>INFORVBO

[
18 MEI 2012 – Nr. 16

Nieuwsbrief voor decision makers

]

Lonen en bonussen in overheidsbedrijven blijven gemoederen beroeren

Beloon efficiëntie!
nerende en kosteneffectieve overheidsbedrijven die geleid worden door teams van topkwaliteit. Managementverloning in overheidsbedrijven die actief zijn in de marktsector zal noodgedwongen moeten vertrekken van marktvergelijkingen veeleer dan van het loon van de Toplonen bij de overheidsbedrijven aftoppen op het niveau van de verloning van de premier? Privépensioenregelingen aftoppen op het niveau van het pensioen van de hoogste ambtenaren? Bonussen verbannen uit overheidsbedrijven? Naarmate de gevolgen van de crisis zich meer doen voelen en men meer mensen inspanningen vraagt, zal er onvermijdelijk meer voedingsbodem ontstaan voor ideeën die bij het brede publiek vlot ingang vinden, maar die in de bestuurderskamer niet hanteerbaar zijn en leiden tot nodeloze conflicten. Het gaat hier nu eenmaal over een materie waarover langetermijnafspraken gemaakt worden, die niet om de haverklap kunnen bijgesteld worden volgens de waan van de dag. Als we op dit heikele terrein beleid uittekenen, moeten wij blijven beseffen dat we een kleine open economie zijn en moet het gezond verstand ons weghouden van excessen in de één of andere richting. Dit zal niet in het minst nodig zijn in de kwestie van de verloning bij de overheidsbedrijven. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan goed functioDat de overheid de marktvergelijkingen echter aan haar eigen vertaalslag onderwerpt, is een premier of van enig ander politicus. De marktreferenties zullen trouwens verschillen in functie van de aard van het overheidsbedrijf. Een verzelfstandigde administratie die een volstrekt monopolie geniet, een tv-zender die moet concurreren of een groot beursgenoteerd overheidsbedrijf dat marktaandeel dreigt te verliezen, vereisen andere profielen aan de top. Ook de sectoren zijn erg verschillend. Net omdat hun verloning tegelijkertijd complex is en hypergevoelig ligt bij de bevolking, dient men, meer dan vandaag, ‘in tempore non suspecto’ beginselen en systemen te definiëren en te communiceren. Hierdoor voorkomt men improvisatie en een deel van de kritiek. Daarbij zullen de pers en de publieke opinie ook moeten aanvaarden dat mensen die aangezocht worden om een instelling uit het moeras te halen of een zwalpend schip op koers te krijgen, evengoed op niveau moeten betaald worden. Ten tweede is het normaal dat, zoals al door professor Xavier Baeten van de Vlerick Leuven Gent Management School in zijn proefschrift is aangeduid (*), de overheid veeleer de lagere regionen van de verloningsvork in die vergelijkingen opzoekt en ook kiest voor een meer bescheiden variabel deel. Overheden moeten immers extra aandachtig zijn voor de maatschappelijke aanvaardbaarheid van hun loonpakketten. De keerzijde van de medaille moet echter ook voor iedereen duidelijk zijn: in de mate dat de overheid wijselijk afspreekt dat een beperkt deel van de verloning variabel is en in de mate dat de overeengekomen doelstellingen gehaald worden, moet de uitbetaling correct kunnen gebeuren zonder dat er telkens weer een oeverloos debat ontstaat over goede zaak om twee redenen. Vooreerst heb ik er al eerder voor gepleit om (zeker ook in de privésector) niet zomaar toe te geven aan de opwaartse druk die ingebakken zit in de rapporten en tabellen die door consultants opgesteld werden.

Worden managers van overheidsbedrijven echt wel afgerekend via hun variabele verloning op een ingrijpende verbetering van de kostenefficiëntie?

BLIKVANGER

CIJFER VAN DE WEEK

>

> Planbureau wijst op te hoge structurele uitgavenquote
BEGROTING PREVENTIEBELEID

> Leiderschap en werknemers-

participatie
KMO’S

> Actieplan van minister Laruelle

45%

Belastingdruk in 2012

De vooruitzichten van het Planbureau geven aan dat de begrotingsinspanning voornamelijk langs de inkomstenzijde is geleverd. De belastingdruk stijgt van 43,4% van het bbp in 2011 naar 45% in 2012. De sociaaleconomische hervormingen die zijn doorgevoerd slagen er niet in om de uitgaven in de pas te laten lopen met wat de economische groei toelaat.

WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959

WWW.VBO.BE
>

[ INFOR VBO 16 — 18 MEI 2012 ]

> de toelaatbaarheid van bonussen in overheidsbedrijven. En ja, zelfs in een overheidsbedrijf in moeilijkheden moet een variabele verloning kunnen. Het komt erop aan de doelstellingen goed te

kiezen. En laat het nu net op dat punt zijn dat het bedrijfsleven grote vragen heeft: worden managers van overheidsbedrijven echt wel afgerekend via hun variabele verloning op een ingrijpende verbetering van de kostenefficiën-

tie? Net nu elke euro telt voor het deficit moet die doelstelling extra zwaar wegen!
RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER

(*) Meerderheidsaandeelhouders houden CEO-verloning binnen de perken.

>

PREVENTIEBELEID

>

KMO’S

Leiderschap en werknemersparticipatie
Op 25 april 2012, enkele dagen na het Europese startschot, schoot ook België de nieuwe tweejaarlijkse campagne ‘Samen sterk voor preventie’ 2012-2013 op gang met een kickoff meeting georganiseerd door het Belgische focal point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. De campagne richt zich op het dubbele concept van managementleiderschap en werknemersparticipatie bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk. Een groot aanbod aan campagnemateriaal, casestudy’s, publicaties, checklists, praktische tools en promotiemateriaal is gratis ter beschikking op de campagnewebsite (*). Bovendien heeft het Europees Agentschap een nieuw animatiefilmpje Napo ontwikkeld over samenwerken (Napo in… samenwerken), dat u kunt bekijken op de website van Napo (**). Een preventiebeleid is maar succesvol als het gedragen wordt door het topmanagement. Zichtbaar en sterk leiderschap geeft sturing en voeding aan het beleid. Het is nu aan de bedrijfswereld om te tonen dat dit geen holle woorden zijn. Het VBO zal daarom zijn schouders mee onder de campagne zetten. Ook federaties en bedrijven kunnen als nationale stakeholders mee de koers van de campagne bepalen.
Kris De Meester – kdm@vbo-feb.be

Actieplan van minister Laruelle
De Belgische situatie van de kmo’s is niet slecht, maar staat onder druk omwille van de onvermijdelijke verbondenheid ervan met deze van de andere landen van de Europese Unie. Toch staat de Belgische economie in de nabije toekomst voor een aantal belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing van de bevolking en het creëren en aanboren van het groeipotentieel. Dit waren de conclusies van Carole de Vergnies, adviseur Middenstand en Kmo’s op het kabinet van minister Laruelle, tijdens de jongste vergadering van de Juridische commissie van het VBO. Vervolgens verduidelijkte zij dat minister Laruelle wil anticiperen op deze problematieken met een beleid inzake kmo’s voor deze legislatuur rond vijf actiepunten: (1) de financiering van de bedrijven, (2) administratieve vereenvoudiging, (3) het sociaal statuut van zelfstandigen, (4) de tewerkstelling bij kmo’s aanmoedigen, en (5) de internationalisering van kmo’s. Via de uitwerking op korte termijn van deze actiepunten wil de minister opnieuw een gunstig ondernemingsklimaat creëren. Hierbij zullen de engagementen uit het regeerakkoord zoals de doelstelling voor een administratieve lastenverlaging met 30%, evenals de beloftes om de creatie van tewerkstelling te >

(*) www.healthy-workplaces.eu/nl/hw2012/ (**) www.napofilm.net/nl/napos-films Zie ook www.vbo.be > Publicaties > Gratis brochures > Van risico tot aanpak. Succesvol preventiebeleid

VBO-ACTIE

> Werkgeversfederaties uit de Balkan op het VBO
Op 9 mei kreeg het VBO bezoek van de Kosovaarse, Albanese, Servische, Montenegrijnse, Bosnische, Kroatische en Macedonische werkgeversfederaties. Het bezoek stond in het teken van het BOSMIP-programma dat werkgeversfederaties van toekomstige EUlidstaten voorbereidt op EU-lidmaatschap. Olivier Joris, hoofd van het Europees departement van het VBO, gaf een presentatie over de werking van het VBO en over het belang van de internationale instellingen in Brussel voor de lokale en Belgische economie. Nadien introduceerde Michèle Claus, eerste adviseur bij het Sociaal departement van het VBO, de aanwezi-

gen tot het Belgische sociaal overlegmodel. Vooral dit laatste leende zich tot een vraag- en antwoordsessie waaraan zeer intensief werd deelgenomen.
Pieter-Jan Van Steenkiste – pvs@vbo-feb.be

> Peter Praet (Europese Centrale Bank) op het VBO
Het VBO en ICC België hebben Peter Praet, nieuwe chief economist van de Europese Centrale Bank (ECB), als gastspreker ontvangen. Hij kwam terug op de achtergrond en de context van de interventies van de ECB ten aanzien van de financiële en de soevereineschuldencrisis. De organisatoren legden de nadruk op de noodzaak om de euro te beschermen en het

Peter Praet, chief economist van de Europese Centrale Bank

onlangs goedgekeurde arsenaal ter versterking van de begrotingsdiscipline en de convergentie van het sociaaleconomische beleid in Europa effectief te realiseren. Peter Praet wees ook op het belang van de vergroting van het concurrentievermogen van Europa en zijn ondernemingen.
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be

>

BEGROTING

Planbureau wijst op te hoge structurele uitgavenquote
Het Federaal Planbureau heeft de economische vooruitzichten voor de periode 2012-2017 bekendgemaakt. Voor dit jaar verwacht het Planbureau een economische groei van 0,1%. De werkgelegenheid zal lichtjes stijgen (+7.800 personen), maar doordat de actieve bevolking nog sneller stijgt, zal het aantal werklozen blijven toenemen. Met de vooruitzichten van het Planbureau wordt ook de impact van de maatregelen – genomen door de federale regering – op de begroting voor de eerste keer geëvalueerd. Het goede nieuws is dat deze maatregelen blijkbaar voldoende zijn om dit jaar onze begrotingsdoelstelling van 2,8% van het bbp te realiseren. Het minder fraaie nieuws is dat de vooruitzichten van het Planbureau aangeven dat de inspanning voornamelijk langs de inkomstenzijde is geleverd: de belastingdruk stijgt bijvoorbeeld van 43,4% van het bbp in 2011 naar 45% in 2012. Niettegenstaande de sociaaleconomische hervormingen die zijn doorgevoerd (bv. inzake pensioenen, werkloosheid,…), slagen deze er niet in om de uitgaven in de pas te laten lopen met wat de economische groei toelaat. De reden hiervoor is dat deze besparingen nog steeds meer dan gecompenseerd worden door de sterke stijging van de pensioen- (o.a. door de vergrijzing en welvaartsenveloppe) en gezondheidsuitgaven (o.a. door een norm die zich nog steeds op een te hoog niveau bevindt, gegeven onze lagere economische groei). Tegen 2015 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn. Het Planbureau toont aan dat er inzake sociaaleconomische hervormingen nog een extra tandje moet bijgestoken worden. Een verdere verhoging van de belastingdruk is immers absoluut geen optie voor een land dat reeds tot de top behoort op dat vlak. Efficiëntiewinsten genereren bij alle overheden moet eveneens topprioriteit worden.
Bernadette Adnet – ba@vbo-feb.be Geert Vancronenburg – gva@vbo-feb.be

Een verdere verhoging van de belastingdruk is absoluut geen optie voor een land dat reeds tot de top behoort op dat vlak.

>

stimuleren en het investerings- en ontwikkelingsklimaat voor bedrijven te bevorderen, benadrukt worden. Om het groeipotentieel van de kmo’s te activeren, wil de minister ten slotte de kmo’s sensibiliseren voor de voordelen van het internationaal ondernemen.
Anneleen Dammekens – ada@vbo-feb.be

studie blijkt dat Fostplus het beste systeem is in termen van ‘optimalisatie van de middelen’. Het is een essentiële schakel van de kringloopeconomie, d.w.z. deze economie in gesloten kring waar afval opnieuw als grondstof in de economische kringloop wordt geïntegreerd. Op zijn academische zitting van 14 mei verwelkomde Fostplus Kurt Vandenberghe, kabinetschef van Europees Commissaris voor Leefmilieu Janez Poto cnik. ˇ

implementatiedeadline van de richtlijn in 2009 de gemiddelde impact op het Europese bnp +0,8% bedraagt. Voorts tonen de bevindingen een significante impact op grensoverschrijdende dienstverlening en directe buitenlandse investeringen aan. Wat betreft België, raamt de Commissie het effect op het bnp op +0,6%, terwijl de export met 3% en de import met 2,3% zou zijn toegenomen als gevolg van de dienstenrichtlijn. Toch blijkt dat in België nog steeds een groot aantal barrières blijven bestaan in bepaalde sectoren. Gezien het belang van de interne markt voor diensten voor de competitiviteit en het groeipotentieel van de Europese economie, en voor het vervolledigen van de interne markt in het algemeen, pleit het VBO voor een volledige en ambitieuze omzetting van de dienstenrichtlijn. Ook de belangrijke mate van kruisbestuiving en interdependentie tussen

>

ECONOMIE EN LEEFMILIEU

Dat was voor het VBO de gelegenheid om Fostplus te feliciteren met zijn resultaten. Deze zijn het bewijs dat wanneer de politiek de teugels in handen van de privésector geeft, het niet alleen mogelijk is zeer ver te komen, ja zelfs de beste van Europa te zijn, maar dat ook met de minste kosten te realiseren.
Isabelle Callens – ic@vbo-feb.be

Fostplus, essentiële schakel van kringloopeconomie
Fostplus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. De organisatie, die gefinancierd wordt door de verpakkingsproducenten, heeft haar ambitieuze weddenschap gewonnen: de consumptiewijzen van de Belgische gezinnen in iets minder dan 20 jaar tijd veranderen. Met recordcijfers als 91,7% recyclage en 95% nuttige toepassing is Fostplus tot volle ontwikkeling gekomen. Uit een Europese vergelijkende

>

DIENSTENRICHTLIJN

diensten en industrie zetten deze oproep extra kracht bij. Dit is in het bijzonder van belang voor een kleine, open economie zoals de Belgische.
Pieter-Jan Van Steenkiste – pvs@vbo-feb.be

Voor een volledige en ambitieuze omzetting
Uit een nota opgesteld door de Europese Commissie over de macro-economische impact van de dienstenrichtlijn blijkt dat sinds de

[ INFOR VBO 16 — 18 MEI 2012 ]

[ INFOR VBO 16 — 18 MEI 2012 ]

AGENDA

Internationale MVO-standaarden: wegwijzer
In samenwerking met Business & Society
Om de concrete implicaties van de verschillende principes en richtlijnen voor uw bedrijf te begrijpen en het meest geschikte instrument te kiezen, nodigen wij u uit om op 22 mei deel te nemen aan een praktisch en interactief seminar.

DATUM: 22 MEI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

From bench to bed
Hoe een brug bouwen tussen toegepast onderzoek en gepersonaliseerde geneeskunde in België en op internationaal vlak
Conferentie over medische technologie georganiseerd door het VBO, Healthcare Belgium, Unamec en NCBME

DATUM: 31 MEI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: ANNE COUDEYRE T 02 515 09 38 ACO@VBO-FEB.BE

Private en openbare sector: in concurrentie?
In het kader van Brussels Metropolitan
Dit seminar zal aangeven welke nieuwe potentiële markten zijn voor privébedrijven op gebieden die tot op heden eerder tot de publieke sfeer behoren, en welke de uitdagingen zijn door meer concurrentie vanuit de openbare sector in commerciële activiteitssegmenten.

DATUM: 6 JUNI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

VBO Social Academy workshops
Beter overleggen met uw personeel om uw doelstellingen te bereiken
Wie in deze tijden van economische onzekerheid zijn personeel weet te betrekken bij zijn bedrijfsdoelstellingen, heeft een belangrijk element voor groei in handen.

DATA: 13, 20 EN 27 JUNI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

VBO Forum Verruim uw horizon! Be international!
17.09.2012
VBO FORUM FEB
SQUARE-BRUSSELS

DATUM: 17 SEPTEMBER

MEETING CENTER

Zin om uw ondernemersgrenzen te verleggen? Op 17 september opent het VBO Forum 2012, over alle grenzen heen, het debat over de internationalisatie van de Belgische ondernemingen.

PLAATS: SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTER, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE WWW.BEINTERNATIONAL.BE

Zie ook www.vbo.be > Events
>
BELGIAN CONTACT CENTRE AWARDS

10 mei 2012 in de Event Brewery in Brussel voor de vierde keer zijn CAVIARS uit aan bedrijven die het afgelopen jaar onderscheidend waren binnen de sector. Na een academische reflectie door prof. Geert Van Hootegem (KU Leuven) over de belangrijkste toekomstuitdagingen, gingen de prijzen naar N-Allo, dochteronderneming van Electrabel, HP CDS, Randstad en TV Vlaanderen/TéléSat in partnership met Unamic/HCN. Speciaal

juryduo Peeters & Pichal (Radio1), dat de aanzet gaf tot het Charter voor Klantvriendelijkheid, reikte de Customer Experience CAVIAR uit aan Telenet. Award De Contact naar Centre Erwin
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

CAVIARS voor onderscheidende bedrijven
De beroepsfederatie Contactcentres.be, sinds vorig jaar aangesloten bij het VBO, behartigt en verdedigt de belangen van de contactcenters in België. De sector, die één van de weinige groeimarkten vormt in België, reikte op

Ambassador Fortis.

ging

Vanhoorne, klantenadviseur bij BNP Paribas Het VBO feliciteert de jonge federatie, die diensten levert en samenwerkt met bedrijven van nagenoeg alle andere bij het VBO aangesloten sectoren, met haar positief en toekomstgericht initiatief. De inspanningen van de sector voor kwaliteit, nieuwe technologie en media, uitwisseling van kennis en ervaring tussen de diverse partijen, zowel in-house contactcenters, leveranciers van technologie en consultancy als outsourcers, komen ten goede aan de hele Belgische economie.
Kris De Meester – kdm@vbo-feb.be

VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur – Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful