wyznaczon przez organ udzielajcy homologacji pastwa czonkowskiego jako laboratorium badawcze w celu prowadzenia bada lub jako jednostk oceniajc zgodno w celu przeprowadzania oceny pocztkowej i innych bada lub kontroli w imieniu organu udzielajcego homologacji; organ udzielajcy homologacji moe rwnie sam peni te funkcje; 32) "wirtualna metoda testowania" oznacza symulacje komputerowe, w tym obliczenia dowodzce, e pojazd, ukad, cz lub oddzielny zesp techniczny spenia wymagania techniczne aktu prawnego. Do celw testowania metoda wirtualna nie wymaga uycia fizycznego pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego; 33) "wiadectwo homologacji typu" oznacza dokument, w ktrym organ udzielajcy homologacji oficjalnie zawiadcza, e homologowano typ pojazdu,

10

ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego; 34) "wiadectwo homologacji typu WE" oznacza wiadectwo okrelone w zaczniku VI lub w odpowiadajcym mu zaczniku do oddzielnej dyrektywy lub rozporzdzenia, przy czym formularz informacyjny zawarty w odpowiednim zaczniku do jednego z regulaminw EKG ONZ wymienionych w wykazie w czci I lub II zacznika IV do niniejszej dyrektywy uznawany jest za rwnowany; 35) "wiadectwo dopuszczenia indywidualnego" oznacza dokument, w ktrym organ udzielajcy homologacji zawiadcza, e homologowano konkretny pojazd; 36) "wiadectwo zgodnoci" oznacza dokument okrelony w zaczniku IX, wydany przez producenta i zawiadczajcy, e pojazd nalecy do serii typu homologowanego zgodnie z niniejsz dyrektyw, w momencie wyprodukowania jest zgodny ze wszystkimi aktami prawnymi; 37) "dokument informacyjny" oznacza dokument okrelony w zaczniku I lub III, lub w odpowiadajcym im zaczniku do oddzielnej dyrektywy lub rozporzdzenia, wskazujcy informacje, ktre maj by dostarczone przez wnioskodawc; moliwe jest dostarczenie dokumentu informacyjnego w formie elektronicznej; 38) "folder informacyjny" oznacza peny folder, w tym dokument informacyjny, plik,

11

Art. 4 ust. 1

dane, rysunki, fotografie itd., dostarczone przez wnioskodawc; moliwe jest dostarczenie folderu informacyjnego w formie elektronicznej; 39) "pakiet informacyjny" oznacza folder informacyjny wraz ze sprawozdaniami z bada lub innymi dokumentami dodanymi przez suby techniczne lub organ udzielajcy homologacji do folderu informacyjnego w ramach wykonywania ich funkcji; moliwe jest dostarczenie pakietu informacyjnego w formie elektronicznej; 40) "spis treci pakietu informacyjnego" oznacza dokument wymieniajcy zawarto pakietu informacyjnego, odpowiednio ponumerowan lub w inny sposb oznakowan w celu jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich stron; format tego dokumentu powinien przedstawia zestawienie kolejnych etapw przeprowadzania homologacji typu WE, w szczeglnoci daty poprawek i aktualizacji. Pastwa czonkowskie zapewniaj, aby producenci wnioskujcy o udzielenie homologacji wypeniali swoje obowizki wynikajce z niniejszej dyrektywy.

Art. 68c Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, ust. 1 przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4. Art. 68i Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 transportu wydaje lub zmienia: pkt 1-3 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeeli: a) wiadectwa homologacji typu

Art. 4 ust. 2

Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji tylko takim pojazdom, czciom, ukadom lub oddzielnym zespoom technicznym, ktre speniaj wymagania niniejszej dyrektywy.

12

przedmiotw wyposaenia lub czci pojazdu potwierdzaj, e dany typ pojazdu odpowiada wymaganiom technicznym i warunkom okrelonym w pkt 2 i 3, b) protok z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii pojazdu, c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 5, nie zagraaj bezpieczestwu ruchu drogowego lub ochronie rodowiska; 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm);

13

3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w przepisach rozdziau 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji Art. 4 ust. 3 Pastwa czonkowskie rejestruj lub zezwalaj na sprzeda lub dopuszczenie do ruchu tylko takich pojazdw, czci i oddzielnych zespow technicznych, ktre speniaj wymagania niniejszej dyrektywy. Pastwa czonkowskie nie zabraniaj, nie ograniczaj ani nie utrudniaj rejestracji, sprzeday, dopuszczenia do korzystania lub uycia na drogach pojazdw, czci lub oddzielnych zespow technicznych z powodw zwizanych z aspektami ich budowy i funkcjonowania objtych niniejsz dyrektyw, jeli speniaj one jej wymagania. T Art. 68k ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 68k ust. 2, art. 72 ust. 1 pkt 3 i 4 Art. 68k. 1. Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 1) wiadectwa homologacji typu w przypadku gdy: a) pojazd, przedmiot wyposaenia lub cz nie spenia warunkw, o ktrych mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 - 3, 2. Minister waciwy do spraw transportu odmawia zmiany wiadectwa homologacji typu w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2. Art. 72 ust. 1 pkt 3 i 4 3) wiadectwa zgodnoci WE albo wiadectwa zgodnoci wraz z owiadczeniem zawierajcym dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu, albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu jeeli s wymagane; -

14

4) zawiadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez waciwy organ pastwa czonkowskiego, potwierdzajcego wykonanie oraz termin wanoci badania technicznego.

Art. 4 ust. 4

Pastwa czonkowskie powouj lub wyznaczaj organy waciwe w sprawach dotyczcych homologacji i notyfikuj Komisji takie powoanie lub wyznaczenie zgodnie z art. 43. Akt notyfikacji dotyczcy organw udzielajcych homologacji zawiera nazw, adres, w tym adres elektroniczny, oraz zakresy odpowiedzialnoci.

Art. 68t ust. 1, ust. 2, art. 68w ust. 6 pkt 1

Art. 68t. 1. Jednostk waciw do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest podmiot wyznaczony przez ministra waciwego do spraw transportu, zwany dalej jednostk uprawnion. 2. Do zada jednostki uprawnionej, odpowiednio do zakresu uprawnienia, naley: 1) w zakresie homologacji: a) przeprowadzanie bada homologacyjnych typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, b) przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) w

zakresie jednostkowego

dopuszczenia pojazdu

15

przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych pojazdw, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 4) w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych przez przedmiot wyposaenia lub cz. Art. 68w. 6. Informacj dotyczc nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej oraz zmian tych danych, minister waciwy do spraw transportu, przekazuje niezwocznie odpowiednio: 1) Komisji Europejskiej; Art. 5 ust. 1 Producent jest odpowiedzialny przed organem udzielajcym homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji i za zapewnienie zgodnoci produkcji, niezalenie od tego, czy bezporednio uczestniczy on we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego. T Art. 68c ust. 1 i 4, Art. 68e ust. 3 pkt 111, Art. 68f ust. 1 Art. 68h Art. 68l ust. 1 Art. 68p ust. 1, 2,5,7 i 8 Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii ; 2) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 3) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii -

16

Europejskiej; 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68e. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu (albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem), nastpuje na wniosek odpowiednio producenta (albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem). Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile

17

wystpuj; instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b) owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c) wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem 6)

18

- zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68f. 1. Do wniosku o wydanie wiadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w ktrym w przedmiocie wyposaenia lub czci zastosowano nowatorskie rozwizania konstrukcyjne lub technologie, ktre nie speniaj wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji typu, producent docza rwnie: 1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiza konstrukcyjnych lub technologii; 2) opis zastosowanych rozwiza i ich wpyw na bezpieczestwo i ochron rodowiska; 3) opis przeprowadzonych bada oraz ich wyniki wykazujce, e zapewniono przynajmniej rwnowany poziom bezpieczestwa i ochrony rodowiska w stosunku do wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji. Art. 68h. Producent, ktry uzyska wiadectwo

19

homologacji typu WE pojazdu w innym ni Rzeczpospolita Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, wprowadzajcy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe pojazdy, jest obowizany, za opat, przekaza ministrowi waciwemu do spraw transportu dane i informacje o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu lub jego zmianie oraz wykaz danych i informacji o pojedzie niezbdnych do rejestracji pojazdu. Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci. Art. 68p. 1. Jeeli producent, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, stwierdzi w pojedzie wprowadzonym do obrotu zagroenia dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska, jest obowizany niezwocznie powiadomi o tym ministra waciwego do spraw transportu oraz

20

podj dziaania polegajce na usuniciu tych zagroe. 2. W celu usunicia zagroe, o ktrych mowa w ust. 1, producent: 1) opracowuje plan dziaa majcych na celu usunicie zagroe zawierajc w nim zakres i harmonogram czynnoci; 2) uzgadnia plan dziaa z ministrem waciwym do spraw transportu; 3) informuje waciciela lub posiadacza pojazdu, o koniecznoci sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach serwisowych producenta i w przypadku stwierdzenia zagroe podejmuje dziaania majce na celu ich usunicie. 5. Producent informuje ministra waciwego do spraw transportu o: 1) realizacji dziaa w celu usunicia stwierdzonych zagroe w terminach wskazanych przez ministra waciwego do spraw transportu; 2) zakoczeniu dziaa, przedstawiajc sprawozdanie z przeprowadzonych dziaa. 7. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych zagroeniach w pojazdach wprowadzonych do obrotu na podstawie wydanego przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, minister waciwy do spraw transportu informuje producenta o stwierdzonych zagroeniach. Przepisy ust. 1 5 stosuje si odpowiednio. 8. Koszty dziaa zwizanych z usuniciem zagroe, ponosi producent pojazdu.

21

Art. 5 ust. 2

W przypadku homologacji wielostopniowej kady producent jest odpowiedzialny za homologacj i zgodno produkcji ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych dodanych na etapie dokonywanej przez niego kompletacji pojazdu. Producent zmieniajcy czci lub ukady, ktre zostay homologowane na wczeniejszych etapach, jest odpowiedzialny za homologacj i zgodno produkcji tych czci i ukadw.

art. 68c ust. 1 i 4 Art. 68e ust. 3, pkt 111, Art. 68f ust. 1, Art. 68h Art. 68l ust. 1, Art. 68p

Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii ; 2) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 3) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej; 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68e. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu (albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem), nastpuje na wniosek odpowiednio producenta (albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem.) Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest

22

wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a) wiadectw zgodnoci

23

WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b) owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c) wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68f. 1. Do wniosku o wydanie wiadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w ktrym w przedmiocie wyposaenia lub czci zastosowano nowatorskie rozwizania konstrukcyjne lub technologie, ktre nie speniaj wymaga okrelonych w przepisach

24

dotyczcych homologacji typu, producent docza rwnie: 1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiza konstrukcyjnych lub technologii; 2) opis zastosowanych rozwiza i ich wpyw na bezpieczestwo i ochron rodowiska; 3) opis przeprowadzonych bada oraz ich wyniki wykazujce, e zapewniono przynajmniej rwnowany poziom bezpieczestwa i ochrony rodowiska w stosunku do wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji. Art. 68h. Producent, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu w innym ni Rzeczpospolita Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, wprowadzajcy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe pojazdy, jest obowizany, za opat, przekaza ministrowi waciwemu do spraw transportu dane i informacje o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu lub jego zmianie oraz wykaz danych i informacji o pojedzie niezbdnych do rejestracji pojazdu. Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych

25

podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci. Art. 68p. 1. Jeeli producent, ktry uzyska wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, stwierdzi w pojedzie wprowadzonym do obrotu zagroenia dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska, jest obowizany niezwocznie powiadomi o tym ministra waciwego do spraw transportu oraz podj dziaania polegajce na usuniciu tych zagroe. 2. W celu usunicia zagroe, o ktrych mowa w ust. 1, producent: 1) opracowuje plan dziaa majcych na celu usunicie zagroe zawierajc w nim zakres i harmonogram czynnoci; 2) uzgadnia plan dziaa z ministrem waciwym do spraw transportu; 3) informuje waciciela pojazdu lub posiadacza pojazdu, o koniecznoci sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach serwisowych producenta i w przypadku stwierdzenia zagroe podejmuje dziaania majce na celu ich usunicie. 5. Producent informuje ministra waciwego do spraw transportu o: 1) realizacji dziaa w celu usunicia stwierdzonych zagroe w terminach wskazanych przez ministra waciwego

26

do spraw transportu; 2) zakoczeniu dziaa, przedstawiajc sprawozdanie z przeprowadzonych dziaa. 7. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych zagroeniach w pojazdach wprowadzonych do obrotu na podstawie wydanego przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, minister waciwy do spraw transportu informuje producenta o stwierdzonych zagroeniach. Przepisy ust. 1 5 stosuje si odpowiednio. 8. Koszty dziaa zwizanych z usuniciem zagroe, ponosi producent pojazdu. Art. 5 ust. 3 Do celw niniejszej dyrektywy producent ustanowiony poza Wsplnot wyznacza przedstawiciela ustanowionego we Wsplnocie do reprezentowania go przed organem udzielajcym homologacji. T Art. 68i Art. 68i. 2. Producentowi, ktrego siedziba ust. 2 znajduje si poza terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej minister waciwy do spraw transportu wydaje wiadectwo homologacji typu WE, jeeli producent posiada upowanionego przedstawiciela na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, do reprezentowania go w sprawach homologacji. Art. 68c ust. 1 i 4 Art. 68e ust. 1, 2, 3 pkt 111, Art. 68ai ust. 1i2 Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w -

Art. 6 ust. 1

Producent moe wybra jedn nastpujcych procedur: a) homologacj typu krok po kroku; b) jednostopniow homologacj typu; c) mieszan homologacj typu.

27

odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii ; 2) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 3) uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej; 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68e. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu. 2. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem nastpuje za opat. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie

28

zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.;

29

10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b) owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c) wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze

30

homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia

31

dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 6 ust. 2 Wniosek o udzielenie homologacji typu krok po kroku skada si z folderu informacyjnego zawierajcego informacje wymagane zgodnie z zacznikiem III i kompletnego zestawu wiadectw homologacji typu wymaganych zgodnie z kadym majcym zastosowanie aktem prawnym wymienionym w zaczniku IV lub w zaczniku XI. W przypadku homologacji typu ukadu lub oddzielnego zespou technicznego, zgodnie z obowizujcymi aktami prawnymi, organ udzielajcy homologacji ma dostp do pakietu informacyjnego, dopki nie zostanie udzielona homologacja lub nie zostanie wydana odmowa jej udzielenia. T Art. 68e ust. 3 pkt 111, Art. 68ai ust. 1 i2 Art. 68e. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; -

32

6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a)wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b)owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c)wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich

33

podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy

34

rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 6 ust. 3 Wniosek o udzielenie jednostopniowej homologacji typu skada si z folderu informacyjnego zawierajcego odpowiednie informacje wymagane zgodnie z zacznikiem I, w zwizku z aktami prawnymi wymienionymi w zaczniku IV lub w zaczniku XI oraz, w odpowiednich przypadkach, w czci II zacznika III. T Art 68e ust. 3 pkt 111, Art. 68ai ust. 1i2 Art.68e.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; -

35

2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a)wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w

36

przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b)owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c) wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori,

37

typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska.

38

Art. 6 ust. 4

W przypadku procedury mieszanej homologacji typu organ udzielajcy homologacji moe zwolni producenta z obowizku sporzdzania jednego lub kilku wiadectw homologacji typu WE ukadw, pod warunkiem e do folderu informacyjnego zostay doczone okrelone w zaczniku I szczegowe dane, wymagane do homologacji tych ukadw podczas fazy homologacji pojazdu, w ktrym to przypadku kade wiadectwo homologacji typu WE, z ktrego organ zrezygnowa, zastpuje si sprawozdaniem z bada.

Art. 68e ust. 1,2, 3 pkt 111, Art. 68ai ust. 1i2

Art. 68e. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu . 2. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem nastpuje za opat. 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane;

39

5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: d) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, e) owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu

40

- zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400

41

euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 6 ust. 5 Bez uszczerbku dla ust. 2, 3 i 4 do celw homologacji wielostopniowej dostarcza si nastpujcych informacji: a) w pierwszym etapie te czci folderu informacyjnego i wiadectw homologacji typu WE wymagane dla pojazdu kompletnego, ktre s istotne dla stanu kompletacji pojazdu podstawowego; b) w etapie drugim i kolejnych te czci T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; -

42

folderu informacyjnego i wiadectw homologacji typu WE, ktre odpowiadaj biecemu stanowi wytworzenia, wraz z kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu wydanego w poprzednim etapie wytworzenia; ponadto producent dostarcza szczegowe dane dotyczce zmian i uzupenie dokonanych przez niego w pojedzie. Informacje wymienione w lit. a) i b) mog zosta dostarczone zgodnie z procedur mieszan homologacji typu okrelon w ust. 4.

4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska.

43

Art. 6 ust. 6

Producent skada wniosek do organu udzielajcego homologacji. Dla konkretnego typu pojazdu mona zoy tylko jeden wniosek i tylko w jednym pastwie czonkowskim. Dla kadego typu podlegajcego homologacji skadany jest odrbny wniosek.

Art. 68e ust. 3 pkt 9 i ust. 4, art. 68k ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 68m ust. 1 pkt 2

Art. 68.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. 4. Wniosek o wydanie zmiany do wiadectwa homologacji typu, skada si wycznie w pastwie, ktre wydao to wiadectwo homologacji typu. Art. 68k. 1. Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 1) wiadectwa homologacji typu w przypadku gdy: a) zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, na dany typ; Art. 68m. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 2) uzyskania informacji, e przed dniem

44

wydania tego wiadectwa zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu pojazdu; Art. 6 ust. 7 Organ udzielajcy homologacji moe, podajc uzasadnienie, wezwa producenta do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji niezbdnych do podjcia decyzji w sprawie wymaganych bada lub do uproszczenia ich przeprowadzania Producent udostpnia organowi udzielajcemu homologacji tyle pojazdw, ile jest konieczne do umoliwienia satysfakcjonujcego przeprowadzenia procedury homologacji typu T Art. 68e Art. 68e. 5. Minister waciwy do spraw ust. 5 transportu moe w uzasadnionych przypadkach, wezwa producenta do przedstawienia dodatkowych dokumentw, niezbdnych do wydania decyzji w sprawie wiadectwa homologacji typu. Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, -

Art. 6 ust. 8

45

b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 7 ust. 1 Producent skada wniosek do organu udzielajcego homologacji. W odniesieniu do konkretnego typu ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego mona zoy tylko jeden wniosek i tylko w jednym pastwie czonkowskim. Dla kadego typu podlegajcego homologacji skadany jest odrbny wniosek. T Art. 68e ust. 3 pkt 9 i ust. 4 Art.68.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o -

46

Art. 7 ust. 2

Do wniosku docza si folder informacyjny, ktrego zawarto okrelona jest w oddzielnych dyrektywach lub rozporzdzeniach.

nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. 4. Wniosek o wydanie zmiany do wiadectwa homologacji typu, skada si wycznie w pastwie, ktre wydao to wiadectwo homologacji typu. Art. 68e Art.68.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa ust. 3 homologacji typu albo wiadectwa pkt 1-11 homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z

47

uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: f) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, g) owiadcze o danych i informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych

48

Art. 7 ust. 3

Organ udzielajcy homologacji moe, podajc uzasadnienie, wezwa producenta do dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji niezbdnych do podjcia decyzji w sprawie wymaganych bada lub do uproszczenia ich przeprowadzania. Producent udostpnia organowi udzielajcemu homologacji tyle pojazdw, czci lub oddzielnych zespow technicznych, ile zgodnie z odpowiednimi oddzielnymi dyrektywami lub rozporzdzeniami jest koniecznych do przeprowadzenia wymaganych bada.

przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68e Art. 68e. 5. Minister waciwy do spraw ust. 5 transportu moe w uzasadnionych przypadkach, wezwa producenta do przedstawienia dodatkowych dokumentw, niezbdnych do wydania decyzji w sprawie wiadectwa homologacji typu. Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za:

Art. 7 ust. 4

49

a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 8 ust. 1 Pastwa czonkowskie nie mog udziela homologacji typu WE bez uprzedniego sprawdzenia, czy odpowiednio i w sposb satysfakcjonujcy przeprowadzono procedury, o ktrych mowa w art. 12. T Art. 68i ust. 1 pkt 1-3 i art. 68q ust. 1 pkt 1 Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeeli: a) wiadectwa homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub 1

50

czci pojazdu potwierdzaj, e dany typ pojazdu odpowiada wymaganiom technicznym i warunkom okrelonym w pkt 2 i 3, b) protok z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii pojazdu, c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 5, nie zagraaj bezpieczestwu ruchu drogowego lub ochronie rodowiska; 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym

51

okrelonym w rozdziale 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.1)); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w przepisach rozdziau 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji. Art. 68r. 1. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 1) przed wydaniem wiadectwa homologacji typu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji, wskazanych przez producenta w deklaracji, o ktrej

52

mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit a; Art. 8 ust. 2 Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji typu WE zgodnie z art. 9 i 10. T Art. 68i ust. 1 pkt 1-3, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, jeeli: a) wiadectwa homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci pojazdu potwierdzaj, e dany typ pojazdu odpowiada wymaganiom technicznym i warunkom okrelonym w pkt 2 i 3, b) protok z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii pojazdu, c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 5, nie zagraaj bezpieczestwu ruchu drogowego lub ochronie rodowiska; 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych -

53

potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: d) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, e) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 2, f) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.1)); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: d) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, e) warunkom technicznym okrelonym w przepisach rozdziau 2, f) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia:

54

1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa;

55

3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 8 ust. 3 Pastwo czonkowskie moe odmwi udzielenia homologacji typu WE, jeli stwierdzi, e typ pojazdu, ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego stanowi powane zagroenie dla bezpieczestwa drogowego lub powanie szkodzi rodowisku naturalnemu lub zdrowiu publicznemu, nawet jeli jest zgodny z wymaganymi przepisami. W tym przypadku przesya natychmiast innym pastwom czonkowskim i Komisji szczegow dokumentacj wyjaniajc powody swojej decyzji i zawierajc dowody potwierdzajce jego ustalenia. wiadectwa homologacji typu WE s ponumerowane zgodnie z metod okrelon w zaczniku VII. N -

Art.. 8 ust. 4

Art Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji;

56

6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 8 ust. 5 Organ udzielajcy homologacji wysya w terminie 20 dni roboczych do organw udzielajcych homologacji w innych pastwach czonkowskich kopi wiadectwa T Art. 68q Art. 68q.1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) pastw czonkowskich Unii Europejskiej: -

57

homologacji typu WE pojazdu wraz z zacznikami, dla kadego typu pojazdu, ktremu udzieli homologacji. Wydruk mona zastpi plikiem elektronicznym.

a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od

58

producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2.Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacj Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE

59

pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 8 ust. 6 Organ udzielajcy homologacji informuje niezwocznie organy udzielajce homologacji innych pastw czonkowskich o kadej odmowie lub cofniciu homologacji pojazdu, uzasadniajc swoj decyzj. T Art. 68q Art. 68q.1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny -

60

niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2.Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacj Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji

61

typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 8 ust. 7 Organ udzielajcy homologacji wysya co trzy miesice do organw udzielajcych homologacji w innych pastwach czonkowskich wykaz homologacji typu WE ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego, ktrych udzieli, ktre zmieni, ktrych udzielenia odmwi lub ktre cofn w poprzedzajcym okresie. Wykaz zawiera T Art. 68q Art. 68q.1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE -

62

szczegowe dane okrelone w zaczniku XIV.

pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na

63

dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2.Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacj Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska

64

pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 8 ust. 8 Na prob innego pastwa czonkowskiego pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, wysya w terminie 20 dni roboczych od otrzymania tej proby kopi danego wiadectwa homologacji typu WE wraz z zacznikami. Wydruk mona zastpi plikiem elektronicznym. T Art. 68q Art. 68q.3. Minister waciwy do spraw ust. 3 transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa -

Art. 9 ust. 1

Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji typu WE w odniesieniu do: a) typu pojazdu, ktry odpowiada szczegowym danym zawartym w folderze informacyjnym i ktry spenia wymagania techniczne okrelone w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w zaczniku IV; b) typu pojazdu specjalnego, ktry odpowiada szczegowym danym zawartym w folderze informacyjnym i ktry spenia wymagania techniczne okrelone w odpowiednich aktach prawnych, wymienionych w zaczniku XI. Zastosowanie maj procedury okrelone w zaczniku V.

65

homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 2 Pastwa czonkowskie udzielaj wielostopniowej homologacji typu w odniesieniu do typw pojazdu niekompletnego lub skompletowanego, ktry odpowiada szczegowym danym zawartym w folderze informacyjnym i ktry spenia wymagania techniczne okrelone w odpowiednich aktach prawnych, T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w -

66

wymienionych w zaczniku IV lub w zaczniku XI, biorc pod uwag stan kompletacji pojazdu. Wielostopniowa homologacja typu ma zastosowanie rwnie w przypadku nowych pojazdw przerabianych lub modyfikowanych przez innego producenta. Zastosowanie maj procedury okrelone w zaczniku XVII.

procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i

67

ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 3 W odniesieniu do kadego typu pojazdu organ udzielajcy homologacji: a) uzupenia wszystkie odpowiednie sekcje wiadectwa homologacji typu WE, w tym doczony do niego arkusz wynikw bada, zgodnie ze wzorem okrelonym w zaczniku VIII; b) sporzdza lub weryfikuje spis treci pakietu informacyjnego; c) niezwocznie wydaje wnioskodawcy kompletne wiadectwo wraz z zacznikami. T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw -

68

wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 4 W przypadku ograniczenia wanoci wiadectwa homologacji typu WE lub wyczenia wymaga okrelonych przepisw aktw prawnych zgodnie z art. 20 lub 22 lub zacznikiem XI, w wiadectwie homologacji typu WE okrela si te ograniczenia lub wyczenia. T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy -

69

czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 5 Jeeli szczegowe dane w folderze informacyjnym okrelaj przepisy dotyczce pojazdw specjalnych, okrelone w zaczniku IX, informacj o tych przepisach umieszcza si w wiadectwie homologacji typu WE. T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, -

70

b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 6 W przypadku wyboru przez producenta procedury mieszanej homologacji typu, organ udzielajcy homologacji uzupenia w czci III T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych -

71

dokumentu informacyjnego, ktrego wzr zawarty jest w zaczniku III, odniesienia do sprawozda z okrelonych przez akty prawne bada, dla ktrych nie jest dostpne wiadectwo homologacji typu WE.

obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji;

72

4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 9 ust. 7 W przypadku wyboru przez producenta procedury jednostopniowej homologacji typu organ udzielajcy homologacji sporzdza wykaz obowizujcych aktw prawnych wedug wzoru zawartego w dodatku do zacznika VI i zacza go do wiadectwa homologacji typu WE. T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: -

73

1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 10 ust. 1 Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji typu WE w odniesieniu do ukadu, ktry odpowiada szczegowym danym zawartym w folderze informacyjnym i ktry spenia wymagania techniczne okrelone w odpowiedniej oddzielnej dyrektywie lub rozporzdzeniu, wymienionym w zaczniku IV lub w zaczniku XI. T Art. 68e ust. 1 art. 68i ust. 1 pkt 2 i 3 Art. 68e. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu. Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym -

74

rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 10 ust. 2 Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji typu WE czci lub oddzielnego zespou technicznego w odniesieniu do czci lub oddzielnego zespou technicznego, ktry odpowiada szczegowym danym zawartym w folderze informacyjnym i ktry spenia wymagania techniczne okrelone w T Art. 68e ust. 1 i art. 68i ust. 1 pkt 2 i 3 Art. 68e. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu . -

75

odpowiedniej oddzielnej dyrektywie lub rozporzdzeniu, wymienionym w zaczniku IV.

Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w

76

ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji. Art. 10 ust. 3 Jeeli homologacja typu ukadu w odniesieniu do pojazdu obejmuje czci lub oddzielne zespoy techniczne niezalenie od tego, czy s one przeznaczone do napraw, przegldw lub konserwacji pojazdw, nie wymaga si dodatkowej homologacji czci lub oddzielnego zespou technicznego, chyba e przewiduje to odpowiedni akt prawny. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit -

77

Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 10 ust. 4 Jeeli cz lub oddzielny zesp techniczny spenia swoje funkcje lub ma szczeglne cechy jedynie w poczeniu z innymi czciami pojazdu i z tego wzgldu zgodno z jednym lub kilkoma wymaganiami moe zosta zweryfikowana tylko wtedy, gdy cz lub oddzielny zesp techniczny dziaa w poczeniu z t inn czci pojazdu, zakres homologacji typu WE czci lub oddzielnego zespou technicznego jest odpowiednio ograniczany. W takich przypadkach wiadectwo homologacji WE okrela wszelkie ograniczenia dotyczce stosowania i wskazuje specjalne warunki montau. W przypadku gdy taka cz lub oddzielny zesp techniczny jest montowana przez producenta, zgodno z wszelkimi ograniczeniami dotyczcymi stosowania lub warunkami montau jest weryfikowana podczas homologowania pojazdu. T Art.68e ust. 3 pkt 5 Art. 68n ust. 1 pkt 3 Art. 68ai ust. 1i2 Art.68.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 5)informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj. Art. 68n.1. Producent nowych pojazdw jest obowizany: 3)zamieci w instrukcji obsugi lub podrczniku uytkownika informacje zawierajcej ograniczenia lub specjalne -

78

warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit

79

Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 11 ust. 1 Zgodno z przepisami technicznymi okrelonymi w niniejszej dyrektywie i w aktach prawnych okrelonych w zaczniku IV wykazuje si poprzez odpowiednie badania przeprowadzane przez wyznaczone suby techniczne. Procedury bada, specjalne wyposaenie i narzdzia niezbdne do przeprowadzania tych bada s okrelane w kadym z aktw prawnych. T Art. 68i ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 i 3, art. 68u ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3, art. 68ah i art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub wiadectwo homologacji typu WE pojazdu jeeli: b) protok z badania homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii pojazdu, 2)wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ

80

przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.); 3)wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 68u. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne na wniosek producenta (albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania

81

gazem). 2. Do wniosku producent zacza: 1) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; 2) kopie wymaganych wiadectw homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, lub innych dokumentw potwierdzajcych spenienie warunkw stanowicych podstaw do wydania wiadectwa homologacji typu; 3) kopie wymaganych dokumentw okrelonych w regulaminach EKG ONZ. Art. 68ah. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowe

wymagania, jakie powinien spenia podmiot wnioskujcy o wydanie uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, w zakresie warunkw lokalowych, rodkw i wyposaenia; i tryb przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w art. 68w ust. 4 oraz art. 68x ust. 1; ktrym mowa w art. 68x ust. 3;

2) sposb

3) wzr sprawozdania oceniajcego, o 4) wysoko opat za wydanie i zmian


uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 10000 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia:

82

1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) zakres uprawnienia; 3) czynnoci administracyjne oraz koszty zwizane z wydaniem uprawnienia;

4) czynnoci oraz koszty zwizane z


przeprowadzaniem kontroli. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu, 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b) kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400

83

euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 11 ust. 2 Wymagane badania przeprowadza si na pojazdach, czciach i oddzielnych zespoach technicznych, ktre s reprezentatywne dla typu, ktry podlega homologacji. W porozumieniu z organem udzielajcym homologacji producent moe jednak wybra pojazd, ukad, cz lub oddzielny zesp techniczny, ktry nie jest reprezentatywny dla typu podlegajcego homologacji, ale ma kilka T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; -

84

najbardziej niekorzystnych cech w odniesieniu do wymaganego poziomu osigw. Podjcie decyzji podczas procesu selekcji mona wspomc wirtualnymi metodami testowania.

4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu

85

bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 11 ust. 3 Na wniosek producenta, w odniesieniu do aktw prawnych wymienionych w zaczniku XVI oraz w porozumieniu z organem udzielajcym homologacji, mona stosowa wirtualne metody testowania jako alternatyw dla procedur bada, o ktrych mowa w ust. 1. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: -

86

1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 11 ust. 4 Warunki oglne, ktre musz spenia wirtualne metody testowania, okrela dodatek 1 do zacznika XVI. Dodatek 2 do zacznika XVI okrela dla kadego z aktw prawnych wymienionych w tym zaczniku zwizane z tym aktem szczeglne warunki bada i przepisy administracyjne. T Art 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; -

87

6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 77) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 11 ust. 5 Komisja sporzdza wykaz aktw prawnych, w przypadku ktrych dopuszcza si wirtualne metody testowania, oraz zwizane z tymi N -

88

Art. 12 ust. 1

aktami szczeglne warunki i przepisy administracyjne. rodki te, majce na celu zmian innych ni istotne elementw niniejszej dyrektywy, m.in. poprzez jej uzupenienie, s okrelane i aktualizowane zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2. Pastwo czonkowskie, ktre udziela homologacji typu WE, podejmuje niezbdne rodki, zgodnie z zacznikiem X, w celu zweryfikowania, w zalenoci od potrzeby we wsppracy z organami udzielajcymi homologacji innych pastw czonkowskich, czy podjto odpowiednie dziaania dla zapewnienia, e produkcja pojazdw, ukadw, czci lub oddzielnych zespow technicznych, w odpowiednim przypadku, odpowiada homologowanemu typowi.

Art. 68m ust. 1 i 2, Art. 68r, art. 68s, art. 68ac

Art. 68m. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 1) negatywnego wyniku kontroli zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, c) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2)uzyskania informacji, e przed dniem wydania tego wiadectwa zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu pojazdu; 3)niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu wzywa producenta do usunicia niezgodnoci, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia niezgodnoci w tym terminie, minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu. Art. 68r. 1. Minister waciwy do spraw

89

transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 1) przed wydaniem wiadectwa homologacji typu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji, wskazanych przez producenta w deklaracji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit a; 2)przed wydaniem wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci sposobu montau, wskazanych w deklaracji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit.b 3)w przypadku uzyskania informacji o: a) wyprodukowaniu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji typu, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b)dokonaniu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem niezgodnie z warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do

90

wiadectwa homologacji typu WE, w przypadku uznania za zasadne zastrzee zgoszonych przez inne ni Rzeczpospolita Polska pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktre uzna za zasadne. 3. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 4. Minister waciwy do spraw transportu, moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Art. 68s. W przypadku otrzymania zastrzee do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, na ktre zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie przekazuje te zastrzeenia do waciwego organu pastwa, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE. Art. 68ac. 1. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu przedmiotu wyposaenia lub czci: 1) przed wydaniem zezwolenia na

91

dopuszczenie do obrotu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji; 2) w przypadku uzyskania informacji o wyprodukowaniu przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z warunkami okrelonymi w zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 2. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli zgodnoci produkcji, minister waciwy do spraw transportu, wzywa producenta do usunicia brakw, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia brakw minister waciwy do spraw transportu cofa zezwolenie. 4. Minister waciwy do spraw transportu, moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia lub czci. Art. 12 ust. 2 Pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, podejmuje niezbdne rodki, zgodnie z zacznikiem X, w odniesieniu do homologacji, w celu zweryfikowania, w zalenoci od potrzeby we wsppracy z organami udzielajcymi homologacji innych pastw czonkowskich, T Art. 68r Art. 68r. 1. Minister waciwy do spraw i art. transportu przeprowadza kontrol zgodnoci 68ai ust. produkcji typu pojazdu, przedmiotu 1i2 wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 1) przed wydaniem wiadectwa homologacji -

92

czy dziaania, o ktrych mowa w ust. 1, s wci odpowiednie i czy produkcja pojazdw, ukadw, czci lub oddzielnych zespow technicznych, w odpowiednim przypadku, nadal odpowiada homologowanemu typowi. Weryfikacja suca zapewnieniu, e produkty odpowiadaj homologowanym typom, ogranicza si do procedur okrelonych w zaczniku X i w aktach prawnych zawierajcych szczeglne wymagania. W tym celu organ udzielajcy homologacji pastwa czonkowskiego, ktre udzielio homologacji typu WE, moe przeprowadza wszelkie testy i badania okrelone w kadym z aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV lub zaczniku XI na prbkach pobranych u producenta, w tym w zakadzie produkcyjnym.

typu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji, wskazanych przez producenta w deklaracji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit a; 2)przed wydaniem wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci sposobu montau, wskazanych w deklaracji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit.b 3)w przypadku uzyskania informacji o: a) wyprodukowaniu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji typu, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b)dokonaniu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem niezgodnie z warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu WE, w przypadku uznania za zasadne zastrzee zgoszonych przez inne ni Rzeczpospolita Polska pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktre uzna za

93

zasadne. 3. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 4. Minister waciwy do spraw transportu, moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 77) wysoko opat za:

94

a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 12 ust. 3 Pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, przyjmuje niezbdne rodki, wcznie z cofniciem homologacji typu, aby zapewni waciwe stosowanie procedury zgodnoci produkcji, w przypadku gdy stwierdzi, e dziaania, o ktrych mowa w ust. 1, nie s stosowane, odbiegaj znacznie od T Art. 68m ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 68s Art. 68m. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 1) negatywnego wyniku kontroli zgodnoci: a)produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia -

95

ustalonych dziaa i planw kontroli lub przestay by stosowane, mimo i nie przerwano produkcji.

lub czci, b)sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2) uzyskania informacji, e przed dniem wydania tego wiadectwa zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, w odniesieniu do tego samego typu pojazdu; 3) niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu wzywa producenta do usunicia niezgodnoci, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia niezgodnoci w tym terminie, minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu. Art. 68s. W przypadku otrzymania zastrzee do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, na ktre zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie przekazuje te zastrzeenia do waciwego organu pastwa, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE.

Art. 13 ust. 1

1. Producent niezwocznie informuje pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, o kadej zmianie szczegowych danych zawartych w

Art. 68l Art. 68l. 1. Producent jest obowizany ust. 1 niezwocznie powiadomi ministra waciwego pkt 1 do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji

96

pakiecie informacyjnym. Zgodnie z przepisami niniejszego rozdziau to pastwo czonkowskie podejmuje decyzj o dalszym sposobie postpowania. W stosownym przypadku pastwo czonkowskie moe zdecydowa, po konsultacji z producentem, o udzieleniu nowej homologacji typu WE.

zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa. T Art. 68e Art. 68e. 4. Wniosek o wydanie zmiany do ust. 4 wiadectwa homologacji typu, skada si wycznie w pastwie, ktre wydao to wiadectwo homologacji typu. Art. 68k ust. 2, Art. 68l ust. 1-3 Art. 68k.2. Minister waciwy do spraw transportu odmawia zmiany wiadectwa homologacji typu w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2. Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, -

Art. 13 ust. 2

Wniosek o dokonanie zmiany homologacji typu WE jest skadany wycznie w pastwie czonkowskim, ktre udzielio pierwotnej homologacji typu WE. Pastwo czonkowskie informuje odpowiednio producenta, jeli stwierdzi, e do celw dokonania zmiany niezbdne s nowe kontrole lub nowe badania. Procedury, o ktrych mowa w art. 14 i 15, maj zastosowanie tylko po pomylnym przeprowadzeniu wymaganych nowych kontroli lub nowych bada.

Art. 13 ust. 3

97

b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e.

Art. 14 ust. 1

Jeli zmieniy si dane zawarte w pakiecie informacyjnym, zmiana zostaje okrelona jako "poprawka".

T Wdroony Art. 113 1

oraz art. 68l ust. 1-3

Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o:

98

W takich przypadkach organ udzielajcy homologacji wydaje poprawion stron pakietu informacyjnego, w zalenoci od potrzeby, oznaczajc kad poprawion stron w celu wyranego pokazania charakteru zmiany i daty ponownego wydania. Uznaje si, e wymg ten spenia skonsolidowana, zaktualizowana wersja pakietu informacyjnego, do ktrej doczony jest szczegowy opis zmian.

Kodeks Postpowania Administracyj nego

i art. 68ai ust. 1 pkt 1 i 6 i ust. 2

1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie.

99

3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. -

100

Art. 14 ust. 2

Poprawk okrela si jako "rozszerzenie", jeli dodatkowo poza przepisami ust. 1: a) wymagane s dalsze kontrole lub nowe badania; b) ulega zmianie jakakolwiek informacja umieszczona na wiadectwie homologacji typu WE z wyjtkiem zacznikw; c) w ycie wchodz nowe wymagania na mocy jakichkolwiek aktw prawnych obowizujcych dla homologowanego typu pojazdu. W takich przypadkach organ udzielajcy homologacji wydaje poprawione wiadectwo homologacji typu WE, opatrzone numerem rozszerzenia zgodnym z liczb kolejnych ju udzielonych rozszerze. wiadectwo homologacji wskazuje wyranie przyczyn rozszerzenia oraz dat ponownego wydania.

art. 68l Art. 68l. 1. Producent jest obowizany ust. 1 niezwocznie powiadomi ministra waciwego -3, do spraw transportu o: Art. 1) potrzebie zmiany danych i informacji 68ai ust. zawartych w wiadectwie homologacji 1 pkt 1 i typu WE pojazdu wydanym na terytorium 6 oraz Rzeczypospolitej Polskiej albo ust. 2 wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie.

101

3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 14 ust. 3 W przypadku wydania poprawionych stron lub skonsolidowanej, zaktualizowanej wersji zmieniany jest odpowiednio spis treci pakietu informacyjnego doczony do wiadectwa homologacji w celu wskazania daty ostatniego rozszerzenia lub poprawki, lub daty ostatniej T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw -

102

konsolidacji zaktualizowanej wersji.

kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 77) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa;

103

3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 14 ust. 4 Nie wymaga si zmian w homologacji typu pojazdu, jeli nowe wymagania, o ktrych mowa w ust. 2 lit. c), s z technicznego punktu widzenia nieistotne dla tego typu pojazdu lub dotycz kategorii pojazdu innych ni kategoria, do ktrej on naley. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 77) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy -

104

rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 15 ust. 1 W przypadku zmiany szczegowych danych zawartych w pakiecie informacyjnym, zmiana jest okrelana jako "poprawka". W takich przypadkach organ udzielajcy homologacji wydaje poprawione strony pakietu informacyjnego, w zalenoci od potrzeby, oznaczajc kad poprawion stron w celu wyranego pokazania charakteru zmiany i daty ponownego wydania. Uznaje si, e wymg ten spenia skonsolidowana, zaktualizowana wersja pakietu informacyjnego, do ktrej doczony T Art. 113 1 Kodeks Postpowania Administracyj nego oraz art. 68l ust. 1-3 i art. 68ai ust. 1 pkt 1 i 6, ust. 2 -

Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu,

105

jest szczegowy opis zmian.

przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu.

106

Art. 15 ust. 2

Poprawk okrela si jako "rozszerzenie", jeli dodatkowo poza przepisami ust. 1: a) wymagane s dalsze kontrole lub nowe badania; b) ulega zmianie jakakolwiek informacja umieszczona na wiadectwie homologacji typu WE z wyjtkiem zacznikw; c) w ycie wchodz nowe wymagania na mocy aktw prawnych majcych zastosowanie do homologowanego ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego. W takich przypadkach organ udzielajcy homologacji wydaje poprawione wiadectwo homologacji typu WE opatrzone numerem rozszerzenia, zgodnym

2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 68l Art. 68l. 1. Producent jest obowizany ust. 1-3, niezwocznie powiadomi ministra waciwego ,art. do spraw transportu o: 68ai ust. 1) potrzebie zmiany danych i informacji 1 pkt 1 i zawartych w wiadectwie homologacji 6, ust. 2 typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego

107

z liczb kolejnych ju udzielonych rozszerze. W przypadkach gdy konieczno zmiany wynika z zastosowania ust. 2 lit. c), aktualizuje si trzeci sekcj numeru homologacji. wiadectwo homologacji wskazuje wyranie przyczyn rozszerzenia oraz dat ponownego wydania.

wiadectwa; 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e. Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu lub wiadectwo homologacji typu WE pojazdu jeeli:

a) wiadectwa

homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci pojazdu potwierdzaj, e dany typ pojazdu odpowiada wymaganiom i warunkom okrelonym w pkt 2 i 3, b) protok z badania

108

homologacyjnego typu pojazdu wraz ze sprawozdaniem potwierdza spenianie przez dany typ pojazdu warunkw technicznych zawartych w opisie technicznym, w odniesieniu do wszystkich homologacji typu przedmiotw wyposaenia lub czci, odpowiednio do wymaga dla danej kategorii pojazdu, c) warunki lub ograniczenia zawarte w informacji i instrukcji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 5, nie zagraaj bezpieczestwu ruchu drogowego lub ochronie rodowiska; 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b)warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w

109

ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 1, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw

110

wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 15 ust. 3 W przypadku wydania poprawionych stron lub skonsolidowanej, zaktualizowanej wersji zmieniany jest odpowiednio spis treci pakietu informacyjnego doczony do wiadectwa homologacji w celu wskazania daty ostatniego rozszerzenia lub poprawki, lub daty ostatniej konsolidacji zaktualizowanej wersji T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1 pkt 1 i 1) zakres wymaga technicznych 6, ust. 2 obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu -

111

bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 16 ust. 1 W przypadku rozszerzenia organ udzielajcy homologacji aktualizuje wszystkie odpowiednie sekcje wiadectwa homologacji typu WE, jego zaczniki oraz spis treci pakietu informacyjnego. Zaktualizowane wiadectwo i jego zaczniki niezwocznie wydaje si wnioskodawcy. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1 pkt 1 i 1) zakres wymaga technicznych 6, ust. 2 obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1 pkt 1 i 1) zakres wymaga technicznych 6, ust. 2 obowizujcych w procedurze homologacji typu; 6) wzory dokumentw zwizanych -

Art. 16 ust. 2

W przypadku poprawki poprawione dokumenty lub skonsolidowan, zaktualizowan wersj, w odpowiednim przypadku, w tym poprawiony spis treci pakietu informacyjnego, bez zbdnej zwoki wydaje si wnioskodawcy.

112

z homologacj typu; 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 16 ust. 3 Organ udzielajcy homologacji powiadamia organ udzielajcy homologacji innego pastwa czonkowskiego o kadej zmianie wprowadzonej do homologacji typu WE, zgodnie z procedurami, o ktrych mowa w art. 8. T Art. 68q Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci -

113

w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, - wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu

114

utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE

115

przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 17 ust. 1 Homologacja typu WE pojazdw traci wano w nastpujcych przypadkach: a) nowe wymagania zawarte w akcie prawnym majcym zastosowanie do pojazdu, ktremu udzielono homologacji, stay si obowizkowe do celw rejestracji, sprzeday lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdw, przy czym nie ma moliwoci odpowiedniej aktualizacji homologacji; b) nastpio definitywne, dobrowolne wstrzymanie produkcji pojazdu, ktrego dotyczy homologacja; c) zgodnie ze szczeglnym ograniczeniem upyn okres wanoci homologacji. T Art. 68l Art. 68l.4. wiadectwo homologacji typu WE ust. 4 pojazdu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwo homologacji typu pojazdu wygasa: 1) w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1: a) pkt 1, jeeli producent nie uzyska zmiany tego wiadectwa albo uzyska nowe wiadectwo, b) pkt 2; 2) jeeli upyn termin jego wanoci; 3) wygaso jedno ze wiadectw homologacji typu, o ktrym mowa w art. 68b pkt 2 - z zastrzeeniem ust. 5 i 6. 5. wiadectwo homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w art. 68f ust. 4 wygasa, jeeli zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu. 6. W przypadku gdy jeden z wariantw w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w ramach wariantu przestaje spenia wymagania stanowice podstaw do wydania wiadectwa homologacji, wiadectwo homologacji typu pojazdu lub typu WE pojazdu wygasa wycznie w takim zakresie, w jakim dotyczy tego wariantu lub wersji. Art. 68l Art. 68l.6. W przypadku gdy jeden z ust. 6 wariantw w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w ramach wariantu przestaje spenia -

Art. 17 ust. 2

W przypadku gdy jeden z wariantw w ramach typu lub jedna z wersji w ramach wariantu traci wano, homologacja typu

116

WE dla danego pojazdu traci wano wycznie w takim zakresie, w jakim dotyczy danego wariantu lub wersji.

wymagania stanowice podstaw do wydania wiadectwa homologacji, wiadectwo homologacji typu pojazdu lub typu WE pojazdu wygasa wycznie w takim zakresie, w jakim dotyczy tego wariantu lub wersji. T Art. 68l Art. 68l. 1. Producent jest obowizany ust. 1 niezwocznie powiadomi ministra waciwego pkt 2, do spraw transportu o: art. 68q 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci. Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz -

Art. 17 ust. 3

W przypadku definitywnego zaprzestania produkcji okrelonego typu pojazdu producent powiadamia organ, ktry udzieli homologacji typu WE dla tego pojazdu. Po otrzymaniu takiego powiadomienia organ ten informuje o tym organy udzielajce homologacji innych pastw czonkowskich w terminie 20 dni roboczych. Artyku 27 ma zastosowanie wycznie w przypadku zaprzestania produkcji w okolicznociach, o ktrych mowa w lit. a) ust. 1 niniejszego artykuu.

117

ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, - wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w terminie 20 dni roboczych

118

po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 17 ust. 4 Bez uszczerbku dla ust. 3, w przypadkach gdy zblia si termin utraty wanoci homologacji typu WE pojazdu, producent powiadamia organ, ktry udzieli homologacji typu WE. T Art. 68l, art. 68q Art. 68l. 1. Producent jest obowizany niezwocznie powiadomi ministra waciwego do spraw transportu o: 1) potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w wiadectwie homologacji -

119

Organ udzielajcy homologacji niezwocznie przekazuje wszelkie istotne informacje organom udzielajcym homologacji innych pastw czonkowskich, aby umoliwi, w odpowiednich przypadkach, zastosowanie art. 27. Informacje te zawieraj w szczeglnoci dat produkcji oraz numer identyfikacyjny ostatniego wyprodukowanego pojazdu.

typu WE pojazdu wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwie homologacji typu pojazdu w przypadku: a) zmiany warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa, b) zmiany w typie pojazdu, przedmiocie wyposaenia lub czci wpywajcej na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania tego wiadectwa; 2) zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego wiadectwa a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego wiadectwa po przeprowadzeniu bada homologacyjnych albo bez przeprowadzenia tych bada; 2) koniecznoci uzyskania nowego wiadectwa, jeeli zakres zmian wykracza poza istotne cechy dla danego typu pojazdu okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1; albo 3) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym wiadectwie. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio art. 68e.

120

4. wiadectwo homologacji typu WE pojazdu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wiadectwo homologacji typu pojazdu wygasa: 1) w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1: a) pkt 1, jeeli producent nie uzyska zmiany tego wiadectwa albo uzyska nowe wiadectwo, b) pkt 2; 2) jeeli upyn termin jego wanoci; 3) wygaso jedno ze wiadectw homologacji typu, o ktrym mowa w art. 68b pkt 2 - z zastrzeeniem ust. 5 i 6. 5. wiadectwo homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w art. 68f ust. 4 wygasa, jeeli zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu. 6. W przypadku gdy jeden z wariantw w ramach typu pojazdu lub jedna z wersji w ramach wariantu przestaje spenia wymagania stanowice podstaw do wydania wiadectwa homologacji, wiadectwo homologacji typu pojazdu lub typu WE pojazdu wygasa wycznie w takim zakresie, w jakim dotyczy tego wariantu lub wersji. Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu

121

WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od

122

producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, - wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE

123

pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 18 ust. 1 Producent, w ramach swych uprawnie jako posiadacz homologacji typu WE pojazdu, przedstawia certyfikat zgodnoci, ktry towarzyszy kademu pojazdowi, kompletnemu, skompletowanemu lub niekompletnemu, wyprodukowanemu zgodnie z homologowanym typem pojazdu. W przypadku pojazdu niekompletnego lub skompletowanego producent wypenia tylko te punkty na stronie 2 certyfikatu zgodnoci, ktre zostay dodane lub zmienione na biecym etapie procesu homologacji oraz, w stosownym przypadku, docza do tego certyfikatu wszystkie certyfikaty zgodnoci wydane na poprzednim etapie. T Art. 68n ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68n. 1. Producent nowych pojazdw jest obowizany: 1) wystawi: a) wiadectwo zgodnoci WE albo wiadectwo zgodnoci - do kadego pojazdu, na ktrego typ wydano odpowiednio wiadectwo homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwo homologacji typu pojazdu, albo b) wiadectwo zgodnoci do kadego pojazdu, na ktrego typ wydano wiadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej i uznanego w trybie art. 68g ust. 1. 3. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1, wydaje si wacicielowi pojazdu. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze -

124

homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu

125

tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 18 ust. 2 Certyfikat zgodnoci jest sporzdzany w jednym z jzykw urzdowych Wsplnoty. Kade pastwo czonkowskie moe zada przetumaczenia certyfikatu zgodnoci na swj jzyk lub jzyki. T Wdroony Art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu -

126

pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 18 ust. 3 Certyfikat zgodnoci jest zabezpieczany przed sfaszowaniem. W tym celu stosowany papier jest zabezpieczany za pomoc kolorowej grafiki lub znaku wodnego w formie znaku identyfikacyjnego producenta. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj -

127

pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska.

128

Art. 18 ust. 4

Certyfikat zgodnoci wypenia si w caoci i nie zawiera on ogranicze w zakresie wykorzystania pojazdu innych ni te przewidziane w akcie prawnym

art. 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci;

129

2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 18 ust. 5 Certyfikat zgodnoci, okrelony w zaczniku IX cz I, dla pojazdw, w odniesieniu do ktrych udzielono homologacji zgodnie z art. 20 ust. 2, zawiera w tytule okrelenie "Dla pojazdw kompletnych/skompletowanych, ktrym udzielono homologacji typu zgodnie z art. 20 (homologacja tymczasowa)". T art. 68ai Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1 i 2 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy -

130

rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 18 ust. 6 Certyfikat zgodnoci, okrelony w zaczniku IX cz I, dla pojazdw, w odniesieniu do ktrych udzielono homologacji typu zgodnie z art. 22, zawiera w tytule okrelenie "Dla pojazdw kompletnych/skompletowanych, ktrym udzielono homologacji typu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w maych seriach", a obok tego okrelenia rok produkcji wraz z numerem porzdkowym, od 1 do liczby wskazanej w tabeli zawartej w zaczniku XII, okrelajcym miejsce tego pojazdu w ramach produkcji przyznanej dla tego roku, w odniesieniu do kadego roku produkcji. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; -

131

6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 18 ust. 7 Bez uszczerbku dla ust. 1 producent moe drog elektroniczn przekaza organowi rejestrujcemu pastwa czonkowskiego dane lub informacje zawarte w certyfikacie T Art. 68ag Art. 68ag. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres danych i informacji o uzyskanym -

132

zgodnoci.

wiadectwie homologacji typu WE pojazdu, o ktrym mowa w art. 68h oraz sposb ich przekazywania przez producenta, a take wzory dokumentw stosowanych w tych sprawach,

2) wysoko opaty za przekazanie danych i


informacji, o ktrych mowa w art. 68h, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 100 euro wedug. redniego kursu za jedno wiadectwo homologacji typu WE pojazdu lub jego zmian uwzgldniajc jednolity system przekazywania danych i informacji oraz konieczno zapewnienia sprawnego funkcjonowania procesu rejestracji i ewidencji pojazdw. Art. 18 ust. 8 Duplikat certyfikatu zgodnoci moe zosta wydany wycznie przez producenta. Wyraz "duplikat" musi by wyranie widoczny na pierwszej stronie kadego duplikatu certyfikatu. T Art. 68n ust. 4 i art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68n. 4. Wtrnik dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1, wydaje, na wniosek zainteresowanego, podmiot, ktry je wyda. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb -

133

przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 19 Producent czci lub oddzielnego zespou T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw -

134

ust. 1

technicznego, niezalenie od tego, czy stanowi one cz ukadu, umieszcza na kadej czci lub zespole wyprodukowanym zgodnie z homologacj typu znak homologacji typu WE, wymagany przez stosown oddzieln dyrektyw lub stosowne oddzielne rozporzdzenie.

68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie

135

homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 19 ust. 2 Jeeli nie wymaga si umieszczenia znaku homologacji typu WE, producent umieszcza przynajmniej swoj nazw lub znak handlowy oraz numer typu lub numer identyfikacyjny. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko -

136

nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 19 ust. 3 Znak homologacji typu WE jest zgodny z dodatkiem do zacznika VII. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji -

137

typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem;

138

5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 20 ust. 1 Na wniosek producenta pastwa czonkowskie mog udzieli homologacji typu WE w odniesieniu do typu ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego, w ktrych zastosowane s technologie lub koncepcje niezgodne z jednym lub kilkoma aktami prawnymi wymienionymi w zaczniku IV cz I, pod warunkiem e Komisja udzieli zezwolenia zgodnie z procedur, o ktrej mowa w art. 40 ust. 3. T Art. 68f Art. 68f. 1. Do wniosku o wydanie wiadectwa ust. 1 i 3 homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w ktrym w przedmiocie wyposaenia lub czci zastosowano nowatorskie rozwizania konstrukcyjne lub technologie, ktre nie speniaj wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji typu, producent docza rwnie: 1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiza konstrukcyjnych lub technologii; 2) opis zastosowanych rozwiza i ich wpyw na bezpieczestwo i ochron rodowiska; 3) opis przeprowadzonych bada oraz ich wyniki wykazujce, e zapewniono przynajmniej rwnowany poziom bezpieczestwa i ochrony rodowiska w stosunku do wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych homologacji. 3. W terminie miesica od dnia otrzymania wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu wystpuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie zgody na wydanie wiadectwa homologacji typu WE pojazdu. Art. 68f Art. 68f. 4. Do czasu wydania zgody, o ktrej ust. 4 i mowa w ust. 3, minister waciwy do 5, spraw transportu wydaje, w drodze decyzji art. 68ai administracyjnej, wiadectwo homologacji -

Art. 20 ust. 2

W oczekiwaniu na decyzj w sprawie udzielenia zezwolenia pastwo czonkowskie moe udzieli homologacji tymczasowej, wanej wycznie na jego

139

terytorium, w odniesieniu do typu pojazdu objtego wnioskowanym wyczeniem, pod warunkiem e niezwocznie poinformuje o tym Komisj i inne pastwa czonkowskie, przekazujc im dokumentacj zawierajc nastpujce informacje: a) przyczyny, dla ktrych zastosowanie danych technologii lub koncepcji powoduje niezgodno danego ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego z wymaganiami; b) opis problematycznych zagadnie w zakresie bezpieczestwa i ochrony rodowiska oraz podjtych rodkw; c) opis bada, wraz z wynikami, pokazujcych, e w porwnaniu z wymaganiami, w odniesieniu do ktrych wystpiono o wyczenie, zapewniono co najmniej rwnowany poziom bezpieczestwa i ochrony rodowiska.

ust. 1 i 2

typu pojazdu na okres 10 miesicy, o ile producent wystpi we wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, o wydanie takiego wiadectwa, a pojazd spenia warunki, o ktrych mowa w art. 3 ust. 1, art. 5 i 6. 5. Po wydaniu wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw transportu przekazuje niezwocznie Komisji Europejskiej i innym ni Rzeczpospolita Polska pastwom czonkowskim Unii Europejskiej informacj o jego wydaniu. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400

140

euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 20 ust. 3 Art. 20 ust. 4 Pozostae pastwa czonkowskie mog podj decyzj o uznawaniu na swoim terytorium homologacji tymczasowej, o ktrej mowa w ust. 2. Komisja podejmuje decyzj, zgodnie z procedur, o ktrej mowa w art. 40 ust. 3, o zezwoleniu pastwu czonkowskiemu na udzielenie homologacji typu WE w odniesieniu do danego typu pojazdu. W stosownych przypadkach decyzja moe N -

Art. 68f ust. 6 i 7, art. 68l ust. 5

Art. 68f 6. W przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej, o ktrej mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie wydaje wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, na okres nie krtszy ni 36 miesicy.

141

Art. 20 ust. 5 Art. 21 ust. 1

take okrela, czy jej wano podlega jakimkolwiek ograniczeniom, takim jak ograniczenie okresu wanoci. Okres wanoci homologacji nie moe by krtszy ni 36 miesicy. W przypadku odmowy wydania zezwolenia przez Komisj pastwo czonkowskie niezwocznie informuje posiadacza tymczasowej homologacji typu, o ktrej mowa w ust. 2 niniejszego artykuu, e homologacja tymczasowa zostanie cofnita po upywie 6 miesicy od daty wydania decyzji Komisji. W pastwach czonkowskich, ktre uznay homologacj tymczasow, zezwala si na rejestracj, sprzeda lub dopuszczenie do ruchu pojazdw wyprodukowanych zgodnie z homologacj tymczasow przed jej cofniciem. Artykuu tego nie stosuje si w przypadkach, gdy ukad, cz lub oddzielny zesp techniczny jest zgodny z regulaminem EKG ONZ, do ktrego przystpia Wsplnota. Jeeli Komisja uznaje, e istniej podstawy do przyznania wyczenia zgodnie z art. 20, niezwocznie podejmuje niezbdne kroki w celu dostosowania oddzielnych dyrektyw lub rozporzdze do zmian technologicznych. rodki te, majce na celu zmian innych ni istotne elementw oddzielnych dyrektyw lub rozporzdze wskazanych w czci I zacznika IV, s przyjmowane zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2. Jeeli wyczenie zgodnie z art. 20 odnosi

7. W przypadku odmowy wydania zgody przez Komisj Europejsk, o ktrej mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw transportu: 1) odmawia wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu; 2) w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania odmowy wydania zgody cofa wydane wiadectwo homologacji typu pojazdu o ile decyzja nie wygasa po upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 4. Art. 68l.5. wiadectwo homologacji typu pojazdu, o ktrym mowa w art. 68f ust. 4 wygasa, jeeli zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE pojazdu.

142

Art. 21 ust. 2

Art. 22 ust. 1

si do regulaminu EKG ONZ, Komisja proponuje zmian odpowiedniego regulaminu EKG ONZ zgodnie z procedur majc zastosowanie na mocy zrewidowanego porozumienia z 1958 r. Po wprowadzeniu zmian w stosownych aktach prawnych niezwocznie uchyla si wszelkie ograniczenia zwizane z wyczeniem. Jeeli nie podjto niezbdnych krokw w celu dostosowania aktw prawnych, mona przeduy wano wyczenia, na wniosek pastwa czonkowskiego, ktre udzielio homologacji na mocy innej decyzji przyjtej zgodnie z procedur, o ktrej mowa w art. 40 ust. 3. Na wniosek producenta oraz w granicach ilociowych okrelonych w zaczniku XII cz A sekcja 1 pastwa czonkowskie udzielaj, zgodnie z procedur, o ktrej mowa w art. 6 ust. 4, homologacji typu WE w odniesieniu do typw pojazdw, ktre speniaj przynajmniej wymagania okrelone w zaczniku IV cz I dodatek.

Art. 68b Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga pkt. 1 technicznych, nastpuje przez wydanie dla: lit. a, 1) pojazdu: art. 68c a) wiadectwa homologacji typu ust. 1, WE pojazdu, art. 68ai Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, ust. 1 i 2 przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii;

143

3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia

144

dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 22 ust. 2 Ustp 1 nie ma zastosowania do pojazdw specjalnych. T Art. 68ad Art. 68ad. Przepisy art. 68a 68m, art. 68q ust. 1 i art. 68r nie dotycz pojazdu specjalnego Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, organw kontroli skarbowej, Suby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Suby Wiziennej i jednostek ochrony przeciwpoarowej lub pojazdu uywanego do celw specjalnych. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: -

Art. 22 ust. 3

wiadectwa homologacji typu WE s ponumerowane zgodnie z zacznikiem VII.

Art. 68ai ust. 1 i 2

145

a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 23 ust. 1 W przypadku pojazdw wyprodukowanych w granicach ilociowych okrelonych w T Art. 68b Art. 13. Potwierdzenie spenienia wymaga pkt 1 lit. technicznych, nastpuje poprzez wydanie dla: -

146

zaczniku XII cz A sekcja 2 pastwa czonkowskie mog uchyli jeden lub kilka przepisw jednego lub kilku aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV lub XI, pod warunkiem e ustanowi stosowne wymagania alternatywne. "Wymagania alternatywne" oznaczaj przepisy administracyjne lub wymagania techniczne, ktre maj na celu zapewnienie poziomu bezpieczestwa drogowego i ochrony rodowiska rwnowanego w najwyszym moliwym do realizacji zakresie poziomom przewidzianym w przepisach, odpowiednio, zacznikw IV lub XI.

b, 1) pojazdu: art. 68c b) wiadectwa homologacji typu ust. 4 pojazdu; pkt 1, Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. art. 68ai 1, uznaje si za speniony, jeeli producent ust. 1 i 2 uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy

147

czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 23 ust. 2 W przypadku pojazdw, o ktrych mowa w ust. 1, pastwa czonkowskie mog wyczy stosowanie jednego lub kilku przepisw niniejszej dyrektywy. T Art. 68b pkt 1 lit. b, art. 68c ust. 4 pkt 1, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych, nastpuje poprzez wydanie dla: 1) pojazdu: b) wiadectwa homologacji typu pojazdu; Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: -

148

1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci;

149

2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 23 ust. 3 Stosowanie przepisw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, wycza si wycznie w przypadkach, gdy pastwo czonkowskie ma ku temu uzasadnione powody. T Art. 68b pkt 1 lit. b, art. 68c ust. 4 pkt 1, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych, nastpuje poprzez wydanie dla: 1) pojazdu: b) wiadectwa homologacji typu pojazdu; Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; -

150

5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska.

151

Art. 23 ust. 4

Do celw homologacji typu pojazdw na mocy niniejszego artykuu pastwa czonkowskie uznaj ukady, czci lub oddzielne zespoy techniczne, w odniesieniu do ktrych udzielono homologacji typu zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w zaczniku IV.

