Você está na página 1de 10

HRVATSKO TRGOVAKO PRAVO DANAS

1990. drutvene, politike, gospodarske promjene nove smjernice u kreiranju trgovakog prava
viestranaki izbori SRH u sastavu Jugoslavije proces uspostavljanja viestranakog sabora
osamostaljivanje Hrvatske = RH DONESEN USTAV
USTAV = doneseni novi propisi djelomino preuzeti, dopunjeni i izmijenjeni u skladu sa USTAVOM =
razvoj samostalnog trgovakog prava
O DOSADANJEM RAZVOJU HRVATSKOG
TRGOVAKOG PRAVA

HRV trgovako pravo razvilo se u sklopu Habsburke Monarhije ( 1712.)


Hrvatska, Slavonija, Vojvodina, Meimurje 1875. Hrvatski trgovaki zakon utjecaj njemakog prava
Dalmacija austrijsko pravo
unifikacija trgovakog prava 1937. nikada primjenjiv zakonik
razdoblje Druge Jugoslavije ( 1945.-1991.) proizvodna sredstva i bogatstvo pretvaraju se u dravno
vlasnitvo nastanak socijalistike drave
doneseni propisi za unitarizaciju privatni sektor skroz potisnut zamjenjuje ga socijalistiki privredni
sektor
osnivanje dravnih poduzea kao nositelja cijelog gospodarstva TERMIN TRGOVAKO DOBIVA
NEGATIVNE KONOTACIJE upotreba rijei privredno pravo
1990. Ustavom regulirana prava i obveze promjena terminologije trgovako pravo
RAZGRANIENJE TRGOVAKOG I
GOSPODARSKOG PRAVA

termin privredno pravo koristio se umjesto trgovako kontrola drave


razvoj gospodarskog prava u svijetu
u sustavu sredinjeg planiranja nema privatne autonomije
kanjavanje poduzetnike inicijative
drava planira kompletan gospodarski ivot
ne postoji trgovako pravo gospodarsko/privredno = ukupnost propisa kojima se ureuju gospodarski
odnosi
1990. promjena odnosa na tritu , privatnom vlasnitvu i privatnom pravu

uz dravna poduzea, osnivaju se i trgovaka drutva


plansku privredu zadrale KUBA, KINA I KOREJA
TEMELJNE RAZLIKE IZMEU TRGOVAKOG I
GOSPODARSKOG PRAVA
NAELA:
TRGOVAKO poduzetnika inicijativa, autonomna sloboda
GOSPODARSKO dravna intervencija u gospodarstvo

SUBJEKTI:
TRGOVAKO meusobni odnosi subjekata trgovakog prava
GOSPODARSKO odnos subjekata prema dravi
NORME:
TRGOVAKO dispozitivne norme = sloboda ureivanja odnosa meu subjektima
GOSPODARSKO prisilni propisi

VRSTE PRAVA:
TRGOVAKO tipino privatno pravo
GOSPODARSKO javno + privatno + jamstvo potenog ponaanja na tritu ( drava )
GOSPODARSKO PRAVO javnopravne + privatnopravne norme
drava oblikuje gospodarski poredak
stvara uvjete za slobodnu utakmicu na tritu
nadzire i odreuje odnose gospodarskih subjekata meusobno
nadzire i odreuje odnose gospodarskih subjekata prema dravi