Você está na página 1de 52

| 

àà ¬

à 


|

 Ã

Ã

Dewan SMK (A) Sharifah Rodziah


16 Mac 2010
|


 

M V  


   
  
 

V  !

"  # !

"  !

M $ #  %&


M ' %&
 | |

Ã

  

KERTAS 1 : 40 MARKAH
KERTAS 2 : 60 MARKAH
JUMLAH : 100 MARKAH

  

 

‡ 25 ± 30 DARIPADA KESELURUHAN MARKAH (K2)
‡ MENYUMBANG KEPADA 40% KE 50% MARKAH
KESELURUHAN KERTAS 2.
 

 
 


  
  ! "
 INTEGERS / DIRECTED NUMBERS Î Î Î Î
åHOLE NUMBERS / FRACTIONS / Î Î Î Î Î
DECIMALS
 SQUARES, SQUARE ROOTS, Î Î Î Î Î
CUBES & CUBE ROOTS
Ñ LINEAR EQUATIONS I Î Î Î Î Î
 ALGEBRAIC EXPRESSIONS I & II Î Î
 TRANSFORMATIONS Î Î Î Î Î
STATISTICS I Î Î Î
! SOLID GEOMETRY I & II Î
" LOCI IN TåO DIMENSIONS Î Î Î Î Î
 GEOMETRICAL CONSTRUCTIONS Î Î Î Î Î
 
 | 

 

|
 
à 
 Ã 

÷ 
 
1

 
 
[ 2 marks]
- # $%&
2005 Directed Numbers
2006 Directed Numbers
2007 Integers
2008 -
2009 Directed Numbers

÷ 
 
!"#"$%&'"!( Ã 
 
Ñ   ù
 
× 
 × 


  × × 

   † ›
  † ›
 
´ 
Ã!"#"$%&'"!( Ã 


 ë


 †  ë


 † 

 † 

 
)""!( Ã 

± 24 Ë 8 ± 14

= ± 24 Ë 8 ± 14

= ±3 ± 14

= ±17
*!"#"$%&'"!( Ã 

› ë †


›
 › ë 


 › 
›
 

= ±4
!"#"$%&'"!( Ã 

6 Ñ ë

× 
 × 


  × × 
  ë

´ › 
  

´   
2
å  + 
 
 
[ 2 marks]
- # $%&
2005 åhole Numbers
2006 Fractions
2007 Decimals
2008 Fractions
2009 -
å "%&'"!( Ã 

96 ± 3(12 + 48 Ë 6)

=96 ± 3(12 + 8)

=96 ± 3(20)

=96 ± 60
=36
Ã+!#( Ã 
 
  ù
 › 

 × 
× ×
×   


  
 ù ´ 
 ›  ›
   
´  ù ´
 › 
)"#&( Ã 

  

 


= 0.8*+!#( Ã 
›  
 ù
 › 

 × 
× ×
×   


› › 
 ù 
 › 
›  
´  ù
 › 

3
 ,  
, ,
 

[ 1 + 2 =3 marks]

Year
à Ã
 
 -%!"(, -%!" (,
%'"(,%'" ( Ã 

    
(i)  ù  ù  ù  ù 
    


(ii) ´ ö ë 

´ ö 
  
à -%!"(, -%!" (,
%'"(,%'" ( Ã 

(i)     


› 
(ii) ´  ù
 


´ ù) -%!"(, -%!" (,
%'"(,%'" ( Ã 

(i)

 ´ 
 
 
 ´ 


 
(ii) ´  ù ´ ö


 = 27
´  ù

* -%!"(, -%!" (,
%'"(,%'" ( Ã 

    
(i)  ù ù ù
    


(ii) ´ ö 

´ ö

 
 -%!"(, -%!" (,
%'"(,%'" ( Ã 

(i)  ´    ´ 

(ii) ö
 † 


´ ö› ö †

= 25

´ ö 
4
  
 

[ 1 + 2 =3 marks]

Year
à Ã
 
"! -%( Ã 

(a) ’ ’ 
 ’ ´ 
’

(b) ›
À ´  À À 
À  À 
À
À À  
Ã"! -%( Ã 
 
(a) ´ ’
’ 
 ’ ’

(b) 
À  À † 
À  ´ À † À ´›
À À  † 
)"! -%( Ã 

(a) ⠆  
â ´  
â ´ 

(b) ›â  â â 
´
 
› â  â
› â â  â
*"! -%( Ã 

(a) † › ´ 
 ´  ›
 

â†
(b) â â â ´ † 


â  ´ ⠆ 
â  ⠆ 
â›
"! -%( Ã 

(a) À 
À
 À 


(b) † Ú 


 

Ú ´  
Ú´
5
 .| 
2 marks / [ 1 + 2 =3 marks]
- # $%&
2005 -
2006 -
2007 -
2008 Algebraic Expressions I
2009 Algebraic Expressions II
"'!# /0!"((( Ã 
Simplify:

  È
 † ›È
´  È  ›È
  È ›È
 È
Ã"'!# /0!"((( Ã 

Simplify:
(b) 
Ú À 
›À Ú
(a) 
’ † ›  Ú À ›À † Ú
 ’ † 
 Ú † Ú À ›À
´ ’ †
´ Ú À
6

 + 
 
Year Topics Marks
2005 Reflections Translations & 2+4=6
Rotations
2006 Reflections Translations 2+2=4
2007 Reflections - 2
2008 Reflections Rotations 4
2009 Reflections - 2
|


+ 

 
!(1!& Ã 
 '
!(1!& Ã 

'
 #
!(1!& Ã 
|


 
 
 
!(1!& Ã 

(a) (i) The Direction of the


rotation is   $&()

(ii) The coordinates of the


centre of the rotation is
(2,4)
 
(b) M is a #) $ of ùù

 Ã
!(1!& Ã 

 
Transformation L is a #) $ of  ùù

)
!(1!& Ã 
7  !(
2 marks / [ 1 + 2 =3 marks]
- # $%&
2005 -
2006 Line Graph
2007 Vertical Bar Chart
2008 -
2009 Horizontal Bar Chart
 (#( Ã 
à (#( à 
8
 
2 "
[3 marks]
- # $%&
2005 -
2006 -
2007 Net of a prism
2008 -
2009 -
 $"&"!3 Ã *
à $"&"!3 à 
9

å 
[5 marks]

Year
à Ã
 
#
4&"(( Ã 

(a) Locus of X is the diagonal PN

(b) (i), (ii)

(c)
10
 
[5 marks]

Year
à Ã
 
"&"!#(!%#( Ã 

(a)   

(b) (i)

(b) (ii)

  Ú §  Ú
 å
",
"!&(