Art. 68b Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga pkt 2, technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: art. 68c 2) przedmiotu wyposaenia lub czci: ust. 4 a) wiadectwa homologacji typu pkt 4 WE przedmiotu wyposaenia lub czci, b) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ; Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za:

Art. 23 ust. 5

wiadectwo homologacji typu okrela charakter wycze przyznanych zgodnie z ust. 1 i 2. Na wiadectwie homologacji typu, ktrego wzr jest okrelony w zaczniku VI, nie umieszcza si nagwka "wiadectwo homologacji typu WE pojazdu". wiadectwa homologacji s jednak ponumerowane zgodnie z zacznikiem VII.

152

a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 23 ust. 6 Homologacja typu jest wana na terytorium pastwa czonkowskiego, ktre jej udzielio. Na wniosek producenta organ udzielajcy homologacji wysya listem poleconym lub drog elektroniczn do organw udzielajcych homologacji pastwa czonkowskiego wyznaczonych przez T Art. 68e Art. 68e 4. Wniosek o wydanie zmiany do ust. 4 wiadectwa homologacji typu, skada si wycznie w pastwie, ktre wydao to wiadectwo homologacji typu. -

153

Art. 23 ust. 7

producenta kopi wiadectwa homologacji typu wraz z zacznikami. W cigu 60 dni od otrzymania tych dokumentw takie pastwo czonkowskie podejmuje decyzj, czy uznaje homologacj typu. Oficjalnie informuje ono o podjtej decyzji organ udzielajcy homologacji, o ktrym mowa w akapicie pierwszym. Pastwo czonkowskie nie odrzuca homologacji, chyba e ma uzasadnione powody, by uwaa, e przepisy techniczne, zgodnie z ktrymi danemu pojazdowi udzielono homologacji, nie s rwnowane przepisom obowizujcym w tym pastwie. Na wniosek wnioskodawcy, ktry pragnie pojazd sprzeda, zarejestrowa lub uzyska jego dopuszczenie do ruchu w innym pastwie czonkowskim, pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji, dostarcza wnioskodawcy kopi wiadectwa homologacji typu wraz z pakietem informacyjnym. Pastwo czonkowskie zezwala na sprzeda, rejestracj lub dopuszczenie tego pojazdu do ruchu, chyba e ma uzasadnione powody, by uwaa, e przepisy techniczne, zgodnie z ktrymi udzielono homologacji w odniesieniu do danego pojazdu, nie s rwnowane przepisom obowizujcym w tym pastwie.

Art. 68g oraz art. 68q ust. 3

Art. 68g. 1. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje wiadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu zgodnie z krajow procedur homologacji typu przez waciwy organ innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, na okres odpowiadajcy jego wanoci, jeeli dany typ pojazdu spenia wymagania: 1) zharmonizowanej unijnej procedury homologacji typu pojazdu; albo 2) krajowej procedury homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W celu uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, producent nowego typu pojazdu skada wniosek o uznanie wiadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2,

154

docza si wiadectwo homologacji typu, o ktrym mowa w ust. 1. 4. Minister waciwy do spraw transportu moe w uzasadnionych przypadkach, wezwa producenta do przedstawienia dodatkowych dokumentw, niezbdnych do wydania decyzji w sprawie uznania, o ktrym mowa w ust. 1. 5. Uznanie, ktrym mowa w ust. 1, wydane na dany typ pojazdu nastpuje za opat. 6. Producent jest obowizany powiadomi ministra waciwego do spraw transportu, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu pojazdu stanowicego podstaw uzyskania uznania, o ktrym mowa w ust. 1, o okolicznociach, o ktrych mowa w art. 68l ust. 4-6. 7. Minister waciwy do spraw transportu uchyla decyzj o uznaniu, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku: 1) wystpienia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 68l: a) ust. 4 i 5 w caoci, b) ust. 6 w zakresie wariantu lub wersji w ramach ktrych uznane wiadectwo homologacji typu pojazdu wygaso; 2) nieusunicia zagroe, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1; 3) nieuwzgldnienia zastrzee, o ktrych mowa w art. 68p ust. 3 pkt 3. Art. 68q. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa

155

czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 24 ust. 1 Pastwa czonkowskie mog zwolni okrelony pojazd, niezalenie od tego, czy jest to jedyny egzemplarz pojazdu, z obowizku speniania wymaga jednego lub kilku przepisw niniejszej dyrektywy lub jednego lub kilku aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV lub w zaczniku XI, pod warunkiem e zastosuj wymagania alternatywne. Stosowanie przepisw, o ktrych mowa w akapicie pierwszym, wycza si jedynie w przypadkach, gdy pastwo czonkowskie ma ku temu uzasadnione powody. "Wymagania alternatywne" oznaczaj przepisy administracyjne lub wymagania techniczne, ktre maj na celu zapewnienie poziomu bezpieczestwa drogowego i ochrony rodowiska, rwnowanego w najwyszym moliwym do realizacji zakresie poziomom przewidzianym w przepisach, odpowiednio, zacznikw IV lub XI. Pastwa czonkowskie nie przeprowadzaj bada niszczcych. Przy ustalaniu zgodnoci z wymaganiami alternatywnymi wykorzystuj wszelkie stosowne informacje dostarczone przez wnioskodawc. T Art. 68aj ust. 1 i art. 68ap ust. 1 Art. 68aj. 1. Spenienie odpowiednich warunkw lub wymaga technicznych danego pojazdu, potwierdza si dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. Art. 68ap. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga obowizujcych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych spenienie warunkw technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych; 2) wysoko opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu. Art. Art. 68ak. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w 68ak ust. 2, docza si: ust. 3, 1) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru art. okrelonego w przepisach wydanych na 68am podstawie art. 68ap ust. 1 pkt 1; -

Art. 24 ust. 2

156

ust. 3 i art. 68ap ust. 1

2) sprawozdanie z bada potwierdzajce spenienie odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 3) kopi dowodu uiszczenia opaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Art. 68am. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si: 1) opis techniczny pojazdu wedug wymaga okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68ap ust. 1 pkt 1; 2) kopie wiadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzajce spenienie odpowiednich wymaga technicznych okrelonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ. Art. 68ap. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga obowizujcych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych spenienie warunkw technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych; 2) wysoko opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400

157

Art. 24 ust. 3

Pastwa czonkowskie uznaj homologacj typu WE w odniesieniu do wszelkich ukadw, czci lub oddzielnych zespow technicznych zamiast wymaga alternatywnych.

Art. 68b Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga, pkt 2, technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: art. 68c 2) przedmiotu wyposaenia lub czci: ust. 4 a) wiadectwa homologacji typu pkt 4 WE przedmiotu wyposaenia lub czci, b) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ; Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. Art. 68ak. 2. Dopuszczenia jednostkowego 68ak pojazdu, udziela si na wniosek producenta, ust. 2 i importera lub waciciela pojazdu; ust. 4 4. Minister waciwy do spraw transportu udziela dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeeli producent, importer lub waciciel pojazdu albo ich upowaniony przedstawiciel, posiada siedzib lub miejsce zamieszkania na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. Art. Art. 68ak. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w 68ak ust. 2, docza si: ust. 3 i 1) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru art. okrelonego w przepisach wydanych na 68ap podstawie art. 68ap ust. 1 pkt 1; ust. 1 2) sprawozdanie z bada potwierdzajce spenienie odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych w celu

Art. 24 ust. 4

Wniosek o dopuszczenie indywidualne skada producent, waciciel pojazdu lub osoba dziaajca w ich imieniu, pod warunkiem e osoba taka ma siedzib lub miejsce zamieszkania na terytorium Wsplnoty.

Art. 24 ust. 5

Pastwo czonkowskie udziela dopuszczenia indywidualnego, jeeli pojazd jest zgodny z opisem zaczonym do wniosku i spenia majce zastosowanie wymagania techniczne oraz bez zbdnej zwoki wydaje wiadectwo dopuszczenia indywidualnego. Format wiadectwa dopuszczenia indywidualnego jest taki sam jak wzoru

158

wiadectwa homologacji typu WE przedstawionego w zaczniku VI i zawiera przynajmniej informacje niezbdne do wypenienia wniosku o rejestracj przewidzianego w dyrektywie Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentw rejestracyjnych pojazdw [13]. Na wiadectwach dopuszczenia indywidualnego nie umieszcza si nagwka "Homologacja WE pojazdu". Na wiadectwie dopuszczenia indywidualnego umieszcza si numer identyfikacyjny danego pojazdu.

Art. 24 ust. 6

Dopuszczenie indywidualne jest wane wycznie na terytorium pastwa czonkowskiego, ktre udzielio dopuszczenia. Jeeli wnioskodawca pragnie pojazd sprzeda, zarejestrowa lub dopuci do ruchu w innym pastwie czonkowskim pojazd, ktremu udzielono dopuszczenia indywidualnego, pastwo czonkowskie, ktre udzielio dopuszczenia, dostarcza wnioskodawcy na jego wniosek owiadczenie dotyczce przepisw technicznych, na podstawie ktrych

Art. 68al ust. 1 i 6

dopuszczenia jednostkowego pojazdu; kopi dowodu uiszczenia opaty za dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Art. 68ap. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga obowizujcych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych spenienie warunkw technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych; 2) wysoko opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu. Art. 68al.. 1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd zgodnie z krajow procedur przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, uznaje minister waciwy do spraw transportu w drodze decyzji administracyjnej, jeeli dany pojazd spenia odpowiednio warunki lub wymagania techniczne obowizujce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. W przypadku gdy pojazd, ktry uzyska dopuszczenie jednostkowe pojazdu, ma by sprzedany, zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terytorium innego ni Rzeczpospolita 3)

159

Art. 24 ust. 7

pojazdowi udzielono dopuszczenia. Pastwo czonkowskie zezwala na sprzeda, rejestracj lub dopuszczenie do ruchu pojazdu, ktremu inne pastwo czonkowskie udzielio dopuszczenia indywidualnego zgodnie z przepisami niniejszego artykuu, chyba e ma uzasadnione powody, by uwaa, e przepisy techniczne, zgodnie z ktrymi danemu pojazdowi udzielono dopuszczenia, nie s rwnowane przepisom obowizujcym w tym pastwie. Na wniosek producenta lub waciciela pojazdu pastwa czonkowskie udzielaj dopuszczenia indywidualnego w odniesieniu do pojazdu zgodnego z przepisami niniejszej dyrektywy oraz z aktami prawnymi wymienionymi, odpowiednio, w zaczniku IV lub w zaczniku XI. W takim przypadku pastwa czonkowskie uznaj dopuszczenie indywidualne i zezwalaj na sprzeda, rejestracj i dopuszczenie pojazdu do ruchu. Przepisy niniejszego artykuu mog by stosowane do pojazdw, ktrym udzielono homologacji typu zgodnie z niniejsz dyrektyw i ktre zostay zmodyfikowane przed ich pierwsz rejestracj lub dopuszczeniem do ruchu.

Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta lub waciciela pojazdu, wydaje dokument wskazujcy przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Art. 68al ust. 1

Art. 68al.. 1. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd zgodnie z krajow procedur przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, uznaje minister waciwy do spraw transportu w drodze decyzji administracyjnej, jeeli dany pojazd spenia odpowiednio warunki lub wymagania techniczne obowizujce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 24 ust. 8

Art. Art. 68aj. 2. Dopuszczeniu jednostkowemu 68aj ust. pojazdu podlega nowy pojazd: 2 pkt 2 2) na ktrego typ zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE lub wiadectwo homologacji typu pojazdu, w ktrym przed rejestracj zostay wprowadzone zmiany w pojedzie, przedmiocie wyposaenia lub czci, wpywajce na zmian warunkw stanowicych podstaw wydania wiadectwa homologacji typu tego

160

pojazdu; Art. 25 ust. 1 Procedura przewidziana w art. 24 moe mie zastosowanie do okrelonego pojazdu podczas kolejnych etapw jego kompletacji zgodnie z procedur wieloetapowej homologacji typu. T Art. Art. 68aj. 2. Dopuszczeniu jednostkowemu 68aj ust. pojazdu podlega nowy pojazd: 2 pkt 1 1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ktrego typ producent lub importer nie uzyska wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub wiadectwa homologacji typu pojazdu, Art. 68ap ust. 1 Art. 68ap. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga obowizujcych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zakres i sposb przeprowadzania bada potwierdzajcych spenienie warunkw technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych; 2) wysoko opat za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanym na dany pojazd zgodnie z krajow procedur, przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu. Art. 72.1.3 3)wiadectwa zgodnoci WE albo wiadectwa zgodnoci wraz z owiadczeniem -

Art. 25 ust. 2

Procedura przewidziana w art. 24 nie moe zastpi etapu poredniego w zwykej kolejnoci stosowanej w ramach procedury wieloetapowej homologacji typu i nie moe mie zastosowania w celu otrzymania homologacji pojazdu w ramach procedury jednostopniowej.

Art. 26 ust. 1

Bez uszczerbku dla przepisw art. 29 i 30 pastwa czonkowskie dokonuj rejestracji i zezwalaj na sprzeda lub dopuszczenie do

Art. 72 ust. 1

161

Art. 26 ust. 2

ruchu pojazdw wycznie, gdy pojazdy te maj wany certyfikat zgodnoci wydany zgodnie z art. 18. Pastwa czonkowskie zezwalaj na sprzeda pojazdw niekompletnych, ale mog odmwi ich staej rejestracji i dopuszczenia do ruchu, dopki nie zostan skompletowane. Pojazdy, ktre wyczono z wymagania dotyczcego certyfikatu zgodnoci, mog zosta zarejestrowane, sprzedane lub dopuszczone do ruchu wycznie wtedy, gdy speniaj odpowiednie wymagania techniczne niniejszej dyrektywy.

pkt 3

zawierajcym dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu, albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu jeeli s wymagane;

Art. 72 Art. 72.1.4 ust. 1 4) zawiadczenia o pozytywnym wyniku pkt 4 badania technicznego pojazdu, jeeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez waciwy organ pastwa czonkowskiego, potwierdzajcego wykonanie oraz termin wanoci badania technicznego; Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa

Art. 26 ust. 3

W odniesieniu do pojazdw produkowanych w maych seriach liczba pojazdw zarejestrowanych, sprzedanych lub dopuszczonych do ruchu w cigu jednego roku nie moe przekracza liczby jednostek okrelonej w zaczniku XII cz A.

162

homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 27 ust. 1 W granicach okrelonych w zaczniku XII sekcja B i w ograniczonym okresie pastwa czonkowskie mog dokonywa rejestracji i zezwala na sprzeda lub dopuszczenie do ruchu pojazdw zgodnych z typem pojazdu, ktrego homologacja typu WE utracia wano. Akapit pierwszy ma zastosowanie wycznie T Art. 68j ust. 1 i art. 68ai ust. 3 Art. 68j. 1. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta, udziela, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, w terminie 3 miesicy od dnia zoenia wniosku. Art. 68ai. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia -

163

do pojazdw znajdujcych si na terytorium Wsplnoty, ktre zostay objte wan homologacj typu WE w chwili produkcji, ale ktre nie zostay zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu, zanim ta homologacja typu WE utracia wano.

sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych,uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. T Art. 68j ust. 2 i art. 68ai ust. 3 Art. 68j. 2. Zezwolenie, o ktrym mowa w ust. 1, udziela si dla pojazdw wyprodukowanych w okresie wanoci wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu i znajdujcych si na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, dla limitowanej liczby pojazdw, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 3 pkt 1. Art. 68ai. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych, uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. -

Art. 27 ust. 2

Z moliwoci zawartej w ust. 1 mona korzysta w przypadku pojazdw kompletnych w okresie dwunastu miesicy od dnia wyganicia homologacji typu WE oraz, w przypadku pojazdw skompletowanych, w okresie osiemnastu miesicy od tego dnia.

Art. 27 ust. 3

Producent, ktry pragnie skorzysta z postanowie ust. 1, przedkada wniosek

Art. 68j Art. 68j. 1. Minister waciwy do spraw ust. 1, 4, transportu, na wniosek producenta, udziela, w

164

waciwym organom kadego zainteresowanego pastwa czonkowskiego przed dopuszczeniem danych pojazdw do ruchu. Wniosek musi zawiera wszelkie powody natury technicznej lub ekonomicznej, ktre stoj na przeszkodzie, by pojazdy te speniay nowe wymagania techniczne. Zainteresowane pastwa czonkowskie podejmuj decyzj, w terminie trzech miesicy od otrzymania takiego wniosku, czy udzieli zezwolenia na rejestracj takich pojazdw na ich terytorium i jakiej liczby pojazdw ma to zezwolenie dotyczy.

5 i 6, drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na art. 68ai dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z ust. 3 kocowej partii produkcji, w terminie 3 miesicy od dnia zoenia wniosku. 4. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, docza si: 1) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu lub wiadectwa homologacji typu pojazdu, ktre utracio wano; 2) ;kopi wiadectwa zgodnoci, kopi wiadectwa zgodnoci WE albo wykaz numerw VIN pojazdw objtych wnioskiem; 3) wykaz osb upowanionych do podpisywania owiadczenia producenta o objciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji zawierajce ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw. 5. W przypadku doczenia do wniosku wykazu numerw VIN, producent skada owiadczenie o posiadaniu dla tego pojazdu wiadectwa zgodnoci WE albo wiadectwa zgodnoci wystawionego w okresie wanoci odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu. 6. Producent we wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, jest obowizany poda liczb pojazdw

165

oraz przyczyny techniczne lub ekonomiczne, powodujce niespenianie przez pojazdy nowych wymaga technicznych. Art. 68ai. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 27 ust. 4 Ustpy 13 stosuje si odpowiednio do pojazdw, ktre zostay objte krajow homologacj typu, ale nie zostay zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu zanim homologacja ta utracia wano, w zastosowaniu art. 45 w zwizku z obowizkowym wykonaniem procedury homologacji typu WE. T Art. 68j ust 2, art. 68ai ust. 3 Art. 68j. 2. Zezwolenie, o ktrym mowa w ust. 1, udziela si dla pojazdw wyprodukowanych w okresie wanoci wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu pojazdu i znajdujcych si na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, dla limitowanej liczby pojazdw, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 3 pkt 1. Art. 68ai. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, oraz zapewnienie waciwego

166

poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 27 ust. 5 Pastwa czonkowskie stosuj odpowiednie rodki, aby zapewni, e liczba pojazdw, ktre mona zarejestrowa lub dopuci do ruchu w ramach procedury okrelonej w niniejszym artykule, jest skutecznie monitorowana. T Art. 68j ust. 6, art. 68k ust. 1 pkt 3 i art. 68ai ust. 3 Art. 68j. 6. Producent we wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, jest obowizany poda liczb pojazdw oraz przyczyny techniczne lub ekonomiczne, powodujce niespenianie przez pojazdy nowych wymaga technicznych. Art. 68k. 1. Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 3) zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji - w przypadku: a) niespeniania warunkw kocowej partii produkcji, b) niedostatecznego uzasadnienia niespenienia przez pojazdy nowych wymaga technicznych. Art. 68ai. 3. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia sposb ustalenia liczby pojazdw zaliczanych do kocowej partii produkcji oraz wzory dokumentw z tym zwizanych uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, koszty wydania zezwolenia na dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga, -

Art. 28

Pastwa

czonkowskie

zezwalaj

na

Art. 68b

167

ust. 1

sprzeda lub dopuszczenie do uycia czci lub oddzielnych zespow technicznych wycznie wtedy, gdy speniaj one wymagania stosownych aktw prawnych i gdy s odpowiednio oznakowane zgodnie z art. 19.

pkt 2, art. 68c ust. 4 pkt 4 art. 68i ust. 1 pkt 2 i 3, art. 68k ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 68ai ust. 1i2

technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: 2) przedmiotu wyposaenia lub czci: a) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, b) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ; Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.1)); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany

168

typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w przepisach rozdziau 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 68k. 1. Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 1) wiadectwa homologacji typu w przypadku gdy: a) pojazd, przedmiot wyposaenia lub cz nie spenia warunkw, o ktrych mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 - 3, Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych,

169

b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 28 ust. 2 Ustp 1 nie ma zastosowania w przypadku czci lub oddzielnych zespow technicznych, ktre zostay skonstruowane T Art. 68b pkt 2, art. 68c Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga, technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: 2) przedmiotu wyposaenia lub czci:

170

lub zaprojektowane specjalnie dla nowych pojazdw nieobjtych niniejsz dyrektyw.

ust. 4 a) wiadectwa homologacji typu pkt 4, WE przedmiotu wyposaenia lub art. 68i czci, ust. 1 b) wiadectwa homologacji typu pkt 2 i EKG ONZ; 3, Art. 68c. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. art. 68ai 1, uznaje si za speniony, jeeli producent ust. 1 i 2 uzyska: 4) wiadectwo homologacji typu EKG ONZ dla przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68i. 1. Minister waciwy do spraw transportu wydaje lub zmienia: 2) wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada: a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i przepisach Unii Europejskiej dotyczcych bada homologacyjnych, b) warunkom technicznym okrelonym w rozdziale 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pn. zm.); 3) wiadectwa homologacji typu EKG ONZ jeeli sprawozdanie zawierajce wyniki bada homologacyjnych potwierdza, e dany typ przedmiotu wyposaenia lub czci pojazdu odpowiada:

171

a) wymaganiom technicznym okrelonym w niniejszym rozdziale i regulaminach EKG ONZ, b) warunkom technicznym okrelonym w przepisach rozdziau 2, c) warunkom okrelonym w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy

172

czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 28 ust. 3 Na zasadzie odstpstwa od ust. 1 pastwa czonkowskie mog zezwoli na sprzeda i dopuszczenie do uycia czci lub oddzielnych zespow technicznych, ktre zostay wyczone z jednego lub wicej przepisw aktu prawnego w zastosowaniu art. 20 lub ktre s przeznaczone do zamontowania w pojazdach objtych homologacjami udzielonymi na mocy art. 22, 23 lub 24, dotyczcymi tych czci lub oddzielnych zespow technicznych. T Art. 68b ust. 1, art. 68c ust. 1, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: 1) pojazdu: a) wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wiadectwa homologacji typu pojazdu; Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4.

173

4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; 2) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu.

174

2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 28 ust. 4 Na zasadzie odstpstwa od ust. 1 oraz o ile w akcie prawnym nie przewidziano inaczej, pastwa czonkowskie mog zezwoli na sprzeda oraz dopuszczenie do uycia czci lub oddzielnych zespow technicznych, ktre s przeznaczone do zamontowania w pojazdach, od ktrych w dniu ich dopuszczenia do uycia nie wymagano homologacji typu WE na podstawie niniejszej dyrektywy lub dyrektywy 70/156/EWG. T Art. 68b ust. 1, art. 68c ust. 1, ust. 4 pkt 1 i 2, art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68b. Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych nastpuje poprzez wydanie dla: 1) pojazdu: a) wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wiadectwa homologacji typu pojazdu; Art. 68c. 1. Producent nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci odpowiednie wiadectwo homologacji typu WE, z zastrzeeniem ust. 2-4. 4. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za speniony, jeeli producent uzyska: 1) wiadectwo homologacji typu pojazdu w

175

odniesieniu do pojazdw produkowanych w ramach maych serii; 2) dopuszczenie jednostkowe pojazdu; Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii

176

Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 29 ust. 1 Jeeli pastwo czonkowskie stwierdza, e nowe pojazdy, ukady, czci lub oddzielne zespoy techniczne stanowi powane zagroenie dla bezpieczestwa drogowego lub powanie szkodz rodowisku lub zdrowiu publicznemu, mimo e speniaj stosowne wymagania lub s waciwie oznakowane, wwczas pastwo to moe, maksymalnie przez okres szeciu miesicy, odmawia rejestracji takich pojazdw lub zabroni sprzeday lub dopuszczenia do uycia na swoim terytorium takich pojazdw, czci lub oddzielnych zespow technicznych. W takich przypadkach zainteresowane pastwa czonkowskie natychmiast powiadamiaj producenta, inne pastwa czonkowskie i Komisj, podajc przyczyny swojej decyzji, a w szczeglnoci N -

177

Art. 29 ust. 2 Art. 29 ust. 3

Art. 29 ust. 4

Art. 30 ust. 1

informacj, czy wynika ona z: - brakw w stosownych aktach prawnych, czy nieprawidowego stosowania odpowiednich wymaga. W celu przygotowania decyzji Komisja jak najszybciej przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami, w szczeglnoci z organem, ktry udzieli homologacji. Jeeli rodki, o ktrych mowa w ust. 1, wynikaj z brakw w stosownych aktach prawnych, podejmuje si nastpujce odpowiednie rodki: - w przypadku oddzielnych dyrektyw i rozporzdze wymienionych w czci I zacznika IV Komisja dokonuje w nich zmian, ktre przyjmuje si zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2, - w przypadku regulaminw EKG ONZ Komisja przygotowuje projekt niezbdnych zmian do odpowiednich regulaminw EKG ONZ zgodnie z procedur majc zastosowanie na mocy zrewidowanego porozumienia z 1958 r. Jeeli rodki, o ktrych mowa w ust. 1, wynikaj z nieprawidowego stosowania waciwych wymaga, Komisja przyjmuje odpowiednie rodki, aby zapewni, e takie wymagania zostan spenione. Jeeli pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, stwierdza, e nowe pojazdy, ukady, czci lub oddzielne zespoy techniczne, ktrym towarzyszy certyfikat zgodnoci lub ktre maj znak homologacji,

Art. 68m ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 2,

Art. 68m. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 1) negatywnego wyniku kontroli zgodnoci:

178

nie s zgodne z homologowanym przez nie typem, przyjmuje niezbdne rodki, w razie potrzeby wcznie z cofniciem homologacji typu, w celu zapewnienia, e znajdujce si w produkcji pojazdy, ukady, czci lub oddzielne zespoy techniczne, w stosownym przypadku, ponownie uzyskay zgodno z homologowanym typem. O przyjtych rodkach organ udzielajcy homologacji tego pastwa czonkowskiego informuje organy udzielajce homologacji innych pastw czonkowskich.

art. 68q i art. 68r ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2-4.

a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, minister waciwy do spraw transportu wzywa producenta do usunicia niezgodnoci, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia niezgodnoci w tym terminie, minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu. Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa

179

homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, - wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, - wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia - wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa;

180

odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 68r. 1. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem: 1) przed wydaniem wiadectwa homologacji typu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji, wskazanych przez producenta w deklaracji, o ktrej mowa w art. 68e ust. 3 pkt 11 lit a; 3) w przypadku uzyskania informacji o: a) wyprodukowaniu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z

2)

181

warunkami okrelonymi w odpowiednim wiadectwie homologacji typu, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do wiadectwa homologacji typu WE, w przypadku uznania za zasadne zastrzee zgoszonych przez inne ni Rzeczpospolita Polska pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, ktre uzna za zasadne. 3. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 4. Minister waciwy do spraw transportu, moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Art. 30 ust. 2 Do celw ust. 1 rnice w danych zawartych w wiadectwie homologacji typu WE lub pakiecie informacyjnym uznaje si za brak zgodnoci z homologowanym typem. Pojazd nie jest uznawany za odbiegajcy od homologowanego typu, jeeli tolerancje s dozwolone w stosownym akcie prawnym i jeeli s przestrzegane. T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci -

182

organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem,

183

przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 30 ust. 3 Jeeli pastwo czonkowskie wykae, e nowe pojazdy, czci lub oddzielne zespoy techniczne, ktrym towarzyszy certyfikat zgodnoci lub ktre maj znak homologacji, nie s zgodne z homologowanym typem, moe wnioskowa, aby pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, zweryfikowao, czy znajdujce si w produkcji pojazdy, ukady, czci lub oddzielne zespoy techniczne s nadal zgodne z homologowanym typem. Po otrzymaniu takiego wniosku dane pastwo czonkowskie jak najszybciej podejmuje wymagane dziaanie, w kadym przypadku w cigu szeciu miesicy od daty zoenia wniosku. Organ udzielajcy homologacji wystpuje do pastwa czonkowskiego, ktre udzielio homologacji typu ukadu, czci, oddzielnego zespou technicznego lub niekompletnego pojazdu, aby podjo niezbdne dziaanie w celu zapewnienia ponownego uzyskania zgodnoci z homologowanym typem pojazdw bdcych w produkcji w nastpujcych sytuacjach: a) w przypadku homologacji typu WE pojazdu, jeeli niezgodno pojazdu wynika wycznie z niezgodnoci ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego; b) w przypadku wielostopniowej homologacja typu, jeeli niezgodno T Art. 68s Art. 68s. W przypadku otrzymania zastrzee do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, na ktre zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie przekazuje te zastrzeenia do waciwego organu pastwa, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE.

Art. 30 ust. 4

Art. 68s

Art. 68s. W przypadku otrzymania zastrzee do typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, na ktre zostao wydane wiadectwo homologacji typu WE przez inne pastwo czonkowskie Unii Europejskiej, minister waciwy do spraw transportu niezwocznie przekazuje te zastrzeenia do waciwego organu pastwa, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE.

184

Art. 30 ust. 5

skompletowanego pojazdu wynika wycznie z niezgodnoci ukadu, czci lub oddzielnego zespou technicznego, bdcego czci pojazdu niekompletnego lub samym pojazdem niekompletnym. Po otrzymaniu takiego wniosku dane pastwo czonkowskie podejmuje jak najszybciej wymagane dziaanie, w kadym przypadku w cigu szeciu miesicy od daty zoenia wniosku, w razie potrzeby z udziaem wnioskujcego pastwa czonkowskiego. Jeeli zostaje ustalony brak zgodnoci, organ pastwa czonkowskiego, ktry udzieli homologacji typu WE ukadowi, czci lub oddzielnemu zespoowi technicznemu lub pojazdowi niekompletnemu, przyjmuje rodki okrelone w ust. 1. Organy udzielajce homologacji informuj si wzajemnie o wszelkich cofniciach homologacji typu WE oraz o przyczynach takich decyzji w terminie 20 dni roboczych od ich wydania.

Art. 68q

Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE

185

pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, - wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia - wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w

186

terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

187

Art. 30 ust. 6

Art. 31 ust. 1

Jeeli pastwo czonkowskie, ktre udzielio homologacji typu WE, kwestionuje zgoszony mu brak zgodnoci, zainteresowane pastwo czonkowskie stara si rozstrzygn spr. Komisja jest informowana i, w stosownych przypadkach, prowadzi odpowiednie konsultacje w celu osignicia porozumienia. Pastwa czonkowskie zezwalaj na sprzeda, przeznaczanie do sprzeday lub dopuszczenie do ruchu czci lub wyposaenia, ktre mog stwarza znaczne zagroenie dla waciwego funkcjonowania ukadw, ktre s istotne dla bezpieczestwa pojazdu lub jego oddziaywania na rodowisko jedynie wtedy, gdy takie czci lub wyposaenie uzyskay zezwolenie organu udzielajcego homologacji zgodnie z ust. 510.

Art. 68z Art. 68z. 1. Producent przedmiotw ust. 1 i 2 wyposaenia lub czci, nieobjtych procedur homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego lub rodowiska zamieszczonych w wykazie czci lub wyposaenia okrelonym w Zaczniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007 r., str. 1), jest obowizany uzyska dla nich zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. 2. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, za opat, minister waciwy do spraw transportu, na wniosek producenta, jeeli przedmiot wyposaenia lub cz odpowiada wymaganiom okrelonym w przepisach Unii Europejskiej. Art. 68z Art. 68z. 1. Producent przedmiotw ust. 1 wyposaenia lub czci, nieobjtych procedur homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego lub rodowiska zamieszczonych w wykazie czci

Art. 31 ust. 2

Czci lub wyposaenie wymagajce zezwolenia na mocy ust. 1 zostaj ujte w wykazie, ktry zostanie zamieszczony w zaczniku XIII. Przed podjciem takiej decyzji dokonuje si analizy, z ktrej

188

Art. 31 ust. 3

sporzdza si sprawozdanie, przy czym przy podjciu decyzji naley dy do zapewnienia sprawiedliwej rwnowagi midzy nastpujcymi czynnikami: a) wystpowanie powanego zagroenia dla bezpieczestwa lub oddziaywania na rodowisko pojazdw, w ktrych zamontowano rozpatrywane czci lub wyposaenie; oraz b) wpyw na konsumentw i producentw na rynku czci zamiennych i wyposaenia, jaki miaby ewentualny wymg wydania zezwolenia na rozwaane czci lub wyposaenie. Ustp 1 nie ma zastosowania do oryginalnych czci lub wyposaenia, ktre s objte systemem homologacji typu w odniesieniu do pojazdu, oraz do czci lub wyposaenia, ktremu udzielono homologacji zgodnie z przepisami jednego z aktw prawnych, ktrych wykaz zamieszczono w zaczniku IV, oprcz przypadku, gdy homologacje te odnosz si do aspektw nieobjtych ust. 1. Ustp 1 nie ma zastosowania do czci lub wyposaenia produkowanych wycznie do pojazdw wycigowych, ktre nie s przeznaczone do uytku na drogach publicznych. Jeeli czci lub wyposaenie, ktrych wykaz zamieszczono w zaczniku XIII, uywane s zarwno do wycigw, jak i na drogach, takie czci i wyposaenie nie mog by sprzedawane lub oferowane w publicznej sprzeday w celach uycia w pojazdach na drogach publicznych, chyba e speniaj one

lub wyposaenia okrelonym w Zaczniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007 r., str. 1), jest obowizany uzyska dla nich zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Art. 68z Art. 68z. 1. Producent przedmiotw ust. 1 wyposaenia lub czci, nieobjtych procedur homologacji, mogcych stwarza zagroenie dla bezpieczestwa ruchu drogowego lub rodowiska zamieszczonych w wykazie czci lub wyposaenia okrelonym w Zaczniku XIII do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzenia 2007 r. ustanawiajcej ramy dla homologacji pojazdw silnikowych i przyczep oraz ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych przeznaczonych do tych pojazdw (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007 r., str. 1), jest obowizany uzyska dla nich zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

189

Art. 31 ust. 4

Art. 31 ust. 5

wymagania zawarte w niniejszym artykule. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje przepisy suce okreleniu czci lub wyposaenia, o ktrych mowa w niniejszym ustpie. Komisja po zasigniciu opinii zainteresowanych stron okrela procedur i wymogi dotyczce procesu udzielania zezwolenia, o ktrych mowa w ust. 1, a take przyjmuje przepisy dotyczce dalszej aktualizacji wykazu w zaczniku XIII. Wymagania te obejmuj zalecenia dotyczce bezpieczestwa, ochrony rodowiska i w razie potrzeby norm dotyczcych bada. Mog one opiera si na aktach prawnych, ktrych wykaz znajduje si w zaczniku IV, mog by opracowywane zgodnie z odnonym stanem technologii w zakresie bezpieczestwa, ochrony rodowiska i bada, lub, jeli jest to waciwe dla osignicia wymaganych celw w zakresie bezpieczestwa lub ochrony rodowiska, mog obejmowa porwnanie czci lub wyposaenia z osigami w zakresie oddziaywania na rodowisko naturalne lub bezpieczestwa oryginalnego pojazdu lub, odpowiednio, jego czci. Do celw ust. 1 producent czci lub wyposaenia przedkada organowi udzielajcemu homologacji sprawozdanie z bada sporzdzone przez wyznaczon sub techniczn, ktra zawiadcza, e czci lub wyposaenie, ktrych ma dotyczy zezwolenie, speniaj wymagania, o ktrych mowa w ust. 4. Producent moe zoy tylko jeden wniosek na jeden typ

Art. 68z ust. 3 i 4, art. 68ai ust. 4 pkt 1

Art. 68z. 3. Do wniosku docza si: 1) protok z badania spenienia wymaga, o ktrych mowa w ust. 2, wraz ze sprawozdaniem, wydany przez jednostk uprawnion; 2) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie lub zmian zezwolenia na dopuszczenie do obrotu; 3) informacj o sposobie oznaczania i

190

czci tylko jednemu organowi udzielajcemu homologacji. Wniosek zawiera szczegowe dane dotyczce producenta czci lub wyposaenia, typ, numer identyfikacyjny i numery czciowe czci lub wyposaenia, ktrego ma dotyczy zezwolenie, jak rwnie nazw producenta pojazdu, typ pojazdu i, w stosownych przypadkach, rok produkcji lub wszelkie inne informacje pozwalajce na identyfikacj pojazdu, w ktrym zamierza si zamontowa te czci lub wyposaenie. Jeli organ udzielajcy homologacji stwierdzi, uwzgldniajc sprawozdanie z bada i inne dowody, e dane czci lub wyposaenie speniaj wymagania, o ktrych mowa w ust. 4, bezzwocznie wydaje producentowi zawiadczenie. Zawiadczenie stanowi zezwolenie na sprzeda, przeznaczenie do sprzeday lub zamontowanie czci lub wyposaenia w pojazdach we Wsplnocie na mocy drugiego akapitu ust. 9.

pakowania przedmiotw wyposaenia lub czci; 4) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 5) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci produkcji przedmiotu wyposaenia lub czci zgodnie z wymaganiami technicznymi, o ktrych mowa w ust. 1; 6) owiadczenie, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. 4. Badanie spenienia wymaga, o ktrych mowa w ust. 2, przeprowadza na wniosek producenta jednostka uprawniona. Z przeprowadzonego badania jednostka uprawniona sporzdza protok wraz ze sprawozdaniem. Art. 68ai. 4. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) warunki wydawania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz wzory dokumentw z tym zwizanych, 2) wysoko opaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu, przy czym jego wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 80 euro wedug redniego kursu - uwzgldniajc odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw

191

midzynarodowych w zakresie przedmiotw wyposaenia lub czci, koszty wydania zezwolenia na dopuszczeniu do obrotu oraz zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Art. 31 ust. 6 Wszystkie czci lub elementy wyposaenia, ktre uzyskay zezwolenie na podstawie niniejszego artykuu, s odpowiednio oznaczane. Komisja okrela wymagania dotyczce oznaczania i pakowania, a take wzr i system numeracji zawiadcze, o ktrym mowa w ust. 5. T Art. 68z ust. 3 pkt 3 i ust. 4 Art. 68z. 3. Do wniosku docza si: 3) informacj o sposobie oznaczania i pakowania przedmiotw wyposaenia lub czci; 4. Badanie spenienia wymaga, o ktrych mowa w ust. 2, przeprowadza na wniosek producenta jednostka uprawniona. Z przeprowadzonego badania jednostka uprawniona sporzdza protok wraz ze sprawozdaniem. -

Art. 31 ust. 7

rodki, o ktrych mowa w ust. 26, s przyjmowane zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2, poniewa maj one na celu zmian innych ni istotne elementw niniejszej dyrektywy, m.in. poprzez jej uzupenienie. Producent bezzwocznie powiadamia organ udzielajcy homologacji, ktry wyda zawiadczenie, o wszelkich zmianach majcych wpyw na zmian warunkw, w ktrych go wydano. Organ udzielajcy homologacji podejmuje decyzj, czy naley dokona przegldu zawiadczenia, czy ponownie je wyda oraz czy niezbdne s nowe badania.

Art. 31 ust. 8

Art. Art. 68aa. 1. Producent niezwocznie 68aa zawiadamia ministra waciwego do spraw ust. 1 i transportu o wszelkich zmianach warunkw art. stanowicych podstaw wydania zezwolenia na 68ab dopuszczenie do obrotu. ust. 1 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego

192

Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, e czci oraz wyposaenie s i bd produkowane zgodnie z warunkami, na ktrych wydano zawiadczenie.

zezwolenia na dopuszczenie do obrotu a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego zezwolenia po przeprowadzeniu bada albo bez przeprowadzenia bada; 2) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym zezwoleniu. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje si odpowiednio art. 68z. Art. 68ab. 1. Producent jest obowizany zapewni, e przedmiot wyposaenia lub cz bd produkowane zgodnie z wymaganiami stanowicymi podstaw do wydania zezwolenia. T Art. 68aa, art. 68ab i art. 68ac Art. 68aa. 1. Producent niezwocznie zawiadamia ministra waciwego do spraw transportu o wszelkich zmianach warunkw stanowicych podstaw wydania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. 2. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu dokonuje oceny zakresu zmian w odniesieniu do uprzednio wydanego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu a nastpnie niezwocznie informuje producenta o: 1) koniecznoci uzyskania zmiany tego zezwolenia po przeprowadzeniu bada albo bez przeprowadzenia bada; 2) braku potrzeby zmiany danych i informacji zawartych w uprzednio wydanym zezwoleniu. 3. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2

Art. 31 ust. 9

Przed wydaniem jakiegokolwiek zezwolenia organ udzielajcy homologacji weryfikuje, czy istniej zadowalajce warunki i procedury majce na celu skuteczn kontrol zgodnoci produkcji. W przypadku gdy organ udzielajcy homologacji stwierdzi, e warunki wydania zezwolenia nie s ju speniane, zwraca si do producenta o przyjcie niezbdnych rodkw w celu zapewnienia, aby czci lub wyposaenie ponownie speniay te warunki. W razie koniecznoci cofa zezwolenie.

193

pkt 1, stosuje si odpowiednio art. 68z. Art. 68ab. Producent jest obowizany zapewni, e przedmiot wyposaenia lub cz bd produkowane zgodnie z wymaganiami stanowicymi podstaw do wydania zezwolenia. Art. 68ac. 1. Minister waciwy do spraw transportu przeprowadza kontrol zgodnoci produkcji typu przedmiotu wyposaenia lub czci: 1) przed wydaniem zezwolenia na dopuszczenie do obrotu w zakresie sposobu i metod zapewnienia zgodnoci produkcji; 2) w przypadku uzyskania informacji o wyprodukowaniu przedmiotw wyposaenia lub czci niezgodnie z warunkami okrelonymi w zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 2. Kontrol zgodnoci produkcji w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza si nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia otrzymania zastrzee. 3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli zgodnoci produkcji, minister waciwy do spraw transportu, wzywa producenta do usunicia brakw, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunicia brakw minister waciwy do spraw transportu cofa zezwolenie. 4. Minister waciwy do spraw transportu, moe upowani jednostk uprawnion do wykonywania bada homologacyjnych do przeprowadzenia kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaenia

194

lub czci. Art. 31 ust. 10 Kady przypadek braku porozumienia midzy pastwami czonkowskimi w zwizku z zezwoleniami, o ktrych mowa w ust. 5, jest zgaszany Komisji. Po konsultacji z pastwami czonkowskimi przyjmuje ona odpowiednie rodki, w tym w razie koniecznoci wniosek o cofnicie zezwolenia. Niniejszy artyku nie ma zastosowania do czci lub elementw wyposaenia, przed wpisaniem ich do wykazu w zaczniku XIII. W odniesieniu do kadej pozycji lub grupy pozycji w zaczniku XIII ustalany jest okres przejciowy, tak aby pozwoli producentowi czci lub wyposaenia na zoenie wniosku o zezwolenie i jego otrzymanie. W stosownych przypadkach w tym samym czasie mona ustali dat wyczenia ze stosowania niniejszego artykuu czci i wyposaenia zaprojektowanego do pojazdw, ktrym udzielono homologacji przed t dat. Pastwa czonkowskie mog utrzyma krajowe przepisy dotyczce czci lub wyposaenia, ktre mog stanowi znaczne zagroenie dla prawidowego funkcjonowania ukadw, ktre s istotne dla bezpieczestwa pojazdu lub jego oddziaywania na rodowisko, dopki nie zostanie podjta decyzja o wczeniu czci lub elementu wyposaenia do wykazu, o ktrym mowa w ust. 1. Przepisy krajowe dotyczce tych czci lub N -

Art. 31 ust. 11

Art. 31 ust. 12

195

Art. 31 ust. 13

Art. 32 ust. 1

Art. 32 ust. 2

wyposaenia przestaj obowizywa w momencie podjcia takiej decyzji. Od dnia 29 padziernika 2007 r. pastwa czonkowskie nie przyjmuj nowych przepisw dotyczcych czci i wyposaenia, ktre mog zakci prawidowe funkcjonowanie ukadw, ktre s istotne dla bezpieczestwa pojazdu lub jego oddziaywania na rodowisko. Jeeli producent, ktremu udzielono homologacji typu WE pojazdu, w zastosowaniu przepisw aktu prawnego lub dyrektywy 2001/95/WE, musi dokona wycofania pojazdw ju sprzedanych, zarejestrowanych lub dopuszczonych do uycia, poniewa jeden lub wicej ukadw, czci lub oddzielnych zespow technicznych zamontowanych w pojedzie, niezalenie od tego, czy uzyskay waciw homologacj zgodnie z niniejsz dyrektyw, czy nie, stanowi powane zagroenie dla bezpieczestwa drogowego, zdrowia publicznego lub ochrony rodowiska, natychmiast informuje o tym organ, ktry udzieli pojazdowi homologacji. Producent proponuje organowi udzielajcemu homologacji zestaw odpowiednich rodkw odwoawczych w celu neutralizacji zagroenia, o ktrym mowa w ust. 1. Organ udzielajcy homologacji bezzwocznie informuje organy innych pastw czonkowskich o proponowanych rodkach. Waciwe organy zapewniaj, e rodki te s na ich terytoriach wprowadzone w ycie w

Art. 68p Art. 68p. 1. Jeeli producent, ktry uzyska ust. 1 wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, stwierdzi w pojedzie wprowadzonym do obrotu zagroenia dla bezpieczestwa w ruchu drogowym lub ochrony rodowiska, jest obowizany niezwocznie powiadomi o tym ministra waciwego do spraw transportu oraz podj dziaania polegajce na usuniciu tych zagroe.

Art. 68p Art. 68p. 2. W celu usunicia zagroe, o ust. 2 i 3 ktrych mowa w ust. 1, producent: 1) opracowuje plan dziaa majcych na celu usunicie zagroe zawierajc w nim zakres i harmonogram czynnoci; 2) uzgadnia plan dziaa z ministrem waciwym do spraw transportu; 3) informuje waciciela pojazdu lub posiadacza pojazdu, o koniecznoci

196

sposb skuteczny.

sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w warunkach serwisowych producenta i w przypadku stwierdzenia zagroe podejmuje dziaania majce na celu ich usunicie. 3. Po otrzymaniu powiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, oraz planu dziaa, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1,minister waciwy do spraw transportu: 1) ocenia plan dziaa; 2) przekazuje organom pastw czonkowskich Unii Europejskiej innych ni Rzeczpospolita Polska waciwym w sprawach homologacji plan dziaa wraz z informacj, e dziaania te s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystarczajce dla usunicia zagroe; 3) akceptuje plan dziaa, a w przypadku otrzymania zastrzee od organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji, nakazuje producentowi uwzgldni zastrzeenia w planie dziaa; 4) okrela terminy informowania o realizacji i zakoczeniu dziaa T Art. 68m ust. 1 pkt 3, art. 68p ust. 3-7, art. 68q Art. 68m. 1. Minister waciwy do spraw transportu cofa wiadectwo homologacji typu wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku: 3) niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. w art. 68p ust. 1. Art. 68p. 3. Po otrzymaniu powiadomienia, o -

Art. 32 ust. 3

Jeeli zainteresowane organy uznaj, e rodki te s niewystarczajce lub e ich wprowadzanie w ycie nie nastpio wystarczajco szybko, powiadamiaj o tym bezzwocznie organ udzielajcy homologacji typu WE pojazdu. Organ udzielajcy homologacji powiadamia

197

nastpnie producenta. Jeli organ udzielajcy homologacji typu WE nie jest zadowolony ze rodkw przyjtych przez producenta, przyjmuje wszelkie wymagane rodki zaradcze, w tym decyzj o cofniciu homologacji typu WE pojazdu, w przypadku gdy producent nie zaproponuje i nie wprowadzi w ycie skutecznych rodkw naprawczych. W przypadku cofnicia homologacji typu WE pojazdu zainteresowany organ udzielajcy homologacj powiadamia o tym producenta, organy udzielajce homologacji pozostaych pastw czonkowskich i Komisj za pomoc listu poleconego lub odpowiednich rodkw elektronicznych w terminie 20 dni roboczych.

ktrym mowa w ust. 1, oraz planu dziaa, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1,minister waciwy do spraw transportu: 1) ocenia plan dziaa; 2) przekazuje organom pastw czonkowskich Unii Europejskiej innych ni Rzeczpospolita Polska waciwym w sprawach homologacji plan dziaa wraz z informacj, e dziaania te s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystarczajce dla usunicia zagroe; 3) akceptuje plan dziaa, a w przypadku otrzymania zastrzee od organw pastw czonkowskich Unii Europejskiej waciwych w sprawach homologacji, nakazuje producentowi uwzgldni zastrzeenia w planie dziaa; 4) okrela terminy informowania o realizacji i zakoczeniu dziaa. 4. Minister waciwy do spraw transportu, po otrzymaniu od waciwych organw, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2, informacji o stwierdzonych zagroeniach w pojazdach i propozycji ich usunicia w przypadku uznania tych dziaa za niewystarczajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje swoje zastrzeenia tym organom. 5. Producent informuje ministra waciwego do spraw transportu o: 1) realizacji dziaa w celu usunicia stwierdzonych zagroe w terminach

198

wskazanych przez ministra waciwego do spraw transportu; 2)zakoczeniu dziaa, przedstawiajc sprawozdanie z przeprowadzonych dziaa. 6. W przypadku stwierdzenia zagroe, o ktrych mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw transportu informuje inny ni Rzeczpospolita Polska waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, ktre wydao wiadectwo homologacji typu WE pojazdu, o stwierdzonych zagroeniach. 7. W przypadku otrzymania od waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych zagroeniach w pojazdach wprowadzonych do obrotu na podstawie wydanego przez ministra waciwego do spraw transportu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, minister waciwy do spraw transportu informuje producenta o stwierdzonych zagroeniach. Przepisy ust. 1 5 stosuje si odpowiednio. Art. 68q 1. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje waciwym w sprawach homologacji organom: 1) innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej: a) kopi wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wydania lub zmiany wiadectwa homologacji typu WE pojazdu, b) wykaz wydanych lub ktrych wydania odmwiono, zmienionych,

199

cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau, c) informacj o: - odmowie wydania lub cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania lub cofnicia odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, - wyganiciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w terminie 20 dni roboczych od dnia wyganicia tego wiadectwa, - zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu, dla ktrego wyda wiadectwo homologacji typu WE pojazdu - w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania od producenta pojazdu powiadomienia o zaprzestaniu przez niego produkcji okrelonego typu pojazdu, wydanym zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, dla ktrych wiadectwo homologacji

200

typu WE pojazdu utracio wano w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu roku kalendarzowego; 2) pastw bdcych stron Porozumienia - wykaz wydanych lub ktrym wydania odmwiono, zmienionych, cofnitych, wygasych wiadectw homologacji typu EKG ONZ - w terminie 20 dni roboczych po zakoczeniu kadego kwartau. 2. Minister waciwy do spraw transportu przekazuje informacje Komisji Europejskiej o: 1) cofniciu wiadectwa homologacji typu WE pojazdu w przypadku, niewykonania przez producenta czynnoci, o ktrych mowa w art. 68p ust. 1 - nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia cofnicia tego wiadectwa; 2) odmowie wydania wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, wraz ze wskazaniem przyczyny niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 20 dni roboczych od dnia odmowy wydania odpowiednio wiadectwa homologacji typu WE pojazdu albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Minister waciwy do spraw transportu, na wniosek innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, przekazuje kopi wydanego przez niego wiadectwa homologacji typu WE pojazdu

201

albo wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia lub czci, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Art. 32 ust. 4 Art. 33 Niniejszy artyku ma zastosowanie take do czci, ktre na mocy aktu prawnego nie s przedmiotem adnego wymagania. Wszystkie decyzje podjte zgodnie z przepisami przyjtymi w wykonaniu niniejszej dyrektywy i decyzje odmawiajce udzielenia lub cofajce homologacje typu WE lub odmawiajce rejestracji bd zabraniajce sprzeday szczegowo podaj przyczyny ich podjcia. Wszelkie takie decyzje s przekazywane zainteresowanej stronie, ktra w tym samym czasie jest informowana o przysugujcych jej, na mocy obowizujcych w zainteresowanych pastwach czonkowskich przepisw, rodkach odwoawczych oraz o terminach korzystania z nich. Regulaminy EKG ONZ, ktre przyja Wsplnota i ktre s wyszczeglnione w zaczniku IV cz I i w zaczniku XI, s czci homologacji typu WE na tych samych warunkach, co oddzielne dyrektywy i rozporzdzenia. Maj zastosowanie do tych kategorii pojazdw, ktre s wymienione w stosownych kolumnach tabeli znajdujcej si w zaczniku IV cz I i w zaczniku XI. Jeeli Wsplnota podejmie decyzj o obowizkowym stosowaniu regulaminu EKG ONZ do celw homologacji typu WE pojazdu zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji N N Wdroony Art. 104 1 oraz art. 107 1-5 Kodeksu postpowania administracyj nego -

Art. 34 ust. 1

Art. 34 ust. 2

202

Art. 34 ust. 3

Art. 34 ust. 4

97/836/WE, naley wprowadzi odpowiednie zmiany w zacznikach do niniejszej dyrektywy, zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w jej art. 40 ust. 2. Akt zmieniajcy zaczniki do niniejszej dyrektywy okrela rwnie daty obowizkowego zastosowania regulaminu EKG ONZ lub zmian do niego. Pastwa czonkowskie uchylaj lub dostosowuj wszelkie przepisy prawa krajowego niezgodne z danym regulaminem EKG ONZ. Jeeli taki regulamin EKG ONZ zastpuje istniejc oddzieln dyrektyw lub rozporzdzenie, stosowny zapis w zaczniku IV cz I i w zaczniku XI zastpuje si numerem regulaminu EKG ONZ i zgodnie z t sam procedur skrela si odpowiadajcy mu zapis w zaczniku IV cz II. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 2 akapit drugi, zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2, uchyla si oddzieln dyrektyw lub rozporzdzenie zastpione przez regulamin EKG ONZ. W przypadku uchylenia oddzielnej dyrektywy pastwo czonkowskie uchyla wszelkie przepisy prawa krajowego, ktre zostay przyjte w ramach przeniesienia tej dyrektywy. Moliwe jest zawarcie w niniejszej dyrektywie lub w odrbnych dyrektywach lub rozporzdzeniach bezporednich odniesie do norm i regulacji midzynarodowych, bez powtarzania ich we wsplnotowych ramach prawnych.

203

Art. 35 ust. 1

Art. 35 ust. 2

Art. 36

Regulaminy EKG ONZ wymienione w zaczniku IV cz II s uznawane za rwnowane odpowiadajcym im oddzielnym dyrektywom lub rozporzdzeniom na tyle, na ile pokrywa si ich zakres i przedmiot. Organy pastw czonkowskich udzielajce homologacji uznaj homologacje udzielone zgodne z tymi regulaminami EKG ONZ i, w stosownym przypadku, odnoszce si do nich znaki homologacji, w miejsce odpowiadajcych im homologacji i znakw homologacji, zgodnie z rwnowanymi oddzielnymi dyrektywami lub rozporzdzeniami. Jeeli Wsplnota podejmie decyzj o stosowaniu, do celw ust. 1, nowego lub zmienionego regulaminu EKG ONZ, zacznik IV cz II do niniejszej dyrektywy zostanie odpowiednio zmieniony. rodki te, majce na celu zmian innych ni istotne elementw niniejszej dyrektywy, s przyjmowane zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2. Rada, stanowic wikszoci kwalifikowan, moe, na wniosek Komisji, potwierdzi rwnowano warunkw lub przepisw dotyczcych homologacji typu WE ukadw, czci i oddzielnych zespow technicznych ustanowionych niniejsz dyrektyw z procedurami ustanowionymi na mocy przepisw midzynarodowych lub przepisw pastw trzecich, w ramach umw wielostronnych lub dwustronnych zawartych przez Wsplnot z pastwami trzecimi.

204

Art. 37 ust. 1

Producent moe nie dostarczy adnych informacji technicznych dotyczcych danych zawartych w niniejszej dyrektywie lub aktach prawnych wymienionych w zaczniku IV, ktre nie s zgodne z danymi zatwierdzonymi przez waciwy organ.

Art. 68e ust. 3 pkt 5

Art. 68.3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; Art. 68n. 1. Producent nowych pojazdw jest obowizany: 3) zamieci w instrukcji obsugi lub podrczniku uytkownika informacje zawierajcej ograniczenia lub specjalne warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj.

Art. 37 ust. 2

Art. 38 ust. 1

Producent udostpnia uytkownikom wszelkie istotne informacje oraz niezbdne instrukcje okrelajce wszelkie warunki lub ograniczenia specjalne zwizane z uytkowaniem pojazdu, czci lub oddzielnego zespou technicznego, jeeli akt prawny zawiera szczeglny przepis nakazujcy takie dziaanie. Informacje te s przekazywane w jzykach urzdowych Wsplnoty. Po uzgodnieniu z organem udzielajcym homologacji informacja taka jest zawierana w stosownym dokumencie, takim jak instrukcja obsugi lub podrcznik uytkownika. Producent pojazdu udostpnia producentom czci lub oddzielnych zespow technicznych wszelkie dane, w tym, w stosownym przypadku, rysunki, szczegowo wymienione w zaczniku lub

T art. 68n czciowo ust. 1 wdroony pkt 3 art. 3 ust. 5 ustawy o sprzeday konsumenckie j

Art. 68o

Art. 68o. 1. Producent pojazdu jest obowizany udostpni producentowi przedmiotu wyposaenia lub czci, dane i informacje niezbdne do uzyskania wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu

205

dodatku do aktu prawnego, ktre s niezbdne do udzielenia homologacji typu WE czci lub oddzielnych zespow technicznych lub do uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 31. Producent pojazdu moe naoy na producentw czci lub oddzielnych zespow technicznych zobowizanie do ochrony poufnoci wszelkich informacji, ktre nie s jawne, w tym dotyczcych praw wasnoci intelektualnej.

wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska. 2. Producent pojazdu ma prawo zobowiza producenta przedmiotu wyposaenia lub czci do wycznego wykorzystania przez niego danych i informacji, o ktrych mowa w ust. 1 lub zastrzec prawa wasnoci intelektualnej. 3. Producent przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany udostpni producentowi pojazdu dane i informacje zawierajce ograniczenia lub specjalne warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska. T Art.68o Art. 68o. 1. Producent pojazdu jest obowizany udostpni producentowi przedmiotu wyposaenia lub czci, dane i informacje niezbdne do uzyskania wiadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposaenia, czci lub dodatkowego ukadu zasilania gazem, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska. 2. Producent pojazdu ma prawo zobowiza producenta przedmiotu wyposaenia lub czci do wycznego wykorzystania przez niego danych i informacji, o ktrych mowa w ust. 1 lub zastrzec prawa wasnoci intelektualnej. 3. Producent przedmiotu wyposaenia lub czci jest obowizany udostpni producentowi pojazdu dane i informacje zawierajce ograniczenia lub specjalne warunki montau majce wpyw na bezpieczestwo w -

Art. 38 ust. 2

Producent czci lub oddzielnych zespow technicznych, dziaajcy jako posiadacz wiadectwa homologacji typu WE, ktre, zgodnie z art. 10 ust. 4, nakada ograniczenia w zakresie uytkowania lub specjalne warunki montowania, lub obydwa te elementy, dostarcza producentowi pojazdu wszelkich szczegowych informacji na ten temat. Producent czci lub oddzielnych zespow technicznych dostarcza wraz z wyprodukowanymi czciami lub oddzielnymi zespoami technicznymi instrukcje dotyczce ogranicze uytkowania lub specjalnych warunkw montowania, lub obydwa te elementy, jeeli akt prawny zawiera szczeglny przepis nakazujcy takie dziaanie

206

ruchu drogowym lub ochron rodowiska. Art. 39 ust. 1 Komisja przyjmuje rodki niezbdne do wykonania kadej oddzielnej dyrektywy lub rozporzdzenia zgodnie z zasadami okrelonymi w kadej przedmiotowej dyrektywie lub rozporzdzeniu. Komisja przyjmuje zmiany w zacznikach do niniejszej dyrektywy lub przepisach oddzielnych dyrektyw lub rozporzdze wymienionych w zaczniku IV cz I, ktre s niezbdne, aby dostosowa te akty do rozwoju wiedzy technologicznej i technicznej lub do szczeglnych potrzeb osb niepenosprawnych. Komisja przyjmuje zmiany w niniejszej dyrektywie, ktre s niezbdne do ustanowienia wymaga technicznych dla pojazdw produkowanych w maych seriach, pojazdw, ktrym udzielono homologacji na mocy procedury dopuszczenia indywidualnego, i pojazdw specjalnych. Jeeli Komisja zauway istnienie powanego zagroenia dla uytkownikw drg lub dla rodowiska, ktre wymaga pilnych rodkw, moe wprowadzi zmiany do przepisw oddzielnych dyrektyw i rozporzdze wymienionych w zaczniku IV cz I. Komisja przyjmuje zmiany konieczne w interesie dobrego zarzdzania, w szczeglnoci zmiany niezbdne do zapewnienia spjnoci oddzielnych dyrektyw i rozporzdze wymienionych w zaczniku IV cz I lub spjnoci z innymi przepisami prawa N -

Art. 39 ust. 2

Art. 39 ust. 3

Art. 39 ust. 4

Art. 39 ust. 5

207

Art. 39 ust. 6

Art. 39 ust. 7 Art. 39 ust. 8 Art. 39 ust. 9

Art. 40 ust. 1 Art. 40 ust. 2 Art. 40 ust. 3

Art. 41 ust. 1

wsplnotowego. Przyjmujc, w zastosowaniu decyzji 97/836/WE, nowe regulaminy EKG ONZ lub zmiany do istniejcych regulaminw EKG ONZ, do ktrych przystpia Wsplnota, Komisja wprowadza odpowiednie zmiany do zacznikw do niniejszej dyrektywy. Kada nowa oddzielna dyrektywa lub rozporzdzenie wprowadza odpowiednie zmiany w zacznikach do niniejszej dyrektywy. Zaczniki do niniejszej dyrektywy mog by zmieniane w drodze rozporzdze rodki, o ktrych mowa w niniejszym artykule, s przyjmowane zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2, poniewa maj one na celu zmian innych ni istotne elementw niniejszej dyrektywy, oddzielnych dyrektyw lub rozporzdze, m.in. poprzez ich uzupenienie. Komisj wspomaga komitet zwany Komitetem Technicznym ds. Pojazdw Silnikowych. W przypadku odesania do niniejszego ustpu stosuje si art. 5a ust. 14 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgldnieniem przepisw jej art. 8. W przypadku odesania do niniejszego ustpu stosuje si art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgldnieniem przepisw jej art. 8. Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesice. Wyznaczone przez pastwo czonkowskie suby techniczne stosuj si do przepisw

N N

N N

208

Art. 41 ust. 2

niniejszej dyrektywy. Suby techniczne same przeprowadzaj lub nadzoruj przeprowadzanie bada wymaganych do homologacji lub inspekcji okrelonych w niniejszej dyrektywie lub w jednym z aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV z wyjtkiem sytuacji, gdy wyranie zezwala si na stosowanie procedur alternatywnych. Nie mog one przeprowadza bada lub inspekcji, do ktrych nie zostay odpowiednio wyznaczone.

Art. 68f ust. 2, art. 68t ust. 1, art. 68u ust. 3 i art. 68w ust. 1 i 3

Art. 68f.2. Badania, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza jednostka uprawniona, o ktrej mowa w art. 68t ust. 1. Art. 68t. 1. Jednostk waciw do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest podmiot wyznaczony przez ministra waciwego do spraw transportu zwan dalej jednostk uprawnion. Art. 68u. 3. Z przeprowadzonego badania homologacyjnego jednostka uprawniona sporzdza: 1) protok wraz ze sprawozdaniem - w przypadku bada homologacyjnych typu pojazdu oraz sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem , albo 2) sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania - w przypadku przedmiotu wyposaenia lub czci. Art. 68w. 1. Wyznaczenia jednostki uprawnionej dokonuje minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opaty. W decyzji okrela si szczegowy zakres bada i kontroli, do ktrych jednostka jest uprawniona. 3. Do wniosku docza si dokumenty potwierdzajce spenienie warunkw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 4, oraz

209

owiadczenie potwierdzajce spenienie warunkw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 5. Art. 41 ust. 3 Suby techniczne nale do jednej lub wicej z nastpujcych czterech kategorii dziaalnoci, w zalenoci od ich zakresu umiejtnoci: a) kategoria A, suby techniczne, ktre przeprowadzaj badania we wasnych obiektach, o ktrych mowa w niniejszej dyrektywie i aktach prawnych wymienionych w zaczniku IV; b) kategoria B, suby techniczne, ktre nadzoruj badania, o ktrych mowa w niniejszej dyrektywie i w aktach prawnych wymienionych w zaczniku IV, przeprowadzane w obiektach producenta lub strony trzeciej; c) kategoria C, suby techniczne, ktre regularnie oceniaj i monitoruj procedury stosowane przez producenta do kontroli zgodnoci produkcji; d) kategoria D, suby techniczne, ktre nadzoruj lub przeprowadzaj badania lub inspekcje w ramach nadzoru zgodnoci produkcji. T Art. ust. 2, 68u 1 68t 1 i art. ust. Art. 68t. 1. Jednostk waciw do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest podmiot wyznaczony przez ministra waciwego do spraw transportu, zwany dalej jednostk uprawnion. 2. Do zada jednostki uprawnionej, odpowiednio do zakresu uprawnienia, naley: 1) w zakresie homologacji: a) przeprowadzanie bada homologacyjnych typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, b) przeprowadzanie kontroli zgodnoci produkcji typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci lub sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem; 2) w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych pojazdw, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 4) w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych przez przedmiot wyposaenia -

210

lub cz. Art. 68u. 1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania homologacyjne na wniosek producenta (albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem) Art. Art. 68w. 2. Jednostk uprawnion moe by 68w ust. podmiot, ktry spenia nastpujce warunki: 2 1) posiada osobowo prawn; 2) posiada personel o wiedzy i dowiadczeniu odpowiednio do zakresu realizowanych bada; 3) dysponuje warunkami lokalowymi, rodkami i wyposaeniem do przeprowadzania bada homologacyjnych odpowiednio do zakresu uprawnienia; 4) posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla jednostki kontrolujcej lub laboratorium badawczego, odpowiednio do zakresu uprawnienia; 5) jest niezaleny i bezstronny w stosunku do podmiotw bezporednio lub porednio zwizanych z realizowanymi badaniami -

Art. 41 ust. 4

Suby techniczne dysponuj odpowiednimi umiejtnociami, specjalistyczn wiedz techniczn i uznanym dowiadczeniem w okrelonych dziedzinach objtych niniejsz dyrektyw i aktami prawnymi wymienionymi w zaczniku IV. Ponadto suby techniczne speniaj normy wymienione w dodatku 1 do zacznika V, istotne dla czynnoci, ktre przeprowadzaj. Wymg ten nie ma jednak zastosowania do celw ostatniego etapu procedury wielostopniowej homologacji typu, o ktrej mowa w art. 25 ust. 1.

Art. 41 ust. 5 Art. 41 ust. 6

Organ udzielajcy homologacji moe dziaa jako suba techniczna w odniesieniu do jednej lub wicej kategorii dziaalnoci, o ktrych mowa w ust. 3. Producent lub podwykonawca dziaajcy w jego imieniu moe zosta wyznaczony jako

-.

211

Art. 41 ust. 7 Art. 41 ust. 8

Art. 42 ust. 1

suba techniczna dla dziaalnoci kategorii A w odniesieniu do aktw prawnych wymienionych w zaczniku XV. Komisja w razie koniecznoci zmienia wykaz tych aktw prawnych zgodnie z procedur regulacyjn poczon z kontrol, o ktrej mowa w art. 40 ust. 2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 5 i 6, stosuj si do przepisw niniejszego artykuu. Suby techniczne pastwa trzeciego, inne ni suby wyznaczone zgodnie z ust. 6, mog by powiadamiane do celw art. 43 wycznie w ramach dwustronnych umw midzy Wsplnot a danym pastwem trzecim. Umiejtnoci, o ktrych mowa w art. 41, wykazuje si w sprawozdaniu oceniajcym, sporzdzanym przez waciwy organ. Moe ono obejmowa wiadectwo akredytacji wydane przez organ akredytacyjny.

N N

Art. Art. 68w. 4. Minister waciwy do spraw 68w ust. transportu przed wydaniem uprawnienia, 4 i art. przeprowadza kontrol zainteresowanego 68x ust. podmiotu w zakresie spenienia warunkw, o 1-3 ktrych mowa w ust. 2 pkt 3. Art. 68x. 1. Nadzr nad jednostk uprawnion sprawuje minister waciwy do spraw transportu. 2. W ramach sprawowanego nadzoru minister waciwy do spraw transportu: 1) sprawdza poprawno wykonywania bada i sporzdzania protokou 2) co najmniej raz na trzy lata przeprowadza kontrol jednostki uprawnionej w zakresie speniania przez jednostk warunkw, o ktrych mowa w art. 68w ust. 2; 3) przeprowadza kontrol jednostki uprawnionej w przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego w zakresie warunkw, o ktrych mowa art. 68w ust. 2 pkt 3.

212

3. Minister waciwy do spraw transportu sporzdza sprawozdanie oceniajce z przeprowadzonej kontroli, o ktrej mowa w ust. 2, i przedstawia je jednostce uprawnionej. Art. 42 ust. 2 Ocena, w oparciu o ktr sporzdzane jest sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1, jest przeprowadzana zgodnie z przepisami dodatku 2 do zacznika V. Sprawozdanie oceniajce jest poddawane przegldowi po okresie nie duszym ni trzy lata. T Art. 68ah Art. 68ah. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe wymagania, jakie powinien spenia podmiot wnioskujcy o wydanie uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, w zakresie warunkw lokalowych, rodkw i wyposaenia; 2) sposb i tryb przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w art. 68w ust. 4 oraz art. 68x ust. 1; 3) wzr sprawozdania oceniajcego, o ktrym mowa w art. 68x ust. 3; 4) wysoko opat za wydanie i zmian uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 10000 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) zakres uprawnienia; 3) czynnoci administracyjne oraz koszty zwizane z wydaniem uprawnienia; 4) czynnoci oraz koszty zwizane z przeprowadzaniem kontroli. -

213

Art. 42 ust. 3

Sprawozdanie oceniajce przedstawiane jest Komisji na jej wniosek.

Art. 68x Art. 68x. 4. Minister waciwy do spraw ust. 4 transportu przedstawia Komisji Europejskiej, na jej wniosek, sprawozdanie oceniajce z przeprowadzonej kontroli, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1. Art. 68ah Art. 68ah. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowe wymagania, jakie powinien spenia podmiot wnioskujcy o wydanie uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, w zakresie warunkw lokalowych, rodkw i wyposaenia; 2) sposb i tryb przeprowadzania kontroli, o ktrej mowa w art. 68w ust. 4 oraz art. 68x ust. 1; 3) wzr sprawozdania oceniajcego, o ktrym mowa w art. 68x ust. 3; 4) wysoko opat za wydanie i zmian uprawnienia, o ktrym mowa w art. 68w ust. 1, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 10000 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) zakres uprawnienia; 3) czynnoci administracyjne oraz koszty

Art. 42 ust. 4

Organ udzielajcy homologacji, wystpujcy jako suba techniczna, wykazuje zgodno na podstawie dokumentacji. Zgodno obejmuje ocen przeprowadzan przez niezalenych audytorw, niezwizanych z dziaalnoci podlegajc ocenie. Audytorzy tacy mog by pracownikami tej samej organizacji, pod warunkiem e ich zwierzchnicy nie s rwnie przeoonymi personelu prowadzcego dziaalno podlegajc ocenie.

214

zwizane z wydaniem uprawnienia; 4) czynnoci oraz koszty zwizane przeprowadzaniem kontroli. Art. 42 ust. 5 Producent lub podwykonawca dziaajcy w jego imieniu, wyznaczony jako suba techniczna, stosuje si do odpowiednich przepisw niniejszego artykuu. T Art. 68t ust.1, Art. 68w ust. 1i2

z -

Art. 68t. 1. Jednostk waciw do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest podmiot wyznaczony przez ministra waciwego do spraw transportu, zwany dalej jednostk uprawnion Art. 68w. 1. Wyznaczenia jednostki uprawnionej dokonuje minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opaty. W decyzji okrela si szczegowy zakres bada i kontroli, do ktrych jednostka jest uprawniona. 2. Jednostk uprawnion moe by podmiot, ktry spenia nastpujce warunki: 1) posiada osobowo prawn; 2) posiada personel o wiedzy i dowiadczeniu odpowiednio do zakresu realizowanych bada; 3) dysponuje warunkami lokalowymi, rodkami i wyposaeniem do przeprowadzania bada homologacyjnych odpowiednio do zakresu uprawnienia; 4) posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla jednostki kontrolujcej lub laboratorium badawczego, odpowiednio do zakresu uprawnienia;

215

5) jest niezaleny i bezstronny w stosunku do podmiotw bezporednio lub porednio zwizanych z realizowanymi badaniami

Art. 43 ust. 1

Pastwa czonkowskie przekazuj Komisji informacje obejmujce nazw, wraz z adresem elektronicznym, osoby odpowiedzialne oraz kategorie dziaalnoci w odniesieniu do kadej wyznaczonej suby technicznej. Powiadamiaj one Komisj o wszelkich pniejszych zmianach tych danych. Powiadomienie zawiera informacj okrelajc akt prawny, w odniesieniu do ktrego wyznaczono dan sub techniczn. Suba techniczna moe prowadzi rodzaje dziaalnoci okrelone w art. 41 do celw homologacji typu wycznie wtedy, gdy otrzymaa wczeniejsze powiadomienie od Komisji.

Art. 68w ust. 5 i ust. 6 pkt 1

Art. 68w. 5. Jednostka uprawniona jest obowizana zawiadomi ministra waciwego do spraw transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowicych podstaw wydania uprawnienia, nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia ich wystpienia. 6. Informacj dotyczc nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej oraz zmian tych danych, minister waciwy do spraw transportu, przekazuje niezwocznie odpowiednio: 1) Komisji Europejskiej; -

Art. 43 ust. 2

Art. Art. 68w. 7. W przypadku bada 68w ust. homologacyjnych typu WE i bada 7 potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jednostka uprawniona moe rozpocz prowadzenie tych bada po uzyskaniu powiadomienia od Komisji Europejskiej. -

Art. 43 ust. 3 Art. 43 ust. 4

Kilka pastw czonkowskich moe wyznaczy i powiadomi t sam sub techniczn, niezalenie od rodzaju prowadzonej dziaalnoci. Jeeli w zastosowaniu aktu prawnego naley wyznaczy konkretn organizacj lub

Art. 68t ust. 2

Art. 68t. 2. Do zada jednostki uprawnionej, odpowiednio do zakresu uprawnienia, naley:

216

waciwy organ, ktrych dziaalno nie zostaa wymieniona wrd dziaalnoci objtych art. 41, powiadomienia dokonuje si zgodnie z przepisami niniejszego artykuu.

pkt 4, art. 68w ust. 1 i 6

4) w zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu przeprowadzanie bada potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych przez przedmiot wyposaenia lub cz. Art. 68w. 1. Wyznaczenia jednostki uprawnionej dokonuje minister waciwy do spraw transportu, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uiszczeniu opaty. W decyzji okrela si szczegowy zakres bada i kontroli, do ktrych jednostka jest uprawniona. 6. Informacj dotyczc nazwy, adresu i zakresu uprawnienia jednostki uprawnionej oraz zmian tych danych, minister waciwy do spraw transportu, przekazuje niezwocznie odpowiednio: 1) Komisji Europejskiej; 2) Sekretariatowi EKG ONZ. -

Art. 43 ust. 5 Art. 44 ust. 1

Komisja umieszcza na swojej stronie internetowej wykaz i szczegowe dane dotyczce organw udzielajcych homologacji i sub technicznych. W oczekiwaniu na wprowadzenie niezbdnych zmian w niniejszej dyrektywie w celu wczenia pojazdw dotychczas ni nieobjtych lub dostosowania si do przepisw administracyjnych lub technicznych w zakresie homologacji typu pojazdw innych ni pojazdy kategorii M1, produkowanych w maych seriach, oraz w celu ustanowienia zharmonizowanych przepisw administracyjnych i technicznych w zakresie procedury dopuszczenia

217

Art. 44 ust. 2

indywidualnego, a take w oczekiwaniu na wyganicie okresw przejciowych przewidzianych w art. 45, pastwa czonkowskie nadal udzielaj tym pojazdom krajowych homologacji, pod warunkiem e takie homologacje opieraj si na zharmonizowanych wymaganiach technicznych okrelonych w niniejszej dyrektywie. Na wniosek producenta lub, w przypadku dopuszcze indywidualnych, waciciela pojazdu i po przedoeniu wymaganych informacji zainteresowane pastwo czonkowskie wypenia i wydaje, odpowiednio, wiadectwo homologacji typu lub wiadectwo dopuszczenia indywidualnego. wiadectwo wydaje si wnioskodawcy. W przypadku pojazdw tego samego typu pozostae pastwa czonkowskie uznaj uwierzytelnion kopi za dowd, e wymagane badania zostay przeprowadzone.

Art. 68e ust. 1 i 3 pkt 1-11 i art. 68ak ust. 1 i 2

Art. 68e. 1. wiadectwa homologacji typu albo wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wydaje, zmienia, odmawia wydania lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu . 3. Wydanie lub zmiana wiadectwa homologacji typu albo wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, nastpuje na wniosek odpowiednio producenta albo podmiotu dokonujcego montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Do wniosku docza si: 1) protok z badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem lub sprawozdanie zawierajce wyniki tego badania, wydany przez jednostk uprawnion o ile jest wymagany; 2) opis techniczny sporzdzony wedug wzoru okrelonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1 pkt 6; 3) dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu o ile s

218

wymagane; 4) kopie odpowiednich wiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaenia lub czci o ile s wymagane; 5) informacj i instrukcj, okrelajce warunki lub ograniczenia zwizane z uytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, majce wpyw na bezpieczestwo w ruchu drogowym lub ochron rodowiska o ile wystpuj; 6) instrukcj montau - w przypadku wiadectw homologacji typu, o ktrych mowa w art. 68b pkt 2 lit. b; 7) kopi dowodu wniesienia opaty za wydanie albo zmian wiadectwa homologacji typu jeeli s wymagane; 8) wypis z rejestru przedsibiorcw albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej; 9) owiadczenie, w przypadku wiadectwa homologacji typu WE, o nastpujcej treci: Owiadczam, e w zakresie typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci zoyem tylko jeden wniosek, i tylko w jednym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.; 10) wykaz osb, upowanionych do podpisywania: a) wiadectw zgodnoci WE albo wiadectw zgodnoci w przypadku odpowiednio wiadectw homologacji typu WE pojazdu albo wiadectw homologacji typu pojazdu, b) owiadcze o danych i

219

informacjach o pojedzie niezbdnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, c) wycigw ze wiadectwa homologacji sposobumontau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem - zawierajcy ich dane osobowe: imi i nazwisko, zawiadczenie o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisw; 11) deklaracj o sposobie i metodach zapewnienia zgodnoci: a) produkcji pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, z typem podlegajcym procedurze homologacji, b) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w ramach kategorii pojazdw objtych procedur homologacji. Art. 68ak. 1. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister waciwy do spraw transportu, za opat. 2. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu, udziela si na wniosek producenta, importera lub waciciela pojazdu. Art. 44 ust. 3 W przypadku gdy dany pojazd objty dopuszczeniem indywidualnym ma zosta zarejestrowany w innym pastwie czonkowskim, moe ono wymaga, by organ, ktry udzieli dopuszczenia indywidualnego, przekaza wszelkie T Art. Art. 68al.. 4. Minister waciwy do spraw 68al ust. transportu moe zwrci si o dodatkowe 4i5 informacje o udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu do waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 5. Minister waciwy do spraw transportu, na -

220

dodatkowe okrelajce technicznych pojazd. Art. 44 ust. 4

informacje charakter spenionych

szczegowo wymaga przez dany N -

wniosek waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, udostpnia temu organowi informacje o udzielonym dopuszczeniu jednostkowym pojazdu. -

Art. 45 ust. 1

W oczekiwaniu na harmonizacj systemw rejestracji i podatkowych pastw czonkowskich w zakresie pojazdw objtych niniejsz dyrektyw, aby uatwi rejestracj i opodatkowanie tych pojazdw, pastwa czonkowskie mog na swoim terytorium stosowa kody krajowe. W tym celu pastwa czonkowskie mog dokona dalszego podziau wersji znajdujcych si w zaczniku III cz II, pod warunkiem e szczegowe dane stosowane dla danej podgrupy s wyranie okrelone w pakiecie informacyjnym lub mog zosta na jego podstawie wyprowadzone za pomoc prostego obliczenia. Pastwa czonkowskie udzielaj homologacji typu WE nowym pojazdom w terminach okrelonych w zaczniku XIX.

Art. 5 i zaczni k Nr 2 do ustawy

Art. 5. Obowizek, o ktrym mowa w art. 68c ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw uznaje si za speniony, jeeli producent pojazdw kategorii pojazdw M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 oraz przedmiotw ich wyposaenia lub czci uzyska w odniesieniu do tych pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminu okrelonego w zaczniku nr 2 do ustawy. Art. 5. Obowizek, o ktrym mowa w art. 68c ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw uznaje si za speniony, jeeli producent pojazdw

Art. 45 ust. 2

Na wniosek producenta pastwa czonkowskie mog udzieli homologacji typu WE nowym pojazdom od dnia 29 kwietnia 2009 r

Art. 5 i zaczni k Nr 2 do

221

ustawy

kategorii pojazdw M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 oraz przedmiotw ich wyposaenia lub czci uzyska w odniesieniu do tych pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminu okrelonego w zaczniku nr 2 do ustawy. Art. 5. Obowizek, o ktrym mowa w art. 68c ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw uznaje si za speniony, jeeli producent pojazdw kategorii pojazdw M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 oraz przedmiotw ich wyposaenia lub czci uzyska w odniesieniu do tych pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminu okrelonego w zaczniku nr 2 do ustawy. -

Art. 45 ust. 3

W terminach okrelonych w kolumnie czwartej tabeli zawartej w zaczniku XIX art. 26 ust. 1 nie ma zastosowania do nowych pojazdw, ktrym udzielono homologacji krajowej przed terminami okrelonymi w trzeciej kolumnie tego zacznika lub ktrym nie udzielono homologacji.

Art. 5 i zaczni k Nr 2 do ustawy

Art. 45 ust. 4

Art. 45 ust. 5

Na wniosek producenta do dat podanych w trzeciej kolumnie szstego i dziewitego rzdu tabeli zamieszczonej w zaczniku XIX pastwa czonkowskie nadal przyznaj krajowe homologacje typu stanowice alternatyw dla homologacji typu WE pojazdu w przypadku kategorii pojazdw M2 lub M3, pod warunkiem e pojazdy te, ich ukady, czci i oddzielne zespoy techniczne uzyskay homologacj typu zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w czci I zacznika IV do niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa nie uniewania adnej homologacji typu WE udzielonej pojazdom kategorii M1 przed dniem 29 kwietnia 2009 r.

222

Art. 45 ust. 6

Art. 46

ani nie uniemoliwia rozszerzenia takich homologacji. W przypadku homologacji typu WE w odniesieniu do nowych typw ukadw, czci lub oddzielnych zespow technicznych pastwa czonkowskie stosuj niniejsz dyrektyw od dnia 29 kwietnia 2009 r. Niniejsza dyrektywa nie uniewania adnej homologacji typu WE udzielonej ukadom, czciom lub oddzielnym zespoom technicznym przed dniem 29 kwietnia 2009 r., ani nie uniemoliwia rozszerzenia takich homologacji. Pastwa czonkowskie okrelaj sankcje majce zastosowanie w przypadku naruszenia przepisw niniejszej dyrektywy, w szczeglnoci zakazw okrelonych w art. 31 lub z niego wynikajcych, oraz aktw prawnych wymienionych w zaczniku IV cz I oraz przyjmuj wszelkie rodki niezbdne do ich wprowadzenia w ycie. Sankcje te s skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. Pastwa czonkowskie powiadamiaj Komisj o tych przepisach nie pniej ni dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz moliwie szybko powiadamiaj o wszelkich pniejszych zmianach tych przepisw.

Art. 68d Art. 68d. 1. Zakazuje si wprowadzania do i 140m obrotu pojazdu bez wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu, o ktrym mowa, art. 68j ust. 1, art. 68aj ust. 1 albo art. 68al ust. 1. 2. Podmiot, ktry wprowadzi do obrotu pojazd niezgodnie z obowizkiem okrelonym w ust. 1, jest obowizany na swj koszt wycofa ten pojazd z obrotu. 3. W przypadku odpatnego wprowadzenia do obrotu pojazdu, o ktrym mowa w ust. 2, podmiot jest obowizany rwnie do odkupienia pojazdu od osoby, ktra faktycznie wada tym pojazdem. 4. W przypadku niewycofania z obrotu pojazdu bez wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu, o ktrym mowa, art. 68j ust. 1, art. 68aj ust. 1 albo art. 68al ust. 1 , waciwy organ, okrela w drodze decyzji

223

administracyjnej pojazd, ktry podlega wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a take nakazuje realizacj obowizku okrelonego w ust. 3. Decyzji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 5. Pojazdy wycofane z obrotu, nie mog by ponownie wprowadzone do obrotu. 6. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do przedmiotu wyposaenia lub czci. 7. Podmiot, ktry wprowadzi do obrotu przedmiot wyposaenia lub cz niezgodnie z obowizkiem okrelonym w ust. 6 jest obowizany na swj koszt: 1) poda do publicznej wiadomoci w rodkach masowego przekazu o zasigu oglnopolskim, informacj o przedmiotach wyposaenia lub czciach objtych obowizkiem wycofania z obrotu wraz z terminem ich wycofania, ktry nie powinien by duszy ni czas niezbdny do prawidowego zrealizowania obowizkw wynikajcych z przepisw niniejszej ustawy; 2) wycofa z obrotu przedmiot wyposaenia lub cz, zgodnie z daniem, o ktrym mowa w ust. 8; 3) zniszczy wycofany z obrotu przedmiot wyposaenia lub cz, z zachowaniem przepisw o odpadach i ochronie rodowiska. 8. Osoba faktycznie wadajca przedmiotem wyposaenia lub czci objt obowizkiem wycofania z obrotu, w terminie okrelonym w ust. 7 pkt 1, ma prawo da od podmiotu, o

224

ktrym mowa w ust. 1, odkupienia albo wymiany na nowy przedmiot wyposaenia lub cz speniajce wymagania ustawy, na podstawie dokumentu potwierdzajcego ich zakup. 9. W przypadku niewykonania obowizkw okrelonych w ust. 7, po naoeniu kary, o ktrej mowa w art. 140m ust. 1 pkt 3, waciwy organ, okrela w drodze decyzji administracyjnej przedmiot wyposaenia lub cz, ktry podlega wycofaniu z obrotu, termin jego wycofania, a take nakazuje realizacj obowizkw okrelonych w ust. 7 pkt 1-3. Decyzji nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 10. Do postpowania w sprawach wycofania z obrotu pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci, stosuje si odpowiednio przepisy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 140m. 1. Kto: 1) wbrew przepisowi art. 68d ust. 1 wprowadzi do obrotu pojazd bez wymaganego odpowiedniego wiadectwa homologacji typu lub innego rwnowanego dokumentu, o ktrych mowa w art. 68j ust. 1, art. 68aj ust. 1 albo art. 68al ust. 1, 2) wbrew przepisowi art. 68d ust. 5 ponownie wprowadzi do obrotu pojazdy wycofane z obrotu; 3) wbrew przepisowi art. 68d ust. 6 wprowadzi do obrotu przedmiot wyposaenia lub cz niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy - podlega karze pieninej w wysokoci nie

225

wikszej ni 50 % wartoci sprzeday wynikajcej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci. 2. Kto wbrew obowizkowi nie wykonuje decyzji, ktrych mowa nie wycofa z obrotu pojazdu, okrelonego w decyzji, o ktrej mowa w art. 68d ust. 4 lub ust. 9, podlega karze pieninej w wysokoci nie wikszej ni 50 % wartoci sprzeday wynikajcej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposaenia lub czci.

Art. 47 ust. 1

Nie pniej ni dnia 29 kwietnia 2011 r. pastwa czonkowskie informuj Komisj o stosowaniu procedur dotyczcych homologacji typu ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w szczeglnoci o stosowaniu procesu wieloetapowego. W stosownych przypadkach Komisja proponuje zmiany, jakie uzna za konieczne dla usprawnienia procesu homologacji typu. Na podstawie informacji dostarczonych na mocy ust. 1 Komisja skada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania niniejszej dyrektywy nie pniej ni dnia 29 kwietnia 2011 r. W stosownych przypadkach Komisja moe zaproponowa przesunicie terminw przeniesienia, o ktrych mowa w art. 45. Pastwa czonkowskie przyjmuj i publikuj w terminie do dnia 29 kwietnia 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i

Art. 47 ust. 2

Art. 48 ust. 1

226

Art. 48 ust. 2 Art. 49

administracyjne niezbdne do dostosowania si do istotnych zmian niniejszej dyrektywy. Niezwocznie przekazuj one Komisji teksty tych przepisw. Pastwa czonkowskie stosuj te przepisy od dnia 29 kwietnia 2009 r. Przepisy przyjte przez pastwa czonkowskie zawieraj odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzdowej publikacji. Zawieraj take owiadczenie, zgodnie z ktrym odniesienia w istniejcych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych do dyrektyw uchylonych niniejsz dyrektyw interpretowane s jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia i formuowania takiego owiadczenia okrelane s przez pastwa czonkowskie. Pastwa czonkowskie przekazuj Komisji tekst podstawowych przepisw prawa krajowego przyjtych w dziedzinie objtej niniejsz dyrektyw. Dyrektywa 70/156/EWG zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 29 kwietnia 2009 r. bez uszczerbku dla obowizkw pastw czonkowskich dotyczcych ogranicze czasowych dla przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw wymienionych w zaczniku XX cz B. Odniesienia do uchylonej dyrektywy interpretowane s jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane zgodnie z tabel korelacji zamieszczon w zaczniku XXI.

227

Art. 50 Art. 51 Zaczn ik I

Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pastw czonkowskich. Kompletny wykaz informacji do celw homologacji typu WE pojazdw

N N T

Art. 68ai ust. 1 i 2

Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu.

228

2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik II Definicje kategorii i typw pojazdw T Zaczni Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw k Nr 1 transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: do 1) zakres wymaga technicznych ustawy, obowizujcych w procedurze homologacji art. 68ai typu; ust. 1 i 2 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; -

229

7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik III Dokument informacyjny do celw homologacji typu WE pojazdw T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do -

230

maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem;

231

5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik IV Wykaz wymaga do celw homologacji typu WE pojazdw Dodatek: Wykaz wymaga do celw homologacji typu WE pojazdw nalecych do kategorii M1, produkowanych w krtkich seriach T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych -

232

umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik V Procedury postpowania podczas homologacji typu WE pojazdw Dodatek 1: Normy, ktre musz spenia podmioty, o ktrych mowa w art. 41 Dodatek 2: Procedura oceny sub technicznych T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, -

233

b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik VI wiadectwo homologacji typu WE Dodatek: Wykaz aktw prawnych, z ktrymi zgodny jest typ pojazdu T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; -

234

5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn System podziau numerw wiadectw T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw -

235

ik VII

homologacji typu WE Dodatek: Znak homologacji typu WE czci i oddzielnego zespou technicznego

68ai ust. 1 i 2

transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu

236

tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik VIII Wyniki bada T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. -

237

2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik IX Certyfikat zgodnoci WE T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; -

238

7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik X Zgodno procedur produkcyjnych T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do -

239

maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem;

240

5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XI Rodzaj pojazdw specjalnych i przepisy ich dotyczce Dodatek 1: Samochody kempingowe, sanitarne i karawany; Dodatek 2: Pojazdy opancerzone; Dodatek 3: Pojazdy przystosowane dla osb niepenosprawnych; Dodatek 4: Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe); Dodatek 5: urawie samochodowe T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych -

241

umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XII Limity maych serii i kocowej partii produkcji T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, -

242

b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XIII Wykaz czci lub wyposaenia, ktre mog stwarza znaczne zagroenie dla waciwego funkcjonowania ukadw istotnych dla bezpieczestwa pojazdu lub jego oddziaywania na rodowisko, wymagania dotyczce ich osigw, odpowiednie procedury testowe, przepisy dotyczce oznaczenia i pakowania T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce -

243

kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i

244

ochrony rodowiska. Zaczn ik XIV Wykaz homologacji typu WE wydanych zgodnie z aktami prawnymi T Art.68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw -

245

wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XV Wykaz aktw prawnych, w odniesieniu do ktrych producent moe zosta wyznaczony jako suba techniczna T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy -

246

czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XVI Wykaz aktw prawnych, w odniesieniu do ktrych producent lub suba techniczna moe stosowa wirtualne metody testowania Dodatek 1: Oglne warunki, ktre musz spenia wirtualne metody testowania Dodatek 2: Szczeglne warunki dotyczce wirtualnych metod testowania T Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: -

247

a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. .

248

Zaczn ik XVII

Procedury postpowania podczas homologacji wielostopniowej typu WE pojazdw Dodatek: Wzr dodatkowej tabliczki producenta

Art. Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw 68ai ust. transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1i2 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw

249

homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XVIII wiadectwo pochodzenia pojazdu owiadczenie producenta pojazdu podstawowego/niekompletnego, ktry nie posiada wiadectwa zgodnoci T Art. 68ai ust. 1 i 2 Art. 68ai. 1. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres wymaga technicznych obowizujcych w procedurze homologacji typu; 2) limity pojazdw kwalifikowanych do maej serii; 3) szczegowe czynnoci organw w procedurze homologacji typu; 4) istotne cechy rnicujce kategori, typ, wariant lub wersj pojazdu; 5) zakres i sposb przeprowadzania: a) bada homologacyjnych, b)kontroli zgodnoci produkcji; 6) wzory dokumentw zwizanych z homologacj typu; 7) wysoko opat za: a) wydanie i zmian wiadectwa homologacji typu, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 400 euro wedug redniego kursu, b) uznanie wiadectwa homologacji typu pojazdu, o ktrej mowa art. 68g ust. 5, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 200 euro wedug redniego -

250

kursu. 2. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, minister uwzgldnia: 1) odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i wice Rzeczpospolit Polsk postanowienia ratyfikowanych umw midzynarodowych w zakresie homologacji pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci; 2) koszty wydania lub zmiany wiadectw homologacji typu w zalenoci od zakresu tego wiadectwa; 3) koszty kontroli zgodnoci produkcji; 4) potrzeb zapewnienia zabezpieczenia dokumentw przed podrobieniem, przerobieniem; 5) zapewnienie waciwego poziomu bezpieczestwa w ruchu drogowym i ochrony rodowiska. Zaczn ik XIX Harmonogram wprowadzeni w ycie niniejszej dyrektywy w odniesieniu do homologacji typu T Art. 5 i zaczni k Nr 2 do ustawy Art. 5. Obowizek, o ktrym mowa w art. 68c ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw uznaje si za speniony, jeeli producent pojazdw kategorii pojazdw M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 oraz przedmiotw ich wyposaenia lub czci uzyska w odniesieniu do tych pojazdw, przedmiotw ich wyposaenia lub czci wiadectwo homologacji typu pojazdu przed upywem terminu okrelonego w zaczniku nr 2 do ustawy. -

Zaczn ik XX Zaczn

Terminy transpozycji uchylonych dyrektyw do prawa krajowego Tabela korelacji

N N

251

ik XXI POZOSTAE PRZEPISY PROJEKTU Jedn. red. art. 66 ust. 4 w pkt 6 lit. a Art. 68a Tre przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu a) pojazdu, na ktrego typ zostao wydane wiadectwo homologacji Dostosowanie zapisw obecnie obowizujcej ustawy Prawo o ruchu typu lub inny rwnowany dokument, o ktrym mowa w art. 68g ust. drogowym w ramach wdroenia dyrektywy 2007/46/WE 1 art. 68j ust. 1, art. 68aj ust. 1 albo art. 68al ust. 1, 1. Nowy typ pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, ktry ma by Przepis porzdkowy wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien spenia wymagania techniczne odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. 2. Spenienie odpowiednich wymaga technicznych danego typu pojazdu, przedmiotu wyposaenia, czci, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68ai ust. 1, potwierdza si w procedurze homologacji typu: 1) pojazdu; 2) przedmiotu wyposaenia lub czci. 3. Na potrzeby procedury homologacji typu, pojazdy zgodnie z ich dopuszczaln mas cakowit oraz cechami konstrukcyjnymi dzieli si na kategorie. Kategorie pojazdw okrela zacznik nr 1 do ustawy. 4. Przepis ust. 1 dotyczy rwnie sposobu montau instalacji Dostosowanie zapisw w ramach obecnie obowizujcej ustawy Prawo o przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. ruchu drogowym Potwierdzenie spenienia wymaga technicznych nastpuje poprzez Przepis porzdkowy wydanie dla: 3) sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem wiadectwa homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 2. Producent tramwaju, trolejbusu lub pojazdu kategorii R, T4, T5, jest obowizany uzyska dla kadego nowego typu tego pojazdu wiadectwo homologacji typu pojazdu. Dostosowanie zapisw w ramach obecnie obowizujcej ustawy Prawo o ruchu drogowym Przepis porzdkowy

Art. 68a ust. 4 Art. 68b pkt 3

Art. 68c ust. 2 i3

252

3. Podmiot dokonujcy montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest obowizany uzyska wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Art. 68k ust. 1 pkt 2 Minister waciwy do spraw transportu odmawia wydania: 2) wiadectwo homologacji sposobu montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w przypadku gdy elementy instalacji oraz sposb montau nie spenia wymaga, o ktrych mowa w art. 68i ust. 1 pkt 4 Art. 68n ust. 1 Producent nowych pojazdw jest obowizany: pkt 2 i ust. 2 2) zoy owiadczenie zawierajce dane i informacje o pojedzie niezbdne do rejestracji i ewidencji pojazdu. W przypadku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z kocowej partii produkcji, producent jest obowizany w owiadczeniu, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 poda informacj o objciu pojazdu tym zezwoleniem. Art. 68w ust. 8 8. Minister waciwy do spraw transportu ogasza, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania bada homologacyjnych oraz bada potwierdzajcych spenienie odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Art. 68x ust. 5 5. Minister waciwy do spraw transportu wzywa jednostk uprawnion do usunicia w terminie nieprzekraczajcym 90 dni narusze stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli, o ktrej mowa w ust. 2, i zawiesza jej uprawnienie na ten okres albo do czasu usunicia tych narusze. Art. 68t ust. 3 i Koszty: 4 1) bada homologacyjnych, 2) kontroli zgodnoci produkcji, 3) kontroli zgodnoci montau instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, 4) bada potwierdzajcych spenienie wymaga technicznych przez przedmiot wyposaenia lub cz - pokrywa producent albo podmiot dokonujcy montau Uwzgldnienie obecnie obowizujcych przepisw ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis porzdkowy Przepis porzdkowy

Przepis porzdkowy

Przepis porzdkowy

Przepis porzdkowy

253

instalacji przystosowujcej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Koszty bada potwierdzajcych spenienie odpowiednio warunkw lub wymaga technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu pokrywa producent, importer lub waciciel pojazdu. Art. 68y Minister waciwy do spraw transportu cofa, w drodze decyzji Przepis porzdkowy administracyjnej, uprawnienie, o ktrym mowa w art. 68t ust. 1, w przypadku stwierdzenia e jednostka uprawniona: 1) nie spenia warunkw okrelonych w art. 68w ust. 2; 2) nie usuna narusze, o ktrych mowa w art. 68x ust. 5; 3) wielokrotnie przeprowadzia badania niezgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach; 4) wielokrotnie sporzdzia protok z badania homologacyjnego lub sprawozdanie z tego badania niezgodnie ze stanem faktycznym; 5) nie zawiadomia ministra waciwego do spraw transportu o zmianie danych i informacji oraz stanu faktycznego stanowicych podstaw wydania uprawnienia. Opaty, o ktrych mowa w art. 68e ust. 2, art. 68g, art. 68h, art. 68 z Przepis porzdkowy ust. 2, stanowi dochd budetu pastwa. Prawa i obowizki producenta, o ktrych mowa w: Przepis porzdkowy 1) art. 68c ust. 1 i 2, ust. 4, art. 68d ust. 1-5, ust. 10, art. 68e, art. 68f. art. 68g, art. 68h. art. 68i ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 68j, art. 68k ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, art. 68l, art. 68m ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 68n, art. 68o ust. 1 i 2, art. 68b, art. 68r ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i ust. 2, 4, art. 68u stosuje si do podmiotu dokonujcego zabudowy pojazdu 2) art. 68c-h, art. 68i ust. 1, art. 68j-n, art. 68u, art. 68z, art. 68aa-ac stosuje si do podmiotu wprowadzajcego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowy pojazd oraz przedmioty ich wyposaenia lub czci. W konsekwencji wprowadzenia powyszego artykuu, usunito art. 86a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Art. 68ae Art. 68af

Art. 86 a

254

Art.68ag

Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres danych i informacji o uzyskanym wiadectwie homologacji typu WE pojazdu, o ktrym mowa w art. 68h oraz sposb ich przekazywania przez producenta, a take wzory dokumentw stosowanych w tych sprawach,

Delegacja dla ministra waciwego do spraw transportu do okrelenia zakresu i sposobu przekazywania przez producenta danych i informacji o uzyskanym wiadectwie oraz wysokoci opat z tym zwizanych w drodze aktu wykonawczego Uwzgldnienie obecnie obowizujcych przepisw ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2) wysoko opaty za przekazanie danych i informacji,


o ktrych mowa w art. 68h, przy czym jej wysoko nie moe przekroczy rwnowartoci 100 euro wedug redniego kursu za jedno wiadectwo homologacji typu WE pojazdu lub jego zmian uwzgldniajc jednolity system przekazywania danych i informacji, konieczno zapewnienia sprawnego funkcjonowania procesu rejestracji i ewidencji pojazdw oraz koszty administracyjne z tym zwizane. Art. 68aj ust. 3 Art. 68 al ust. 2-3 Dopuszczenia jednostkowego pojazdu nie stosuje si do tramwaju i trolejbusu. Wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, nastpuje na wniosek producenta, importera lub waciciela pojazdu, za opat. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, docza si: 1) dokument potwierdzajcy dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej; 2) dokument wydany przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej; wskazujcy przepisy techniczne, na podstawie ktrych udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Przepis porzdkowy Wprowadzenie nowej procedury dyrektywy 2007/46/WE. Przepis porzdkowy jako konsekwencja wdroenia

Art. 68am ust. 1

Badanie potwierdzajce spenienie odpowiednich warunkw lub Wprowadzenie nowej procedury wymaga technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia dyrektywy 2007/46/WE.

jako

konsekwencja

wdroenia

255

Art. 68an

jednostkowego pojazdu przeprowadza jednostka uprawniona na Przepis porzdkowy wniosek producenta, importera lub waciciela pojazdu. Przepisy art. 68aj-68am nie dotycz pojazdu specjalnego Si Przeniesienie zapisu z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Przepis porzdkowy Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, organw kontroli skarbowej, Suby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Suby Wiziennej i jednostek ochrony przeciwpoarowej lub pojazdu uywanego do celw specjalnych. Opaty, o ktrych mowa w art. 68ak ust. 1 oraz art. 68al ust. 2, Wprowadzenie nowej procedury i opat z tym zwizanych jako konsekwencja wdroenia dyrektywy 2007/46/WE. stanowi dochd budetu pastwa. Przepis porzdkowy Opaty, o ktrych mowa w art. 68ah ust. 1 pkt 4, art. 68ai ust. 1 pkt 7, Przepis porzdkowy w zakresie przeliczania opat ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 68ap ust. 1 pkt 2, przelicza si na zote wedug redniego kursu walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzajcego rok wydania danego rozporzdzenia. Maksymalne stawki opat, o ktrych mowa w art. 68ag pkt 2, art. 68ah ust. 1 pkt 4, art. 68ai ust. 1 pkt 7, ust. 4 pkt 2, art. 68ap ust. 1 pkt 2 ulegaj corocznie zmianie na nastpny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadajcym redniorocznemu wskanikowi cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem, ogaszanemu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego.

Art. 68ao

Art. 68ar

Art. 68as

Art. 71 ust. 6

Pojazd sprowadzony z terytorium pastwa niebdcego pastwem Ujednolicenie terminologii pod ktem wprowadzonej definicji pastwa czonkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy czonkowskiego. celnej przywozowej, dopuszcza si do ruchu na okres 30 dni. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium pastwa niebdcego pastwem czonkowskim zamiast dowodu

Art. 72 ust. 2a

256

rejestracyjnego, o ktrym mowa w ust. 1 pkt, dopuszcza si przedstawienie innego dokumentu stwierdzajcego rejestracj pojazdu, wydanego przez organ waciwy do rejestracji pojazdw w tym pastwie. Art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebdcym pastwem czonkowskim, jeeli kierujcy nim nie okaza dokumentu stwierdzajcego zawarcie umowy obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzajcego opacenie skadki tego ubezpieczenia, na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposaenia lub czci - w celu umoliwienia odpowiednich bada;

Art. 74 ust. 2 pkt 3

Ujednolicenie terminologii pod ktem jednostek uprawnionych do przeprowadzania bada homologacyjnych.

Art. 79 ust. 1 pkt 7


Art. 81 ust. 4

7) wycofania pojazdu z obrotu, o ktrym mowa w art. 68d ust. 5.


4. Badaniu, o ktrym mowa w ust. 3, nie podlega: 1) nowy pojazd, dla ktrego wydano wiadectwo zgodnoci WE, wiadectwo zgodnoci albo dopuszczenie jednostkowe pojazdu; 2) zarejestrowany pojazd: a) na ktrego typ wydano wiadectwo homologacji typu WE pojazdu w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granic do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub b) w ktrego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez waciwy organ pastwa czonkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie wanoci - z wyjtkiem takswki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub

Uwzgldnienie okrelonej w projekcie zasady wycofania pojazdu z obrotu i braku moliwoci jego ponownego wprowadzenia do obrotu, w przesankach do wyrejestrowania takiego pojazdu. Ujednolicenie terminologii jako konsekwencja wdroenia dyrektywy 2007/46/WE.

257

pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarw niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urzdzeniem technicznym podlegajcym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Art. 140n

Kary pienine, w sprawach okrelonych w art. 140m, nakadane s w drodze decyzji administracyjnej, ktrej nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 2. Kary pienine, o ktrych mowa w: 1) art. 140m za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdw, przedmiotw wyposaenia lub czci, o ktrych mowa w art. 68c ust. 1 i ust. 2 pkt 3 przeznaczonych dla konsumentw, nakada waciwy organ Inspekcji Handlowej; 2) art. 140m za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdw, o ktrych mowa w art. 68c ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, nieprzeznaczonych dla konsumentw, nakada minister waciwy do spraw transportu; 3. Kary pienine, o ktrych mowa w ust. 2 stanowi dochd budetu pastwa; 4. Ustalajc wysoko kary pieninej uwzgldnia si zakres naruszenia, powtarzalno narusze oraz korzyci finansowe uzyskane z tytuu naruszenia ustawy. 5. Kary pienine s wnoszone na odrbny rachunek bankowy budetu pastwa, w terminie 14 dni od dnia, w ktrym decyzja o naoeniu kary pieninej staa si ostateczna. 6. Do kar pieninych, o ktrych mowa w art. 140m, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nowe rozwizanie. Okrelenie procedury nakadania kar pieninych przez waciwe organy jako konsekwencja wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie przepisw w zakresie homologacji w wyniku wdroenia dyrektywy 2007/46/WE (art. 140 m ustawy Prawo o ruchu drogowym)

258

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.). Art. 2 Zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Dostosowanie obowizujcych przepisw do wprowadzanych zmian Konsekwencja wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie przepisw w zakresie homologacji w wyniku wdroenia dyrektywy 2007/46/WE i okrelenie procedury nakadania kar pieninych przez waciwe organy, w tym Inspekcj Handlow. Dostosowanie obowizujcych przepisw do wprowadzanych zmian w zakresie terminologii. Przepis dostosowujcy Przepis przejciowy

Art. 3 Art. 4 Art. 6

Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej. Zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujcych pojazdami Wydane przed dniem wejcia w ycie ustawy: 1) decyzje zwalniajce z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu zachowuj wano, przez okres na jaki zostay wydane; 2) wycigi ze wiadectw homologacji typu pojazdu zachowuj wano; 3) odpisy decyzji zwalniajcej z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu zachowuj wano. 2. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stanowi podstaw do rejestracji pojazdu. 3. Pojazd, dla ktrego wydano dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3, nie podlega badaniu, o ktrym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, z wyczeniem takswki, pojazdu przystosowanego do uywania jako pojazd uprzywilejowany lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposaonego zgodnie z przepisami o przewozie towarw niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urzdzeniem technicznym podlegajcym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Art. 7

Producent, ktry uzyska decyzj zwalniajc z obowizku uzyskania Przepis przejciowy wiadectwa homologacji typu pojazdu, przed dniem wejcia w ycie

259

ustawy, moe wydawa odpisy decyzji zwalniajcych z obowizku uzyskania wiadectwa homologacji typu pojazdu, przez okres wanoci tej decyzji. Art. 8 Do spraw wszcztych a nie zakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 11 lutego 2012 r. Przepis przejciowy

Art. 9

Przepis o wejciu w ycie ustawy

260