Apakah Itu Bimbingan dan Kaunseling? • Suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. . Pertemuan adalah secara sukarela dan berterusan sepanjang hayat berlandaskan Etika Kaunseling. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh.

– Teori pemusatan klien – Teori Gestalt –provokasi – Teori Terapi Rasional Emotif – Teori Tingkah Laku (Behaviorisme) . • Antara jenis teori dalam kaunseling ialah: – Teori Psikoanalisis.• Dalam bidang kaunseling. prinsip-prinsip harus diamalkan untuk mencapai tujuan kaunseling berlandaskan teori berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling.

• Menekankan pendekatan tingkah laku dan humanistik.Teori Psikoanalisis • Dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. .

KONSEP DAN TEMA UTAMA TEORI .

Menurut Freud akal fikiran terbahagi kepada 3 iaitu: • Alam sedar : Di mana manusia menyedari dan mengetahui apa yang sedang berlaku pada persekitarannya. Misalnya. • Alam prasedar : Di mana individu tidak menyedari sesuatu sedang berlaku melainkan ia secara sedar memberi perhatian kepada apa yang berlaku. rasa takut. • Alam tidak sedar : Individu memang tidak menyedari langsung apa yang berlaku. .

STRUKTUR PERSONALITI .

Mencari jalan yang realistik dan pertimbangan wajar dalam memenuhi keperluan serta tugas utamanya mengimbangi id dan superego. • Ego – Komponen psikologi. • Super ego – Mengandungi komponen sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. . Ia adalah cabang moral berfungsi menghalang keinginan-keinginan id dan ego. diwarisi. tempat-tempat penumpuan naluri-naluri. mengandungi unsur tidak bermoral. bersifat realistik. Ketiga-tiganya merupakan proses-proses yang berinteraksi di antara satu sama lain bagi menghasilkan tingkah laku tertentu. tahap alam tidak sedar (naluri hidup/ naluri mati). rasional dan logikal.Konsep teori ini terdiri daripada beberapa komponen iaitu: • Id – Komponen biologi.

CARA RAWATAN KAEDAH PSIKOANALISIS .

• Klien luah perasaan dan kaunselor kenalpasti masalah yang dihadapi di alam tidak sedar. Penafsiran .Perkaitan Bebas • Klien baring dan kaunselor berada di kepala klien.

. • Proses kaunseling secara pendekatan psikoanalisis melibatkan interaksi antara kaunselor dengan kliennya. Interaksi secara bersemuka adalah perlu dan digalakkan bagi menjaga kepentingan proses hormat menghormati antara kaunselor dengan kliennya.ego dan superego yang berlaku dalam diri seorang insan.• Pendekatan Psikoanalisis menumpukan kepada analisis tentang perimbangan antara id.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful