Você está na página 1de 47

ASAS KOMUNIKASI

DISEDIAKAN OLEH: NURUL NABILAH


ADLINA BT ZULKIFLEE
4+1 DEFINISI KOMUNIKASI
Rogers D. Lawrence Kincaid (1981)
Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan
pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling
pengertian yang mendalam.

Everett M. Rogers
Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau
lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Shannon dan Weaver (1949)


Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama
lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan
bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.

Raymond Ross
Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa
agar membantu pendengar membangkitkan respons/ makna dari pemikiran yang serupa
dengan yang dimaksudkan oleh komunikator

Onong Uchjana Effendy


Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk
memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun
tidak langsung (melalui media).
ELEMEN-ELEMEN
KOMUNIKASI
1. SUMBER/PENYAMPAI
CIRI-CIRI SUMBER/PENYAMPAI
KEMAHIRAN Memberikan kesan kepada
BERKOMUNIKASI komunikasi yang berlaku

Mampu menyemarakkan
PENGETAHUAN
proses komunikasi agar dapat
berjalan dengan lebih lancar
dan berkesan

CIRI-CIRI
SUMBER Apa yang hendak
dikomunikasikan selaras
dengan sasaran agar
SIKAP
komunikasi kita itu
memberikan faedah kepada
kedua-dua belah pihak sama
ada sumber mahupun
penerima

Memastikan komunikasi
KEDUDUKAN berjalan lancar dan tidak
DALAM SISTEM
SOSIOBUDAYA menimbulkan salah faham
antara satu sama lain
2. MESEJ
CIRI-CIRI MESEJ
Kemudahan dan
keselesaan dalam
KOD MESEJ
kehidupan dan
difahami oleh semua
yang melihat atau
mendengar

CIRI-CIRI ISI ATAU


KANDUNGAN
Kandungan mesej
memberi makna
MESEJ MESEJ melalui tajuk, topik
tujuan dan harapan

Memudahkan
PENGOLAHAN penerima mesej
MESEJ memahami kandungan
mesej yang didapati
3. SALURAN
BENTUK-BENTUK SALURAN
4. PENERIMA
CIRI-CIRI PENERIMA
KEMAHIRAN Memberikan kesan kepada
BERKOMUNIKASI komunikasi yang berlaku

Mampu menyemarakkan proses


komunikasi agar dapat berjalan
PENGETAHUAN
dengan lebih lancar dan
berkesan

CIRI-CIRI
PENERIMA Apa yang hendak
dikomunikasikan selaras dengan
sasaran agar komunikasi kita itu
SIKAP
memberikan faedah kepada
kedua-dua belah pihak sama ada
sumber mahupun penerima

Memastikan komunikasi
KEDUDUKAN
berjalan lancar dan tidak
DALAM SISTEM
SOSIOBUDAYA menimbulkan salah faham
antara satu sama lain
5. MAKLUMBALAS
BENTUK-BENTUK TINDAK BALAS
Spontan
INDIVIDU Riak wajah
sewaktu
menjawab
MAKLUM
BALAS
Tidak sepantas
seperti
MASSA
komunikasi
bersemuka
6. GANGGUAN
ELEMEN-ELEMEN GANGGUAN
7. Rangka rujuk
Rangka rujuk merupakan pengalaman atau
pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi topik
untuk berkomunikasi
Jika penerima kurang atau tiada pengetahuan
tentang apa yang dibincangkan, ia tidak mampu
untuk memahami dan mengikut apa yang
dibincangkan oleh sumber
Untuk memastikan komunikasi berkesan, kedua-
dua sumber dan penerima perlu mempunyai
rangka rujuk yang sama.
Lebih luas ruang lingkup rangka rujuk, lebih besar
kemungkinan komunikasi menjadi berkesan.
8. Konteks
Konteks komunikasi merujuk kepada situasi atau keadaan
sekeliling di mana berlakunya komunikasi.
DeVito (2001) menyatakan bahawa komunikasi berlaku
dalam konteks tertentu yang mempengaruhi bentuk dan isi
kandungannya.
Kadangkala konteks juga tidak jelas dan dalam keadaan
tertentu mendominasi (sama ada menstimulasi atau
menghalang) mesej daripada disampaikan.
Setiap konteks ini adalah saling berkaitan dan mempengaruhi
antara satu sama lain, memberi kesan kepada apa yang
dikomunikasikan.
Ia juga mempengaruhi persekitaran, tingkah laku dan
tindakan selain menentukan jenis-jenis komunikasi yang
perlu digunakan.
BIDANG-BIDANG KOMUNIKASI
1. INTRAPERSONAL

