>INFORVBO

[
19 APRIL 2012 – Nr. 13

Nieuwsbrief voor decision makers

]

Competitiviteitsplan nu meer dan ooit noodzakelijk!
De regering kondigde aan dat ze na de paasvakantie werk zou maken van een echt competitiviteitsdebat. In het regeerakkoord van december 2011 is er geen hoofdstuk die naam waardig aan deze problematiek gewijd. Toen hebben we er reeds op gewezen dat dit dé witte vlek in het regeerakkoord is. De feiten dwingen de regering nu om dit debat toch te voeren. Europa heeft ons meermaals gewezen op nefaste gevolgen van de verslechterende concurrentiepositie van ons land. Nochtans dromen velen van een ‘relanceplan’ in plaats van een competitiviteitsplan. Relance heeft echter een dubbele bijklank. Vooreerst veronderstelt dit dat men massa’s geld heeft om de economie terug aan te zwengelen. Dit is helaas niet het geval. Eerst de begroting op orde stellen met voor 13 miljard ingrepen, en nadien opnieuw aan deficit spending doen? Dit zou door de financiële markten genadeloos afgestraft worden. Ten tweede houdt relance voor sommigen in dat men geld of budgettaire massa’s verschuift. Men neemt weg bij de ene om het aan de andere te geven. Een populistisch idee is de interprofessionele Enkele ingrediënten voor zo’n plan. Vooreerst moet men ervoor zorgen dat de sociale partners tijdens hun IPA-onderhandelingen van het najaar niet ontsporen. Vervolgens kan men niet rond het indexdebat. Wie zijn geschiedelooncorrectie (een lineaire lastenverlaging via een inhouding op de bedrijfsvoorheffing) anders te gaan invullen. Ook hier is bijzondere waakzaamheid geboden. Deze lastenverlaging is er gekomen omdat een paar jaar geleden de regering én de vakbonden absoluut wensten dat de werkgevers bovenop inflatie nog extra loonsverhogingen zouden betalen, hoewel dat in vergelijking met onze buurlanden in feite niet kon. Gaat men de loonsverhogingen van destijds ook terugdraaien? Bovendien is deze lastenverlaging in vele gevallen ten goede gekomen aan bedrijven die exporteren en investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ik zie het nut er niet van in dat men deze bedrijven in de huidige economische toestand speciaal wil treffen. Neen. We hebben geen nood aan een geldverslindend relanceplan, wel aan een doortastend competitiviteitsplan. Het verleden kan daarbij onze gids zijn. We hebben reeds in de jaren ‘80 en ‘90 dergelijke plannen moeten opstellen. Vandaag komt daar nog eens een krappe door Europa en de financiële markten gemonitorde budgettaire toestand bovenop. Ook nu zal men er niet omheen kunnen, tenminste als men een geloofwaardig en doelmatig competitiviteitsplan wil opstellen. Als het automatisme te allen prijze bewaard moet worden, dan moet men de eerlijkheid hebben om de tweederonde-effecten (hogere loonkosten via loonindexering die leiden tot hogere afzetprijzen, die op hun beurt weer leiden tot hogere inflatie) aan te pakken én moeten de regeringsmaatregelen die de inflatie extra omhoog duwen, uit de index gehaald worden. Tot slot kan men de soepelheid op het vlak van de arbeidsorganisatie verbeteren. Dit kost niets aan de schatkist, maar zorgt ervoor dat onze bedrijven flexibel mensen kunnen aanwerven en inzetten in functie van de noden op de markt en zo een deel van hun concurrentiehandicap kunnen goedmaken. Als we niet nis kent, weet dat het systeem van automatische loonindexering om de 15 jaar een bijstelling vereist (indexsprongen in de jaren ‘80, de gezondheidsindex in 1993).

We hebben geen nood aan een geldverslindend relanceplan, wel aan een doortastend competitiviteitsplan. Het verleden kan daarbij onze gids zijn.

BLIKVANGER

CIJFER VAN DE WEEK

>

PROGRAMMAWET

> Overzicht belangrijke maatregelen > Akkoord sociale partners

Zeer lage risico’s voor handelsfinanciering

UITVOERING REGEERAKKOORD

rond vijf knelpunten
CYBERACTIVISME

> Cyberaanvallen vormen één van de grootste uitdagingen voor 2012!

0,026%

WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959

Een recente studie van de International Chamber of Commerce onderzocht meer dan 11 miljoen bancaire transacties m.b.t. financiering van export- en importactiviteiten van ondernemingen. Deze studie bevestigt dat deze financiering zeer lage risico’s inhoudt. Slechts 0,026% van de transacties was in gebreke.

WWW.VBO.BE

[ INFOR VBO 13 — 19 APRIL 2012 ]

kunnen concurreren op het vlak van de kosten, dan moeten we misschien enig soelaas bieden door flexibiliteit toe te laten. En kom dan niet aandraven met het argument dat nu alles al kan. Daar zit juist de knoop. Er kan reeds een en ander, maar het benutten van de

bestaande flexibiliteitsmiddelen is sterk aan procedures en voorwaarden onderworpen en moet vaak afgekocht worden door een deal met de vakbonden, waardoor de kosten opnieuw stijgen.

Tegen de zomer moet het plan er liggen. Niets te vroeg. Het VBO werkt momenteel een volledig competitiviteitsplan uit. Het zal het de politici te gepasten tijde voorleggen.
PIETER TIMMERMANS, BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL

>

UITVOERING REGEERAKKOORD

ners, dat de regering dit akkoord zo snel mogelijk integraal uitvoert.
Bart Buysse – bb@vbo-feb.be

Akkoord sociale partners rond vijf knelpunten
Op 4 april jl. bereikten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over vijf knelpunten in uitvoering van het regeerakkoord: 1.De drastische verhoging van de werkgeversbijdragen op (pseudo)brugpensioenen vanaf 1/4/2012 milderen zij tot een verhoging met 6% voor lopende regelingen en een bijdrage van 50% voor de leeftijdsgroepen van 55 tot 59 jaar voor nieuwe regelingen. Eind dingen voor tijdelijke werkloosheid (van 18,75% naar 20% vanaf 1/07/2012). 2.Zij vragen tevens dat de voorziene afwijking voor landingsbanen vanaf 50 jaar in de bouwsector wegvalt. 3.De afwijking voor landingsbanen vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan blijft afhankelijk van een sectorale cao die het recht creëert. Tegen 30/09/2013 bekijken de sociale partners welk gevolg de sectoren hieraan gegeven hebben en of dan eventueel een toegang via ondernemings-cao wenselijk is. 4.Om ons huidige stelsel van jaarlijkse vakantie te rijmen met de Europese arbeidstijdrichtlijn, werd een regeling van aanvullende vakantie bij het begin of de hervatting van een activiteit afgesproken. 5.Eveneens werd voorzien in een voorstel over de inkorting van de termijn waarover erkende sociale secretariaten beschikken om de saldobetalingen aan de RSZ te verrichten. De regering vroeg over deze punten uitdrukkelijk het standpunt en eventuele alternatieven van de sociale partners. Zij zijn nu geregeld via een unaniem voorstel van werkge2012 wordt dit geëvalueerd en verder bijgestuurd. De correctie wordt budgettair o.m. gecompenseerd door gerichte controle op de bijdragebetaling bij pseudobrugpensioenen en een verhoging van de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen en aanvullende vergoevers en vakbonden samen. Voor de ondernemingen werden heel wat arbeidsorganisatorische problemen en onnodige kosten vermeden, zeker op een moment dat de regering de concurrentiekracht wil versterken. Het VBO vraagt, samen met de andere sociale part-

