Você está na página 1de 14

Uvod u trgovako

pravo

Prema skripti O. Mesar, dipl.jur.


Uvod u trgovako pravo

Definicija trgovakog prava


Hrvatsko trgovako pravo
Pretpostavke suvremenog trgovakog
prava

Sadraj
Definicija trgovakog
prava
Trgovako pravo definiramo kao skup
pravila kojima se ureuje poloaj (status)
gospodarskih subjekata, zatim pravila
kojima se ureuju pravni poslovi koje
sklapaju ti subjekti, kao i pravila instituta
koji omoguuju, unapreuju i olakavaju
odvijanje poslova.
Sadraj
Sadraj poglavlja
Razvitak trgovakog prava
Trgovako pravo vezano uz razvitak i procvat
trgovine meu narodima, za to je naroito
znaajno
otkrie Amerike
Stvaranje jakih nacionalnih drava
Povezivanje gradova Bliskog i Dalekog istoka
Vladari tee za suverenou na to veim
prostorima za to imaju potporu trgovaca
Sadraj
Sadraj poglavlja
Definicija trgovakog
prava
Razlika izmeu trgovakog i gospodarskog prava
potjee iz podjeljenosti na zemlje s planskim
gospodarenjem i zemlje slobodnog trita
Temeljne razlike:
Trgovako pravo odraz je poduzetnike incijative,
gospodarsko je odraz dravne intervencije
ugospodarstvu
Trgovako pravo ureuje meusobne odnose
subjekata trgovakog prava,gospodarsko pravo
ureuje odnos subjekata prema dravi
Trgovako pravo je privatno pravo, a gospodarsko je
mjeavina javnog i privatnog u kojem drava mora
jamiti poteno ponaanje na tritu
Sadraj
Sadraj poglavlja
Hrvatsko trgovako pravo

Trgovako pravo razvijalo se u sklopu


Habsburke Monarhije
Hrvatski trgovaki zakon 1875.
Austrijski trgovaki zakonik 1862.
U sklopu Jugoslavije (1945.-1991.) privatni
sektor potpuno potisnut, stvoren socijalistiki
privredni sektor
Nakon osamostaljenja 1991. godine stvoreni
uvjeti za stvaranje i razvoj samostalnog
trgovakog prava
Sadraj
Sadraj poglavlja
Izvori trgovakog prava

Izvori prava razliiti oblici u kojima se


izraavaju pravna pravila
Najvii hijerarhijski) izvori su:
Propisi (Ustav i zakoni)
Autonomno pravo (poslovni obiaji i uzance)
Sudska i arbitrana praksa (obvezujue sudske
odluke)
Pravna znanost (miljenja uglednih pravnika i
gospodarskih strunjaka)
Akti pojedinih dravnih tijela (Hrvatska gospodarska
komora)
Sadraj
Sadraj poglavlja
Pretpostavke suvremenog
trgovakog prava

Gospodarski ustroj u Ustavu Republike


Hrvatske
Poduzetnika i trina sloboda
Pravo suzbijanja nedoputene utakmice
Pravo zatite potroaa

Sadraj
Sadraj poglavlja
Gospodarski ustroj u Ustavu
Republike Hrvatske
Temelj ukupnog ustroja RH odredbe ustava o
pravu vlasnitva i o poduzetnikoj i trinoj
slobodi
Vana odredba Ustava o jamstvu drave na
pravo vlasnitva
Javni interes ponekad zahtijeva ograniiti
pravo vlasnitva (gradnja cesta) tada se
vlasniku oduzimaju nekretnine uz naknadu
trine vrijednosti oduzetog vlasnitva
Javni interes se odreuje u upravnom
postupku Sadraj
Sadraj poglavlja
Poduzetnika i trina
sloboda
Temelj suvremenog trgovakog prava
koje proizlazi iz samog Ustava jest
poduzetnika sloboda.
Poduzetnika sloboda je sloboda svakog
ovjeka da se pojavi na tritu i bavi
djelatnostima koje donose dobitak
Poduzetnika i trina
sloboda
Pravni oblici u kojima se javlja poduzetnika i trina
sloboda su:
Trgovac pojedinac
Ortatvo (parthnership)
Trgovako drutvo (korporacija)
Potrebni uvjeti :
Trgovaka drutva moraju biti upisana u Trgovaki
registar
Za ortatvo potreban obveznopravni ugovor
Trina se sloboda moe ograniiti radi zatite interesa
i sigurnosti Republike, prirode, ljudskog okolia i sl.
Poduzetnika i trina
sloboda
Trina sloboda znai da je trite otvoreno za
sve, kako z profesionalce, tako i za amatere,
fizike i pravne osobe, domae i strance.
Slobodna utakmica (konkurencija)
Slobodna utakmica znai sukobljavanje
interesa pojedinih poduzetnika
Ravnopravni poloaj osigurava se :
Suzbijanjem nedoputene utakmice
Protutrustovskim pravom
Pravom zatite potroaa
Sadraj
Sadraj poglavlja
Pravo suzbijanja
nedoputene utakmice
Nedoputena utakmica je nastupanje na
tritu suprotno dobrim poslovnim
obiajima i utvrenoj trgovakoj praksi
U razvijenom trinom gospodarstvu
suzbija se nelojalna utakmica
Suzbijanje nedoputene utakmice ini
skup normi koje definiraju i ureuju
nelojalnu utakmicu. Sadraj
Sadraj poglavlja
Pravo zatite potroaa
U graanskom i trgovakom pravu postoje
odredbe koje kupca robe ili korisnika usluga
tite od neispunjenja ili od neodgovarajueg
ispunjenja obveze prodavatelja.
Potroa ne smije biti prevaren. To se postie
osiguravanjem pravne i efikasne zatite.
Drutva za zatitu potroaa

Sadraj
Sadraj poglavlja