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi intraperibadi


2. INTERPERSONAL

Ciri-ciri asas komunikasi antara peribadi


3. KUMPULAN KECIL

Ciri-ciri Komunikasi Kumpulan


CABARAN-CABARAN DALAM
KOMUNIKASI KUMPULAN
6. AWAM

Elemen-elemen Komunikasi dalam Pengucapan Awam


Faktor-faktor penting dalam
pengucapan awam
7. MASSA
CIRI-CIRI KOMUNIKASI MASSA
(a) Terdapat perantara media antara sumber dan
penerima maklumat.
(b) Khalayak komunikasi massa terdiri daripada
sekumpulan individu yang pelbagai jenis dan tingkah
laku.
(c) Jarak di antara sumber dan penerima adalah jauh.
(d) Sumber tidak tahu siapa khalayak yang menerima
maklumatnya.
(e) Komunikasi berlaku secara formal.
(f) Maklumat disediakan oleh sumber yang terdiri
daripada individu-individu tertentu atau sekumpulan
individu (penerbit, pelakon, pengarah dan penyunting).
Perantara Media Massa
JENIS-JENIS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI SECARA LISAN
A. MAKSUD
Komunikasi lisan merujuk kepada komunikasi
yang diucap, manakala komunikasi bukan lisan
diperhatikan melalui mesej-mesej daripada
gerak isyarat dan tindakan yang ditunjukkan
FUNGSI KOMUNIKASI LISAN
(a) Menerangkan makna mesej yang tersurat dan yang
tersirat;
(b) Membantu menguasai realiti komunikasi yang berlaku;
(c) Membolehkan proses berfikir, menginterpretasi dan
memilih;
(d) Membentuk atau mengelakkan pembentukan hubungan
menerusi komunikasi;
(e) Membentuk identiti atau identiti sosial individu;
(f) Membantu mencari dan berkongsi maklumat;
(g) Menyesuaikan diri dengan situasi dalam pelbagai
konteks komunikasi; dan
(h) Memantau proses komunikasi yang berkesan.
TUJUAN MENGGUNAKAN BAHASA
FUNGSI BAHASA
(a) Memperoleh dan Berkongsi Maklumat
(b) Menceriakan Suasana
(c) Mengawal dan Meluahkan Emosi
(d) Menyampaikan Maksud yang Tersurat dan
Tersirat
(e) Merapatkan atau Menjarakkan Hubungan
(f) Membentuk Imej dan Identiti Diri
(g) Mengawal Tingkah Laku atau Keadaan
(h) Memantau Proses Komunikasi
KOMUNIKASI LISAN YANG BERKESAN
Memastikan bahawa simbol dan bahasa yang
digunakan memberi makna yang tepat, sesuai
dan jelas agar ia mudah difahami
Kesahihan sumber boleh ditakrifkan sebagai
penerimaan terhadap kebenaran sumber
komunikasi dalam situasi komunikasi yang
diwujudkan
HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
Penerimaan atau andaian bahawa bahasa
hanya mempunyai satu makna tertentu
Perbezaan budaya
Gagal mengambil kira perbezaan individu
Komunikasi Bukan Lisan
FUNGSI KOMUNIKASI BUKAN LISAN
Komunikasi bukan lisan mempunyai pelbagai fungsi. Ia boleh
menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara disengajakan atau
sebaliknya. Komunikasi lisan digunakan ketika bercakap dengan
seseorang atau dalam suatu kumpulan. Makna perkataan yang
digunakan dikukuhkan dan dijelaskan menerusi nada suara, ekspresi
wajah dan reaksi isyarat semasa menyampaikan suatu mesej.
Menghadiri mesyuarat pertama, atau konsert penghibur solo, atau
mendengar pembentangan kuliah memberikan implikasi tertentu
kepada komunikator atau penyanyi.
Walau bagaimanapun, komunikasi bukan lisan juga boleh
mengubah makna sebenar komunikasi. Ia boleh menimbulkan
kekeliruan atau mengaburi makna sebenar dalam komunikasi.
Seseorang yang prihatin pada isyarat bukan lisan akan memahami
apa yang dikatakan dan pada masa yang sama dapat menghuraikan
perhubungan yang wujud.
ISYARAT-ISYARAT KOMUNIKASI BUKAN
LISAN
Ciri-ciri komunikasi bukan lisan
Lima fungsi komunikasi bukan lisan
Enam faktor yang mempengaruhi
komunikasi bukan lisan
Garis panduan komunikasi bukan lisan