Você está na página 1de 2

01-03 Managementovereenkomst De ondergetekenden: 1. de ................................................., hierna te noemen opdrachtnemer en 2. de .................................................

, hierna te noemen opdrachtgever In aanmerking nemende dat partijen het voeren van directie en beheer over opdrachtgever nader wensen te regelen. Zijn overeengekomen als volgt: 1. Opdrachtnemer zal met ingang van ................................................., het management en beheer voeren van de opdrachtgever. Deze overeenkomst zal voor onbepaalde tijd zijn. 2. Als managementvergoeding ontvangt opdrachtnemer per maand .............................. (exclusief BTW), door opdrachtgever maandelijks achteraf op factuur te voldoen. Daarnaast vergoedt de opdrachtgever aan opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van deze overeenkomst gemaakte kosten. Deze kosten zullen door opdrachtnemer worden gemotiveerd en gespecificeerd. Over de vergoedingen zal BTW worden berekend. 2a. De volgende kosten zullen door de opdrachtnemer zelf worden gedragen: pensioenpremie, cursuskosten, congressen en vakliteratuur. 3. Opdrachtnemer heeft als statutair directeur van opdrachtgever alle rechten verplichtingen die in de statuten aan de bestuurder zijn toegekend respectievelijk opgelegd. Opdrachtnemer is verplicht alles te doen wat een goede directeur behoort te doen. 4. Voor de uitoefening van de directeursfunctie verbindt opdrachtnemer zich tot inbreng van arbeidsinzet door haar directeur van ten minste ... procent van de voor arbeid beschikbare tijd. 5. Als de opdrachtnemer door afwezigheid van haar personeel of enige andere oorzaak verhinderd is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zullen partijen in onderling overleg bepalen hoe in deze omstandigheid moet worden voorzien. 6. Het is opdrachtnemer niet toegestaan gedurende deze overeenkomst werkzaamheden te verrichten die direct of indirect concurreren met de activiteiten van de opdrachtgever. 7. Partijen hebben zich ervan vergewist dat heffing van loonbelasting en werknemersverzekeringspremies ter zake van de uit te betalen managementvergoedingen sub 2 achterwege kan blijven. 8. Deze overeenkomst kan door ieder van de partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. 9. In afwijking van het bepaalde in sub 8 kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beindigd door opdrachtnemer als opdrachtgever enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet geheel binnen een redelijke termijn nakomt, na daarvoor door opdrachtnemer in gebreke te zijn gesteld. In afwijking van het bepaalde in sub 8 kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beindigd door

opdrachtgever als de opdrachtnemer handelt of nalaat in strijd met de verplichting als bestuurder voor een goed bestuur van de opdrachtgever zorg te dragen. 10. Opdrachtnemer en/of haar personeel zullen, zowel gedurende als na beindiging van de overeenkomst, strikte geheimhouding betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens die haar omtrent de opdrachtgever ter kennis komt. Aldus overeengekomen te ................................................. en getekend op ................................................. Opdrachtnemer ................................................. Namens haar ................................................. Opdrachtgever ................................................. Namens haar ................................................. Laatste bewerking: 18 december 2008

Interesses relacionados