Meer info: zie mededeling nr. 10 en adviezen nrs. 1.797 en 1.798 op www.nar.be

>

CYBERACTIVISME

Cyberaanvallen vormen één van de grootste uitdagingen voor 2012!
Aanvallen op informaticasystemen zijn in 2011 fors toegenomen. Ze vormen ook voor 2012 één van de belangrijkste gevaren voor de veiligheid van bedrijfsnetwerken en -systemen en nemen nog dagelijks toe. Niet alleen overheidsinstellingen, organisaties en grote bedrijven – zoals recent nog ArcelorMitttal – staan in het vizier van cyberactivisten. Ook kleinere bedrijven beschikken vaak over belangrijke confidentiële informatie die door cyberactivisten geviseerd wordt. Servers worden dagelijks belaagd, maar bedrijven zijn zich hiervan niet altijd bewust. Om melding te kunnen maken van cyberaanvallen, vraagt de Federal Computer Crime Unit (FCCU) dat bedrijven logs ter identificatie bijhouden en opsporingen doen naar inbraken in hun systemen. De FCCU vraagt daarnaast dat bedrijven ook een specifiek meldpunt zouden hebben. De FCCU kan vaak bij vaststellingen die zij zelf om bv. 2u ‘s nachts doet, geen verantwoordelijken van de aangevallen bedrijven bereiken die onmiddellijk kunnen reageren. Een snelle comVervolg p. 4 >

VBO-ACTIE

> Ontmoeting met Secretariaat-generaal van Benelux
Het Europees departement van het VBO bezocht op 10 april jl. de zetel van de Benelux voor een ontmoeting met het Secretariaat-generaal ervan. Er werd zowel gesproken over het gemeenschappelijk werkprogramma 20132016 van de drie stichtende lidstaten als over de Benelux-samenwerking bij diverse actuele Europese dossiers, zoals het vervoer en de energie. Het VBO vestigde ook de aandacht van de Benelux-vertegenwoordigers op de negatieve gevolgen van de laattijdige of onjuiste omzetting

van de Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving.
Anne-Laurence Cock – alc@vbo-feb.be

gen, op het stuk van beschikbaarheid en zelfs kosten van de ‘trade financing’-instrumenten, van de toepassing van een ongedifferentieerde aanpak ter zake. Deze instrumenten beantwoorden namelijk aan een reeks specifieke kenmerken (zeer gering risico, zeer korte periode van kredietverlening, systematische link met zeer reële economische activiteiten, enz.) waar de wetgever rekening moet mee houden wanneer hij verplichtingen vaststelt, met name wat de dekking door de bancaire uitgever betreft.
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be Stijn Rocher – sr@vbo-feb.be

> Exportfinanciering
Het VBO neemt een reeks initiatieven ten aanzien van de Belgische Europarlementsleden en van de ministeriële kabinetten die betrokken zijn bij het voorstel van de Commissie voor een richtlijn ‘Capital requirements – IV’. Dat bevat een reeks uit het BASEL III-pakket voortvloeiende verplichtingen op het gebied van kapitalisatie van de banktransacties. Het VBO vestigt de aandacht op de mogelijke negatieve gevol-

>

PROGRAMMAWET

Overzicht belangrijke maatregelen
Ziehier een overzicht van de belangrijkste maatregelen in de programmawet (I) van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012).
regering denkt hierbij aan de vleessector, de horeca en de bewakingsdiensten. Ook de huidige regeling van de voorafgaande werfmelding zal uitgebreid worden naar deze sectoren.

Sociale zaken
Financiering van het Asbestfonds en van de welvaartsaanpassingen
In 2012 wordt de betaling van de welvaartsaanpassingen in de sector Arbeidsongevallen toevertrouwd aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. Om deze betaling in repartitievorm te bekostigen, wordt in 2012 een nieuwe specifieke bijdrage van 0,005% ingevoerd ten laste van de werkgevers (voor de kritiek op deze bijdrage, zie Infor nr. 4 van 2/2/2012).

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden
Binnenkort wordt, in verschillende fraudegevoelige sectoren, de volledige keten hoofdelijk aansprakelijk wanneer een (onder)aannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn plicht tot het tijdig betalen van de lonen van zijn werknemers. Een nieuwe passage in de loonbeschermingswet voorziet in de volgende regeling: wanneer de inspectie van de FOD WASO een zwaarwichtige inbreuk op de loonbetaling vaststelt bij één van de (onder)aannemers, brengt zij alle ondernemingen in de keten hiervan schriftelijk op de hoogte. Zij krijgen vervolgens de keuze om de aannemingsovereenkomst(en) te verbreken (en dan is er geen hoofdelijke aansprakelijkheid), of

De NAR werkt thans een alternatief mechanisme uit dat zou inspelen op de concrete behoeften van de ondernemingen en van de oudere werknemers.

om de werken voort te zetten. In dat geval worden zij hoofdelijk aansprakelijk voor de lonen en socialezekerheidsbijdragen van de betrokken werknemers die verschuldigd worden vanaf 14 werkdagen na de kennisgeving door de inspectie, tot maximum 1 jaar. De sectoren die onder deze regeling zullen vallen, moeten nog bepaald worden bij koninklijk besluit, na overleg met de betrokken sector.

Op voorstel van de sociale partners wordt de financiering van het Asbestfonds van haar kant in 2012 gehalveerd: 5 miljoen euro ten laste van de Staat en 5 miljoen euro ten laste van de werkgevers (bijdrage van 0,005% in plaats van 0,01%), om de financiering van dit Fonds in overeenstemming te brengen met zijn uitgaven.

Verplichtingen inzake deeltijds werken
De regering heeft de wettelijke vermoedens op deeltijdse arbeid geharmoniseerd. Voortaan zal eenzelfde weerlegbaar vermoeden van voltijdse arbeid gelden wanneer de werkgever nalaat om het werkrooster van de deeltijdse werknemer aan te plakken of wanneer hij nalaat de afwijkingen op het aangeplakte werkrooster te registreren. Tot nog toe gold in dat geval enkel een vermoeden dat de werknemers hun arbeid hadden verricht overeenkomstig hun normale (deeltijdse) werkrooster. Deze weerlegbare vermoedens gelden zowel ten aanzien van de RSZ als van alle andere inspectiediensten.

Fraudebestrijding
De regering neemt, in uitvoering van het regeerakkoord, een eerste reeks maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude. Het advies nr. 1.795 van 7/2/2012 van de Nationale Arbeidsraad (NAR), dat aanstuurde op enkele belangrijke wijzigingen in het fraudeluik, werd niet gevolgd. De belangrijkste maatregelen worden hierna toegelicht.

Verjaring van de sociale schulden
De regering vult het lijstje in de RSZ-wet van de oorzaken die de verjaring kunnen stuiten verder aan. Ook de instelling of uitoefening van de strafvordering en de daden van onderzoek of vervolging stuiten voortaan de verjaringstermijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden
De wetgever voert enkele nieuwigheden in. Voortaan beperkt de hoofdelijke aansprakelijkheid zich niet langer tot de rechtstreekse medecontractant, maar kan de aannemer/onderaannemer ook aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van onderaannemers in de keten, via het mechanisme van de subsidiaire aansprakelijkheid. De RSZ en de fiscus kunnen telkens een trapje hoger gaan wanneer blijkt dat een onderaannemer zijn schulden die voortvloeien uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid niet of niet volledig heeft betaald binnen de 30 dagen na de betekening van een dwangbevel. Voor de opdrachtgevers verandert er niets. Zij blijven enkel hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de medecontractant. Deze regeling, die vandaag al van toepassing is in onder meer de sectoren bouw, metaalbouw, elektriciteit, hout en schoonmaak, zal uitgebreid worden naar andere fraudegevoelige sectoren. De

Werk
Werkgelegenheidsplan oudere werknemers
De werkgevers met 20 of meer werknemers zullen in 2012 in de onderneming een eerste werkgelegenheidsplan oudere werknemers moeten voorleggen. Dit plan, dat vervolgens ieder jaar vóór 31/3 wordt bijgewerkt, zal de maatregelen moeten bevatten die de onderneming heeft genomen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Deze maatregelen waartoe de werkgever heeft besloten, worden vooraf voor advies voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordigers in de onderneming. >

[ INFOR VBO 13 — 19 APRIL 2012 ]

[ INFOR VBO 13 — 19 APRIL 2012 ]

>

De sociale partners kunnen echter met een tegen 30/6/2012 gesloten interprofessionele cao in een alternatief mechanisme voor deze nieuwe wettelijke verplichting voorzien. De NAR is thans een evenwaardig alternatief mechanisme aan het uitwerken dat zou inspelen op de concrete behoeften van de ondernemingen en van de oudere werknemers, zonder een bijkomende administratieve verplichting te creëren.

Bijdrage bij niet-naleving van de opleidingsverplichting van 1,9%

De globale opleidingsinspanningen van alle werkgevers moeten op jaarbasis 1,9% van de totale loonmassa bedragen. Als deze norm niet wordt bereikt, worden de ondernemingen van sectoren die onvoldoende bijkomende opleidingsinspanningen leveren, gesanctioneerd. Het gaat om sectoren die geen cao met jaarlijkse bijkomende opleidingsden de bedrijven niet gesanctioneerd. Vanaf 2013 zal de sanctie worden toegepast binnen sectoren waar geen cao conform de regelgewerden gerealiseerd. Maar een onderneming die zelf voldoende inspan-

inspanningen hebben gesloten. Is de sector formeel in orde, dan wor-

ving is gesloten en in sectoren waar de doelstellingen van de cao niet ningen levert, kan in de toekomst altijd van de sanctie worden vrijgevan het stelsel voor betaald educatief verlof. Ze wordt vanaf 2013 opgeteiten brengen de sociale partners nog een advies uit in de NAR.

steld. De sanctie is een bijkomende werkgeversbijdrage ten behoeve

trokken van 0,05% naar 0,15%. Over de concrete uitvoeringsmodali-

Brugpensioenen

1. Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen kan enkel nog worden toegekend aan de werknemers die hieromtrent vóór 28/11/2011 een akkoord met hun werk-

EUROPEAN BUSINESS SUMMIT
Square, Brussels www.ebsummit.eu

gever hadden gesloten en voor zover hun halftijds brugpensioen begonnen is vóór 1/4/2012.

REGISTER NOW ON |

2. Werkgeversbijdragen in de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere socialezekerheidsbijslagen
Vanaf het 2de kwartaal 2012 stijgen de werkgeversbijdragen op de aanvullende vergoedingen voor brugpensioen of SWB (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en op de bijslagen bij de uitkeringen voor volledige werkloosheid en voor tijdskrediet (volledige en halftijdse schorsing) vanaf 50 jaar. In Infor nr. 4 van 2/2/2012 heeft het VBO al krachtig gereageerd tegen deze begrotingsbeslissing die eenzijdig de ondernemingen treft, temeer daar ze ook mikt op de lopende regelingen. Ten gevolge van het NAR-advies nr. 1.795 van 7/2/2012 heeft de regering de verhoging voor de lopende regelingen teruggeschroefd van 15% naar 10%, maar ze verhoogt wel aanzienlijk de bijdragen op de toekomstige regelingen.

h t t p : // w w w. e b s u m m i t . e u /r e g i s t r a t i o n
rechtszekerheid van alle betrokken partijen.

De nieuwe wettelijke tarieven die van toepassing zijn vanaf 1/4/2012 zijn enkel onder voorbehoud bepaald. De sociale partners hebben namelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden door de wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012 (zie Infor nr. 12 van 5/4/2012) en hebben begin april een alternatief voorstel uitgewerkt dat de verhoging voor de lopende regelingen vermindert van 10% tot 6% en het nieuwe tarief tussen 55 en 59 jaar beperkt tot 50% (zie in deze Infor het artikel over de uitvoering van het regeerakkoord). Nu maar hopen dat de regering de pistes van de sociale partners voor budgettaire compensatie aanvaardt en spoedig bij koninklijk besluit de door hen voorgestelde verlaagde tarieven goedkeurt. Het gaat om de
Het Sociaal departement

Vervolg van p. 2 >

municatie tussen bedrijven en de FCCU is noodzakelijk om cyberactivisme zoveel mogelijk in te dijken, en de risico’s voor zowel de virtuele als fysieke kritische infrastructuur zoveel mogelijk te beperken. Het succes van verschillende vormen van cyberactivisme toont aan dat preventieve verdedigingsmaatregelen vaak onvoldoende blijken te zijn, ook al denkt men goed voorbereid te zijn. Het VBO en ICC België ondersteunen de vraag van de FCCU tot sensibilisering van de bedrijven. Met een proactieve veiligheidsstrategie en een betere organisatie kunnen we het cyberactivisme beter indijken.
Rudi Thomaes – CEO VBO en secretaris-generaal ICC België Katia Bodard – kb@vbo-feb.be

9th May 2012

info: www.vbo.be > Events

VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur – Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.

Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

AGENDA

• After Forum – ‘REINVENTING WORK AFTER 50’ – 26th April 2012 • Brussels School of Competition Half-day compliance seminar on ‘Costs in Competition Law’ –

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful