Você está na página 1de 3
1.- a) Sabendo que: a b c  i  g  h d e
1.- a) Sabendo que:
a
b
c
i
g
h
d
e
f
 3
calcula razoadamente, sen desenrolar, o valor de:
f
c
d
a
e
b
g
h
i
3
c
3
a
3
b
(6 puntos)
a
1
b) Calcula a potencia n-ésima da matriz:
A
  
(4 puntos)
0
a

a)

 

i

g

h

 

i

f

c

d

a

e

b

1 3

  

f

c

3

c

3

a

3

b

 

c

 

g

i

h

 

3

d

f

e

3

 

 

a

c

b

b)

d

g

d

a

g

a

a

h

e

b

e

i

f

c

h

b

b

3

3

 

a

d

g

b

e

h

i

f

c

c

f

i

A

2

 

a

0

1

a

  

 

a

0

1

a

a

2

0

a

2 a

2

A

3

a


2

0

2 a

a

a

1

0 a

2

 

a

3

0

g

h

i

g

d

e

c

a

a

b

c

a

3 3

9

h

b   

b

3

2

3 a

a

3

A

n

 

a

n

0

i

g

h

f

d

e

c

a

b

na

n 1

a

n

2.- Resolve razoadamente, aplicando o th. de Rouché e a regra de Cramer: x 
2.- Resolve razoadamente, aplicando o th. de Rouché e a regra de Cramer:
x
2
y
z
6
3
x
y
2
z

3
(10 puntos)
2
x
3
y
z

3

Para doder aplicar o Th. de Rouché Fröbenius estudiaremos o rango das matrices asociada e ampliada do sistema:

A

1

3

 

2

2

1

3

1

2

1

 

,

1

3

A  

2

*

2

1

3

1

2

1

6

3

3

    


  

1

3

2

2

1

3

1

2

1

6

3

3

  

3

2

F

1

F

1

  

1

0

0

2

7

7

1

1

1

6

15

15

 

  

F

2

 

  

1

0

0

2

7

0

1

1

0

6

15

0

    

1

0

2

7

1

1

6

15

Do estudo realizado síguese que

teorema de Rouché Fröbenius permítenos deducir que o sistema é compatible indeterminado.

*

rang ( A) 2 rang( A ) ; e tendo en conta que o número de incógnitas é 3, o

Para resolvelo aplicando a regla de Cramer, prescindimos da terceira ecuación que é combinación lineal das dúas primeiras ecuacións, e consideramos como incógnitas principais “x” e “y”:

 

x

2

y

z

 

6

3

x

y

 

2

z



3

 

x

3

2

y

6

 

z

x

3

  

y

2

z

 

1

2

con

1

 

6

7

 

3

1

6   2   3 2  1 6    
6
2
 
3
2
1
6
 
6
4
12
5
x
1
2
7
7
7
 3
2
12
5
x 
1
6 
7
7
3
 
3
2
 
3
2
18
3
15
1
15
1
y
Solucións:
y 
1
2
7
7
7
7
7
 3
2
z 
3.- Resolve razoadamente a ecuación matricial
con matrices.
X  A  B  C , utilizando as propiedades das operacións
4
1
2
3
2 2
2
T
sendo:
A 
B 
1
1
y
C
(10 puntos)
  
1
1
  ,
1 1
1
0
2
 
1
1
X
·
A B  C  X
·
A  B 
B
 C  B  X A 
·
 C  B  X
·
A  C  B  X
·
A A
·
C  B
·
A
1
1
X
·
I 
C
 B
·
A
 X 
C  B
·
A

Cálculos:

C

B

1

2

0 1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

    



2

En consecuencia:

    

4

1

0

F

2

1

1

2

     

   

2

1

2

1

0

0

1

1

1

X

C

B

·

A

0

2

3

    

A

1

:

1

3

2

Logo :



  

1 2   

2

0

2

3

 1

1

2

1

3

1

1

0

A

1

 1

1

3

2

  

2

1

1

0

1



3

2

6

1

0

  

F

2

1

1

2

1

1

0

¡ 26 – 11 – 10 !

1

1

F

1

4.- Discusión razoada do sistema:  x  y   z 1  (10
4.- Discusión razoada do sistema:
x
y
 
z
1
(10 puntos)
x
y
 
z
2
x
 
y
z

Anotamos as matrices asociada e ampliada do sistema:

A

 

1

1

1

1

1

1

;

A

*

 

1

1

1

1

1

1

1

2

Calculamos:

A 
A

1

1

1

1

E estudamos cando

1

1

     

1

1

3

3

3

2

  

3

3

2

0

1 0 -3 2 1 ↓ 1 1 -2 1 1 -2 0
1
0
-3
2
1
1
1
-2
1 1
-2
0

2

  

2

0

  1 1  4  2 2
 
1
1
4
2
2

1

2

Por tanto:

1,  2

r

A

3 r

A

*

nº de incógnitas S.C.D.

Vexamos agora que ocorre cando

1 e cando 2 :

Se  1

A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

;

A *

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trivialmente observase que as dúas matrices teñen rango1

Logo se

1

r

A

1 r

A

*

3 n S.C.I.

Se 2

Por Gauss:

Logo se

 2

A

  2

1

1

1

1

2

1

1

2

;

A *

  2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

4

Estudamos o seu rango:

  2

1

1

1

0

0

r

1

1

2

3

0

2

1

3

0

1

1

2

1

2

4

2

6

3

F

F

2

1

1

1

  2

1

1

2

1

1

2

2

1

4

2F

1

F

1

1

0

0

2

3

3

1

3

3

Do que se deduce os seus rangos: r A2

A 2 3 r

A

*

S.I.

2

6

9

e

A

*

Resumo da discusión:

 

F

2

3

1,  2

 

r

A

3 r

A

*

nº de incógnitas S.C.D.

Se

r

1

A

1 r

A

*

3 n S.C.I.

Se

r

 2

A 2 3 r

A

*

S.I.